close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Проректор з науковопедагогічної роботи
_____________А.М.Колот
«___» ____________ 2014р.
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І
ПІДСУМКОВОГО КОНТРOЛЮ ЗНАНЬ
з науки (дисципліни)
«ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)»
напрямок підготовки 6508
Укладачі:
В.о. завідувача кафедри к.п.н., доцент Щукіна Е.І., старший викладач
Мендрух Ю.М.
Декан факультету
_____________ В.К.Хлівний
«___»_____________ 2014 р.
В.о. завідувача кафедри
________________ Е.І.Щукіна
«___»______________2014 р.
КНЕУ – 2014
ВСТУП.
1.
Дисципліна «Фахова іноземна мова (англійська)» (напрям підготовки
6508) є вибірковою і вивчається впродовж чотирьох семестрів (V, VІ, VІІ та
VIII) на денній та заочній формах навчання. Навчальний матеріал кожного
семестру організовано в завершений блок, який водночас є складовою
структури загального курсу даної дисципліни.
Нижче подані методичні матеріали щодо змісту та організації
самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань на
VІІ навчальний семестр.
Обсяг курсу/дисципліни становить 108 годин або 3 кредитів, з яких:
ІV курс
практичні
індивідуально-
самостійна
заняття
консультативні
робота
заняття
студентів
14
40
54
залік
–
VII семестр
Обсяг курсу/дисципліни для студентів заочної форми навчання
становить 108 годин або 3 кредити, з яких:
контактні
індивідуальносамостійна
заняття
консультативні
робота
залік
заняття
студентів
–
ІV курс
12
16
80
VII семестр
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «ФАХОВА ІНОЗЕМНА
МОВА (АНГЛІЙСЬКА)» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ
НАВЧАННЯ
Напрям підготовки – 6508
№
теми
Тема
Назва теми
Лексичний блок
Кількість годин
ПР
18
СРС ІКЗ
12
5
№1
Тема
№2
Тема
№3
The Financial Institutions Industry: Products
and Services
Фінансові інститути: основні продукти та
послуги
Блок ділової мови
International Business Correspondence.
Лексичний блок
Methods of Payment
Методи платежу
Блок ділової мови
International Business Correspondence
Лексичний блок
The Essentials of Insurance
Основи страхування
Блок ділової мови
International Business Correspondence
Разом
16
14
4
20
14
5
54
40
14
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА
(АНГЛІЙСЬКА)» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Напрям підготовки – 6508
№
теми
Тема
№1
Тема
№2
Тема
Назва теми
Лексичний блок
The Financial Institutions Industry:
Products and Services
Фінансові інститути: основні продукти та
послуги
Блок ділової мови
International Business Correspondence.
Лексичний блок
Methods of Payment
Методи платежу
Блок ділової мови
International Business Correspondence
Лексичний блок
Кількість годин
Контактні
заняття
4
СРС ІКЗ
24
4
4
28
4
4
28
8
№3
Разом
The Essentials of Insurance
Основи страхування
Блок ділової мови
International Business Correspondence
12
80
16
3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Дисципліна
«Фахова
іноземна
мова
(англійська)»
(напрям
підготовки 6508) є вибірковою і вивчається впродовж чотирьох семестрів
(V, VІ, VІІ та VIII) на денній і заочній формах навчання. Навчальний
матеріал кожного семестру організовано в завершений самостійний блок,
який водночас є складовою структури загального курсу даної дисципліни.
Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів
поточно-модульного контролю.
Обсяг науки (дисципліни) для студентів денної форми навчання
становить 108 годин або 3 кредити, з яких:
практичні
заняття
індивідуальноконсультативні
заняття
самостійна
робота студентів
залік
V семестр
54
14
40
–
VІ семестр
54
14
40
VІІ семестр
54
14
40
VІІІ семестр
42
16
50
Обсяг науки (дисципліни) для студентів заочної форми навчання
становить 108 годин або 3 кредити, з яких:
контактні
індивідуальн
самостійна
заняття
оробота
залік
консультатив
студентів
ні заняття
–
V семестр
12
16
80
VІ семестр
12
16
80
VІІ семестр
12
16
80
VІІІ семестр
12
16
80
Потижневий розподіл годин занять визначається навчальними
планами: 3 години на тиждень.
Поточний контроль на денній формі навчання представляє собою
блочно-модульну систему.
Кожний модуль складається з:
1. Лексичного блоку
1.1. Блок писемного мовлення – підготовка короткого повідомлення,
доповіді на міні-конференцію чи диспут у письмовій формі, складання плану
до теми.
1.2. Блок усного мовлення – усне викладання економічної теми
(підготовка повідомлення, доповіді на міні-конференцію, презентації, участь
в обговоренні дискусійних питань, рольових іграх).
2. Граматичного блоку – опрацювання граматичного матеріалу,
виконання вправ на його закріплення, написання граматичних тестів,
складання таблиць, схем та написання конспектів розгорнутого та стислого
змісту.
3. Блок самостійної роботи – виконання студентом завдань під
методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.
Оцінюються наступні форми самостійної роботи студентів: переклад
іншомовних аутентичних текстів, статей з друкованих та електронних
джерел; підготовка проектів, презентацій.
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6508
VII семестр
МОДУЛЬ 1
ТЕМА №1
1.1. Лексичний блок. THE FINANCIAL INSTITUTIONS INDUSTRY:
PRODUCTS AND SERVICES
1. What functions does a modern bank perform?
2. What accounts are called deposits? What categories of deposit accounts are
there in the USA?
3. What are the key features of a transaction account? What is its major function?
4. What are the two types of transaction accounts? Characterize each of them.
5. What is the function of savings accounts?
6. How is the customer’s savings account usually debited in case he/she is a
current account holder in the same bank?
7. What are the characteristics of a time deposit? Is it automatically renewable?
8. Do the holders of CDs pay any penalty is they withdraw their money before the
maturity?
9. What are the two ways of borrowing?
10. What does an overdraft on current account mean?
11. What is a loan? What are the two categories of loans?
12. How are business loans classified?
13. What is a line of credit? What differs a closed-end line of credit from an openend line of credit?
14. What are the types of consumer loans? Characterize each of them.
15. What other recipients of loans are known to you?
16. What is check clearing?
17. What do electronic transactions allow for?
18. What do electronic banking services include?
19. What is a remote terminal? What types of the remote terminals are you familiar
with? How much is it safe to use ATMs?
20. What is a POS? How is the transaction authorized?
21. What is a safe deposit box aimed at? How much are they secure?
22. How does the bank provide a cash management function?
23. What services do bank trust divisions provide?
24. How do the banks contribute to the functioning of the commercial paper
market?
25. What do the banks issue letters of credit for?
26. What other products and services do banks provide?
1.2. Блок ділової мови
International Business Correspondence
МОДУЛЬ 2
ТЕМА №2
2.1. Лексичний блок. METHODS OF PAYMENT
1. What are the methods of payment for domestic trade?
2. What differs CWO from COD?
3. When are hire purchase, open account and leasing terms used?
4. Which of the methods of payment is most favourable for the seller and why?
5. Which of the methods of payment is most favourable for the buyer and why?
6. What are the methods of payment for foreign trade?
7. What are the differences and similarities between CAD and D/A?
8. What are the advantages and disadvantages of CAD for the buyer?
9. What are the advantages and disadvantages of D/A for the seller?
10. What stages does the process of paying by letter of credit include?
11. Which of the various methods of payment for foreign trade do you think is the
safest for all parties and why?
2.2. Блок ділової мови
International Business Correspondence
ТЕМА №3
3.1. Лексичний блок. THE ESSENTIALS OF INSURANCE
1. What is the essence of insurance?
2. What are the main functions of insurance?
3. What are the basic principles of insurance?
4. What is the general structure of a market place?
5. What are its participants?
6. What are the major types of insurance companies?
7. How are they organized?
3.2. Блок ділової мови
International Business Correspondence
4. ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ФАХОВА
ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ
ФОРМИ НАВЧАННЯ
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ – 6508
VII семестр
№
теми
Тема
№1
Назва теми
Лексичний блок
The Financial
Institutions Industry:
Products and Services
Фінансові інститути:
основні продукти та
послуги
Блок ділової мови
International Business
Correspondence.
Тема Лексичний блок
№ 2 Methods of Payment
Методи платежу
Блок ділової мови
International Business
Кільк.
Компетентності, що
Тиж
годин
набуваються
ні
18
Міжособистісні навики та I-VI
уміння.
Здатність:
 до навчання;
 породжувати
нові
ідеї
(креативність)
 виокремлювати
головну
інформацію
чи
ту,
яка
цікавить,
використовуючи
стратегію
пошукового
читання.
 Знання особливостей та
тенденцій
сучасного
цивілізаційного розвитку.
16
Здатність:
VII вичерпно передавати зміст XI
оригіналу
з
повноцінною
функціо-нально-стилістичною
відповідністю;
Correspondence
Тема Лексичний блок
№ 3 The
Essentials
of
Insurance
Основи страхування
Блок ділової мови
International
Business
Correspondence
20
 застосовувати знання на
практиці;
критично
мислити
та
вирішувати важливі проблеми.
Міжособистісні навики та XIIуміння; навики управління XVII
інформацією
(уміння
знаходити
та
аналізувати
інформацію з різних джерел).
Здатність:
 працювати самостійно;
 породжувати
нові
ідеї
(креативність);
 виокремлювати
головну
інформацію чи ту, яка цікавить,
використовуючи
стратегію
пошукового читання.;
 надавати чіткі аргументи
щодо теми, яка обговорюється.
Знання
особливостей
та
тенденцій
сучасного
цивілізаційного розвиткуку.
ПЛАН КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ
НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА
(АНГЛІЙСЬКА)»
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ – 6508
VII семестр
№
теми
Тема
№1
Назва теми
Лексичний блок
The Financial
Institutions Industry:
Products and Services
Фінансові інститути:
основні продукти та
послуги
.
К-ть
Компетентності, що набуваються
годин
4
Засвоєння основ базових знань з
професії;
навики
управління
інформацією (уміння знаходити та
аналізувати інформацію з різних
джерел).
Здатність:
 до аналізу і синтезу;
 чітко виступати з підготовлени-
Тема Лексичний блок
№ 2 Methods of Payment
Методи платежу
4
Тема Лексичний блок
№ 3 The
Essentials
Insurance
Основи страхування
4
of
ми індивідуальними презентаціями;
 вичерпно
передавати
зміст
оригіналу з повноцінною функціонально-стилістичною відповідністю.
Здатність:
 вичерпно
передавати
зміст
оригіналу з повноцінною функціонально-стилістичною відповідністю;
 застосовувати знання на практиці;
критично мислити та вирішувати
важливі проблеми
Взаємодія (робота в команді).
Здатність:
 до навчання;
 породжувати
нові
ідеї
(креативність)
 виокремлювати
головну
інформацію чи ту, яка цікавить,
використовуючи
стратегію
пошукового читання.
Знання особливостей та тенденцій
сучасного цивілізаційного розвитку.
ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ
НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД З ДИСЦИПЛІНИ «ФАХОВА
ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)»
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ – 6508
VІІ семестр
№
теми
Тема
№1
Назва теми
Лексичний блок
The Financial
Institutions Industry:
Products and Services
Фінансові інститути:
основні продукти та
послуги
Кільк.
Годин
Компетентності, що набуваються
32
Здатність:
 до навчання;
 породжувати
нові
ідеї
(креативність)
 виокремлювати
головну
інформацію чи ту, яка цікавить,
використовуючи
стратегію
Блок ділової мови
International Business
Correspondence.
Тема Лексичний блок
№ 2 Methods of Payment
Методи платежу
Блок ділової мови
International
Business
Correspondence
Тема Лексичний блок
№ 3 The
Essentials
of
Insurance
Основи страхування
Блок ділової мови
International
Business
Correspondence
32
32
пошукового читання.
Знання особливостей та тенденцій
сучасного цивілізаційного розвитку.
Здатність:
 вичерпно
передавати
зміст
оригіналу з повноцінною функціонально-стилістичною відповідністю;
 застосовувати знання на практиці;
 критично мислити та вирішувати
важливі проблеми.
Навики управління інформацією
(уміння знаходити та аналізувати
інформацію з різних джерел).
Здатність:
 працювати самостійно;
 виокремлювати
головну
інформацію чи ту, яка цікавить,
використовуючи
стратегію
пошукового читання.;
 надавати чіткі аргументи щодо
теми.
Знання особливостей та тенденцій
сучасного цивілізаційного розвитку
5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального
процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під
методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.
З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі
виконання різних форм СРС з дисципліни «Іноземна мова», виділяються три
основні види самостійної роботи:
І - підготовка до поточних аудиторних занять;
ІІ - пошуково-аналітична робота;
ІІІ - наукова робота.
Самостійна робота студентів включає різні форми, які визначаються
залежно від мети, завдань та змісту дисципліни, зокрема:
- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного
опрацювання;
- переклад іншомовних аутентичних текстів, статей з друкованих та
електронних джерел;
- підготовка до практичних занять, виконання домашніх завдань;
- підготовка до модульних контрольних робіт та інших форм поточного
контролю;
- систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед написанням
модулів та екзаменом;
- виконання індивідуальних завдань, а саме: підготовка рефератів,
підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні
дослідження до конференцій, підготовка проектів, презентацій, участь в
олімпіадах тощо.
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
з дисципліни (вибіркової ) «Фахова іноземна мова (англійська)»
для студентів напряму підготовки (спеціальності)
6508 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Фінанси»)
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Денна форма навчання
VII семестр
№
Назва теми
Форми самостійної роботи студента Макс.
теми
к-ть
балів
За систематичність і активність роботи на практичних заняттях
Змістовий модуль № 1
Тема
-Підготовка
до
обговорення
Лексичний блок
22
№1
Тема
№2
Тема
№3
The Financial
Institutions Industry:
Products and Services
основних питань з теми
-Підготовка інформаційного мініповідомлення
за
темою
«Законодавча
база
діяльності
комерційних
банків
України»,
“Інноваційні банківські послуги”.
-Підготовка до колоквіуму за темою
«Послуги та основні продукти
фінансових установ».
-Підготовка до написання поточної
перевірочної лексичної роботи з
теми
-Написання анотації статті за фахом
- Переклад ділових листів
Блок ділової мови
International Business
Correspondence
Змістовий модуль № 2
- Підготовка до обговорення
Лексичний блок
основних питань з теми
Methods of Payment
Підготовка
інтелект-карти:
«Методи платежу».
- Робота над кейсом: «Вибір
найвигіднішого методу платежу»
- Підготовка до написання поточної
перевірочної лексичної роботи з
теми
-Підготовка до написання модульної
контрольної роботи
Блок ділової мови
International Business -Переклад ділових листів
Correspondence
- Підготовка до обговорення
Лексичний блок
The Essentials of
основних питань з теми
Insurance
-Підготовка доповіді за темою
«Страховий ринок України та його
основні
учасники»
на
мініконференцію
-Робота в малих групах щодо теми:
«Функції та принципи страхування»
-Підготовка та презентація інтелекткарти: «Страхування: сутність, роль
20
28
та учасники страхового процесу»
Блок ділової мови
International Business - Підготовка до анотування статті за
Correspondence
фахом
- Підготовка та написання поточної
перевірочної лексичної роботи з
теми
-Переклад ділових листів
Разом балів за роботу на практичних заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань
Модул Написання модульної контрольної роботи
ь№1
Модул Написання модульної контрольної роботи
ь№2
Разом балів за модульний контроль
За виконання індивідуальних завдань
Види індивідуальних завдань (студент обирає одне завдання упродовж
семестру)
70
1. Аналітичний огляд наукових публікацій щодо вивчених тем
(реферат).
2. Підготовка усного повідомлення та дискусійних питань за темами 13.
3. Підготовка та презентація теми «Classification of Financial
Institutions»
Разом балів за виконання індивідуальних завдань
Всього балів за СРС
10
10
10
20
10
10
10
100
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
з дисципліни (вибіркової ) «Фахова іноземна мова (англійська)»
для студентів напряму підготовки (спеціальності)
6508 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Фінанси»)
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Заочна форма навчання
VІІ семестр
СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
№
Контактні заняття
заняття
(теми відповідно до робочої
Форма занять і контролю
програми)
Макс
к-ть
балів
За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
Міні-лекція (конспект)
The Financial Institutions
Industry: Products and Services. Міні-семінар – розгорнута
1.
Services of financial institutions.
бесіда
Виконання практичних
завдань
Міні-лекція (конспект)
The Financial Institutions
Міні-семінар – «рольова
2.
Industry: Products and Services
гра»
Products of financial institutions.
Тестовий контроль знань
Установча міні-лекція
Methods of Payment
Methods of payment for domestic (конспект)
3.
trade
Міні-семінар – розгорнута
бесіда
Виконання практичних
завдань
Міні-лекція (конспект)
Methods of Payment
Methods of payment for foreign
Міні-семінар – розгорнута
4.
trade
бесіда
Тестовий контроль знань
або
Міні-лекція (конспект)
Essentials of Insurance
5.
Міні-семінар – дискусія
Виконання практичних
завдань
Міні-лекція (конспект)
The Main Functions and Basic
6.
Міні-семінар – дискусія
Principles of Insurance
Тестовий контроль знань
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
3
3
35
За виконання модульних (контрольних) завдань
Комплексна аудиторна
Поточний модульний
6.
самостійна контрольна робота за контроль
темами
Усього балів за контактні заняття
МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань
15
50
Види завдань
Форма
подання
Термін
Форма
Макс.
подання і
контролю
к-ть
реєстрації
балів
Домашнє індивідуальне
(письмова (наприклад,
Захист і
20
завдання за темами: The
або
5.10.2014р.
обговорення
Financial Institutions Industry:
електронна) на кафедру
результатів за
Products and Services, Methods of
або на
графіком
Payment, Esentials of Insurance
електронну
«Дня
пошту
заочника»
викладача)
Індивідуальне завдання за
електронна
наприклад,
Викладачем в 20
блоком ділового мовлення:
15.11.2014р. онлайнрежимі
International Business
Correspondence
За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)
1. Аналітичний огляд
(письмова Індивідуально Захист і
10
наукових публікацій щодо
або
викладачу за
обговорення
вивченої теми (реферат).
електронна) графіком «Дня результатів за
2. Підготовка ітелект-карти
заочника»
графіком
за темами
«Дня
3. Підготовка та презентація
заочника»
статті за фахом за
запропонованою викладачем
тематикою в межах
програмного опрацьованого
матеріалу
50
Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань
100
Разом
6. ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛНИ «ФАХОВА
ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)»
1.Choose the correct variant:
1. Features of mortgage loans such as the size of the loan, maturity, interest rate, method of
___________the loan, and other characteristics can vary considerably.
a)paying off
b)paying out
c)paying up
d)paying down
2. If the borrower stops making the promised loan payments, the lender can seize the _______
to recoup its losses.
a). deed
b). lien
c). title
d). collateral
3. A mortgage borrower can also be known as a mortgagor or a __________.
a). mortgage owner b). mortgage possessor c). mortgage holder d) mortgage bearer
4. A _________ is the right to the ownership and possession of any item that may be legally
recognized as belonging to someone or something.
a) deed
b) title
c) encumbrance
d) lien
5. A mortgage lender can also be called a mortgagee or a __________.
a). mortgage provider b). mortgage maker c). mortgage producer d). mortgage helper
6. ___________ issue is an occasion when new shares are offered to existing shareholders,
often at a price lower than the current market price
a) rights
b) bonus
c) scrip
d)capitalization
7. A company may choose to _____________part of the profits and instead of paying
dividends, they issue new shares, which are then given free to the shareholders in proportion to
the number of shares they already own.
a) capitalize
b)make a capital gain of
c)keep
d)preserve
8. If the company goes into liquidation holders of ________________are repaid before other
shareholders.
a) preference shares b) ordinary shares c) common stock d)value shares
9. Companies can also _____________their earnings by keeping the profits in the company.
a)preserve b)hold
c)store
d)retain
10. Details of the proposed offering are disclosed to potential purchasers in the form of a
lengthy document known as a ______________
a)due diligence report
b)security c)prospectus d)certificate of part ownership
2.Translate the following sentences from Ukrainian into English:
1. Іпотечному ринку притаманні всі ті ознаки, що і фінансовому ринку в цілому, окрім
видів боргових зобов’язань, оскільки на ньому можуть діяти ті ж фінансові посередники і
він має постійний взаємозв’язок з кредитним, фондовим, валютним та страховим ринком.
2. Іпотечний ринок вважається складовою частиною ринку позичкових капіталів, де
акумулюються довгострокові грошові накопичення шляхом випуску іпотечних облігацій,
що використовуються для надання кредитів під заставу нерухомості.
3. Середні ставки за іпотечними кредитами, що знижувалися ще минулого місяця, в
липні-серпні 2012 почали зростати.
4. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку
акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним
товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації
та інші права.
5. Лише три роки тому, в 2005 році українськими компаніями було здійснено перші
розміщення акцій на альтернативному майданчику Лондонської фондової біржі
компаніями «Ukrproduct Group» (11 млн.дол.), «Cardinal Resources» (20,17 млн. дол.), « XXI
Century Investments » (138,70 млн. дол.)
3.Fill in the gaps in the text with the words and word combinations from the box.
Stock Brokers
It is very exciting to start _________________ stocks in the UK. However, you will need
the services of stockbrokers in order to do so. A stockbroker _____ as an intermediary between
you the buyer and the seller who ______ the stock. Your choice of a _______ will greatly depend
on your needs and financial circumstances. As an investor, you have the following choices in
stockbrokers:
1. Full Service Broker
The full service stockbroker will provide you with all the recommendations for stocks in
your ________________. They will give you a ________________ and depending on your
personal situation will give you recommendations on which stocks to buy.
This service is not free and you as an investor need __________________ periodically with
the full service broker. If you do not know anything about the ______________, you are
encouraged to use this type of broker.
2. Discount Broker
The discount broker only takes orders from you either through the phone or online. It is up
to you to research on the stocks that you wish to buy. If you _____________ your orders online,
you are unlikely to meet any staff members. For this reason, discount brokers ______________
very low commission.
3. Money Managers
Money managers take the responsibility of investing your ____________ without any input
from you. For this, they take a percentage of your__________- and some even charge you fees
for the service. Money managers are very expensive and most only serve very high net worth
individuals. The only input you have is sending them your funds and collecting any profits made
by the _______________.
money
manager
charge
are placing
to review
your stock
portfolio
financial
assessment
holds
stock market
stockbroker
funds
portfolio
buying and
selling
returns
7. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ З НАУКИ (ДИСЦИПЛІНИ).
Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів
поточно-модульного контролю. Об’єктами контролю при оцінюванні
поточної успішності студентів є рівень сформованості іншомовної
комунікативної компетенції з таких видів мовленнєвої діяльності як
говоріння, читання, письмо, аудіювання, а також виконання завдань
індивідуальної та самостійної роботи, зазначених у карті самостійної роботи.
Кількість об’єктів поточного контролю залежить від змісту програмного
матеріалу та кількості модулів у навчальному семестрі. Згідно робочого
навчального плану дисципліни для студентів денного відділення у V семестрі
програмний матеріал поділяється на 2 модулі.
Поточна успішність студентів денного відділення у процесі вивчення
дисципліни оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів. Студенти денного
відділення за систематичність і активність роботи на практичних заняттях
отримують 0-70 балів, виконання модульних контрольних робіт – 0-10 (х2)
балів, виконання індивідуальних завдань – 0-10 балів.
У разі невиконання певних завдань з об’єктивних причин, студенти
мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього практичного
заняття. Час та порядок складання визначає викладач.
Підсумковий бал за результатами ПМК(заліку) оформлюється під час
останнього практичного заняття.
Поточна успішність студентів заочного відділення у процесі вивчення
дисципліни оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів. За систематичну та
активну роботу на контактних заняттях під час сесії студенти отримують 035 балів, за виконання модульних (контрольних) завдань під час контактних
занять – 0-15 балів, за виконання індивідуальних завдань в міжсесійний
період (в тому числі з використанням дистанційних технологій) – 0-50 балів.
Поточний контроль знань
Максимальна
Види контролю
кількість балів
Поточний контроль:
50 балів
—за систематичну та активну роботу на контактних
заняттях під час сесії (в тому числі за виконання модульних
(контрольних) робіт) ;
—за виконання індивідуальних завдань в міжсесійний
50 балів
період (в тому числі з використанням дистанційних
технологій).
Разом за семестр
100 балів
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та
шкалу за системою ECTS
Оцінка за
Оцінка за бальною
Оцінка за національною
шкалою
шкалою, що
шкалою
ECTS
використовується в
КНЕУ
А
90 – 100
5 (відмінно)
В
С
D
E
FX
80 – 89
70 – 79
66 – 69
60 – 65
21 – 59
4 (добре)
3 (задовільно)
2 (незадовільно) з можливістю
повторного складання
F
0 – 20
2 (незадовільно) з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Кинг Ф.У., Д.Энн Кри Коммерческая корреспонденция на английском
языке. – М.: Астрель, 2007. – 301с.
2. Основи
письма
англійською
мовою:
Уклад.:
Н.М.Голуб,
Н.А.Шамхалова, І.М.Машкова: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2007. – 760 с.
3. Письменная О.А. Английский для офиса: Учеб. Пособие.–К:ООО «ИП
Логос», 2004. – 224 с.
4. Слухай та говори англійською мовою: Посібник з аудіювання для
студентів/ Уклад. Р.А.Гаращенко, Н.А.Мовчанюк. – К.: КНЕУ, 2003. –
98 с.
5. Ходакевич О.Г., Мендрух Ю.В., Моруга К.О., Кузьменко Д.В. English
for Specific Purposes: Financial Markets and Institutions. – К.: КНЕУ,
2014. – 491 с.
6. Шамхалова Н.А. Сучасна ділова англійська мова: Навч. Посібник. – К.:
КНЕУ, 2000. – 164с.
7. A.Ashley. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. New edition.
– Oxford: Oxford University Press, 2003.
8. Evan Frendo, Sean Malahey. English for Accounting. – Oxford: Oxford
University Press, 2007.
9. F.Mishkin, S.Eakins. Financial Markets and Institutions. – Pearson, Addicon
Wesley, 2006.
10.Ian Mackenzie. Professional English in Use. Finance. – Cambridge
University press, 2006. – 140 p.
11.Ian McKenzie. English for the Financial Sector. – Cambridge Professional
English, 2009.
12.Julie Pratten. Absolute Financial English. – Delta Publishing, 2007.
13.Marion Grussendorf. English for presentations. – Oxford University Press,
2008.
14.Michael A. Pyle, Mary Ellen Munos Cliffs TOEFL Preparation Guide. –
Софинта, 1991. – 481с.
15.Richard Clark, David Baker. Finance. – Oxford University Press, 2011.
16.VirginiaEvans. Successful Writing. – Express Publishing, 2004.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа