close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.11.2012 № 1248
ІНФОРМАЦІЯ
суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди
нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)
до ________________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
Дані про суб'єкта господарювання, за посередництвом якого були укладені цивільно-правові договори (угоди) про надання в оренду нерухомості
фізичними особами:
податковий номер або серія та номер паспорта*
____________________________________________________________________________
найменування або прізвище, ім'я, по батькові
____________________________________________________________________________
місцезнаходження або місце проживання
____________________________________________________________________________
Звітна
Звітна нова
Уточнююча (на заміну)
Звітний (податковий) період:
2
0
рік
квартал
Відомості про орендодавця (фізичну особу)
Відомості про
орендаря
реєстрамісце реєстрації
ційний
найменомер
нування
обліюрикової
дичної
№ картки
прізвище,
особи або
з/п платнасеім'я, по
прізобласть/
вулиника
батькові країна** регіон район лений ця буд. корп. кв. вище,
податпункт
ім'я, по
ків (або
батькові
серія і
фізичної
номер
особи
паспорта*)
1
2
3
Дата подання інформації:
4
5
____________
Дані договору
адреса об'єкта оренди
податсума
ковий
орендномер
оренної
дата
або
строк
дована плати
насеукласерія і
дії область/ район лений вули- буд. корп. кв. площа, за звітдання
регіон
ця
номер
м2
ний
пункт
пасперіод
порта*
(грн.)
6
7
8
9
10
Надана інформація є достовірною
(дд/мм/рррр)
Суб'єкт господарювання
(рієлтер)
____________
(підпис)
М. П.
_____________________________
____________
____________________
(прізвище та ініціали)
(тел.)
(електронна адреса (E-mail))
____________
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
** Для іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа