close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІБЛІОТЕКА
Сівозмінам - особлива увага
(тематичний список літератури)
Андерсон, Р. Интервал между культурами: кто за кем [Текст] / Р. Андерсон // Зерно. –
2012. – № 8. – С. 56-61.
Андерсон, Р. Методы обработки почвы, севообороты и сорняки [Текст] / Р. Андерсон
// Зерно. – 2013. – № 1. – С. 55-64.
Андерсон, Р. Севооборот во имя экологии [Текст] / Р. Андерсон // Зерно. – 2012. – №
9. – С. 26-33.
Андерсон, Р. Синергизм: влияние чередования культур на улучшение єффективности
роста [Текст] / Р. Андерсон // Зерно. – 2012. – № 9. – С. 50-60.
Андрієнко, А. Л. Вплив різного насичення сівозмін соєю на її продуктивність [Текст]
/ А. Л. Андрієнко, Ю. В. Мащенко // Агроном. – 2011. – № 1. – С. 140-143.
Бабич, А. Севооборот как действенный контроль численности овсяной нематоды
[Текст] / А. Бабич, А. Бабич // Зерно. – 2013. – № 5. – С. 92-97.
Бек, Д. Севооборотам - особое внимание [Текст] / Д. Бек // Тваринництво сьогодні. –
2013. – № 4. – С. 38-45.
Бек, Д. Севообороты в системе No-till [Текст] / Д. Бек // Агроном. – 2010. – № 4. – С.
180-185.
Бойко, П. И. Биологическому земледелию - "экологические" севообороты [Текст]
/ П. И. Бойко // Агровісник. Україна. – 2008. – № 6-7. – С. 14-19.
Бойко, П. И. Модели севооборотов для хозяйств разных специализаций и зон
Украины [Текст] / П. И. Бойко // Агровісник. Україна. – 2008. – № 9. – С. 18-21.
Бойко, П. І. Особливості сівозмін із вивідним полем у зоні Лісостепу [Текст]
/ П. І. Бойко, Н. П. Коваленко, І. С. Шаповал // Агроном. – 2012. – № 2. – С. 212-215.
Бойко, П. І. Сівозміни із вивідним полем у зоні Степу [Текст] / П. І. Бойко,
Н. П. Коваленко // Агроном. – 2012. – № 1. – С. 208-210.
Бушулян, О. В. Нут у сівозміні [Текст] / О. В. Бушулян, В. І. Січкар // Насінництво. –
2011. – № 12. – С. 13-15.
Бэк, Д. Новый подход к планированию и разработке севооборотов [Текст] / Д. Бэк
// Зерно. – 2012. – № 8. – С. 36-45.
Вплив тривалого внесення добрив на калійний режим чорнозему типового в
різноротаційних сівозмінах [Текст] / Я. П. Цвей, В. В. Іваніна, О. Т. Петрова, Ю. П. Дубовий
// Вісник аграрної науки. – 2013. – № 4. – С. 17-20.
Гамаюнова, В. В. Разработка экологически-безопасной системы удобрения сориз при
возделывании его в звене севооборота в южной степи Украины [Текст] / В. В. Гамаюнова,
Г. Т. Федорович. – [Б. м. : б. и.] // Наукові основи землеробства у зв'язку з потеплінням
клімату : Матер. міжнар. наук.-практич. конференції (10-12 листопада 2010р., МДАУ). –
Миколаїв : МДАУ, 2010. – С. 128-131.
Гассен, Д. Н. Севооборот в борьбе с болезнями. Ротация культур и растительный
покров [Текст] / Д. Н. Гассен // Зерно. – 2011. – № 1. – С. 50-52.
Сохранение экологической стабильности агроценозов на примере хозяйства С. С.
Антонца "Агроэкология".
Диас-Перес, Х. К. Кукуруза, соя, уукуруза, соя, кукуруза, соя... А вика??? [Текст]
/ Х. К. Диас-Перес // Зерно. – 2013. – № 9. – С. 74-82.
Севообороты с покровными культурами.
Екологічні проблеми землеробства [Електронний ресурс] / І. Д. Примак,
Ю. П. Манько, Н. М. Рідей [та ін.] ; за ред. І. Д. Примака. — Електрон. текст. дан. – К. : ЦУЛ,
2010. –456 с. – Режим доступу:
http://libserver.mdau.mk.ua/docs/books/pdf/Prumak_EPZ_2010.pdf. – Копія друк. вид. – 100,00
грн.
Єрмолаєв, М. М. Вплив сівозміни й удобрення на родючість чорнозему типового
[Текст] / М. М. Єрмолаєв, Л. І. Шиліна, Д. В. Літвінов // Вісник аграрної науки. – 2011. – №
10. – С. 49-53.
Єрмолаєв, М. М. Закономірності формування водного режиму в сівозмінах на
черноземах лісостепу Лівобережного [Текст] / М. М. Єрмолаєв, Л. І. Шиліна // Вісник
аграрної науки. – 2008. – № 6. – С. 13-17.
Заришняк, А. С. Стабілізація біогенного балансу та продуктивність зерно-бурякової
сівозміни [Текст] / А. С. Заришняк, В. В. Іваніна, Т. В. Колібабчук // Вісник аграрної науки. –
2012. – № 4. – С. 26-30.
Зентнер, Р. П. Связь севооборота и системы обработки почвы с прибылью [Текст]
/ Р. П. Зентнер // Зерно. – 2009. – № 2. – С. 28-39.
Іваніна, В. В. Роль добрив у підвищенні енергетичної ефективності агротехнологій
[Текст] / В. В. Іваніна // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 3. – С. 20-23.
Іванчук, В. П. Вплив систем удобрення в сівозміні на продуктивність цукрових
буряків [Текст] / В. П. Іванчук // Агроном. – 2010. – № 4. – С. 80-81.
Калегари, А.
Севооборот и покровные культуры в системе No-till [Текст]
/ А. Калегари // Зерно. – 2008. – № 9. – С. 68-74.
Камінський, В. Ф. Роль сівозмін у сучасному землеробстві [Текст] / В. Ф. Камінський,
П. І. Бойко // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 6. – С. 5-9.
Коваленко, Н. П. Роль сівозмін [Текст] / Н. П. Коваленко // Карантин і захист
рослин. – 2012. – № 8. – С. 15-17.
Історичні аспекти фітосанітарної ролі сівозмін України 70-х років у ХХ столітті.
Корниенко, С.
Севообороты овощного направления [Текст] / С. Корниенко
// Овощеводство. – 2010. – № 3. – С. 32-36.
Либман, М. Биология сорняков на всех фазах конкуренции с культурой [Текст]
/ М. Либман, Ч. Л. Молер, Ч. П. Сиейвер // Зерно. – 2011. – № 10. – С. 66-78.
Литвинець, В. Організація сівозмін: законодавчі вимоги [Текст] / В. Литвинець
// Пропозиція. – 2012. – № 11. – С. 28-31.
Лінчевський, А. А.
Головний фактор високого врожаю
/ А. А. Лінчевський // Насінництво. – 2009. – № 4. – С. 4-7.
ячменю
[Текст]
Макух, Я. П. Потенційна засміченість грунту насінням бур'янів у зерно-буряковій
сівозміні [Текст] / Я. П. Макух // Карантин і захист рослин. – 2011. – № 9. – С. 13-15.
У статті розглянуто особливості потенційної засміченості грунту насінням бур'янів
у верхньому 0 - 5 см шарі грунту.
Моклячук, Л. І.
Проблеми дотримання сівозмін орендними аграрними
підприємствами [Текст] / Л. І. Моклячук, Т. М. Красільнікова // Агроекологічний журнал. –
2013. – № 1. – С. 28-32.
Молдован, В. Г. Фітосанітарний стан посівів пшениці озимої залежно від сівозмінного
чинника та систем удобрення [Текст] / В. Г. Молдован // Карантин і захист рослин. – 2013. –
№ 2. – С. 4-6.
Непорожняя, Е. Удивительное сотрудничество в почве [Текст] / Е. Непорожняя
// Овощеводство. – 2012. – № 7. – С. 23-25.
О включении клевера и бобовых в севооборот.
Оденчук, В. За відсутність проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне
обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь, - штрафи [Текст] / В. Оденчук
// Землевпорядний вісник. – 2011. – № 12. – С. 8-10.
Оптимізація сівозмін та упорядкування радіаційно забрудненої ріллі з використаням
ГІС-технологій [Текст] / П. Трофименко, Л. Тичина, Ю. Шмагала, Н. Трофименко
// Землевпорядний вісник. – 2012. – № 6. – С. 25-29.
Патик, С. Короткоротаційні сівозміни в умовах Степу України [Текст] / С. Патик
// Пропозиція. – 2010. – № 2. – С. 58-61.
Петерсон, Г. Урожай из дождя [Текст] / Г. Петерсон, Д. Вестфол // Зерно. – 2008. – №
12. – С. 22-29.
Возможность сохранения имеющееся количество воды после уборки урожая
пшеницы.
Пісковий, М. Б. Глухий кут сівозміни. До чого призводить надмірне збільшення в
структурі посівів частки економічно вигідних культур [Текст] / М. Б. Пісковий, С. Д. Книш
// Насінництво. – 2010. – № 10. – С. 2-3.
Подобед, О. Ю. Баланс азоту, фосфору, калыю та продуктивність сівозміни при
тривалому використанні добрив [Текст] / О. Ю. Подобед // Агроном. – 2011. – № 2. – С. 20-22.
Порудєєва, Т. В.
Інноваційні рішення проектів організації сівозмін [Текст]
/ Т. В. Порудєєва, В. П. Шкумат. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я / гол.
ред. В. С. Шебанін. Вип.3(67) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні
науки. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – С. 60-65.
Порудєєва, Т. В. Організаційно-економічне обгрунтування елементів сівозмін для
фермерських господарств [Текст] / Т. В. Порудєєва. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки
Причорномор'я : науково-теоретичний фаховий журнал / гол. ред. В. С. Шебанін. Вип.4(68).
Т.1 : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – Миколаїв : МДАУ,
2012. – С. 58-62.
Потьомкін, В. Ліки для "неправильних" сівозмін, або Ланцелот 450 WG у посівах
зернових культур [Текст] / В. Потьомкін // Зерно. – 2013. – № 3. – С. 158-160.
Проектування грунтоохоронних заходів у сівозміні [Текст] / В. Зелений, С. Кузьменко,
А. Коваленко, М. Єфанов // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 9. – С. 21-24.
Сахненко, В. Анализируем севообороты, экономим азот [Текст] / В. Сахненко
// Зерно. – 2013. – № 1. – С. 90-94.
Сахненко, В. В. Фітосанітарне значення ріпаку у сівозмінах [Текст] / В. В. Сахненко
// Сільський господар. – 2008. – № 9-10. – С. 9-11.
Севообороты на основе дерна [Текст] / Ин-т качества почв М-ва сельского хоз-ва
США // Зерно. – 2009. – № 5. – С. 24-29.
Стецюк, М. Методичні підходи до розробки проектів землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь [Текст] / М. Стецюк
// Землевпорядний вісник. – 2009. – № 3. – С. 31-38.
Стецюк, М. Порядок розроблення проектів землеустрою, що забезпечують екологоекономічне обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь [Текст] / М. Стецюк
// Землевпорядний вісник. – 2010. – № 8. – С. 33-37.
Танчик, С.
Екологічна система землеробства [Текст] / С. Танчик, Л. Центило
// Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 64-70.
Тимчишин, І. М. Вплив добрив і сівозмін на вологозабезпеченість і врожайність
картоплі [Текст] / І. М. Тимчишин // Агроном. – 2010. – № 4. – С. 116-117.
Третяк, А. Рыба в севообороте [Текст] / А. Третяк, И. Грицыняк // Зерно. – 2008. – №
6. – С. 28-32.
Упровадження вивідних полів у сівозмінах [Текст] / П. І. Бойко, Н. П. Коваленко,
І. С. Шаповал, Є. О. Юркевия // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 11. – С. 20-22.
Хомяк, П. Вирощування соняшнику в коротких сівозмінах [Текст] / П. Хомяк,
Л. Андрійченко // Пропозиція. – 2013. – № 4. – С. 78-81.
Хэгни, М. Чередование культур: неожиданные решения [Текст] / М. Хэгни // Зерно. –
2012. – № 8. – С. 46-55.
Цвей, Я. П. Залежність врожайності пшениці озимої від ланок сівозмін [Текст]
/ Я. П. Цвей // Агроном. – 2010. – № 3. – С. 59-60.
Цвей, Я. П. Сівозміни для цукрових буряків [Текст] / Я. П. Цвей // Агроном. – 2011. –
№ 3. – С. 116-118.
Червен, І. І. Енергетичний фактор в оцінці ефективності використання земель [Текст]
/ І. І. Червен, Т. В. Порудєєва. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я.
Вип.3(50) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – Миколаїв :
МДАУ, 2009. – С. 5-11.
Запропоновано удосконалення методики енергетичного аналізу для оцінки
ефективності використання ріллі на рівні сівозміни.
Шкумат, В. П. Фактори оптимізації розміщення соняшнику і соризу в польових
сівозмінах короткої ротації [Текст] / В. П. Шкумат, В. І. Болдуєв, В. О. Порудєєв. – [Б. м. : б.
в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип.1(48) : Економічні науки.
Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – С. 165-169.
Максимальний вихід продукції в натуральних та енергетичних показниках досягнуто у
сівозмінах з питомою вагою соризу 20%, а максимальний економічний ефект забезпечили
сівозміни з питомою вагою соняшнику 20%.
Шпаар, Д. Место кукурузы в севообороте [Текст] / Д. Шпаар // Зерно. – 2012. – № 3. –
С. 90-92.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа