close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
ТЕМА: «Формування та оформлення справ»
МЕТА: познайомитися iз правилами формування та офомрлення справ
до архiвного зберiгання і використання.
Теоретичне забезпечення:
Документи пiсля їх виконання групуються в справи.
Справа - це сукупнiсть документiв або документ, який має вiдношення
до певного питання або дiлянки дiяльностi установи, пiдшитий в окрему
обкладинку.
Формуванням справ називають групування документiв у справи у
вiдповiдностi з номенклатурою справ.
Пiдготовка документiв до наступного зберiгання i використання включає:
- експертизу наукової та практичної цiнностi документiв;
- оформлення справ;
- опис справ;
- забезпечення збереження документiв;
- передачу справ в архiв установи.
Справи тимчасового зберiгання (до 10 рокiв включно) не пiдшиваються,
аркушi не нумеруються, їх облiк ведеться по номенклатурi справ.
В архiв установи передають справи постiйного i тимчасового (бiльше 10
рокiв) зберiгання через рiк пiсля завершення роботи з ними в структурних
пiдроздiлах. Справи тимчасового зберiгання (до 10 рокiв включно) передають в
архiв за вказiвкою керiвництва установи.
На постiйне зберiгання вiдбирають документи-оригiнали, змiст яких
найбiльш повно характеризує основну дiяльнiсть установи. До них належать
статути, положення, постанови, розпорядження, накази, вказiвки та iн.
Матерiали передають до архiву згiдно з графiком, складеним зав. архiвом,
ухваленим експертною комiсiєю i затвердженим керiвництвом установи.
Приймаючи документи, працiвник архiву детально звiряє кожну справу за
описом, перевiряє правильнiсть формування та оформлення справ.
До передачi в державнi архiви документи, що пiдлягають державному
зберiганню, зберiгаються в архiвах установ на протязi строкiв, встановлених
Головним державним архiвним управлiнням.
Практичне завдання:
1. Оформити внутрiшнiй опис документiв особової справи, пiдготувати
справу до архiвного зберiгання.
Контрольні завдання:
1. Що таке справа?
2. Якi iснують правила формування справ?
3. Що включає в себе пiдготовка документiв до наступного зберiгання i
використання?
4. Що таке експертиза наукової і практичної цінності документів?
5. Хто проводить експертизу наукової та практичної цiнностi документiв?
6. Як оформляється вiдбiр документiв на знищення?
7. Хто несе вiдповiдальнiсть за збереження документiв в установi?
8. Як готують справи до передачi в архiв установи?
9. Який час зберiгаються документи в архiвах установ?
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа