close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...всієї книги чи якої-небудь її частини будь

код для вставкиСкачать
УДК 342.9
ББК 67.9(4УКР)310я73
К31
Р е­ ц е­ н­ з е­ н­ т и
Ко­л­па­ков В. К. — до­к­тор юри­ди­ч­них на­ук, про­фе­сор;
Ку­рін­ний Є. В. — до­к­тор юри­ди­ч­них на­ук, про­фе­сор;
При­йма­че­н­ко Д. В. — до­к­тор юри­ди­ч­них на­ук, про­фе­сор
Ре­ко­ме­н­до­ва­но вче­ною ра­дою
На­ці­о­на­ль­но­го уні­вер­си­те­ту вну­т­рі­шніх справ
(про­то­кол № 15 від 21 че­р­в­ня 2011 р.)
Відтворення всієї книги чи якої-небудь її частини
будь-якими засобами або в якій-небудь формі, у тому числі в Інтернеті,
без письмового дозволу видавництва забороняється
К31
Ку­зь­ме­н­ко О. В.
Курс ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но­го про­це­су : на­вч. по­сіб. / О. В. Ку­зь­ме­н­
ко. — К. : Юрі­н­ком Iн­тер, 2013. — 208 с.
ISBN 978-966-667-498-5.
У по­сі­б­ни­ку ви­кла­де­но за­га­ль­ний курс ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но­го про­це­су від­по­ві­д­но до су­час­них те­н­де­н­цій роз­ви­т­ку ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но-пра­во­вої на­у­ки, роз­гля­ну­то іс­то­рич­
ний роз­ви­ток да­но­го ін­сти­ту­ту, йо­го зміст, стру­к­ту­ру та осо­б­ли­во­с­ті, до­слі­дже­но те­о­
ре­ти­ко-пра­во­ві зв’я­з­ки між юри­ди­ч­ним про­це­сом та ін­ши­ми ви­да­ми про­це­су­а­ль­них
ін­сти­ту­тів, роз­гля­ну­то зміст і стру­к­ту­ру ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­них про­ва­джень.
По­сі­б­ник при­зна­че­ний для ви­кла­да­чів, ас­пі­ра­н­тів, ад’ю­н­к­тів, ма­гі­с­т­рів, сту­де­н­тів і слу­ха­чів юри­ди­ч­них на­вча­ль­них за­кла­дів і фа­ку­ль­те­тів Укра­ї­ни.
УДК 342.9 ББК 67.9(4УКР)310я73
ISBN 978-966-667-498-5
©Ку­зь­ме­н­ко О. В., 2013
©Юрі­н­ком Iн­тер, 2013
Зміст
Пе­ред­мо­ва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  § 1.При­ро­да юри­ди­ч­но­го про­це­су. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   § 2.Стру­к­ту­ра юри­ди­ч­но­го про­це­су. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   § 3.Ге­не­зис ста­но­в­лен­ня ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но­го про­це­су. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   § 4.Ос­но­в­ні кон­це­п­ції змі­с­ту ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но­го про­це­су в ра­дян­сь­кий пе­рі­од . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   § 5.По­нят­тя та осо­б­ли­во­с­ті ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но­го про­це­су в укра­ї­н­сь­кій ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но-пра­во­вій те­о­рії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   § 6.Прин­ци­пи ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но­го про­це­су. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   § 7.Ме­та та за­вдан­ня ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но­го про­це­су. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   § 8.Ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но-про­це­су­а­ль­ні но­р­ми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   § 9.Ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но-про­це­су­а­ль­ні пра­во­від­но­си­ни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 10.Су­б’єк­ти ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но­го про­це­су . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 11.Но­р­мо­т­во­р­чі про­ва­джен­ня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 12.За­охо­чу­ва­ль­ні про­ва­джен­ня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 13.Ко­н­т­ро­ль­но-на­г­ля­до­ві про­ва­джен­ня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 14.До­зві­ль­ні про­ва­джен­ня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 15.Ре­єст­ра­цій­ні про­ва­джен­ня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 16.Про­ва­джен­ня за ска­р­га­ми фі­зи­ч­них та юри­ди­ч­них осіб. . . . . . . . . . . . . . . § 17.Про­ва­джен­ня у спра­вах про ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ні про­сту­п­ки. . . . . . . . . . . . . . . § 18.Про­ва­джен­ня в ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но­му су­ді (ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­но-су­до­чин­сь­кі про­ва­джен­ня). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
16
19
Спи­сок ре­ко­ме­н­до­ва­ної лі­те­ра­ту­ри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
35
45
52
58
64
68
75
86
93
100
113
124
139
177
202
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа