close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ТА
МАШИНОБУДУВАННЯ
КАФЕДРА «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної
дисципліни циклу професійної та практичної підготовки
ЕКОНОМІКА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
для студентів денної форми навчання
Галузь знань: 1801 Специфічні категорії
Спеціальність: 8.18010011 Інтелектуальна власність
Донецьк, 2013
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ТА
МАШИНОБУДУВАННЯ
КАФЕДРА «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної
дисципліни циклу професійної та практичної підготовки
ЕКОНОМІКА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
для студентів денної форми навчання
Галузь знань: 1801 Специфічні категорії
Спеціальність: 8.18010011 Інтелектуальна власність
Розглянуто
на засіданні кафедри
«Управління якістю»
Протокол №_1_ від «_05_»
«_вересня_» 2013 р.
Затверджено на засіданні
Навчально-видавничої
Ради ДонНТУ
Протокол №___ від «___»
«_____________» 2013 р
Донецьк, 2013
2
УДК - ________________
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з
нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки
«Економіка інтелектуальної власності» для магістрів денної форми навчання
галузі знань: 1801 «Специфічні категорії» спеціальності: 8.18010011
«Інтелектуальна власність» (ІВ) / Укл. А.М. Зайцева, Ю.І. Норенко – Донецьк:
ДонНТУ, 2013. – 18 с.
У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути
корисні магістрам при самостійному опрацюванні теоретичного та практичного
матеріалу з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної
підготовки «Економіка інтелектуальної власності».
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Економіка
інтелектуальної власності» містять загальні положення, навчальну програму
дисципліни, перелік контрольних питань для самоконтролю з дев’яти тем,
питання з двох модульних контролів, перелік питань до іспиту, критерії оцінки
знань з навчальної дисципліни, список рекомендованої літератури.
Укладачі:
А.М. Зайцева, к.е.н., доцент
Ю.І. Норенко, к.е.н., ас.
Відповідальний за випуск
О.І. Момот, д.е.н., професор
3
ЗМІСТ
Вступ...............................................................................................................................5
1. Загальні положення………………………………………………………………...6
2. Навчальна програма дисципліни «Економіка інтелектуальної власності»…….7
3. Перелік контрольних питань для самоконтролю………………………………9
Тема 1. Інтелектуальна власність як економічна категорія й
об’єкт управління
Тема 2. Міжнародна система та охорона інтелектуальної
власності в Україні
Тема 3. Методи генерування ідей в процесі появи
інтелектуальної власності
Тема 4. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності
Тема 5. Ринок інтелектуальної власності
Тема 6. Ліцензійні операції
Тема 7. Оцінка об’єктів інтелектуальної власності
Тема 8. Державне регулювання економічних
відношень в сфері інтелектуальної власності
Тема 9. Стратегії господарюючих суб’єктів
4. Перелік питань з модульного контролю…………………………………………13
5. Перелік питань до іспиту…………………………………………………………14
6. Критерії оцінки знань з навчальної дисципліни…………………………….….15
7. Список рекомендованої літератури………………………………………...……16
4
Вступ
Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах та з Галузевим стандартом вищої освіти України самостійна
робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час,
вільний від обов'язкових навчальних занять.
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента,
регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3
та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для
вивчення конкретної навчальної дисципліни.
Зміст самостійної роботи студента над конкретною навчальною
дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними
матеріалами, завданнями та вказівками викладача.
Самостійна робота студента забезпечується системою навчальнометодичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної
дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій
викладача, практикум тощо. Для самостійної роботи студенту
також
рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична
література.
Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні
передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента.
Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з
конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого
навчального закладу, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях),
а також в домашніх умовах.
Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим
навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи,
виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який
опрацьовувався при проведенні навчальних занять.
5
1. Загальні положення
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Економіка
інтелектуальної власності» складена відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки магістрів галузі знань: 1801 Специфічні категорії
спеціальності: 8.18010011 “Інтелектуальна власність”.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес, в ході якого наукова
ідея доводиться до стадії практичного використання і починає давати
економічний ефект, тобто набуває економічного змісту, а його результат
(нововведення) доведений до стадії комерційного використання і одержання
ознак ринку.
Вивчення курсу передбачає, що магістри опанували знання з таких
дисциплін, як: «Вища математика», «Макроекономіка», «Мікроекономіка»,
«Економіка підприємства», «Менеджмент», «Економічний аналіз» тощо.
Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи знань з
управління інноваційною діяльністю, визначення стратегії і тактики
інноваційного забезпечення суб'єктів господарювання.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Економіка інтелектуальної
власності” є допомогти студентам глибоко засвоїти теорію і практику управління
інноваціями на підприємстві, опанувати стратегію і тактику інноваційного
забезпечення підприємства, знаходження оптимальних інноваційних рішень.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:
- тлумачення основних понять і термінів у сфері інтелектуальної власності;
- теоретичні основи системного управління інтелектуальною власністю
підприємства та теоретичні засади організації виробничого процесу;
- методи та процеси формування інтелектуальної власності в економічній
діяльності господарюючого суб’єкту;
- основне поняття міжнародного і національного законодавства про
інтелектуальну власність;
- порядок оформлення і захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- методи організації управління інтелектуальною власністю та
нематеріальними ресурсами підприємства.
вміти :
- сформувати уявлення про інтелектуальну власність як про один з
основних ресурсів бізнесу;
- використовувати
теоретичні
основи
системного
управління
інтелектуальною власністю;
- застосовувати різні методи оцінки вартості прав на об'єкти
інтелектуальної власності;
- розкрити економічну сутність і виявити особливості інтелектуальної
власності як об'єкту господарських стосунків;
- освоїти технологію управління інтелектуальною власністю.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 162 години / 4,5 кредитів
ECTS.
6
2. Навчальна програма дисципліни «Економіка інтелектуальної власності»
Змістовий модуль 1. Економіка інтелектуальної власності.
Тема 1. Інтелектуальна власність як економічна категорія й обєкт
управління. Інтелектуальна власність та її види. Авторське і патентне право.
Виняткові права. Авторське право і сучасні інформаційні технології. Промислова
власність. Патент, алгоритм патентування. Інтелектуальна власність як
нематеріальні активи організації. Особливості об'єктів інтелектуальної власності.
Тема 2. Міжнародна система та охорона інтелектуальної власності в
Україні. Виникнення і розвиток промислової власності. Виникнення і розвиток
системи охорони авторських прав. Всесвітня організація інтелектуальної
власності. Історія становлення і розвитку промислової власності в Україні.
Правова охорона винаходів, корисних моделей і промислових зразків в Україні.
Правова охорона засобів індивідуалізації. Право використання результатів
інтелектуальної діяльності. Охорона творів літератури, науки і мистецтва.
Правова охорона топології інтегральних мікросхем. Правова охорона ноу-хау.
Охорона авторських прав в мережі інтернет. Відповідальність за порушення прав
інтелектуальної власності. Права, суміжні з авторськими.
Тема 3. Методи генерування ідей в процесі появи інтелектуальної власності.
Морфологічний аналіз. Метод контрольних питань і аналізу характеристик.
Матрична структуризація. Синектічний метод. Методи: фокальних об'єктів,
інверсії, мозкового штурму, вільних асоціацій. Алгоритми вирішення
винахідницьких завдань.
Тема 4. Комерціалізація обєктів інтелектуальної власності. Попередня
оцінка. Модель дослідницького процесу і її оцінка за схемою «інвестиції-ризик».
Лінійна модель інновацій. Інноваційна діяльність і ризик. Класифікація і
ідентифікація ризиків. Аналіз і оцінка невизначеності і ризиків. Алгоритм
управління ризиками пов'язаними з освоєнням результатів НІОКР. Методи
управління ризиками комерціалізації. Типи стратегій комерціалізації.
Стратегії в області масового і великосерійного виробництва. Стратегії у
сфері спеціалізованого виробництва. Стратегії в інноваційно орієнтованих,
дослідницьких і розробляючих організаціях. Стратегії у сфері дрібного і
неспеціалізованого бізнесу, специфіка українських інноваційних стратегій.
Тема 5. Ринок інтелектуальної власності. Поняття ринку інтелектуальної
власності. Особливості інтелектуальної власності як товару. Формування
споживчої цінності об'єктів інтелектуальної власності. Відносно взаємозамінні і
невзаємозамінні об'єктів інтелектуальної власності і особливості попиту на них.
Потенціал ринку об'єктів інтелектуальної власності і його вимір. Фальшиві
ринки (складний потенціал). Види ринків і стратегії поведінки на них.
7
Змістовий модуль 2. Оцінка вартості об’єктів інтелектуальної власності.
Тема 6. Ліцензійні операції. Призначення і сенс ліцензійних операцій.
Ліцензія, ліцензіар, ліцензіат, ліцензійна угода і предмети ліцензійних угод. Ноухау і способи його захисту. Види ліцензій. Особливості торгівлі ліцензіями і
ринок ліцензій. Ціна ліцензії. Платежі роялті та поушальні платежі.
Тема 7. Оцінка обєктів інтелектуальної власності. Вартість і ціна
інтелектуальної власності. Особливості інтелектуальної власності як об'єкту
оцінки. Підходи до оцінки і методи оцінки вартості прав на об'єкти
інтелектуальної власності. Оцінка ризиків, визначення ставок дисконту і роялті.
Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності віддільні від підприємства й
індивіда. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності невіддільні від
підприємства або індивіда. Оцінка предмету ліцензії. Вживання інвестиційного
аналізу для оцінки економічної ефективності інтелектуальної власності.
Організація процесу оцінки вартості прав інтелектуальної власності. Правило
двадцяти п'яти відсотків.
Тема 8. Державне регулювання економічних відношень в сфері
інтелектуальної власності. Місце і роль інтелектуальної власності в соціальноекономічному розвитку України. Регулювання науково-технічної діяльності.
Правове регулювання охорони інтелектуальної власності в Україні. Проблеми
захисту прав інтелектуальної власності в Україні і світі. Проблеми економічного
регулювання сфер дії інтелектуальної власності. Регулювання стосунків в
області інтелектуальної власності на міжнародному рівні. Еволюція державної
політики в області інтелектуальної власності.
Тема 9. Стратегії господарюючих субєктів в управлінні інтелектуальною
власністю. Поняття, мета і завдання стратегії управління. Патентна експертиза і
інвентаризація об'єктів інтелектуальної власності. Класифікація продуктів
інтелектуальної власності по П. Шеко. Політика патентування і її спрямованість.
Основні цілі і завдання патентування й їх зв'язок з діяльністю компанії.
Алгоритм аудиту ефективності патентування і патентного портфеля.
Особливості управління об'єктами інтелектуальної власностідля малих і середніх
компаній.
8
3. Перелік контрольних питань самоконтролю
Тема 1. Інтелектуальна власність як економічна категорія й об’єкт управління.
Самостійне вивчення (5 годин)
Інтелектуальна власність та її види. Авторське і патентне право. Виняткові
права. Патент, алгоритм патентування. Особливості об'єктів інтелектуальної
власності.
Питання для самоперевірки
1.
Дайте визначення інтелектуальної власності.
2.
Розкрийте її роль і місце в розвитку суспільства.
3.
Охарактеризуйте основні види інтелектуальної власності.
4.
Дайте визначення авторського, патентного та виняткового права.
5.
Сформулюйте алгоритм патентування.
6.
Визначте характерні особливості об'єктів інтелектуальної власності.
Тема 2. Міжнародна система та охорона інтелектуальної власності в Україні.
Самостійне вивчення (5 годин)
Історія становлення і розвитку промислової власності в Україні. Виникнення
і розвиток системи охорони авторських прав. Всесвітня організація
інтелектуальної власності. Правова охорона винаходів, корисних моделей і
промислових зразків в Україні. Правова охорона засобів індивідуалізації.
Питання для самоперевірки
1.
Охарактеризуйте основні складові законодавчої системи
в області
інтелектуальної власності.
2.
Сформулюйте основні етапи розвитку промислової власності в світі та
Україні.
3.
Назовіть проблеми та шляхи розвитку системи охорони авторських прав.
4.
Розкрийте особливості правової охорони винаходів, корисних моделей і
промислових зразків в Україні.
5.
В чому полягає правова охорона засобів індивідуалізації.
6.
Наведіть приклади прав використання результатів інтелектуальної
діяльності.
7.
Як саме здійснюється охорона творів літератури, науки і мистецтва.
8.
Назвіть нормативно-правові та законодавчі акти, що забезпечують охорону
топології інтегральних мікросхем.
9.
сформулюйте особливості правової охорони ноу-хау.
10. Як саме охороняються авторські права в мережі інтернет.
Тема 3. Методи генерування ідей в процесі появи інтелектуальної власності.
Самостійне вивчення (5 годин)
Метод контрольних питань і аналізу характеристик. Матрична
структуризація. Методи: фокальних об'єктів, інверсії, мозкового штурму, вільних
асоціацій.
Питання для самоперевірки
1.
Назвіть основні етапи прведення морфологічного аналізу.
9
2.
Сформулюйте переваги та недоліки методу контрольних питань і аналізу
характеристик.
3.
Дайте визначення матричної структуризація.
4.
Сформулюйте переваги та недоліки синектічного методу.
5.
Розкрийте суть та особливості використання методів: фокальних об'єктів,
інверсії, мозкового штурму, вільних асоціацій.
6.
Сформулюйте алгоритм вирішення винахідницьких завдань.
Тема 4. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності.
Самостійне вивчення (5 годин)
Лінійна модель інновацій. Інноваційна діяльність і ризик. Алгоритм
управління ризиками пов'язаними з освоєнням результатів НІОКР. Методи
управління ризиками комерціалізації. Типи стратегій комерціалізації. Стратегії в
області масового і великосерійного виробництва. Стратегії у сфері
спеціалізованого виробництва. Стратегії у сфері дрібного і неспеціалізованого
бізнесу, специфіка українських інноваційних стратегій.
Питання для самоперевірки
1.
Сформулюйте модель дослідницького процесу.
2.
Оцініть модель за схемою «інвестиції-ризик».
3.
зробіть порівняльний аналіз лінійної моделі інновацій та моделі
дослідницького процесу.
4.
Назовіть основні види ризиків.
5.
Згадайте за якими показниками проводиться аналіз і оцінка невизначеності
і ризиків.
6.
Розробіть алгоритм управління ризиками пов'язаними з освоєнням
результатів НІОКР.
7.
Вкажіть основні методи управління ризиками комерціалізації.
8.
Назовіть стратегії в області масового і великосерійного виробництва.
Тема 5. Ринок інтелектуальної власності.
Самостійне вивчення (5 годин)
Поняття ринку інтелектуальної власності. Формування споживчої цінності
об'єктів інтелектуальної власності. Відносно взаємозамінні і невзаємозамінні
об'єктів інтелектуальної власності і особливості попиту на них. Потенціал ринку
об'єктів інтелектуальної власності і його вимір.
Питання для самоперевірки
1.
Дайте поняття ринку інтелектуальної власності.
2.
Сформулюйте особливості інтелектуальної власності як товару.
3.
Назовіть від яких факторів залежить попит на об'єкти інтелектуальної
власності.
4.
Вкажіть групи факторів пропозиції об'єктів інтелектуальної власності.
5.
Згадайте чим вимірується потенціал ринку об'єктів інтелектуальної
власності.
10
6.
Охарактеризуйте основні види ринків і стратегії поведінки на них.
Тема 6. Ліцензійні операції.
Самостійне вивчення (5 годин)
Ліцензія, ліцензіар, ліцензіат, ліцензійна угода і предмети ліцензійних угод.
Ноу-хау і способи його захисту. Види ліцензій. Особливості торгівлі ліцензіями і
ринок ліцензій. Ціна ліцензії. Платежі роялті та поушальні платежі.
Питання для самоперевірки
1.
Назовіть призначення і сенс ліцензійних операцій.
2.
Дайте визначення таким поняттям: ліцензія, ліцензіат, ліцензійна угода.
3.
Сформулюйте основні способи захисту Ноу-хау.
4.
Охарактеризуйте види ліцензій.
5.
Вкажіть особливості торгівлі ліцензіями і ринок ліцензій.
Тема 7. Оцінка об’єктів інтелектуальної власності.
Самостійне вивчення (5 годин)
Вартість і ціна інтелектуальної власності. Підходи до оцінки і методи оцінки
вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності. Оцінка прав на об'єкти
інтелектуальної власності невіддільні від підприємства або індивіда. Оцінка
предмету ліцензії. Вживання інвестиційного аналізу для оцінки економічної
ефективності інтелектуальної власності. Організація процесу оцінки вартості
прав інтелектуальної власності.
Питання для самоперевірки
1.
Зробіть порівняльний аналіз двох понятть «вартість» і «ціна»
інтелектуальної власності.
2.
Визначте особливості інтелектуальної власності як об'єкту оцінки.
3.
Назовіть основні підходи і методи оцінки вартості прав на об'єкти
інтелектуальної власності.
4.
Від яких факторів залежить ефективність оцінки ризиків, визначення
ставок дисконту і роялті.
5.
Розкрийте суть оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності віддільні
від підприємства й індивіда.
6.
Назовіть основні етапи процесу оцінки вартості прав інтелектуальної
власності.
Тема 8. Державне регулювання економічних відношень в сфері інтелектуальної
власності.
Самостійне вивчення (5 годин)
Еволюція державної політики в області інтелектуальної власності.
Регулювання науково-технічної діяльності. Проблеми захисту прав
інтелектуальної власності в Україні. Регулювання стосунків в області
інтелектуальної власності на міжнародному рівні.
11
Питання для самоперевірки
1.
Визначте місце і роль інтелектуальної власності в соціально-економічному
розвитку України.
2.
Вкажіть основні проблеми захисту прав інтелектуальної власності в
Україні.
3.
Вкажіть основні проблеми економічного регулювання сфер дії
інтелектуальної власності.
4.
Назовіть від яких факторів залежить ефективне регулювання стосунків в
області інтелектуальної власності на міжнародному рівні.
5.
Сформулюйте основні етапи еволюції державної політики в області
інтелектуальної власності.
Тема 9. Стратегії господарюючих суб’єктів в управлінні інтелектуальною
власністю.
Самостійне вивчення (5 годин)
Патентна експертиза і інвентаризація об'єктів інтелектуальної власності.
Політика патентування і її спрямованість. Особливості управління об'єктами
інтелектуальної власностідля малих і середніх компаній.
Питання для самоперевірки
1.
Дайте поняття стратегії управління.
2.
Сформулюйте основні завдання стратегії управління.
3.
Розкрийте суть патентної експертизи і інвентаризації об'єктів
інтелектуальної власності.
4.
Зробіть класифікація продуктів інтелектуальної власності.
5.
В чому полягає політика патентування і її спрямованість.
6.
Назовіть основні цілі і завдання патентування й їх зв'язок з діяльністю
компанії.
7.
Сформулюйте особливості управління об'єктами інтелектуальної
власностідля малих і середніх компаній.
12
4. Перелік питань з модульного контролю
Змістовий модуль 1. Економіка інтелектуальної власності.
1.
поняття інтелектуальної власності.
2.
роль і місце інтелектуальної власності в розвитку суспільства.
3.
види інтелектуальної власності.
4.
авторське право.
5.
патентное право.
6.
виняткове право.
7.
алгоритм патентування.
8.
особливості об'єктів інтелектуальної власності.
9.
законодавча система в області інтелектуальної власності.
10. основні етапи розвитку промислової власності в світі та Україні.
11. проблеми та шляхи розвитку системи охорони авторських прав.
12. особливості правової охорони винаходів, корисних моделей і промислових
зразків в Україні.
13. правова охорона засобів індивідуалізації.
14. права використання результатів інтелектуальної діяльності.
15. особливості правової охорони ноу-хау.
16. основні етапи прведення морфологічного аналізу.
17. метод контрольних питань і аналізу характеристик.
18. матрична структуризація.
19. переваги та недоліки синектічного методу.
20. методи: фокальних об'єктів, інверсії, мозкового штурму, вільних асоціацій.
21. модель дослідницького процесу.
22. лінійна модель інновацій.
23. Згадайте за якими показниками проводиться аналіз і оцінка невизначеності
і ризиків.
24. основні методи управління ризиками комерціалізації.
25. стратегії в області масового і великосерійного виробництва.
26. ринок інтелектуальної власності.
27. попит на об'єкти інтелектуальної власності.
28. пропозиція об'єктів інтелектуальної власності.
29. потенціал ринку об'єктів інтелектуальної власності.
30. основні види ринків і стратегії поведінки на них.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Змістовий модуль 2. Оцінка вартості об’єктів інтелектуальної власності.
призначення і сенс ліцензійних операцій.
ліцензія, ліцензіат, ліцензійна угода.
основні способи захисту Ноу-хау.
види ліцензій.
особливості торгівлі ліцензіями.
ринок ліцензій.
13
7.
«вартість» і «ціна» інтелектуальної власності.
8.
особливості інтелектуальної власності як об'єкту оцінки.
9.
підходи оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.
10. методи оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.
11. оцінка ризиків.
12. визначення ставок дисконту і роялті.
13. оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності віддільні від
підприємства.
14. оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності віддільні від індивіда.
15. основні етапи процесу оцінки вартості прав інтелектуальної власності.
16. місце і роль інтелектуальної власності в соціально-економічному розвитку
України.
17. основні проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні.
18. проблеми економічного регулювання сфер дії інтелектуальної власності.
19. регулювання стосунків в області інтелектуальної власності на
міжнародному рівні.
20. державна політика в області інтелектуальної власності.
21. стратегії управління.
22. основні завдання стратегії управління.
23. патентна експертиза і інвентаризації об'єктів інтелектуальної власності.
24. класифікація продуктів інтелектуальної власності.
25. політика патентування і її спрямованість.
26. цілі і завдання патентування й їх зв'язок з діяльністю компанії.
27. управління об'єктами інтелектуальної власностідля малих і середніх
компаній.
5. Перелік питань до іспиту
1.
Теорія науково-технічного прогресу.
2.
Науково-технічна і інформаційна революції.
3.
Науково-технічний прогрес і інноваційна діяльність
4.
Інноваційна діяльність фірми: необхідність, можливості і умови.
5.
Види інноваційної діяльності.
6.
Взаємозв'язок НТП і інноваційної діяльності фірми.
Інновації і
конкуренція.
7.
Інтелектуальна власність: поняття, види, умови.
8.
Приватна, колективна, суспільна інтелектуальна власність.
9.
Власність фізичних і фізичних і юридичних осіб.
10. Система інтелектуальної власності, нормативно-правова база умов її
створення і використання.
11. Особливості правового регулювання використання окремих видів
інтелектуальної власності.
12. Органи з охорони інтелектуальної власності, правові основи їх
функціонування.
13. Спори і захист прав на інтелектуальну власність.
14
14. Правова база інтелектуальної власності.
15. Авторські права.
16. Винаходи і відкриття, способи їх захисту.
17. Патенти і їх використання.
18. Оформлення заявок на винахід і відкриття.
19. Ринок інтелектуального продукту.
20. Попит і пропозиція на ринку інформації і «ноу-хау».
21. Ціна інтелектуального продукту.
22. Якість інтелектуального продукту.
23. Наукове знання як об'єкт національного надбання і економічного
привласнення.
24. Визначення вартісних показників об'єктів інтелектуальної власності:
методи, засновані на використанні інтуїції і досвіду фахівців.
25. Визначення лімітних цін науково-технічної і серійної продукції.
26. Оцінка патентів і ліцензій при продажі.
27. Ліцензія як форма реалізації власності на науковий продукт.
28. Способи оцінки патентів і ліцензій при продажі.
29. Продаж інтелектуального продукту і переуступання прав.
30. Патенти і ліцензії.
31. Франчайзинг.
32. Захист прав власника інтелектуальної власності.
33. Державне регулювання ринку інтелектуального продукту.
34. Теоретичні основи оцінки вартості різних видів інтелектуальної власності.
29. Система вартісних показників інтелектуальної власності.
35. Використання нових інформаційних технологій в практиці оцінки
інтелектуальної власності.
36. Визначення вартісних показників об'єктів інтелектуальної власності.
6. Критерії оцінки знань з навчальної дисципліни
Поточне тестування Сума
та самостійна робота балів
Заліковий модуль
МК1
Т Т Т Т
Т
1 2 3
4
5
5 5 5
5
5
25
Сума балів
Курсова робота
Разом
Пись Поточне тестування Сума
мова та самостійна робота балів
часЗаліковий модуль
тина
МК2
МК1
Т
Т
Т
Т
6
7
8
9
15
5
5
5
5
20
40
Сума балів
Письмова
части
на
МК2
15
35
25
100
15
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63
Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е
Оцінка за національною шкалою
Для екзамену, курсового
проекту (роботи),
Для заліку
практики
відмінно
добре
зараховано
задовільно
35-59
FX
незадовільно з
можливістю
повторного складання
0-34
F*
(дивись
примітку)
незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
не зараховано з
можливістю
повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни
7. Список рекомендованої літератури
Базова
1. Закон України «Про інноваційну діяльність».
2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности.
Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной
собственности (официальные тексты). – М.: Изд-во Известий Советов депутатов
трудящихся, 1971. – 240 c.
3. Об изобретениях (Положение): декрет Совета Народных Комиссаров от
30 июня 1919 г. // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам.
Т. 1. – М., 1967. – С. 148.
4. О патентах на изобретения: постановление ЦИК и СНК СССР от 12
сентября 1924 г. // Собр. законов и распоряжений Рабоче-крестьянского
правительства СССР. – 1924. – № 9. – Ст. 97.
5. Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских
предложениях: постановление Совета Министров СССР от 24 апреля 1959 г. //
Собр. постановлений правительства СССР. – 1959. – № 9. – Ст. 59. – С. 179–199.
6. Об изобретениях: закон СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 // Ведомости
СНД СССР. – 1991. – № 25. – Ст. 703.
7. Афанасьєв М.В. Управління проектами : навчально-методичний
посібник / М.В. Афанасьєв, І.В. Гонтарева; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків: ВД
"ІНЖЕК", 2007. – 272 с.
8. Барышева Г.А., Горюнова Н.Н. Интеллектуальная собственность и
рынок: учебное пособие. – Томск: Изд. ТПУ, 2009.
16
9. Васючкова Т.С., Держо М.А., Иванчева Н.А., Пухначева Т.П.
Управление проектами с использованием Microsoft Project. – М.: Интернетуниверситет ИТ, 2009.
10. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент. – М.: Дело, 2009.
11. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Управление внедрением
информационных систем БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет
информационных технологий – ИНТУИТ, 2008.
12. Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха – маркетинг. – М.:
Междунар. отношения, 2006.
13. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник для ВНЗ / В.О.
Василенко, В.Г. Шматько . – 3-є вид., вип. та доп. – К. : Центр навч. лит., 2009. –
440 с.
14. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. – СПб: Издательство
"Питер", 2009. – 896 с.
15. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Пер. с
венгер. – М.: Прогресс, 2010.
16. Статистика науки и инноваций. Краткий терминологический словарь /
Под ред. Л.М. Гохберга. – М.: Центр исследований и статистики науки, 2006.
17. Стивенсон В.Дж. Управление производством: пер.с англ. / В.Дж.
Стивенсон. – М. : ООО Изд-во «Лаборатория базовых знаний», ЗАО «Изд-во
Бином», 1999. – 926 с.
18. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг
организаций и информационные технологии. М.: Финансы и статистика, 2007.
19. Твис Б. Управление научно-техническими нововведениями.- М.:
Экономика, 1989.
20. Ханна М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача
: підручник / М.Д. Ханна. – К. : ЗАТ «Віпо», 2003. – 225 с.
21. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / А.С. Товб, Г.Л.
Ципес . – М. : Олимп-Бизнес, 2003 . – 240с.
22. Ю.Уткин Э.А. Бизнес-реинжиниринг. – М.: Изд-во "ЭКМОС", 2008.
Допоміжна
23.
Андреева О. Д. Технология бизнеса: Маркетинг: Учеб. пособие. – М.:
Дело, 2008. – 224 с.
24.
Бабкин В. Как распределить права ИС на результаты
интеллектуальной
деятельности,
полученные
при
бюджетном
финансировании? // ИС. Промышленная собственность. – 2012. – № 1. – С. 2–10.
25.
Белозерова Т.Г. Нематериальные активы в российской учетной
практике: анализ основных тенденций // Экономический анализ: теория и
практика. – 2007. – № 3. – С. 30 –34.
26.
Бедарева Е. Брэндинг. Что это такое? // Интеллектуальная
собственность. – 2010. – № 11. – С. 59–61.
27.
Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная
собственность. – СПб.: Питер, 2001. – 416 с.
17
28.
Гаврилова Н. Преимущества использования интеллектуальной
собственности // Экономист. – 2012. – № 4. – С. 32–35.
29.
Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование
информационных систем. Курс лекций. Учебное пособие – М.: Интернетуниверситет ИТ, 2005.
30.
Зайцева А.М. Маркетинговые основы создания потребительской
ценности товара / Модели управления в рыночной экономике: Сборник научных
трудов. Общая редак-ция и предисл. Ю.Г. Лысенко; Донецкий национальный
универ-ситет. – Донецк: ДонНУ, 2006. – Вып. 9. – с. 154-162
31.
Зайцева А.М. Потенциал товарно-сервисной деятельности
предприятия / Новое в экономической кибернетике: Сборник научных статей.
Под общей редакцией Ю.Г. Лысенко; Донецкий национальный универ-ситет //
Моделирование потенциала социально-экономических систем. – Донецк:
ДонНУ, 2006. – № 3. – с. 104-109
32.
Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью. – М.:
Монолит, 2012. – 552 с.
33.
Интеллектуальные ресурсы, интеллектуальная собственность,
интеллектуальный капитал. – М.: АНХ, 2011. – 424 с.
34.
Корчагина Н. Отнесение объектов интеллектуальной собственности к
нематериальным активам // Финансовая газета. – 2006. – № 28.
35.
Поленова С.Н. Интеллектуальная собственность: сущность,
экономическое содержание, основы правового регулирования // Все для
бухгалтера. – 2007. – №11.
36.
Современный маркетинг / Под ред. В. Е. Хруцкого. – М.: Финансы и
статистика, 2007. – 256 с.
37.
Тамбовцев В. Товарный знак как капитальный нематериальный актив
// Вопросы экономики. – 2009. – № 3. – С. 87–94.
38.
Тангейт М. Медиагиганты. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 252 с.
(об успешном построении медиабрендов).
39.
Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами. Стандарты, методы,
опыт – М.: Олимп-Бизнес, 2003.
40.
Пономаренко Л.А. Комп'ютерні технології управління інноваційними
проектами : Підручник для вузів / Л.А.Пономарев ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. –
К. : Изд-во КНТЕУ, 2001 . – 423с.
41.
Управление высокотехнологичными программами и проектами / Р.Д.
Арчибальд ; Пер. с англ. Е.В. Мамонтова, Под ред. А.Д. Баженова, А.Д.
Арефьева . – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Акад. АйТи: ДМК Пресс, 2004 . – 472
с.
42.
Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий:
Пер. с нем. – М.: Республика, 2005. – 317 с.
43.
Фролова Н.Л. Проблема присвояемости продукта НИОКР (Анализ
опыта США) // США – Канада: экономика, политика, культура. – 2010. – № 11. –
С. 81-94.
18
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа