close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ВАЗОРАТИ РУШДИ ИЅТИСОД ВА САВДОИ
ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН
МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ПАТЕНТУ ИТТИЛООТ
НАВИДИ ПАТЕНТЊ
ХАБАРНОМАИ РАСМЊ
Таърихи рўзи нашр 06.02.2014
Аз соли 1996 нашр мешавад
92
Душанбе -2014
MINISTRY OF ECONOMICAL
DEVELOPMENT AND TRADE OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
STATE INSTITUTION
NATIONAL CENTER FOR PATENTS
AND INFORMATION
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАТЕНТНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПАТЕНТНЫЙ ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
NAVIDI
PATENTI
OFFICIAL BULLETIN
Дата публикации 06.02.2014
Date of publication 06.02.2014
Издается с 1996 г.
Is published since 1996
92
Dushanbe -2014
МУНДАРИҶА * СОДЕРЖАНИЕ * CONTENTS
ИХТИРООТ - ИЗОБРЕТЕНИЯ
INVENTIONS
TAMFAЊОИ МОЛЇ- ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
TRADEMARKS
Нашри маълумот оиди тамљаіои молњ ва тамљаіои хизматрасонњ,
ки дар феіристи давлатии тамљаіои молњ ва тамљаіои хизматрасонњ
ба ѕайд гирифта шудаанд. ……………………………………………………………………….
Публикация сведений о товарных знаках и знаках обслуживания, зарегистрированных
в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Information on trademarks and service marks registered in the State register of trademarks
and service marks
4
Маълумотнома-Извещения-Notices ………………………………………………………………..…
30
Нишондодіо-Указатели-Indexes …………...………...…………………...………………...…
37
Тасвири рангаи тамљаи молњ ………………………………………………………………...…
Цветное изображение товарного знака
Coloured representation of trademark
39
Сарлавіа барои хабарномаи расмии «Навиди патентњ» …………………………...………..
Рубрика для официального бюллетеня «Патентный вестник»
Heading for Official bulletin «Navidi patenti»
40
МД ММПИ 2014
Навиди патентӣ
(92)
Патентный вестник
ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS
НАШРИ МАЪЛУМОТ ОИДИ ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ,
КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ
БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД
ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ И ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И
ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ
INFORMATION ON TRADEMARKS AND SERVICE MARKS REGISTERED IN THE STATE
REGISTER OF TRADEMARKS AND SERVICE MARKS
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
10995
07.08.2022
12012130
07.08.2012
26.11.2013
Никон Корпорейшн (JP)
Никон Корпорейшн (JP)
Nikon Corporation (JP)
(540)
(511)(510)
Синфи 09 – асбобҳо ва ускунаҳои
илмӣ, баҳрнавардӣ, геодезӣ, суратгирӣ, синамогарӣ, оптикӣ, барои
боркашӣ,
ченкунӣ,
сигналдиҳӣ,
назорат (тафтиш), наҷотдиҳӣ ва
таълим; асбобҳо ва ускунаҳо барои
таҳвил,
тақсимот,
табдилдиҳӣ,
ҷамъкунӣ, танзимкунӣ ё идоракунии
барқ; аппаратҳо барои сабт, таҳвил,
таҷдиди садо ё тасвирҳо; барандаҳои магнитии иттилоот, гирдаҳои
сабти садо; ихчам-гирдаҳо, DVDгирдаҳо ва дигар барандаҳои рақамии иттилоот; механизмҳо барои
аппаратҳои пардохташон пешакӣ;
хазинааппаратҳо, мошинҳои ҳисобкунӣ, таҷҳизот барои коркарди иттилоот ва компютерҳо; таъминоти
барномавӣ; таҷҳизот барои хомӯшкунии оташ; таҷҳизоти суратгирӣ, ва
4
инчунин қисмҳо ва лавозимотҳо
барои он; аппаратҳои суратгирӣ, ва
инчунин қисмҳо ва лавозимотҳо
барои онҳо; аппаратҳои суратгирии
рақамӣ, ва инчунин қисмҳо ва
лавозимотҳо барои онҳо; объективҳои аппаратҳои суратгирӣ; батареяҳо, аккумуляторҳо ва дастгоҳҳои
зарядгирии батареяҳо ва аккумуляторҳо барои аппаратҳои суратгирӣ
ва аппаратҳои суратгирии рақамӣ;
лавҳаҳои
(пултҳои)
идоракунии
фосилавӣ барои аппаратҳои суратгирӣ ва аппаратҳои суратгирии
рақамӣ; ғилофҳо барои аппаратҳои
суратгирӣ ва аппаратҳои суратгирии
рақамӣ; тасмаҳо барои аппаратҳои
суратгирӣ ва аппаратҳои суратгирии
рақамӣ;
дурбинҳо;
телескопҳо;
масофасанҷҳо; таъминоти барномавии компютерҳо барои таҳриркунӣ
ва идоракунии суратҳои фотографӣ
ва филмҳо; нашриёти электронӣ;
мошинҳо ва асбобҳои бевасли
ченкунӣ; таъминоти барномавии
компютерҳо; проекторҳои моеъбулӯрӣ; аппаратҳои суратгирӣ бо
проектори моеъбулӯрӣ; аппаратҳои
суратгирии рақамӣ бо проектори
моеъбулӯрӣ; микроскопҳо; микроскопҳои электронӣ; микроскопҳои
биологӣ; микроскопҳои электронии
рентгенӣ; нишонгиракҳои оптикӣ;
нишонгиракҳои телескопӣ; айнакҳои
Навиди патентӣ
якчашма; айнакҳо; айнакҳои бегӯшак; айнакҳои муҳофизатӣ; линзаҳои чашм; линзаҳои оптикӣ; линзаҳо
барои айнакҳо; линзаҳо барои
айнакҳои бегӯшак; линзаҳо барои
айнакҳои муҳофизатӣ; чанбаракҳо
барои айнакҳо; кортҳои хотири
ҷисмисахтӣ; кортҳои флэш-хотир;
системаҳои парваришкунии ҳуҷайраҳо ва мушоҳидакунии онҳо;
пурбинҳо;
нишонгиракҳо
барои
камонҳо
(арбалетҳо);
ромчаҳои
рақамии суратҳо; телескопҳо барои
яроқи оташфишон; нишонгиракҳои
оптикӣ барои яроқи оташфишон;
мошинҳо ва системаҳо барои
истеҳсоли нимноқилҳо; мошинҳо ва
системаҳо барои истеҳсоли моеъбулӯрҳо; дастгоҳҳои нимноқилии
намоишдиҳанда; дастгоҳҳои моеъбулӯрии намоишдиҳанда; асбобҳо
барои озмоиши нимноқилҳо; асбобҳо барои озмоиши моеъбулӯрҳо;
мошинҳо ва аппаратҳои пардоздиҳӣ
барои лавҳаҳои нимноқилӣ; қисмҳо
ва лавозимотҳо барои мошинҳо ва
системаҳо барои истеҳсоли нимноқилҳо; қисмҳо ва лавозимотҳо
барои мошинҳо ва системаҳо барои
истеҳсоли моеъбулӯрҳо; қисмҳо ва
лавозимотҳо
барои
дастгоҳҳои
нимноқилии намоишдиҳанда; қисмҳо
ва лавозимотҳо барои дастгоҳҳои
моеъбулӯрии намоишдиҳанда; қисмҳо ва лавозимотҳо барои асбобҳо
барои озмоиши нимноқилҳо; қисмҳо
ва лавозимотҳо барои асбобҳо
барои
озмоиши
моеъбулӯрҳо;
қисмҳо ва лавозимотҳо барои
мошинҳо ва аппаратҳои пардоздиҳӣ
барои лавҳаҳои нимноқилӣ; ғилофҳои махсус барои аппаратҳо ва
асбобҳои суратгирӣ ; полоҳо барои
нурҳои ултрабунафш барои аппаратҳои суратгирӣ ва аппаратҳои
суратгирии рақамӣ; полоҳо барои
аппаратҳои суратгирӣ ва аппаратҳои
суратгирии
рақамӣ;
лампаҳодурахшҳо барои аппаратҳои сурат-
(92)
Патентный вестник
гирӣ ва аппаратҳои суратгирии
рақамӣ; механизмҳои камонакҳо
(затворҳо) барои аппаратҳои суратгирӣ ва аппаратҳои суратгирии
рақамӣ; диапозитивҳо [суратгирӣ];
ғалтакҳо барои аппаратҳои суратгирӣ ва аппаратҳои суратгирии
рақамӣ; такяҳои аппаратҳои суратгирӣ; манзараҷӯҳо барои аппаратҳои
суратгирӣ ва аппаратҳои суратгирии
рақамӣ; пояҳо барои аппаратҳои
суратгирӣ ва аппаратҳои суратгирии
рақамӣ; эпидиаскопҳо; телефонҳои
мобилӣ; телефонҳои кандуӣ; смартфонҳо; терминалҳои дастӣ; пӯйишҳо
[таҷҳизот барои коркарди иттилоот];
камераҳо дар асбобҳо бо алоқаи
зарядӣ;
тамға-қоғазҳои
ороишӣ
барои аппаратҳои суратгирӣ; кортҳои хотири SD; кортҳои флэш-хотир;
USB-контсентраторҳо;
дастгоҳҳо
барои хониши флэш-кортҳо; таъминоти барномавӣ барои видеобозиҳо;
баландгӯякҳо; метрономҳо.
09 класс - приборы и инструменты
научные, морские, геодезические,
фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации,
контроля (проверки), спасания и
обучения; приборы и инструменты
для
передачи,
распределения,
трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи,
передачи, воспроизведения звука
или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD-диски и
другие цифровые носители информации; механизмы для аппаратов с
предварительной оплатой; кассовые
аппараты, счётные машины, оборудование для обработки информации
и компьютеры; программное обеспечение; оборудование для тушения
огня; фотографическое оборудование, а также части и принад-
5
Навиди патентӣ
лежности для него; фотоаппараты, а
также части и принадлежности для
них; цифровые фотоаппараты, а
также части и принадлежности для
них; объективы фотоаппаратов;
батареи, аккумуляторы и зарядные
устройства батарей и аккумуляторов
для фотоаппаратов и цифровых
фотоаппаратов; пульты дистанционного управления для фотоаппаратов
и цифровых фотоаппаратов; футляры для фотоаппаратов и цифровых фотоаппаратов; ремни для
фотоаппаратов и цифровых фотоаппаратов; бинокли; телескопы;
дальномеры; программное обеспечение компьютеров для редактирования и управления фотографиями
и фильмами; электронные публикации; бесконтактные измерительные машины и приборы; программное обеспечение компьютеров;
жидкокристаллические проекторы;
фотоаппараты с жидкокристаллическим
проектором;
цифровые
фотоаппараты с жидкокристаллическим проектором; микроскопы;
электронные микроскопы; биологические микроскопы; электронные
рентгеновские микроскопы; оптические прицелы; телескопические прицелы;
монокли;
очки;
пенсне;
защитные очки; глазные линзы;
оптические линзы; линзы для очков;
линзы для пенсне; линзы для
защитных очков; оправы для очков;
карты твёрдотельной памяти; карты
флэш-памяти; системы культивирования клеток и наблюдения за ними;
увеличительные стекла; прицелы
для арбалетов; цифровые фоторамки; телескопы для огнестрельного оружия; оптические прицелы
для огнестрельного оружия; машины
и
системы
для
производства
полупроводников; машины и системы для производства жидких
кристаллов;
полупроводниковые
экспонирующие устройства; жидко-
6
(92)
Патентный вестник
кристаллические
экспонирующие
устройства; приборы для испытания
полупроводников;
приборы
для
испытания
жидких
кристаллов;
полировальные машины и аппараты
для полупроводниковых пластин;
части и принадлежности для машин
и систем для производства полупроводников; части и принадлежности для машин и систем для
производства жидких кристаллов;
части
и
принадлежности
для
полупроводниковых экспонирующих
устройств; части и принадлежности
для жидкокристаллических экспонирующих устройств; части и принадлежности для приборов для
испытания полупроводников; части
и принадлежности для приборов для
испытания жидких кристаллов; части
и принадлежности для полировальных машин и аппаратов для
полупроводниковых пластин; футляры, специально изготовленные
для фотографических аппаратов и
приборов; фильтры для ультрафиолетовых лучей для фотоаппаратов и
цифровых фотоаппаратов; фильтры
для фотоаппаратов и цифровых
фотоаппаратов; лампы-вспышки для
фотоаппаратов и цифровых фотоаппаратов; спусковые механизмы
затворов для фотоаппаратов и
цифровых фотоаппаратов; затворы
для фотоаппаратов и цифровых
фотоаппаратов; диапозитивы [фотография]; катушки для фотоаппаратов и цифровых фотоаппаратов;
стойки
для
фотоаппаратов;
видоискатели для фотоаппаратов и
цифровых фотоаппаратов; штативы
для фотоаппаратов и цифровых
фотоаппаратов; эпидиаскопы; мобильные телефоны; сотовые телефоны; смартфоны; ручные терминалы; сканеры [оборудование для
обработки информации]; камеры на
приборах с зарядовой связью;
украшающие наклейки для фото-
Навиди патентӣ
аппаратов; карты памяти SD; карты
флэш-памяти; USB-концентраторы;
устройства для чтения флэш-карт;
программное
обеспечение
для
видеоигр; громкоговорители; метрономы.
Class 9 - scientific, nautical, surveying,
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring,
signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and
instruments;
apparatus
and
instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for
recording, transmission or reproduction
of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; compact
discs, DVDs and other digital recording
media; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment,
computers; computer software; fireextinguishing apparatus; photographic
equipment and parts and accessories
therefor; cameras and parts and
accessories therefor; digital cameras
and parts and accessories therefor;
camera lenses; batteries and battery
chargers for cameras and digital
cameras; remote controls for cameras
and digital cameras; cases for
cameras and digital cameras; straps
for cameras and digital cameras;
binoculars; telescopes; range finders;
computer software for editing and
managing of photographs and movies;
electronic publications; non-contact
measuring machines and instruments;
computer software; liquid crystal
projectors; cameras with liquid crystal
projector; digital cameras with liquid
crystal projector; microscopes; electron
microscopes; biological microscopes;
X-ray electron microscopes; rifle
scopes; telescopic sights; monocles;
spectacles;
eyeglasses;
glasses;
eyewear; ophthalmic lenses; optical
(92)
Патентный вестник
lenses; lenses for spectacles; lenses
for eyeglasses; lenses for glasses;
lenses for eyewear; eyeglass frames;
solid state memory cards; flash
memory cards; cell culture and
observation
system;
magnifying
glasses; crossbow scopes; digital
photo frames; telescopes for firearms;
sighting telescopes for firearms;
semiconductor
manufacturing
machines and systems; liquid crystal
manufacturing machines and systems;
semiconductor exposure apparatus;
liquid crystal exposure apparatus;
semiconductor testing apparatus; liquid
crystal testing apparatus; polishing
machines and apparatus for wafers;
parts
and
accessories
for
semiconductor
manufacturing
machines and systems; parts and
accessories
for
liquid
crystal
manufacturing machines and systems;
parts
and
accessories
for
semiconductor exposure apparatus;
parts and accessories for liquid crystal
exposure
apparatus;
parts
and
accessories for semiconductor testing
apparatus; parts and accessories for
liquid crystal testing apparatus; parts
and
accessories
for
polishing
machines and apparatus for wafers;
cases
especially
made
for
photographic
apparatus
and
instruments; filters for ultraviolet rays
for cameras and digital cameras; filters
for cameras and digital cameras; flashbulbs for cameras and digital cameras;
flashlights for cameras and digital
cameras; shutter releases for cameras
and digital cameras; shutters for
cameras and digital cameras; slides
[photography]; spools for cameras and
digital
cameras;
stands
for
photographic
apparatus;
transparencies
[photography];
viewfinders for cameras and digital
cameras; tripods for cameras and
digital cameras; epidiascopes; mobile
phones; cellular phones; smartphones;
7
Навиди патентӣ
handheld terminal devices; scanners
[data processing equipment]; CCD
(charge-coupled device) cameras;
decoration stickers for cameras; SD
memory cards; flash memory cards;
USB hubs; flash card readers; video
game
software;
speakers;
metronomes.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
10996
02.08.2022
12012127
02.08.2012
26.11.2013
Никон Корпорейшн (JP)
Никон Корпорейшн (JP)
Nikon Corporation (JP)
(540)
(511)(510)
Синфи 09 – асбобҳо ва ускунаҳои
илмӣ, баҳрнавардӣ, геодезӣ, суратгирӣ, синамогарӣ, оптикӣ, барои
баркашӣ,
ченкунӣ,
сигналдиҳӣ,
назорат (тафтиш), наҷотдиҳӣ ва
таълим; асбобҳо ва ускунаҳо барои
таҳвил, тақсимот, табдилдиҳӣ, ҷамъкунӣ, танзимкунӣ ё идоракунии барқ;
аппаратҳо барои сабт, таҳвил,
таҷдиди садо ё тасвирҳо; барандаҳои магнитии иттилоот, гирдаҳои
сабти садо; ихчам-гирдаҳо, DVDгирдаҳо ва дигар барандаҳои
рақамии
иттилоот;
механизмҳо
барои аппаратҳои пардохташон
пешакӣ; хазинааппаратҳо, мошинҳои
ҳисобкунӣ, таҷҳизот барои коркарди
иттилоот ва компютерҳо; таъминоти
барномавӣ; таҷҳизот барои хомӯшкунии оташ; таҷҳизоти суратгирӣ, ва
инчунин қисмҳо ва лавозимотҳо
барои он; аппаратҳои суратгирӣ, ва
инчунин қисмҳо ва лавозимотҳо
барои онҳо; аппаратҳои суратгирии
рақамӣ, ва инчунин қисмҳо ва
8
(92)
Патентный вестник
лавозимотҳо барои онҳо; объективҳои аппаратҳои суратгирӣ; батареяҳо, аккумуляторҳо ва дастгоҳҳои
зарядгирии батареяҳо ва аккумуляторҳо барои аппаратҳои суратгирӣ
ва аппаратҳои суратгирии рақамӣ;
лавҳаҳои
(пултҳои)
идоракунии
фосилавӣ барои аппаратҳои суратгирӣ ва аппаратҳои суратгирии
рақамӣ; ғилофҳо барои аппаратҳои
суратгирӣ ва аппаратҳои суратгирии
рақамӣ; тасмаҳо барои аппаратҳои
суратгирӣ ва аппаратҳои суратгирии
рақамӣ;
дурбинҳо;
телескопҳо;
масофасанҷҳо; таъминоти барномавии компютерҳо барои таҳриркунӣ
ва идоракунии суратҳои фотографӣ
ва филмҳо; нашриёти электронӣ;
мошинҳо ва асбобҳои бевасли
ченкунӣ; таъминоти барномавии
компютерҳо; проекторҳои моеъбулӯрӣ; аппаратҳои суратгирӣ бо
проектори моеъбулӯрӣ; аппаратҳои
суратгирии рақамӣ бо проектори
моеъбулӯрӣ; микроскопҳо; микроскопҳои электронӣ; микроскопҳои
биологӣ; микроскопҳои электронии
рентгенӣ; нишонгиракҳои оптикӣ;
нишонгиракҳои телескопӣ; айнакҳои
якчашма; айнакҳо; айнакҳои бегӯшак; айнакҳои муҳофизатӣ; линзаҳои чашм; линзаҳои оптикӣ; линзаҳо
барои айнакҳо; линзаҳо барои
айнакҳои бегӯшак; линзаҳо барои
айнакҳои муҳофизатӣ; чанбаракҳо
барои айнакҳо; кортҳои хотири
ҷисмисахтӣ; кортҳои флэш-хотир;
системаҳои парваришкунии ҳуҷайраҳо ва мушоҳидакунии онҳо;
пурбинҳо;
нишонгиракҳо
барои
камонҳо
(арбалетҳо);
ромчаҳои
рақамии суратҳо; телескопҳо барои
яроқи оташфишон; нишонгиракҳои
оптикӣ барои яроқи оташфишон;
мошинҳо ва системаҳо барои
истеҳсоли нимноқилҳо; мошинҳо ва
системаҳо барои истеҳсоли моеъбулӯрҳо; дастгоҳҳои нимноқилии
намоишдиҳанда; дастгоҳҳои моеъ-
Навиди патентӣ
булӯрии намоишдиҳанда; асбобҳо
барои озмоиши нимноқилҳо; асбобҳо барои озмоиши моеъбулӯрҳо;
мошинҳо ва аппаратҳои пардоздиҳӣ
барои лавҳаҳои нимноқилӣ; қисмҳо
ва лавозимотҳо барои мошинҳо ва
системаҳо барои истеҳсоли нимноқилҳо; қисмҳо ва лавозимотҳо барои
мошинҳо ва системаҳо барои
истеҳсоли моеъбулӯрҳо; қисмҳо ва
лавозимотҳо
барои
дастгоҳҳои
нимноқилии намоишдиҳанда; қисмҳо
ва лавозимотҳо барои дастгоҳҳои
моеъбулӯрии
намоишдиҳанда;
қисмҳо ва лавозимотҳо барои
асбобҳо барои озмоиши нимноқилҳо; қисмҳо ва лавозимотҳо барои
асбобҳо барои озмоиши моеъбулӯрҳо; қисмҳо ва лавозимотҳо барои
мошинҳо ва аппаратҳои пардоздиҳӣ
барои лавҳаҳои нимноқилӣ; ғилофҳои махсус барои аппаратҳо ва
асбобҳои суратгирӣ ; полоҳо барои
нурҳои ултрабунафш барои аппаратҳои суратгирӣ ва аппаратҳои
суратгирии рақамӣ; полоҳо барои
аппаратҳои суратгирӣ ва аппаратҳои
суратгирии
рақамӣ;
лампаҳодурахшҳо барои аппаратҳои суратгирӣ ва аппаратҳои суратгирии
рақамӣ; механизмҳои камонакҳо
(затворҳо) барои аппаратҳои суратгирӣ ва аппаратҳои суратгирии
рақамӣ; диапозитивҳо [суратгирӣ];
ғалтакҳо барои аппаратҳои суратгирӣ ва аппаратҳои суратгирии рақамӣ; такяҳои аппаратҳои суратгирӣ;
манзараҷӯҳо
барои
аппаратҳои
суратгирӣ ва аппаратҳои суратгирии
рақамӣ; пояҳо барои аппаратҳои
суратгирӣ ва аппаратҳои суратгирии
рақамӣ; эпидиаскопҳо; телефонҳои
мобилӣ; телефонҳои кандуӣ; смартфонҳо; терминалҳои дастӣ; пӯйишҳо
[таҷҳизот барои коркарди иттилоот];
камераҳо дар асбобҳо бо алоқаи
зарядӣ; тамға-қоғазҳои ороишӣ барои аппаратҳои суратгирӣ; кортҳои
хотири SD; кортҳои флэш-хотир;
(92)
Патентный вестник
USB-контсентраторҳо;
дастгоҳҳо
барои хониши флэш-кортҳо; таъминоти барномавӣ барои видеобозиҳо;
баландгӯякҳо; метрономҳо.
Синфи 18 – чарм ва ивазкунандаи
чарм, маҳсулот аз онҳо, ба синфҳои
дигар дахлнадошта; пӯсти ҳайвонот;
сандуқҳои
сафарӣ,
ҷомадонҳо;
чатрҳо аз борон ва офтоб; асоҳо;
тозиёнаҳо, қамчинҳо, афзоли асп ва
маснуоти сарроҷӣ; сумкаҳои камарчадор; сумкаҳои мошина кардашуда;
ҳамёнҳо барои кортчаҳои боздид;
доракҳо барои кортчаҳои боздид;
ғилофҳо барои калид; сумкаҳои
хоҷагӣ;
борхалтаҳо;
сумкаҳои
занона.
Синфи 37 – сохтмон; таъмир; гузориши таҷҳизот; гузориши мошинҳо
ва системаҳо барои истеҳсоли
нимноқилҳо; гузориши мошинҳо ва
системаҳо барои истеҳсоли моеъбулӯрҳо; таъмир ва хизматрасонии
техникии мошинҳо ва системаҳо
барои
истеҳсоли
моеъбулӯрҳо;
таъмир ва хизматрасонии техникии
мошинҳо ва системаҳо барои
истеҳсоли нимноқилҳо; таъмир ва
хизматрасонии техникии таҷҳизоти
суратгирӣ; таъмир ва хизматрасонии
техникии аппаратҳои суратгирӣ;
таъмир ва хизматрасонии техникии
аппаратҳои
суратгирии
рақамӣ;
таъмир ва хизматрасонии техникии
объективҳои аппаратҳои суратгирӣ;
таъмир ва хизматрасонии техникии
асбобҳо ва ускунаҳои оптикӣ;
таъмир ва хизматрасонии техникии
микроскопҳо; таъмир ва хизматрасонии техникии дурбинҳо; таъмир
ва хизматрасонии техникии телескопҳо; таъмир ва хизматрасонии
техникии масофасанҷҳо; гузориши
асбобҳо барои озмоиши нимноқилҳо; гузориши асбобҳо барои
озмоиши моеъбулӯрҳо; таъмир ва
хизматрасонии техникии асбобҳо
барои озмоиши нимноқилҳо; таъмир
ва хизматрасонии техникии асбобҳо
9
Навиди патентӣ
барои озмоиши моеъбулӯрҳо; таъмири айнакҳо; таъмир ва хизматрасонии техникии мошинҳо ва
ускунаҳои ченкунӣ ва озмоишӣ;
таъмир ва хизматрасонии техникии
дастгоҳҳо ва асбобҳои телекоммуникатсионӣ; таъмир ва хизматрасонии техникии дастгоҳҳо ва
асбобҳои электронӣ; таъмир ва
хизматрасонии техникии аппаратҳои
шунавоӣ; таъмир ва хизматрасонии
техникии асбобҳо ва ускунаҳои
тиббӣ.
Синфи 41 – тарбия; таъминкунии
рафти таълим; фароғатиҳо; ташкили
чорабиниҳои варзишӣ ва фарҳангӣмаърифатӣ; суратгирӣ ва пешниҳоди иттилоот дар бораи суратгирӣ;
ташкил ва гузаронидани семинарҳо
оиди суратгирӣ ва пешниҳоди иттилоот дар бораи суратгирӣ; ташкил
ва гузаронидани курсҳои суратгирӣ
ва пешниҳоди иттилоот дар бораи
курсҳои суратгирӣ; ташкил ва
гузаронидани
чорабиниҳо
оиди
суратгирӣ ва пешниҳоди иттилоот
дар бораи чорабиниҳо оиди суратгирӣ; ташкил ва гузаронидани озмунҳо оиди суратгирӣ ва пешниҳоди
иттилоот дар бораи озмунҳо оиди
суратгирӣ;
кирояи
аппаратҳои
суратгирӣ, ва инчунин қисмҳо ва
лавозимотҳо барои онҳо; ташкил ва
гузаронидани намоишгоҳҳои суратҳои фотографӣ ва пешниҳоди иттилоот дар бораи намоишгоҳҳои
суратҳои фотографӣ; пешниҳоди
таҷҳизот барои намоишгоҳҳои суратҳои фотографӣ ва пешниҳоди иттилоот дар бораи таҷҳизот барои
намоишгоҳҳои суратҳои фотографӣ;
хизматрасониҳо доир ба шаклдарории рақамии тасвирҳо; пешниҳоди
хизматрасониҳои интерактивӣ доир
ба шаклдарории рақамии тасвирҳо;
дониш ва таълим, ба суратгирӣ
дахлдор; дониш ва таълим, ба
хизматрасонии техникӣ, таъмир ва
истифодабарии таҷҳизоти сурат-
10
(92)
Патентный вестник
гирӣ, ва инчунин қисмҳо ва лавозимотҳои он дахлдор; дониш ва
таълим, ба хизматрасонии техникӣ,
таъмир ва истифодабарии мошинҳо
ва ускунаҳои ченкунӣ ва озмоишӣ,
ва инчунин қисмҳо ва лавозимотҳои
онҳо дахлдор; дониш ва таълим, ба
хизматрасонии техникӣ, таъмир ва
истифодабарии асбобҳо ва ускунаҳои оптикӣ, ва инчунин қисмҳо ва
лавозимотҳои онҳо дахлдор; дониш
ва таълим, ба хизматрасонии
техникӣ, таъмир ва истифодабарии
мошинҳо ва системаҳо барои
истеҳсоли нимноқилҳо (аз ҷумла
асбобҳо барои озмоиши нимноқилҳо
ва таҷҳизоти музофотии дигар), ва
инчунин қисмҳо ва лавозимотҳои
онҳо дахлдор; дониш ва таълим, ба
хизматрасонии техникӣ, таъмир ва
истифодабарии мошинҳо ва системаҳо барои истеҳсоли моеъбулӯрҳо
(аз ҷумла асбобҳо барои озмоиши
моеъбулӯрҳо ва таҷҳизоти музофотии дигар), ва инчунин қисмҳо ва
лавозимотҳои онҳо дахлдор; дониш
ва таълим, ба хизматрасонии
техникӣ, таъмир ва истифодабарии
дастгоҳҳо ва асбобҳои телекоммуникатсионӣ, ва инчунин қисмҳо ва
лавозимотҳои онҳо дахлдор; дониш
ва таълим, ба хизматрасонии
техникӣ, таъмир ва истифодабарии
дастгоҳҳо ва асбобҳои электронӣ, ва
инчунин қисмҳо ва лавозимотҳои
онҳо дахлдор; дониш ва таълим, ба
хизматрасонии техникӣ, таъмир ва
истифодабарии мошинҳо ва асбобҳо
барои
истеҳсоли
айнакҳо,
ва
инчунин қисмҳо ва лавозимотҳои
онҳо дахлдор; пешниҳоди нашриёти
интерактивии электронӣ (пурборнашаванда); ташкил ва гузаронидани семинарҳо, ва инчунин пешниҳоди иттилоот дар бораи онҳо;
пешниҳоди файлҳои графикӣ ва
видеофайлҳо (пурборнашаванда) ба
воситаи Интернет; кирояи асбобҳо
ва ускунаҳои оптикӣ; кирояи мо-
Навиди патентӣ
шинҳо ва ускунаҳои ченкунӣ ва
озмоишӣ; банақшагирӣ, таҳрир ва
баровардани нашриёт.
09 класс - приборы и инструменты
научные, морские, геодезические,
фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для
передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством;
аппаратура
для
записи,
передачи, воспроизведения звука
или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD-диски и
другие цифровые носители информации; механизмы для аппаратов с
предварительной оплатой; кассовые
аппараты, счётные машины, оборудование для обработки информации
и компьютеры; программное обеспечение; оборудование для тушения
огня; фотографическое оборудование, а также части и принадлежности для него; фотоаппараты, а
также части и принадлежности для
них; цифровые фотоаппараты, а
также части и принадлежности для
них; объективы фотоаппаратов;
батареи, аккумуляторы и зарядные
устройства батарей и аккумуляторов
для фотоаппаратов и цифровых
фотоаппаратов; пульты дистанционного управления для фотоаппаратов
и цифровых фотоаппаратов; футляры
для
фотоаппаратов
и
цифровых фотоаппаратов; ремни
для фотоаппаратов и цифровых
фотоаппаратов; бинокли; телескопы;
дальномеры; программное обеспечение компьютеров для редактирования и управления фотографиями и фильмами; электронные
публикации; бесконтактные измерительные
машины
и
приборы;
(92)
Патентный вестник
программное обеспечение компьютеров; жидкокристаллические проекторы; фотоаппараты с жидкокристаллическим проектором; цифровые фотоаппараты с жидкокристаллическим
проектором;
микроскопы; электронные микроскопы; биологические микроскопы;
¦электронные рентгеновские микроскопы; оптические прицелы; телескопиические прицелы; монокли;
очки; пенсне; защитные очки;
глазные линзы; оптические линзы;
линзы для очков; литы для пенсне;
линзы для защитных очков; оправы
для очков; карты твёрдотельной
памяти; карты флэш-памяти; системы культивирования клеток и
наблюдения за ними; увеличительные стекла; прицелы для
арбалетов; цифровые фоторамки;
телескопы
для
огнестрельного
оружия; оптические прицелы для
огнестрельного оружия; машины и
системы для производства полупроводников; машины и системы
для производства жидких кристаллов; полупроводниковые экспонирующие устройства; жидкокристаллические экспонирующие устройства; приборы для испытания
полупроводников;
приборы
для
испытания
жидких
кристаллов;
полировальные машины и аппараты
для полупроводниковых пластин;
части и принадлежности для машин
и систем для производства полупроводников; части и принадлежности для машин и систем для
производства жидких кристаллов;
части
и
принадлежности
для
полупроводниковых экспонирующих
устройств; части и принадлежности
для жидкокристаллических экспонирующих устройств; части и принадлежности
для
приборов
для
испытания полупроводников; части
и принадлежности для приборов для
испытания жидких кристаллов; части
11
Навиди патентӣ
и принадлежности для полировальных машин и аппаратов для
полупроводниковых пластин; футляры, специально изготовленные
для фотографических аппаратов и
приборов; фильтры для ультрафиолетовых лучей для фотоаппаратов и
цифровых фотоаппаратов; фильтры
для фотоаппаратов и цифровых
фотоаппаратов; лампы-вспышки для
фотоаппаратов
и
цифровых
фотоаппаратов; спусковые механизмы затворов для фотоаппаратов и
цифровых фотоаппаратов; затворы
для фотоаппаратов и цифровых
фотоаппаратов; диапозитивы [фотография]; катушки для фотоаппаратов и цифровых фотоаппаратов;
стойки для фотоаппаратов; видоискатели для фотоаппаратов и
цифровых фотоаппаратов; штативы
для фотоаппаратов и цифровых
фотоаппаратов; эпидиаскопы; мобильные
телефоны;
сотовые
телефоны;
смартфоны;
ручные
терминалы; сканеры [оборудование
для обработки информации]; камеры на приборах с зарядовой связью;
украшаюшие наклейки для фотоаппаратов; карты памяти SD; карты
флэш-памяти; USB-концентраторы;
устройства для чтения флэш-карт;
программное
обеспечение
для
видеоигр; громкоговорители; метрономы.
18 класс - кожа и имитация кожи,
изделия из них, не относящиеся к
другим классам; шкуры животных;
дорожные сундуки, чемоданы; зонты
от дождя и солнца; трости; хлысты,
кнуты, конская сбруя и шорные
изделия;
сумки
на
завязке;
простроченные сумки; бумажники
для визитных карточек; визитницы;
футляры для ключей; хозяйственные сумки; рюкзаки; женские сумки.
37 класс - строительство; ремонт;
установка оборудования; установка
машин и систем для производства
12
(92)
Патентный вестник
полупроводников; установка машин
и систем для производства жидких
кристаллов; ремонт и техническое
обслуживание машин и систем для
производства жидких кристаллов;
ремонт и техническое обслуживание
машин и систем для производства
полупроводников; ремонт и техническое обслуживание фотографического оборудования; ремонт и
техническое обслуживание фотоаппаратов; ремонт и техническое
обслуживание цифровых фотоаппаратов;
ремонт
и
техническое
обслуживание объективов фотоаппаратов; ремонт и техническое
обслуживание оптических приборов
и инструментов; ремонт и техническое обслуживание микроскопов;
ремонт и техническое обслуживание
биноклей; ремонт и техническое
обслуживание телескопов; ремонт и
техническое обслуживание дальномеров; установка приборов для
испытания полупроводников; установка приборов для испытания
жидких кристаллов;
ремонт и
техническое обслуживание приборов для испытания полупроводников;
ремонт
и
техническое
обслуживание приборов для испытания жидких кристаллов; ремонт
очков; ремонт и техническое обслуживание измерительных и испытательных машин и инструментов;
ремонт и техническое обслуживание
телекоммуникационных устройств и
приборов; ремонт и техническое
обслуживание электронных устройств и приборов; ремонт и
техническое обслуживание слуховых аппаратов; ремонт и техническое
обслуживание
медицинских
приборов и инструментов.
41 класс - воспитание; обеспечение
учебного процесса; развлечения;
opганизация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; фотографирование и предос-
Навиди патентӣ
тавление информации о фотографировании; opганизация и проведение
семинаров
по
фотографии
и
предоставление
информации
о
фотографии; организация и проведение курсов
по фотографии и
предоставление
информации
о
курсах по фотографии; организация
и проведение фотографических
мероприятий
и
предоставление
информации о фотографических
мероприятиях;
организация
и
проведение фотографических конкурсов и предоставление информации о фотографических конкурсах; прокат фотоаппаратов, а также
частей и принадлежностей для них;
организация и проведение фотовыставок и предоставление информации о фотовыставках; предоставление оборудования для фотовыставок
и
предоставление
информации об оборудовании для
фотовыставок; услуги по цифровому
формированию изображений; предоставление интерактивных услуг
по
цифровому
формированию
изображений;
образование
и
обучение, относящееся к фотографии; образование и обучение,
относящееся к техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации
фотографического оборудования, а
также частей и принадлежностей
для него; образование и обучение,
относящееся
к
техническому
обслуживанию, ремонту и эксплуатации измерительных и испытательных машин и инструментов, а
также частей и принадлежностей
для них; образование и обучение,
относящееся
к
техническому
обслуживанию, ремонту и эксплуатации оптических приборов и
инструментов, а также частей и
принадлежностей для них; образование и обучение, относящееся к
техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации машин и систем
(92)
Патентный вестник
для производства полупроводников
(в том числе приборов для испытания полупроводников и другого
периферийного оборудования), а
также частей и принадлежностей
для них; образование и обучение,
относящееся
к
техническому
обслуживанию, ремонту и эксплуатации машин и систем для
производства жидких кристаллов (в
том числе приборов для испытания
жидких
кристаллов
и
другого
периферийного оборудовании), а
также частей и принадлежностей
для них; образование и обучение,
относящееся
к
техническому
обслуживанию, ремонту и эксплуатации телекоммуникационных устройств и приборов, а также частей и
принадлежностей для них; образование и обучение, относящееся к
техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации электронных
устройств и приборов, а также
частей и принадлежностей для них;
образование и обучение, относящееся к техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации
машин и приборов для производства
очков, а также частей и принадлежностей для них; предоставление интерактивных электронных публикаций (незагружаемых);
организация и проведение семинаров, а также предоставление
информации о них; предоставление
графических файлов и видеофайлов
(незагружаем ых) через Интернет;
прокат оптических приборов и
инструментов; прокат измерительных и испытательных машин и
инструментов; планирование, редактирование и производство публикаций.
Class 9 - scientific, nautical, surveying,
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring,
signalling, checking (supervision), life-
13
Навиди патентӣ
saving and teaching apparatus and
instruments;
apparatus
and
instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for
recording,
transmission
or
reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording
discs; compact discs, DVDs and other
digital recording media; mechanisms
for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data
processing equipment, computers;
computer software; fire-extinguishing
apparatus; photographic equipment
and parts and accessories therefor;
cameras and parts and accessories
therefor; digital cameras and parts and
accessories therefor; camera lenses;
batteries and battery chargers for
cameras and digital cameras; remote
controls for cameras and digital
cameras; cases for cameras and
digital cameras; straps for cameras
and digital cameras; binoculars;
telescopes; range finders; computer
software for editing and managing of
photographs and movies; electronic
publications; non-contact measuring
machines and instruments; computer
software; liquid crystal projectors;
cameras with liquid crystal projector;
digital cameras with liquid crystal
projector;
microscopes;
electron
microscopes; biological microscopes;
X-ray electron microscopes; rifle
scopes; telescopic sights; monocles;
spectacles;
eyeglasses;
glasses;
eyewear; ophthalmic lenses; optical
lenses; lenses for spectacles; lenses
for eyeglasses; lenses for glasses;
lenses for eyewear; eyeglass frames;
solid state memory cards; flash
memory cards; cell culture and
observation
system;
magnifying
glasses; crossbow scopes; digital
photo frames; telescopes for firearms;
sighting telescopes for firearms;
semiconductor
manufacturing
14
(92)
Патентный вестник
machines and systems; liquid crystal
manufacturing machines and systems;
semiconductor exposure apparatus;
liquid crystal exposure apparatus;
semiconductor
testing
apparatus;
liquid crystal testing apparatus;
polishing machines and apparatus for
wafers; parts and accessories for
semiconductor
manufacturing
machines and systems; parts and
accessories
for
liquid
crystal
manufacturing machines and systems;
parts
and
accessories
for
semiconductor exposure apparatus;
parts and accessories for liquid crystal
exposure apparatus; parts and
accessories for semiconductor testing
apparatus; parts and accessories for
liquid crystal testing apparatus; parts
and
accessories
for
polishing
machines and apparatus for wafers;
cases
especially
made
for
photographic
apparatus
and
instruments; filters for ultraviolet rays
for cameras and digital cameras; filters
for cameras and digital cameras; flashbulbs for cameras and digital cameras;
flashlights for cameras and digital
cameras; shutter releases for cameras
and digital cameras; shutters for
cameras and digital cameras; slides
[photography]; spools for cameras and
digital
cameras;
stands
for
photographic
apparatus;
transparencies
[photography];
viewfinders for cameras and digital
cameras; tripods for cameras and
digital cameras; epidiascopes; mobile
phones; cellular phones; smartphones;
handheld terminal devices; scanners
[data processing equipment]; CCD
(charge-coupled device) cameras;
decoration stickers for cameras; SD
memory cards; flash memory cards;
USB hubs; flash card readers; video
game
software;
speakers;
metronomes.
Class 18 - leather and imitations of
leather, and goods made of these
Навиди патентӣ
materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks
and travelling bags; umbrellas and
parasols; walking sticks; whips,
harness and saddlery; drawstring
bags; quilting pouches; card cases
[notecases]; business card cases; key
cases; shopping bags; backpacks;
rucksacks; handbags.
Class 37 - building construction;
repair;
installation
services;
semiconductor
manufacturing
machines and systems installation;
liquid crystal manufacturing machines
and systems installation; repair or
maintenance
of
liquid
crystal
manufacturing machines and systems;
repair
or
maintenance
of
semiconductor
manufacturing
machines and systems; repair or
maintenance
of
photographic
equipment; repair or maintenance of
cameras; repair or maintenance of
digital cameras; repair or maintenance
of
camera
lenses;
repair
or
maintenance of optical apparatus and
instruments; repair or maintenance of
microscopes; repair or maintenance of
binoculars; repair or maintenance of
telescopes; repair or maintenance of
range finders; semiconductor testing
apparatus installation; liquid crystal
testing apparatus installation; repair or
maintenance of semiconductor testing
apparatus; repair or maintenance of
liquid crystal testing apparatus; repair
of spectacles; repair or maintenance of
measuring or testing machines and
instruments; repair or maintenance of
telecommunication
devices
and
apparatus; repair or maintenance of
electronic machines and apparatus;
repair or maintenance of hearing aids;
repair or maintenance of medical
apparatus and instruments.
Class 41 - education; providing of
training; entertainment; sporting and
cultural activities; photography and
providing information on photography;
(92)
Патентный вестник
arranging,
conducting
and
organization
of
seminars
for
photograph and providing information
on photograph; arranging, conducting
and organization of photography
classes and providing information on
photography
classes;
arranging,
conducting and organization of
photography events and providing
information on photography events;
arranging,
conducting
and
organization of photography contests
and
providing
information
on
photography contests; rental of
cameras and parts and accessories
therefor; arranging, conducting and
organization of photo exhibitions and
providing
information
on
photo
exhibitions; providing photo exhibition
facilities and providing information on
photo exhibition facilities; digital
imaging services; providing on-line
digital imaging services; educational
and instruction services relating to
photography;
educational
and
instruction
services
relating
to
maintenance, repair and operation of
photographic equipment and their
parts and fittings; educational and
instruction
services
relating
to
maintenance, repair and operation of
measuring or testing machines and
instruments and their parts and fittings;
educational and instruction services
relating to maintenance, repair and
operation of optical machines and
instruments and their parts and fittings;
educational and instruction services
relating to maintenance, repair and
operation
of
semiconductor
manufacturing machines and systems
(including
semiconductor
testing
apparatus and other peripheral
equipments) and their parts and
fittings; educational and instruction
services relating to maintenance,
repair and operation of liquid crystal
manufacturing machines and systems
(including
liquid
crystal
testing
15
Навиди патентӣ
apparatus and other peripheral
equipments) and their parts and
fittings; educational and instruction
services relating to maintenance,
repair
and
operation
of
telecommunication
devices
and
apparatus and their parts and fittings;
educational and instruction services
relating to maintenance, repair and
operation of electronic machines and
apparatus and their parts and fittings;
educational and instruction services
relating to maintenance, repair and
operation of eyeglasses (spectacles)
manufacturing
machines
and
apparatus and their parts and fittings;
providing
on-line
electronic
publications
[not
downloadable];
arranging,
conducting
and
organization of seminars, providing
information thereof; provision of image
files and video files [not downloadable]
via the Internet; rental of optical
machines and instruments; rental of
measuring or testing machines and
instruments; planning, editing and
production of publications.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
10997
23.05.2022
12011998
23.05.2012
11.12.2013
ҶСШК "Компания ЮНИМИЛК"(RU)
ОАО "Компания ЮНИМИЛК"(RU)
(540)
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дорувори
байторӣ; дорувори беҳдоштӣ бо
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ
бо мақсадҳои тиббӣ; хӯроки кӯдакон;
марҳамҳои часпак, маводҳои ҷароҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии
дандонҳо ва тайёркунии қолабҳои
16
(92)
Патентный вестник
дандон; воситаҳои тамъизкунанда;
таркибҳо барои несткунии ҷонварони зараррасон; фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо.
05 класс - фармацевтические и
ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских
целей; диетические вещества для
медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения
вредных животных;
фунгициды,
гербициды.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
10998
23.05.2022
12011999
23.05.2012
11.12.2013
ҶСШК "Компания ЮНИМИЛК"(RU)
ОАО "Компания ЮНИМИЛК" (RU)
(540)
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дорувори
байторӣ; дорувори беҳдоштӣ бо
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ
бо мақсадҳои тиббӣ; хӯроки кӯдакон;
марҳамҳои часпак, маводҳои ҷароҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии
дандонҳо ва тайёркунии қолабҳои
дандон; воситаҳои тамъизкунанда;
таркибҳо барои несткунии ҷонварони
зараррасон;
фунгитсидҳо,
ҳербитсидҳо.
05 класс - фармацевтические и
ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских
целей; диетические вещества для
медицинских целей; детское пита-
Навиди патентӣ
ние; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения
вредных животных;
фунгициды,
гербициды.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
10999
02.07.2022
12012054
02.07.2012
11.12.2013
ҶСШК "Компания ЮНИМИЛК"(RU)
ОАО "Компания ЮНИМИЛК"(RU)
(540)
ниг. ба «Тасвири рангаи нишони молӣ»
см. «Цветное изображение тов. знаков»
see «Coloured representation of trademark»
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед,
кабуд ва сиёҳ ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охраняется в белом,
синем, черном цветах.
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дорувори
байторӣ; дорувори беҳдоштӣ бо
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ
бо мақсадҳои тиббӣ; хӯрокӣ кӯдакон;
марҳамҳои
часпак,
маводҳои
ҷароҳатбандӣ; маводи пуркунии
дандонҳо ва тайёркунии қолабҳои
дандон; воситаҳои тамъизкунанда;
таркибҳо барои несткунии ҷонварони
зараррасон;
фунгитсидҳо,
ҳербитсидҳо.
Синфи 29 – гӯшт, моҳӣ, парранда ва
сайд; ҷавҳарҳои гӯштӣ, аз ҷумла
пюреи гӯштӣ, гӯшт бо сабзавот;
сабзавот ва меваҳои консервонидашуда, хушконидашуда ва бо гармӣ
коркардшуда, аз он ҷумла пюреҳои
мевагӣ ва сабзавотӣ; полуда,
мураббо, компотҳо; тухм, шир ва
маҳсулоти ширӣ; равғанҳо ва
чарбуҳои хӯрокӣ.
(92)
Патентный вестник
Синфи 30 – қаҳва, чой, какао, шакар,
биринҷ, тапиока (маниока), саго,
ивазкунандаҳои қаҳва; орд ва
маҳсулоти ғалладона, маҳсулоти
нону бӯлка, маҳсулоти қаннодӣ,
яхмос; асал, қиём аз шира (патока);
хамиртуруш,
хокаҳои
нонпазӣ;
намак, хардал; сирко, забудаҳо;
дорувори хӯрокӣ; яхи хӯрокӣ.
Синфи 32 – оби ҷав; обҳои маъданӣ
ва газнок ва дигар нӯшокиҳои
беалкогол, аз ҷумла нӯшокиҳои
беалкогол
дар
асоси
шир,
нӯшокиҳои чормағзи заминию ширӣ,
нӯшокиҳо
дар
асоси
зардоб,
нӯшокиҳои бодомию ширӣ; нӯшокиҳои мевагӣ ва афшураҳои меваҳо,
аз он ҷумла барои кӯдакон; қиёмҳо
ва дигар таркибҳо барои тайёркунии
нӯшокиҳо.
05 класс - фармацевтические и
ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских
целей; диетические вещества для
медицинских целей; детское питание, включая молочные смеси,
мясные, фруктовые и овощные
пюре;
пластыри,
перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления
зубных слепков; дезинфицирующие
средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
29 класс - мясо, рыба, птица и дичь;
мясные экстракты, включая мясные
пюре, мясо с овощами; овощи и
фрукты консервированные, сушеные
и подвергнутые тепловой обработке,
в том числе фруктовые и овощные
пюре; желе, варенье, компоты; яйца,
молоко и молочные продукты; масла
и жиры пищевые.
30 класс - кофе, чай, какао, сахар,
рис,тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые
продукты, хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, мороженое;
17
Навиди патентӣ
мед, сироп из патоки; дрожжи,
пекарные порошки; соль, горчица;
уксус, приправы; пряности; пищевой
лед.
32 класс - пиво; минеральные и
газированные
воды
и
прочие
безалкогольные напитки, включая
безалкогольные напитки на основе
молока, напитки арахисово-молочные, напитки на основе молочной
сыворотки,
напитки
миндальномолочные; фруктовые напитки и
фруктовые соки, в том числе для
детей; сиропы и прочие составы для
изготовления напитков.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11000
17.12.2022
12012297
17.12.2012
17.12.2013
Январзода Хушнуд Шукриён (TJ)
Январзода Хушнуд Шукриён (TJ)
(540)
ниг. ба «Тасвири рангаи нишони молӣ»
см. «Цветное изображение тов. знаков»
see «Coloured representation of trademark»
(526) Ба ҳамаи унсурҳои вожавӣ, ба ғайр
аз "Big Bear" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ
дода намешавад.
Всем
словесным
выражениям,
кроме "Big Bear"самостоятельная
правовая охрана не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои
кабуд,
осмонӣ, сурх, гулобӣ, сафед ва сиёҳ
ҳифз карда мешавад.
Товарный знак охранятся в синем,
голубом, красном, розовом, белом и
черном цветах.
(511)(510)
Синфи 32 – обҳои маъданӣ ва
газнок ва дигар нӯшокиҳои беалкогол;
нӯшокиҳои
мевагӣ
ва
афшураҳои меваҳо; қиёмҳо ва
таркибҳои дигар барои тайёркунии
нӯшокиҳо; аперитивҳои беалкогол;
18
(92)
Патентный вестник
оби литий; оби селтер; оби содадор;
обҳо [нӯшокиҳо]; обҳои газнок; обҳои
маъданӣ [нӯшокиҳо]; обҳои ошхона;
коктейлҳои беалкогол; лимонадҳо;
нӯшокиҳои беалкогол; нӯшокиҳои
нерӯбахш;
нӯшокиҳои
изотонӣ;
нӯшокиҳои беалкогол дар асоси
асал; нӯшокиҳои беалкогол дар
асоси алоэ вера; нӯшокиҳои беалкоголи мевагӣ; шаҳдҳои беалкогол
бо мағзи мева; хокаҳо барои
тайёркунии
нӯшокиҳои
газнок;
қиёмҳо барои лимонадҳо; смузи
[нӯшокиҳо дар асоси омехтаҳои
мевагӣ ё сабзавотӣ]; афшураи
помидор [нӯшокӣ]; афшураи беалкоголи себ; афшураҳои сабзавотӣ
[нӯшокиҳо];
афшураҳои
мевагӣ;
таркибҳо барои тайёркунии оби
газнок; таркибҳо барои тайёркунии
ликёрҳо; таркибҳо барои тайёркунии
оби маъданӣ; таркибҳо барои
тайёркунии нӯшокиҳо; ҳабҳо барои
тайёркунии
нӯшокиҳои
газнок;
шарбат [нӯшокӣ]; шираҳои беалкоголи мевагӣ; ҷавҳарҳо барои
тайёркунии нӯшокиҳо.
Синфи 35 – реклама; менеҷмент дар
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъмурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хизмати
идоравӣ; хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ барои шахсони сеюм
мувофиқи абонемент; оҷонсиҳои
воридоту содирот; оҷонсиҳои иттилооти тиҷоратӣ; оҷонсиҳои рекламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҷораи
ҷойҳо барои ҷойгиркунии реклама;
аудит; идораи кироя; бурдани
(идора кардани) маъхазҳои автоматикунонидашудаи
маълумотҳо;
бурдани
дафтарҳои
муҳосибӣ;
навистани ҳисобҳо; санҷиши (экспертизаи) амалӣ; намоиши молҳо;
сабти ахборот; омӯзиши афкори
умум; омӯзиши бозор; иттилооти
амалӣ; иттилоот ва маслиҳатҳои
тиҷоратӣ ба истеъмолкунандагон
[иттилоот барои истеъмолкунанда
доир ба мол]; тадқиқот дар соҳаи
Навиди патентӣ
соҳибкорӣ; тадқиқот доир ба вазъи
савдо; тадқиқот дар соҳаи маркетинг; мукаммалкунонии воҳиди кории кормандон; маслиҳатдиҳиҳо оид
ба масъалаҳои ташкил ва идоракунии соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо
оид ба ташкили соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид
ба
идоракунии
ҳайати
кормандон;
маслиҳатдиҳиҳои касбӣ дар соҳаи
соҳибкорӣ; амсиласозии реклама;
маркетинг; менеҷмент дар соҳаи
соҳибкории
эҷодӣ;
менеҷменти
варзиш; шарҳҳои матбуот; навкунии
маводҳои реклама; коркарди матн;
ташкили намоишгоҳҳо бо мақсадҳои
тиҷоратӣ ё рекламавӣ; ташкили
обуна ба рӯзномаҳо барои шахсони
сеюм; ташкили намоишҳои муд бо
мақсадҳои
рекламавӣ;
ташкили
ярмаркаҳои савдо бо мақсадҳои
тиҷоратӣ ё рекламавӣ; ороиши
маъразҳои тамошо; баҳодиҳӣ ба
фаъолияти тиҷоратӣ; омодасозии
ҳуҷҷатҳои пардохт; ҷустуҷӯи иттилоот дар файлҳои компютерӣ барои
шахсони сеюм; ҷустуҷӯи кафолатдиҳандаҳо; кӯмак дар идоракунии
соҳибкорӣ; кӯмак дар идоракунии
муассисаҳои тиҷоратӣ ё саноатӣ;
пешниҳоди молҳо дар ҳамаи воситаҳои медиа бо мақсади фурӯши
чакана; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши
музоядавӣ; пешрафти молҳо барои
шахсони сеюм; хизматрасониҳои
фурӯши яклухт ва чакана; амалиётҳои тиҷоратӣ, бо фурӯши яклухт ва
чакана
алоқаманд;
ҷамъоварии
молҳои гуногун барои шахсони сеюм
(бе назардошти ҳамлу нақли онҳо)
ва ҷойгиркунонии молҳо барои қулай
шудани омӯзиш ва хариди чакана бо
истеъмолкунандагон (фурӯши чакана); истеҳсоли филмҳои рекламавӣ;
кирояи
таҷҳизоти
идоравӣ
ва
аппаратҳо; кирояи вақти реклама
дар воситаҳои ахбори умум; кирояи
маводҳои реклама; кирояи авто-
(92)
Патентный вестник
матҳои савдо; кирояи таҷҳизоти
фотонусхабардорӣ; нашри матнҳои
реклама;
реклама
бо
радио;
часпондани эълонномаҳо; рекламаи
берунӣ; паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии маводҳои реклама; фиристониши маводҳои реклама; таҳрири
матнҳои реклама; реклама; рекламаи интерактивӣ дар шабакаи
компютерӣ; реклама бо почта;
рекламаи телевизионӣ; нусхабардории чопии ҳуҷҷатҳо; ҷамъоварӣ ва
пешниҳоди маълумотҳои оморӣ;
ҷамъоварии иттилоот дар маъхазҳои компютерии маълумотҳо; маълумот дар бораи амалиётҳои корӣ;
систематикунонии иттилоот дар
маъхазҳои компютерии маълумотҳо;
хадамотҳои маслиҳатдиҳӣ доир ба
идоракунии соҳибкорӣ; тартибдиҳии
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии
ҳисоботҳо
доир
ба
ҳисобҳо;
тартибдиҳии сарлавҳаҳои рекламавӣ дар рӯзнома; санҷиши равоншиносӣ ҳангоми интихоби ҳайати
кормандон; идоракунии соҳибкории
меҳмонхонавӣ; идоракунии тиҷоратии иҷозатномаҳо ба молҳо ва
хизматрасониҳо барои шахсони
сеюм; идоракунии ҷараёнҳои коркарди фармоишҳо барои молҳо;
хизматрасониҳо дар соҳаи муносибатҳои ҷамъиятӣ; хизматрасониҳои
намоишдиҳандагони либос барои
реклама
ё
пешрафти
молҳо;
хизматрасониҳои
чопи
мошинӣ;
хизматрасониҳо доир ба кӯчидани
муассисаҳо; хизматрасониҳо доир
ба муқоисаи нархҳо; хизматрасониҳои котибҳо; хизматрасониҳои
таъминотӣ барои шахсони сеюм
[харид ва таъминкунии соҳибкорон
бо молҳо]; хизматрасониҳои стенографистҳо; хизматрасониҳои пудратчии ғайриасосӣ [кӯмаки тиҷоратӣ];
хизматрасониҳои ҷавобгӯякҳои телефонӣ барои муштариёни ҳузурнадошта; хизматрасониҳои фотонусхабардорӣ.
19
Навиди патентӣ
Синфи 39 – ҳамлу нақл; борбандӣ
ва нигоҳдории молҳо; ташкили
саёҳатҳо; ҳамлу нақли ҳавоӣ;
иҷораи автобусҳо; иҷораи нақлиёти
обӣ; иҷораи гаражҳо; иҷораи таваққуфгоҳҳои пӯшида барои воситаҳои
нақлиёт; иҷораи аппаратҳои парвоз;
иҷораи ҷойҳо барои таваққуфи
нақлиёти автомобилӣ; иҷораи анборҳо; броннамоии чиптаҳо барои
саёҳатҳо; броннамоии саёҳатҳо;
броннамоии воситаҳои нақлиёт;
кашолакардабарӣ;
бутилиронӣ,
хизматрасонии ба бутилкаҳо рехтан;
обтақсимкунӣ; бурдарасонии рӯзномаҳо; бурдарасонии муросилот;
бурдарасонии борҳои пакеткардашуда; бурдарасонии молҳо; бурдарасонии молҳои бо почта фармудашуда; бурдарасонии гулҳо; сардиҳии
радифҳо барои шахсони сеюм;
иттилоот доир ба ҳаракат; иттилоот
доир ба масъалаҳои ҳамлу нақл;
иттилоот доир ба масъалаҳои
нигоҳдории молҳо дар анборҳо;
ташкили круизҳо; ташкили саёҳатҳо;
ҳамлу нақл бо нақлиёти автомобилии боркаш; ҳамлу нақл бо
аспу ароба; ҳамлу нақл ва борфурории ахлот; ҳамлу нақли мебел;
ҳамлу нақл бо лихтерҳо; ҳамлу нақл
дар паромҳо; ҳамлу нақл ҳангоми
кӯчидан; ҳамлу нақли сайёҳон;
ҳамлу нақли сарватҳо бо нақлиёти
броншуда; ҳамлу нақл бо автобус;
ҳамлу нақли автомобилӣ; ҳамлу
нақл бо баржаҳо; ҳамлу нақл бо
нақлиёти обӣ; ҳамлу нақли роҳиоҳанӣ; ҳамлу нақли баҳрӣ; ҳамлу
нақли мусофиркашонӣ; ҳамлу нақл
бо нақлиёти дарёӣ; кашондани
борҳо; бардоштани киштиҳои ғарқшуда; кӯмак ҳангоми вайроншавии
воситаҳои нақлиёт [кашолакардабарӣ]; миёнаравӣ дар ҳамлу нақли
баҳрӣ; миёнаравӣ ҳангоми ҳамлу
нақл; миёнаравӣ ҳангоми кирокунӣ
(фрахтование); кирояи автомобилҳо;
кирояи вагонҳо; кирояи зангӯлаҳои
20
(92)
Патентный вестник
ғаввосӣ; кирояи либосҳои ғаввосӣ;
кирояи мошинҳои пойга; кирояи
курсиҳои инвалидӣ; кирояи контейнерҳо барои нигоҳдории молҳо;
кирояи аспҳо; кирояи камераҳои
яхкунонӣ; кирояи рефрижераторҳо;
кирояи воситаҳои нақлиёт; корҳои
боркунӣ-борфурорӣ; корҳои борфурорӣ; тақсимкунии нерӯи барқ;
тақсимкунии нерӯ; баркашида қадоқ
кардани молҳо; хадамоти яхшиканӣ;
хизмати лотсманӣ; таъминкунӣ бо
оби ошомиданӣ; ҳамроҳӣ бо сайёҳон; нақлиёти санитарӣ; нақлиёти
трамвай; ҳамлу нақл бо қубургузаронҳо; борбандии молҳо; идоракунии шлюзҳо; хизматрасониҳои
таваққуфгоҳҳои автомобилӣ; хизматрасониҳои ронандаҳо; хизматрасониҳои нақлиёти обӣ-саёҳатӣ; хизматрасониҳои хаткашонҳо [бурдарасонии муросилот ё молҳо]; хизматрасониҳои навигатсионӣ; хизматрасониҳо доир ба наҷотдиҳии молу
мулк; хизматрасониҳо доир ба
наҷотдиҳии киштиҳо; хизматрасониҳои наҷотдиҳии зериобӣ; хизматрасониҳои такси; пешпардохти муросилот; киропулӣ [ҳамлу нақли молҳо
бо киштиҳо]; кирокунӣ; нигоҳдории
маълумотҳо
ё
ҳуҷҷатҳо
дар
дастгоҳҳои электронӣ; нигоҳдории
қаиқҳо; нигоҳдории молҳо; нигоҳдории молҳо дар анборҳо; экскурсияҳо [сайёҳӣ]; равона кардани
борҳо.
32 класс - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые
напитки и фруктовые соки; сиропы и
прочие составы для изготовления
напитков; аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды
минеральные
[напитки];
воды
столовые; коктейли безалкогольные;
лимонады; напитки безалкогольные;
Навиди патентӣ
напитки энергетические; напитки
изотонические; напитки на базе
меда безалкогольные; напитки на
основе алоэ вера безалкогольные;
напитки фруктовые безалкогольные;
нектары фруктовые с мякотью
безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков;
сиропы для лимонадов; смузи
[напитки на базе фруктовых или
овощных смесей]; сок томатный
[напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки];
соки фруктовые; составы для
изготовления газированной воды;
составы для изготовления ликеров;
составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для
изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты
фруктовые
безалкогольные;
эссенции для изготовления напитков.
35 класс - реклама; менеджмент в
сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба; абонирование
телекоммуникационных услуг для
третьих лиц; агентства по импортуэкспорту; агентства по коммерческой
информации;
агентства
рекламные; анализ себестоимости;
аренда площадей для размещения
рекламы; аудит; бюро по найму;
ведение автоматизированных баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов; выписка счетов; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение
общественного мнения; изучение
рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие
потребителям [информация потребительская товарная]; исследования
в области бизнеса; исследования
конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата
сотрудников; консультации по вопросам организации и управления
(92)
Патентный вестник
бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по
управлению бизнесом; консультации
по управлению персоналом; консультации профессиональные в
области бизнеса; макетирование
рекламы; маркетинг; менеджмент в
области
творческого
бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры
печати;
обновление
рекламных
материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих
или рекламных целях; организация
подписки на газеты для третьих лиц;
организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или
рекламных
целях;
оформление
витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных
документов; поиск информации в
компьютерных файлах для третьих
лиц; поиск поручителей; помощь в
управлении бизнесом; помощь в
управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной
продажи; прогнозирование экономическое;
продажа
аукционная;
продвижение товаров для третьих
лиц; услуги оптовой и розничной
продажи; коммерческие операции,
связанные с оптовой и розничной
продажей; сбор для третьих лиц
различных товаров (не подразумевая
их
транспортировку)
и
размещение товаров для удобства
изучения и приобретения потребителями в розницу (розничная
реализация); производство рекламных фильмов; прокат офисного
оборудования и аппаратов; прокат
рекламного времени в средствах
массовой
информации;
прокат
рекламных
материалов;
прокат
торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радио-
21
Навиди патентӣ
реклама; расклейка афиш; реклама
наружная; распространение образцов; распространение рекламных
материалов; рассылка рекламных
материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама
интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление
статистических данных; сбор информации в компьютерных базах
данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах
данных; службы консультативные по
управлению бизнесом; составление
налоговых деклараций; составление
отчетов о счетах; составление
рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала;
управление гостиничным бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для
третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных
отношений; услуги манекенщиков
для рекламы или продвижения
товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий;
услуги по сравнению цен; услуги
секретарей; услуги снабженческие
для
третьих лиц [закупка и
обеспечение
предпринимателей
товарами]; услуги стенографистов;
услуги субподрядные [коммерческая
помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования.
39
класс
транспортировка;
упаковка и хранение товаров;
организация путешествий; авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда
гаражей; аренда крытых стоянок для
транспортных
средств;
аренда
летательных аппаратов; аренда
22
(92)
Патентный вестник
мест для стоянки автотранспорта;
аренда
складов;
бронирование
билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; бутилирование, услуга розлива
в
бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров;
доставка товаров, заказанных по
почте; доставка цветов; запуск
спутников
для
третьих
лиц;
информация о движении; информация по вопросам перевозок;
информация по вопросам хранения
товаров на складах; логистика
прокат инвалидных кресел; прокат
контейнеров для хранения товаров;
прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат
транспортных
средств;
работы
погрузочно-разгрузочные;
работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение
питьевой
водой; сопровождение путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка трубопроводная; упаковка
товаров;
управление
шлюзами;
услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного
транспорта; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги навигационные; услуги
по спасанию имущества; услуги по
спасанию судов; услуги спасательные подводные; услуги такси;
франкирование
корреспонденции;
фрахт [перевозка товаров на судах];
фрахтование; хранение данных или
документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение
товаров; хранение товаров на
складах;
экскурсии
[туризм];
экспедирование грузов.
Навиди патентӣ
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
(92)
Патентный вестник
05 класс – фармацевтические
препараты; лекарственные препараты для медицинских целей;
лекарственные
средства
для
человека.
11001
19.04.2023
13012498
19.04.2013
17.12.2013
Аджио Фармацевтикалз Лтд. (IN)
Аджио Фармацевтикалз Лтд. (IN)
Agio Pharmaceuticals Ltd. (IN)
Class
05
pharmaceutical
preparations; drugs for medical
purposes;
medicines or human
purposes.
(540)
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор; таркибҳои
давоӣ
бо
мақсадҳои
тиббӣ;
воситаҳои давоӣ барои инсон.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11003
14.06.2022
12012025
14.06.2012
17.12.2013
Патрон Спиритс Интернешнл АГ
(CH)
Патрон Спиритс Интернешнл АГ
(CH)
Patrón Spirits International AG (CH)
05 класс - фармацевтические
препараты; лекарственные препараты для медицинских целей;
лекарственные
средства
для
человека.
(540)
Class
05
pharmaceutical
preparations; drugs for medical
purposes;
medicines or human
purposes.
(511)(510)
Синфи 33 – нӯшокиҳои алкоголӣ бо
истиснои оби ҷав; ликёрҳо.
11002
19.04.2023
13012499
19.04.2013
17.12.2013
Аджио Фармацевтикалз Лтд. (IN)
Аджио Фармацевтикалз Лтд. (IN)
Agio Pharmaceuticals Ltd. (IN)
(540)
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор; таркибҳои
давоӣ
бо
мақсадҳои
тиббӣ;
воситаҳои давоӣ барои инсон.
33 класс - алкогольные напитки за
исключением пива; ликёры.
Class 33 - alcoholic beverages except
beer; ligueurs.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11004
05.07.2023
13012610
05.07.2013
25.12.2013
Ҷамъияти
дорои
масъулияти
маҳдуди
"Фабрикаи
Қаннодии
АМИРИ" (TJ)
Общество с ограниченной ответственностью "Фабрикаи Қаннодии
АМИРИ" (TJ)
(540)
23
Навиди патентӣ
(511)(510)
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао,
тапиока (маниока), саго, ивазкунандаҳои қаҳва, орд ва махсулоти
ғаллагӣ, нон, нонворӣ, маҳсулоти
қаннодӣ, яхмос, асал, шира аз
патока; хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ, намак, хардал, хӯришҳо.
(92)
Патентный вестник
Словосочетанию
"Сarbon
Filter"
самостоятельная правовая охрана
не предоставляется.
The word combination "Сarbon Filter"
has not independent legal protection.
(511)(510)
Синфи 34 – тамоку, коркардшуда ё
коркарднашуда; маҳсулот аз тамоку;
сигаретҳо; сигорҳо; ивазкунандаҳои
тамоку, бо истиснои бо мақсадҳои
тиббӣ ё табобатӣ пешбинишуда;
гӯгирд ва лавозимоти тамокукашӣ.
30 класс – кофе, чай, какао, тапиока
(маниока), саго, заменитель кофе;
мука и зерновые продукты, хлеб,
хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед,
сироп из патоки; дрожжи, пекарные
порошки, соль, горчица, салаты.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11005
28.07.2021
11011545
28.07.2011
25.12.2013
Реемтсма
Сигареттенфабрикен
ГмбХ (DE)
Реемтсма
Цигареттенфабрикен
ГмбХ (DE)
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
(DE)
(540)
34 класс – табак, обработанный или
необработанный; изделия табачные;
сигареты;
сигары;
заменители
табака, за исключением предназначенных для медицинских или лечебных целей; спички и курительные
принадлежности.
Class
34
- tobacco,
whether
manufactured or unmanufactured;
tobacco products; cigarettes; cigars;
tobacco substitutes, none being for
medicinal or curative purposes;
matches and smokers' articles.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11007
09.01.2022
12011800
09.01.2012
02.01.2014
Рэнбакси Лабораториез Лимитед
(IN)
Рэнбакси Лабораториез Лимитед
(IN)
Ranbaxy Laboratories Limited (IN)
(540)
(526) Ба ибораи вожавии "Сarbon Filter"
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода
намешавад.
24
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дармонҳои
барои одамон ва дар байторӣ
истифодашаванда.
Навиди патентӣ
(92)
Патентный вестник
05 класс - фармацевтические и
медицинские препараты, используемые для людей и в ветеринарии.
Class 05 - pharmaceutical and
Medicinal preparations for human and
veterinary use.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11008
09.01.2022
12011802
09.01.2012
02.01.2014
Рэнбакси Лабораториез Лимитед
(IN)
Рэнбакси Лабораториез Лимитед
(IN)
Ranbaxy Laboratories Limited (IN)
(540)
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дармонҳои
барои одамон ва дар байторӣ
истифодашаванда.
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дармонҳои
барои одамон ва дар байторӣ
истифодашаванда.
05 класс - фармацевтические и
медицинские препараты, используемые для людей и в ветеринарии.
Class 05 - pharmaceutical and
Medicinal preparations for human and
veterinary use.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11010
09.01.2022
12011804
09.01.2012
02.01.2014
Рэнбакси Лабораториез Лимитед
(IN)
Рэнбакси Лабораториез Лимитед
(IN)
Ranbaxy Laboratories Limited (IN)
(540)
05 класс - фармацевтические и
медицинские препараты, используемые для людей и в ветеринарии.
Class 05 - pharmaceutical and
Medicinal preparations for human and
veterinary use.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
(540)
11009
09.01.2022
12011803
09.01.2012
02.01.2014
Рэнбакси Лабораториез Лимитед
(IN)
Рэнбакси Лабораториез Лимитед
(IN)
Ranbaxy Laboratories Limited (IN)
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дармонҳои
барои одамон ва дар байторӣ
истифодашаванда.
05 класс - фармацевтические и
медицинские препараты, используемые для людей и в ветеринарии.
Class 05 - pharmaceutical and
Medicinal preparations for human and
veterinary use.
(111)
(181)
(210)
(220)
11011
09.01.2022
12011805
09.01.2012
25
Навиди патентӣ
(151) 02.01.2014
(730) Рэнбакси Лабораториез Лимитед
(IN)
Рэнбакси Лабораториез Лимитед
(IN)
Ranbaxy Laboratories Limited (IN)
(540)
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дармонҳои
барои одамон ва дар байторӣ
истифодашаванда.
(92)
Патентный вестник
Class 05 - pharmaceutical and
Medicinal preparations for human and
veterinary use.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11013
09.01.2022
12011807
09.01.2012
02.01.2014
Рэнбакси Лабораториез Лимитед
(IN)
Рэнбакси Лабораториез Лимитед
(IN)
Ranbaxy Laboratories Limited (IN)
(540)
05 класс - фармацевтические и
медицинские препараты, используемые для людей и в ветеринарии.
Class 05 - pharmaceutical and
Medicinal preparations for human and
veterinary use.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11012
09.01.2022
12011806
09.01.2012
02.01.2014
Рэнбакси Лабораториез Лимитед
(IN)
Рэнбакси Лабораториез Лимитед
(IN)
Ranbaxy Laboratories Limited (IN)
(540)
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дармонҳои
барои одамон ва дар байторӣ
истифодашаванда.
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дармонҳои
барои одамон ва дар байторӣ
истифодашаванда.
05 класс - фармацевтические и
медицинские препараты, используемые для людей и в ветеринарии.
Class 05 - pharmaceutical and
Medicinal preparations for human and
veterinary use.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11014
09.01.2022
12011808
09.01.2012
02.01.2014
Рэнбакси Лабораториез Лимитед
(IN)
Рэнбакси Лабораториез Лимитед
(IN)
Ranbaxy Laboratories Limited (IN)
(540)
05 класс - фармацевтические и
медицинские препараты, используемые для людей и в ветеринарии.
(511)(510)
26
Навиди патентӣ
(92)
Патентный вестник
Синфи 05 – дорувор ва дармонҳои
барои одамон ва дар байторӣ
истифодашаванда.
и штампованные части, а именно
детали
конструкций
грузовиков,
автобусов, фургонов, тракторов и
внедорожных транспортных средств.
05 класс - фармацевтические и
медицинские препараты, используемые для людей и в ветеринарии.
Class 12 - land vehicles parts, namely,
wheels, chassis, longerons, stingers;
pressed parts and drop forged parts,
namely, structural parts for trucks,
buses, vans, tractors and off road
vehicles.
Class 05 - pharmaceutical and
Medicinal preparations for human and
veterinary use.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11015
30.07.2022
12012124
30.07.2012
03.01.2014
Йошпе - Машион С/А (BR)
Йошпе - Машион С/А (BR)
Iochpe - Maxion S/A (BR)
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
(540)
11016
29.03.2023
13012453
29.03.2013
17.01.2014
Оксфорд Лабораториес Пвт. Лтд.
(TJ)
Оксфорд Лабораториес Пвт. Лтд.
(TJ)
Oxford Laboratories Pvt. Ltd. (TJ)
(540)
(526) Ба ишораи рамзи беохир "∞" ҳифзи
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.
Знаку символа бесконечности "∞"
самостоятельная правовая охрана
не предоставляется.
Sign
infinity
"∞"do
not
have
independent legal protection.
(511)(510)
Синфи 12 – қисмҳои воситаҳои
нақлиёти рӯизаминӣ , маҳз: чархҳо,
қасқонҳо, лонжеронҳо, стрингерҳо
(унсурҳои
дуруштӣ);
қисмҳои
фишурдашуда ва қолибгарӣ кардашуда, маҳз ҷузъҳои конструктсияҳои
автомобилҳои боркаш, автобусҳо,
фургонҳо, тракторҳо ва воситаҳои
нақлиёти ҳарҷогард.
12
класс
части
наземных
транспортных средств а именно:
колеса, шасси, лонжероны, стрингеры (элементы жесткости); сжатые
ниг. ба «Тасвири рангаи нишони молӣ»
см. «Цветное изображение тов. знаков»
see «Coloured representation of trademark»
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои бунафш,
кабуд, сафед, сурх ва норинҷӣ ҳифз
карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
фиолетовом, синем, белом, красном
и оранжевом цветах.
The trademark is protected in purple,
blue, white, red, orang colours
combination.
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дармонҳо
барои инсон.
05 класс - препараты фармацевтические и медикаменты для человека.
27
Навиди патентӣ
(92)
Патентный вестник
Class
05
pharmaceutical
preparations and medicines for human
use.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11017
26.11.2023
13012839
26.11.2013
03.02.2014
Ҷамъияти дорои масъулияташ
маҳдуди "Сорбог" (TJ)
Общество с ограниченной ответственностью "Сорбог" (TJ)
жения вредных животных; фунгициды, гербициды.
35 класс - реклама; менеджмент в
сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
(540)
ниг. ба «Тасвири рангаи нишони молӣ»
см. «Цветное изображение тов. знаков»
see «Coloured representation of trademark»
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех цветов.
(511)(510)
Синфи 05 - дорувор, дорувори
байторӣ ва моддаҳои санитарӣ;
моддаҳои парҳезии тиббӣ; ғизои
кӯдакон, пластирҳо; маводи захмбандӣ; мавод барои пломбакунӣ ва
сохтани қолаби дандон; маводи
дезинфексия, моддаҳои зидди ҷонварони зараррасон; фунгисидҳо,
гербисидхо.
Синфи 35 - реклама; идораю танзим
дар соҳаи бизнес; фаъолияти
маъмурӣ дар соҳаи бизнес; корҳои
дафтардорӣ.
05 класс – фармацевтические,
ветеринарные препараты и санитарные вещества;
медицинские
диетические
вещества;
детское
питание; пластыри; перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления
зубных слепков; дезинфицирующие
средства; вещества для уничто-
28
11018
26.11.2023
13012840
26.11.2013
03.02.2014
Ҷамъияти дорои масъулияташ
маҳдуди "Сорбог" (TJ)
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Сорбог" (TJ)
(540)
ниг. ба «Тасвири рангаи нишони молӣ»
см. «Цветное изображение тов. знаков»
see «Coloured representation of trademark»
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех цветов.
(511)(510)
Синфи 05 - дорувор, дорувори
байторӣ ва моддаҳои санитарӣ;
моддаҳои парҳезии тиббӣ; ғизои
кӯдакон, пластирҳо; маводи захмбандӣ; мавод барои пломбакунӣ ва
сохтани қолаби дандон; маводи
дезинфексия, моддаҳои зидди ҷонварони зараррасон; фунгисидҳо,
гербисидхо.
Синфи 35 - реклама; идораю танзим
дар соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ дар соҳаи бизнес; корҳои
дафтардорӣ.
05 класс – фармацевтические,
ветеринарные препараты и санитарные вещества;
диетические
вещества для медицинских целей;
детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготов-
Навиди патентӣ
(92)
Патентный вестник
ления зубных слепков; дезинфицирующие средства; вещества для
уничтожения вредных животных;
фунгициды, гербициды.
35 класс - реклама; менеджмент в
сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11019
26.11.2023
13012841
26.11.2013
03.02.2014
Ҷамъияти дорои масъулияташ
маҳдуди "Сорбог" (TJ)
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Сорбог" (TJ)
(540)
ниг. ба «Тасвири рангаи нишони молӣ»
см. «Цветное изображение тов. знаков»
see «Coloured representation of trademark»
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех цветов.
(511)(510)
Синфи 35 - реклама; идораю танзим
дар соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ дар соҳаи бизнес; корҳои
дафтардорӣ.
35 класс - реклама; менеджмент в
сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба.
29
Навиди патентӣ
вестник
(92)
Патентный
МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES
Дароз намудани мӯҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ
Продление срока действия регистрации товарного знака
Renewal of the period of validity of a trade mark
(111) Рақами бақайдгирӣ TJ
Номер регистрации TJ
Дароз карда шуд то:
Дата, до которой продлён срок действия
регистрации
6163
352
6161, 6162
2398, 2399
6133
6651
6155
6104
6333
6186
244, 245, 247
6306
577, 565
6441, 6377
6818, 6419, 6420, 6421
6423
1376, 1390
6129
6180
6147
97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106
6362, 387
6150, 6151
6085
6084
6152
6181
6244
6203
6185
3078, 3079, 3080, 3083
6283
28.11.2023
05.12.2023
02.12.2023
15.12.2023
24.12.2023
31.12.2023
11.02.2024
16.02.2024
03.03.2024
11.03.2024
25.03.2024
26.05.2024
09.08.2024
23.09.2024
05.11.2024
22.11.2024
26.12.2024
12.12.2023
05.01.2023
07.01.2024
10.01.2024
20.01.2024
23.01.2024
27.01.2024
28.01.2024
30.01.2024
04.02.2024
17.02.2024
27.02.2024
12.04.2024
18.04.2024
21.05.2024
30
Навиди патентӣ
вестник
(92)
158
6258, 6259, 6260, 6261, 6358
167, 2538, 2555
2548, 2550, 2551
502, 503, 507, 508
678
2576
2656
554, 2951, 2991
Патентный
24.06.2024
30.06.2024
13.07.2024
18.07.2024
09.08.2024
14.09.2024
29.09.2024
17.10.2024
25.11.2024
Тағйири суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ
Изменение адреса правообладателя товарного знака
Change of the adress of the holder of the registration
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 9572
Суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ тағйир дода шуд аз № 13-1, 1- тёмэ, Нихонбаси,
Тюо-ку, Токио, Япония ба 3-9-1, Шибаура, Минато-ку, Токио, Япония.
Адрес правообладателя товарного знака изменен с № 13-1, 1- тёмэ, Нихонбаси,
Тюо-ку, Токио, Япония на 3-9-1, Шибаура, Минато-ку, Токио, Япония.
The rightholders address has been changed from No/ 13-1, 1-chome, Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo, Japan into 3-9-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japan.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 4742
Суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ тағйир дода шуд аз № 13-1, 1-чом, Нихонбаши,
Чуо-ку, Токио, Япония ба 3-9-1, Шибаура, Минато-ку, Токио, Япония.
Адрес правообладателя товарного знака изменен с № 13-1, 1-чом, Нихонбаши,
Чуо-ку, Токио, Япония на 3-9-1, Шибаура, Минато-ку, Токио, Япония.
The rightholders address has been changed from No. 13-1, 1-chome, Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo, Japan into 3-9-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japan.
Тағйири номи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ
Изменение наименования правообладателя товарного знака
Change of the name of the holder of the registration
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 2356
Номи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ тағйир дода шуд аз Сервесерия дел Пасифико,
С.А. де С.В. ба Сервесерия дел Пасифико, С.де Р.Л. де С.В.
31
Навиди патентӣ
вестник
(92)
Патентный
Наименование правообладателя товарного знака изменено с Сервесерия дель
Пасифико, С.А. де С.В. на Сервесерия дель Пасифико, С.де Р.Л. де С.В.
The trademark rightholders name has been changed from Cerveceria Del Pacifico, S.A.
de C.V. into Cerveceria Del Pacifico, S. de R.L. de C.V.
Вогузории ҳуқуқ ба тамғаи молӣ
Передача прав на товарый знак
Concession of the right in the trademark
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 6295
Ҳуқуқҳо ба тамғаи молӣ аз ширкати Абтей Фарма Вертриебс ГмбХ, Абтей 1,
Мариенмюнстер, 37696, Германия ба ширкати Омега Фарма НВ, Венекавег 26, 9810
НАЗАРЕТ, Белгия барои молҳои синфи 05 вогузор карда шуданд.
Права на товарный знак переданы от фирмы Абтей Фарма Вертриебс ГмбХ, Абтей
1, Мариенмюнстер, 37696, Германия фирме Омега Фарма НВ, Венекавег 26, 9810
НАЗАРЕТ, Бельгия для товаров 05 класса.
The rights to the trademark are assigned from Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1,
Marienmuenster, 37696, Germany into Omega Pharma NV, Venecoweg 26, 9810
NAZARETH, Belgium for goods of class 05.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 6295
Ҳуқуқҳо ба тамғаи молӣ аз ширкати Омега Фарма НВ, Венекавег 26, 9810
НАЗАРЕТ, Белгия ба ширкати Омега Фарма Инновейшн энд Девелопмент НВ, Венекавег
26, 9810 НАЗАРЕТ, Белгия барои молҳои синфи 05 вогузор карда шуданд.
Права на товарный знак переданы от фирмы Омега Фарма НВ, Венекавег 26, 9810
НАЗАРЕТ, Бельгия фирме Омега Фарма Инновейшн энд Девелопмент НВ, Венекавег 26,
9810 НАЗАРЕТ, Бельгия для товаров 05 класса.
The rights to the trademark are assigned from Omega Pharma NV, Venecoweg 26,
9810 NAZARETH, Belgium into Omega Pharma Innovation & Development NV,
Venecoweg 26, 9810 NAZARETH, Belgium for goods of class 05.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 6863
Ҳуқуқҳо ба тамғаи молӣ аз Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди «АЗИЯ Э.Т.»,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Дӯстии Халқҳо, 47 ба Ҷамъияти дорои
масъулияташ маҳдуди «Қувваи Техника» (ҶДММ «Қувваи Техника»), Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ш. Душанбе, 734006, к. Аҳмади Дониш, 5 барои молҳо ва хизматрасониҳои
синфҳои 06, 09, 35 вогузор карда шуданд.
Права на товарный знак переданы от Общества с ограниченной ответственностью
«АЗИЯ Э.Т.», Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Дружбы Народов, 47 Обществу с
ограниченной ответственностью «Кувваи Техника», (ООО «Қувваи Техника»), Республика
32
Навиди патентӣ
вестник
(92)
Патентный
Таджикистан, г. Душанбе, 734006, ул. Ахмади Дониш, 5 для товаров и услуг 06, 09, 35
классов.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 3362, 3364, 3365
Ҳуқуқҳо ба тамғаи молӣ аз ширкати КОМПАНИЯ ДЕ ПРОДУКТОС АЛИМЕНТОС И
СЕРВИКОС "КОРПОРА С.А.", Ҷенерал Бекведано 1278, Сантяго, Чили ба ширкати
Тресмонтес Лусчетти С.А., Лос Конквистадорес 2345, Провиденсиа, Сантяго, Чили
барои молҳои синфи 30 вогузор карда шуданд.
Права на товарный знак переданы от фирмы КОМПАНИЯ ДЕ ПРОДУКТОС
АЛИМЕНТОС И СЕРВИКОС "КОРПОРА С.А.", Дженерал Бекведано 1278, Сантьяго,
Чили фирме Тресмонтес Луцчетти С.А., Лос Конквистадорес 2345, Провиденсиа,
Сантьяго, Чили для товаров 30 класса.
The rights to the trademark are assigned from COMPAÑIA DE PRODUCTOS.
ALIMENTOS Y SERVICIOS "CORPORA S.A.", General Baguedano 1278, Santiago, Chile
into Tresmontes Lucchetti S.A., Los Conquistadores 2345, Providencia, Santiago, Chile for
goods of class 30.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 3363, 3366, 3367, 3368, 3370, 3371, 3618
Ҳуқуқҳо ба тамғаи молӣ аз ширкати КОМПАНИЯ ДЕ ПРОДУКТОС АЛИМЕНТОС И
СЕРВИКОС "КОРПОРА С.А.", Ҷенерал Бекведано 1278, Сантяго, Чили ба ширкати
Тресмонтес Лусчетти С.А., Лос Конквистадорес 2345, Провиденсиа, Сантяго, Чили
барои молҳои синфи 32 вогузор карда шуданд.
Права на товарный знак переданы от фирмы КОМПАНИЯ ДЕ ПРОДУКТОС
АЛИМЕНТОС И СЕРВИКОС "КОРПОРА С.А.", Дженерал Бекведано 1278, Сантьяго,
Чили фирме Тресмонтес Луцчетти С.А., Лос Конквистадорес 2345, Провиденсиа,
Сантьяго, Чили для товаров 32 класса.
The rights to the trademark are assigned from COMPAÑIA DE PRODUCTOS.
ALIMENTOS Y SERVICIOS "CORPORA S.A.", General Baguedano 1278, Santiago, Chile
into Tresmontes Lucchetti S.A., Los Conquistadores 2345, Providencia, Santiago, Chile for
goods of class 32.
Беэътибор дониста шуд
Аннулирован
CONCELLATIONS
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 8317
33
Навиди патентӣ
вестник
(92)
Патентный
Ҳифзи ҳуқуқии тамғаи молии таркибии «IMPERIAL TIPS - ИМПЕРИАЛ ТИПС», бо
аввалияти 19 июни соли 2009, арзномаи №09009825, шаҳодатномаи TJ 8317 бо қарори
Шӯрои шикоятии Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот» аз 20.12.2013
дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон беэътибор дониста шуд.
Правовая защита комбинированного товарного знака «IMPERIAL TIPS ИМПЕРИАЛ ТИПС», дата приоритета 19 июня 2009 года, заявка №09009825,
свидетельство TJ 8317, признана недействительной на территории Республики
Таджикистан, в соответствии с решением Аппеляционного совета Государственного
учреждения «Национальный патентно-информационный центр» от 20.12.2013г..
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 8284
Ҳифзи ҳуқуқии тамғаи молии «SI Aliex», бо аввалияти 23 июни соли 2009,
арзномаи №09009833, шаҳодатномаи TJ 8284 бо қарори Шӯрои шикоятии Муассисаи
давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот» аз 24.12.2013 дар ҳудуди Ҷумҳурии
Тоҷикистон беэътибор дониста шуд.
Правовая защита товарного знака «SI Aliex», дата приоритета 23 июня 2009 года,
заявка №09009833, свидетельство TJ 8284, признана недействительной на территории
Республики Таджикистан, в соответствии с решением Аппеляционного совета
Государственного учреждения «Национальный патентно-информационный центр» от
24.12.2013г..
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 8082
Ҳифзи ҳуқуқии тамғаи молии «Анинекс», бо аввалияти 2 апрели соли 2009,
арзномаи №09009661, шаҳодатномаи TJ 8082 бо қарори Шӯрои шикоятии Муассисаи
давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот» аз 25.12.2013 дар ҳудуди Ҷумҳурии
Тоҷикистон беэътибор дониста шуд.
Правовая защита товарного знака «Анинекс», дата приоритета 2 апреля 2009
года, заявка №09009661, свидетельство TJ 8082, признана недействительной на
территории Республики Таджикистан, в соответствии с решением Аппеляционного совета
Государственного учреждения «Национальный патентно-информационный центр» от
25.12.2013г..
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 7413
Ҳифзи ҳуқуқии тамғаи молии «Маквиоли», бо аввалияти 27 марти соли 2008,
арзномаи №08008867, шаҳодатномаи TJ 7413 бо қарори Шӯрои шикоятии Муассисаи
давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот» аз 16.01.2014 дар ҳудуди Ҷумҳурии
Тоҷикистон беэътибор дониста шуд.
Правовая защита товарного знака «Маквиоли», дата приоритета 27 марта соли
2008 года, заявка №08008867, свидетельство TJ 7413, признана недействительной на
территории Республики Таджикистан, в соответствии с решением Аппеляционного совета
Государственного учреждения «Национальный патентно-информационный центр» от
16.01.2014г.
34
Навиди патентӣ
вестник
(92)
Патентный
АҲДНОМАИ ЛИТСЕНЗИОНӢ
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
Патенти Авруосиёгӣ № 007001
Ҳуқуқҳо барои истифодабарии ихтироъ мувофиқи созишномаи литсензионии
истисноӣ таҳти №2013/03 аз литсензиар ТЕРЕВАНС, ИНК., 901 Гейтуэй Булевар,
Саут Сан-Франсиско, штати Калифорния, 94080, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба
литсензиат Ҷамъияти саҳҳомии пушидаи «Р-ФАРМ» Федератсияи Русия, 117105, ш.
Москва, гузаргоҳи Нагорнӣ 12, бинои 1 ба мӯҳлати 9 соли амали патент вогузор карда
шуданд.
Права на использование изобретения по исключительному лицензионному
договору под №2013/03
переданы от лицензиара ТЕРЕВАНС, ИНК., 901 Гейтуэй
Булевар, Саут Сан-Франциско, штат Калифорния, 94080, Соединённые штаты Америки
лицензиату Закрытое Акционерное Общество «Р-ФАРМ» Российская Федерация,
117105, г. Москва, проезд Нагорный 12, дом 1 на 9 лет срока действия патента.
Патенти Авруосиёгӣ №005953
Ҳуқуқҳо барои истифодабарии ихтироъ мувофиқи созишномаи литсензионии
истисноӣ таҳти №2013/02 аз литсензиар ТЕРЕВАНС, ИНК., 901 Гейтуэй Булевар,
Саут Сан-Франсиско, штати Калифорния, 94080, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба
литсензиат Ҷамъияти саҳҳомии пушидаи «Р-ФАРМ» Федератсияи Русия, 117105, ш.
Москва, гузаргоҳи Нагорнӣ 12, бинои 1 ба мӯҳлати 8 соли амали патент вогузор карда
шуданд.
Права на использование изобретения по исключительному лицензионному
договору под №2013/02
переданы от лицензиара ТЕРЕВАНС, ИНК., 901 Гейтуэй
Булевар, Саут Сан-Франциско, штат Калифорния, 94080, Соединённые штаты Америки
лицензиату
Закрытое Акционерное Общество «Р-ФАРМ» Российская Федерация,
117105, г. Москва, проезд Нагорный 12, дом 1 на 8 лет срока действия патента.
Патенти Авруосиёгӣ № 016811
Ҳуқуқҳо барои истифодабарии ихтироъ мувофиқи созишномаи литсензионии
таҳти №2013/01 аз литсензиар Байер Фарма Аксиенгезелшафт, Мюллерштрассе 178,
13353 Берлин, Германия 52 ба литсензиат Синдекс Фармасютикалс, Инк., 400 Тоттен
Понд Роуд, Сют 140, Уолтхэм, Массачусетс 02451, ИМА ба мӯҳлати 19 соли амали
патент вогузор карда шуданд.
Права на использование изобретения по лицензионному договору под №2013/01
переданы от лицензиара Байер Фарма Акциенгезельшафт, Мюллерштрассе 178, 13353
35
Навиди патентӣ
вестник
(92)
Патентный
Берлин, Германия 52 лицензиату Синдекс Фармасьютикалс, Инк., 400 Тоттен Понд Роуд,
Сьют 140, Уолтхэм, Массачусетс 02451, США на 19 лет срока действия патента.
Аз эътибор соқит карда шуд
Аннулирован
CONCELLATIONS
Бо сабаби ба охир расидани мӯҳлати эътиборашон тамғаҳои молии зерин аз
эътибор соқит карда шуданд:
В связи с окончанием срока действия нижеследующие товарные знаки
аннулированы:
In connection with the end of validity terms the following trademarks have been cancelled:
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон TJ №№ 5912, 5913, 5916, 5925, 5929, 5931,
5935, 5938, 5940, 5944, 5952, 5953, 5956, 5959, 5962, 5963, 5964, 5965, 5969, 5970, 5975,
5976, 5977, 5985, 5993, 5994, 5998, 5999, 6005,6006,6008, 6009,6010, 6019, 6025, 6026,
6030, 6082, 6091.
ИСЛОҲОТ
ИСПРАВЛЕНИЯ
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 97
Дар хабарномаи расмии №2 1996, қисмати «НИШОНҲОИ МОЛӢ» рақами арзномаи
тамғаи молии TJ 97 нодуруст интишор шудааст, ки дурусташ чунин аст:
(210) 94000149
В официальном бюллетене №2 1996, в разделе «ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ» номер завки
товарного знака TJ 97 опубликован неверно. Правильный номер:
(210) 94000149
36
Навиди патентӣ
92
Патентный вестник
НИШОНДОДИ ПАЙ ДАР ПАЙИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
SYSTEMATIC INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION
СБМХ
МКТУ
Nice
Cl.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
12
18
29
30
30
32
32
33
34
35
35
35
35
37
39
41
№ арз.
№ заяв.
№ TJ
№ TJ
12011998
12011999
12012054
13012498
13012499
12011800
12011802
12011803
12011804
12011805
12011806
12011807
12011808
13012453
13012839
13012840
12012130
12012127
12012124
12012127
12012054
12012054
13012610
12012054
12012297
12012025
11011545
12012297
13012839
13012840
13012841
12012127
12012297
12012127
10997
10998
10999
11001
11002
11007
11008
11009
11010
11011
11012
11013
11014
11016
11017
11018
10995
10996
11015
10996
10999
10999
11004
10999
11000
11003
11005
11000
11017
11018
11019
10996
11000
10996
СБМХ
МКТУ
Nice
Cl.
№ арз.
№ заяв.
№ TJ
№ TJ
СБМХ
МКТУ
Nice
Cl.
№ арз.
№ заяв.
№ TJ
№ TJ
37
Навиди патентӣ
92
Патентный вестник
НИШОНДОДИ РАҚАМИИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
NUMBERED INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION
№ TJ
№ TJ
№ арз.
№ заяв.
10995
10996
10996
10996
10996
10997
10998
10999
10999
10999
10999
11000
11000
11000
11001
11002
11003
11004
11005
11007
11008
11009
11010
11011
11012
11013
11014
11015
11016
11017
11017
11018
11018
11019
12012130
12012127
12012127
12012127
12012127
12011998
12011999
12012054
12012054
12012054
12012054
12012297
12012297
12012297
13012498
13012499
12012025
13012610
11011545
12011800
12011802
12011803
12011804
12011805
12011806
12011807
12011808
12012124
13012453
13012839
13012839
13012840
13012840
13012841
38
СБМХ
МКТУ
Nice
Cl.
9
9
18
37
41
5
5
5
29
30
32
32
35
39
5
5
33
30
34
5
5
5
5
5
5
5
5
12
5
5
35
5
35
35
№ TJ
№ TJ
№ арз.
№ заяв.
СБМХ
МКТУ
Nice
Cl.
№ TJ
№ TJ
№ арз.
№ заяв.
СБМХ
МКТУ
Nice
Cl.
Навиди патентӣ
92
Патентный вестник
ТАСВИРИ РАНГАИ ТАМҒАИ МОЛӢ - ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
COLOURED REPRESENTATION OF TRADEMARK
(111) 10999
(210) 12012054
(540)
(111) 11017
(210) 13012839
(540)
(111) 11018
(210) 13012840
(540)
(111) 11000
(210) 12012297
(540)
(111) 11019
(210) 13012841
(540)
(111) 11016
(210) 13012453
(540)
39
САРЛАВІА БАРОИ ХАБАРНОМАИ РАСМИИ "НАВИДИ ПАТЕНТЊ'
РУБРИКА ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ "ПАТЕНТНЫЙ ВЕСТНИК"
HEADING FOR OFFICIAL BULLETIN "NAVIDI PATENTI"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
Ихтироъіо
Тамљаіои молњ
Намунаіои саноатњ
Моделіои судманд
Номіои їои пайдоиши мол ва
додани іуѕуѕ. ба
истифодабарии он
Шартномаіои литсензионњ
Маълумотнома (таљйироте, ки
ба іуїїатіои іифозатњ
дохил карда мешаванд)
Нишондодіо
Нуѕтаи назар
Намояндагони патентњ
Маълумоти нав
Эълоніо
Реклама
Масъули нашр
Сармуіаррир
Муіаррири матніои тољикњ
Муњаррири матнњои русї
Ороиши компютерњ
Мусаііеі
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Изобретения
Товарные знаки
Промышленные образцы
Полезные модели
Наименование мест
происхождения товара
и предоставления
права пользования им
Лицензионные договоры
Извещения (изменения,
вносимые в охранные
документы)
Указатели
Точки зрения
Патентные поверенные
Новые поступления
Объявления
Реклама
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Inventions
Trademarks
Industrial designs
Utilities models
Appellation of origin of goods
and concession of right of it's
use
Licensing arrangements
Notices (amendments of
protective documents)
Indexes
Point of view
Patent attorneys
New accessions
Announcements
Advertisement
Холиѕов Т.Х.
Шоев Д.П.
Воњидова М.
Воњидова М.
Ризоева С.
Шоев А.
Ба нашр имзо шуд 07.02.2014. Формати 70x108/16 Коғази матбаавӣ. Чопи барҷаста. Ҷузъи шартии чопӣ 8,4
Ҷузъи нашрии ҳисобӣ 8,5. Супориши 002. Адади нашр 25. Нархаш озод
РАЁСАТИ ТАБЪУ НАШР ВА МАТБААИ ММПИ. 734042, Ш.ДУШАНБЕ, КӮЧАИ АЙНӢ.14А
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа