close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Адрес конкурса

код для вставкиСкачать
11 липня
2014 року
1

№ 26
11
липня
2014 року
№ 26
(9418)
Газета Одеської залізниці
 Безопасность движения
Адрес конкурса:
Одесса
Застава1
Второй тур смотраконкурса про
фессионального мастерства «Луч
ший осмотрщик вагонов Одесской
магистрали 2014» прошел 3 июля
2014 года на базе эксплуата
ционного вагонного депо Одесса
Застава1. Кроме одесситов в нем
приняли участие железнодорожни
ки из Котовска, Знаменки и Херсо
на. Проведение подобного рода ме
роприятий стало среди вагонников
традиционным и проходит ежегод
но, последний раз, в 2013 году,
гостей принимали железнодо
рожники из эксплуатационного
вагонного депо Котовск. Многие
конкурсанты участвуют в нем не пер
вый раз, и не первый раз показыва
ют высокую профессиональную под
готовку, встречаясь на рабочих пло
щадках вагонных депо, чтобы опре
делить лучших специалистов, дос
тойных представлять магистраль во
всеукраинских соревнованиях. В
этом году эстафету состязания при
няла Одесса. Председателем кон
курсного жюри, как и в предыдущие
годы, стал заместитель начальника
Одесской железной дороги по под
вижному составу и материально
техническому обеспечению А.И. Го
лосинский.
Команда эксплуатационного вагонного депо ОдессаЗастава1 заняла первое место в конкурсе.
Осмотрщикиремонтники вагонов В. Сморжанюк, Д. Емельянов, В. Амарфий, и.о. главного инженера
А. Черный.
П
еред началом конкурса, начальник эк
сплуатационного вагонного депо Одесса
Застава1 Виктор Шульга на правах принима
ющей стороны, предоставил слово для приветствия
участников, собравшихся в классе технического обу
чения депо главному ревизору по безопасности дви
жения поездов и автотранспорта Одесской железной
дороги Р.Г. Мелкумяну.
«Конкурс профессионального мастерства, который
мы проводим ежегодно среди лучших осмотрщиков
вагонов Одесской железной дороги, призван, прежде
всего, повысить уровень подготовки специалистов
вагонного хозяйства. Обмениваясь своим опытом и
знаниями, железнодорожники закладывают основы
безопасной эксплуатации подвижного состава, со
единяя теорию с практикой», – напомнил о целях
мероприятия Р.Г. Мелкумян. Главный ревизор отме
тил, что за время проведения конкурса профессио
Окончание на 4й стр.
 Офіційний відділ
Начальник службы вагонного хозяйства А.П. Драник контролирует организацию конкурса.
За компьютерами – команда эксплуатационного вагонного депо Котовск.
Наказами начальника Одеської залізниці
В.К. Фрунзи призначені:
Міняйло Максим Борисович – помічником на
чальника залізниці;
Кіселевич Олександр Іванович – начальником
пасажирської служби;
Міщенчук Юрій Васильович – начальником па
сажирського вокзалу Херсон.
«Мы ставим перед собой задачу не только страховать,
но и инвестировать в будущее медицины», –
генеральный директор СК «Нефтегазстрах» Антон Кияшко
Читайте
на 5й стр.
№ 26
11 липня
2014 року
Південна залізниця святкує 145річчя
з дня заснування
7 липня в управлінні Південної залізниці у Харкові відбулися
урочистості з нагоди 145річного ювілею магістралі. Близько
200 найкращих працівників залізниці отримали відомчі й га
лузеві відзнаки.
«Сьогодні, в день 145річчя Південної ма
гістралі висловлюю вдячність за самовідда
ну працю, сумлінне ставлення до роботи,
почуття відповідальності, за роки, присвя
чені залізничній справі. Озираючись назад
і аналізуючи досягнуте, ми прагнемо впе
ред і думаємо про майбутнє. Наразі голов
ним для нас є подальший розвиток заліз
ниці, виконання поставлених завдань. Га
рантом успішної реалізації запланованого
є ваша робота – робота тисяч професіо
налів, відданих своїй справі», зазначив на
чальник Південної залізниці Микола Ума
нець.
Під час святкових заходів також привіта
ли залізничників з ювілеєм магістралі та вручили нагороди і відзнаки
різних рівнів директор з організації пасажирських перевезень Укрза
лізниці Євгеній Дихне, ректор Української державної академії заліз
ничного транспорту Сергій Панченко і народний депутат України Віктор
Остапчук, котрий 12 років поспіль очолював Південну залізницю.
Довідка
145 років тому, 6 липня 1869го, було відкрито регулярний рух поїздів
на ділянці Курськ – Харків. Саме ця дата є днем заснування Південної
магістралі. Нині Південна залізниця – одна з найстаріших – за своїм
технічним і кадровим потенціалом посідає провідне місце в системі
магістралей України. Щорічно підприємство здатне перевозити по
над 100 млн тонн вантажів і близько 80 млн пасажирів.
Південна магістраль має унікальне географічне розташування і значні
транзитні можливості. Залізниця з’єднує Донбас і Слобожанщину з
Києвом, є складовою частиною національного транспортного коридо
ру швидкісного пасажирського руху на напрямку Гребінка Полтава Красноград Лозова.
Багато років Південна магістраль обслуговує понад 1000 промислових
і більше 2000 комерційних підприємств, а також населення 7 областей
України. Безперебійну роботу підприємства забезпечує 44тисячний ко
лектив залізничників Південної магістралі.
Одеської магістралі
ВАРТОВІ ПРАВОПОРЯДКУ
145
2
НОВИНИ
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
Пресслужба
інформує
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
Міністерства
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
інфраструктури
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
Мінінфраструктури оперативно
долучилося до роботи з відновлення
систем життєзабезпечення населення
Міністерство інфраструктури України оперативно про
водить відновлювані роботи в зоні завершення антитеро
ристичних операцій. Про це під час брифінгу у Кабінеті
Міністрів України повідомив Міністр інфраструктури Мак
сим Бурбак.
«Після успішного завершення операції по звільненню Кра
маторська і Слов’янська, за дорученням Прем’єрміністра
Арсенія Яценюка, Мінінфраструктури оперативно долучило
ся до роботи з відновлення систем життєзабезпечення на
селення», наголосив Міністр.
Він підкреслив, що відділення Укрпошти у Слов’янську та
Краматорську запрацювали у штатному режимі. Відновлено
рух усіх електропоїздів формування Південної залізниці, що
курсують у напрямку Донецької області. Проводяться віднов
лювальні роботи пошкоджених залізничних колій. Для опе
ративного вирішення питань доступу на об’єкти і їх віднов
лення залізничники співпрацюють з силами АТО.
Максим Бурбак повідомив, що представники Міністерства
інфраструктури України в цілодобовому режимі працюють у
складі Міжвідомчого координаційного штабу з питань комп
лексного вирішення питань із забезпечення першочергових
потреб осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої те
риторії та районів проведення антитерористичної операції.
«На базі цього штабу створено три штаби на залізничних
станціях Красноармійськ, Сватове і Барвінкове, куди направ
лено представників Укртрансінспекції й Укрзалізниці», заз
начив Максим Бурбак.
За його словами, Мініфраструктури повністю забезпечує вико
нання всіх перевезень відповідно до заявок міжвідомчого коор
динаційного штабу.
!
У зв’язку зі зміною
графіка руху поїздів
ІНТЕРСІТІ+ №761/762
сполученням Київ
ВінницяОдеса тимча
сово призупинено про
даж квитків на дати
відправлення після
5 серпня
Наразі готуються зміни у гра
фіку руху поїздів ІНТЕРСІТІ+
№761/762 на маршруті Київ
ВінницяОдеса та в зворотно
му напрямку з метою зменшен
ня часу прямування поїзда. Че
рез це відсьогодні тимчасово
призупинено продаж квитків на
ці поїзди, починаючи з дати
відправлення 05 серпня 2014
року.
Про зміни графіка руху поїзда
та відновлення продажу квитків
буде повідомлено додатково.
Просимо вибачити за можливі
незручності.
Транспортні міліціонери на сторожі
правопорядку у сфері економіки
5 липня своє професійне свято відзначили працівники державної служ
би боротьби з економічною злочинністю, яку було утворено в 1993 році
згідно постанови Кабінету Міністрів України.
Робота співробітників ДСБЕЗ – не з легких, адже саме від них залежить своєчас
не припинення та запобігання злочинів у галузі економіки, аналіз і прогнозування
криміногенних процесів та своєчасне інформування про них органів виконавчої
влади, виявлення та припинення фактів порушення прав інтелектуальної влас
ності, виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень у галузі
економіки та вжиття заходів щодо їх усунення, організація оперативнорозшукової
діяльності, спрямованої на попередження та викриття тяжких та особливо тяжких
злочинів у сфері економіки тощо.
Наразі, до складу відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС
України на Одеській залізниці входять 52 співробітника. Очолює відділ ДСБЕЗ полковник міліції
Олександр Ільїн, який з великою відповідальністю ставиться до виконання своїх службових
обов’язків та вимагає того ж ставлення до роботи і від свого особового складу.
Керівництво та співробітники Управління МВС України на Одеській залізниці щиро вітають
колег з їх професійним святом та бажають їм міцного здоров’я, сімейного благополуччя та
успіхів в їх нелегкій праці на благо Батьківщини.
Володимир ПАВЛІЧЕНКО.
Служба, яка постійно дбає про дітей
Працівники кримінальної міліції у справах дітей УМВС
України на Одеській залізниці щоденно стоять на варті
безпеки неповнолітніх та роблять все можливе щодо
недопущення скоєння ними правопорушень
За перше півріччя поточного року працівники КМСД провели
885 профілактичних лекцій та бесід з підлітками та здійснили
370 виступів в засобах масової інформації щодо безпеки дітей
на залізниці.
З метою оздоровлення криміногенної обстановки на тери
торії обслуговування з початку року проведено 564 рейди зад
ля виявлення неповнолітніх правопорушників, а також таких,
які залишили навчальні заклади і займаються бродяжницт
вом чи жебракуванням.
Під час рейдів працівники міліції виявили та доставили до
чергових частин 122 неповнолітні особи, з числа яких за скоє
ння кримінальних правопорушень – 7, за бродяжництво – 9,
за адміністративні правопорушення – 71 та 35 – за безцільне
знаходження на об’єктах залізниці без догляду дорослих осіб.
Із числа затриманих неповнолітніх: 8 – поміщено до притулку,
3 – поміщено до медичних закладів, 5 – передано до територ
іальних ОВС та 104 – повернено батькам.
Серед кращих працівників кримінальної міліції у справах дітей
старший оперуповноважений СКМСД Управління капітан
міліції Тетяна Носуленко та оперуповноважений СКМСД Уп
равління капітан міліції Вікторія Савенко. В лінійних підрозд
ілах успішно працюють капітан міліції Сергій Шестопалов (ЛВ
на ст. Херсон), майор міліції Роман Сивак (ЛВ на ст. ім. Т.Шев
ченка), майор міліції Галина Андрейко (ЛВ на ст. Миколаїв) та
інші.
Керівники Управління привітали працівників кримінальної
міліції у справах дітей з днем створення служби та побажали
подальших успіхів у благородній справі виховання молодого
покоління.
«В нинішній складний час працівники сектору КМСД Управ
ління, який очолює полковник міліції Сергій Тітієвський, пост
ійно запроваджують нові форми роботи з дітьми», зазначив
заступник начальника Управління полковник міліції Володи
мир Чеховський. «Крім благодійної діяльності велика увага
приділяється профілактичній роботі з учнями 60 підшефних
загальноосвітніх навчальних закладів та підлітками, які по
трапили в поле зору міліції через адміністративні правопору
шення», додав правоохоронець.
Транспортна міліція
інформує:
УМВС України на Одеській заліз
ниці протягом минулого тижня до
Журналу Єдиного обліку зареєстро
вано 141 інформація про кримі
нальні правопорушення та інші події.
По лінії карного розшуку 73, а
саме: крадіжки – 65; незаконний обіг
зброї – 3; неправдиве повідомлення
про замінування – 1; злочини проти
безпеки руху 2; інші кримінальні
правопорушення – 2.
Зареєстровано 16 матеріалів про
вчинення кримінального правопору
шення у сфері економіки.
Протягом минулого тижня до жур
налів єдиного обліку зареєстрова
но 2 кримінальних правопорушення,
пов’язаних з незаконним обігом нар
котиків. З незаконного обігу вилуче
но 10 мл розчину опію та 4 пігулки
сильнодіючого лікарського засобу
«Димедрол».
Співробітниками КМСД виявлено
та доставлено до ОВС 4 непов
нолітні дитини. З доставлених не
повнолітніх: 1 поміщено до медич
ного закладу, інших повернуто
батькам.
На батьків, які не виконують своїх
обов’язків по вихованню дітей, скла
дено 2 адміністративні протоколи за
ст. 184 КУпАП.
Організовано посадку/висадку та
супроводження 23 груп загальною
кількістю 532 дитини.
За звітний період підрозділами пат
рульної служби виявлено 73 адміні
стративних правопорушення.
Більш детальну інформацію Ви мо
жете знайти на вебсайті УМВС Ук
раїни на Одеській залізниці http://
www.transmil.com.ua.
Сектор зв’язків з громадськістю УМВС України на Одеській залізниці.
3
11 липня
2014 року
ОХОРОНА ПРАЦІ
№ 26
БЕЗПЕКА – ПОНАД УСЕ
Як свідчить невтішна статистика, на
залізничному транспорті України вже
за перше півріччя поточного року
зросла кількість травмування заліз
ничників.
Наші працівники втрачають здоров’я
внаслідок зневажливого ставлення до
особистої безпеки та нехтування ви
могами інструкцій з охорони праці, а людський фактор
продовжує бути серйозною перешкодою на шляху до зни
ження рівня виробничого травматизму.
С
таном на 24.06.2014 на залізнич
ному транспорті України допуще
но травмування 43 працівників
(проти 38 працівників за аналогічний
період минулого року), з яких 6 праців
ників були смертельно травмовані.
У зв’язку із зростанням рівня травма
тизму на усіх магістралях України
запроваджено особливий режим робо
ти з охорони праці.
Попри те, що на Одеській залізниці
впроваджуються дієві форми профілак
тичної роботи з попередження випадків
виробничого травматизму та створен
ня безпечних і нешкідливих умов праці,
і на нашій магістралі, на жаль, мали
місце нещасні випадки зі смертельни
ми наслідками.
Так, 20.06.2014 о 13 год. 10 хв. смер
тельно травмований вантажник Хер
сонської виробничої дільниці Одеської
механізованої дистанції навантажуваль
норозвантажувальних робіт Мазанов
М.М., 1967 р. н. Попередньо встанов
лено, що випадок стався внаслідок не
виконання потерпілим вимог інструкцій
з охорони праці. За даним випадком
ведеться спеціальне розслідування ко
місією Держгірпромнагляду України.
Другий випадок стався того ж дня дво
ма годинами пізніше на станції Зна
м’янкаСортувальна, де був смертель
но травмований монтер колії 3го роз
ряду Знам’янської дистанції колії Ми
роненко С.М., 1969 р. н. Попередньо
встановлено, що випадок стався внас
лідок невиконання потерпілим Миро
ненком С.М. вимог інструкцій з охоро
ни праці та невиконання монтером колії
3го розряду Банніковим О.О. своїх обо
в’язків, як призначеного старшим гру
пи. За даним випадком ведеться спе
ціальне розслідування комісією Держ
гірпромнагляду України.
До речі, обидва працівники на момент
нещасного випадку вже мали стаж ро
боти за професією 9 років.
З метою недопущення в подальшому
подібних випадків травмування праців
ників та згідно з теле
грамною вказівкою Укрза
лізниці №ЦЗМ14/1056
від 24.06.2014 телеграф
ною вказівкою головного
інженера – першого зас
тупника начальника залі
зниці Ю.Б. Мруця № Н/
586А від 21.06.2014 на
Одеській залізниці з
23.06.2014 по 23.07.2014
введено «Особливий ре
жим роботи з охорони
праці».
Встановлено контроль з
боку керівників усіх рівнів
за дотриманням праців
никами вимог нормативноправових
актів з охорони праці, особистої безпе
ки працівників та застосування ними
засобів індивідуального захисту, поси
лено контроль за дотриманням праців
никами правил трудової та виробничої
дисципліни.
Результати проведення особливого ре
жиму роботи з охорони праці на Одеській
залізниці у період з 23.06.2014 по
03.07.2014 року свідчать самі за себе.
За інформацією служби охорони праці,
у цей час фахівцями галузевих служб та
дирекцій залізничних перевезень про
ведено 2030 перевірок, на підприєм
ствах усунуто 6763 порушень по термі
нах виконання, у структурних підрозді
лах призупинено роботу 610 об’єктів,
машин та механізмів, призначено та
проведено позачергову перевірку знань
з охорони праці 319 працівників.
Серед найпоширеніших під час особ
ливого режиму роботи з охорони праці
були виявлені порушення термінів про
ведення ступеневого контролю, проход
ження медоглядів, порушення при
організації і оформленні робіт підвище
ної небезпеки, наряддопусків, жур
налів, порушення працівниками правил
знаходження на коліях, виконання тех
нології робіт, при експлуатації електро
установок споживачів, при експлуатації
вантажопідіймальних машин та ме
ханізмів. Працівники користуються не
справним інструментом, у тому числі
електричним, є недоліки щодо стану ро
бочих місць, їх підготовки до роботи
тощо.
Ця перевірка «на міцність» має стати
уроком на майбутнє як для керівників
усіх рівнів, так і для робітників, адже зас
воїти мають усі, що техніка безпеки на
писана ціною людських життів.
За матеріалами служби
охорони праці
підготувала
Юлія СЕМЕНОВА.
З метою профілактики травматизму
Аналіз наявних страхових ризиків свідчить про зв’язок сезонних високих температур повітря
робочих зон з причинами конкретних нещасних випадків на виробництві. Тому нагальною стає
необхідність проведення ефективних заходів з попередження нещасних випадків під час підви
щення температури повітря.
З
метою профілактики травматизму Котовський
відділ нагляду за промисловою безпекою та охо
роною праці спільно з відділенням виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійних захворювань у
Котовському районі звертаються до керівників
підприємств та установ (на яких організовано виконан
ня робіт на відкритому повітрі в умовах сезонних
підвищених температур) із закликом взяти під особи
стий контроль питання стану безпеки під час прове
дення робіт на відкритому повітрі в спеку, мобілізувати
колективи на виконання заходів безпеки.
Керівникам різних рівнів і особливо керівникам робіт,
в умовах підвищення температури повітря необхідно
більш ретельно планувати виробничі завдання для
кожного робочого місця, а саме з урахуванням можли
вого негативного впливу на організм працівників підви
щених температур, інших небезпечних та шкідливих
факторів, що можуть посилюватись в спеку.
Щоб компенсувати можливий негативний вплив ви
соких температур необхідно:
• забезпечити працівників питною водою;
• провести позапланові інструктажі з охорони пра
ці щодо дотримання вимог безпечного ведення робіт
та надання долікарської допомоги у разі сонячного
та теплового удару або запаморочення;
• доукомплектувати ліками медичні аптечки на ро
бочих місцях;
• проводити медичні огляди на початку робочої зміни
працівників, які виконують роботи, що віднесені до
робіт з підвищеною небезпекою, або експлуатують
об’єкти підвищеної небезпеки;
• збільшити тривалість технологічних перерв буді
вельним бригадам та обмежити роботу в «темпера
турні часи пік» працівників, які виконують фасадні та
покрівельні роботи;
В особливо несприятливих умовах:
запроваджувати спеціальні графіки з урахуванням
оптимальних режимів роботи та відпочинку,
проводити суворий контроль за використанням
відповідного спеціального одягу, спеціального взуття
і особливо за наявністю головних уборів.
При необхідності внести тимчасові зміни до правил
внутрішнього розпорядку задля організації роботи на
повітрі в більш сприятливий час доби за погодженням
голів профспілкових організацій.
Необхідно посилити контроль за виконавчою та тех
нологічною дисципліною на водопровідноканаліза
ційних об’єктах, так як ризики небезпечного впливу
шкідливих речовин,особливо в замкнутих просторах
(колодязях, камерах, лазах, відстійниках тощо), в умо
вах підвищеної температури навколишнього середо
вища, зростають в рази!
Особливу увагу рекомендується звернути на фак
тичний стан каналізаційних та очисних споруд та за
безпечення проведення робіт у колодязях з офор
мленням відповідних нарядів, допусків і під особис
тим контролем керівників робіт та безумовним вико
нанням основних правил:
роботи в колодязях, камерах, відстійниках дозво
ляється проводити тільки спеціалізованим підприєм
ствам, що мають відповідний дозвіл і кваліфікованих
працівників, забезпечених усіма необхідними засо
бами індивідуального захисту та контрольновимірю
вальними приладами, сигналізаторами шкідливих і не
безпечних чинників середовища;
перш ніж починати роботи в каналізаційних коло
дязях, відстійниках, зливних ямах необхідно провес
ти аналіз загазованості на наявність шкідливих і не
безпечних речовин і при необхідності забезпечити їх
вентиляцію;
перед спуском у колодязь необхідно впевнитися у
відсутності шкідливих газів за допомогою переносно
го газоаналізатора або опусканням засвіченого шах
тарського ліхтаря;
спуск людей у загазовані колодязі дозволяється
тільки в шланговому або ізолюючому протигазі;
виконувати роботи в замкнутих просторах повинна
бригада у складі не менш, ніж з трьох працівників;
відкриті каналізаційні колодязі мають бути огород
женні з метою не допущення падіння в них людей, тва
рин або наїзду транспортних засобів;
працівники під час спуску в колодязь, камеру або
робочий канал, повинні надіти запобіжний пояс із
страховочною мотузкою;
у випадку, якщо газ неможливо повністю видалити
з колодязя, працівник повинен кожні 10 хвилин
підніматися на поверхню і відпочивати 20 хвилин;
під час робіт усередині споруд каналізаційної ме
режі категорично забороняється застосовувати відкри
тий вогонь, палити, запалювати сірники, перевіряти на
явність газу підпаленими ганчірками чи папером.
За матеріалами сайту Відділення виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та
профзахворювань в Котовському районі.
№ 26
11 липня
2014 року
На открытии конкурса: ревизор по безопасности движения
А.В. Величко, технический инспектор труда на Одесской
железной дороге С.С. Гилка, главный ревизор по безопасности
движения поездов и автотранспорта на Одесской железной
дороге Р.Г. Мелкумян, начальник эксплуатационного вагонного
депо ОдессаЗастава1 В.В. Шульга.
БЕЗПЕКА РУХУ
4
внешний вид железнодорожников.
Все больше унификации в
спецодежде, но у каждой коман
ды своя «фишка» – кепкикаски,
рюкзаки с измерительным и
слесарным
инструментом,
комбинезоны со светоотражаю
щими элементами, защитные
очки, новенькая обувь. За участие
в презентации лучшая команда
могла получить дополнительную
командную оценку 30 баллов.
Что касается теоретической
части состязаний. По моим на
блюдениям, в организацион
ном комитете решили не изоб
ретать велосипед и включили в
теоретическую часть прове
ренные временем испытания.
Конкурсанты решали тесты по
эксплуатации тормозов, запол
няли справку формы ВУ45,
Начальник тормозоиспытательного вагона П.В. Будник
проверяли свои знания на ком оказывает помощь в проведении теоретической части конкурса.
Адрес конкурса: ОдессаЗастава1
Главный инженер эксплуатационноремонтного депо
Херсон В.Г. Кобзар представляет команду депо.
Окончание. Начало на 1й стр.
нального мастерства многих из
его участников он видит не в
первый раз, и это хорошо,
значит, по его мнению, здесь
собрались действительно спе
циалисты, уверенно из года в
год подтверждающие свой
высокий профессиональный
уровень. С другой стороны, хо
роший опыт необходимо
широко распространять, для
чего привлекать к участию в дви
жении за профессиональное
мастерство новых работников,
молодежь. Важно вносить эле
менты новизны в условия
проведения конкурсов, чтобы
избежать формализма, выска
зал свое мнение Р.Г. Мелкумян.
В рамках ознакомительной
части аудитории показали
учебный фильм «ПТЕ. Загальні
обов’язки працівників залізнич
ного транспорту», с интересом
принятый участниками конкур
са и членами жюри. Присут
ствующих поприветствовал
представитель Дорожного ко
митета профсоюза С.С. Гилка
и конкурс начался.
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Чем нынешний конкурс отли
чался от предыдущего? В первую
очередь можно отметить с
каждым разом обновляемую эки
пировку команд. На презентации,
когда представители депо
знакомили организационный
комитет с конкурсантами,
приятно было посмотреть на
Выявление неисправностей на
вагонах. На переднем плане
главный инженер эксплуата
ционного вагонного депо
Котовск Ю.С. Скоропад.
пьютере по системе «Много
профильное тестирование».
Контроль и помощь в организа
ции этой части испытаний кон
курсантам оказывали предста
вители службы депо Одесса
Застава1, члены организаци
онного комитета, представи
тель Дорпрофсожа. За ходом
конкурса внимательно следили
главный ревизор по безопасно
сти движения поездов и авто
транспорта Р.Г. Мелкумян, на
чальник службы вагонного хо
зяйства А.П. Драник.
А вот в практическую часть
организаторами были внесены
новшества. Комплекс работ по
замене концевого крана в комп
лекте с соединительным рукавом
включили в конкурс впервые.
Несмотря на это, участники легко
набирали здесь высокие баллы,
так их максимальное количество
– 50 баллов получили осмотрщики
вагонов В.Сморжанюк, В.Амар
фий, Д.Пыжук, С.Козловский,
В.Левшук.
По сумме набранных баллов
комиссия определила победи
телей конкурса. В командном
зачете первое место заняла
команда эксплуатационного
депо ОдессаЗастава1 с ре
зультатом 711 набранных бал
лов. На втором месте – команда
из Знаменки. Третье место за
ремонтноэксплуатационным
депо Херсон, представители
которого набрали 549,5 баллов.
Призовые места в индивиду
альном зачете распределились
следующим образом: Василий
Сморжанюк, эксплуатационное
вагонное депо ОдессаЗаста
ва1, Владимир Левшук, экс
плуатационное вагонное депо
Знаменка, Дмитрий Емелья
нов, ОдессаЗастава1. Реше
нием организационного коми
тета два осмотрщика вагонов,
принимавших участие в конкур
се, получили поощрительные
призы: за высокий результат по
заполнению справки формы
ВУ45 отмечен «ветеран» со
ревнований Анатолий Мелихов,
депо Херсон и за выполнение
комплекса работ по замене
концевого крана в комплекте с
соединительным рукавом приз
выиграл Сергей Козловский,
представитель депо Знаменка.
Все участники конкурса также
получили памятные подарки,
призеры – денежные премии, а
коллективу победителей, ко
Начальник службы вагонного хозяйства А.П. Драник,
технический инспектор труда на Одесской железной дороге
С.С. Гилка, начальник эксплуатационного вагонного депо
ОдессаЗастава1 В.В. Шилов осматривают тренажер в
классе технической подготовки.
Осмотрщикремонтник эксплуатационноремонтного
вагонного депо Херсон С.Чебуров.
манде эксплуатационного ва
гонного депо ОдессаЗастава
1 Р.Г. Мелкумян вручил памят
ный знак и фотокамеру.
И в завершение материала. Как
прокомментировал ход смотра
конкурса начальник службы
вагонного хозяйства Одесской
железной дороги А.П. Драник, по
его мнению, несмотря на
устоявшуюся традицию прове
дения соревнований среди
коллективов вагонных депо
магистрали, всякий раз команды
и организаторы привносят в его
течение чтото новое, ориги
нальное. Да и обмен опытом из
первых рук, конечно, ничем не
заменить, поэтому конкурс будет
проводиться и впредь. В сентябре
этого года в Котовском эксплуа
тационном вагонном депо на
заключительном этапе конкурса
профессионального мастерства
лучших осмотрщиков вагонов
железнодорожникам Одесской
магистрали придется состя
заться за звание лучших с
коллегами всех железных дорог
Украины.
Владимир ЛУКИЯНОВ.
Фото Аллы УРСУЛЯК.
Главный ревизор по безопасности движения поездов и автотранспорта Р.Г. Мелкумян подводит итоги конкурса и поздравляет победителей.
5
11 липня
2014 року
ІНФОРМАЦІЯ
№ 26
«Мы ставим перед
собой задачу
не только
страховать, но и инвестировать
в будущее медицины», – генеральный
директор СК «Нефтегазстрах» Антон Кияшко
Год назад в Одессе страховая компания «Нефтегазстрах» дала зеленый свет мужчинам за 50. Компа
ния, которой одной из лучших в стране удается осуществлять медицинское страхование, поставила в
Дорожную клиническую больницу Одесской железной дороги уникальное дорогостоящие немецкое обо
рудование «DonierUroBeam», которое медики ласково прозвали «зеленым лазером». Уже многие паци
енты без хирургического вмешательства смогли решить такие сложные проблемы как заболевания
мочевого пузыря и аденомы простаты. Мы поинтересовались, что изменилось в работе ведущего ме
дицинского страховщика за этот год и с какой целью она инвестирует в эту отрасль, у ее генерального
директора Антона Кияшко.
Антон Александрович, два
месяца назад вы возглавили
страховую компанию «Нефте
газстрах». Уже успели оценить ра
боту компании в прошлом году и
начале 2014 года? Что изменилось
в сотрудничестве с Одесской же
лезной дорогой?
?
Антон Кияшко: С позиции критичной
оценки работа была достаточно эф
фективной. Конечно, в масштабах все
го населения Украины, можно сказать,
что медицинское страхование слабо
развито – подобные страховки есть
всего у 1,3 млн человек. Но в масшта
бах этих застрахованных почти 40%
или 0,5 млн человек застрахованы в
нашей компании. И это уже значитель
ный показатель. С 2007 года мы воз
главляем рейтинги по добровольному
медицинскому страхованию (ДМС) в
Украине. Нашим опытом заинтересо
вались руководители Рабочей группы
по разработке проекта обязательного
медицинского страхования при Каби
нете Министров Украины в 2008 году,
а в 2014 году – при регуляторе страхо
вого рынка Нацкомфинуслуг. Одна
ко, стоит учесть, что убыточность это
го вида делает его крайне нежелатель
ным в портфелях многих страховщи
ков. Я бы больше сказал: одного нали
чия желания или возможностей выиг
рать по тем или иным причинам тен
дер на осуществление этого вида стра
хования недостаточно, как могут ду
мать неопытные компании. Медицин
ское страхование для людей – это ко
лоссальный каждодневный труд боль
шого коллектива профессиональных
страховщиков, врачей, операторов
коллцентра, ассистанса и, конечно,
соотношения высокой деловой репу
тации и наличия собственной техно
логии этого вида услуги. У нас за мно
го лет работы есть все компоненты для
предоставления очень качественной
услуги по одной простой причине: для
нас медицинское страхование – это
приоритет деятельности. Поэтому мы
живем не только сегодняшним днем, а
прежде всего – работаем на перспек
тиву.
Мы стараемся популяризировать ус
лугу медицинского страхования среди
населения, инвестируем значительные
денежные средства в медицинское обо
рудование, тем самым поддерживаем
медучреждения и повышаем уровень
медицинского обслуживания наших за
страхованных.
«Нефтегазстрах» публичная компа
ния, поэтому отчетность и последние
новости жизни компании размещаются
на нашем сайте и в авторитетных изда
ниях. Из отчетности видно, что с нача
ла года выплата на одного застрахован
ного возросла, притом, что стоимость
страхового полиса осталась неизмен
ной. Это приемлемо для нас благодаря
значительному объему страхового пор
тфеля. К примеру, за 5 месяцев 2014
года мы помогли вылечить 71 тыс чело
век и на это потратили 86 млн грн. По
сравнению с аналогичным периодом
2013 года, эта сумма на 29% больше. А
всего за 2013 год по различным забо
леваниям с помощью компании было
пролечено 216 тыс. застрахованных на
сумму 170 млн. грн. Как вы видите, циф
ры немалые. Из них выплаты застрахо
ванным работникам и пенсионерам
Одесской железной дороги составляют
10%, а именно – пролечено 20,2 тыс
человек на общую сумму 17,8 млн. грн.
Уже за январьмай этого года СК
«Нефтегазстрах» выплатила застрахо
ванным Одесской магистрали 8,7 млн.
грн. по 8 835 страховым случаям. Как
свидетельствуют данные показатели,
мы прогрессируем.
застрахованных и оперативно органи
зовывать оказание медицинской помо
щи, вне зависимости от того, в какой
части Украины находится наш застра
хованный. Качество процесса лечения
постоянно контролируют врачиин
спекторы нашей компании.
Наши программы медицинского стра
хования отличаются гибкостью и дос
тупностью. Так, с конца 2013 года мы
предложили нашим клиентамжелезно
дорожникам перейти на новую програм
му медицинского страхования. Хотя эта
программа несколько дороже предыду
щей, она значительно расширяет по
крытие расходов на лечение, дает воз
можность неограниченного количества
госпитализаций в год, оплаты дорого
стоящих операций, даже онкологичес
ких, что может себе позволить далеко
не каждая страховая компания. Стра
ховая сумма увеличена до 40 тысяч гри
вен, введено безлимитное лечение ос
новных групп заболеваний в медучреж
дениях Укрзализныци. Важно и то, что в
страховые случаи входит амбулаторно
поликлиническая помощь, то есть, при
ем и консультации специалистов, диаг
ностические обследования, физиоте
рапевтические процедуры, медикамен
тозное обеспечение амбулаторного ле
чения.
Расскажите об особенностях
? программ
ДМС именно в вашей
А. К.: Те компании, которые давно и
профессионально работают на рынке
медицинского страхования, понимают
сложность этого бизнеса и ведут себя
цивилизованно. Мы придерживаемся
такого же принципа – наивысшего ува
жения коллег и их работы, совместно
участвуем в публичных дискуссиях, ра
бочих группах и конференциях, которые
способствуют развитию этого рынка.
Что касается неконкурентной борьбы,
она тоже есть, но обычно это происхо
дит со стороны страховых компаний,
которые не попадают под понятия ры
ночные и публичные компании.
Здесь стоит добавить, что мы очень
серьезно относимся к своей репутации.
Мы всегда с особым вниманием соблю
даем интересы своих клиентов, парт
компании. Ведь есть же и конку
ренты.
А. К.: Мы своим конкурентам благо
дарны – они нас стимулируют к
развитию (смеется). А если серьезно,
за 8 лет работы с Укрзализныцей в
сегменте добровольного страхования
работников и пенсионеровжелезнодо
рожников, мы создали уникальный в
своем роде механизм взаимодействия
с участниками страхового процесса (от
страховой компании до лечебных уч
реждений, фармкомпаний, ассистанса
и пр). Наличие собственного медицин
ского ассистанса позволяет нам круг
лосуточно реагировать на обращения
«От Дуная за Днепр»
Раздел IV. Продолжаем публикацию глав книги Ю.С. Лынюка
ЛинияМироновка–Знаменка(18721876годы)
Станция КорсуньШевченковский
(продолжение)
Во время восстания П. Павлюка в Кор
суне была ставка казаков. В Освободи
тельной войне 16481654 года Корсунс
кий полк во главе с Кривоносом сыграл
решающую роль в победе при сражении
под Корсунью. Но по окончании войны,
после присоединения Левобережной
Украины к Российской империи, Корсунь
остался в составе Речи Посполитой.
И снова казаки восстали, в 1702 году
Корсунский полк во главе с Захаром Ис
крой выгнал из города польских намест
ников и два года сопротивлялся польским
войскам.
Принимали участие корсунцы и в «гай
даматчине», они открыли ворота войску
М. Железняка, шедшего к Умани.
Польский гарнизон был разгромлен.
После присоединения Корсуни к Рос
сийской империи город был передан во
владение князей Лопухиных.
После того, как единственная наслед
ница Лопухиных вышла замуж за потом
ка крупнейших предпринимателей Рос
сии Демидовых, в городе начался рост
промышленного производства. Были
построены чугунолитейный завод, лакок
расочная фабрика, заводы по производ
ству стройматериалов.
ЛопухиныДемидовы были сторонника
ми строительства железной дороги, они
были крупнейшими держателями цен
ных бумаг Фастовской железной доро
ги. При прокладке железнодорожной ли
нии по их землям продажа земли под
строительство была осуществлена по
Вы так позитивно говорите о
? конкурентах.
Не боитесь некон
курентной борьбы?
минимальным ценам.
Станция Корсунь стала одной из основ
ных грузовых станций на вновь постро
енной Фастовской магистрали. Грузи
лись в основном зерно и мука, вторыми
по значению грузами были лесоматери
алы, заготовляемые в окрестных лесах.
Со строительством вторых путей в 1908
году на станции была организована ди
станция пути и введена семафорная си
стема. Пути на станции были удлинены
и была построена повышенная рампа.
Построенный вокзал был кирпичный, в
отличие от деревянных вокзалов на дру
гих станциях этой дороги.
К сожалению, вокзал не сохранился,
он был разрушен в 1941 году во время
бомбардировки станции фашистской
Вокзал станции Корсунь
Шевченковский (фото 1939) года)
Антон Кияшко.
неров, коллег и очень дорожим сложив
шимися за долгие годы отношениями.
Я верю, что мы делаем правое дело и
все это помогает нам в конкурентной
борьбе.
Давайте поговорим об инве
? стициях,
которые, пожалуй, не
делала ни одна другая страхо
вая компания в этой сфере в Одес
ской области. Вы инвестируете в
ведомственные медучреждения
Укрзализныци? Какова цель этого
процесса?
А.К.: Вы правы, мы единственная на
рынке компания, которая на протяже
нии 2013 года закупила для медицинс
ких учреждений Одесской железной
дороги дорогое оборудование на об
щую сумму 2.27 млн. грн.: ультразву
ковая диагностическая система
IMAGYNE, оборудование DonierUroBeam
производства немецкой компании
Donier «зеленый лазер». Такой подход
к инвестированию – это превентивные
мероприятия в сочетании с улучшени
ем качества лечебного процесса. В
итоге – намного эффективнее
происходит взаимодействие нашей
страховой компании с больницами.
Это очень затратный механизм, кото
рый демонстрирует, что мы намерены
работать на этом рынке и с этим
клиентом долго, эффективно и про
фессионально. Мы хотим не просто
поставить , например, лекарственные
препараты, а существенно улучшить
качество обслуживания застрахован
ных железнодорожников в ведом
ственных медицинских учреждениях. И
такая практика действует не только на
Одесской железной дороге. Всего
только за 2013 год СК «Нефтегазст
рах» приобрела лечебнодиагности
ческое оборудование для железнодо
рожных больниц на общую сумму 6,6
млн. грн.
Наряду с развитием других видов
страхования медицинское страхова
ние, совмещенное с инвестированием,
останется нашим козырем как для ус
пешных предприятий, так и для насе
ления.
авиацией.
Во время Великой Отечественной вой
ны хозяйство станции было полностью
разрушено, поскольку здесь шли ожес
точенные бои по ликвидации окружен
ных в районе города немецких войск.
Движение поездов было восстановле
но к 1 марта 1944 года, через две недели
после освобождения города.
В послевоенные годы хозяйство стан
ции развивалось, в 60е годы тягу поез
дов стали осуществлять сначала тепло
возы, а с 1964 года – электровозы. Была
введена ЭЦ, удлинены пути. Современ
ным оборудованием была оснащена
Корсунская дистанция пути, где были
построены мастерские и новое админи
стративное здание. Станция реконстру
ирована в 2003 году, через нее сейчас
проходит скоростной поезд Киев–Днеп
ропетровск. Были построены новые пас
сажирские платформы, приобрел совре
менный вид вокзал станции.
Сегодня промежуточная станция IV
класса КорсуньШевченковский обес
печивает железнодорожными перевоз
ками предприятия и жителей районно
го центра.
Продолжение следует.
№ 26
Наше ЗДОРОВЬЕ
11 липня
2014 року
НЕМНОГО О
ГРУСТНОМ
РІЗНЕ

6
Книжная полка
ДАННЫЕ О ПОЕЗДКАХ ПОСТУПАЮТ РАСШИФРОВЩИКАМ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК
Собственный центр расшифровки кассет скоростемеров вдвое снизил число нарушений, до
пускаемых бригадами ЮгоВосточной дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин.
Во многих худо
Так, если в 2012 году машинисты совершили 5 тыс. поездок, то в 2013 году их число достигло
жественных ли
12,5 тыс., а нарушений практически не прибавилось.
тературных про
Центр был создан летом прошлого года в первую очередь для повышения безопасности движе
изведениях раз
ния и контроля работы машинистов ДПМ. Раньше электронные кассеты скоростемеров рас
ных лет встреча
шифровывались в локомотивных депо, ближайших к месту работы машин, однако в депо техни
ется
упоминание о так
кирасшифровщики в первую очередь занимались кассетами локомотивов, поэтому далеко не
называемой подагре – болез
всегда можно было видеть полную картину поездок. На баланс дирекции передают еще и технику
ни, которая «скрутила» героя
энергетики и путейцы, объёмы работы расшифровщиков увеличились, в связи с этим был создан
повествования в известном
свой собственный центр.
возрасте и т. д. Пальцы, руки…
На сегодняшний день восемь техниковрасшифровщиков успешно справляются с работой.
Писатели, чаще всего не спе
Машинистыинструкторы получили возможность оперативно следить за действиями своих подо
циалисты, и «для красного
печных. Машинисты обращаются к расшифровщикам за консультацией. В итоге улучшились ре
словца» используют подагру
зультаты работы.
как недуг, обозначающий некое
Многие путевые машины оснащены ноутбуками с мобильным Интернетом, к которым подклю
состояние персонажей на оп
чается устройство считывания кассет, поэтому данные о поездках от бригады поступают в элек
ределенном жизненном этапе.
тронном виде. Быстро и удобно.
Потому мы решились с
Раньше данные в расшифровку поступали не ранее, чем придет машина с работы. Сейчас они
помощью всевозможных информативных источников подробнее приходят ежесуточно.
рассмотреть это заболевание дабы знать и не давать добрым и
Источник информации: Михалёв С. Оперативный контроль //Гудок.– 2014.– № 22.– С.2.
доверчивым людям пугаться заболевания, быть наготове в слу
чае чего.
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ПУТИ В УСЛОВИЯХ СЛАБЫХ ГРУНТОВ И КАРСТОВЫХ
Подагра (по древнегречески – «ножной капкан»)
ПУСТОТ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОВЫЙ МЕТОД ГИБКОГО РОСТВЕРКА
Из разных источников мы знаем, что этим заболеванием стра
В случае необходимости в усилении оснований на карстоопасных участках пути дороги смогут
дали известные, знаменитые люди. Карл V, Генрих VIII, творец работать в нормальном ритме – не будет демонтироваться рельсошпальная решётка, ограничи
«Тайной вечери» Микеланджело, Леонардо да Винчи, Ньютон, ваться скорость движения поездов и сниматься напряжение с контактной сети.
Альберт Энштейн и многие другие.
Для укрепления оснований одна из строительных фирм из СанктПетербурга предложила де
Подагра – заболевание, нарушающее обмен веществ в орга лать гибкие ростверки – не из традиционного бетона, а из армированных грунтов земляного
низме. Как еще на эту тему говорили специалисты, это болезнь полотна с применением буроинъекционных нагелей.
благосостояния. Например, вы кушаете много жирной пищи,
Заполнение пустот будет дополнено устройством скважин для мониторинга и компенсацион
много пьете спиртных напитков, за ожирением последует диабет, ного инъектирования разуплотнённых грунтов на глубинах 15–25 м.
гипертония и – подагра.
Метод предполагает наблюдения за деформациями рельсового пути с помощью оптиковоло
Как это бывает… Что такое « содержание мочевой кислоты» в конных систем.
организме не обязательно знать рядовому гражданину. И все же
Подобный мониторинг уже опробован специалистами МИИТа под руководством заведующего
ее излишки образуются преимущественно в тканях с недоста кафедрой «Путь и путевое хозяйство». Новая технология позволяет, найдя полости и разуплотне
точным кровоснабжением, а это суставы, хрящи, сухожилия и ния, определить вероятность их проявления при различных системах усиления. При этом по
кристаллы. Белые кровяные клетки вступают в борьбу, но проиг лость, которая образуется или может образоваться под насыпью, будет армирована и перехва
рывают и погибают, вызывая сильное воспаление в этой облас чена надёжной конструкцией.
ти. Так возникают острые приступы подагры.
Метод гибкого ростверка был разработан на основе карстологических обследований и комп
Как правило, приступ развивается ночью. Внезапно возника лексных инженерных изысканий на перегоне Сейма – Доскино Горьковской дороги.
ют боли в суставах. Затем боль утихает, но вскоре повторяется.
В 2014 году начнётся «лечение» земляного полотна на опасных участках магистрали ОАО «РЖД».
Заболевание развивается медленно. Мочевая кислота продол
Источник информации: Торба А. Основание под путями закрепят, не останавливая движения
жает накапливаться в своих «излюбленных» местах.
поездов //Гудок.– 2014.– № 23.– С.1.
Острые приступы повторяются на протяжении от 6 до 12 меся
цев, потом она переходит в хроническую форму. Острые присту
МЕТОД ДИАГНОСТИКИ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛУЧИЛ
пы сменяются светлыми, безболезненными периодами. В пос
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
ледней фазе наступают дегенеративные изменения в суставах
Учёными Московского автомобильнодорожного государственного технического университета
и сухожилиях. Как это выглядит? Возможно, писатели умеют это (МАДИ) предложен метод диагностики, позволяющий оперативно увидеть изменения в структуре
описать точнее. Ручки, ножки, да и все тело трясется, как у металла башенных кранов, опор и ферм мостов, а также других конструкций.
В качестве чувствительных сенсорных элементов используются углеродные волокна, устанав
неопохмелившегося пьяницы.
ливаемые на контролируемые объекты и способные реагировать на изменение напряжённо
деформированного состояния конструкции, меняя своё электрическое сопротивление.
Получив данную информацию, с помощью специально разработанной программы можно рас
считать надёжность различных объектов, изготовленных не только из металла, но и из бетона,
композита и т. д.
Подобные интеллектуальные сенсорные материалы достаточно широко применяются во мно
гих отраслях техники, в том числе в авиации и ракетостроении. Весьма перспективно их исполь
зовать на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожной.
Для внедрения нового метода диагностики не нужны какиелибо сложные приборы, а для обра
ботки получаемой информации не требуются высококвалифицированные кадры. Поэтому его
Перейдем все же к конкретике. Клиническая подагра проявля применение в условиях реальной эксплуатации обходится довольно дёшево.
Сотрудники МАДИ в течение трёх лет проводили натурные испытания новшества на ряде стро
ется рецидивирующим острым артритом и образованием подаг
ительных объектов в Москве и регионах. В результате им удалось значительно повысить точность
рических узлов.
Многие знают, что такое артрит, хотя точно не понимают его диагностического сигнала. Актуальность данной разработки подтверждают четыре полученных
природы. Покупают мази, гели, да все это лечение шишек, учёными вуза патента и авторские свидетельства.
В дальнейшем планируется научиться использовать углеродные волокна не только для монито
мозолей и шпор на ногах и руках. Но это не лечение, а облегче
ринга состояния различных конструкций, но и в процессе их восстановления. В этом случае они
ние. Болезнь в организме.
Одно и простое средство в борьбе с противной, но не смер позволят отслеживать, как реагируют те или иные объекты техники и транспортной инфраструк
тельной болезнью – знайте, что необходимо, прежде всего, вес туры на ремонт. Благодаря этому удастся существенно продлить срок их службы.
Кроме того, для диагностики сложных конструкций учёные намерены применять и другие со
ти здоровый образ жизни. Много пить жидкости в любом виде –
соки, компоты, минералку, кефир, ряженку. И не пейте алко временные интеллектуальные материалы, в том числе инкапсулированные красители, жидко
голь, особенно пиво, даже если оно безалкогольное. Ну а если к кристаллические полимеры и т.п.
Источник информации: Стрельцов А. Метод диагностики конструкций получил высокую оцен
этому делу важный повод, то отдайте предпочтение вину.
Народные средства лечения подагры – их много. Самые нео ку//Гудок.– 2013.– № 25.– С.4.
жиданные. Нужно взять филе рыбы, разделить на кусочки, замо
розить, вечером, перед сном, разморозить один кусочек, прило
жить к больному месту, если это на ноге, одеть носок. Или при
кладывать на ночь кусочек сала. Или размолоть активирован
ный уголь с водой сделать кашицу и нанести на больное место
на ночь.
В мире есть несколько поездов, проезд на кото
Лечением подагры могут заниматься несколько специалистов
рых стоит намного дороже билета на самолет, а сер
вис не уступает сервису в самых дорогих гостини
в зависимости от типа лечебного учреждения. Врачи: терапевт,
уролог, нефропатолог, ревматолог.
цах.
Как вы уже поняли, существует масса лечебных методов для
борьбы с этим недугом, от народных до медикаментозных. Глав
ное определить вовремя степень заболевания и правильно ди
Новый «Восточный экспресс»
агностировать причины, но… вспомним, в Средневековье подаг
ру лечили кровопусканием, что свидетельствует о глубоком не Младший брат легендарного «Восточного экспресса»
понимании природы забо курсирует между Сингапуром, Малайзией и Таиландом
левания. Впрочем, та и берет на борт 132 человека — поэтому желающим уви
ким способом лечили деть восход или закат в джунглях, сидя в ротанговом крес
все, о чем понятия ле на открытой террасе обзорного вагона, стоит заброни
не имели, и толь ровать место заранее.
ко потом, мето По утрам и поздним вечером на террасе может быть довольно прохладно, так что находящийся
по соседству бар придется весьма кстати. Второй бар занимает целый вагон — здесь подают
дом проб и оши
знаменитый «Сингапур слинг», «Шанхайский экспресс» и другие местные коктейли, а по вечерам
бок, пришли к та музыкант по имени Питер душевно поет Синатру, аккомпанируя себе на фортепьяно.
ким выводам, что Кроме спальных вагонов и ресторанов, где проходят ужины с довольно строгим дресскодом, в
лучшее лекарство поезде есть библиотека, оформленная в колониальном стиле, и бутик, где можно купить фарфор,
от недуга – диета. жемчуг и сувениры. По пути из Бангкока в Сингапур предусмотрены две экскурсии. Сначала
Так и мы не поезд останавливается на легендарном мосту через реку Квай, известном по одноименному
будем об этом за фильму, и всех желающих везут в музей Дороги Смерти (так прозвали ТайскоБирманскую желез
бывать.
ную дорогу строившие ее для японцев во время Второй мировой войны военнопленные), а на
следующий день пассажиров ждет экскурсия на малазийский остров Пенанг — с посещением
Павел ЯРОЦКИЙ. местных рынков и прогулкой на велорикше.
(По материалам Билеты на поезд стоят в среднем около $2000.
По материалам Forbes.ru
СМИ).
 На дорогах мира Самые роскошные поезда мира
Второй «Восточный экспресс»
7
11 липня
2014 року
ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Понедельник 14.07
Вторник 15.07
Среда 16.07
Четверг 17.07
Пятница 18.07
Суббота 19.07
УТ1
УТ1
УТ1
УТ1
УТ1
УТ1
06.00 Шустер LIVE
06.50, 07.15, 08.15, 23.20
Спорт
07.00, 08.00 Новости
07.25 Эра бизнеса
07.30, 23.30 На слуху
08.35 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.50 Д/ф «Блуждающая
звезда Исаака Бабеля»
10.45 Т/с «Монтекристо»
12.05 Д/ф «Я за все
благодарен судьбе. Алексей
Богданович»
13.00, 18.30 Новости
13.15 Окно в Америку
13.50 М/с «Сандокан»
14.40 Д/с «Киевская старина.
Мир искусства»
15.25 Брифинг Кабмина
Украины
15.50 Д/ф «Мир глазами
Монсанто»
18.05 «ЧасЧ»
18.15 Euronews
19.00 Футбол. ЧМ2014.
Финал
21.40 Футбольная самба.
«Пiдсумки»
22.55 «Тройка», «Кено»,
«Секунда удачи»
23.00, 00.00, 01.00 «Пiдсумки»
00.25 От первого лица
06.00 Шустер LIVE
06.50, 07.15, 08.15, 08.30,
23.20 Спорт
07.00, 08.00 Новости
07.25 Эра строительства
07.30 Эра бизнеса
07.35, 23.30 На слуху
08.25 Паспортный сервис
08.35 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.30, 19.50 Из первых уст
10.00 Правительство на
связи с гражданами
10.35, 17.40 «Хочу спiвати».
Отбор на ДПКЕ2014
10.45 Т/с «Монтекристо»
12.05 Д/ф «Герой не нашего
времени. Юрий Мажуга»
13.00, 18.30 Новости
13.15, 18.00 «ЧасЧ»
13.30 М/с «Сандокан»
14.30 Д/с «Киевская старина.
Мир искусства»
15.25 Брифинг Кабмина
Украины
15.40 Д/ф «Наш повседнев
ный яд»
18.10 Euronews
19.00 О главном
20.00 Д/ф «Силли, архипелаг
нарциссов»
21.45 Д/ф «Рондо для
рыцаря. Виктор Гресь»
22.55 «Тройка», «Кено»,
«Максима»
23.00, 00.00, 01.00 «Пiдсумки»
00.25 От первого лица
06.00 Шустер LIVE
06.45, 07.15, 08.15, 23.20
Спорт
07.00, 08.00 Новости
07.30 Эра бизнеса
07.35, 23.30 На слуху
08.30 Паспортный сервис
08.35 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.30, 19.50 Из первых уст
10.00 Прямое включение из
Кабинета министров Украины
10.20 Граница государства
10.35, 17.40 «Хочу спiвати».
Отбор на ДПКЕ2014
10.45 Т/с «Монтекристо»
12.05 Д/ф «Это моя жизнь.
Лариса Кадочникова»
13.00, 18.30 Новости
13.15, 18.00 «ЧасЧ»
13.30 М/с «Сандокан»
14.30 Как ваше здоровье?
15.25 Брифинг Кабмина
Украины
15.50 Х/ф «Семейное
расследование»
18.10 Euronews
19.00 О главном
20.00 Следствие. Инфо
20.30 Д/с «Киевская старина.
Мир искусства»
21.45 Д/ф «Настоящая
Жанна. Фальшивая Жанна»
22.50 Мегалот
22.55 «Суперлото», «Тройка»,
«Кено»
23.00, 00.00, 01.00 «Пiдсумки»
00.25 От первого лица
06.00 Шустер LIVE
06.45, 07.15, 08.15, 23.20
Спорт
07.00, 08.00 Новости
07.30 Эра строительства
07.35 Эра бизнеса
07.40, 23.30 На слуху
08.30 Паспортный сервис
08.35 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.30, 19.50 Из первых уст
10.00 Следствие. Инфо
10.35, 17.40 «Хочу спiвати».
Отбор на ДПКЕ2014
10.45 Т/с «Монтекристо»
12.00 Д/ф «И сто рыцарей
вокруг огромного стола...
Сергей Данченко»
13.00, 18.30 Новости
13.15, 18.00 «ЧасЧ»
13.30 М/с «Сандокан»
14.30 «Надвечiр’я»
15.25 Брифинг Кабмина
Украины
16.00 Х/ф «Семейное
расследование»
18.10 Euronews
19.00 О главном
20.00 Схемы
20.30 Д/с «Киевская старина.
Мир искусства»
21.45 Концерт «Европейский
стадион культуры2014»
22.55 «Тройка», «Кено»,
«Максима»
23.00, 00.00, 01.00 «Пiдсумки»
00.25 От первого лица
06.00 Шустер LIVE
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.00, 08.00 Новости
07.25 Эра бизнеса
07.30, 00.30 На слуху
08.30 Паспортный сервис
08.35 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.30, 19.45 Из первых уст
10.00 Схемы
10.35, 17.40 «Хочу спiвати».
Отбор на ДПКЕ2014
10.45 Т/с «Монтекристо»
12.05 Д/ф «Раиса Недашков
ская. То, что не умирает»
13.00, 18.30 Новости
13.15 «ЧасЧ»
13.30 М/с «Сандокан»
14.30 Вера. Надежда. Любовь
15.25 Брифинг Кабмина
Украины
15.55 Х/ф «Семейное
расследование»
18.05 Euronews
19.00 О главном
19.55 Д/ф «Леонардо да
Винчи. Реставрация
столетия»
21.25 Шустер LIVE
00.00, 01.00 «Пiдсумки»
06.00 «Пiдсумки»
06.25 На слуху
07.00 Шустер LIVE
11.15, 17.40 «Хочу спiвати».
Отбор на ДПКЕ2014
11.30 Д/ф «Силли, архипелаг
нарциссов»
12.50 Книга.ua
13.30 М/с «Сандокан»
14.15 Т/с «Монтекристо»
15.30 Концерт «Европейский
стадион культуры2014»
18.05 В гостях у Д. Гордона
19.00 Х/ф «Рино Гаетано»
21.00 Итоги дня
21.45 Концерт М. Бурмаки
22.50 Мегалот
22.55 «Суперлото», «Тройка»,
«Кено»
23.00 От первого лица
23.35 Золотой гусь
00.00 Х/ф «Блондинка за
углом»
1+1
05.40 Служба розыска детей
05.45 Телемагазин
06.00 Х/ф «Понаехали тут»
09.40 М/с «Маша и Медведь»
10.00 М/ф «Аладдин»
11.00 Мир наизнанку5
12.05 Х/ф «Девушка в
приличную семью»
14.15, 02.00 Т/с «Великолеп
ный век. Роксолана2»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
19.30, 23.40 ТСН
20.15 Т/с «Вероника.
Потерянное счастье»
21.15 Т/с «Дело чести»
00.00 Х/ф «Доктор Ноу»
ИНТЕР
05.30 Т/с «Возвращение
Мухтара2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новости
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро
с Интером
09.20 Х/ф «Крепкий брак»
11.15, 12.25 Следствие
вели...
13.25, 14.20, 04.10 Легенды
советского сыска
14.35 Судебные дела
15.30 Семейный суд
16.15 Жди меня
18.10 Касается каждого
19.00 Т/с «Пока станица спит»
20.00, 04.50 Подробности
20.40 Т/с «Узнай меня, если
сможешь»
22.35 Т/с «Синдром дракона»
01.45 Мультфильм
03.10 Легенды бандитской
Одессы
ICTV
05.55, 19.20 Чрезвычайные
новости
06.40 Факты недели
07.45, 08.45 Факты. Утро
09.15 Чрезвычайные новости.
Итоги
10.10 Х/ф «Вторжение»
12.05, 13.15 Смотреть всем!
12.45, 15.45 Факты. День
13.45 Х/ф «Первый удар»
15.25, 16.15 Х/ф «Карате
пацан»
18.45 Факты. Вечер
20.30 Достало!
21.20 Свобода слова
00.10 Х/ф «Часовщик»
01.55 Т/с «Преследование»
03.15 Т/с «Мне хорошо с
тобой»
СТБ
1+1
05.30 Служба розыска детей
05.35 Телемагазин
06.10 Мультфильм
06.45 Х/ф «Аэлита, не
приставай к мужчинам»
08.40 Личный счет
08.45, 19.30, 23.40 ТСН
09.30 М/с «Маша и Медведь»
10.05 М/ф «Аладдин»
11.00 Иллюзия безопасности
12.05 Семейные мелодрамы2
14.00, 02.00 Т/с «Великолеп
ный век. Роксолана2»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.15 Т/с «Вероника.
Потерянное счастье»
21.15 Т/с «Дело чести»
00.00, 03.45 Х/ф «Голдфингер»
ИНТЕР
ИНТЕР
05.30 Т/с «Возвращение
Мухтара2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новости
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро
с Интером
09.20, 20.40 Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
11.15, 12.25 Следствие
вели...
13.40, 14.20, 04.10 Легенды
советского сыска
14.50 Судебные дела
15.50 Семейный суд
18.10 Касается каждого
19.00 Т/с «Пока станица спит»
20.00, 04.50 Подробности
22.35 Т/с «Синдром дракона»
01.45 Мультфильм
03.10 Легенды бандитской
Одессы
05.30 Т/с «Возвращение
Мухтара2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новости
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро
с Интером
09.20, 20.40 Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
11.15, 12.25 Следствие вели...
13.40, 14.20, 04.10 Легенды
советского сыска
14.50 Судебные дела
15.50 Семейный суд
18.10 Касается каждого
19.00 Т/с «Пока станица спит»
20.00, 04.50 Подробности
22.35 Т/с «Синдром дракона»
01.45 Мультфильм
03.10 Легенды бандитской
Одессы
ICTV
05.55 Свобода слова
07.45, 08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные
новости
10.10, 16.40 Т/с «Убойная
сила»
12.25, 13.15 Т/с «Одинокий
волк»
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 16.15 Т/с «Баллада о
Бомбере»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Т/с «Ржавчина»
22.10 Х/ф «Безумный Макс»
00.05 Т/с «Революция»
00.55 Х/ф «Выкуп»
05.25 В поисках истины.
Магические тайны Пасхи
06.10, 16.00 «Все буде добре!»
07.55, 18.30 Невероятная
правда о звездах
09.05 Звездная жизнь.
Осторожно ревность!
10.00, 00.30 Х/ф «Будьте
моим мужем...»
11.45 Х/ф «Мама напрокат»
13.35, 20.05 Следствие ведут
экстрасенсы
14.20 Битва экстрасенсов
18.00, 22.00 «Вiкна». Новости
21.00 Т/с «Самара»
22.35 Беременная в 16
23.30 Дочкиматери
05.20 В поисках истины.
Фатальная любовь Б.
Хмельницкого
06.05, 16.00 «Все буде добре!»
07.55, 18.30 Невероятная
правда о звездах
09.30 Х/ф «Женская интуиция»
11.45, 20.05 Следствие ведут
экстрасенсы
12.40, 00.30 «Зваженi та
щасливi3»
18.00, 22.00 «Вiкна». Новости
21.00 Т/с «Самара»
22.35 Дорогая, мы убиваем
детей
Новый канал
Новый канал
05.30, 06.15 Kids’ Time
05.35, 06.20 М/с «Злюки
бобры»
06.40, 19.00 Т/с «Воронины»
07.05 Т/с «Ласточкино
гнездо»
08.05 Т/с «СуперМакс»
09.45 Х/ф «Дублеры»
12.05 Х/ф «Риччибогач»
14.00 Х/ф «Сказки на ночь»
15.55 Х/ф «Кудряшка Сью»
18.00, 02.50 Репортер
18.05 Т/с «До смерти
красива»
22.00 Т/с «Молодежка»
23.00 Т/с «Выжить после»
00.00 Т/с «Краткий курс
счастливой жизни»
01.05 Х/ф «Мистическая
пицца»
СТБ
05.25, 06.15 Kids’ Time
05.30, 06.20 М/с «Злюки
бобры»
06.35, 08.05, 19.00 Т/с
«Воронины»
07.00, 18.00, 03.05 Репортер
07.05 Т/с «Ласточкино
гнездо»
09.05, 16.05 Т/с «Не родись
красивой»
11.00 Т/с «Счастливы
вместе»
15.00, 22.00 Т/с «Молодежка»
18.05 Т/с «До смерти
красива»
23.00 Т/с «Выжить после»
00.00 Т/с «Краткий курс
счастливой жизни»
01.05 Х/ф «4 свадьбы и одни
похороны»
1+1
1+1
05.35 Служба розыска детей
05.40 Телемагазин
06.15 Мультфильм
06.40 Х/ф «За спичками»
08.40 Личный счет
08.45, 19.30, 23.40 ТСН
09.30 М/с «Маша и Медведь»
10.05 М/ф «Аладдин»
11.00 Шесть кадров
11.15 Иллюзия безопасности
12.20 Семейные мелодрамы2
14.15, 02.05 Т/с «Великолеп
ный век. Роксолана2»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.15 Т/с «Вероника.
Потерянное счастье»
21.15 Т/с «Дело чести»
00.00 Х/ф «Из России с
любовью»
05.55 Телемагазин
06.05 Мультфильм
06.55 Х/ф «Где находится
нофелет?»
08.40 Личный счет
08.45, 19.30, 23.40 ТСН
09.30 М/с «Маша и Медведь»
10.05 М/ф «Аладдин»
11.00 Иллюзия безопасности
12.05 Семейные мелодрамы2
14.00, 02.20 Т/с «Великолеп
ный век. Роксолана2»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.15 Т/с «Вероника.
Потерянное счастье»
21.15 Т/с «Дело чести»
00.00, 04.10 Х/ф «Шаровая
молния»
ИНТЕР
05.30 Т/с «Возвращение
Мухтара2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новости
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро
с Интером
09.20, 20.40 Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
11.15, 12.25 Следствие вели...
13.40, 14.20, 04.10 Легенды
советского сыска
14.50 Судебные дела
15.50 Семейный суд
18.10 Касается каждого
19.00 Т/с «Пока станица спит»
20.00, 04.50 Подробности
22.35 Т/с «Синдром дракона»
02.00 Мультфильм
03.10 Легенды бандитской
Одессы
ICTV
ICTV
05.00 Факты
05.40 «Свiтанок»
06.40 Т/с «Такси»
07.05 Т/с «Леся + Рома»
07.35, 08.00, 12.25, 13.15 Т/с
«Одинокий волк»
07.45, 08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные
новости
10.10, 16.30 Т/с «Убойная
сила»
12.45, 15.45 Факты. День
13.45, 16.15 Т/с «Баллада о
Бомбере»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Т/с «Ржавчина»
22.10 Х/ф «Безумный Макс2.
Воин дороги»
00.05 Т/с «Революция»
01.00 Х/ф «Безумный Макс»
СТБ
05.15 В поисках истины.
Истинная история графа
Дракулы
06.00, 16.00 «Все буде добре!»
07.45, 18.30 Невероятная
правда о звездах
09.10 Х/ф «Безумно
влюбленный»
11.10, 20.00 Следствие ведут
экстрасенсы
12.05, 00.15 «Зваженi та
щасливi3»
18.00, 22.00 «Вiкна». Новости
21.00 Т/с «Самара»
22.35 «Хата на тата»
Новый канал
05.25, 06.15 Kids’ Time
05.30, 06.20 М/с «Злюки
бобры»
06.35, 08.10, 10.55, 19.00 Т/с
«Воронины»
07.00, 18.00, 03.40 Репортер
07.05 Т/с «Ласточкино
гнездо»
09.05, 16.00 Т/с «Не родись
красивой»
15.00, 22.00 Т/с «Молодежка»
18.05 Т/с «До смерти
красива»
23.00 Т/с «Выжить после»
00.00 Т/с «Краткий курс
счастливой жизни»
02.00 Х/ф «Русалки»
Синоптики рассказали, какой будет погода
По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, на тер
ритории Украины будет удерживаться сухая погода, которая будет
характеризоваться умеренным количеством осадков и высоким тем
пературным режимом. Об этом сообщает прессслужба Государ
ственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
До конца недели и в начале следующей, в западном регионе Украи
ны будет наблюдаться наибольшее количество осадков. Возможен
незначительный рост уровня воды, но в пределах безопасной нормы.
Наряду с этим температурный режим будет высоким, от +28 до +33°С
в большинстве областей, а на юге Украины в отдельные дни возможно
от +34 до +36°С. Ночные температуры также существенно повысятся,
преимущественно будет от +15 и до 20°С.
ПОГОДА
Вважати недійсним втрачене посвідчення ОЗ №166505, видане
15.07.201З р. на ім’я Осиновського Андрія Івановича.
05.30 «Свiтанок»
06.35 Т/с «Такси»
07.00 Т/с «Леся + Рома»
07.35, 08.00, 12.35, 13.15 Т/с
«Одинокий волк»
07.45, 08.45, 12.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные
новости
10.15, 16.40 Т/с «Убойная сила»
13.50, 16.15 Т/с «Баллада о
Бомбере»
15.45 Факты. День
18.45 Факты. Вечер
20.15 Т/с «Ржавчина»
22.10 Х/ф «Безумный Макс3.
Под куполом грома»
00.15 Т/с «Революция»
СТБ
05.40 В поисках истины.
Наркотики третьего рейха
06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.15, 18.55 Невероятная
правда о звездах
09.45 Х/ф «Идеальная жена»
11.40, 20.05 Следствие ведут
экстрасенсы
12.35, 00.30 «Зваженi та
щасливi3»
18.00, 22.00 «Вiкна». Новости
21.00 Т/с «Самара»
22.35 Давай поговорим о сексе
Новый канал
05.25, 06.15 Kids’ Time
05.30, 06.20 М/с «Злюки бобры»
06.35, 08.05, 19.00 Т/с
«Воронины»
07.00, 18.00, 03.25 Репортер
07.05 Т/с «Ласточкино гнездо»
09.05, 16.00 Т/с «Не родись
красивой»
10.55 Т/с «Счастливы вместе»
15.00, 22.00 Т/с «Молодежка»
18.05 Т/с «До смерти красива»
23.00 Т/с «Выжить после»
00.00 Т/с «Краткий курс
счастливой жизни»
1+1
05.05 Телемагазин
06.40 Х/ф «Розыгрыш»
08.40 Личный счет
08.45, 19.30 ТСН
09.30 М/с «Маша и Медведь»
10.05 М/ф «Аладдин»
11.00 Шесть кадров
11.15 Иллюзия безопасности
12.25 Семейные мелодрамы2
14.20, 01.30 Т/с «Великолеп
ный век. Роксолана2»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.15 Вечерний Киев2014
22.10 Светская жизнь
23.15, 03.20 Х/ф «Враг
государства №1»
ИНТЕР
05.30 Т/с «Возвращение
Мухтара2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новости
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро
с Интером
09.20 Т/с «Узнай меня, если
сможешь»
11.15, 12.25 Следствие
вели...
13.40, 14.20 Легенды
советского сыска
14.50 Судебные дела
15.50 Семейный суд
18.10 Касается каждого
19.00 Т/с «Пока станица спит»
20.00, 04.10 Подробности
20.40 Х/ф «Холостяк»4
00.45 Х/ф «Девочка»
02.55 Мультфильм
04.50 Х/ф «Холостяк»
ICTV
05.00 Факты
05.40 «Свiтанок»
06.40 Т/с «Такси»
07.05 Т/с «Леся + Рома»
07.35, 08.00 Т/с «Одинокий
волк»
07.45, 08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные
новости
10.10, 16.35 Т/с «Убойная
сила»
12.25, 13.15 Достало!
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 16.15 Т/с «Баллада о
Бомбере»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Т/с «Ржавчина»
23.10 Х/ф «Теория заговора»
01.40 Т/с «Революция»
02.25 Х/ф «Безумный Макс3.
Под куполом грома»
04.05 Т/с «Преследование»
04.55 Служба розыска детей
СТБ
05.40 Х/ф «Дело «пестрых»
07.15 Х/ф «Раз на раз не
приходится»
08.50, 18.55 Невероятная
правда о звездах
10.00 Т/с «Под Большой
медведицей»
18.00, 22.00 «Вiкна». Новости
20.05 Т/с «Самара»
22.35 Х/ф «Чудес не бывает»
00.50 Х/ф «Идеальная жена»
02.30 Ночной эфир
Новый канал
05.20 Служба розыска детей
05.25, 06.10 Kids’ Time
05.30 М/с «Злюки бобры»
06.15 М/с «Котопес»
06.35, 08.10, 11.00, 19.00 Т/с
«Воронины»
07.00, 18.00, 01.45 Репортер
07.05 Т/с «Ласточкино
гнездо»
09.05, 16.05 Т/с «Не родись
красивой»
15.00 Т/с «Молодежка»
18.05 Т/с «До смерти
красива»
22.00Х/ф«Корольвечеринок2»
23.55 Х/ф «Переростки»
01.50 Зона ночи
1+1
05.25 Телемагазин
06.00, 01.55 Х/ф «На Златом
крыльце сидели...»
07.15, 19.30, 04.40 ТСН
08.00 М/с «Гуфи и его
команда»
09.00 Светская жизнь
10.15 М/с «Маша и Медведь»
10.30 Х/ф «Счастье по
рецепту»
14.30 Вечерний Киев2014
16.30, 20.15 Вечерний
квартал
18.30 Рассмеши комика5
22.20, 05.40 Х/ф «Путеше
ствие Гулливера»
00.10, 03.10 Х/ф «Сумасшед
ший на воле»
ИНТЕР
05.35 Х/ф «Холостяк»
08.00 Школа доктора
Комаровского
08.30 Городок
09.30 Новости
10.00 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
11.30 Х/ф «Яблоневый сад»4
15.20 Международный
фестиваль юмора «Юрмала
2013»
18.00, 20.35 Х/ф «Человечес
кий фактор»
20.00, 04.35 Подробности
22.30 Х/ф «Четвертый
пассажир»
00.30 Х/ф «Сетевая угроза»4
03.55 Мультфильм
ICTV
05.20 Факты
05.55 Х/ф «Четыре таксиста и
собака2»
08.25 Звезда YouTube
09.35 Дача
10.00 Х/ф «Эйр Америка»
12.20, 13.00, 20.10 Т/с
«Баллада о Бомбере»
12.45 Факты. День
18.45 Факты. Вечер
19.15 Чрезвычайные
новости. Итоги
22.10 Х/ф «Беовульф»
00.20 Х/ф «Обряд»
02.20 Х/ф «Теория заговора»
04.25 Т/с «Карадай»
СТБ
06.35 Х/ф «Деловые люди»
08.05 Караоке на Майдане
09.00 «Все буде смачно!»
10.10 «Хата на тата»
12.00 Х/ф «Чудес не бывает»
14.10 Х/ф «Мой папа летчик»
16.05 Дорогая, мы убиваем
детей
18.00 Х/ф «Отцовский
инстинкт»
21.35 Беременная в 16
22.30 Дочкиматери
23.30 Давай поговорим о
сексе
01.05 Х/ф «Покровские
ворота»
03.25 Ночной эфир
№ 26
Воскресенье 20.07
УТ1
06.05 Мир православия
06.40 От первого лица
07.10 Шаг к звездам
07.50 Золотой гусь
08.10 Шефповар
09.30 Как это?
09.55 Кто в доме хозяин?
10.45 Окраина
11.20, 17.25 «Хочу спiвати».
Отбор на ДПКЕ2014
11.30 Украинского рода
11.45 Iнтелект.ua
12.30 Д/ф «Рондо для
рыцаря. Виктор Гресь»
13.35 М/с «Сандокан»
14.30 Т/с «Монтекристо»
15.35 Фолкmusic
16.50 Театральные сезоны
17.35 В гостях у Д. Гордона
18.40 Х/ф «Рино Гаетано»
20.30 «Перша шпальта»
21.00 Итоги дня
21.45 Д/ф «20. Двадцять
свiдчень про переламний
день протистоянь на
Майданi»
22.55 «Тройка», «Кено»,
«Максима»
23.00 Эра бизнеса.
«Пiдсумки»
23.35 Концерт «Обреченный
на любовь»
1+1
05.40 Телемагазин
07.00 Большая иллюзия
07.35 Мультфильм
08.00 М/с «Гуфи и его
команда»
09.00 Лотозабава
10.10, 19.30 ТСН
11.00 Мир наизнанку5
12.30 М/с «Маша и Медведь»
13.50, 01.35 Х/ф «Дом
Большой Мамочки2»
15.50, 03.05 Обмен женами9
17.25 Рассмеши комика5
18.25 Украинские сенсации
20.15 Мой малыш сможет
21.25, 04.05 Х/ф «Эрагон»
23.30 Х/ф «Последняя песня»
ИНТЕР
05.10 Городок
06.00 Международный
фестиваль юмора «Юрмала
2013»
08.00 Удачный проект
09.00 Школа доктора
Комаровского. Неотложная
помощь
09.30 Воскресные новости
10.00 Орел и решка. На краю
света
11.00 Сосед на обед
12.00 Х/ф «Четвертый
пассажир»
14.00 Х/ф «Человеческий
фактор»4
18.00 Х/ф «Берега любви»
20.00, 04.45 Подробности
20.45 Х/ф «Терапия
любовью»
22.50 Х/ф «Смертельный
танец»4
02.40 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
04.00 Мультфильм
ICTV
05.55 Факты
06.25 Такси
06.50 Анекдоты поукраински
07.40 Звезда YouTube
08.50 Смотреть всем!
12.35, 13.00 Т/с «Ржавчина»
12.45 Факты. День
18.45 Факты недели
20.25 Х/ф «Александр»
23.55 Х/ф «Беовульф»
01.50 Х/ф «Молчание ягнят»
03.40 Т/с «Карадай»
СТБ
05.05 Х/ф «34и скорый»
06.25 Х/ф «Земля Саннико
ва»
08.00, 10.45 Т/с «Самара»
08.55 «Все буде смачно!»
09.50 Караоке на Майдане
15.20 Х/ф «Отцовский
инстинкт»
19.00 Битва экстрасенсов
20.30 «Вiкна». Новости.
Спецрепортаж
21.00 Х/ф «Осенний вальс»
23.05 Х/ф «Старый новый
дом»
00.55 Х/ф «Еще раз про
любовь»
Новый канал
Новый канал
05.45 М/с «Охотники за
привидениями»
07.10 М/с «Сильвестр и
Твити»
08.40 М/с «Том и Джерри»
11.00 M/ф «Том и Джерри.
Волшебник из страны Оз»
12.10 Кто сверху
14.00 Т/с «СуперМакс»
16.05 Т/с «Воронины»
18.40 Х/ф «Киллеры»
20.40 Феномен
01.40 Люди Хэ
02.55 Х/ф «Король вечери
нок2»
04.25 Зона ночи
05.55 М/с «Охотники за
привидениями»
06.40 М/с «Новые приключе
ния охотников за привидени
ями»
07.00 М/ф «СкубиДу.
Проклятие озерного
монстра»
08.25, 03.00 М/ф «Друзья по
несчастью»
09.55 Х/ф «Заколдованная
Элла»
11.50 «Файна Украйна»
14.00 Т/с «СуперМакс»
16.05 Т/с «Воронины»
18.40 Х/ф «Без чувств»
20.40 Шоумастгоуон
04.00 Зона ночи
В программе возможны изменения
!
ИНФОРМАЦИЯ для граждан, приехавших из
Автономной Республики Крым и города Севастополь
Для получения всех видов государственной социальной поддержки, в частности пенсии,
пособия, компенсации и т.д. Вам необходимо обратиться в ближайший орган социальной
защиты населения или управления Пенсионного фонда Украины в удобное для Вас время.
Основные документы, которые необходимо иметь при себе (при наличии):
Паспорт;
Удостоверение получателя пенсии, пособия, льготника;
Справка о присвоении идентификационного кода.
Там Вам помогут получить информацию по всем вопросам, которые волнуют Вас в настоя
щее время, по вопросам расселения, медицинского обслуживания, организации обучения и
воспитания детей в дошкольных и школьных учебных заведениях, а также по трудоустройству.
По всем этим вопросам Вы можете БЕСПЛАТНО обратиться по телефону
«горячей линии»: 0800 507 309.
Дополнительную информацию можно получить на сайте Минсоцполитики Украины:
www.mlsp.gov.ua
Информирует Л.Н. Жукова, заведующая сектором правовой работы и правового
образования Одесского городского управления юстиции
11 липня
2014 року
№ 26
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт,
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «коекак».
Пусть будут лучшими друзьями
Здоровье и веселый смех,
В семье – спокойствие и нежность,
В работе – всяческий успех!
Юбилей Ваш – праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!
Пусть вам судьба сулит удачу,
Чтоб ваша жизнь была богаче!
Чтоб вам сопутствовал успех!
Чтоб вы дарили только смех!
Чтоб дом у вас был полной чашей!
Пусть все решаются задачи!
Украина — замечательная страна для самостоятельных путеше
ствий. Для этого существует много разновидностей недорогого об
щественного транспорта — поезда, электрички, автобусы и марш
рутки. Но зачастую мы проезжаем мимо интересных мест, не подо
зревая об их существовании. В этой рубрике мы рассказываем о
природе и достопримечательностях нашего края.
Совет вам да любовь!
Живите в мире и красе,
Чтоб завидовали все!
ПОДОЛЬСКИЕ ТОВТРЫ
Мало кто знает, что помимо Карпат на Западной Укра
ине есть не менее живописные горы – Товтры. Они рас
положены на территории Тернопольской, Хмельницкой
областей и поражают воображение тем, что дают воз
можность путешествовать во времени.
ОВТРЫ – это остатки прибрежных рифов, вытянутых парал
лельно древней береговой линии. Эти рифы начали форми
роваться там, где были скопления моллюсков. При ближайшем
рассмотрении эти чудесные горные места, прозванные По
дольской Швейцарией, оказываются морским дном. В разломах
Бакотский монастырь
известняка и сегодня можно разглядеть кораллы, водоросли,
скелеты черепах и морских ежей, сохранившихся так, будто все
эти 1520 миллионов лет они пролежали в воде.
Дело в том, что территорию современного Подолья когдато по
крывало относительно теплое и мелкое Сарматское море. На
протяжении длинного периода возле его юговосточных берегов
из остатков морских организмов образовался огромный корал
ловый риф. В результате карпатского горообразования море от
ступило, на поверхности бывшего дна осталась известняковая
гряда, которая пересекает современное Подолье с северозапа
да на юговосток более чем на 250 км. На 5070 метров возвыша
ется она над окраинами, а некоторые вершины еще выше – на
100150 метров от подножия.
Кстати, именно с Товтр начинаются украинские Карпаты. Мо
жете себе представить: зелёные холмы – один за другим, слов
но волны. Так и хочется прикоснуться к нежной бархатной поверхности леса… Не удивительно, что
здесь в 1996 году создали крупнейший в Европе Национальный природный парк «Подольские Товтры»,
общей площадью 261316 гектаров.
Парк расположен на югозападе Хмельницкой области. Три реки ограничивают его с трех сторон: на
западе Збруч, на юге Днестр, на востоке Ушица. Все реки живописно извиваются, особенно Збруч и
Днестр. Скалистая дугообразная гряда достигает в высоту в среднем 400 метров над уровнем моря.
Выветрившиеся и размытые известняки, расслаивающиеся на склонах долин, образуют экзотичные ска
лы разной формы — колонны, столбы, гигантские грибы или хаотические нагромождения глыб и валунов.
Подольские Товтры сегодня не имеют аналогов в мире, хотя подобные явления существуют в
Австралии. Неповторимость заключается в том, что украинский парк находится на суше, хотя и
сформировался в прибрежной зоне эпиконтинентальных морей.
В пределах парка растет почти 1700 видов растений, из которых около 300 – редкие, являющиеся
уникальным набором генофонда. Но самую огромную ценность и значимость Национального при
родного парка составляет запас минеральных вод. Именно здесь добывают знакомые нам мине
ральные воды «Нафтуся» и «Миргородская».
Для души, отдыха или занятий спортом – это самое подходящее место: походы, водные прогулки,
езда верхом, лыжные спуски, экскурсии, парапланеризм, путешествия на воздушных шарах, можно
по грибы, ягоды, рыбку половить и даже поохотиться.
Изюминка „Подольских Товтр” – Бакотская долина, где в 55 км на восток от города КаменецПодольский
и в 3 км от селения Гараевка расположен скальный монастырь – первый очаг христианства в Украине.
Старинная Бакота (в переводе – желаемое и замечательное место) – когдато древняя столица Понизья,
или «Руси дольной», как называлась в XIIIXIV столетиях территория между Днестром и Южным Бугом. В
эпоху Киевской Руси Бакота была важным торговым портом на Днестре. По мнению ученыхисториков,
Бакотский скальный пещерный монастырь возник в конце XI – в начале XII столетия на месте языческого
капища. В народных преданиях говорится о том, что именно отсюда Антоний Печерский (9831073 гг.)
переселился на Киевские горы и основал там КиевоПечерский монастырь.
Пещеры эти находятся на склонах Белой горы, на высоте 80 м над Днестром. Состоят из ряда
скальных келий, находящихся на разной высоте, и погребальных ниш. Начиная с XV ст. в летописях и
на картах исчезает упоминание про Бакоту. И
только в XIX ст., во время археологических рас
копок, возрождается память про монастырь,
полностью похороненный под большим ополз
нем. До нашего времени в скале сохранились
три пещеры – длиною 8,5 м, 6 м и 10 м, кельи
монахов, места для молитв и погребения.
В наше время каждый год, в Праздник Мако
вея, в честь семи святых мучеников Маковеев,
или на первый Спас, в монастыре проходят
праздничные богослужения.
Сюда стоит приехать, чтобы прикоснуться хоть
раз к естественной книге древних эпох.
Подольские Товтры
Т
По материалам интернетизданий подготовила Юлия СЕМЕНОВА.
видається
з 29 червня 1936 року.
Засновник газети –
трудовий колектив
Одеської залізниці.
Свідоцтво про
реєстрацію – КВ 2551
від 14 квітня 1997 року.
Газета розповсюджується у рухомому складі заліз
ниці, на вокзалах і станціях, транспортних підприєм
ствах, розташованих на території Одеської магістралі
в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кірово
градській, Черкаській і Вінницькій областях, надходить
на всі залізниці України, підтримує ділові стосунки з
редакціями галузевих видань Росії, Молдови.
За зміст і достовірність публікацій відповідальність несе автор
(рекламодавець). Матеріали публікуються мовою оригіналу.
Друзья, коллеги.
От всей души поздравляем с
бракосочетанием начальника
сектора по организации
рекламноинформационной
деятельности Одесской
дирекции железнодорожных
перевозок
Вадима Андреевича Карпова!
УЗНАЕМ УКРАИНУ ВМЕСТЕ
Газета
8
Тепло и сердечно поздравляем
с 50летним юбилеем
коммерческого агента
ст. Ксениево
Марию Ильиничну ПЕТКОВУ
С уважением
Отдел по организации рекламноинформационной
деятельности финансовоэкономической службы.
Коротко обо всем
ОМКФ2014 начинается!
Сегодня вечером начнет свой отсчет юбилейный, Пятый
Одесский международный кинофестиваль. Фильмомот
крытием ОМКФ станет картина итальянского режиссера
Паоло Вирци «Человеческий капитал».
Как всегда, программа показов фестиваля очень разнообраз
на и призвана удовлетворить интересы всех поклонников кино.
12 полнометражных лент, «свежайших» призеров Берлинского,
Каннского и других фестивалей, участвуют в международном кон
курсе ОМКФ. В национальном конкурсе будут показаны 7 полно
метражных фильмов, в секции короткого метра представлены 13
работ, среди них три анимационных и две документальные ленты.
В программе кинофестиваля также появление внеконкурсной
секции «Путь к свободе», не обойдется без галапремьер и специ
альных показов, в том числе ретроспективы фильмов Стивена Фрир
за, кинорынка, Летней киношколы и много другого. Масштабным
событием ОМКФ станет показ немого фильма Альфреда Хичкока
«Шантаж» (1929 год) 12 июля на Потемкинской лестнице в сопро
вождении Одесского симфонического оркестра, а 15го на
Ланжероновском спуске можно будет увидеть ленту Луи Фейада
«Фантомас», к слову, в 2014 году исполняется 50 лет знаменитому
римейку этого фильма с участием Жана Маре и Луи де Фюнеса.
Основной площадкой ОМКФ вновь станет Одесский акаде
мический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, цере
монии открытия и закрытия фестиваля пройдут там же.
Встреча с «Ворожеей»
На Одесской киностудии, в операторском цехе, продолжа
ются встречи с создателями фильмов, снятых в свое время на
студии, организованные творческой мастерской «ЛаДушКи»
(Лаборатория ДУШевного КИно). Зрители смогли впервые на
большом экране посмотреть двухсерийную версию
четырехсерийной телевизионной картины «Ворожея».
В 2007 году эта лента была снята всего за месяц, а сам
производственный процесс занял около полугода. Над создани
ем фильма вновь трудилась дружная команда режиссерпоста
новщик Игорь Шевченко, операторпостановщик Александр
Вотинов, подбором актеров занималась Наталья Ковалева.
По мнению зрителей, фильм получился душевным и в то же время
поучительным. Необходимо верить в собственные силы, а не
надеяться на магию – таков лейтмотив фильма. В связи с этим
Наталья Ковалева полностью переделывала тексты настоящих
приворотноотворотных заговоров, что вызвало болезненную
реакцию автора сценария Ярославы Сегал, чтобы никто не мог ими
воспользоваться в реальной жизни. Кстати, берущий за душу текст
песни, которую в фильме исполняет известная одесская певица
Зоя Харлампиди, сочинила Наталья Ковалева, а музыку – Николай
Безуглов, который сотрудничает с Игорем Шевченко более 15 лет.
В фильме играют Анна Здор («Сатирикон»), «звезда» «Сватов»,
феерическая актриса из «Ленкома» Татьяна Кравченко, Эмилия
Спивак, известная телезрителям по сериалам «Тайны след
ствия», «Гончие», а также народный артист РФ Анатолий
Лобоцкий, «тетя Сима» Ирина Токарчук и др.
Оксана КРИЖАНОВСКАЯ.
Адреса редакції: 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська,17А.
Передплатний індекс: 61122
Заступник редактора – Оксана КРИЖАНОВСЬКА, тел. 7274174.
Відповідальний секретар – В’ячеслав СТЕПОВИЙ, тел. 7274230.
Email: [email protected]
Lotus: О_ДИЦ_ЧГ; О_ДИЦ_ЧГ1
Надруковано у видавництві ТОВ “Видавничий дім “Кераміст”,
м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16,
тел.: (061)2281030, www.keramist.com.ua
Тираж – 16 045. Замовлення – 1465826
Матеріали в номер подаються за тиждень до випуску газети –
до 12.00 год. п’ятниці.
Редактор – Володимир ЛУКІЯНОВ,
тел. 7274230, 7222315.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа