close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Міністерство культури України
ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва»
Путівник з економічної літератури для
молоді
Бібліографічний покажчик
Випуск 8
Київ 2014
1
ББК 91.9:65
П90
Путівник з економічної літератури для молоді : бібліогр.
покажч. – Вип. 8 / уклад. С. Настенко ; ред. : С. Чачко, В.
Кучерява, Н. Лінкевич ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». –
Київ, 2014. – 53с.
Черговий випуск бібліографічного покажчика «Путівник з
економічної літератури для молоді» інформує про книги,
навчальні посібники та збірники статей з економічної тематики.
Описи частково анотовано, розміщено за тематичним
принципом, а всередині розділів розташовано за алфавітом.
Видання, що мають шифр, знаходяться у фонді Державної
бібліотеки України для юнацтва.
Рекомендовано студентам, аспірантам, викладачам, а також
широкому колу читачів, які цікавляться новинками з питань
економіки.
Укладач С. Настенко
Редактори: С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич
Відповідальний за випуск Г. Саприкін
© Укладач С. Настенко, 2014
© ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва», 2014
2
Розділ 1. Сучасна економічна теорія
1. Актуальные проблемы и перспективы развития
экономики Украины : материалы ХІІ Междунар. науч.-практ.
конф. (г. Гурзуф, 10 – 12 окт. 2013 г.) / [ком. конф. : Н. В. Апатова
(пред.) и др.] ; Тавр. нац. ун-т им. В. Вернадского. – Симферополь
; Гурзуф ; Саки : Феникс, 2013. – 140 с.
ББК 65.9(4Укр)я43
А43
2.
Вісник
Кам’янець-Подільського
Національного
університету ім. Івана Огієнка / відп. ред. І. А. Андрейцева. –
Кам’янець-Поділ. : Сисин Я. І., 2013. – Вип. 7 : Екон. науки. – 164
с.
ББК 65.9(4Укр)я43
В53
Вміщені у віснику статті присвячені дослідженню сучасних
проблем економічної теорії, концепції розвитку економіки,
системи фінансів, обліку та аудиту в Україні.
3. Данилович-Кропивницька М. Л. Основи економічної
теорії : навч. посіб. / М. Л. Данилович-Кропивницька, Г. І. Пушак
; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2013. – 224 с.
ББК 65.01я73
Д-18
4. Державне регулювання реалізації економічного
потенціалу України в умовах глобалізації : моногр. / за заг.
ред. Л. А. Кравченко. – Сімферополь : Фенікс, 2013. – 312 с.
ББК 65.050.1
Д-36
5. Економіка, бізнес і фінанси: стан та перспективи
розвитку : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. молод.
науковців та студ. (м. Кам’янець-Подільський, 5 лют. 2013 р.) /
[редкол. : В. К. Рудик, Д. П. Доманчук, І. І. Лотоцький] ; Поділ.
3
держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам’янець-Поділ. : Зволейко Д. Г., 2013.
– 283 с.
6. Економіка підприємства : курс лекцій. У 2 кн. / [О. І.
Андрусь, О. А Гавриш, В. І. Депутат та ін.] ; Нац. техн. ун-т
України «Київ. політехн. ін-т». – К., 2012. – . –
Кн. 1. Структура, продукція, ресурси : у 2 ч. – Ч. 1. – 308 с.
Кн. 1. Структура, продукція, ресурси : у 2 ч. – Ч. 2. – 356 с.
Кн. 2. Теорія і практика господарювання : у 2 ч. – Ч. 1. – 282
с.
Кн. 2. Теорія і практика господарювання : у 2 ч. – Ч. 2. – 342
с.
ББК 65.9(4Укр)291я73
Е45
7. Економіка підприємства : навч. посіб. / за заг. ред. С. П.
Кирильчука ; Крим. екон. ін-т ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима
Гетьмана. – Сімферополь, 2013. – 442 с.
ББК 65.9(4Укр)291я73
Е45
8. Економіка підприємства: теорія та практика : зб.
матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12 жовт. 2012
р.) / відп. за вип. Г. О. Швиданенко ; Київ. нац. екон. ун-т ім.
Вадима Гетьмана. – Київ, 2012. – 331 с.
ББК 65.9(4Укр)291я43
Е45
9. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та
управління : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м.
Полтава, 14 – 16 листоп. 2012 р.) / ред. : Є. М. Ємець, О. В.
Роскладка, А. А. Роскладка ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки
«Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Полтава, 2013. – 108 с.
10. Економічний термінологічний словник-довідник:
економіка, фінанси, менеджмент / [уклад. : А. Г. Бабенко та ін.]
; Дніпропетр. держ. фін. акад. – Дніпропетровськ, 2013. – 460 с.
4
11. Захарченко В. І. Динаміка інвестиційно-інноваційних
процесів у нестабільному середовищі : моногр. / В. І. Захарченко,
М. О. Акулюшина ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Херсон : Олдіплюс, 2013. – 211 с.
12. Збірник наукових праць студентів та магістрантів
економічного
факультету
Кам`янець-Подільського
національного університету ім. Івана Огієнка / відп. ред. І. А.
Андрейцева. – Кам’янець-Поділ. : Сисин Я. І., 2013. – Вип. 7. –
176 с.
ББК 74.480.278я43
З-41
У наукових працях досліджуються різноманітні актуальні
проблеми економічної теорії, економіки підприємства, економіки
праці, розвитку системи фінансів, аналізу, обліку та туризму.
13. Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека
трансформації регіональних економічних систем : моногр. / за
наук. ред. М. А. Хвесика ; Ін-т економіки природокористування
та сталого розвитку НАН України. – К. : Наук. думка, 2013. – 488
с.
ББК 65.049(4Укр)
І-66
У монографії висвітлюються питання інноваційної,
інвестиційної та технологічної безпеки при трансформації
економіки регіональних систем.
14. Кравець Р. Б. Інформаційні технології організації бізнесу
: навч. посіб. / Р. Б. Кравець, Ю. О. Сєрова, О. В. Марковець ;
Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2013. – 228 с.
ББК 65.9(4Укр)290с51я73
К78
15. Макроекономіка : навч.-метод. посіб. для студ. екон. та
менеджер. спец. заоч. форми навчання / за ред. : С. І. Архієреєва,
Н. Б. Решетняк ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». –
Харків, 2012. – 88 с.
ББК 65.012.3я73
5
М-16
16. Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти : навч.метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / за наук. ред. : В. М.
Федоренка, М. П. Денисенка. – К. : Алерта, 2013. – 728 с.
ББК 65.012я73
М-16
17. Моделювання та інформаційні системи в економіці :
зб. наук. пр. / відп. ред. В. К. Галіцин ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.
Гетьмана. – Київ, 2012. – . –
№ 86. – 288 с
№ 87. – 298 с.
ББК 65в631я43
М74
18. Національна економіка : навч. посіб. / за ред. : С. І.
Архієреєва, А. В. Непрана, Н. Б. Решетняк ; Нац. техн. ун-т
«Харків. політехн. ін-т». – Харків, 2013. – 336 с.
ББК 65.050.1(4Укр)я73
Н-35
19. Нескородєва І. І. Бюджетна система в структурнологічних схемах : навч. посіб. / І. І. Нескородєва ; Харк. нац. екон.
ун-т. – Харків : ІНЖЕК, 2012. – 176 с.
ББК 65.9(4Укр)261-31я73
Н55
20. Никифоров А. Є. Промислова політика : практикум / А.
Є. Никифоров ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2012. –
300 с.
ББК 65.9(4Укр)30-18я73
Н62
У посібнику наведено практичні та додаткові завдання для
самостійного розв’язання, які направлені на покращення у
студентів умінь і навичок застосування типових розрахунків і
основних прийомів економічного аналізу.
6
21. Організація інноваційної діяльності в економічному
регіоні : [моногр.] / Г. І. Башнянин, О. Д. Вовчак, Т. І.
Городиський, А. М. Бутов, І. В. Бойчук. – Львів : Ліга-Прес, 2013.
– 146 с.
ББК 65.011.151
О-64
Аналізуються теоретико-методологічні основи організації
інноваційної діяльності та прогнозуються напрями її розвитку (на
прикладі Регіональної агломерації «Дрогобиччина»).
22. Поліщук Н. В. Математичні методи економічного
аналізу: теорія і практика : навч. посіб. / Н. В. Поліщук, Ю. Ю.
Бурєнніков ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Т. П.
Барановська, 2013. – 292 с.
ББК 65.053в631я73
П50
23. Практикум з мікроекономіки до підручника
«Мікроекономіка» за науковою редакцією А. П. Наливайка /
[Є. В. Прохорова, Л. А. Азьмук, П. Г. Банщиков та ін.] ; Київ. нац.
екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2013. – 522 с.
ББК 65.012я73
П69
У виданні вміщено тести, задачі та ситуаційні вправи до всіх
розділів підручника «Мікроекономіка».
24. Проблеми формування та розвитку інноваційної
інфраструктури = The problems of innovation infrastructure’s
formation and development : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ.
конф. (м. Львів, 16 – 18 трав. 2013 р.) / відп. за вип. В. В. Козик. –
Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 436 с.
ББК 65.9(4Укр)-551я43
П78
25. Соціально-економічні трансформації в умовах
глобалізації: світовий та вітчизняний виміри : матеріали
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 1 – 2 берез. 2013 р.) / ред.
7
К. С. Шапошник ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика,
2013 – 227 с.
26. Спільник І. В. Економічний аналіз : навч.-метод.
комплекс дисципліни (для студ. екон. спец.) / І. В. Спільник, О.
М. Загородна ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – 432 с.
ББК 65.053я73
С72
27. Статистична оцінка соціально-економічного розвитку
: зб. наук. пр. ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький,
23 трав. 2013 р.) / [уклад. Р. О. Кулинич ; ред. О. І. Кулинич] ;
Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2013. – 218 с.
ББК 65.051я43
С78
28.
Стратегічні
напрямки
соціально-економічного
розвитку держави в умовах глобалізації : зб. тез Міжнар. наук.практ. конф. (м. Хмельницький, 18 – 20 квіт. 2013 р.) / [відп. ред.
В. П. Синчак] ; Хмельн. ун-т упр. та права. – Хмельницький,
2013. – 514 с.
ББК 65.9(4Укр)я43
С83
29. Страховий ринок України в умовах фінансової
глобалізації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10 – 12
жовт. 2012 р., м. Київ) / [редкол. : О. О. Гаманкова та ін.] ; Київ.
нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2012. – 274 с. – (До 10-ї
річниці створення кафедри страхування).
ББК 65.9(4Укр)271-31я43
С83
30. Сучасна економічна теорія та пошук ефективних
механізмів господарювання : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.практ. конф. (15 – 16 берез. 2013 р., м. Сімферополь) / відп. ред.
Л. А. Кравченко. – Саки : Фенікс, 2013. – 358 с.
ББК 65.01я43
8
С91
У збірнику висвітлені сучасні проблеми економічної теорії,
проаналізовані
основні
методи
підвищення
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, стратегічні
напрями розвитку регіональної економіки та пріоритети
соціально-економічної політики держави.
31. Формування механізмів управління якістю та
підвищення конкурентоспроможності підприємств : тези доп.
ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студ., асп. та молодих
вчен. (м. Дніпропетровськ, 29 – 30 берез. 2012 р.) / [орг. ком. : В.
А. Павлова (голова) та ін.] ; Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля. –
Дніпропетровськ, 2012. – 460 с.
ББК 65.9(4Укр)291.823.2-21я43
Ф79
32. Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / відп.
ред. О. О. Бєляєв ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ,
2012. – . –
Вип. 27. – 536 с.
Вип. 28 : ч. 1. – 515 с.
Вип. 28 : ч. 2. – 645 с.
ББК 65.011.3я43
Ф79
33. Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / відп.
ред. О. О. Бєляєв ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К.,
2012. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія та практика /
ред. кол. : А. Ф. Павленко, Г. О. Швиданенко та ін. – 648 с.
ББК 65.9(4Укр)291я43
Ф79
34. Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / відп.
ред. О. О. Бєляєв ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К.,
2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції,
соціальний вимір, інноваційний розвиток. У 2 т. / редкол. : А. Ф.
Павленко, А. М. Колот та ін. – . –
Т. 1. – 660 с.
9
Т. 2. – 680 с.
ББК 65.9(4Укр)240я43
Ф79
35. Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / відп.
ред. О. О. Бєляєв ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К.,
2012. – Спец. вип. : Страховий ринок України в умовах
фінансової глобалізації / редкол. : О. О. Гаманкова та ін. – 352 с.
ББК 65.9(4Укр)271-31я43
Ф79
36. Швець І. Ю. Забезпечення безпеки країни в економічній
сфері : моногр. / І. Ю. Швець, Ю. Ю. Швець. – Сімферополь ;
Саки : Фенікс, 2012. – 234 с.
ББК 65.9(4Укр)-983
Ш-35
37. Швець І. Ю. Формування системи інфраструктури ринку
: моногр. / І. Ю. Швець, Ю. Ю. Швець. – Сімферополь ; Саки :
Фенікс, 2012. – 236 с.
ББК 65.9(4Укр)207
Ш-35
У монографії розкрито теоретичні проблеми формування і
розвитку системи інфраструктури ринку товарів і послуг.
38. Шупик І. І. Макроекономіка в поняттях, схемах і
таблицях : навч. посіб. / І. І. Шупик. – Суми : Унів. кн., 2013. –
167 с.
ББК 65.012.3я73
Ш96
39. Шура Н. О. Організаційно-економічний механізм
відтворення основних фондів промислових підприємств : моногр.
/ Н. О. Шура, Т. Б. Ігнашкіна. – Дніпропетровськ : Акцент ПП,
2013. – 266 с.
ББК 65.9(4Укр)301-571
Ш96
10
Розділ 2. Державне регулювання економіки та
економічна політика
40. Білик М. Д. Бюджетування діяльності суб’єктів
господарювання : навч. посіб. / М. Д. Білик ; Київ. нац. екон. ун-т
ім. В. Гетьмана. – К., 2013. – 689 с.
ББК 65.9(4Укр)291.9-23я73
Б61
У навчальному посібнику розкрито загальні засади
бюджетування суб’єктів господарювання різних сфер діяльності
(аграрна, інвестиційно-будівельна, торгівельна та ін.).
41. Бюджетно-податкова реформа як каталізатор
соціально-економічного розвитку в Україні : зб. наук. пр. за
матеріалами круглого столу та наук.-практ. Інтернет-конф. 17
трав. 2012 р. / редкол. : П. В. Мельник, Л. К. Воронова та ін. ;
Нац. ун-т Держ. податк. служби України. – Київ : Алерта, 2012. –
312 с.
ББК 65.9(4Укр)261.41я43
Б98
42. Вишневський В. П. Оподаткування в емерджентній
економіці: теоретичні засади і напрями політики : моногр. / В. П.
Вишневський ; Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2012. –
128 с.
ББК 65.261.41-18
В55
Емерджентними називають країни зі швидкозростаючою
економікою, які перебувають на шляху переходу від групи країн,
що розвиваються, до групи розвинених країн.
43. Дергалюк Б. В. Державне регулювання лізингу у
національному господарстві : моногр. / Б. В. Дергалюк, П. В.
Круш, О. П. Кавтиш ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн.
ун-т». – К., 2013. – 248 с.
ББК 65.9(4Укр)262.533
11
Д-36
44. Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М.
Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян ; Терноп. нац. екон. ун-т. –
Тернопіль, 2012. – 140 с.
ББК 65.9(4Укр)262.1я73
Д-36
У навчальному посібнику розглянуто організаційно-правові
аспекти здійснення державних позик, особливості управління
державним боргом України, а також проблеми боргової безпеки.
45. Дорошенко О. О. Контроль господарської діяльності
бюджетних установ в умовах модернізації державних фінансів
України : моногр. / О. О. Дорошенко ; Нац. ун-т вод. госп-ва та
природокористування. – Рівне, 2012. – 294 с.
ББК 65.9(4Укр)261.8
Д69
Аналізуються питання організації та методики контролю
відповідно до міжнародних стандартів у контексті модернізації
системи державних фінансів України.
46. Економіко-правове регулювання монополізму в
трансформаційній економіці України / Г. І. Башнянин, Т. В.
Футало, О. І. Дунас, О. М. Зелінська, Р. П. Підлипна. – Львів :
ЛІГА-ПРЕС, 2013. – 178 с.
ББК 65.9(4Укр)290.32
Е-45
47. Інструменти регіонального розвитку в Україні : навч.
посіб. / [О. В. Берданова, Г. А. Борщ, В. М. Вакуленко та ін.] ; за
ред. : В. М. Вакуленка, О. В. Берданової ; Нац. акад. держ. упр.
при Президентові України. – К., 2013. – 286 с.
ББК 65.049(4Укр)я73
І-72
У посібнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти
формування та реалізації державної політики.
12
48. Калінеску Т. В. Адміністрування податків : навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Калінеску, В. О. КорецькаГармаш, В. В. Демидович. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 288 с.
49. Кравчук В. Ринок карткових платежів України:
Міжнародний досвід та національне регулювання : аналіт. звіт /
В. Кравчук, О. Прем`єрова ; Ін-т екон. дослідж. та політ.
консультацій. – К. : АДЕФ-Україна, 2012. – 60 с.
ББК 65.262.3с51
К78
50. Кузьменко Р. В. Дворівнева модель кластеризації в
межах регіональних економічних систем : моногр. / Р. В.
Кузьменко ; Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 208 с.
ББК 65.049(4Укр)
К89
Монографію присвячено дослідженню проблем державного
регулювання економіки в умовах посилення конкуренції на
національних та регіональних ринках.
51. Лук’янов В. С. Сучасні фінансові ринки : моногр. / В. С.
Лук’янов. – К. : Знання, 2013. – 479. – (Сучас. наука).
ББК 65.9(4Укр)261
Л84
Автором запропоновано практичні рекомендації щодо
застосування сучасних моделей антикризового регулювання
фінансових ринків з урахуванням рекомендацій міжнародних
фінансових організацій, а також національних особливостей.
52. Модернізація Державної податкової служби України у
контексті інноваційного розвитку : матеріали IV наук.-практ.
Інтернет-семінару, 17 трав. 2012 р. / [орг. ком. : П. В. Мельник
(голова) та ін.] ; Нац. ун-т Держ. податк. служби України. –
Ірпінь, 2012. – 200 с.
ББК 65.9(4Укр)261.41-212.1я43
М74
13
53. Необхідність та передумови інвентаризації податкових
пільг у системі оподаткування України : зб. наук. пр. за
матеріалами наук.-практ. круглого столу 5 берез. 2013 р. / редкол.
: П. В. Мельник та ін. ; Нац. ун-т. Держ. податк. служби України,
Нац. акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т фін. права. – К. :
Алерта, 2013. – 160 с.
ББК 65.9(4Укр)261.4я43
Н52
54. Олейнікова Л. Г. Реформування податкової системи
України як необхідна умова конкурентоспроможності держави :
моногр. / Л. Г. Олейнікова, А. В. Череп ; Держ. вищ. навч. закл.
«Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя, 2012. – 237 с.
ББК 65.9(4Укр)261.411
О-53
У монографії обґрунтовано заходи потрібні для проведення
реформування податкової системи України з метою підвищення
конкурентоспроможності держави.
55. Олейнікова Л. Г. Теоретико-методичні основи
формування
системи
оподаткування
як
складової
конкурентоспроможності держави : моногр. / Л. Г. Олейнікова, О.
Г. Череп ; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». –
Запоріжжя, 2012. – 236 с.
ББК 65.9(4Укр)261.411
О-53
У виданні розглянуто засади формування податкової
політики та податкової системи України, обґрунтовано
необхідність проведення податкових реформ.
56. Паєнтко Т. В. Інституціоналізація фіскального
регулювання фінансових потоків : моногр. / Т. В. Паєнтко ; Київ.
нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2013. – 294 с.
ББК 65.9(4Укр)261
П-12
57. Підприємницька діяльність в Україні: проблеми
розвитку та регулювання : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.14
практ. конф. (м. Київ, 31 трав. – 1 черв. 2012 р.) / голов. ред. О. О.
Єранкін ; Міжнар. ін-т бізнес-освіти Київ. нац. екон. ун-ту ім. В.
Гетьмана. – К., 2012. – 214 с.
ББК 65.9(4Укр)290я43
П-32
Розміщені у збірнику матеріали розкривають сутність
підприємницької діяльності, практику її здійснення в Україні, а
також проблеми, з якими стикаються сьогодні суб’єкти
господарювання.
58. Реформування системи сплати податків та зборів з
урахуванням міжнародного досвіду : зб. наук. пр. за
матеріалами наук.-практ. круглого столу, 5 жовт. 2012 р. /
[редкол. : П. В. Мельник та ін.] ; Нац. ун-т Держ. податк. служби
України ; Наук.-дослід. ін-т фін. права. – К. : Алерта, 2012. – 162
с.
ББК 65.9(4Укр)261.41я43
Р45
Представлені у збірнику наукові праці містять авторське
бачення основних напрямів реформування системи сплати
податків і зборів в Україні.
59. Сало І. В. Методологічні засади формування економічної
політики України : моногр. / І. В. Сало, М. А. Єпіфанова, К. О.
Соколенко. – Суми : Унів. кн., 2013. – 224 с.
ББК 65.9(4Укр)-18
С-16
У монографічному дослідженні аналізується розвиток
економіки та ринкове реформування незалежної України.
60. Структурні трансформації в національній економіці:
проблеми діагностики та інституційного забезпечення :
моногр. / за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник ; Терноп. нац. екон. унт. – Тернопіль, 2012. – 532 с. – (До 50-річчя Терноп. нац. екон. унту).
ББК 65.050.1-11
С87
15
61. Фінансова політика як складова економічного
розвитку : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 – 19
квіт. 2012 р.) / відпов. ред. І. Я. Чугунов ; Київ. нац. торг.-екон.
ун-т. – К., 2012. – 212 с.
ББК 65.9(4Укр)261-18я43
Ф59
62. Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та
перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м.
Запоріжжя, 22 – 23 лют. 2013 р.) / відпов. ред. Ж. К. Несторенко ;
Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 268 с.
ББК 65.9(4Укр)26я43
Ф-59
63. Фіскальні важелі регулювання економіки : моногр. / за
заг. ред. О. В. Солдатенко ; Нац. ун-т Держ. податк. служби
України ; Наук.-дослід. ін-т фін. права. – К. : Алерта, 2012. – 278
с.
ББК 65.9(4Укр)261.41-18
Ф63
У монографії розглянуто такі важелі регулювання економіки,
як податкові пільги, спеціальні податкові режими, бюджетні
видатки, та їх вплив на економіку України.
64. Формування конкурентоспроможної економіки:
теоретичні, методичні та практичні засади : матеріали ІІ
Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Тернопіль, 21 – 22 берез.
2013 р.) / відп. за вип. А. П. Сава. – Тернопіль, 2013. – 303 с.
ББК 65.9(4Укр)-55я43
Ф79
16
Розділ 3. Галузева та регіональна економіка
65. Вдовенко Н. М. Економіка рибогосподарської галузі :
навч. посіб. / Н. М. Вдовенко ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. –
К. : ВІТАС, 2013. – 380 с.
66. Гофман М. О. Вплив попиту на функціонування
підприємства АПК : моногр. / М. О. Гофман. – Кам’янець-Поділ. :
Абетка, 2013. – 164 с.
ББК 65.9(4Укр)321-31
Г-74
67. Джерела та механізми фінансування місцевого
економічного розвитку : навч. посіб. / В. Мамонова та ін. ;
Центр громадської експертизи, Проект «Місцевий економічний
розвиток міст України». – К., 2013. – 176 с.
ББК 65.9(4Укр)261.78
Д-40
68. Економіко-математичне моделювання енергетичних
систем : моногр. / В. К. Добровольський, О. В. Стогній, В. О.
Костюк, М. І. Каплін ; Нац. акад. наук. України, Ін-т заг.
енергетики. – К. : Наук. думка, 2013. – 250 с. – (Наук. кн.).
ББК 65.9(4Укр)305.14
Е45
69. Жарова Л. В. Макроекономічне регулювання
природоохоронної діяльності : моногр. / Л. В. Жарова ; за наук.
ред. Є. В. Хлобистова. – Суми : Унів. кн., 2012. – 296 с.
ББК 65.9(4Укр)28
Ж-35
70. Кирилюк Є. М. Аграрний ринок в умовах трансформації
економічних систем : моногр. / Є. М. Кирилюк ; Київ. нац. екон.
ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2013. – 571 с.
ББК 65.9(4Укр)32
17
К43
У монографії надані та обґрунтовані рекомендації щодо
розвитку аграрного ринку в умовах трансформації економічних
систем.
71. Клочко В. М. Конкурентоспроможність продукції АПК в
умовах глобалізації : моногр. / В. М. Клочко, В. В. Мерчанський,
Н. В. Чуйко. – Харків : Бровін О. В., 2013. – 240 с.
ББК 65.9(4Укр)325-43
К50
Проаналізовано діючі механізми державного регулювання
АПК
та
викладено
пропозиції
щодо
підвищення
конкурентоспроможності національної продукції АПК.
72. Кубрак Н. Р. Потенціал еластичності у формуванні
конкурентоспроможності промислових підприємств : моногр. / Н.
Р. Кубрак, Є. В. Крикавський, Н. С. Косар ; Нац. ун-т «Львів.
політехніка». – Львів, 2013. – 204 с. – (Світ маркетингу і
логістики ; вип. 4).
ББК 65.9(4Укр)422.51
К88
У монографії розглядаються теоретичні та прикладні аспекти
формування конкурентоспроможності промислових підприємств
на ринку товарів повсякденного споживання. Досліджено
роздрібний ринок молочних продуктів України та Львівської
області.
73. Кузнєцова А. Я. Економічний розвиток регіону та роль
місцевих бюджетів у його забезпеченні : моногр. / А. Я.
Кузнєцова, Ю. В. Каспрук, О. Ю. Кузнєцов ; Нац. банк України ;
Ун-т банк. справи. – К., 2013. – 174 с.
ББК 65.9(4Укр)261.713
К-89
Досліджено теоретичні положення та розроблено методичні
рекомендації щодо підвищення дієвості місцевих бюджетів у
забезпечення економічного розвитку регіонів.
18
74. Петрушевський Ю. Л. Трансформація економіки
житлово-комунального господарства : моногр. / Ю. Л.
Петрушевський ; Ін-т економіки пром-сті, Донец. держ. ун-т упр.
– Донецьк, 2012. – 312 с.
ББК 65.9(4Укр)441
П-31
75. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація :
навч. посіб. / уклад. О. Рудік ; консульт. : В. Бондарчук, М.
Грищенко. – К. : К.І.С., 2013. – 192 с.
ББК 65.9(4Укр)321.8я7
С-36
76. Сотник І. М. Економічні основи ресурсозбереження :
навч. посіб. / І. М. Сотник. – Суми : Унів. кн., 2013. – 284 с.
ББК 65.9(4Укр)28я73
С-67
77. Стратегія розвитку економіки регіонів в умовах
протидії викликам глобалізації : матеріали наук.-практ. конф.
викл. та студ. (м. Сімферополь, 22 – 23 квіт. 2013 р.) / [орг. ком. :
В. Є. Реутов (голова) та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана.
– Саки : Фенікс, 2013. – 328 с.
ББК 65.049(4Укр)я43
С-83
78. Черево Г. В. Удосконалення земельних відносин як
чинник ефективності функціонування сільськогосподарських
підприємств : моногр. / Г. В. Черево, Г. М. Дудич. – Львів :
Сполом, 2013. – 212 с.
ББК 65.9(4Укр)32-51
Ч-46
19
Розділ 4. Управління та планування. Менеджмент
79. Гавкалова Н. Л. Менеджмент персонала в таблицах и
схемах : учеб. пособие / Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова ;
Харьков. нац. экон. ун-т. – Харьков : ИНЖЭК, 2012. – 360 с.
ББК 65.9(4Укр)291.6-21я73
Г-12
80. Гавкалова Н. Л. Управління витратами на персонал –
основа ефективності менеджменту персоналу : моногр. / Н. Л.
Гавкалова, А. С. Криворучко ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків,
2012. – 232 с.
ББК 65.9(4Укр)291.6-21
Г-12
81. Гармідер Л. Д. Економіка праці і соціально-трудові
відносини : навч. посіб. / Л. Д. Гармідер, С. О. Філатова ;
Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013.
– 640 с.
ББК 65.9(4Укр)24я73
Г20
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні
методи дослідження соціально-економічних та виробничих
відносин як на державному рівні, так і на рівні підприємства.
82. Гладкий О. В. Менеджмент регіонального розвитку :
навч. посіб. / О. В. Гладкий. – К. : Академвидав, 2013. – 248 с. –
(Альма-матер).
ББК 65.049(4Укр)-21я73
Г52
Розглянуто теоретико-методологічні основи, методику і
методи аналізу та прогнозування економічної ефективності
розміщення підприємства.
83. Гриньова В. М. Управління кар’єрним зростанням
персоналу підприємства : моногр. / В. М. Гриньова, М. М.
Новікова, О. А. Небилиця. – Харків, 2013. – 178 с.
20
84. Гузар У. Є. Особливості трансформації трудової
діяльності в період формування економіки знань : моногр. / У. Є.
Гузар ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. – К., 2012. – 191 с.
ББК 65.9(4Укр)240
Г93
У монографії обґрунтовано головні напрями трансформації
трудової діяльності, які можуть бути застосовані в українській
реальності.
85. Демко І. І. Організація і методика аналізу ефективності
використання трудового потенціалу підприємства : моногр. / І. І.
Демко, Р. К. Шурпенкова ; Нац. банк України ; Ун-т банк. справи.
– К., 2013. – 223 с.
ББК 65.9(4Укр)422.1-640
Д-30
86. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.
посіб. / за ред. В. М. Ковальова ; Донбас. держ. машинобудів.
акад. – Краматорськ, 2013. – 256 с.
ББК 65.9(4Укр)24я73
Е45
87. Економіка та управління підприємством: сучасні
підходи, методи та моделі : моногр. / за ред. К. Л. Ларіонової. –
Кам’янець-Поділ. : Медобори-2006, 2013. – 494 с.
88. Заїкіна В. В. Ризик у менеджменті : навч. посіб. / В. В.
Заїкіна ; Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2013. –
152 с.
ББК 65.291.21-29я73
З-17
89. Куликов П. М. Економіка та організація інноваційної
діяльності : навч. посіб. / П. М. Куликов Д. О. Тишенко, Н. В.
Кулєшова ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – 246 с.
21
90. Малюк О. С. Формування екологозбалансованої
інвестиційної стратегії підприємства : моногр. / О. С. Малюк, В.
С. Кирилюк. – Суми : Унів. кн., 2013. – 157 с.
ББК 65.9(4Укр)301-56
М21
91. Менеджмент : навч. посіб. / [Л. С. Шевченко, О. А.
Грищенко, С. М. Макуха та ін.] ; за заг. ред. Л. С. Шевченко ;
Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Харків
: Право, 2013. – 216 с.
ББК 65.9(4Укр)291.21я73
М50
92. Муромець Н. Є. Управління трудовими потоками:
теоретико-методологічний аспект : моногр. / Н. Є. Муромець ;
Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – 336 с.
ББК 65.9(4Укр)240-21
М91
93. Олексів І. Б. Групи економічного впливу в системі
управління підприємством: концепція і інструментарій їх відбору
та узгодження інтересів : моногр. / І. Б. Олексів. – Львів : Вид-во
Львів. політехніки, 2013. – 292 с.
ББК 65.9(4Укр)291
О-45
94. Омельяненко Т. В. Виробнича стратегія підприємства :
моногр. / Т. В. Омельяненко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.
Гетьмана. – К., 2013. – 277 с.
ББК 65.9(4Укр)301
О-57
95. Паранчук С. В. Податковий менеджмент : навч. посіб. /
С. В. Паранчук, А. С. Мороз, О. С. Червінська ; Нац. ун-т «Львів.
політехніка». – Львів, 2012. – 296 с.
ББК 65.9(4Укр)261.41-21я73
П-18
22
96. Партин Г. О. Фінансовий контролінг : навч. посіб. / Г. О.
Партин, Р. І. Задорецька. – Львів : Вид-во Львів. політехніки,
2013. – 232 с.
ББК 65.052.201.я73
П-18
Визначено мету і завдання фінансового контролінгу в системі
менеджменту підприємства, виокремлено об’єкти фінансового
контролінгу.
97. Петрова І. Л. Стратегічне управління людськими
ресурсами : навч. посіб. / І. Л. Петрова ; Київ. нац. екон. ун-т ім.
В. Гетьмана. – Київ, 2013. – 466 с.
ББК 65.9(4Укр)212.1я73
П-30
98. Рульєв В. А. Управління персоналом : навч. посіб. / В. А.
Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. –
310 с.
ББК 60.823.3я73
Р85
99. Синіговець О. М. Інноваційний менеджмент : текст
лекцій / О. М. Синіговець; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т».
– Харків, 2013. – 139 с.
100. Синчак В. П. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / В.
П. Синчак, А. В. Крушельницька ; Хмельн. ун-т упр. та права. –
Хмельницький, 2013. – 504 с.
ББК 65.9(4Укр)291.9
С-38
Визначено
складові
системи
організаційного
та
інформаційного
забезпечення
фінансового
менеджменту,
наведено методичний інструментарій розробки фінансової
стратегії.
101.
Сімдесята
студентська
науково-технічна
конференція. Секція «Економіка і менеджмент» : зб. тез доп. /
23
відп. ред. О. Є. Кузьмін. – Львів : Вид-во Львів. політехніки,
2012. – 686 с.
ББК 65.9(4Укр)291.21я43
С-30
У збірнику опубліковано результати науково-дослідних робіт
студентів, магістрів та викладачів Інституту економіки і
менеджменту.
102. Соловйова Л. О. Державний податковий менеджмент
великих платників податків в Україні : моногр. / Л. О. Соловйова.
– Кам’янець-Поділ. : ФОП Сисин О. В., 2012. – 187 с.
ББК 65.9(4Укр)261.41-21
С60
103. Стратегія підприємства: адаптація організацій до
впливу світових суспільно-економічних процесів : моногр. /
[А. П. Наливайко, Т. І. Решетняк, Н. М. Євдокимова та ін.] ; за
ред. А. П. Наливайка ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К.,
2013. – 454 с.
ББК 65.9(4Укр)291.213
С83
У монографії розглянуто моделі та стратегії розвитку
підприємств за умов соціально-економічної трансформації.
104. Сучасні підходи до управління підприємством : зб.
наук. пр. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11 квіт. 2013 р.) /
[редкол. : О. А. Гавриш та ін.] ; Нац. техн. ун-т України «Київ.
політехн. ін-т». – Київ, 2013. – Т. 2. – 386 с.
ББК 65.9(4Укр)291.21я43
С-91
105. Управління витратами промислового підприємства :
моногр. / А. В. Череп, О. В. Болдуєва, А. В. Горбунова, О. С.
Богма ; Вищ. держ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя,
2012. – 302 с.
ББК 65.9(4Укр)301-93-21
У-67
24
106. Управління корпораціями : навч. посіб. / [З. Є.
Шершньова, А. Є. Черпак, О. І. Гарафонова та ін.] ; за заг. ред. : З.
Є. Шершньової, А. Є. Черпак ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.
Гетьмана. – К., 2013. – 695 с.
ББК 65.9(4Укр)292.34-21я73
У-67
У
посібнику
висвітлено
принципи
формування,
функціонування та розвитку корпорацій.
107. Управління персоналом та економіка праці.
Комплексний державний іспит : навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / [В. О. Толок, О. О. Васильєва, А. В. Карпенко, Д. В.
Василичев] ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЛІПС, 2012. –
376 с.
ББК 65.9(4Укр)240я73
У-67
108. Череп А. В. Ефективність використання трудових
ресурсів підприємствами харчової промисловості: теорія і
практика : моногр. / А. В. Череп, В. В. Сьомченко ; Запоріз. нац.
ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 216 с.
ББК 65.9(4Укр)305.73-640
Ч-46
25
Розділ 5. Маркетинг та логістика
109. Забуранна Л. В. Сучасна парадигма управління
логістичною системою підприємства : моногр. / Л. В. Забуранна,
О. М. Глущенко. – К. : К.І.С., 2013. – 212 с.
ББК 65.9(4Укр)305.424.3-592
З-12
110. Ілляшенко С. М. Маркетингові засади провадження
екологічних інновацій : моногр. / С. М. Ілляшенко. – Суми :
Папірус, 2013. – 184 с.
ББК 65.9(4Укр)28-551
І-44
Розглянуто перспективи та механізми впровадження
екологічних інновацій як передумови переходу до сталого
розвитку.
111. Ковальов Є. В. Введення в маркетинг : навч. посіб. / Є.
В. Ковальов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2013. – 74 с.
ББК 65.9(4Укр)291.3я73
К56
112. Ковальчук С. В. Актуалізація маркетингових стратегій
в контексті інноваційного розвитку підприємств : моногр. / С. В.
Ковальчук. – Хмельницький : Поліграфіст – 2, 2012. – 280 с.
ББК 65.9(4Укр)301-32
К56
113.
Косянчук
Т.
Ф.
Маркетинговий
потенціал
підприємства: особливості формування та оцінювання : моногр. /
Т. Ф. Косянчук, Л. В. Григор’єва. – Хмельницький, 2013. – 172 с.
ББК 65.9(4Укр)291.57-32
К72
114. Крикавський Є. В. Стратегічний маркетинг : навч.
посіб. / Є. В. Крикавський, Л. І. Третьякова, Н. С. Косар ; Нац. ун-
26
т «Львів. політехніка». – 2 вид. – Львів, 2013. – 256 с. – (Світ
маркетингу та логістики ; вип. 3).
ББК 65.9(4Укр)291.31я73
К82
Розкрито сутність і характеристики маркетингових стратегій
зростання підприємства, сегментації та вибору цільового ринку.
Висвітлено методичні підходи до аналізу маркетингового
середовища.
115. Лепейко Т. І. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб.
/ Т. І. Лепейко, А. В. Котлик, І. О. Кінас ; Харків. нац. екон. ун-т.
– Харків, 2012. – 104 с.
ББК 65.9(4Укр)291.3-21я73
Л-48
116. Лук’янов В. О. Маркетинг туристичного бізнесу : навч.
посіб. / В. О. Лук’янов, Г. Б. Мунін. – 2 вид., переробл. і доповн. –
К. : Кондор, 2012. – 336 с.
ББК 65.9(4Укр)43-32я73
Л84
Розглянуті теоретичні й практичні аспекти маркетингової
діяльності в туристичному бізнесі відповідно до сучасних вимог
його ведення.
117. Маркетинг вчера, сегодня, завтра : учеб.-справ.
пособие / сост. : М. И. Белявцев, С. И. Трищенко, Т. Д. Леонова,
Л. В. Шестопалова, И. В. Прозорова ; под общ. ред. : Т. Д.
Леоновой, Л. В. Шестопаловой. – Донецк : Світ кн., 2013. – 104 с.
ББК 65.9(4Укр)291.3я73
М26
118. Маркетинг ХХІ століття: проблеми та стратегії
розвитку : тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та
молодих вчен. (25 – 26 квіт. 2013 р., м. Луганськ) / ред. Т. С.
Максимова ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2013. –
102 с.
27
119. Маркетинг: ситуаційні вправи (кейси) та практичні
завдання : навч.-метод. посіб. / [О. В. Зозульов, Н. В. Язвінська,
О. Ю. Цапук] ; за ред. С. О. Солнцева ; Нац. техн. ун-т України
«Київ. політехн. ін-т». – К., 2012. – 448 с.
ББК 65.9(4Укр)291.3я73
М26
120. Маркетинг та логістика в системі менеджменту =
Marketing and logistics in the system of management : тези доп.
ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 8 – 10 листоп. 2012 р.) /
[орг. ком. : О. Б. Мних та ін.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки,
2012. – 478 с.
ББК 65.9(4Укр)291.3я43
М26
121. Маркетингові технології економічного зростання :
[моногр.] / [М. А. Окландер, О. І. Яшкіна, І. Л. Литовченко та ін.]
; за ред. М. А. Окландера. – Одеса : Асторопринт, 2012. – 376 с.
ББК 65.9(4Укр)291.3
М26
122. Международный маркетинг : учеб. пособие-практикум
/ В. И. Дубницкий, В. Ю. Лунина, С. А. Маковецкий, Е. В.
Беликова ; Донец. гос. ун-т упр. ; Донец. экономико-гуманит. инт. – Донецк : Юго-Восток, 2012. – 215 с.
ББК 65.5-32я73
М43
123. Мнушко З. М. Практикум з промислового маркетингу :
навч. посіб. / З. М. Мнушко, О. П. Півень, М. С. Рахман ; Нац.
фармац. ун-т. – Харків, 2013. – 228 с.
ББК 65.9(4Укр)301-32я73
М73
Посібник містить перелік основних теоретичних питань за
темами, питання для самостійного вивчення, теоретичний
матеріал, практичні завдання.
28
124. Научные основы маркетинга инноваций : моногр. в 3
т. / под ред. С. Н. Ильяшенко. – Сумы : Папирус, 2013. – . –
Т. 1. – 279 с.
Т. 2. – 284 с.
Т. 3. – 334 с.
ББК 65.9(4Укр)291.551
Н-34
125. Стадник В. В. Маркетинг-менеджмент інноваційного
розвитку підприємства : моногр. / В. В. Стадник, О. П.
Мельничук, В. М. Йохна. – Хмельницький : ПП Гонта А. С., 2013.
– 206 с.
ББК 65.9(4Укр)291.551
С76
Монографія присвячена управлінню інноваційним розвитком
машинобудівного підприємства на основі виділення функції
маркетингу як провідної.
126. Управління рекламним бізнесом на засадах концепції
маркетингу : моногр. / Н. В. Куденко, Т. О. Примак, Т. В.
Архипова, О. Л. Шевченко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана.
– К., 2012. – 279 с.
ББК 65.9(4Укр)471-21
У64
127. Чухрай Н. І. Маркетинг на ринках високотехнологічних
товарів : моногр. / Н. І. Чухрай, Я. В. Демків ; Нац. ун-т «Львів.
політехніка». – Львів, 2013. – 208 с.
ББК 65.9(4Укр)291.32
Ч-96
Висвітлено теоретичні та практичні засади маркетингової
діяльності
промислового
підприємства
на
ринку
високотехнологічних товарів, формування та оцінювання
споживної вартості даних товарів.
128. Чухрай Н. І. Прибутковий маркетинг: взаємоузгодження
маркетингових і фінансових рішень : моногр. / Н. І. Чухрай, А. О.
Мавріна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2012. – 208 с.
29
ББК 65.9(4Укр)291.3
Ч96
У монографії розглянуто теоретичні і практичні проблеми
розроблення та прийняття управлінських рішень у системі
«маркетинг – фінансовий менеджмент», взаємоузгодження
маркетингових і фінансових рішень на підприємстві.
30
Розділ 6. Облік та аудит
129. Буряк П. Ю. Облік на малих підприємствах : навч.
посіб. / П. Ю. Буряк, Л. Ю. Шевців ; Львів. держ. фін. акад. –
Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 440 с.
ББК 65.052.244я73
Б91
130. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в сучасних
умовах господарювання : моногр. / під заг. ред. В. І. Фролова ;
Нац. акад. природоохоронного та курортного буд-ва. –
Сімферополь ; Саки : Фенікс, 2013. – 424 с.
ББК 65.052я43
Б94
131. Городянська Л. В. Відтворювальні економічні ресурси:
теорія та методологія обліку і аналізу : моногр. / Л. В.
Городянська ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2013. –
259 с.
ББК 65.052.231.1
Г70
Сучасна економічна теорія розглядає «відтворювані
економічні ресурси» як сукупність необоротних матеріальних і
нематеріальних
ресурсів
та
інтелектуальних
ресурсів
підприємства.
132. Григорова З. В. Основи бухгалтерського обліку : навч.
посіб. / З. В. Григорова, Л. А. Андросюк ; Нац. техн. ун-т України
«Київ. політехн. ін-т». – К., 2012. – 168 с.
ББК 65.052.20я73
Г83
Розкрито теоретичні та практичні основи бухгалтерського
обліку, фінансової звітності й організації обліку на підприємствах
України.
133. Засадна Х. О. Бухгалтерський облік у програмі 1С:
Бухгалтерія 8.1 : навч. посіб. / Х. О. Засадна, І. І. Демко, Г. В.
31
Пришляк ; Нац. банк України ; Ун-т банк. справи. – К., 2013. –
302 с.
ББК 65.052.20в631я73
З-36
134. Концепція незалежності: зовнішній і внутрішній
аудит : моногр. / Н. С. Шалікова, О. А. Магопець, М. С.
Письменна та ін. ; за заг. ред. І. К. Дрозд. – Київ : Сова, 2012. –
240 с.
ББК 65.052.8
К65
135. Костецький О. М. Облік господарських операцій у
комп’ютерному середовищі 1С: «Бухгалтерія 7.7» : навч. посіб. /
О. М. Костецький, Т. В. Пасічник, І. І. Костецька. – Львів : Растр7, 2013. – 274 с.
136. Кундря-Висоцька О. П. Бухгалтерський фінансовий
облік : навч. посіб. / О. П. Кундря-Висоцька ; Ун-т банк. справи
Нац. банку України. – Київ, 2012. – 399 с.
ББК 65.052.20я73
К91
137. Лоханова Н. О. Інтеграційні процеси в обліку в умовах
інституціональних перетворень : моногр. / Н. О. Лоханова. –
Херсон : Грінь Д. С., 2012. – 400 с.
ББК 65.052.2
Л81
У монографії досліджуються теоретичні і практичні аспекти
розвитку облікової системи в Україні.
138. Лучко М. Р. Основи складання консолідованої звітності
: навч. посіб. / М. Р. Лучко ; «Європ. ун-т», Терноп. філ. –
Тернопіль, 2012. – 77 с.
ББК 65.052.206.1я73
Л87
32
139. Організація обліку : навч. посіб. / І. Б. Садовська, В. А.
Голян, І. І. Бабіч та ін. ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2013. –
563 с.
ББК 65.052.20я73
О-64
140. Піщак О. Аудит продажів: Тепер ніхто нічого не зможе
приховати! / О. Піщак. – К. : Саміт-Книга, 2013. – 216 с.
ББК 65.9(4Укр)42-803.4
П-36
«Аудит продажів» дозволяє виявити сильні та слабкі сторони
відділу продажу, визначити ресурси, що можна задіяти для так
званого «стрибка» продажів.
141. Реслер М. В. Обліково-аналітичне забезпечення
фінансового менеджменту : моногр. / М. В. Реслер ; Мукачів.
держ. ун-т. – Ужгород : Поліграфцентр «ЛІРА», 2013. – 296 с.
ББК 65.9(4Укр)291.9-21
Р43
У монографії розглянуто актуальні питання методології та
організації обліково-аналітичного забезпечення фінансового
менеджменту та методику оперативного контролю операцій
основної діяльності металургійної галузі.
142. Рубан Н. І. Державний фінансовий аудит : навч. посіб. /
Н. І. Рубан, О. Г. Рябчик ; Нац. ун-т Держ. податк. служби
України. – Ірпінь, 2012. – 286 с.
ББК 65.052.837я73
Р82
143. Свідерський Д. Є. Методологія та організація складання
фінансової і податкової звітності та їх аудит : моногр. / Д. Є.
Свідерський ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2012. –
290 с.
ББК 65.052.206.1
С24
33
144. Сльозко Т. М. Бухгалтерський облік в умовах
інституційних перетворень: теорія і практика : моногр. / Т. М.
Сльозко. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 303 с.
Досліджено сучасний стан і напрями подальшого розвитку
бухгалтерського обліку.
145. Стратегічні напрями розвитку бухгалтерського
обліку, аналізу й аудиту : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф.
(м. Київ, 15 берез. 2012 р.) / [відпов. ред. Л. В. Нападовська] ;
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2012. – 356 с.
ББК 65.052.2я43
С83
146. Сухарева Л. О. Державний аудит ефективності:
системність, методика : моногр. / Л. О. Сухарева, Т. В. Федченко ;
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського. –
Донецьк, 2013. – 289 с.
ББК 65.052.836
С91
У монографії розглядається загальна модель системи
державного аудиту ефективності бюджетних програм.
147. Удосконалення обліку й аналізу в системі управління
підприємства : тези доп. Всеукр. студ. наук. Інтернет-конф. (м.
Київ, 3 квіт. 2012 р.) / відп. ред. Л. В. Нападовська ; Київ. нац.
торг.-екон. ун-т. – К., 2012. – 230 с.
ББК 65.052.2я43
У-31
148. Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку
та аудиті : практикум / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С.
Височан ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2012. – 412 с.
ББК 65.052с51я73
Ш66
Розглянуто використання найпоширеніших на підприємствах
України систем «1С:Бухгалтерія 7.7» та «1С:Бухгалтерія 8.1».
34
149. Чабанюк О. М. Спрощена система оподаткування:
загальні положення, облік і звітність : навч.-практ. посіб. / О. М.
Чабанюк, Т. В. Мединська. – К. : Алерта, 2013. – 208 с.
ББК 65.9(4Укр)261.41я73
Ч-12
Описується організація та методика справляння єдиного
податку, облік та звітність, з урахуванням останніх змін у
Податковому кодексі України станом на 1 січня 2013 р.
150. Череп А. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / А. В.
Череп, Л. Г. Олейнікова, О. М. Рибалко ; Держ. вищ. навч. закл.
«Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя, 2012. – 394 с.
ББК 65.052.20я73
Ч-46
Розкрито сутність теорії бухгалтерського обліку, подано
основи фінансового обліку та приведені тести і завдання для
самостійної перевірки знань.
35
Розділ 7. Фінансова діяльність
151. Буряк Л. Д. Управління фінансами суб’єктів малого
підприємства : моногр. / Л. Д. Буряк, А. М. Павліковський, Н. Л.
Кремпова ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2013. –
334 с.
ББК 65.9(4Укр)291.9-21
Б-91
152. Калач Г. М. Фондовий ринок України: тенденції та
суперечності розвитку : моногр. / Г. М. Калач ; Нац. ун-т Держ.
податк. служби України. – Ірпінь, 2012. – 314 с.
ББК 65.9(4Укр)264
К-17
У монографії досліджено сучасний стан фондового ринку та
визначено перспективні напрями його подальшого розвитку.
153. Коваленко Ю. М. Інституалізація фінансового сектору
економіки : моногр. / Ю. М. Коваленко ; Нац. ун-т Держ. податк.
служби України. – Ірпінь, 2013. – 608 с.
ББК 65.9(4Укр)261
К56
154. Кривов’язюк І. Діагностика фінансово-господарської
діяльності промислового підприємства : моногр. / І. Кривов’язюк,
Я. Кость ; Ін-т економіки пром-сті ; Луцьк. нац. техн. ун-т. –
Донецьк ; Луцьк, 2012. – 200 с.
ББК 65.9(4Укр)301-93
К82
155. Круш П. В. Фінансово-економічні результати діяльності
підприємства: собівартість, прибуток : навч. посіб. / П. В. Круш,
О. В. Клименко, В. І. Подвігіна ; Нац. техн. ун-т України «Київ.
політехн. ін-т». – К., 2012. – 488 с.
ББК 65.9(4Укр)291.92я73
К84
36
156. Науменко Д. Електронні гроші в Україні : аналіт. звіт /
Д. Науменко, В. Кравчук, А. Глибовець ; Ін-т екон. дослідж. та
політ. консультацій. – К. : Альфа-ПІК, 2012. – 64 с.
ББК 65.262.6с51
Н-34
157. Проектне фінансування : практикум / А. В. Череп, В. З.
Бугай, А. В. Горбунова, О. Г. Череп ; Держ. вищ. навч. закл.
«Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя, 2012. – 242 с.
ББК 65.9(4Укр)26-561я73
П79
158. Прямухіна Н. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб.
/ Н. В. Прямухіна ; Черкас. держ. технол. ун-т. – К. : Кондор,
2013. – 304 с
159. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / І. Б. Хома, І. В.
Алєксєєв, Л. С. Тревого, Н. І. Андрушко ; Нац. ун-т «Львів.
політехніка». – 2-ге вид. – Львів, 2012. – 248 с.
ББК 65.9(4Укр)261я73
Р51
Посібник містить методичні рекомендації для самостійного
опрацювання кожної теми.
160. Рудницька О. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О.
М. Рудницька, С. В. Паранчук, О. М. Чубка ; Нац. ун-т «Львів.
політехніка». – Львів, 2012. – 260 с.
ББК 65.9(4Укр)291.9я73
Р83
Розглянуто функції фінансів підприємств, принципи їх
організації, суть, значення і класифікацію оборотних та основних
фондів класифікацію, планування, оподаткування, кредитування
підприємств, показники фінансового стану та фінансової санації
суб’єктів господарювання.
37
161. Савіна Н. Б. Інвестування у логістичні системи :
моногр. / Н. Б. Савіна. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. –
328 с. – (Світ маркетингу і логістики ; вип. 5).
ББК 65.9(4Укр)291.592-56
С-13
У монографії розглянуто джерела інвестиційних ресурсів та
логістичну інфраструктуру як об’єкт управління розвитком
інвестування.
162. Силантьєв С. О. Похідні фінансові інструменти:
теоретичні та прикладні аспекти : моногр. / С. О. Силантьєв ;
Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2012. – 310 с.
ББК 65.9(4Укр)264.18
С-36
163. Степасюк Л. М. Економіка і фінанси підприємства :
навч. посіб. / Л. М. Степасюк, Н. М. Суліма, О. В. Величко ; за
ред. : В. К. Збарського, В. І. Мацибори ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. – К. : КОМПРИНТ, 2013. – 335 с.
164. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / [ред. кол. : А. М.
Мороз та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2012. – .
–
Вип. 19. – 2012. – 392 с.
Вип. 20. – 2012. – 384 с.
Спец. вип. : присвячено 35-річчю кафедри обліку, аналізу та
аудиту в АПК. – 2012. – 312 с.
Вип. 20/1. – 2013. – 684 с.
ББК 65.9(4Укр)26я43
Ф59
165. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні
рекомендації : навч. посіб. / [В. З. Потій, А. П. Куліш, С. В.
Онищенко та ін.] ; за наук. ред. В. З. Потій ; Київ. нац. екон. ун-т
ім. В. Гетьмана. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К., 2013. – 237
с.
ББК 65.9(4Укр)291.9я73
Ф-59
38
166. Фінанси: практикум : навч. посіб. / за заг. ред. С. А.
Кузнецової ; Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля. – Дніпропетровськ,
2012. – 132 с.
ББК 65.9(4Укр)261я73
Ф59
Посібник містить 8 практичних занять та 2 індивідуальних
завдання для самостійної роботи студентів.
167. Фінансовий механізм структурної модернізації
економіки України : моногр. / за заг. ред. : С. В. Онишко, В. П.
Унинець-Ходаківської ; Нац. ун-т Держ. податк. служби України.
– Ірпінь, 2013. – 606 с.
ББК 65.9(4Укр)261
Ф59
168. Хома І. Б. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / І. Б. Хома,
Н. І. Андрушко, К. М. Слюсарчик ; Нац. ун-т «Львів.
політехніка». – 2-ге вид. – Львів, 2012. – 344 с.
ББК 65.053.011я73
Х76
169. Цінні папери. Практикум : навч. посіб. / [В. Д.
Базилевич, В. М. Шелудько, Н. В. Ковтун та ін.] ; за ред. В. Д.
Базилевича. – К. : Знання, 2013. – 791 с.
ББК 65.9(4Укр)264я73
Ц65
170. Чайковський Я. І. Платіжний оборот і грошовий обіг :
навч. посіб. / Я. І. Чайковський. – Тернопіль : Терноп. нац. екон.
ун-т, 2012. – 336 с.
ББК 65.9(4Укр)262.6я73
Ч-15
171. Шкодіна І. В. Самоорганізація фондового ринку в
умовах глобальної невизначеності : моногр. / І. В. Шкодіна ; Ун-т
банк. справи Нац. банку України. – К., 2013. – 406 с.
ББК 65.264
39
Ш67
40
Розділ 8. Банківська справа
172. Другова В. Т. Діяльність банків на ринку лізингу в
Україні: сучасний стан і перспективи розвитку : моногр. / В. Т.
Другова ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. – К., 2013. – 170
с.
ББК 65.9(4Укр)262.533
Д76
173. Дубчак Л. В. Інформаційні системи і технології в
банківській діяльності : навч. посіб. / Л. В. Дубчак, Л. А.
Клюсько, В. Ю. Свириденко ; Нац. ун-т Держ. податк. служби
України. – Ірпінь, 2012. – 248 с.
ББК 65.9(4Укр)262.10с51я73
Д79
174. Енциклопедія для банкіра : у 2 т. / авт. кол. : Т.
Смовженко, Г. Стеблій, О. Горбачовська та ін. ; Ун-т банк. справи
Нац. банку України. – К., 2012. –. –
Т. 1. Теоретична та історична частини. – 2012. – 483 с.
Т. 2. Практична термінологія. – 2013. – 547 с.
ББК 65.262.10я2
Е64
175.
Кузнєцова
А.
Я.
Механізм
забезпечення
конкурентоспроможності банків в умовах економіки знань / А. Я.
Кузнєцова, Н. Є. Рак ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К.,
2013. – 266 с.
ББК 65.9(4Укр)262.10-132
К-89
176. Марцин В. С. Формування взаємовідносин банківських
структур із підприємствами на ринку фінансових послуг : моногр.
/ В. С. Марцин ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. – К., 2012.
– 698 с.
ББК 65.9(4Укр)262.1
41
М29
177. Маслова Н. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Н. О.
Маслова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2012. – 320 с.
ББК 65.9(4Укр)262.101-32я73
М-31
178. Механізми забезпечення якості рішень щодо
реінжинірингу бізнес-процесів банку : моногр. / за заг. ред. Г.
М. Азаренкової ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К, 2012.
– 334 с.
ББК 65.9(4Укр)262.10-211
М55
Реінжиніринг бізнес-процесів – це створення зовсім нових і
ефективніших бізнес-процесів без урахування того, що було
раніше.
179. Моніторинг кредитного ризику в контексті
управління конкурентоспроможністю банку : моногр. / [Л. О.
Гаряга, Т. І. Гончарук, М. Е. Лозняк, Г. М. Чепелюк] ; Ун-т банк.
справи Нац. банку України. – К., 2012. – 325 с.
ББК 65.9(4Укр)262.101-09
М77
180. Онікієнко С. В. Регулювання інвестиційної діяльності
банку : моногр. / С. В. Онікієнко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.
Гетьмана. – Київ, 2013. – 217 с.
ББК 65.9(4Укр)262.531
О-58
У монографії розглянуто регулювання інвестиційної
діяльності банку та її вплив на ефективність реалізації кредитноінвестиційної політики, надано рекомендації з її удосконалення.
181. Операції банківських установ : тренінг / [Т. П.
Остапишин, І. Б. Охрименко, О. В. Ситник та ін.] ; за заг. ред. Т.
П. Остапишин ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ,
2013. – 956 с.
ББК 65.9(4Укр)262.5я73
42
О-60
182. Проблеми і перспективи розвитку банківської
системи України : зб. наук. пр. / [голов. ред. А. О. Єпіфанов] ;
Держ. вищ. навч. закл. «Укр. акад. банк. справи Нац. банку
України». – Суми, 2012. – Вип. 36. – 366 с.
ББК 65.9(4Укр)262.10я43
П-78
До збірника увійшли статті, що висвітлюють питання
розвитку вітчизняної банківської справи.
183. Регулювання діяльності банків в умовах глобальних
викликів : моногр. / [Л. О. Примостка, М. І. Диба, О. О. Чуб та
ін.] ; за ред. Л. О. Примостки ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.
Гетьмана. – Київ, 2012. – 459 с.
ББК 65.9(4Укр)262.101-21
Р32
У монографії проведено комплексне дослідження причин,
проявів та наслідків глобальної фінансової кризи у банківському
секторі.
184. Самородов Б. В. Методологія управління фінансовим
розвитком банку : моногр. / Б. В. Самородов ; Ун-т банк. справи
Нац. банку України. – К., 2012. – 307 с.
ББК 65.9(4Укр)262.101-21
С-17
Розглядається методологія управління фінансовим розвитком
банку через оптимізацію фінансових показників його діяльності з
використанням сучасних економічних підходів.
185. Сословський В. Г. Активізація участі банків у
кредитуванні інвестиційної діяльності підприємства : моногр. / В.
Г. Сословський, О. В. Москаленко, І. В. Сословська ; Ун-т банк.
справи Нац. банку України. – Київ, 2013. – 179 с.
ББК 65.9(4Укр)262.222
С-66
43
186. Степаненко О. П. Моделі, методи та інформаційні
технології підтримки процесів діяльності банківської системи :
моногр. / О. П. Степаненко ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2013. –
491 с.
ББК 65.9(4Укр)262.10
С-79
187. Управління проблемними активами в банках :
моногр. / за заг. ред. Р. А. Слав’юка ; Нац. банк України ; Ун-т
банк. справи. – К., 2012. – 370 с.
ББК 65.9(4Укр)262.10
У67
У монографії розглянуто суть і причини виникнення
проблемних кредитів у банках.
188. Швець Н. Р. Банківська справа : навч. посіб. / Н. Р.
Швець ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. –
248 с.
ББК 65.9(4Укр)262.10я73
Ш-35
У посібнику висвітлено найважливіші аспекти банківської
діяльності в сучасних умовах розвитку економіки України.
44
Розділ 9. Світова економіка. Міжнародні економічні
відносини
189. Антофій Н. М. Міжнародна економіка : навч. посіб. / Н.
М. Антофій, О. В. Булюк, С. В. Фомішин ; за ред. С. В.
Фомішина. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 350 с.
У навчальному посібнику розкрито поняття й особливості
сучасної міжнародної торгівлі, роль інвестицій у системі
міжнародного руху капіталу, міжнародні кредитні відносини та
кредитні гроші.
190. Багратян Г. Введение в мегаэкономику: теория,
методология, практика : моногр. / Г. Багратян, И. Кравченко ;
Нац. банк Украины, Ун-т банк. дела. – К., 2012. – 158 с.
ББК 65.012.4
Б-14
Мегаекономіка вивчає закономірності функціонування і
розвитку світової економіки в цілому, тобто на глобальнопланетарному рівні.
191. Буценко І. М. Міжнародний економічний аналіз:
практикум : навч. посіб. / І. М. Буценко, Ю. В. Ілясова, О. В.
Кутняк. – Сімферополь : Салта, 2013. – 256 с.
ББК 65.5-24я73
Б94
192. Вергун В. А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх
інституції в міжнародному бізнесі : навч. посіб. / В. А. Вергун, О.
І. Ступницький. – К. : Видав.-полігр. центр «Київ. ун-т», 2012. –
415 с.
ББК 65.5я73
В-31
193. Гурін В. М. Зовнішньоекономічна діяльність. Сучасна
економіка та міжнародні валютні відносини : навч. посіб. / В. М.
45
Гурін, В. О. Тімофєєв. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Харків :
Компанія СМІТ, 2013. – 95 с.
194. Євроінтеграційний вибір України та проблеми
макроекономіки : тези доп. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.
молодих вчен. та студ. (м. Дніпропетровськ, 13 груд. 2012 р.) /
відп. за вип. А. О. Задоя ; Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля. –
Дніпропетровськ, 2012. – 212 с.
ББК 65.59(4Укр)я43
Є24
195. Євроінтеграційний вибір України та проблеми
макроекономіки : тези доп. ХІV Міжнар. наук.-практ. конф.
молодих вчен. та студ. (м. Дніпропетровськ, 26 берез. 2013 р.) /
[орг. ком. : А. О. Задоя та ін.] ; Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля. –
Дніпропетровськ, 2013. – 268 с.
ББК 65.59(4Укр)я43
Є24
Молоді науковці з України, Росії, Білорусі, Польщі та інших
країн наводять власні оцінки сучасного процесу глобалізації та
перспектив світових інтеграційних процесів.
196. Міжнародний фондовий ринок : навч. посіб-практикум
/ О. Є. Кузьмін, Н. О. Шпак, О. Ю. Григор’єв та ін. – Львів : Видво Львів. політехніки, 2013. – 200 с.
ББК 65.264я73
М58
197. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / [С. В. Князь, Н. Г.
Георгіаді, О. В. Князь та ін.] ; за заг. ред. О. Є. Кузьміна ; Нац. унт «Львів. політехніка». – Львів, 2013. – 364 с.
ББК 65.268я73
М58
198. Савчук В. П. Управління міжнародними інвестиційними
проектами : навч. посіб. / В. П. Савчук, С. І. Прилипко, О. Г.
Величко ; за заг. ред. С. І. Прилипка ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.
Гетьмана. – Київ, 2013. – 469 с.
46
ББК 65.263.23я73
С-13
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні, методичні
та практичні засади міжнародного інвестиційного проектування
як складової інвестиційного менеджменту підприємств.
199. Співак І. В. Глобальна монетарна економіка та
геополітичні інтереси держав: валютні механізми : моногр. / І. В.
Співак ; Ун-т банк. справи Нац. банку України, Ін-т міжнар.
відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 395 с.
ББК 65.268
С72
200. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч.
посіб. / Г. І. Башнянин, Б. М. Шевчик, О. О. Сухий, О. О.
Перепьолкіна. – 2 вид. переробл. і доповн. – Львів : Новий Світ –
2000, 2013. – 366 с.
ББК 65.01я73
С91
201. Участь України у глобалізаційних процесах : зб.
матеріалів ІІІ Всеукр. семінару молодих учен. та студ. (м.
Сімферополь, 23 – 24 квіт. 2013 р.) / [відп. ред. Н. З. Вельгош] ;
Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Саки : Фенікс, 2013.
– 404 с.
ББК 65.049(4Укр)я43
С-83
202. Трушенко О. М. Міжнародна економіка : зб. завдань
для самост. роботи та контролю знань / О. М. Трушенко, А. С.
Магдіч ; Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля. – Дніпропетровськ,
2012. – 152 с.
ББК 65.5я73
Т80
203. Філіпенко А. С. Теорія міжнародної економічної
політики : навч. посіб. / А. С. Філіпенко. – К. : Академвидав,
2013. – 216 с. – (Альма-матер).
47
ББК 65.5-18я73
Ф53
Іменний покажчик
Азаренкова Г. М. 178
Азьмук Л. А. 23
Акулюшина М. О. 11
Алексєєв І. В. 159
Андрейцева І. А. 2, 12
Андросюк Л. А. 132
Андрусь О. І. 6
Андрушко Н. І. 159, 168
Антофій Н. М. 189
Апатова Н. В. 1
Архипова Т. В. 126
Архієреєв С. І. 15, 18
Бабенко А. Г. 10
Бабіч І. І. 139
Багратян Г. 190
Базилевич В. Д. 169
Банщиков П. Г. 23
Башнянин Г. І. 21, 46, 200
Беликова Е. В. 122
Белявцев М. И. 117
Берданова О. В. 47
Бєляєв О. О. 32, 33, 34, 35
Білик М. Д. 40
Богма О. С. 105
Бойчук І. В. 21
Болдуєв О. В. 105
Бондарчук В. 75
Борщ Г. А. 47
Бугай В. З. 157
Булюк О. В. 189
Бурєнніков Ю. Ю. 22
Буряк Л. Д. 151
Буряк П. Ю. 129
Бутов А. М. 21
Буценко І. М. 191
Вакуленко В. М. 47
Василичев Д. В. 107
Васильєва О. О. 107
Вдовенко Н. М. 65
Величко О. В. 163
Величко О. Г. 198
Вельгош Н. З. 201
Вергун В. А. 192
Височан О. С. 148
Вишневський В. П. 42
Вовчак О. Д. 21
Воронова Л. К. 41
Гавкалова Н. Л. 79, 80
Гавриш О. А. 6, 104
Галіцин В. К. 17
Гаманкова О. О. 29, 35
Гарафонова О. І. 106
Гармидер Л. Д. 81
Гаряга Л. О. 179
Георгіаді Н. Г. 197
Гладкий О. В. 82
Глибовець А. 156
Глущенко О. М. 109
Голян В. А. 139
Гончарук Т. І. 179
Горбачовська О. 174
Горбунова А. В. 105, 157
Горин В. П. 44
Городиський Т. І. 21
Городянська Л. В. 131
Гофман М. О. 66
48
Григор`єв О. Ю. 196
Григор`єва Л. В. 113
Григорова З. В. 132
Гриньова В. М. 83
Грищенко М. 75
Грищенко О. А. 91
Гузар У. Є. 84
Гурін В. М. 193
Гуткевич С. О. 98
Данилович-Кропивницька М.
Л. 3
Демидович В. В. 48
Демків Я. В. 127
Демко І. І. 85, 133
Денисенко М. П. 16
Депутат В. І. 6
Дергалюк Б. В. 43
Диба М. І. 183
Добровольський В. К. 68
Доманчук Д. П. 5
Дорошенко О. О. 45
Дрозд І. К. 134
Другова В. Д. 172
Дубницкий В. И. 122
Дубчак Л. В. 173
Дудич Г. М. 78
Дунас О. І. 46
Євдокимова Н. М. 103
Ємець Є. М. 9
Єпіфанов А. О. 182
Єпіфанова М. А. 59
Єранкін О. О. 57
Жарова Л. В. 69
Забуранна Л. В. 109
Загородна О. М. 26
Загородній А. Г. 148
Задорецька Р. І. 96
Задоя А. О. 194, 195
Заїкіна В. В. 88
Засадна Х. О. 133
Захарченко В. І. 11
Збарський В. К. 163
Зелінська О. М. 46
Зозульов О. В. 119
Ильяшенко С. Н. 124
Ігнашкіна Т. Б. 39
Ілляшенко С. М. 110
Ілясова Ю. В. 191
Йохна В. М. 125
Кавтиш О. П. 43
Калач Г. М. 152
Калінеску Т. В. 48
Каплін М. І. 68
Карапетян О. М. 44
Карпенко А. В. 107
Каспрук Ю. В. 73
Кирилюк В. С. 90
Кирилюк Є. М. 70
Кирильчук С. П. 7
Кінас І. О. 115
Клименко О. В. 155
Клочко В. М. 71
Клюсько Л. А. 173
Князь О. В. 197
Князь С. В. 197
Коваленко Ю. М. 153
Ковальов Є. В. 111
Ковальова В. М. 86
Ковальчук С. В. 112
Ковтун Н. В. 169
Козик В. В. 24
Колот А. М. 34
Корецька-Гармаш В. О. 48
Косар Н. С. 72, 114
Костецька І. І. 135
Костецький О. М. 135
49
Костюк В. О. 68
Кость Я. 154
Косянчук Т. Ф. 113
Котлик А. В. 115
Кравець Р. Б. 14
Кравченко И. 190
Кравченко Л. А. 4, 30
Кравчук В. 49, 156
Кремпова Н. Л. 151
Кривов`язюк І. 154
Криворучко А. С. 80
Крикавський Є. В. 72, 114
Круш П. В. 43, 155
Крушельницька А. В. 100
Кубрак Н. Р. 72
Куденко Н. В. 126
Кузнецова С. А. 166
Кузнєцов О. Ю. 73
Кузнєцова А. Я. 73, 175
Кузьменко Р. В. 50
Кузьмін О. Є. 101, 196, 197
Кулєшова Н. В. 89
Куликов П. М. 89
Кулинич О. І. 27
Кулинич Р. О. 28
Куліш А. П. 165
Кундря-Висоцька О. П. 136
Кутняк О. В. 191
Ларіонова К. Л. 87
Леонова Т. Д. 117
Лепейко Т. І. 115
Литовченко І. Л. 121
Лозняк М. Е. 179
Лотоцький І. І. 5
Лоханова Н. О. 137
Лук`янов В. О. 116
Лук`янов В. С. 51
Лукбей Н. П. 44
Лунина В. Ю. 122
Лучко М. Р. 138
Мавріна А. О. 128
Магдіч А. С. 202
Магопець О. А. 134
Маковецкий С. А. 122
Максимова Т. С. 118
Макуха С. М. 91
Малюк О. С. 90
Мамонова В. 67
Маркова Н. С. 79
Марковець О. В. 14
Марцин В. С. 176
Маслова Н. О. 177
Мацибора В. І. 163
Мединська Т. В. 149
Мельник А. Ф. 60
Мельник П. В. 41, 52, 53, 58
Мельничук О. П. 125
Мерчанський В. В. 71
Мних О. Б. 120
Мнушко З. М. 123
Мороз А. М. 164
Мороз А. С. 95
Москаленко О. В. 185
Мостенська Т. Л. 98
Мунін Г. Б. 116
Муромець Н. Є. 92
Наливайко А. П. 103
Нападовська Л. В. 145, 147
Науменко Д. 156
Небилиця О. А. 83
Непрана А. В. 18
Нескородєва І. І. 19
Несторенко Ж. К. 62
Никифоров А. Є. 20
Новікова М. М. 83
Окландер М. А. 121
50
Олейнікова Л. Г. 54, 55, 150
Олексів І. Б. 93
Омельяненко Т. В. 94
Онишко С. В. 167
Онищенко С. В. 165
Онікієнко С. В. 180
Остапишин Т. П. 181
Охрименко І. Б. 181
Павленко А. Ф. 33, 34
Павліковський А. М. 151
Павлова В. А. 31
Паєнтко Т. В. 56
Паранчук С. В. 95, 160
Партин Г. О. 96
Пасічник Т. В. 135
Перепьолкіна О. О. 200
Петрова І. Л. 97
Петрушевський Ю. Л. 74
Письменна М. С. 134
Півень О. П. 123
Підлипна Р. П. 46
Піщак О. 140
Подвігіна В. І. 155
Поліщук Н. В. 22
Потій В. З. 165
Прем’єрова О. 49
Прилипко С. І. 198
Примак Т. О. 126
Примостка Л. О. 183
Пришляк Г. В. 133
Прозорова И. В. 117
Прохорова Є. В. 23
Прямухіна Н. В. 158
Пушак Г. І. 3
Рак Н. Є. 175
Рахман М. С. 123
Реслер М. В. 141
Реутов В. Є. 77
Решетняк Н. Б. 15, 18
Решетняк Т. І. 103
Рибалко О. М. 150
Роскладка А. А. 9
Роскладка О. В. 9
Рубан Н. І. 142
Рудик В. К. 5
Рудік О. 75
Рудницька О. М. 160
Рульєв В. А. 98
Рябчик О. Г. 142
Сава А. П. 64
Савіна Н. Б. 161
Савчук В. П. 198
Садовські І. Б. 139
Сало І. В. 59
Самородов Б. В. 184
Свириденко В. Ю. 173
Свідерській Д. Є. 143
Сєрова Ю. О. 14
Силантьєв С. О. 162
Синіговець О. М. 99
Синчак В. П. 28, 100
Ситник О. В. 181
Слав`юк Р. А. 187
Слюсарчик К. М. 168
Сльозко Т. М. 144
Смовженко Т. 174
Соколенко К. О. 59
Солдатенко О. В. 63
Солнцева С. О. 119
Соловйова Л. О. 102
Сословська І. В. 185
Сословський В. Г. 185
Сотник І. М. 76
Співак І. В. 199
Спільник І. В. 26
Стадник В. В. 125
51
Стеблій Г. 174
Степаненко О. П. 186
Степасюк Л. М. 163
Стогній О. В. 68
Ступницький О. І. 192
Суліма Н. М. 163
Сухарева Л. О. 146
Сухий О. О. 200
Сьомченко В. В. 108
Тишенко Д. О. 89
Тімофєєв В. О. 193
Ткачук Н. М. 44
Толок В. О. 107
Тревого Л. С. 159
Третьякова Л. І. 114
Трищенко С. И. 117
Трушено О. М. 202
Унинець-Ходаківська В. П.
167
Федоренко В. М. 16
Федченко Т. В. 146
Філатова С. О. 81
Філіпенко А. С. 203
Фомішин С. В. 189
Фролов В. І. 130
Футало Т. В. 46
Хвесик М. А. 13
Хлобистов Є. В. 69
Хома І. Б. 159, 168
Цапук О. Ю. 119
Чабанюк О. М. 149
Чайковський Я. І. 170
Чепелюк Г. М. 179
Червінька О. С. 95
Черево Г. В. 78
Череп А. В. 54, 105, 108, 150,
157
Череп О. Г. 55, 157
Черпак А. Є. 106
Чуб О. О. 183
Чубка О. М. 160
Чугунов І. Я. 61
Чуйко Н. В. 71
Чухрай Н. І. 127, 128
Шалікова Н. С. 134
Шапошник К. С. 25
Швець І. Ю. 36, 37
Швець Н. Р. 188
Швець Ю. Ю. 36, 37
Швиданенко Г. О. 8, 33
Шевців Л. Ю. 129
Шевченко Л. С. 91
Шевченко О. Л. 126
Шевчик Б. М. 200
Шелудько В. М. 169
Шершньова З. Є. 106
Шестопалова Л. В. 117
Шквір В. Д. 148
Шкодіна І. В. 171
Шпак Н. О. 196
Шупик І. І. 38
Шура Н. О. 39
Шурпенкова Р. К. 85
Язвінська Н. В. 119
Яшкіна О. І. 121
52
ЗМІСТ
Розділ 1. Сучасна економічна теорія
Розділ 2. Державне регулювання економіки та економічна
політика
Розділ 3. Галузева та регіональна економіка
Розділ 4. Управління та планування. Менеджмент
Розділ 5. Маркетинг та логістика
Розділ 6. Облік та аудит
Розділ 7. Фінансова діяльність
Розділ 8. Банківська справа
Розділ 9. Світова економіка. Міжнародні економічні відн
осини
Іменний покажчик
Бібліографічне видання
53
Путівник з економічної літератури для молоді
Бібліографічний покажчик
Вип. 8
Укладач Світлана Миколаївна Настенко
Комп’ютерна верстка І. Болесевич
Підписано до друку 12. 05. 2014. Зам. № 197 стор. 53 Тираж 60 пр.
ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва»
Просп. Перемоги, 60, м. Київ, 03057
http://www.4uth.gov.ua
54
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа