close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ІМЕННИК ( das Subjekt )
Іменник в німецькій мові вживається разом з артиклем, особливим словом, яке ставиться перед іменником та вказує на
його рід, число, відмінок. Артикль змінюється разом з іменником за чотирма відмінками:
Nominativ ( називний) – Wer? Was?
( Хто? Що? )
Genitiv ( родовий) –
Wessen?
(Кого? Чого? Чий? )
Dativ ( давальний) –
Wem?
(Кому? Чому? )
Akkusativ (знахідний) –
Wen? Was?
(Кого? Що? )
ВІДМІНЮВАННЯ ОЗНАЧЕНОГО ТА НЕОЗНАЧЕНОГО АРТИКЛІВ
Означений артикль
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
maskulin (чоловічий)
der
des
dem
den
Singular (однина)
feminin (жіночий)
die
der
der
die
maskulin
ein
eines
einem
einen
Singular
feminin
eine
einer
einer
eine
Неозначений артикль
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
neutral (середній)
das
des
dem
das
Plural
(множина)
die
der
den
die
Plural
neutral
ein
eines
einem
ein
-
ДІЄСЛОВО ( das Verb)
Дієслово в німецькій мові має такі часові форми : Prasens ( для вираження теперішнього стану), Futurum (для вираження
майбутнього часу), Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt ( для вираження минулого часу) . Крім цього, розрізняють два
стани : Aktiv ( дійсний), Passiv ( пасивний), три способи : Indikativ ( дійсний), Imperativ ( наказовий), Konjuktiv ( умовний).
До іменних форм дієслова належать : Infinitiv (неозначена форма ), Partizip I II ( дієприкметники І ІІ )
Prasens (теперішній час ) утворюється за допомогою основи дієслова та особових закінчень
Ich -
e
male
du -
st
malst
er,sie, es - t
malt
wir -
en
malen
ihr -
t
malt
sie -
en
malen
Відмінювання дієслів
sein,
haben,
werden,
wissen
Ich -
bin
habe
werde
weis
du -
bist
hast
wirst
weist
ist
hat
wird
weis
wir -
sind
haben
werden
wissen
ihr -
seid
habt
werdet
wisst
sie -
sind
haben
werden
wissen
er,sie, es -
в Prasens :
FUTUR ( МАЙБУТНІЙ ЧАС)
Futur , складна дієслівна форма майбутнього часу, утворюється за допомогою допоміжного дієслова werden в особовій
формі Prasens і інфінітива основного дієслова, яке ставиться наприкінці речення:
ich
werde schreiben
wir
werden schreiben
du
wirst schreiben
ihr
werdet schreiben
er,sie es wird schreiben
sie
werden schreiben
PRATERITUM ( простий минулий час)
Prateritum, проста форма минулого часу, утворюється за допомогою основи дієслова, суфікса – te- та особових
закінчень, як у Prasens , крім ich, er sie es:
Ich
machte
arbeitete
Du
machtest
arbeitetest
Er,sie, es
machte
arbeitete
Wir
machten
arbeiteten
Ihr
machtet
arbeitetet
Sie
machten
arbeiteten
Сильні дієслова утворюють Prateritum без суфікса, за допомогою зміни кореневої голосної в основі :
Ich
schrieb
Du
schriebst
Er,sie, es
schrieb
Wir
schrieben
Ihr
schriebt
Sie
schrieben
Неправильні дієслова
особливим способом:
haben,
Ich
Du
Er,sie, es
sein,
werden,
tun
hatte
war
wurde
tat
hattest
warst
wurdest
tatest
hatte
war
wurde
tat
Wir
hatten
waren
wurden
taten
Ihr
hattet
wart
wurdet
tatet
Sie
hatten
waren
wurden
taten
утворюють Prateritum
PERFEKT ( складний минулий час)
Perfekt, складна форма минулого часу, утворюється за допомогою допоміжних дієслів haben I sein в Prasens і Partizip II
основного дієслова.
Відмінювання дієслІв
haben
Ich
habe
bin
du
hast
bist
hat
ist
wir
haben
sind
Ihr
habt
seid
Sie
haben
sind
er,sie,es
I
sein
в Prasens:
З допоміжним дієсловом haben відмінюються:
1.
2.
3.
4.
Усі зворотні дієслова sich interessieren, sich unterhalten, sich ansehen;
Усі безособові дієслова regnen, schneien;
Усі модальні дієслова konnen, durfen, sollen ;
Більшість неперехідних дієслів, які позначають перебування в якому-небудь стані schlafen, sitzen, liegen.
З допоміжним дієсловом sein відмінюються:
1. Дієслова, які позначають рух
2. Перехід з одного стану в інший
3. Дієслова:
gehen, fahren, fliegen;
aufstehen, sterben;
sein, werden, bleiben, begegnen, folgen, gelingen , passieren деякі інші.
СПОСОБИ УТВОРЕННЯ
Partizip II ( дієприкметника ІІ) - третьої основної форми дієслова
1. Слабкі дієслова утворюють Partizip II приєднанням до основи інфінітива префікса ge - і суфікса –(е) t:
machen - gemacht,
fragen - gefragt.
2. Префікс ge - відсутній, якщо дієслово має суфікс - ier : studieren - studiert.
3. Сильні дієслова утворюють Partizip II за допомогою приєднання до основи інфінітива префікса ge - і суфікса - en ,
голосний основи може бути змінений: kommen - gekommen, nehmen - genommen.
4. Дієслова з невідокремлюваними префіксами в Partizip II не мають префікса ge- : beginnen - begonnen.
5. Дієслова з відокремлюваними префіксами і складні дієслова отримують префікс ge - між відокремлюваною
частиною і основою: ablegen - abgelegt, fernsehen - ferngesehen.
6. Усі неправильні і модальні дієслова утворюють Partizip II особливим способом : gehen - gegangen, tun – getan.
Plusquamperfekt ( передминулий час)
Plusquamperfekt, складна форма минулого часу, утворюється за допомогою допоміжних дієслів haben або sein в
Prateritum і Partizip II основного дієслова :
Ich
hatte gearbeitet
war gekommen
Du
hattest gearbeitet
warst gekommen
Er, sie,es
hatte gearbeitet
war gekommen
Wir
hatten gearbeitet
waren gekommen
Ihr
hattet gearbeitet
wart gekommen
Sie
hatten gearbeitet
waren gekommen
PASSIV ( пасивний стан )
Passiv , пасивний стан, виражає спрямованість дії на предмет, утворюється за допомогою дієслова werden у всіхчасових
формах і Partizip II перехідних дієслів. ( Passiv не утворюють такі дієслова : haben, bekommen, besitzen, interessieren,
wissen, kennen, zahlen )
Prasens Passiv - утворюється за допомогою дієслова werden в Prasens та Partizip II основного дієслова:
Ich
werde gebaut
Du
wirst gebaut
Er,sie,es
wird gebaut
Wir
werden gebaut
Ihr
werdet gebaut
Sie
werden gebaut
Prateritum Passiv - утворюється за допомогою дієслова werden в Prateritum та Partizip II основного дієсловa
Ich
wurde gebaut
Du
wurdest gebaut
Er,sie,es
wurde gebaut
Wir
wurden gebaut
Ihr
wurdet gebaut
Sie
wurden gebaut
Perfekt Passiv - утворюється за допомогою дієслова werden в Perfekt та Partizip II основного дієсловa:
Ich
bin gebaut worden
Du
bist gebaut worden
Er,sie,es
ist gebaut worden
Wir
sind gebaut worden
Ihr
seid gebaut worden
Sie
sind gebaut worden
Plusquamperfekt Passiv - утворюється за допомогою дієслова werden в Plusquamperfekt та Partizip II основного
дієсловa:
Ich
war
gebaut worden
Du
warst gebaut worden
Er,sie,es
war
Wir
waren gebaut worden
Ihr
wart gebaut worden
Sie
waren gebaut worden
gebaut worden
MODALVERBEN ( модальні дієслова)
Модальні дієслова виражають ставлення до дії, тому вони вживаються з інфінітивом іншого дієслова, що ставиться в
кінці речення.
Дієслово sollen виражає наказ, закон, необхідність як волю іншої особи, іноді воно вживається в питаннях, коли
запитується про бажання іншої особи.
Дієслово mussen виражає внутрішню чи зовнішню потребу, необхідність.
Дієслово durfen означає « мати дозвіл, сміти».
Дієслово wollen виражає волю, бажання діючої особи.
Дієслово konnen виражає можливість, уміння.
Дієслово mogen виражає менш категоричне бажання, « хотів би».
sollen
mussen
durfen
wollen
konnen
mogen
Ich
soll
muss
darf
will
kann
mag
Du
sollst
must
darfst
willst
kannst
magst
Er,sie,es
soll
muss
darf
will
kann
mag
Wir
sollen
mussen
durfen
wollen
konnen
mogen
Ihr
sollt
musst
durft
wollt
konnt
Sie
sollen
mussen
durfen
wollen
konnen
mogt
mogen
IMPERATIV (наказовий спосіб)
Imperativ, наказовий спосіб, виражає прохання, наказ, пораду. Він вживається в спонукальних реченнях,
дієслово стоїть на початку речення. У німецькій мові розрізняють чотири форми імператива.
1. Звертання до 2-ї особи однини утворюється від основи інфінітива із закінченням – е чи без нього:
Warte! Schreibe! Komm! Sag!
Сильні дієслова змінюють кореневий голосний –е- на - і - :
Sprechen – spricht! Geben – gib! Nehmen – Nimm! Sehen – sieh (e)! lessen – lies!
2. Звертання до 2-ї особи множини утворюється, як і відповідна форма Prasens, додаванням до основи
інфінітива закінчення – (e)t:
Kommt! Schreibt! Sagt! Gebt! Seht! Nehmt!
3. Форма ввічливого звертання утворюється як відповідна форма Prasens. Займенник Sie ставиться
після дієслова :
Warten Sie! Kommen Sie! Lesen Sie bitte!
4. Імператив І –ї особи множини являє собою заклик до спільної дії, тобто звертання до особи,
включаючи того, хто говорить, утворюється він, як і відповідна форма Prasens . Займенник wir
ставиться після дієслова:
Lesen wir! Gehen wir ins Kino!
Особливі форми утворення Imperativ:
Sein –
Sei!
Seid!
Seien Sie!
Werden Werde!
Werdet!
Werden Sie!
ПРИКМЕТНИК (das Adjektiv)
Відмінювання прикметників :
Слабке відмінювання прикметників
Після означеного артикля, займенників dieser , jener, jeder, welcher, займенників alle, beide
N
G
D
A
Maskulinum
- e
- en
- en
- en
Femininum
- e
- en
- en
- e
Neutrum
- e
- en
- en
- e
Plural
- en
- en
- en
- en
Сильне відмінювання прикметників
Якщо перед прикметником не стоїть артикль чи займенник та після desen, deren, wessen
N
G
D
A
Maskulinum
- er
- en
- em
- en
Femininum
- e
- er
- er
- e
Neutrum
- es
- en
- em
- es
Plural
- e
- er
- en
- e
Мішане відмінювання прикметників
Перед неозначеним артиклем, присвійним займенником та займенником kein
N
G
D
A
Maskulinum
- er
- en
- en
- en
Femininum
- e
- en
- en
- e
Neutrum
- es
- en
- en
- es
Plural
- en
- en
- en
- en
Ступені порівняння прикметників
Positiv ( звичайний )
Komparativ ( порівняльний або вищий) утворюється за допомогою звичайного ступеня + суфікс - er - :
leicht – leichter, alt – alter, nah - naher
Superlativ ( найвищий ) утворюється :
am + основа Positiv + (e)st ( (e)sten) : leicht – am leichtesten.
Особливі форми ступенів порівняння
Positiv
Komparativ
Superlativ
gut ( добрий)
besser (кращий)
beste / am besten ( найкращий)
hoch ( високий)
hoher ( вищий)
am hochsten ( найвищий)
nah ( близько)
naher (ближчий)
am nachsten ( найближчий)
gern ( охоче)
lieber (охочіше)
am liebsten ( найохочіше)
viel (багато)
mehr ( більше)
am meisten (найбільше)
ПРИСЛІВНИК (das Adverb)
Прислівник позначає локальні, часові, запитальні, способу
дії, заперечні, модальні обставини:
локальні
часові
запитальні
способу дії
заперечні
модальні
hier –тут, nah –близько, dort – там, links
– ліворуч, rechts - праворуч, hinten позаду
jetzt – зараз, morgen – завтра, gestern –
вчора, heute - сьогодні
wann - коли, wohin – куди, warum чому
gut – добре, gern – охоче, sehr - дуже
niemals - ніколи
villeicht - напевно
ЗАЙМЕННИК ( das Pronomen)
Види займенників
особові
присвійні
вказівні
неозначені
заперечні
питальні
безособові
зворотні
відносні
взаємні
Неозначено - особові
іch –я, du – ти, er – він, sie – вона, es – воно, wir –
ми, ihr – ви, sie - вони
mein – мій, dein - твій,sein – його, ihr – її, unser –
наш, euer – ваш, ihr - їх
dieser -цей, jener - той
jeder - кожен, etwas – щось, viele – більшість,
einige – деякі, alle – всі, andere - інші
keiner –ніхто, niemand - ніщо
wer - хто, was – що, welcher - який, was fur (еіп) –
що за, wessen - чий
es - не відмінюється і не перекладається
mich – мені, dich – тобі, sich йому, uns нам, euch вам, sich
der, das, die
miteinander, einander
man - не перекладається і не відмінюється
ЗАПИТАЛЬНІ СЛОВА
Wer? Was?
Wen?
Wem?
Wann?
Seit wann?
Bis wann?
Wie lange?
Wo?
Wohin?
Woher?
Wozu?
Zu welchem Zweck?
Warum?
Wesgegen?
Wie?
Auf welche Weise?
Welcher?
Wessen?
Wieviel?
Der wievielte?
Хто? Що?
Кого?
Кому? Чому?
Коли?
З якого часу?
До якого часу?
Як довго?
Де?
Куди?
Звідки?
Для чого?
З якою метою?
Чому?
Через що?
Як?
Яким чином?
Який?
Чий?
Скільки?
Який? Котрий?
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа