close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Терехович Александр Николаевич

код для вставкиСкачать
Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный университет
Юридический факультет
Кафедра политологии
ТЕРЕХОВИЧ
Александр Николаевич
СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА:
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Дипломная работа
Научный руководитель:
кандидат политических наук,
доцент Н. А. Антанович
Допущен к защите
«___» _________________ 2014 г.
Зав. кафедрой политологии юридического факультета
Доктор политических наук, профессор С.В. Решетников
Минск, 2014
РЕФЕРАТ
Объем текстовой части дипломной работы 55 страниц, 4 таблицы, 64
источника, приложение.
Ключевые слова: ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА, СОЦИАЛЬНАЯ
РЕКЛАМА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
ГОСУДАРСТВО,
ВНУТРЕННЯЯ
ПОЛИТИКА,
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ,
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, ПРАКТИКА
РАЗВИТИЯ, КУРС РАЗВИТИЯ, МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ.
Объект исследования – трансформация социальной информации в форму
социальной и политической рекламы. Предметом исследования являются
особенности использования социальной и политической рекламы в
реализации политики современного государства.
Цель работы – выявление особенностей взаимодействия социальной и
политической
рекламы
при
реализации
основных
направлений
государственной политики.
Методологическую основу работы составляют общенаучные методы
(анализ и синтез, индукция и дедукция, описание и объяснение,
статистический анализ), а также сравнительный, системный, структурнофункциональный,
исторический,
формально-юридический
методы.
Применены методы политического анализа, а именно: элементы
моделирования, контент-анализ документов. При написании работы
использован
юридический подход, благодаря которому сформирована
концептуальная схема рассмотрения внутриполитического курса развития
Республики Беларусь.
Полученные результаты и их новизна: Проведен анализ сущности, задач и
функций социальной и политической рекламы. Изучены особенности
взаимодействия социальной и политической рекламы. Определено их место в
системе инструментов реализации основных направлений политики
государства. Разработаны авторские определения понятий «социальная
реклама», «политическая реклама», выявлены их существенные
характеристики. На примере Республики Беларусь показано развитие
социальной рекламы как динамичной характеристики политического
процесса.
Апробация результатов. В рамках тематики исследования автором
опубликована статья, основные положения которой были представлены на
ряде научных конференций.
РЭФЕРАТ
Аб’ём тэкставай часткі дыпломнай працы 55 старонак, 4 табліцы, 64
крыніцы, дадатак.
Ключавыя словы: ПАЛІТЫЧНАЯ РЭКЛАМА, САЦЫЯЛЬНАЯ РЭКЛАМА,
УЗАЕМАДЗЕЯННЕ,
САЦЫЯЛЬНАЯ
ІНФАРМАЦЫЯ,
ДЗЯРЖАВА,
УНУТРАНАЯ ПАЛІТЫКА, ПАЛІТЫЧНЫ ПРАЦЭС, РЭСПУБЛІКА
БЕЛАРУСЬ, КАНСТЫТУЦЫЙНЫ ЛАД, ІНФАРМАЦЫЙНАЯ СТРАТЭГІЯ,
КАНСТЫТУЦЫЯ, ПРАКТЫКА РАЗВІЦЦЯ, КУРС РАЗВІЦЦЯ, МАДЭЛЬ
ПАВОДЗІН.
Аб’ект даследавання – трансфармацыя сацыяльнай інфармацыі ў форму
сацыяльнай і палітычнай рэкламы. Прадметам даследавання з’яўляюцца
асаблівасці выкарыстання сацыяльнай і палітычнай рэкламы ў рэалізацыі
палітыкі сучаснай дзяржавы.
Мэта працы – Выяўленне асаблівасцяў узаемадзеяння сацыяльнай і
палітычнай рэкламы пры рэалізацыі асноўных накірункаў дзяржаўнай
палітыкі.
Метадалагічную аснову працы складаюць агульнанавуковыя метады
( аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, апісанне і тлумачэнне, статыстычны
аналіз), а таксама параўнальны, сістэмны, структурна-функцыянальны,
гістарычны, фармальна-юрыдычны метады. Ужыты метады палітычнага
аналізу, а менавіта: элементы мадэлявання, кантэнт-аналіз розных
дакументаў. Хоть праца не носіць выключна юрыдычны характар апора пры
яе напісанні на юрыдычны падыход мае вялікае значэнне. Дзякуючы гэтаму
падыходу сфармавалася схема разгляду ўнутрыпалітычнага курса развіцця
Рэспублікі Беларусь.
Атрыманыя вынікі і іх навізна: Зроблены аналіз задач і функцый
сацыяльнай і палітычнай рэкламы. На прыкладзе Республікі Беларусь
паказана развіццё сацыяльнай рэкламы як дынамічнай характарыстыкі
палітычнага працэсу. Вывучаны асаблівасці ўзаемаджеяння сацыяльнай і
палітычнай рэкламы. Вызначана іх месца пры рэалізацыі ўнутранай палітыкі
дзяржавы. Распрацаваны аўтарскія вызначэнні паняццяў “сацыяльная
рэклама”, “палітычная рэклама”, дадзена характэрыстыка іх атрэбутаў –
патрэбным, сталым прыкметам доследных з’яў, якія вылучаюць іх існасць.
Апрабацыя вынікаў. У рамках тэматыкі даследавання аўтарам
апублікаваны артыкул, асноўныя ідэі якой былі пададзены на шэрагу
навуковых канферэнцый.
REFERAT
Volumen des Textteils der Diplomarbeit 55 Seiten, 4 Tabellen, 64 Quellen,
Anhang.
Schlagwörter:
POLITISCHE
WERBUNG,
SOZIALE
WERBUNG,
ZUSAMMENARBEIT, SOZIALE INFORMATION, STAAT, INNENPOLITIK,
POLITISCHES ROZESS,REPUBLIK BELARUS, VERFASSUNGSORDNUNG,
INFORMATIONSSTRATEGIE,
VERFASSUNG,
PRAXIS
DER
ENTWICKLUNG, ENTWICKLUNGSKURS, VERHALTENSMUSTER.
Untersuchungsobjekt – Umwandlung der sozialen Information in die Form der
sozialen und politischen Werbung. Der Untersuchungsgegenstand sind
Besonderheiten der Verwendung der sozialen und politischen Werbung als der
Verwirklichung der Politik des modernen Staates.
Ziel der Arbeit – bestimmen die Eigenschaften der Wechselwirkung von sozialen
und politischen Werbung in der Umsetzung der wichtigsten Richtungen der
Staatspolitik.
Zu
der
methodologischen
Grundlage
der
Arbeit
gehören
gesamtwissenschaftliche Methode (Analyse und Synthese, Induktion und
Deduktion, Beschreibung und Erklärung, statistische Analyse) sowie Vergleichs-,
Systemmethode, strukturfunktionelle, historische, formall-rechtliche Methode. Es
werden Methoden der politischen Analyse verwendet, und zwar: Elemente des
Modellierens, Kontent-Analyse verschiedener Dokumente. Obwohl die Arbeit
ausschließlich den Rechtscarachter nicht trägt, spielte der Rechtsansatz bei ihrer
Erstellung eine große Rolle. Dank diesem Ansatz wurde das Schema der
Untersuchung des innenpolitischen Kurses der Entwicklung der Republik Belarus
gebildet.
Ergebnisse und ihre Neuheit: Es wurde die Analyse der Aufgaben und
Funktionen der sozialen und politischen Werbung durchgeführt. Anhang vom
Beispiel der Republik Belarus wurde die Entwicklung der sozialen Werbung als
dynamische Charakteristik des politischen Prozesses gezeigt. Es wurde ihre
Position im System von den Instrumenten der Verwirklichung der Innenpolitik des
Staates bestimmt. Vom Autor der Arbeit wurden auch die Definitionen solcher
Begriffe erarbeitet: „soziale Werbung“, „politische Werbung“. Die Attribute notwendige, ständige Merkmale der untersuchten Erscheinungen, die auch diese
Erscheinungen in ihrer ganzen Blöße darstellen – wurden bezeichnet.
Experimentelle
Erprobung
der
Ereignisse.
Im
Rahmen
des
Untersuchungsthemas wurde vom Autor einen Artikel veröffentlicht, dessen
Hauptideen zu den verschiedenen Wettbewerben eingereicht wurden.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа