close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

PDF, 0,0243 Мб - Міністерство освіти і науки України

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
,/
/О
20^ р.
М- Київ
№
Про відсторонення Завальню ка В. В.
У зв ’язку з численними зверненням и студентів Н аціонального
університету «О деська ю ридична академія» щ одо фактів тиску на них та
примусу до виконання завдань, не п о в’язаних з навчальним процесом, що
маю ть ознаки використання адміністративного ресурсу під час виборів до
В ерховної Ради У країни в інтересах президента А кадемії Ківалова Сергія
Васильовича, який балотується ш ляхом самовисування по одномандатному
виборчому округу № 135,
НА КАЗУЮ :
1. В ідсторонити для з ’ясування обставин Завальню ка Володим ира
В асильовича від виконання обов’язків ректора Н аціонального університету
«О деська ю ридична академія» до 28 ж овтня 2014 року.
2. Н а час відсторонення Завальню ка В. В. виконання обов’язків ректора
покласти на перш ого проректора, проректора з навчально-м етодичної роботи
А ракеляна М інаса Рамзесовича.
3. К онтроль за виконанням цього наказу залиш аю за собою.
М іністр
С. М. Квіт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа