close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток
до розпорядження
Харківського міського
голови
від 22.05.2014 № 37/1
ПЛАН ЗАХОДІВ
з питань організаційного забезпечення обговорення
проекту змін до Конституції України щодо децентралізації
державної влади
№
Основні заходи
Термін
Відповідальні
з/п
виконання
1. Провести
підвищення
кваліфікації Травень
Новак О.М.,
працівників
виконавчих
органів
та 2014 року Чечетова-Терашвілі Т.М.,
депутатів міської ради стосовно роз'яснення
Борисенко Д.М.
шляхів
проведення
децентралізації
державної влади та очікуваних результатів
2. Забезпечити
участь
представників На час
Новак О.М.,
Харківської міської ради у «круглих обговорення Чечетова-Терашвілі Т.М.,
столах», семінарах на базі Харківського
Стаматіна М.В.
регіонального
інституту
державного
управління
Національної
академії
державного управління при Президентові
України з питання внесення змін до
Конституції України щодо децентралізації
державної влади
3. Провести у місті та в районах міста Харкова Травень
Новак О.М.,
наради з питань обговорення проекту змін 2014 року Чечетова-Терашвілі Т.М.,
до
Конституції
України
щодо
голови адміністрацій
децентралізації державної влади
районів Харківської
міської ради
4. Забезпечити
проведення
обговорення Травень
Голови адміністрацій
проекту змін до Конституції України щодо 2014 року
районів Харківської
децентралізації державної влади серед
міської ради
населення міста
5. Забезпечити широке висвітлення заходів, На час
Сідоренко Ю.С.,
що проводяться в рамках обговорення обговорення
Косий М.І.
проекту змін до Конституції України щодо
децентралізації державної влади серед
населення міста
6. Забезпечити відкриття та ведення на На час
Сідоренко Ю.С.
офіційному веб-сайті Харківської міської обговорення
ради рубрики «Про проект змін до
Конституції України щодо децентралізації
державної влади»
7. Здійснювати
моніторинг
стану Під час
Сідоренко Ю.С.,
інформованості та ставлення населення обговорення
Серьогіна С.Г.,
міста до проекту змін до Конституції
голови адміністрацій
України щодо децентралізації державної
районів Харківської
влади серед населення міста та надавати
міської ради
аналітичні матеріали на розгляд робочої
групи
8. Забезпечити проведення серед учнів За окремим
Терехов І.О.,
старших класів у рамках вивчення окремих графіком
Деменко О.І.
навчальних предметів роз'яснювальної
роботи щодо децентралізації влади
9. Організувати проведення у бібліотечних За окремим
Терехов І.О.,
закладах
міста
виставок
науково- графіком
Бабицька С.І.
методичної
літератури
з
питань
децентралізації державної влади
10. Підготувати
проведення
наради
за Червень
Новак О.М.,
підсумками обговорення проекту змін до 2014 року Чечетова-Терашвілі Т.М.,
Конституції України щодо децентралізації
Стаматіна М.В.,
державної влади
Борисенко Д.М.
Заступник міського голови керуючий справами виконавчого
комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі
Директор Департаменту
організаційної роботи Д.М. Борисенко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа