close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

, , - я º - я º Ú Ê - Gujarat Information Bureau

код для вставкиСкачать
ુ
ાદિશક
માહતી કચેર, જરાત
રાય, રાજકોટ
તરરાય પતંગ મહો સવ-૨૦૧૫
я
- !" я#$ %&
$' () **+
રાજકોટ તા. ૧૩ *+,ુઆર- રાજકોટવાસીઓના 0તરનો ઉમંગ ર2ૂ કરતા તરરાય પતંગ
ુ
મહો સવ-૨૦૧૫નો આ4 આહલાદક વાતાવરણ વ7ચે ઇ9રયા ગાડ; ન ખાતે =ભારં
ભ થયો હતો.
ુ
આ સંગે રાયના @મ અને રોજગાર, પાણીBરવઠા
તથા વાહનDયવહાર મંEી@ી િવજયભાઇ Fપાણીએ
ુ
અને િવ9માં જરાતની
ુ
જણાD, ુ ં હH ું ક જરાત
ખાતે વષJવષ; ઉજવાતો પતંગો સવ સમK દશ
આગવી
ુ
ં
ઓળખ બની Nકયો
છે . આવનારા દવસોમાં ભારતને મહાસPા બનાવનારો પવન સતત Qકાતો
રહ, તેવી
ુ
તેમણે ભાવના Dયકત કર હતી અને રાજકોટવાસીઓ, જરાતના
અ+ય દશો
તથા દશના
રાયો અને
ુ 7છા પાઠવી હતી. મંEી@ી તથા અ+ય
િવ9માંથી પધારલા
પતંગબાજોને તેમણે ઉPરાયણની =ભે
ુ
મહાSભાવોએ
પતંગ ઉડાડવાની મોજ માણી હતી.
ુ
જરાત
વાસન િનગમના બોડ; ઓફ ડરકટર
@ી અિમત ઠાકર ાસંગીક વચનમાં ઉUલાસભેર જણાD, ુ ં
ુ
હH ું ક, ધરતીએ આકાશને લખેલા ેમપE સમા પતંગને વધાવવા છે Uલા સતત ૨૭ વષ;થી જરાતમાં
ુ
તરરાય પતંગો સવ ઉજવાય છે . 4નાથી સમK િવ9S ુ ં Wયાન જરાત
િત ક+ Xીત થાય છે . @ી
ઠાકર પતંગ રિસયાઓને મન Y ૂકને પતંગ ઉડાડવા ઇજન પાઠD, ુ ં હH.ુ ં
ુ
ુ
જરાત
વાસન િનગમ તથા ZજUલા વહવટતંEના સં,કત
ઉપ[મે રાજકોટના ઇ\વરયા હલવેલી ખાતે
ુ
યો*યેલા તરરાય પતંગ મહો સવનો =ભારં
ભ કરાDયા બાદ એલ.].ધોળકયા ^_ુલની છાEાઓએ
ુ
રં ગારં ગ ^વાગત ગીત ર2ૂ ક,` ુ હH ુ.ં કલેકટર [email protected]ી
મનીષા ચંXાએ ^વાગત વચનમાં પતંગો સવના
ુ
ુ
આયોજનની Fપરખા
Bર
પાડ હતી. સbટપોલ ^_ુલની છાEાઓએ વહાવેલી બે+ડની aરાવcલઓના
ુ
સથવાર પતંગબાજોને આમંિEતો મેદાન તરફ દોર ગયા હતા, યાં પતંગબાજોએ સતત દોઢ કલાક aધી
ુ -eશ
ુ કર દધા હતા.
આકાશમાં કાગળની રં ગોળ રચીને રાજકોટવાસીઓને eશ
ુ ન બાબરયા, ાંત અિધકાર@ી
આ સંગે મેયર @ીમતી રfાબેન બોcળયા, ધારાસgય @ીમિત ભાSબે
ુ
પી.એમ. ડોબરયા તથા [email protected]ી
Zજhાસાબેન ગઢવી, વાસન અિધકાર@ી ક.વી પઢયાર તથા મોટ
સંiયામાં નગરજનો ઉપિ^થત રહયા હતા. આભારદશ;ન @ી સનાતન પંચોલીએ ક,` ુ હH ુ.ં
12+ # 3(
,
$- * ./ 0&
( .
રાજકોટ તા. ૧૩ *+,ુઆર- રાજયમાં બનતા +ુ હાઓમાં મોબાઇલ ફોનના ઉપયોગ થાય છે તેમજ
મોબાઇલ ચોરના +ુ હાઓS ુ ં માણ વધવા પામેલ છે . આવા +ુ હાઓ શોધી કાઢવા માટ +ુ હામાં
j
ુ aધી
ુ પહlચવા
વપરાયેલ અથવા વહચાયે
લ મોબાઇલ ફોનના IMEI નંબરS ુ ં કkગ કરને +ુ હાના Yળ
ય નો કરવામાં આવે છે .
ુ પહlચવામાં આવે યાર *ણવા મળે છે ક, તેમણે કોઇ
ઘણી વખતે મોબાઇલ ફોનના વપરાશ કતા; aધી
છે 4 મોબાઇલ વેચનાર/ખરદ કરનારને ચોરાયેલ અથવા
અ*nયા માણસ પાસેથી મોબાઇલ ખરદલ
ુ aધી
ુ પહlચે
+ુ હામાં વપરાયેલ હોવાની માહતી હોતી નથી. અને મોબાઇલ કkગ
કર અને +ુ હાના Yળ
યાર એp ુ ં *ણવા મળે છે ક મોબાઇલ કોઇ અ*ણી Dયકતએ આપેલ છે અને તેને qંુ ઓળખતો નથી તેમ
*ણવા મળે છે 4થી તપાસમાં કોઇ ફળદાયક હકકત મળતી નથી. આ બાબતે કોઇ Dયકતઓ
મોબાઇલ/સીમકાડ;
હ+ડ
સેટ
િવગેર
અગર
ઓળખકાડ;
અથવા
કોઇ
પણ
ઓળખપE
વગર
ુ aધી
ુ
લેનાર/વેચનારની જવાબદાર નકક કરવી અને ^H ુત બાબતે આવા +ુ હાઓના Yળ
પહlચી
ુ
સાચા આરોપીને શોધી કાઢવા માટ 2ના
મોબાઇલના વપરાશકાર તે મોબાઇલ કોની પાસેથી ખરદયો
અથવા કોને વે7યો તે *ણવા માટ શહર પોલીસ કિમ\નર@ી મોહન ઝાએ ફોજદાર કાય;રતી અિધનીયમ
ુ
અ+વયે મળે લ સPાની Fએ રાજકોટ શહરના
સમK િવ^તારમાં 2ના
મોબાઇલ લે-વેચ કરનાર વેપારએ
ુ
મોબાઇલ લેતા પહલા
મોબાઇલ વેચનારS ુ ં તથા 2ના
મોબાઇલ વેચતી વખતે મોબાઇલ ખરદનારાS ુ ં
ુ ુ ુ નામ, સરનાYંુ નlધp ુ ં ફર]યાત બનાવવામાં આવે તે માટ િનયત િવગતો સાથેના
ઓળખ 0ગેS ુ ં BરBs
ર]^ટરો િનભાવવાનો qકમ
કયJ છે .
ુ
ુ
2ના
મોબાઇલ ખરદતી વખતે વેપારએ િનભાવવાના ર]^ટરમાં મોબાઇલની િવગત/કંપની તથા IMEI
No. તેમજ મોબાઇલ વbચનાર/ખરદનારS ુ ં નામ, સરનામા અને
ુ
.
ID tફની
િવગત દશા;વવાની રહશે
ુ
જયાર 2ના
મોબાઇલ વેચતી વખતે વેપારએ િનભાવવાના ર]^ટરમાં મોબાઇલની િવગત/કંપની તથા
ુ
IMEI No. તેમજ મોબાઇલ વેચનાર/ ખરદનારS ુ ં નામ, સરનામાની િવગત અને ID tફની
િવગત
.
દશા;વવાની રહશે
ુ
, 4નો ભંગ કરનાર Dયકત
આ qકમ
તા. ૧૫/૦૧/૨૦૧૫ થી તા. ૧૪-૩-૨૦૧૫ aધી
અમલમાં રહશે
ુ
ુ
ભારતીય દંડ સહતાની કલમ ૧૮૮ Yજબ
િશfાને પાE થશે.
6 2 7+.8-(
6 , 3.
я(+ 4-
(5+
479:, +-
#,
6
6
6 -, <=( 2>, ?-%@
+9.+(+
, (.+. 9) A .
. (
6
C(
/?
રાજકોટ તા. ૧૩ *+,ુઆર- રાજકોટ શહરમાં
કોઇ આતંકવાદ બનાવ બનતો અટકાવવા, *હર
ુ રાજકોટ શહર
પોલીસ કિમ\નર@ી મોહન
સલામતી તેમજ કાયદો અને Dયવ^થા જળવાઇ રહ તે હHથી
ુ િસWધ કર રાજકોટ શહર
પોcલસ કિમ\નરટ
િવ^તારમાં આવેલ બbકkગ સં^થાઓ,
ઝાએ એક *હરનાY
ુ
એ.ટ.એમ.સે+ટરો, સોના,ચાંદ અને ડાયમંડના કમતી ઝવેરાત વેચનાર wકાનો
તથા શો-Fમ, શોપkગ
, ગે^ટ હાઉસ, લોજkગ-બૉડ{ગ,
મોલ, મUટxલેકસ થીયેટર, શોપkગ સે+ટર, કોમશyયલ સે+ટર, હોટલ
ધમ;શાળા, અિતિથહૃ, િવ@ામહૃ, બqમાળ
cબUડkગો, મોટા ઔ~ોcગક એકમો, મોટા ધાિમક ^થળોના
ુ
ુ
માcલકો, ઉપભો€તાઓ, વહવટકતા;ઓએ તેમના ધંધાના ^થળોના વેશ ારો ઉપર Bરતા
માણમાં
ુ
તાલીમબWધ સીકયોરટ ગાડ; ને મેટલ ડટકટર
સાથે ફરજ પર િન,કત
કરવા ફરમાવેલ છે . વેશાર
જનતા
ઉપર તથા બહાર નીકળવાના ાર પર, રસેxશન કાઉ+ટર, લોબી, બેઝમે+ટ, પાક‚ગ તથા *હર
રાની Dયવ^થા કરવાની
માટના
વેશની તમામ જƒયાઓ આવર લે તેટલી સંiયામાં સી.સી. ટ.વી. કમે
. આ કમે
રા સાર ણવ
ુ
^પટ ઓળખી શકાય અને વાહનના
રહશે
તાવાળા વ„ ુ ર+ જના(માણસોના ચહરા
. તથા cબUડkગના બહારના ભાગે પી.ટ.ઝેડ કમે
રા ગોઠવવાના
નંબર વાંચી શકાય તેવા) ગોઠવવાના રહશે
. કોઇ પણ જƒયાની 0દરના ભાગS ુ ં સંB ૂણ; કવરજ
સતત થાય, વેશતા અને બહાર નીકળતા
રહશે
^પટ જોઇ શકાય, તમામ પાક‡ગની જƒયાS ુ ં સંB ૂણ; કવરજ
તમામ માણસોની અવર-જવર તથા ચહરા
* માટના
થાય, તથા રસેxશન કાઉ+ટર, બેઝમે+ટ, અને *હર
વેશની તમામ જƒયાઓS ુ ં a ૂB ૂણ;
થાય, તે રતે આ કમે
રા ગોઠવવાના રહશે
. આ સી.સી. ટ.વી.ના રકોડ‚ગના
ઓછામાં ઓછા
કવરજ
ડટા
ુ સાચવવાના રહશે
. આ કમે
રા સતત ૨૪ કલાક aધી
ુ ચાˆ ુ રહ તે જોવાની જવાબદાર
૩૦ દવસ aધી
. સી.સી. ટ.વી.કમે
રાની અને િસકયોરટ ગાડ; ની Dયવ^થા
માcલકો, ઉપભો€તાઓ, વહવટકતા;ઓની રહશે
. નવા શF થતા
હાલ હયાત તમામ ઉકત એકમોએ આ *હરનામાની
િસિWધથી દન-૭માં કરવાની રહશે
. આ qકમ
એકમોએ ઉપરોકત Dયવ^થા કયા; બાદ જ ધંધો શF કરવાનો રહશે
તા. ૧૫-૦૧-૨૦૧૫ થી
ુ
ુ લાુ રહશે
.
તા.૧૪-૦૩-૨૦૧૫ aધી
66 EF
G( ) я(H Iя& G > +J(
- K<
18 N 9.2<) F?
રાજકોટ તા. ૧૩ *+,ુઆર - દવ‰
ૂિમ ારકા ખાતે થનાર ૬૬માં *સPાક પવ;ની રાજયકfાની
ઉજવણી અ+વયે. હોડ ^પધા; તા.૧૮ *+,ુઆરએ સવાર ૯-૩૦ થી ૧૨-૩૦ દરિમયાન (ઓખાથી બેટ
ારકા ફરને ઓખા) યો*શે. 4માં મહાજન ^મારક સYXુ, હોડ^પધા;, હરઓમ આ@મના સહયોગથી
ૂ ો સાહત કરવા cબન યાંિEક હોડ^પધા; યો*શે.
સાગરકાંઠ વસતા સાગરખેŒને
O>P +Q?
(-
+6 ( પોલીસ કિમ\નરટ
િવ^તારમાં વહલી
રાજકોટ તા. ૧૩ *+,ુઆર- રાજકોટ શહર
સવારના શF થતા
ુ
સલામતી તેમજ
ટ,શન
કલાસીસમાં િવ~ાથyઓ/િવ~ાથyનીઓ અgયાસ કરવા *ય છે . 4થી *હર
પોલીસ પોલીસ કિમ\નર@ી મોહન ઝાએ રાજકોટ શહર
ના
િવ~ાથy/િવ~ાથyિનઓના હતમાં રાજકોટ શહર
ુ સવારના કલાક ૭-૦૦ વાƒયા પહલા
તથા
સમK િવ^તારમાં તા. ૨૧-૧-૧૫ થી તા. ૨૦-૦૩-૨૦૧૫ aધી
ુ
સાંજના કલાક ૮-૦૦ બાદ િવ~ાથyનીઓ (Girl Student)ના શૈfcણક ટ,શન
કલાસીસ તથા શાળાઓ ચાˆ ુ
રાખવા ઉપર િતબંધ ફરમાDયો છે . આ qકમ
(Boys Student)ને લા ુ પડતો નથી. આ qકમનો
ભંગ
ુ
ુ
કરનાર Dયકત િશfાને પાE થશે.
R
, : A 2 < ( N я(+
-9Q ST
6
< F N Uя( *-
/6 ?--
-
- я?V
ઓકટોપસ, પાંડા, ŽKી બડ; , નાગ, પંખી, પતંcગ,,ું ડાઇમ+ડ, ફટર, બોકસ અને એ િસવાયના તો
ઘણાબધા આકારોના પતંગોથી રાજકોટની ભાગોળે આવેલા ઇ\વરયા હલ વેલીS ુ ં આકાશ મી ઉઠ, ુ ં હH ુ.ં
ુ
રાજકોટ ખાતે યો*યેલા તરરાય પતંગ મહો સવમાં રં ગીલા રાજકોટવાસીઓના Yડને
િતcબ‘cબત
કરતો આકાશી ન*રો માણવા નાગરકોની ફોજની ફોજ ^વયં‰ ૂ રતે જ ઉમટ પડ હતી. ઇ\વરયા હલ
વેલી ખાતે આજના દવસે િનઃ=Uુ ક વેશની Dયવ^થા હોવાથી આયોજકોને પણ કોઇ કારની તંગદલીનો
સામનો કરવો નહોતો પડયો.
“ા+સથી પધારલા
બે પતંગવીરો રાજકોટવાસીઓનો ઉ સાહ જોઇને દંગ રહ ગયા હતા. પોલે+ડના રહશ
જહોન ^”ુઅટ; હlશે-હlશે રાજકોટના લોકોને મળતા હતા. રાજ^થાનના નાગરક અ•wુલ કાદર વષJ-વષ;
રાજકોટના પતંગ મહો સવમાં આવે છે , કારણક તેમને અહkના લોકોનો ઉ સાહ અને શાંિતિયતા ગમે છે .
અ•wુલભાઇએ મોટા પતંગ સાથે નાની-નાની એકસો પતંગ ઉડાડવાની તૈયાર રાખી હતી, પરં H ુ
શFઆતના ઓછા પવનને કારણે તેમની આ ઇ7છા ફળ‰ ૂત થઇ શક નહોતી. રાજ^થાનના જ અ+ય એક
પતંગવીર બોકસ આકારની નવતર પતંગ ઉડાડને પોતાની fમતાની ઝાંખી કરાવી હતી. પિ\ચમ
બંગાળના B ૂણ–+wુ ચેટજyએ પણ એક મોટા પતંગ સાથે એકથી વ„ ુ પતંગોની @ેણી ઉડાડ હતી.
રાજકોટમાં ‘‘આનંદ કાઇટ કલબ’’ નામની માE પતંગરિસયાઓ માટની
જ કલબ ચલાવતા @ી મહશભાઇ
ુ
ચાવડા અને અ+ય પતંગબાજ @ી Bિનતભાઇ
કોટક તેમના ૧૫ ™ટ પહોળા પતંગો લેવા માટ “ાંસ અને
ુ લાંબા થતાં પણ અચકાયા નથી. તો વળ @ી સંજયભાઇ દPાણી નામના પતંગ આશીક તેમની
^પેન aધી
ુ ં હH ુ ં ક, આ બધી પતંગો ઉડાડવાS ુ ં નાના બાળકોS ુ ં
પતંગો સkગાપોરથી ખરદ લાDયા હતા. તેમS ુ ં કહp
ક આ બધી પતંગો વજનમાં e ૂબ ભાર હોય છે , અને તેમને ઉડાડવા માટ પરં પરાગત
તો ગ2ુ ં જ નહk, કમ
ફરકનો દોરો નહk, પણ પાતળો વાયર વપરાય છે . ઢલ દવાની
, ખbચવાની, ટચક મારવાની વગેર
ુ -,કિતઓ
ુ
,કત
પણ આ પતંગ માટ કામમાં આવતી નથી. જો આ પતંગોને ડઝાઇનર પતંગો ગણીએ
તો તેમના દામ પણ ડઝાઇનર કfાના જ હોય છે . અને સkગલ પીસ લેખે જ તેમS ુ ં વેચાણ થH ુ ં હોય છે .
તેમની ફરક પણ સામા+ય પતંગ કરતાં સાવ અલગ કારની જ હોય છે .
અને
રાજકોટના લોકોએ િવિવધ આકારોની પતંગોની મોજ તો માણી જ, સાથે-સાથે અલગ-અલગ દશ
દશની
પતંગોનો પણ લહાવો માnયો. પતંગ મહો સવ ખરા અથ;માં સામાZજક સમરસતાS ુ ં તીક બની
રહયો છે .=
ૃ અને નાગરક ઉšયન રાયમંEી@ી જશાભાઇ 2નાગઢ
ૂ
_િષ
ZજUલાનાં વાસે
ૃ અને નાગરક ઉšયન રાયમંEી@ી જશાભાઇ બારડ તા. ૧૪ *+,આરએ
ૂ
ુ
2નાગઢ
તા. ૧૩ રાયનાં _િષ
માળયાહાટના ખાતે ૧૧-૦૦ કલાક લ›મણભાઇ યાદવ, @ી મહ+ Xભાઇ ગાંધી, @ી બી.ક.િસસોદયા સહત
ુ
ુ ર ૧૫નાં રોજ મંEી@ી સવાર ૧૦-૦૦
અKણીઓ સાથે સૈ◌ાજ+ય Yલાકાત
લેશ.ે બી* દવસે તા. ૧૫ *+,આ
ૂ
. બેઠક B ૂણ; થયે મંEી@ી બારડ
કલાક 2નાગઢ
^€ટ કો-ઓપરટવ
બbકની બેઠકમાં ઉપ^થીત રહશે
ગાંધીનગર જવા રવાનાં થશે. તેમ મંEી@ીનાં 0ગત મદદનીશ@ીની યાદમાં જણાવા,ુ છે .
ૃ ન 4ઠવાની ભાળ મળે તો ન]કનાં પોલીસ મથક *ણ કરવી
બFલા ગામનાં અYતબે
ૂ
ૂ
વે પોલીસ ,ુનીટનાં 2નાગઢ
વે પોલીસનાં મ=ા
ુ ુ રZજ^ટર
2નાગઢ
તા.૧૩ અમદાવાદ પિ9મ રU
રU
ુ
ુ
નlધાયેલ એ+ Yજબ
ગીર સોમનાથ ZજUલાનાં aEાપાડા
ગામનાં બFલા ગામનાં વતની @ી પરશોPમભાઇ
ૃ ન 4ઠવા તા. ૧ *+,આરનાં
ુ
રામભાઇ 4ઠવાનાં ધમ;પ ની @ીમતી અYતબે
રોજ વેરાવળ રUવે
^ટ શનેથી
ુ ઇ જવાનાં હતા. પરં H ુ તેઓ Yંબઇ
ુ
ુ થયેલ
તેમનાં સંબધ
ં ી@ી િધFભાઇ માવ]ભાઇ સાથે Yંબ
પહlચેલ ન હોય મ
•લાઉઝ પહરલ
ૃ નની ઉમર ૬૫ વષ;ની છે . •ˆુ કલરની ™લ ડઝાઇન વાળ સાડ અને સફદ
છે . @ીમતી અYતબે
ુ ટ
ુ પહરલ
અYતબે
ૃ ન
છે . ૫.૨ žચની Ÿચાઇ ધરાવતા મWયમબાંધાનાં, ઘŸ વણા; કાનમાં પીળ ધાHનાં
ૂ
વે પોલીસ ^ટશેને ફોન નંબર ૦૨૮૫- ૨૬૩૧૦૫૨ ઉપર *ણ
4ઠવાની જો કોઇને ભાળ મળે તો 2નાગઢ
રU
ૃ ન જરાતી
ુ
કરવી અથવા ન]કનાં પોલીસ ^ટ શને જણાવpુ. @ીમતી અYતબે
ભાષા *ણે છે . કોણીના ભાગે
રસોળ છે .
ુ
2નાગઢ
ZજUલાનાં ૧૪૭૩૦૧ બાળકોને પોલીયોથી રfીત કરાશે
ુ , ૨૮ ા+]^ટ થ
ુ ગોઠવાશે
૨૨ મોબાઇલ થ
6 ,739
525 Y ()0., 706 \&9. ()(,241 \&9. 76 6 ,637 2
(
? > K`
+6 114 `- K$`
я/. +6 Uя7- (H )-1 A a+-A<(. F? *я
ુ
2નાગઢ
ZજUલાના તમામ ગામો અને શહરોના
૦ થી ૫વષ;ના 0દા4 ૧૪૭૩૦૧ બાળકોને તા.૧૮-૦૧ ગામે ૭૩૩પોલીયો થ
ુ ઉભાં કરવામાં આવશે. તેમજ
૨૦૧૫ને રિવવારના થમ રાઉ+ડ દર¡યાન દરક
¢ટાછવાયા િવ^તારો 4વાં ક વાડ િવ^તાર, બાંઘકામની સાઇટો, žટોના ભ£ા િવગેર ^થળે વસતા _ંુ ”ુ ંબોના
ુ અને રU
વે ^ટ શન,એસ.ટ.બસ ^ટ +ડ,િવગેર ^થળોએ ૨૮
બાળકોની આવર લેવા માટ ૨૨ મોબાઇલ થ
ુ
ા+ઝી^ટ થો
ગોઠવી ૦ થી ૫ વષ;ના તમામ બાળકોને પોલીયોની રસી પીવડાવી રfીત કરવાંમાં
ુ
આવશે.કોઇ પણ બાળક આ રાઉ+ડમાં બાક ન રહ તેp ું આયોજન કરવામાં આD,ુ છે [email protected]ી આલોક _માર
માન.કલેકટર@ી અને @ી રા4+X Eીવેદ સાહબ
માન.ZજUલા િવકાસ અિઘકાર@ીની રાહબર હઠળ
સાહબ
ZજUલાના
તમામ
પદાઅિઘકાર,
અિઘકાર@ીઓ,
કમ;ચારઓ,
આશા
,
બહનો
ગણવાડ
કાય;કરો,^વંયસેવકો,^વંયસેવી સં^થાઓ,પEકારો િવગેર આ અcભયાન સફળ બનાવવા કામગીર કર રહયા
,માઇકચાર,દાંડપીટાવી,મિ^જદમાં નમાજ સમયે
ૃ
છે . તેમજ લોક*િત
માટ પો^ટસ;,બેનેસ,; ભાતફર
ુ
એલાન *હરનોટશ
બોડ; ૫ર aચનાઓ
,રેલી યોજી સતત પ્રચાર અને પ્રસાર કરવામાં આવી રહયો છે.
આ કામગીર પાર પાડવા સાF ૫૨૫ આરોƒય કમ;ચારઓ,૭૦૬ ગણવાડ કાય;કરો,૨૪૧ ગણવાડ
,૭૩૯ આશા બહનો
,૬૩૭ ^વંયસેવકો િવગેર ને થ
ુ પર Y ૂકવામાં આDયાં છે .આ કામગીરના
હU પર બહનો
ુ
ુ
aપરવીઝન
માટ ૧૧૪ ઝોનલ aપરવાઇઝરોને
જવાબદાર સlપવામાં આવી છે .તેમજ ZજUલા કfાના
વગ;-૧ અને રના નવ અિઘકારઓ@ી આ કામગીરS ું સતત લાયઝkનીગ કર રહયાં છે .
ુ અિઘયાનને સફળ બનાવવા સૌ કોઇએ પોતાના Dહાલસોયા બાળકને ન]કના પોલીયો
પોલીયો ના દ
ુ ઉપર લઇ જઇ પોલીયોની રસી અNકુ પીવડાવવાં અને બાળકને પોલીયોના રોગ સામે રfણ
થ
ુ
અપાવવા તમામ ૦ થી ૫ વષ;ના બાળકના“માતા-પીતા,વાલીને અSરોઘ
કરવામાં આવે છે .”આપના
બાળકને અગાઉ ગમે તેટલી વખત પોલીયોની રસી પીવડાવેલ હોય તો પણ,બાળક સામા+ય cબમાર હોય
તો પણ આ દવસે પોલીયોની રસી(ટપાં) અNકુ પીવડાવો.તેમજ આ ભગીરથ કાય;ને સફળ બનાવવા
તમામ આગેવાન@ીઓ, પદાિઘકાર@ીઓ,^વૈિ7છક સં^થાઓ, પEકાર@ીઓ િવગેર એ B ૂરતો સાથ અને
ુ ય ZજUલા આરોƒય અિઘકાર@ી અને ડો.એચ.એચ.ભાયા ZજUલા
સહકાર આપવા ડો.એસ.વી.સાપરયા Yi
ુ
આર. સી. એચ. અિઘકાર@ી, ZજUલા પચાયત ગીરસોમનાથ ¨વારાં અSરોઘ
કરવામાં આવે છે .
N9) 2014-15 ?
$`9
2+
b
c
ુ
F .13, આ મા ો4€ટ *મનગર અને દવ‰િમ
ારકા હઠળ
નlધાયેલ તમામ એફઆઇ]
ૃ fેEે કરલ
ુ
ગિતને ો સાહન મળે અને તેમા વ„ ુ વેગ આવે તેમજ તેમણે
©પોને
તેમના કાય; અને _િષ
ુ હHથી
ુ
આપેલ યોગદાનની શંસાFપે _ૃિષ િવકાસમાં તેમના ફાળાને cબરદાવવા માટના
=ભ
ભારત
ુ ૃ અને જરાત
ુ
સરકાર@ી Bર^_ત
સરકાર@ી સંચાલીત એKીકUચરલ ટકનોલો]
મેનેજમે+ટ એજ+સી આ મા
ુ
યોજના હઠળ
દર વષ– આ મા યોજનાના એફઆસ] ©પોને
એવોડ; આપવામાં આવે છે . આ વષ– પણ બે^ટ
ુ
ઓગ–નાઇઝડ ©ુપ એવોડ; ૨૦૧૪-૧૫ આપવાની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે . બે^ટ એફઆઇ] ©પને
ો^તસાહન Fપે Fિપયા ૨૦,૦૦૦/- આપવાની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે . આ એવોડ; માં ભાગ લેવા
ુ ારકા ZજUલાના કોઇ પણ આ માના એફઆઇ] ©પે
ુ અર]પEક 4 તે
ઇ7છનાર *મનગર અને દવ‰િમ
ુ કfાએ આ મા ો4€ટના ^ટાફ (બીટએમ અને એટએમ) તથા િવ^તરણ અિધકાર પાસેથી લઇ
તાˆકા
ુ ક ભર તા. ૩૧/૦૧/૨૦૧૫ aધીમાં
ુ
ુ
કાળ] Bવ;
જFર cબડાણો સહત આ મા ો4કટના 4 તે તાˆકા
. મોડા મળે લ અર]પEકો Wયાનમાં લેવામાં અવશે નહ અને આ બે^ટ
^ટાફને પહlચH ુ કરવાS ું રહશે
ુ એવોડ; માં વધારમાં
ુ
ઓગ–નાઇઝડ ©પ
વધાર સંiયામાં ©પો
ભાગ લે તેp ુ ં ો4€ટ ડાયર€ટર@ી
આ મા
ો4€ટની એક યાદમાં જણાવા, ુ ં છે .
6
F ?(H
+.` 2<) # -
ૃ
ુ
ૃ
F .13, રમત ગમત, ,વક
સેવા અને સાં^_િતક
pિતઓ
, ગાંધીનગર આયો]ત અને ZજUલા
કfાની સીનીયર સીટઝન ભાઇઓ/બહનોની
રમત ગમત અિધકાર કચેર સંચાલીત *મનગર શહર
ુ
ુ
યોગાસન, ચેસ, કરમની
રમતો તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૫ના રોજ @ી સ2બા
ગUસ; હાઇ^_લ
ખાતે અને
ુ ખાતે અને ટનીશ
વોલીનોલની રમત તા. ૨૦/૦૧/૨૦૧૫ના રોજ @ી નેશનલ હાઇ^_લ
[કટની રમત
ુ
તા. ૨૦/૦૧/૨૦૧૫ના રોજ ડ.સી.સી. હાઇ^_લ
ખાતે તેમજ એªલેટકસ, ર^સાખbચની રમત તા.
૨૮/૦૧/૨૦૧૫ના રોજ ધનવંતર મેદાન, *મનગર ખાતે યો*નાર છે . આ કચેરમાં આવેલ
ુ
જણાવવામાં આવે છે . આ ^પધા;
અર]પEકનાં ખેલાડઓએ ઉપર Yજબ
^પધા;ના ^થળે ઉપ«^થત રહવા
ુ
. વ„ ુ િવગત
સવાર ૮=૦૦ કલાક શF કરવામાં આવશે તેમજ ^પધા;ના િનયમો N^તપણે
બંધનકતા; રહશે
માટ ZજUલા રમત ગમત અિધકાર@ીનો મો. ૯૯૧૩૭૬૪૮૫૪ ઉપર સંપક; સાધવા ZજUલા રમત ગમત
અિધકાર@ીની એક યાદમાં જણાવા, ું છે .
(H F
T(
--V C(
મંદર તા. લાલBરુ Yકામે
ુ
ુ
F .13, તા. ૦૨/૦૧/૨૦૧૫ના રોજ @ી ભોળે 9ર મહાદવ
તાˆકા
ુ
કfાના રમતો સવS ુ ં આયોજન તાˆકા
ાથિમક િશfણાિધકાર કચેર તથા બી.આર.સી. ભવન,
ુ
ુ
લાલBરના
સં,€ત
ઉપ[મે કરવામાં આવેલ હH ુ.ં 4માં લગભગ સાડા Eણસો 4ટલા િવ~ાથyઓએ કબડ,
ુ અને યોગાસન 4વી રમતોમાં ઉ સાહભેર ભાગ લીધો હતો. બાળકોને
, દોડ, લાંબી _દ
ખોખો, ગોળા ફક
ો સાહન BFુ પાડવા ZજUલા કfાએથી ડાયટના ાચાય;@ી, નાયબ ZજUલા ાથિમક િશ›ણાિધકાર@ી,
ુ કfાએથી ાંત અિધકાર@ી, તાˆકા
ુ િવકાસ અિધકાર@ી, તાˆુકા પંચાયત Yખ@ી
ુ
તથા તાˆકા
4વા
ુ
ુ ાથિમક િશfણાિધકાર@ી
મહાSભાવોએ
હાજર આપેલ હતી. આ કાય;[મને સફળ બનાવવા માટ તાˆકા
તથા બી.આર.સી. કો.ઓ. અને સી.આર.સી. કો.ઓ.એ જહમત
ઉઠાવી હતી. ગજણા ા.શા.ની બાળાઓએ
a ુ ંદર ^વાગત ગીત ર2ુ ક,; ુ હH.ુ ZજUલા કfાના ડાયટ ાચાય;@ીએ પોતાના વકતDયમાં િશfણની સાથે
ુ
ુ પંચાયતના Yખ@ીએ
ુ
રમત ગમતના મહ વ પર ભાર Yકયો
હતો. તાˆકા
જણાD, ુ ં ક, રમત ગમતના
ું મહ વ સમ*D,.ું યારબાદ કાય;[મને eUલો
ુ
ુ
સટ‡ફકટS
Yકવામાં
આDયો 4માં બાળકોએ ઉ સાહભેર ભાગ
લીધો અને કાય;[મ યાદગાર બની ર­ો
. 17 N ()( я d(
F?
K6 e :- િવક+Xીત ZજUલા આયોજન કાય;[મ તળે ની િવિવધ જોગવાઇઓ હઠળ હાથ
ધરવામાં આવતા કામોની સિમfા માટ aરુ +Xનગર ZજUલા કલેકટર@ીના અWયf^થાને કાય;વાહક
આયોજન સિમિતની બેઠક આગામી તા.૧૭/૧/૨૦૧૫ને શિનવારના રોજ બપોર ૧૧-૩૦ કલાક
કલેકટર કચેરના સભાખંડ ખાતે યો*નાર છે , 4ની સબંધકતા; તમામને નlધ લઈ ઉપિ^થત રહવા
જણાવા, ુ ં છે .
H +K
6 6 e H!
IG& G /> gF # (0.
() (
K 6 e : નાયબ વન સંરfક@ી, fેિEય વન િવભાગ, aરુ +Xનગરની એક અખબાર યાદમાં
જણાDયા માણે ઉPરાયણ િનિમPે પfીઓના દોરાથી ઈ* થવાના બનાવ બને છે . 4નાં માટ
તેમની સારવાર માટ નાયબ વન સંરfક@ી, fેિEય વન િવભાગની કચેરમાં આ બાબતે Dયવ^થા
કરવામાં આવેલ છે . 4થી આવા કોઈપણ બનાવ બને તો fેિEય વન િવભાગ – aરુ +Xનગરની
ુ જણાવા, ુ ં છે .
કચેરના ફોન નં.-(૦૨૭૫૨) ૨૮૩૪૦૧ પર સંપક; કરવા વ„માં
પોલીયો રિવવાર તારખ ૧૮-૦૧-૨૦૧૫.
ુ અcભયાન 0તગ;ત ૧,૪૯,૩૩૦ બાળકોને પોલીયોની
ગીરસોમનાથ ZજUલામાં પોલીયો ના દ
ુ
રસી પીવડાવી aરfીત
કરવામાં આવશે.
ગીર સોમનાથ તા.-૧૩, ગીર સોમનાથ ZજUલાના તમામ ગામ અને શહરમાં
તા.૧૮-૦૧-૨૦૧૫ ને રિવવારના
ુ ઉભાં કર ૦ થી ૫ વષ;ના 0દા4 ૧,૪૯,૩૩૦ બાળકોને પોલીયોની
થમ રાઉ+ડ દર¡યાન ૭૫૯ પોલીયો થ
રસસથસ આરfીત કરવામાં આવશે. તેમજ ¢ટાછવાયા િવ^તારો 4વાં ક વાડિવ^તાર,બાંઘકામની
સાઇટો,žટોના ભઠઠા, ગોળના રાબડાંઓ િવગેર ^થળે વસતા _ંુ ”ુંબોના બાળકોની આવર લેવા માટ ૧૮
ુ અને રU
વે ^ટ શન,એસ.ટ.બસ ^ટ +ડ,િવગેર ^થળોએ ા+ઝી^ટ થ
ુ ગોઠવી ૦ થી ૫ વષ;ના તમામ
મોબાઇલ થ
બાળકોને પોલીયોની રસી પીવડાવી રfીત કરવાંમાં આવશે.કોઇ પણ બાળક આ રાઉ+ડમાં બાક ન રહ તેp ુ ં
આયોજન કરવામાં આD,ુ છે . ZજUલા કલેકટર સી.પી.પટલ
અને @ી રા4+X Eીવેદ ZજUલા િવકાસ
,
અિઘકાર@ીની રાહબર હઠળ
ZજUલાના તમામ પદાઅિઘકાર, અિઘકાર@ીઓ, કમ;ચારઓ,આશા બહનો
ગણવાડ કાય;કરો,^વંયસેવકો,^વંયસેવી સં^થાઓ,પEકારો િવગેર આ અcભયાન સફળ બનાવવા
કામગીર કર રહયા છે .
,માઇકચાર,દાંડ પીટાવી,મિ^જદમાં નમાજ સમયે એલાન
ૃ
લોક*િત
માટ પો^ટસ;,બેનેસ;,ભાતફર
ુ
*હરનોટશ
બોડ; ૫ર aચનાઓ
,રલી
યો] સતત ચાર અને સાર કરવામાં આવી રહયો છે .આ
કામગીર પાર પાડવા સાF ૩૭૪ આરોƒય કમ;ચારઓ,૮૭૩ ગણવાડ કાય;કરો,૪૪૭ ગણવાડ હU પર
,૬૪૪ આશા બહનો
,૪૦૩ ^વંયસેવકો િવગેર ને થ
ુ પર Y ૂકવામાં આDયાં છે .આ કામગીરના aપરવીઝન
ુ
બહનો
ુ
માટ ૧૩૩ ઝોનલ aપરવાઇઝરોને
જવાબદાર સlપવામાં આવી છે .તેમજ ZજUલા કfાના વગ;-૧ અને રના પાંચ
અિઘકારઓ@ી આ કામગીરS ું સતત લાયઝkનીગ કર રહયાં છે .
ુ અcભયાનને સફળ બનાવવા સૌ કોઇએ પોતાના Dહાલસોયા બાળકને ન]કના પોલીયો થ
ુ
પોલીયો ના દ
ઉપર લઇ જઇ પોલીયોની રસી અNકુ પીવડાવવાં અને બાળકને પોલીયોના રોગ સામે રfણ અપાવવા તમામ
ુ
૦ થી ૫ વષ;ના બાળકના“માતા-પીતા,વાલીને અSરોઘ
કરવામાં આવે છે .”આપના બાળકને અગાઉ ગમે તેટલી
વખત પોલીયોની રસી પીવડાવેલ હોય તો પણ,બાળક સામા+ય cબમાર હોય તો પણ આ દવસે
પોલીયોની
રસી(ટપાં)
અNકુ
પીવડાવો.તેમજ
આ
ભગીરથ
કાય;ને
સફળ
બનાવવા
તમામ
આગેવાન@ીઓ, પદાિઘકાર@ીઓ,^વૈિ7છક સં^થાઓ,પEકાર@ીઓ િવગેર એ B ૂરતો સાથ અને સહકાર
ુ ય ZજUલા આરોƒય અિઘકાર અને ડો.એચ.એચ.ભાયા ZજUલા આર. સી.
આપવા ડો.એસ.વી.સાપરયા Yi
ુ
એચ. અિઘકાર, ZજUલા પંચાયત ગીરસોમનાથ ¨વારાં અSરોઘ
કરવામાં આવે છે .
વેરાવળ ખાતે પUસ પોલીયો કાય;[મ માટ બેઠક યો*શે
ગીર સોમનાથ તા.-૧૩ વેરાવળ ખાતે તા. ૧૬ *+,ુ. ના રોજ ૧૧ કલાક કલેકટર કચેર ગીર સોમનાથના
સભાખંડમાં પUસ પોલીયો કાય;[મ માટ બેઠક યો*શે. ZજUલા કલેકટર ગીર સોમનાથના અWયf^થાને
યો*નાર આ બેઠકમાં પોલીયો રસીકરણ કાય;[મS ુ ં માઇ[ો xલાનkગ કરાશે. 4માં સબંિધત તમામ
અિધકારઓને
/9.
hя
ઉપ«^થત
રહવા
ZજUલા
આરસીએચ
અિધકારની
યાદમાં
જણાવા, ુ
છે .
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа