close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

инструкция для Ariston AVD 109 - Master

код для вставкиСкачать
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêïóàòàöèè
ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ
Ñîäåðæàíèå
CIS
ÐÓÑÑÊÈÉ, 1
GR
ÅËËÇÍÉÊÁ, 37
GB
English, 13
SL
PT
Português, 25
HR
Slovenšèina, 49 Hrvatski, 61
CIS
Óñòàíîâêà, 2-3
Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå, 2
Ïîäêëþ÷åíèå ê âîäîïðîâîäíîé è ýëåêòðè÷åñêîé
ñåòè, 2-3
Ïðîáíûé öèêë ñòèðêè, 3
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, 3
Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû, 4-5
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ, 4
Äèñïëåé, 5
Çàïóñê ìàøèíû. Ïðîãðàììû, 6
BG
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ, 73
AVD 109
Êðàòêèå èíñòðóêöèè: Ïîðÿäîê çàïóñêà ïðîãðàììû, 6
Òàáëèöà ïðîãðàìì, 6
Ïåðñîíàëèçàöèÿ ñòèðêè, 7
Âûáîð òåìïåðàòóðû, 7
Óñòàíîâêà ñêîðîñòè îòæèìà, 7
Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè, 7
Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå, 8
Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ, 8
Îòáåëèâàíèå, 8
Ïîäãîòîâêà áåëüÿ, 8
Îñîáåííîñòè ñòèðêè îòäåëüíûõ èçäåëèé, 8
Woolmark Platinum Care (Ïðîãðàììà «Çîëîòîé
êàøåìèð»), 8
Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, 9
Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè, 9
Óòèëèçàöèÿ, 9
Ýêîíîìèÿ è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû, 9
Îáñëóæèâàíèå è óõîä, 10
Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà, 10
Óõîä çà ñòèðàëüíîé ìàøèíîé, 10
Óõîä çà ðàñïðåäåëèòåëåì ìîþùèõ ñðåäñòâ, 10
Óõîä çà äâåðöåé ìàøèíû è áàðàáàíîì, 10
×èñòêà íàñîñà, 10
Ïðîâåðêà çàëèâíîãî øëàíãà, 10
Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé, 11
Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, 12
1
Óñòàíîâêà
CIS
Ñîõðàíèòå äàííîå ðóêîâîäñòâî. Îíî äîëæíî áûòü
â êîìïëåêòå ñî ñòèðàëüíîé ìàøèíîé â ñëó÷àå ïðîäàæè, ïåðåäà÷è îáîðóäîâàíèÿ èëè ïðè ïåðååçäå
íà íîâóþ êâàðòèðó, ÷òîáû íîâûé âëàäåëåö îáîðóäîâàíèÿ ìîã îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâèëàìè åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ.
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ðóêîâîäñòâî: â íåì ñîäåðæàòñÿ âàæíûå ñâåäåíèÿ ïî óñòàíîâêå è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ñòèðàëüíîé ìàøèíû.
Ïðàâèëüíîå âûðàâíèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ ïîìîæåò
èçáåæàòü øóìà, âèáðàöèé è ñìåùåíèé âî âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû.
Åñëè ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñòîèò íà ïîëó, ïîêðûòîì
êîâðîì, óáåäèòåñü, ÷òî åå îñíîâàíèå âîçâûøàåòñÿ íàä êîâðîì.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå âåíòèëÿöèÿ
áóäåò çàòðóäíåíà èëè âîâñå íåâîçìîæíà.
Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå
Ïîäêëþ÷åíèå ê âîäîïðîâîäíîé è
ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè
Ðàñïàêîâêà
Ïîäñîåäèíåíèå çàëèâíîãî øëàíãà
1. Ðàñïàêóéòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.
2. Óáåäèòåñü, ÷òî îáîðóäîâàíèå íå áûëî ïîâðåæäåíî
âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè. Ïðè îáíàðóæåíèè ïîâðåæäåíèé – íå ïîäêëþ÷àéòå ìàøèíó – ñâÿæèòåñü ñ ïîñòàâùèêîì íåìåäëåííî.
3. Óäàëèòå ÷åòûðå
òðàíñïîðòèðîâî÷íûõ
âèíòà è ðåçèíîâûå
ïðîáêè ñ ïðîêëàäêàìè,
ðàñïîëîæåííûå â çàäíåé ÷àñòè ñòèðàëüíîé
ìàøèíû (ñì. ðèñ.).
4. Çàêðîéòå îòâåðñòèÿ
ïðèëàãàþùèìèñÿ ïëàñòèêîâûìè çàãëóøêàìè.
5. Çàêðîéòå ïðèëàãàþùåéñÿ çàãëóøêîé òðè îòâåðñòèÿ
äëÿ âèëêè îáîðóäîâàíèÿ (âî âðåìÿ åãî òðàíñïîðòèðîâêè), ðàñïîëîæåííûå â çàäíåé íèæíåé ïðàâîé ÷àñòè îáîðóäîâàíèÿ
A
1. Âñòàâüòå ïðîêëàäêó À â
êîíåö çàëèâíîãî øëàíãà
è íàâåðíèòå åãî íà âûâîä âîäîïðîâîäà õîëîäíîé âîäû ñ ðåçüáîâûì îòâåðñòèåì 3/4 äþéìà (ñì.
ðèñ.).
Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì
îòêðîéòå âîäîïðîâîäíûé
êðàí è äàéòå ñòå÷ü ãðÿçíîé âîäå.
2. Ïîäñîåäèíèòå çàëèâíîé øëàíã ê ñòèðàëüíîé
ìàøèíå, íàâèíòèâ åãî
íà âîäîïðèåìíèê, ðàñïîëîæåííûé â çàäíåé
âåðõíåé ÷àñòè ñïðàâà
(ñì. ðèñ.).
6. Ñîõðàíÿéòå âñå äåòàëè: îíè Âàì ïîíàäîáÿòñÿ ïðè
ïîñëåäóþùåé òðàíñïîðòèðîâêå ñòèðàëüíîé ìàøèíû.
Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì èãðàòü ñ óïàêîâî÷íûìè
ìàòåðèàëàìè.
Âûðàâíèâàíèå
1. Óñòàíîâèòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó íà ðîâíîì è ïðî÷íîì
ïîëó, òàê ÷òîáû îíà íå êàñàëàñü ñòåí, ìåáåëè è ïðî÷èõ ïðåäìåòîâ.
2. Ïîñëå óñòàíîâêè ìàøèíû íà ìåñòî îòðåãóëèðóéòå åå óñòîé÷èâîå ïîëîæåíèå ïóòåì âðàùåíèÿ ïåðåäíèõ íîæåê (ñì.
ðèñ.). Äëÿ ýòîãî ñíà÷àëà îñëàáüòå êîíòðãàéêó,
ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè êîíòðãàéêó
çàòÿíèòå.
Ïîñëå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ìåñòî ïðîâåðüòå ïî
óðîâíþ ãîðèçîíòàëüíîñòü
âåðõíåé êðûøêè êîðïóñà,
îòêëîíåíèå ãîðèçîíòàëè
äîëæíî áûòü íå áîëåå 2°.
2
3. Óáåäèòåñü, ÷òî øëàíã íå ïåðåêðó÷åí è íå ïåðåæàò.
Äàâëåíèå âîäû äîëæíî áûòü â ïðåäåëàõ çíà÷åíèé, óêàçàííûõ â òàáëèöå Òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê (ñì. ñ. 3).
Åñëè äëèíà âîäîïðîâîäíîãî øëàíãà îêàæåòñÿ
íåäîñòàòî÷íîé, îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé
Ñåðâèñíûé öåíòð.
Ïîäñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãà
Ïî çàâåðøåíèè óñòàíîâêè, ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè îäèí öèêë ñòèðêè ñî ñòèðàëüíûì ïîðîøêîì, íî áåç áåëüÿ, ïî ïðîãðàììå 90°C áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè.
Òåõíè÷åñêèå õàð àêòåð èñòèêè
Ðàçìåðû
øèðèíà 59,5 ñì
âûñîòà 85 ñì
ãëóáèíà 53,5 ñì
Çàãðóçêà
1 - 5 êã
Ýëåêòðè÷åñêèå
ïàðàìåòðû
íàïðÿæåíèå 220/230 Â 50 ÃÖ
max ìîùíîñòü 1850 Âàòò
Ãèäðàâ ëè÷åñêèå
ïàðàìåòðû
max äàâëåíèå 1 Ìïà (10 áàð)
min äàâëåíèå 0,05 Ìïà (0,5 áàð)
îáúåì áàðàáàíà 46 ë
Ñêîðîñòü
îòæèìà
äî 1000 îá/ìèí
Kîíòðîëüíûå
ïðîãðàììû
ñîãëàñíî
íîðìàòèâó IEC
456
ïðîãðàììà 3; òåìïåðàòóðà 60°Ñ;
ïðè çàãðóçêå äî 5 êã.
Íåèñïðàâíîñòè
AVD 109
Îáñëóæèâàíèå
è óõîä
Ìîäåëü
Ìåðû
áåçîïàñíîñòè
Ìàøèíà ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì
Äèðåêòèâàì Åâðîïåéñêîãî
Ýêîíîìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà:
- 7 3/2 2 3/ ÅÅÑ îò 19.02 .7 3 (íèçêîãî
íàïðÿæåíèÿ) è ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè
- 89/336 /ÅÅÑ îò 03.05.89 (ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè) è
ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè
Ñåðâèñ
Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ìàøèíû â ñåòü óáåäèòåñü, ÷òî:
l ðîçåòêà è ïðîâîäêà ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â äàííîì ðàçäåëå èíñòðóêöèè;
l íàïðÿæåíèå è ÷àñòîòà òîêà ñåòè ñîîòâåòñòâóþò äàííûì ìàøèíû;
l ðîçåòêà è âèëêà îäíîãî òèïà;
Ïåðâûé öèêë ñòèðêè
Ìîþùèå
ñðåäñòâà
1. Ìàøèíà ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ïðè ïîìîùè äâóõïîëþñíîé ðîçåòêè ñ çàçåìëÿþùèì êîíòàêòîì (ðîçåòêà íå ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ìàøèíîé). Ôàçíûé
ïðîâîä äîëæåí áûòü ïîäêëþ÷åí ÷åðåç àâòîìàò çàùèòû ñåòè, ðàññ÷èòàííûé íà ìàêñèìàëüíûé òîê (òîê ñðàáàòûâàíèÿ) 16 À, è èìåþùèé âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ íå
áîëåå 0,1 ñ.
2. Ïðè íàëè÷èè âáëèçè îò ïðåäïîëàãàåìîãî ìåñòà óñòàíîâêè ìàøèíû ðîçåòêè ñ çàçåìëÿþùèì êîíòàêòîì,
èìåþùåé òðåõïðîâîäíóþ ïîäâîäêó êàáåëÿ ñ ìåäíûìè
æèëàìè ñå÷åíèåì íå ìåíåå 1,5 êâ. ìì (èëè àëþìèíèåâûìè æèëàìè ñå÷åíèåì íå ìåíåå 2,5 êâ. ìì), äîðàáîòêà ýëåêòðîñåòè íå ïðîèçâîäèòñÿ. Ïðè îòñóòñòâèè
óêàçàííîé ðîçåòêè è ïðîâîäêè ñëåäóåò ïðîâåñòè èõ ìîíòàæ.
3. Ïðîêëàäêà çàçåìëåíèÿ îòäåëüíûì ïðîâîäîì íå
äîïóñêàåòñÿ.
4. Äëÿ äîðàáîòêè ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðèìåíÿòü ïðîâîä òèïà ÏÏÂ 3õ1,5 380 ÃÎÑÒ 6223-79.
Äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå äðóãèõ ìàðîê êàáåëÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîæàðî- è ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü ïðè ýêñïëóàòàöèè ìàøèíû.
Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ïåðåõîäíèêîâ, äâîéíûõ
è áîëåå ðîçåòîê è óäëèíèòåëåé (îíè ñîçäàþò îïàñíîñòü
âîçãîðàíèÿ). Åñëè Âû ñ÷èòàåòå èõ èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûì, ïðèìåíÿéòå îäèí åäèíñòâåííûé óäëèíèòåëü, óäîâëåòâîðÿþùèé òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè.
Îáîðóäîâàíèå, ïîäêëþ÷åííîå ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè áûòîâûõ ïðèáîðîâ áîëüøîé
ìîùíîñòè, èçëîæåííûõ â äàííîé èíñòðóêöèè, ÿâëÿåòñÿ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûì.
Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà
óùåðá çäîðîâüþ è ñîáñòâåííîñòè, åñëè îí âûçâàí
íåñîáëþäåíèåì óêàçàííûõ íîðì óñòàíîâêè.
Ïðîãðàììû
Âíèìàíèå! Îáîðóäîâàíèå îáÿçàòåëüíî äîëæíî
áûòü çàçåìëåíî!
ëåì, ïðè óñëîâèè, ÷òî çàùèòíàÿ ëèíèÿ íå èìååò ðàçðûâà è ïîäêëþ÷åíà íàïðÿìóþ â îáâîä êàêèõ-ëèáî
ïðèáîðîâ (íàïðèìåð, ýëåêòðè÷åñêîãî ñ÷åò÷èêà).
Åñëè âèëêà íå ïîäõîäèò ê ðîçåòêå, åå ñëåäóåò çàìåíèòü íà íîâóþ, ñîîòâåòñòâóþùóþ ðîçåòêå, èëè çàìåíèòü
ïèòàþùèé êàáåëü. Çàìåíà êàáåëÿ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì.
CIS
Îïèñàíèå
Ïîäñîåäèíåíèå ê ýëåêòðîñåòè
ïàñíîñòè, îïèñàííûìè â äàííîì ðàçäåëå èíñòðóêöèè
äîïóñêàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ çàçåìëåíèÿ ðàáî÷èì íó-
Óñòàíîâêà
Ïîâåñüòå çàãíóòûé êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà íà
êðàé ðàêîâèíû, âàííû,
èëè
ïîìåñòèòå
â
ñïåöèàëüíûé âûâîä
êàíàëèçàöèè. Øëàíã íå
65 - 100 cm
äîëæåí ïåðåãèáàòüñÿ.
Âåðõíÿÿ òî÷êà ñëèâíîãî øëàíãà äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà âûñîòå 65100 ñì îò ïîëà. Ðàñïîëîæåíèå
ñëèâíîãî
øëàíãà äîëæíî îáåñïå÷èâàòü ðàçðûâ ñòðóè
ïðè ñëèâå (êîíåö øëàíãà íå äîëæåí áûòü
îïóùåí â âîäó).
 ñëó÷àå êðåïëåíèÿ íà
êðàé âàííîé èëè ðàêîâèíû, øëàíã âåøàåòñÿ
ñ ïîìîùüþ íàïðàâëÿþùåé (âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè), êîòîðàÿ
êðåïèòñÿ ê êðàíó (ðèñ.).
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå óäëèíèòåëåé äëÿ
ñëèâíîãî øëàíãà, ïðè íåîáõîäèìîñòè äîïóñêàåòñÿ åãî íàðàùèâàíèå øëàíãîì òàêîãî æå äèàìåòðà
è äëèíîé íå áîëåå 150 ñì.
l ðîçåòêà çàçåìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè áåçî-
3
Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Êíîïêà ÐÅÆÈÌ
(Mode)
CIS
Ïåðå÷åíü
ïðîãðàìì
Ðàñïðåäåëèòåëü
ìîþùèõ ñðåäñòâ
Êíîïêà
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ
Äèñïëåé
Êðàòêèé ïåðå÷åíü ïðîãðàìì óäîáåí äëÿ áûñòðîé ñïðàâêè. ×òîáû îòêðûòü ïåðå÷åíü, ïîòÿíèòå çà
ñåðûé ÿçû÷îê.
Êíîïêà ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ ñëóæèò äëÿ âûáîðà òåìïåðàòóðû ñòèðêè (ñì. ñ. 7).
Êíîïêà ÎÒÆÈÌ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ñêîðîñòè îòæèìà, à òàêæå äëÿ åãî èñêëþ÷åíèÿ (ñì. ñ. 7).
Äèñïëåé ñëóæèò äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñòèðàëüíîé ìàøèíû è äëÿ êîíòðîëÿ çà öèêëàìè ñòèðêè
(ñì. ñ. 5).
Êíîïêà ÐÅÆÈÌ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé äëÿ ïåðñîíàëèçàöèè öèêëîâ
ñòèðêè (ñì. ñ. 7).
4
Ïðîãðàììàòîð
Êíîïêà ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ
(Start/Reset)
Êíîïêà ÎÒÆÈÌ
Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ äëÿ çàãðóçêè ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà è ñìÿã÷èòåëåé (ñì. ñ. 8).
Êíîïêà ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/
ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ
Êíîïêà ÂÛÁÎÐ
ÔÓÍÊÖÈÈ (Select)
Êíîïêîé ÂÛÁÎÐ âûáèðàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå
ôóíêöèè äëÿ ïåðñîíàëèçàöèè öèêëîâ ñòèðêè
(ñì. ñ. 7).
Êíîïêà ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ ñëóæèò äëÿ
âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ñòèðàëüíîé ìàøèíû.
Êíîïêà ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàïóñêà
ïðîãðàìì èëè äëÿ îòìåíû îøèáî÷íîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Ïðîãðàììàòîð ñëóæèò äëÿ âûáîðà ïðîãðàìì.
Ðóêîÿòêà ìîæåò áûòü óòîïëåíà â ïàíåëü óïðàâëåíèÿ: äëÿ åå èñïîëüçîâàíèÿ ñëåãêà íàæìèòå íà íåå
â öåíòðå — ðóêîÿòêà âûäâèíåòñÿ íàðóæó.
 ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû ðóêîÿòêà
îñòàåòñÿ íåïîäâèæíîé.
Äèñïëåé
 ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ öèêëà ñòèðêè äèñïëåé
ïîêàçûâàåò ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
Îïèñàíèå
Ïðè íàæàòèè êíîïêè ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset) äëÿ
çàïóñêà ïðîãðàììû íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíîå âðåìÿ, îñòàþùååñÿ äî çàâåðøåíèÿ
öèêëà.  ñëó÷àå óñòàíîâêè îòëîæåííîãî ñòàðòà ïðîãðàììû (ïóñê ïî òàéìåðó, ñì. ñ. 7) äèñïëåé áóäåò
ïîêàçûâàòü âðåìÿ, îñòàâøååñÿ äî íà÷àëà ñòèðêè.
CIS
Óñòàíîâêà
Äèñïëåé – óäîáíîå óñòðîéñòâî äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ (ñì. ñ. 7), êîòîðîå òàêæå èíôîðìèðóåò
ïîëüçîâàòåëÿ î öèêëå ñòèðêè è òåêóùåì ñîñòîÿíèè ìàøèíû.
Òåêóùàÿ ôàçà öèêëà:
Ïðîãðàììû
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ
ñòèðêà
Îòæèì
Ñòèðêà
Ïîëîñêàíèå
Âûáîð òèïà áåëüÿ:
Øåðñòü
Öâåòíîå áåëüå
Øåëê
Ñèíòåòèêà
Ñèìâîë íå çàäåéñòâîâàí.
 ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ êîä îøèáêè, íàïðèìåð: F-01, êîòîðûé íåîáõîäèìî ñîîáùèòü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð (ñì. ñ. 12).
5
Ñåðâèñ
Ïî çàâåðøåíèè ïðîãðàììû íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå END (Êîíåö).
Íåèñïðàâíîñòè
Áëîêèðîâêà äâåðöû:
Ãîðÿùèé ñèìâîë ïîêàçûâàåò — äâåðöà çàáëîêèðîâàíà, ÷òîáû èñêëþ÷èòü åå ñëó÷àéíîå îòêðûâàíèå.
Âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèé ïðåæäå, ÷åì îòêðûòü äâåðöó, ïîäîæäèòå ïîêà ñèìâîë ïîãàñíåò.
Äàííàÿ ìîäåëü îñíàùåíà óñòðîéñòâîì, ïîçâîëÿþùèì îòêðûòü äâåðöó òàêæå â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ íåêîòîðûõ ôàç öèêëà. Ýòî âîçìîæíî, êîãäà ñèìâîë íå ãîðèò.
Îáñëóæèâàíèå
è óõîä
Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè
äëÿ ïåðñîíàëèçèðîâàííîé ñòèðêè:
Ñèìâîëû äîñòóïíûõ äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé
âûäåëÿþòñÿ ðàìêîé. Äëÿ âûáîðà äîïîëíèòåëüíûõ
ôóíêöèé ñì. ñ. 7.
Ìåðû
áåçîïàñíîñòè
Õëîïîê
Ìîþùèå
ñðåäñòâà
Ñèìâîë
íå çàäåéñòâîâàí.
Çàïóñê ìàøèíû. Ïðîãðàììû
CIS
Êðàòêèå èíñòðóêöèè: Ïîðÿäîê
çàïóñêà ïðîãðàììû
5. Çàïóñòèòå ïðîãðàììó, íàæàâ êíîïêó ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ
(Start/Reset).
Äëÿ îòìåíû çàïóñêà äåðæèòå íàæàòîé êíîïêó ÏÓÑÊ/
ÑÁÐÎÑ (Start/Reset) â òå÷åíèå 2-õ ñåêóíä.
Ïî îêîí÷àíèè ïðîãðàììû íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå END (Êîíåö). Ïîäîæäèòå ïîêà íà äèñïëåå
ïîãàñíåò ñèìâîë áëîêèðîâêè äâåðöû. Âûêëþ÷èòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, íàæàâ êíîïêó . Îòêðîéòå äâåðöó
ìàøèíû. Âûíóâ áåëüå, îñòàâüòå äâåðöó ìàøèíû ïðèîòêðûòîé, ÷òîáû äàòü èñïàðèòüñÿ îñòàâøåéñÿ âëàãå.
Îáÿçàòåëüíî ïåðåêðîéòå êðàí ïîäà÷è âîäû è îòêëþ÷èòå ìàøèíó èç ñåòè.
1. Âêëþ÷èòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, íàæàâ êíîïêó .
2. Çàãðóçèòå áåëüå è çàêðîéòå äâåðöó ìàøèíû.
3. Óñòàíîâèòå ðóêîÿòêó ïðîãðàììàòîðà íà íóæíóþ
ïðîãðàììó. Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ïðîãíîçèðóåìàÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü âûáðàííîãî öèêëà. Òåìïåðàòóðà è ñêîðîñòü îòæèìà çàäàþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííîé ïðîãðàììîé (êàê èçìåíèòü èõ ñì. íà ñ. 7).
4. Äîáàâüòå â ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùåå ñðåäñòâî,
îïîëàñêèâàòåëü, îòáåëèâàòåëü (ñì. ñ. 8).
Òàáëèöà ïðîãðàìì
Òêàíü è ñ òåïåíü çàãð ÿçíåíèÿ
Ïð îãÒåì ïåð àì ì a ð àòóð à
Îòáåëèâà- Ä ë èòå íèå
ëüíîñòü
Ñì ÿ ã(Ôóíêöèÿ)/ öèêëà, Îï èñ àí èå öèêëà ñ òèð êè
÷èòåëü
Îòáåëèâàîñíîâíàÿ
ìèí
ñòèð êà
òåëü
Ìîþùåå ñ ð åäñ òâ î
ïð åäâ .
ñòèð êà
Õëîïîê
ñèëüíûì çàãðÿçíåíèåì
Î÷åíü ñèë üíî çàãðÿ çíåííîå
áåëîå áåë üå (ïðîñòûíè,
ñêàòåðòè è ò.ä.)
Î÷åíü ñèë üíî çàãðÿ çíåííîå
áåëîå áåë üå (ïðîñòûíè,
ñêàòåðòè è ò.ä.)
Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå è
ïðî÷íî îêðàøåííîå öâåòíîå áåëüå
Ñëàáî çàãðÿ çíåííîå áåëîå è
ëèíÿ þùåå öâ åòíîå áåëüå
(ðóáàøêè, ìàêè è ïð.)
Ñëàáî çàãðÿ çíåííîå
ëèíÿ þùåå öâ åòíîå áåëüå
•
90°C
•
•
Ä åëèêàò./
Îáû÷íûé
12 0
3
60°C
•
•
Ä åëèêàò./
Îáû÷íûé
105
4
40°C
•
•
Ä åëèêàò./
Îáû÷íûé
72
Ñòèðêà ïðè 40°C, ïîëîñêàíèå,
ïðîìåæóòî÷íûé è îêîí÷àòåëüíûé îòæèì
5
30°C
•
•
Ä åëèêàò./
Îáû÷íûé
65
Ñòèðêà ïðè 30°C, ïîëîñêàíèå,
ïðîìåæóòî÷íûé è îêîí÷àòåëüíûé îòæèì
6
60°C
•
•
Ä åëèêàòí.
77
6
40°C
•
•
Ä åëèêàòí.
62
7
50°C
•
•
Ä åëèêàòí.
73
Ñëàáî çàãðÿçíåííàÿ, äåëèêàòíàÿ
öâåòíàÿ (ëþáàÿ îäåæäà)
8
40°C
•
•
Ä åëèêàòí.
58
Ñëàáî çàãðÿçíåííàÿ, äåëèêàòíàÿ
öâåòíàÿ (ëþáàÿ îäåæäà)
9
30°C
•
•
Øåðñòü
10
40°C
•
•
Îñîáî äåëèêàòíûå òêàíè è îäåæäà
(çàíàâåñè, øåëê, âèñêîçà è ïð.)
11
30°C
•
•
90°C
2
•
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà, ñòèðêà
ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå,
ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî÷íûé è
îêîí÷àòåëüíûé îòæèì
Ñòèðêà ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå,
ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî÷íûé è
îêîí÷àòåëüíûé îòæèì
Ñòèðêà ïðè 60°C, ïîëîñêàíèå,
ïðîìåæóòî÷íûé è îêîí÷àòåëüíûé îòæèì
•
1
137
Ñèíòåòèêà
Ñèëüíî çàãðÿ çíåííàÿ , ïðî÷íî
îêðàøåííàÿ öâ åòíàÿ (äåòñêàÿ
îäåæäà è ïð.)
Ñèëüíî çàãðÿ çíåííàÿ , ïðî÷íî
îêðàøåííàÿ öâ åòíàÿ öâ åòíàÿ
(ëþáàÿ îäåæäà)
Ñèëüíî çàãðÿ çíåííàÿ , ïðî÷íî
îêðàøåííàÿ öâ åòíàÿ (äåòñêàÿ
îäåæäà è ïð.)
30
Ñòèðêà ïðè 60°C, ïîëîñêàíèå,
îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé
îòæèì
Ñòèðêà ïðè 40°C, ïîëîñêàíèå,
îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé
îòæèì
Ñòèðêà ïðè 50°C, ïîëîñêàíèå,
îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé
îòæèì
Ñòèðêà ïðè 40°C, ïîëîñêàíèå,
îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé
îòæèì
Ñòèðêà ïðè 30°C, ïîëîñêàíèå è
äåëèêàòíûé îòæèì
Ä åëèêàòí û å òêàí è
Ä åëèêàòí.
50
Ñòèðêà ïðè 40°C, ïîëîñêàíèå è
äåëèêàòíûé îòæèì
45
Ñòèðêà ïðè 30°C, ïîëîñêàíèå,
îñòàíîâ êà ñ âîäîé èëè ñëèâ
×À ÑÒÈ ×ÍÛ Å ÏÐÎÃÐÀ ÌÌÛ
Ïîëîñêàíèå
Ä åëèêàòíîå ïîëîñ êàíèå
•
•
•
•
Ïîëîñêàíèå è îòæèì
Ïïîëîñêàíèå, îñòàíîâ êà ñ â îäîé
èëè ñëèâ
Îòæèì
Ñë èâ è ñ èëüíûé îòæèì
Ä åëèêàòíûé îòæèì
Ñë èâ è äåëèêàòíûé îòæèì
Ñë èâ
Ñë èâ
Ïðèìå÷àíèå
«Îñòàíîâêà ñ âîäîé»: ñì. äîïîëíèòåëüíóþ ôóíêöèþ «Ëåãêàÿ ãëàæêà» íà ñ. 7. Äàííûå â òàáëèöå, ÿâëÿþòñÿ ñïðàâî÷íûìè è ìîãóò ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé ñòèðêè (îáúåì ñòèðêè, òåìïåðàòóðà âîäû â âîäîïðîâîäíîé
ñèñòåìå, òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè è äð.).
Ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà
Ïîâñåäíåâíàÿ ñòèðêà 30' ìèí (ïðîãðàììà 9 äëÿ Ñèíòåòè÷åñêèõ òêàíåé) ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ áûñòðîé ñòèðêè ñëàáîçàãðÿçíåííîãî áåëüÿ: öèêë äëèòñÿ âñåãî 30 ìèíóò, ÷òî ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü âðåìÿ è ýëåêòðîýíåðãèþ. Óñòàíîâèâ ýòó
ïðîãðàììó (9 ïðè òåìïåðàòóðå 30°Ñ), Âû ìîæåòå ñòèðàòü ðàçëè÷íûå âèäû òêàíåé âìåñòå (çà èñêëþ÷åíèåì øåðñòè è
øåëêà) ïðè ìàêñèìàëüíîé çàãðóçêå áåëüÿ 3 êã. Ìû ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü æèäêîå ìîþùåå ñðåäñòâî.
6
Ïåðñîíàëèçàöèÿ ñòèðêè
Óñòàíîâêà òåìïåðàòóðû
Óñòàíîâêà ñêîðîñòè îòæèìà
Îïèñàíèå
Ïðè íàæàòèè êíîïêè
íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ ìàêñèìàëüíàÿ äîïóñòèìàÿ ñêîðîñòü îòæèìà äëÿ âûáðàííîé ïðîãðàììû.
Êàæäîå íàæàòèå êíîïêè óìåíüøàåò ñêîðîñòü îòæèìà
âïëîòü äî åãî èñêëþ÷åíèÿ — «OFF» (âûêëþ÷åíî). Íàæìèòå
êíîïêó åùå ðàç äëÿ âîçâðàòà ê ìàêñèìàëüíîìó çíà÷åíèþ.
. ÐåãóëèÈñêëþ÷åíèå îòæèìà îáîçíà÷àåòñÿ ñèìâîëîì
ðîâêó ñêîðîñòè îòæèìà ìîæíî âûïîëíÿòü äëÿ âñåõ ïðîãðàìì ñòèðêè, êðîìå ïðîãðàììû 11 è Ñëèâ.
CIS
Óñòàíîâêà
Ïðè íàæàòèè êíîïêè
íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ ìàêñèìàëüíàÿ äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà äëÿ âûáðàííîé ïðîãðàììû. Íàæìèòå íà ýòó æå êíîïêó, ÷òîáû ïîíèçèòü òåìïåðàòóðó.
OFF îáîçíà÷àåò ñòèðêó â õîëîäíîé âîäå. Ðåãóëèðîâêó òåìïåðàòóðû ìîæíî âûïîëíÿòü äëÿ âñåõ ïðîãðàìì ñòèðêè.
Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè
Òàéìåð îòñðî÷êè
Ëåãêàÿ ãëàæêà
Äîïîëíèòåëüíîå
ïîëîñêàíèå
Îòñðî÷êà çàïóñêà
ïðîãðàììû âïëîòü
äî 24 ÷.
Íàæèìàéòå íåîäíîêðàòíî êíîïêó
( ÂÛÁÎÐ – SELECT) âïëîòü äî
ïîëó÷åíèÿ íà äèñïëåå æåëàåìîãî âðåìåíè îòñðî÷êè. OFF îáîçíà÷àåò,
÷òî îòëîæåííûé ñòàðò ïðîãðàììû íå áûë óñòàíîâëåí.
Ñî âñåìè
ïðîãðàììàìè
Öèêë îòáåëèâàíèÿ
äëÿ óäàëåíèÿ
íàèáîëåå ñòîéêèõ
çàãðÿçíåíèé.
Íàëåéòå îòáåëèâàòåëü â äîïîëíèòåëüíóþ âñòàâêó 4 (ñì. ñ. 8).
Îïöèÿ íå èñïîëüçóåòñÿ ñ ôóíêöèåé «ËÅÃKÀß ÃËÀÆKÀ».
2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10,
Ïîëîñêàíèå.
Óìåíüøåíèå
ñòåïåíè
ñìèíàåìîñòè
òêàíåé,
îáëåã÷åíèå
ïîñëåäóþùåãî
ãëàæåíèÿ.
Ïðè âûáîðå ýòîé ôóíêöèè ïðîãðàììû 6,7,8,11 è Äåëèêàòíîå
ïîëîñêàíèå áóäóò ïðåðâàíû – áåëüå îñòàåòñÿ çàìî÷åííûì â âîäå
(îñòàíîâêà ñ âîäîé), ñèìâîë
áóäåò ìèãàòü:
– ×òîáû çàâåðøèòü öèêë, íàæìèòå êíîïêó ÏÓÑK/ÑÁÐÎÑ (Start/Resert).
– ×òîáû çàêîí÷èòü ïðîãðàììó ñëèâîì óñòàíîâèòå ðóêîÿòêó
ïðîãðàììàòîðà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ñèìâîë
è íàæìèòå êíîïêó
ÏÓÑK/ÑÁÐÎÑ (Start/Resert).
Äàííàÿ îïöèÿ íå èñïîëüçóåòñÿ ñ ôóíêöèåé «ÎÒÁÅËÈÂÀÍÈÅ».
Âñå ïðîãðàììû,
êðîìå 1, 2, 9, 10
è Ñëèâ
Ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü
áåçóïðå÷íî ÷èñòîå
áåëüå, çàìåòíî
áîëåå áåëîå ïî
ñðàâíåíèþ ñî
ñòàíäàðòîì ëàññà À.
Îïöèÿ íå èñïîëüçóåòñÿ ñ ôóíêöèåé «ÁÛÑÒÐÀß ÑÒÈÐKÀ».
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8
Ñîêðàùàåò
ïðîäîëæèòåëüíîñòÎïöèÿ íå èñïîëüçóåòñÿ ñ ôóíêöèåé «ÑÓÏÅÐ ÑÒÈÐKÀ».
ü öèêëà ñòèðêè
ïðèìåðíî íà 30%.
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8
Ïîâûøàåò
ýôôåêòèâíîñòü
ïîëîñêàíèÿ.
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
Ïîëîñêàíèå.
Ïðèìåíåíèå ýòîé ôóíêöèè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè ïîëíîé çàãðóçêå ìàøèíû
èëè ïðè èñïîëüçîâàíèè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ìîþùåãî ñðåäñòâà.
Ñåðâèñ
Áûñòðàÿ ñòèðêà
Äîñòóïíà ñ
ïðîãðàììàìè:
Íåèñïðàâíîñòè
Ñóïåð ñòèðêà
Èñïîëüçîâàíèå
Îáñëóæèâàíèå
è óõîä
Îòáåëèâàíèå
Íàçíà÷åíèå
Ìåðû
áåçîïàñíîñòè
Äîïîëíèòåëüíàÿ
ôóíêöèÿ
Ìîþùèå
ñðåäñòâà
1. Íàæìèòå êíîïêó ÐÅÆÈÌ (Mode), ÷òîáû ïðîñìîòðåòü ðàçëè÷íûå èìåþùèåñÿ äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè.
Äîñòóïíûé ñèìâîë áóäåò ìèãàòü.
2. ×òîáû âûáðàòü ôóíêöèþ, íàæèìàéòå êíîïêó ÂÛÁÎÐ (Select) äî òåõ ïîð, ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå ON (ÂÊËÞ×ÅÍÎ) (äëÿ çàïóñêà ïðîãðàììû ïî òàéìåðó ïîÿâèòñÿ çíà÷åíèå âðåìåíè: ñì. ïðèâåäåííóþ
íèæå òàáëèöó)
3. Ïîäòâåðäèòå âûáîð ïîâòîðíûì íàæàòèåì êíîïêè ÐÅÆÈÌ (Mode): ñèìâîë äîïîëíèòåëüíîé ôóíêöèè íà
äèñïëåå ïåðåñòàíåò ìèãàòü.
Âûáðàííûå äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè âûäåëÿþòñÿ íà äèñïëåå ðàìêîé.
Ïðîãðàììû
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà èìååò ðàçëè÷íûå äîïîëíèòåëüíûå
ôóíêöèè, êîòîðûå ïîìîãóò Âàì ïîëó÷èòü æåëàåìûå ðåçóëüòàòû ñòèðêè. Âûáîð äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé âñåãäà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
7
Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå
CIS
Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ
Õîðîøèé ðåçóëüòàò ñòèðêè çàâèñèò òàêæå îò ïðàâèëüíîé äîçèðîâêè ìîþùåãî ñðåäñòâà: åãî èçáûòîê íå
ãàðàíòèðóåò áîëåå ýôôåêòèâíóþ ñòèðêó, íàïðîòèâ ìîæåò ïðèâåñòè ê îáðàçîâàíèþ íàëåòîâ âíóòðè ìàøèíû è çàãðÿçíåíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû.
MAX
Âûäâèíüòå ðàñïðåäåëèòåëü è çàïîëíèòå åãî
îòäåëåíèÿ ìîþùèì
ñðåäñòâîì è ñìÿã÷èòåëåì:
4
1
2
3
Îòäåëåíèå 1: ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè (ïîðîøîê)
Ïåðåä çàãðóçêîé ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà óáåäèòåñü,
÷òî îòäåëåíèå 4 äëÿ îòáåëèâàòåëÿ â íåì íå óñòàíîâëåíî.
Îòäåëåíèå 2: ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ ñòèðêè
(ïîðîøîê èëè æèäêîå)
Æèäêîå ñðåäñòâî äëÿ ñòèðêè çàëèâàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä çàïóñêîì ìàøèíû.
Îòäåëåíèå 3: Äîáàâêè (ñìÿã÷èòåëè, àðîìàòèçàòîðû è ïð.)
Íå çàïîëíÿéòå îòäåëåíèå 3 äëÿ îïîëàñêèâàòåëåé
âûøå ðåøåòêè.
Äîïîëíèòåëüíîå îòäåëåíèå 4:
Îòáåëèâàòåëü è äåëèêàòíûé îòáåëèâàòåëü
Íå èñïîëüçóéòå ìîþùèå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðó÷íîé ñòèðêè – îáðàçóþùàÿñÿ îáèëüíàÿ
ïåíà óõóäøàåò ðåçóëüòàò ñòèðêè è ìîæåò âûâåñòè
èç ñòðîÿ ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.
Îòáåëèâàíèå
Îáû÷íûé îòáåëèâàòåëü ïðèìåíÿþò ïðè ñòèðêå
ïðî÷íûõ áåëûõ òêàíåé; äåëèêàòíûé îòáåëèâàòåëü
ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ öâåòíûõ, ñèíòåòè÷åñêèõ è
øåðñòÿíûõ òêàíåé.
Ëîòîê 4 äëÿ îòáåëèâàòåëÿ âñòàâëÿåòñÿ â îòäåëåíèå 1 ðàñïðåäåëèòåëÿ
ìîþùèõ ñðåäñòâ. Íå
çàïîëíÿéòå ëîòîê 4
âûøå îòìåòêè max (ñì.
ðèñ.).
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
òîëüêî îòáåëèâàíèÿ
íàëåéòå îòáåëèâàòåëü â
äîïîëíèòåëüíóþ âñòàâ(äëÿ
êó 4 è âûáåðèòå ïðîãðàììó Ïîëîñêàíèå
õëîïêîâûõ òêàíåé) èëè Äåëèêàòíîå ïîëîñêàíèå
(äëÿ ñèíòåòè÷åñêèõ òêàíåé). Äëÿ îòáåëèâàíèÿ â
ïðîöåññå ñòèðêè äîáàâüòå ñòèðàëüíûé ïîðîøîê è
ñìÿã÷èòåëü, âûáåðèòå íóæíóþ ïðîãðàììó è çàäåéñòâóéòå ôóíêöèþ «Îòáåëèâàíèå» (ñì. ñ. 7).
MAX
MAX
8
Èñïîëüçîâàíèå äîïîëíèòåëüíîé âñòàâêè 4 èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè. Êðîìå òîãî, îòáåëèâàíèå íå ìîæåò áûòü ïðîâåäåíî ñ ïðîãðàììàìè 11 (Øåëê) è Ïîâñåäíåâíàÿ ñòèðêà 30 ìèí. (ñì. ñ. 6).
Ïîäãîòîâêà áåëüÿ
• Ðàçáåðèòå áåëüå:
- â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîì òêàíè / îáîçíà÷åíèÿ íà ýòèêåòêå
- ïî öâåòó: îòäåëèòå öâåòíîå áåëüå îò áåëîãî.
• Âûíüòå èç êàðìàíîâ âñå ïðåäìåòû è ïðîâåðüòå
õîðîøî ëè äåðæàòñÿ ïóãîâèöû.
• Íå ïðåâûøàéòå ìàêñèìàëüíîå íîðìû çàãðóçêè
áàðàáàíà, óêàçàííûå äëÿ ñóõîãî áåëüÿ:
Ïðî÷íûå òêàíè: ìàêñ. 5 êã
Ñèíòåòè÷åñêèå òêàíè: ìàêñ. 2,5 êã
Äåëèêàòíûå òêàíè: ìàêñ. 2 êã
Øåðñòü: ìàêñ. 1 êã
Âåñ áåëüÿ
1 ïðîñòûíÿ 400 – 500 ã
1 íàâîëî÷êà 150 -200 ã
1 ñêàòåðòü 400 – 500 ã
1 õàëàò 900 –1,200 ã
1 ïîëîòåíöå 150 -250 ã
Îñîáåííîñòè ñòèðêè
îòäåëüíûõ èçäåëèé
Çàíàâåñêè: ñâåðíèòå è ïîëîæèòå â íàâîëî÷êó èëè â
ñåò÷àòûé ìåøî÷åê. Ñòèðàéòå îòäåëüíî, íå ïðåâûøàÿ
ïîëîâèíû çàãðóçêè áàðàáàíà. Âûáåðèòå ïðîãðàììó
11, àâòîìàòè÷åñêè èñêëþ÷àþùóþ îòæèì.
Ñòåãàííûå êóðòêè è ïóõîâèêè: åñëè ïóõîâèê íà óòèíîì èëè ãóñèíîì ïóõó, åãî ìîæíî ñòèðàòü â ñòèðàëüíîé ìàøèíå. Âûâåðíèòå êóðòêó íàèçíàíêó, çàãðóçèòå
â áàðàáàí íå áîëåå 2-3 êã èçäåëèé. Ïîâòîðèòå ïîëîñêàíèå 1-2 ðàçà, èñïîëüçóéòå äåëèêàòíûé îòæèì.
Ïàðóñèíîâûå òóôëè: Ïàðóñèíîâûå òóôëè
ïðåäâàðèòåëüíî î÷èñòèòå îò ãðÿçè è ñòèðàéòå ñ
ïðî÷íûìè òêàíÿìè èëè äæèíñàìè, åñëè ïîçâîëÿåò öâåò.
Íå ñòèðàéòå ñ áåëûìè âåùàìè.
Øåðñòü: Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ
ñòèðêè çàãðóæàéòå íå áîëåå 1 êã áåëüÿ è èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûå æèäêèå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñòèðêè øåðñòÿííûõ èçäåëèé.
Woolmark Platinum Care
(Ïëàòèíîâûé êàøåìèð –
äåëèêàòíîñòü ðó÷íîé ñòèðêè)
Ariston óñòàíîâèë íîâûé ñòàíäàðò âûñîêîýôôåêòèâàíîé ñòèðêè, ïðèçíàííûé Êîìïàíèåé Woolmark
ñ ïðåñòèæíîé ìàðêîé Woolmark Platinum Care.
Åñëè íà âàøåé ñòèðàëüíîé ìàøèíå èìååòñÿ ëîãîòèï Woolmark Platinum Care, â íåé ìîæíî ñòèðàòü ñ îòëè÷íûì ðåçóëüòàòîì øåðñòÿíûå èçäåëèÿ íà ýòèêåòêå êîòîðûõ íàïèñàíî «òîëüêî ðó÷íàÿ ñòèðêà» (M.00221).
Âûáåðèòå ïðîãðàììó 10 äëÿ âñåõ èçäåëèé ñ ýòèêåòêîé
«Ðó÷íàÿ ñòèðêà»(
) è èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûå
ñðåäñòâà äëÿ ñòèðêè øåðñòè.
Ïðåäóïðåæäåíèÿ è
ðåêîìåíäàöèè
Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
• Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ
òîëüêî âçðîñëûìè ëèöàìè, ñ îáëþäàþùèìè
èíñòðóêöèè, ïðèâåäåííûå â äàííîì ðóêîâîäñòâå.
• Íå òÿíèòå çà ïèòàþùèé êàáåëü, ÷òîáû âûíóòü âèëêó
èç ðîçåòêè: áåðèòåñü çà âèëêó.
• Íå êàñàéòåñü ñëèâàåìîé âîäû, åå òåìïåðàòóðà
ìîæåò áûòü î÷åíü âûñîêîé.
• Ñëåäèòå, ÷òîáû äåòè íå ïðèáëèæàëèñü ê
ðàáîòàþùåé ñòèðàëüíîé ìàøèíå.
• Åñëè íåîáõîäèìî ïåðåìåñòèòü ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, âûïîëíÿéòå ýòó îïåðàöèþ âäâîåì èëè âòðîåì
ñ ïðåäåëüíîé îñòîðîæíîñòüþ. Íèêîãäà íå
ïûòàéòåñü ïîäíÿòü ìàøèíó â îäèíî÷êó —
îáîðóäîâàíèå ÷ðåçâû÷àéíî òÿæåëîå.
Óòèëèçàöèÿ
• Óíè÷òîæåíèå óïàêîâî÷íîãî ìàòåðèàëà: ñîáëþäàéòå äåéñòâóþùèå òðåáîâàíèÿ ïî óòèëèçàöèè
óïàêîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.
• Ïðàâèëüíàÿ äîçèðîâêà ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà â çàâèñèìîñòè îò æåñòêîñòè âîäû, ñòåïåíè
çàãðÿçíåíèÿ è îáúåìà çàãðóæàåìîãî áåëüÿ
ïîìîãàåò èçáåæàòü íåðàöèîíàëüíîãî ðàñõîäà
ìîþùåãî ñðåäñòâà è çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû: õîòÿ ñòèðàëüíûå ïîðîøêè è ÿâëÿþòñÿ áèîðàçëàãàåìûìè, îíè ñîäåðæàò âåùåñòâà, îòðèöàòåëüíî âëèÿþùèå íà ýêîëîãèþ. Êðîìå òîãî, ïî âîçìîæíîñòè èçáåãàéòå èñïîëüçîâàòü îïîëàñêèâàòåëè.
• Èñïîëüçîâàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû óòðîì èëè
âå÷åðîì óìåíüøèò ïèêîâóþ íàãðóçêó íà ýëåêòðîñåòü. Ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè «Òàéìåð»(ñì. ñ. 7)
ìîæíî çàïðîãðàììèðîâàòü íà÷àëî ñòèðêè ñ âûøåóêàçàííîé öåëüþ.
• Åñëè áåëüå äîëæíî ñóøèòüñÿ â àâòîìàòè÷åñêîé
ñóøêå, íåîáõîäèìî âûáðàòü áîëüøóþ ñêîðîñòü
îòæèìà. Èíòåíñèâíûé îòæèì ñýêîíîìèò âðåìÿ è
ýëåêòðîýíåðãèþ ïðè àâòîìàòè÷åñêîé ñóøêå.
Ñåðâèñ
• Óòèëèçàöèÿ ñòàðîé ñòèðàëüíîé ìàøèíû: ïåðåä
ñäà÷åé ìàøèíû â óòèëü îáðåæüòå ïèòàþùèé êàáåëü è ñíèìèòå äâåðöó.
Íåèñïðàâíîñòè
• Ïåðåä ïîìåùåíèåì â ñòèðàëüíóþ ìàøèíó áåëüÿ
óáåäèòåñü, ÷òîáû áàðàáàí áûë ïóñò.
• Åñëè âû îáðàáîòàåòå ïÿòíà ïÿòíîâûâîäèòåëåì èëè
çàìî÷èòå áåëüå ïåðåä ñòèðêîé, ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü ñòèðêè ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ. Èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììû ñòèðêè ïðè 60°C âìåñòî 90°C,
èëè 40°C âìåñòî 60°C ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü äî
50% ýëåêòðîýíåðãèè.
Îáñëóæèâàíèå
è óõîä
•  ïðîöåññå ñòèðêè äâåðöà ñòèðàëüíîé ìàøèíû
ìîæåò íàãðåâàòüñÿ.
• Öèêë ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè íåîáõîäèì òîëüêî
äëÿ î÷åíü ãðÿçíîãî áåëüÿ. Ïðè öèêëå
ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè ðàñõîäóåòñÿ áîëüøå
ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà, âðåìåíè, âîäû è íà 5 – 15%
áîëüøå ýëåêòðîýíåðãèè.
Ìåðû
áåçîïàñíîñòè
•  ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå êàñàéòåñü âíóòðåííèõ ÷àñòåé ìàøèíû,
ïûòàÿñü ïî÷èíèòü åå.
Ýêîíîìèÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ, âîäû, ýëåêòðîýíåðãèè è âðåìåíè
• Äëÿ ýêîíîìèè ðåñóðñîâ ñëåäóåò ìàêñèìàëüíî çàãðóæàòü ñòèðàëüíóþ ìàøèíó. Îäèí öèêë ñòèðêè ïðè
ïîëíîé çàãðóçêå âìåñòî äâóõ öèêëîâ ñ íàïîëîâèíó
çàãðóæåííûì áàðàáàíîì ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü äî
50% ýëåêòðîýíåðãèè.
Ìîþùèå
ñðåäñòâà
• Ïðè îñòàíîâêå ìàøèíû ðàçáëîêèðîâêà çàìêà
äâåðöû ñðàáàòûâàåò ñ òðåõìèíóòíîé çàäåðæêîé.
Íå ïûòàéòåñü îòêðûòü äâåðöó â ýòîì ïðîìåæóòêå âðåìåíè (à òåì áîëåå âî âðåìÿ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ!): ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü ìåõàíèçì
áëîêèðîâêè.
Ýêîëîãè÷íàÿ òåõíîëîãèÿ
Ñ íîâîé òåõíîëîãèåé Ariston âû çàòðàòèòå âîäû â
äâà ðàçà ìåíüøå, à ýôôåêò îò ñòèðêè áóäåò â äâà
ðàçà âûøå! Âîò ïî÷åìó âû íå ìîæåòå âèäåòü âîäó
÷åðåç äâåðöó: åå î÷åíü ìàëî. Ýòî çàáîòà îá îêðóæàþùåé ñðåäå áåç îòêàçà îò ìàêñèìàëüíîé ÷èñòîòû. È âäîáàâîê êî âñåìó, âû ýêîíîìèòå ýëåêòðè÷åñòâî.
Ïðîãðàììû
• Íå îòêðûâàéòå ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ
âî âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû.
CIS
Îïèñàíèå
• Íå êàñàéòåñü ðàáîòàþùåé ìàøèíû, åñëè âàøè
ðóêè èëè íîãè ñûðûå; íå ïîëüçóéòåñü
îáîðóäîâàíèåì áîñèêîì.
Ýêîíîìèÿ ýíåðãèè è îõðàíà
îêðóæàþùåé ñðåäû
Óñòàíîâêà
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñïðîåêòèðîâàíà è èçãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàìè áåçîïàñíîñòè. Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå íàñòîÿùèå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ñîñòàâëåííûå â öåëÿõ âàøåé áåçîïàñíîñòè.
9
Îáñëóæèâàíèå è óõîä
CIS
Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà
×èñòêà íàñîñà
• Ïåðåêðûâàéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí ïîñëå êàæäîé ñòèðêè. Òàêèì îáðàçîì ñîêðàùàåòñÿ èçíîñ
âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìû ñòèðàëüíîé ìàøèíû è
óñòðàíÿåòñÿ âåðîÿòíîñòü ïðîòå÷åê.
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà èìååò ñëèâíîé íàñîñ ñàìîî÷èùàþùåãîñÿ òèïà, êîòîðûé íå òðåáóåò î÷èñòêè
èëè îñîáîãî îáñëóæèâàíèÿ. Îäíàêî ìåëêèå ïðåäìåòû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è äð.) ìîãóò ñëó÷àéíî
ïîïàñòü â íàñîñ. Äëÿ èõ èçâëå÷åíèÿ íàñîñ îáîðóäîâàí «óëîâèòåëåì» — ôèëüòðîì, äîñòóï ê êîòîðîìó çàêðûò íèæíåé ïåðåäíåé ïàíåëüþ.
• Âñåãäà âûíèìàéòå âèëêó èç ðîçåòêè ïåðåä ìîéêîé è îáñëóæèâàíèåì ìàøèíû.
Óõîä çà ñòèðàëüíîé ìàøèíîé
Âíåøíèå è ðåçèíîâûå ÷àñòè ìàøèíû î÷èùàéòå
ìÿãêîé òêàíüþ ñ òåïëîé ìûëüíîé âîäîé. Íå èñïîëüçóéòå ðàñòâîðèòåëè èëè àáðàçèâíûå ÷èñòÿùèå
ñðåäñòâà.
Óõîä çà ðàñïðåäåëèòåëåì ìîþùèõ
ñðåäñòâ
Ïåðèîäè÷åñêè ïðîìûâàéòå ðàñïðåäåëèòåëü
ìîþùèõ ñðåäñòâ
Âûíüòå ðàñïðåäåëèòåëü, ïðèïîäíÿâ è ïîòÿíóâ åãî íà ñåáÿ (ñì.
ðèñ.), è ïðîìîéòå ïîä
ñòðóåé âîäû.
1
2
Óõîä çà äâåðöåé ìàøèíû
è áàðàáàíîì
• Ïîñëå êàæäîé ñòèðêè îñòàâëÿéòå äâåðöó ìàøèíû ïîëóîòêðûòîé âî èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ â
áàðàáàíå íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ è ïëåñåíè.
Óáåäèòåñü, ÷òî öèêë ñòèðêè çàêîí÷èëñÿ, è îòêëþ÷èòå îáîðóäîâàíèå îò ñåòè.
Äëÿ äîñòóïà ê «óëîâèòåëþ»:
1. ñíèìèòå ïåðåäíþþ
ïàíåëü ñòèðàëüíîé ìàøèíû ïðè ïîìîùè îòâåðòêè (ñì. ðèñ.);
2. âûâåðíèòå êðûøêó
ôèëüòðà, âðàùàÿ åå
ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè (ñì. ðèñ.): èç íàñîñà
ìîæåò âûëèòüñÿ íåìíîãî âîäû – ýòî íîðìàëüíîå ÿâëåíèå.
3. òùàòåëüíî ïðî÷èñòèòå ôèëüòð èçíóòðè;
4. çàâåðíèòå êðûøêó îáðàòíî;
5. óñòàíîâèòå íà ìåñòî ïåðåäíþþ ïàíåëü, ïðåäâàðèòåëüíî óáåäèâøèñü, ÷òî êðþêè âîøëè â
ñîîòâåòñòâóþùèå ïåòëè.
Ïðîâåðêà çàëèâíîãî øëàíãà
Ïðîâåðÿéòå øëàíã íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä. Ïðè
ëþáûõ ïðèçíàêàõ òå÷è èëè ïîâðåæäåíèÿ íåìåäëåííî çàìåíèòå øëàíã. Âî âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû
íåèñïðàâíûé øëàíã, íàõîäÿùèéñÿ ïîä äàâëåíèåì âîäû, ìîæåò âíåçàïíî ëîïíóòü.
Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå øëàíãè, áûâøèå â óïîòðåáëåíèè.
10
Íåèñïðàâíîñòè
è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ
 ñëó÷àå íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ñòèðêè èëè âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé, ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð (ñì. ñ. 12), ïðî÷èòàéòå ýòîò ðàçäåë.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
Âû ìîæåòå ðåøèòü âîçíèêøèå ïðîáëåìû ñàìè.
CIS
Âîçìîæíûå ïðè÷èíû / Ìåòîäû óñòðàíåíèÿ:
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà
íå âêëþ÷àåòñÿ.
• Âèëêà íå âñòàâëåíà â ðîçåòêó èëè âñòàâëåíà ïëîõî, íå îáåñïå÷èâàÿ êîíòàêòà.
•  äîìå îòêëþ÷åíî ýëåêòðè÷åñòâî.
Öèêë ñòèðêè íå çàïóñêàåòñÿ.
• Äâåðöà ìàøèíû ïëîõî çàêðûòà (íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå
DOOR (Äâåðöà).
.
• Íå áûëà íàæàòà êíîïêà
• Íå áûëà íàæàòà êíîïêà ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset).
• Çàêðûò êðàí ïîäà÷è âîäû.
• Áûëà çàïðîãðàììèðîâàíà îòñðî÷êà çàïóñêà ïðîãðàììû (îá èñïîëüçîâàíèè òàéìåðà ñì. íà ñ. 7).
Îïèñàíèå
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå çàëèâàåò âîäó (Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå H2O).
•
•
•
•
•
•
Ïðîãðàììû
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íåïðåðûâíî çàëèâàåò è ñëèâàåò âîäó.
• Ñëèâíîé øëàíã ðàñïîëîæåí íèæå 65 èëè âûøå 100 ñì. îò ïîëà
(ñì. ñ. 3).
• Êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà ïîãðóæåí â âîäó (ñì. ñ. 3).
• Íàñòåííûé ñëèâ íå èìååò ñëèâíîé òðóáû.
Åñëè ñëèâíîé øëàíã âñòðîåí â êàíàëèçàöèþ, èìåéòå ââèäó, ÷òî íà âåðõíèõ
ýòàæàõ ìîæåò ñîçäàâàòüñÿ «ñèôîííûé ýôôåêò» — ìàøèíà îäíîâðåìåííî
ñëèâàåò è çàëèâàåò âîäó. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîäîáíîãî ýôôåêòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñïåöèàëüíûé êëàïàí (àíòèñèôîí).
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå ïðîèçâîäèò ñëèâ è îòæèì.
• Âûáðàííàÿ ïðîãðàììà íå ïðåäóñìàòðèâàåò ñëèâ âîäû — äëÿ íåêîòîðûõ
ïðîãðàìì íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü ñëèâ âðó÷íóþ (ñì ñ. 6).
• Àêòèâèçèðîâàíà äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ Ëåãêàÿ ãëàæêà: äëÿ çàâåðøåíèÿ ïðîãðàììû íàæìèòå êíîïêó ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset)
(ñì. ñ. 7).
• Ñëèâíîé øëàíã ïåðåæàò (ñì. ñ. 3) èëè çàñîðåí.
• Çàñîð â êàíàëèçàöèè.
Ñèëüíàÿ âèáðàöèÿ ïðè îòæèìå.
• Ïðè óñòàíîâêå ñòèðàëüíîé ìàøèíû áàðàáàí áûë ðàçáëîêèðîâàí íåïðàâèëüíî (ñì. ñ. 2).
• Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ïëîõî âûðîâíåíà (ñì. ñ. 2).
• Çàçîð ìåæäó ìàøèíîé è ñòåíîé/ìåáåëüþ íåäîñòàòî÷åí (ñì. ñ. 2).
Ïðîòå÷êè âîäû èç ñòèðàëüíîé
ìàøèíû.
• Ïëîõî çàêðåïëåí çàëèâíîé øëàíã (ãàéêà íà êîíöå øëàíãà íåïëîòíî çàòÿíóòà è íåïðàâèëüíî óñòàíîâëåíà ïðîêëàäêà (ñì. ñ. 2).
• Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ çàáèò îñòàòêàìè ìîþùèõ ñðåäñòâ
(î ÷èñòêå ðàñïðåäåëèòåëÿ ñì. ñ. 10).
• Ïëîõî çàêðåïëåí ñëèâíîé øëàíã (ñì. ñ. 3).
Èçáûòî÷íîå ïåíîîáðàçîâàíèå.
• Èñïîëüçóåòñÿ ìîþùåå ñðåäñòâî, íåïîäõîäÿùåå äëÿ àâòîìàòè÷åñêèõ
ñòèðàëüíûõ ìàøèí ñ ôðîíòàëüíîé çàãðóçêîé.
• Ïåðåäîçèðîâêà ìîþùåãî ñðåäñòâà.
Çàëèâíîé øëàíã íå ïîäñîåäèíåí ê êðàíó.
Øëàíã ïåðåæàò.
Çàêðûò êðàí ïîäà÷è âîäû.
 äîìå íåò âîäû.
Íåäîñòàòî÷íîå âîäîïðîâîäíîå äàâëåíèå.
Íå áûëà íàæàòà êíîïêà ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset).
Óñòàíîâêà
Îáíàðóæåííàÿ
íåèñïðàâíîñòü:
Ìîþùèå
ñðåäñòâà
Ìåðû
áåçîïàñíîñòè
Îáñëóæèâàíèå
è óõîä
Íåèñïðàâíîñòè
Ñåðâèñ
Åñëè ïîñëå ïðîâåðêè ìàøèíà ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü íå äîëæíûì îáðàçîì,
îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð çà ïîìîùüþ. (ñì. ñ. 12)
11
Ñåðâèñíîå
îáñëóæèâàíèå
Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð:
• Óáåäèòåñü, ÷òî âû íå ìîæåòå óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. ñ. 11);
• Çàïóñòèòå ïðîãðàììó ïîâòîðíî äëÿ ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè ìàøèíû;
•  ïðîòèâíîì ñëó÷àå îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð ïî òåëåôîíó, óêàçàííîìó â
ãàðàíòèéíîì äîêóìåíòå.
Íå ïîëüçóéòåñü óñëóãàìè ëèö, íå óïîëíîìî÷åííûõ Ïðîèçâîäèòåëåì.
Ïðè ðåìîíòå òðåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé.
CIS
Ïðè îáðàùåíèè â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð ñîîáùèòå:
• òèï íåèñïðàâíîñòè;
• íîìåð ãàðàíòèéíîãî äîêóìåíòà (ñåðâèñíîé êíèæêè, ñåðâèñíîãî ñåðòèôèêàòà è ò.ï.);
• ìîäåëü ìàøèíû (Ìîä.) è ñåðèéíûé íîìåð (S/N), óêàçàííûå â èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå, ðàñïîëîæåííîé íà çàäíåé ïàíåëè ñòèðàëüíîé ìàøèíû.
Ñåðâèñ
12
Instructions for use
WASHING MACHINE
Contents
GB
English
GB
Installation, 14-15
Unpacking and levelling, 14
Electric and water connections, 14-15
The first wash cycle, 15
Technical details, 15
Washing machine description, 16-17
Control panel, 16
Display, 17
Starting and Programmes, 18
Briefly: how to start a programme, 18
Programme table, 18
Personalisations, 19
AVD 109
Setting the temperature, 19
Setting the spin cycle, 19
Options, 19
Detergents and laundry, 20
Detergent dispenser, 20
Bleach cycle, 20
Preparing your laundry, 20
Special items, 20
Woolmark Platinum Care, 20
Precautions and advice, 21
General safety, 21
Disposal, 21
Saving energy and respecting the environment, 21
Care and maintenance, 22
Cutting off the water or electricity supply, 22
Cleaning your appliance, 22
Cleaning the detergent dispenser, 22
Caring for your appliance door and drum, 22
Cleaning the pump, 22
Checking the water inlet hose, 22
Troubleshooting, 23
Service, 24
Before calling for Assistance, 24
13
Installation
GB
Keep this instruction manual in a safe place for
future reference. Should the appliance be sold,
transferred or moved, make sure the instruction
manual accompanies the washing machine to inform
the new owner as to its operation and features.
Read these instructions carefully: they contain vital
information on installation, use and safety.
Unpacking and levelling
Levelling your appliance correctly will provide it with
stability and avoid any vibrations, noise and shifting
during operation. If it is placed on a fitted or loose
carpet, adjust the feet in such a way as to allow
enough room for ventilation beneath the washing
machine.
Electric and water connections
Connecting the water inlet hose
Unpacking
1. Unpack the washing machine.
2. Check whether the washing machine has been
damaged during transport. If this is the case, do not
install it and contact your retailer.
3. Remove the four
protective screws and
the rubber washer with
the respective spacer,
situated on the rear of
the appliance (see
figure).
4. Seal the gaps using the plastic plugs provided.
5. Use the plug provided to seal the three holes
where the plug was housed, situated on the lower
right-hand side on the rear of your appliance.
6. Keep all the parts: you will need them again if the
washing machine needs to be moved to another
location.
Packaging materials are not children's toys.
Levelling
1. Install the washing machine on a flat sturdy floor,
without resting it up against walls, furniture cabinets
or other.
2. If the floor is not
perfectly level, compensate for any unevenness
by tightening or
loosening the adjustable
front feet (see figure);
the angle of inclination,
measured according to
the worktop, must not
exceed 2°.
14
A
1. Insert seal A into the
end of the inlet hose
and screw the latter
onto a cold water tap
with a 3/4 gas threaded
mouth (see figure).
Before making the
connection, allow the
water to run freely until
it is perfectly clear.
2. Connect the other end
of the water inlet hose to
the washing machine,
screwing it onto the
appliance's cold water
inlet, situated on the top
right-hand side on the
rear of the appliance
(see figure).
3. Make sure there are no kinks or bends in the
hose.
The water pressure at the tap must be within the
values indicated in the Technical details table
(on the next page).
If the water inlet hose is not long enough, contact
a specialist store or an authorised serviceman.
Do not use extensions or multiple sockets.
Connecting the drain hose
GB
The power supply cable must never be bent or
dangerously compressed.
The power supply cable must only be replaced by
an authorised serviceman.
Installation
65 - 100 cm
Connect the drain hose,
without bending it, to a
draining duct or a wall
drain situated between
65 and 100 cm from the
floor;
Warning! The company denies all liability if and when
these norms are not respected.
Electric connection
Detergents
We advise against the use of hose extensions; in
case of absolute need, the extension must have the
same diameter as the original hose and must not
exceed 150 cm in length.
Once the appliance has been installed, and before
you use it for the first time, run a wash cycle with
detergent and no laundry, setting the 90°C
programme without a pre-wash cycle.
Technical details
AVD 109
Dimensions
59.5 cm wide
85 cm high
53,5 cm deep
Capacity
from 1 to 5 kg
Electric
connections
voltage 220/230 Volts 50 Hz
maximum absorbed power 1850 W
• the supply voltage is included within the values i
ndicated on the Technical details table
(on the right);
Water
connections
maximum pressure 1 MPa (10 bar)
minimum pressure 0.05 MPa (0.5 bar)
drum capacity 46 litres
Spin speed
up to 1000 rpm
• the socket is compatible with the washing
machine's plug. If this is not the case, replace the
socket or the plug.
Control
programmes
according to
IEC456 directive
programme 3; temperature 60°C;
run with a load of 5 kg.
When the washing machine is installed, the mains
socket must be within easy reach.
15
Service
outdoor environment, not even when the area is
sheltered, because it may be very dangerous to
leave it exposed to rain and thunderstorms.
This appliance is compliant with the
following European Community
Directives:
- 73/23/CEE of 19/02/73 (Low
Voltage) and subsequent amendments
- 89/336/CEE of 03/05/89
(Electromagnetic Compatibility) and
subsequent amendments
Troubleshooting
The washing machine should not be installed in an
Care
• the socket is able to sustain the appliance's
maximum power load indicated in the Technical
details table (on the right);
Precautions
Model
Before plugging the appliance into the mains socket,
make sure that:
• the socket is earthed and in compliance with the
applicable law;
Programmes
alternatively, place it
over the edge of a
basin, sink or tub,
fastening the duct
supplied to the tap (see
figure). The free end of
the hose should not be
underwater.
Description
The first wash cycle
Washing machine description
Control panel
GB
MODE button
TEMPERATURE
Programme key
START/STOP
button
Detergent dispenser
button
Control knob
Display
START/RESET
button
SPIN
button
SELECT
button
Detergent dispenser to add detergent and fabric
softener (see page 20).
MODE button to choose the options for the
appliance personalisation (see page 19).
Programme key to consult a straightforward chart
of the different programmes available: pull the grey
tab outwards to open it.
SELECT button to set the options for the appliance
personalisation (see page 19).
TEMPERATURE button to adjust the wash temperature (see page 19).
SPIN button to adjust the spin speed or exclude it
altogether (see page 19).
Display to programme the washing machine and
follow the wash cycle progress (see opposite page).
16
START/STOP button to turn the washing machine
on and off.
START/RESET button to start the programmes or
cancel any incorrect settings.
Control knob to select the wash programmes. The
retractable control knob: press the centre of the
knob for it to pop out. The knob stays still during the
cycle.
Display
GB
The following information is displayed during the
wash cycle:
Pre-wash
Programmes
Cycle phase under way:
Spin cycle
Wash cycle
Rinse
Description
Once you have pressed the START/RESET button to
start the programme, the display will indicate the
amount of time left until the end of the wash cycle. If
a delayed start has been set (using the Delay Timer,
see page 19), the delay time will be indicated on the
display.
Installation
In addition to being a practical tool to programme your appliance (see page 19), the display provides useful
information concerning the wash cycle and status.
Disabled symbol.
Detergents
Fabric selected:
Wool
Colours
Silk
Precautions
Cotton
Synthetics
Personalisation options:
The enabled options are bordered by a frame.
To choose the options, see page 19.
Care
Disabled symbol.
In the event of an anomaly, an error code will appear, such as: F-01, which should be communicated to the
Service Centre (see page 24).
17
Service
At the end of the programme, the word END is displayed.
Troubleshooting
Door lock:
If the symbol is on, the washing machine door is locked to prevent it from being opened accidentally. To avoid
any damages, wait for the symbol to switch itself off before you open the appliance door.
This model is fitted with a device that allows you to open the appliance door during some of the programme
phases. This is possible when the symbol is not on.
Starting and Programmes
Briefly: starting a programme
GB
4. Add the detergent and any fabric softener
(see page 20).
5. Start he programme by pressing the START/RESET
button.
To cancel it, keep the START/RESET button
pressed for at least 2 seconds.
6. When the programme has ended, the word END is
displayed. Take out your laundry and leave the
appliance door ajar to allow the drum to dry
thoroughly.
7. Turn the washing machine off by pressing button .
1. Turn the washing machine on by pressing button .
2. Load your laundry into the washing machine and
shut the appliance door.
3. Set the knob to the desired programme. The
estimated duration of the selected programme is
displayed. The temperature and spin speed are
automatically set according to the programme
(to change them, see page 19).
Programme table
Type of fabric and degree Programof soil
mes
Wash
temp.
Detergent
Fabric
softener
Prewash
Wash
•
•
•
Bleaching Cycle
option/
length
Description of wash cycle
bleach
(minutes)
Cotton
Extremely soiled whites
(sheets, tablecloths, etc.)
Extremely soiled whites
(sheets, tablecloths, etc.)
Heavily soiled whites and
fast colours
Slightly soiled whites and
delicate colours (shirts,
jumpers, etc.)
Slightly soiled delicate
colours
Pre-wash, wash cycle, rinse cycles,
intermediate and final spin cycles
Wash cycle, rinse cycles,
intermediate and final spin cycles
Wash cycle, rinse cycles,
intermediate and final spin cycles
1
90°C
2
90°C
•
•
3
60°C
•
•
4
40°C
•
•
Delicate/
Traditional
72
Wash cycle, rinse cycles,
intermediate and final spin cycles
5
30°C
•
•
Delicate/
Traditional
65
Wash cycle, rinse cycles,
intermediate and final spin cycles
6
60°C
•
•
Delicate
77
6
40°C
•
•
Delicate
62
7
50°C
•
•
Delicate
73
8
40°C
•
•
Delicate
58
9
30°C
•
•
Wool
10
40°C
•
•
Very delicate fabrics
(curtains, silk, viscose, etc.)
11
30°C
•
•
137
Delicate/
Traditional
Delicate/
Traditional
120
105
Synthetics
Heavily soiled fast colours
(baby linen, etc.)
Fast colours (all types of
slightly soiled garments)
Heavily soiled fast colours
(baby linen, etc.)
Delicate colours (all types
of slightly soiled garments)
Delicate colours (all types
of slightly soiled garments)
30
Wash cycle, rinse cycles, anticrease or delicate spin cycle
Wash cycle, rinse cycles, anticrease or delicate spin cycle
Wash cycle, rinse cycles, anticrease or delicate spin cycle
Wash cycle, rinse cycles, anticrease or delicate spin cycle
Wash cycle, rinse cycles and
delicate spin cycl
Delicate
Delicate
50
45
Wash cycle, rinse cycles and
delicate spin cycle
Wash cycle, rinse cycles, anticrease or draining cycle
PARTIAL PROGRAMMES
Rinse
•
•
Rinse cycles and spin cycle
Delicate rinse cycle
•
•
Rinse cycles, anti-crease or draining
Spin cycle
Draining and heavy duty spin cycle
Delicate spin cycle
Draining and delicate spin cycle
Draining
Draining
Notes
For the anti-crease function: see Easy iron, opposite page. The information contained in the table is purely indicative.
Special programme
Daily 30' (programme 9 for Synthetics) is designed to wash lightly soiled garments in a short amount of time: it only
lasts 30 minutes and allows you to save on both time and energy. By setting this programme (9 at 30°C), you can
wash different fabrics together (except for woollen and silk items), with a maximum load of 3 kg.
We recommend the use of liquid detergent.
18
Personalisations
Setting the temperature
Setting the spin cycle
Description
Press button
and the maximum spin speed allowed for
the programme set will be displayed. Press the same
button to lower the value down to OFF, which indicates
that the spin cycle has been excluded altogether (press it
again to go back to the maximum value).
.
The spin cycle exclusion is indicated by symbol
The spin cycle setting is enabled with all the programmes
except for 11 and the Draining cycle.
GB
Installation
Press button
and the maximum temperature allowed for
the programme set will be displayed. Press the same button
to lower this temperature. OFF indicates a cold wash.
The temperature adjustment is enabled with all wash
programmes.
Options
Programmes
The various wash options available with this washing
machine will make for the desired results, every time.
To select the various options, the following procedure
should be followed at all times:
Detergents
1. Press the MODE button to scroll through the various options available; the enabled symbol will flash.
2. To select it, press the SELECT button, until the word ON is displayed (for the Delay Timer, the time will be
displayed: see table below).
3. Confirm your setting by pressing the MODE button again: the symbol for the option will stop flashing on the
display.
The selected options can be seen on the display, as they are bordered by a frame.
Delay Timer
Delays the start
of the wash by
up to 24 hours.
Press
(SELECT button) repeatedly until the desired delay is
displayed. OFF indicates no delay has been set.
All
Bleaching
Bleaching cycle
designed to
remove the
toughest stains.
Please remember to pour the bleach into extra compartment 4
(see page 20). This option is incompatible with the EASY IRON
option.
2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10,
Rinse cycles.
Easy iron
This option
reduces the
amount of
creasing on
fabrics, making
them easier to
iron.
If you set this option, programmes 6, 7, 8, 11 and Delicate Rinse
will be suspended, leaving the laundry to soak (Anti-crease) and
icon
will flash:
- to conclude the cycle, press the START/RESET button;
- to run the draining cycle alone, set the knob to the relative
symbol
and press the START/RESET button. This option is
incompatible with the BLEACHING option.
All
programmes
except for
1, 2, 9, 10
and Draining.
Super
Wash
Allows for an
impeccable wash,
visibly whiter than
a standard Class
A wash.
This option is incompatible with the RAPID option.
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8
Rapid
Cuts the duration
of the wash cycle
by 30%.
This option is incompatible with the SUPER WASH option.
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8
Extra Rinse
Increases the
efficiency of the
rinse.
Recommended when the appliance has a full load or with large
quantities of detergent.
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, and
Rinse cycles.
19
Service
Enabled with
programmes:
Troubleshooting
Comments
Care
Effect
Precautions
Option
Detergents and laundry
GB
Detergent dispenser
Good washing results also depend on the correct
dose of detergent: adding too much detergent won't
necessarily make for a more efficient wash, and may
in fact cause build up on the interior of your
appliance and even pollute the environment.
MAX
Open up the detergent
dispenser and pour in
the detergent and fabric
softener, as follows.
4
1
2
3
compartment 1: Detergent for pre-wash
(powder)
Before pouring in the detergent, make sure that
extra compartment 4 has been removed.
compartment 2: Detergent for the wash cycle
(powder or liquid)
Liquid detergent should only be poured in
immediately prior to the wash cycle start.
compartment 3: Additives (fabric softeners, etc.)
The fabric softener should not overflow from the grid.
extra compartment 4: Bleach
Do not use hand wash detergent because it may
form too much foam.
Bleach cycle
Traditional bleach should be used on sturdy
white fabrics, and delicate bleach for coloured
fabrics, synthetics and for wool.
MAX
MAX
Place extra
compartment 4,
provided, into
compartment 1.
When pouring in the
bleach, be careful not to
exceed the "max" level
indicated on the central
pivot (see figure).
To run the bleach cycle alone, pour the bleach into
extra compartment 4 and set the Rinse programme
(for Cotton fabrics) or delicate Rinse
(for
Synthetic fabrics). To bleach during a wash cycle,
pour in the detergent and fabric softener, set the
desired programme and enable the Bleaching option
(see page 19).
20
The use of extra compartment 4 excludes the
possibility of using the pre-wash cycle. In addition,
the bleach cycle cannot be run with programmes 11
(Silk) and Daily 30' (see page 18).
Preparing your laundry
• Divide your laundry according to:
- the type of fabric/the symbol on the label.
- the colours: separate coloured garments from
whites.
• Empty all pockets and check for loose buttons.
• Do not exceed the weight limits stated below,
which refer to the weight when dry:
Sturdy fabrics: max 5 kg
Synthetic fabrics: max 2.5 kg
Delicate fabrics: max 2 kg
Wool: max 1 kg
How much does your laundry weigh?
1
1
1
1
1
sheet 400-500 g
pillow case 150-200 g
tablecloth 400-500 g
bathrobe 900-1,200 g
towel 150-250 g
Special items
Curtains: fold curtains and place them in a pillow
case or mesh bag. Wash them separately without
exceeding half the appliance load. Use programme
11 which excludes the spin cycle automatically.
Quilted coats and windbreakers: if they are
padded with goose or duck down, they can be
machine-washed. Turn the garments inside out and
load a maximum of 2-3 kg, repeating the rinse cycle
once or twice and using the delicate spin cycle.
Trainers: remove any mud. They can be washed
together with jeans and other tough garments, but
not with whites.
Wool: for best results, use a specific detergent,
taking care not to exceed a load of 1 kg.
Woolmark Platinum Care
As gentle as a hand wash.
Ariston sets a new standard of superior
performance that has been endorsed by
The Woolmark Company with the prestigious
Woolmark Platinum Care brand. Look for the
Woolmark Platinum Care logo on the washing
machine to ensure you can safely and effectively
wash wool garments labelled as "hand wash"
(M.00221):
Set programme 10 for all "Hand wash"
garments, using the appropriate detergent.
Precautions and advice
General safety
• This washing machine should only be used by
adults and in accordance with the instructions
provided in this manual.
• Do not open the detergent dispenser while the
appliance is in operation.
• Do not touch the drain water as it could reach
very high temperatures.
• Always keep children well away from the
appliance while in operation.
• The appliance door tends to get quite hot during
the wash cycle.
Disposal
• Disposing of the packaging material:
observe local regulations, so the packaging can
be re-used.
• Use the correct quantity of detergent depending
on the water hardness, how soiled the garments
are and the amount of laundry you have, to avoid
wastage and to protect the environment: despite
being biodegradable, detergents do contain
ingredients that alter the natural balance of the
environment. In addition, avoid using fabric
softener as much as possible.
• If you use your washing machine from late in the
afternoon until the early hours of the morning, you
will help reduce the electricity board's peak load.
The Delay Timer option (see page 19) helps to
organise your wash cycles accordingly.
• If your laundry has to be dried in a tumble dryer,
select a high spin speed. Having the least water
possible in your laundry will save you time and
energy in the drying process.
Service
• Disposing of an old washing machine:
before scrapping your appliance, cut the power
supply cable and remove the appliance door.
Troubleshooting
• Before loading your laundry into the washing
machine, make sure the drum is empty.
• Treating stains with a stain remover or leaving
them to soak before washing will cut down the
need to wash them at high temperatures. A
programme at 60°C instead of 90°C or one at
40°C instead of 60°C will save up to 50% on
energy.
Care
• Should it have to be moved, proceed with the
help of two or three people and handle it with the
utmost care. Never try to do this alone, because
the appliance is very heavy.
• The pre-wash cycle is only necessary on
extremely soiled garments. Avoiding it will save on
detergent, time, water and between 5 and 15%
energy.
Precautions
• In the event of a malfunction, do not under any
circumstances touch internal parts in order to
attempt repairs.
Saving on detergent, water,
energy and time
• To avoid wasting resources, the washing machine
should be used with a full load. A full load instead
of two half loads allows you to save up to 50% on
energy.
Detergents
• Never force the washing machine door: this could
damage the safety lock mechanism designed to
prevent any accidental openings.
Environmentally-friendly technology
If you only see a little water through your appliance
door, this is because thanks to the latest Ariston
technology, your washing machine only needs less
than half the amount of water to get the best
results: an objective reached to respect the
environment.
Programmes
• Do not pull on the power supply cable to unplug
the appliance from the electricity socket. Pull the
plug out yourself.
GB
Description
• Never touch the washing machine when barefoot
or with wet or damp hands or feet.
Saving energy and respecting the
environment
Installation
The washing machine was designed and built in
compliance with the applicable international safety
regulations. The following information is provided for
your safety and should consequently be read carefully.
21
Care and maintenance
GB
Cutting off the water or electricity
supply
• Turn off the water tap after every wash. This will
limit the wear of your appliance's water system
and also prevent leaks.
• Unplug your appliance when cleaning it and
during all maintenance operations.
Cleaning your appliance
The exterior and rubber parts of your appliance can
be cleaned with a soft cloth soaked in lukewarm
soapy water. Do not use solvents or abrasives.
Cleaning the detergent dispenser
Remove the dispenser
by raising it and pulling it
out (see figure).
Wash it under running
water; this operation
should be repeated
frequently.
1
2
Cleaning the pump
The washing machine is fitted with a self-cleaning
pump that does not require any maintenance.
Sometimes, small items (such as coins or buttons)
may fall into the pre-chamber that protects the
pump, situated in the lower part of the same.
Make sure the wash cycle has ended and unplug
the appliance.
To access the pre-chamber:
1. using a screwdriver,
remove the cover panel
on the lower front of the
washing machine (see
figure);
2. unscrew the lid
rotating it anticlockwise (see figure):
a little water may trickle
out. This is perfectly
normal;
Caring for your appliance door and
drum
• Always leave the appliance door ajar to prevent
unpleasant odours from forming.
3. clean the interior thoroughly;
4. screw the lid back on;
5. reposition the panel, making sure the hooks are
securely in place before you push it onto the
appliance.
Checking the water inlet hose
Check the water inlet hose at least once a year. If
you see any cracks, replace it immediately: during
the wash cycles, water pressure is very strong and
a cracked hose could easily split open.
Never use hoses that have already been used.
22
Troubleshooting
Your washing machine could fail to work. Before calling for Assistance (see page 24), make sure the problem
can't easily be solved by consulting the following list.
GB
The washing machine won't
start.
• The appliance is not plugged into the socket, or not enough to
make contact.
• There has been a power failure.
The wash cycle won't start.
• The appliance door is not shut properly (the word DOOR is
displayed).
button has not been pressed.
• The
• The START/RESET button has not been pressed.
• The water tap is not turned on.
• A delayed start has been set (using the Delay Timer, see page 19).
The washing machine fails to
load water (The wording H2O is
displayed).
•
•
•
•
•
•
Programmes
The washing machine
continuously loads and unloads
water.
• The drain hose is not fitted between 65 and 100 cm from the floor
(see page 15).
• The free end of the hose is underwater (see page 15).
• The wall drainage system doesn't have a breather pipe.
The water inlet hose is not connected to the tap.
The hose is bent.
The water tap is not turned on.
There is a water shortage.
The water pressure is insufficient.
The START/RESET button has not been pressed.
• The drum was not unblocked correctly during installation (see page 14).
• The washing machine is not level (see page 14).
• The washing machine is closed in between furniture cabinets and
the wall (see page 14).
The washing machine leaks.
• The water inlet hose is not screwed on correctly (see page 14).
• The detergent dispenser is obstructed (to clean it, see page 22).
• The drain hose is not secured properly (see page 15).
There is too much foam.
• The detergent is not suitable for machine washing (it should bear
the definition "for washing machines" or "hand and machine wash",
or the like).
• You used too much detergent.
23
Service
The washing machine vibrates
too much during the spin cycle.
Troubleshooting
• The programme does not foresee the draining: some programmes
require enabling the draining manually (see page 18).
• The Easy iron option is enabled: to complete the programme, press
the START/RESET button (see page 19).
• The drain hose is bent (see page 15).
• The drain duct is clogged.
Care
The washing machine does not
drain or spin.
Precautions
If the problem persists even after these checks, turn off the water tap,
switch the appliance off and call for Assistance. If the dwelling is on one of
the upper floors of a building, there may be drain trap problems causing the
washing machine to load and unload water continuously. In order to avoid
such an inconvenience, special anti-drain trap valves are available in shops.
Detergents
Possible causes/Solution:
Description
Installation
Problem
Service
Before calling for Assistance:
• Check whether you can solve the problem on your own (see page 23);
• Restart the programme to check whether the problem has been solved;
• If this is not the case, contact an authorised Technical Service Centre on the telephone number
provided on the guarantee certificate.
Always request the assistance of authorised servicemen.
GB
Notify the operator of:
• the type of problem;
• the appliance model (Mod.);
• the serial number (S/N).
This information can be found on the data plate situated on the rear of the washing machine.
Service
24
Instruções para utilização
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
Sumário
PT
Português
PT
Instalação, 26-27
Desembalar e nivelar, 26
Ligações hidráulicas e eléctricas, 26-27
Primeiro ciclo de lavagem, 27
Dados técnicos, 27
Descrição da máquina de lavar roupa,
28-29
Painel de comandos, 28
Display, 29
Início e Programas, 30
Como iniciar um programa, 30
Tabela dos programas, 30
Personalizações, 31
AVD 109
Regular a temperatura, 31
Regular a centrifugação, 31
Opções, 31
Detergentes e roupa, 32
Gaveta dos detergentes, 32
Ciclo para branquear, 32
Preparar a roupa, 32
Roupas especiais, 32
Woolmark Platinum Care, 32
Precauções e conselhos, 33
Segurança geral, 33
Eliminação, 33
Economizar e respeitar o meio ambiente, 33
Manutenção e cuidados, 34
Interromper a alimentação de água e de corrente
eléctrica, 34
Limpar a máquina de lavar roupa, 34
Limpar a gaveta dos detergentes, 34
Cuidados com a porta de vidro e o tambor, 34
Limpar a bomba, 34
Verificar o tubo de alimentação de água, 34
Anomalias e soluções, 35
Assistência, 36
Antes de contactar a Assistência Técnica, 36
25
Instalação
PT
É importante guardar este manual para poder
consultá-lo a qualquer momento. Se a máquina for
vendida, cedida ou transferida, certifique-se que este
manual permaneça com a máquina para informar o
novo proprietário acerca do seu funcionamento e das
respectivas advertências.
Leia com atenção estas instruções: contém
informações importantes acerca da instalação, da
utilização e da segurança.
Um cuidadoso nivelamento dá estabilidade à máquina e evita vibrações, ruídos e deslocamentos durante o funcionamento. Se tiver tapete ou alcatifa,
regule os pés de modo a que por baixo da máquina
de lavar roupa haja espaço suficiente para ventilação.
Ligações hidráulicas e eléctricas
Ligação do tubo de alimentação da água
Desembalar e nivelar
Desembalar
1. Tire a máquina de lavar roupa da embalagem.
2. Verifique se a máquina de lavar roupa sofreu
danos no transporte. Se estiver danificada não
efectue a sua ligação e contacte o revendedor.
3. Tire os quatro parafusos para protecção no
transporte e a
borrachinha com o
respectivo calço,
situados na parte
traseira (veja a figura).
4. Tampe os furos com as tampas em plástico
fornecidas.
5. Tampe com a tampa os três furos onde estava a
ficha, situados na parte traseira, embaixo à direita.
6. Guarde todas as peças: se for necessário transportar a
máquina de lavar roupa, terão de ser montadas outra vez.
Embalagens não são brinquedos para as crianças.
Nivelamento
1. Instale a máquina de lavar roupa sobre um
pavimento plano e rígido, sem encostá-la a paredes,
móveis ou outros.
2. Se o pavimento não
for perfeitamente horizontal, para compensar
qualquer irregularidade,
desatarraxe ou atarraxe
os pés dianteiros (veja a
figura); o ângulo de
inclinação, medido no
plano de trabalho, não
deve ultrapassar 2°.
26
A
1. Coloque a guarnição
A na ponta do tubo de
alimentação e atarraxe-o
a uma torneira de água
fria com bocal de rosca
de 3/4 (veja a figura).
Antes de realizar esta
ligação, deixe a água
escorrer até estar
límpida.
2. Ligue o tubo de
alimentação na máquina de lavar roupa
atarraxado no apropriado fornecimento da
água, na parte traseira,
em cima à direita (veja
a figura).
3. Tome cuidado para o tubo não ser dobrado nem
esmagado.
A pressão hídrica da torneira deve ser entre os
valores da tabela dos dados técnicas (veja a página
ao lado).
Se o comprimento do tubo de alimentação não for
suficiente, contacte uma oficina especializada ou um
técnico autorizado.
Ligação do tubo de descarga
PT
O cabo não deve ser dobrado nem apertado.
O cabo de alimentação deve ser substituído somente por técnicos autorizados.
Atenção! O fabricante declina toda a responsabilidade
se estas regras não forem respeitadas.
Ante de ligar a ficha na tomada eléctrica, certifiquese que:
• a tomada tenha uma ligação à terra e que esteja
nos termos da legislação;
• a tomada seja compatível com a ficha da máquina de lavar roupa. Se não for, substitua a tomada
ou a ficha.
Depois de ter instalado a máquina de lavar roupa,
o acesso à tomada eléctrica deve ser fácil.
Medidas
largura 59,5 cm.
altura 85 cm.
profundidade 53,5 cm.
Capacidade
de 1 a 5 kg.
Ligações
eléctricas
Tensão a 220/230 Volts 50 Hz
potência máxima absorvida 1850 W
Ligações hídricas
pressão máxima 1 MPa (10 bars)
pressão mínima 0,05 MPa (0,5 bar)
capacidade do tambor 46 litros
Velocidade da
centrifugação
até 1.000 rotações por minuto
Programas de
controlo segundo
a norma IEC456
programa 3; temperatura 60°C;
realizado com carga de 5 kg.
Esta aparelhagem é em
conformidade com as seguintes
Directivas Comunitárias:
- 73/23/CEE de 19/02/73 (Baixa
Tensão) e posteriores modificações
- 89/336/CEE dl 03/05/89
(Compatibilidade Electromagnética) e
posteriores modificações.
27
Assistência
Esta máquina de lavar roupa não deve ser instalada
ao ar livre, nem mesmo abrigada, porque é muito
perigoso deixá-la exposta à chuva e às tempestades.
AVD 109
Anomalias
• a tensão de alimentação seja entre os valores
indicados na tabela de dados técnicos (veja ao
lado);
Modelo
Manutenção
• a tomada tem capacidade para suportar a carga
máxima de potência da máquina, indicada na
tabela de dados técnicos (veja ao lado);
Dados técnicos
Precauções
Ligação eléctrica
Detergentes
É desaconselhado empregar tubos de extensão;
mas se for indispensável, a extensão deve ter o
mesmo diâmetro do tubo original e não medir mais de
150 cm. de comprimento.
Depois da instalação, antes de usar, efectue um ciclo
de lavagem com detergente mas sem roupa, defina o
programa de 90°C sem pré-lavagem.
Programas
ou coloque na beira de
um lavabo ou de uma
banheira, prenda na
torneira a guia fornecida
(veja a figura). A ponta
solta do tubo de descarga não deve permanecer emergida na água.
Descrição
Primeiro ciclo de lavagem
Instalação
65 - 100 cm
Ligue o tubo de descarga, sem dobrá-lo, a uma
conduta de descarga ou
a uma descarga na
parede situada entre 65
e 100 cm. de altura do
chão;
Não empregue extensões nem fichas múltiplas.
Descrição da máquina
de lavar roupa
PT
Painel de comandos
Tecla do
MODE
Tecla da
Mostrador de Programas
TEMPERATURA
Gaveta dos detergentes
Tecla de
LIGA/DESLIGA
Selector
Display
Tecla de
START/RESET
Tecla de
Tecla de
CENTRIFUGAÇÃO SELECT
Gaveta dos detergentes para carregar detergentes e aditivos (veja a pág. 32).
Tecla MODE para escolher as opções de
personalização (veja a pág. 31).
Mostrador de Programas para consulta a qualquer momento do esquema resumido dos programas: para abri-la, puxe a lingueta para fora.
Tecla de SELECT para programar as opções de
personalização (veja a pág. 31).
Tecla da TEMPERATURA para seleccionar a
temperatura de lavagem (veja a pág. 31).
Tecla de CENTRIFUGAÇÃO para regular a velocidade
de centrifugação ou mesmo exclui-la (veja a pág. 31).
Display para programar a máquina de lavar roupa
e acompanhar o decorrer dos ciclos de lavagem
(veja a página ao lado).
28
Tecla LIGA/DESLIGA para ligar e desligar a máquina
de lavar roupa.
Tecla de START/RESET para iniciar os programas
ou apagar programações erradas.
Selector para escolher os programas. Este selector
é embutido: Para extraí-lo pressione ligeiramente no
centro. Durante o programa o selector permanece
parado.
Display
PT
Durante o ciclo de lavagem serão mostrados:
Descrição
Depois de ter carregado na tecla START/RESET
para o início do programa o display mostra o tempo
que falta até ao final do ciclo. Se tiver programado a
hora de início da lavagem (Delay Timer, veja a pág
31), o display indicará o tempo que falta até começar a lavagem.
Instalação
Além de ser um instrumento útil na programação da máquina (veja a pág. 31), o display fornece informações
acerca do ciclo de lavagem e sua duração.
Fase em curso:
Centrifugação
Programas
Pré-lavagem
Lavagem
Enxaguamento
Símbolo não activo.
Algodão
Lã
Coloridos
Seda
Detergentes
Tecido seleccionado:
Sintéticos
Manutenção
Opção não activada.
Precauções
Opções de personalização:
As opções activas podem ser visualizadas no display.
Veja na pág. 31 como se seleccionam as opções.
Anomalias
Porta bloqueada:
O símbolo aceso indica que a porta está bloqueada para impedir a sua abertura acidental. Para evitar danos é
necessário aguardar que o símbolo apague antes de abrir a porta de vidro.
Este modelo é equipado com um dispositivo que possibilita abrir a porta durante a primeira fase do programa.
Isto só será possível enquanto o símbolo não estiver aceso.
Assistência
No final do programa é visualizada a indicação END.
Se houver uma anomalia aparece um código de erro, por exemplo: F-01, neste caso deverá contactar a
Assistência Técnica (veja a pág. 36).
29
Início e Programas
Como iniciar um programa
PT
4. Coloque o detergente e os aditivos (veja a pág. 32).
5. Para iniciar o programa carregue na tecla START/
RESET.
Para anular mantenha pressionada a tecla
START/RESET pelo menos 2 segundos.
6. No final do programa aparece escrito END. Tire a
roupa lavada de dentro e deixe a porta entreaberta para que o tambor seque.
7. Para desligar a máquina de lavar roupa, carregue
.
na tecla
1. Para ligar a máquina de lavar roupa, carregue na
.
tecla
2. Coloque dentro a roupa e feche.
3. Seleccione através do selector, o programa que
desejar. No display será indicada uma previsão
do tempo de lavagem. A temperatura e a
centrifugação serão definidas automaticamente
em função do programa (para mudá-las veja a
pág. 31).
Tabela dos programas
Natureza dos tecidos /
sujidade
Programas
Temperatura
Detergente
Pré-lav. Lavag.
Amaciador
Duração
Opção
branquea- do ciclo Descrição do ciclo de lavagem
dor/ Lixívia (minutos)
Algodão
Brancos muito sujos
(lençóis, toalhas etc.)
1
90°C
2
•
•
90°C
•
•
3
60°C
•
•
4
40°C
•
•
5
30°C
•
•
6
60°C
•
•
Delicada
77
6
40°C
•
•
Delicada
62
7
50°C
•
•
Delicada
73
8
40°C
•
•
Delicada
58
9
30°C
•
•
Lã
10
40°C
•
•
Tecidos muito delicados
(cortinas, seda, viscose etc.)
11
30°C
•
•
Brancos muito sujos
(lençóis, toalhas etc.)
Brancos e coloridos
resistentes muito sujos
Brancos pouco sujos e cores
delicadas (camisas, camisolas etc.)
Coloridos delicados
pouco sujos
•
137
Delicada /
Tradicional
Delicada /
Tradicional
Delicada /
Tradicional
Delicada /
Tradicional
120
105
72
65
Pré-lavagem, lavagem,
enxaguamento, centrifugações
intermediárias e final
Lavagem, enxaguamentos,
centrifugações intermediárias e final
Lavagem, enxaguamentos,
centrifugações intermediárias e final
Lavagem, enxaguamentos,
centrifugações intermediárias e final
Lavagem, enxaguamentos,
centrifugações intermediárias e final
Sintéticos
Coloridos resistentes muito
sujos (roupas de bebé etc.)
Cores resistentes (roupas de
todos os tipos levemente suja)
Coloridos resistentes muito
sujos (roupas de bebé etc.)
Cores delicadas (roupas de
todos os tipos ligeiramente sujas)
Cores delicadas (roupas de
todos os tipos ligeiramente sujas)
30
Lavagem, enxaguamentos, antirugas ou centrifugação delicada
Lavagem, enxaguamentos, antirugas ou centrifugação delicada
Lavagem, enxaguamentos, antirugas ou centrifugação delicada
Lavagem, enxaguamentos, antirugas ou centrifugação delicada
Lavagem, enxaguamentos e
centrifugação delicada
Delicados
Delicada
50
45
Lavagem, enxaguamentos e
centrifugação delicada
Lavagem, enxaguamentos,
anti-rugas ou descarga
PROGRAMAS PARCIAIS
Enxaguamento
•
•
Enxaguamento delicado
•
•
Centrifugação
Centrifugação delicada
Descarga
Enxaguamentos e centrifugação
Enxaguamentos, anti-rugas ou
descarga
Descarga e centrifugação
enérgica
Descarga e centrifugação
delicada
Descarga
Observações
Para seleccionar a opção anti-rugas: veja Engomar Fácil, na página ao lado. Os dados apresentados na tabela têm
valor indicativo.
Programa especial
Diário 30' (programa 9 para Sintéticos) foi estudado para lavar peças levemente sujas em pouco tempo; dura
apenas 30 minutos e, desta maneira, economiza energia e tempo. Se regular o programa (9 a 30°C) será
possível lavar juntos tecidos de natureza diferente (excepto lã e seda), com uma carga máxima de 3 Kg.
Aconselhamos a utilização de detergente líquido.
30
Personalizações
Regular a temperatura
Regular a centrifugação
As várias funções de lavagem desta máquina de lavar roupa
possibilitam obter a limpeza e a brancura que desejar.
Para seleccionar as diversas opções deve sempre seguir o
seguinte processo?
Possível n os
programas:
Carregue em
(tecla SELECT) várias vezes, até aparecer o tempo
de atraso que desejar.
OFF indica nenhum atraso, inícia de imediato.
Todos
Delay Timer
Possibilita a
programação do
início da lavagem
até 24 horas.
B ran qu eado r
Ciclo branqueador
adequado para
eliminar as nódoas
mais resistentes.
Coloque lixívia na gaveta adicional 4 (veja a pág. 32).
Não é compatível com a opção ENGOMAR FÁCIL.
2, 3 , 4, 5 ,
6, 7, 8, 10 ,
En xagu amen tos
O tecido sairá
menos amarrotado
e mais fácil de
engomar.
Se selecionar esta opção, nos programas 6, 7, 8, 11 e
Enxaguadmento delicado, a roupa ficará de molho (Anti-rugas) e o
ícone
ficará intermitente:
- para completar o ciclo carregue na tecla START/R ESET;
- para efectuar apenas uma descarga, coloque o selector no
correspondente símbolo
e carregue na tecla START/RESET.
Não é compatível com a opção BR ANQ UEADOR
Todos
ex cepto
1, 2, 9, 10
e des carga.
Su per
L avag em
Proporciona uma
limpeza impecável,
visivelmente mais
branco do padrão
da Classe A.
Não é compatível com a opção RÁPIDO .
1, 2, 3, 4,
5, 6 , 7, 8
Não é compatível com a opção SUPER L AVAGEM.
R ápido
Diminuiu em cerca
de 30% o duração
do ciclo de
lavagem.
1, 2, 3, 4,
5, 6 , 7, 8
Aumenta a eficácia
do enxaguamento
É aconselhável se a máquina de lavar roupa estiver muito cheia ou
com uma grande dose de detergente.
1, 2, 3, 4,
5, 6 , 7, 8 ,
En xagu amen tos
En go mar
F ácil
31
Assistência
En xagu a men to
Extra
Anomalias
O bs ervações para u tilização
Manutenção
Efeito
Precauções
O pção
Detergentes
1. Mediante a tecla MODE é possível percorrer as diversas opções disponíveis; o símbolo activo estará intermitente.
2. Para programar carregue na tecla SELECT, até aparecer no display a inscrição ON (ligado) (para a opção
Delay Timer aparecerá o tempo: veja a tabela seguinte).
3. Para confirmar a escolha, carregue outra vez na tecla MODE: no display o símbolo desta opção já não
estará intermitente.
As opções seleccionadas serão reconhecidas no display por estarem circundadas por um quadrado.
Programas
Opções
Descrição
Se carregar na tecla
será mostrada a velocidade
velocidade de centrifugação permitida para o programa
definido. Se continuar a carregar na tecla os valores
baixam até OFF (desligado), ou seja, até à exclusão da
centrifugação (pressione mais uma vez para voltar ao valor
mais alto).
.
A exclusão é assinalada pelo símbolo
A regulação da centrifugação é possível em todos os
programas excepto o 11 e na descarga.
PT
Instalação
Se carregar na tecla
será mostrada a máxima temperatura permitida para o programa definido. É possível
baixar a temperatura se carregar na tecla OFF, que indica
lavagem a frio.
Esta regulação da temperatura ficará activa em todos os
programas de lavagem.
Detergentes e roupa
PT
Gaveta dos detergentes
O bom resultado da lavagem depende também do
uso da dose certa de detergente: com excessos
não se lava melhor, e contribui-se quer para a
formação de incrostações nas peças internas da
máquina de lavar, quer para a poluição do meio
ambiente.
MAX
Tire a gaveta dos
detergentes e deite o
detergente ou o aditivo
da seguinte maneira:
4
1
2
3
Se utilizar a gaveta adicional 4 exclui-se a prélavagem.Não é possível branquear nos programas
11 (Seda) nem Diário 30' (veja a pág. 30).
Preparar a roupa
• Separe a roupa em função:
- do tipo de tecido / do símbolo na etiqueta.
- as cores: separe as peças coloridas das brancas.
• Esvazie as algibeiras e verifique se há botões soltos.
• Não ultrapasse os valores indicados referentes ao
peso da roupa enxuta:
Tecidos resistentes: máx. 5 kg.
Tecidos sintéticos: máx. 2,5 kg.
Tecidos delicados: máx. 2 kg.
Lã máx. 1 kg.
Quanto pesa a roupa?
gaveta 1: Detergente para pré-lavagem
(em pó)
Antes de deitar detergente verifique se está lá
dentro a gaveta adicional 4.
gaveta 2: Detergente para lavagem
(em pó ou líquido )
O detergente líquido deve ser colocado depois da
máquina ter iniciado a lavagem.
gaveta 3: Aditivos (amaciador, etc.)
O amaciador não deve ultrapassar a rede.
gaveta adicional 4: Lixívia
Não use detergentes para lavagem à mão, porque
fazem demasiada espuma.
Ciclo para branquear
A Lixívia tradicional pode ser utilizada para tecidos
resistentes brancos, enquanto que a delicada pode
ser utilizada para tecidos coloridos, sintéticos e para lã.
MAX
MAX
Coloque a gaveta
adicional 4, fornecida,
na gaveta 1.
Quando deitar a lixívia,
certifique-se de que não
ultrapasse o nível
"máx." indicado no pino
central (veja a figura).
Para branquear somente, deite lixívia na gaveta
adicional 4 e escolha o programa Enxaguamento
(para tecidos de algodão) ou Enxaguamento delicado
(para tecidos sintéticos).
Para branquear durante a lavagem deite detergente
e os aditivos, defina o programa que desejar e seleccione a opção Branqueador (veja a pág. 31).
32
1
1
1
1
1
lençol 400 - 500 g.
fronha 150 - 200 g.
toalha de mesa 400 - 500 g.
roupão 900 - 1.200 g.
toalha de rosto 150 - 250 g.
Roupas especiais
Cortinas: dobre-as bem e coloque-as dentro de uma
fronha ou de um saquinho de rede. Lave-as separadas, sem ultrapassar a meia carga. Utilize o programa
11 que exclui automaticamente a centrifugação.
Edredões e anoraques: se forem acolchoadas com
penas de ganso ou pato, podem ser lavados na
máquina de lavar roupa. Vire as peças do avesso e
coloque no máximo de 2-3 kg., repita o
enxaguamento uma ou duas vezes e utilize a
centrifugação delicada.
Sapatilhas: Tire a lama e lave-as juntamente com
calças de ganga e peças resistentes (mas nunca com
peças brancas).
Lã: para obter os melhores resultados, utilize um
detergente específico e não ultrapasse 1 kg. de carga.
Woolmark Platinum Care
Delicado como lavagem a mão.
A Ariston lançou um novo padrão de
performances superiores reconhecidas pela
The Woolmark Company com o prestigioso selo de
Woolmark Platinum Care. Se a máquina de lavar
roupa tiver o logotipo Woolmark Platinum Care, quer
dizer que será possível lavar com resultados excelentes também peças em lã que tenham a etiqueta
"Lavar à mão" (M.00221):
Defina o programa 10 para todas as peças
com a etiqueta "Lavar à mão" e utilize
detergentes específicos.
Precauções e conselhos
Segurança geral
• Não toque na máquina com os pés descalços
nem com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
• Não abra a gaveta dos detergentes enquanto a
máquina estiver a funcionar.
• Em nenhum caso force a porta para abri-la:
poderá danificar o mecanismo de segurança que
a protege contra aberturas acidentais.
• Verifique sempre que as crianças não se aproximem da máquina em funcionamento.
• Durante a lavagem a porta de vidro tende a aquecer.
• Antes de colocar a roupa verifique se o tambor
está vazio.
• Lavar desde o fim da tarde até as primeiras horas
da manhã ajuda a diminuir a carga de absorção
das empresas eléctricas.
Com a opção Delay Timer (veja a pág. 31) pode
programar lavagens desta maneira.
• Se for secar a roupa num secador, seleccione
uma velocidade de centrifugação mais alta. Se
houver pouca água na roupa economizará tempo
e energia no programa de secagem.
• Elimine a embalagem obedecendo aos regulamentos locais, de maneira a que as embalagens
possam ser reutilizadas.
Assistência
• Eliminação de um máquina de lavar roupa velha:
antes de eliminá-la, para torná-la inutilizável, corte
o cabo de alimentação eléctrica e desmonte a
porta de vidro.
Anomalias
Eliminação
• Se dosear bem o detergente em função da
dureza da água, do nível de sujidade e da quantidade de roupa, evitará desperdícios e protegerá o
meio ambiente: mesmo os detergentes
biodegradáveis contêm componentes que alteram
o equilíbrio da natureza.Evite sempre que possível
o uso de amaciador.
Manutenção
• Se for preciso deslocar a máquina, são precisas
pelo menos duas ou três pessoas, não tente
fazê-lo sozinho porque a máquina é muito pesada.
• Trate as nódoas com um produto anti-nódoas ou
deixe de molho antes de lavar, desta maneira
diminui a necessidade de lavar com altas temperaturas. Um programa a 60°C em vez de 90°C ou a
40°C em vez de 60°C, economiza até 50% de
energia.
Precauções
• Se houver avarias, não mexa em caso algum nos
mecanismos internos para tentar reparar.
• A pré-lavagem só é necessária para roupa muito
suja. Evite-a para economizar detergente, tempo,
água e entre 5 e 15% de energia.
Detergentes
• Não toque na água de descarga, pois poderá
estar muito quente.
Economizar detergente, água,
energia e tempo
• Para não desperdiçar recursos, é necessário
utilizar a máquina de lavar roupa com a carga
máxima. Uma carga plena em vez de duas
cargas pela metade permite economizar até 50%
de energia.
Programas
• Não puxe o cabo eléctrico para tirar a ficha da
tomada, pegue somente na ficha.
Tecnologia ao serviço do meio ambiente
Se pela porta de vidro notar pouca água é porque,
com a nova tecnologia Ariston, é suficiente menos
de metade da água para se obter a limpeza máxima: uma meta atingida para respeitar o meio ambiente.
PT
Descrição
• Esta máquina de lavar roupa deve ser utilizada
somente por pessoas adultas e conforme as
instruções apresentadas neste manual.
Economizar e respeitar o meio ambiente
Instalação
Esta máquina de lavar roupa foi projectada e
fabricada em conformidade com os regulamentos
internacionais de segurança. Estas advertências são
fornecidas por razões de segurança e devem ser
lidas com atenção.
33
Manutenção e cuidados
PT
Interromper a alimentação de água e
de corrente eléctrica
• Feche a torneira da água depois de cada lavagem. Desta maneira diminuiu-se o desgaste do
sistema hidráulico da máquina de lavar roupa e
elimina-se o risco de inundação.
Limpar a bomba
Esta máquina de lavar roupa é equipada com uma
bomba com limpeza automática que não precisa de
operações de manutenção. Entretanto pode acontecer que pequenos objectos (moedas, botões)
caiam na pré-câmara que protege a bomba, situada
na parte inferior da mesma.
• Tire a ficha da tomada eléctrica quando for limpar
a máquina de lavar roupa e durante os trabalhos
de manutenção.
Certifique-se que o ciclo de lavagem tenha terminado e tire a ficha da tomada.
Limpar a máquina de lavar roupa
Para obter acesso à pré-câmara:
A parte externa e as peças em borracha podem ser
limpas com um pano molhado com água morna e
sabão. Não empregue solventes nem abrasivos.
Limpar a gaveta dos detergentes
Para tirar a gaveta,
erga-a e puxe-a para
fora (veja a figura).
Lave-a com água corrente; esta limpeza deve ser
efectuada frequentemente.
1
2
1. tire o painel de
cobertura da parte
dianteira da máquina de
lavar roupa com ajuda
de uma chave de
fendas (veja a figura);
2. para desenroscar a
tampa gire-a na direcção
contrária aos ponteiros
do relógio (veja a figura):
é normal que perca um
pouco de água;
Cuidados com a porta de vidro e o tambor
• Deixe a porta sempre entreaberta para evitar que
se formem odores desagradáveis.
3. limpe o interior com cuidado;
4. enrosque outra vez a tampa;
5. monte outra vez o painel, certifique-se, antes de
empurrar a máquina, que os ganchos foram colocados nas respectivas ranhuras.
Verificar o tubo de alimentação
de água
Verifique o tubo de alimentação pelo menos uma
vez por ano. Se houver rachas ou fendas, será
necessário substitui-lo: durante as lavagens as
fortes pressões podem dar origem a estas situações.
Nunca utilize tubos já usados.
34
Anomalias e soluções
Pode acontecer que a máquina de lavar roupa não funcione. Antes de telefonar para a Assistência Técnica
(veja a pág. 36), verifique que não se trata de um problema fácil de resolver com ajuda da seguinte lista:
PT
Possíveis causas / Solução:
A máquina de lavar
roupa não liga.
• A ficha não está colocada na tomada eléctrica, ou não o suficiente
para haver contacto.
• Em casa não há corrente.
O ciclo de lavagem
não inicia.
• A porta da máquina não está bem fechada (no display é mostrado
escrito DOOR).
não foi pressionada.
• A tecla
• A tecla START/RESET não foi pressionada.
• A torneira da água não está aberta.
• Foi programado um início posterior (Delay Timer, veja a pág. 31).
Descrição
A máquina de lavar roupa não
carrega água (No display aparece escrito H2O).
•
•
•
•
•
•
Programas
A máquina de lavar roupa carrega
e descarrega água continuamente.
• O tubo de descarga não está instalado entre 65 e 100 cm. de
altura do chão (veja a pág. 27).
• A ponta do tubo de descarga está emergida na água (veja a pág. 27).
• A descarga na parede não tem ventilação de ar.
O tubo de alimentação de água não está ligado à torneira.
O tubo está dobrado.
A torneira da água não está aberta.
Está a faltar água em casa.
Não há pressão suficiente.
A tecla START/RESET não foi pressionada.
Da máquina de lavar roupa está
a perder água.
• O tubo de alimentação da água não está bem enroscado (veja a
pág. 26).
• O gaveta dos detergentes está entupida (para limpá-la veja a pág. 34).
• O tubo de descarga não está bem preso (veja a pág. 27).
Está a formar-se demasiada
espuma.
• O detergente não é específico para máquina de lavar roupa (deve haver a
escrita "para máquina de lavar", "à mão e para máquina de lavar" ou similares).
• A dose de detergente foi excessiva.
35
Assistência
• O tambor, no momento da instalação, não foi liberado correctamente (veja a pág. 26).
• A máquina de lavar roupa não está nivelada (veja a pág. 26).
• A máquina de lavar roupa está apertada entre móveis e parede
(veja a pág. 26).
Anomalias
A máquina de lavar roupa vibra
muito durante a centrifugação.
Manutenção
• O programa não faz a descarga: com alguns programas será
necessário iniciar a descarga manualmente (veja a pág. 30).
• Está activada a opção Engomar Fácil: para completar o programa
carregue na tecla START/RESET (veja a pág. 31).
• O tubo de descarga está dobrado (veja a pág. 27).
• A conduta de descarga está entupida.
Precauções
A máquina de lavar roupa não
descarrega ou nem realiza
centrifugação.
Detergentes
Se depois destas verificações o problema não for resolvido, feche a torneira
da água, desligue a máquina de lavar roupa e chame a assistência técnica.
Se a sua casa é nos últimos andares de um edifício, é possível que
aconteçam fenómenos de sifão, e por isso a máquina de lavar roupa
carrega e descarrega água continuamente. Para eliminar este inconveniente, há à venda no mercado válvulas apropriadas contra o efeito sifão.
Instalação
Anomalias:
Assistência
Antes de contactar a Assistência Técnica:
• Verifique se consegue resolver a anomalia (veja a pág. 35);
• Reinicie o programa para verificar se o inconveniente foi resolvido;
• Em caso negativo, contacte a assistência técnica autorizada no número de telefone indicado no
certificado de garantia.
Nunca recorra a técnicos não autorizados.
PT
Comunique:
• o tipo de anomalia;
• o modelo da máquina (Mod.);
• o número de série (S/N).
Estas informações encontram-se na placa colocada na parte traseira da máquina de lavar roupa.
Assistência
36
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
ÐËÕÍÔÇÑÉÏ ÑÏÕ×ÙÍ
Ðåñéå÷üìåíá
GR
ÅËËÇÍÉÊÁ
GR
ÅãêáôÜóôáóç, 38-39
Áðïóõóêåõáóßá êáé ïñéæïíôßùóç, 38
ÕäñáõëéêÝò êáé çëåêôñéêÝò óõíäÝóåéò, 38-39
Ðñþôïò êýêëïò ðëõóßìáôïò, 39
Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá, 39
ÐåñéãñáöÞ ôïõ ðëõíôçñßïõ, 40-41
Ôáìðëü åëÝã÷ïõ, 40
Ïèüíç, 41
Åêêßíçóç êáé ÐñïãñÜììáôá, 42
Åí óõíôïìßá: åêêßíçóç åíüò ðñïãñÜììáôïò, 42
Ðßíáêáò ôùí ðñïãñáììÜôùí, 42
ÐñïóùðéêÝò Ñõèìßóåéò, 43
AVD 109
Ñõèìßóôå ôç èåñìïêñáóßá, 43
Ñõèìßóôå ôï óôýøéìï, 43
Äõíáôüôçôåò, 43
ÁðïññõðáíôéêÜ êáé ñïý÷á, 44
ÈÞêç áðïññõðáíôéêþí, 44
Êýêëïò ëåýêáíóçò, 44
Ðñïåôïéìáóßá ôçò ðëýóçò, 44
ÅéäéêÜ ñïý÷á, 44
Woolmark Platinum Care, 44
ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëÝò, 45
ÃåíéêÞ áóöÜëåéá, 45
ÄéÜèåóç, 45
Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé óåâáóìüò ôïõ
ðåñéâÜëëïíôïò, 45
ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá, 46
Êëåßóéìï ðáñï÷þí íåñïý êáé çëåêôñéêïý ñåýìáôïò, 46
Êáèáñéóìüò ôïõ ðëõíôçñßïõ, 46
Êáèáñéóìüò ôïõ óõñôáñéïý áðïññõðáíôéêþí, 46
Öñïíôßäá ôçò ðüñôáò êáé ôïõ êÜäïõ, 46
Êáèáñéóìüò ôçò áíôëßáò, 46
¸ëåã÷ïò ôïõ óùëÞíá ôñïöïäïóßáò ôïõ íåñïý, 46
ÐñïâëÞìáôá êáé ëýóåéò, 47
Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç, 48
Ðñéí êáëÝóåôå ôçí ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç, 48
37
ÅãêáôÜóôáóç
GR
Åßíáé óçìáíôéêü íá öõëÜîåôå ôï åã÷åéñßäéï áõôü
ãéá íá ìðïñåßôå íá ôï óõìâïõëåýåóôå ïðïéáäÞðïôå
óôéãìÞ. Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò, ðáñá÷þñçóçò Þ
ìåôáêüìéóçò, âåâáéùèåßôå üôé ðáñáìÝíåé ìáæß ìå ôï
ðëõíôÞñéï ãéá íá ðëçñïöïñåß ôïí íÝï éäéïêôÞôç ãéá
ôç ëåéôïõñãßá êáé ôéò ó÷åôéêÝò ðñïåéäïðïéÞóåéò.
Ç óùóôÞ ïñéæïíôßùóç ðñïóäßäåé óôáèåñüôçôá óôï
ìç÷Üíçìá êáé áðïóïâåß äïíÞóåéò, èïñýâïõò êáé
ìåôáôïðßóåéò êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá. Áí ôï ðëõíôÞñéï
ôïðïèåôçèåß ðÜíù óå ìïêÝôá Þ ôÜðçôá, ñõèìßóôå ôá
ðïäáñÜêéá Ýôóé þóôå íá õðÜñ÷åé êÜôù áðü ôï
ðëõíôÞñéï áñêåôüò ÷þñïò ãéá ôïí áåñéóìü.
ÄéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ ôéò ïäçãßåò: õðÜñ÷ïõí
óçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç, ôç
÷ñÞóç êáé ôçí áóöÜëåéá.
ÕäñáõëéêÝò êáé çëåêôñéêÝò óõíäÝóåéò
Áðïóõóêåõáóßá êáé ïñéæïíôßùóç
Óýíäåóç ôïõ óùëÞíá ôñïöïäïóßáò íåñïý
Áðïóõóêåõáóßá
1. ÁðïóõóêåõÜóôå ôï ðëõíôÞñéï.
2. ÅëÝãîôå áí ôï ðëõíôÞñéï Ý÷åé õðïóôåß æçìéÝò êáôÜ
ôç ìåôáöïñÜ. Áí Ý÷åé õðïóôåß æçìéÝò ìçí ôï óõíäÝåôå
êáé åðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí ìåôáðùëçôÞ.
3. ÁöáéñÝóôå ôéò ôÝóóåñéò
âßäåò ìåôáöïñÜò êáé ôï
ëáóôé÷Üêé ìå ôï ó÷åôéêü
äéá÷ùñéóôéêü, ðïõ
âñßóêïíôáé óôï ðßóù
ìÝñïò (âëÝðå åéêüíá).
4. Êëåßóôå ôéò ïðÝò ìå ôá ðëáóôéêÜ ðþìáôá ðïõ
óáò ðáñÝ÷ïíôáé.
5. Ìå ôá åéäéêÜ ðþìáôá êëåßóôå ôéò ôñåéò ïðÝò ðïõ
âñßóêïíôáé óôï êÜôù äåîéÜ ôìÞìá ôçò ðßóù üøçò
ôçò óõóêåõÞò.
6. Äéáôçñåßóôå êáé ôá ôñßá ôåìÜ÷éá: áí ôï ðëõíôÞñéï
÷ñåéáóôåß íá ìåôáöåñèåß, èá ðñÝðåé íá îáíáìïíôáñéóôïýí.
Ïé óõóêåõáóßåò äåí åßíáé ðáé÷íßäéá ãéá ìéêñÜ ðáéäéÜ.
Ïñéæïíôßùóç
1. ÅãêáôáóôÞóôå ôï ðëõíôÞñéï óå Ýíá äÜðåäï åðßðåäï êáé
áíèåêôéêü, ÷ùñßò íá ôï áêïõìðÞóåôå óå ôïß÷ïõò, Ýðéðëá Þ Üëëï.
2. Áí ôï äÜðåäï äåí åßíáé
áðüëõôá åðßðåäï,
ïñéæïíôéþóôå ôçí óõóêåõÞ
âéäþíïíôáò Þ îåâéäþíïíôáò
ôéò åéäéêÝò âÜóåéò óôï
ìðñïóôéíü ôìÞìá ôçò
óõóêåõÞò (âëÝðå åéêüíá).
Ç ãùíßá êëßóçò, ìåôñçìÝíç
óôçí åðéöÜíåéá åñãáóßáò,
äåí ðñÝðåé íá îåðåñíÜåé
ôéò 2°.
38
A
1. ÅéóÜãåôå ôçí ôóéìïý÷á
A óôï Üêñï ôïõ óùëÞíá
ôñïöïäïóßáò êáé âéäþóôå
ôç ìéá âñýóç êñýïõ
íåñïý ìå óôüìéï
óðåéñþìáôïò 3/4 gas
(âëÝðå åéêüíá).
Ðñéí ôçí óýíäåóç áöÞóôå
ôï íåñü íá ôñÝîåé ìÝ÷ñé
áõôü íá åßíáé äéáõãÝò.
2. ÓõíäÝóôå ôï óùëÞíá
ôñïöïäïóßáò óôï
ðëõíôÞñéï âéäþíïíôÜò
ôï óôçí áíôßóôïé÷ç
åßóïäï íåñïý, óôï ðßóù
ìÝñïò åðÜíù äåîéÜ
(âëÝðå åéêüíá).
3. Âåâáéùèåßôå üôé ï óùëÞíáò äåí åßíáé ôóáêéóìÝíïò
óå êáíÝíá óçìåßï ôïõ.
Ç ðßåóç ôïõ íåñïý ðñÝðåé íá êõìáßíåôáé ìåôáîý
ôùí ôéìþí ôïõ ðßíáêá ìå ôá ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá (âëÝðå
åðüìåíç óåëßäá).
Áí ôï ìÞêïò ôïõ óùëÞíá ôñïöïäïóßáò íåñïý äåí
åðáñêåß, èá ðñÝðåé íá áðåõèõíèåßôå óå åéäéêåõìÝíï
êáôÜóôçìá Þ óå åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü.
Óýíäåóç ôïõ óùëÞíá áäåéÜóìáôïò íåñïý
Ìçí ôóáêßæåôå êáé ìçí ôïðïèåôåßôå âáñéÜ
áíôéêåßìåíá ðÜíù óôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò.
Ìðïñåßôå åðßóçò íá
óôçñßîåôå ôïí óùëÞíá
áäåéÜóìáôïò íåñïý óôï
÷åßëïò åíüò íéðôÞñá
äÝíïíôÜò ôïí óôçí
âñýóç (âëÝðå åéêüíá).
Ôï åëåýèåñï Üêñï ôïõ
óùëÞíá äåí èá ðñÝðåé
íá âõèßæåôáé óôï íåñü.
Ðñþôïò êýêëïò ðëõóßìáôïò
GR
Ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ðñÝðåé íá
áíôéêáèßóôáôáé ìüíï áðü åîïõóéïäïôçìÝíïõò
ôå÷íéêïýò.
Ðñïóï÷Þ! Ç åðé÷åßñçóç áðïðïéåßôáé êÜèå åõèýíçò óå
ðåñßðôùóç ðïõ ïé êáíüíåò áõôïß äåí ôçñïýíôáé.
ÐñïãñÜììáôá
ÌåôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç, ðñéí ôç ÷ñÞóç,
ðñáãìáôïðïéÞóôå Ýíá êýêëï ðëõóßìáôïò ìå
áðïññõðáíôéêü êáé ÷ùñßò ñïý÷á èÝôïíôáò ôï
ðñüãñáììá óå 90°C ÷ùñßò ðñüðëõóç.
ÁðïññõðáíôéêÜ
Äåí óõíéóôÜôáé ç ÷ñÞóç ðñïåêôÜóåùí óùëÞíùí.
Áí áðáéôåßôáé, ç ðñïÝêôáóç ðñÝðåé íá Ý÷åé ôçí ßäéá
äéÜìåôñï ôïõ áñ÷éêïý óùëÞíá êáé íá ìçí îåðåñíÜåé
ôá 150 cm.
ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç
Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá
ÐñïöõëÜîåéò
AV D 109
ÄéáóôÜóåéò
ðëÜ ôïò cm 59,5
ýøïò cm 85
âÜèïò cm 53,5
• ç ðñßæá åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ôï ìÝãéóôï öïñôßï
ðïõ áíáãñÜöåôáé óôïí ðßíáêá ôå÷íéêþí óôïé÷åßùí
(âëÝðå ðßíáêá).
×ùñçôéêüôçôá
á ðü 1 Ýùò 5 kg
ÇëåêôñéêÝò
óõíäÝóåéò
ôÜ óç 220/230 V olt 50 Hz
ìÝãéóôç á ðïñ ñ ïöïýìåíç éó÷ýò
1850 W
ÓõíäÝóåéò íåñïý
ìÝãéóôç ðßåóç 1 M Pa (10 bar)
ÅëÜ÷éóôç ðßåóç 0,05 MPa (0,5 bar)
÷ùñ çôéêüôçôá ôïõ êÜ äïõ 46 ëßôñ á
Ôá÷ýôçôá
óôõøßìáôïò
ìÝ÷ñé 1000 óôñïöÝò ôï ëåðôü
ÐñïãñÜììáôá
åëÝã÷ïõ óýìöùíá
ìå ôïí êáíïíéóìü
IEC456
ðñüãñáììá 3; èåñìïêñáóßá 60°C;
åêôåëïýìåíï ìå 5 kg ìðïõãÜäáò.
• Ç ðñßæá íá åßíáé óõìâáôÞ ìå ôï âýóìá ôïõ
ðëõíôçñßïõ. Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç,
áíôéêáôáóôÞóôå ôçí ðñßæá Þ ôï âýóìá.
Ôï ðëõíôÞñéï äåí ðñÝðåé íá åãêáèßóôáôáé óå
Ç ðñüóâáóç óôçí ðñßæá ôñïöïäïóßáò ôïõ
ðëõíôçñßïõ ðñÝðåé íá åßíáé åýêïëç.
Ç óõóêåõÞ á õôÞ åßíáé óýìöùíç
ìå ôéò áêüëïõèåò ïéíïôéêÝò
Ïäçãßåò:
- 73/23/CEE ôçò 19/02/73 (×áìçëÞ ÔÜóç)
êáé ìåôáãåíÝóôåñåò ôñïðïðïéÞóåéò
- 89/336/CEE ôçò 03/05/89
(Ç ëåêôñ ïìá ãíçôéêÞ Óõìâá ôüôçôá )
êáé ìåôáãåíÝóôåñåò ôñïðïðïéÞóåéò
39
ÕðïóôÞñéîç
áíïéêôïýò ÷þñïõò, áêüìá êáé áí åßíáé óôåãáóìÝíïé
ãéáôß åßíáé åðéêßíäõíï íá ìÝíåé åêôåèåéìÝíï óå âñï÷Þ
êáé õãñáóßá.
Áíùìáëßåò
ÌïíôÝëï
ÓõíôÞñçóç
Ðñéí åéóÜãåôå ôï âýóìá óôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá,
âåâáéùèåßôå üôé:
• ç ðñßæá äéáèÝôåé ãåßùóç êáé óõììïñöþíåôáé ìå
ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò.
• Ç ôÜóç ôñïöïäïóßáò íá êõìáßíåôáé ìåôáîý ôùí
ôéìþí ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïí ðßíáêá ôå÷íéêþí
óôïé÷åßùí (âëÝðå äßðëá).
ÐåñéãñáöÞ
ÓõíäÝóôå ôïí óùëÞíá
áäåéÜóìáôïò íåñïý
÷ùñßò íá ôïí ôóáêßóåôå
óå ìéá áðï÷Ýôåõóç Þ
óå ìéá åðéôïß÷éá
áðï÷Ýôåõóç óå ýøïò
áðü ôï Ýäáöïò ìåôáîý
65 êáé 100 cm.
ÅãêáôÜóôáóç
65 - 100 cm
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðñïåêôÜóåéò êáé ðïëýðñéæá.
ÐåñéãñáöÞ
ôïõ ðëõíôçñßïõ
GR
Ôáìðëü åëÝã÷ïõ
ÐëÞêôñï
MODE
ÐëÞêôñï
Áíáëüãéï
ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ
ÈÞêç áðïññõðáíôéêþí
ÐëÞêôñï
ÁÍÁÌÌÁÔÏÓ/ÓÂÇÓÉÌÁÔÏÓ
ÅðéëïãÝáò
Ïèüíç
ÐëÞêôñï
START/RESET
ÐëÞêôñï
ÓÔÕØÉÌÁÔÏÓ
ÐëÞêôñï
SELECT
ÈÞêç áðïññõðáíôéêþí ãéá ôçí ðñïóèÞêç
áðïññõðáíôéêþí êáé ðñüóèåôùí (âëÝðå óåë. 44).
ÐëÞêôñï MODE ãéá ôçí åðéëïãÞ ðñïóùðéêþí
ñõèìßóåùí (âëÝðå óåë. 43).
Áíáëüãéï ãéá íá óõìâïõëåýåóôå ïðïéáäÞðïôå óôéãìÞ
Ýíá ðåñéëçðôéêü ó÷Ýäéï ôùí ðñïãñáììÜôùí: áíïßãåé
ôñáâþíôáò ôçí ãêñßæá ãëùóóßôóá ðñïò ôá Ýîù.
ÐëÞêôñï SELECT ãéá äéåîáãùãÞ ðñïóùðéêþí
ñõèìßóåùí (âëÝðå óåë. 43).
ÐëÞêôñï ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ ãéá ôçí åðéëïãÞ ôçò
èåñìïêñáóßáò ðëýóçò (âëÝðå óåë. 43).
ÐëÞêôñï ÓÔÕØÉÌÁÔÏÓ ãéá ôçí åðéëïãÞ ôçò
ôá÷ýôçôáò Þ ôçí áðåíåñãïðïßçóç ôïõ óôõøßìáôïò
(âëÝðå óåë. 43).
Ïèüíç ãéá ôïí ðñïãñáììáôéóìü ôïõ ðëõíôçñßïõ êáé
ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôçò åîÝëéîçò ôùí ðëýóåùí (âëÝðå
åðüìåíç óåëßäá).
40
ÐëÞêôñï ÁÍÁÌÌÁÔÏÓ/ÓÂÇÓÉÌÁÔÏÓ ãéá íá
áíÜâåôå êáé íá óâÞíåôå ôï ðëõíôÞñéï.
ÐëÞêôñï START/RESET ãéá ôçí åêêßíçóç Þ ôçí
áêýñùóç ôùí åðéëåãìÝíùí ðñïãñáììÜôùí.
ÐëÞêôñï åðéëïãÞò ðñïãñáììÜôùí. Áõôü ôï ðëÞêôñï
åßíáé ÷ùíåõôü: ãéá íá ôï âãÜëåôå ðéÝóôå åëáöñÜ óôï
êÝíôñï. ÊáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ðëýóçò, ôï ðëÞêôñï
ðáñáìÝíåé áêßíçôï.
Ïèüíç
GR
ÐåñéãñáöÞ
Áöïý ðáôÞóåôå ôï êïõìðß START/RESET ãéá íá
åêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá, óôçí ïèüíç áðåéêïíßæåôáé
ï ÷ñüíïò ðïõ õðïëåßðåôáé ãéá ôï ôÝëïò ôïõ êýêëïõ.
Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôÝèçêå ìéá êáèõóôÝñçóç óôçí
þñá åêêßíçóçò (Delay Timer, âëÝðå óåë. 43), áõôü
èá áðåéêïíéóôåß.
ÅãêáôÜóôáóç
Åêôüò ôïõ üôé áðïôåëåß Ýíá ÷ñÞóéìï åñãáëåßï ãéá ôïí ðñïãñáììáôéóìü ôïõ ìç÷áíÞìáôïò (âëÝðå óåë. 43), ç
ïèüíç ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí êýêëï ðëõóßìáôïò êáé ãéá ôçí ðñüïäï ôïõ ðñïãñÜììáôïò.
ÊáôÜ ôïí êýêëï ðëõóßìáôïò áðåéêïíßæïíôáé:
ÐñïãñÜììáôá
ÖÜóç óå åîÝëéîç:
Ðñüðëõóç
Óôýøéìï
Ðëýóéìï
Óýìâïëï ìç åíåñãü.
ÁðïññõðáíôéêÜ
ÎÝâãáëìá
ÅðéëåãìÝíï ýöáóìá:
ÌÜëëéíï
×ñùìáôéóôÜ
Ìåôáîùôü
ÐñïöõëÜîåéò
Âáìâáêåñü
ÓõíèåôéêÜ
ÓõíôÞñçóç
ÐñïóùðéêÝò Ñõèìßóåéò:
Ïé åíåñãÝò ñõèìßóåéò ðåñéâÜëëïíôáé áðü Ýíá
ðëáßóéï. Ãéá ôçí åðéëïãÞ áõôþí ôùí ñõèìßóåùí
áíáôñÝîôå óôçí óåëßäá 43.
Äõíáôüôçôá ìç åíåñãÞ.
Áíùìáëßåò
Ðüñôá áóöáëéóìÝíç:
Ôï áíáììÝíï óýìâïëï äåß÷íåé üôé ç ðüñôá åßíáé áóöáëéóìÝíç ãéá ôçí ðáñåìðüäéóç ôõ÷áßùí áíïéãìÜôùí. Ãéá ôçí
áðïöõãÞ æçìéþí èá ðñÝðåé íá ðåñéìÝíåôå íá óâÞóåé ôï óýìâïëï ðñéí áíïßîåôå ôçí ðüñôá.
Ôï ìïíôÝëï áõôü äéáèÝôåé Ýíá ìç÷áíéóìü ðïõ åðéôñÝðåé ôï Üíïéãìá ôçò ðüñôáò êáé êáôÜ ôçí ðñþôç öÜóç ôïõ
ðñïãñÜììáôïò. Áõôü åßíáé åöéêôü üôáí ôï óýìâïëï äåí åßíáé áíáììÝíï.
ÕðïóôÞñéîç
Óôï ôÝëïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò áðåéêïíßæåôáé ç Ýíäåéîç END.
Óå ðåñßðôùóç ðñïâëÞìáôïò åìöáíßæåôáé Ýíáò êùäéêüò óöÜëìáôïò, ãéá ðáñÜäåéãìá F-01, ôïí ïðïßï èá
ðñÝðåé íá áíáöÝñåôå óôçí Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç (âëÝðå óåë. 48).
41
Åêêßíçóç êáé ÐñïãñÜììáôá
Åí óõíôïìßá: åêêßíçóç åíüò ðñïãñÜììáôïò
GR
4. ÔïðïèåôÞóôå ôï áðïññõðáíôéêü êáé ôõ÷üí ðñüóèåôá
(âëÝðå óåë. 44).
5. ÅêêéíÞóôå ôï ðñüãñáììá ðéÝæïíôáò ôï êïõìðß
START/RESET.
Ãéá ôçí áêýñùóç êñáôÞóôå ðáôçìÝíï ôï êïõìðß
START/RESET ãéá ôïõëÜ÷éóôïí 2 äåõôåñüëåðôá.
6. Óôï ôÝëïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò åìöáíßæåôáé ç Ýíäåéîç
END. ÂãÜëôå ôá ñïý÷á êáé áöÞóôå ôçí ðüñôá
ìéóüêëåéóôç ãéá íá óôåãíþóåé ï êÜäïò.
7. ÓâÞóôå ôï ðëõíôÞñéï ðéÝæïíôáò ôï ðëÞêôñï .
1. ÁíÜøôå ôï ðëõíôÞñéï ðéÝæïíôáò ôï ðëÞêôñï .
2. Öïñôþóôå ôç ìðïõãÜäá êáé êëåßóôå ôçí ðüñôá.
3. ÅðéëÝîôå ìå ôïí åðéëïãÝá ôï åðéèõìçôü ðñüãñáììá.
Óôçí ïèüíç èá öáíåß ï åêôéìþìåíïò ÷ñüíïò.
Èåñìïêñáóßá êáé óôýøéìï ôßèåíôáé áõôüìáôá ìå
âÜóç ôï ðñüãñáììá (ãéá ôçí ôñïðïðïßçóÞ ôïõò
âëÝðå óåë. 43).
Ðßíáêáò ôùí ðñïãñáììÜôùí
Ôýðïò õöáóìÜôùí êáé
ëåêÝäùí
 áìâáê å ñ Ü
ËåõêÜ åîáéñåôéêÜ
ëåñùìÝíá (óåíôüíéá,
ôñáðåæïìÜíôéëá, êëð.)
ËåõêÜ åîáéñåôéêÜ
ëåñùìÝíá (óåíôüíéá,
ôñáðåæïìÜíôéëá, êëð.)
Ð ñïãñÜì- Èåñ ìïìáôá
êñáóßá
Áðïñ ñõðáíôéêü
Ìáëáêôéêü
ð ñ üð ë.
Ð ëýó .
•
•
•
Ä õíáôüôçôá
Ë åýêáíóç /
×ëùñ ßíç
Ä éÜñ êåéá ôïõ
êýêëïõ
(ëåðôÜ)
1
90°C
2
90°C
•
•
Áðá ëü /
Ð á ñá äïóéá êü
120
ËåõêÜ êá é ÷ñùìá ôéóôÜ
á íèåêôéêÜ , ðïëý ëåñ ùìÝíá
3
60°C
•
•
Áðá ëü /
Ð á ñá äïóéá êü
105
ËåõêÜ ëßãï ëåñùìÝíá êáé
åõáßóèçôá ÷ñþìáôá
(ðïõêÜìéóá, ìðëïýæåò, êëð.)
4
40°C
•
•
Áðá ëü /
Ð á ñá äïóéá êü
72
×ñùìá ôéóôÜ åõáßóèçôá
ëßãï ëåñùìÝíá
5
30°C
•
•
Áðá ëü /
Ð á ñá äïóéá êü
65
6
60°C
•
•
Áðá ëü
77
6
40°C
•
•
Áðá ëü
62
7
50°C
•
•
Áðá ëü
73
8
40°C
•
•
Áðá ëü
58
9
30°C
•
•
10
40°C
•
•
30°C
•
•
Óõíèå ôéê Ü
×ñþìáôá áíèåêôéêÜ, ðïëý
ëåñùìÝíá (áóðñüñïõ÷á
ãéá íåïãÝííçôá, êëð.)
×ñþìáôá áíèåêôéêÜ
(áóðñüñïõ÷á üëùí ôùí
ôýðùí åëáöñÜ ëåñùìÝíá)
×ñþìáôá áíèåêôéêÜ, ðïëý
ëåñùìÝíá (áóðñüñïõ÷á
ãéá íåïãÝííçôá, êëð.)
×ñþìáôá åõáßóèçôá
(áóðñüñïõ÷á üëùí ôùí
ôýðùí åëáöñÜ ëåñùìÝíá)
×ñþìáôá åõáßóèçôá
(áóðñüñïõ÷á üëùí ôùí
ôýðùí åëáöñÜ ëåñùìÝíá)
Åõáßó èçôá
ÌÜ ëëéíá
ÕöÜ óìá ôá ðïëý
åõá ßóèçôá (êïõñôßíåò,
11
ìåôá îùôÜ , âéóêüæç, êëð.)
ÅÐ É ÌÅÑÏÕÓ Ð ÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ
137
Áðá ëü
ÎÝâãá ëìá
•
•
ÎÝâãá ëìá á ðá ëü
•
•
Óôýøéìï
Óôýøéìï á ðá ëü
¢äåéá óìá
Ð åñ éãñ áöÞ ôïõ êýêëïõ
ðëõóßìáôïò.
Ðñüðëõóç, ðëýóéìï,
îåâãÜëìáôá, åíäéÜìåóá
óôõøßìáôá êáé ôåëéêü
Ðëýóéìï, îåâãÜëìáôá,
åíäéÜìåóá óôõøßìáôá êáé
ôåëéêü
Ðëýóéìï, îåâãÜëìáôá,
åíäéÜìåóá óôõøßìáôá êáé
ôåëéêü
Ðëýóéìï, îåâãÜëìáôá,
åíäéÜìåóá óôõøßìáôá êáé
ôåëéêü
Ðëýóéìï, îåâãÜëìáôá,
åíäéÜìåóá óôõøßìáôá êáé
ôåëéêü
Ð ëýóéìï, îåâãÜ ëìá ôá ,
á ôóá ëÜ êùôá Þ á ðá ëü
óôýøéìï
Ð ëýóéìï, îåâãÜ ëìá ôá ,
á ôóá ëÜ êùôá Þ á ðá ëü
óôýøéìï
Ð ëýóéìï, îåâãÜ ëìá ôá ,
á ôóá ëÜ êùôá Þ á ðá ëü
óôýøéìï
Ð ëýóéìï, îåâãÜ ëìá ôá ,
á ôóá ëÜ êùôá Þ á ðá ëü
óôýøéìï
30
Ð ëýóéìï, îåâãÜ ëìá ôá , êá é
á ðá ëü óôýøéìï
50
Ð ëýóéìï, îåâãÜ ëìá ôá êá é
á ðá ëü óôýøéìï
45
Ð ëýóéìï, îåâãÜ ëìá ôá ,
á ôóá ëÜ êùôá Þ Ü äåéá óìá
ÎåâãÜ ëìá ôá êá é óôýøéìï
ÎåâãÜ ëìá ôá, á ôóá ëÜ êùôá Þ
Ü äåéá óìá
¢äåéá óìá êá é åíåñ ãçôéêü
óôýøéìï
¢äåéá óìá êá é á ðá ëü
óôýøéìï
¢äåéá óìá
Óçìåéþóåéò
Ãéá ôçí ðåñéãñáöÞ ôïõ «áôóáëÜêùôá»: âëÝðå ëéãüôåñï ÓéäÝñùìá, óåëßäá äßðëá. Ôá óôïé÷åßá ðïõ áíáöÝñïíôáé
óôïí ðßíáêá åßíáé åíäåéêôéêÜ.
Åéäéêü ðñüãñáììá
ÇìåñÞóéï 30' (ðñüãñáììá 9 ãéá ÓõíèåôéêÜ) ìåëåôÞèçêå ãéá ôï ðëýóéìï ñïý÷ùí åëáöñÜ ëåñùìÝíùí óå óýíôïìï
÷ñüíï: äéáñêåß ìüíï 30 ëåðôÜ êáé óáò åîïéêïíïìåß ÷ñüíï êáé åíÝñãåéá. ÈÝôïíôáò ôï ðñüãñáììá (9 óå 30°C)
ìðïñåßôå íá ðëýíåôå ìáæß õöÜóìáôá äéáöïñåôéêÞò öýóçò (åêôüò ìÜëëéíùí êáé ìåôáîùôþí) ìå Ýíá ìÝãéóôï öïñôßï
3 kg. ÓõíéóôÜôáé ç ÷ñÞóç õãñïý áðïññõðáíôéêïý.
42
ÐñïóùðéêÝò Ñõèìßóåéò
Ñõèìßóôå ç èåñìïêñáóßá
Ñõèìßóôå ôï óôýøéìï
Ïé äéÜöïñåò ëåéôïõñãßåò ðëõóßìáôïò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé
áðü ôï ðëõíôÞñéï åðéôñÝðïõí ôçí åðßôåõîç ôïõ êáèáñéóìïý
êáé ôïõ ëåõêïý ðïõ åðéèõìåßôå. Ãéá íá åðéëÝîåôå ôéò
äéÜöïñåò äõíáôüôçôåò äéåíåñãåßôáé ðÜíôá ç ßäéá äéáäéêáóßá:
Åíå ñ ãÞ ìå ôá
ðñ ïãñ Üììáôá:
Ð éÝ óôå
(ê ï õ ì ð ß S E L E C T ) ð ï ë ë Ý ò ö ï ñ Ý ò ì Ý ÷ ñ é í á
å ìö á í éó ôå ß ï å ð éè õ ìç ôüò ÷ ñ üí ïò êá è õ ó ôÝ ñ ç ó ç ò .
O F F äå ß÷íå é êá ìßá êá è õó ôÝ ñ çó ç.
¼ ëá
D e la y T im e r
K á èõó ôå ñ å ß ôçí
å êêßíçó ç ôïõ
ìç ÷ á í Þ ìá ôïò ìÝ ÷ ñ é
24 þñåò.
Ë å õêÜíó å éò
Kýêëïò ëå ýêá íóçò
êá ôÜ ëëçëïò ã éá ôçí
á ð ïìÜ êñ õíóç ôùí
ð ëÝ ïí á íèå êôéêþí
ëå êÝ äùí.
È õìçè å ßôå í á ÷ ýó å ôå ôç ÷ ëù ñ ßí ç ó ôçí ð ñ üó èå ôç èÞêç 4
(â ë Ý ð å ó å ë . 4 4 ).
Äå í å ßí á é óõìâ á ôü ìå ôç äõíá ôüôçôá Ë éãüôå ñ ï óéäÝ ñ ùìá.
2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10,
Î å â ãÜëìáôá.
Ì å éþíå é ôéò
ð ôõ÷þó å éò ó ôá
õö Ü óìá ôá ,
äéå õ êïëý í ïí ôá ò ôï
ó éäÝ ñ ùìá .
ÈÝ ôïíôá ò ôç äõíá ôüôçôá á õôÞ, ôá ðñ ïãñ Ü ììá ôá 6, 7, 8, 11 êá é
ÎÝâ ãá ëìá á ðá ëü äéá êüðôïíôá é ìå ôç ìðïõãÜ äá óå ìïýëéá óìá
(Áôóá ëÜ êùôá ) êá é ôï åéêïíßäéï
èá á íá â ïóâ Þíåé:
- ãéá ôçí ïëïêëÞñ ùóç ôïõ êýêëïõ ð éÝ óôå ôï êïõìð ß
S TA R T/R E S E T;
- ãéá ôç äéå íÝ ñ ã å éá ìüíï ôïõ á äå éÜ óìá ôïò ôïð ïèå ôÞóôå ôïí
å ð éëïãÝ á óôï ó÷å ôéêü óýìâ ïëï
êá é ð éÝ óôå ôï êïõìð ß
S TA R T/R E S E T.
Äå í å ßí á é óõìâ á ôü ìå ôç äõíá ôüôçôá Ë å õ ê Ü í ó å é ò .
¼ ëá ð ëçí ôù í
1 , 2, 9, 10 ,
¢ äå éáó ìá.
Äå í å ßíá é ó õìâ á ôü ìå ôç äõíá ôüôçôá Ôá÷ ý.
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8
S u p e r W a sh
Åð éôñ Ý ð å é ôÝ ëå éï
ð ëý ó éìï, á éó è ç ôÜ
ð éï ëå õêü á ð ü ôï
óôÜ íôá ñ ôçò
K á ôç ã ïñ ßá ò A .
Ä å í å ß í á é ó õ ì â á ô ü ì å ô ç ä õ í á ô ü ô ç ô á S u p e r W a sh .
Ôá÷ ý
Ìå éþí å é êá ôÜ 30%
ð å ñ ßð ïõ ôç äéÜ ñ êå éá
ôïõ êýêëïõ
ð ëõóßìá ôïò .
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8
Á õîÜ íå é ôçí
á ð ïôåëåóìá ôéêüôçôá
ôïõ îå â ãÜ ëìá ôïò .
Ð ñ ïôå ßí å ôá é ìå ôï ð ëõí ôÞñ éï ôå ëå ßù ò ã å ìÜ ôï Þ ìå
õ ø ç ëÝ ò äüó å éò á ð ïñ ñ õ ð á í ôéêïý .
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
Î å â ãÜëìáôá.
Ë éã üôå ñ ï
ó éäÝ ñ ùìá
43
ÕðïóôÞñéîç
E x tr a
Î Ý â ãáëìá
Áíùìáëßåò
Ð áñ áôçñ Þó å éò ãéá ôç ÷ñ Þó ç
ÓõíôÞñçóç
Á ð ïôÝ ëå ó ìá
ÐñïöõëÜîåéò
Ä õí áôüôçôá
ÁðïññõðáíôéêÜ
1. Må ôï ðëÞêôñï MODE ìðïñåßôå íá ìåôáêéíçèåßôå ìåôáîý ôùí äéáèÝóéìùí åðéëïãþí. Ôï åíåñãü óýìâïëï
áíáâïóâÞíåé.
2. Áöïý ìåôáâåßôå óôçí åðéèõìçôÞ åðéëïãÞ, ðéÝóôå ôï ðëÞêôñï SELECT ìÝ÷ñé ôçí ïèüíç íá åìöáíéóôåß ç Ýíäåéîç
ÏÍ (ãéá ôïí ðñïãñáììáôéóìü ðëýóçò – Delay Timer - åìöáíßæåôáé ï ÷ñüíïò: âëÝðå áêüëïõèï ðßíáêá).
3. Åðéâåâáéþóôå ôçí ñýèìéóç ðéÝæïíôáò ôï ðëÞêôñï MODE: ôï óýìâïëï ôçò åðéëïãÞò óôáìáôÜ íá áíáâïóâÞíåé.
Ïé åðéëåãìÝíåò ñõèìßóåéò ðåñéâÜëëïíôáé áðü ðëáßóéï.
ÐñïãñÜììáôá
Äõíáôüôçôåò
ÐåñéãñáöÞ
ÐéÝæïíôáò ôï ðëÞêôñï
åìöáíßæåôáé ç ìÝãéóôç ôá÷ýôçôá
óôõøßìáôïò ãéá ôï åðéëåãìÝíï ðñüãñáììá. ÐéÝæïíôáò ôï
ðëÞêôñï ìðïñåßôå íá ôçí ìåéþóåôå ìÝ÷ñé ôï OFF (÷ùñßò
óôýøéìï). Ç áðåíåñãïðïßçóç ôïõ óôõøßìáôïò õðïäåéêíýåôáé
.
ìå ôï óýìâïëï
Ç ñýèìéóç ôçò ôá÷ýôçôáò óôõøßìáôïò åßíáé åíåñãÞ ìå üëá ôá
ðñïãñÜììáôá ðëýóçò åêôüò áðü ôï 11 êáé ôï ðñüãñáììá
áäåéÜóìáôïò.
GR
ÅãêáôÜóôáóç
ÐéÝæïíôáò ôï ðëÞêôñï
åìöáíßæåôáé ç ìÝãéóôç åðéôñåðôÞ
èåñìïêñáóßá ãéá ôï åðéëåãìÝíï ðñüãñáììá. ÐéÝæïíôáò ôï
ðëÞêôñï ìðïñåßôå íá ôçí ìåéþóåôå ìÝ÷ñé ôï OFF (ðëýóç
ìå êñýï íåñü). Ç ñýèìéóç ôçò èåñìïêñáóßáò åßíáé åíåñãÞ
ìå üëá ôá ðñïãñÜììáôá ðëýóçò.
ÁðïññõðáíôéêÜ êáé ñïý÷á
GR
ÈÞêç áðïññõðáíôéêþí
Ôï êáëü áðïôÝëåóìá ôïõ ðëõóßìáôïò åîáñôÜôáé åðßóçò êáé áðü
ôç óùóôÞ äïóïëïãßá ôïõ áðïññõðáíôéêïý: õðåñâÜëëïíôáò
äåí ðëÝíïõìå áðïôåëåóìáôéêüôåñá êáé åðéðëÝïí óõíôåëïýìå
óôç äçìéïõñãßá êñïýóôáò óôá åóùôåñéêÜ ìÝñç ôïõ ðëõíôçñßïõ
êáé óôç ìüëõíóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.
MAX
ÂãÜëôå ôç èÞêç
áðïññõðáíôéêþí êáé
åéóÜãåôå ôï
áðïññõðáíôéêü Þ ôï
ðñüóèåôï ùò åîÞò.
4
1
2
3
èÞêç 1: Áðïññõðáíôéêü ãéá ðñüðëõóç (óå óêüíç)
Ðñéí ôïðïèåôÞóåôå ôï áðïññõðáíôéêü, âåâáéùèåßôå
üôé Ý÷åé åéóá÷èåß ç ðñüóèåôç èÞêç 4.
èÞêç 2: Áðïññõðáíôéêü ãéá ðëýóéìï
(óå óêüíç Þ õãñü)
Ôï õãñü áðïññõðáíôéêü ôïðïèåôåßôáé ìüíï ðñéí ôçí
Ýíáñîç ôçò ðëýóçò.
èÞêç 3: Ðñüóèåôá (ìáëáêôéêü, êëð.)
Ôï ìáëáêôéêü äåí ðñÝðåé íá äéáöåýãåé áðü ôï ðëÝãìá.
èÞêç ðñüóèåôç 4: ×ëùñßíç
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå áðïññõðáíôéêÜ ãéá ôï ðëýóéìï
óôï ÷Ýñé, äéüôé ðáñÜãïõí ðïëý áöñü.
Êýêëïò ëåýêáíóçò
Ç ðáñáäïóéáêÞ ÷ëùñßíç ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôá
ëåõêÜ áíèåêôéêÜ õöÜóìáôá, ç áðáëÞ ãéá ôá
÷ñùìáôéóôÜ õöÜóìáôá, ôá óõíèåôéêÜ êáé ôá ìÜëëéíá.
MAX
MAX
ÅéóÜãåôå ôçí ðñüóèåôç
èÞêç 4, ðïõ óáò
ðáñÝ÷åôáé, óôç èÞêç 1.
Óôç äïóïëïãßá ôçò
÷ëùñßíçò ìçí îåðåñíÜôå
ôç óôÜèìç “max” ðïõ
öáßíåôáé óôïí êåíôñéêü
ðåßñï (âëÝðå åéêüíá).
Ãéá ôçí äéåíÝñãåéá ìüíï ôçò ëåýêáíóçò, ôïðïèåôÞóôå
ôçí ÷ëùñßíç óôçí ðñüóèåôç èÞêç 4 êáé åðéëÝîôå ôï
(ãéá ôá
áíôßóôïé÷ï ðñüãñáììá ÎÝâãáëìá
(ãéá
âáìâáêåñÜ õöÜóìáôá) Þ áðáëü ÎÝâãáëìá
óõíèåôéêÜ õöÜóìáôá). Ãéá ëåýêáíóç êáôÜ ôçí ðëýóç,
ôïðïèåôÞóôå ôï áðïññõðáíôéêü êáé ôá ðñüóèåôá,
åðéëÝîôå ôï åðéèõìçôü ðñüãñáììá êáé åíåñãïðïéÞóôå
ôçí åðéëïãÞ Ëåýêáíóç (âëÝðå óåë. 43).
44
Ç ÷ñÞóç ôçò ðñüóèåôçò èÞêçò 4 áðïêëåßåé ôçí
ðñüðëõóç. ÅðéðëÝïí äåí ìðïñåßôå íá äéåíåñãÞóåôå
ôç ëåýêáíóç ìå ôá ðñïãñÜììáôá 11 (ÌåôáîùôÜ) êáé
ÇìåñÞóéï 30’ (âëÝðå óåë. 42).
Ðñïåôïéìáóßá ôçò ðëýóçò
• ×ùñßóôå ôá ñïý÷á áíÜëïãá:
- ìå ôï åßäïò ôïõ õöÜóìáôïò/ ôï óýìâïëï ôçò åôéêÝôáò.
- ôá ÷ñþìáôá: ÷ùñßóôå ôá ÷ñùìáôéóôÜ ñïý÷á áðü
ôá ëåõêÜ.
• ÁäåéÜóôå ôéò ôóÝðåò êáé åëÝãîôå ôá êïõìðéÜ.
• Ìçí îåðåñíÜôå ôéò õðïäåéêíõüìåíåò ôéìÝò, óå ó÷Ýóç
ìå ôï âÜñïò ôùí ñïý÷ùí ðïõ ðñüêåéôáé íá ðëõèïýí:
ÁíèåêôéêÜ õöÜóìáôá: max 5 kg
ÓõíèåôéêÜ õöÜóìáôá: max 2,5 kg
Åõáßóèçôá õöÜóìáôá: max 2 kg
ÌÜëëéíá: max 1 kg
Ðüóï æõãßæïõí ôá ñïý÷á?
1 óåíôüíé 400-500 gr.
1 ìáîéëáñïèÞêç 150-200 gr.
1 ôñáðåæïìÜíôéëï 400-500 gr.
1 ìðïõñíïýæé 900-1.200 gr.
1 ðåôóÝôá 150-250 gr.
ÅéäéêÜ ñïý÷á
Êïõñôßíåò: äéðëþóôå ôéò ìÝóá óå Ýíá ìáîéëÜñé Þ óå Ýíá
äéêôõùôü óáêïýëé. ÐëýíåôÝ ôéò ìüíåò ÷ùñßò íá
îåðåñÜóåôå ôï ìéóü öïñôßï. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï
ðñüãñáììá 11 ðïõ áðïêëåßåé áõôüìáôá ôï óôýøéìï.
Ðáðëþìáôá êáé ìðïõöÜí: áí ôï ãÝìéóìá åßíáé ÷Þíáò
Þ ðÜðéáò ìðïñïýí íá ðëõèïýí óôï ðëõíôÞñéï. Ãõñßóôå
ôá ñïý÷á áðü ôçí áíÜðïäç êáé åðéëÝîôå ìÝãéóôï öïñôßï
2-3 kg, åðáíáëáìâÜíïíôáò ôï îÝâãáëìá ìéá Þ äýï
öïñÝò êáé ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï áðáëü óôýøéìï.
Ðáðïýôóéá ôÝíéò: êáèáñßóôå ôá áðü ôç ëÜóðç.
Ìðïñïýí íá ðëõèïýí ìå ôá ôæéí êáé ôá áíèåêôéêÜ
ñïý÷á, áëëÜ ü÷é ìå ôá ëåõêÜ ñïý÷á.
ÌÜëëéíá: ãéá êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá
÷ñçóéìïðïéÞóôå åéäéêü áðïññõðáíôéêü êáé ìçí
îåðåñíÜôå ôï 1kg öïñôßï.
Woolmark Platinum Care
ÍôåëéêÜôï üðùò ôï ðëýóéìï óôï ÷Ýñé.
Ç Áriston åéóÞãáãå Ýíá íÝï óôÜíôáñ áíþôåñùí
åðéäüóåùí áíáãíùñéóìÝíï áðü ôçí The
Woolmark Company ìå ôï óÞìá Woolmark Platinum
Care. Áí óôï ðëõíôÞñéï õðÜñ÷åé ôï ëïãüôõðï Woolmark
Platinum Care, ìðïñïýí íá ðëõèïýí ìå åîáéñåôéêÜ
áðïôåëÝóìáôá ôá ìÜëëéíá ñïý÷á ðïõ öÝñïõí ôçí åôéêÝôá
“Ðëýóéìï óôï ÷Ýñé” (M.00221):
ÈÝóôå ôï ðñüãñáììá 10 ãéá üëá ôá ñïý÷á
ìå “Ðëýóéìï óôï ÷Ýñé”, ÷ñçóéìïðïéþíôáò
åéäéêÜ áðïññõðáíôéêÜ.
ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëÝò
• Ôï ðëõíôÞñéï ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï áðü
åíÞëéêá Üôïìá êáé óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ðïõ
áíáöÝñïíôáé óôï ðáñüí åã÷åéñßäéï.
• Ìçí áããßæåôå ôï ìç÷Üíçìá ìå ãõìíÜ ðüäéá Þ ìå ôá
÷Ýñéá Þ ôá ðüäéá âñåãìÝíá.
• Ìçí âãÜæåôå ôï âýóìá áðü ôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá
ôñáâþíôáò ôï êáëþäéï, áëëÜ íá ðéÜíåôå ôçí ðñßæá.
• Ìçí æïñßæåôå óå êáìßá ðåñßðôùóç ôçí ðüñôá: èá
ìðïñïýóå íá ÷áëÜóåé ï ìç÷áíéóìüò áóöáëåßáò
ðïõ ðñïóôáôåýåé áðü ôõ÷áßá áíïßãìáôá.
• Óå ðåñßðôùóç âëÜâçò, óå êáìßá ðåñßðôùóç íá
ìçí åðåìâáßíåôå óôïõò åóùôåñéêïýò ìç÷áíéóìïýò
ãéá íá ðñïóðáèåßôå íá ôçí åðéóêåõÜóåôå.
• ÊáôÜ ôï ðëýóéìï ç ðüñôá ôåßíåé íá èåñìáßíåôáé.
• Ðñéí åéóÜãåôå ôá ñïý÷á ãéá ðëýóéìï, åëÝãîôå áí
ï êÜäïò åßíáé Üäåéïò.
• ÄéÜèåóç ôïõ õëéêïý óõóêåõáóßáò:
ôçñåßóôå ôïõò ôïðéêïýò êáíïíéóìïýò, þóôå ïé
óõóêåõáóßåò íá ìðïñïýí íá
åðáíá÷ñçóéìïðïéçèïýí.
• Íá äïóïëïãåßôå êáëÜ ôï áðïññõðáíôéêü ìå
âÜóç ôçí óêëçñüôçôá ôïõ íåñïý, ôï âáèìü
âñùìéÜò êáé ôçí ðïóüôçôá ôçò ìðïõãÜäáò þóôå
íá áðïóïâåßôå óðáôÜëåò êáé íá ðñïóôáôåýåôå ôï
ðåñéâÜëëïí: áêüìá êáé ôá âéïäéáóðþìåíá
áðïññõðáíôéêÜ ðåñéÝ÷ïõí óôïé÷åßá ðïõ
áëëïéþíïõí ôçí éóïññïðßá óôçí öýóç. ÅðéðëÝïí
íá áðïöåýãåôå ôï ìÝãéóôï äõíáôüí ôï ìáëáêôéêü.
• ÐëÝíïíôáò áñãÜ ôï áðüãåõìá ìÝ÷ñé ôéò ðñþôåò
ðñùéíÝò þñåò óõìâÜëëåôå óôçí ìåßùóç ôïõ
áðáéôïýìåíïõ çëåêôñéêïý öïñôßïõ áðü ðëåõñÜò
åðé÷åéñÞóåùí çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò.
Ç äõíáôüôçôá Delay Timer (âëÝðå óåë. 43)
âïçèÜåé ðïëý óôçí ïñãÜíùóç ôùí ðëõóéìÜôùí ìå
ôçí Ýííïéá áõôÞ.
• Áí ç ìðïõãÜäá ðñÝðåé íá óôåãíþóåé óå Ýíá
óôåãíùôÞñéï, åðéëÝîôå õøçëÞ ôá÷ýôçôá
óôõøßìáôïò. Ëßãï íåñü óôçí ìðïõãÜäá óáò
åîïéêïíïìåß ÷ñüíï êáé åíÝñãåéá óôï ðñüãñáììá
óôåãíþìáôïò.
ÕðïóôÞñéîç
• ÄéÜèåóç ôïõ ðáëéïý ðëõíôçñßïõ:
ðñéí ôï ðåôÜîåôå, êáôáóôÞóôå ôï ìç
÷ñçóéìïðïéÞóéìï êüâïíôáò ôï êáëþäéï
çëåêôñéêÞò ôñïöïäïóßáò êáé âãÜæïíôáò ôçí
ðüñôá.
• Ðåñíþíôáò ôïõò ëåêÝäåò ìå Ýíá êáèáñéóôéêü Þ
áöÞíïíôÜò ôïõò óå ìïýëéáóìá ðñéí ôï ðëýóéìï,
ìåéþíåôáé ç áíáãêáéüôçôá ðëõóßìáôïò óå õøçëÝò
èåñìïêñáóßåò. ¸íá ðñüãñáììá óå 60°C áíôß ôùí
90°C Þ Ýíá óå 40°C áíôß ôùí 60°C, óáò
åîïéêïíïìåß ìÝ÷ñé 50% åíÝñãåéáò.
Áíùìáëßåò
ÄéÜèåóç
• Ç ðñüðëõóç åßíáé áíáãêáßá ìüíï ôá áóðñüñïõ÷á
ðïõ åßíáé ðïëý ëåñùìÝíá. ÁðïöåýãïíôÜò ôç
åîïéêïíïìåßôå áðïññõðáíôéêü, ÷ñüíï, íåñü êáé
áðü 5 Ýùò 15% åíÝñãåéáò.
ÓõíôÞñçóç
• Áí ôï ðëõíôÞñéï ðñÝðåé íá ìåôáôïðéóôåß,
óõíåñãáóôåßôå äýï Þ ôñßá Üôïìá ìå ôç ìÝãéóôç
ðñïóï÷Þ. ÐïôÝ ìüíïé óáò ãéáôß ôï ìç÷Üíçìá åßíáé
ðïëý âáñý.
• Ãéá íá ìçí îïäåýåôå ðüñïõò èá ðñÝðåé íá
÷ñçóéìïðïéåßôå ôï ðëõíôÞñéï ìå ôï ìÝãéóôï öïñôßï.
¸íá ðëÞñåò öïñôßï óôç èÝóç äýï ìéóþí óáò
åîïéêïíïìåß ìÝ÷ñé ôï 50% åíÝñãåéáò.
ÐñïöõëÜîåéò
• Íá åëÝã÷åôå ðÜíôá ôá ðáéäéÜ íá ìçí ðëçóéÜæïõí
óôï ìç÷Üíçìá üôáí áõôü ëåéôïõñãåß.
Åîïéêïíüìçóç áðïññõðáíôéêïý, íåñïý,
åíÝñãåéáò êáé ÷ñüíïõ
ÁðïññõðáíôéêÜ
• Ìçí áããßæåôå ôï íåñü áäåéÜóìáôïò, áöïý ìðïñåß
íá öôÜóåé óå õøçëÝò èåñìïêñáóßåò.
Ôå÷íïëïãßá óôçí õðçñåóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò
Áí óôçí ðüñôá öáßíåôáé ëßãï íåñü åßíáé ãéáôß ìå ôç
íÝá ôå÷íïëïãßá Ariston öôÜóåé ëéãüôåñï áðü ôï
ìéóü ôïõ íåñïý ãéá íá Ý÷åôå ôï âÝëôéóôï ðëýóéìï:
Ýíáò óôü÷ïò ðïõ åðéôåý÷èçêå ãéá ôï óåâáóìü ôïõ
ðåñéâÜëëïíôïò.
ÐñïãñÜììáôá
• Ìçí áíïßãåôå ôï óõñôáñÜêé áðïññõðáíôéêþí åíþ
ôï ìç÷Üíçìá åßíáé óå ëåéôïõñãßá.
GR
ÐåñéãñáöÞ
ÃåíéêÞ áóöÜëåéá
Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé óåâáóìüò
ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò
ÅãêáôÜóôáóç
Ôï ðëõíôÞñéï ó÷åäéÜóôçêå êáé êáôáóêåõÜóôçêå
óýìöùíá ìå ôïõò äéåèíåßò êáíüíåò áóöáëåßáò. ÁõôÝò
ïé ðñïåéäïðïéÞóåéò ðáñÝ÷ïíôáé ãéá ëüãïõò
áóöáëåßáò êáé ðñÝðåé íá äéáâÜæïíôáé ðñïóåêôéêÜ.
45
ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá
GR
Êëåßóéìï ðáñï÷þí íåñïý êáé
çëåêôñéêïý ñåýìáôïò
Êáèáñéóìüò ôçò áíôëßáò
• Êëåßíåôå ôçí âñýóç ìåôÜ áðü êÜèå ðëýóéìï.
¸ôóé ðåñéïñßæåôáé ç öèïñÜ ôçò õäñáõëéêÞò
åãêáôÜóôáóçò ôïõ ðëõíôçñßïõ êáé áðïóïâåßôáé ï
êßíäõíïò áðùëåéþí.
Ôï ðëõíôÞñéï äéáèÝôåé ìéá áíôëßá áõôïêáèáñéæüìåíç
ðïõ äåí ÷ñåéÜæåôáé óõíôÞñçóç. Ìðïñåß üìùò íá
ôý÷åé íá ðÝóïõí ìéêñÜ áíôéêåßìåíá (êÝñìáôá,
êïõìðéÜ) óôïí ðñïèÜëáìï ðïõ ðñïóôáôåýåé ôçí
áíôëßá, ðïõ âñßóêåôáé óôï êÜôù ìÝñïò áõôÞò.
• ÂãÜëôå ôï âýóìá áðü ôï ñåýìá üôáí êáèáñßæåôå ôï
ðëõíôÞñéï êáé êáôÜ ôéò åñãáóßåò óõíôÞñçóçò.
Âåâáéùèåßôå üôé ï êýêëïò ðëõóßìáôïò Ý÷åé ôåëåéþóåé
êáé âãÜëôå ôï âýóìá.
Êáèáñéóìüò ôïõ ðëõíôçñßïõ
Ãéá íá Ý÷åôå ðñüóâáóç óôïí ðñïèÜëáìï:
Ôï åîùôåñéêü ìÝñïò êáé ôá ëáóôé÷Ýíéá ìÝñç ìðïñïýí
íá êáèáñßæïíôáé ìå Ýíá ðáíß âñåãìÝíï ìå ÷ëéáñü
íåñü êáé óáðïýíé. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå äéáëýôåò Þ
áðïîõóôéêÜ.
Êáèáñéóìüò ôïõ óõñôáñéïý áðïññõðáíôéêþí
ÔñáâÞîôå ôï óõñôÜñé
áíáóçêþíïíôÜò ôï êáé
ôñáâþíôáò ôï ðñïò ôá
Ýîù (âëÝðå åéêüíá).
ÐëÝíåôÝ ôï êÜôù áðü
ôñå÷ïýìåíï íåñü. Ï
êáèáñéóìüò áõôüò
äéåíåñãåßôáé óõ÷íÜ.
1
1. áöáéñÝóôå ôï ôáìðëü
êÜëõøçò óôï ðñüóèéï
ðëåõñü ôïõ ðëõíôçñßïõ
ìå ôç âïÞèåéá åíüò
êáôóáâéäéïý (âëÝðå
åéêüíá)
2. îåâéäþóôå ôï êáðÜêé
óôñÝöïíôÜò ôï
áñéóôåñüóôñïöá (âëÝðå
åéêüíá): åßíáé öõóéêü íá
âãáßíåé ëßãï íåñü.
2
Öñïíôßäá ôçò ðüñôáò êáé ôïõ êÜäïõ
• Íá áöÞíåôå ðÜíôá ìéóüêëåéóôç ôçí ðüñôá ãéá íá
ìçí ðáñÜãïíôáé äõóïóìßåò.
3.êáèáñßóôå åðéìåëþò ôï åóùôåñéêü
4.îáíáâéäþóôå ôï êáðÜêé
5.îáíáìïíôÜñåôå ôï ôáìðëü üíôáò óßãïõñïé, ðñéí ôï
óðñþîåôå ðñïò ôï ìç÷Üíçìá, üôé Ý÷åôå åéóÜãåé ôá
ãáíôæÜêéá óôéò áíôßóôïé÷åò åóï÷Ýò.
¸ëåã÷ïò ôïõ óùëÞíá ôñïöïäïóßáò ôïõ
íåñïý
ÅëÝã÷åôå ôï óùëÞíá ôñïöïäïóßáò ôïõëÜ÷éóôïí ìéá
öïñÜ åôçóßùò. Áí ðáñïõóéÜæåé óêáóßìáôá êáé ó÷éóìÝò
áíôéêáèßóôáôáé: êáôÜ ôá ðëõóßìáôá ïé éó÷õñÝò ðéÝóåéò
èá ìðïñïýóáí íá ðñïêáëÝóïõí îáöíéêÜ óðáóßìáôá.
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðïôÝ óùëÞíåò ÷ñçóéìïðïéçìÝíïõò.
46
ÐñïâëÞìáôá êáé ëýóåéò
Ìðïñåß íá óõìâåß ôï ðëõíôÞñéï íá ìç ëåéôïõñãåß. Ðñéí ôçëåöùíÞóåôå óôçí ÕðïóôÞñéîç (âëÝðå óåë. 48),
åëÝãîôå áí äåí ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ðñüâëçìá ðïõ åðéëýåôáé åýêïëá ìå ôç âïÞèåéá ôïõ áêüëïõèïõ êáôáëüãïõ.
Ï êýêëïò ðëõóßìáôïò äåí
îåêéíÜåé.
• Ç ðüñôá äåí åßíáé êáëÜ êëåéóôÞ (óôçí ïèüíç áðåéêïíßæåôáé ç Ýíäåéîç
DOOR).
äåí ðáôÞèçêå.
• Ôï êïõìðß
• Ôï êïõìðß START/RESET äåí ðáôÞèçêå.
• ç âñýóç äåí åßíáé áíïéêôÞ.
• ÔÝèçêå ìéá êáèõóôÝñçóç óôïí ÷ñüíï åêêßíçóçò (Delay Timer, âëÝðå óåë. 43).
Ôï ðëõíôÞñéï äåí öïñôþíåé
íåñü (Óôçí ïèüíç áðåéêïíßæåôáé
ç Ýíäåéîç H 2O).
•
•
•
•
•
•
Ôï ðëõíôÞñéï öïñôþíåé êáé
áäåéÜæåé íåñü óõíå÷þò.
• Ï óùëÞíáò áäåéÜóìáôïò äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß ìåôáîý 65 êáé 100
cm áðü ôï Ýäáöïò (âëÝðå óåë. 39).
• Ôï Üêñï ôïõ óùëÞíá áäåéÜóìáôïò åßíáé âõèéóìÝíï óôï íåñü (âëÝðå óåë. 39).
• Ôï åðéôïß÷éï Üäåéáóìá äåí Ý÷åé áðáÝñùóç.
Ï óùëÞíáò ôñïöïäïóßáò ôïõ íåñïý äåí åßíáé óõíäåäåìÝíïò óôïí êñïõíü.
Ï óùëÞíáò åßíáé äéðëùìÝíïò.
ç âñýóç äåí åßíáé áíïéêôÞ.
Óôï óðßôé ëåßðåé ôï íåñü.
Äåí õðÜñ÷åé áñêåôÞ ðßåóç.
Ôï êïõìðß START/RESET äåí ðáôÞèçêå.
• Ï êÜäïò, ôç óôéãìÞ ôçò åãêáôÜóôáóçò, äåí áðáóöáëßóôçêå óùóôÜ
(âëÝðå óåë. 38).
• Ôï ðëõíôÞñéï äåí åßíáé ïñéæïíôéùìÝíï (âëÝðå óåë. 38).
• Ôï ðëõíôÞñéï åßíáé óôåíÜ ìåôáîý åðßðëùí êáé ôïß÷ïõ (âëÝðå óåë. 38).
Ôï ðëõíôÞñéï ÷Üíåé íåñü.
• Ï óùëÞíáò ôñïöïäïóßáò ôïõ íåñïý äåí åßíáé êáëÜ âéäùìÝíïò (âëÝðå óåë. 38).
• Ôï óõñôáñÜêé áðïññõðáíôéêþí åßíáé âïõëùìÝíï (ãéá íá ôï
êáèáñßóåôå âëÝðå óåë. 46).
• Ï óùëÞíáò áäåéÜóìáôïò äåí Ý÷åé óôåñåùèåß êáëÜ (âëÝðå óåë. 39).
Ó÷çìáôßæåôáé ðïëýò áöñüò.
• Ôï áðïññõðáíôéêü äåí åßíáé åéäéêü ãéá ðëõíôÞñéï (ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé ç Ýíäåéîç
“ãéá ðëõíôÞñéï”, “ãéá ðëýóéìï óôï ÷Ýñé êáé óôï ðëõíôÞñéï”, Þ ðáñüìïéá).
• Ç äïóïëïãßá õðÞñîå õðåñâïëéêÞ.
47
ÕðïóôÞñéîç
Ôï ðëõíôÞñéï äïíåßôáé ðïëý
êáôÜ ôï óôýøéìï.
Áíùìáëßåò
• Ôï ðñüãñáììá äåí ðñïâëÝðåé ôï Üäåéáóìá: ìå ïñéóìÝíá ðñïãñÜììáôá
ðñÝðåé íá ôï åíåñãïðïéåßôå ÷åéñïêßíçôá (âëÝðå óåë. 42).
• Åßíáé åíåñãÞ ç äõíáôüôçôá ëéãüôåñï ÓéäÝñùìá: ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç
ôïõ ðñïãñÜììáôïò ðéÝóôå ôï êïõìðß START/RESET (âëÝðå óåë. 43).
• Ï óùëÞíáò áäåéÜóìáôïò åßíáé äéðëùìÝíïò (âëÝðå óåë. 39).
• Ï áãùãüò áäåéÜóìáôïò åßíáé âïõëùìÝíïò.
ÓõíôÞñçóç
Ôï ðëõíôÞñéï äåí öïñôþíåé Þ
äåí óôýâåé.
ÐñïöõëÜîåéò
Áí ìåôÜ áðü áõôïýò ôïõò åëÝã÷ïõò ôï ðñüâëçìá äåí ëýíåôáé, êëåßóôå ôïí
êñïõíü ôïõ íåñïý, óâÞóôå ôï ðëõíôÞñéï êáé êáëÝóôå ôçí ÕðïóôÞñéîç. Áí
ç êáôïéêßá âñßóêåôáé óôïõò ôåëåõôáßïõò ïñüöïõò åíüò êôéñßïõ, ìðïñåß íá
äéáðéóôùèïýí öáéíüìåíá óéöùíéóìïý, ïðüôå ôï ðëõíôÞñéï öïñôþíåé êáé
áäåéÜæåé íåñü óõíå÷þò. Ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò äéáôßèåíôáé
óôï åìðüñéï êáôÜëëçëåò âáëâßäåò áíôé-óéöùíéóìïý.
ÁðïññõðáíôéêÜ
• Ôï âýóìá äåí Ý÷åé åéóá÷èåß óôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá, Þ ôïõëÜ÷éóôïí ü÷é
áñêåôÜ ãéá íá êÜíåé åðáöÞ.
• Óôï óðßôé äåí õðÜñ÷åé ñåýìá.
ÐñïãñÜììáôá
Ôï ðëõíôÞñéï äåí áíÜâåé.
ÐåñéãñáöÞ
ÐéèáíÜ áßôéá / Ëýóç:
ÅãêáôÜóôáóç
Áíùìáëßåò:
GR
Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç
Ðñéí êáëÝóåôå ôçí ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç:
• Âåâáéùèåßôå üôé äåí ìðïñåßôå íá åðéëýóåôå ìüíïé óáò ôï ðñüâëçìá (âëÝðå óåë. 47)
• ÅðáíåêêéíÞóôå ôï ðñüãñáììá ãéá íá åëÝãîåôå áí ôï ðñüâëçìá áíôéìåôùðßóôçêå
• Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç, åðéêïéíùíÞóôå ìå ôï åîïõóéïäïôçìÝíï ôìÞìá ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò ðïõ
áíáãñÜöåôáé óôï ðéóôïðïéçôéêü åããýçóçò.
Ìçí êáôáöåýãåôå ðïôÝ óå ìç åîïõóéïäïôçìÝíïõò ôå÷íéêïýò.
GR
ÃíùóôïðïéÞóôå:
• ôï åßäïò ôïõ ðñïâëÞìáôïò
• ôï ìïíôÝëï ôïõ ìç÷áíÞìáôïò (Mod.)
• ôïí áñéèìü óåéñÜò (S/N).
Ïé ðëçñïöïñßåò áõôÝò âñßóêïíôáé óôçí ôáìðåëßôóá ðïõ õðÜñ÷åé óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ ðëõíôçñßïõ.
ÕðïóôÞñéîç
48
Navodila za uporabo
PRALNI STROJ
Vsebina
SL
Slovenšèina
SL
Namestitev, 50-51
Odstranitev embalaže in izravnavanje, 50
Prikljuèitev na vodovodno in elektrièno napeljavo, 50-51
Prvo pranje, 51
Tehnièni podatki, 51
Opis pralnega stroja, 52-53
Upravljalna plošèa, 52
Prikazovalnik, 53
Zagon in razlièni pralni programi, 54
Na kratko: kako zagnati program pranja, 54
Tabela pralnih programov, 54
Posebne nastavitve, 55
AVD 109
Nastavitev temperature, 55
Nastavitev hitrosti centrifuge, 55
Dodatne možnosti, 55
Pralna sredstva in perilo, 56
Predal za pralna sredstva, 56
Pranje z belilom, 56
Priprava perila, 56
Posebne vrste perila, 56
Woolmark Platinum Care (Kašmir Platinum), 56
Opozorila in nasveti, 57
Varnost, 57
Ravnanje z odpadnim materialom, 57
Varèevanje in skrb za okolje, 57
Vzdrževanje in èišèenje, 58
Odklop vodovodne in elektriène napeljave, 58
Èišèenje pralnega stroja, 58
Èišèenje predala za pralna sredstva, 58
Vzdrževanje vratc in bobna, 58
Èišèenje èrpalke, 58
Pregled cevi za dotok vode, 58
Motnje in njihovo odpravljanje, 59
Pomoè, 60
Preden poklièete pooblašèeni servis, 60
49
Namestitev
SL
Shranite to knjižico, da jo boste lahko po potrebi
uporabili. Èe boste pralni stroj prodali, ga nehali
uporabljati ali premestili drugam, naj bo knjižica pri
njem, tako da se bo novi lastnik lahko seznanil z
delovanjem in ustreznimi opozorili.
Pozorno preberite navodila. Našli boste pomembne
Natanèno izravnanje poveèa stabilnost pralnega
stroja in prepreèuje vibracije, hrup in premikanje
med delovanjem. Èe je na tleh tapison ali preproga,
uravnajte nožice tako, da bo pod pralnim strojem
ostalo nekaj prostora za prezraèevanje.
informacije glede namestitve, uporabe in
zagotavljanja varnosti.
Prikljuèitev na vodovodno in elektrièno
napeljavo
Odstranitev embalaže in izravnavanje
Prikljuèitev dotoène cevi za vodo
Odstranitev embalaže
1. Odstranite embalažo
2. Preverite, da ni bil pralni stroj med prevozom
poškodovan. Èe je poškodovan, ga ne prikljuèite,
ampak obvestite prodajalca.
3. Odstranite vse štiri
zašèitne vijake in
gumico z distanènikom
na zadnji strani (glej
sliko).
4. S priloženimi plastiènimi èepi zaprite odprtine.
5. S priloženim vložkom zaprite tri odprtine na zadnji
strani (spodaj desno), kjer se je nahajal vtikaè.
6. Vse odstranjene dele shranite. Èe bo pralni stroj
potrebno prevažati, jih bo treba spet namestiti.
Embalaža ni primerna kot igraèa za otroke
Izravnavanje
1. Pralni stroj namestite na ravna in trda tla. Naj se
ne dotika sten, pohištva ipd.
2. Èe tla niso
popolnoma vodoravna,
z odvijanjem ali
zavijanjem prednjih
nožic uravnajte lego
pralnega stroja (glej
sliko). Nagib na delovni
površini ne sme
presegati 2°.
50
A
1. Vstavite tesnilo A na
konec dotoène cevi; cev
privijte na pipo za dotok
hladne vode s ¾”
navojem (glej sliko).
Predtem pustite teèi
vodo, dokler ne bo
èista.
2. Dotoèno cev privijte
na ustrezen prikljuèek
na zadnji strani
pralnega stroja zgoraj
desno (glej sliko).
3. Pazite, da cev ne bo prepognjena ali stisnjena.
Vodni tlak v pipi mora biti v mejah vrednosti, ki so
zapisane v tabeli tehniènih podatkov (glej naslednjo
stran).
Èe dotoèna cev ni dovolj dolga, se obrnite na
specializirano trgovino ali na pooblašèeni servis.
Ne uporabljajte podaljškov in razdelivcev.
Namestitev odtoène cevi
SL
Kabel naj ne bo prepognjen ali stisnjen.
Namestitev
65 - 100 cm
Odtoèno cev, ki ne sme
biti prepognjena,
prikljuèite na odtoèni
sistem ali na odtok na
zidu, ki sta v višini 65 100 cm od tal;
Elektrièni kabel lahko zamenja le pooblašèeni
serviser.
Pozor! V primeru neupoštevanja teh navodil naše
podjetje ne sprejema nobene odgovornosti.
Po prikljuèitvi in pred uporabo zaženite prvo pranje z
detergentom in brez perila. Prvo pranje naravnajte
na 90°C brez predpranja.
Programi
ali jo naslonite na rob
umivalnika ali korita; s
priloženim vodilom jo
pritrdite na pipo (glej
sliko). Prosti konec
odtoène cevi ne sme
biti potopljen v vodo.
Pralna sredstva
Odsvetujemo uporabo podaljška za odtoèno cev.
Èe je to nujno, naj ima podaljšek isti premer in naj
ne bo daljši od 150 cm.
Tehnièni podatki
Model
AVD 109
Preden pralni stroj prikljuèite na elektrièno
napeljavo, se preprièajte, èe:
• je elektrièni prikljuèek ozemljen in neoporeèen;
Dimenzije
širina 59,5 cm
višina 85 cm
globina 53,5 cm
Zmogljivost
1 - 5 kg
Elektrièna napeljava
napetost 220/230 V, 50 Hz
maksimalna poraba moèi 1850 W
Vodovodni prikljuèek
najveèji dovoljeni tlak 1 MPa (10 b)
najmanjši dovoljeni tlak 0,05 MPa (0,5 b)
prostornina bobna 46 litrov
Hitrost centrifuge
do 1000 vrtljajev na minuto
Kontrolni program
po standardu IEC456
program 3; temperatura 60°C;
z obremenitvijo 5 kg.
Pralni stroj ne sme biti namešèen na prostem
(èeprav je pod streho), saj ga je zelo nevarno
izpostavljati dežju in nevihtam.
dosegljiva.
Pralni stroj je izdelan v skladu z
veljavnimi mednarodnimi predpisi:
- EEC 73/23 z dne 19.2.1973 (Nizka
napetost) s kasnejšimi spremembami
- EEC 89/336 z dne 3.5.1989
(Elektromagnetna kompatibilnost)
s kasnejšimi spremembami
Pomoè
Ko je pralni stroj namešèen, naj bo vtiènica lahko
Motnje
• vtiènica ustreza vtikaèu pralnega stroja. V
nasprotnem primeru je treba zamenjati vtiènico
ali vtikaè.
Vzdrževanje
• elektrièna napetost v vtiènici ustreza vrednostim v
tabeli tehniènih podatkov (glej poleg);
Opozorila
Prikljuèitev na elektrièno napeljavo
• elektrièni prikljuèek zmore najveèjo obremenitev
moèi pralnega stroja, ki je zapisana v tabeli
tehniènih podatkov (glej poleg);
Opis
Prvo pranje
51
Opis pralnega stroja
SL
Upravljalna plošèa
Tipka
MODE
Tipka
Tabela programov
Tipka
TEMPERATURA
VKLOP/IZKLOP
Gumb
Predal za pralna sredstva
Prikazovalnik
Tipka
CENTRIFUGA
Tipka
START/RESET
Tipka
SELECT
Predal za pralna sredstva za odmerjanje
detergentov in dodatkov (glej str. 56).
Tipka MODE za izbiranje posebnih možnosti
(glej str. 55).
Tabela programov za priroèni pregled razliènih
programov pranja. Odpira se s potegom sivega
jezièka navzven.
Tipka SELECT za aktiviranje posebnih možnosti
(glej str. 55).
Tipka TEMPERATURA za nastavitev temperature
pranja (glej str. 55).
Tipka CENTRIFUGA za nastavitev hitrosti centrifuge
ali njen izklop (glej str. 55).
Prikazovalnik za nastavitev pralnega programa in
spremljanje poteka pranja (glej naslednjo stran).
52
Tipka VKLOP/IZKLOP za vklop in izklop pralnega
stroja.
Tipka START/RESET za zagon programov ali izbris
napaènih nastavitev.
Gumb za izbiranje programov. Da se gumb pokaže,
ga na sredini rahlo pritisnite. Med potekom pranja
se gumb ne premika.
Prikazovalnik
SL
Ko pritisnemo na tipko
pralnega programa, se
èas, ki bo potreben do
nastavljena zakasnitev
prikazano (“zakasnitev
START/RESET za zagon
na prikazovalniku pokaže
konca pranja. Èe je
zaèetka pranja, bo to
zaèetka pranja”, glej str. 55).
Namestitev
Prikazovalnik ni namenjen le izbiri pralnega programa (glej str. 55), ampak nas tudi sproti obvešèa o poteku
pranja.
Opis
Med potekom pranja prikazovalnik pokaže:
Predpranje
Programi
trenutno fazo delovanja:
Ožemanje
Pranje
Neaktivni znak.
Pralna sredstva
Izpiranje
izbrano tkanino:
Bombaž
Volna
Barvno perilo
Svila
Neaktivna izbira.
Vzdrževanje
izbiro posebnih možnosti:
Možnosti, ki ste jih izbrali, so prikazane v kvadratku.
Za nastavitev glej str. 55.
Opozorila
Sintetika
Motnje
Vratca so blokirana:
Prižgani znak pomeni: vratca so blokirana, da jih ne bi pomotoma odprli. Preden odprete vratca, morate
poèakati, da znak ugasne, sicer lahko pride do poškodb.
Ta pralni stroj ima poseben mehanizem napravo, ki omogoèa odprtje vratc med prvo fazo pranja. Vratca je
mogoèe odpreti, kadar znak ni prižgan.
Pomoè
Na koncu pranja se pokaže napis END.
Èe pride do nepravilnosti, se pokaže koda napake, na primer F-01. Kodo napake sporoèimo na pooblašèeni
servis (glej str. 60).
53
Zagon in razlièni pralni programi
Na kratko: kako zagnati program pranja
SL
4. Vstavite detergent in dodatke (glej str. 56).
5. Poženite program s pritiskom na tipko START/
RESET.
Za preklic držite tipko START/RESET najmanj 2
sekundi.
6. Ob zakljuèku programa se pokaže napis END.
Perilo vzemite ven, vratca pa pustite priprta, da
se boben osuši.
.
7. Ugasnite pralni stroj s pritiskom na tipko
1. Prižgite pralni stroj s pritiskom na tipko
.
2. Perilo dajte v pralni stroj in zaprite vratca.
3. Z gumbom nastavite željeni program. Na
prikazovalniku se bo pokazal predvideni èas
pranja. Temperatura in hitrost centrifuge se
samodejno naravnata glede na izbrani program
(za spremembo nastavitve glej str. 55).
Tabela pralnih programov
Lastnosti tkanine in umazanije
Program
Temperatura
Detergent
Mehèalec
Predpranje Pranje
Uporaba
belila
Trajanje
(v minutah)
Potek pralnega programa
Bomba±z
Belo perilo, zelo moèno umazano
(rjuhe, prti ipd.)
Belo perilo, zelo moèno umazano
(rjuhe, prti ipd.)
Belo perilo in vzdr±zljivo barvno
perilo, moèno umazano
Malo umazano belo perilo in
obèutljivo barvno perilo (srajce,
majice ipd.)
Obèutljivo barvno perilo, malo
umazano
1
90°C
•
•
•
137
Predpranje, pranje, izpiranje,
o±zemanje (vmesno in konèno)
Pranje, izpiranje, o±zemanje
2
90°C
•
•
3
60°C
•
•
Ne±zno /
Navadno
Ne±zno /
Navadno
4
40°C
•
•
Ne±zno /
Navadno
72
Pranje, izpiranje, o±zemanje
(vmesno in konèno)
5
30°C
•
•
Ne±zno /
Navadnoe
65
Pranje, izpiranje, o±zemanje
(vmesno in konèno)
6
60°C
•
•
Ne±zno
77
120
105
(vmesno in konèno)
Pranje, izpiranje, o±zemanje
(vmesno in konèno)
Sintetika
Vzdr±zljivo barvno perilo, moèno
umazano (oblaèila dojenèkov ipd.)
Vzdr±zljivo barvno perilo (malo
umazano perilo vseh vrst)
Vzdr±zljivo barvno perilo, moèno
umazano (oblaèila dojenèkov ipd.)
Obèutljivo barvno perilo (malo
umazano perilo vseh vrst)
Obèutljivo barvno perilo (malo
umazano perilo vseh vrst)
6
7
40°C
50°C
•
•
•
•
8
40°C
•
•
9
30°C
•
•
Volna
10
40°C
•
•
Zelo obèutljive tkanine (zavese,
svila, viskoza ipd.)
11
30°C
•
•
Ne±zno
Ne±zno
Ne±zno
62
73
58
Pranje, izpiranje, postopek proti
meèkanju ali ne±zno o±zemanje
Pranje, izpiranje, postopek proti
meèkanju ali ne±zno o±zemanje
Pranje, izpiranje, postopek proti
meèkanju ali ne±zno o±zemanje
Pranje, izpiranje, postopek proti
meèkanju ali ne±zno o±zemanje
30
Pranje, izpiranje, ne±zno o±zemanje
50
Pranje, izpiranje, ne±zno o±zemanje
Obèutljive tkanine
Ne±zno
45
Pranje, izpiranje, postopek proti
meèkanju ali izèrpanje vode
POSAMEZNI PROGRAMI
Izpiranje
•
•
Izpiranje in o±zemanje
Ne±zno izpiranje
•
•
Izpiranje, postopek proti meèkanju
ali izèrpanje vode
O±zemanje
Izpiranje in moèno o±zemanje
Ne±zno o±zemanje
Izpiranje in ne±zno o±zemanje
Izèrpanje vode
Izèrpanje vode
Opombi
Podatki v tej tabeli so zgolj informativni. Za opis postopka proti meèkanju glej tabelo na naslednji strani.
Posebni program
Polurni program (program 9 za sintetiko) je posebej prilagojen za pranje manj umazanega perila v èim krajšem
èasu: traja samo 30 minut in tako prihrani energijo in èas. S tem programom (program 9 pri 30°C) je mogoèe
prati skupaj razliène tkanine (razen volne in svile), ki skupaj ne smejo tehtati veè kot 3 kg.
Pri tem programu priporoèamo uporabo tekoèega detergenta.
54
Posebne nastavitve
Nastavitev temperature
Nastavitev hitrosti centrifuge
Opis
Ob pritisku na tipko
se pokaže najveèja hitrost
centrifuge, ki jo dopušèa izbrani program. S pritiskanjem
na tipko se hitrosti zmanjšujejo vse do napisa OFF, ki
oznaèuje izklop ožemanja. (Èe spet pritisnete, se znova
oznaèuje izklop ožemanja.
vrnete na najvišjo hitrost.)
Hitrost centrifuge je mogoèe uravnavati pri vseh programih,
razen pri programih 11 in “izèrpanje vode”.
SL
Namestitev
Ob pritisku na tipko
se pokaže najvišja temperatura, ki
jo dopušèa izbrani program. Z nadaljnjim pritiskanjem na
tipko lahko znižate temperaturo. OFF oznaèuje pranje s
hladno vodo. Temperaturo je mogoèe uravnavati pri vseh
pralnih programih.
Dodatne možnosti
Programi
Pralni stroj omogoèa razliène možnosti pranja glede na
željeno stopnjo èistosti. Za izbiro posameznih možnosti
uporabite naslednji postopek:
Pralna sredstva
1. S tipko MODE preletite razliène možnosti. Znaki za možnosti, ki so pri doloèenem programu na
razpolago, bodo utripali.
2. Za aktiviranje pritisnite na tipko SELECT; na prikazovalniku se bo pojavil napis ON (za zakasnitev zaèetka
pranja se bo pokazal èas, glej spodnjo tabelo).
3. Potrdite svojo izbiro tako, da znova pritisnete na tipko MODE: znak za izbrano možnost bo nehal utripati.
Izbrane možnosti bodo na prikazovalniku obèrtane.
Z a k a sn ite v
z a è etk a
p r a n ja
Prestavi zaèetek pranja
za najveè 24 ur.
V e èk rat p ritisn ite
(tip k o S E L E C T ), tak o d a se n a p rik a z o v a ln ik u
p o k a±z e ±z elje n i è aso v n i z am ik .
O F F p o m e n i, d a n i za k a sn itv e z a èe tk a p ra n ja .
p r i v s eh
p r o g r a m ih
Postopek pranja z
belilom za odstranitev
trdovratnih made±z ev.
N e p o z a b ite d a ti b e lila v d o d atn o p o so d ic o 4 (g lej str. 5 6 ).
T a iz b ira n i zd ru ±z ljiv a z m o ±z n o stjo " P o sto p e k p ro ti m eh èa n ju " .
pri
programih
2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10,
"izpiranje"
U b la±z i m eè k a n je
tk an in in ta k o o la jša
lik a n je.
O b n asta v itv i te m o ±z n o sti se p ro g ra m i 6 , 7 , 8 , 1 1 in " n e ±z n o iz p ira n je "
p re k in e jo ; v k lju è i se p o sto p ek ra h lja n ja (p ro ti m e è k an ju ) in p ri te m
u trip a z n a k
:
- z a iz v e d b o c elo tn eg a p ro g ra m a p ritisn ite n a tip k o S T A R T /R E S E T ;
- è e ±z elite tu k o n è a ti p ro g ram , n a ra v n a jte g u m b n a z n a k
in p ritisn ite
n a tip k o S T A R T /R E S E T .
P o sto p e k p ro ti m e èk an ju n i zd ru ±z ljiv z m o ±z n o stjo " B e lilo " .
pri vseh
programih,
razen
1, 2, 9, 10,
"izèrpanje
vode"
Su per
W a sh
P erilo b o b re zh ib n o
è isto , to je b o lj è isto
o d sta n d a rd n eg a A
ra zre d a .
N i zd ru ±z ljiv o z m o ±z n o stjo " H itro p ra n je" .
pri
programih
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8
H itr o
p r a n je
P o sp e ši p ro g ram
p ra n ja za o k ro g
30%.
N i zd ru ±z ljiv o z m o ±z n o stjo " S u p e r W a sh " .
pri
programih
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8
P o v e è a u èin e k
iz p ira n ja .
P rip o ro è ljiv o p ri m a k sim aln i o b re m e n itv i (5 k g ) p raln e g a stro ja a li p ri
v e è jih o d m erk ih d ete rg e n ta .
pri
programih
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
"izpiranje"
B e lilo
P o sto p e k
p r o ti
m eè k a n ju
D o d a tn o
iz p ir a n je
55
Pomoè
Na
r az p o lag o :
Motnje
Opom be za uporabo
Vzdrževanje
U è in e k
Opozorila
M o ± z n o st
Pralna sredstva in perilo
SL
Predal za pralna sredstva
Dobri uèinki pranja so odvisni tudi od pravilnega
odmerjanja pralnih sredstev. Èe z njimi pretiravamo,
perilo ni niè bolje oprano, poveèamo pa verjetnost
nastajanja usedlin v pralnem stroju in
onesnaževanje okolja.
MAX
Odprite predal za pralna
sredstva in v
posamezne prekate
dajte detergent oziroma
dodatke po naslednjih
navodilih:
4
1
2
3
Uporaba dodatne posodice 4 ni združljiva s
predpranjem. Poleg tega pranja z belilom ne
morete uporabiti pri programu 11 (svila) in pri
“polurnem programu” (glej str. 54).
Priprava perila
• Perilo razvrstite po:
- vrsti tkanine / znaku na etiketi.
- barvi: loèite barvno perilo od belega perila.
• Izpraznite žepe in preglejte gumbe.
• Ne obremenite pralnega stroja preko navedene
teže suhega perila:
Vzdržljive tkanine: najveè 5 kg
Sintetiène tkanine: najveè 2,5 kg
Obèutljive tkanine: najveè 2 kg
Volna: najveè 1 kg
Koliko tehta perilo?
Prekat 1: detergent za predpranje (v prahu)
Preden odmerite ustrezno kolièino detergenta, se
preprièajte, da v prekat ni vstavljena dodatna
posodica 4.
Prekat 2: detergent za pranje (v prahu ali tekoèini)
Tekoèi detergent smemo vliti v prekat le neposredno
pred pranjem.
Prekat 3: dodatki (mehèalec idr.)
Mehèalec naj se ne izliva preko rešetke prekata.
Dodatna posodica 4: belilo
Ne uporabljajte detergentov za roèno pranje, ker se
preveè penijo.
Pranje z belilom
Navadno belilo uporabljamo za bele in vzdržljive
tkanine, nežno belilo pa za barvne, sintetiène in
volnene tkanine.
MAX
Priloženo dodatno
posodico 4 vstavite v
prekat 1.
Belilo naj ne presega
oznake “max” na
stebrièku (glej sliko).
1
1
1
1
1
rjuha 400-500 gr.
prevleka za blazino 150-200 gr.
prt 400-500 gr.
kopalni plašè 900-1.200 gr.
brisaèa 150-250 gr.
Posebne vrste perila
Zavese: Namestite jih v prevleko ali mrežasto vreèo.
Perite jih posebej, njihova teža pa naj ne presega
poloviène obremenitve. Uporabite program 11, ki
samodejno izkljuèi ožemanje.
Pernice in bunde s puhom: Èe je polnilo iz gosjega
ali raèjega perja, je možno pranje v pralnem stroju.
Oblaèila obrnite. Perila naj ne bo veè kot 2-3 kg.
Ponovno izpiranje vkljuèite še enkrat ali dvakrat in
uporabite nežno ožemanje.
Športne copate: Oèistite jih blata. Lahko jih perete
skupaj s platnenimi in vzdržljivimi oblaèili, vendar ne
z belim perilom.
Volna: Za boljši uèinek uporabite poseben detergent
za volno. Perila naj ne bo veè kot 1 kg.
Woolmark Platinum Care
(Kašmir Platinum)
MAX
Èe želite opraviti zgolj pranje z belilom, dajte belilo v
dodatno posodico 4 in naravnajte program “izpiranje”
(za bombažne tkanine) ali “nežno izpiranje”
(za
sintetiène tkanine). Èe želite uporabiti belilo kot dodatek
med siceršnjim potekom pranja, dajte detergent in
dodatke v ustrezne prekate, izberite željeni program in
vkljuèite možnost “belilo” (glej str. 55).
56
Nežno kot roèno pranje
Ariston je vpeljal novo standardno storitev,
ki jo je družba Woolmark Company
priznala s prestižnim znakom Woolmark Platinum
Care. Èe je na vašem pralnem stroju ta znak, vam
lahko z odlièno kakovostjo opere tudi volnene
tkanine z etiketo “roèno pranje” (M.00221):
Za vse tkanine z etiketo “roèno pranje”
izberite program 10 in uporabite posebni
detergent.
Opozorila in nasveti
Ta pralni stroj je izdelan po mednarodnih
varnostnih predpisih. Pozorno preberite naslednja
opozorila, ki so zapisana zaradi veèje varnosti.
• Pralni stroj smejo uporabljati le odrasle osebe po
navodilih v tej knjižici.
• Pri odklapljanju od elektriènega omrežja v vtiènici
ne vlecite za kabel, ampak primite za vtikaè.
• Ne dotikajte se odvodne vode, ki je lahko zelo
vroèa.
• Èe pride do okvare, se ne spušèajte v popravila
notranjih mehanizmov na svojo roko.
• Med pranjem vratca lahko postanejo vroèa.
• Preden vstavite perilo, preverite, ali je boben
prazen.
• Odstranjevanje madežev: Èe uporabimo poseben
odstranjevalec madežev ali perilo pred pranjem
namakamo, lahko peremo na nižji temperaturi.
Pranje pri 60°C namesto pri 90°C (ali pri 40°C
namesto pri 60°C) prihrani do 50% energije.
• Z ustreznim odmerjanjem pralnih sredstev glede
na trdoto vode, stopnjo umazanosti in kolièino
perila se izognete potrati in varujete okolje. Tudi
biorazgradljivi detergenti vsebujejo snovi, ki
spreminjajo naravno ravnovesje. Kolikor je
mogoèe, se izogibajte uporabi mehèalca.
• Varèujete lahko tudi s pranjem v èasovnem
obdobju, ko je elektrièni tok cenejši.
Možnost “zakasnitev zaèetka pranja” (glej str.
55) vam lahko pri tem zelo pomaga.
Vzdrževanje
• Èe morate pralni stroj prestaviti, bodite vsaj dva
ali trije. Nikoli ga ne prestavljajte sami, ker je zelo
težak.
• Predpranje je potrebno le za zelo umazano perilo.
Èe se odpovemo predpranju, to pomeni prihranek
detergenta, èasa, vode in energije (5-15%).
Opozorila
• Vedno pazite, da se otroci ne približajo
delujoèemu pralnemu stroju.
• Za varèevanje z viri je priporoèljiva polna
obremenitev s perilom. Ena polna obremenitev
namesto dvakratne poloviène pomeni 50 odstotni
prihranek energije.
Pralna sredstva
• V nobenem primeru vratc ne odpirajte na silo.
Poškodujete lahko varnostni mehanizem, ki
prepreèuje, da bi se vratca po nesreèi odprla.
Prihranek pri pralnih sredstvih, vodi, energiji in
èasu
Programi
• Med pranjem ne odpirajte predala za pralna
sredstva.
Okolju prijazna tehnologija
Skozi vratca boste videli le malo vode. Razlog je v
novi tehnologiji znamke Ariston, pri kateri zadošèa
manj kot polovica obièajne uporabe vode za
najboljšo èistoèo. Namen te tehnologije je varovanje
okolja.
Opis
• Ne dotikajte se pralnega stroja, èe ste bosi. Prav
tako se ga ne dotikajte, èe imate roke ali noge
mokre ali vlažne.
SL
Namestitev
Varnost
Varèevanje in skrb za okolje
• Èe uporabljate elektrièni sušilnik za perilo,
naravnajte visoko hitrost centrifuge. Tako boste
pri sušenju prihranili èas in energijo.
Ravnanje z odpadnim materialom
Motnje
• Embalaža:
Upoštevajte lokalne predpise in priporoèila o
ravnanju z odpadki, tako da bodo deli embalaže
lahko predelani.
Pomoè
• Star pralni stroj:
Pred odvozom na odpad prepreèite morebitno
neodgovorno uporabo tako, da prerežete
elektrièni kabel in odstranite vratca.
57
Vzdrževanje in èišèenje
SL
Odklop vodovodne in elektriène napeljave
Èišèenje èrpalke
• Po vsakem pranju zaprite pipo za dotok vode.
Tako zmanjšate izrabo vodovodnega sistema v
pralnem stroju in prepreèite, da bi voda odtekala.
V pralnem stroju je èrpalka, ki se èisti sama in ne
potrebuje rednega vzdrževanja. Vendar se lahko
zgodi, da majhni predmeti (kovanci, gumbi) padejo v
predprostor, ki stoji nad èrpalko in jo šèiti.
• Med èišèenjem in vzdrževalnimi deli na pralnem
stroju potegnite kabel iz vtiènice.
Èišèenje pralnega stroja
Zunanjost in dele iz gume èistite z krpo, namoèeno v
mlaèno milnico. Ne uporabljajte topilnih in abrazivnih
èistilnih sredstev.
Preprièajte se, da je pranje konèano. Kabel
potegnite iz vtiènice.
Dostop do predprostora:
1. S pomoèjo izvijaèa
odstranite plošèo na
prednji strani pralnega
stroja (glej sliko);
Èišèenje predala za pralna sredstva
Predal izvleèete tako, da
ga privzdignete in
potegnete navzven (glej
sliko). Operite ga pod
tekoèo vodo. To èišèenje
je treba pogosto
opravljati.
1
2
2. Odvijte pokrovèek v
smer, nasprotno
urinemu kazalcu (glej
sliko). Normalno je, da
pri tem izteèe malo
vode;
Vzdrževanje vratc in bobna
• Vratca pustite vedno odprta, da prepreèite
nastajanje neprijetnih vonjav.
3.Skrbno oèistite notranjost;
4.Pokrovèek zavijte nazaj;
5.Plošèo namestite nazaj. Preden jo potisnete, se
preprièajte, da so kljukice namešèene v ustrezne
reže.
Pregled cevi za dotok vode
Cev za dotok vode preglejte vsaj enkrat letno. Èe je
v cevi videti razpoke, jo je potrebno zamenjati.
Lahko bi se zgodilo, da bi moèni pritiski med
pranjem povzroèili nenadno razpoko.
Ne uporabljajte rabljenih cevi.
58
Motnje in njihovo odpravljanje
Lahko se zgodi, da pralni stroj ne deluje. Preden se obrnete na servis (glej str. 60), preverite s pomoèjo
naslednjega seznama, èe gre za katero od naštetih lahko odpravljivih motenj.
SL
Pralni stroj se ne vkljuèi.
• Vtikaè ni vstavljen v vtiènico elektriène napeljave oziroma je slabo
vstavljen, tako da ni stika.
• V napeljavi ni elektriènega toka.
Postopek pranja se ne priène.
• Vratca niso dobro zaprta (na prikazovalniku se pokaže napis
DOOR).
.
• Niste pritisnili na tipko
• Niste pritisnili na tipko START/RESET.
• Dotok vode je zaprt.
• Nastavljena je zakasnitev zaèetka pranja (“zakasnitev zaèetka
pranja”, glej str. 55).
Pralni stroj se ne polni z vodo
(Na prikazovalniku se pokaže
napis H2O).
•
•
•
•
•
•
Voda neprestano priteka v pralni
stroj in odteka iz njega.
• Odtoèna cev ni namešèena na ustrezni višini 65 – 100 cm od tal
(glej str. 51).
• Konec odtoène cevi je potopljen v vodo (glej str. 51).
• Odtok v zidu nima preduha.
Opis
Možni vzroki / rešitve:
Programi
Pralna sredstva
Cev za dotok vode ni povezana z vodovodom.
Cev je prepognjena.
Dotok vode je zaprt.
V vodovodni napeljavi ni vode.
Tlak v vodovodu je prenizek.
Niste pritisnili na tipko START/RESET.
Pralni stroj pušèa vodo.
• Cev za dotok vode ni dobro pritrjena (glej str. 50).
• Predal za pralna sredstva je zamašen (za èišèenje glej str. 58).
• Odtoèna cev ni dobro pritrjena (glej str. 51).
Med pranjem nastaja preveè
pene.
• Uporabljeni detergent ni primeren za pranje v pralnem stroju.
• Odmerili ste preveliko kolièino detergenta.
Pomoè
• Ob namestitvi pralnega stroja boben ni bil pravilno odblokiran
(glej str. 50).
• Pralni stroj ne stoji vodoravno (glej str. 50).
• Pralni stroj se dotika pohištva ali zidu. (glej str. 50).
Motnje
Med ožemanjem se pralni stroj
moèno trese.
Vzdrževanje
• Pri izbranem programu voda ostane v bobnu. Pri nekaterih
programih je izèrpanje vode treba vkljuèiti posebej (glej str. 54).
• Izbrali ste možnost “postopek proti meèkanju”: za dokonèanje
programa pritisnite na tipko START/RESET (glej str. 55).
• Odtoèna cev je prepognjena (glej str. 51).
• Odtok je zamašen.
Opozorila
Èe s pomoèjo teh navodil ni bilo mogoèe odpraviti motnje, zaprite
dotok vode, izklopite pralni stroj in poklièite servis. Èe je vaše
stanovanje na vrhu stavbe, je mogoèe, da prihaja do težav v odtoèni
vodovodni napeljavi. V tem primeru vam lahko pomagajo posebni
ventili, ki se dobijo v tehniènih trgovinah.
Voda ne odteèe ali ožemanje ne
deluje.
Namestitev
Motnje:
59
Pomoè
Preden poklièete pooblašèeni servis:
• Poglejte, èe lahko motnjo odpravite sami (glej str. 59);
• Ponovno poženite program, da preverite, ali je bila motnja odpravljena;
• V nasprotnem primeru poklièite pooblašèeni servis na telefonsko številko, ki je zapisana na
garancijskem listu.
Ne poslužujte se nepooblašèenih servisov.
SL
Sporoèite:
• za kakšno motnjo gre;
• model pralnega stroja (Mod.);
• serijsko številko (S/N).
Zadnja dva podatka sta zapisana na tablici na zadnji strani pralnega stroja.
Pomoè
60
Upute za uporabu
PERILICA RUBLJA
Pregled
HR
Hrvatski
HR
Postavljanje, 62-63
Raspakiravanje i izravnavanje, 62
Hidraulièni i elektrièni prikljuèci, 62-63
Prvi ciklus pranja, 63
Tehnièki podaci, 63
Opis perilice rublja, 64-65
Kontrolna ploèa, 64
Display, 65
Pokretanje i programi, 66
Ukratko: pokrenuti program, 66
Tablica programa, 66
Osobni izbor, 67
AVD 109
Podešavanje temperature, 67
Podešavanje centrifugiranja, 67
Izbor naèina pranja, 67
Deterdžent i rublje, 68
Pretinac za deterdžent, 68
Ciklus bijeljenja, 68
Pripremanje rublja, 68
Posebno rublje, 68
Woolmark Platinum Care (Kašmir Platinum), 68
Mjere predostrožnosti i savjeti, 69
Opæa sigurnost, 69
Uklanjanje, 69
Ušteda i poštivanje okoline, 69
Održavanje i oèuvanje, 70
Zatvaranje vode i iskljuèivanje elektriène struje, 70
Èišæenje perilice, 70
Èišæenje pretinca za deterdžent, 70
Oèuvanje vrata i bubnja, 70
Èišæenje crpke, 70
Provjera cijevi za dovod vode, 70
Nepravilnosti i rješenja, 71
Servisna služba, 72
Prije pozivanja Servisne službe, 72
61
Postavljanje
HR
Važno je saèuvati ove upute kako bi ste ih mogli
prouèiti u svakom trenutku. U sluèaju prodaje,
ustupanja ili seljenja, provjeriti da se nalaze zajedno
s perilicom kako bi se novog vlasnika obavijestilo o
funkcioniranju stroja i o upozorenjima koja se na
njega odnose.
Pomno izravnavanje daje stroju stabilnost i
sprijeèava vibracije, buku i pomicanja tijekom rada.
U sluèaju da perilicu postavljate na tepison ili sag,
podesite nožice tako da ispod perilice ostane
dovoljno prostora za protjecanje zraka.
Pozorno proèitajte upute: one sadrže važne
Hidraulièni i elektrièni prikljuèci
obavijesti o postavljanju, uporabi i sigurnosti.
Spajanje cijevi za dovod vode
Raspakiravanje i izravnavanje
Raspakiravanje
1. Raspakirajte perilicu.
2. Provjerite da perilica nije ošteæena u prijevozu.
Ako je ošteæena, nemojte je prikljuèivati i obratite
se prodavaèu.
3. Otklonite èetiri vijka
za zaštitu u prijevozu i
gumicu s odstojnikom
na stražnjoj strani (vidi
sliku).
4. Zatvorite otvore dostavljenim plastiènim
èepovima.
5. Dostavljenim èepom zatvorite tri otvora u kojima
se nalazio utikaè, na stražnjoj strani dole desno.
6. Saèuvajte sve dijelove: ako je potrebno prevoziti
perilicu, treba ih ponovno namjestiti.
Pakiranje nije igraèka za djecu.
Izravnavanje
1. Postavite perilicu na èvrst i ravan pod i ne
naslanjajte je na zidove, namještaj ili drugo.
2. Ako pod nije potpuno
vodoravan, nadoknadite
razliku u visini
odvijanjem ili navijanjem
prednjih nožica (vidi
sliku); kut nagiba
izmjeren na gornjoj
površini ne smije
prelaziti 2°.
62
A
1. Umetnite zaptivaè A
na završetak dovodne
cijevi i spojite na
slavinu s hladnom
vodom 3/4 narezanog
otvora, kao plinski
prikljuèak (vidi sliku).
Prije spajanja pustite
vodu da teèe dok ne
bude bistra.
2. Spojite dovodnu cijev
na perilicu navijanjem
na odgovarajuæi otvor
za uzimanje vode na
stražnjoj strani gore
desno (vidi sliku).
3. Pazite da na cijevi nema pregiba ni suženja.
Pritisak vode u slavini mora se nalaziti meðu
vrijednostima navedenim u tablici Tehnièki podaci
(vidi slijedeæu stranicu).
Ako dužina dovodne cijevi nije dostatna, obratiti se
specijaliziranoj prodavaonici ili ovlaštenom
tehnièaru.
Spajanje cijevi za odvod vode
65 - 100 cm
HR
Ne smije se pregibati ili pritiskati kabel.
Elektrièni kabel smiju promijeniti jedino ovlašteni
tehnièari.
Postavljanje
Spojite odvodnu cijev ne
savijajuæi je, na
kanalizaciju ili na odvod u
zidu, na visini od 65-100
cm od poda;
Zabranjeno je korištenje produžnih kabela i
višestrukih utiènica.
Pozor! Proizvoðaè otklanja bilo kakvu odgovornost u
sluèaju nepoštivanja ovih propisa.
Opis
Prvi ciklus pranja
Nakon postavljanja a prije uporabe, izvršiti ciklus
pranja s deterdžentom ali bez rublja, postavljajuæi
program na 90°C bez pretpranja.
Programi
ili je naslonite na rub
umivaonika ili kade,
vezujuæi dostavljeni
vodiè za slavinu (vidi
sliku). Slobodni
završetak odvodne
cijevi ne smije ostati
uronjen u vodu.
Deterdžent
Ne preporuèuje se uporaba produžne cijevi, no ako
je neophodna, mora imati isti promjer kao i
originalna cijev i ne smije biti duža od 150 cm.
Tehnièki podaci
Mjere
predostrožnosti
AVD 109
Prije umetanja utikaèa u utiènicu, provjerite da:
• utiènica ima uzemljenje i da je u skladu sa
zakonskim propisima;
Dimenzije
širina 59,5 cm
visina 85 cm
dubina 53,5 cm
Kapacitet
od 1 do 5 kg
Elektrièno
prikljuèivanje
napon: 220/230 V 50 Hz
maksimalna utrošena snaga: 1850 W
Hidraulièno
prikljuèivanje
maksimalan pritisak: 1 MPa (10 bar)
minimalan pritisak: 0,05 MPa (0,5 bar)
kapacitet bubnja: 46 l
Brzina
centrifugiranja
do 1000 okretaja u minuti
Programi kontrole po
propisu IEC456
program 3; temperatura 60°C;
izvršeno s 5 kg rublja.
• utiènica može podnijeti najveæu snagu stroja
naznaèenu u Tehnièkim podacima (vidi tablicu);
• se napon struje nalazi meðu vrijednostima
navedenim u tablici Tehnièki podaci (vidi tablicu);
• utiènica odgovara utikaèu perilice. U protivnom,
zamijenite utiènicu ili utikaè.
Perilicu se ne smije instalirati na otvorenom pa ni
ako se radi o zaštiæenom prostoru, jer je vrlo opasno
izložiti je kiši i nevremenu.
postavljanja perilice.
Ovaj je ureðaj u skladu sa slijedeæim
Uredbama EU:
- 73/23/CEE od 19/02/73
(Nizak pritisak) i naknadnim izmjenama;
- 89/336/CEE od 03/05/89
(Elektromagnetska kompatibilnost)
i naknadnim izmjenama
63
Servisna služba
Utiènica mora biti lako dohvatljiva i nakon
Nepravilnosti
Model
Održavanje
Elektrièni prikljuèak
Opis perilice rublja
Kontrolna ploèa
HR
Tipka
NAÈIN
Tipka
Tipka
Pult
UKLJUÈENJE/
ISKLJUÈENJE
TEMPERATURA
Pretinac za deterdžent
Gumb
Display
Tipka
START/RESET
Tipka
CENTRIFUGA
U pretinac za deterdžent stavljamo deterdžent i
aditive (vidi str. 68).
Na pultu u svakom trenutku možemo pogledati
kratak pregled programa: otvara se povlaèenjem
sivog jezièka prema vani.
Tipkom TEMPERATURA mijenjamo temperaturu
pranja (vidi str. 67).
Tipkom CENTRIFUGA se podešava brzina
centrifugiranja sve do njegovog iskljuèenja (vidi str. 67).
Display služi za programiranje perilice i praæenje
odvijanja ciklusa pranja (vidi susjednu stranicu).
64
Tipka
ODABERI
Tipkom NAÈIN vršimo osobni izbor (vidi str. 67).
Tipkom ODABERI potrvrðujemo postavljanje
osobnog izbora naèina pranja (vidi str. 67).
Tipkom UKLJUÈENJE/ISKLJUÈENJE ukljuèujemo i
iskljuèujemo perilicu.
Tipka START/RESET služi za pokretanje programa
ili njegovo poništenje ako smo ga pogrešno
postavili.
Pomoæu gumba odabiremo programe. Gumb je na
uvlaèenje: izvlaèi se laganim pritiskom u sredinu.
Tijekom odvijanja programa gumb ostaje
nepomièan.
Display
HR
Nakon pritiska na tipku START/RESET u svrhu
pokretanja programa, na display-u se prikazuje
vrijeme koje nedostaje do završetka ciklusa. Ako
postavite kašnjenje pokretanja za odreðeno vrijeme
(“Delay Timer”, vidi str. 67), prikazati æe se to vrijeme.
Postavljanje
Osim što je vrlo koristan za programiranje stroja (vidi str. 67), display pruža podatke o ciklusu pranja i o
odvijanju programa.
Opis
Tijekom ciklusa pranja prikazuju se:
Pretpranje
Programi
Faze u tijeku
Centrifugiranje
Pranje
Ispiranje
Simbol nije aktivan
Deterdžent
Odabrana tkanina
Pamuk
Mjere
predostrožnosti
Obojeno rublje
Vuna
Svila
Sintetika
Održavanje
Osobni izbor naèina pranja
Aktivirani naèini pranja su uokvireni kvadratom.
Za odabir naèina pranja vidi str. 67.
Naèin nije aktivan
Nepravilnosti
Po završetku programa prikazuje se natpis “END”.
U sluèaju nepravilnosti pokazuje se šifra pogreške, na primjer: F-01, koju treba dojaviti Tehnièkoj službi (vidi str. 72).
65
Servisna služba
Vrata blokirana:
Upaljeni simbol pokazuje da su vrata blokirana kako bi se sprijeèilo njihovo sluèajno otvaranje.
Da bi ste izbjegli kvar, ne otvarajte vrata sve dok se simbol ne ugasi.
Ovaj model posjeduje ureðaj koji omoguæuje otvaranje vrata i tijekom prve faze programa. To je moguæe kad
simbol nije upaljen.
Pokretanje i programi
Ukratko: pokrenuti program
HR
4. Uspite deterdžent i aditive (vidi str. 68).
5. Pokrenite program pritiskom na tipku START/
RESET.
Poništavanje se vrši pritiskom na tipku START/
RESET u trajanju od barem 2 sekunde.
6. Po završetku programa pojavljuje se natpis
“END”. Izvadite rublje i ostavite vrata pritvorena
kako bi se bubanj osušio.
7. Iskljuèite perilicu pritiskom na tipku .
1. Ukljuèite perilicu pritiskom na tipku .
2. Stavite rublje u perilicu i zatvorite vrata.
3. Pomoæu gumba odaberite željeni program. Na
display-u æe se pokazati procjena potrebnog
vremena. Stroj automatski postavlja temperaturu
i centrifugiranje na temelju programa (radi
promjene vidi str. 67).
Tablica programa
Vrsta tkanine i uprljanost
Program Temperatura
Deterd±zent
Omekšivaè
Pretpr. Pranje
Izbor bijeljenja Trajanje
/ sredstva za ciklusa
Opis ciklusa pranja
izbjeljivanje (u minutama)
Pamuk
Vrlo prljavo bijelo rublje
(plahte, stolnjaci, itd.)
Vrlo prljavo bijelo rublje
(plahte, stolnjaci, itd.)
Vrlo prljavo bijelo i obojeno
rublje postojanih boja
Malo prljavo bijelo rublje i
rublje osjetljivih boja
(košulje, majice, itd.)
Malo prljavo rublje osjetljivih
boja
1
90°C
2
•
137
Pretpranje, pranje, ispiranja, centrifugiranja
i završno centrifugiranje
Pranje, ispiranja, centrifugiranja i
završno centrifugiranje
Pranje, ispiranja, centrifugiranja i
završno centrifugiranje
•
•
90°C
•
•
3
60°C
•
•
4
40°C
•
•
Blago /
tradicionalnoe
72
Pranje, ispiranja, centrifugiranja i
završno centrifugiranje
5
30°C
•
•
Blago /
tradicionalno
65
Pranje, ispiranja, centrifugiranja i
završno centrifugiranje
6
60°C
•
•
Blago
77
6
40°C
•
•
Blago
62
7
50°C
•
•
Blago
73
8
40°C
•
•
Blago
58
9
30°C
•
•
Vuna
10
40°C
•
•
Vrlo osjetljive tkanine
(zavjese, svila, viskosa, itd.)
11
30°C
•
•
Blago /
tradicionalnoe
Blago /
tradicionalno
120
105
Sintetika
Vrlo prljavo rublje postojanih boja
(bijelo rublje novoroðenèadi, itd.)
Otporne boje (donekle prljavo
bijelo rublje svih vrsta)
Vrlo prljavo rublje postojanih boja
(bijelo rublje novoroðenèadi, itd.)
Osjetljive boje (donekle prljavo
bijelo rublje svih vrsta)
Osjetljive boje (donekle prljavo
bijelo rublje svih vrsta)
30
Pranje, ispiranja, "protiv nabora" ili
lagano centrifugiranjea
Pranje, ispiranja, "protiv nabora" ili
lagano centrifugiranje
Pranje, ispiranja, "protiv nabora" ili
lagano centrifugiranjea
Pranje, ispiranja, "protiv nabora" ili
lagano centrifugiranje
Pranje, ispiranja i lagano
centrifugiranje
Osjetljivo rublje
Blago
50
45
Pranje, ispiranja i lagano
centrifugiranje
Pranje, ispiranja, "protiv nabora" ili
izbacivanje vode
DJELOMIÈNI PROGRAMI
Ispiranje
•
•
Ispiranja i centrifugiranjea
Blago ispiranje
•
•
Ispiranje, "protiv nabora" ili izbacivanje
vode
Centrifugiranje
Izbacivanje vode i sna±zno centrifugiranje
Lagano centrifugiranje
Izbacivanje vode i lagano centrifugiranje
Izbacivanje vode
Izbacivanje vode
Napomene
Opis “protiv nabora” vidi u odjeljku “Manje peglanja” na slijedeæoj stranici. Podaci u tablici imaju približnu vrijednost.
Posebni program
Dnevni 30' (program 9 za sintetiku) prouèavan je za pranje donekle prljavog rublja u kratkom vremenu: traje
samo 30 minuta i tako nam pomaže uštedjeti struju i vrijeme. Postavljanjem ovog programa (9 na 30°C) moguæe
je zajedno prati tkanine razlièitih vrsta (osim vune i svile) s najveæim moguæim optereæenjem od 3 kg.
Preporuèuje se uporaba tekuæeg deterdženta.
66
Osobni izbor
Podešavanje temperature
Pritiskom na tipku
prikazuje se najviša dozvoljena
temperatura za postavljeni program. Možete je sniziti
pritiskom na tipku. “OFF” oznaèava hladno pranje.
Podešavanje temperature je aktivno u svim programima
pranja.
HR
Opis
Pritiskom na tipku
prikazuje se najveæa dozvoljena
brzina centrifugiranja za postavljeni program. Pritiskom na
tipku vrijednosti se snizuju do “OFF” - bez centrifugiranja
(ponovno pritisnite da bi se vratili na veæu vrijednost).
.
Iskljuèenje centrifugiranja se signalizira simbolom
Podešavanje centrifugiranja je aktivno kod svih programa
osim 11.-og i izbacivanja vode.
Postavljanje
Podešavanje centrifugiranja
Izbor naèina
Programi
Perilica raznim naèinima pranja omoguæuje postizanje
željene èistoæe i bjeline.
Izbor razlièitih naèina vrši se uvijek na isti naèin.
Bijeljenje
Ciklus bijeljenja
pogodan za
odstranjivanje i
najotpornijih mrlja.
Ne zaboravite uliti sredstvo za izbjeljivanje u dodatnu zdjelicu 4 (vidi
str. 68).
Ne mo±ze se kombinirati s "MANJE PEGLANJA".
2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10,
ispiranja.
Smanjuje nabore na
tkanini olakšavajuæi
peglanje.
Postavljanjem ovog naèina programi 6, 7, 8, 11 i blago ispiranje se
prekidaju, rublje je namoèeno ("Protiv nabora") a simbol
trepti:
- da bi ste završili ciklus pritisnite tipku START/RESET;
- da bi ste samo izbacili vodu, namjestite gumb na odgovarajuæi simbol
i pritisnite tipku START/RESET.
Ne mo±ze se kombinirati s moguænošæu BIJELJENJE.
Svi osim
1, 2, 9, 10,
izbacivanje
vode.
Ne mo±ze se kombinirati s naèinom BRZO.
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8
Super pranje
Osigurava
besprijekornu
èistoæu, vidljivo
bijeliju od standarda
klase A.
Brzo
Skraæuje za otprilike
30% trajanje ciklusa
pranja.
Ne mo±ze se kombinirati s naèinom SUPER PRANJE.
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8
Naj-ispiranje
Poveæava
uèinkovitost ispiranja. Preporuèuje se kod pune perilice ili kod velikih kolièina deterd±zenta.
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
ispiranja.
67
Servisna služba
Svi
Nepravilnosti
Pritisnite
(tipka ODABERI) više puta dok se ne pojavi vrijeme
Pokretanje stroja
±
z
eljene
odgode.
odgaða se i do 24 sata. "OFF" oznaèava da nema odgode.
Održavanje
"Delay
Timer"
Mjere
predostrožnosti
Uèinak
"Manje
peglanja"
Napomene za uporabu
Aktivan uz
program:
Naèin
Deterdžent
1. Tipkom NAÈIN možete se pomicati od jedne do druge raspoložive moguænosti izbora: aktivirani simbol æe
treptati.
2. Postavljanje se vrši pritiskom na tipku ODABERI dok se na display-u ne pojavi natpis “ON” (za “Delay
Timer” pojavit æe se vrijeme - vidi tablicu dole).
3. Potvrdite odabir ponovnim pritiskom na tipku NAÈIN: simbol na display-u prestat æe treptati.
Izabrani naèini pranja æe na display-u biti uokvireni kvadratom.
Deterdžent i rublje
HR
Pretinac za deterdžent
Dobar ishod pranja ovisi i o ispravnom odmjeravanju
kolièine deterdženta: pretjeranim kolièinama ne
pospješujemo uèinak pranja veæ pomažemo
stvaranje naslaga na unutarnjim dijelovima perilice i
zagaðujemo okolinu.
MAX
Izvucite pretinac za
deterdžent i uspite
deterdžent ili aditiv na
slijedeæi naèin.
4
1
2
3
Uporaba dodatne zdjelice 4 iskljuèuje pretpranje.
Osim toga, bijeljenje se ne može obavljati
programima 11 (svila) i Dnevni 30’ (vidi str. 66).
Pripremanje rublja
• Odvojite rublje obzirom na:
- vrstu tkanine / simbol na etiketi;
- boje (odvojite rublje u boji od onog bijelog).
• Ispraznite džepove i provjerite dugma.
• Nemojte prijeæi naznaèene kolièine koje se
odnose na težinu suhog rublja:
otporne tkanine - najviše 5 kg
sintetièke tkanine - najviše 2,5 kg
osjetljive tkanine - najviše 2 kg
vuna - najviše 1 kg
Koliko teži rublje?
Zdjelica 1: deterdžent za pretpranje (u prahu)
Prije usipanja provjerite da nije umetnuta dodatna
zdjelica 4.
Zdjelica 2: deterdžent za pranje (u prahu ili tekuæi)
Tekuæi deterdžent se ulijeva neposredno prije
pokretanja stroja.
Zdjelica 3: aditivi (omekšivaè, itd.)
Omekšivaè ne smije izaæi kroz rešetku.
Dodatna zdjelica 4: sredstvo za bijeljenje
Nemojte upotrebljavati deterdžente za ruèno pranje
jer previše pjene.
Ciklus bijeljenja
Tradicionalno sredstvo za izbjeljivanje koristi se
za otporne bijele tkanine, a ono blago za obojene
tkanine, sintetiku i vunu.
MAX
MAX
Umetnuti dostavljenu
dodatnu zdjelicu 4 u
zdjelicu 1.
U odmjeravanju kolièine
sredstva za izbjeljivanje
nemojte prijeæi granicu
“max” na središnjoj
osovini (vidi sliku).
Za samo bijeljenje ulijte sredstvo za izbjeljivanje u
dodatnu zdjelicu 4 i postavite program ispiranja
(za pamuène tkanine) ili blago ispiranje
(za
sintetièke tkanine).
Za bijeljenje tijekom pranja ulijte deterdžent i aditive,
postavite željeni program i aktivirajte naèin Bijeljenje
(vidi str. 67).
68
1
1
1
1
1
plahta 400-500 g
jastuènica 150-200 g
stolnjak 400-500 g
kupaæi ogrtaè 900-1.200 g
ruènik 150-250 g
Posebno rublje
Zavjese: savijte ih i stavite u jastuènicu ili mrežicu.
Perite ih same, u kolièini ne veæoj od pola punjenja,
programom 11 koji automatski iskljuèuje
centrifugiranje.
Perine i vjetrovke: ako su punjene gušèjim ili
paèjim perjem, može ih se prati u perilici. Izvrnite
odjeæu i opteretite perilicu s najviše 2-3 kg rublja,
ponavljajuæi ispiranje jednom ili dva pute i
obavljajuæi lagano centrifugiranje.
Tenisice: oèistite ih od blata. Možete ih prati
zajedno s jeansom i otpornom odjeæom, ali ne i s
bijelim rubljem.
Vuna: najbolji rezultati se postižu uporabom
deterdženta za vunu i pranjem ne više od 1kg rublja
odjednom.
Woolmark Platinum Care
(Kašmir Platinum)
Nježno kao ruèno pranje.
Ariston je uveo novi standard za savršenu
djelotvornost priznat i od “The Woolmark
Company” s uglednim zaštitnim znakom
“Woolmark Platinum Care”. Ako se na perilici rublja
nalazi znak “Woolmark Platinum Care”, s
izvanrednim rezultatima se može prati vunena
odjeæa s oznakom “Ruèno pranje” (M.00221).
Perite rublje s oznakom “Ruèno pranje”
odgovarajuæim deterdžentom na programu 10.
Mjere predostrožnosti i savjeti
Opæa sigurnost
• Perilicu smiju koristiti jedino odrasle osobe i to po
uputama iz ovog priruènika.
• Ne iskljuèujte utikaè iz utiènice potezanjem
kabela, veæ hvatajuæi utikaè.
• Ne dirajte izbaèenu vodu jer može dostiæi visoke
temperature.
• U sluèaju kvara nemojte dirati ni pokušavati
popravljati unutarnje mehanizme.
• Vrata se tijekom pranja obièno zagrijavaju.
• Prije unošenja rublja provjerite da li je bubanj
prazan.
• Primjenom sredstva za uklanjanje mrlja ili
namakanjem umrljanog rublja prije pranja
smanjuje se potreba za pranjem na visokim
temperaturama. Programom na 60°C umjesto
onog na 90°C ili jednim na 40°C umjesto na
60°C štedi se i do 50% struje.
• Pravilnim odmjeravanjem kolièine deterdženta na
temelju tvrdoæe vode, stupnja prljavosti i kolièine
rublja izbjegavamo rasipanje i štitimo okolinu:
iako biorazgradivi, deterdženti sadrže elemente
koji utjeèu na ravnotežu prirode. Pored toga
treba što je više moguæe izbjegavati omekšivaè.
• Pranjem kasno poslijepodne do prvih jutarnjih
sati suraðujete u smanjenju iscrpljenja
proizvodnje elektriène energije.
Naèin “Delay Timer” (vidi str. 67) puno pomaže u
organiziranju pranja u tom smislu.
• Ako rublje treba osušiti u sušilici, odaberite veliku
brzinu centrifugiranja. Malo vode u rublju znaèi
uštedu vremena i struje kod programu sušenja.
Uklanjanje
Održavanje
• Ako je potrebno premjestiti perilicu, neka to obave
dvije ili tri osobe uz najveæu moguæu pozornost.
Ne pokušavajte je sami premjestiti jer je vrlo
teška.
• Pretpranje je neophodno samo za vrlo prljavo
rublje. Izvjegavajuæi pretpranje štedite deterdžent,
vrijeme, vodu i izmeðu 5 i 15% struje.
Mjere
predostrožnosti
• Provjeravajte uvijek da se djeca ne približavaju
stroju dok radi.
• Da bi ste sprijeèili rasipanje sredstava, napunite
perilicu. Pranje pune perilice predstavlja uštedu
od 50% struje u odnosu na dva pranja poluprazne perilice.
Deterdžent
• Ni u kom sluèaju nemojte nasilno rukovati vratima:
mogao bi se oštetiti sigurnosni mehanizam koji
sprijeèava sluèajno otvaranje.
Ušteda deterdženta, vode, struje i vremena
HR
Programi
• Ne otvarajte pretinac za deterdžent dok stroj radi.
Tehnologija u službi okoline
Ako kroz vrata vidite malo vode to je zbog toga što
je novoj tehnologiji Ariston dovoljna samo polovica
vode za postizanje vrhunske èistoæe: cilj postignut u
svhu poštivanja okoline.
Opis
• Ne dodirujte stroj bosih nogu ni s vlažnim rukama
ili stopalima.
Ušteda i poštivanje okoline
Postavljanje
Perilica je osmišljena i ostvarena u skladu s
meðunarodnim propisima o sigurnosti. Ova se
upozorenja daju u svrhu zaštite i mora ih se pozorno
proèitati.
Nepravilnosti
• Uklanjanje pakiranja:
pridržavati se lokalnih propisa, tako æe se
pakiranje moæi reciklirati.
Servisna služba
• Uklanjanje stare perilice:
prije odlaganja za staro željezo, odrežite kabel za
napajanje elektriènom energijom i otklonite vrata
kako bi perilica bila neupotrebljiva.
69
Održavanje i oèuvanje
HR
Zatvaranje vode i iskljuèivanje
elektriène struje
• Nakon svakog pranja zatvorite slavinu s vodom.
Tako se ogranièava trošenje hidrauliènih
instalacija perilice i uklanja opasnost gubitka.
• Iskljuèite utikaè iz struje dok èistite perilicu, kao
prilikom izvoðenja radova održavanja.
Èišæenje crpke
Perilica posjeduje samoèišæeæu crpku koju nije
potrebno održavati. Može se, meðutim, dogoditi da
sitni predmeti (sitan novac, dugma) padnu u predprostor koji zaštiæuje crpku, a nalazi se u njenom
donjem dijelu.
Provjerite da je ciklus pranja završio i iskljuèite
prekidaè.
Èišæenje perilice
Vanjski dio i gumene dijelove može se èistiti krpom
namoèenom u mlakoj vodi i sapunu. Ne
upotrebljavajte rastvorna sredstva ili ona koja bi
mogla ogrebati površinu.
Da bi ste došli do pred-prostora:
1. pomoæu odvijaèa
otklonite ploèu na
prednjem dijelu perilice
(vidi sliku);
Èišæenje pretinca za deterdžent
Izvucite pretinac
podižuæi ga i povlaèeæi
prema vani (vidi sliku).
Operite ga u tekuæoj
vodi; ovo èišæenje treba
èesto obavljati.
1
2
2. odvijte poklopac
okreæuæi ga u smjeru
obratnom od kazaljke
na satu (vidi sliku) normalno je da izaðe
malo vode;
Oèuvanje vrata i bubnja
• Ostavljajte uvijek pritvorena vrata kako bi se
izbjeglo stvaranje neugodnih mirisa.
3. brižljivo oèistite unutrašnjost;
4. ponovno zavijte poklopac;
5. provjerite da su kukice ulegle u odgovarajuæa
ležišta prije no što uglavite ploèu na mjesto.
Provjera cijevi za dovod vode
Provjerite cijev za dovod vode barem jednom
godišnje. Ako postoje napukline ili pukotine potrebno
ju je promijeniti: visoki pritisci bi tijekom pranja mogli
prouzroèiti nenadano pucanje.
Nemojte upotrebljavati veæ korištene cijevi.
70
Nepravilnosti i rješenja
Može se dogoditi da perilica ne radi. Prije no što telefonirate Servisnoj službi (vidi str. 72), provjerite da se ne
radi o problemu kojeg se može lako riješiti uz pomoæ popisa koji slijedi.
HR
Postavljanje
Perilica se ne ukljuèuje.
• Utikaè nije u utiènici ili ne dovoljno da bi ostvario kontakt.
• Nestalo je struje u kuæi.
Ciklus pranja ne zapoèinje.
•
•
•
•
•
Vrata nisu dobro zatvorena (na display-u se prikazuje natpis “DOOR”).
.
Niste pritisnuli tipku
Niste pritisnuli tipku START/RESET.
Slavina za vodu je zatvorena.
Postavili ste kašnjenje u pokretanju (“Delay Timer”, vidi str. 67).
Perilica ne uzima vodu (na
display-u se prikazuje natpis:
“H 2O”).
•
•
•
•
•
•
Dovodna cijev za vodu nije spojena na slavinu.
Cijev je savijena.
Slavina za vodu je zatvorena.
Nestalo je vode u kuæi.
Pritisak nije dovoljan.
Niste pritisnuli tipku START/RESET.
Perilica stalno uzima i izbacuje
vodu.
• Cijev za izbacivanje vode nije postavljena na 65-100 cm od tla (vidi
str. 63).
• Završetak cijevi za izbacivanje vode je uronjen u vodu (vidi str. 63)
• Odvod u zidu nema odušak za zrak.
Programi
Moguæi uzroci / Rješenja:
Opis
Nepravilnosti:
Perilica gubi vodu.
• Dovodna cijev za vodu nije dobro navijena (vidi str. 62)
• Pretinac za deterdžent je zaèepljen (za èišæenje vidi str. 70).
• Cijev za izbacivanje vode nije dobro uèvršæena (vidi str. 63).
Stvara se prevelika pjena.
• Deterdžent nije pogodan za pranje u perilici (mora imati natpis “za
strojno pranje rublja”, “za ruèno i strojno pranje” ili slièan).
• Pretjerali ste s deterdžentom.
71
Servisna služba
• Bubanj u trenutku postavljanja nije pravilno osloboðen (vidi str. 62).
• Perilica nije u ravnini (vidi str. 62).
• Perilica je stisnuta izmeðu namještaja i zida (vidi str. 62).
Nepravilnosti
Perilica jako vibrira tijekom
centrifugiranja.
Održavanje
• Program ne predviða izbacivanje vode: kod nekih ga je programa
potrebno ruèno pokrenuti (vidi str. 66).
• Aktiviran je naèin “Manje peglanja”: završavanje programa vrši se
pritiskom na tipku START/RESET (vidi str. 67).
• Cijev za izbacivanje vode je savijena (vidi str. 63).
• Odvodni kanal je zaèepljen.
Mjere
predostrožnosti
Perilica ne izbacuje vodu ili ne
centrifugira.
Deterdžent
Ako se ni nakon ovih provjera problem ne može riješiti, zatvorite
slavinu s vodom, iskljuèite perilicu i pozovite Servisnu službu. Ako
se stan nalazi na posljednjim katovima zgrade, moguæa je pojava
fenomena sifonaže, uslijed èega perilica stalno uzima i izbacuje
vodu. Ova se nepogodnost uklanja naroèitim ventilima protiv sifonaže
koji se mogu naæi u prodaji.
Servisna služba
Prije pozivanja Servisne službe:
• provjerite da li sami možete otkloniti nepravilnost (vidi str. 71);
• ponovno pokrenite program da bi ste provjerili da li je problem otklonjen;
• U negativnom sluèaju, obratiti se ovlaštenoj Tehnièkoj službi na broj telefona naznaèen na
garantnom listu.
Nemojte se obraæati neovlaštenim tehnièarima.
HR
Priopæite:
• vrstu nepravilnosti;
• model stroja (Mod.);
• broj serije (S/N).
Ti se podaci nalaze na ploèici postavljenoj na stražnjoj strani perilice.
Servisna služba
72
Èíñòðóêöèè çà ïîëçâàíå
ÏÅÐÀËÍÀ ÌÀØÈÍÀ
Ñúäúðæàíèå
BG
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
BG
Ìîíòèðàíå, 74-75
Ðàçîïàêîâàíå è íèâåëèðàíå, 74
Õèäðàâëè÷íè è åëåêòðè÷åñêè âðúçêè, 74-75
Ïúðâî ïðàíå, 75
Òåõíè÷åñêè äàííè, 75
Îïèñàíèå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà, 76-77
Òàáëî çà óïðàâëåíèå, 76
Äèñïëåé, 77
Âêëþ÷âàíå è ïðîãðàìè, 78
Êðàòêî îïèñàíèå: âêëþ÷âàíå íà ïðîãðàìà, 78
Òàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå, 78
Ïðîãðàìèðàíå ñïîðåä ïîòðåáíîñòèòå, 79
AVD 109
Ðåãóëèðàíå íà òåìïåðàòóðàòà, 79
Ðåãóëèðàíå íà öåíòðîôóãàòà, 79
Äîïúëíèòåëíè ôóíêöèè, 79
Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è òúêàíè, 80
Êàñåòà çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè, 80
Öèêúë íà èçáåëâàíå, 80
Ðàçïðåäåëÿíå íà ïðàíåòî, 80
Ñïåöèôè÷íî ïðàíå, 80
Woolmark Platinum Care (Êàøìèðåíè äðåõè), 80
Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò è ïðåïîðúêè, 81
Îáùè ïðåäîõðàíèòåëíè ìåðêè, 81
Ïðåòîïÿâàíå, 81
Ñïåñòÿâàíå è îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà, 81
Ïîääðúæêà è ïî÷èñòâàíå, 82
Ñïèðàíå íà âîäàòà è èçêëþ÷âàíå íà
åëåêòðîçàõðàíâàíåòî, 82
Ïî÷èñòâàíå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà, 82
Ïî÷èñòâàíå íà êàñåòàòà çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè, 82
Ïîääðúæêà íà ëþêà è íà êàçàíà, 82
Ïî÷èñòâàíå íà ïîìïàòà, 82
Ïðîâåðêà íà ìàðêó÷à çà ñòóäåíàòà âîäà, 82
Ïðîáëåìè è ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî
èì, 83
Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå, 84
Ïðåäè äà ñå ñâúðæåòå ñ îòîðèçèðàíèÿ ñåðâèç, 84
73
Ìîíòèðàíå
BG
Âàæíî å äà ñúõðàíÿâàòå èíñòðóêöèèòå, çà äà
ìîæåòå äà ïðàâèòå äîïúëíèòåëíè ñïðàâêè ïî
âñÿêî âðåìå.  ñëó÷àé, ÷å ïåðàëíàòà ìàøèíà ñå
ïðîäàäå, ïðåîòñòúïè èëè ïðåìåñòè òðÿáâà äà ñå
ïîãðèæèòå èíñòðóêöèèòå âèíàãè äà ÿ ïðèäðóæàâàò,
çà äà ñå ïðåäîñòàâè èíôîðìàöèÿ íà íîâèÿ
ñîáñòâåíèê çà ðàáîòàòà è ïðåäóïðåæäåíèÿòà.
Ñ òî÷íîòî íèâåëèðàíå ìàøèíàòà å ñòàáèëíà è ñå
èçáÿãâàò âèáðàöèèòå, øóìîâåòå è ïðåìåñòâàíåòî
é ïî âðåìå íà ðàáîòà. Êîãàòî íàñòèëêàòà å ìîêåò
èëè êèëèì, ðåãóëèðàéòå òàêà êðà÷åòàòà, ÷å ïîä
ïåðàëíàòà ìàøèíà äà îñòàíå äîñòàòú÷íî ìÿñòî
çà âåíòèëàöèÿ.
Ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèèòå, çàùîòî
ñúäúðæàò âàæíà èíôîðìàöèÿ çà ìîíòàæà,
èçïîëçâàíåòî è áåçîïàñíîñòòà.
Õèäðàâëè÷íè è åëåêòðè÷åñêè âðúçêè
Ñâúðçâàíå íà ìàðêó÷à êúì âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà
Ðàçîïàêîâàíå è íèâåëèðàíå
Ðàçîïàêîâàíå
1. Ðàçîïàêîâàéòå ïåðàëíàòà ìàøèíà.
2. Ïðîâåðåòå äàëè ïåðàëíàòà ìàøèíà íå å
ïîâðåäåíà ïðè òðàíñïîðòèðàíåòî. Àêî å
ïîâðåäåíà, íå ÿ ñâúðçâàéòå, à ñå îáúðíåòå êúì
ïðîäàâà÷à.
3. Ñâàëåòå ÷åòèðèòå
çàùèòíè âèíòà çà
òðàíñïîðòèðàíåòî è
ãóìè÷êàòà ñ
äèñòàíöèîííàòà
âòóëêà, ïîñòàâåíè íà
ãúðáà (âèæ ôèãóðàòà).
4. Çàòâîðåòå îòâîðèòå ñ ïðåäîñòàâåíèòå
ïëàñòìàñîâè êàïà÷êè.
5. Çàòâîðåòå ñ ïðèëîæåíàòà òàïà òðèòå îòâîðà, â
êîèòî å áèë ïîñòàâåí ùåïñåëà, ðàçïîëîæåíè â
çàäíàòà ÷àñò, äîëó âäÿñíî.
6. Ñúõðàíåòå âñè÷êè ÷àñòè, çà äà ñå ìîíòèðàò
îòíîâî ïðè íåîáõîäèìîñò ïåðàëíàòà ìàøèíà äà
áúäå òðàíñïîðòèðàíà.
Îïàêîâú÷íèÿò ìàòåðèàë íå å äåòñêà èãðà÷êà
Íèâåëèðàíå
1. Ìîíòèðàéòå ïåðàëíàòà ìàøèíà íà ðàâåí è
òâúðä ïîä áåç äà ÿ îïèðàòå â ñòåíè, ìåáåëè è äð.
2. Àêî ïîäúò íå å
èäåàëíî õîðèçîíòàëåí,
êîìïåíñèðàéòå
íåðàâíîñòèòå êàòî
îòâèåòå èëè çàâèåòå
ïðåäíèòå êðà÷åòà (âèæ
ôèãóðàòà). Íàêëîíúò,
èçìåðåí âúðõó ãîðíàòà
ïîâúðõíîñò, íå òðÿáâà
äà íàäâèøàâà 2°.
74
A
1. Ïîñòàâåòå
óïëúòíåíèåòî “À” â
êðàÿ íà ìàðêó÷à çà
ñòóäåíàòà âîäà è ãî
çàâèéòå êúì êðàíà çà
ñòóäåíàòà âîäà íà 3/4”
(âèæ ôèãóðàòà).
Ïðåäè äà ãî ñâúðæåòå
èçòî÷åòå âîäàòà,
äîêàòî ñå èçáèñòðè.
2. Ñâúðæåòå ìàðêó÷à
çà ñòóäåíàòà âîäà êúì
ïåðàëíàòà ìàøèíà,
êàòî ãî çàâèåòå êúì
ùóöåðà, ðàçïîëîæåí
íà ãúðáà, ãîðå âäÿñíî
(âèæ ôèãóðàòà).
3. Âíèìàâàéòå ìàðêó÷à äà íå ñå ïðåãúâà è
ïðå÷óïâà.
Íàëÿãàíåòî ïî âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà òðÿáâà
äà áúäå â ãðàíèöèòå, óêàçàíè â òàáëèöàòà ñ
òåõíè÷åñêèòå äàííè (âèæ ñëåäâàùàòà
ñòðàíèöà).
Àêî äúëæèíàòà íà çàõðàíâàùèÿ ìàðêó÷ íå å
äîñòàòú÷íà, ñå îáúðíåòå êúì ñïåöèàëèçèðàí
ìàãàçèí èëè êúì îòîðèçèðàí òåõíèê.
Ñâúðçâàíå íà ìàðêó÷à çà ìðúñíàòà âîäà
Êàáåëúò íå òðÿáâà äà áúäå îãúíàò èëè
ñïëåñêàí.
Çàõðàíâàùèÿò êàáåë òðÿáâà äà ñå çàìåíÿ ñàìî
îò îòîðèçèðàíè òåõíèöè.
Âíèìàíèå! Ôèðìàòà îòõâúðëÿ âñÿêàêâà îòãîâîðíîñò
â ñëó÷àèòå, â êîèòî òåçè íîðìè íå ñå ñïàçâàò.
• çàõðàíâàùîòî íàïðåæåíèå å â ãðàíèöèòå íà
óêàçàíîòî â òàáëèöàòà ñ òåõíè÷åñêèòå äàííè
(âèæ ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà);
Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå ñå ìîíòèðà íà îòêðèòî,
Çà ìîíòèðàíàòà ïåðàëíà ìàøèíà åëåêòðè÷åñêèÿò
êîíòàêò òðÿáâà äà áúäå ëåñíî äîñòúïåí.
Ðàçìåðè
øèðèíà 59,5 ñì
âèñî÷èíà 85 ñì
äúëáî÷èíà 53,5 ñì
Âìåñòèìîñò
îò 1 äî 5 êã.
Åëåêòðè÷åñêî
çàõðàíâàíå
íàïðåæåíèå 220/230V 50 Hz
ìàêñèìàëíà êîíñóìèðàíà
ìîùíîñò 1850 W
Çàõðàíâàíå ñ
âîäà
ìàêñèìàëíî íàëÿãàíå 1 ÌÐà (10 bar)
ìèíèìàëíî íàëÿãàíå 0,05 ÌÐà (0,5 bar)
îáåì íà êàçàíà 46 ëèòðà
Ñêîðîñò íà
öåíòðîôóãàòà
äî 1000 îáîðîòà/ìèíóòà
Ïðîãðàìè çà
ïðîâåðêà
ñúãëàñíî íîðìà
IEC 456
ïðîãðàìà 3; òåìïåðàòóðà 60°;
èçâúðøåíà ñ 5êã ïðàíå.
Ïåðàëíàòà ìàøèíà ñúîòâåòñòâà íà
ñëåäíèòå Åâðîïåéñêè äèðåêòèâè:
- 7 3/23/ÑÅÅ îò 19/02/7 3 (çà
íèñêî íàïðåæåíèå) è
ïîñëåäâàùèòå èçìåíåíèÿ
- 89/336/ÑÅÅ îò 03/05/89 (çà
åëåêòðîìàãíèòíà ñúâìåñòèìîñò)
è ïîñëåäâàùèòå èçìåíåíèÿ
75
Ñåðâèçíî
îáñëóæâàíå
äîðè ïîä íàâåñ, çàùîòî å ìíîãî îïàñíî äà ñå
îñòàâè íà âëèÿíèåòî íà àòìîñôåðíèòå óñëîâèÿ.
AVD 109
Ïðîáëåìè
• êîíòàêòúò îòãîâàðÿ íà ùåïñåëà íà ïåðàëíàòà
ìàøèíà.  ïðîòèâåí ñëó÷àé çàìåíåòå ùåïñåëà
èëè êîíòàêòà.
Ìîäåë
Ïîääðúæêà
• êîíòàêòúò ìîæå äà ïîåìå ìàêñèìàëíàòà
ìîùíîñò íà íàòîâàðâàíå íà ìàøèíàòà, óêàçàíà
â òàáëèöàòà ñ òåõíè÷åñêèòå äàííè (âèæ
ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà);
Òåõíè÷åñêè äàííè
Ïðåäïàçíè
ìåðêè
Ïðåäè äà ñâúðæåòå ùåïñåëà â êîíòàêòà, ïðîâåðåòå
äàëè:
• êîíòàêòúò å çàçåìåí ñúãëàñíî äåéñòâàùàòà
íîðìà;
Ïåðèëíè
ïðåïàðàòè
Ñâúðçâàíå êúì åëåêòðè÷åñêàòà ìðåæà
Ïðîãðàìè
Íå ñå ïðåïîðú÷âà èçïîëçâàíåòî íà óäúëæèòåëíè
ìàðêó÷è. Àêî å íåîáõîäèìî, óäúëæèòåëÿò òðÿáâà
äà èìà ñúùèÿ äèàìåòúð êàòî îðèãèíàëíèÿ è äà íå
íàäâèøàâà 150 ñì.
Ñëåä ìîíòèðàíåòî, ïðåäè óïîòðåáà, íàïðàâåòå
åäèí öèêúë íà ïðàíå ñ ïåðèëåí ïðåïàðàò, íî áåç
äðåõè, êàòî çàäàäåòå ïðîãðàìàòà íà 90°Ñ áåç
ïðåäïðàíå.
Îïèñàíèå
Ïúðâî ïðàíå
èëè ãî ïîäïðåòå â êðàÿ
íà ìèâêàòà èëè âàíàòà,
êàòî âúðæåòå âîäà÷à çà
êðàíà (âèæ ôèãóðàòà).
Ñâîáîäíèÿò êðàé íà
ìàðêó÷à çà ìðúñíàòà
âîäà íå òðÿáâà äà áúäå
ïîòîïåí âúâ âîäàòà.
BG
Ìîíòèðàíå
65 - 100 cm
Ñâúðæåòå ìàðêó÷à çà
ìðúñíàòà âîäà, áåç äà
ãî ïðåãúâàòå, êúì
êàíàëèçàöèîííàòà
òðúáà èëè êúì òðúáàòà
çà îòâåæäàíå â
ñòåíàòà, ðàçïîëîæåíè
îò ïîäà íà âèñî÷èíà
ìåæäó 65 è 100 ñì;
Íå èçïîëçâàéòå óäúëæèòåëè èëè ðàçêëîíèòåëè.
Îïèñàíèå íà
ïåðàëíàòà ìàøèíà
Òàáëî çà óïðàâëåíèå
BG
ÒÅÐÌÎÐÅÃÓËÀÒÎÐ
Äæîá çà ñõåìàòà íà
ïðîãðàìèòå
Êàñåòà çà ïåðèëíèòå
ïðåïàðàòè
Äèñïëåé
Áóòîí çà
ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ
Êàñåòàòà çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè ñëóæè çà
çàðåæäàíå ñ ïåðèëíè ïðåïàðàòè, îìåêîòèòåëè è
äð. (âèæ ñòð. 80).
Äæîá çà ïëàñòìàñîâàòà ñõåìà íà ïðîãðàìèòå, çà
äà áúäå âèíàãè äîñòúïíà: äðúïíåòå ñèâîòî
åçè÷å, çà äà îòâîðèòå.
ÒÅÐÌÎÐÅÃÓËÀÒÎÐ çà ðåãóëèðàíå
òåìïåðàòóðàòà íà ïðàíåòî (âèæ ñòð. 79).
Áóòîí ÖÅÍÒÐÓÔÓÃÀ çà ðåãóëèðàíå ñêîðîñòòà íà
öåíòðîôóãàòà äî èçêëþ÷âàíåòî é (âèæ ñòð. 79).
Äèñïëåé çà ïðîãðàìèðàíå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà
è çà ïðîñëåäÿâàíå öèêëèòå íà èçïúëíåíèåòî íà
ïðîãðàìàòà çà ïðàíå (âèæ ñëåäâàùàòà
ñòðàíèöà).
76
Áóòîí ÐÅÆÈÌ çà èçáîð
íà ïàðàìåòðèòå
Áóòîí ÂÊËÞ×ÂÀÍÅ/
ÈÇÊËÞ×ÂÀÍÅ
Êëþ÷ çà
ïðîãðàìèòå
Áóòîí
ÑÒÀÐÒ/ÀÍÓËÈÐÀÍÅ
Áóòîí ÈÇÁÎÐ çà èçáîð íà
äîïúëíèòåëíèòå ôóíêöèè
Áóòîí ÐÅÆÈÌ çà èçáîð íà ïàðàìåòðè ñïîðåä
ëè÷íèòå ïîòðåáíîñòè (âèæ ñòð. 79).
Áóòîí ÈÇÁÎÐ çà èçáîð íà äîïúëíèòåëíè ôóíêöèè
ñïîðåä ëè÷íèòå ïîòðåáíîñòè (âèæ ñòð. 79).
Áóòîí ÂÊËÞ×ÂÀÍÅ/ÈÇÊËÞ×ÂÀÍÅ çà âêëþ÷âàíå
è èçêëþ÷âàíå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà.
Áóòîí ÑÒÀÐÒ/ÀÍÓËÈÐÀÍÅ çà ñòàðòèðàíå íà
ïðîãðàìèòå èëè çà àíóëèðàíå íà ïîãðåøíî
çàäàäåíîòî.
Êëþ÷ çà èçáîð íà ïðîãðàìèòå. Êëþ÷úò çà èçáîð
íà ïðîãðàìèòå ìîæå äà ñå ñêðèâà. Çà äà ãî
èçâàäèòå, íàòèñíå ëåêî â öåíòúðà. Ïî âðåìå íà
èçïúëíåíèå íà ïðîãðàìàòà, êëþ÷úò îñòàâà
íåïîäâèæåí.
Äèñïëåé
BG
Ïî âðåìå íà öèêúëà íà ïðàíå ùå ñå
èçîáðàçÿâàò:
Ïðåäïðàíå
Ïðîãðàìè
Òåêóùèòå ôàçè:
Öåíòðîôóãà
Îñíîâíî ïðàíå
Èçïëàêâàíå
Ïåðèëíè
ïðåïàðàòè
Ñèìâîëúò íå å
àêòèâåí.
Èçáðàíèÿò âèä òúêàíè:
Ïàìóê
Âúëíà
Öâåòíè
Êîïðèíà
Îïèñàíèå
Ñëåä êàòî íàòèñíåòå áóòîíà ÑÒÀÐÒ/ÀÍÓËÈÐÀÍÅ
çà ñòàðòèðàíå íà ïðîãðàìàòà íà äèñïëåÿ ùå ñå
ïîÿâè âðåìåòî, êîåòî å íåîáõîäèìî çà
èçïúëíåíèå íà öèêúëà.  ñëó÷àé, ÷å çàäàäåòå
÷àñà äî âêëþ÷âàíå íà ïðîãðàìàòà (âèæ. ñòð. 79)
ñúùèÿò ùå ñå ïîêàæå íà äèñïëåÿ.
Ìîíòèðàíå
Îñâåí, ÷å å ïîëåçåí èíñòðóìåíò çà ïðîãðàìèðàíå íà ìàøèíàòà (âèæ ñòð. 79) äèñïëåÿò äàâà èíôîðìàöèÿ
çà öèêúëà íà ïðàíå è çà åòàïà îò èçïúëíåíèåòî íà ïðîãðàìàòà.
Ôóíêöèÿ, êîÿòî íå å àêòèâíà.
Ïðîáëåìè
Ëþê áëîêèðàí:
Ñâåòåùèÿò èíäèêàòîð ïîêàçâà, ÷å ëþêúò å áëîêèðàí çà èçáÿãâàíå íà ñëó÷àéíîòî ìó îòâàðÿíå.
Çà èçáÿãâàíå íà ùåòè òðÿáâà äà èç÷àêàòå çíàêúò äà óãàñíå, ïðåäè äà îòâîðèòå ëþêà.
Òîçè ìîäåë ñå äîñòàâÿ ñ óñòðîéñòâî, êîåòî ïîçâîëÿâà ëþêúò äà ñå îòâîðè è ïî âðåìå íà ïúðâàòà ôàçà
íà èçáðàíàòà ïðîãðàìà. Òîâà å âúçìîæíî, êîãàòî ñèìâîëúò íå ñâåòè.
Ïîääðúæêà
Ôóíêöèè ñïîðåä ëè÷íèòå ïîòðåáíîñòè:
Ôóíêöèèòå ïî æåëàíèå ñà îãðàäåíè â ïðàâîúãúëíèê.
Çà èçáîð íà ôóíêöèèòå ïî æåëàíèå âèæ ñòð. 79.
Ïðåäïàçíè
ìåðêè
Ñèíòåòè÷íè
Ñåðâèçíî
îáñëóæâàíå
 êðàÿ íà èçïúëíåíèåòî íà ïðîãðàìàòà ñå ïîêàçâà íàäïèñúò END (ÊÐÀÉ).
 ñëó÷àé íà ïîâðåäà ñå ïîÿâÿâà êîäà çà ãðåøêà, íàïðèìåð: F-01, êîéòî òðÿáâà äà ñúîáùèòå íà
îòîðèçèðàíèÿ ñåðâèç (âèæ ñòð. 84).
77
Âêëþ÷âàíå è ïðîãðàìè
Êðàòêî îïèñàíèå: âêëþ÷âàíå íà ïðîãðàìà
BG
4. Èçñèïåòå ïðàõà è äîïúëíèòåëíèòå ïðåïàðàòè (âèæ
ñòð. 80).
5. Ñòàðòèðàéòå ïðîãðàìàòà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà
ÑÒÀÐÒ/ÀÍÓËÈÐÀÍÅ. Çà àíóëèðàíå íàòèñíåòå
áóòîíà ÑÒÀÐÒ/ÀÍÓËÈÐÀÍÅ ïîíå çà 2 ñåêóíäè.
6. Êîãàòî ïðîãðàìàòà ñâúðøè ùå ñå ïîÿâè íàäïèñ
END (ÊÐÀÉ). Èçâàäåòå ïðàíåòî è îñòàâåòå ëþêà
ëåêî îòâîðåí, çà äà èçñúõíå êàçàíà.
7. Èçêëþ÷åòå ïåðàëíàòà ìàøèíà, êàòî íàòèñíåòå
áóòîíà .
1. Âêëþ÷åòå ïåðàëíàòà ìàøèíà, êàòî íàòèñíåòå
áóòîíà .
2. Çàðåäåòå äðåõèòå çà ïðàíå è çàòâîðåòå ëþêà.
3. Èçáåðåòå æåëàíàòà ïðîãðàìà ñ êëþ÷à çà
ïðîãðàìè. Íà äèñïëåÿ ùå ñå èçîáðàçè âðåìåòî çà
èçïúëíåíèå íà ïðîãðàìàòà. Òåìïåðàòóðàòà è
öåíòðîôóãàòà ñå çàäàâàò àâòîìàòè÷íî îò
ïðîãðàìàòà (çà äà ãè ïðîìåíèòå âèæòå ñòð. 79).
Òàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå
Âèä íà òúêàíèòå è
ñòåïåí íà
çàìúðñÿ âàíåòî èì
Ïðîãðàìè
Òåìïåðàòóðà
Ïåð èëåí
ïðåïàð àò
Îìåêîòèòåë
ïðåäïðàíå
ïðàíå
•
•
•
Ôóíêöèÿ ïî
Âðåìåòðàåèçáîð
íå íà öèêúëà
èçáåëâ àíå
(ìèíóòè)
/áåëèíà
Îïèñàíèå íà öèêúëà íà
ïðàíå
Ïàìó÷íè
Áåëè èçêëþ÷èòåëíî
çàìúðñåíè (÷àðøàôè,
ïîêðèâêè è äð.)
Áåëè èçêëþ÷èòåëíî
çàìúðñåíè (÷àðøàôè,
ïîêðèâêè è äð.)
Áåëè è óñòîé÷èâè
öâåòíè ìíîãî
çàìúðñåíè
Áåëè ëåêî çàìúðñåíè
è íåóñòîé÷èâè öâåòíè
(ðèçè, ôëàíåëè è äð. )
1
90°Ñ
2
90°C
•
•
Äåëèêàòíà/
Îáèêíîâåíà
120
3
60°C
•
•
Äåëèêàòíà/
Îáèêíîâåíà
105
4
40°C
•
•
Äåëèêàòíà/
Îáèêíîâåíà
72
5
30°C
•
•
Äåëèêàòíà/
Îáèêíîâåíà
65
6
60°C
•
•
Äåëèêàòíà
77
6
40°C
•
•
Äåëèêàòíà
62
7
50°C
•
•
Äåëèêàòíà
73
8
40°C
•
•
Äåëèêàòíà
58
9
30°C
•
•
Âúëíåíè
10
40°C
•
•
Ìíîãî ôèíè òúêàíè
(ïåðäåòà, êîïðèíà,
âèñêîçà è äð.)
11
30°C
•
•
Íåóñòîé÷èâè öâåòíè
ëåêî çàìúðñåíè
137
Ïðåäïðàíå, ïðàíå,
èçïëàêâàíèÿ, ìåæäèííà è
êðàéíà öåíòðîôóãà
Ïðàíå, èçïëàêâàíèÿ,
ìåæäèííà è êðàéíà
öåíòðîôóãà
Ïðàíå, èçïëàêâàíèÿ,
ìåæäèííà è êðàéíà
öåíòðîôóãà
Ïðàíå, èçïëàêâàíèÿ,
ìåæäèííà è êðàéíà
öåíòðîôóãà
Ïðàíå, èçïëàêâàíèÿ,
ìåæäèííà è êðàéíà
öåíòðîôóãà
Ñèíòåòè÷íè
Óñòîé÷èâè öâåòíè
ìíîãî çàìúðñåíè
(áåáåøêè äðåõè è äð.)
Óñòîé÷èâè öâåòíè
(âñÿêàêúâ òèï ëåêî
çàìúðñåíè äðåõè)
Óñòîé÷èâè öâåòíè
ìíîãî çàìúðñåíè
(áåáåøêè äðåõè è äð.)
Íåóñòîé÷èâè öâåòíè
(âñÿêàêúâ òèï ëåêî
çàìúðñåíè äðåõè)
Íåóñòîé÷èâè öâåòíè
(âñÿêàêúâ òèï ëåêî
çàìúðñåíè äðåõè)
Ïðàíå, èçïëàêâàíèÿ, öåíòðîôóãà
áåç íàìà÷êâàíå èëè çà ôèíè
äðåõè/ëåêà öåíòðîôóãà/
Ïðàíå, èçïëàêâàíèÿ, öåíòðîôóãà
áåç íàìà÷êâàíå èëè çà ôèíè
äðåõè/ëåêà öåíòðîôóãà/
Ïðàíå, èçïëàêâàíèÿ, öåíòðîôóãà
áåç íàìà÷êâàíå èëè çà ôèíè
äðåõè/ëåêà öåíòðîôóãà/
Ïðàíå, èçïëàêâàíèÿ, öåíòðîôóãà
áåç íàìà÷êâàíå èëè çà ôèíè
äðåõè/ëåêà öåíòðîôóãà/
30
Ïðàíå, èçïëàêâàíèÿ è ëåêà
öåíòðîôóãà
50
Ïðàíå, èçïëàêâàíèÿ è ëåêà
öåíòðîôóãà
45
Ïðàíå, èçïëàêâàíèÿ, áåç
íàìà÷êâàíå èëè èçòî÷âàíå
Ô èíè
Äåëèêàòíà
×ÀÑÒÈ×ÍÈ ÏÐÎÃÐÀÌÈ
Èçïëàêâàíå
•
•
Èçïëàêâàíèÿ è öåíòðîôóãà
Äåëèêàòíî
èçïëàêâàíå
•
•
Èçïëàêâàíèÿ, öåíòðîôóãà áåç
íàìà÷êâàíå èëè èçòî÷âàíå
Èçòî÷âàíå è åíåðãè÷íà
öåíòðîô óãà
Èçòî÷âàíå è ëåêà
öåíòðîô óãà
Öåíòðîô óãà
Ëåêà öåíòðîô óãà
Èçòî÷âàíå
Èçòî÷âàíå
Áåëåæêà
Çà îïèñàíèåòî íà ôóíêöèÿòà “áåç íàìà÷êâàíå” âèæ “ëåñíî ãëàäåíå” íà ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà. Äàííèòå
ïðèâåäåíè â òàáëèöàòà ñà óêàçàòåëíè.
Ñïåöèàëíà ïðîãðàìà
Äíåâíà 30’ (ïðîãðàìà 9 çà ñèíòåòè÷íè òúêàíè), êîÿòî å ðàçðàáîòåíà çà ïðàíå íà ëåêî çàìúðñåíè äðåõè:
òðàå ñàìî 30 ìèíóòè è ïî òîçè íà÷èí ïåñòè âðåìå è ñðåäñòâà. Ñ èçáèðàíåòî íà ïðîãðàìàòà (9 íà 30°C)
ìîæå äà ïåðåòå åäíîâðåìåííî òúêàíè îò ðàçëè÷åí âèä (ñ èçêëþ÷åíèå íà âúëíà è êîïðèíà) ñ ìàêñèìàëíî
òåãëî äî 3 êã. Ïðåïîðú÷âà ñå èçïîëçâàíåòî íà òå÷åí ïåðèëåí ïðåïàðàò.
78
Ïðîãðàìèðàíå ñïîðåä
ïîòðåáíîñòèòå
Ðåãóëèðàíå íà òåìïåðàòóðàòà
Ðåãóëèðàíå íà öåíòðîôóãàòà
Îïèñàíèå
Êàòî íàòèñíåòå áóòîíà
íà äèñïëåÿ ùå ñå èçîáðàçè
ìàêñèìàëíàòà ñêîðîñò íà öåíòðîôóãàòà çà èçáðàíàòà ïðîãðàìà.
Ñ íàòèñêàíåòî íà áóòîíà ñòîéíîñòèòå ñå íàìàëÿâàò äî OFF èçêëþ÷âàíå íà öåíòðîôóãàòà (íàòèñíåòå îòíîâî, çà äà ñå âúðíåòå
êúì íàé-ãîëÿìàòà ñòîéíîñò). Èçêëþ÷âàíåòî íà öåíòðîôóãàòà ñå
. Ðåãóëèðàíåòî íà öåíòðîôóãàòà å
îáîçíà÷àâà ñúñ çíàêà
âúçìîæíî çà âñè÷êè ïðîãðàìè ñ èçêëþ÷åíèå íà 11 è èçòî÷âàíå.
BG
Ìîíòèðàíå
Êàòî íàòèñíåòå áóòîíà
íà äèñïëåÿ ùå ñå èçîáðàçè
ìàêñèìàëíî äîïóñòèìàòà òåìïåðàòóðà íà èçáðàíàòà ïðîãðàìà.
Âúçìîæíî å äà íàìàëèòå òåìïåðàòóðàòà ñ íàòèñêàíå íà ñúùèÿ
áóòîí. OFF îçíà÷àâà ïðàíå ñúñ ñòóäåíà âîäà.Ðåãóëèðàíåòî íà
òåìïåðàòóðàòà å âúçìîæíî ñ âñè÷êè ïðîãðàìè çà ïðàíå.
Äîïúëíèòåëíè ôóíêöèè
Ä å éñ òâ èå
àê ä à ñ å èçï î ëçâ à
Ðàáîòè ñ
ïð î ãð àì è:
Öèêúë íà
èçáåëâàíå,
ïîäõîäÿù çà
îòñòðàíÿâàíå íà
óïîðèòè ïåòíà.
Íàïîìíÿ ìå â è äà èçñ èïåòå áåë èíàòà â äîïúë íèòåë íîòî
îòäå ëå íèå 4 (â èæ ñ òð. 80).
Íå ñ å äîïóñ êà ñ ïðîã ðàìàòà çà ë å ñ í î ãëàä å í å .
2, 3, 4 , 5,
6, 7 , 8, 10,
èçïëàêâàíèÿ.
Íàìàëÿâà
íàìà÷êâàíåòî íà
òúêàíèòå è óëåñíÿâà
ãëàäåíåòî.
Ñ âúâåæäàíåòî íà òàçè äîïúëíèòåëíà ô óíêöèÿ ïðîãðàìè 6, 7 , 8, 11
è äåëèêàòíî èçïëàêâàíå çàâúðøâàò ñ ïðàíå íàêèñíàòî âúâ âîäàòà
(áåç íàìà÷êâàíå) è èêîíàòà
ïðèìèãâà. ;
- çà äà çàâúðøè öèêúëúò, íàòèñíåòå áóòîíúò ÑÒÀÐÒ/ÀÍÓËÈÐÀÍÅ;
- çà äà íàïðàâèòå ñàìî èçòî÷âàíå, ïîñòàâåòå êëþ÷à çà ïðîãðàìèòå
íà
è íàòèñíåòå áóòîíà ÑÒÀÐÒ/ÀÍÓËÈÐÀÍÅ.
Íå ñå äîïóñêà ñ ô óíêöèÿòà èçáåëâàíå.
Âñè÷êè
îñâåí 1, 2,
9, 10,
èçòî÷â àíå.
Ñó ï å ð
èçï èð àí å
Çà áåçóïðå ÷íî
÷èñ òî ïðàíå ,
â èäèìî ïî-áÿ ë î
îò ñ òàíäàðòíîòî
êë àñ À.
Íå ñ å äîïóñ êà ñ ô óíêöèÿ òà Áúð çî ï ð àí å
1, 2, 3, 4 ,
5, 6, 7 , 8
Áúð çî ï ð àí å
Íàìàëÿ â à ñ 30%
â ðå ìåòðàå íå òî íà
öèêúë à íà ïðàíå .
Íå ñ å äîïóñ êà ñ äîïúë íèòå ëíàòà ô óíêöèÿ Ñó ï å ð èçïèð àí å .
1, 2, 3, 4 ,
5, 6, 7 , 8
Óâåëè÷àâà
ðåçóëòàòà îò
èçïëàêâàíåòî.
Ïðåïîðú÷âà ñå, êîãàòî ïåðàëíàòà ìàøèíà å íàïúëíî íàòîâàðåíà
èëè å çàðåäåíà ñ ïî-ãîëÿìî êîëè÷åñòâî ïåðèëíè ïðåïàðàòè.
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 , 8,
èçïëàêâàíèÿ.
Èçáå ë â àí å
Ëåñíî ãëàäåíå
Äîïúëíèòåëíî
èçïëàêâàíå
79
Ñåðâèçíî
îáñëóæâàíå
Âñ è÷êè
Ïðîáëåìè
Íàòèñíåòå
(áóòîí ÈÇÁÎÐ) íÿêîëêî ïúòè, äîêàòî èçáåðåòå ñëåä
êîëêî ÷àñà äà ñå âêëþ÷è ïðîãðàìàòà.
OFF îçíà÷àâà áåç îòëàãàíå âúâ âðåìåòî.
Ïîääðúæêà
Èçïúëíåíèåòî íà
ïðîãðàìàòà ìîæå äà
áúäå îòëîæåíî â
ðàìêèòå íà 24 ÷àñà.
Çàäàâàíå ñëåä
êîëêî ÷àñà äà
ñå ñòàð òèðà
ïð îãð àìàòà
Ïðåäïàçíè
ìåðêè
Ä î ï úë í èòå ë í è
ô ó í êöèè
Ïåðèëíè
ïðåïàðàòè
1. Ñ áóòîíà ÐÅÆÈÌ ìîæå äà ïðåìèíåòå ïðåç äîïúëíèòåëíèòå ôóíêöèè, êàòî âêëþ÷åíèÿò ñèìâîë ùå
ïðèìèãâà.
2. Çà äà ãî èçáåðåòå, íàòèñíåòå áóòîíúò ÈÇÁÎÐ, äîêàòî íà äèñïëåÿ ñå ïîÿâè íàäïèñúò ON (çà çàäàâàíå
÷àñà íà âêëþ÷âàíå íà ïðîãðàìàòà ùå ñå ïîÿâè âðåìåòî: âèæ òàáëèöàòà ïî-äîëó).
3. Ïîòâúðäåòå èçáðàíîòî, êàòî íàòèñíåòå îòíîâî áóòîíà ÐÅÆÈÌ: çíàêúò çà äîïúëíèòåëíàòà ôóíêöèÿ
âúðõó äèñïëåÿ ùå ñïðå äà ìèãà.
Èçáðàíèòå äîïúëíèòåëíè ôóíêöèè ñå ðàçïîçíàâàò íà äèñïëåÿ ïî ïðàâîúãúëíèêà, êîéòî ãè îãðàæäà.
Ïðîãðàìè
Äîïúëíèòå ôóíêöèè çà ïðàíå, ïðåäâèäåíè â ïåðàëíàòà
ìàøèíà äàâàò âúçìîæíîñò çà ïîñòèãàíå íà æåëàíîòî áÿëî è
÷èñòî ïðàíå. Çà èçáîð íà äîïúëíèòå ôóíêöèè å íåîáõîäèìî äà
ñå ñëåäâà ñúùàòà ïðîöåäóðà:
Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è òúêàíè
BG
Êàñåòà çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
Äîáðèÿò ðåçóëòàò îò ïðàíåòî çàâèñè è îò ïðàâèëíîòî
äîçèðàíå íà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè. Ñ ïðåäîçèðàíå
íå ñå ïåðå åôåêòèâíî è ñå ñïîìàãà çà îòëàãàíåòî íà
íàëåïè ïî âúòðåøíàòà ñòðàíà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà
è äî çàìúðñÿâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà.
MAX
Èçòåãëåòå êàñåòàòà çà
ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè è
èçñèïåòå ïðàõà çà
ïðàíå è äîïúëíèòå
ïðåïàðàòè ïî ñëåäíèÿ
íà÷èí.
4
1
2
3
îòäåëåíèå 1: Ïðåïàðàò çà ïðåäïðàíå (íà ïðàõ)
Ïðåäè äà èçñèïåòå ïðåïàðàòà, ïðîâåðåòå äàëè
íå å ïîñòàâåíî äîïúëíèòåëíîòî îòäåëåíèå 4.
îòäåëåíèå 2: Ïðåïàðàò çà ïðàíå
(íà ïðàõ èëè òå÷åí)
Òå÷íèÿò ïðåïàðàò ñå èçñèïâà ïðåäè âêëþ÷âàíåòî
íà ìàøèíàòà.
îòäåëåíèå 3: Äîïúëíèòåëíè ïðåïàðàòè
(îìåêîòèòåë è äð.)
Îìåêîòèòåëÿò íå òðÿáâà äà èçëèçà èçâúí ðåøåòêàòà.
äîïúëíèòåëíî îòäåëåíèå 4: Áåëèíà
Íå èçïîëçâàéòå ïðåïàðàòè çà ðú÷íî ïðàíå,
çàùîòî îáðàçóâàò ìíîãî ïÿíà.
Öèêúë íà èçáåëâàíå
Îáèêíîâåíàòà áåëèíà ñå èçïîëçâà çà óñòîé÷èâè
áåëè òúêàíè, à äåëèêàòíàòà áåëèíà çà öâåòíè,
ñèíòåòè÷íè è âúëíåíè òúêàíè.
MAX
MAX
Ïîñòàâåòå ïðèëîæåíîòî
äîïúëíèòåëíî îòäåëåíèå
4 â îòäåëåíèå 1.
Ïðè äîçèðàíåòî íà
áåëèíàòà íå
íàäâèøàâàéòå
ìàêñèìàëíîòî íèâî,
ïîêàçàíî íà öåíòðàëíèÿ
ùèôò (âèæ ôèãóðàòà).
Ñàìî çà èçáåëâàíå èçñèïåòå áåëèíàòà â
äîïúëíèòåëíîòî îòäåëåíèå 4 è èçáåðåòå ïðîãðàìà
(çà ïàìó÷íè òúêàíè) èëè èçïëàêâàíå
èçïëàêâàíå
(çà ñèíòåòè÷íè òúêàíè).
Çà èçáåëâàíå ïî âðåìå íà ïðàíå èçñèïåòå ïåðèëíèÿ
ïðåïàðàò è äîïúëíèòåëíèòå ïðåïàðàòè, èçáåðåòå
æåëàíàòà ïðîãðàìà è âêëþ÷åòå äîïúëíèòåëíàòà
ôóíêöèÿ çà èçáåëâàíå (âèæ ñòð. 79).
80
Èçïîëçâàíåòî íà äîïúëíèòåëíîòî îòäåëåíèå 4
èçêëþ÷âà ïðåäïðàíåòî. Îñâåí òîâà èçáåëâàíåòî
íå ìîæå äà ñå èçâúðøè ñ ïðîãðàìè 11 (êîïðèíåíè
òúêàíè) è âñåêèäíåâíà 30’ (âèæ ñòð. 78).
Ðàçïðåäåëÿíå íà ïðàíåòî
• Ðàçïðåäåëåòå ïðàíåòî ñúîáðàçíî:
- òèïà íà òúêàíèòå / çíàêúò âúðõó åòèêåòà.
- öâåòîâåòå: îòäåëåòå öâåòíèòå îò áåëèòå äðåõè.
• Èçïðàçíåòå äæîáîâåòå è ïðîâåðåòå êîï÷åòàòà.
• Íå íàäâèøàâàéòå óêàçàíèòå ñòîéíîñòè çà
òåãëîòî íà ñóõîòî ïðàíå:
Óñòîé÷èâè òúêàíè: ìàêñèìàëíî 5 êã
Ñèíòåòè÷íè òúêàíè: ìàêñèìàëíî 2,5 êã
Ôèíè òúêàíè: ìàêñèìàëíî 2 êã
Âúëíåíè òúêàíè: ìàêñèìàëíî 1 êã
Êîëêî òåæè ïðàíåòî?
1
1
1
1
1
÷àðøàô 400-500 ã
êàëúôêà 150-200 ã
ïîêðèâêà 400-500 ã
õàâëèÿ 900-1200 ã
êúðïà 150-250 ã
Ñïåöèôè÷íî ïðàíå
Ïåðäåòà: ñãúíåòå ãè è ãè ïîñòàâåòå â êàëúôêà
èëè ìðåæåñòà òîðáà. Ïåðåòå ñàìî òÿõ áåç äà
íàäâèøàâàòå ïîëîâèíàòà îò òîâàðà. Èçïîëçâàéòå
ïðîãðàìà 11, êîÿòî àâòîìàòè÷íî èçêëþ÷âà
öåíòðîôóãàòà.
ßêåòà ñ ïóõåíà ïîäïëàòà è àíóðàöè: àêî
ïóõåíàòà ïîäïëàòà å îò ãúñêà èëè ïàòèöà ìîãàò
äà ñå ïåðàò â ïåðàëíàòà ìàøèíà. Îáúðíåòå
ÿêåòàòà è çàðåäåòå ìàøèíàòà äî 2-3 êã, êàòî
ïîâòîðèòå èçïëàêâàíåòî äâà èëè òðè ïúòè è
èçïîëçâàòå ëåêà öåíòðîôóãà.
Òåíèñ îáóâêè: ïî÷èñòåòå ãè îò êàëòà. Ìîãàò äà
ñå ïåðàò ñ äúíêè è óñòîé÷èâè òúêàíè, íî íå è ñ
áÿëî ïðàíå.
Âúëíåíè òúêàíè: çà äà ïîñòèãíåòå íàé-äîáðè
ðåçóëòàòè, èçïîëçâàéòå ñïåöèôè÷íè ïåðèëíè
ïðåïàðàòè è íå çàðåæäàéòå ñ ïîâå÷å îò 1 êã .
Woolmark Platinum Care
(Êàøìèðåíè äðåõè)
Äåëèêàòíî êàòî ïðàíåòî íà ðúêà.
Àðèñòîí âúâåäå íîâ ñòàíäàðò ñ
èçêëþ÷èòåëíî âèñîêè õàðàêòåðèñòèêè,
ïðèçíàò îò The Woolmark Company, ñ
ïðåñòèæíàòà ìàðêà Woolmark Platinum Care. Àêî
âúðõó ïåðàëíàòà ìàøèíà å íàïèñàíî ëîãîòî
Woolmark Platinum Care ìîæåòå äà ïåðåòå ñ
èçêëþ÷èòåëíè ðåçóëòàòè âúëíåíè äðåõè, íîñåùè
åòèêåòà “Äà ñå ïåðå íà ðúêà” (M.00221):
Èçáåðåòå ïðîãðàìà 10 çà âñè÷êè äðåõè ñ
åòèêåò “Äà ñå ïåðå íà ðúêà”, êàòî
èçïîëçâàòå ñïåöèàëíè ïåðèëíè ïðåïàðàòè.
Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò è
ïðåïîðúêè
Îáùè ïðåäîõðàíèòåëíè ìåðêè
• Íå äîêîñâàéòå ìàøèíàòà, êîãàòî ñòå áîñè èëè
ñ ìîêðè èëè âëàæíè ðúöå èëè êðàêà.
• Íå îòâàðÿéòå êàñåòàòà ñ ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
äîêàòî, ïåðàëíàòà ìàøèíà ðàáîòè.
• Íèêîãà íå îòâàðÿéòå ëþêà ñúñ ñèëà, çàùîòî
ìîæå äà ñå ïîâðåäè ìåõàíèçìà çà áåçîïàñíîñò,
êîéòî ïðåäïàçâà îò ñëó÷àéíî îòâàðÿíå.
• Âèíàãè êîíòðîëèðàéòå äåöàòà äà íå ñå
äîáëèæàâàò äî ðàáîòåùàòà ìàøèíà.
• Ïî âðåìå íà ïðàíåòî ëþêúò ñå íàãðÿâà.
• Ïðåäè äà çàðåäèòå ìàøèíàòà, ïðîâåðåòå äàëè
êàçàíúò å ïðàçåí.
• Óíèùîæàâàíå íà îïàêîâú÷íèÿ ìàòåðèàë:
ñïàçâàéòå ìåñòíèòå íîðìè – ïî òîçè íà÷èí
îïàêîâú÷íèÿò ìàòåðèàë ìîæå äà ñå ðåöèêëèðà.
• Çà èçáÿãâàíå íà ðàçõèùåíèÿ è çà îïàçâàíå íà
îêîëíàòà ñðåäà äîçèðàéòå äîáðå ïåðèëíèÿ
ïðåïàðàò â çàâèñèìîñò îò òâúðäîñòòà íà
âîäàòà, îò ñòåïåíòà íà çàìúðñÿâàíå è îò
êîëè÷åñòâîòî äðåõè çà ïðàíå. Âúïðåêè, ÷å ñà
áèîëîãè÷íî ðàçãðàæäàùè ñå, ïåðèëíèòå
ïðåïàðàòè ñúäúðæàò åëåìåíòè, êîèòî ïðîìåíÿò
ðàâíîâåñèåòî â ïðèðîäàòà. Èçáÿãâàéòå êîëêîòî
å âúçìîæíî óïîòðåáàòà íà îìåêîòèòåë.
• Ïðàíåòî êúñíî âå÷åð äî ðàíî ñóòðèí ñïîìàãà
çà íàìàëÿâàíå íà êîíñóìàöèÿòà íà
åëåêòðîåíåðãèÿ.
Ôóíêöèÿòà çà èçáîð íà òîâà ñëåä êîëêî ÷àñà
äà ñå âêëþ÷è ïðîãðàìàòà (âèæ ñòð. 79) ïîìàãà
ìíîãî çà îðãàíèçèðàíå íà ïðàíåòî çà
ñïåñòÿâàíå íà åëåêòðîåíåðãèÿ.
• Àêî ïðàíåòî òðÿáâà ñå èçñóøè â ñóøèëíà
ìàøèíà, èçáåðåòå ïî-ãîëÿìà ñêîðîñò çà
öåíòðîôóãèðàíå. Ìàëêîòî êîëè÷åñòâî âîäà,
êîÿòî îñòàâà â ïðàíåòî âîäè äî ñïåñòÿâàíå íà
âðåìå è åëåêòðîåíåðãèÿ â ïðîãðàìàòà çà
èçñóøàâàíå.
81
Ñåðâèçíî
îáñëóæâàíå
• Ïðåòîïÿâàíå íà ñòàðàòà ïåðàëíà ìàøèíà:
ïðåäè äà ÿ ïðåòîïèòå/ïðåäàäåòå çà ñòàðî
æåëÿçî íàïðàâåòå ÿ íåèçïîëçâàåìà, êàòî
èçðåæåòå çàõðàíâàùèÿ êàáåë è îòêà÷èòå ëþêà.
• Êàòî îáðàáîòèòå ïåòíàòà ñúñ ñïåöèàëíè
ïðåïàðàòè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì èëè ãè
îñòàâèòå äà ñå íàêèñíàò ïðåäè ïðàíåòî
íàìàëÿâàòå íåîáõîäèìîñòòà äà ïåðåòå ïðè
âèñîêà òåìïåðàòóðà. Ùå ñïåñòèòå äî 50%
åëåêòðîåíåðãèÿ, êàòî èçïîëçâàòå ïðîãðàìà íà
60°C âìåñòî íà 90°C èëè òàêàâà íà 40°C
âìåñòî íà 60°C.
Ïðîáëåìè
Ïðåòîïÿâàíå
• Ïðåäïðàíåòî å íåîáõîäèìî ñàìî çà ìíîãî
çàìúðñåíè äðåõè. Ñ èçáÿãâàíåòî ìó
ñïåñòÿâàòå ïåðèëíè ïðåïàðàòè, âðåìå, âîäà è
ìåæäó 5 è 15% åëåêòðîåíåðãèÿ.
Ïîääðúæêà
• Ïðåìåñòâàíåòî äà ñå èçâúðøâà âíèìàòåëíî îò
äâàìà èëè òðèìà äóøè. Íèêîãà îò ñàì ÷îâåê,
çàùîòî ïåðàëíàòà ìàøèíà òåæè ìíîãî.
• Çà äà íå ñå ðàçõèùàâàò ðåñóðñè, ïåðàëíàòà
ìàøèíà òðÿáâà ñå èçïîëçâà ìàêñèìàëíî
çàðåäåíà. Ìàêñèìàëíî çàðåäåíà ìàøèíà â
ñðàâíåíèå ñ äâå çàðåäåíè íà ïîëîâèíàòà âîäè
äî 50% åíåðãèéíè ñïåñòÿâàíèÿ.
Ïðåäïàçíè
ìåðêè
•  ñëó÷àé íà ïîâðåäà ïî íèêàêúâ ïîâîä íå
äîñòèãàéòå äî âúòðåøíèòå ìåõàíèçìè â îïèòè
çà ðåìîíò.
Ñïåñòÿâàíå íà ïåðèëíè ïðåïàðàòè, âîäà,
åëåêòðîåíåðãèÿ è âðåìå
Ïåðèëíè
ïðåïàðàòè
• Íå äîêîñâàéòå ìàðêó÷à çà ìðúñíàòà âîäà,
çàùîòî ìîæå äà äîñòèãíå âèñîêè òåìïåðàòóðè.
Àêî ïðåç ëþêà ñå âèæäà ìàëêî âîäà, òî å çàùîòî
ñ íîâàòà òåõíîëîãèÿ íà Àðèñòîí çà ìàêñèìàëíî
÷èñòî ïðàíå å äîñòàòú÷íî ïî-ìàëêî îò ïîëîâèíàòà
âîäà: ñ öåë îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà.
BG
Ïðîãðàìè
• Íå èçêëþ÷âàéòå ùåïñåëà îò çàõðàíâàùèÿ
êîíòàêò ñ òåãëåíå íà êàáåëà, à êàòî äúðæèòå
ùåïñåëà.
Òåõíîëîãèÿ â ñëóæáà íà îêîëíàòà ñðåäà
Îïèñàíèå
• Ïåðàëíàòà ìàøèíà òðÿáâà äà ñå èçïîëçâà
ñàìî îò âúçðàñòíè õîðà ñúãëàñíî
èíñòðóêöèèòå, ïðåäîñòàâåíè â òàçè êíèæêà.
Ñïåñòÿâàíå è îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà
Ìîíòèðàíå
Ïåðàëíàòà ìàøèíà å ïðîåêòèðàíà è
ïðîèçâåäåíà â ñúîòâåòñòâèå ñ ìåæäóíàðîäíèòå
íîðìè çà áåçîïàñíîñò. Ïðåäóïðåæäåíèÿòà òóê ñà
ïðîäèêòóâàíè ïî ïðè÷èíè çà áåçîïàñíîñò è òðÿáâà
äà ñå ÷åòàò âíèìàòåëíî.
Ïîääðúæêà è ïî÷èñòâàíå
BG
Ñïèðàíå íà âîäàòà è èçêëþ÷âàíå íà
åëåêòðîçàõðàíâàíåòî
Ïî÷èñòâàíå íà ïîìïàòà
• Çàòâàðÿéòå êðàíà çà âîäà ñëåä âñÿêî ïðàíå. Ïî
òîçè íà÷èí ñå îãðàíè÷àâà èçíîñâàíåòî íà
õèäðàâëè÷íàòà èíñòàëàöèÿ íà ïåðàëíàòà
ìàøèíà è ñå îãðàíè÷àâà îïàñíîñòòà îò òå÷îâå.
Ïåðàëíàòà ìàøèíà å îêîìïëåêòîâàíà ñúñ
ñàìîïî÷èñòâàùà ñå ïîìïà, êîÿòî íÿìà íóæäà îò
ïîääðúæêà. Âúçìîæíî å îáà÷å ìàëêè ïðåäìåòè êàòî
ìîíåòè è êîï÷åòà äà ïîïàäíàò âúâ ôèëòúðà, êîéòî
ïðåäïàçâà ïîìïàòà è ñå íàìèðà â äîëíàòà é ÷àñò.
• Èçêëþ÷âàéòå çàõðàíâàùèÿ êàáåë, êîãàòî
ïî÷èñòâàòå ïåðàëíàòà ìàøèíà è ïî âðåìå íà
ðàáîòè ïî ïîääðúæêàòà.
Óâåðåòå ñå, ÷å öèêúëúò íà ïðàíå å çàâúðøèë è
èçêëþ÷åòå îò êîíòàêòà.
Ïî÷èñòâàíå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà
Âúíøíàòà ÷àñò è ãóìåíèòå ÷àñòè ìîãàò äà ñå
ïî÷èñòâàò ñ êúðïà ñ õëàäêà âîäà è ñàïóí. Íå
èçïîëçâàéòå ðàçòâîðèòåëè èëè àáðàçèâíè
ïðåïàðàòè.
Çà äîñòúï äî ôèëòúðà:
1. ñâàëåòå ïàíåëà â
ïðåäíàòà ÷àñò íà
ïåðàëíàòà ìàøèíà ñ
ïîìîùòà íà îòâåðòêà
(âèæ ôèãóðàòà);
Ïî÷èñòâàíå íà ÷åêìåäæåòî çà
ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
Èçâàäåòå ÷åêìåäæåòî ñ
ïîâäèãàíå è èçòåãëÿíå
íàâúí (âèæ ôèãóðàòà).
Èçìèéòå ãî ïîä òå÷àùà
âîäà. Òîâà ïî÷èñòâàíå
òðÿáâà äà ñå èçâúðøâà
÷åñòî.
1
2
2. îòâèéòå êàïà÷êàòà,
êàòî ÿ çàâúðòèòå â
ïîñîêà îáðàòíà íà
÷àñîâíèêîâàòà
ñòðåëêà (âèæ
ôèãóðàòà); íîðìàëíî
å äà èçòå÷å ìàëêî
âîäà;
Ïîääðúæêà íà ëþêà è êàçàíà
• Îñòàâÿéòå ëþêà âèíàãè îòêðåõíàò çà èçáÿãâàíå
îáðàçóâàíåòî íà ëîøè ìèðèçìè.
3.ïî÷èñòåòå âíèìàòåëíî îòâúòðå;
4.çàâèéòå îòíîâî êàïà÷êàòà;
5.çàòâîðåòå îòíîâî ïàíåëà, êàòî ïðåäè äà ãî
íàòèñíåòå ñå óâåðåòå, ÷å ñòå ïîñòàâè ïðàâèëíî
êðà÷åòàòà.
Ïðîâåðêà íà ìàðêó÷à çà ñòóäåíàòà
âîäà
Ïðîâåðÿâàéòå ìàðêó÷à çà ñòóäåíàòà âîäà ïîíå
âåäíúæ ãîäèøíî. Äà ñå çàìåíè, àêî å íàïóêàí è
íàöåïåí, çàùîòî ïî âðåìå íà ïðàíå ãîëÿìîòî
íàëÿãàíå ìîæå äà ïðåäèçâèêà âíåçàïíî ñïóêâàíå.
Íèêîãà íå èçïîëçâàéòå âå÷å èçïîëçâàí ìàðêó÷.
82
Ïðîáëåìè è ìåðêè çà
îòñòðàíÿâàíåòî èì
Âúçìîæíî å ïåðàëíàòà ìàøèíà äà îòêàæå äà ðàáîòè. Ïðåäè äà ïîçâúíèòå â ñåðâèçà (âèæ ñòð. 84)
ïðîâåðåòå äàëè íå ñòàâà âúïðîñ çà ëåñíî ðàçðåøèì ïðîáëåì, êàòî ñè ïîìîãíåòå ñúñ ñëåäâàùèÿ ñïèñúê.
BG
Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå ñå
âêëþ÷âà.
• Ùåïñåëúò íå å âêëþ÷åí êúì åëåêòðè÷åñêè êîíòàêò èëè íå å
äîáðå âêëþ÷åí, çà äà ïðàâè êîíòàêò.
• Íÿìàòå òîê âêúùè.
Íå çàïî÷âà öèêúëà íà ïðàíå.
• Ëþêúò íå å äîáðå çàòâîðåí (íà äèñïëåÿ ñå èçîáðàçÿâà
íàäïèñúò DOOR (ÂÐÀÒÀ)).
íå å áèë íàòèñíàò.
• Áóòîíúò
• Áóòîíúò ÑÒÀÐÒ/ÀÍÓËÈÐÀÍÅ íå å áèë íàòèñíàò.
• Êðàíúò çà âîäàòà íå å îòâîðåí.
• Çàäàäåí å ÷àñ çà ñòàðòèðàíå íà ïðîãðàìàòà (âèæ ñòð. 79).
Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå ñå ïúëíè
ñ âîäà (íà äèñïëåÿ ñå ïîêàçâà
íàäïèñ H 2O).
•
•
•
•
•
•
Ïåðàëíàòà íåïðåêúñíàòî ñå
ïúëíè è èçòî÷âà.
• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà íå å ìîíòèðàí ìåæäó 65 è 100 ñì îò
çåìÿòà (âèæ ñòð. 75).
• Êðàÿò íà ìàðêó÷à çà ìðúñíàòà âîäà å ïîòîïåí âúâ âîäàòà (âèæ ñòð. 75).
• Êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà â ñòåíàòà íÿìà îòäóøíèê.
Îïèñàíèå
Âúçìîæíè ïðè÷èíè / Ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì:
Ìîíòèðàíå
Ïðîáëåìè:
Ïðîãðàìè
Ìàðêó÷úò çà ñòóäåíàòà âîäà íå å ñâúðçàí êúì êðàíà.
Ìàðêó÷úò å ïðåãúíàò.
Êðàíúò çà âîäà íå å îòâîðåí.
Íÿìà âîäà ïî âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà.
Íàëÿãàíåòî å íåäîñòàòú÷íî.
Áóòîíúò ÑÒÀÐÒ/ÀÍÓËÈÐÀÍÅ íå å áèë íàòèñíàò.
Ïåðàëíàòà èìà òå÷.
• Ìàðêó÷úò çà ñòóäåíàòà âîäà íå å äîáðå ñâúðçàí (âèæ ñòð. 74).
• Êàñåòàòà çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè å çàïóøåíî (çà ïî÷èñòâàíîòî ìó
âèæ ñòð. 82).
• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà íå å ñâúðçàí äîáðå (âèæ ñòð. 75).
Îáðàçóâà ñå òâúðäå ìíîãî
ïÿíà.
• Ïåðèëíèÿò ïðåïàðàò íå å çà àâòîìàòè÷íà ïåðàëíà (òðÿáâà äà èìà
íàäïèñ “çà àâòîìàòè÷íà ïåðàëíà”, “çà ïðàíå íà ðúêà è çà
àâòîìàòè÷íà ïåðàëíà” èëè ïîäîáåí íàäïèñ).
• Äîçèðàíåòî å áèëî òâúðäå ãîëÿìî.
83
Ñåðâèçíî
îáñëóæâàíå
• Ïðè ìîíòàæà êàçàíúò íå å áèë îòáëîêèðàí ïðàâèëíî (ñòð. 74).
• Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå å íèâåëèðàíà (âèæ ñòð. 74).
• Ïåðàëíàòà ìàøèíà å ïðèòèñíàòà ìåæäó ìåáåëè è ñòåíà (âèæ ñòð. 74).
Ïðîáëåìè
Ïåðàëíàòà âèáðèðà ìíîãî ïî
âðåìå íà öåíòðîôóãèðàíå.
Ïîääðúæêà
• Ïðîãðàìàòà íå ïðåäâèæäà èçòî÷âàíå: ñ íÿêîè ïðîãðàìè òðÿáâà äà
ñå èçâúðøâà ðú÷íî (âèæ ñòð. 78).
• Âêëþ÷åíà å ôóíêöèÿòà çà ëåñíî èçãëàæäàíå: çà äà çàâúðøè
ïðîãðàìàòà, íàòèñíåòå áóòîíúò ÑÒÀÐÒ/ÀÍÓËÈÐÀÍÅ (âèæ ñòð. 79).
• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà å ïðå÷óïåí (âèæ ñòð. 75).
• Êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà å çàïóøåíà.
Ïðåäïàçíè
ìåðêè
Ïåðàëíàòà íå ñå èçòî÷âà èëè
íå öåíòðîôóãèðà.
Ïåðèëíè
ïðåïàðàòè
Àêî ñëåä òåçè ïðîâåðêè ïðîáëåìúò íå ñå ðàçðåøè çàòâîðåòå êðàíà çà
âîäàòà, èçêëþ÷åòå ïåðàëíàòà ìàøèíà è ïîçâúíåòå â ñåðâèçà. Àêî
æèëèùåòî âè ñå íàìèðà íà ïîñëåäíèòå åòàæè íà ñãðàäàòà,
íàëÿãàíåòî íà ñòóäåíàòà âîäà ìîæå äà å íèñêî, ïîðàäè êîåòî
ïåðàëíàòà ìàøèíà íåïðåêúñíàòî ñå ïúëíè è èçòî÷âà. Çà èçáÿãâàíå
íà òîâà íåóäîáñòâî â òúðãîâñêàòà ìðåæà ñå ïðåäëàãàò ïîäõîäÿùè
âúçâðàòíè êëàïàíè.
Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå
195037599.03
06/2003 - Xerox Business Services
Ïðåäè äà ñå ñâúðæåòå ñ îòîðèçèðàíèÿ ñåðâèç:
• Ïðîâåðåòå äàëè ìîæåòå äà ðàçðåøèòå ñàìè ïðîáëåìà (âèæ ñòð. 83);
• Âêëþ÷åòå îòíîâî ïðîãðàìàòà è ïðîâåðåòå äàëè íåóäîáñòâîòî å îòñòðàíåíî;
•  ïðîòèâåí ñëó÷àé ñå îáúðíåòå êúì îòîðèçèðàíèÿ òåõíè÷åñêè ñåðâèç íà òåëåôîííèÿ íîìåð,
ïîñî÷åí íà ãàðàíöèîííàòà êàðòà.
Íèêîãà íå ñå îáðúùàéòå êúì íåîòîðèçèðàíè òåõíèöè.
BG
Ñúîáùåòå:
• òèïà íà ïðîáëåìà;
• ìîäåëà íà ìàøèíàòà (Mod.);
• ñåðèéíèÿ íîìåð (S/N).
Òàçè èíôîðìàöèÿ ñå íàìèðà íà ôàáðè÷íàòà òàáåëêà, ðàçïîëîæåíà íà ãúðáà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà.
Ñåðâèçíî
îáñëóæâàíå
84
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа