close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

CP A.08.06:2014 - Particip.gov.md

код для вставкиСкачать
R E P U B L I C A
M O L D O V A
COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII
A.08.06
EXPLOATAREA ŞI POSTUTILIZAREA CONSTRUCŢIILOR
CP A.08.06:2014
Exploatarea şi postutilizarea construcţiilor
Instrucţiuni privind elaborarea proiectelor de
organizare a construcţiei
EDIŢIE OFICIALĂ
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR
CHIŞINĂU 2014
COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII
CP A.08.06:2014
ICS 93.010
Instrucţiuni privind
construcţiei
elaborarea
proiectelor
de
organizare
a
CZU
Cuvinte cheie:
Preambul
1
ELABORAT de Institutul de Cercetări în Construcţii "INCERCOM" Î.S.: ing.
2
ACCEPTAT de către Comitetul Tehnic pentru Normare Tehnică şi Standardizare în Construcţii
CT-C 01 "Normative şi standarde metodico-organizatorice", procesul-verbal nr. XX din
XX.XX.20XX.
3
APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr.
XX din XX.XX.20XX (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 20XX, nr. XX, art. XX), cu aplicare
din XX _____ 20XX.
4
Elaborat pentru prima dată
EDIŢIE OFICIALĂ
MDRC, 2014
II
CP A.08.06:2014
Introducere
Proiectul de organizare a construcției și proiectul de execuție a lucrărilor sunt principalele documente
tehnologice și organizatorice la construcția obiectelor civile și locative, agricole și industriale.
Aceste documente conțin măsuri de organizare eficientă a lucrărilor de construcții, utilizînd mijloace
moderne de mecanizare. Aceste documente cuprind cele mai noi tehnologii din industria construcțiilor,
sporind calitatea lucrărilor, reducerea termenilor de execuție și a costului lucrărilor. Proiectul de
organizare a construcției asigură o execuție în siguranță a lucrărilor de construcții, deoarece conține
măsuri de execuție a cerințelor documentelor normative în construcții.
Elaborarea și utilizarea în construcții a proiectului de organizare a construcției, în mare măsură,
stabilește capacitatea de concurență a organizație de construcții.
Proiectul de organizare a construcției poate fi utilizat în cazul licențierii organizației de construcții în
calitate de document ce confirmă pregătirea organizației de execuția lucrărilor, la certificarea
sistemelor de calitate și produselor pentru construcții.
Proiectul de organizare a construcției este elaborat, de regulă, de organizațiile de proiectare sau
tehnologice.
Prezentul Cod practic conține cerințe privind proiectul de organizare a construcției, componența și
conținutul acestuia, precum și recomandări de expunere și întocmire.
Codul practic este recomandat spre utilizare organizațiilor de construcții-montaj, instituțiilor de
proiectare și tehnologice, în vederea elaborării proiectelor de organizare a construcțiilor.
III
CP A.08.06:2014
Cuprins
1
Domeniu de aplicare ........................................................................................................................1
2
Referinţe normative ..........................................................................................................................1
3
Termeni și definiții ............................................................................................................................1
4
Prevederi generale ............................................................................................................................2
5
Elaborarea proiectului de organizare a construcției .........................................................................4
6
Componența și conținutul proiectului de organizare a construcției ..................................................5
Anexa A (normativă) Forma planului calendaristic de construcție .......................................................12
Anexa B (normativă) Forma planului calendaristic al lucrărilor perioadei de pregătire ........................13
Anexa C (normativă) Fișa volumelor lucrărilor de construcții, montaj și speciale ................................14
Anexa D (normativă) Graficul necesității în elemente de construcții, produse și materiale .................15
Bibliografie .............................................................................................................................................16
Traducerea autentică a documentului în limba rusă ..............................................................................17
IV
CP A.08.06:2014
C O D
P R A C T I C
Î N
C O N S T R U C Ţ I I
Instrucţiuni privind elaborarea proiectelor de organizare a construcţiei
Инструкции по разработке проектов организации строительства
Instructions construction planning projects
Data punerii în aplicare: 2014-06-01
1
Domeniu de aplicare
1.1 Prezentul Cod practic în construcții (în continuare Cod), se referă la elaborarea proiectelor de
organizare a construcției pentru obiecte de construcție locative și civile, agrozootehnice și industriale.
Prevederile prezentului Cod cuprind construcții noi, precum și reconstrucția, reparația construcțiilor și
a clădirilor existente.
1.2 Ceea ce ține de tipurile de construcții speciale, în completare la prezentul Cod, trebuie luate în
considerare cerințele documentelor normative tehnice, care reflectă specificul acestor tipuri de
construcții, precum și altor acte legislative.
1.3 Prezentul Cod este elaborat în susținerea NCM A.08.01 și servește ca bază pentru determinarea
unor metode industriale eficiente de execuție a lucrărilor de construcții-montaj, care contribuie la
scăderea costului de producție a acestora și a volumului de muncă, reducerea duratei de construcție,
creșterea gradului de utilizare a utilajelor de construcții și instalațiilor, îmbunătățirea calității de
execuție a lucrărilor.
1.4 Prezentul Cod conține reguli, modalități de elaborare și întocmire a proiectelor de organizare a
construcției.
1.5 Cerințele prezentului Cod sunt obligatorii pentru toate organizațiile și întreprinderile, indiferent de
subordonarea departamentală a acestora, care desfășoară lucrări de proiectare și execuție a lucrărilor
de construcții.
1.6 Codul nu se referă la clădirile și construcțiile, construcția cărora în conformitate cu legislația privind
activitatea de urbanism poate fi efectuată fără autorizația de construire conform [1], precum și la
obiectele de construcție individuală, edificate de beneficiari (persoane fizice) cu forțe proprii, inclusiv
cu atragerea lucrătorilor angajați, pe terenurile proprii de pămînt.
2
Referinţe normative
NCM A.07.02-2012
Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei
de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale
NCM A.08.01-2014
Organizarea construcţiilor
CP A.08.01:2014
Metodologia de elaborare a fişelor tehnologice
CP A.08.05:2014
Instrucţiuni privind elaborarea proiectelor de execuţie a lucrărilor
3
Termeni și definiții
În prezentul Cod se utilizează următorii termini, care reprezintă:
1
CP A.08.06:2014
Clădire – construcție, destinată nemijlocit activității vitale a persoanelor.
Construcție – produs de construcții, ce cuprinde clădiri și alte obiecte de construcții (drumuri, poduri,
diguri, baraje, turnuri, rezervoare etc.).
Element de construcții – parte a construcției, cu funcție portantă, de închidere și/sau estetică.
Grafic calendaristic de execuție a lucrărilor – element de planificare a construcției obiectelor, parte
componentă a POC și PEL.
Grafic-rețea – reprezentare grafică a consecutivității tehnologice de execuție a lucrărilor la obiect sau
la cîteva obiecte cu indicarea duratei și a tuturor parametri de timp, precum și a termenului general de
construcție. Graficul-rețea poate fi general sau local.
Material de construcție – material din care este executată produsul de construcții.
Obiect de construcții – clădire și/sau construcție, edificată într-un termen fundamentat și aprobat de
construcție.
Plan calendaristic – este un document de proiect, care stabilește succesiunea și termenii de execuție
a unor lucrări, stabilește interconexiunea lor tehnologică în conformitate cu caracterul și volumul
lucrărilor de construcții montaj. În componența POC se elaborează un plan calendaristic centralizat, în
componența PEL – planuri calendaristice de execuție a lucrărilor pe obiecte separate de construcții.
Plan dendrometric – planul terenului cu indicarea notărilor convenționale ale spațiilor verzi
transplantate și tăiate, care prevede întocmirea unui borderou totalizator în asortiment de inventariere
a spațiilor verzi. Planul prevede o analiză dendrologică a spațiilor verzi și o analiză a peisajului
teritoriului (compozițional).
Plan general de construcții – planul terenului de construcții, pe care este arătată amplasarea
obiectelor aflate în construcții, poziționarea mecanismelor de montaj și ridicare a sarcinilor, precum și
a tuturor obiectelor complexului de construcții.
Proiect de execuție a lucrărilor (PEL) – reprezintă un model documentat (complex de documente de
proiectare) de procese a lucrărilor de construcții privind edificarea obiectelor de la începutul lucrărilor
pregătitoare de construcții-montaj pînă la predarea obiectelor în exploatare. Se determină tipurile și
volumele de lucrări de construcții-montaj pe fiecare obiect, consecutivitatea și termenii de execuție a
acestora, necesitatea și termenii de livrare la șantier a tuturor tipuri de resurse materiale și tehnice, a
mașinilor de construcții, lucrătorilor, precum și prevederea unor tehnologii raționale și condițiilor de
securitate de execuție a lucrărilor.
Proiect de organizare a construcției (POC) – parte componentă a documentației de proiect pentru
construcția clădirilor și construcțiilor, în care se reprezintă condiții organizatorice de realizare a
construcției întregului complex de obiecte a șantierului dat. POC servește ca bază pentru distribuirea
investițiilor capitale pe obiecte, pe termeni de construcție și ca fundamentare pentru costul de deviz al
construcției.
Reconstrucția clădirii (construcției) – lucrări de construcții, îndreptate spre îmbunătățirea
indicatorilor tehnico-economici principali sau spre modificarea destinației acesteia.
Reparația clădirii (construcției) – lucrări de construcții, îndreptate spre remedierea uzurii fizice
(morale) a acesteia.
4
Prevederi generale
4.1 Organizarea lucrărilor de construcții trebuie să asigure focusarea tuturor soluțiilor organizatorice,
tehnice și tehnologice pentru atingerea scopului final – darea în exploatare a obiectului de o calitate
corespunzătoare și în termenii stabiliți.
2
CP A.08.06:2014
4.2 Construcția întreprinderilor, clădirilor și structurilor se realizează în conformitate cu documentația
de proiect – proiect (proiect de execuție), conform NCM A.07.02, precum și PОС și PEL. POC este o
parte a proiectului de construcție a obiectului. Existența și aplicarea PОС și PEL facilitează creșterea
capacității de concurență a organizației de construcții.
4.3 Dacă POC în componența proiectului de execuție nu se elaborează, atunci lista și modalitatea
procedurilor de control privind evaluarea calității construcției și corespunderea lucrărilor de construcții
cerințelor de securitate se stabilesc prin condițiile contractului dintre participanții la procesul de
construcție.
4.4 POC se elaborează, de regulă, pentru tot volumul de lucrări de construcții, prevăzut de proiect
(proiect de execuție). La efectuarea lucrărilor de construcții în tronsoane POC se elaborează
suplimentar pentru primul tronson ținîndu-se cont de tot volumul de lucrări.
4.5 POC se elaborează cu scopul dării în exploatare a obiectului în termenul planificat, asigurînd
nivelul tehnico-organizatoric corespunzător al procesului de construcții. POC servește ca bază pentru
distribuirea investițiilor capitale și volumelor lucrărilor de construcții-montaj pe tronsoane și termeni de
construcții.
4.6 POC se elaborează ținîndu-se cont de:
- aplicarea metodelor progresiste de organizare și conducere a procesului de construcție în scopul
asigurării unui termen minim al duratei de construcție;
- valorificarea capacității proiectate a obiectului în termenii stabiliți;
- aplicarea proceselor tehnologice, care asigură nivelul dat al calității lucrărilor de construcții;
- utilizarea mijloacelor tehnice moderne ale comunicațiilor de dispecerat și sistemelor automatizate de
dirijare cu industria construcțiilor;
- livrarea la șantier a seturilor de elemente, piese și materiale de construcții pentru activitatea unui
schimb de lucru (secție, nivel, etaj etc.);
- utilizarea la maxim a frontului de lucru, îmbinarea proceselor de construcție cu asigurarea
continuității și fluxului acestora, utilizarea uniformă a resurselor și capacităților de producție;
- utilizarea unor elemente de construcții, piese și materiale moderne de construcții;
- mecanizarea lucrărilor, utilizînd la maxim utilajele industriale, în caz de necesitate în două-trei
schimburi;
- efectuarea lucrărilor de montaj a elementelor de construcții direct din mijloacele de transport;
- livrarea și montajul utilajelor tehnologice în blocuri grupate;
- respectarea cerințelor de securitate a muncii și protecției mediului.
La elaborarea POC se va ține cont de particularitățile climatice ale zonei de construcții.
4.7 În conformitate cu prevederile NCM A.08.01 construcția fiecărui obiect se admite a fi făcută numai
în baza unor soluții elaborate în prealabil privind organizarea construcțiilor și tehnologiei de execuție a
lucrărilor, care trebuie să fie adoptate în POC și PEL.
4.8 Elaborarea POC se efectuează pe baza unei comparații tehnico-economice a variantelor de
soluții. Variantele se compară după indicatorii termenilor de construcție, calitatea produselor de
construcții și costului de producție a lucrărilor de construcții-montaj.
3
CP A.08.06:2014
4.9 La elaborarea POC trebuie utilizată documentația tip organizatorico-tehnologică: modele etalon
(proiecte tip) de organizare a construcției și execuție a lucrărilor, fișe tehnologice conform CP A.08.01
pentru executarea unor tipuri de lucrări; îndrumarele metodice [2, 3, 4, 5].
4.10 POC prevede organizarea integrală a terenului de construcții și se elaborează pentru toate
obiectele [2, 3, 4, 5]. În POC se determină volumele și termenii de construcție, necesitatea în resurse
și transport, se stabilește tehnologia generală a lucrărilor.
PEL este destinat unui obiect concret, ce cuprinde probleme de tehnologie rațională și organizare a
construcției, are funcția de reglementare la efectuarea lucrărilor în conformitate cu regulile
tehnologice, normele și cerințele de securitate și protecției muncii. PEL se elaborează pe baza POC,
separat pentru fiecare tip de lucrări efectuate, conform CP A.08.05 și [2, 3, 4, 5].
4.11 NCM A.08.01 interzice efectuarea lucrărilor de construcții-montaj fără proiectele menționate
aprobate.
4.12 Elaborarea și întocmirea POC se efectuează pe baza materialelor, documentației și formelor tip
de documente, prezentate în capitolele 5, 6 și anexele A, B, C, D. Aceste forme pot fi precizate în
conformitate cu specificul lucrărilor de construcții și condițiile locale, precum și cerințele prezentate
sistemului electronic de documente.
4.13 Alegerea soluțiilor privind organizarea construcției trebuie efectuată pe baza unui studiu de
prelucrare a variantelor cu aplicarea largă a metodelor de evaluarea criterială, metodelor de modelare
și complexe moderne de calculatoare.
5 Elaborarea proiectului de organizare a construcției
5.1 POC este un document obligatoriu pentru beneficiar, organizațiile de construcții de antrepriză,
precum și organizațiile care efectuează finanțarea și asigurarea tehnico-materială a construcției.
POC servește ca bază pentru elaborarea PEL. POC trebuie să fie elaborat de organizația principală
de proiectare sau la comanda acesteia de o altă organizație de proiectare. POC se elaborează în
componența justificării de investiții în construcții, proiectului de arhitectură sau proiectului de
construcții.
5.2 POC se elaborează, de regulă, concomitent cu partea de construcție sau altor părți ai proiectului
(proiectului de execuție). Soluțiile de sistematizare spațială, constructive și tehnologice se
coordonează, în acest caz, cu condițiile de construcție și execuție a lucrărilor.
5.3 În calitate de date inițiale pentru elaborarea POC trebuie să servească:
- tema pentru proiectare cu anexarea datelor inițiale privind organizarea construcției cu indicarea
soluției de separarea obiectului în tronsoane și (sau) complexe de pornire de construcții, condiții
speciale la reconstruirea sau reparația clădirilor și construcțiilor (dacă clădirea sau construcția se
exploatează pe perioada de execuție a lucrărilor);
- proiectul (proiectul de execuție) al clădirii (construcției;
- rezultatele prospecțiunilor topografice, geologice și hidrologice;
- materialele prospecțiunilor tehnice (la reconstrucția obiectelor – materialele examinării tehnice ale
obiectelor);
- soluții privind aplicarea: metodelor de organizare a construcției, elementelor de construcții,
produselor și materialelor, mijloacelor de mecanizare ale lucrărilor de construcții montaj, date privind
sursele și modalitatea de asigurare a șantierului de construcții cu apă, energie electrică, aburi etc.;
- informații privind posibilitatea de asigurare a șantierului cu cadre de muncă, încăperi locative și
sociale;
4
CP A.08.06:2014
- date privind capacitatea organizațiilor generale de construcții și celor specializate, existența unei
baze de producție și posibilitatea utilizării acesteia.
Documentația de proiect necesară:
- soluțiile de sistematizare spațială și constructive ale clădirilor, construcțiilor și comunicațiilor
inginerești și soluțiile de separare a obiectului în tronsoane și (sau) complexe de pornire de construcții
(conform temei pentru proiectare) cu indicatorii tehnico-economici (volumul de construcții, suprafața
totală a apartamentelor, număr de nivele etc.);
- planul centralizat al comunicațiilor, elaborat de organizația de proiectare și coordonat în modul
corespunzător;
- planificarea verticală a terenului de construcții cu cartograma maselor de pămînt;
- planul dendrometric;
- măsuri privind protecția teritoriului construcției de fenomene naturale nefavorabile și procesele
geologice, etapele de execuție ale acestora (pregătirea tehnică a teritoriului etc.);
- documentația de deviz;
- condițiile tehnice pentru asigurarea provizorie a construcției cu energie electrică și apă, oferite de
beneficiar;
- date privind locurile de depozitare a surplusului și aducerea cantității necesare de pămînt, halde
provizorii de pămînt, evacuarea deșeurilor de construcții, inclusiv în locurile de prelucrare a acestora,
cu indicarea distanței de transport, coordonate cu organizațiile, care recepționează deșeurile și
molozul de construcții pentru prelucrare sau reutilizare;
- date privind condițiile de livrare și transportare de la întreprinderile furnizoare ale elementelor de
construcții, produse, materiale și utilaje, dacă este stabilită organizația de antrepriză;
- acte normativ-legislative, care stabilesc termenele directive ale construcției;
- cerințe speciale prezentate construcției unor obiecte complexe și experimentale;
- date privind utilizarea în proiect a elementelor constructive energoeficiente autohtone, materiale și
sisteme tehnice energoeficiente;
- date privind condițiile de efectuare a lucrărilor de construcții-montaj la obiectele aflate în
reconstrucție;
- date privind condițiile de construcție, prevăzute în contractele încheiate cu firmele străine;
- datele antreprenorului, în cazul în care acesta se cunoaște.
6 Componența și conținutul proiectului de organizare a construcției
6.1 POC al obiectului trebuie să fie elaborat pe tot volumul de construcție (obiect), prevăzut de proiect.
La construcția obiectului în tronsoane POC trebuie să fie elaborat pentru fiecare tronson de
construcție, ținîndu-se cont de realizarea construcției pentru o dezvoltare completă.
La construcția obiectului cu evidențierea complexelor de pornire POC trebuie elaborat pentru tot
volumul de construcții ținîndu-se cont de aceste complexe.
6.2 În componența POC se introduc:
5
CP A.08.06:2014
a) planul calendaristic al construcției, în care se determină termenii și succesiunea de construcție a
clădirilor și construcțiilor principale și auxiliare, ansamblurilor tehnologice și etapelor de lucrări,
complexelor de pornire cu distribuirea investițiilor capitale și costului lucrărilor de construcții-montaj pe
clădiri și construcții și perioadele de construcții conform normelor frontului de lucru (anexa A);
Planul calendaristic pentru perioada de pregătire, elaborat separat, cu distribuirea investițiilor capitale
și costului lucrărilor de construcții-montaj pe luni (anexa B).
La dezvoltarea cartierelor rezidențiale și microraioanelor, planul calendaristic trebuie să prevadă
construcția clădirilor locative în complex cu instituțiile și întreprinderile, legate de deservirea populației
și execuția tuturor lucrărilor privind utilajul tehnic, amenajarea și înverzirea teritoriului, în conformitate
cu proiectul aprobat, în acest caz trebuie asigurată succesiunea tehnologică a execuției lucrărilor prin
metoda de flux (pozarea rețelelor inginerești, edificarea părților subterane și supraterane ale clădirilor
etc.);
b) planul general de construcții cu amplasarea:
- clădirilor permanente (existente și proiectate), construcțiilor și rețelelor inginerești;
- căilor de rulare pentru macarale turn și altor macarale similare, axelor de deplasare a macaralelor cu
autopropulsie;
- principalelor macarale de montaj și căilor de rulare a acestora, precum și altor instalații mecanizate;
- locurilor de amplasare a clădirilor și construcțiilor provizorii, inclusiv celor mobile (de inventar),
inclusiv elementelor de îngrădire a șantierului de construcții;
- locurilor de amplasare a terenurilor de depozitare;
- locurilor de amplasare a deșeurilor și molozului de construcții;
- locurilor de branșament a rețelelor provizorii inginerești, rețelelor inginerești la rețelele active;
- drumurilor auto (cailor ferate) existente și provizorii și altor căi pentru transportarea utilajelor (inclusiv
celui greu și de mari dimensiuni), elementelor de construcții, materialelor și produselor;
- clădirilor, construcțiilor și rețelelor inginerești existente, supuse demolării sau rezidirii (cu
evidențierea prin notări convenționale a construcțiilor și rețelelor, construite în perioada de pregătire).
Planul general de construcții se elaborează utilizînd elemente tip și soluții privind organizarea,
amenajarea și întreținerea șantierelor de construcții.
c) schemele organizatorico-tehnologice de construcție a obiectului, care determină succesiunea
optimă de edificare a clădirilor și construcțiilor cu indicarea succesiunii tehnologice a execuției
lucrărilor;
d) devizul volumelor lucrărilor de construcții, montajului și lucrărilor speciale (inclusiv montajul utilajelor
tehnologice) cu evidențierea lucrărilor la obiectele separate, complexele de pornire și perioadele de
construcție se întocmește după forma, prezentată în anexa C;
e) devizul necesarului de utilaje principale de construcții și mijloace de transport, conform volumului de
construcții, întocmit pe baza volumelor fizice de lucrări, volumelor de transport al încărcăturilor și
normelor de producție a mașinilor de construcții și a mijloacelor de transport.
În deviz trebuie prevăzut necesarul de autobuze sau alte mijloace de transport, special amenajate
pentru transportul persoanelor la obiectele de construcții, amplasate în afara razei rețelei de circulație
a transportului public.
f) graficul necesarului de elemente de construcții, produse și materiale cu distribuirea pe obiecte,
complexe de pornire și termenii de construcție se întocmește după forma, prezentată în anexa D;
6
CP A.08.06:2014
g) calculul necesarului de personal în construcții pe categoriile principale de meserii și perioadele de
construcție, elaborat pe baza volumului de lucru normat al construcției obiectului și costului lucrărilor
de construcții-montaj, ținîndu-se cont de normele de producție pentru un lucrător al acestor organizații,
inclusiv personalului de deservire și altor servicii, dacă este stabilită organizația de antrepriză.
La stabilirea organizației de antrepriză (subantrepriză) pe baza unui concurs de licitație, normele de
producție trebuie adoptate ca medii pe republică;
h) memoriu explicativ, care conține:
- date succinte privind obiectul de construcții, incluzînd numărul maxim de construcții montate;
- caracteristica condițiilor de construcție, inclusiv fundamentarea condițiilor complexe de execuție a
lucrărilor (în cazul existenței acestora) în conformitate cu actele normativ-legislative în construcții în
vigoare;
- fundamentarea duratei normative de construcție a obiectului în conformitate cu actele normativlegislative tehnice în construcții, precum și elaborarea măsurilor privind asigurarea dării în exploatare
a obiectului, construcția căruia este prevăzută în termenii stabiliți;
- descrierea metodelor de execuție a lucrărilor și posibilitatea de cumulare a lucrărilor de construcții,
montaj și lucrări speciale, inclusiv executate în perioada rece a anului, precum și soluțiile privind
edificarea clădirilor și construcțiilor complexe și experimentale;
- măsuri privind securitatea și protecția muncii;
- măsuri de prevenire și stingere a incendiului;
- condițiile de protecție a mediului ambiant;
- măsurile de eficiență energetică;
- justificarea dimensiunilor și dotărilor terenurilor pentru depozitarea materialelor, construcțiilor și
utilajelor, precum și soluțiile privind manipularea utilajului greu peste gabarit și elementelor de
construcții grupate;
- lista construcțiilor auxiliare speciale, dispozitivelor, ansamblurilor și instalațiilor, precum și
construcțiilor provizorii complexe și rețelelor, desenele de execuție ale cărora trebuie să fie elaborate
de organizațiile de proiectare în componența proiectului de construcții;
- cerințele, care trebuie luate în considerare în documentația de proiect la faza ”proiect de construcție”
în legătură cu metodele adoptate în POC de edificare a elementelor de construcții și montare a
utilajului;
- indicațiile și metodele de realizare a măsurătorilor de control a calității de edificare a clădirilor și
construcțiilor;
- fundamentarea necesarului de energie electrică, apă și aer comprimat, precum și în clădiri și
construcții provizorii.
În POC trebuie prezentați următorii indicatori tehnico-economici:
- durata totală de construcție, inclusiv a perioadei de pregătire, luni;
- numărul maxim de lucrători;
- cheltuieli de muncă privind execuția lucrărilor de construcții-montaj.
6.3 La elaborarea POC pot fi modificate componența și conținutul acestora ținîndu-se cont de
complexitatea și specificul obiectelor proiectate în funcție de soluțiile de sistematizare spațială și
7
CP A.08.06:2014
constructive, gradul de unificare și tipizare a acestor soluții, necesitatea de aplicare a construcțiilor
speciale auxiliare, dispozitivelor, ansamblurilor și instalațiilor, particularitățile unor tipuri speciale de
lucrări.
6.4 În componența POC ale obiectelor complexe și speciale, unde pentru prima dată se aplică o
tehnologie principial nouă de producție, care nu are analog, utilaj tehnic unicat, precum și a clădirilor
în care prevalează elemente de construcții noi, în completare la cele enumerate la 6.2 se includ:
a) graficul-rețea complex global, care reflectă interacțiunile tuturor participanților la procesul de
construcție, în care se stabilesc durata etapelor principale de pregătire a documentației de execuție și
construcție a obiectului, componența și termenii de execuție a lucrărilor a perioadei de pregătire,
succesiunea de construcție a unor clădiri și construcții sperate în componența complexului de pornire,
termenii de livrare a utilajului tehnologic;
b) indicațiile privind efectuarea unor lucrări necesare de cercetare, încercări și observații sistematice
pentru asigurarea calității și siguranței construcțiilor, clădirilor și structurilor edificate;
c) indicațiile privind particularitățile și exactitățile de trasare a bazei geodezice și metodele de control
geodezic în procesul de construcții, controlului instrumental al calității și siguranței construcțiilor și
clădirilor edificate, precum și asigurarea integrității semnelor și reperelor geodezice;
d) indicațiile privind sistemele de comunicații, ținînd cont de particularitățile acestora, precum și
dirijarea operativă de dispecerat cu procesul de construcție;
e) planul de situație al construcției cu amplasarea întreprinderilor bazei tehnico-materiale și carierelor,
căilor și drumurilor exterioare, schemelor de transport și livrare a materialelor de construcții,
elementelor de construcții și utilajelor, dacă este cunoscut furnizorul, cu aplicarea hotarelor teritoriilor
obiectului construit, defrișarea pădurilor și terenurilor, alocate temporar pentru necesitățile lucrărilor de
construcții.
6.5 POC pentru clădirile locative, obiectele cu destinație socială și obiectele industriale tipice poate fi
elaborat într-un volum redus și să conțină:
a) planul calendaristic al construcției cu evidențierea lucrărilor perioadei de pregătire;
b) planul general de construcții;
c) devizul necesarului de mașini principale de construcții și mijloace de transport;
d) calculul necesarului de personal în construcții pe categoriile principale și perioadele de construcție;
e) un memoriu succint, care include informațiile necesare privind obiectul de construcții, condițiile de
construcție, fundamentarea duratei normative de construcții, lucrările geodezice, metodele de execuție
a lucrărilor cu măsurile de securitate a muncii și protecției mediului înconjurător, măsuri de prevenire
și stingere a incendiului, precum și indicatorii tehnico-economici.
6.6 În POC pentru un obiect agroindustrial succesiunea construcției – cu destinație principală de
producție, auxiliară și de deservire, gospodăriei energetice, de transport și telecomunicații, rețelelor
exterioare de apeduct, canalizării, asigurării cu căldură și gaze, amenajarea teritoriului – se stabilește
în funcție de schema tehnologică a producției agrozootehnice.
6.7 La reconstrucția întreprinderilor industriale funcționale, clădirilor și construcțiilor în POC în
completare la cele expuse în 6.2-6.5, trebuie:
a) să indice în condițiile de construcție, dacă clădirea se exploatează pe perioada de execuție a
lucrărilor de reconstrucție;
b) să indice componența lucrărilor, executate în perioada, care nu este legată de oprirea procesului de
producție și lucrările legate de oprirea completă sau parțială a procesului de producție, ca durata de
execuție a cestora să fie cît mai mică;
8
CP A.08.06:2014
c) să stabilească succesiunea și modalitatea de execuție mixtă a lucrărilor de construcții-montaj cu
indicarea sectoarelor și secțiilor, în care pe perioada execuției lucrărilor de construcții-montaj se
modifică procesele tehnologice ale fluxului principal de producție, precum și perioada cînd lucrările de
construcții au loc în timpul opririlor tehnologice planificate ale fluxului principal de producție;
d) să indice pe planul general de construcții clădirile exploatate, construcțiile și rețelele inginerești,
care nu se supun reconstrucției, clădirile noi construite, construcțiile și rețele pozate, clădirile și
construcțiile reconstruite sau demolate, rețelele inginerești demontate și remontate, trecerile pe
teritoriu, locurile de deservire socială a muncitorilor, direcțiile trecerilor de siguranță a muncitorilor și
personalului întreprinderii;
e) să menționeze în memoriul explicativ:
- lista și volumul lucrărilor, executate în condiții strîmtorate și nocive;
- modalitatea de conducere operativă cu lucrările de reconstrucții;
- măsurile privind asigurarea activității comune a întreprinderii și organizației de construcții;
- datele despre serviciile întreprinderilor privind crearea unor condiții de producție necesare pentru
constructori, precum și informația despre utilajele ridicare și mijloacele de transport din secțiile și
halele de producție a întreprinderilor, transmise constructorilor pe perioada de reconstrucție;
- măsurile de prevenire a incendiului și siguranței la explozii;
- măsurile care asigură stabilitatea construcțiilor păstrate la execuția lucrărilor de montare și
demontare.
6.8 La construcția structurilor liniare magistrale ale rețelelor generale (drumuri magistrale de cale
ferată și drumuri auto, gazoducte magistrale, linii de telecomunicații și de transport energie electrică
etc.), în completare la cerințele expuse în 6.2-6.6 POC trebuie să conțină:
a) prezentarea volumelor necesare de muncă și volumului lucrărilor de construcții-montaj pe
sectoarele traseelor;
b) indicarea locurilor de ocolire sau depășirea cu mijloace speciale ale obstacolelor și barierelor
naturale, locurilor de trecere peste rîuri;
c) stabilirea amplasării bazelor de aprovizionare tehnico-materială, obiectelor de asigurare cu energie
electrică, care deservesc construcția pe sectoare separate ale traseului, precum și în caz de
necesitate, a grupurilor de locuințe pentru constructori;
d) elaborarea schemei de transport pentru livrarea resurselor tehnico-materiale cu amplasarea
locurilor de descărcare, depozitelor intermediare și drumurilor provizorii de acces;
e) prevederea posibilității utilizării unor sectoare separate ale drumurilor de cale ferată și auto, liniilor
de telecomunicații și transport energie electrică, aflate în construcție, pentru asigurarea procesului de
construcție.
6.9 La construcția drumurilor auto de categorii inferioare pe teritoriile întreprinderilor agrozootehnice în
POC, în completare la cerințele prezentate în 6.2-6.5 trebuie:
a) prevăzută, în cazuri fundamentate, construcția drumurilor pe etape, asigurînd la etapa inițială
deplasarea provizorie pe terasamentul de pămînt, precum și îmbunătățirea sectoarelor necarosabile și
greu circulabile ale traseului de drum;
b) să coordoneze termenii și modalitatea de execuție a unor lucrări separate de construcție a
drumurilor cu agricultorii, asupra activității cărora pot influența aceste lucrări.
9
CP A.08.06:2014
6.10 La construcția obiectelor hidrotehnice și de gospodărire a apelor în POC, în completare la
cerințele prezentate în 6.2-6.5 trebuie:
a) să indice în planul calendaristic termenii de scurgere și debitelor de apă în rîuri la etape separate
de construcție, termenii de închidere a albiei, umplerea bazinelor de acumulare, precum și prevederea
unor întreruperi minime în exploatarea nodului sau construcției hidraulice la reconstrucția acestora;
b) să indice pe planurile generale de construcții amplasarea construcțiilor și dispozitivelor pentru
asigurarea scurgerii debitelor de apă în rîu în perioada lucrărilor de construcții, planificarea succesiunii
lucrărilor privind edificarea nodului sau complexului de construcții hidrotehnice, succesiunea dării în
exploatare a terenurilor irigate. Pe planul de situație al construcției sistemelor de drenaj trebuie
indicate: hotarele și ariile teritoriilor drenate cu indicarea succesiunii de dare în exploatare a acestora,
hotarele terenurilor de construcții și exploatare, amplasarea carierelor, iar ce ține de construcțiile mari
– hotarele de evacuare și inundare a teritoriilor, canalele de ocolire și podurile provizorii;
c) să elaboreze schemele de scurgere ale debitelor de apă în rîu, precum și metodele de oprire și
evacuare a albiei rîului în perioada lucrărilor de construcții.
6.11 La construcția întreprinderilor de extracție a zăcămintelor minerale și amenajarea exploatărilor
subterane în componența POC, în completare la cerințele prezentate în 6.2-6.5 trebuie incluse:
a) schemele tehnologice de săpare a puțurilor, exploatărilor orizontale și înclinate și camerelor, dacă
acestea diferă de cele tip;
b) fundamentarea privind alegerea tipurilor de sonete și instalațiilor de ridicare în cazul utilizării
acestora ca provizorii pe perioada lucrărilor de săpare;
c) schemele și regimurile de aerisire a exploatărilor pe perioada săpării acestora, soluțiile de încălzire
și răcire a aerului pompat în încăperile exploatate, precum și măsurile de combatere a degajărilor de
praf, gaze, erupțiilor de roci, gaze, prăbușirii de roci, ruperii de ape și nisipuri mișcătoare;
d) schemele de evacuare a apelor la săparea puțurilor și exploatărilor, soluțiile de evacuare și epurare
a apelor de mină.
6.12 La construcția obiectelor în zonele cu procese hidrogeologice periculoase în POC, în completare
la cerințele prezentate în 6.2-6.5 trebuie luate în considerare următoarele prevederi:
a) POC în condițiile naturale complexe (pe pămînturi cu caracteristici deosebite, cu fenomene de
alunecare (prăbușire), carstice și cursuri de noroi), în completare la cerințele prezentate în 6.2-6.5
trebuie să conțină: pronosticul probabilității apariției acestor fenomene periculoase pe perioada
lucrărilor de construcție, prevederi față de perioada sezonieră de execuție a lucrărilor și regimului de
execuție a lucrărilor în perioada periculoasă, măsuri de asigurare a securității și construcției
structurilor de protecție;
b) la construcția obiectelor pe pămînturi cu caracteristici deosebite (tasabile, cu grad de umflare etc.)
trebuie asigurată execuția primordială a unor măsuri speciale privind organizarea evacuării apelor,
amenajarea și exploatarea sistemelor de aprovizionare provizorie cu apă, care previn umectarea
neorganizată a pămînturilor, precum și controlul sistematic al tasărilor de pămînt și prevenirea
acestora;
c) dacă terenul de construcție este situat pe un teritoriu, supus acțiunii proceselor hidrogeologice
nefavorabile (grad de acoperire cu mlaștini, subinundare etc.), pînă la începerea execuției lucrărilor de
construcții se efectuează măsuri primordiale și lucrări de protecție a teritoriului împotriva proceselor
menționate;
d) să elaboreze măsuri de protecție a teritoriului împotriva proceselor geologice nefavorabile (grad de
acoperire cu mlaștini, subinundare etc.).
6.13 Compartimentele POC (cu scopul respectării în procesul de construcție a cerințelor obligatorii
privind securitatea) trebuie să conțină:
10
CP A.08.06:2014
- măsuri privind asigurarea în procesul de construcție a rezistenței și stabilității clădirilor și structurilor
aflate în construcție și cele existente;
- programe ale cercetărilor necesare, încercărilor și observațiilor sistematice pentru obiectele
complexe și unicat, incluzînd organizarea stațiilor, poligoanelor, posturilor de măsurare etc.;
- soluții privind construcția obiectelor în condiții naturale climatice complexe, precum și în condiții
strîmtorate;
- măsuri privind închiderea provizorie a drumurilor, limitarea circulației transportului, modificării
traseelor a transportului;
- planul de situație al construcției cu amplasarea locurilor de legătură cu căile ferate, danele fluviale,
așezările provizorii etc.;
- lista lucrărilor și construcțiilor, indicatorii, calitatea cărora influențează asupra siguranței obiectului și
în procesul de construcție sunt supuse unui control special și evaluării conformității cerințelor
documentelor normative;
- metode și mijloace de efectuare a controlului și încercărilor;
- măsuri de tehnica securității, pregătirea și instruirea personalului.
6.14 În cazul lipsei documentației de deviz pentru obiectul de construcții, POC se elaborează fără
planul calendaristic de construcție, inclusiv perioadei de pregătire, graficului necesarului de personal
în construcții, necesarului de construcții și clădiri provizorii, resurse energetice și apă.
6.15 Componența proiectului, de asemenea depinde de complexitatea obiectului de construcții. La
evaluarea complexității și stabilirea componenței proiectului trebuie luate în considerare:
- componența obiectului și parametrii de sistematizare spațială al acestuia;
- complexitatea soluțiilor constructive;
- condițiile de construcție și procesele tehnologice utilizate;
- numărul organizațiilor de subantrepriză, care participă în procesul de construcție.
6.16 Componența și conținutul POC se poate modifica în funcție de specificul obiectelor proiectate, în
funcție de soluțiile de sistematizare spațială și constructive, gradului de unificare și tipizare a soluțiilor,
necesitatea de aplicare a construcțiilor speciale auxiliare, dispozitivelor, utilajelor și instalațiilor,
particularitățile unor tipuri speciale de lucrări, precum și de condițiile livrării materialelor, elementelor
de construcții, utilajelor la șantier.
11
CP A.08.06:2014
Anexa А
(normativă)
Forma planului calendaristic de construcție
(reconstrucție, reparației capitale)
Planul calendaristic de construcție (reconstrucție, reparație capitală)
Număr
rînd
Denumirea clădirilor individuale,
construcțiilor sau tipurilor de
lucrări (cu evidențierea
complexului de pornire sau
urbanistic)
A
B
Cost de deviz, mii lei
Total
Inclusiv a
lucrărilor de
construcțiimontaj
1
2
Distribuția investițiilor capitale și
volumelor lucrărilor de
construcții-montaj pe perioadele
de construcție
(trimestre și ani)
3
1.
2.
3.
4.
5.
NOTĂ – distribuția volumelor de lucrări se prezintă sub formă de două fracții: la numărător – volumul investițiilor
capitale, la numitor – volumul lucrărilor de construcții-montaj; pentru construcția obiectelor locative distribuția
volumelor se prezintă pe luni.
Inginer-șef al proiectului
_______________
__________________________________
semnătură
Nume, Prenume, funcție
________________
__________________________________
semnătură
Nume, Prenume, funcție
________________
__________________________________
semnătură
Nume, Prenume, funcție
COORDONAT
Beneficiar
Conducătorul organizație de
subantrepriză
12
CP A.08.06:2014
Anexa B
(normativă)
Forma planului calendaristic al lucrărilor perioadei de pregătire
Plan calendaristic al lucrărilor perioadei de pregătire
Număr
rînd
Denumirea clădirilor
individuale, construcțiilor sau
tipurilor de lucrări
A
B
Cost de deviz, mii lei
Total
Inclusiv a
lucrărilor de
construcțiimontaj
1
2
Distribuția investițiilor capitale și
volumelor lucrărilor de
construcții-montaj pe perioadele
de construcție
3
1.
2.
3.
4.
5.
NOTĂ – distribuția volumelor de lucrări se prezintă sub formă de două fracții: la numărător – volumul investițiilor
capitale, la numitor – volumul lucrărilor de construcții-montaj.
Inginer-șef al proiectului
_______________
__________________________________
semnătură
Nume, Prenume, funcție
________________
__________________________________
semnătură
Nume, Prenume, funcție
________________
__________________________________
semnătură
Nume, Prenume, funcție
COORDONAT
Beneficiar
Conducătorul organizație de
subantrepriză
13
CP A.08.06:2014
Anexa C
(normativă)
Fișa volumelor lucrărilor de construcții, montaj și speciale
Denumirea lucrărilor
Unitatea de
măsură
Volumul de lucrări
1
2
3
14
Distribuția volumelor
lucrărilor pe perioade
(pe luni, trimestre)
A doua
Prima
etc.
4
5
CP A.08.06:2014
Anexa D
(normativă)
Graficul necesității în elemente de construcții, produse și materiale
Denumire
1
Unitatea
Total pe
de măsură construcție
2
3
15
Inclusiv pe obiectele
principale
№1
№2
4
5
Distribuția pe perioade
(pe luni, trimestre)
A doua
Prima
etc.
6
7
CP A.08.06:2014
Bibliografie
[1] Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
[2] Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ
для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85*), Москва Стройиздат 1989.
[3] Справочное пособие к СНиП 3.01.01–85* “Разработка проектов организации строительства и
проектов производства работ для реконструкции действующих предприятий, зданий и
сооружений”, Москва Стройиздат 1990.
[4] Справочное пособие к СНиП 3.01.01–85* “Разработка проектов организации строительства и
проектов производства работ для промышленного строительства”, Москва Стройиздат 1990.
[5] Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ
для сельскохозяйственного строительства (к СНиП 3.01.01-85*), Москва Стройиздат 1988.
16
CP A.08.06:2014
Traducerea autentică a documentului în limba rusă
Начало перевода
1
Область применения
1.1 Настоящий Кодекс практики (далее Кодекс), распространяется на разработку проектов
организации строительства для объектов жилищно-гражданского, сельского и промышленного
строительства. Положения настоящего Кодекса распространяются на новое строительство, а
также на реконструкцию и ремонт существующих зданий и сооружений.
1.2 По отдельным видам специального строительства, в дополнение к данному Кодексу,
следует учитывать требования технических нормативных документов, отражающих специфику
этих видов строительства, а также и других правовых актов.
1.3 Настоящий Кодекс разработан к NCM A.08.01 и служит основой для определения наиболее
эффективных индустриальных методов выполнения строительно-монтажных работ,
способствующих снижению их себестоимости и трудоемкости, сокращению продолжительности
строительства, повышению степени использования строительных машин и оборудования,
улучшению качества работ.
1.4 Настоящий Кодекс содержит правила, порядок составления и оформления проектов
организации строительства.
1.5 Требования настоящего Кодекса являются обязательными для всех организаций и
предприятий, независимо от их ведомственной подчиненности, осуществляющих
проектирование и производство строительных работ.
1.6 Кодекс не распространяется на здания и сооружения, строительство которых в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности может осуществляться без
разрешения на строительство, согласно [1], а также на объекты индивидуального жилищного
строительства, возводимые застройщиками (физическими лицами) собственными силами, в
том числе с привлечением наемных работников, на принадлежащих им земельных участках.
2
Нормативные ссылки
NCM A.07.02-2012
Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei
de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale
NCM A.08.01:2014
Organizarea construcţiilor
CP A.08.01:2014
Metodologia de elaborare a fişelor tehnologice
CP A.08.05:2014
Instrucţiuni privind elaborarea proiectelor de execuţie a lucrărilor
3
Термины и определения
В настоящем Кодексе используются следующие термины, которые означают:
Здание
строительное
жизнедеятельности людей.
сооружение,
непосредственно
предназначенное
для
Строительное сооружение (сооружение) - строительная продукция, включающая в себя
здания и другие объекты строительства (дороги, мосты, дамбы, плотины, башни, резервуары и
т.п.).
17
CP A.08.06:2014
Строительная конструкция - часть сооружения, выполняющая несущие, ограждающие и/или
эстетические функции.
Календарный график производства работ - элемент планирования строительства объектов,
составная часть ПОС и ППР.
Сетевой график - графическое изображение технологической последовательности
выполнения работ на объекте или нескольких объектах с указанием их продолжительности и
всех временных параметров, а также общего срока строительства. Сетевой график может быть
общим или локальным.
Строительный материал - материал, из которого изготовлено строительное изделие.
Объект строительства - здание и/или сооружение, возводимое за обоснованный и
утвержденный срок строительства.
Календарный план - это проектный документ, который определяет последовательность и
сроки выполнения отдельных работ, устанавливает их технологическую взаимосвязь в
соответствии с характером и объемом строительно-монтажных работ. В составе ПОС
разрабатывается сводный календарный план строительства, в составе ППР - календарные
планы производства работ по отдельным объектам.
Таксационный план – план участка с указанием условных обозначений сохраняемых,
пересаживаемых и вырубаемых зеленых насаждений, который предусматривает оформление
сводной
ассортиментной
ведомости
инвентаризации
зеленых
насаждений.
План
предусматривает дендрологический анализ зеленых насаждений и ландшафтный
(композиционный) анализ территории.
Строительный генеральный план (стройгенплан) - план участка строительства, на котором
показано расположение строящихся объектов, расстановки монтажных и грузоподъемных
механизмов, а также всех прочих объектов строительного хозяйства.
Проект производства работ (ППР) - представляет собой документированную модель
(комплекс проектных документов) процессов строительного производства по возведению
объектов от начала подготовительных строительно-монтажных работ до сдачи объектов в
эксплуатацию. Определяются виды и объемы строительно-монтажных работ по каждому
объекту, последовательность и сроки их выполнения, потребность и сроки поступления на
строительную площадку всех видов материально-технических ресурсов, строительных машин,
рабочих кадров, а также предусматриваются рациональная технология и безопасные условия
выполнения работ.
Проект организации строительства (ПОС) - составная часть проектной документации на
строительство зданий и сооружений, в которой отражаются организационные условия
осуществления строительства всего комплекса объектов данной строительной площадки. ПОС
является основой для распределения капитальных вложений по объектам, по срокам
строительства и обоснованием сметной стоимости строительства.
Реконструкция здания (сооружения) - строительные работы, направленные на улучшение
основных технико-экономических показателей или на изменение его назначения.
Ремонт здания (сооружения) - строительные работы, направленные на устранение его
физического (морального) износа.
4
Общие положения
4.1 Организация строительного производства должна обеспечивать целенаправленность всех
организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата
– ввода в эксплуатацию объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.
18
CP A.08.06:2014
4.2 Строительство предприятий, зданий и сооружений осуществляется в соответствии с
проектной документацией - проектом (рабочим проектом), согласно NCM A.07.02, а также ПОС
и ППР. ПОС является частью проекта на строительство объекта. Наличие и использование
ПОС и ППР способствуют повышению конкурентоспособности строительной организации.
4.3 Если ПОС в составе рабочего проекта не разрабатывается, то перечень и порядок
контрольных процедур по оценке качества строительства и соответствия строительства
требованиям безопасности устанавливаются условиями договора между участниками
строительства.
4.4 ПОС разрабатывается, как правило, на весь объем строительства, предусмотренный
проектом (рабочим проектом). При строительстве объекта по очередям ПОС разрабатывается
дополнительно на первую очередь с учетом проекта на весь объем строительства.
4.5 ПОС разрабатывается с целью ввода в действие объекта в плановый срок за счет
обеспечения соответствующего организационно-технического уровня строительства. ПОС
служит основой для распределения капитальных вложений и объемов строительно-монтажных
работ по этапам и срокам строительства.
4.6 ПОС разрабатываются с учетом:
- применения прогрессивных методов организации и управления строительством с целью
обеспечения наименьшего срока продолжительности строительства;
- освоения проектной мощности объекта в заданные сроки;
- применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень качества
строительства;
- использования современных технических средств диспетчерской связи и автоматизированных
систем управления строительным производством;
- комплектной поставки на строительство конструкций, изделий и материалов из расчета на
сменную захватку (на секцию, ярус, этаж и т.п.);
- максимального использования фронта работ, совмещения строительных процессов с
обеспечением их непрерывности и поточности, равномерного использования ресурсов и
производственных мощностей;
- применения прогрессивных строительных конструкций, изделий и материалов;
- механизации работ при максимальном использовании производительных машин, при
необходимости, в две-три смены;
- монтажа строительных конструкций непосредственно с транспортных средств;
- поставки и монтажа технологического оборудования укрупненными блоками;
- соблюдения требований безопасности и охраны природы.
При разработке
строительства.
ПОС
следует
учитывать
природно-климатические
особенности
зоны
4.7 В соответствии с требованиями NCM A.08.01 строительство каждого объекта допускается
осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации
строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в ПОС и ППР.
4.8 Разработка ПОС производится на основе технико-экономического сравнения вариантов
решений. Варианты сравнивают по показателям сроков строительства, качества строительной
продукции и себестоимости строительно-монтажных работ.
19
CP A.08.06:2014
4.9 При разработке ПОС следует использовать типовую организационно-технологическую
документацию: эталоны (типовые проекты) организации строительства и производства работ,
технологические карты согласно CP A.08.01 на производство отдельных видов работ;
методические пособия [2, 3, 4, 5].
4.10 ПОС предусматривает организацию строительной площадки в целом и разрабатывается
для всех объектов [2, 3, 4, 5]. В ПОС определяются объемы и сроки строительства, потребность
в ресурсах, транспорте, составляется общая технология работ.
ППР предназначен для конкретного объекта, который включает вопросы рациональной
технологии и организации строительства, выполняет функцию регламента при производстве
работ в соответствии с технологическими правилами, нормами и требованиями безопасности и
охраны труда. ППР разрабатывается на основе ПОС, отдельно для каждого вида
производимых работ, согласно CP A.08.05 и [2, 3, 4, 5].
4.11 NCM A.08.01 запрещает осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных
указанных проектов.
4.12 Разработка и оформление ПОС выполняются по материалам, документации и типовым
формам документов, приведенным в разделах 5, 6 и приложениям A, B, C, D. Эти формы могут
уточняться в соответствии со спецификой строительства и местными условиями, а также
требованиями к электронной системе документации.
4.13 Выбор решений по организации строительства следует осуществлять на основе
вариантной проработки с широким применением методов критериальной оценки, методов
моделирования и современных компьютерных комплексов.
5
Разработка проекта организации строительства
5.1 ПОС является обязательным документом для заказчика, подрядных строительных
организаций, а также организаций, осуществляющих финансирование и материальнотехническое обеспечение строительства.
ПОС является основанием для разработки ППР. ПОС должна разрабатывать генеральная
проектная организация или по ее заказу - другая проектная организация. ПОС разрабатывается
в составе обоснования инвестирования строительства, архитектурного проекта или
строительного проекта.
5.2 ПОС разрабатывается, как правило, одновременно с разработкой строительной и других
частей
проекта
(рабочего
проекта).
Объемно-планировочные,
конструктивные
и
технологические решения согласовываются при этом с условиями организации строительства и
производства работ.
5.3 Исходными данными для разработки ПОС должны служить:
- задание на проектирование с приложением исходных данных по организации строительства с
указанием решения по разделению объекта на очереди и (или) пусковые комплексы, особых
условий при реконструкции или ремонте зданий и сооружений (эксплуатируется ли здание или
сооружение на период производства работ);
- проект (рабочий проект) здания (сооружения);
- результаты топографических, геологических и гидрогеологических изысканий;
- материалы инженерных изысканий (при реконструкции объектов - материалы технического
обследования объектов);
20
CP A.08.06:2014
- решения по применению: способов организации строительства, строительных конструкций,
изделий и материалов, средств механизации строительно-монтажных работ, данные об
источниках и порядке обеспечения строительства водой, электроэнергией, паром и т.п.;
- сведения о возможности обеспечения строительства рабочими кадрами, жилыми и бытовыми
помещениями;
- данные о мощности общестроительных и специализированных строительных организаций,
наличии производственной базы и возможностях ее использования.
Необходимая проектная документация:
- объемно-планировочные и конструктивные решения зданий, сооружений и инженерных
коммуникаций и решения по разделению объекта на очереди и (или) пусковые комплексы
(согласно заданию на проектирование) с технико-экономическими показателями (строительный
объем, общая площадь квартир, этажность и т. д.);
- сводный план инженерных коммуникаций, разработанный проектной организацией и
согласованный в установленном порядке;
- вертикальная планировка площадки строительства с картограммой земляных масс;
- таксационный план;
- мероприятия по защите территории строительства от неблагоприятных природных явлений и
геологических процессов и этапность их выполнения (инженерная подготовка территории и т.
п.);
- сметная документация;
- технические условия для временного обеспечения стройки электроэнергией и водой,
предоставляемые заказчиком;
- сведения о местах вывоза лишнего и завоза недостающего грунта, временного отвала грунта,
вывоза строительного мусора, в том числе в места его дальнейшей переработки с указанием
дальности перевозок, согласованные с организациями, принимающими строительные отходы и
мусор для переработки или утилизации;
- сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий - поставщиков
строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования, если определена
генподрядная организация;
- нормативные правовые акты, устанавливающие директивные сроки строительства;
- специальные требования к строительству сложных и экспериментальных объектов;
- сведения о примененных в проекте отечественных энерго- и ресурсосберегающих
конструктивных элементах, материалах и энергосберегающих инженерных системах;
- сведения об условиях производства строительно-монтажных работ на реконструируемых
объектах;
- сведения об условиях строительства, предусмотренных контрактами с иностранными
фирмами;
- данные генподрядчика, в том случае, если он известен.
21
CP A.08.06:2014
6
Состав и содержание проекта организации строительства
6.1 ПОС объекта должен разрабатываться на полный объем строительства (объект),
предусмотренный проектом. При строительстве объекта по очередям ПОС должен
разрабатываться на каждую очередь строительства с учетом осуществления строительства на
полное развитие.
При строительстве объекта с выделением пусковых комплексов ПОС должен разрабатываться
на полный объем строительства с учетом выделения пусковых комплексов.
6.2 В состав ПОС включаются:
a) календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность
строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов и
этапов работ, пусковых комплексов с распределением капитальных вложений и стоимости
строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям и периодам строительства согласно
нормам задела (приложение A).
Календарный план на подготовительный период, разрабатываемый отдельно, с
распределением капитальных вложений и стоимости строительно-монтажных работ по
месяцам (приложение B).
При застройке жилых районов и микрорайонов календарный план должен предусматривать
строительство жилых домов в комплексе с учреждениями и предприятиями, связанными с
обслуживанием населения и выполнением всех работ по инженерному оборудованию,
благоустройству и озеленению территории, в соответствии с утвержденным проектом
застройки, при этом должна быть обеспечена технологическая последовательность
выполнения работ поточными методами (прокладка инженерных сетей, возведение подземных,
надземных частей зданий и др.);
b) строительный генеральный план с расположением:
- постоянных (существующих и запроектированных) зданий, сооружений и инженерных сетей;
- подкрановых путей для перемещения башенных и т. п. кранов, осей движения самоходных
кранов;
- основных монтажных кранов и путей для их перемещения, а также других механизированных
установок;
- мест размещения временных, в том числе мобильных (инвентарных) зданий и сооружений,
включая ограждение строительной площадки;
- мест размещения складских площадок;
- мест размещения строительных отходов и мусора;
- мест подключения временных инженерных сетей, инженерных сетей к действующим сетям;
- постоянных и временных автомобильных (железных) дорог и других путей для
транспортирования оборудования (в том числе тяжеловесного и крупногабаритного),
конструкций, материалов и изделий;
- существующих зданий, сооружений и инженерных сетей, подлежащих сносу или перекладке (с
выделением условными обозначениями строений и сетей, сооружаемых в подготовительный
период).
Строительный генеральный план разрабатывается с использованием типовых элементов и
решений по организации, обустройству и содержанию строительных площадок;
22
CP A.08.06:2014
c)
организационно-технологические
схемы
строительства
объекта,
определяющие
оптимальную последовательность возведения зданий и сооружений с указанием
технологической последовательности выполнения работ;
d) ведомость объемов строительных, монтажных и специальных работ (включая монтаж
технологического оборудования) с выделением работ по отдельным объектам, пусковым
комплексам и периодам строительства составляется по форме, представленной в приложении
С;
e) ведомость потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах по
строительству в целом, составленная на основе физических объемов работ, объемов
грузоперевозок и норм выработки строительных машин и транспортных средств.
В ведомости должна быть учтена потребность в автобусах или специально оборудованных
транспортных средствах для перевозки людей к объектам строительства, расположенным вне
сферы обслуживания сети общественного транспорта;
f) график потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах с распределением
по объектам, пусковым комплексам и срокам строительства составляется по следующей
форме, представленной в приложении D;
g) расчет потребности в кадрах строителей по основным категориям и периодам строительства,
разработанный на основе нормативной трудоемкости строительства объекта и стоимости
строительно-монтажных работ с учетом норм выработки на одного работающего этих
организаций, включая работников обслуживающих и прочих хозяйств, если определена
генподрядная организация.
При определении генподрядной (субподрядной) организации на тендерной основе нормы
выработки следует принимать средние по республике;
h) пояснительная записка, содержащая:
- краткие сведения об объекте строительства, включая максимальную массу монтируемых
конструкций;
- характеристику условий строительства, в том числе обоснование усложненных условий
производства работ (при их наличии) в соответствии с действующими техническими
нормативными правовыми актами в строительстве;
- обоснование нормативной продолжительности строительства объекта в соответствии с
действующими техническими нормативными правовыми актами в строительстве, а также
разработка мероприятий по обеспечению ввода в эксплуатацию объекта, строительство
которого предусмотрено в директивные сроки;
- описание методов производства работ и возможность совмещения строительных, монтажных
и специальных строительных работ, в том числе выполняемых в зимних условиях, а также
технические решения по возведению сложных и экспериментальных зданий и сооружений;
- мероприятия по безопасности и охране труда;
- противопожарные мероприятия;
- условия сохранения окружающей природной среды;
- мероприятия по энергетической эффективности;
- обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций и
оборудования, а также решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования
и укрупненных строительных конструкций;
23
CP A.08.06:2014
- перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок,
а также сложных временных сооружений и сетей, рабочие чертежи которых должны
разрабатываться проектными организациями в составе строительного проекта;
- требования, которые должны быть учтены в проектной документации на стадии
«строительный проект» в связи с принятыми в ПОС методами возведения строительных
конструкций и монтажа оборудования;
- указания и методы осуществления измерительного контроля качества возведения зданий и
сооружений;
- обоснование потребности в электрической энергии, воде и сжатом воздухе, а также
временных зданиях и сооружениях.
В ПОС необходимо приводить следующие технико-экономические показатели:
- общую продолжительность строительства, в том числе подготовительного периода, мес.;
- максимальную численность работающих;
- затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ.
6.3 При разработке ПОС могут изменяться их состав и содержание с учетом сложности и
специфики проектируемых объектов в зависимости от объемно-планировочных и
конструктивных решений, степени унификации и типизации этих решений, необходимости
применения специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и
установок, особенностей отдельных видов работ.
6.4 В состав ПОС сложных и экспериментальных объектов, где впервые применяются
принципиально новая технология производства, не имеющая аналогов, уникальное
технологическое оборудование, а также зданий, в которых преобладают новые строительные
конструкции, дополнительно к ранее перечисленному в 6.2, включаются:
a) комплексный укрупненный сетевой график, отражающий взаимосвязи всех участников
строительства, в котором определяются продолжительность основных этапов подготовки
рабочей документации и строительства объекта, состав и сроки выполнения работ
подготовительного периода, очередность строительства отдельных зданий и сооружений в
составе пускового комплекса, сроки поставки технологического оборудования;
b) указания о проведении необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных
наблюдений для обеспечения качества и надежности возводимых конструкций, зданий и
сооружений;
c) указания об особенностях и точности построения геодезической разбивочной основы и
методах геодезического контроля в процессе строительства, инструментального контроля
качества и надежности возводимых конструкций зданий и сооружений, а также обеспечения
сохранности геодезических знаков и реперов;
d) указания о системах связи с учетом их особенностей, а также по оперативно-диспетчерскому
управлению строительством;
e) ситуационный план строительства с расположением предприятий материально-технической
базы и карьеров, внешних путей и дорог, транспортных схем поставки строительных
материалов, конструкций и оборудования, если известен поставщик, с нанесением границ
территории возводимого объекта, вырубки леса и участков, временно отводимых для нужд
строительства.
6.5 ПОС жилых домов, объектов социального назначения и однотипных производственных
объектов может разрабатываться в сокращенном объеме и состоять из:
24
CP A.08.06:2014
a) календарного плана строительства с выделением работ подготовительного периода;
b) строительного генерального плана;
c) ведомости потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах;
d) расчета потребности в кадрах строителей по основным категориям и периодам
строительства;
e) краткой пояснительной записки, включающей необходимые сведения об объекте
строительства, условиях строительства, обоснование нормативной продолжительности
строительства, геодезические работы, методы производства работ с мероприятиями по
безопасности труда и охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, а также
технико-экономические показатели.
6.6 В ПОС сельскохозяйственного объекта очередность строительства - основного
производственного, подсобного и обслуживающего назначения, энергетического, транспортного
хозяйства и связи, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и
газоснабжения, благоустройства территории - устанавливается в зависимости от
технологической схемы сельскохозяйственного производства.
6.7 При реконструкции действующих промышленных предприятий, зданий и сооружений в ПОС,
дополнительно к перечисленному в 6.2 – 6.5, необходимо:
a) указывать в условиях строительства, эксплуатируется ли здание на период производства
работ по реконструкции;
b) указывать состав работ, выполняемых в период, не связанный с остановкой
производственного процесса, и работ, связанных с полной или частичной остановкой
производственного процесса с тем, чтобы время их выполнения было наименьшим;
c) устанавливать очередность и порядок совмещенного выполнения строительно-монтажных
работ с указанием участков и цехов, в которых на время производства строительно-монтажных
работ изменяются технологические процессы основного производства, а также когда
строительные работы ведутся во время плановых технологических остановок основного
производства;
d) указывать на строительном генеральном плане действующие здания, сооружения и
инженерные сети, не подлежащие реконструкции, вновь возводимые здания, сооружения и
прокладываемые сети, реконструируемые и разбираемые здания и сооружения, разбираемые и
перекладываемые инженерные сети, проезды по территории, места бытового обслуживания
строителей, направления безопасного прохода строителей и персонала предприятия;
e) приводить в пояснительной записке:
- перечень и объемы работ, выполняемых в стесненных и вредных условиях;
- порядок оперативного руководства работами по реконструкции;
- мероприятия по обеспечению совместной деятельности предприятия и строительной
организации;
- данные об услугах предприятия по созданию необходимых производственных условий для
строителей, а также сведения о внутризаводском и внутрицеховом грузоподъемном
оборудовании и транспортных средствах предприятий, передаваемых строителям на период
реконструкции;
- мероприятия по пожаро- и взрывобезопасности;
25
CP A.08.06:2014
- меры, обеспечивающие устойчивость сохраняемых конструкций при выполнении монтажных и
демонтажных работ.
6.8 При строительстве магистральных линейных сооружений общей сети (магистральных
железных и автомобильных дорог, магистральных газопроводов, линий связи и
электропередачи и т. п.), дополнительно к требованиям по 6.2-6.5, в составе ПОС необходимо:
a) приводить объемы и трудоемкость основных строительно-монтажных работ по участкам
трасс;
b) указывать места обхода или преодоления специальными средствами естественных
препятствий и преград, переправ на реках;
c)
определять
размещение
баз
материально-технического
снабжения,
объектов
энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а
также, при необходимости, жилых поселков строителей;
d) разрабатывать транспортную схему доставки материально-технических ресурсов
расположением мест разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог;
с
e) предусматривать возможность использования отдельных участков вновь строящихся
железных и автомобильных дорог, линий связи и электропередачи для обеспечения
строительства.
6.9 При строительстве автомобильных дорог низших категорий на территории
сельскохозяйственных предприятий в ПОС, дополнительно к требованиям по 6.2 – 6.5,
необходимо:
a) предусматривать в обоснованных случаях строительство дорог по этапам, обеспечивая на
первом этапе временное движение по земляному полотну, а также улучшение непроезжих и
труднопроезжих участков трассы;
b) согласовывать сроки и порядок выполнения отдельных дорожно-строительных работ с
землепользователями, на производственно-хозяйственную деятельность которых могут
повлиять эти работы.
6.10 При строительстве гидротехнических и водохозяйственных
дополнительно к требованиям по 6.2 – 6.5, необходимо:
объектов
в
ПОС,
a) указывать в календарном плане сроки пропуска расходов воды в реках на отдельных этапах
строительства, сроки перекрытия русла, наполнения водохранилища, а также предусматривать
минимальные перерывы в эксплуатации гидроузла или гидросооружения при их реконструкции;
b) указывать на строительных генеральных планах расположение сооружений и устройств для
обеспечения пропуска расходов воды в реке в строительный период, разбивку очередности
работ по возведению узла или комплекса гидротехнических сооружений, очередность ввода в
эксплуатацию орошаемых площадей. На ситуационном плане строительства осушительных
систем следует показывать: границы и площадь осушаемых территорий с указанием
очередности их ввода, границы эксплуатационных и строительных участков, размещение
карьеров, а по крупным сооружениям - границы отвода и затопления территорий, обводные
каналы и временные мосты;
c) разрабатывать схемы пропуска расходов воды в реке, а также способы преграждения и
отвода русла реки в строительный период.
6.11 При строительстве предприятий по добыче полезных ископаемых и устройстве подземных
выработок в состав ПОС, дополнительно к требованиям по 6.2-6.5, необходимо включать:
a) технологические схемы проходки стволов, горизонтальных и наклонных выработок и камер,
если они отличаются от типовых;
26
CP A.08.06:2014
b) обоснование по выбору типа копров и подъемных установок в случае использования их как
временных на период проходческих работ;
c) схемы и режимы проветривания выработок по периодам их проходки, решения по обогреву и
охлаждению подаваемого в выработки воздуха, а также меры борьбы с пылью, газами,
внезапными выбросами пород, газов, вывалами, прорывами вод и плывунов;
d) схемы водоотлива при проходке стволов и выработок, решения по отводу и очистке шахтных
вод.
6.12 При строительстве объектов в районах с опасными гидрогеологическими процессами в
ПОС, дополнительно к требованиям по 6.2 – 6.5, должны учитываться следующие требования:
a) ПОС в сложных природных условиях (на грунтах с особыми свойствами, с оползневыми
(обвальными), с селевыми, карстовыми явлениями) должен дополнительно к разделам по 6.2 –
6.5 содержать: прогноз вероятности этих опасных явлений на период строительства,
требования к сезонности производства работ и режиму производства работ в опасный период,
мероприятия по обеспечению безопасности и строительству защитных сооружений;
b) при строительстве объектов на грунтах с особыми свойствами (просадочные, набухающие и
т. п.) следует обеспечивать первоочередное выполнение специальных мероприятий по
организации водоотвода, устройству и эксплуатации систем временного водоснабжения,
предупреждающих неорганизованное замачивание грунтов, а также систематическому
контролю за просадками грунтов и их предупреждению;
c) если строительная площадка расположена на территории, подверженной воздействию
неблагоприятных гидрогеологических процессов (заболоченность, подтопление и др.), до
начала выполнения строительных работ выполняют первоочередные мероприятия и работы по
защите территории от указанных процессов;
d) разрабатывать мероприятия по защите территории от неблагоприятных геологических
процессов (заболоченность, подтопление и т. п.).
6.13 Разделы ПОС (с целью соблюдения в процессе строительства обязательных требований
по безопасности) должны содержать:
- мероприятия по обеспечению в процессе строительства прочности и устойчивости
возводимых и существующих зданий и сооружений;
- программы необходимых исследований, испытаний и режимных наблюдений для сложных и
уникальных объектов, включая организацию станций, полигонов, измерительных постов и т.п.;
- решения по строительству объектов в сложных природно-климатических условиях, а также в
стесненных условиях;
- мероприятия по временному закрытию улиц, по ограничению движения транспорта,
изменению маршрутов транспорта;
- ситуационный план строительства с расположением мест примыкания к железнодорожным
путям, речных причалов, временных поселений и т.п.;
- перечень работ и конструкций, показатели, качества которых влияют на безопасность объекта
и в процессе строительства подлежат особому контролю и оценке соответствия требованиям
нормативных документов;
- методы и средства выполнения контроля и испытаний;
- мероприятия по технике безопасности, подготовке и обучению персонала.
27
CP A.08.06:2014
6.14 При отсутствии сметной документации на объект, ПОС разрабатывается без календарного
плана строительства, в том числе подготовительного периода, графика потребности в кадрах
строителей, потребности во временных зданиях и сооружениях, энергоресурсах и воде.
6.15 Состав проекта также зависит от сложности объекта строительства. При оценке сложности
и определении состава проекта следует учитывать:
- состав объекта и его объемно-планировочные параметры;
- сложность конструктивных решений;
- условия строительства и применяемые технологические процессы;
- количество подрядных организаций, участвующих в строительстве.
6.16 Состав и содержание ПОС могут изменяться в зависимости от специфики проектируемых
объектов, в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений, степени
унификации и типизации решений, необходимости применения специальных вспомогательных
сооружений, приспособлений, устройств и установок, особенностей отдельных видов работ, а
также от условий поставки на стройплощадку материалов, конструкций, оборудования.
28
CP A.08.06:2014
Приложение А
(нормативное)
Форма календарного плана строительства
(реконструкции, капитального ремонта)
Календарный план строительства (реконструкции, капитального ремонта)
Номер
строки
Наименование отдельных
зданий,
сооружений или видов работ
(с выделением пускового
или градостроительного
комплекса)
A
B
Сметная стоимость,
тыс. лей
Всег
в том числе
о
строительномонтажных
работ
1
2
Распределение капитальных
вложений и объемов
строительно-монтажных
работ по периодам
строительства
(кварталам и годам)
3
1.
2.
3.
4.
5.
ПРИМЕЧАНИЕ - распределение объемов работ приводится в виде дроби: в числителе - объем
капитальных вложений, в знаменателе - объем строительно-монтажных работ; для строительства
объектов жилищного строительства распределение объемов дается по месяцам.
Главный инженер проекта
_______________
__________________________________
подпись
Имя, Фамлия, должность
________________
__________________________________
подпись
Имя, Фамлия, должность
________________
__________________________________
подпись
Имя, Фамлия, должность
СОГЛАСОВАНО
Заказчик
Руководитель подрядной
организации
29
CP A.08.06:2014
Приложение B
(нормативное)
Форма календарного плана работ подготовительного периода
Календарный план работ подготовительного периода
Номер
строки
Наименование отдельных
зданий,
сооружений или видов работ
A
B
Сметная стоимость,
тыс. лей
Всего
в том числе
строительномонтажных
работ
1
2
Распределение капитальных
вложений и объемов
строительно-монтажных
работ по периодам
строительства
3
1.
2.
3.
4.
5.
ПРИМЕЧАНИЕ - распределение объемов работ приводится в виде дроби: в числителе - объем
капитальных вложений, в знаменателе - объем строительно-монтажных работ.
Главный инженер проекта
_______________
__________________________________
подпись
Имя, Фамлия, должность
________________
__________________________________
подпись
Имя, Фамлия, должность
________________
__________________________________
подпись
Имя, Фамлия, должность
СОГЛАСОВАНО
Заказчик
Руководитель подрядной
организации
30
CP A.08.06:2014
Приложение C
(нормативное)
Ведомость объемов строительных, монтажных и специальных работ
Наименование работ
Единица
измерения
Объем работ
1
2
3
31
Распределение объемов
работ по периодам (по
месяцам, кварталам)
Второй и
Первый
т.д.
4
5
CP A.08.06:2014
Приложение D
(нормативное)
График потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах
Наименование
1
Единица
Всего по
В том числе по
Распределение по
измерения строительству основным объектам
периодам (по
месяцам,
кварталам)
№1
№2
Первый Второй и
т.д.
2
3
32
4
5
6
7
CP A.08.06:2014
Библиография
[1] Закон №. 163 от 09.07.2010 о разрешении выполнения строительных работ
[2] Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ
для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85*), Москва Стройиздат 1989
[3] Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85* “Разработка проектов организации строительства и
проектов производства работ для реконструкции действующих предприятий, зданий и
сооружений”, Москва Стройиздат 1990
[4] Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85* “Разработка проектов организации строительства и
проектов производства работ для промышленного строительства”, Москва Стройиздат 1990
[5] Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ
для сельскохозяйственного строительства (к СНиП 3.01.01-85*), Москва Стройиздат 1988
Конец перевода
33
CP A.08.06:2014
Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii CT-C 01 "Normative
şi standarde metodico-organizatorice" care au acceptat proiectul documentului normativ:
Preşedinte
Petru EREMEEV
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,
şef-adjunct al Direcţiei reglementări tehnicoeconomice
Secretar, membru
Maria DAVID
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,
consultant principal al Direcţiei reglementări
tehnico-economice
Reprezentant al
MDRC
Valeriu GAINA
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,
şef al Direcţiei juridice
Membri
Gheorghe CROITORU
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,
şef al Direcţiei reglementări tehnico-economice
Agafia CALESTRU
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,
director adjunct al Direcţiei generale construcţii,
arhitectură şi locuinţe
Maria GUŢU
Inspectoratul Principal de Stat pentru
Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a
Consumatorilor,
inspector principal
Tatiana ROZOMBAC
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,
șef al Direcției financiare, contabil-șef
34
CP A.08.06:2014
Utilizatorii documentului normativ sînt responsabili de aplicarea corectă a acestuia.
Este important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia ultimei ediţii şi a
tuturor amendamentelor.
Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sînt publicate
în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative în construcţii, în
publicaţii periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul
construcţiilor, pe Portalul Naţional "e-Documente normative în construcţii" (www.ednc.gov.md),
precum şi în alte publicaţii periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la acesta).
Amendamente după publicare:
Indicativul amendamentului
Publicat
35
Punctele modificate
CP A.08.06:2014
Ediție oficială
COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII
CP A.08.06:2014
”Exploatarea şi postutilizarea construcţiilor
Instrucţiuni privind elaborarea proiectelor de organizare a construcţiei”
Responsabil de ediție ing. L. Cușnir
Tiraj 100 ex. Comanda nr. 253
Tipărit ICȘC ”INCERCOM” Î.S.
Str. Independenței 6/1
www.incercom.md
36
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа