close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Санкт-Петербургский государственный

код для вставкиСкачать
630*.865.1+661.183.123.2;619:615.9
ɂɜɚɧ ɉɚɜɥɨɜɢɱ Ⱦɟɣɧɟɤɨ,
,
[email protected]
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɥɢɦɟɪɨɜ
Ɂɨɫɹ Ⱥɥɶɛɟɪɬɨɜɧɚ Ʉɚɧɚɪɫɤɚɹ,
,
Ⱥɥɶɛɟɪɬ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ Ʉɚɧɚɪɫɤɢɣ,
,
Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɗɞɭɚɪɞ ɂɜɚɧɨɜɢɱ ɋɟɦɟɧɨɜ,
,
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɉɈɅɍɑȿɇɂȿ ȺȾɋɈɊȻȿɇɌȺ ɆɂɄɈɌɈɄɋɂɇɈȼ
ɄɂɋɅɈɌɇɈɃ ɆɈȾɂɎɂɄȺɐɂȿɃ ȾɊȿȼȿɋɂɇɕ
Ⱦɪɟɜɟɫɢɧɚ, ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɫɟɪɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ, ɦɢɤɨɬɨɤɫɢɧɵ, ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɟ
ɫɜɹɡɢ, ɚɞɫɨɪɛɰɢɹ.
Wood, modification, sulfuric acid, micotoxine, hydrogen bonds, adsorbtion.
,
,
.
,
.
[1].
, ,
,
.
-
,
–
[2, 3],
.
143
, -2
,
,
-
,
.
,
,
,
(
. 1),
-
.
,
,
,
.
Ɋɢɫ. 1.
-2
, . .
,
[4–6].
.
-2
,
.
-2
[3].
, -2
-
,
.
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ.
(
1)
(
144
0,25–0,50
)
,
1,3 %,
– 28,2 %.
[4–6].
. 2.
,
Ɋɢɫ. 2.
15
,
.
,
-
,
,
.
(
,
3),
(
2),
-
4)
(
5).
(
-
.
4 ;
-
1 .
145
,
.
,
1,5 M NaOH.
+
,
-
,
1,5 M HCl.
,
.
70 
[6, 7].
1
30
,
3
.
1,6
3
/
3
100
0,5
NaCl, 0,5
CH3COONa
0,1
NaOH.
3
50
,
NaOH – 200
-
3
,
.
1)
-
.
ɢɥɶɧɨɤɢɫɥɨɬɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ.
(25
0,1
NaCl,
NaOH
3
),
-
(
/ )
ESA 
VO –
,
, 3; m –
2) ɚɪɛɨɤɫɢɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ.
146
VOVT 0,1
,
VA m
3
; VT –
, 3; VA –
,
-
, .
(10
CH3COONa,
0,1 NaOH
3
),
-
.
–COOH
(
/ )
-
,
.
3) ȿɧɨɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ.
),
NaOH,
0,1 HCl
–OH
,
,
EOH
100 –
3
(10
/ )
(
VOVT 

100  V  0,1
A 

,
m
0,1 NaOH,
, 3; VT –
, 3; VA –
, .
,
; VO –
,
,
3
;m–
-
-2
0,1 .
[7].
-2
,
-
,
5 3
3
(NaCl 1,8 / , KCl 0,4 /
0,2 / 3),
-2
(
/ 3) 50
1  10-3
30
,
,
-2
«
-
»,
.
in vitro
[8–10].
–
CaCl2 0,4 /
3
, NaHCO3 0,4 / 3,
2,
50
.
37...39  ,
(3  20
3
3
).
.
-2
5
–
3
-
8
147
37...39 
30
-
.
(3  20
3
)
-2
.
-2
[9, 11].
3
0,5
-
Candida pseudotropicalis
50 .
.
44
«
0,01
3
»
-2
-
.
(3 : 1).
(2–3
)
(7 %- ) – 1000 3.
Candida pseudotropicalis
:
:
44
-
– 20 ,
,
.
16 
15 .
-2
-
.
.
-
,
-2
,
[9–11].
-2
.
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.
(
. 1),
,
.
,
,
-
.
.
,
,
(
148
.
. 2).
,
-
1
ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɩɢɥɨɤ ɟɥɨɜɨɣ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɪɚɫɬɜɨɪɚɦɢ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ
ɢ ɜɵɯɨɞ ɚɞɫɨɪɛɟɧɬɨɜ
Ɍmax , 
2
–
3
-
,%
H2SO4, %
H2SO4, %
150
35
78,2
69,3
139
1,0
1,1
78,4
4
125
31
240
58,5
5
151
30
52,8
57,3
,
,
,
.
-
,
,
.
[11],
,
(
. 3).
-
(
1),
,
,
,
.
(ROH)
(
-
3).
.
,
,
R
149
H
OR
C
C
+H
OH
1
H
OH
C
C
H
H
OR
C
C
C
- ROH
OH
2
C
-H
C
H
NuH
C
C
H
C
C
C
OH
9
NuH =
O
H
C
C
-H
OH
C
O
CH
10
+H
-H
OH
C
OH
4
NuH = HOSO3H
6
OH
3
-H
OSO3H
C
C
+NuH
NuH = HOH
OH
5
H
H
C
C
OH H
CH
OH
11
C
C C
OH
OH
8
C
C
+
C
OH H
7
C
O
C
C
H
C
CH
-H
OH
13
C
CH
C
OH H OH
12
Ɋɢɫ. 3.
,
,
(
-
5).
.
,
,
,
(
),
(
–
,
9).
,
-
,
–
(
8).
,
–
.
150
-
,
(
9),
(
13).
-
10).
,
,
–
(
,
,
8 13),
(
,
.
,
,
-
,
.
,
,
-
4,
,
6,
-
.
-
/
[5],
,
,
.
,
,
-2
,
,
-
5.
. 2, -
,
,
;
-
65 %.
,
,
.
10
/ [13].
,
-
,
,
-
,
.
0,5
,
/ [14].
151
2
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɞɫɨɪɛɰɢɢ Ɍ-2 ɦɢɤɨɬɨɤɫɢɧɚ ɚɞɫɨɪɛɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ
ɢɡ ɟɥɨɜɨɣ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
,%
1
2
3
4
5
,%
79,0
76,8
86,7
84,6
83,6
,%
3,3
8,6
4,4
5,8
9,9
75,7
66,9
82,3
78,8
73,6
,
.
-
,
,
[5],
-
,
.
,
-
[15].
-2
,
(82,3 %,
3)
(78,8 %,
,
4)
.
139
125  ).
(
3
,
1),
-
4
,
(75,7 %,
,
.
,
(150  )
-2
,
.
2
. 3,
-
5,
,
,
.
,
.
,
-2
-
,
-2
,
152
3
Ɏɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɚɞɫɨɪɛɟɧɬɨɜ
ɢɡ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɟɥɨɜɨɣ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ, ɦɦɨɥɶ/ɝ
-
-
,
3
/
0,702
0,459
0,593
0,683
2
3
4
5
0,55
0,13
1.11
0,62
1,16
0,29
2,18
0,20
3,89
0,62
4,84
4,24
3,73
1,48
2,14
.
,
,
.
-
,
-2
.
.
,
,
.
. 2 3,
.
,
,
(66,9 %,
,
2)
(82,3 %,
(0,459).
(0,702 /
3)
3
).
ȼɵɜɨɞɵ
1.
-2
-
,
.
2.
140  ),
(
.
153
150 
3.
,
-
-2
.
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ
1. Ⱥɯɦɚɞɵɲɢɧ, Ɋ.Ⱥ.
–
[
]/ . . , . .
, . .
//
. – 2007. – № 2. – . 88–102
2. Ʉɚɧɚɪɫɤɚɹ, Ɂ.Ⱥ.
[
]
/ . .
, . .
, . .
. //
.
.–
, 2011. – . 154–156.
:
. IV
3. Ʉɚɧɚɪɫɤɚɹ, Ɂ.Ⱥ.
[
]/ . .
, . .
, . .
. //
. – 2011. – № 1. – . 59–63
4. Ⱦɟɣɧɟɤɨ, ɂ.ɉ.
[
]/ . .
, . .
, . .
//
. – 2010. –
. 190. – .134–141.
5. Ⱦɟɣɧɟɤɨ, ɂ.ɉ.
[
]/ . .
, . .
, . .
//
. – 2011. – № 4. – .33–38
6. Ⱦɟɣɧɟɤɨ, ɂ.ɉ.
[
]/ . .
//
. – 2013. –
. 202. – .178–187
7. ɉɨɥɹɧɫɤɢɣ, ɇ.Ƚ.
[
]/ . .
,
. .
, . .
. – .:
, 1976. – 208 .
8. ɋɟɦɟɧɨɜ, ɗ.ɂ.
[
]:
.
.…
.
.
/ . .
.–
:
2006. – 26 .
:
9.
[
]/
. . .
. – .:
, 1991. – 287 .
10. Ʉɪɸɤɨɜ, B.C.
[
] / B.C.
, . .
, . .
//
. – 1992. –
№ 9–12. – . 28–29.
11. Ʉɨɬɢɤ, Ⱥ.ɇ.
.
[
]/ . .
. – ., 1985. – 297 .
154
12. Ⱦɧɟɩɪɨɜɫɤɢɣ, Ⱥ.ɋ.
, . .
. – .:
13. Ⱥɡɚɪɨɜ, ȼ.ɂ.
. .
, . .
, . .
.–
14. Ɂɚɤɢɫ, Ƚ.Ɏ.
/ . .
.–
:
, 1987. – 230 .
15.
[
]:
. – .:
.
., 1988. – 623 .
. .
[
[
, 1999. – 628 .
[
.:
5 . .1/
(1–35 %)
-2
139 
125
-2
]/
, 1991. – 560 .
.
] /
]
. .
125...150  .
.
,
-
.
) 82
150 
75 % (
-2
79 %
.
67 %.
***
Spruce sawdust held modification treatment with dilute aqueous solutions of sulfuric acid (1–35 %) in the temperature range 125...150 °C. The samples were tested as
adsorbents T-2 mycotoxin. Found that the unmodified and modified wood have a high
sorption capacity with respect to the T-2 mycotoxin. The acid treatment of the wood at
temperature of 125 and 139 ° enhances adsorption mycotoxin adsorbents obtained
from 75 % (feedstock) to 82 % and 79 %, respectively. Conducting acidizing at 150 °C
results in a decrease of the adsorption of T-2 mycotoxin modified material to 67 %.
155
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа