close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
КӘСІПОРЫНДАР МОНИТОРИНГІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
2014 жылғы қараша
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОНЪЮНКТУРАНЫҢ ЖӘНЕ САЛАЛАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАЙ-КҮЙІНІҢ ӨЗГЕРІСТЕРІНЕ ТАЛДАМАЛЫҚ ШОЛУ:
ЖӘНЕ ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІ, ҚҰРЫЛЫС, САУДА, КӨЛІК ЖӘНЕ ҚОЙМАҒА АЛУ
ӨНДІРУ
Талдамалық шолу кәсіпорындарды таңдау пікіртерімдерінің нәтижелері бойынша жасалынды, оның салалық құрылымы төмендегі кестеде
көрсетілген. Кәсіпорындардың пікіртерімдері 2014 жылғы 3-тоқсанда болған өзгерістер және 4-тоқсанның аяғына дейін күтулі өзгерістер бойынша
қазанда жүргізілді
Мониторингке қатысушы кәсіпорындардың салалық құрамы
Салалар
2014 ж.
2013 ж. 4-тоқ.
1 -тоқ.
2 -тоқ.
3 -тоқ.
Кәсіпорындар
Кәсіпорынд
Үлесі, %**
Үлесі, %**
саны
ар саны
4 -тоқ.
Кәсіпорындар
саны
Үлесі, %**
Барлығы
2649
51.0
2678
53.1
2688
50.5
2720
2738
Тау-кен өндіру өнеркәсібі
157
88.7
160
89.6
159
79.5
160
162
Өңдеу өнеркәсібі
Құрылыс
648
314
71.4
28.0
659
311
77.0
34.7
663
309
69.1
25.2
657
314
656
320
Сауда
644
20.0
657
23.2
671
23.4
685
686
Көлік және қоймаға алу
Қалған салалар
228
658
67.8
231
660
68.9
228
658
73.8
234
670
235
679
Кәсіпорындар саны
* Шолуды қалыптастыру кезінде экономика бойынша өнімді сатудан түкен кірістің (ӨСК) мөлшері туралы ресми статистика деректері 2014 ж.2-тоқ.
бойынша қалыптастырылды.
** ресми статистиканың деректері бойынша экономика бойынша ӨСК жалпы көлеміндегі мониторингке қатысушылардың ӨСК үлесі.
Ұлттық Банк өткізетін кәсіпорындар мониторингі кәсіпорындардың жүйелі (тоқсан сайынғы) сауалнама сұрақтары нысанында жүзеге асырылады.
Кәсіпорындардың мониторингке қатысуы ерікті түрде болып табылады. Кәсіпорындардың мониторингке қатысуға қызығушылығын Ұлттық Банк әрбір кәсіпорынға
оларды орташа салалық деңгейі бар кеәсіпорындардың көрсеткіштерін салыстыру кіретін, кәсіпорындардың бәскелестік позициясының өзгеруін және осы
өзгерістердің факторларын тоқсан сайын бағалауға мүмкіндік беретін, жіберілетін талдау материалдарын жүйелі түрде жіберіп отыру арқылы қолдайды.
Ұлттық Банк мыналарға тырысады, мұнда: 1) іріктеудің салалық және өңірлік бөліктерде көрнекті болуына; 2) іріктеуге ел экономикасының құрылымын
құраушы кәсіпорындардың көп дәрежеде болуына; 3) кәсіпорындардың мониторингке тоқсан сайын қатысуының тұрақты болуына (қалыптастырылатын бірқатар
көрсеткіштер сәйкес келуін қамтамасыз ету мақсатында); 4) кәсіпорындардың пікіртерімдері және талдау материалдарын қалыптастыру барынша жедел болуына.
1-бөлім*. Сұраныстың, дайын өнім, шикізат және материалдар бағасының өзгеруін бағалау, кредиттеу талаптары
1.1. Кәсіпорындардың дайын өніміне сұраныс
2014 жылғы 3-тоқсанда барлық қаралып отырған салаларда (сауданы қоспағанда) дайын өнімге сұраныс кейбір баяулаумен өсе бастады: диффузиялық
индекс (ДИ*) 50 белгісінен жоғары болды. 2014 жылғы 4-тоқсанда барлық салаларда сұраныстың аздап және тұтастай алғанда экономиканың нақты
секторы бойынша өсуі күтіледі .
Экономиканың нақты секторы бойынша барлығы
Тау-кен өндіру өнеркәсібі
Өңдеуші өнеркәсіп
Жауаптар, %
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ
60
55
50
45
40
35
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
20,1
58,4
21,4
49,3
13,1
57,8
29,2
41,9
23,2
57,1
19,7
51,8
21,6
59,9
18,5
51,6
2014-4
күту
19,0
67,9
13,1
53,0
Жауаптар, %
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
18,8
68,1
13,1
52,8
13,2
69,8
17,0
48,1
15,0
69,4
15,6
49,7
19,8
74,7
5,6
57,1
2014-4
күту
14,8
75,9
9,3
52,8
60
51,6
53,0
51,8
49,3
57,1
55
52,8
52,8
50
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
төмендеу саласы
2014-4 күту
өсу саласы
49,7
48,1
41,9
45
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
төмендеу саласы
ДИ
2014-4 күту
өсу саласы
ДИ
Жауаптар, %
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ
60
55
50
45
40
35
30
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
18,1
52,8
29,1
44,5
13,0
51,4
35,6
38,7
27,6
53,7
18,7
54,4
24,9
54,7
20,4
52,2
54,4
2014-4
күту
20,3
61,0
18,8
50,8
52,2
50,8
44,5
2013-4
38,7
2014-1
2014-2
төмендеу саласы
2014-3
өсу саласы
2014-4 күту
ДИ
Дайын өнімге сұраныс 2014ж. 3-тоқ. аздап баяулады: ДИ
51,6 болды. Көрсеткіш сұраныстың ұлғаюын атап өткен
кәсіпорындар санының азаюы есебінен төмендеді. 2014 ж.
4-тоқ. сұраныстың өсуі аздап жеделдетілді.
Тау-кен өндіру саласында дайын өнімге сұраныс
айтарлықтай өсті, 2014ж. 4-тоқ. сұраныстың сұраныстың
едәуір баяу өсуі күтіледі.
Өңдеу өнеркәсібінде саланың дайын өніміне сұраныс
аздап
баяулады,
2014ж.
4-тоқ.
күтулер
бойынша,сұраныстың өсуі мүлдем тоқтайды.
Құрылыс
Сауда
Көлік және қоймаға алу
Жауаптар, %
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ*
60
55
50
45
40
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
17,7
60,5
21,9
47,9
12,0
58,9
29,1
41,4
22,9
58,3
18,8
52,1
21,9
62,2
15,9
53,0
52,1
53,0
2014-4
күту
15,9
70,0
14,1
50,9
50,9
47,9
41,4
2013-4
2014-1
2014-2
төмендеу саласы
2014-3
өсу саласы
2014-4 күту
ДИ
Құрылыста сұраныстың аздап өсуі байқалады. 2014ж 4тоқ. Күтулер бойынша сұраныстың өсуі мүлдем тоқтайды.
Жауаптар, %
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ
60
55
50
45
40
35
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
20,4
54,6
25,0
47,7
12,2
50,8
37,0
37,6
22,6
53,0
24,4
49,1
18,1
57,6
24,3
46,9
49,1
47,7
2013-4
37,6
2014-1
2014-2
төмендеу саласы
2014-4
күту
17,1
69,7
13,3
51,9
51,9
46,9
2014-3
өсу саласы
2014-4 күту
ДИ
Саудада сұраныс төмендеу саласында қалды, 2014ж. 4тоқ. кәсіпорындар сұраныстың аздап өсуін күтеді.
Жауаптар, %
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ
60
55
50
45
40
35
30
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
18,2
61,5
20,4
48,9
10,1
60,5
29,4
40,4
18,4
59,4
22,2
48,1
25,1
56,2
18,7
53,2
2014-4
күту
18,7
67,7
13,6
52,6
53,2
52,6
48,9
2013-4
48,1
40,4
2014-1
төмендеу саласы
2014-2
2014-3
өсу саласы
2014-4 күту
ДИ
Салада сұраныс өсу саласына өтті. 2014ж. 4-тоқ.
сұраныстың аздап өсуі күтіледі.
* Бөлімге әдіснамалық түсініктемелер:
2
Диффузиялық индекс (ДИ) экономикадағы конъюнктуралық өзгерістерді бағалау кезінде халықаралық практикада кездеседі. Бөлім көрсеткіштерінің серпіні кәсіпорындардан алынған саулнамалардың сұрақтарының
жауаптарына негізделген. Жауаптар өткен тоқсанмен салыстырғанда орын алған өзгерістерді көрсетеді. Кестелерде әрбір көрсеткіш бойынша мыналар қосылады: жауаптар топтарының пайыздық арақатынасы, ахуалдың
жақсаруын және нашарлауын көрсеткен кәсіпорындар үлестері арасындағы айырма, сондай-ақ осы айырма негізінде шығарылатын ДИ. ДИ 50-тең мәні өткен тоқсанмен салыстырғанда өзгерістердің жоқ екендігін көрсетеді.
ДИ 50-ден жоғары мәні оң өзгерісті, 50-ден төмен мәні - теріс өзгерісті көрсетеді. Ауытқу 50-ден жоғары болған сайын, көрсеткіштің оң немесе теріс өзгерістерінің дәрежесі (қарқыны) жоғары.
1.2. Кәсіпорындардың дайын өнімінің бағасы
2014 жылғы 3-тоқсанда тұтастай алғанда нақты сектор бойынша кейбір баяулаумен дайын өнім бағасының өсуі байқалады. Бағаның ең аз өсуі тау-кен өндіру
өнеркәсібінде байқалды.
Экономиканың нақты секторы бойынша барлығы
Тау-кен өндіру өнеркәсібі
Өңдеуші өнеркәсіп
2014-4
2014-4
2014-4
Экономиканың нақты секторы бойынша барлығы
Жауаптар, %
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
2014-4
күту
14,6
79,7
5,7
54,4
36,4
60,3
3,3
66,6
29,4
67,0
3,6
62,9
23,9
71,5
4,6
59,7
18,1
79,3
2,6
57,7
Тау-кен өндіру өнеркәсібі
Жауаптар, %
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ
Өңдеуші өнеркәсіп
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
2014-4
күту
18,1
68,1
13,8
52,2
32,7
57,2
10,1
61,3
28,1
61,3
10,6
58,8
19,1
59,3
21,6
48,8
12,4
80,9
6,8
52,8
65
70
65
60
55
50
45
66,6
61,3
60
62,9
59,7
57,7
54,4
55
58,8
52,8
52,2
50
48,8
45
2013-4
2014-1
2014-2
төмендеу саласы
2014-3
2013-4
2014-4 күту
өсу саласы
2014-1
2014-2
төмендеу саласы
ДИ
2014-3
Жауаптар, %
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ
70
65
60
55
50
45
2014-4 күту
өсу саласы
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
2014-4
күту
10,9
81,0
8,0
51,4
40,1
57,5
2,4
68,9
28,9
68,0
3,0
62,9
21,5
74,8
3,7
58,9
15,9
81,6
2,6
56,6
68,9
62,9
58,9
56,6
51,4
2013-4
ДИ
2014-1
2014-2
төмендеу саласы
2014-3
өсу саласы
2014-4 күту
ДИ
2014ж. 3-тоқ. кәсіпорындардың дайын өнімінің бағасы
кейбір баяулаумен едәуір өсуді жалғастырды. 2014 ж. 4-тоқ.
осы үрдістің жалғасуы күтіледі.
Тау-кен өндіру саласында дайын өнімнің бағасы
қалыпты өсуден әлсіз төмендеу саласына өтті. 2014 ж. 4тоқ. кәсіпорындар бағаның кейбір өсуін күтуде.
Салада дайын өнімнің бағасы қарқынның едәуір
баяулауымен өсе бастады. 2014 ж. 4-тоқ. кәсіпорындар
бағаның қалыпты өсуін күтеді.
Құрылыс
Сауда
Көлік және қоймаға алу
Жауаптар, %
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ
70
65
60
55
50
45
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
18,7
79,4
1,9
58,4
36,3
62,1
1,6
67,3
35,4
62,4
2,2
66,6
27,8
69,7
2,5
62,7
67,3
2014-4
күту
22,8
74,7
2,5
60,2
66,6
62,7
60,2
58,4
2013-4
2014-1
2014-2
төмендеу саласы
2014-3
2014-4 күту
өсу саласы
Жауаптар, %
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ
80
75
70
65
60
55
50
45
2014-1
2014-2
2014-3
19,5
75,5
5,0
57,2
51,6
46,5
1,9
74,8
39,7
58,5
1,8
69,0
30,9
65,3
3,8
63,6
2014-4
күту
21,6
76,5
1,9
59,8
Жауаптар, %
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
6,9
90,0
3,0
52,0
18,4
76,8
4,8
56,8
14,5
80,3
5,1
54,7
17,0
80,0
3,0
57,0
2014-4
күту
11,9
86,0
2,1
54,9
65
74,8
60
69,0
63,6
59,8
57,2
56,8
55
54,7
52,0
50
57,0
54,9
45
2013-4
ДИ
Құрылыста дайын өнім бағасының баяу өсу үрдісі
байқалады, 2014 ж. 4-тоқ. осы үрдістің жалғасуы күтіледі.
2013-4
2014-1
2014-2
төмендеу саласы
2014-3
2014-4 күту
өсу саласы
2013-4
ДИ
Саудада дайын өнім бағасының баяу өсу үрдісі
байқалады, 2014 ж. 4-тоқ. бағаның одан әрі баяу өсуі
күтіледі.
2014-1
2014-2
төмендеу саласы
2014-3
өсу саласы
2014-4 күту
ДИ
Салада дайын өнім бағасының қалыпты өсуі байқалады.
2014 ж. 4-тоқ. бағаның одан әрі баяу өсуі күтіледі.
3
1.3. Шикізат және материалдар бағасы
2014 жылғы 3-тоқсанда шикізат және материалдар бағасының өсуі барлық салалар бойынша салыстырмалы түрде жоғары үрдісі байқалады. Ең көп өсу
"құрылыс" саласында байқалды. 2014 жылғы 4-тоқсанда бағаның өсуі барлық салаларда күтіледі.
Экономиканың нақты секторы бойынша барлығы
Тау-кен өндіру өнеркәсібі
Өңдеуші өнеркәсіп
Жауаптар, %
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ
2013-4
2014-1
2014-2
41,1
57,4
1,5
69,8
66,7
32,2
1,1
82,8
59,9
39,1
1,0
79,5
2014-3
55,3
42,9
1,8
76,7
2014-4
күту
41,1
58,1
0,8
70,1
Жауаптар, %
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ
2013-4
2014-1
2014-2
48,1
51,3
0,6
73,7
62,4
36,3
1,3
80,6
56,3
42,4
1,3
77,5
2014-3
54,3
44,4
1,2
76,5
2014-4
күту
41,4
58,0
0,6
70,4
Жауаптар, %
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ
2013-4
2014-1
37,8
60,0
2,1
67,9
72,4
26,4
1,2
85,6
2014-2 2014-3
60,8
38,0
1,2
79,8
53,7
43,4
2,9
75,4
2014-4
күту
37,9
60,7
1,4
68,2
ДИ
69,8
82,8
79,5
82,8
80
70
60
50
40
76,7
79,5
76,7
69,8
2013-4
2014-1
2014-2
төмендеу саласы
70,1
2014-3
70,1
ДИ
73,7
80
70
60
50
40
73,7
2014-4 күту
өсу саласы
2013-4
80,6
80,6
76,5
77,5
2014-1
ДИ
77,5
2014-2
төмендеу саласы
70,4
76,5
2014-3
70,4
ДИ
67,9
85,6
80
70
60
50
40
79,8
75,4
79,8
68,2
75,4
68,2
67,9
2013-4
2014-4 күту
өсу саласы
85,6
2014-1
2014-2
төмендеу саласы
ДИ
2014-3
2014-4 күту
өсу саласы
ДИ
Баяу өсу үрдісіне қарамастан, шикізат пен материалдар
бағасы салыстырмалы түрде жоғары болып қалып отыр.
2014 ж. 4-тоқ. кәсіпорындар осы үрдістің жалғасуын күтеді.
Тау-кен өндіру саласында шикізат пен материалдар
бағасының өсуі баяулады. 2014 ж. 4-тоқ. осы үрдістің
жалғасуы күтіледі, алайда тұтастай алғанда баға
салыстырмалы түрде жоғары болып қалып отыр.
Өңдеу өнеркәсібінде шикізат пен материалдар бағасы
баяу өсуге қарамастан салыстырмалы түрде жоғары болып
қалып отыр. 2014 ж. 4-тоқ. ожидается более заметное
замедление роста цен.
Құрылыс
Сауда
Көлік және қоймаға алу
Жауаптар, %
2013-4
2014-1
2014-2
46,6
52,1
1,3
72,7
71,6
27,1
1,3
85,1
67,3
31,4
1,3
83,0
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ
85,1
80
70
60
50
40
2014-4
күту
46,7
52,7
0,6
73,0
2014-3
67,2
31,9
1,0
83,1
Жауаптар, %
Осы көрсеткіш саудаға қолданылмайды.
80
70
60
50
40
73,0
72,7
2013-4
2014-1
2014-2
төмендеу саласы
2014-3
өсу саласы
2014-1
44,6
53,3
2,2
71,2
60,5
36,8
2,6
79,0
ұлғаюы
өзгерусіз
төмендеуі
ДИ
83,1
83,0
2013-4
2014-2 2014-3
61,1
36,3
2,6
79,3
79,3
79,0
79,1
75,6
71,2
2013-4
2014-4 күту
2014-1
2014-2
төмендеу саласы
ДИ
Құрылыста шикізат пен материалдар бағасының
барынша жоғары өсуі байқалады. 2014 ж. 4-тоқ. бағаның
айтарлықтай баяу өсуі күтіледі.
60,7
36,8
2,6
79,1
2014-4
күту
51,7
47,9
0,4
75,6
2014-3
2014-4 күту
өсу саласы
ДИ
Салада шикізат пен материалдар бағасының барынша
жоғары өсуі байқалады. 2014 ж. 4-тоқ. бағаның кейбір баяу
өсуі күтіледі.
4
1.4. Кредиттеу талаптары
12,1
8,8
12,1
8,7
11,9
11,8
11,7
8,8
8,7
8,7
20
10
0
2013-3
2013-4
нақты несие мерзімі
нақты несие %
2014-1
40
30
20
10
0
2014-2
2014-3
қалаулы несие мерзімі
қалаулы несие %
9,5
6,6
8,5
7,1
8,8
6,6
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
8,0
10,8
8,8
8,0
11,3
7,7
10
0
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
40
30
20
10
0
10
40
қалаулы несие мерзімі
қалаулы несие %
20
0
8,3
8,3
6,2
5,9
6,0
2013-3
2013-4
2014-1
8,2
6,5
2014-2
9,9
6,1
2014-3
8,4
11,6
10
0
11,6
8,3
8,3
11,4
11,5
8,2
8,1
2014-1
40
30
20
10
0
9,2
6,8
9,5
6,6
9,8
6,2
10
0
2014-2
2014-3
қалаулы несие мерзімі
қалаулы несие %
Шетел валютасымен кредиттеу талаптары
20
9,9
20
11,6
2013-3
2013-4
нақты несие мерзімі
нақты несие %
Шетел валютасымен кредиттеу талаптары
0
2013-3
9,0
11,3
Теңгемен кредиттеу талаптары
20
60
айлар
айлар
9,2
6,8
11,3
нақты несие мерзімі
нақты несие %
20
10,1
6,9
10,5
2013-3
Шетел валютасымен кредиттеу талаптары
40
30
20
10
0
Теңгемен кредиттеу талаптары
айлар
Теңгемен кредиттеу талаптары
айлар
40
30
20
10
0
айлар
айлар
2014 жылғы 3-тоқсанда тұтастай алғанда нақты сектор бойынша теңгемен пайыздық мөлшерлемелер мүлдем өзгерген жоқ, ал шетел валютасымен аздап
ұлғайды. Теңгемен және шетел валютасымен кредиттер бойынша ең жоғары пайыздық мөлшерлемелер құрылыста тиісінше 12,3% және 9,9% болып қалып
отыр.
Экономиканың нақты секторы бойынша барлығы
Тау-кен өндіру өнеркәсібі
Өңдеуші өнеркәсіп
8,6
6,2
20
8,9
6,4
10
0
2013-3
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
6,8
6,6
7,1
20
6,6
0
2013-3
2013-4
2014-1
нақты несие мерзімі
нақты несие %
2014-2
0
2014-3
қалаулы несие мерзімі
қалаулы несие %
6,2
5,9
6,0
2013-3
2013-4
2014-1
нақты несие мерзімі
нақты несие %
6,5
2014-2
6,1
а
6,9
а
а
10
0
0
6,6
10
0
0
2013-3
2014-3
қалаулы несие мерзімі
қалаулы несие %
6,4
6,2
6,2
2013-4
2014-1
нақты несие мерзімі
нақты несие %
2014-2
2014-3
қалаулы несие мерзімі
қалаулы несие %
Тау-кен өндіру саласында теңгемен және шетел
валютасымен кредиттер бойынша орташа пайыздық
мөлшерлемелер ұлғайды (тиісінше 11,3% және 9,9%).
Кәсіпорындар үшін тиімді
теңгемен және шетел
валютасымен
пайыздық
мөлшерлемелер
төмендеді
(тиісінше 7,7% және 6,1%).
Өңдеу саласында теңгемен кредиттер бойынша орташа %қ мөлшерлемелер мүлдем өзгерген жоқ (11,5%), ал шетел
валютасымен ұлғайды (8,9%-ға дейін). Кәсіпорындар үшін
тиімді
теңгемен
және
шетел
валютасымен
%-қ
мөлшерлемелер аздап ұлғайды (тиісінше 8,2% және 6,4%).
Құрылыс
Сауда
Көлік және қоймаға алу
12,8
9,4
12,4
9,5
2013-4
2014-1
нақты несие мерзімі
нақты несие %
айлар
12,3
9,3
10
0
2013-3
50
40
30
20
10
0
12,6
9,3
2014-2
2014-3
11,3
7,4
9,1
7,0
10,2
8,6
10
0
2013-3
2013-4
нақты несие мерзімі
нақты несие %
2014-1
2014-2
12,2
9,2
12,1
9,4
2014-3
қалаулы несие мерзімі
қалаулы несие %
Құрылыста орташа %-қ мөлшерлемелер теңгемен
кредиттер бойынша, сол сияқты шетел валютасымен
кредиттер бойынша аздап төмендеді (тиісінше 12,3% және
9,9%).
11,9
9,2
15
11,9
9,2 10
5
0
2013-4
2014-1
нақты несие мерзімі
нақты несие %
2014-2
40
30
20
10
0
10,7
10,2
7,3
7,1
7,1
8,5
6,8
10
5
0
2013-3
2013-4
нақты несие мерзімі
нақты несие %
2014-1
2014-2
11,6
8,2
12,7
8,4
2014-3
қалаулы несие мерзімі
қалаулы несие %
Саудада %-қ мөлшерлемелердің орташа деңгейі
теңгемен кредиттер бойынша, сол сияқты шетел
валютасымен кредиттер бойынша мүлдем өзгерген жоқ
(тиісінше 11,9% және 8,5%).
100
80
60
40
20
0
12,5
8,7
15
12,0
10
8,6
5
0
2013-4
2014-1
нақты несие мерзімі
нақты несие %
15
8,6
7,1
12,2
8,6
2013-3
қалаулы несие мерзімі
қалаулы несие %
10,5
Теңгемен кредиттеу талаптары
50
40
30
20
10
0
2014-3
Шетел валютасымен кредиттеу талаптары
20
9,9
7,0
12,2
9,1
2013-3
қалаулы несие мерзімі
қалаулы несие %
Шетел валютасымен кредиттеу талаптары
10,4
7,3
40
30
20
10
0
айлар
12,6
9,6
Теңгемен кредиттеу талаптары
20
айлар
Теңгемен кредиттеу талаптары
айлар
40
30
20
10
0
айлар
айлар
Теңгемен кредиттер бойынша орташа мөлшерлеме
мүлдем өзгерген жоқ (11,7%), ал шетел валютасымен
аздап ұлғайды (8,8%-ға дейін). Кәсіпорындар үшін тиімді
пайыздық мөлшерлемелер теңгемен кредиттер бойынша
8,7%, шетел валютасымен - 6,6% болды.
2014-2
2014-3
қалаулы несие мерзімі
қалаулы несие %
Шетел валютасымен кредиттеу талаптары
10,4
6,9
7,2
6,9
2013-3
2013-4
нақты несие мерзімі
нақты несие %
9,3
6,6
2014-1
8,8
7,0
8,8
6,6
20
15
10
5
0
2014-2
2014-3
қалаулы несие мерзімі
қалаулы несие %
Салада
теңгемен
кредиттер
бойынша орташа
мөлшерлемелер аздап төмендеді (12,0%-ға дейін), ал шетел
валютасымен мүлдем өзгерген жоқ (8,8%).
5
2-бөлім.* Өтімділікті, іскерлік белсенділікті және рентабельділікті талдау
2.1. Ағымдағы өтімділік коэффициенті (АӨК): (ағымдағы активтер/ағымдағы міндеттемелер) және
өзін-өзі қаржыландыру деңгейі
(ӨҚД): (меншік
капитал/активтер)
2014 жылғы 3-тоқсанда "құрылыс" және "көлік және қоймаға алу" салаларнда өтімділікпен ең нашар ахуал, онда "нашар" өтімділікпен
кәсіпорындардың үлесі (АӨК<1) 40%-дан астам болды. Сауда және өңдеуші өнеркәсіп барынша өтімді болып табылады.
Экономиканың нақты секторы бойынша барлығы
100
%
Тау-кен өндіру өнеркәсібі
100
80
64,6
63,3
63,8
63,9
64,6
%
100
80
60
60
33,5
34,3
33,7
31,9
32,5
40
35,4
36,2
36,7
36,1
35,4
20
2013-3
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
40
20
0
Өңдеуші өнеркәсіп
58,4
59,5
38,5
36,3
41,6
40,5
61,1
61,6
63,4
%
80
65,9
38,9
33,8
38,4
37,7
36,6
35,3
40
20
34,1
0
Кәсіпорындардың үлесі - АӨК ≥1
Кәсіпорындардың үлесі - АӨК <1
Кәсіпорындардың үлесі - ӨҚД ≥0,5
62,5
63,2
64,2
32,2
32,3
60
34,6
0
2013-3
63,6
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
2013-3
Кәсіпорындардың үлесі - АӨК ≥1
Кәсіпорындардың үлесі - АӨК <1
Кәсіпорындардың үлесі - ӨҚД ≥0,5
35,1
33,9
36,4
37,5
36,8
35,8
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
Кәсіпорындардың үлесі - АӨК ≥1
Кәсіпорындардың үлесі - АӨК <1
Кәсіпорындардың үлесі - ӨҚД ≥0,5
Экономиканың нақты секторы бойынша тұтастай
алғанда "нашар" өтімділікпен кәсіпорындардың үлесі
аздап төмендеді (35,4%-ға дейін). Қаржылық-тәуелсіз
кәсіпорындардың үлесі (УС≥0,5) 32,5% болды.
Сала
бойынша
"нашар"
өтімділікпен
кәсіпорындардың үлесі аздап төмендеді (до 36,6%-ға
дейін), ал қаржылық-тәуелсіз кәсіпорындардың үлесі
едәуір ұлғайды (63,4%-ға дейін).
Салада "нашар" өтімділікпен кәсіпорындардың үлесі
аздап төмендеді (35,8%-ға дейін), ал қаржылық-тәуелсіз
кәсіпорындардың үлесі мүлдем өзгерген жоқ (32,3%).
Құрылыс
Сауда
Көлік және қоймаға алу
100
%
100
80
60,3
58,6
58,5
55,6
73,0
60
28,8
27,8
39,7
41,4
2013-3
2013-4
20
100
80
57,4
60
40
%
27,0
26,1
41,5
44,4
2014-1
2014-2
26,6
40
22,8
20
42,6
2014-3
72,6
26,5
26,3
72,2
23,1
71,7
23,1
27,0
26,9
27,4
27,8
28,3
2013-3
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
0
0
73,1
Кәсіпорындардың үлесі - АӨК ≥1
Кәсіпорындардың үлесі - АӨК <1
Кәсіпорындардың үлесі - ӨҚД ≥0,5
%
80
53,4
54,1
54,8
55,2
40
31,1
32,9
34,6
33,8
20
46,6
45,9
2013-3
2013-4
60
36,0
45,2
44,8
43,6
2014-1
2014-2
2014-3
0
Кәсіпорындардың үлесі - АӨК ≥1
Кәсіпорындардың үлесі - АӨК <1
Кәсіпорындардың үлесі - ӨҚД ≥0,5
Салада "нашар" өтімділікпен кәсіпорындардың үлесі
төмендеді (42,6%-ға дейін), ал қаржылық-тәуелсіз
кәсіпорындардың үлесі аздап ұлғайды (26,6%-ға дейін).
56,4
Кәсіпорындардың үлесі - АӨК ≥1
Кәсіпорындардың үлесі - АӨК <1
Кәсіпорындардың үлесі - ӨҚД ≥0,5
Салада "нашар" өтімділікпен кәсіпорындардың үлесі
аздап ұлғайды (28,3%-ға дейін), ал қаржылықтәуелсіз кәсіпорындардың үлесі өзгерген жоқ (23,1%).
Салада "нашар" өтімділікпен кәсіпорындардың үлесі
аздап төмендеді (43,6%-ға дейін), ал қаржылықтәуелсіз кәсіпорындардың үлесі ұлғайды (36%-ға
дейін).
*Бөлімге әдіснамалық түсініктемелер:
Бөлімнің көрсеткіштері салалар бойынша орташа есеппен есептелген, тоқсанның соңында кәсіпорындардан баланстың және өнімді (жұмысты, қызметті) сатудан түскен кірістің көрсеткіштерінің күтулі
мәндерін бағалаудан алынған қаржы коэффициенттерін сапалық және сандық бағалаумен ұсынылды. Бұл ретте алынатын бағалар нолардың е преследуют цели получения абсолютной точности их значений
және саланың жай-күйінің өзгерістер үрдістерін жедел талдауға қызмет етеді.
6
2.2. Айналым қаражатының айналымдылық коэффициентінің серпіні (АҚАК): (өнімді сатудан кіріс/ағымдағы активтер)
2014 жылғы 3-тоқсанда іскерлік белсенділік тұтастай алғанда экономиканың нақты секторы бойынша өзгерген жоқ: АҚАК орташа мәні және АҚАК
мәні орташа салалық деңгейден жоғары кәсіпорындардың үлесі өткен тоқсандағы деңгейде қалды.
Экономиканың нақты секторы бойынша барлығы
Тау-кен өндіру өнеркәсібі
Өңдеуші өнеркәсіп
80
%
1,0
0,8
80
%
1,0
0,8
80
%
70,9
71,4
65,8
1,0
65,2
0,8
80
%
1,0
55,0
60
46,8
40
0,49
0
0,0
2013-3
2013-4
0,43
0,43
0,42
0,0
0,8
60
%
1,0
0,65
0,62
0,6
0,52
20
55,1
80
0,4
0,2
0,0
2014-2
2014-1
40
0,8
0,55
50,6
53,8
36,7
20
0,52
0,49
48,1
50,6
0,4
0,0
2013-4
2013-3
Кәсіпорындардың үлесі - АҚАК > орташа мәні
экономика бойынша АҚАК орташа мәні
2014-1
2014-2
%
71,4
70,9
40
65,8
1,0
65,2
56,6
60
0,6
0,2
0
2014-3
80
0,6
0,39
0,38
0,27
0,30
0,34
20
0,4
0,2
0,0
0
2014-3
0,8
2013-3
Кәсіпорындардың үлесі - АҚАК > орташа мәні
Салалар бойынша АҚАК орташа мәні
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
Кәсіпорындардың үлесі - АҚАК > орташа мәні
Салалар бойынша АҚАК орташа мәні
Тұтастай алғанда нақты сектор бойынша АҚАК
өзгерген жоқ (0,43), ал АҚАК мәні ортадан жоғары
кәсіпорындардың үлесі аздап ұлғайды (55,1%-ға дейін).
Салада АҚАК төмендеді (0,49-ға дейін), ал
АҚАК мәні орташа мәннен жоғары кәсіпорындардың
үлесі аздап ұлғайды (50,6%-ға дейін).
АҚАК орташа деңгейден жоғары кәсіпорындардың
үлесі (65,2%-ға дейін) аздап төмендеді, ал АҚАК
орташа мәні аздап ұлғайды (0,34-ға дейін).
Құрылыс
Сауда
Көлік және қоймаға алу
80
78,1
%
78,2
67,4
0,40
0,6
0,37
0,18
20
0,29
0,24
0
2013-3
2013-4
1,0
0,8
56,1
60
40
66,6
2014-1
2014-2
0,4
80
%
65,5
60
40
0,2
20
0,0
0
2014-3
53,9
0,48
0,38
2013-4
2013-3
Кәсіпорындардың үлесі - АҚАК > орташа мәні
Салалар бойынша АҚАК орташа мәні
1,0
67,1
0,38
2014-1
58,1
55,4
0,8
0,47
0,49
0,6
0,4
2014-2
80
%
0,66
60
40
0,2
20
0,0
0
2014-3
Саудада АҚАК ұлғайды (0,49-ға дейін), ал орташа
деңгейден жоғары АҚАК бар кәсіпорындардың
үлесі аздап төмендеді (55,4%-ға дейін).
0,67
0,60
61,1
59,2
0,52
45,0
0,64
49,4
46,7
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2013-3
Кәсіпорындардың үлесі - АҚАК > орташа мәні
Салалар бойынша АҚАК орташа мәні
Құрылыста іскерлік белсенділік аздап жақсарды:
67,4%
АҚАК деңгейі ұлғайды (0,29-ға дейін).
кәсіпорындардың осы мәннен жоғары АҚАК бар.
1,0
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
Кәсіпорындардың үлесі - АҚАК > орташа мәні
Салалар бойынша АҚАК орташа мәні
АҚАК орташа мәні аздап төмендеді (0,64-ға дейін), ал
АҚАК бар кәсіпорындардың үлесі орташа салалық
деңгейге қарағанда көп, едәуір ұлғайды (49,4%-ға
дейін).
*Бөлімге әдіснамалық түсініктемелер
Бөлімнің көрсеткіштері салалар бойынша орташа есеппен есептелген, тоқсанның соңында кәсіпорындардан баланстың және өнімді (жұмысты, қызметті) сатудан түскен кірістің көрсеткіштерінің күтулі
мәндерін бағалаудан алынған қаржы коэффициенттерін сапалық және сандық бағалаумен ұсынылды. Бұл ретте алынатын бағалар нолардың е преследуют цели получения абсолютной точности их значений
және саланың жай-күйінің өзгерістер үрдістерін жедел талдауға қызмет етеді.
7
2.3. Сату шығындары (өнімді сатудан кірістің 1 теңгеге шығындар): (өзіндік құн/өнімді сатудан кіріс)
және меншік капиталының рентабелділігі (МКР): ((өнімді сатудан кіріс - өзіндік құн)/меншік капитал*100)
2014 жылғы 3-тоқсанда тұтастай алғанда нақты сектор бойынша меншік капиаталының рентабельділігімен ахуал аздап жақсарды. Сауда саласында
ең жақсы ахуал, онда кәсіпорындардың үлесі МКР>20% кәсіпорындардың үлесі 50%-дан астам болды.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
38,6 40,4
39,9
0,59
2013-3
2013-4
2014-1
2014-2
38,8
0,62
2014-3
Кәсіпорындардың үлесі - МКР >20%
Кәсіпорындардың үлесі - МКР <5%
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Өңдеуші өнеркәсіп
Тау-кен өндіру өнеркәсібі
Экономиканың нақты секторы бойынша барлығы
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1,0
0,9
39,9
36,5 0,8
31,0
0,7
0,6
0,5
0,36
0,39 0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
2014-3
2014-2
39,0
2013-3
2013-4
2014-1
Кәсіпорындардың үлесі - МКР >20%
Кәсіпорындардың үлесі - МКР <5%
60
0,85
0,75
50
40
43,6
30
30,7
20
0,73
39,4
33,2
10
0
2013-3
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
Кәсіпорындардың үлесі - МКР >20%
Кәсіпорындардың үлесі - МКР <5%
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Кәсіпорындардың үлесі - МКР >20%
Кәсіпорындардың үлесі - МКР <5%
Өнімді сатудың үлестік шығындары
Кәсіпорындардың үлесі - МКР >20%
Кәсіпорындардың үлесі - МКР <5%
Өнімді сатудың үлестік шығындары
Кәсіпорындардың үлесі - МКР >20%
Кәсіпорындардың үлесі - МКР <5%
Өнімді сатудың үлестік шығындары
2014 ж. 3-тоқсанда көрсеткіштер жақсарды:
Кәсіпорындардың үлесі - МКР<5% төмендеді (38,8%-ға
дейін), а кәсіпорындардың үлесі - МКР>20% - ұлғайды
(39,9%-ға дейін).
Тау-кен өндіру саласында көрсеткіштер нашарлады:
Кәсіпорындардың үлесі - МКР>20% аздап төмендеді
(39,0%-ға дейін), а кәсіпорындардың үлесі - МКР<5%
ұлғайды (36,5%-ға дейін).
жақсарды:
біршама
өнеркәсінде
Өңдеу
Кәсіпорындардың үлесі - МКР<5% төмендеді (39,4%-ға
дейін), ал кәсіпорындардың үлесі - МКР>20% едәуір
ұлғайды (33,2%-ға дейін).
Құрылыс
Сауда
Көлік және қоймаға алу
60
0,95
50
1,0
50,7
42,1
40
45,8
1,0
41,1
36,7
0,9
0,91
30
0,9
0,86
20
0,8
10
0,8
0
2013-3
2013-4
2014-1
2014-2
70
60
50
40
30
20
10
0
0,81
57,0
28,4
2013-4
2013-3
2014-3
57,4
Кәсіпорындардың үлесі - МКР >20%
Кәсіпорындардың үлесі - МКР <5%
Өнімді сатудың үлестік шығындары
2014-1
2014-2
0,84
26,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0,80
39,6
34,8
2013-3
2014-3
2014-1
2014-2
40,5
35,8
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
2014-3
Кәсіпорындардың үлесі - МКР >20%
Кәсіпорындардың үлесі - МКР <5%
Өнімді сатудың үлестік шығындары
Кәсіпорындардың үлесі - МКР >20%
Кәсіпорындардың үлесі - МКР <5%
Өнімді сатудың үлестік шығындары
Құрылыста МКР<5% кәсіпорындар саны едәуір
ұлғайды
және
дейін)
(36,7%-ға
төмендеді
Кәсіпорындардың үлесі - МКР>20% (45,8%-ға дейін).
2013-4
0,80
Саудада аздап жақсарды: Кәсіпорындардың үлесі ал
дейін),
(26,1%-ға
төмендеді
МКР<5%
кәсіпорындардың үлесі - МКР >20% аздап ұлғайды
(57,4%-ға дейін).
Салада кәсіпорындардың үлесі - МКР<5% аздап
қатар
сонымен
дейін),
(40,5%-ға
ұлғайды
кәсіпорындардың үлесі - МКР>20% (35,8%-ға дейін).
*Бөлімге әдіснамалық түсініктемелер
Бөлімнің көрсеткіштері салалар бойынша орташа есеппен есептелген, тоқсанның соңында кәсіпорындардан баланстың және өнімді (жұмысты, қызметті) сатудан түскен кірістің көрсеткіштерінің күтулі
мәндерін бағалаудан алынған қаржы коэффициенттерін сапалық және сандық бағалаумен ұсынылды. Бұл ретте алынатын бағалар нолардың е преследуют цели получения абсолютной точности их значений
және саланың жай-күйінің өзгерістер үрдістерін жедел талдауға қызмет етеді.
8
2.4. Сату рентабельділігі негізінде қаржылық жай-күйді бағалау (СР): (100*(өнімді сатудан кіріс - өзіндік құн)/өнімді сатудан түскен кіріс
2014 жылғы 3-тоқсанда тау-кен өндіру өнеркәсібінде және көлікте ахуал ең жақсы, онда пайдасы бар кәсіпорындар айтарлықтай көп және зиян шеккен
және рентабелділігі төмендер саны барынша төмен. ең төмен ахуал құрылыста, онда рентабелділігі төмен және зиян шеккен кәсіпорындар басқа
салаларға қарағанда көп.
100
80
32,9
32,7
32,8
34,2
34,5
40
20
100
100
80
80
60
60
44,6
22,6
44,1
23,3
42,7
24,5
43,8
22,0
0
2013-3
2014-2
2014-1
2013-4
Кәсіпорындардың үлесі - СР > 30%
Кәсіпорындардың үлесі 5<- СР<30%
Кәсіпорындардың үлесі - СР < 5%
44,8
20,6
2014-3
2014 ж. 3-тоқ. нақты сектордың қаржылық жай-күйі
аздап жақсарды: рентабелділігі төмен және зиян шеккен
кәсіпорындардың саны төмендеді (20,6%-ға дейін), ал
рентабелділігі жоғары кәсіпорындардың саны ұлғайды
(34,5%-ға дейін).
Өңдеуші өнеркәсіп
Тау-кен өндіру өнеркәсібі
Экономиканың нақты секторы бойынша барлығы
58,8
40
20
0
56,1
57,5
56,6
27,9
24,6
28,5
28,5
54,0
49,2
49,9
51,1
51,9
20,5
22,9
25,4
20,4
19,6
60
26,8
24,8
14,4
19,1
2013-3
56,6
25,5
40
32,2
28,1
31,4
11,2
14,4
11,9
2014-3
2014-2
2014-1
2013-4
Кәсіпорындардың үлесі - СР > 30%
Кәсіпорындардың үлесі 5<- СР<30%
Кәсіпорындардың үлесі - СР < 5%
Салада рентабелділігі жоғары кәсіпорындардың
үлесі (56,6%) басқа салаларға қарағанда едәуір көп.
РК төмен кәсіпорындардың үлесі төмендеді (11,9%ға дейін).
20
0
2013-3
2014-2
2014-1
2013-4
Кәсіпорындардың үлесі - СР > 30%
Кәсіпорындардың үлесі 5<- СР<30%
Кәсіпорындардың үлесі - СР < 5%
2014-3
Саланың қаржылық жай-күйі аздап жақсарды:
рентабелділігі төмен және зиян шеккендер саны аздап
төмендеді (19,6%-ға дейін).
рентабелділігі жоғары кәсіпорындардың саны ұлғайды
(34,5%-ға дейін).
төмендеді (19,6%-ға дейін).
ға дейін).
Құрылыс
Сауда
100
80
100
29,2
28,9
43,7
43,3
27,1
27,8
2013-3
2013-4
60
40
20
Көлік және қоймаға алу
26,3
35,8
38,0
30,4
31,8
80
100
23,3
24,0
24,4
41,6
28,0
26,7
2014-2
2014-3
40
20
Кәсіпорындардың үлесі - СР > 30%
Кәсіпорындардың үлесі 5<- СР<30%
Кәсіпорындардың үлесі - СР < 5%
Құрылыста рентабелділігі төмен және зиян шеккен
кәсіпорындардың үлесі аздап төмендеді (26,7%-ға
дейін), ал рентабельділігі жоғары кәсіпорындардың
үлесі аздап ұлғайды (31,8%-ға дейін).
80
41,2
36,7
42,3
42,7
41,4
36,7
38,9
29,1
33,8
35,2
22,2
24,4
28,6
23,6
23,3
2013-3
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
60
56,1
58,1
55,7
57,1
58,5
20,5
19,3
18,5
18,9
17,1
2013-3
2013-4
2014-1
2014-2
2014-3
0
*Бөлімге әдіснамалық түсініктемелер
25,8
60
41,5
0
2014-1
22,6
40
20
Кәсіпорындардың үлесі - СР > 30%
Кәсіпорындардың үлесі 5<- СР<30%
Кәсіпорындардың үлесі - СР < 5%
Саудада қаржылық жағдай аздап жақсардыь:
рентабелділігі
төмен
және
зиян
шеккен
кәсіпорындардың үлесі төмендеді (17,1%-ға дейін).
0
Кәсіпорындардың үлесі - СР > 30%
Кәсіпорындардың үлесі 5<- СР<30%
Кәсіпорындардың үлесі - СР < 5%
Салада рентабелділігі төмен және зиян шеккен
кәсіпорындардың үлесі аздап төмендеді (23,3%-ға
дейін), ал рентабелділігі орташа кәсіпорындардың үлесі
аздап ұлғайды (35,2%-ға дейін).
9
Бөлімнің көрсеткіштері салалар бойынша орташа есеппен есептелген, тоқсанның соңында кәсіпорындардан баланстың және өнімді (жұмысты, қызметті) сатудан түскен кірістің көрсеткіштерінің күтулі
мәндерін бағалаудан алынған қаржы коэффициенттерін сапалық және сандық бағалаумен ұсынылды. Бұл ретте алынатын бағалар нолардың е преследуют цели получения абсолютной точности их значений
және саланың жай-күйінің өзгерістер үрдістерін жедел талдауға қызмет етеді.
Орташа салалық мәннің серпіні және негізгі қаржы көрсеткшітерін квартилдік бөлу (өтімділік, капиталдың құрылымы, іскерлік
белсенділік, рентабелділік):
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді әзірлеу
2013 жылғы 3-тоқсан
2013 жылғы 4-тоқсан
2014 жылғы 1-тоқсан
2014 жылғы 2-тоқсан
2014 жылғы 3-тоқсан
1.98
0.72
1.31
1.10
1.73
1. Жабу коэффициенті (1 теңге мерзімді міндеттемелердің айналым қаражаты), ол ағымдағы өтімділік коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
0.73
2.01
1.17
0.76
2.10
1.11
0.82
2.50
1.19
2.25
0.76
1.56
1.09
2.40
2.71
2. Жалпы төлем қабілеттілігінің коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
25% - 50% -75%
1.00
1.96
1.37
2.25
1.01
2.16
1.49
2.42
1.00
1.96
1.36
2.15
1.00
1.68
1.35
2.07
1.00
1.45
1.18
1.79
3. Қайта қаржыландыру деңгейі
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
35.0
36.9
69.0
3.3
34.9
38.0
63.3
2.0
32.3
33.7
61.6
1.6
30.4
33.8
63.0
8.4
38.6
40.5
69.9
4. Активтердегі айналым қаражатының үлесі, %
Cалалар бойынша орташа мәні
46.9
Квартиль: 25% - 50% -75%
28.7 44.4
68.5
26.4
47.7
44.1
69.9
28.4
48.4
44.2
71.0
29.5
49.8
46.8
73.4
30.1
50.8
50.2
75.2
5. Активтердің айналымдылық коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
0.10
0.30
0.10
0.20
0.19
0.29
0.06
0.18
0.15
0.26
0.09
0.24
0.18
0.31
0.09
0.21
0.18
0.29
6. Айналым қаражатының айналымдылық коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
0.59
Квартиль: 25% - 50% -75%
0.27 0.55 0.76
0.26
0.66
0.54
0.86
0.16
0.51
0.41
0.66
0.19
0.55
0.47
0.77
0.25
0.51
0.44
0.77
7. Сату рентабелділігі, %
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
13.2
38.2
38.3
61.4
18.3
41.3
38.4
66.6
18.2
38.1
35.0
60.2
18.0
33.8
33.2
49.5
4.7
17.9
0.22
0.21
39.3
38.8
60.2
Сату рентабелділігінің көрсеткші үлгісінде кестеге түсініктеме:
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
33.8
18.0 33.2
саланың 25%
кәсіпорындарында 18%-дан
төмен сату рентабелділігі бар
49.5
саланың 75%
кәсіпорындарында 49,5%-дан
төмен сату рентабелділігі бар
50% кәсіпорындарда 33,2%дан төмен сату
рентабелділігі бар
Орташа салалық мәннің серпіні және негізгі қаржы көрсеткшітерін квартилдік бөлу (өтімділік, капиталдың құрылымы, іскерлік
белсенділік, рентабелділік):
Өңдеу өнеркәсібі
2013 жылғы 3-тоқсан
2013 жылғы 4-тоқсан
2014 жылғы 1-тоқсан
2014 жылғы 2-тоқсан
2014 жылғы 3-тоқсан
1. Жабу коэффициенті (1 теңге мерзімді міндеттемелердің айналым қаражаты), ол ағымдағы өтімділік коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
1.53
1.80
1.27
Квартиль: 25% - 50% -75%
0.74
1.16
1.97
0.80
1.20
2.33
0.70
1.03
1.69
0.72
1.34
1.10
1.71
0.70
1.04
1.00
1.35
2. Жалпы төлем қабілеттілігінің коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
25% - 50% -75%
1.00
1.94
1.32
2.25
1.00
2.12
1.34
2.43
1.00
1.84
1.26
2.10
1.00
1.87
1.27
2.09
1.00
1.23
1.13
1.49
3. Қайта қаржыландыру деңгейі
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
1.0
30.2
30.2
65.3
1.8
32.3
31.6
68.0
0.8
29.3
27.8
64.1
0.7
29.1
25.8
62.1
3.5
34.2
30.7
63.6
4. Активтердегі айналым қаражатының үлесі
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
35.6
56.6
57.5
80.1
35.9
56.2
56.2
79.4
34.9
55.8
56.0
78.3
37.8
57.3
59.4
78.4
37.3
57.4
58.3
80.2
5. Активтердің айналымдылық коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
0.12
0.36
0.26
0.47
0.11
0.32
0.25
0.44
0.06
0.18
0.16
0.30
0.11
0.33
0.23
0.43
0.10
0.28
0.23
0.41
6. Айналым қаражатының айналымдылық коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
0.68
Квартиль: 25% - 50% -75%
0.21
0.51
0.86
0.21
0.49
0.43
0.72
0.11
0.36
0.29
0.53
0.19
0.58
0.45
0.78
0.21
0.43
0.41
0.61
7. Сату рентабелділігі
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
31.4
5.8
16.9
17.7
32.9
5.2
15.7
16.4
30.2
8.0
19.2
19.5
33.0
8.9
21.7
19.4
32.5
8.0
18.7
17.8
Орташа салалық мәннің серпіні және негізгі қаржы көрсеткіштерін квартилдік бөлу (өтімділік, капиталдың құрылымы, іскерлік
белсенділік, рентабелділік):
Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу
2013 жылғы 3-тоқсан
2013 жылғы 4-тоқсан
2014 жылғы 1-тоқсан
2014 жылғы 2-тоқсан
2014 жылғы 3-тоқсан
1. Жабу коэффициенті (1 теңге мерзімді міндеттемелердің айналым қаражаты), ол ағымдағы өтімділік коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
1.72
1.90
2.39
Квартиль: 25% - 50% -75%
0.98
1.15
1.89
0.98
1.19
2.01
0.99
1.18
2.23
0.96
1.88
1.14
1.88
0.94
1.28
1.08
1.49
2. Жалпы төлем қабілеттілігінің коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
25% - 50% -75%
1.00
1.46
1.11
1.60
1.00
1.39
1.09
1.53
1.00
1.54
1.11
1.59
1.00
1.47
1.09
1.55
1.00
1.17
1.06
1.32
3. Қайта қаржыландыру деңгейі
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
4.7
26.3
15.0
47.3
0.5
27.8
16.6
53.4
0.3
25.1
14.3
52.3
0.3
23.2
12.2
46.5
0.3
22.7
11.9
40.5
4. Активтердегі айналым қаражатының үлесі
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
75.5
84.7
93.6
99.6
78.7
86.5
94.8
99.6
80.5
62.9
95.3
99.7
80.8
87.5
95.7
99.8
88.6
93.2
97.4
99.9
5. Активтердің айналымдылық коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
0.15
0.56
0.47
0.83
0.20
0.80
0.52
0.97
0.11
0.44
0.30
0.63
0.18
0.63
0.46
0.89
0.13
0.41
0.36
0.65
6. Айналым қаражатының айналымдылық коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
0.95
Квартиль: 25% - 50% -75%
0.21
0.62
1.18
0.25
1.17
0.68
1.33
0.14
0.61
0.39
0.87
0.25
0.94
0.58
1.09
0.19
0.66
0.53
0.99
7. Сату рентабелділігі
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
29.9
7.6
20.6
16.4
29.3
8.5
21.8
16.8
31.2
8.3
19.5
16.5
28.9
8.3
16.3
14.3
24.2
7.4
20.8
16.7
Орташа салалық мәннің серпіні және негізгі қаржы көрсеткшітерін квартилдік бөлу (өтімділік, капиталдың құрылымы, іскерлік
белсенділік, рентабелділік):
Құрылыс
2013 жылғы 3-тоқсан
2013 жылғы 4-тоқсан
2014 жылғы 1-тоқсан
2014 жылғы 2-тоқсан
2014 жылғы 3-тоқсан
1. Жабу коэффициенті (1 теңге мерзімді міндеттемелердің айналым қаражаты), ол ағымдағы өтімділік коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
1.69
1.24
1.49
Квартиль: 25% - 50% -75%
0.78
1.08
1.85
0.63
1.02
1.53
0.72
1.02
1.68
0.68
1.10
0.99
1.43
0.78
0.96
0.96
1.12
2. Жалпы төлем қабілеттілігінің коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
25% - 50% -75%
1.00
1.43
1.17
1.62
1.00
1.39
1.18
1.60
1.00
1.50
1.12
1.65
1.00
1.40
1.11
1.69
1.00
1.13
1.05
1.27
3. Қайта қаржыландыру деңгейі
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
1.5
29.9
22.7
60.4
2.3
30.4
23.8
58.8
1.0
28.7
19.0
58.9
1.0
29.1
18.9
54.4
0.8
28.6
20.4
53.8
4. Активтердегі айналым қаражатының үлесі
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
48.0
66.5
71.4
89.1
42.4
62.8
66.3
88.1
41.9
62.9
66.5
88.9
44.8
63.1
67.6
86.4
53.0
68.5
73.8
90.2
5. Активтердің айналымдылық коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
0.14
0.45
0.32
0.69
0.15
0.46
0.35
0.69
0.03
0.27
0.13
0.37
0.07
0.32
0.25
0.44
0.09
0.29
0.24
0.45
6. Айналым қаражатының айналымдылық коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
0.89
Квартиль: 25% - 50% -75%
0.20
0.53
1.23
0.23
0.87
0.57
1.12
0.06
0.53
0.24
0.69
0.13
0.68
0.42
0.92
0.14
0.48
0.37
0.76
7. Сату рентабелділігі
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
36.2
5.1
19.6
17.1
32.9
0.8
4.8
12.6
32.9
5.4
21.9
15.7
38.9
5.0
14.1
11.2
22.4
5.4
21.6
15.4
Орташа салалық мәннің серпіні және негізгі қаржы көрсеткіштерін квартилдік бөлу (өтімділік, капиталдың құрылымы, іскерлік
белсенділік, рентабелділік):
Қөлік және қоймаға алу
2013 жылғы 3-тоқсан
2013 жылғы 4-тоқсан
2014 жылғы 1-тоқсан
2014 жылғы 2-тоқсан
2014 жылғы 4-тоқсан
1. Жабу коэффициенті (1 теңге мерзімді міндеттемелердің айналым қаражаты), ол ағымдағы өтімділік коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
1.18
1.64
1.77
Квартиль: 25% - 50% -75%
0.52
0.97
1.60
0.53
1.00
1.99
0.55
1.01
2.05
0.60
1.77
1.01
1.84
0.55
1.17
1.00
1.56
2. Жалпы төлем қабілеттілігінің коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
25% - 50% -75%
1.01
1.82
1.22
1.99
1.02
2.77
1.30
2.36
1.01
2.57
1.28
2.47
1.01
2.56
1.29
2.58
1.02
1.73
1.25
2.04
3. Қайта қаржыландыру деңгейі
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
2.5
31.9
26.3
63.1
3.3
32.4
27.6
64.0
3.0
33.9
26.8
63.9
2.4
33.7
26.0
66.7
5.2
36.6
29.9
68.2
4. Активтердегі айналым қаражатының үлесі, %
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
16.6
45.9
37.8
77.6
16.0
45.3
37.9
77.2
18.8
46.6
38.2
76.8
15.7
45.7
36.6
79.7
14.7
45.3
36.1
75.9
5. Активтердің айналымдылық коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
0.07
0.28
0.19
0.36
0.07
0.30
0.19
0.40
0.06
0.24
0.15
0.29
0.07
0.29
0.16
0.35
0.06
0.22
0.14
0.30
6. Айналым қаражатының айналымдылық коэффициенті
Cалалар бойынша орташа мәні
0.70
Квартиль: 25% - 50% -75%
0.16
0.56
1.10
0.18
0.95
0.59
1.29
0.13
0.74
0.43
1.07
0.17
0.82
0.54
1.17
0.14
0.60
0.48
0.96
7. Сату рентабелділігі, %
Cалалар бойынша орташа мәні
Квартиль: 25% - 50% -75%
47.5
5.9
26.1
22.6
45.5
4.7
26.2
23.5
51.2
6.8
28.6
26.0
48.3
9.0
30.8
26.1
48.3
7.4
26.5
24.5
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа