close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОГОВІР
про забезпечення комерційної пропозиції
(завдаток)
м. Київ
«___» ______________________ 20__ р.
Сторона-1 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО», у особі директора забезпечення виробництва Савенкова Олексія
Григоровича, що діє на підставі довіреності від 25.12.2014 № 91/2014/12/25-3, з одного боку, і Сторона-2 - __________________________________
____________________________________________________, в особі __________________________________________________________________,
що діє на підставі __________________________________________________________, з іншого боку, склали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Відповідно до цього договору Сторона-2 перераховує Стороні-1 грошові кошти в розмірі 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.), як
завдаток про забезпечення комерційної пропозиції щодо участі в процедурі продажу «Брухт кольорових металів (брухт електродвигунів у складі)».
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ
2.1. Сторона-2 гарантує, що її комерційна пропозиція не буде відкликана або змінена (в бік зменшення) після закінчення терміну її подачі.
2.2. У разі прийняття комерційної пропозиції Сторони 2 Стороною-1, Сторона-2 гарантує підписання договору з продажу «Брухт кольорових
металів (брухт електродвигунів у складі)» та виконати його зобов’язання в повному обсязі.
3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1 Сторона-2 зобов'язана:
3.1.1. До дня розкриття комерційної пропозиції перерахувати завдаток в розмірі 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) на поточний рахунок
Сторони-1, вказаний в п. 4.1. цього Договору;
3.1.2. У разі прийняття комерційної пропозиції Сторони 2, підписати договір з продажу «Брухт кольорових металів (брухт електродвигунів у
складі)» та виконати його зобов’язання в повному обсязі.
3.2. Сторона-1 зобов'язана:
3.2.1 У разі прийняття комерційної пропозиції Сторони 2, підписати договір з продажу «Брухт кольорових металів (брухт електродвигунів у
складі)» та виконати його зобов’язання в повному обсязі.
3.2.2. У разі неналежного виконання Стороною-2 зобов'язань, вказаних в розділі 2 Договору, грошові кошти Стороні-2, перераховані нею як
завдаток, не повертаються.
4. ГРОШОВІ КОШТИ
4.1. Грошові кошти відповідно до розділу 1 цього Договору Сторона-2 перераховує на поточний рахунок Сторони-1 до дня розкриття комерційної
пропозиції за такими реквізитами: поточний рахунок 26008962497792 у ПАТ «ПУМБ» м. Київ, МФО 334851, код ЄДРПОУ 00131305.
5. ТЕРМІНИ І УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
5.1. Грошові кошти, перераховані Стороною-2 в якості забезпечення комерційної пропозиції, повертаються їй за умови повного виконання
зобов'язань Стороною-2, вказаних в розділі 2 даного договору, в наступні терміни:
5.1.1. Протягом семи банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення комерційної пропозиції, у разі:
виконання умов договору продажу «Брухт кольорових металів (брухт електродвигунів у складі)»;
укладення договору продажу з учасником, що став переможцем процедури продажу «Брухт кольорових металів (брухт електродвигунів у
складі)»;
закінчення процедури продажу без укладення договору продажу з жодним з учасників, що подали комерційні пропозиції.
5.2. Забезпечення не повертається у випадку:
відкликання або зміни (в бік зменшення) комерційної пропозиції покупцем після закінчення строку її подання;
не укладення договору з продажу «Брухт кольорових металів (брухт електродвигунів у складі)» з боку Сторони-2, комерційну пропозицію
якого прийнято Стороною-1;
не виконання в повному обсязі умов договору з продажу «Брухт кольорових металів (брухт електродвигунів у складі)» з боку Сторони-2,
комерційну пропозицію якого прийнято Стороною-1.
5.3. Сторони керуючись принципом свободи договору, прийшли згоди, що у разі порушення Стороною-1 умов цього Договору, відповідальність
Сторони-1 обмежується виключно поверненням завдатку Стороні-2.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Всі спори, які можуть виникнути між сторонами, при виконанні даного договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1.У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.
7.2. Даний договір складений в двох екземплярах – по одному для кожної із сторін.
7.3. Договір діє з моменту підписання його Сторонами до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим договором.
7.4. Всі зміни і доповнення до цього договору вносяться шляхом укладення Сторонами письмових додаткових угод відповідно до вимог чинного
законодавства.
7.5. Сторони зобов'язуються у разі зміни (втрати) статусу платника податку на прибуток, назви підприємства, банківських реквізитів, юридичних
адрес і тому подібне письмово повідомити іншу сторону протягом трьох робочих днів, наступних за днем, в який відбулися зміни.
7.6. Сторона-1 має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.
7.7. Сторона-2 має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.
«СТОРОНА 1»
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Місцезнаходження: пл. І.Франка, 5, м. Київ, 01001
Банківські реквізити: п/р 26008962497792
у ПАТ «ПУМБ» м. Київ
МФО 334851
Код ЄДРПОУ 00131305
ІПН 001313026657
Свідоцтво платника ПДВ №100335247
______________________________ О.Г. Савенков
м. п.
8. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
«СТОРОНА 2»
Місцезнаходження:
Банківські реквізити:
у
МФО
Код
ІПН
Свідоцтво платника ПДВ
тел.: (___) _____________
______________________
м. п.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа