close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Новополоцк

код для вставкиСкачать
Ïðèâåòñòâóåì ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ
Ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà
þíûõ èñïîëíèòåëåé ýñòðàäíîé ïåñíè
«Õàëè-Õàëî»!
www.novaya.by
Шаноўныя сябры!
Шчыра вітаю вас з нагоды правядзення Рэспубліканскага конкурсу юных выканаўцаў эстраднай песні «Халі-Хало-2014».
У чарговы раз конкурс яскрава дэманструе сваю актуальнасць і запатрабаванасць. Адказнасць,
прафесіяналізм і гасціннасць арганізатараў дазваляюць праводзіць мерапрыемствы рэспубліканскага конкурсу на высокім арганізацыйна-творчым узроўні. Аб гэтым сведчаць шырокі грамадскі рэзананс, станоўчыя водгукі глядацкай аўдыторыі, зацікаўленасць да ўдзелу ў конкурсе таленавітых юнакоў
і дзяўчат.
Пачаўшы сваю гісторыю з 1994 года, конкурс з кожным разам станавіўся больш прывабным, цікавым і разнастайным. У спісе яго ўдзельнікаў з’яўляліся новыя імёны выканаўцаў, удасканальвалася праграма, рэалізоўваліся новыя творчыя праекты.
Конкурс юных выканаўцаў эстраднай песні «Халі-Хало» – гэта не толькі свята эстраднага вакальнага
мастацтва, маладосці і добрага настрою. Гэта адна з важных частак эстэтычнага выхавання моладзі.
Сёння рэспубліканскі конкурс «Халі-Хало» з‘яўляецца добрым сведчаннем таго, што ў краіне паслядоўна
выяўляецца, развіваецца і рэалізоўваецца багаты інтэлектуальны і творчы патэнцыял маладзёжнай
культуры.
Жадаю ўдзельнікам конкурсу надоўга захаваць у сваіх сэрцах пачуццё сапраўднага свята і радасных
сустрэч, арганізатарам феcтывалю – цярплівасці і настойлівасці ў дасягненні пастаўленай мэты дзеля
добрай перспектывы на будучыню, і кожнаму з вас – поспехаў, творчага натхнення, міру і дабрабыту!
Міністр культуры
Рэспублікі Беларусь Б.У.СВЯТЛОЎ
191 (2572)
`,
o“Šmh0
!
14 …% K =
ä
2014 ã%
Дорогие участники, члены жюри, гости и слушатели
Республиканского конкурса
юных исполнителей эстрадной песни «Хали-Хало»!
Мы от всего сердца рады приветствовать вас в Новополоцке – городе, носящем почетное звание дружественного детям!
Знаменательно, что этот уникальный конкурс родился, а затем и возродился в нашем
юном городе, где очень многое делается для поддержки инициатив нового поколения, а творческая и талантливая молодежь всегда находит понимание на всех уровнях.
Несомненно, что возрождение «Хали-Хало» стало культурным событием не только для новополочан и жителей Витебщины, но и для Республики Беларусь в целом, ведь победители
и призеры конкурса прославляют нашу страну далеко за ее пределами. Растущий интерес
к «Хали-Хало» и количество участников конкурса еще раз подтверждают, что наша страна действительно богата юными дарованиями, которым новополоцкая сцена дает путевку в творческую жизнь.
Уверены, что жюри по достоинству оценит талант каждого участника и сумеет увидеть
его артистические перспективы. Пусть этот конкурс станет настоящим праздником детства,
доставит радость слушателям и подарит самим участникам минуты подлинного вдохновения
и самоотдачи!
Наталья КОЧАНОВА, председатель горисполкома,
член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Вячеслав ДУРНОВ, председатель городского Совета депутатов
Ìóçûêàëüíûé ïðàçäíèê äåòñòâà
Сегодня во Дворце
культуры ОАО «Нафтан»
снова прозвучат веселые
позывные Республиканского
конкурса юных исполнителей
эстрадной песни «Хали-Хало».
П
ожалуй, невозможно сосчитать, скольким талантливым исполнителям знаменитый
новополоцкий фестиваль, а затем
и конкурс за все годы своего существования дал путевку в творческую
жизнь. Петр Елфимов (обладатель
Гран-при 1995 года) и Наталья Подольская (лауреат 1995 года) сверкают не только на отечественном, но
и на международном музыкальном
небосводе, демонстрируя всему
миру прекрасные традиции белорусской школы вокального мастерства. Вслед за признанными певцами с их легкой руки идут представители нового поколения, которые
после победы в «Хали-Хало» громко
заявляют о себе на различных престижных конкурсах и фестивалях.
Можно сказать, что для вокально
одаренных ребят из разных уголков
Беларуси победа в новополоцком
конкурсе сравнима со «знаком качества». Ведь если ты победитель или
призер «Хали-Хало», это значит – ты
несомненно талантлив.
(Продолжение темы на с.4, 13)
4
14 ноября 2014 года №91 (2572)
Младшая
группа
ÊÀÒÅÃÎÐÈß
8-11 ëåò
îëü
ê
è
Í
ÀË
ÔÓÐÃ
îëàé Í
ê
è
Í ÐÀÃÈ
ÇÀÂ
8 ëå2
ã.b,2åK“*
ä
Äàâè ÌÀÍ
ÄÛÌ
äðà
í
à
ñ
ê
Àëå ÈËÎ
ÒÅÐÏ
10 ëå2
ã.l%ã,ëå"
ÿ
ÄàðüÂÅÅÂÀ
ÌÀÒ
10 ëå2
ã.m%"%C%ë%ö*
À
íà
Äèà ÈÂÀÍÎÂ
ÑÅË
10 ëå2
ã.l%ã,ëå"
Сл. А.Шчэрбіка
Муз. Л.Маліноўскага
Калі дарослыя хаваюцца ў кватэры,
Калі на лаўках спяць пенсіянеры,
Звіняць на вуліцах дзяцінства галасы,
Як і калісьці, у далёкія часы.
Прыпеў:
Хэй-хоп, халі-хало –
Вядомая гульня.
«Хэй-хоп, халі-хало» –
Спяваю я.
«Хэй-хоп, халі-хало» –
Так хочацца крычаць.
Хэй-хоп, халі-хало...
І нельга прамаўчаць.
Ляціць у сценку залатым лімонам мячык.
Хутчэй кідай яго па правілах, не іначай.
А як злавіў яго, то слова загадай.
Ды не затрымлівай, давай, давай, кідай!
Прыпеў.
Таму ўвечары не хочацца дадому,
Таму ў снах вяртаемся і зноў мы
На двор сваёй любімае гульні,
Туды, дзе праляцелі залатыя дні.
Прыпеў.
à
Äàí ßÕÈÍÀ
ÊÎÍ
9 ëå2
ã.b,2åK“*
à
ðèí
å
ò
Åêà ÛØÊÎ
ÄÛÄ
íà
à
è
Ëèë ÎÖÊÀß
ÊÀÌ
11 ëå2
ã.l,…“*
9 ëå2
ã.b,2åK“*
cSì…
-å“2/"=ëþ
åíà
Õåë ÀÀÈ
ÌÅÐ
11 ëå2
ã.l,…“*
11 ëå2
ã.b,2åK“*
10 ëå2
ã.kåCåëü
íà
Åëå ÂÀ
ÒÈÒÎ
11 ëå2
ã.b,2åK“*
10 ëå2
ã.l%ã,ëå"
íà
ÄèàÄÎ
ÃÓÉ
íà
à
è
Ëèë ÎÂÑÊÀß
ÑÀÄ
àèë ÅÂ
õ
è
Ì ÊÀË
ÌÎÑ
11 ëå2
ã.a=!=…%",÷,
10 ëå2
C.l,!
èòà
ê
è
Í ÜÊÎ
ÁÅË
9 ëå2
ã.l,…“*
13
14 ноября 2014 года №91 (2572)
Средняя
группа
à
à
Ëÿí ÅÅÂÀ
ÅÂÑ
èíà
ë
å
ã
Àí ÓÒÎ
ÒÐÈÏ
í
Èðè ËÈÊ
ÊÐÓÃ
ÊÀÒÅÃÎÐÈß
12-14 ëåò
åðèÿ Î
ë
à
 ÐÅÍÊ
ÀÇÀ
13 ëå2
ã.l%ã,ëå"
åòà
â
à
ç
ÅëèÀÍÎÂÀ
ÏÅÃ
ßíà ÈÍÎÂÀ
èêà È× ÁÀÐ
í
î
ð
Âå ÃÎÐÎÂ
ÃÐÈ
ñÿ
Àëå ÅÍÊÎÂÀ
ÑÀÂ
14 ëå2
ã.l,…“*
íäðà
à
ñ
ê
Àëå
ÃÅÑÜ
15 ëå2
ã.l%ã,ëå"
15 ëå2
ã.l%ã,ëå"
ßíà ÓÖÅÂÈ×
ÌÀÊ
èíà
ò
í
å
Âàë ßÂÑÊÀß
ÑÈÍ
íà
ÓëüÿÎÂÀ
ÐÛÆ
15 ëå2
ã.l%ã,ëå"
Старшая ÿíà
ü
Òàò ÈÖÊÀß
группа ËÅÂ
À
ÿ
Äàðü ÀÐÈÌÎÂ
ÁÀØ
12 ëå2
ã.l%ã,ëå"
åðèÿÂÈ×
ë
à
Â
ÅËÅ
Ï
Å
Ø
13 ëå2
ã.l,…“*
15 ëå2
C.l,!
ÅãîðÍÎÂ
×ÅÐ
èÿ
í
à
ô
Ñòå ÎÂÈ×
ÆÈÄ
17 ëå2
ã.l%ã,ëå"
à
ÀííÀÂÜÅÂÀ
ÌÓÐ
12 ëå2
ã.l%ã,ëå"
Î
ßíà ËÜ×ÅÍÊ
ÑÒÐÅ
12 ëå2
ã.o%ë%ö*
13 ëå2
ã.kåCåëü
13 ëå2
ã.m%"%C%ë%ö*
èÿ Î
í
å
ñ
Ê
ÅÍÊ
ÂÀÙ
12 ëå2
ã.l,…“*
13 ëå2
ã.l,…“*
13 ëå2
ã.l%ã,ëå"
âåé
ÌàòÖÎÂ
ÑÈÂ
13 ëå2
ã.l%ã,ëå"
14 ëå2
ã.l%ã,ëå"
14 ëå2
ã.m%"%C%ë%ö*
èêà
í
î
ð
Âå ÊÎÂÀ
ËÀØ
ÊÀÒÅÃÎÐÈß
15-17 ëåò
èíà
ë
å
ã
Àí ÎËÅÂÀ
à
í
ðè ÑÒÈÍÀ ÊÎÐ
È
é
íè
ÏÓ
Åâãå ÐÓÆÍÛÉ ÊÀ
ÇÀÊ
16 ëå2
ã.o%ë%ö*
15 ëå2
ã.b,2åK“*
åðèÿ ÊÀß
ë
à
Â
ÂÈÖ
Î
Ð
Ó
Ñ
à
Àíí ÅÖÊÀß
ÒÐÓÁ
12 ëå2
ã.kåCåëü
ÈâàíÍÞÊ
ÇÄÎ
15 ëå2
ã.l,…“*
ÿ
Äàðü ÑÊÀß
ÊÐÓÏ
15 ëå2
ã.o%ë%ö*
15 ëå2
ã.a=!=…ü
ÿ
Èëü ÏÅÍÊÎ
ÊÀÐ
15 ëå2
ã.l%ã,ëå"
15 ëå2
ã.m%"%C%ë%ö*
16 ëå2
ã.c%ìåëü
17 ëå2
ã.m%"%C%ë%ö*
16 ëå2
ã.m%"%C%ë%ö*
Первый
фестиваль «Хали-Хало» прошел в Новополоцке в середине 90-х годов прошлого века.
Его участники давно уже взрослые,
состоявшиеся люди. И пусть не
все они стали профессиональными артистами, многие из них все
же выбрали для себя творческие
профессии. А главное, что они сохранили в душе память о самом
первом фестивале, о той чудесной
атмосфере дружбы и взаимопонимания, которая всегда была присуща «Хали-Хало».
Так, в творческом состязании «премьерного» фестиваля «Хали-Хало»,
который проводился в Новополоцке в 1994 году, принимала участие
Анастасия Попова. Воспитанница
новолукомльской вокальной студии
«Ля-ля-фанька» получила звание
лауреата конкурса и была отмечена
за актерское мастерство. «Сибирячка» Настя, в то время напоминающая своей искренностью Бурлакову Фросю из фильма «Приходите
завтра», показалась жюри детского
конкурса не по годам серьезной,
но высокий ареопаг по достоинству оценил сильный и сочный вокал конкурсантки. Фестиваль «Ха-
ли-хало» стал для
девочки стартовой площадкой –
впоследствии Анастасия Попова
принимала участие в различных
конкурсах высокого уровня, пела
на одном из них с оркестром Михаила Финберга, получила столичное
профессиональное образование
и за прошедшие годы воспитала
в маленьком городке энергетиков
не одно поколение вокалистов.
В тех же далеких 90-х «ХалиХало» получил статус республиканского мероприятия, а в 2003-м
история музыкального праздника
детства временно прервалась.
Спустя восемь лет, в 2011 году,
конкурс вновь был взят под крыло
Министерством культуры Респуб-
лики Беларусь и благодаря заинтересованности администрации
Новополоцка успешно возродился.
Итак, новополоцкая «Фабрика
звезд» вновь работает на полную
мощность, а лауреаты возобновленного конкурса успешно покоряют новые творческие вершины.
Например, минчанка Лиза Шуляк
заняла первое место на «Шоу талантов» в Швеции, а обладатель
Гран-при 2011 года могилевчанин
Тимур Шушков на кинофестивале
в Ялте спел дуэтом с прославленным Робертино Лоретти. В копилке
наград победительницы «ХалиХало» 2012 года Валерии Грибусовой Гран-при международного
конкурса «Под небом Парижа»,
республиканского конкурса «Мо-
лодечно-2013», участие в престижном конкурсе «Новая волна».
Мощный вокал могилевчанки ценители эстрадной песни услышат
и сегодня – предполагается, что
Валерия Грибусова примет участие
в церемонии открытия конкурса.
Несомненно, что два дня, которые 45 юных вокалистов проведут
в Новополоцке, будут наполнены
для них радостью и волнением,
вдохновением и новыми знакомствами. И кому бы на этот раз ни
улыбнулась удача, новополоцкая
сцена подарит ребятам главное –
незабываемую атмосферу взаимопонимания и доброты. А подругому в нашем городе, дружественном детям, быть и не может…
Екатерина ДОЛЖЕНКО
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа