close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ОЛИМПИАДНЫЕ ТЕСТЫ ПО БАЛКАРСКОМУ ЯЗЫКУ
Ф.И.О. участника __________________________________________________________
Группа _________, _________________________________________________ колледж
1. Фонетика тил билимни
а) жазмада хайырланылыучу белгилени юсюнден бёлюмюдю;
б) сёзлени жазылыуларында бирчалыкъны жалчытырча жорукъланы тинтиучю
бёлюмюдю;
в) тауушланы тинтиу бла байламлы бёлюмюдю;
г) сёлешиуню мардаларын тинтиучю бёлюмюдю.
3. Сингармонизм деп айтадыла
а) къысыкъланы бир бирге бойсунууларына;
б) Тамырны ахыр ачыгъы назик болса, анга къошулгъан жалгъаула да назик боладыла,
къысыкълары уа жумушакъ, базыкъ болса, жалгъауладагъы ачыкъла да базыкъ боладыла,
къысыкълары уа къат
в) сёзню ачыкълары барысы да не базыкъ эринсизле – назик эринсизле неда базыкъ
эринлиле – назик эринлиле болгъанларына;
г) сёзню ачыкъларыны базыкъла, эринлиле, къысыкъларыны уа къатыла болуууна
айтадыла.
4. Орфография деп айтадыла
а) литература тилде сёлешиуню мардаларына эм тил билимни ол мардаланы тинтиучю
бёлюмюне;
б) тауушланы къуралыу мадарларына, аланы бир бирге бо йсунууларында, бир бирлери
бла бирлешиулеринде энчиликлерине;
в) тил билимни сёзлени жазылыуларында бирчалыкъны жалчытырча жорукъланы
тинтиучю эм жарашдырыучу бёлюмюне;
г) къайсы да болсун бир тилде жюрютюлген сёзлени барысына да.
5. Орфоэпия деп айтадыла
а) литература тилде сёлешиуню мардаларына эм тил билимни ол мардаланы тинтиучю
бёлюмюне;
б) тауушланы къуралыу мадарларына, аланы бир бирге бойсунууларында, бир бирлери
бла бирлешиулеринде энчиликлерине;
в) тил билимни сёзлени жазылыуларында бирчалыкъны жалчытырча жорукъланы
тинтиучю эм жарашдырыучу бёлюмюне;
г) къайсы да болсун бир тилде жюрютюлген сёзлени барысына да.
6. Сёзлени тюз жазылгъан тизмесин белгиле.
а) тыякъ, жыякъ, чинар, чыракъ, атаммы, терегинги, жутдай, эртденлик;
б) таякъ, жаякъ, чынар, чыракъ, атамы, терегинги, жуттай, эрттенлик
в) тыякъ, жыякъ, чинар, чыракъ, атаммы, терегинги, жуттай, эрттенлик
г) тайакъ, жайакъ, чынар, чыракъ, атаммы, терегингнги, жуттай, эрттенлик
7. Ю харф эки тауушну белгилеген сёзню кёргюзт.
а) юйюр;
б) кюбюр;
в) уюкъ;
г) сюйюнчю.
8. Точкаланы орунларына «з» харф жазылгъан тизмени белгиле
а) ту…суз, жа…сакъ, жа…сы;
б) ба…сын, сё…сюз, кё…чю;
в) би…сиз, къобу…чу, дерс…сиз;
г) о…маз, къы…чыкъ, бу…ча.
9. Халатла бла жазылгъан тизмени белгиле
а) тауну къоюнунда. экиайлыкъ сабий;
б) малны оруну, къаяны эрини;
в) алтыайлыкъ сабий, эмлик ат;
г) жумушакъ топуракъ, жолгъа тебире.
10. Барысы да дефис бла жазылгъан сёзлени тизмесин белгиле
а) тюппе(тюз), аппа(акъ), жаш(тёлю);
б) кеппе (керти), баш(кюн), эрттен(бла);
в) Хушто(сырт), къып(къызыл), аякъ(къашыкъ);
г) кёз(бау), беш(бармакъ), оюн(кюлкю).
11. Сёзлени барысында да «ннг» жазылгъан тизмени белгиле
а) жалы…нган, же…нген, ты…нган;
б) кийи…нген, си...нген, жууу…нган;
в) къа…нган, кёрю...нген, алы…нган;
12. Къайсы тизмеде сёзле кёчюу магъанада берилгендиле?
а) гыржын ашайды, чийлей ашайды;
б) ачы дарман, ачы сёз;
в) женгил адам, женгил сёз;
г) кюн батды, сагъышха батды.
13. Энчи атла къайсы тизмеде тюз жазылгъандыла
а) Ташлы-тала, Хушто-сырт, Къашха-тау;
б) Ташлытала, Хуштосырт, Къашхаатау;
в) Ташлы-тала, Хушто-сырт, Къашхатау;
г) Ташлы-Тала, Хушто-Сырт, Къашхатау.
14. Орфоэпияны жоругъуна кёре айтылгъан сёзлени тизмесин белгиле
а) чапыракъ, топуракъ, чёгючден;
б) эгешчик, эбзе, жубран, кюшлю;
в) тереннге, тенгнгиз, кюнлюм.
г) энишге, баралла, къырал.
15. Сёзлени барысында да «нг» жазылгъан тизмени белгиле
а) жалы…нган, же…нген, ты…нган;
б) кийи…нген, си...нген, жууу…нган;
в) къа…нган, кёрю...нген;
г) те…из, ма…ылай, мы…ылан.
16. Къош сёзле бирге жазыладыла
а) басым биринчи сёзге тюшсе;
б) басым экинчи сёзге тюшсе;
в) басым бирине да тюшмесе;
г) басым эки сёзге да тюшсе.
17. Къош сёзле башха жазыладыла
а) басым биринчи сёзге тюшсе;
б) басым экинчи сёзге тюшсе;
в) басым бирине да тюшмесе;
г) басым эки сёзге да тюшсе.
18. Къош байламла бла къош кесекчикле жазыладыла
а) башха;
б) бирге;
в) дефис бла;
г) бирде дефис бла бирде уа башха жазыладыла.
19. Къайсы тилде да болсун бир тилде жюрютюлген сёзлеге айтадыла
а) орфография
б) орфоэпия
в) лексика
г) морфология
20. Сёзню тюз магъанасы деп
а) затны, шартны, болумну, ишни башха зат, шарт, болум, иш бла тенглешдирмей
тюзюнлей болгъаныча, кёргюзтгени ючюн айтадыла;
б) затны, шартны, болумну, ишни башха зат, шарт, болум, иш бла тенглешдирип,
кёргюзтгени ючюн айтадыла;
в) затны, шартны, болумну, ишни башха зат, шарт, болум, иш бла тенглешдирилип, бир
затны тыш кёрюмю, башха затха кёчюп къуралгъаны ючюн айтадыла;
г) затны, шартны, болумну, ишни башха зат, шарт, болум, иш бла тенглешдирилип, бир
затны тыш кёрюмю, башха затха кёчмей къуралгъаны ючюн айтадыла;
21. Айтылыулары, жазылыулары да бирча сёзле
а) омонимледиле
б) омофонладыла
в) омографладыла
г) омоформаладыла
22. Магъаналары бирча неда бирге жууукъ сёзле
а) омонимледиле
б) синонимледиле
в) антонимледиле
г) сёзню тюрлюлеридиле
23. Магъана жаны бла бир бирге чюйре келген сёзле
а) омонимледиле
б) синонимледиле
в) антонимледиле
г) сёзню тюрлюлеридиле
24. Алий таугъа къарады. Хусей элде жашайды деген айтымлада таугъа, элде деген сёзле
къайсы болушдадыла?
1) иеликчи болуш
2) бериучю болуш
3) орунлаучу болуш
4) башлаучу болуш
25. Барысыда биринчи сёзю тамамлаучу болушда болгъан тизгинни белгиле.
а) бичакъны сабы, терекни чапырагъы, Саматны тенги
б) таудан келеме, сенден таматады, къабыргъадан ал
в) къышха жарарыкъды, школгъа бар, китапха къара
г) жыйрыкъны ал, кёлекни женги, эгечин чакъыр
26. Барысыда биринчи сёзю иеликчи болушда болгъан тизгинни белгиле.
а) бичакъны сабы, терекни чапырагъы, Саматны тенги
б) таудан келеме, сенден таматады, къабыргъадан ал
в) къышха жарарыкъды, школгъа бар, китапха къара
г) жыйрыкъны ал, кёлекни женги, эгечин чакъыр
27. Мен тауланы бек жаратханма деген айтымда тауланы деген сёз
а) иеликчи болушдады
б) бериучю болушдады
в) тамамлаучу болушдады
28. Кеслерини бахча, сизни республика, аланы альбом, кесигизни журт, бизни ийнек,
аланы къыз.
Бу сёз тутушланы биринчи кесеклери къайсы болушдадыла?
а) иеликчи болушда
б) тамамлаучу болушда
в) бериучю болушда
29. Акъ къой, узун жилян, омакъ китап деген сёз тутушлада биринчи сёзле тилни къайсы
кесегидиле?
1) ат
3) сёзлеу
2) сыфат
4) алмаш
30. Къайсы айтымда ат тюз тартылгъанды?
а) Жетеулен биреуленни сакъламайдыла.
б) Къоншум жашына письмо жазады.
в) Агъачда биягъы не зат эсе да таууш этди.
г) Мухар бёрклю жашчыкъгъа бир киши да эс бурмай эди.
31. Ат айтымны къайсы членлери болургъа боллукъду?
1) башчы
2) хапарчы
3) толтуруучу
4) болум
5) айгъакълаучу
6) барысы да
32. Формалары бирча болуп, магъаналарына кёре къайсы болушланы айырыргъа керекди?
а) иеликчи болуш
б) бериучю болуш
в) тамамлаучу болуш
г) орунлаучу болуш
д) башлаучу болуш
33. Ат бериучю болушда болгъан айтымны белгиле.
а) Менде аллай китап жокъду.
б) Тюлкю къапханнга тюшгенди.
в) Жырлагъанда аламат ауаз барды.
г) Ахшыдан аман, иги да тууады.
34. Тилни кесеклерини юсюнден илму ол
а) морфологияды
б) синтаксисди
в) лексикологияды
г) фонетикады
35. Къуралмагъан атлары болгъан тизгинни белгиле
а) тереннге, таугъа, терекни
б) жангы, тенгиз, иничке
в) сибиртги, жоннгурчха, эсгертме
г) кюнлюм, къапхан, къолтукъ
36. Сёз къураучу жалгъаулары болгъан атланы тизгинин белгиле
а) тереннге, таугъа, терекни
б) жангы, тенгиз, иничке
в) сибиртги, жоннгурчха, эсгертме
г) эшикде, арбаздан, къошха
37. Биринчи бетни кёплюк сан жалгъаулары
а) –м, -ым, -им, -ум, -юм
б) –быз, -биз, -буз, -бюз, -ыбыз, -ибиз, -убуз, -юбюз
в) –лары, --лери
г) –гъыз, -гиз, -гъуз, -гюз, -ыгъыз, -игиз, -угъуз, -югюз
38. Ючюнчю бетни кёплюк сан жалгъаулары
а) –м, -ым, -им, -ум, -юм
б) –быз, -биз, -буз, -бюз, -ыбыз, -ибиз, -убуз, -юбюз
в) –лары, --лери
г) –гъыз, -гиз, -гъуз, -гюз, -ыгъыз, -игиз, -угъуз, -югюз
39. Мустафир бюгюн окъуугъа бармагъанды деген айтымда белгиленнген сёз
а) атды
б) сыфатды
в) сёзлеудю
г) санауду
40. Къош этимлери болгъан айтымланы белгиле.
а) Азамат къоншум тамбла тыш къыралгъа учарыкъды.
б) Аны кибик бирсиле да ойнаргъа сюедиле.
в) Азрет окъуучуланы дерсле бошалгъандан сора топ ойнаргъа юйретиучюдю.
г) Дырын жыярыкълача чалгъы чаллыкъ жашла да эрттенликде къош къатына
жыйылсынла.
1) а, б
2) б, г
3) в, г
Количество правильных ответов__________________
Количество баллов_______________
Критерии оценивания:
5 баллов – не менее 50% выполнения заданий
6 баллов – не менее 60% выполнения заданий
7 баллов – не менее 70% выполнения заданий
8 баллов – не менее 80% выполнения заданий
9 баллов – не менее 90% выполнения заданий
10 баллов – не менее 100% выполнения заданий
4) г, а
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа