close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Главная

код для вставкиСкачать
Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы шаруашылық жүргізу
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны басшысы бос лауазымына
орналасуға ашық конкурс жариялайды
Кәсіпорынның атауы: «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Амбулаториялықемханалық қызметі бар Жалағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны.
Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Жалағаш кенті, Мырзалиева к-сі, № 69.
Негізгі қызметі: аудан халқына медициналық көмек көрсету.
«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Амбулаториялық-емханалық қызметі бар
Жалағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорынның бас дәрігері.
Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 65 299 теңгеден 72 201 теңгеге дейін
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).
«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Амбулаториялық-емханалық қызметі бар
Жалағаш аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорынның дара басшылық негізінде бас дәрігер басқарады, ол жоғарғы денсаулық органымен
тағайындалады.
Қызметтік міндеттері:
Денсаулық сақтау ұйымдарындағы өндірістік, шаруашылық және қаржы-экономикалық қызметтерді
басқарады, қабылданған шешім, мүліктің сақталуы және тиімді пайдаланылуы, сондай-ақ оның қызметінің
қаржылық-ұйымдастыру және тарату туралы шешім қабылдайды. Бюджеттен қаржыландырылатын қызметінің
басым бағыттарын және міндетті жұмыс (қызметтер) көлемін анықтайды, даму жоспарларын және оларды
орындау жөніндегі есептерін қарайды, келіседі және бекітеді, кәсіпорынның даму жоспарларының орындалуын
бақылауды және талдауды жүзеге асырады, мүлікті пайдалануға және сақтауға бақылауды қамтамасыз етеді.
Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметіне және мүлкінің сақталуына дербес жауапты болады, сонымен
қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекетті ұйымдастыруға дербес жауапты болады.
Кәсіпорынның атынан сенімхатсыз әрекет етеді және оның мүдделерін барлық органдарда білдіреді,
Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген шектерде кәсіпорынның мүлкіне билік етеді, шарттар
жасасады және өзге де мәмілелер жасайды, сенімхаттар береді, банктік шоттар ашады, барлық қызметкерлері
үшін міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді. Мемлекеттік органдарда, ұйымдарда және сотта
ұйымның өкілі болады. Медициналық этиканың орындалуын, ішкі еңбек тәртібінің, құралдарды, жабдықтарды
және тетіктерді техникалық пайдаланудың талаптарын, еңбек қауіпсіздігі, еңбек қорғау және өрт қауіпсіздігі
саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің сақталуын қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес қызметкерлерді жұмысқа қабылдайды және олармен
еңбек шарттарын бұзады, белгіленген еңбекақы төлеу қоры шегінде еңбекақы төлеу нысаның, штаттық
кестені, лауазымдық айлықақылардың мөлшерін қызметкерлерге сыйақы беру және өзге де сыйақы беру
жүйесін бекітеді. Кәсіпорынның Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де функцияларды
жүзеге асырады.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
– жоғарғы медициналық білім. Мамандығы бойынша кәсіпорынның бейініне сәйкес саласының басшы лауазымдарында кемінде 5 жыл жұмыс өтілі;
– Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін (Жалпы және ерекше бөлімдер), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының
1999 жылғы 15 наурыздағы Заңын, Қазақстан Республикасының осы кәсіпорынның қызметі саласындағы
қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерін білетіндігі тексеріледі.
Сондай-ақ, мемлекеттік басқару органы бекіткен тиісті кәсіпорын басшысының біліктілік талаптары мен
лауазымдық нұсқаулығының негізінде конкурсқа қатысушылардың кәсіби білімі анықталады.
Мемлекеттік кәсіпорындардың басшыларын тағайындау және аттестаттау ережесіне сәйкес өткізіледі.
Байқауға қатысқысы келген азаматтар Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасына келесі
құжаттарды тапсырады:
1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме;
3) еркін нысанда жазылған өмірбаян;
4) білімі туралы құжаттардың көшірмесі;
5) еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе жеке еңбек шартының көшірмесі не соңғы жұмыс орнына
қабылданғаны және одан босатылғаны туралы бұйрықтардың көшірмесі;
6) денсаулық туралы белгіленген нысандағы анықтама.
Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты
(біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар, осының алдындағы жұмыс
орнының басшылығынан кепілдеме және т. с.) беруіне болады.
Осы қағидалардың талаптарына сәйкес барлық құжаттар дайын болғанда комиссия құжаттар қабылдау
аяқталған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде құжаттар тапсырған тұлғаны конкурсқа қатысуға жіберу туралы
шешім қабылдайды. Конкурсқа қатысуға жіберілген тұлғалардың тізімі бекітілгеннен кейін, комиссия конкурсқа
қатысушылар ұсынған құжаттарды зерделейді және күнтізбелік 10 күн ішінде конкурсқа қатысушылармен
әңгімелесу өткізеді. Конкурс Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасында Қызылорда қаласы,
Абай даңғылы, 60 үй мекенжайы бойынша өтеді.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мерзімнен бастап 15 күн­тіз­
белік күн аралығында Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 60 үй мекенжайы бойынша тапсырылуы тиіс, анықтама
үшін телефон: 8 (7242) 40-04-51 (3005).
Аталмаш лауазымға орналасқан азамат үшін көтерме шығындар төленбейді, тұрғын үй және жеңілдіктер
ұсынылмайды.
В Экибастузскую городскую больницу требуются врач-терапевт,
педиатр, патологоанатом. Жилье предоставляется. Справки по тел.:
8 (7187) 37-29-66 – приемная, 8 (7187) 74-09-40 – отдел кадров.
После смерти Глуховского Сергея Александровича, умершего 12.09.2013 г.,
открылось наследство у нотариуса Быковой Н. А. Наследникам обратиться
в шестимесячный срок со дня открытия наследства по адресу: г. Алматы,
ул. Калдаякова, 38.
***
После смерти Ларионовой Аллы Владимировны, умершей 05.08.2013 г.,
открылось наследство у частного нотариуса Чернецовой А. П. по адресу:
г. Алматы, ул. Джандосова, 49, кв. 17.
***
После смерти Алимбаевой Жумазии, умершей 26.01.2013 г., открылось
наследство у нотариуса Нурбековой З. А. Наследникам обратиться по адресу:
г. Алматы, ул. Фурманова, д. 117-4.
Управление здравоохранения Кызылординской области объявляет конкурс
на занятие вакантной должности руководителя государственного коммунального предприятия
на праве хозяйственного ведения
Наименование предприятия: государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Жалагашская центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой» управления
здравоохранения Кызылординской области».
Адрес: Республика Казахстан, индекс 120100, Кызылординская область, п. Жалагаш, ул. Мырзалиева, 69.
Основная деятельность: оказание медицинской помощи населению района.
Главный врач государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Жалагашская центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой» управления здравоохранения
Кызылординской области».
Должностной оклад в зависимости от выслуги лет от 65 299 тенге до 72 201 тенге (без учета экологического
коэффициента).
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жалагашская центральная
районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой» управления здравоохранения Кызылординской области» на основе единоначалия возглавляет главный врач, назначаемый вышестоящим органом здравоохранения
в установленном порядке.
На должность главного врача коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Жалагашская
центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой» управления здравоохранения Кызылординской области» назначается врач, имеющий подготовку по организации деятельности предприятия, имеющий
стаж работы не менее 5 лет.
Функциональные обязанности:
руководит производственной, хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации
здравоохранения, несет всю полноту ответственности за принимаемые решения, сохранность и эффективное
использование имущества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. Принимает решения
о создании, реорганизации и ликвидации предприятия. Определяет приоритетные направления деятельности и
обязательные объемы работ (услуг), финансируемых из бюджета предприятия, рассматривает, согласовывает и
утверждает планы развития предприятия и отчеты по их исполнению, осуществляет контроль за использованием
и сохранностью имущества предприятия, несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную
деятельность и сохранность имущества, а также за организацию противодействия коррупции на предприятии.
Руководитель предприятия без доверенности действует от имени предприятия и представляет его интересы во
всех органах в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, распоряжается имуществом
предприятия, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета,
издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников предприятия. Представляет организацию
в государственных органах, организациях и в суде. Обеспечивает выполнение медицинской этики, требований
внутреннего трудового распорядка, технической эксплуатации приборов, оборудования и механизмов, соблюдение нормативных правовых актов Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда, пожарной
безопасности.
В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан принимает на работу и расторгает трудовой
договор с работниками, утверждает формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных окладов,
систему премирования и иного вознаграждения работников в пределах установленного фонда оплаты труда.
Осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Требования к участникам конкурса:
– высшее медицинское образование. Стаж работы по специальности на руководящих должностях соответствующего профиля предприятия не менее 5 лет;
– знание Конституции Республики Казахстан (Общая и Особенная части), Закона Республики Казахстан от 2 июля
1998 года «О борьбе с коррупцией», Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном
имуществе», Закона Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах», нормативных
правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в сфере деятельности данного предприятия.
Также определяются профессиональные знания участников конкурса на основании квалификационных
требований и должностной инструкции руководителя соответствующего предприятия, утвержденных органом
государственного управления.
Граждане, желающие принять участие в конкурсе, представляют в департамент здравоохранения Кызылординской области следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копию трудовой книжки (при наличии) или индивидуального трудового договора либо выписки из приказов
о приеме и увольнении с последнего места работы;
6) справку о состоянии здоровья по установленной форме.
Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта
работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней
и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы т. п.).
При наличии всех документов, а также соответствии лица требованиям комиссия принимает решение о допуске
подавшего документы лица к участию в конкурсе в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов.
Кандидаты, допущенные к участию в конкурсе, проходят собеседование в течение 10 рабочих дней после
окончания срока приема документов в управлении здравоохранения Кызылординской области по адресу: город
Кызылорда, проспект Абая, 60.
Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 15 календарных дней
с момента публикации данного объявления в управление здравоохранения Кызылординской области по адресу:
город Кызылорда, проспект Абая, 60. Телефон для справок 8 (7242) 40-04-51 (3005).
Лицу, занявшему данную вакантную должность, подъемные расходы не оплачиваются, жилье и льготы не
предоставляются.
Извещение
24 февраля 2014 года в 12.00 в городе Атырау, ул. Кабдолова, 1, в центральном административном здании ТОО «АНПЗ» (зал заседаний)
созывается внеочередное общее собрание участников ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».
Регистрация участников производится с 10.45 до 11.45 24 февраля 2014 года в зале заседаний ТОО «АНПЗ».
Местонахождение ТОО «АНПЗ»: индекс 060001, город Атырау, ул. Кабдолова, 1.
Материалы по вопросам повестки дня предоставляются для ознакомления в отделе управления активами ТОО «АНПЗ». Телефоны для
справок: 8 (7122) 259-699/265.
В случае отсутствия кворума проведение повторного собрания с той же повесткой дня назначается на 27 февраля 2014 года в 12.00 по
вышеуказанному адресу.
Повестка дня
1. Об участии ТОО «АНПЗ» в иных хозяйственных товариществах.
2. Об утверждении сделок и/или изменений существенных условий сделок на сумму свыше 400 миллионов тенге,
а также решений об увеличении обязательств ТОО «АНПЗ» на указанную сумму и выше.
3. Об утверждении отдельных правил и положений, регулирующих внутреннюю деятельность то­варищества.
Правление ТОО «АНПЗ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Южно-Казахстанский департамент госимущества и приватизации Комитета государственного имущества
и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан 25 февраля 2014 года в 10.00 проводит
тендер по передаче республиканского имущества в имущественный наем (аренду), который состоится по
адресу: г. Шымкент, ул. Гани Иляева, 24.
На тендер выставляются:
– помещение на первом этаже здания, расположенного по адресу: ЮКО,Толебийский район, г. Ленгер,
ул. Толе-би, 211, арендуемой площадью 392,5 кв. м, находящееся на балансе департамента казначейства
по ЮКО. Стартовая ставка арендной платы 181 727,5 тенге в месяц. Гарантийный взнос 90 864 тенге;
– помещение на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Шымкент, ул. Момышұлы, 27, арендуемой площадью 6,0 кв. м, находящееся на балансе Налогового департамента по ЮКО. Стартовая ставка
арендной платы 6 945 тенге в месяц. Гарантийный взнос 2 778 тенге;
– помещение на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 68,
арендуемой площадью 20,0 кв. м, находящееся на балансе Налогового департамента по ЮКО. Стартовая
ставка арендной платы 23 150 тенге в месяц. Гарантийный взнос 9 260 тенге.
Условия проведения тендера
1. Предложения по арендной плате за объект не ниже стартовой, оплата ежемесячная. Срок аренды –
1 год с возможностью дальнейшей пролонгации по согласованию с балансодержателем.
2. Размещение расчетно-кассовых центров для осуществления банковских операций.
3. Обеспечение сохранности объекта аренды в надлежащем эксплуатируемом техническом состоянии.
4. Обеспечение платежей за коммунальные услуги, платежей за эксплуатационные расходы по договору
с балансодержателем, а также проведение за счет собственных средств текущего ремонта.
5. Наниматель обязуется контролировать действия персонала и посетителей с целью недопущения нарушений информационной безопасности в деятельности казначейства.
Победителями тендера признаются участники тендера, предложившие наибольшую сумму арендной
платы за объект и отвечающие всем требованиям, содержащимся в тендерной документации.
Перечень документов,
необходимых для участия в тендере:
– заявление на участие в тендере, содержащее согласие претендента на участие в тендере и его обязательства по выполнению условий тендера и заключению соответствующего договора.
Предложения по условиям тендера в запечатанном конверте;
– для юридических лиц – копии свидетельства государственной регистрации (перерегистрации),
учредительных документов (учредительного договора и устава) и свидетельства налогоплательщика с
обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии
указанных документов;
– для физических лиц – копии свидетельства государственной регист­рации индивидуального предпринимателя, документа, удостоверяющего личность физического лица, свидетельства налогоплательщика
и домовой книги с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов;
– для акционерных обществ – выписка из реестра держателей ценных бумаг;
– для товариществ с ограниченной ответственностью – выписка из реестра участников товарищества
(в случае ведения реестра участников товарищества);
– для иностранных юридических лиц – учредительные документы с нотариально заверенным переводом
на казахский и русский языки;
– копия платежного поручения, подтверждающего перечисление гарантийного взноса;
– справка налогового органа об отсутствии налоговой задолженности на момент подачи заявления.
Заявления принимаются в двойных конвертах. Во внешнем конверте должны содержаться документы,
перечисленные выше. Во внутреннем конверте должны содержаться предложения претендента. Внутренний
конверт на момент подачи заявки должен быть закрыт и опечатан претендентом.
Прием заявлений производится при предоставлении документов в адрес наймодателя в прошитом виде, с
пронумерованными страницами и с заверением последней страницы подписью и печатью (для физичес­кого
лица, если таковая имеется). Срок заключения договора: договор с победителем тендера заключается не
позднее десяти календарных дней со дня подписания протокола тендера с объектом тендера и получить
тендерную документацию можно со дня публикации извещения о проведении тендера по адресу: ЮКО,
г. Шымкент, ул. Гани Иляева, 24, кабинет 204. Телефон для справок 21-01-59, факс 21-29-22. Участником
тендера не может быть юридическое лицо, которое в соответствии с Законом РК или учредительными документами не вправе заниматься теми видами деятельности, осуществление которых является условием
тендера. Гарантийный взнос для участия в тендере вносится на депозитный счет ГУ «Южно-Казахстанский
департамент госимущества и приватизации» Комитета государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан: РНН 582200048073, БИН 120240016394, код ГУ 2170178,
ИИК КZ930705012170178006, департамент казначейства Южно-Казахстанской области, г. Шымкент,
БИК ККМFKZ2A, КБе 11, КНП 171. Заявления принимаются по адресу: г. Шымкент, ул. Гани Иляева, 24.
Телефоны для справок: 21-01-59, 54-00-68, факс 21-29-22. Прием заявлений и ознакомление с условиями
проведения тендера и тендерной документацией производятся со дня публикации информационного сообщения и заканчиваются за один рабочий день до проведения тендера (в 10.00 24 февраля 2014 года).
После смерти Кожабекова
Мурата Жетибаевича, умершего
03.07.2013 г., открылось наследство у нотариуса Сеитова
С. Т. Наследникам обратиться
до 23.02.2014 г. по адресу:
г. Алматы, мкр. 6, д. 3-а, оф. 4, тел.
268-15-10, сот. 8-701-420-56-57.
***
После смерти Джангазиева
Жумата Тулегеновича, умершего 12.10.2013 г., открылось
наследство у нотариуса Тигай
Ж. А. Наследникам обратиться
по адресу: г. Алматы, мкр. «Алмагуль», д. 26, кв. 2. Тел. 396-27-16.
***
После смерти Рязанцевой
Елены Владимировны, умершей
12.08.2013 г., открылось наследство у нотариуса Рустемовой Г. Р.
Наследникам обратиться по
адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, д. 104, тел. 292-37-15, сот.
+7 (777) 444-24-01.
Информационное сообщение
Департамент государственного имущества и приватизации города Астаны объявляет о проведении тендера
по передаче в имущественный наем (аренду) объектов государственной республиканской собственности,
который состоится 25 февраля 2014 года в 15.00 по адресу: г. Астана, ул. Ауэзова, 14.
На тендер выставляются:
лот № 1 – помещение для организации торговли общей площадью 41,5 кв. м, расположенное по адресу:
г. Астана, ул. Орынбор, д. 8, балансодержатель – ГУ «Управление делами Президента Республики Казахстан»;
лот № 2 – помещение для организации торговли общей площадью 41,9 кв. м, расположенное по адресу:
г. Астана, ул. Орынбор, д. 8, балансодержатель – ГУ «Управление делами Президента Республики Казахстан»;
лот № 3 – помещение для организации торговли общей площадью 11,17 кв. м, расположенное по адресу:
г. Астана, ул. Орынбор, д. 8, балансодержатель – ГУ «Управление делами Президента Республики Казахстан»;
лот № 4 – помещение для организации торговли общей площадью 7,8 кв. м, расположенное по адресу:
г. Астана, ул. Орынбор, д. 8, балансодержатель – ГУ «Управление делами Президента Республики Казахстан».
Стартовая арендная плата в месяц составляет:
Лот № 1 – 108 082 тенге.
Лот № 2 – 109 124 тенге.
Лот № 3 – 29 091 тенге.
Лот № 4 – 20 315 тенге.
В плату за имущественный наем (аренду) не включаются платежи за коммунальные услуги, отчисления на
текущий и капитальный ремонт, платежи за обслуживание объекта. Эти платежи оплачиваются нанимателем
непосредственно ведомственной охране, эксплуатационным и другим службам, предоставляющим услуги,
либо по договору с балансодержателем.
Срок заключения договора имущественного найма – 1 год с возможностью дальнейшей пролонгации по
согласованию с балансодержателем.
Условия тендера
1. Предложения по арендной плате за объект аренды не ниже стартовой.
2. Сохранение профиля использования помещений на весь период аренды.
Критерий выбора победителя тендера
Победителем тендера признается участник тендера, предложивший, по решению тендерной комиссии,
наибольшую сумму арендной платы за объект и отвечающий всем требованиям, содержащимся в тендерной
документации.
Правила проведения тендера
В день проведения тендера на заседании члены тендерной комиссии вскрывают внутренние конверты с
предложениями участников тендера и оглашают их предложения. Перед вскрытием конвертов комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе вскрытия внутренних конвертов.
При вскрытии конвертов и оглашении предложений могут присутствовать участники тендера или их уполномоченные представители.
Для регистрации в качестве участника тендера
необходимо представить:
1) заявление на участие в тендере, содержащее согласие претендента на участие в тендере и его обязательства по выполнению условий тендера и заключению соответствующего договора;
2) предложения по условиям тендера в запечатанном конверте;
3) для юридических лиц – копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации), учредительных документов (учредительного договора и устава) и свидетельства налогоплательщика с обязательным
предъявлением оригинала для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов;
для физических лиц – копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, документа, удостоверяющего личность физического лица, свидетельства налогоплательщика и
домовой книги с обязательным предъявлением оригинала для сверки либо нотариально засвидетельствованные
копии указанных документов;
4) для акционерных обществ – выписку из реестра держателей ценных бумаг;
для товариществ с ограниченной ответственностью – выписку из реестра участников товарищества
(в случае ведения реестра участников товарищества);
5) для иностранных юридических лиц – учредительные документы с нотариально заверенным переводом
на казахский и русский языки;
6) копию платежного поручения, подтверждающего перечисление гарантийного взноса;
7) справку налогового органа об отсутствии налоговой задолженности на момент подачи заявления.
Прием заявок и регистрация лиц, желающих принять участие в тендере, производятся при наличии полного
комплекта требуемых документов.
Прием заявлений производится со дня публикации информационного сообщения и заканчивается в 15.00 24 февраля 2014 года.
Гарантийный взнос вносится на расчетный счет департамента госимущества и приватизации города Астаны:
ИИК KZ880705012170181006, БИК KKMFKZ2A, БИН 120340010824, банк – Комитет Казначейства МФ РК,
КНП 171, код ГУ 2170181.
Размер гарантийного взноса:
По лоту № 1 – 43 233 тенге.
По лоту № 2 – 43 650 тенге.
По лоту № 3 – 11 637 тенге.
По лоту № 4 – 8 126 тенге.
Место проведения тендера, прием пакета тендерной документации и заявлений для участия
в тендере производится по адресу: г. Астана, ул. Ауэзова, 14, каб. № 2. Прием документов и
регистрация участников тендера производятся со дня публикации извещения о проведении
тендера и заканчиваются за один рабочий день до проведения тендера.
Дополнительную информацию о проведении тендера можно получить по телефонам: 8 (717 2) 32-73-23,
32-89-20 или ознакомиться на сайте www.gosreestr.kz.
После смерти Верхолы Екатерины Игнатьевны, умершей 03.08.2013 г., открылось наследство у нотариуса Альменовой А. А. Наследникам обращаться
по адресу: г. Алматы, мкр. 10, д. 12. офис 17.
ТОО «Концерн «Найза-Курылыс» для реализации ряда проектов
по строительству крупных промышленных и гражданских сооружений
проводит прием заявок потенциальных подрядчиков для выполнения
строительно-монтажных и специальных работ под ключ.
За справками обращаться:
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Тлендиева, 3.
Тел. 70-16-54 (вн. 1654).
Моб. 8-701-528-00-65.
Эл. адрес: [email protected]
Контактное лицо: Сулейменова Нурсулу Амангельдиевна.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа