close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ
Қайыржан Нұрғожаұлы Бекхожиннің 100 жылдық мерейтойына
арналған
«ҚАЙЫРЖАН БЕКХОЖИН – ҚАЗАҚ ЖУРНАЛИСТИКАСЫ
БІЛІМІ МЕН ҒЫЛЫМЫНЫҢ
НЕГІЗІН САЛУШЫ»
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның
БАҒДАРЛАМАСЫ
4 наурыз 2011 ж.
ПРОГРАММА
международной научно-практической конференции
посвященной 100-летию со дня рождения основателя журналистской
науки и образования Казахстана Хаиржана Нургожиновича Бекхожина
«ХАИРЖАН БЕКХОЖИН – ОСНОВОПОЛОЖНИК
ЖУРНАЛИСТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ KАЗАХСТАНА»
4 марта 2011 г.
PROGRAMME
al-Farabi Kazakh National University
International Science and Practical Conference
«HAYYRZHAN BEKHOZHIN FOUNDER OF JOURNALISTIC
EDUCATION AND RESEARCH»
dedicated to 100 anniversary of the birth of the founder of journalistic
research and education in Kazakhstan Hairzhan Nurgozhauly Bekhozhin
4 March, 2011
Almaty, 2011
Құрметті -----Қайрат Өміржанұлы------------!
Сізді Қайыржан Нұрғожаұлы Бекхожиннің 100 жылдық мерейтойына
арналған «ҚАЙЫРЖАН БЕКХОЖИН – ҚАЗАҚ ЖУРНАЛИСТИКАСЫ
БІЛІМІ МЕН ҒЫЛЫМЫНЫҢ
НЕГІЗІН САЛУШЫ»
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға шақырамыз.
Конференцияның ашылу уақыты: 4 наурыз 2011 жыл, сағат 10.00-де, әлФараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ректоратының мәжіліс
залы. 15-қабат.
Ұйымдастыру алқасы
Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71,
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
тел:+7(727) 377-33-40 (1346)
Уважаемый(-ая) -----------------------------------------------!
Приглашаем Вас принять участие в международной научнопрактической конференции «ХАИРЖАН БЕКХОЖИН –
ОСНОВОПОЛОЖНИК ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЗАХСТАНА», посвященной 100-летию со дня рождения основателя
журналистcкой науки и образования Казахстана Хаиржана Нургожиновича
Бекхожина.
Открытие конференции состоится 4 марта 2011 года в 10.00 часов в
зале заседаний Ректората Казахского национального университета имени
аль-Фараби (15- этаж).
Оргкомитет
Республика Казахстан
г.Алматы, пр.аль-Фараби, 71,
КазНУ имени аль-Фараби,
тел:+7(727) 377-33-40 (1346)
ҰЙЫМДАСТЫРУ АЛҚАСЫ
Төраға: Мұтанов Ғ.М., техника ғылымдарының докторы, академик, әлФараби атындағы ҚазҰУ ректоры.
Төрағаның орынбасарлары: Рамазанов Т.C., физика-математика
ғылымдарының докторы, профессор, ғылыми жұмыстар жөніндегі
проректоры; Жаманбалаева Ш.Е., социология ғылымдарының докторы,
профессор, тіл және тәрбие жұмыстары жөніндегі проректоры; Мәдиев С.Ш.,
материалдарды баспаға даярлау бөлімінің бастығы; Ыбыраева Ғ.Ж.,
саясаттану ғылымдарының докторы, профессор, журналистика факультетінің
деканы.
Мүшелері: Қозыбаев С.Қ., тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР
журналистика Академиясының Президенті, бұқаралық коммуникация тарихы
мен теориясы кафедрасының меңгерушісі; Нұрғожина Ш.Ы., филология
ғылымдарының докторы, профессор, баспасөз және Интернет журналистика
кафедрасының меңгерушісі; Медеубек С.М., филология ғылымдарының
кандидаты, доцент, баспа ісі кафедрасының меңгерушісі; Сұлтанбаева Г.С.,
саясаттану
ғылымдарының
докторы,
доцент,
телевизия
және
радиожурналистика кафедрасының меңгерушісі; Рожков А.В., филология
ғылымдарының кандидаты, доцент, қоғаммен байланыс және жарнама
кафедрасының меңгерушісі; Дудинова Е.И., филология ғылымдарының
кандидаты, доцент, халықаралық журналистика кафедрасының меңгерушісі;
Майкотова Ғ.Т. – филология ғылымдарының кандидаты, доцент, хатшы.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: Мутанов Г.М., доктор технических наук, академик,
ректор КазНУ имени аль-Фараби.
Заместители
председателя: Рамазанов Т.С, доктор физматематических наук, проректор по научной работе; Джаманбалаева Ш.Е.,
доктор социологических наук, профессор, проректор по языкам и
воспитательной работе; Мадиев С.Ш., начальник отдела по подготовке
материалов к изданию; Ибраева Г.Ж., доктор политических наук, профессор,
декан факультета журналистики.
Члены оргкомитета: Козыбаев С.К., доктор исторических наук,
профессор, президент Академии журналистики РК., заведующий кафедрой
истории и теории массовой коммуникации; Нургожина Ш.И., доктор
филологических наук, профессор, заведующая кафедрой печати и Интернет-
журналистики; Медеубек С.М., кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой издательского дела; Султанбаева Г.С., доктор
политических наук, доцент, заведующая кафедрой телевизионной и
радиожурналистики; Рожков А.В., кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой связи с общественностью и рекламы СМИ; Дудинова
Е.И., кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой
международной журналистики; доцент Майкотова Г.Т. – кандидат
филологических наук, доцент, секретарь.
9.00 – 10.00
10.00- 13.00
КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
4 наурыз, 2011 ж.
Конференцияға қатысушыларды тіркеу.
Ректораттың мәжіліс залы. 15-қабат.
Пленарлық мәжіліс.
Конференцияға қатысушылардың
сөз сөйлеу регламенті
Пленарлық мәжілістегі баяндама 10-15 мин.
Талқылау ретінде сөз сөйлеу 3-5 мин.
9.00 – 10.00
10.00- 13.00
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
4 марта, 2011 г.
Регистрация.
Зал заседании ректората. 15-этаж.
Пленарное заседание.
Регламент выступлений участников
конференции
Доклад на пленарном заседании 10-15 мин.
Выступление в порядке обсуждения 3-5 мин.
ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС
4 наурыз 2011 ж.
Ректораттың мәжіліс залы. 15-қабат.
Конференцияның ресми ашылуы
Құттықтау сөз.
Мұтанов Ғ.М., техника ғылымдарының докторы,
академик, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры.
Ыбыраева Ғ.Ж., саясаттану ғылымдарының
журналистика факультетінің деканы.
докторы,
профессор,
МОДЕРАТОР:
Қозыбаев С.Қ., тарих ғылымдарының докторы, профессор; ҚР
журналистика Академиясының Президенті, бұқаралық коммуникация тарихы
мен теориясы кафедрасының меңгерушісі.
СПИКЕРЛЕР:
Кәкішев Тұрсынбек Кәкішұлы.
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
Баға жетпес байғазы.
Ыдырысов Әбілфайыз Ыдырысұлы.
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
Қайрекең.
Әміренов Хабдышар.
Қазақстанның құрметті журналисі.
Журналистер факультетінің
алғашқы деканы.
Қозыбаев Сағымбай Қабашұлы.
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
Корифей отечественной
журналистики.
Жұртбаев Тұрсын Жұртбайұлы.
«Отырар» кітапханасының
директоры.
Тағылым мен аманат.
Смағұл Елубай.
Журналист, жазушы.
Зерделі зерттеулер зергері.
Мархабаев Абдул-Хамит Файзоллаұлы.
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
Баспасөзіміздің тұңғыш
шежірешісі.
Қамзин Какен Қамзаұлы.
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
Ұстаз туралы бір ауыз лебіз.
Қайрат Сақ Өмірбайұлы.
Л.Гумилев атындағы ЕҰУ.
Қазақ баспасөзі тарихының
тамыршысы.
Бекхожин Ерлан Қалижанұлы.
Қазақстан Республикасы
Президенті телерадиокешенінің президенті.
Студенттердің ғылыми
жұмыстарының
жеңімпаздарын
марапаттау.
ҚАТЫСУШЫЛАР:
Омашев Намазалы Омашұлы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университеті журналистика факультетінің деканы, «Журналистік зерттеу»
ғылыми орталығының директоры, филология ғылымдарының докторы,
профессор.
Жақып Бауыржан Өміржанұлы, «Қазақ энциклопедиясының» директоры –
Бас редакторы, филология ғылымдарының докторы, профессор.
Джон Купер, Pd.D.,Associate Professor, Журналистика және бұқаралық
коммуникация Департаментінің меңгерушісі, КИПЭП (АҚШ).
Фредерик Эмрих, МА, Assistant Professor, журналистика факультетінің
деканы, КИМЭП (Канада).
Альтман Александр., - Қазақстан мен Орта Азия мемлекеттерінің РИА
«Жаңалықтар» өкілеттілігінің директоры.
Сеңгірбай Мұхтар, Қазақстандағы АҚШ елшілігінің қызметкері.
Кен Харви, PhD, Associate Professor, КИМЭП (США).
Карпов Сергей, ұлттық бағдарлама маманы, ЮНЕСКО.
Кациев Олег, Орта Азиялық Интерньюс
директоры.
аймақтық өкілеттілігінің
Ахметова Л.С. тарих ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың ЮНЕСКО кафедрасының меңгерушісі.
Нұрғожина Ш.Ы., филология ғылымдарының докторы, профессор, баспасөз
және Интернет журналистика кафедрасының меңгерушісі.
Медеубек С.М., филология ғылымдарының кандидаты, доцент, баспа ісі
кафедрасының меңгерушісі.
Сұлтанбаева Г.С., саясаттану ғылымдарының докторы, доцент, телевизия
және радиожурналистика кафедрасының меңгерушісі.
Рожков А.В., филология ғылымдарының кандидаты, доцент, қоғаммен
байланыс және БАҚ жарнамасы кафедрасының меңгерушісі.
Дудинова Е.И., филология ғылымдарының кандидаты, доцент, халықаралық
журналистика кафедрасының меңгерушісі.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
4 марта 2011 ж.
Зал заседании ректората. 15-этаж.
Открытие конференции
Приветственное слово
Мутанов Ғ.М., доктор технических наук, академик, ректор КазНУ имени
аль-Фараби.
Ибраева Г.Ж., доктор политических наук, профессор, декан факультета
журналистики.
МОДЕРАТОР:
Козыбаев С.К., доктор исторических наук, профессор, президент Академии
журналистики РК., заведующий кафедрой истории и теории массовой
коммуникации.
СПИКЕРЫ:
Какишев Турсынбек Какишулы.
КазНУ им.аль-Фараби.
Баға жетпес байғазы.
Ыдырысов Абильфайыз Ыдырысулы.
КазНУ им.аль-Фараби.
Қайрекең.
Әмиренов Хабдышар.
Почетный журналист РК.
Журналистер
факультетінің
алғашқы деканы
Козыбаев Сагымбай Кабашулы.
КазНУ им.аль-Фараби.
Корифей
отечественной
журналистики.
Журтбаев Турсын Журтбайулы.
Директор библиотеки «Отырар».
Тағылым мен аманат.
Смагул Елубай.
Журналист, жазушы.
Зерделі зерттеулер зергері.
Мархабаев Абдул-Хамит Файзоллаулы.
КазНУ им.аль-Фараби.
Баспасөзіміздің тұңғыш
шежірешісі.
Камзин Какен Камзаулы.
КазНУ им.аль-Фараби.
Ұстаз туралы бір ауыз
лебіз.
Кайрат Сак Омирбайулы.
ЕНУ им.Л.Гумилева.
Қазақ баспасөзі
тарихының тамыршысы.
Бекхожин Ерлан Калижанулы.
Президент телерадиокорпорации
президента РК.
Награждение победителей
студенческих научных
работ.
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ:
Омашев Намазалы Омашулы, декан Евразийского национального
университета им.Л.Гумилева, директор научного центра «Журналистік
зерттеу», доктор филологических наук, профессор.
Жакып Бауыржан Омиржанулы, директор-главный редактор «Қазақ
энциклопедиясы», доктор филологических наук, профессор.
Джон Купер, Pd.D.,Associate Professor, заведующий
журналистики и массовой коммуникации, КИПЭП (США).
Департамента
Фредерик Эмрих, МА, Assistant Professor, декан факультета журналистики
КИМЭП (Канада).
Альтман Александр., - директор представительства РИА «Новости» в
Казахстане и государствах Средней Азии.
Сенгирбай Мухтар, представитель Посольства США в Казахстане.
Кен Харви, PhD, Associate Professor, КИМЭП (США) .
Карпов Сергей, национальный програмный специалист, ЮНЕСКО.
Кациев Олег, директор регионального представительства Интерньюс
Центральной Азии.
в
Ахметова Л.С. доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой
ЮНЕСКО КазНУ им.аль-Фараби.
Нургожина Ш.И., доктор филологических наук, профессор, заведующая
кафедрой печати и Интернет-журналистики.
Медеубек С.М., кандидат филологических наук, доцент, заведующий
кафедрой издательское дело.
Султанбаева Г.С., доктор политических наук, доцент, заведующая кафедрой
телевизионной и радиожурналистики.
Рожков А.В., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой
связь с общественностью и рекламы.
Дудинова Е.И., кандидат филологических наук, доцент, заведующая
кафедрой международной журналистики.
Деректі фильм көрсету
Әбжанов Қ.
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
Қайыржан Бекхожин – журналистиканың
алғашқы профессоры.
Ғылыми-зерттеу жобаларды презентациялау
4 наурыз 2011 ж.
Журналистика факультеті, 230 ауд.
Нода Лариса Павловна. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
Х. Н. Бекхожин об отражении в печати колонизаторской политики русского
царизма.
Ошанова Орынтай Жанабайқызы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
Қ.Бекхожиннің қазақ баспа ісі
сабақтастығы.
туралы пікірлерінің
бүгінгі күнмен
Майкотова Ғалия Тілеубергенқызы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
Қайыржан Бекхожиннің ғылыми публицистикасы.
Жақсылықбаева Римма Серікәліқызы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
Ғалым еңбегіндегі уақыт шындығы мен журналистік пайым айғағы.
Тохтахунова Зайтунам Қаһармановна. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
Бекхожин Хайыржан Нургожинович у истоков печати национальных
меньшинств Казахстана.
Рамазан Айгүл Әмірғалиқызы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
Қайыржан Бекхожиннің қазақ баспасөзі туралы жазған ғылыми
зерттеулерінің маңызы.
Тұрсын Құдайберген Жұмаханұлы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.
Қайыржан Бекхожиннің ұлттық теледидар саласына қосқан үлесі.
«ҚАЙЫРЖАН БЕКХОЖИН – ҚАЗАҚ ЖУРНАЛИСТИКАСЫ
БІЛІМІ МЕН ҒЫЛЫМЫНЫҢ
НЕГІЗІН САЛУШЫ»
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның
БАҒДАРЛАМАСЫ
4 наурыз 2011 ж.
ИБ N
Басуға 02.03.2011 жылы қой қойылды. Пішімі 60х90 1/16. Көлемі 0,75 б.т.
Офсетті қағаз. РИСО басылыс. Тапсырыс N . Таралымы 60 дана. Бағасы келісімді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Қазақ университеті» баспасы.
050040, Алматы қаласы. Әл-Фараби даңғылы,71.
«Қазақ университеті» баспаханасында басылды.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа