close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

(537 Кб)

код для вставкиСкачать
ê&! !ÿë$ì!ÿ,)*íî0*ÿ)ÿ*ï%*.
åðÿñq}twpxÿ}ÿåòóôôÿÿ{w€Žÿÿ
Ÿÿÿ˜¢mtFÿÿõÿl¹¡ÿ²t¶ÿÂF”p—
”A¡ÿnm–ÿv¹ÿÿcA¢CmŸGBÿEAt¡ÿ
vÿÃCA“ÿgÿqmqCmpCqrÿF“F—
Dmn”GBÿÿmCšFCÿÿDtAŸGÿ
D¶m¶¤tF¢C’mDm’q¢ÿ
ÆDm’rÿ·’AqAŸp”Aÿ
mÿ•’mnFtA””mBÿ’A™mCFÿEAÿ
jkl¹ÿDmn¶
„ÿ(.%$%
…†‡ˆ‰ŠÿŒ†‰Žÿ
‘AD’A“nF”ÿ•mq–F’—
C”m¶ÿ±˜p™mš”mÿÿ›j
Œœ‰†‡œ‰ˆžÿ‘Aÿ
šCmÿŸG’mqtpÿ F”G¡ÿ
ŸGrq”rtAÿ¢m’’Fq•m”—
nF”Cÿ£¤¥¦ÿÿ›d
3U3V353;WV6Xÿ46Y396
Z[\[7]ÿ^_\[Z[\_]
9[_[_[`ÿ[a^]
123456ÿ183293ÿ:;3<9=>4>=2<ÿ?ÿ34>ÿ1329?
@ABCÿDAEFCG³ÿHIJKÞLMNMOPMQPHQRÞST
bKÿcdefg
hÒ¾
iÿáÁËÂÄÍÚÿjkleÿDmnA
oAEFCAÿpEnAFCqr
qÿpstrÿluuvÿDmnA
ÛÏwÏÅÁÿÃÄØxÿyz{y|}~l€~z¶‚ƒ
„&!)*'+ÿÊËÌÍÎÏÿÑÒÍÒÓÔÎÕÿÕÖ×ØÙÚÛÜÿ×ÿÎÝÎÞÒÌËÖßÿÒÓÍàáÎËÛÎßÿâÿÝÛØÎÜãßÿäÒÌßÒ×âÒÕÔã
)*0
¾§ÈÐݨÐÝЩÿ
ÛȪ«ÿ¨¬©Èÿ
âݭЮ®Ð
¯ŸA“AF–GFÿ“pCFtp°ÿ±’m—
nmt“AFCÿÿ’A™mC²ÿÿ•²”¢Cÿ•’p—
F–AÿD²–A”pCA’”mBÿ•m–m³pÿ
ntrÿ•mqC’AnAŸ˜p´ÿ“pCFtFBÿ
µm”™AqqA¶
±’p”p–AsCqr³ÿmnF“nA¡ÿ–F—
np¢A–F”CG¡ÿq’FnqCŸAÿtpš—
”mBÿDpDpF”G¡ÿ•’mn²¢CGÿ•p—
CA”pr¶
¶n’Fq³ÿ²t¶ÿ·¶¸A’¢qA¡ÿnm–ÿ¹¡ÿ
•’pF–”ArÿDm’mnq¢mDmÿmCnFtF—
”prÿÿ•A’Cppÿ£ºnp”Arÿ»mqqpr¦¶
²FtF¼m”G³ÿd—¹u½—¹v—e—kl—¹u¡ÿ
d—ule—ldk—jj—½e¶
Èݨ§¾ÿ¬¨Ý¨¨ÿ
¿¬
ÛâÐh¨ÿ
ÝÐÿ§¬¨ÀÐÁÿ®Ò®
¾ÿ
¨ÿÝÒ®
¾
Âp”ppÿÃtF¢C’m•F’FnAšpÿqÿ
šAqCpš”mBÿEA–F”mBÿm•m’ÿ™²—
n²CÿmC’F–m”Cp’mŸA”Gÿ”Aÿ
²tp A´ÿ±qC’mŸq¢mDm¡ÿ‘F—
Ÿq¢mDm¡ÿqmm™³ptÿ£¤¥¦ÿ¥r—
šFqtAŸÿ¸FnŸFnFŸ¡ÿDtAŸ”GBÿ
p”“F”F’ÿ±¶±ÿ£¸mqm™t×
”F’Dm¦ÿ£¤tF¢C’mDm’q¢pFÿ
ÃtF¢C’pšFq¢pFÿqFCp¦¶ÿ
·A•pCAtĔGBÿ’F–m”CÿŸmE—
n²˜”G´ÿtp”pBÿÃtF¢C’m•F’F—
nAšpÿ”AšAtqrÿqÿmqF”pÿjkl¹ÿ
DmnA¡ÿ•mn’rnšp¢ÿ£¸±ÅÿƔ—
“p”p’p”D¦¶ÿ±mÿqtmŸA–ÿ¥r—
šFqtAŸAÿ¶tF¢qA”n’mŸpšA¡ÿ•m—
qtFÿ²qC’A”F”prÿEA–FšA”pB¡ÿ
Ÿÿ¢m” Fÿ¼FŸ’Atrÿ•mn’rnšp¢ÿ
q”mŸAÿ•’pqC²•pCÿ¢ÿ’A™mCF¶ÿ
®ÇâÐÝÐÿ¾§ÛÛÐÿ
ÛÿÈݨ¨Ý¾§ÿ
ÀÝÿÒÿ
Á
otAŸmBÿDm’mnAÿ¤tF¢C’mDm’q¢ÿ
ÆDm’F–ÿ·’AqAŸp”G–ÿpE—
nA”mÿ•mqCA”mŸtF”pFÿmÿqmE—
nA”ppÿm•F’ACpŸ”mBÿD’²•—
•Gÿ•mÿ–m”pCm’p”D²ÿpE–F—
”F”prÿ F”ÿ”Aÿ“ptp³”m—
¢m––²”AtĔGFÿ²qt²Dpÿpÿ
²’mŸ”rÿm•tACGÿD’A“nA”A—
–pÿ“ptp³”m—¢m––²”AtĔG´ÿ
²qt²Dÿ”AÿCF’’pCm’ppÿDm’mnA¶ÿ
±q”mŸ”Arÿ FtÄÿD’²••GÿÈÿm•F—
’ACpŸ”mFÿŸGrŸtF”pFÿpÿ•’F—
nmCŸ’A³F”pFÿŸmE–m“”G´ÿ
¢’pEpq”G´ÿrŸtF”pBÿŸÿq¼F’Fÿ
•’FnmqCAŸtF”prÿ“ptp³”m—
¢m––²”AtĔG´ÿ²qt²D¶ÿ
¥ÿqmqCAŸÿD’²••GÿŸm˜tpÿ•’Fn—
qCAŸpCFtpÿAn–p”pqC’A ppÿDm—
’mnA¡ÿ²•’AŸtrs³p´ÿ¢m–•A—
”pB¡ÿ’AqšFC”m—¢AqqmŸmDmÿ F”—
C’A¡ÿ²ÅÉ¡ÿAÿCA¢“FÿštF”ÿ±™—
³FqCŸF””mBÿ•AtACG¶ÿ±’FnqF—
nACFtÄÿm•F’ACpŸ”mBÿD’²••Gÿ
ÈÿEA–FqCpCFtÄÿDtAŸGÿAn–p”p—
qC’A ppÿÆtÄrÿÂrtp”¶
!"ÿ$%!&'()*'+ÿ
,%ÿ-./()*0
°±²±³ÿµµµ¶·¸¹º»¼¶º½
¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÂÿÈÆÉÊÆËÉÊÆÌÿÆÀÍÄÎ
ÉÅÏÿÐÃÑÂÁÌÿÒÆÂÆÀÓÁËÿËÔÉÅ¿Î
ÕÏÍÿÉÿÁÖÁ×ÆÑÃÔØÿÆÀÂÄÙÁÃÏÁØÿ
ÊÿÖÏÅÁÍÚØÿÛÆÑØÆÉÊÆËÓÚÿÜÝÆÎ
ËÄÚÿÂÁÄÍÓÃÆÉÅÓÞÿÝÆËÔÁÿËÆßØÆÖÎ
ÃÆÉÅÏàÿÅÂÁÅÓÁ×ÆÿáÁËÂÄÍÚÿËÿÆÀÎ
ÍÄÉÅÃÆØÿâÆØÁÿÛÂÄËÏÅÁÍÓÉÅËÄÞ
ÿ8èç30çÿøöçñéÿ0ðìÿíéñéùÿõíéò
ãäöï1çôôïÿÿêéÿöé0çè3äôë4ÿ
õëíä4ÿíä÷éÿÿ ôïæ2
îïÿ÷ä30ïÿÿ3ëíçðüÿ8é0æéö÷éøüìÿ
0é÷úæçôíÿêé0ÿôäþøäôëçæÿ5ãéøäìÿ
þ
ôä
ð
ÿ
ÿèçþúðüíäíäýùÿéÿôäò
èçäðüôéöíü2ÿãéøïçÿøéþæé3ôéöíë6ÿ
éèæäíÿ÷èäÿò óëýÿêðéÿäôäôäóëý
ýÿëÿôäóçÿÿðéñë÷çÿ0çÿò
îïðÿéþøúõçôÿøÿ÷éôûçèíôéæÿþäðçÿ ôçÿ
ø
ä
3ôïæ2
ÿ
_ä
30
ïÿÿ
öíøëÿ2ÿôäðÿéÿöíèäíçñëëÿëÿêèëéò
7éæäÿ8èäøëíçðüöíøäÿ9éö÷éøö÷éÿÿ
÷ä30ïÿÿôäÿöøéçæÿ
éîðäöíë2
3ëíçðüÿ8é0æéö÷éøüìÿ èúõëíäöçíí÷äçýÿ2ÿêéíöéðîçïÿ
0éøäíçðüôéÿøôéöëðÿ
0éð3çôÿþôäíüÿéÿôäóëýÿ ø÷ðÿä0êçÿøèÿôäøéóç
ÿéî1ççÿ0çðé2
ÐÝÿÒÐÝÿÈÐ
æÿéîèä1çôëëÿÿ5ãäóçÿ
ãäÿæçèéêèëìíëçÿîïðëÿêèëñðäò ãéøïÿÿñé0ÿÿíéÿôéøïçÿèçäò èçþúðüíäíäýù
ÿ
é
ÿ
ôä
óëý
ÿ
0æéö÷éøüç6ÿÿæïÿêèéäôäðëò
óçôïÿõðçôïÿéîðäöíôéñéÿ÷äîëôçíäÿ ðëëùÿôéøïçÿøïþéøïùÿêèéîðçæïùÿ
þëèéøäðëÿèçöúèöïÿéîðäöíëùÿéîéò
æëôëöíèéøùÿñðäøïÿæúôëûëêäðüò äÿþôäõëíùÿôéøïçÿèçóçôëì2ÿ3çò êðäôäýÿ
öíèäíçñëëÿëÿ 8é
þ
ôä
õëðëÿöäæïçÿúìþøëæïçÿæçöíäÿ
ôïýÿéîèäþéøäôëÿÿèçñëéôäùÿ0çêúò ñé0ôéçÿéîèä1çôëçÿÿú3çÿôçÿíéðüò êèëéèëíçíäý2
22
ëÿôäæçíëðëÿêúíëÿèçóçôëìÿíëýÿ
íäíö÷ëÿÿ÷éèêúöùÿêèç0öíäøëíçðëÿ ÷éÿíèä0ëûëì2ÿíéÿíèçîéøäôëçÿþäò
êèéîðçæ2ÿ
öëðéøïýÿøç0éæöíøùÿ0úýéøçôöíøäùÿ ÷éôä2ÿä÷ÿæïÿöÿøäæëÿ0éñéøäèëò
èú÷éøé0ëíçðëÿîëþôçöäùÿêéðëíëõçò øäðëöü2ÿÿíéÿôçÿöðúõäÿôé2ÿõëò
౒
ÿ mnmt“F”pFÿ›ÿåæçåèçåéÿ€stŽ
ö÷ëçÿëÿéî1çöíøçôôïçÿ0çìíçðë2 íä4ÿíä÷éÿÿéèæäíÿ÷èäÿôçÿøä3ò
‚ƒ„…„†o‡pˆq‰rsŠt‹Œ„
‡

Ž
ƒ

ÿ
uvvwxÿzu{swÿ
|pw}~ÿ|utu€ru|uÿurt|wÿ
opqrstu|ut€r
‘ÿ“”•–—˜ÿ™š›œšÿ—žŸÿ ¡š•ž•¢ÿ¡ÿ
–™š™“ÿ™š“•š¡š£ÿ¤˜ÿž¥¦™¢ÿ“™§œ™”¨ÿ
›˜”˜¥©¡¢”Ÿÿ ¡ª¤¡ÿ–™œ™—˜ÿ«ÿ–ž˜“˜ÿ
–¬™¬­ž•›šœ™–™œ”›ÿ®–™œ£ÿ¯œ˜”˜“¡¤
0ÿ2345678ÿ0ÿ9
65ÿ0ÿ36
77ÿ0ÿ76ÿ0ÿ36
7ÿ0
+,-+./012
3456
ÿÿ !""!# $ÿ%#$&
fgÿ)ijkÿlmn
`abÿ%ÿ!$cÿ
de$c""ÿ"!"a
'())(*'
789ÿ;<=7=>[email protected]=Bÿ8=C
DÿFGDHIJKGLÿMÿNNOÿPQRS
RTUÿFGDHIJKVÿWÿXYNÿPQRS
789ÿ>[email protected][\]Bÿ8=C
DÿFGDHIJKGLÿWÿXXOÿPQRS
RTUÿFGDHIJKVÿWÿ^_NÿPQRS
0
12345678987
54ÿ4
6
ÿ473ÿÿÿÿÿ!"
ãìw~Ò{ìҁ‚†ãƒÿîìÌw†‡Ò{†Å†ÿ
lTuZcWbZYWÿXt\]b\dW\c[ÿcY`ÿt]Wh[ae
STjÿWÿcTt]Wh[aSTjÿfTYTcZxWÿsÿ^V\e
ƒWZX`ÿ_dTY[ÿq€ÿt]ZcXb\a`bÿUT]Tcÿ
S\ÿTuY\XbSTfÿOb\tZÿXT]ZaSTa\SWjkÿ
RZ]Tt]W`bWZÿt]T_YTÿS\ÿu\hZÿYW{Z`ÿ
VZbaZ]bTUTÿˆZa]\Y`ÿWÿT]U\SWhTa\STÿ
aÿ]\fd\gÿf^SW{Wt\YoSTjÿt]TU]\fe
f[ÿ}\haWbWZÿˆWhWVZXdTjÿd^Yob^][ÿWÿ
XtT]b\‚ÿTbcZYTfÿtTÿd^Yob^]ZpÿXtT]b^pÿ
b^]Whf^ÿWÿfTYTcZxSTjÿtTYWbWdZkÿ ‰w„wÿDkmB‰BNwFwŠpÿ‹iFŒ
yb\]_ZdY\XXSWdWÿYW{Z`pÿ~ÿWÿ€ÿ
_dTYÿXT]ZaSTa\YWXoÿaÿtTcb`UWa\e \abTf\b\ÿBme!~ÿWÿaÿY[xSTjÿUTSdZkÿ
lTuZcWbZYWÿtTY^VWYWÿd^uTdÿWÿaThe
SWWpÿXb]ZYouZpÿXb]TZaTjÿtTcUTbTadZpÿ ÿÿ
t][xd\gÿaÿcYWS^pÿ]\huT]dZeXuT]dZÿ fTxSTXboÿ^V\XbaTa\boÿaÿXYZc^ˆƒZfÿ
Š‹ŒŽ‘‹Œ
-./012345ÿ
748329ÿ0:;/<4ÿ
RSTUTVWXYZSS[ZÿS\]^_ZSW`ÿ
a[`aWYWÿXTb]^cSWdWÿUTX\ce
fbZgS\chT]\ÿaÿiYZdb]TUT]XdZÿ
S\ÿfWS^a_ZjÿSZcZYZÿaÿiYZde
b]TUT]XdZkÿÿ
lTÿXYTa\fÿmW]WYY\ÿn\YoVZSe
dTpÿS\V\YoSWd\ÿUTX\cfbZgS\ce
hT]\ÿbZ]]WbT]W\YoSTUTÿTbcZe
Y\ÿqrpÿWhÿÿ\cfWSWXb]\e
bWaS[gÿcZYpÿsÿh\ÿS\]^_ZSW`ÿ
^Xb\STaYZSSTUTÿtT]`cd\ÿhWfe
SZjÿ^uT]dWÿaS^b]Wda\]b\Yoe
S[ZÿcT]TUWpÿbT]UTa[ZÿTuvZde
b[ÿWÿbktk"k
ÿsÿwbaZbXbaZSS[fÿh\ÿXTcZ]x\e
SWZÿbZ]]WbT]WWÿa[c\S[ÿt]Zce
tWX\SW`ÿS\ÿ^Xb]\SZSWZÿt]\aTe
S\]^_ZSWjpÿsÿTbfZbWYÿmW]WYYÿ
yZ]UZZaWVkÿz\ÿSZa[tTYSZSWZÿ
t]ZctWX\SWjÿfTU^bÿu[boÿS\e
YTxZS[ÿ\cfWSWXb]\bWaS[Zÿ
X\Sd{WWÿaÿ]\hfZ]ZÿTbÿÿÿcTÿ!ÿ
b[X`Vÿ]^uYZjkÿ
?782323ÿ/.782/ÿ
[email protected]>3;B;ÿ
C;A;:45ÿ3.ÿ/2:23<.
yÿÿ`Sa\]`ÿÿUTc\ÿWhfZSZe
S[ÿ]\hfZ][ÿXT{W\YoS[gÿtTe
XTuWjpÿ^Xb\STaYZSS[gÿz\dTe
STfÿRTXdTaXdTjÿTuY\XbWÿÿqÿ
€ewzÿwÿfZ]\gÿXT{We
\YoSTjÿÿtTccZ]xdWÿÿXZfoWÿÿ
WÿÿÿÿÿcZbZjÿÿÿÿÿaÿRTXdTaXdTjÿÿTue
Y\XbW‚pÿXTTuƒ\ZbÿiYZdb]TUT]e
XdWjÿTbcZYÿRWSWXbZ]Xba\ÿXTe
{W\YoSTjÿh\ƒWb[ÿS\XZYZSW`k
„\dpÿ]\hfZ]ÿZxZfZX`VSTUTÿtTe
XTuW`ÿS\ÿ]ZuZSd\ÿXTXb\aWb…
cTÿtTY^bT]\ÿYZbÿeÿ~ÿ]^uY`†ÿ
TbÿtTY^bT]\ÿcTÿb]ZgÿYZbÿeÿr~ÿ
]^uY`†ÿTbÿb]ZgÿcTÿXZfWÿYZbÿsÿ
‡rÿ]^uY`pÿTbÿXZfWÿWÿXb\]e
_Zÿeÿ~!ÿ]^uYZj†ÿS\ÿcZbZjÿTcWe
STdWgÿf\bZ]Zj…ÿcTÿtTY^bT]\ÿ
YZbÿeÿ~r€ÿ]^uYZj†ÿTbÿtTY^bT]\ÿ
cTÿb]ZgÿYZbÿsÿr€ÿ]^uYZj†ÿÿTbÿ
b]ZgÿcTÿXZfWÿYZbÿeÿ~ÿ]^uY`pÿ
TbÿXZfWÿWÿXb\]_Zÿeÿ‡ÿ]^uY`†ÿ
S\ÿcZbZjpÿ]TcWbZYWÿdTbT][gÿ
^dYTS`ˆbX`ÿTbÿ^tY\b[ÿ\YWe
fZSbTapÿYWuTÿaÿc]^UWgÿXY^V\`gpÿ
t]Zc^XfTb]ZSS[gÿh\dTSTc\e
bZYoXbaTfÿ}TXXWjXdTjÿ‰ZcZ]\e
{WWpÿdTUc\ÿah[Xd\SWZÿ\YWfZSe
bTaÿSZaThfTxSTpÿ\ÿb\dxZÿS\ÿ
cZbZjÿaTZSSTXY^x\ƒWgpÿt]Te
gTc`ƒWgÿXY^xu^ÿtTÿt]Wh[a^…ÿ
cTÿtTY^bT]\ÿYZbÿeÿrrÿ]^uY`†ÿ
TbÿtTY^bT]\ÿcTÿb]ZgÿYZbÿeÿ~rÿ
]^uY`†ÿTbÿb]ZgÿcTÿXZfWÿYZbÿeÿ
€rÿ]^uYZj†ÿTbÿXZfWÿWÿXb\]_Zÿ
eÿ‡ÿ]^uYZjk
-;=;2ÿ3.73.>2342
mÿTu`h\SSTXb`fÿS\V\YoSWe
d\ÿbZ]]WbT]W\YoSTUTÿTbcZe
Y\ÿqÿrÿUTX\cfbZgS\chT]\ÿtTÿ
l\aYTaXdTf^ÿlTX\c^ÿWÿiYZde
b]TUT]Xd^ÿt]WXb^tWYÿmW]WYYÿ
n\YoVZSdTkÿ
mW]WYYÿyZ]UZZaWVÿ]\uTb\Zbÿ
aÿXb]^db^]ZÿUTX^c\]XbaZSSTe
UTÿbZgSWVZXdTUTÿS\chT]\ÿRTe
XdTaXdTjÿTuY\XbWÿXÿÿUTc\kÿ
|fZZbÿTt[bÿ]\uTb[ÿTbÿUY\ae
STUTÿXtZ{W\YWXb\ÿcTÿS\V\Yoe
SWd\ÿbZ]]WbT]W\YoSTUTÿTbcZe
Y\kÿ}\SZZÿh\SWf\YÿcTYxSTXboÿ
S\V\YoSWd\ÿbZ]]WbT]W\YoSTe
UTÿTbcZY\ÿqÿ~ÿtTÿw]ZgTaTe
z^Za^ÿWÿw]ZgTaTez^ZaXdTf^ÿ
]\jTS^kÿ
Ob\tZÿXT]ZaSTa\SWjkÿFXZÿTXb\YoS[Zÿ
u[YWÿS\U]\xcZS[ÿfZc\Y`fWÿWÿU]\fTe
b\fWÿTbÿUY\a[ÿUT]Tc\k
ÿÿ
yt\]b\dW\c^ÿTbd][YÿNWdTY\jÿ‰TfWSpÿ
S\V\YoSWdÿTbcZYZSW`ÿt]Wh[a\ÿaTZSe
STUTÿdTfWXX\]W\b\ÿRTXdTaXdTjÿTuY\e
XbWÿtTÿl\aYTaTelTX\cXdTf^ÿ]\jTS^kÿ
FÿX^cZjXd^ˆÿdTYYZUWˆÿaT_YWÿ^V\Xbe
SWdWÿ}TXXWjXdTUTÿXTˆh\ÿaZbZ]\e
STaÿBˆU\SWXb\S\‚ÿWÿcW]ZdbT]ÿcZbXdTe
ˆST_ZXdTjÿXtT]bWaSTjÿ_dTY[ÿiYZde
b]TUT]Xd\k
Óÿ
ÿlTc]TuS[jÿ]ZtT]b\xÿXTÿXt\]b\dW\c[ÿ
aÿXYZc^ˆƒZfÿSTfZ]ZÿiF‚k
#$%&'($ÿ*+$#,
„…
îìÿî{|ÿÌì}~îÿ
ì、‚ìãƒÿ
î{|
’“Ž”Œ•–ŒÿŠ˜™Œš›œÿ*ÿžŸ ¡ÿ¢£ž£Ÿ¤¥¦ÿ§¨£©žŸ ª Ÿ©¤
®¯°±²³´ÿ¶³·¸±¹ºÿ
®³·¸³»¼½¾ÿ¿±ÀÁ½¸Â¾±ÿ¿±ÿ±Ã¯Ä°½
ÅÿÇÈÉÊËÇÿÌÍÈËÎÏÿÐÑÒÓÿ úMLÿMÿ÷GE÷ÿGHIøHOPG LMMÿEQÿ61ÿHþøPJÿÿ7ÿIEOHÿ
HFûÿ7ÿIEOÿÿøEOMJù $ÿ%77ûÿ÷ÿüEQEøELÿIE÷Eù
ÔÍÕÖËÔ×ØÍÿÔÿÙÍÉÔÚÍÛ
ÕÏÖÿÍ×ÜÝÎÍÖÿÕÍËØØÍÛ 3ÿÿ÷ÿþE3PJüPÿJPüQøEþPøPù øMJE31ÿ#QLPGMQÿ3QHQMÿ
ÙÞ×ÜÉÍ×ÉßËÔÚÍàÍÿÚÊáÛ OHH
ÿDÿH÷Iý3QPÿ76ÿÿþøMù þøMüHKE÷ÿ229ÿ9#ÿMÿ2JHù
ÈÞÿÐâÜÍÖÓÿÉÖËØÉÿãËÜàËÝÿ K÷HGÿH÷JE÷EùE3HO3üMLÿ ÷ýþøH!EøLHÿ93ÿ÷ÿEQGEúPù
äÎÞØÍÕÉßÞÿØÞßÉØÞÇ×ÿÙáÛ 8D9
ÿÿH÷Iý3QHÿ76ÿþEÿÿGù GMMÿE!MPø3üEIEÿ3E3QH÷Hûÿ
ÈÊÉÚÞåÉÇÿÚÍÜÍ×ÚÉæÿÜÞÔÛ ÷Høÿ70ÿIEOHÿÿ÷EPQÿÿGHÿ M3üJPGGEIEÿMKÿ3þM3üE÷ÿ
ÔÚÞçÍÕÿÍÿØÞèÉæÿçËÖÊÝÚÞæéÿ PGMGIøHO3üELÿ!øEGQP
ÿDÿ 9øH3GEFÿ3øLMMûÿüHüÿþEIM4ù
ÕÍËÕÞÕèÉæÿØÞÿêÜÍØ×Þæÿ LHPÿ7ÿIEOHÿÿ3QHJÿJPù úMÿMÿþøEþH÷úMÿ4PKÿ÷Pù
ÒËÊÉÚÍëÿì×ËßËÔ×ÕËØØÍëíÿ GELÿD3P3EKGEFÿüELLýGMù 3QMÿ÷ÿ4EÿÿþøEQM÷ÿGPLPüEù
îÍÚáÖËØ×ÏÿÍÈÿÉæÿÙÍÎÕÉÛ 3QMP3üEFÿþHøQMMÿ4EJúPù !HúM3Q3üMÿ÷EF3üûÿGEÿ÷þEù
àÞæÿÉÿØÞàÜÞÎÞæÿØÞæÍÎÝ×ÿ ÷MüE÷ûÿGELPøÿþHøQMFGEIEÿ 3JPO3Q÷MMÿEüHKH÷úM3ÿÿ÷ÿ
ÕÿÞÜæÉÕÞæÿÙÍÉÔÚÍÕÉÚÉÛ 4MJPQHÿ67"
ÿÿOPüH4øÿÿ M÷5ÿMÿøPþHQøMMøE÷HGù
7ÿIEOHÿÿýH3QGMüÿ4EPù G5ÿMKÿþJPGHÿ!HúM3Q3üEFÿ
àÜÍÖÍÕåÏíÿ
÷5ÿOPF3Q÷MFÿGHÿþPø÷ELÿ 2PøLHGMM
ÿEOÿGELPøELÿ
7ÿ3þM3EGEIEÿ3E3QH÷HÿOHGù
¶ïðñòóÿ®¯°±²³´ÿ®¯ô PJEøý33üELÿ!øEGQP
°±²³½¹¯õÿöÿI÷HøOMMÿLJHOù 61ÿÿG÷Høÿÿ7"ÿIEOHÿÿ GEIEÿOEüýLPGQHÿKGHMJ3ÿÿ
úMFÿJPFQPGHGQûÿüELHGOMøÿ MüEJHFÿHIøE÷ÿGHIøHOPGÿ I÷HøOMMÿLJHOúMFÿJPFQPù
÷K÷EOHÿýþøH÷JPGMÿÿ0ÿOM÷Mù EøOPGELÿ #QPP3Q÷PGGEFÿ GHGQÿHIøE÷ÿMüEJHFÿMù
KMEGHÿ01ÿ2÷HøOPF3üEFÿLMù ÷EFG5ÿùFÿ3QPþPGMûÿþøMüHKÿ üEJHP÷M
GELPQGEFÿ4øMIHO5ÿ67ÿHøù üELHGOMøHÿÿHøQMJJPøMFù ÿQEJüEÿ÷ÿ70"ÿIEOýÿMù
QMJJPøMF3üEFÿ OM÷MKMMÿ 3üEIEÿüEøþý3HÿþøEø5÷Hÿ829ÿ üEJHFÿHIøE÷ÿ45JÿGHIøHù
OPGÿ4MJPFG5LÿEøOPGELÿ
$ÿ%1&G
ÿ()*+,-.-/
þøEø5÷Hÿ829
3QEøMÿÿMKGMÿMüEù 60ÿÿG÷Høÿÿ7"ÿIEOHÿÿ #QPP3Q÷PGGEFÿDEFG5ÿùFÿ
JHÿÿHIøE÷Hûÿüÿ3EHJPGMûÿ þEIM4ÿ÷ÿ4EÿMÿþEEøEGPGÿ 3QPþPGMÿ÷ÿP3QÿþøHKOGE÷Hù
OE3QýþGHÿGHLÿQEJüEÿ÷ÿOEù GHÿIEùKHþHOGEFÿEüøHMGPÿ GMÿÿ%ùJPQMÿÿDPJMüEFÿEù
4PO5
ÿ
üýLPGQHûÿ3EøHGM÷úM3ÿÿ IEøEOHÿEKGHG
ÿ
÷ÿPGQøHJGELÿHøM÷PÿMù #OGHüEûÿ÷ÿþøEP33PÿþEù D3PÿL5ûÿÿMQPJMÿIEøEù
GM3QPø3Q÷HÿE4EøEG5ÿIEøEù M3üHÿþEÿHøM÷ýÿøP4ÿQHLMÿ OHûÿÿOEJG5ÿKGHQÿMÿþELù
OHÿEOEJ3üH
ÿøEGMüHÿPIEÿ ÷EPGGEùþHQøMEQMP3üEIEÿ GMQûÿQEÿüEIOHùQEÿOEÿ76ÿ
MKGMÿMLPPQÿ3QøPLMQPJù üJý4Hÿ45JÿE4GHøýPGÿOEüýù IEOHûÿQHLûÿIOPÿ3PFH3ÿIEøÿQÿ HIøE÷ÿMÿGPÿKGHJûÿQEÿKH÷ù OHQ
ÿPÿKGHJûÿQEÿGHIøHOHÿ
GEPÿøHK÷MQMPÿMÿGPþøPO3üHù LPGQÿ2JH÷GEIEÿýþøH÷JPGMÿÿ !EGHøMûÿMIøHPQÿLýK5üHÿMKÿ QøHÿ3QHGPQÿIPøEPL
ÿPÿKGHJûÿ GHFOPQÿPIEÿ3þý3QÿÿOEJIMÿ
KýPL5PÿþE÷EøEQ5ÿ3ýOù üHOøE÷ÿMGM3QPø3Q÷HÿDEù EüEGÿOELE÷ûÿIOPÿ3þPúHQÿüÿ QEûÿKH4M4Hÿÿ3÷EÿøEOGýÿ %ÿJPQÿ3EÿOGÿÿ÷PJMüEFÿEù
45
ÿøMK÷HGÿ÷ÿHøLMûÿGHù EøýPGG5ÿ3MJÿ9#ÿ8ÿ þPø÷ELýÿýøEüýÿúüEJGMüMûÿ KPLJûÿ4ýOPQÿþøMKGHGÿþEù 4PO5
ÿÿQEÿL5ÿ÷3þELGMLÿ
IøHOPGûÿþøMKGHGÿþEIM4ù þEÿJMGELýÿ3E3QH÷ýÿHøù úPJÿþøE3QEFÿPJE÷Püÿ9EJÿÿ IM4úMLûÿüHüÿQ53ÿMÿ3EJù EÿGPLÿPøPKÿ1%ÿJPQ
ÿ
DEFGH
IJHKHLMÿOPQPF
ÌÍÿÉ×ÍàÞÖÿÍÈÊÞÔ×ØÍàÍÿÍ×ÚÜÏ×ÍÛ
àÍÿæáÎÍ5ËÔ×ÕËØØÍÛÙÍ6×ÉßËÔÚÍàÍÿ
ÚÍØÚáÜÔÞÿÐ7ÍëÿÚÜÞëÿÜÍÎØÍëÓéÿ
ÙÍÔÕÝ89ØØÍàÍÿ:;ÛÊË×ÉÇÿÌÍÛ
ÈËÎÏÿÕÿÒËÊÉÚÍëÿì×ËßËÔ×ÕËØÛ
ØÍëÿÕÍëØËÿ<=><Û<=>?ààíéÿÔ×ÞÜ×ÍÛ
ÕÞÊÞÿÞÚåÉÝÿÐÍÈÜÞ×ØÏëÿÍ×ÔßË×Óíÿ
ÒÿÚÞ5ÎÍÖÿØÍÖËÜËÿÐÑÒÓÿÙáÈÊÉÛ
ÚáÇ×ÔÝÿÜÉÔáØÚÉÿÉÿÔ×ÉæÉÿÎË×Ëëéÿ
áßÞÔ×ØÉÚÍÕÿÚÍØÚáÜÔÞí
ÿmTSd^]Xÿ^baZ]xcZSÿRWSWXbZ]XbaTfÿ
d^Yob^][ÿRwpÿT]U\SWh\bT]\fWÿa[Xb^e
tWYW…ÿSZdTffZ]VZXdWjÿt]TZdbÿ}Tce
STZÿlTcfTXdTaoZ‚†ÿ@Ai}ÿlB}BCe
CDC|‚†ÿS\^VSTefZbTcWVZXdWjÿ{ZSb]ÿ
RTXdTaXdTUTÿTuY\XbSTUTÿdTYYZcx\ÿ
WXd^XXba†ÿTbcZY[ÿd^Yob^][ÿiYZdb]Te
UT]Xd\ÿWÿEZYZhSTcT]TxSTUTkÿFÿS\e
XbT`ƒWjÿfTfZSbÿT]U\SWh\bT][ÿUTbTe
a`bÿWSbZ]SZbeUTYTXTa\SWZÿS\ÿX\jbZÿ
GGGkHIJKILkHMÿk
N\cTÿTbfZbWbopÿVbTÿS\ÿdTSd^]Xÿt]WZhe
x\ˆbÿ^V\ƒWZX`ÿ^V]ZxcZSWjÿcTtTYSWe
bZYoSTUTÿTu]\hTa\SW`pÿg^cTxZXbaZSe
S[gÿ_dTYpÿ_dTYÿWXd^XXbapÿWhTXb^cWjpÿ\ÿ
b\dxZÿXb^cZSb[ÿg^cTxZXbaZSS[gÿdTYe
YZcxZjÿWÿa^hTaÿWhÿ]\hS[gÿUT]TcTaÿRTe
XdTaXdTjÿTuY\XbWkÿFÿ~ÿUTc^ÿdÿg^cTe
xZXbaZSSTjÿSTfWS\{WWpÿcTu\aWY\Xoÿ
tTObWVZXd\`ÿWÿS\ÿu\hZÿcZbXdTjÿ_dTe
Y[ÿiYZdb]TUT]Xd\ÿatZ]a[Zÿt]T_PYÿ
tTObWVZXdWjÿdTSd^]Xkÿm\dÿa[Xb^tWYWÿ
ˆS[ZÿtTOb[ÿaÿQmÿrÿ`Sa\]`pÿVWb\jbZÿ
RSTUVWXYUÿ[\U]^U]S_`ÿabWcbÿdXeUfWSdS`ÿghÿWb^iÿ
S\ÿ!ejÿXb]k
jkfbebldSVÿem\`ÿnX]iRUWUTXYdUi
Š‹«¬˜‘˜‹­š˜
r;12334<4ÿ;:8.3p=.sqÿ
CÒÿÑ2Ê3ËÚA×4ÜÍ;àÍ3ÜÔ2Ú/ËÿÞ;Ú=×ÉÿÕÉçÉÜÍÕÞÊÉÔvÿÖÍèËØØÉÚÉéÿ
ÚÍ×ÍÜÏËéÿÙÜËÎÔ×ÞÕÊÝÝÔvÿÔÍ×ÜáÎØÉÚÞÖÉÿÍÜàÞØÍÕÿ
ÔÍåÉÞÊvØÍëÿçÞ8É×ÏéÿÙÜÍØÉÚÞÇ×ÿÕÿÚÕÞÜ×ÉÜÏéÿÔÍÛ
ÍÈ8ÉÊÉÿÐÑÒÓÿÕÿàÍÜÍÎÔÚÍÖÿÍ×ÎËÊËÿÙÍÊÉåÉÉíÿ
RTYTc[Zÿf^xVWS\ÿWÿxZSWS\pÿt]ZcXb\aWa_WXoÿXTe
b]^cSWd\fWÿXT{h\ƒWb[pÿtTcÿ]\hS[fWÿt]ZcYTU\fWÿ
t]TaZcZSWZÿXT{Tt]TX\pÿXuT]ÿ\SdZbS[gÿc\SS[gÿWÿbktk"pÿ
t]TSWd\ˆbÿaÿda\]bW][‚peÿ]\XXd\h\YÿyZ]UZjÿl]TSWSpÿ
S\V\YoSWdÿUT]TcXdTUTÿTbcZY\ÿtTYW{WWkÿÿwXSTaS\`ÿ
{ZYoÿfT_ZSSWdTaÿsÿtTt\XboÿaÿcTfpÿTt]ZcZYWboÿf\bZe
]W\YoSTZÿtTYTxZSWZÿWÿaÿgTcZÿuZXZc[ÿa[`XSWboÿ^ÿtZSe
XWTSZ]TaÿWgÿtY\S[pÿVbTu[ÿaTÿa]Zf`ÿWgÿTbX^bXbaW`ÿXTe
aZ]_Wboÿt]ZXb^tYZSWZ‚pÿsÿTbfZbWYÿyZ]UZjÿz]oZaWVkÿ
FÿObTfÿUTc^ÿ^xZÿtTXb^tWYTÿTcSTÿh\`aYZSWZÿTÿd]\xZkÿ
lTÿXYTa\fÿl]TSWS\pÿ\S\YTUWVS[Zÿt]ZXb^tYZSW`ÿXTaZ]e
_\YWXoÿS\ÿbZ]]WbT]WWÿUT]Tc\ÿuTYo_ZÿUTc\ÿS\h\ckÿ„\dWfÿ
XtTXTuTfÿu[YTÿTuaT]Ta\STÿtT]`cd\ÿaTXofWÿda\]bW]kÿ
otu.ÿÝAØÕ<Þ/ÜÝpq
.ÿ<=./q4/3.5ÿ</[email protected]
ÿÕÿÎË5áÜØáÇÿßÞÔ×vÿ6ÊËÚ×ÜÍàÍÜÔÚÍÛ
àÍÿÍ×ÎËÊÞÿÙÍÊÉåÉÉÿ7ìÿ7ÒîÿwÍÔÔÉÉÿÐÌÞÕÊÍÕÍÛ
ÌÍÔÞÎÔÚÉëÓÿÙÍÔ×áÙÉÊÍÿÔÍÍÈ8ËØÉËÿÍ×ÿÖËÔ×ØÍëÿ
5É×ËÊvØÉåÏÿÍÿ×ÍÖéÿß×ÍÿÉçÿËËÿÚÕÞÜ×ÉÜÏÿÕÿÎÍÖËÿ
ØÞÿáÊíÿâÍÜvÚÍàÍÿÙÍæÉ8ËØÍÿÉÖá8ËÔ×ÕÍíÿx8ËÜÈÿÔÍÛ
Ô×ÞÕÉÊÿÈÍÊËËÿ:ÿ×ÏÔÝßÿÜáÈÊËëéÿÔÍÍÈ8ÞË×ÿÙÜËÔÔÛ
ÔÊá5ÈÞÿ7ìÿ7ÒîÿwÍÔÔÉÉÿÐÌÞÕÊÍÕÍÛÌÍÔÞÎÔÚÉëÓí
Fÿ]Zh^Yob\bZÿTtZ]\bWaSTe]Th[XdS[gÿfZ]Tt]W`bWjÿ
XTb]^cSWd\fWÿtTYW{WWÿ^Xb\STaYZSÿeYZbSWjÿuZh]\e
uTbS[jÿxWbZYoÿUkTkÿiYZdb]TUT]Xdpÿt]WV\XbS[jÿdÿXTe
aZ]_ZSWˆÿd]\xWkÿzYT^f[_YZSSWdÿc\Yÿt]WhS\bZYoe
S[ZÿtTd\h\SW`pÿtT`XSWapÿVbTÿtTgWƒZSSTZÿWf^ƒZXbaTÿ
t]Tc\Ypÿ\ÿcZSoUWÿtTb]\bWYÿS\ÿXTuXbaZSS[ZÿS^xc[k
FThu^xcZSTÿ^UTYTaSTZÿcZYTÿtTÿXbkÿymÿ}‰ÿsÿd]\x\pÿ
XTaZ]_ZSS\`ÿXÿSZh\dTSS[fÿt]TSWdSTaZSWZfÿaÿxWe
YWƒZkÿy\Sd{W`ÿXb\boWÿt]Zc^Xf\b]Wa\ZbÿS\d\h\SWZÿaÿ
aWcZÿYW_ZSW`ÿXaTuTc[ÿS\ÿX]TdÿcTÿ€ÿYZbk
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа