close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тэст па тэме "Альдэгіды”
1. Сярод прыведзеных злучэнняў выберыце альдэгіды.
а)CH3COOH
б)CH3OCH3
в) CH3COCH3
г)CH3CH(OH)CH3
д)CH3C6Н4CHО
е)CH3CH2CНO
2.Карбанільнай называецца група
а) –COOR б)>CHOH в)–OH г)>CHOR
д) –COOH
е)>C=O
3. Сярод прыведзеных малекулярных мадэлей укажыце мадэль малекулы
кетона. Абазначэнне атамаў:
а)
б)
в)
г)
4. У эфірных маслахцытрусавых раслін змяшчаецца духмянае рэчыва
цытраль
( з пахам лімона).
Да якога класа можна аднесці гэта рэчыва ?
а)дыены б) альдэгіды в) алкіны г) кетоны д) простыя эфіры е)спірты
5. Па международнай
формулай
наменклатуры
назва
рэчыва
са
структурнай
а)2,2-дыметылактаналь б) 2,6 - 2,2-дыметылактаналь в) актанон - 1
6. Якое рэчыва ўтворыцца пры узаемадзеянні рэчыва (CH3)3C–CH2OH з
раскаленым аксідам медзі?
а) CH3CH2-CO-CH2CH3 б) (CH3)3C-COOH
в)CH3-CO-CH(CH3)2
г)(CH3)2CH-CH2-CHO
д) (CH3)3C-CHO
7.Якая рэакцыя з’яўляецца якаснай на альдэгіды :
А) гідрыравання б) рэакцыя “сярэбранага люстра”, в) полікандэнсацыі
г) гарэння
8. Якая з прыведзеных рэакцый з’яўляецца якаснай на альдэгіды ?
а) НС(Н)=O + Сu(ОН)2 … ; б) НС(Н)=O + Н2 … ;
в) НС(Н)=O + О2 … ; г) німа правільнага адказу
9. У рэакцыі “сярэбранага люстра” аксід серабра - …
а) адноўнік б) акісляльнік в) каталізатар.
Тэст па тэме "Альдэгіды”
1. Сярод прыведзеных злучэнняў выберыце альдэгіды.
а)CH3COOH
б)CH3OCH3
в) CH3COCH3
г)CH3CH(OH)CH3
д)CH3C6Н4CHО
е)CH3CH2CНO
2.Мінімальны лік атамаў вугляроду ў малекуле кетона роўна:.
а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д)5
3.Ступень акіслення атама вуглярода ў малекуле формальдэгіда роўна :
а)–1 б) –3 в)+3 г) +1
д)+2 е) 0
ж)–2
4. Лік ізамерных карбанільных злучэнняў формулы С4Н8О роўна:
а)2
б) 3
в) 4
г)5
5. Колькі атамаў вадароду змяшчае карбанільнае злучэнне саставу
CnH2nO, калі шчыльнасць пароў яго па метану роўна 2,75?
а) 2
б) 4
в) 4
г)8
6. Якое рэчыва ўтворыцца пры узаемадзеянні рэчыва (CH3)3C–CH2OH з
раскаленым аксідам медзі?
а) CH3CH2-CO-CH2CH3 б) (CH3)3C-COOH
в)CH3-CO-CH(CH3)2
г)(CH3)2CH-CH2-CHO
д) (CH3)3C-CHO
7. У рэакцыі “сярэбранага люстра” аксід серабра - …
а) адноўнік б) акісляльнік в) каталізатар.
8. Канечным прадуктам у ланцугу ператварэнняў з’яўляецца,,,
а) бутэн-2
б)бутанол-2
в)бутен-1
г)бутанол-1
9. З 92 г этанола атрымалі 70 г этаналя. Якая масавая доля выхаду
прадукту ў % ад тэарэтычна магчымага?
а) 30%
б) 56%
в)79%
г)92%
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа