close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Д.ф. терин;pdf

код для вставкиСкачать
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЫЙЗАМЫ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЫЙЗАМЫ
ЗАКОН
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАКОН
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Кыргыз Республпкасынын Жазык-процесстик кодексине
езгертуулврду жана толуктоо кнргизуу жвнундв
о вмесеиии пзмененнй и дополнения
в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики
2014-жылдын 15-октябрында
Кыргыз Ресггубликасынын Жогорку
Кенеши тарабынан кабыл алынган
1-берене. Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине (Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кенешинин Жарчысы, 1999-ж., № 10, 442-ст.) теменкудей
езгертуулвр жана толуктоо киргизйлсин:
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики
15 октября 2014 года
Статья 1. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Респуб;пи<11
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 1999 г., № К), ст. 442)
следующие изменения и дополнение;
1. Пункт 1 части 1 статьи 42 изложить в следующей редакции;
,
1. 42-статьянын Ьбелугунун 1-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
«1) озун айыпкер катары тартуу, экспертизаларды дайындоо
женунде
токтомдордун, аныптоо корутундусунун кв'гу'рмелерун жана сотко чейинки тездетилген
ендуруштун иротоколунун кечурмесун алууга;».
«1) получить копии постановлений о привлечении его в качестве обвиняемою,
назначении экспертиз, обвинительного заключения и копию протокола ускоренного
досудебного производства;».
2. Части 2 и 3 статьи 156 изложить в следующей редакшш;
2. 156-статьянын 2 жана 3-белуктеру теменкудей редакцияда баяндалсын;
«(2) Жазык ишин козгоо женунде же аны козгоодон баш тартуу тууралуу чечим уч
кундук меенотте, ал эми кошумча текшерууну талап кылган материалдар боюнча,- он
кунден ашпаган м е е н е т т е кабыл штынууга тийиш.
Керсетулген меенеттерде чечим кабыл алуу мумкун болбогон учурда бул меенет
теменкудей жагдайлардын бири болгондо тергеечунун жуйелештурулген токтому
боюнча прокурор тарабынан бир айга чейин узартылышы мумкун;
1) узак убакытты талап кылган экспертизаны, кызматтык иликтеену, документгик
ревизияны же башка текшерууну жургузуу дайындалган болсо;
2) алые жерлерде журген же чакыруу боюнча келууден качкан
тушундурмелерун суратып алуу зарыл болгондо;
адамдардын
3) кошумча текшеруусуз чечим кабыл алууга мумкун эмес болгон жацы жагдайлар
белгиленген болсо.
Арызды кароонун меенотун узартуу женунде тергеечу тарабынан арыздануучуга
ж;иуу жузунде билдирилет.
«(2) Решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждеши!
должно быть принято в трехдневный срок, а по материалам, требуюишм
дополнительной проверки, - в срок не более десяти дней.
В случае невоздюжности принятия решения в указанные сроки этот срок може!
быть продлен прокурором до одного месяца по мотивированному постановлению
следователя при наличии одного из следующих обстоятельств;
• .
1) назначения экспертизы, служебного расследования, документальной ревизии
или иной проверки, требующей продолжительного времени для их проведения;
2) необходимости истребования объяснения у лиц, находящихся н огдаленшлх
местностях или уклоняющихся от явки по вызовам;
3) установления новых обстоятельств, без дополнительной проверки которых
невозможно принятие решения.
О продлении срока рассмотрения заявления следователем сообншегся заяви ге лю
в письменной форме.
(3) О возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждешш сообщае н'М
лицу, организации или должностному лицу, от которых гюступило заявление или
(3) Жазык ишин козгоо женунде же аны козгоодон баш тартуу тууралу> арыз же
кылмыш женундо билднруу келип тушкен адамга, уюмга же кызмат адамына билдирилет,
Алардын в гунучу боюнча тиешелуу токтомдун кечурмесу берилет.».
3. 28-глава геменкудей мазмундагы 228'-статья менен толукталсын:
«Статья 228 . Жоголгон жазык ишин калыбына келтнруу
(1) Жоголгон жазык ишин же болбосо анын материалдарын калыбьша келтируу
тергоо болумунун жетектасинин, алгачкы текшеруу органынын начальингинин токтому
боюнча, ал эми сот ендурушунун журушунде жазык иши же материалдары жоголгон
учурда - тергее белумунун жетекчисине же алгачкы текшеруу органыньш начальнигине
аткаруу учун жиберилуучу соттун чечими боюнча жургузулет.
(2) Жазык ншин калыбьша келтируу ушул Кодексте белгилент ен тартиите далплдер
ДСП табылышы мумкун болгон жана процесстик аракеттерди жургузуу жолу менен жазык
ишинин материалдарыньш сакталып калган кечурмелеру боюнча жургузулет.
Жоголгон жазык ишин калыбына келтируу боюнча бардык тергее аракетгери
тергее ендурушунун аракетгери башталган учурдагы дата менен жургузулет.
(3) Жазык ишин калыбьша келтирууде тергеенун жана камакта кармоонун
меенеттеру ушул Кодекстин 111 жана 166-статьяларьшда белгиленген тартипте
эсептелет.
(4) Эгерде жоголгон жазык ишп боюнча камакта кармоонун чектелген меенвту
етсе, анда айьшкер токтоосуз бошотулууга жатат.».
4. 234-статья теменкудей редакцияда баяндалсьш:
«234-статья. Тергеенун аякташы
«Тергее тергеечу тарабынан айьштоо корутундусун тузуу жана иштин манызы
боюнча соттук териштиру\' учун сотко ишти жиберуу же медициналык мунездегу
мажбурлоо чараларын колдонуу женунде маселелерди чечуу же болбосо ушул Кодексте
каршт! ан тартипте ишти токтотуу женунде чечим кабыл алуу менен аяктайт.».
5. 235-статья теменкудей редакцияда баяндалсын:
«235-статья. Айыптоо корутундусу
(1) Эгерде айьшталуучуну сотко еткоруп беруу учун негиздердин жетнштуулугу
женундо тыянагы езгербеген учурда, ушул Кодекстин
229-231-стагьяларьшда
керсетулген адамдар иштин материалдары менен таанышкандан кийин тергеечу айыптоо
корутундусун тузот.
/Чйыптоо корутундусунда тергеечу теменкулерду керсетет:
1) айыпталуучунун же айьшталуучулардьш фамилиясын, аты-женун;
2) алардын ар биринин инсандыгы женунде маалымапарды;
3) аиыитоонун манызын, кьшмьии жасалган жерин жана убактысьш, анын
ыкмаларьтн. жуполерун, максатьга, кесепеггерин жана ал жазык иши учун мааниси бар
да| 1,1 башка жагдайларды;
сообщение о преступлении. По их просьбе представляется когшя соответствующего
постановления.».
3. Главу 28 дополнить статьей 228' следующего содержания:
«Статья 228'. Восстановление утраченного уголовного дела
(1) Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов
производится
по постановлению руководителя следственного
подразделения,
начальника органа дознания, а в случае утраты уголовного дела или материалов в ходе
судебного производства - по решению суда, направляемому
руководителю
следственного подразделения или начальнику органа дознания для исполнет1я.
I
(2) Восстановление уголовного дела производится по сохранивш'имся копиям
материалов уголовного дела, которые могуг бьггь признаны локазагельствами в
порядке, установленном настоящим Кодексом, и путем проведешш процессуальных
действий.
Все следственные действия гю восстановлению утраченного уголовного дела
производятся датой на момент производства следственного действия.
(3) Сроки следствия и содержания под стражей при восстановлении уголовного
дела исчисляются в порядке, установленном статьями 111 и 166 настоящего Кодекса.
(4) Если по утраченному уголовному делу истек предельный срок содержания
под стражей, то обвиняемый подлежит немедленному освобождению.».
4. Статью 234 изложить в следующей редакции:
«Стагья 234. Окончание следствия
Следствие
заканчивается
составлением
следователем
обвинительного
заключения и направлением дела в суд для судебного разбирательства по существу и)ш
решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо
принятия решения о прекращении дела в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом.».
5. Статью 235 изложить в следующей редакции:
«Статья 235. Обвинительное заключение
(1) После ознакомления лиц, указанных в статьях 229 - 231 настоящего Кодекса,
с материалами дела следователь, в случае если вывод его о достаточности оснований
для предания обвиняемого суду не изменился, составляет обвинительное заключение.
В обвинительном заключении следователь указывает:
1) фамилию, имя и отчество обвиняемого или обвиняемых;
2) данные о личности каждого из них;
3) сущность обвинения, место и время совершения преступления, его способьг
мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного
уголовного дела;
4) фор.м)лировку предъявленною обвинения с указанием пункга. ч а с т , статьи
или статей Уголов1юго кодекса Кыргызской Ресгпблпки. предусматриваю1пп\
01ветсгвенность за данное пресгунление;
4) Кыргьгз Республикасынын Кылмыш-жаэа кодексинде бул кылмыш учуй
жоопкерчиликти караган пунктун, белугун, статьясын же статьяларын керсетуу менен
коюлган айыптоонун чечилишин;
5) кылмыштын
далилдерди;
бар экендигин
жана
айыпталуучунун
кунеесун
тастыктаган
6) айыпталуучунун езун жактоого келтирген далилдерди жана ошол далилдерди
текшеруунуи натыйжасын;
7) айыпталуучунун кунеесун женнлдетуучу жана оордотуучу жагдайларды;
' 8) жабырлануучу, кылмыш менен ага келтирнлген зыяндын мунезу жана елчему
женунде маалыматтарды;
9) жарандьн< доогер жана жарандык жоопкер женунде маалыматтарды.
(2) Айыптоо корутундуеу жазык ИП1И1Н1Н томдоруна жана барактарына шилтеменн
кам гууга типнш.
(3) Гергеечу айьппоо корутунлусун тучуунун ордун жана датасын керсетуу' менен
кол коет.
(4) Айыпгоо корутундусуна жашаган жерин жана (же) журген жернн керсетуу
менен айыптоо жана коргоо тарабынан соттук заседаниеге чакырууга жаткан адамдардын
тизмесн тиркелет.
(5) Айыптоо коруч'ундусуна тергеенун меенетгеру женунде, камакта жана уй
камагында кармоонун убактысын керсетуу' менен тандан алынган богат коюу чаралары,
буюм далилдери, жарандык доо, жарандык доену камсыз кылуу боюнча керулген чаралар
жана мулкту конфпскацпялоонун мумкун экендигн, нроцесстнк сарптоолор тууралуу, ал
ЭМИ айыпталуучунун, жабырлануучунун багуучу адамдары болгондо - алардын
укуктарын камсыз кылуу боюнча керулген чаралар женунде маалымдама да тиркелет.
Маалымдамада жазык ншннпн тиешелуу барактары керсетулууге тийиш.
(6) Гергеечу айыпгоо корутундусуна кол койгондон кийин жазык иши тергее
болумунун жетекчисиннн макулдугу менен токтоосуз прокурорго жиберилет. Упгул
Кодексте каралган учурларда, тергеечу айыптоо корутундусунун котормосун камсыз
кылат.».
6. 236-статьянын 1-белугу теменкудей редакцияда баяндалсын:
«(1) Тергее аяктагандан кийин тергоечу тарабынан кылмыш иши айьпттоо
корутундуеу менен бирге бул иш боюнча коземелду жузеге аитыруучу прокурорго
жоиетулет.».
7. 30-главанын аталып1ы теменкудей редакцияда баяндалсын: «30-глава. Айыптоо
кору тундуеу менен калии тушкен иш боюнча прокурордун аракеттери жана чечимдерн».
8. 237-статьянып аталыпты теменкудей редакцияда баяндалсын: «237-статья.
Айыптоо корутундуеу менен келип тушкен иш боюнча прокурор тарабынан чечилуучу
маселелер».
5) доказательства, которые подтверждают наличие преступления и впновпосп.
обвиняемого;
6) доводы, приводимые обвиняемым в свою защиту, и результаты проверки этих
доводов;
7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину обвиняемого;
8) данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему
преступлением;
9) данные о гражданском истце и гражданском ответчике.
(2) Обвинительное заключение должно содержать ссьшки на тома и лис1Ы
уголовного дела.
(3) Обвинительное заключение подписывается следовагелем с указанием места м
даты его составления.
(4) К обвинительному заключению прилагается список подлежаии1х вызову в
с^'дебное заседание лиц со стороны обвинения п защиты с указанием их места
жительства и (или) места нахождения.
(5) К обвинительному заключению также прилагается справка о сроках
следствия, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под
стражей, домашним арестом, о вещественных доказательствах, гражданском иске,
принятых мерах по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации
имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвт1яемого, потерпевшего
иждивенцев - о принятых мерах по обеспечению их прав. Н справке должны быгь
указаны соответствующие листы уголовного дела.
(6) После подписания следователем обвинительног о заключения уголовное дело
с согласия руководителя следственного подразделения немедленно направляется
прокурору. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, следовате;п.
обеспечивает перевод обвинительного заключения.».
6. Часть 1 статьи 236 изложить в следующей редакции:
«(1) После окончания следствия следователем уголовное дело вместе с
обвинительным заключением направляется прокурору, осуществляющему надзор по
данному делу.».
7. Название главы 30 изложить в следующей редакции: «Глава 30. Действия п
решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением».
8. Название статьи 237 изложить в следующей редакции: «Статья 237. Вопросы,
разрешаемые прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением».
9. Название, абзац первый и пункт 1 статьи 238 изложить в следующей
редакции:
«Статья 238. Решение прокурора по делу, поступившему с обвинительным
заключением
Прокурор или его заместитель, рассмотрев поступивп1ее от следователя дело с
обвинительным заключением, вправе принять одно из слелуюпшх решений:
1) утвердить обвинительное заключение;».
9. 238-статьянын аталышы, биринчи абзацы жана 1-пункту теменкудей редакцияда
баяндалсьш:
«238-статья. Айыптоо корутундусу менен келип тушкен иш боюнча
прокурордун чечими
Прокурор же анын орун басары айыптоо корутундусу менен тергеечуден келип
тушкен ишти карап чыгып, теменкудей чечимдердин бирин кабыл алууга укуктуу:
10. Часть 1 статьи 239 изложить в следующей редакции:
,
I
«(1) После утверждения обвинительного заключения прокурор обеспечивает
вручение обвиняемому н его защитнику копии обвинительного заключения. Копия
вручается потерпевшему, если он об этом ходатайсгвовшь Расписки обвиняемого и
потерпевшего о получении копии обвинительного заключения пр1юби1аются к делу.».
1) айыптоо корутундусун бекитууге;».
11. Статью 278 изложить в следующей редакции:
10. 239-статьянын Ьболугу теменкудей редакцияда баяндалсьш:
«Статья 278. Установление личности подсудимого и своевременность вручения
ему копии обвинительного заключения
«(1) Айыптоо корутундусу бекитилгенден кийин прокурор айыпкерге жана анын
жактоочусуна айыптоо корутундусунун кечурмесун тапшырууну камсыз кылат. Эгерде ал
бул женунде етунсе, кечурме жабырлануучута тапшырылат, Айыптоо корутундусунун
кечурмесун алгандыгы женунде айыпкердин жана жабырлануучунун тилкаттары ишке
тиркелет.».
(1) Председательствующий устанавливает личность подсудимого, выясняет его
фамилию, имя, отчество, возраст, место рождения, место жительства, занятие и иные
данные о его личности.
(2) Председательствующий опрашивает подсуди»юго вручена ли ему и когда
копия обвинительного заключения.
11. 278-статья теменкудей редакцияда баяндалсын:
«278-статья. Соттолуучунун инсандыгын аныктоо жана ага айыптоо
корутундусунун кечурмесун ез убагында тапшыруу
(1) Терагалык кылуучу соттолуучунун инсандыгын аныктайт, анын фамилиясын,
аты-женун, жаш курагын, туулган жерин, жашаган жерин, иштеген ишин жана анын
инсандыгы женундегу башка маалыматтарды белгилейт.
(2) Терагалык кылуучу соттолуучудан айыптоо корутундусунун кечурмесу ага
берилгендигин жана качан берилгендигин сурайт.
(3) Айыптоо корутундусунун кечурмесу берилбеген учурда ишти териштируу
кийинкиге калтырылууга тийиш, ал эми прокурор айыптоо корутундусунун кечурмесун
айыпкерге токтоосуз беруу учун чараларды керет. Мындай учурда ишти териштир\'у
керсетулген документ берилген учурдан тартып уч суткадан эрте башталууга тийиш
(3) В случае невручения копии обвинительного заключения разбирательство
дела должно быть отложено, а прокурор принимает меры к незамедлительному
вручению подсудимому кошп1 обвини гельного зак]иочения. В таком случае
разбирательство дела не должно быть начато ранее трех суток с момента вручения
указанного документа.».
12. Часть I статьи 286 изложить в следующей редакцин:
«(1) Судебное разбирательство начинается с оглашения
обвинителем
обвинительного заключения, а по делам частного обвинения - с оглашения заявления
лицом, его подавшим, или его иредставигелем.».
Статьи 2. Настояпщй Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
12. 286-статьянын 1-белугу теменкудей редакцияда баяндалсын:
«(1) Соттук териштир^-у айыптоо корутундусунун маанисин айыптоочунун
жарыялоосу менен, ал эми жеке айыптоонун иштери боюнча - арыз берген адамдын же
аньш екулунун арызын баяндоосу менен башталат.»,
Президент
Кыргызской Республики
2-берене. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган кунден тартып кучуне кирет.
г. Б и ш к е к
18 н о я б р я 201-1 ю д а
№ 155
К ы р п . п Республикасыиын
Президент
Ь м т к е к ш.
211М-ЖЫЛДЫН
№ 155
8-110лбры
А.Ш. Атамбаев
А.111. Атамбаев
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа