close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
На велицей Вечерни
На Го́споди воззва́х: поставим стихов 10. И поем стихиры самогласны 3 первыя, повторяюще первую. Таже 5, втораго гласа.
Глас 1: Пятдеся́ тницу пра́зднуим,/ и Ду́ха прише́ствие,/ и предложе́ние обеща́ния,/ и
наде́жди исполне́ние,/ и та́инство ели́ ко,/ я́ ко вели́ ко же и че́стно./ Те́мже вопие́м Ти:/
Соде́телю всех Го́ споди, сла́ва Тебе́. [Дважды.]
Язы́ ками иноро́ дных/ обнови́ л еси́ Христе́, Твоя́ ученики́ ,/ да те́ми Тя пропове́дят/
безсме́ртнаго Сло́ ва и Бо́ га,/ подаю́щаго душа́м на́шим ве́лию ми́ лость.
Вся подае́т Дух Святы́ й,/ то́ чит проро́чествия, свяще́нники соверша́ет,/ некни́ жныя
му́дрости научи́ ,/ ры́ бари богосло́ вцы показа́,/ весь собира́ет собо́ р церко́ вный./
Единосу́щне и сопресто́льне Отцу́ и Сы́ ну,/ Уте́шителю, сла́ва Тебе́.
Глас 2:Ви́ дехом свет и́ стинный, / прия́ хом Ду́ха Небе́снаго, / обрето́хом ве́ру и́ стинную, /
неразде́льней Тро́ ице покланя́ емся: / Та бо нас спасла́ есть. [Дважды.]
Во проро́цех возвести́ л еси́ нам путь спасе́ния, / и во апо́ столех возсия́ Спа́се наш,
благода́ть Ду́ха Твоего́: / Ты еси́ Бог пе́рвый, Ты и по сих, / и во ве́ки Ты еси́ Бог наш.
Во дво́ рех Твои́ х воспою́ Тя Спа́са ми́ ра,/ и прекло́ нь коле́на, поклоню́ся Твое́й
непобеди́ мей си́ ле,/ ве́чер, и у́тро, и полу́дне,/и на вся́ кое вре́мя благословлю́ Тя Го́ споди.
Во дво́ рех Твои́ х, Го́ споди, ве́рнии / коле́на душ и теле́с прекло́ ньше, / воспева́ем Тя
безнача́льнаго Отца́, / и собезнача́льнаго Сы́ на, / и соприсносу́щнаго и Пресвята́го Ду́ха, /
просвеща́ющаго и освяща́ющаго ду́ши на́ша.
Тро́ ицу единосу́щную песносло́ вим, / Отца́ и Сы́ на, со Святы́ м Ду́хом: / та́ко бо
пропове́даша вси проро́цы, / и апо́ столи с му́ченики.
Слава, и ныне, глас 8. Творение Льва владыки. Прииди́ те лю́дие,/ триипоста́сному
Божеству́ поклони́ мся,/ Сы́ ну во Отце́, со Святы́ м Ду́хом:/ Оте́ц бо безле́тно роди́ / Сы́ на
соприсносу́щна и сопресто́ льна,/ и Дух Святы́ й бе во Отце́ с Сы́ ном прославля́ емь:/ еди́ на
си́ ла, еди́ но существо́ , еди́ но Божество́ ./ Ему́же покланя́ ющеся вси глаго́ лем:/ Святы́ й
Бо́ же, вся соде́явый Сы́ ном, соде́йством Свята́го Ду́ха./ Святы́ й Кре́пкий, И мже Отца́
позна́хом,/ и Дух Святы́ й прии́ де в мир:/ Святы́ й Безсме́ртный, уте́шительный Ду́ше,/ от
Отца́ исходя́й, и в Сы́ не почива́яй:/ Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́. Све́те Тихий. Прокимен и чтения.
Числ чтение. [Глава 11.]
Рече Госпо́ дь Моисе́ю: собери́ Ми се́дмьдесят муже́й от ста́рец изра́илевых, и́ хже ты сам
ве́си, я́ ко си́ и суть ста́рцы люде́й, и кни́ жники их: и приведе́ши их в сень свиде́ния, и
ста́нут ту с тобо́ ю. И сни́ ду, и возглаго́ лю та́мо с тобо́ ю, и отыму́ от Ду́ха су́щаго в тебе́, и
возложу́ на них, и посо́бствуют с тобо́ ю стремле́ния люде́й, и не пово́диши их ты еди́ н. И
собра́ Моисе́й се́дмьдесят муже́й от ста́рец люде́й, и поста́ви их о́ крест се́ни. И сни́ де
Госпо́ дь во о́блаце, и глаго́ ла Моисе́ю, и взят от Ду́ха И же в нем, и положи́ на
седми́ десяти муже́й ста́рец: а я́коже почи́ Дух на них, и прореко́ ша в стану́, и ктому́ не
приложи́ ша. И оста́ша два му́жа в стану́, и́ мя еди́ ному Елда́д, и и́ мя второ́ му Мода́д, и почи́
на них Дух: и си́ и бе́ша от напи́ санных, и не приидо́ ша в сень, и проро́чествоваста в стану́.
И прите́к ю́ноша возвести́ Моисе́ю, и рече́ ему́, глаго́ ля: Елда́д и Мода́д проро́ чествуета в
стану́. И отвеща́в Иису́с сын Нави́ н, предстоя́ й Моисе́ю, избра́нный его́, рече́: го́ споди
Моисе́е, возбрани́ и́ ма. И рече́ ему́ Моисе́й: не ревну́еши ли ты мне? И кто даст всем
лю́дем Госпо́ дним бы́ ти проро́ ки, егда́ даст Госпо́ дь Ду́ха Своего́ на них?
Пророчества Иоилева чтение. [Глава 2.]
Та́ко глаго́ лет Госпо́ дь: ча́да Сио́ нова ра́дуйтеся, и весели́ теся о Го́ споде Бо́ зе ва́шем, я́ ко
даде́ вам бра́шна в пра́вду, и одожди́ т вам дождь ра́нный и по́ здный, я́ коже пре́жде. И
напо́ лнятся гу́мна пшени́ цы, и излию́тся точи́ лия вина́ и еле́а. И вдам вам вме́сто лет,
и́ хже поядо́ша пру́зи и гу́сеницы, и ржа, и хру́стове, си́ ла Моя́ вели́ кая, ю́же посла́х на вы.
И сне́сте яду́ще и насытите́ся, и похва́лите и́ мя Го́ спода Бо́ га ва́шего, И же сотвори́
свы́ ше чудеса́: и не постыдя́ тся лю́дие Мои́ в век. И разуме́ете, я́ко посреде́ Изра́иля Аз
есмь, и Аз Госпо́ дь Бог ваш, и несть ино́ го, ра́зве Мене́: и не постыдя́ тся ктому́ лю́дие Мои́
в век. И бу́дет по сих, излию́ от Ду́ха Моего́ на вся́ кую плоть, и прореку́т сы́ нове ва́ши и
дще́ри ва́ша, и ста́рцы ва́ши со́ ния ви́ дят, и ю́ноши ва́ши виде́ния у́зрят. И бо на рабы́
Моя́ , и на рабы́ ни Моя́ во дни о́ ны излию́ от Ду́ха Моего́ , и прореку́т. И дам чудеса́ на
небеси́ горе́, и зна́мения на земли́ ни́ зу, кровь и огнь, и куре́ние ды́ ма. Со́ лнце преложи́ тся
во тьму, и луна́ в кровь, пре́жде прише́ствия дне Госпо́ дня вели́ каго и стра́шнаго. И бу́дет
всяк, и́ же а́ще призове́т и́ мя Госпо́ дне, спасе́тся.
Пророчества Иезекиилева чтение. [Глава 36.]
Та́ко глаго́ лет Госпо́ дь: прииму́ вас от язы́ к, и соберу́ вы от всех язы́ к стра́нных, и введу́
вы в зе́млю ва́шу, и окроплю́ на вы чи́ стую во́ ду, и очи́ ститеся от всех нечисто́ т ва́ших, и
от всех и́ дол ва́ших, и очи́ щу вы. И дам вам се́рдце но́ вое, и дух но́ вый дам вам, и отыму́
се́рдце ка́менное от пло́ ти ва́шея, и дам вам се́рдце пло́ тяное, и Дух Мой дам в вас. И
сотворю́, да во оправда́ниих Мои́ х хо́ дите, и судьбы́ Моя́ сохраните́, и сотворите́. И
вселите́ся в зе́млю, ю́же дах отце́м ва́шим, и бу́дете Ми в лю́ди, и Аз бу́ду вам в Бо́ га.
На стиховне стихиры самогласны, глас 6:
Не разуме́юще язы́ цы Го́ споди, Пресвята́го Ду́ха / на апо́ столы Твоя́ бы́ вшия си́ лы, /
измене́ние язы́ к пия́ нство бы́ ти мня́ху. / Мы же утверди́ вшеся от них, / непреста́нно си́ це
глаго́ лем: / Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от нас, / мо́ лим Ти ся Человеколю́бче.
Стих: Се́рдце чи́ сто сози́ жди во мне Бо́ же / и Дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
Го́ споди, Свята́го Ду́ха наше́ствие, / апо́ столы Твоя́ испо́ лнившее, / ины́ ми язы́ ки
глаго́ лати устро́ и. / Те́мже пресла́вное, / неве́рным у́бо пия́нство мня́ шеся, / ве́рным же
хода́тайственно спасе́ния: / его́ же сия́ ния и нас сподо́ би, / мо́ лим Ти ся Человеколю́бче.
Стих: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ / и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ ми от мене́.
Царю́ Небе́сный,/ Уте́шителю, Ду́ше и́ стины,/ И же везде́ сый/ и вся исполня́яй,/
Сокро́ вище благи́ х/ и жи́ зни Пода́телю,/ прииди́ и всели́ ся в ны,/ и очи́ сти ны от вся́кия
скве́рны,/ и спаси́ , Бла́же, ду́ши на́ша.
Слава, и ныне, глас 8: Язы́ цы иногда́ размеси́ шася, / де́рзости ра́ди столпотворе́ния: /
язы́ цы же ны́ не умудри́ шася, / сла́вы ра́ди богове́дения. / Та́мо осуди́ нечести́ выя
погреше́нием: / зде просвети́ л есть Христо́ с ры́ бари Ду́хом. / Тогда́ упраздни́ ся безгла́сие к
муче́нию: / ны́ не обновля́ ется согла́сие / ко спасе́нию душ на́ших.
Отпустительный тропарь, глас 8: Благослове́н еси́ , Христе́ Бо́ же наш,/ И же прему́дры
ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,/ и те́ми уловле́й вселе́нную,/ Человеколю́бче,
сла́ва Тебе́. По Ны́ не отпуща́еши: тропарь праздника единожды.На Повечерии по Досто́йно и по Трисвятом, кондак
праздника. Полунощницу поем по обычаю. Канон глаголем Троичен во Октоихе, гласа.
На Утрени
На Бог Господь: тропарь праздника, глас 8:
Благослове́н еси́ , Христе́ Бо́ же наш, / И же прему́дры ловцы́ явле́й, / низпосла́в им Ду́ха
Свята́го, / и те́ми уловле́й вселе́нную, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. [Трижды.]
По 1-м стихословии седален, глас 4.Подобен: Удиви́ ся Ио́сиф:
Попра́зднственный ве́рнии, / и коне́чный пра́здник пра́зднуим све́тло, / сей есть
Пятдеся́ тница, / обеща́ния исполне́ние и предложе́ния: / в сей бо огнь Уте́шителев сни́ де
на зе́млю, я́ко в ви́ де язы́ к, / и ученики́ просвети́ , и сия́ неботаи́ нники показа́. / Свет
прии́ де Уте́шителя, и мир просвети́ . [Дважды.]
По 2-й кафисме седален, глас и подобен тойже:
Ду́ха исто́ чник прише́д на зе́млю,/ во о́ гненныя ре́ки разделя́яся мы́ сленно,/ апо́ столы
ороша́ше просвеща́я:/ и бысть им о́ блак ороша́яй,/ огнь просвеща́яй тех, и одождя́ яй
пла́мень,/ и́ миже мы прия́хом благода́ть, огне́м же и водо́ю./ Свет прии́ де Уте́шителя, и
мир просвети́ . [Дважды.]
Величание: Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и чтим Всесвята́го Ду́ха Твоего́ ,/ Его́ же от
Отца́ посла́л еси́ / Боже́ственным ученико́м Твои́ м. Полиелей.
Псалом 134
Хвалите имя Господне, хвалите, раби Господа. Аллилуиа, трижды. Стоящии во храме
Господни, во дворех дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко Благ Господь, пойте имени
Его, яко добро: яко Иакова избра Себе Господь, Израиля в достояние Себе. Яко аз познах,
яко Велий Господь, и Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь, сотвори на
небеси и на земли, в морях и во всех безднах. Возводя облаки от последних земли,
молнии в дождь сотвори, изводяй ветры от сокровищ Своих. Иже порази первенцы
Египетския, от человека до скота. Посла знамения и чудеса посреде Тебе, Египте, на
фараона и на вся рабы eго. Иже порази языки многи и изби цари крепки: Сиона, царя
Аморрейска, и Ога, царя Васанска, и вся царствия Ханаанска, и даде землю их достояние,
достояние Израилю, людем Своим. Господи, имя Твое в век и память Твоя в род и род:
яко судити имать Господь людем Своим, и о рабех Своих умолится. Идоли язык, сребро и
злато, дела рук человеческих. Уста имут, и не возлаголют, очи имут, и не узрят, уши
имут, и не услышат, ниже бо есть дух во устех их. Подобни им да будут творящии я, и вси
надеющиися на ня. Доме Израилев, благословите Господа, доме Ааронь, благословите
Господа, доме Левиин, благословите Господа. Боящиися Господа, благословите Господа.
Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Аллилуиа, трижды.
Псалом 135
Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его. Аллилуиа, трижды.
Исповедайтеся Богу богов, яко в век милость Его. Исповедайтеся Господеви господей, яко
в век милость Его. Сотворшему чудеса велия единому, яко в век милость Его. Сотворшему
небеса разумом, яко в век милость Его. Утвердившему землю на водах, яко в век милость
Его. Сотворшему светила велия единому, яко в век милость Его. Солнце во область дне,
яко в век милость Его. Луну и звезды во область нощи, яко в век милость Его.
Поразившему Египта с первенцы eго, яко в век милость Его, и изведшему Израиля от
среды их, яко в век милость Его. Рукою крепкою и мышцею высокою, яко в век милость
Его. Раздельшему Чермное море в разделения, яко в век милость Его. И проведшему
Израиля посреде eго, яко в век милость Его. И истрясшему фараона и силу eго в море
Чермное, яко в век милость Его. Проведшему люди Своя в пустыни, яко в век милость Его.
Поразившему цари велия, яко в век милость Его, и убившему цари крепкия, яко в век
милость Его: Сиона, царя Аморрейска, яко в век милость Его, и Ога, царя Васанска, яко в
век милость Его. И давшему землю их достояние, яко в век милость Его. Достояние
Израилю, рабу Своему, яко в век милость Его. Яко во смирении нашем помяну ны Господь,
яко в век милость Его. И избавил ны есть от врагов наших, яко в век милость Его. Даяй
пищу всякой плоти, яко в век милость Его. Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век
милость Его. Аллилуиа, трижды.
Псалом избранный
1 Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́ жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. 2 Ду́хом уст Его́
вся си́ ла их. 1 С небесе́ призре́ Госпо́ дь, ви́ де вся сы́ ны челове́ческия. 2 Огнь пред Ним
предъи́ дет, и о́ крест Его́ бу́ря зе́льна. 1
возгоре́ся от Него́, и приклони́ небеса́ и
сни́ де. 2 От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ ша. 1 Помяну́тся, и обратя́ тся ко Го́ споду
все концы́ земли́ . 2 И покло́ нятся пред Ним вся оте́чествия язы́ к. 1 Свиде́тельство
Госпо́ дне ве́рно, умудря́ ющее младе́нцы. 2 Земля́ потрясе́ся, и́ бо небеса́ ка́нуша от лица́
Бо́ га Сина́ина. 1 Дождь во́ лен отлучи́ ши Бо́ же, достоя́ нию Твоему́. 2 Поста́виши их кня́ зи
по всей земли́ . 1 Во всю зе́млю изы́ де веща́ние их, и в концы́ вселе́нныя глаго́ лы их. 2
По́ слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ ждутся, и обнови́ ши лице́ земли́ . 1 Дух Твой Благи́ й наста́вит
мя на зе́млю пра́ву. 2 Се́рдце чи́ сто сози́ жди во мне Бо́ же, и Дух прав обнови́ во утро́бе
мое́й. 1 Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ , и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ ми от мене́. 2
Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ , и Ду́хом Влады́ чним утверди́ мя. 1 Госпо́ дь даст
глаго́ л благовеству́ющим си́ лою мно́ гою. 2 Госпо́ дь кре́пость лю́дем Свои́ м даст, Госпо́ дь
благослови́ т лю́ди Своя́ ми́ ром.
Слава, и ныне: Аллилу́иа, трижды.
По полиелеи седален, глас 8.Подобен: Повеле́нное та́йно: По воста́нии Христе́, е́же из гро́ба,/ и е́же к
высоте́ небе́сной боже́ственном вознесе́нии,/ богови́ дцем сла́ву Твою́ низпосла́л еси́
Ще́дре,/ Ду́ха пра́ваго обнови́ вый ученико́м./ Те́мже я́ ко гусль мусики́ йская, всем уясни́ ся/
боже́ственным бряца́лом та́йно Спа́се глаше́ния, и смотре́ние Твое́. Дважды.
Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. От ю́ности моея́ / мно́зи бо́ рют мя стра́сти,/ но Сам мя заступи́ ,/
и спаси́ , Спа́се мой. Ненави́ дящии Сио́ на,/ посрами́ теся от Го́ спода,/ я́ ко трава́ бо огне́м/
бу́дете изсо́ хше. Слава: Святы́ м Ду́хом/ вся́ ка душа́ живи́ тся,/ и чистото́ ю возвыша́ется,/
светле́ется Тро́ическим Еди́ нством священнота́йне. И ныне, тойже.
Прокимен, глас 4: Дух Твой Благи́ й/ наста́вит мя на зе́млю пра́ву.
Стих: Го́ споди, услы́ ши моли́ тву мою́, внуши́ моле́ние мое́.
Вся́кое дыха́ние:
Евангелие Иоанна, зачало 65. [Ин. 20, 19 – 23.]
Су́щу по́ зде в день той, во еди́ ну от суббо́ т, и две́рем затворе́нным, иде́же бя́ху ученицы́
Его́ со́брани, стра́ха ра́ди иуде́йска, прии́ де Иису́с и ста посреде́, и глаго́ ла им: мир вам. И
сие́ рек, показа́ им ру́це и но́ зе и ре́бра Своя́. Возра́довашася же ученицы́ , ви́ девше
Го́ спода. Рече́ же им Иису́с па́ки: мир вам. Я коже посла́ Мя Оте́ц, и Аз посыла́ю вы. И
сие́ рек, ду́ну и глаго́ ла им: приими́ те Дух Свят. И мже отпустите́ грехи́ , отпу́стятся им: и
и́ мже держите́, держа́тся. Воскресе́ние Христо́во, не глаголем, но абие псалом 50. Таже, Сла́ва: Моли́ твами
апо́стол: И ны́ не: Моли́ твами Богоро́дицы: Таже стих: Поми́ луй мя, Бо́же:
Стихира, глас 6: Царю́ Небе́сный, / Уте́шителю, Ду́ше и́ стины, / И же везде́ сый / и вся
исполня́ яй, / Сокро́ вище благи́ х / и жи́ зни Пода́телю, / прииди́ и всели́ ся в ны, / и очи́ сти
ны от вся́кия скве́рны, / и спаси́ , Бла́же, ду́ши на́ша.
Канона праздника два. Ирмосы обою канонов по дважды, а тропари на 12. Последи же един лик, первый ирмос: и другий
лик, другий ирмос.
Канон, [егоже краестрочие: Пятдеся́тницу пра́зднуим.] Творение Космы монаха. Глас 7. Песнь 1.
Ирмос: По́ нтом покры́ / фарао́ на с колесни́ цами/ сокруша́ яй бра́ ни мы́ шцею высо́ кою,/ пои́ м Ему́, я́ ко
просла́ вися.
Де́лом, я́ коже дре́вле ученико́м обеща́л еси́ , / Уте́шителя Ду́ха посла́вый Христе́, / возсия́ л
еси́ ми́ ру свет Человеколю́бче.
Зако́ ном дре́вле пропове́данное и проро́ ки, испо́ лнися: / Боже́ственнаго бо Ду́ха днесь
всем ве́рным благода́ть излия́ ся.
Иный канон, иамвический, творение кир Иоанна Арклийского. Глас 4.Песнь 1.
Ирмос: Боже́ственным покрове́н/ медленоязы́ чный мра́ ком,/ извити́ йствова богопи́ санный зако́ н:/
ти́ ну бо отря́ с очесе́ у́мнаго,/ ви́ дит Су́щаго,/ и науча́ ется Ду́ха ра́ зуму,/ хваля́ Боже́ственными
пе́сньми.
Реко́ ша чи́ стая и честна́я уста́:/ разлуче́ния вам не бу́дет, о дру́зи!/ Аз бо на О тчем
вы́ шнем престо́ ле соседя́ , излию́ Ду́ха,/ возсия́ ти жела́ющим благода́ть незави́ стную.
Преде́л преше́дшее и́ стиннейшее Сло́ во,/ тихообра́зно соверша́ет се́рдце:/ де́ло бо
сконча́в, возвесели́ дру́ги,/ дыха́нием ну́жным и о́ гненными язы́ ки,/ пода́в Ду́ха Христо́ с,
я́ коже обеща́ся.
Катавасия: По́нтом покры́ : Боже́ственным покрове́н:
Песнь 3.
Ирмос: С высоты́ си́ лою,/ ученико́ м Христе́, до́ ндеже облеце́теся, рекл еси́ ,/ седи́ те во Иерусали́ ме:/
Аз же я́ ко Мене́, Уте́шителя ино́ го,/ Ду́ха Моего́ же и О тча послю́,/ в Не́мже утвердите́ся.
Боже́ственнаго Ду́ха наше́дшая си́ ла, / разде́льшийся дре́вле глас, зле согласи́ вшихся, / во
еди́ но прили́ чие боже́ственне совокупи́ , / ве́дением Тро́ицы вразумля́ющи ве́рныя, / в
Не́йже утверди́ хомся.
Ин.
Ирмос: Разве́рзе утро́ бы неча́ дствовавшия у́зы,/ доса́ ду же неудоботерпи́ му благоча́ дствующия,/
еди́ на моли́ тва проро́ чицы дре́вле А нны,/ нося́ щия дух сокруше́н,/ к си́ льному и Бо́ гу ра́ зумов.
Непостижи́ ма есть Богонача́льнейшая:/ вети́ я бо изъяви́ безкни́ жныя,/ ры́ бари прему́дрыя,
зауша́ющия сло́ вом/и от глубо́ кия но́щи изыма́ющия лю́ди безчи́ сленны, блиста́нием Ду́ха.
Бя́ ше исхо́ ден от нерожде́нна Све́та, / всеси́ льный сия́ ющий Свет, / Его́же Сы́ ном
Оте́ческия вла́сти, / ны́ не явля́ ет сра́сленное озаре́ние, / о́ гненный глас в Сио́ не язы́ ком.
Таже, седален, глас 8.Подобен: Повеле́нное та́йно:
Спа́совы рачи́ тилие ра́дости испо́лнишася,/ и дерзнове́ние прия́ша, пре́жде боя́щиеся:/
я́ ко Дух Святы́ й днесь свы́ ше сни́ де на дом учени́ ческий,/ и ин ина́я глаго́ лаше к лю́дем./
Язы́ цы бо разсе́яшася, ви́ дими я́ко огнь:/ и сих не опали́ , но па́че ороси́ . Слава, и ныне, тойже.
Песнь 4.
Ирмос: Смотря́ яй проро́ к/ в после́дняя Твое́ Христе́ прише́ствие, вопия́ ше:/ Твою́ услы́ шах Го́ споди
си́ лу,/ я́ ко вся спасти́ пома́ занныя Твоя́ прише́л еси́ .
Во проро́цех глаго́лавый,/ и зако́ ном пропове́данный пе́рвее несоверше́нным,/ Бог
И стинный Уте́шитель,/ Сло́ ва служи́ телем и свиде́телем познава́ется днесь.
Зна́мение Божества́ нося́ й,/ апо́ столом во огни́ Дух раздели́ ся,/ и стра́нными язы́ ки
явля́шеся,/ я́ ко Оте́ческая Боже́ственная си́ ла гряду́щая есть, самоповели́ тельная.
Ин.
Ирмос: Царю́ царе́й,/ яковы́ й от якова́ го еди́ н Сло́ ве произше́дый/ от Отца́ безвино́ внаго,/
равномо́ щнаго Твоего́ Ду́ха/ апо́ столом и́ стинно посла́ л еси́ ,/ я́ ко Благоде́теля пою́щим:/ сла́ ва
держа́ ве Твое́й Го́ споди.
Ба́ню Боже́ственную пакибытия́ сло́ вом раствори́ в,/ссложе́нное естество́ , дождоточи́ ши ми
струю́/от нетленнопрободе́ннаго Твоего́ ребра́, о Бо́ жий Сло́ ве/запечатле́я теплото́ ю Ду́ха.
Преклоня́ ют вся Уте́шителю коле́на,/ Сы́ ну же О тчу, Отцу́ сра́сленному,/ в Ли́ цех бо
ви́ деша трегу́бых Существо́ и́ стинное,/ неприкоснове́нное, безле́тное, еди́ ное:/ возсия́ бо
свет благода́ть Ду́ха.
Да испо́ лнятся вси Богонача́льнейшим,/ ели́ цы служи́ телие Трисве́тлаго Существа́:/ па́че
естества́ бо соверша́ет я́ ко благоде́тель,/ и огнесве́тит Христо́ с во спасе́ние,/ всю дая́
благода́ть Ду́ха.
Песнь 5.
Ирмос: Стра́ ха ра́ ди Твоего́ / зача́ тый Го́ споди во чре́ве проро́ ков,/ и рожде́нный на земли́ Дух
спасе́ния,/ апо́ стольская сердца́ созида́ ет чи́ ста/ и в ве́рных пра́ вый обновля́ ется:/ свет бо и мир
зане́ Твоя́ повеле́ния.
Наше́дшая си́ ла днесь сия́ , Дух Благи́ й,/ Дух прему́дрости Бо́ жия, Дух от Отца́ исходя́й,/ и
Сы́ ном ве́рным нам явле́йся подава́телен,/ в ни́ хже вселя́ ется естество́ м святы́ ни, в не́йже
зри́ тся.
Иный.
Ирмос: Реши́ тельное очище́ние грехо́ в,/ огнедухнове́нную приими́ те Ду́ха ро́ су,/ о ча́ да
светообра́ зная церко́ вная:/ ны́ не от Сио́ на бо изы́ де зако́ н,/ языкоогнеобра́ зная Ду́ха благода́ ть.
Я коже благоволи́ самовла́стно,/ необлада́нный исхо́ дит Дух от Отца́,/ умудря́я в язы́ цех
апо́ столы,/ печатле́я живоно́ сное Сло́ во,/ Отчеси́ льное, сообра́зное, Его́ же Спас рече́.
Да исцели́ т у́бо смы́ слы от греха́,/ и се устроя́ше апо́ столов, Бог Сло́ во всенача́льное,
пречи́ стый дом,/ в не́мже единомо́щнаго же и ссу́щественнаго ны́ не вселя́ ется Ду́ха свет.
Песнь 6.
Ирмос: Пла́ вающего в молве́/жите́йских попече́ний/ с корабле́м потопля́ ема грехи́ ,/и душетле́нному
зве́рю примета́ ема,/ я́ ко Ио́ на Христе́, вопию́ Ти:/ из смертоно́ сныя глубины́ возведи́ мя.
От Ду́ха Твоего́ на плоть вся́ кую,/ я́ коже рекл еси́ , бога́тно излия́ л еси́ ,/ и испо́ лнишася
вся́ ческая Твоего́ ве́дения Го́ споди,/ я́ ко из Отца́ Сын нетле́нно роди́ лся еси́ ,/ и Дух
Неразде́льный изы́ де.
Ин.
Ирмос: Очище́ние нам Христе́/ и спасе́ние Влады́ ко,/ возсия́ л еси́ от Де́вы,/ да я́ ко проро́ ка/ от
зве́ря морска́ го пе́рсей Ио́ ну,/ от тли исхити́ ши, всего́ Ада́ ма всеро́ дна па́ дшаго.
И стинный нам пра́вый во утро́бах ве́чно прии́ мшим Дух,/ да обнови́ ши Отчеисхо́ дный, и
всесовокупле́нно,/ вещества́ ненави́ стнаго пали́ тельный скверн,/ ка́ла же смы́ слов
чисти́ тельный, Вседержи́ телю.
Жела́тельное достоя́ние апо́ столом,/ сио́ няном ча́ющим Твоего́ прише́ствия, позна́ние/ Дух
Отчерожде́нна Сло́ ва,/ речь жесто́ кую язы́ ческих ласка́тельств ско́ ро показа́в,/
огнедохнове́нно утвержда́еши.
Кондак, глас 8: Егда́ снизше́д язы́ ки слия́ ,/ разделя́ ше язы́ ки Вы́ шний,/ егда́ же о́ гненныя
язы́ ки раздая́ ше,/ в соедине́ние вся призва́,/ и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха.
Икос: Ско́ рое и изве́стное даждь утеше́ние рабо́ м Твои́ м Иису́се,/ внегда́ уныва́ти духо́ м
на́шим,/ не разлуча́йся от душ на́ших в ско́ рбех,/ не удаля́йся от мы́ слей на́ших во
обстоя́ ниих,/ но при́ сно нас предвари́ ./ Прибли́ жися нам, прибли́ жися везде́ Сый,/ я́ коже
со апо́ столы Твои́ ми всегда́ еси́ ,/ си́ це и Тебе́ жела́ющим соедини́ Себе́ Ще́дре:/ да
совоку́плени Тебе́ пое́м,/ и славосло́ вим Всесвята́го Ду́ха Твоего́.
Песнь 7.
Ирмос: В пещь о́ гненную/ вве́ржени преподо́ бнии о́ троцы,/ огнь в ро́ су преложи́ ша,/ воспева́ нием
си́ це вопию́ще:/ благослове́н еси́ Го́ споди Бо́ же оте́ц на́ ших.
Вету́ющим Боже́ственная вели́ чия апо́ столом,/ Ду́ха де́йство непщева́шеся пия́нство
неве́рствующим,/ и́ мже Тро́ица познава́ется, еди́ н Бог оте́ц на́ших.
Неразде́льное естество́ правосла́вно богосло́ вим/ Бо́ га Отца́ Безнача́льнаго,/ тоя́ жде
вла́сти Сло́ ва и Ду́ха,/ благослове́н еси́ , зову́ще, Бо́ же оте́ц на́ших.
Ин.
Ирмос: Согла́ сная возшуме́ орга́ нская песнь,/ почита́ ти златосотворе́нный безду́шный истука́ н:/
Уте́шителева же светоно́ сная благода́ ть почеству́ет,/ е́же вопи́ ти:/ Тро́ ице Еди́ ная, Равноси́ льная,
Безнача́ льная, благослове́на еси́ .
Гла́са пророковеща́тельнаго не разуме́вше, / глаго́ лаху безу́мнии виносотворе́нное
пия́нство, / ре́чи я́ко стра́нны слы́ шаша апо́ столов: / благочести́ вии же Тебе́ вопие́м
боже́ственно: / Богоде́телю всех, благослове́н еси́ .
Боже́ственное уче́ние возгреме́/ ви́ дяй виде́ния боже́ственный Ио́ иль,/
Богонача́льнейшаго, и́ мже излию́, рек, я́коже Сло́ ва, Ду́ха Моего́ свозопию́щим: / Естество́
Тривеща́нное Све́тлое, благослове́н еси́ .
Тро́ ичную у́бо раздели́ зря благода́ть,/ я́ко да яви́ т три Ипоста́си, почита́ти в простоте́
вла́сти,/ но во еди́ ном ны́ не дни Госпо́ дьском,/ Сын, Оте́ц и Дух благослове́н.
Песнь 8.
Ирмос: Неопа́ льная огню́ в/ Сина́ и прича́ щшаяся/ купина́ , Бо́ га яви́ / медленноязы́ чному и гугни́ вому
Моисе́ови,/ и о́ троки ре́вность Бо́ жия/ три непреобори́ мыя/ во огни́ певцы́ показа́ :/ вся дела́
Госпо́ дня Го́ спода по́ йте,/ и превозноси́ те Его́ во вся ве́ки.
Живо́ тну свы́ ше бу́рну носи́ му гласо́ вне,/ Ду́ха Всесвята́го дыха́нию рыбаре́м,/ о́ гненных
ви́ дом язы́ к вели́ чия Бо́жия вети́ йствоваху:/ вся дела́ Го́ спода по́ йте, и превозноси́ те во
вся ве́ки.
Я
екаса́емую превосходя́ ще го́ ру,/ не боя́ щеся огня́ страша́ща,/ прииди́ те и ста́нем
на горе́ Сио́ нской, во гра́де Жива́го Бо́ га,/ духоно́ сным ученико́ м ны́ не слику́юще:/ вся
дела́ Го́ спода по́ йте, и превозноси́ те во вся ве́ки.
Ин.
Ирмос: Разреша́ ет у́зы и ороша́ ет пла́ мень/ трисве́тлый богонача́ лия о́ браз,/ пою́т о́ троцы,/
благослови́ т же Еди́ наго Спа́ са и Вседе́теля,/ я́ ко Благоде́теля,/ сотворе́нная вся́ ческая тварь.
Па́мять Христо́ с человекоспаси́ тельных слове́с, / я́ же от Отца́ слы́ шав апо́ столом рече́, /
Дух устроя́ ет языкоо́ гненным виде́нием, / посажда́я благослове́нно усвое́нную, /
учуже́нная же пое́т Тя тварь.
Спаси́ тельно самовлады́ чний Еди́ н, Свет самосия́ тельный, / и пода́тельный све́та сый,
прише́л еси́ исполня́ я апо́ столы, / честны́ й я́ко верх Твои́ м рабо́ м, / насыти́ тельный же Дух
подава́еши.
Поя́ху проро́ к духонасыще́нная уста́,/ Твое́ теле́сное, о Царю́, прише́ствие,/ и Дух от недр
О тчих произше́дший,/ несозда́нный, зданноде́телен, сопресто́ лен Тебе́,/ еди́ наго
вочелове́чения ве́рным честь.
Честне́йшую: не поем.
Песнь 9.
Ирмос: Не тле́ния искуше́нием ро́ ждшая,/ и Всехитрецу́ Сло́ ву плоть взаимода́ вшая,/ Ма́ ти
Неискусому́жная Де́во Богоро́ дице,/ прия́ телище Нестерпи́ маго,/ село́ Невмести́ маго Зижди́ теля
Твоего́ ,/ Тя велича́ ем.
На паля́щей дре́вле о́ гненной колесни́ це,/ ревни́ тель и огнедохнове́нный ра́дуяся носи́ м,/
е́же ны́ не возсия́ вшее дохнове́ние свы́ ше апо́ столом явля́ ше:/ от него́же освяти́ вшеся,
Тро́ ицу всем сказа́ша.
Зако́ на есте́ств кроме́, стра́нное слы́ шашеся ученико́ в:/ еди́ ному бо гла́су глася́ щу Ду́ха
благода́тию,/ разли́ чне оглаша́хуся лю́дие, племена́ и язы́ ки боже́ственная вели́ чия,/
Тро́ ицы ве́дению науча́юще.
Ин.
Ирмос: Ра́ дуйся, Цари́ це,/ матероде́вственная сла́ во,/ вся́ ка бо удобообраща́ тельная/
благоглаго́ ливая уста́ вити́ йствовати не мо́ гут,/ Тебе́ пе́ти досто́ йно,/ изумева́ ет же ум всяк Твое́
Рождество́ разуме́ти./ Те́мже Тя согла́ сно сла́ вим.
Пе́ти подоба́ше естественножи́ зненную Отрокови́ цу:/ еди́ на бо во чре́ве скры Сло́ во,/
тая́ щееся неду́гующаго челове́ческаго естества́ ./ И же в десны́ х страна́х ны́ не седя́ й
посла́ благода́ть Ду́ха.
Ели́ цем дхну богото́ чная благода́ть, / светя́ щеся, блиста́юще, / изменя́еми стра́нным
измене́нием благоле́пнейшим, / равноси́ льствующую несеко́ мую уве́девше прему́дрость, /
Трисве́тлое существо́ сла́вим.
Таже катавасия, оба ирмосы вкупе.
Ексапостиларий. Подобен: Не́бо звезда́ми: Всесвяты́ й Ду́ше, исходя́ й из Отца́,/ и Сы́ ном
прише́дый к безкни́ жным ученико́м,/ Тебе́ Бо́ га позна́вших спаси́ и поми́ луй всех. 2р.
Слава, и ныне: другий подобен: Свет Оте́ц, Свет Сло́ во, Свет и Святы́ й Дух,/ И же во язы́ цех
о́ гненных апо́ столом посла́ся,/ и Тем весь мир просвеща́ется Тро́ицу почита́ти Святу́ю.
На хвалитех, Вся́кое дыха́ние: поставим стихов 6, и поем настоящия самогласны, глас 4, повторяюще я:
Пресла́вная днесь/ ви́ деша вси язы́ цы во гра́де Дави́ дове,/ егда́ Дух сни́ де Святы́ й во
о́ гненных язы́ цех,/ я́ коже богоглаго́ ливый Лука́ повеству́ет,/ глаго́ лет бо:/ со́ бранным
ученико́ м Христо́ вым,/ бысть шум, я́ коже носи́ му дыха́нию бу́рну,/ и испо́ лни дом, иде́же
бя́ху седя́ ще: / и вси нача́ша глаго́ лати стра́нными глаго́ лы,/ стра́нными уче́нии,/
стра́нными повеле́нии Святы́ я Тро́ ицы. [Дважды.]
Дух Святы́ й бе у́бо при́ сно, и есть, и бу́дет:/ ниже́ начина́емь, ниже́ престая́ й,/ но при́ сно
Отцу́ и Сы́ ну счине́н и счисля́ емь:/ Живо́ т, и животворя́й,/ Свет, и све́та пода́тель,/
самоблаги́ й и исто́ чник благосты́ ни:/ И мже Оте́ц познава́ется, и Сын прославля́ ется,/ и
от всех познава́ется,/ еди́ на си́ ла, еди́ но счета́ние, / еди́ но поклоне́ние Святы́ я Тро́ицы.
2р. Дух Святы́ й Свет и Живо́ т,/ и живы́ й исто́ чник у́мный,/ Дух прему́дрости, Дух ра́зума,/
благи́ й, пра́вый, у́мный: облада́яй,/ очища́яй прегреше́ния:/ Бог и боготворяй,/ Огнь и от
Огня́ происходя́ й:/ глаго́ ляй, де́яй, разделя́ яй дарова́ния,/ И мже проро́ цы вси,/ и
боже́ственнии апо́ столи с му́ченики венча́шася,/ стра́нное слы́ шание,/ стра́нное виде́ние,/
огнь разделя́ яйся в подая́ ние дарова́ний. [Дважды.]
Слава, и ныне, глас 6: Царю́ Небе́сный,/ Уте́шителю, Ду́ше и́ стины,/ И же везде́ сый/ и вся
исполня́ яй,/ Сокро́ вище благи́ х/ и жи́ зни Пода́телю,/ прииди́ и всели́ ся в ны,/ и очи́ сти ны
от вся́ кия скве́рны,/ и спаси́ , Бла́же, ду́ши на́ша. Славословие великое. Отпустительный тропарь
праздника. Таже, ектении. И творит священник отпуст сице:
же в ви́ дении о́ гненных язы́ к, с небесе́ низпосла́вый Пресвята́го Ду́ха на святы́ я Своя́
ученики́ и апо́ столы, Христо́ с и́ стинный Бог наш, моли́ твами Пречи́ стыя Своея́ Ма́тере,
святы́ х сла́вных и всехва́льных апо́ стол, и всех святы́ х, поми́ лует и спасе́т нас, я́ко Благи́ й
и Человеколю́бец.
И час 1. На 1-м часе тропарь праздника. По Трисвятом кондак праздника. И конечный отпуст.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа