close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

NCM A. 09.03 - 2014

код для вставкиСкачать
REPUBLICA
MOLDOVA
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII
EXPLOATAREA ŞI POSTUTILIZAREA CONSTRUCŢIILOR
EXAMINAREA ELEMENTELOR
DE CONSTRUCŢII PORTANTE ŞI
TERENURILOR DE FUNDAŢII A
CONSTRUCŢIILOR ŞI EDIFICIILOR
NCM A. 09.03 - 2014
EDIŢIE OFICIALĂ
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR
AL REPUBLICII MOLDOVA
CHIŞINĂU * 2014
ICS 91.040.01
ELABORAT de ICŞC „INCERCOM” Î.S. ing. V. Pundev (conducător temă),
doctor în tehnică, ing. A. Chirpii.
ACCEPTAT de Comitetul Tehnic CT-C A.01 „Normative şi standarde metodico – organizatorice”.
Preşedinte:
ing. P. Eremeev
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Secretar:
ing. M. David
Membrii:
dr. ing. Gh. Croitoru
ing. A. Calestru
ing. M. Guţu
ec. manag. T. Rozombac
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Reprezentantul ministerului
jur. V. Gaina
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
APROBAT
MDRC 2014
II
Prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al
Republicii Moldova nr.____din____________20 , cu aplicare
din___________________20 .
Preambul
Prezentul document normativ în construcţii NCM A.09.03-2014 „Examinarea elementelor
de construcţii portante şi terenurilor de fundaţii a construcţiilor şi edificiilor” conţine cerinţe şi
prevederi principale care reglementează ordinea generală a pregătirii, executării şi documentării
rezultatelor examinării elementelor construcţiilor portante a clădirilor şi edificiilor şi evaluării
stării lor tehnice.
Problemele evaluării stării temeliilor clădăriilor şi edificiilor sunt cercetate prin rezultatele
efectuării studiilor inginero-geologice de către organizaţiile specializate.
Prezentul document normativ în construcţii este elaborate pentru prima dată. Documentul
este elaborat ca dezvoltarea capitolului 13 МСН 20-01-2014 „Надежность строительных
конструкций и оснований”.
La elaborarea documentului normativ în construcţii NCM A.09.03-2014 „Examinarea elementelor de construcţii portante şi terenurilor de fundaţii a construcţiilor şi edificiilor” a fost luată în consideraţie experienţa examinării stării tehnice a clădăriilor şi edificiilor în Republica
Moldova şi ţările vecine.
În prezentul document normativ în construcţii sunt utilizate unele cerinţe ale următoarelor
documente:
ГОСТ 31937-2011 „Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния”;
СП 13-102-2003 „Правила обследования несущих строительных конструкций зданий
и сооружений”, Госстрой России;
Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции/Москомархитехтура- М.,1998;
Пособие по обследованию строительных конструкций зданий /ЦНИИ промзданий.
М,2004.
Documentul normativ este elaborat cu îndeplinirea cerinţelor actelor şi documentelor normative în vigoare prezentate în capitolul 2.
Prezentul document normativ în construcţii nu se referă la examinarea complexă şi monitorizarea stării tehnice a clădirilor şi edificiilor, care sunt executate conform cerinţelor
ГОСТ 31937-2011.
III
Cuprins
1.
1.
Область применения……………………………………………………………..…..
Domeniu de aplicare .……………………………………………………………..…..
1
1
2.
2.
Нормативные ссылки………………………………………………..........................
Referinţe normative …………………………………………………..........................
2
2
3.
3.
Термины и определения……………………………………………..........................
Termeni şi definiţii …………………………………………………..........................
2
2
4.
4.
Общие положения……………………………………………………….……….…..
Prevederi generale………………………………………………………..……….…..
10
10
5.
5.
Основные принципы (этапы) проведения обследований и состав работ………..
Principiile (etapele) de bază pentru efectuarea examinărilor şi componenţa lucrărilor
13
13
6.
6.
Особенности обследования бетонных и железобетонных конструкций……..…
Particularităţile examinării construcţiilor din beton şi beton armat...…………………
22
22
7.
7.
Особенности обследования каменных и армокаменных конструкций………….
Particularităţile examinării construcţiilor din zidărie şi zidărie armată …………...….
45
45
8.
8.
Особенности обследования стальных конструкций……………….........................
Particularităţile examinării construcţiilor din metal ………………...........................
53
53
9.
9.
Особенности обследования деревянных конструкций…………............................
Particularităţile examinării construcţiilor din lemn …………......................................
63
63
10. Особенности обследования элементов зданий и сооружений (балконов, эркеров, лоджий, лестниц, козырьков, конструкций покрытий и чердачных перекрытий)………………………………………………………………….…
10. Particularităţile examinării elementelor clădirilor şi edificiilor (balcoanelor, ferestrelor, foişoarelor, logiilor, scărilor, copertinelor, structurilor de acoperiş şi de mansardă)……………………………………………………………………………….….…
11. Особенности обследования оснований и фундаментов………………...................
11. Particularităţile examinării temeliilor şi fundaţiilor ………………............................
12. Особенности обследования конструкций и оснований эксплуатируемых зданий и сооружений, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции……………..………........................................................................................
12. Particularităţile examinării construcţiilor şi temeliilor clădirilor şi edificiilor exploatate, situate în apropiere de construcţii noi sau renovate……………..……….............
13. Особенности обследования строительных конструкций зданий, поврежденных
пожаром………………………………………………………………………………
13. Particularităţile examinării elementelor construcţiilor clădirilor deteriorate de incendiu…………………………………………………………………………………......
14. Особенности обследования строительных конструкций зданий и сооружений,
расположенных в сейсмических районах…………………………………………..
14. Particularităţile examinării elementelor construcţiilor clădirilor şi edificiilor situate
IV
71
71
73
73
82
82
85
85
102
102
în zone seismice………….………………………………………………………..…..
15. Особенности обследования строительных конструкций сооружений общественного, коммунального и промышленного назначения………………………..
15. Particularităţile examinării elementelor construcţiilor edificiilor cu destinaţie publică, comunală şi industrială………..……………………………………….………..
104
104
16. Нагрузки и воздействия…………………………………………….........................
16. Sarcini şi acţiuni……………………………………………........................................
105
105
17. Поверочные расчеты конструкций и оснований……….…………………………
17. Calculul de verificare a construcţiilor şi terenurilor de fundaţie…………………...…
107
107
18. Оформление результатов обследования……………………………...…………….
18. Înregistrarea rezultatelor examinării……………………………….………………….
109
109
19. Техника безопасности при проведении обследования конструкций……………
19. Tehnica securităţii în timpul examinării construcţiilor………………………..………
111
111
Приложение А (нормативное). Нормативные ссылки……………………….…..
Anexa А (normativă) Referinţe normative………………………………………..…..
113
113
Приложение B (справочное). Нормативные и расчетные значения металлов и
металлических изделий ……………………………………………………………
Anexa B (informativă) Valorile normative şi de calcul ale metalelor şi produselor
din metal.……………………………………………………………………...………
Приложение C (справочное). Данные о воздействии пожара на строительные
конструкции………………………………………………...………………………..
Anexa C (informativă) Datele acţiunii incendiului asupra elementelor
construcţiilor…………………………………………………………………………..
Приложение D (справочное). Рекомендуемые формы оформления дефектов,
повреждений и результатов вскрытия конструкций……………………………..
Anexa D (informativă) Formele recomandate de documentare a defectelor, deteriorărilor şi rezultatelor descoperiri construcţiilor ………………………….…………
Приложение E (рекомендуемое). Состав и форма технического задания на выполнение обследования строительных конструкций здания (сооружения)………………………………………………………………………………...….
Anexa E (recomandată) Forma şi componenţa temei tehnice pentru efectuarea examinării elementelor construcţiei clădirii (edificiului) …………………….....……
Приложение F (нормативное). Форма и состав экспертного заключения о техническом состоянии несущих строительных конструкций зданий и сооружений по результатам проведения обследования конструкций……………………..
Anexa F (normativă) Forma şi componenţa raportului de expertiză privind starea
tehnică a elementelor construcţiei portante a clădirilor şi edificiilor în baza pe rezultatele efectuării examinării construcţiilor ………………………………………....
Приложение G (справочное). Классификация наиболее характерных дефектов
и повреждений в конструкциях (оценка по внешним признакам)……….………
116
116
127
127
141
141
145
147
149
150
157
V
ANEXA G (informativă) Clasificarea celor mai caracteristice defecte şi deteriorări
la construcţii (evaluare după indicii exteriori)……..…………………………….……
Приложение Н (нормативное). Форма технического паспорта здания (сооружения), заполняемого при его техническом обследовании……………………….
ANEXA H (normativă) Forma paşaportului tehnic a clădirii (edificiului), completat
în timpul examinării tehnice.………………………………………………………….
Приложение I (рекомендуемое). Термины и определения, используемые в материалах обследований, испытаний и усилений строительных конструкций
зданий и сооружений…………………………………………………….………..…
Anexa I (recomandată) Termeni şi definiţii utilizate în materialele de studiu, cercetare şi consolidare elementelor de construcţie a clădirilor şi edificiilor…………….
Приложение J (справочное). Перечень (Библиография) законодательных актов,
документов (инструкции, пособия, руководства, рекомендации) и технической
литературы рекомендуемых для дополнительного использования при проведении технического обследования и усиления строительных конструкций и
оснований зданий и сооружений………………………………………...
Anexa J (informativă) Lista (Bibliografia) documentelor legislative (instrucţiuni,
ghiduri, manuale, recomandări) şi literatura tehnică recomandată pentru utilizarea
opţională în timpul examinării tehnice şi consolidării elementelor de construcţie,
fundaţiilor a clădirilor şi edificiilor……………………………………………...…….
Приложение К (справочное) Примерный перечень законодательных и нормативных актов, нормативных документов, подлежащих разработке в связи с изданием NCM A.09.03-2014 „Обследование несущих строительных конструкций и оснований зданий и сооружений”…………………………………..
Anexa K (informativă) Lista aproximativă a legilor şi regulamentelor, actelor normative, care necesită de elaborat în legătură cu publicarea NSM A.09-03-2014
„Examinarea elementelor de construcţii portante şi terenurilor de fundaţii al clădirilor şi edificiilor.”……………………………………………………………….
VI
157
179
183
187
187
197
197
206
206
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII
NCM A.09.03-2014
Exploatarea şi post utilizarea construcţiilor
Examinarea elementelor de construcţii portante şi terenurilor de fundaţii a
clădirilor şi edificiilor.
Эксплуатация и постутилизация строений
Обследование несущих строительных конструкций и оснований зданий и
сооружений. Основные положения и требования
Exploitation and post utilization of structures
Examination of construction structures, foundation soil and foundations of buildings and
structures. Basic provisions and requirements
Официальное издание
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящие Строительные Нормы (в
дальнейшем именуется Нормы) предназначены для применения при обследовании
несущих строительных конструкций зданий
и сооружений жилищного, общественного,
административно-бытового,
производственного и коммунального назначения с целью определения их технического состояния.
Требования настоящих Норм не распространяются на другие виды обследования
технического состояния конструкций, преследующие цели, отличные от изложенных
выше, на транспортные, радиолокационные, гидротехнические и мелиоративные
сооружения, магистральные трубопроводы,
подземные сооружения и объекты, на которых ведутся горные работы и работы в подземных условиях, а также на работы, связанные с судебно-строительной экспертизой и проведением комплексного обследования и мониторинга объектов.
Требования настоящих Норм обязательны для применения независимо от принадлежности, формы собственности и назначения, а также работ по вмешательству со
временем (усилению, восстановлению, капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, расширению).
1.2 Нормы регламентируют процедуру
проведения обследования строительных
Ediţie oficială
1 DOMENIU DE APLICARE
1.1 Prezentele Norme în Construcţii (denumite în continuare Norme) sunt destinate
utilizării în examinarea elementelor construcţiilor portante a clădirilor şi a edificiilor de
locuit, publice, administrative şi sociale, industriale şi comunale, în scopul de a determina starea lor tehnică.
Cerinţele prezentelor Norme nu se aplică
altor tipuri de examinări privind starea tehnică
a construcţiilor, care vizează alte scopuri decât cele de mai sus, pentru transport, de radiolocaţie, construcţii hidrotehnice şi ameliorare,
conducte magistrale, construcţii subterane şi
obiecte cu lucrări miniere şi lucrări în condiţii
de subteran, precum şi lucrări legate de expertiză legală în construcţii şi de examinare complexă şi monitorizare a obiectelor.
Cerinţele prezentelor Norme sunt obligatorii indiferent de apartenenţă, forma de proprietate şi de destinaţie, precum şi la lucrările
de intervenţie în timp (consolidare, restaurare,
reparaţie capitală, modernizare, reconstrucţie,
extindere).
1.2 Normele reglementează procedura de
examinare a construcţiilor şi fundaţiilor, de-
NCM A.09.03-2014, pag 2
конструкций и оснований, определяют
принципиальную схему и состав работ, позволяющих объективно оценить техническое состояние, фактическую несущую
способность конструкций и, в случае необходимости, принять обоснованные технические
решения
по
ремонтновосстановительным мероприятиям или способам усилений.
1.3 Правовые, организационные и финансовые вопросы, а также взаимоотношения между заказчиками и исполнителями,
связанные с проведением обследований
строительных конструкций, отражены в
„Положении о технической экспертизе в
строительстве”, утвержденном Постановлением Правительства РМ от 16.08.2006,
№ 936, а по техногенным авариям – в порядке, установленном Положением [1.10].
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Перечень нормативных актов и нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих Нормах, приведен в приложении А.
При исключении из числа действующих
нормативных документов, на которые дается ссылка в настоящих Нормах, следует руководствоваться нормами, введенными
взамен исключенных.
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1 Обследование технического состояния (техническая экспертиза) несущих строительных конструкций и основания здания или сооружения (в дальнейшем объекта) - комплекс мероприятий
по определению основных фактических
значений, контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта
и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции, а так
же восстановления, усиления или ремонта
конструкции.
Комплекс
мероприятий
termină conceptul şi domeniul de activitate,
care să permită o evaluare obiectivă a stării
tehnice, capacităţii portante reale a structurilor
şi, în caz de necesitate, de a lua decizii tehnice
argumentate cu privire la măsurile de reparaţii
şi reabilitare sau metodele de consolidare.
1.3 Problemele juridice, organizatorice şi
financiare, precum şi relaţia dintre beneficiar
şi executor legate de efectuarea examinării
construcţiilor sunt reflectate în "Regulamentul
cu privire la expertiza tehnică în construcţii",
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova din 16.08.2006, Nr. 936, referitor la
accidentele tehnogene – în modul prevăzut de
Regulamentul [1.10].
2 REFERINŢE NORMATIVE
Lista actelor şi documentelor normative la
care se face referinţă în prezentele norme este
dată în anexa A.
La excluderea din rândul normativelor în
vigoare, la care se face referință în prezentele
norme, trebuie de folosit normele introduse în
schimbul celor excluse.
3 TERMENI ŞI DEFINIŢII
3.1 Examinarea stării tehnice (expertiza
tehnică) a elementelor construcţiilor portante şi terenurilor de fundaţii al clădirilor
sau edificiilor (în continuare obiect) – este
un complex de măsuri de determinare a valorilor, parametrilor verificaţi care caracterizează viabilitatea obiectului şi care determină
posibilitatea de ulterioară exploatare, reconstrucţie, de asemenea de restabilire, consolidare sau reparaţie a construcţiei. Complexul
de măsuri include examinarea solului fundaţiei şi a elementelor portante a construcţiei pen-
NCM A.09.03-2014, pag 3
включает в себя обследование грунтов основания и несущих строительных конструкций на предмет выявления изменения
свойства грунтов, деформационных повреждений, дефектов конструкции и определения их фактической несущей способности.
3.2 Несущие конструкции – строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и
обеспечивающие пространственную устойчивость объекта.
3.3 Дефект – отдельное несоответствие
строительной конструкции какому-либо
параметру, установленному проектом или
нормативным документом при ее изготовлении транспортировке и монтаже.
3.4 Повреждение – неисправность, полученная строительной конструкцией при
изготовлении, транспортировании, и монтаже или эксплуатации.
3.5 Степень повреждения - установленная в процентном отношении доля потери
проектной несущей способности строительной конструкцией.
3.6 Поверочный расчет - расчет существующей конструкции и (или) грунтов основания по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в
результате обследования или по проектной
и исполнительной документации геометрических параметров конструкции, фактической прочности строительных материалов и
грунтов основания, действующих нагрузок,
уточненной расчетной схемы с учетом
имеющихся дефектов и повреждений.
3.7 Категория технического состояния
- степень эксплуатационной пригодности
несущей строительной конструкции или
объекта в целом, а также грунтов его основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик.
3.8 Критерий оценки технического состояния – установленное проектом или
нормативным документом количественное
или качественное значение параметра, ха-
tru determinarea modificării proprietăţilor solului, defectelor de deformare, defectelor construcţiei şi determinarea stării lor portante reale.
3.2 Construcţii portante – elementele
construcţiei care percep sarcinile de exploatare şi de impact şi asigură durabilitatea obiectului.
3.3 Defect - o neconformitate separată a
elementului construcţiei de la orice parametru
stabilit de proiect sau de documentul normativ
obţinută în timpul fabricaţiei,transportării şi
instalării.
3.4 Deteriorare – o defecţiune obţinută de
elementul construcţiei în timpul fabricaţiei,
transportului şi instalării sau exploatării
3.5 Grad de deteriorare – partea de pierderi de capacitate portantă de proiect de către
elementul construcţiei, stabilită ca o cotă procentuală.
3.6 Calculul de verificare – calcul construcţiei existente şi (sau) a solurilor bazat pe
normele de proiectare în vigoare cu introducerea în calcul a parametrilor geometrici ai construcţiei, rezistenţei reale a materialelor de
construcţii şi a terenului fundaţiei, a schemei
de calcul precizată luând în considerare defecte şi deteriorările existente, obținute în rezultatul examinării sau după documentaţia de
proiect sau de execuţie.
3.7 Categoria stării tehnice – gradul de
viabilitate funcţională a elementelor portante
a construcţiei sau obiectului întreg, precum şi
terenurilor fundaţiei stabilită în funcţie de
gradul de reducere a capacităţii portante şi a
caracteristicilor de exploatare.
3.8 Criteriul de evaluare a stării tehnice
– valoarea cantitativă sau calitativă a parametrului care caracterizează deformarea, capacitatea portantă şi alte caracteristici normate ale
NCM A.09.03-2014, pag 4
рактеризующего деформативность, несущую способность и другие нормируемые
характеристики строительной конструкции
и грунтов основания.
3.9 Оценка технического состояния установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или объекта в целом,
включая состояние грунтов основания, на
основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков
со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.
3.10 Нормативное техническое состояние (нормативный уровень) - категория
технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций
объекта, включая состояние грунтов основания, соответствуют требованиям нормативных документов и установленным в
проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.
3.11 Работоспособное техническое состояние - категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не
отвечают требованиям проекта или норм,
но имеющиеся нарушения требований в
конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и
необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений
обеспечивается.
3.12
Ограниченно-работоспособное
техническое состояние - категория технического состояния строительной конструкции или объекта в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности,
но отсутствует опасность внезапного раз-
construcţiei şi terenurilor fundaţiei, stabilită
de proiect sau de documentul normativ.
3.9 Examinarea stării tehnice – stabilirea
gradului de deteriorare şi categoriile de stare
tehnică a elementelor construcţiei sau obiectului în ansamblu, inclusiv starea terenurilor
fundaţiei, pe baza unei comparaţii a valorilor
reale a indicilor evaluaţi cantitativ cu valori
ale aceloraşi indici stabilite de proiect sau de
documentul de normativ.
3.10 Starea tehnică normativă (nivel
normativ) - categoria stării tehnice, în care
valorile cantitative şi calitative a parametrilor
de toate criteriile de evaluare a stării tehnice a
elementelor construcţiei obiectului, inclusiv
starea terenurilor fundaţiei, corespund cu cerinţele documentelor normative şi cu valorile
stabilite de documentaţia de proiectare incluzând limitele lor de modificări.
3.11 Starea tehnică a capacităţii de lucru
- categoria stării tehnice în care unii dintre
numărul parametrii de control estimaţi nu îndeplinesc cerinţele de proiect sau norme, dar
neajunsurile existente a cerinţelor în condiţii
specifice de exploatare nu încalcă capacitatea
de lucru, şi este asigurată capacitatea portantă
necesară a construcţiei şi terenurilor fundaţiei
cu considerarea influenţei defectelor existente
şi a deteriorărilor.
3.12 Starea tehnică limitată a capacităţii
de lucru - categoria stării tehnice a elementelor construcţiei sau a obiectului în ansamblu,
inclusiv starea terenurilor de fundaţie, în care
există înclinări, defecte şi deteriorări, care au
dus la o scădere a capacităţii portante, dar nu
există nici un pericol de distrugere bruscă,
pierdere de stabilitate sau de răsturnare, şi
NCM A.09.03-2014, pag 5
рушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций
и эксплуатация здания или сооружения
возможны либо при контроле технического
состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или
усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).
3.13 Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной
конструкции или объекта в целом, включая
состояние грунтов основания, характеризующаяся снижением несущей способности
и эксплуатационных характеристик, при
котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования.
3.14 Аварийное состояние - категория
технического состояния строительной конструкции или объекта в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями,
свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и
(или) характеризующаяся кренами, которые
могут вызвать потерю устойчивости объекта.
3.15 Авария – обрушение, повреждение
здания, сооружения в целом, его части или
отдельного конструктивного элемента, а
также превышение ими предельных деформаций, угрожающих безопасному ведению
работ и повлекших приостановку строительства (эксплуатации) объекта или его
части.
В понятие аварии входят также и повреждения зданий и сооружений, произошедших в результате природно-климатических
воздействий (землетрясения, ветрового напора, снеговой нагрузки и т.д.), интенсивность которых не превышала расчетных
значений.
3.16 Техническое текущее состояние
объекта - техническое состояние объекта
на момент его обследования.
funcţionarea construcţiei şi exploatarea clădirii sau a edificiului este posibilă fie sub controlul stării tehnice, sau la îndeplinirea măsurilor necesare de restabilire sau de consolidare
a construcţiilor şi (sau) terenurilor fundaţiei şi
monitorizarea ulterioară a stării tehnice (în
caz de necesitate).
3.13 Stare inadmisibilă – categoria stării
tehnice a elementelor construcţiei sau a obiectului în ansamblu, inclusiv starea terenurilor
fundației, caracterizată printr-o reducere a capacităţii portante şi a caracteristicilor de exploatare pentru care există un risc a aflării
oamenilor şi a integrităţii echipamentelor.
3.14 Stare accidentală - categoria stării
tehnice a elementelor construcţiei sau a obiectului în ansamblu, inclusiv starea terenurilor
de fundaţie, caracterizată prin deformări şi
deformări, demonstrând epuizarea capacităţii
portante şi pericolul de năruire şi (sau) caracterizată prin înclinări, care pot duce la pierderea de stabilitate a obiectului.
3.15 Accident - năruire, deteriorarea clădirii, edificiului în ansamblu, a unei părţi sau a
unui element constructiv aparte, de asemenea
şi depăşirea deformaţiilor limită care ameninţă funcţionarea în condiţii de siguranţă şi au
dus la suspendarea construcţiei (exploatării)
obiectului sau a părţii acestuia
Noţiunea de accident include, de asemenea
şi deteriorarea clădirilor şi edificiilor petrecute din cauza acţiunilor naturale şi climatice
(cutremure de pământ, presiunea vântului,
sarcini de zăpadă etc.), intensitatea cărora nu
depăşeşte valorile calculate.
3.16 Starea tehnică actuală a obiectului –
starea tehnică a obiectului la momentul examinării sale.
NCM A.09.03-2014, pag 6
3.17 Неремонтопригодное состояние категория технического состояния строительной конструкции, при котором приведение ее в работоспособное состояние невозможно или неэкономично.
3.18 Мониторинг технического состояния объекта – систематическое наблюдение за процессом строительства или
эксплуатации объекта, а также окружающей застройки в зоне строительства (деформациям конструкции или объекта в целом, состоянием грунтов, оснований и окружающей застройки в зоне строительства
и др.) с целью своевременного выявления
фактических изменений, предупреждения
негативных процессов и устранения их последствий.
3.19 Комплексное обследование технического состояния здания (сооружения) –
комплекс мероприятий по определению и
оценке фактических значений контролируемых параметров грунтов основания,
строительных конструкций, инженерного
обеспечения (оборудования, трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его
дальнейшей эксплуатации, реконструкции
или необходимость восстановления, усиления, ремонта и включающий в себя обследование технического состояния здания
(сооружения), теплотехнических и акустических свойств конструкций, систем инженерного обеспечения объекта за исключением технологического оборудования.
3.20 Здание – результат строительства,
представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и
(или) подземную части, включающую в себя
помещения,
сети
инженернотехнического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания
3.17 Stare ireparabilă – categoria stării
tehnice a construcţiei, în care aducerea la o
stare utilizabilă este imposibilă sau neeconomică.
3.18 Monitorizarea stării tehnice a obiectului - observare sistematică a procesului de
construcţie sau exploatare a obiectului, precum şi din jurul zonei de construcţie (deformări a construcţiei sau a obiectului în ansamblu, starea terenurilor, fundaţiilor şi clădirilor
din jurul zonei de construcţii etc.) în scopul
identificării în timp util a schimbărilor reale,
prevenirii proceselor negative şi lichidării
consecinţelor lor.
3.19 Examinare complexă a stării tehnice
a clădirii (edificiului) - un set de măsuri pentru a identifica şi a evalua valorile reale ale
parametrilor verificaţi a solurilor fundaţiei, a
elementelor construcției, inginerie (echipamente, conducte, reţele electrice etc.) ce caracterizează capacitatea de lucru a obiectului
evaluat şi care determină posibilitatea exploatării ulterioare, reconstrucţiei sau necesitatea
de restabilire, consolidare, reparare şi include
examinarea stării tehnice a clădirii (edificiului), proprietăţilor termotehnice şi acustice ale
construcţiei, sistemelor inginereşti de asigurare a obiectelor, cu excepţia echipamentelor
tehnologice.
3.20 Clădire - rezultatul construcţiei, care
prezintă un sistem de construcţie în volum
având părţile supraterană şi (sau) subterană,
care include încăperi, reţele şi sisteme de inginerie şi de suport tehnic şi asistenţă şi care
este destinată pentru locuirea şi (sau) activitatea umană, amplasarea de producţie, păstrarea
de produse sau pentru animale.
NCM A.09.03-2014, pag 7
животных.
3.21 Сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную,
плоскостную или линейную строительную
систему, имеющую наземную, надземную и
(или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения
продукции, временного пребывания людей,
перемещения людей и грузов.
3.22 Объект строительный – здание
и/или сооружение различного назначения
(термин применяется там, где это не затрудняет понимание установленных требований).
3.23 Помещение – часть объема здания
или сооружения, имеющая определенное
назначение и ограниченная строительными
конструкциями.
3.24 Строительная конструкция –
часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие
и (или) эстетические функции.
3.25 Технический паспорт объекта –
документ, содержащий основные данные
здания
или
сооружения
(объемнопланировочные, конструктивные, технические и экономические показатели), необходимые для оценки его технического состояния, в том числе для оценки его сейсмостойкости.
3.26 Нормальная эксплуатация – эксплуатация конструкции или объекта в целом, в соответствии с условиями, предусмотренными в строительных нормах или
технических заданий на проектирование,
включая соответствующее техническое обслуживание, капитальный ремонт и (или)
реконструкцию.
3.27 Текущий ремонт объекта – комплекс строительных и организационнотехнических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления рабо-
3.21 Edificiu - rezultatul construcţiei, care
prezintă un sistem de construcţie în volum,
plan sau liniar având părţile aeriană, supraterană şi (sau) subterană, constând din elemente
de construcţii portante, iar în unele cazuri şi
de îngrădire şi destinate pentru a efectua diferite tipuri de procese de producţie, depozitare
a produselor, aflare temporară a oamenilor,
deplasare a persoanelor şi bunurilor.
3.22 Obiectul construcţiei - clădire şi/sau
edificiu de destinație diferită (termenul este
folosit în cazul în care nu îngreunează înţelegerea cerinţelor stabilite).
3.23 Încăpere - o parte din volumul clădirii
sau edificiului care are un scop determinat şi
limitat de elementele construcţiei.
3.24 Elementul construcţiei - o parte a
unei clădiri sau a edificiului care îndeplineşte
anumite funcţii portante, de îngrădire şi (sau)
estetice
3.25 Paşaportul tehnic al obiectului - un
document care conţine datele de bază ale clădirii sau edificiului (indicatorii de planificare
în volum, constructivi, tehnici şi economici),
necesare pentru a evalua starea sa tehnică, inclusiv examinarea rezistenţei seismice a lui.
3.26 Exploatare normală - exploatarea
construcţiei sau a obiectului în ansamblu, în
conformitate cu condiţiile prevăzute în normele de construcţie sau specificaţiile tehnice
pentru proiectare, inclusiv de întreţinere tehnică corespunzătoare, reparaţie capitală şi
(sau) reconstrucţie.
3.27 Reparaţia curentă a obiectului –
complex de măsuri de construcţii şi organizatorice şi tehnice în scopul de înlăturare a deteriorărilor (restabilire a capacităţii de lucru) a
NCM A.09.03-2014, pag 8
тоспособности) элементов объекта и поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей на время его расчетного срока службы.
3.28 Капитальный ремонт объекта –
комплекс строительных и организационнотехнических мероприятий по устранению
физического и морального износа, не предусматривающих изменение основных технико-экономических показателей объекта,
включающих, в случае необходимости, замену отдельных конструктивных элементов
и систем инженерного оборудования.
3.29 Реконструкция объекта - комплекс
строительных работ и организационнотехнических мероприятий, связанных с изменением
основных
техникоэкономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема
и общей площади объекта, инженерной оснащенности, включая его надстройку) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации объекта.
3.30 Модернизация здания – частный
случай реконструкции, предусматривающий изменение и обновление объемнопланировочного и архитектурного решений
существующего здания старой постройки и
его морально устаревшего инженерного
оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими
нормами к эстетике условий проживания и
эксплуатационным параметрам жилых домов и производственных зданий.
3.31 Моральный износ объекта – постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.
3.32 Физический износ объекта ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей объекта,
elementelor obiectului şi menţinerea unui nivel normal a indicatorilor de exploatare în
timpul termenului calculat de exploatare.
3.28 Reparaţia capitală a obiectului complex de măsuri de construcţii şi organizatorice şi tehnice în scopul de înlăturare a uzurii fizice şi morale, care nu presupune schimbarea principalii indicatori tehnico-economici
ai obiectului, incluzând, în caz de necesitate,
înlocuirea elementelor constructive aparte și a
sistemelor echipamentelor inginereşti.
3.29 Reconstrucţia obiectului - complex
de măsuri de construcţii ţi organizatorice şi
tehnice legate de modificarea indicatorilor
principal tehnico-economici (sarcini, planificarea încăperilor, volumul clădirii şi suprafaţa
totală a obiectului, echipare inginerească, inclusiv completarea) pentru a schimba condiţiile de exploatare, compensarea maximă a pierderilor de la uzura fizică şi morală, realizarea
de noi scopuri în exploatarea obiectului.
3.30 Modernizarea clădirii - un caz particular de reconstrucţie, care presupune modificarea şi actualizarea soluţiilor spaţiului de
planificare şi arhitecturale a clădirii existente
şi a echipamentului ingineresc moral învechit
în conformitate cu cerinţele normelor în vigoare pentru estetica condiţiilor de locuit şi a
parametrilor de exploatare a clădirilor de locuit şi construcţiilor industriale.
3.31 Uzura morală a obiectului - abaterea
treptată (în timp) a caracteristicilor de bază de
la nivelului actual de cerințe tehnice de exploatare a clădirilor şi edificiilor.
3.32 Uzura fizică a obiectului – înrăutățirea parametrilor tehnici şi legaţi de aceştia, a
celor de exploatare, ale obiectului cauzate de
NCM A.09.03-2014, pag 9
вызванное объективными причинами.
3.33 Основание здания или сооружения – часть массива грунта, в природном
или искусственном состоянии, взаимодействующая с конструкцией объекта, воспринимающая воздействия, передаваемые через фундамент и подземные части объекта
и передающие от внешних источников техногенные и природные воздействия, действующие на объект.
3.34 Основание искусственное – часть
массива грунта с искусственно измененными свойствами за счет его уплотнения, укрепления (закрепления) химическим, электрическим, термическим (или другим способом) или усиленного сваями, взаимодействующая с конструкцией объекта, воспринимающая воздействия, передаваемые через фундамент и подземные части объекта
и передающие от внешних источников техногенные и природные воздействия, действующие на объект.
3.35 Восстановление – комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное
состояние, до уровня их первоначального
состояния, определяемого соответствующими нормативными документами на момент проектирования объекта.
3.36 Усиление – комплекс мероприятий,
обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств
строительной конструкции или объекта в
целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.
3.37 Специализированная организация: юридическое лицо, аккредитованное
(уполномоченное) действующим законодательством на проведение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций и основания зданий и сооружений.
motive obiective.
3.33 Teren de fundaţie a clădirii sau edificiului - parte a masivului solului, în stare
naturală sau artificială care interacţionează cu
construcţia obiectului.
3.34 Teren de fundaţie artificial - parte a
masivului de sol cu proprietăţi artificial modificate din contul compactării sale, consolidării
(întăririi) chimice, electrice, termice (sau alte
metode) sau consolidat cu piloţi, care interacţionează cu construcţia obiectului, receptând
impactul, transmis prin intermediul fundaţiei
şi părţile subterane ale obiectului şi care
transmit din surse externe artificiale și naturale care acţionează asupra obiectului.
3.35 Reconstrucţie - complex de măsuri
care asigură majorarea calităţilor de exploatare a construcţiilor care sunt într-o stare cu capacitate de lucru limitată, până la nivelul stării
lor iniţială determinată de documentele normative respective la momentul proiectării
obiectului.
3.36 Consolidare – complex de măsuri care asigură majorarea capacităţii portante şi a
proprietăţilor de exploatare a elementelor
construcţiei sau a obiectului în ansamblu, inclusiv starea solurilor fundaţiei, în comparaţie
cu starea actuală sau parametrii de proiectare.
3.37 Organizaţie specializată: o entitate
juridică, acreditată (desemnată) conform cu
legislaţia în vigoare cu privire la executarea
lucrărilor de evaluare a stării tehnice a elementelor construcţiei şi fundaţiei clădirilor şi
edificiilor.
NCM A.09.03-2014, pag 10
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4 PREVEDERI GENERALE
4.1 К проведению работ по обследованию несущих строительных конструкций
объектов, включая основания, допускаются
специализированные
организации
(см. п. 3.37), оснащенные необходимой
приборной и инструментальной базой, располагающие необходимым фондом нормативной и научно-технической литературой,
а также имеющими в своем составе высоко
квалифицированных и опытных аттестованных специалистов по обследованию
технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений на правах
физических лиц.
4.2 Обследование несущих конструкций
строительного объекта проводят по плану
технического обслуживания, по запросу
владельцев и органов власти.
Основанием (мотивом) для обследования конструкции объектов могут быть
следующие причины:
- наличие дефектов и повреждений конструкций (например, вследствие силовых,
коррозионных, температурных или иных
воздействий, в том числе неравномерных
просадок фундаментов), которые могут
снизить прочностные, деформативные характеристики конструкций и ухудшить эксплуатационное состояние объекта в целом;
- увеличение эксплуатационных нагрузок и воздействий на конструкции при капитальном ремонте перепланировке, модернизации и реконструкции объекта;
- реконструкция объекта, даже в случаях,
не сопровождающихся увеличением нагрузок;
4.1 Pentru efectuarea lucrărilor de evaluare
a elementelor construcţiilor portante ale obiectelor se admit organizaţiile specializate (a se
vedea pct. 3.37), dotate cu aparatele necesare
şi bază instrumentală, care posedă fondul
normativ necesar şi literatură tehnicoştiinţifică, precum şi având specialişti de calificare înaltă cu experienţă şi atestaţi în examinarea stării tehnice a elementelor construcţiilor clădirilor şi edificiilor cu drept de persoane fizice.
- выявление отступлений от проекта в
процессе эксплуатации, снижающих несущую способность и эксплуатационные качества конструкций;
- изменение функционального (технологического) назначения объектов;
- возобновление прерванного строительства объекта при отсутствии его консерва-
- identificarea abaterilor de la proiect în
procesul de exploatare, reducând capacitatea
portantă şi calităţile de exploatare a construcţiilor;
- schimbarea destinaţiei funcţionale (tehnologice) a obiectelor;
- reluarea construcţiei întrerupte a obiectului, în absenţa conservării acestuia sau după
4.2 Examinarea elementelor portante a obiectului construcţiei se efectuează conform
planului de deservire tehnică, la cererea proprietarilor şi a autorităţilor.
Ca temei (motiv) pentru examinarea construcţiei obiectului pot fi următoarele cauze:
- existenţa defectelor şi deteriorărilor construcţiei (de exemplu, din cauza acţiunilor
sarcinilor, de coroziune, de temperatură sau
altor acţiuni, inclusiv tasări neregulate ale
fundaţiilor), ceea ce poate reduce caracteristicile de rezistenţă, de deformare a construcţiilor şi degrada starea de funcţionare a obiectului în ansamblu;
- creşterea sarcinilor de exploatare şi impactul asupra construcţiilor la reparaţia capitală, reamenajare, modernizare şi reconstrucţie
a obiectului;
- reconstrucţia obiectului, chiar şi în cazurile care nu implică o creştere a sarcinilor;
NCM A.09.03-2014, pag 11
ции или по истечении трех лет после прекращения строительства при выполнении
консервации, за исключением случаев, когда строительство осуществлялось без наличия проектной документации, разработанной в установленном порядке;
- деформации оснований;
- необходимость контроля и оценки состояния конструкций эксплуатируемых
объектов, расположенных вблизи от вновь
строящихся объектов;
- необходимость оценки состояния
строительных конструкций, подвергшихся
воздействию пожара, стихийных бедствий
природного характера или техногенных
аварий;
- изменение величины сейсмичности
площадки, на которой расположен объект, а
также величины расчетной сейсмичности
самого объекта за время его эксплуатации в
сторону увеличения;
- частичный снос объекта в части оценки
состояния конструкции его сохраняемой
части;
- необходимость определения пригодности объектов для нормальной эксплуатации, а также жилых зданий для проживания
в них;
- истечение расчетного срока эксплуатации объекта;
- паспортизации существующих объектов.
4.3 Необходимость в проведении обследовательских работ, их объем, состав и характер зависят от поставленных конкретных задач, и определяются техническим
заданием на выполнение работ.
Техническое задание составляется по
форме, представленной в приложении Е,
утверждается заказчиком, согласовывается
исполнителем и, при необходимости – разработчиком проекта объекта.
4.4 При обследовании зданий и сооружений предметами рассмотрения должны
являться следующие основные несущие
trei ani de la încetarea construcţiei cu efectuarea conservării, cu excepţia cazurilor când
construcţia a fost executată fără prezenţa documentaţiei de proiect, elaborată în modul
stabilit;
- deformării fundaţiilor;
- necesitatea de monitorizare şi evaluare a
stării construcţiilor obiectelor exploatate situate în apropierea obiectelor noi construite;
- necesitatea de evaluare a stării construcţiilor expuse acţiunii incendiului, dezastre naturale sau accidente provocate de om;
- modificarea gradului de seismicitate a terenului pe care se află obiectul, precum şi valorile calculate ale seismicităţii obiectului în
timpul funcţionării sale, în direcţia de creştere;
- demolarea parţială a obiectului în special
examinarea stării construcţiei a părţii sale păstrate;
- necesitatea de a determina utilitatea obiectului pentru exploatarea normală, precum şi
clădirile de locuit pentru domicilierea în ele;
- expirarea duratei calculate de exploatare a
obiectului;
- certificarea obiectelor existente.
4.3 Necesitatea de efectuare a lucrărilor de
evaluare, volumul lor, componenţa şi caracterul depind de problemele concrete şi sunt determinate de sarcina tehnică pentru efectuarea
lucrărilor.
Sarcina tehnică se întocmeşte după forma
prezentată în anexa E, se aprobă de client, se
coordonează cu executorul şi, în caz de necesitate – cu proiectantul obiectului.
4.4 La examinarea clădirilor şi edificiilor
vor fi supuse unei revizuiri următoarele principalele construcţii portante, inclusiv terenuri-
NCM A.09.03-2014, pag 12
конструкции, включая основания:
- основания;
- фундаменты, ростверки и фундаментные балки;
- колонны и стены;
- перекрытия и покрытия (в том числе:
балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, плиты, прогоны);
- подкрановые балки и фермы;
- связевые конструкции, элементы жесткости;
- стыки, узлы, соединения и размеры
площадок опирания.
4.5 При обследовании следует учитывать
материалы, из которых выполнены конструкции, их свойства и состояние.
4.6 Оценку категорий технического состояния несущих конструкций объектов,
включая основание, производят на основании результатов обследования и поверочных расчетов в целом по объекту.
По этой оценке конструкции и основания
подразделяют на находящиеся:
- в нормативном техническом состоянии
(нормативный уровень технического состояния);
- в работоспособном техническом состоянии;
- в ограничено-работоспособном техническом состоянии;
- в недопустимом состоянии;
- в аварийном состоянии.
При нормативном и работоспособном
состоянии эксплуатация конструкций при
фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. При этом, для конструкций, включая основание, находящихся
в работоспособном состоянии, может устанавливаться требование периодических обследований в процессе эксплуатации.
При ограниченно работоспособном состоянии конструкции, включая грунтовое
основание, контролируют их состояние,
проводят мероприятия по восстановлению
или усилению конструкции и (или) грунто-
le de fundaţie:
- terenurile de fundaţie;
- fundaţii, grilaje şi grinzi de fundare;
- coloane şi pereţi;
- planşee şi acoperiri (inclusiv grinzi, arce,
fermă căpriori şi sub căpriori, planşee, grinzi
principale);
- grinzi şi ferme pentru pod rulant;
- construcţii de legătură, elemente de rigiditate;
- îmbinările, nodurile, legăturile şi dimensiunile platformelor suport.
4.5 La evaluare trebuie de luat în considerare materialele din care sunt realizate construcţiile, proprietăţile şi starea lor.
4.6 Examinarea categoriilor a stării tehnice
a construcţiilor portante ale obiectelor, inclusiv terenurile de fundaţie, se realizează pe baza rezultatelor examinării şi calculelor de verificare pentru întregul obiect.
După această evaluare construcţiile şi terenurile de fundaţie sunt împărţite:
- în stare tehnică normativă (nivel normativ
a stării tehnice);
- în stare tehnică de funcţionare;
- în stare tehnică limitată de funcţionare;
- în stare inadmisibilă;
- în stare accidentală.
În stare normată şi de funcţionare, exploatarea construcţiei la sarcinile şi acţiunile reale
este posibilă fără restricţii. Astfel pentru construcţie, inclusiv fundaţie, care sunt în stare de
funcţionare, poate fi stabilită cerinţa de examinări periodice în procesul de exploatare.
În stare limitată de funcţionare, inclusiv terenul de fundaţie, se verifică starea lor, se iau
măsuri pentru restabilirea sau consolidarea
construcţiei şi (sau) solului fundaţiei cu asigurarea observărilor ulterioare (de monitoriza-
NCM A.09.03-2014, pag 13
вого основания с обеспечением их последующих наблюдений (мониторинга), при
необходимости.
Эксплуатация объектов при аварийном
состоянии конструкции, включая грунтовое
основание, не допускается; при этом устанавливается обязательный режим наблюдения (мониторинг).
4.7 В процессе обследований строительных конструкций объектов дополнительно
рекомендуется использовать термины и определения, приведенные в приложении I, а
также рекомендательные документы и, техническую литературу (библиография), приведенные в приложении J, в части, не противоречащей
требованиям
настоящих
Норм.
4.8 По результатам обследовательских
работ каждых видов конструкций должны
составляться итоговые материалы, которые
являются составляющими экспертного заключения в целом по объекту в соответствии с указаниями, приведенными в разделах 17÷18.
5 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
(ЭТАПЫ) ПРОВЕДЕНИЯ
ОБСЛЕДОВАНИЙ И СОСТАВ
РАБОТ
5.1 Обследование строительных конструкций и оснований объектов проводится,
как правило, в три связанных между собой
этапа:
- подготовка к проведению обследования;
- предварительное (визуальное) обследование;
- детальное (инструментальное) обследование.
5.2 Состав работ и последовательность
действий по обследованию оснований и
конструкций независимо от материала, из
которого они изготовлены, и по каждому
этапу изложены ниже в п.п. 5.3÷5.17.
re), în caz de necesitate.
Exploatarea obiectelor în stare accidentală,
inclusiv a terenului de fundaţie, nu este admisă; astfel se stabileşte un regim de observări
obligatoriu (de monitorizare).
4.7 În procesul de evaluare a elementelor
construcţiilor obiectelor este recomandat de
folosit suplimentar termenii şi definiţiile prevăzute în anexa I, precum şi documentele recomandate şi literatura de specialitate (bibliografie), care sunt enumerate în anexa J, în măsura în care nu sunt în contradicţie cu cerinţele prezentelor Norme.
4.8 După rezultatele lucrărilor de evaluare a
fiecărui tip de construcţie trebuie să fie pregătite rezultatele finale, care sunt componente
ale raportului de expertiză în ansamblu pe
obiect, în conformitate cu indicaţiile din capitolele 17 ÷ 18.
5 PRINCIPIILE (ETAPELE) DE BAZĂ
PENTRU EFECTUAREA
EXAMINĂRILOR ŞI COMPONENŢA
LUCRĂRILOR
5.1 Examinarea elementelor construcţiilor
şi a fundaţiilor obiectelor se realizează de obicei în trei etape interdependente :
- pregătirea de efectuare a examinării;
- examinarea preliminară (vizuală);
- examinarea detaliată (instrumental).
5.2 Componenţa şi succesiunea acţiunilor
pentru examinarea fundaţiilor şi construcţiilor, indiferent de materialul din care sunt fabricate, şi pentru fiecare etapă sunt prezentate
mai jos în pct. 5.3 ÷ 5.17 .
NCM A.09.03-2014, pag 14
Подготовительные работы
5.3 Подготовка к проведению обследований предусматривает ознакомление с
объектом обследования, его объемнопланировочным и конструктивным решением,
материалами
инженерногеологических изысканий, проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство здания, с документацией по эксплуатации (включая технический паспорт) и имевшим место ремонтам,
перепланировкам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований.
5.4 По проектной документации устанавливают проектную организацию-автора
проекта, год его разработки, конструктивную схему объекта, сведения о примененных в проекте конструкциях, монтажные
схемы сборных элементов, время их изготовления и возведения здания, геометрические размеры объекта, его элементов и конструкций, расчетные схемы, проектные нагрузки, характеристики бетона, металла,
камня и прочее.
5.5 По данным об изготовлении конструкций и возведении объектов устанавливают наименования строительных организаций, осуществлявших строительство, поставщиков материалов и конструкций, сертификаты и паспорта изделий и материалов, данные об имевших место заменах и
отступлениях от проекта.
5.6 По материалам и сведениям, характеризующим эксплуатацию конструкций объекта и эксплуатационные воздействия, вызвавшие необходимость проведения обследования, устанавливают характер внешнего
воздействия (включая газовые, жидкие и
твердые агрессивные среды) на конструкции, данные об окружающей среде, данные
о проявившихся при эксплуатации дефектах, повреждениях и прочее.
5.7 Результатом проведения подготовительных работ является:
а) получение материалов по п.5.3÷5.6
Lucrări pregătitoare
5.3 Pregătirea pentru efectuarea examinării
include familiarizarea cu obiectul examinării,
cu soluţia constructivă şi spaţiul de planificare, materiale de inginerie şi geologice de cercetare, cu documentaţia de proiect şi de execuţie privind proiectarea şi construcţia clădirii, documentaţia de exploatare (inclusiv paşaportul tehnic) şi ultimele reparaţii, replanificările şi de reconstrucţiile, cu rezultatele examinările anterioare.
5.4 Conform documentaţiei de proiect se
stabileşte compania-autorul proiectului, anul
său de elaborare, schema constructivă a obiectului, informaţii despre elementele folosite în
proiect, schemele de montaj a pieselor prefabricate, timpul fabricării lor şi construcţie a
clădirii, dimensiunile geometrice ale obiectului, ale elementelor şi ale construcţiilor,
schemele de calcul, sarcinile de proiect, caracteristicile betonului, metalului, pietrei şi altora.
5.5 În conformitate cu datele despre fabricarea elementelor şi despre construcţia clădirii
se stabileşte numele organizaţiilor de construcţie care au executat construcţia, furnizorilor de materiale și elemente, certificate şi paşapoarte pentru produse şi materiale, datele
despre înlocuirile care au avut loc şi derogările de la proiect .
5.6 După materialele şi informaţiile care
caracterizează exploatarea construcţiilor obiectului şi acţiunile de exploatare care au cauzat necesitatea de executare a examinării, se
stabileşte natura efectelor externe (inclusiv
mediile agresive gazoase, lichide şi solide)
asupra elementelor, datele despre mediul înconjurător, datele privind defectele, deteriorările şi altele apărute la exploatare.
5.7 Rezultatul efectuării lucrărilor de pregătire este:
а)
obținerea
materialelor
conform
NCM A.09.03-2014, pag 15
(полнота определяется видом обследования), в том числе:
-инвентаризационные поэтажные планы
и технический паспорт на объект;
-акты осмотров объекта, выполненные
персоналом эксплуатирующей организации,
в том числе ведомости дефектов и повреждений;
-материалы ранее проводившихся обследований объекта (акты, отчеты, технические экспертизы);
-проектная документация (рабочие чертежи), по которой построен объект;
-информация, в том числе проектная, о
перестройках, реконструкциях, капитальном ремонте, усилении конструкций;
-геодезическая подоснова;
-материалы
инженерно-геологических
изысканий прошлых лет;
-информация о местах расположения
вблизи объекта, засыпанных оврагов, зон
оползней и др. опасных геологических явлений;
-согласования с заказчиком, протокол о
порядке доступа к обследуемым конструкциям (при необходимости);
-документация, полученная от компетентных городских органов, о месте подводки подземных коммуникаций и отвода
канализации (при необходимости);
b) составление технического задания на
проведение обследовательных работ (см.
выше п. 4.3).
На этапе подготовки к обследованию на
основании технического задания, при необходимости, составляют программу работ по
обследованию1, в которой указывают: цели
и задачи обследования; перечень подлежащих обследованию строительных конст-
pct. 5,3 ÷ 5,6 (plenitudinea este determinată
de tipul examinării), inclusiv:
- planurile de etaj inventariate şi paşaportul
tehnic al obiectului;
- actele de examinare ale obiectului făcute
de personalul organizaţie de exploatare, inclusiv listele de defecte şi deteriorări;
- materialele examinărilor obiectului efectuate anterior (acte, rapoarte, expertize tehnice);
- documentaţia de proiect (desene de execuţie), după care s-a construit obiectul;
- informaţie, inclusiv de proiect, cu privire
la restructurări, reconstrucţii, reparaţii capitale, consolidări ale elementelor;
- baza geodezică;
- materiale ale studiilor de inginerie geologică din anii precedenţi;
- informaţii cu privire la aflarea în apropiere de obiect a văgăunilor astupate, zonelor de
alunecări de teren şi altor fenomene geologice
periculoase;
- coordonarea cu beneficiarul, raportul cu
privire la modul de acces la construcţiile
examinate (dacă este necesar);
- documentația primită de la autorităţile
competente orăşeneşti, locul comunicaţiilor
subterane şi de canalizare (dacă este necesar);
b) elaborarea temei tehnice pentru a efectua
lucrărilor de evaluare (a se vedea mai sus
pct. 4.3).
În faza de pregătire de evaluare pe baza caietului de sarcini, după caz, alcătuiesc programul lucrărilor de evaluare1, în care se indică: locurile şi metodele măsurărilor instrumentale şi ale încercărilor; locurile de prelevare a probelor de materiale, încercărilor mostrelor în condiţii de laborator; lista calculelor
1
При сокращении заказчиком объемов обследования, снижающих достоверность экспертного заключения о
техническом состоянии несущих строительных конструкций здания или сооружения, заказчик сам несет
ответственность за низкую достоверность результатов обследования, либо следует отказ от проведения
дальнейших работ по обследованию конструкций.
1
Prin reducerea volumurilor de evaluare de către beneficiar, care reduce veridicitatea avizului expertizei cu privire
la starea tehnică a construcțiilor portante a clădirii sau a edificiului, beneficiarul este responsabil de veridicitate redusă a rezultatelor evaluării, sau va fi refuzul de a efectua lucrări în continuare la evaluarea construcțiilor.
NCM A.09.03-2014, pag 16
рукций и их элементов; места и методы инструментальных измерений и испытаний;
места вскрытий и отбора проб материалов,
исследований образцов в лабораторных условиях; перечень необходимых поверочных
расчетов; необходимость проведения инженерно-геологических изысканий и т.д.
5.8 Большинство работ по обследованию
проводят в непосредственной близости к
конструкциям, поэтому на подготовительном этапе решают вопросы обеспечения
доступа к конструкциям.
Предварительное (визуальное) обследование
5.9 Визуальное обследование конструкций проводят для предварительной оценки
технического состояния строительных конструкций по внешним признакам и для определения необходимости в проведении детального инструментального обследования.
5.10 Основой предварительного обследования является осмотр объекта и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее).
5.11 При визуальном обследовании выполняют следующие виды работ:
- выявляют и фиксируют видимые дефекты и повреждения, производят контрольные обмеры, делают описания, зарисовки, фотографии дефектных участков,
составляют схемы и ведомости дефектов и
повреждений с фиксацией их мест и характера2;
- проводят проверку наличия характерных деформаций объекта и его отдельных
строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.д.). ус2
de verificare necesare; necesitatea efectuării
cercetărilor inginero-geologice etc.
5.8 Cele mai multe dintre lucrările cu privire la evaluare se execută în imediata apropiere
a construcţiei, de aceea în faza de pregătire se
rezolvă problemele de acces la construcţii.
Examinarea preliminară (vizuală)
5.9 Examinarea vizuală a construcțiilor se
realizează pentru o determinare preliminară a
stării tehnice a elementelor construcţiilor după
indicii exteriori şi de a determina necesitatea
de a efectua o evaluare detaliată instrumentală.
5.10 Bază pentru examinarea preliminară
este examinarea obiectului şi a construcţiilor
separate folosind unelte şi instrumente de măsurare (binocluri, camere foto, rulete, şublere,
calibre etc.).
5.11 La examinarea vizuală se efectuează
următoarele lucrări:
- se identifică şi se fixează defectele şi deteriorările vizibile, se fac măsurători de control,
se fac descrieri, schiţe, fotografii ale sectoarelor defecte, se alcătuiesc diagrame şi liste ale
defectelor și deteriorărilor cu fixarea locurilor
şi a naturii2 lor;
- se verifica existenţa deformărilor caracteristice ale obiectului şi construcţiile sale separate (încovoieri, înclinări, arcuiri, distorsiuni,
rupturi etc.), se stabileşte prezenţa a sectoare-
Рекомендуемые формы определения дефектов и повреждений представлены в Приложении D. При значительном объеме работ результаты осмотра фиксируют в виде карты дефектов и повреждений, нанесенных на
схематические планы или разрезы здания (сооружения) или в виде таблицы в соответствии с
Приложением D.
2
Formele recomandate de determinare a defectelor și deteriorărilor sunt prezentate în Anexa D. La o cantitate semnificativă a lucrărilor rezultatele inspecțiilor sunt înregistrate în formă de carte de defecte și deteriorări aplicate în
planurile schematice sau secțiuni ale clădirii (edificiului) sau sub formă de tabel, în conformitate cu Anexa D.
NCM A.09.03-2014, pag 17
танавливают наличие аварийных участков,
если таковые имеются.
5.12 По результатам визуального обследования делается предварительная оценка
технического состояния строительных конструкций, которое определяется по степени
повреждения и по характерным признакам
дефектов. Зафиксированная картина дефектов и повреждений (например: в железобетонных и каменных конструкциях – схема
образования и развития трещин; в деревянных – места биоповреждений; в металлических – участки коррозионных повреждений) может позволить выявить причины их
происхождения и быть достаточной для
оценки состояния конструкций и составления заключения. Если результаты визуального обследования окажутся недостаточными для решения поставленных задач, то
проводят детальное инструментальное обследование. В этом случае, при необходимости, разрабатывается программа работ по
детальному обследованию.
5.13 Если при визуальном обследовании
будут обнаружены дефекты и повреждения,
снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций объекта (колонн, балок, ферм, арок, плит покрытий и
прочих), то необходимо перейти к детальному обследованию.
5.14 В случае выявления признаков, свидетельствующих о возникновении аварийной ситуации, необходимо:
- немедленно проинформировать об
этом, в том числе в письменном виде, собственника объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной власти и органы, уполномоченные на
ведение государственного строительного
надзора;
- незамедлительно разработать рекомендации по предотвращению возможного обрушения.
5.15 При обнаружении характерных
трещин, перекосов частей здания или со-
lor accidentate, dacă acestea sunt.
5.12 În funcţie de rezultatele examinării vizuale se face o examinare preliminară a stării
tehnice a construcţiilor, care este determinată
de gradul de deteriorare şi defectele caracteristice. Defectele şi deteriorările fixate (de
exemplu: în construcţiile de beton armat şi
zidării – schema formării şi dezvoltării fisurilor; din lemn - locurile de biodegradare; din
metal – zonele deteriorate de coroziune) pot
ajuta la identificarea cauzelor apariţiei lor şi
să fie suficiente pentru a evalua starea structurilor şi de stabili avizul. Dacă rezultatele examinării vizuale nu vor fi suficiente pentru stabilirii sarcinii date, atunci se efectuează o
examinare instrumentală detaliată. În acest
caz, dacă este necesar, se elaborează un program de lucru pentru un studiu detaliat.
5.13 În cazul în care examinarea vizuală a
depistat defecte sau deteriorări, care reduc
rezistenta, stabilitatea şi rigiditatea a structurilor portante ale obiectului (coloane, grinzi,
ferme, arcade, planşee şi altele), este necesar
să se procedeze la o examinare detaliată.
5.14 În caz de depistare a indicilor privind
apariţia a unei situaţii de accident, trebuie să:
- informeze imediat, inclusiv în scris, proprietarul obiectului, organizaţia de exploatare,
autorităţile executive locale şi organismele
abilitate să efectueze o supraveghere de către
inspecţia de stat în construcţii;
- imediat să elaboreze recomandări pentru a
preveni posibila prăbuşire.
5.15 La detectarea fisurilor caracteristice,
înclinări ale părţilor clădirii sau edificiului,
deformarea pereţilor şi altor deteriorări şi de-
NCM A.09.03-2014, pag 18
оружения, разломов стен и прочих повреждений и деформаций, свидетельствующих о
неудовлетворительном состоянии основания, необходимо проведение инженерногеологического исследования, по результатам которого может потребоваться не только восстановление и ремонт надземных
строительных конструкций, но и укрепление оснований и фундаментов.
Детальное (инструментальное) обследование
5.16 В объем выполнения детальных
(инструментальных) обследований входят
следующие виды работ:
- работы по обмеру необходимых геометрических параметров объектов, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с
применением геодезических приборов
(см. п.5.18);
- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;
- определение прочности и деформативных характеристик грунтового основания;
- определение фактических прочностных
характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;
- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому
процессу в здании и сооружении;
- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций основания;
- определение реальной расчетной схемы
здания и его отдельных конструкций;
- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;
- расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;
- натурное испытание конструкции
пробной нагрузкой (в тех случаях, когда
при обследовании не может быть четко установлена ее расчетная схема или когда выявить фактические параметры ее техниче-
formaţii, care atestă despre starea proastă a
fundaţiei, este necesar să se efectueze studii
geotehnice, pe baza rezultatelor cărora va fi
necesar nu numai restabilirea şi repararea
elementelor aeriene ale construcţiei, dar, şi
consolidarea fundaţiilor şi temeliilor.
Examinare detaliată (instrumentală)
5.16 În volumul îndeplinirii examinărilor
detaliate (instrumentale) intră următoarele tipuri de lucrări:
- lucrări de măsurare a parametrilor geometrici necesari ai obiectelor, construcţiilor,
componentelor acestora şi nodurilor, inclusiv
cu instrumente de geodezie (vezi pct.5.18);
- determinare instrumentală a parametrilor
defectelor şi deteriorărilor;
- determinarea caracteristicilor de rezistenţă
şi de deformare solului fundaţiei;
- determinarea caracteristicilor de rezistenţă
reale a materialelor principalelor construcţii
portante şi a elementele lor ;
- măsurarea parametrilor mediului de exploatare, specific procesului tehnologic din
clădire şi edificiu;
- determinarea sarcinilor şi acţiunilor reale
de exploatare percepute de către construcţiile
evaluate considerând influenţa deformării
fundaţiei;
- determinarea schemei de calcul reală a
clădirii şi a construcţiilor sale separate;
- determinarea eforturilor de calcul în construcţiile portante care percep sarcinile de exploatare;
- calculul capacităţii portante a construcţiei
pe baza rezultatelor examinării;
- încercarea în teren a construcţiei cu o sarcină de probă (în cazurile în care în timpul
examinării nu poate fi stabilită în mod clar
schema sa de calcul sau când parametrii reali
ai stării sale tehnice nu pot fi depistaţi prin
NCM A.09.03-2014, pag 19
ского состояния обычными методами обследования не представляется возможным,
а поверочные расчеты не дают достаточно
надежных результатов);
- камеральная обработка и анализ результатов обследования и поверочных расчетов;
- анализ причин появления дефектов и
повреждений в конструкциях;
- составление итогового документа (экспертного заключения) с выводами по результатам обследования;
- разработка рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и деформативности конструкций с рекомендуемой, при необходимости, последовательностью выполнения работ.
Некоторые из перечисленных работ могут не включаться в программу обследования в зависимости от специфики объекта
обследования, его состояния и задач, определенных техническим заданием.
Детальное инструментальное обследование в зависимости от поставленных задач,
наличия и полноты проектно-технической
документации, характера и степени дефектов и повреждений может быть сплошным
(полным) или выборочным.
Сплошное обследование проводят, когда:
- отсутствует проектная документация;
metode convenţionale de evaluare, iar calculele de verificare nu oferă suficiente rezultate
sigure);
- обнаружены дефекты конструкций,
снижающие их несущую способность;
- проводится реконструкция здания с
увеличением нагрузок (в том числе этажности);
- возобновляется строительство, прерванное на срок более трех лет без мероприятий по консервации;
- в однотипных конструкциях обнаружены неодинаковые свойства материалов, изменения условий эксплуатации под воздействием агрессивной среды или обстоятельств типа техногенных процессов и пр.
Выборочное обследование проводят:
- sunt depistate defecte ale construcţiei, care reduc capacitatea lor portantă;
- prelucrarea şi analiza rezultatelor examinării şi a calculelor de verificare în oficiu;
- analiza cauzelor de apariţie a defectelor şi
deteriorărilor în construcţii;
- elaborarea documentului final (aviz de
expertiză), cu concluziile privind rezultatele
examinării;
- elaborarea recomandărilor pentru asigurarea valorilor cerute de rezistenţă şi deformabilitate a construcţiilor cu succesiunea recomandată de executare a lucrărilor, dacă este
necesar.
Unele dintre aceste lucrări nu pot fi incluse
în programul de evaluare, în funcţie de specificul obiectului studiat, starea sa şi sarcinilor
specificate de caietul de sarcini.
Examinarea detaliată instrumentală, în
funcţie de sarcinile stabilite, disponibilitatea şi
caracterul complet al documentaţiei tehnice şi
de proiect, caracterul şi gradul defectelor şi
deteriorărilor poate fi total (plin) sau aleatoriu
.
Examinarea totală se realizează atunci
când:
- lipseşte documentaţia de proiect;
- se efectuează reconstrucţia clădirii cu sarcini în creştere (inclusiv numărul de etaje);
- se reia construcţia întreruptă pentru mai
mult de trei ani, fără măsuri de conservare;
- în construcţiile similare sunt găsite proprietăţi diferite ale materialelor, schimbări ale
condiţiilor de exploatare sub influența mediului agresiv sau circumstanţe de tipul proceselor tehnogene etc.
Examinarea aleatorie se efectuează:
NCM A.09.03-2014, pag 20
- в случае необходимости обследования
отдельных конструкций;
- в потенциально опасных местах, где изза недоступности конструкций невозможно
проведение сплошного обследования.
5.17 Если в процессе сплошного обследования обнаруживается, что не менее 20 %
однотипных конструкций, при общем их
количестве более 20, находится в удовлетворительном состоянии, а в остальных
конструкциях отсутствуют дефекты и повреждения, то допускается оставшиеся непроверенные конструкции обследовать выборочно. Объем выборочно обследуемых
конструкций должен определяться конкретно (во всех случаях не менее 10 % однотипных конструкций, но не менее трех).
5.18 При детальном обследовании выполняется необходимый объем обмерных
работ, целью которых является уточнение
фактических геометрических параметров
строительных конструкций и их элементов,
определение их соответствия проекту или
отклонения от него. Инструментальными
измерениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, размеры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, сопряжений конструкций, расстояния между узлами и т.д.
При этом допускаемые минусовые отклонения толщины стального проката Δ
принимают в соответствии с действующими в настоящее время стандартами на
стальной прокат. Значение Δ для основных
видов прокатных профилей (уголок, швеллер, двутавр) представлены в табл. B.4
Приложения B. Наличие плюсовых и минусовых допусков на толщину проката создает запас на коррозию в пределах примерно
1-2 мм. При этом следует учитывать, что
до 60-х годов прошлого века профили прокатывали преимущественно с плюсовыми
допусками.
По результатам измерений составляют
- în cazul necesităţii examinării construcţiilor separate;
- în zonele potenţial periculoase, în cazul în
care din cauza indisponibilităţii construcţiei
nu poate fi efectuată examinarea totală.
5.17 Dacă în procesul examinării totale s-a
constatat că cel puţin 20% din construcţiile
similare, cu un total de mai mult de 20, este în
stare satisfăcătoare, în timp ce în alte construcţii nu sunt defecte sau deteriorări, atunci
este permis ca restul construcţiilor neverificate să fie evaluate aleatoriu. Volumul construcţiilor evaluate aleatoriu trebuie determinat
precis (în toate cazurile, cel puţin 10% din
construcţiile similare, dar nu mai puţin de
trei).
5.18 La examinarea detaliată se efectuează
volumul necesar de măsurători, care au scopul
de a preciza parametrii geometrici reali ai
elementelor construcţiei şi ale elementele lor,
determinarea conformităţii lor cu proiectul
sau abaterea de la acesta. Prin măsurările instrumentale se precizează deschiderile construcţiilor, locaţia lor şi pasul în plan, dimensiunile secţiunilor transversale, înălţimea încăperilor, cotele nodurilor specifice, racordarea construcţiilor, distanţele dintre noduri etc.
Astfel sunt admise abateri în minus a grosimii laminatului din oţel Δ se ia în conformitate cu standardele în vigoare pentru barele de
otel. Valoarea Δ pentru tipurile principalele de
profile laminate (colţ, profil U, profil dublu T)
sunt prezentate în tabelul B.4 Anexa B. Existenţa toleranţelor în plus şi minus pentru grosimea laminatului creează o rezervă în limitele de aproximativ 1-2 mm. Trebuie de avut în
vedere faptul că până în anii 60 ai secolului
trecut profilele se laminau cu toleranţe în plus.
După rezultatele măsurătorilor se fac planurile cu localizarea reală a construcţiilor, secţi-
NCM A.09.03-2014, pag 21
планы с фактическим расположением конструкций, разрезы зданий, чертежи сечений
несущих конструкций и узлов сопряжений
конструкций и их элементов.
Для обмерных работ, по мере необходимости, применяются измерительные инструменты: линейки, рулетки, стальные струны, штангенциркули, нутромеры, щупы,
шаблоны, угломеры, уровни, отвесы, лупы,
измерительные микроскопы, а в случае необходимости используют специальные измерительные приборы: нивелиры, теодолиты, лазерные дальномеры, различные дефектоскопы и прочее, а также применяют
фотограмметрию. Все применяемые инструменты и приборы должны быть поверены
в установленном порядке.
При обследовании конструкций, независимо от их материала, проводят следующие
обмерные работы:
- уточняют разбивочные оси сооружения, его горизонтальные и вертикальные
размеры;
- проверяют пролеты и шаг несущих
конструкций;
- замеряют основные геометрические параметры несущих конструкций;
- определяют фактические размеры расчетных сечений конструкций и их элементов и проверяют их соответствие проекту;
unile de clădiri, desenele secţiunii construcţiilor portante şi nodurilor racordate ale construcţiilor şi elementele lor .
- определяют формы и размеры узлов
стыковых сопряжений элементов и их
опорных частей, проверяют их соответствие проекту;
- проверяют вертикальность и соосность
опорных конструкций, наличие и местоположение стыков, мест изменения сечений;
- замеряют прогибы, изгибы, отклонения
от вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы, смещения и сдвиги.
Кроме перечисленного, в зависимости от
вида конструкции, выполняют и другие обмерные
работы,
что
оговорено
в
разделах 6÷15.
- se determină dimensiunile şi formele nodurilor racordării cap la cap şi a pieselor lor
de sprijin, se verifica conformitatea acestora
cu proiectul;
Pentru lucrări de măsurare, după caz, se folosesc instrumente de măsurare: rigle, rulete,
coarde de oţel, şublere, interior, calibre, şabloane, raportoare, niveluri, fir cu plumb, lupe, microscoape de măsurare, şi dacă este necesar folosesc mijloace de măsurare speciale:
niveluri, teodolite, telemetru cu laser, defectoscoape diferite, de asemenea folosesc fotogrammetria. Toate instrumentele şi aparatele
folosite trebuie să fi verificate în modul stabilit.
La examinarea construcţiilor, indiferent de
materialul lor, se efectuează următoarele lucrări de măsurare:
- se precizează axele clădirii, dimensiunile
sale orizontale şi verticale;
- se verifica deschiderile şi pasul construcţiilor portante;
- se măsoară parametrii geometrici de bază
ale construcţiilor portante;
- se determină dimensiunile reale ale secţiunilor transversale calculate ale construcţiilor
şi elementele lor şi se verifică conformitatea
acestora cu proiectul;
- se verifica verticalitatea şi alinierea construcţiilor portante, prezenţa şi localizarea articulaţiilor, locurile de modificare a secţiuni;
- se măsoară curbele, încovoierea, abaterea
de la verticală, înclinările, umflările, distorsiunile şi deplasările.
Pe lângă cele enumerate, în funcţie de tipul
construcţiei se pot efectua şi alte lucrări de
măsurare, diferite de cele menţionat în capitolele 6÷15.
NCM A.09.03-2014, pag 22
6 ОСОБЕННОСТИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕТОННЫХ И
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
6 PARTICULARITĂŢILE
EXAMINĂRII CONSTRUCŢIILOR
DIN BETON ŞI BETON ARMAT
6.1 Определение технического состояния конструкций по внешним признакам
6.1 Definirea stării tehnice a construcţiilor conform semnelor (indicilor) sale exterioare.
6.1.1 Оценку технического состояния бетонных и железобетонных конструкций по
внешним признакам следует проводить на
основе:
- определения геометрических размеров
конструкций и их сечений, сопоставления
фактических размеров конструкций с проектными размерами;
- соответствия фактической статической
схемы работы конструкций принятой при
расчете;
- наличия трещин, сколов, выколов и
разрушений, месторасположения, характера
трещин и ширины их раскрытия;
- состояния защитных покрытий (лакокрасочных, штукатурных, защитных экранов и др.);
- прогибов и деформаций конструкций;
6.1.1 Evaluarea stării tehnice a elementelor
de beton şi beton armat conform semnelor
sale exterioare trebuie să se bazeze pe:
- признаков нарушения сцепления арматуры с бетоном;
- наличия разрыва арматуры;
- semnele nerespectării aderenţei armaturii
la beton;
- состояния анкеровки продольной и поперечной арматуры;
- наличия увлажняющих участков и поверхностных высолов, масляных пятен и
агрессивной среды в помещении, а также
конструкций, подвергшихся воздействию
нефтепродуктов;
- степени и глубины коррозии бетона и
арматуры.
6.1.2 Ширину раскрытия трещин в бетоне измеряют в местах максимального их
раскрытия и на уровне арматуры растянутой зоны элемента.
Степень раскрытия трещин сопоставляется с нормативными требованиями по пре-
- starea ancorării armaturii longitudinale şi
transversale;
- determinarea dimensiunilor geometrice
ale construcţiilor şi secţiunilor transversale,
compararea dimensiunilor reale cu dimensiunile de proiect;
- respectarea schemei statice reale ale structurilor adoptate în calcul;
- prezenţa fisurilor, ştirbiturilor, sfărâmărilor, distrugerilor, natura şi lăţimea lor de desfacere;
- starea acoperirii de protecţie (vopsele, ipsos, ecrane de protecţie, etc.);
- starea săgeţilor reale şi deformaţiile construcţiilor;
- prezenţa rupturii armaturii;
- prezenţa sectoarelor umezite şi a zonelor
exterioare eflorescente, petelor de ulei şi a
mediului agresiv în încăpere, precum şi a construcţiilor expuse influenţei de produse petroliere;
- extinderea gradului şi adâncimea coroziunii betonului şi armaturii;
6.1.2 Lăţimea desfacerii a fisurilor în beton
se măsoară în locuri cu lăţimea maximă a desfăşurării şi la nivelul amplasării în zona de
tensiune întinsă a elementului.
Gradul de desfacere a fisurilor se compară
cu cerinţele normative pentru starea de limită
NCM A.09.03-2014, pag 23
дельным состояниям второй группы в зависимости от вида и условий работы конструкции.
6.1.3 Трещины в бетонных и железобетонных конструкциях следует различать по
времени их появления в доэксплуатационный и эксплуатационный периоды.
К трещинам, появившимся в доэксплуатационный период, относятся:
технологические;
a celui de al doilea grup, în dependenţă de aspect şi condiţiile de funcţionare a construcţiei.
• усадочные трещины, вызванные быстрым высыханием поверхностного слоя бетона и сокращением объема или неравномерным его охлаждением;
• трещины, возникающие в сборных железобетонных элементах в процессе складирования, транспортировки и монтажа,
при которых конструкции подвергались силовым воздействиям от собственного веса
по схемам, не предусмотренным проектом.
К трещинам, появившимся в эксплуатационный период, относятся:
• трещины, возникшие в результате температурных деформаций из-за нарушения
требований устройства температурных
швов;
• трещины, вызванные неравномерностью осадок фундаментов и деформаций
грунтового основания;
• трещины, обусловленные силовыми
воздействиями, превышающими трещиностойкость или несущую способность железобетонных элементов.
6.1.4 Трещины силового характера необходимо анализировать с точки зрения напряженно-деформированного
состояния
конструкций. В железобетонных элементах
наиболее характерными и опасными являются следующие виды трещин:
a) в изгибаемых элементах, работающих
по балочной схеме (балки, прогоны), возникают трещины, перпендикулярные (нормальные) продольной оси, вследствие появления растягивающих напряжений в зоне
действия максимальных изгибающих мо-
• fisuri de contracţie, provocate de uscarea
rapidă a stratului superficial al betonului şi de
reducerea volumului sau răcirii lui neuniforme;
6.1.3 Fisurile în construcţiile de beton şi
beton armat trebuie de deosebit după timpul
apariţiei lor - în perioadele până sau în timpul
exploatării.
Din fisurile apărute în perioada până la exploatare fac parte:
• tehnologice;
• fisuri care apar în elementele din beton
armat în timpul depozitării, transportării şi
montării, când construcţiile au fost supuse
acţiunii forţelor de greutate proprie după
scheme neprevăzute de proiect.
Din fisurile apărute în faza de exploatare
fac parte:
• fisuri provocate de deformări termice, din
cauza încălcării cerinţelor de amenajare a rosturilor de temperatură;
• fisuri provocate de tasări neuniforme a
fundaţiilor şi deformaţiilor terenului de fundaţie;
• fisuri cauzate de acţiunea forţelor, care
depăşesc rezistenţa la fisurare sau capacitatea
portantă a elementelor din beton armat.
6.1.4 Fisurile provocate de acţiunea forţelor
puternice trebuie să fie analizate din punct de
vedere a stării de deformare sub tensiune a
construcţiilor. În elementele de beton armat
cele mai caracteristice şi periculoase tipuri de
fisuri sunt următoarele:
а) în elementele solicitate la încovoiere, care lucrează conform schemei (modelului) de
calcul a grinzii (grinzi, panele) apar fisuri
perpendiculare (normale) faţă de axa longitudinală, datorite apariţiei tensiunilor de întindere în zona de acţionare a momentelor maxime
de încovoiere şi fisuri înclinate faţă de axa
NCM A.09.03-2014, pag 24
ментов и трещины, наклонные к продольной оси, вызванные главными растягивающими напряжениями в зонах действия существенных перерезывающих сил и изгибаемых моментов (рис.6.1).
longitudinală, provocate de tensiuni principale
de întindere în zonele de acţionarea forţelor
esenţiale de forfecare şi a momentelor de încovoiere (fig. 6.1).
Рис. 6.1 Характерные трещины в изгибаемых железобетонных элементах, работающих
по балочной схеме
Fig.6.1 Fisuri tipice în elementele din beton armat solicitate la încovoiere, care lucrează după
modelul (schema) grindei
1-нормальные трещины в зоне максимального
изгибающего
момента;
2-наклонные трещины в зоне максимальной
поперечной силы; 3-трещины и раздробление бетона, в сжатой зоне элемента
1-fisuri verticale în zona de moment maxim
de încovoiere; 2-fisuri înclinate în zona de
forţă maximă de forfecare; 3-fisuri şi sfărâmarea betonului în zona comprimată a elementului.
Рис. 6.2 Характерные трещины на нижней поверхности плит
Fig. 6.2 Fisuri tipice pe faţa exterioară de jos a plăcilor
а - работающих по балочной схеме при
≤3; b – опертых по контуру при
/ <3; c – тоже, при / =1; d – опертых
по трем сторонам при / ≤1,5; e – то же,
при / >1,5
а – solicitate după schema grinzii la
≤3; b – sprijiniți pe contur cu / <3;
c – de asemenea, pentru / =1; d – sprijinite
pe trei laturi cu / ≤1,5; e – la fell, cu
/ >1,5
NCM A.09.03-2014, pag 25
Рис. 6.3 Трещины вдоль продольной арматуры в сжатых элементах
Fig. 6.3 Fisuri de-a lungul barelor de armatură longitudinală în elemente comprimate
Рис. 6.4 Трещины по всей высоте сечений элементов, изгибаемых в двух плоскостях
Fig. 6.4 Fisuri pe toată înălţimea secţiunilor transversale ale elementelor, solicitate încovoierii în
două planuri
Рис. 6.5 Трещины в опорной части предварительно напряженного элемента:
1 – при нарушении анкеровки напряженной арматуры; 2 – при недостаточности косвенного
армирования сечения на действие усилия обжатия.
Fig. 6.5 Fisuri în partea de sprijin a elementului precomprimat:
1 – când sunt încălcate regulile de ancorare a armaturii; 2 – când armarea tangenţială a secţiunii
este insuficientă la acţiunea efortului de strângere.
NCM A.09.03-2014, pag 26
Рис. 6.6 Характерные повреждения силового происхождения в железобетонных фермах с
нижним предварительно напряжённым поясом:
1 – наклонная трещина опорного узла; 2- откол лещадок; 3- лучеобразные и вертикальные трещины; 4 – горизонтальная трещина; 5 – вертикальные (нормальные) трещины в растянутых элементах; 6 – наклонные трещины в сжатом поясе фермы; 7 – трещины в узле нижнего
пояса в месте примыкания растянутого раскоса
Fig. 6.6 Deteriorări tipice de origine forţată în ferma de beton armat cu talpa inferioară precomprimată:
1 – fisură oblică (înclinată) în nodul de sprijin; 2- spargerea dalelor; 3- fisuri radiale şi verticale; 4 – fisură laterală; 5 – fisuri verticale (normale) în elementele întinse; 6 – fisuri înclinate în
zona comprimată a fermei; 7 – fisuri în nodul tălpii inferioare în locul joncţiunii diagonalei întinse.
Нормальные трещины имеют максимальную ширину раскрытия в крайних растянутых волокнах сечения элемента. Наклонные трещины начинают раскрываться
в средней части боковых граней элемента –
в зоне действия максимальных касательных
напряжений, а затем развиваются в сторону
растянутой грани.
Образование наклонных трещин на
опорных концах балок и прогонов свидетельствует о недостаточной их несущей
способности по наклонным сечениям.
Вертикальные и наклонные трещины в
пролетных участках балок и прогонов свидетельствуют о недостаточной их несущей
способности по изгибающему моменту.
Раздробление бетона сжатой зоны сечений изгибаемых элементов указывает на
исчерпание несущей способности конструкции;
b) в плитах возникают следующие трещины:
Fisurile verticale au o lăţime maximă de
deschidere în fibrele întinse la secţiunea extremă a elementului. Fisuri înclinate încep să
apară în mijlocul feţelor laterale a elementului
- în zona de tensiuni maxime tangenţiale, şi
apoi evoluează spre faţa întinsă.
Apariţia fisurilor înclinate la capetele de
sprijin a grinzilor şi lonjeroanelor, certifică
despre capacitatea portantă insuficientă a secţiunilor oblice.
Fisurile verticale şi înclinate în deschiderea
grinzilor şi lonjeroanelor, certifică despre capacitatea portantă insuficientă a momentului
de încovoiere.
Fărâmiţarea betonului, în zona comprimată
a secţiunilor supuse încovoierii, indică la epuizarea capacităţilor portante a construcţiei;
b) în plăci apar următoarele fisuri:
NCM A.09.03-2014, pag 27
- в средней части плиты, имеющие направление поперек рабочего пролета с максимальным раскрытием на нижней поверхности плиты;
- на опорных участках, имеющие направление поперек рабочего пролета с максимальным раскрытием на верхней поверхности плиты;
- радиальные и концевые, с возможным
отслоением или отпадением защитного
слоя и разрушением бетона плиты;
- вдоль арматуры по нижней плоскости
стены.
Трещины на опорных участках плит поперек рабочего пролета свидетельствуют о
недостаточной несущей способности по изгибающему опорному моменту.
Характерно развитие трещин силового
происхождения на нижней поверхности
плит с различным соотношением сторон
(рис. 6.2). При этом бетон сжатой зоны может быть не нарушен. Смятие бетона сжатой зоны указывает на опасность полного
разрушения плиты;
c) в колоннах образуются вертикальные
трещины на гранях колонн и горизонтальные.
Вертикальные трещины на гранях колонн могут появляться в результате чрезмерного изгиба стержней арматуры. Такое
явление может возникнуть в тех колоннах и
их зонах, где редко поставлены хомуты
(рис. 6.3).
Горизонтальные трещины в железобетонных колоннах не представляют непосредственной опасности, если ширина их
невелика, однако через такие трещины могут в арматуру попасть увлажненный воздух и агрессивные реагенты, вызывая коррозию металла.
Появление продольных трещин вдоль
арматуры в сжатых элементах свидетельствует о разрушениях, связанных с потерей
устойчивости (выпучиванием) продольной
сжатой арматуры из-за недостаточного ко-
- în mijlocul plăcii, orientate transversal
traveei de lucru a plăcii, cu o deschidere maximă pe faţa de jos a plăcii;
- pe sectoare de sprijin orientate transversal
traveei de lucru a plăcii, cu o deschidere maximă pe suprafaţa superioară a plăcii;
- radiale şi la capete, cu posibilă defoliere,
desprindere a stratului de protecţie şi distrugerea betonului plăcii;
- de-a lungul armaturii pe planul de jos a
plăcii.
Fisurile în zonele de suport pe plăci orientate transversal traveei de lucru, legalizează
despre o capacitate de încărcare insuficientă a
momentului de încovoiere de sprijin.
Este caracteristic faptul desfăşurării fisurilor de origine forţată pe faţa exterioară de jos
a plăcilor cu diferite rapoarte de aspect
(fig. 6.2). Cu toate acestea, betonul în zona
comprimată a plăcii poate fi nedegradat. Strivirea betonului în zona comprimată indică la
pericolul de degradare completă a plăcii.
c) în coloane se formează fisuri verticale şi
orizontale pe feţele laterale a acestora.
Fisurile verticale pe feţele laterale ale coloanelor pot apărea ca rezultat a încovoierii
excesive a barelor de armatură. Acest fenomen poate apărea în acele coloane şi zone în
care rareori sunt amplasate (puse) etriere de
armatură.(fig. 6.3).
Fisurile orizontale în coloane de beton armat nu prezintă un pericol nemijlocit imediat,
dacă lăţimea lor este mică, însă prin aceste
fisuri poate să treacă supape de aer umidificat
şi reactivi agresivi, cauzând coroziunea metalului.
Apariţia fisurilor longitudinale de-a lungul
barelor de armatură în elementele comprimate, certifică despre distrugeri, legate de pierderea stabilității armaturii longitudinale comprimate, din cauza cantităţii insuficiente a armaturii transversale;
NCM A.09.03-2014, pag 28
личества поперечной арматуры;
d) появление в изгибаемых элементах
поперечной, практически перпендикулярной продольной оси элемента, трещины,
проходящей через все сечение (рис. 6.4),
может быть связано с воздействием дополнительного изгибающего момента в горизонтальной плоскости, перпендикулярной
плоскости действия основного изгибающего момента (например, от горизонтальных
сил, возникающих в подкрановых балках).
Такой же характер имеют трещины в растянутых железобетонных элементах, но при
этом трещины просматриваются на всех
гранях элемента, опоясывают его;
e) трещины на опорных участках и торцах железобетонных конструкций.
Обнаруженные трещины у торцов предварительно напряженных элементов, ориентированные вдоль арматуры, указывают
на нарушение анкеровки арматуры. Об этом
же свидетельствуют и наклонные трещины
в приопорных участках, пересекающие зону расположения предварительно напряженной арматуры и распространяющиеся
на нижнюю грань края опоры (рис. 6.5);
f) элементы решетки раскосных железобетонных ферм могут испытывать сжатие,
растяжение, а в опорных узлах – действие
перерезывающих сил. Характерные повреждения при разрушении отдельных участков таких ферм приведены на рис. 6.6. В
опорном узле могут возникнуть помимо
трещин 1,2 (рис. 6.5) повреждения типа
1,2,4 (рис. 6.6), свидетельствующие об отсутствие или недостаточности поперечного
армирования в обжатом бетоне. Нормальные (перпендикулярные к продольной оси)
трещины типа 5 (см. рис. 6.5) появляются в
растянутых стержнях при необеспеченности трещиностойкости элементов. Появление повреждений в виде лешадок типа 2
свидетельствует об исчерпании прочности
бетона на отдельных участках сжатого пояса или на опоре.
d) apariţia în elementele supuse încovoierii
fisurii transversale, practic, perpendiculare
axei longitudinale a elementului, fisurii, care
trece peste toate secţiunile transversale
(fig. 6.4), poate fi legată cu impactul de momentul suplimentar de încovoiere în plan orizontal perpendicular pe planul principal de
acţiune a momentului de încovoiere (de ex.:
de la forţele orizontale apărute în grinzi a podului rulant). Aceleaşi caracteristici au fisurile
în elementele de beton armat supuse întinderii, dar fisurile sunt vizualizate pe toate feţele
elementului, şi îl înconjoară;
e) fisuri în zonele de sprijin şi pe secţiuni
frontale în construcţii din beton armat.
Fisuri detectate la capetele elementelor precomprimate orientate de-a lungul armaturii,
indică la încălcarea ancorării armaturii. Acest
lucru, de asemenea, certifică şi fisurile înclinate în zonele de subsuport la intersecția zonei de trecere a armaturii pretensionate, care
se extinde până la marginea inferioară a feţei
de sprijin (fig. 6.5);
f) elementele zabrelor a fermei şi zăbrele
triunghiulare din beton armat pot suferi compresiune, întindere, dar în nodul de sprijin –
acţiunea forţelor de forfecare. Leziuni caracteristice în distrugerea secţiunilor individuale
ale acestor ferme sunt prezentate în fig. 6.6. În
nodul de sprijin pot să apară pe lângă fisuri
1,2 (fig. 6.5) deteriorări de tip 1,2,4 (fig. 6.6),
care indică o lipsă sau insuficienţă a armaturii
transversale în beton tensionat. Fisurile normale (perpendiculare axei longitudinale) de
tipul 5 (vezi fig. 6.5) apar în bare întinse cu
nesiguranţa rezistenţei la fisurare ale elementelor. Apariţia leziunilor de forma de lespede
de tip 2 certifică despre epuizarea rezistenţei
betonului în unele zone ale tălpii comprimate,
sau pe un suport.
NCM A.09.03-2014, pag 29
6.1.5 Дефекты в виде трещин и отслоения бетона вдоль арматуры железобетонных элементов могут быть вызваны и коррозионным разрушением арматуры. В этих
случаях происходит нарушение сцепления
продольной и поперечной арматуры с бетоном. Нарушение сцепления арматуры с бетоном за счет коррозии можно установить
простукиванием поверхности бетона (при
этом прослушиваются пустоты).
Продольные трещины вдоль арматуры с
нарушением сцепления ее с бетоном могут
быть вызваны и температурными напряжениями при эксплуатации конструкций с
систематическим нагревом свыше 300 °С
или от последствий пожара.
В изгибаемых элементах, как правило,
появлению трещин способствует увеличение прогибов и углов поворота. Недопустимыми (аварийными) можно считать прогибы
изгибаемых
элементов
более
1/50 пролета при ширине раскрытия трещин в растянутой зоне более 0,5 мм.
6.1.5 Defecte sub formă de fisuri şi defolieri a betonului de-a lungul elementelor din
beton armat pot fi cauzate de degradarea corozivă a armaturii. În aceste cazuri, are loc
nerespectarea aderenţei armaturii longitudinale şi transversale la beton. Nerespectarea aderenţei armaturii la beton din cauza coroziunii
se poate stabili prin ciocănirea suprafeţei de
beton (astfel, se aud goluri).
6.1.6 Определение и оценку состояния
лакокрасочных покрытий железобетонных
конструкций следует производить по методике, изложенной в ГОСТ 6992-68. При
этом фиксируются следующие основные
виды повреждений: растрескивания и отслоения, которые характеризуются глубиной разрушения верхнего слоя (до грунтовки), пузыри и коррозионные очаги, характеризуемые размером очага (диаметром),
мм. Площадь отдельных видов повреждений покрытия выражают ориентировочно в
процентах по отношению ко всей окрашенной поверхности конструкции (элемента).
Эффективность защитных покрытий при
воздействии на них агрессивной производственной среды определяется по состоянию
бетона конструкций после удаления защитных покрытий.
6.1.7 При наличии увлажненных участков и поверхностных высолов, ржавых и
6.1.6 Definirea şi evaluarea acoperirii construcţiilor de beton armat cu lac şi vopsea trebuie să fie realizată prin metoda descrisă în
ГОСТ 6992-68. În acelaşi timp, să stabilească
următoarele tipuri principale de leziuni: crăpare și destratificare, care se caracterizează
prin adâncimea distrugerii startului superior
(până la grunduire), bule şi focare corozive,
caracterizate cu dimensiunile focarului (diametru), mm. Zona de acoperire a anumitor
tipuri de leziuni să exprime aproximativ în
procente în raport cu suprafaţa totală a construcţiei (elementului) vopsite.
Fisurile longitudinale de-a lungul armaturii
din cauza încălcării aderenței ei la beton pot fi
cauzate şi de tensiuni termice în timpul exploatării construcţiilor cu încălzirea sistematică a acestora mai sus de 300 °С sau din cauza
incendiului apărut.
În elementele încovoiate, de obicei, ivirii
fisurilor contribuie creşterea săgeţilor şi unghiurilor de rotaţie reciprocă a secţiunilor.
Inadmissible (de urgenţă) pot fi considerate
săgeţile elementelor încovoiate cu raportul
mai mare de 1/50 a traveei elementului de
construcţii, dacă lăţimea deschiderii crăpăturilor în zona de întindere este mai mare de
0,5 mm.
Eficienţa straturilor de protecţie, atunci
când acestea sunt supuse influenţei mediului
industrial agresiv, se determină conform stării
betonului în construcţii după înlăturarea staturilor de protecţie.
6.1.7 În prezenţa zonelor umezite şi eflorescente de suprafaţă, petelor de rugină şi ulei
pe suprafeţele betonului a construcţiilor se
NCM A.09.03-2014, pag 30
масляных пятен на бетоне конструкций определяют величину этих участков и причину их появления.
6.1.8 Железобетонные конструкции, эксплуатируемые в зданиях и сооружениях,
технологический процесс в которых связан
с применением нефтепродуктов, их переработкой, могут быть подтверждены отрицательному воздействию этих продуктов.
Наибольшему воздействию, обычно, подвержены перекрытия.
При обследовании конструкций, пропитанных нефтепродуктами, в дополнение к
прочему, необходимо:
- произвести общий осмотр конструкций,
зафиксировать расположение участков и
зон пропитки;
- определить глубину пропитки с нижней
(потолочной) поверхности конструкции
контрольным вскрытием бетона сначала на
глубину 20-30 мм;
- установить вид нефтепродуктов, пропитавших железобетон.
Пропитка железобетона различными видами нефтепродуктов по-разному сказывается на состоянии и прочности конструкции:
- минеральные масла всех марок и мазуты снижают прочность бетона и сцепление
арматуры с бетоном;
- дизельное топливо и масляные эмульсии снижают прочность бетона и сцепление
арматуры, но в меньшей степени, чем масла
и мазуты;
- керосин и бензин, практически, не
снижают прочность бетона.
6.1.9 В процессе визуальных обследований производится ориентировочная оценка
прочности бетона. В этом случае можно
использовать способ простукивания поверхности конструкции слесарным молотком и по зубилу в соответствии с указаниями, приведенными в [1.23, 2.6].
6.1.10 Результаты визуального осмотра
железобетонных конструкций фиксируют в
determină valoarea acestor zone şi motivul
ivirii lor.
6.1.8 Construcţiile din beton armat, supuse
exploatării în clădiri şi instalaţii la care procesul tehnologic este implicat cu utilizarea produselor petroliere şi prelucrării lor, pot fi expuse influenţei negative ale acestor produse.
Cele mai afectate sunt, de obicei, planşeele
din beton armat.
La examinarea construcţiilor impregnate de
produse petroliere în completare faţă de celelalte , trebuie :
- de efectuat o examinare generală a construcţiilor, de fixat amplasarea zonelor şi sectoarelor de impregnare;
- de determinat adâncimea de impregnare în
partea de jos (plafon) pe suprafaţa construcţiei
din panouri prin deschiderea de control a betonului, mai întâi la adâncimea de 20-30 mm;
- de stabilit felul de produse petroliere impregnate în beton armat.
Impregnarea betonului armat cu diverse tipuri de produse petroliere deferent influenţează la rezistenţa şi starea construcţiei:
- uleiuri minerale de diferite feluri și păcuri,
reduc rezistența betonului şi aderenţa armaturii la beton;
- emulsiile de ulei şi motorină reduc rezistenţa betonului şi aderenţa armaturii la beton,
dar într-o măsură mai mică decât uleiurile şi
păcura;
- gazul laminat şi benzina, practic, nu reduc
rezistenţa betonului.
6.1.9 În procesul de studii vizuale se execută evaluarea orientativă a rezistenţei betonului. În acest caz, se poate utiliza metoda de
ciocănire pe suprafaţa construcţiei cu ciocan
de lăcătuş pe daltă în conformitate cu instrucţiunile date în [1.23, 2.6].
6.1.10 Rezultatele vizuale a construcţiilor
din beton armat, se fixează sub forma unei
hărţi de defecte, trasate pe planurile schemati-
NCM A.09.03-2014, pag 31
виде карты дефектов, нанесенных на схематические планы или разрезы здания, или
составляют таблицы дефектов с рекомендациями по классификации дефектов и повреждений.
Классификация и причины возникновения (наиболее характерных) дефектов и повреждений в железобетонных конструкциях
приведены в табл. 9, приложения G. Более
подробная классификация приведена в рекомендациях [2.5].
ce sau secţiunile ale clădirilor, sau se compun
tabele de recomandări, privind clasificarea
defectelor şi leziunilor.
6.2 Детальное обследование бетонных
и железобетонных конструкций
6.2 Examinarea detaliată a construcţiilor
de beton şi beton armat
Общие указания
6.2.1 Устанавливают:
а) степень агрессивности среды по
СНиП 2.03.11-85, ГОСТ 3184 и [1.7], состояние антикоррозионной защиты, проницаемость, однородность и сплошность бетона, толщину защитного слоя, степень и
глубину коррозии арматуры, фактические
нагрузки и эксплуатационные воздействия;
b) участки для контроля прочности бетона, которые, как правило, должны располагаться:
- для изгибаемых, а также внецентренносжатых и внецентренно-растянутых элементов в расчетных сечениях со стороны
сжатой зоны бетона и на участках анкеровки арматуры;
- в зонах с пониженной прочностью бетона, а также на напряженных участках при
эксплуатации (вследствие протечек, попеременного замораживания и оттаивания и
др. причин, выявленных на основе предварительных обследований по внешним признакам);
- равномерно по всей остальной поверхности конструкций.
6.2.2 Устанавливают участки для контроля армирования конструкций (диаметра,
размещения арматуры, толщины защитного
слоя), которые как правило, должны распо-
Clasificarea şi cauzele (cele mai tipice)
apariţiei a defectelor şi leziunilor în construcţiile din beton armat sunt prezentate în
tabelul 9, anexa G. O clasificare mai detaliată
este prezentată în recomandările [2.5].
Indicaţii generale
6.2.1 Stabilesc:
а) Gradul de agresivitate a mediului în conformitate cu СНиП 2.03.11-85, ГОСТ 3184 şi
[1.7], starea de protecţie anticorozivă, permeabilitatea, uniformitatea şi compactitatea betonului, grosimea stratului de protecţie a betonului, amplasarea şi adâncimea coroziunii
armaturii, sarcinile reale şi acţiunile de exploatare;
b) sectoarele de control al rezistenţei betonului, de regulă, trebuie să fie plasate:
- pentru elementele încovoiate, de asemenea, pentru elementele excentric comprimate
şi excentric întinse în secţiunile de calcul din
partea zonei comprimate a betonului şi în zonele de ancorare a armaturii;
- în zonele cu rezistenţă scăzută a betonului, precum şi în zonele tensionate în timpul
funcţionării (din cauza scurgerilor, congelării
şi decongelării alternative şi din alte cauze,
identificate pe baza examinării preliminare
după indicele externe);
- uniform pe tot restul suprafeţei.
6.2.2 Stabilirea sectoarelor de control a armaturii construcţiilor (diametrului, amplasării
armaturii, grosimea stratului de protecţie),
care, de obicei, trebuie să fie amplasate:
NCM A.09.03-2014, pag 32
лагаться:
- в местах повышенного раскрытия трещин;
- для внецентренно-сжатых и растянутых
элементов с малым эксцентриситетом при
отсутствии отрывов арматуры - в предельном, удобном для осмотра сечении по длине конструкции;
- для внецентренно-сжатых и – растянутых элементов с большим эксцентриситетом, а также для изгибаемых конструкций;
- в расчетных сечениях;
- при переменном по длине конструкции
армировании (за счет обрывов и отгибов
арматуры)- в сечениях в которых изменяется количество арматуры.
Поперечная арматура должна обследоваться на опорных участках, а при наличии
узлов и стыков - в узлах и стыках.
6.2.3 Выполняется необходимый объем
обмерных работ в соответствии с требованиями п. 5.18.
6.2.4 Разрушение бетона в конструкциях
при их эксплуатации происходит под воздействием многих химических и физикомеханических факторов. К ним относятся
неоднородность бетона, повышенные напряжения в материале различного происхождения, приводящие к микроразрывам в
материале, попеременное увлажнение и высушивание, периодические замораживания
и оттаивания, резкие перепады температур,
воздействие солей и кислот, выщелачивание, нарушение между цементным камнем
и заполнителями, коррозия стальной арматуры, разрушение заполнителей под воздействием щелочей цемента.
Сложность изучения процессов и факторов, обуславливающих разрушения бетона
и железобетона, объясняется тем, что в зависимости от условий эксплуатации и срока
службы конструкций одновременно действует очень много факторов, приводящих к
изменениям структуры и свойств материалов.
- în locurile de deschiderea majoră a fisurilor;
- pentru elementele excentric comprimate şi
întinse cu o excentricitatea mică în absenţa
ruperii armaturii în secţiunea – în secţiunea in
extremă, convenabilă pentru examinarea pe
lungimea construcţiei;
- pentru elementele excentric comprimate şi
întinse cu o excentricitatea mare, precum şi
pentru construcţii încovoiate;
- în secţiunile de calcul;
- la o armare variabilă de-a lungul construcţiei (datorita rupturilor şi îndoirii armaturii) –
în secţiunile în care cantitatea de armatură
variază.
Armatura transversală trebuie să fie testată
în locuri de sprijin, şi în prezenţa de noduri şi
îmbinări – în noduri şi îmbinări.
6.2.3 Să execute cantitatea necesară de lucrări de măsurat în conformitate cu cerinţele
pct. 5.18.
6.2.4 Distrugerea betonului în construcţii în
timpul exploatării lor este influenţată de mulţi
factori chimice, fizice şi fizico-mecanice.
Acestea includ neomogenitatea betonului,
tensiunile majorate în materialul de origini
diferite, care duc la microrupturi în material,
umezirea şi uscarea alternativă, congelarea şi
decongelarea periodică, variaţia bruscă a temperaturii, expunerea la săruri şi acizi, extracţia
prin dizolvare,încălcarea rezistenţei între piatra de ciment şi agregate,coroziunea armaturii
de oţel, distrugerea agregatelor sub influenţa
alcalinilor de ciment.
Complexitatea studierii proceselor şi factorilor, care cauzează distrugerea betonului şi
betonului armat, datorită faptului că, în dependenţă de condiţiile de exploatare şi de durata de viaţă a construcţiilor acţionează foarte
mulţi factori, care conduc la modificări în
structura şi proprietăţile materialelor.
NCM A.09.03-2014, pag 33
6.2.5 Для большинства конструкций, соприкасающихся с воздухом, карбонизация
является характерным процессом, который
ослабляет защитные свойства бетона.
6.2.6 Для определения степени коррозионного разрушения бетона (степени карбонизации, состава новообразований, структурных нарушений бетона) используются
физико-химические методы.
Исследование химического состава новообразований, возникших в бетоне под
воздействием агрессивной среды, производится с помощью дифференциальнотермического и рентгеноструктурного методов, выполняемых в лабораторных условиях на образцах, отобранных из эксплуатируемых конструкций.
Изучение структурных изменений бетона производится с помощью ручной лупы,
дающей небольшое увеличение. Такой осмотр позволяет изучить поверхность образца, выявить наличие крупных пор, трещин
и других дефектов.
С помощью микроскопического метода
можно выявить взаимное расположение и
характер сцепления цементного камня и
зерен заполнителя; состояние контакта между бетоном и арматурой; форму, размер и
количество пор; размер и направление трещин.
6.2.7 Определение глубины карбонизации бетона производят по изменению величины водородного показателя рН.
В случае если бетон сухой, смачивают
поверхность скола чистой водой, которой
должно быть столько, чтобы на поверхности бетона не образовалась видимая пленка
влаги. Избыток воды удаляют чистой
фильтровальной бумагой. Влажный сухой
бетон увлажнения не требует.
6.2.5 Pentru majoritatea construcţiilor care
intră în contact cu aerul, carbonatarea este un
proces tipic care slăbeşte proprietăţile de protecţie a betonului.
На скол бетона с помощью капельницы
или пипетки наносят 0,1 %- ый раствор фенолфталеина в этиловом спирте. При изменении рН от 8,3 до 14 окраска индикатора
изменяется от бесцветной до ярко-
La spargerea (ştirbirea) betonului cu o picurătoare sau cu o pipetă se aplică o soluţie de
0,1 % de fenolftaleină în spirt de etanol. Prin
modificarea Ph-ului de la 8,3 până la 14 culoarea indicatorului se schimbă de la incolor
la roşu aprins. Ruptura proaspătă a probei de
6.2.6 Pentru a determina gradul de distrugere prin coroziune a betonului (gradul de carbonatare, compoziţia produselor de hidratare,
defectele structurale a betonului) se utilizează
prin metode fizico-chimice.
Studierea compoziţiei chimice a produsului
nou creat, care apare în beton sub influenţa
mediului agresiv, se realizează prin metode de
măsurare diferenţial-termice şi cu raze-X
structurale, efectuate în laborator pe probe
prelevate de la construcţii exploatate.
Studierea schimbărilor structurale a betonului se produce cu ajutorul lupei de mână, oferind o majorare maximală. Acest control permite cercetarea suprafeţei probei, relevă prezenţa unor pori mari, fisurilor şi altor defecte.
Folosind metoda microscopică se poate de
identificat amplasarea reciprocă şi natura aderenţei pietrei de ciment şi a granulelor agregatelor; starea de conexiune dintre beton şi armatură; forma, dimensiunea şi numărul de
pori; mărimea şi direcţia fisurilor.
6.2.7 Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului se produce prin modificarea
valorii Ph-ului.
În cazul dacă, betonul este uscat, suprafaţa
de clivaj, se umezeşte cu apă pură, cantitatea
căruia ar trebui să fie suficientă, astfel încât
pe suprafaţa betonului să nu se formeze o peliculă vizibilă de umiditate. Excesul de apă se
îndepărtează cu ajutorul hârtiei de filtru curat.
Betonul umed şi betonul-uscat nu necesită
umiditate.
NCM A.09.03-2014, pag 34
малиновой. Свежий излом образца бетона в
карбонизированной зоне после нанесения
на него раствора фенолфталеина имеет серый цвет, а в некарбонизированной зоне
приобретает ярко-малиновую окраску.
Примерно через минуту после нанесения
индикатора измеряют линейкой с точностью до 0,5 мм расстояние от поверхности
образца до границы ярко окрашенной зоны
в направлении, нормальном к поверхности.
Измеренная величина есть глубина карбонизации бетона. В бетонах с равномерной
структурой пор граница ярко окрашенной
зоны расположена обычно параллельно наружной поверхности. В бетонах с неравномерной структурой пор граница карбонизации может быть извилистой. В этом случае
необходимо измерять максимальную и
среднюю глубину карбонизации бетона.
6.2.8 Факторы, влияющие на развитие
коррозии бетонных и железобетонных конструкций, делятся на две группы: связанные со свойствами внешней среды - атмосферных и грунтовых вод, производственной среды и т.п., и обусловленные свойствами материалов (цемента, заполнителей,
воды и т.п.) конструкций.
Для
эксплуатируемых
конструкций
очень трудно определить, сколько и каких
химических элементов осталось в поверхностном слое и способны ли они дальше
продолжать свое разрушающее действие.
Оценивая опасность коррозии бетонных и
железобетонных конструкций, необходимо
знать характеристики бетона: его плотность, пористость, количество пустот и др.
При обследовании технического состояния
конструкций эти характеристики должны
находиться в центре внимания обследователя.
Процессы коррозии железобетонных
конструкций и методы защиты от нее очень
сложны и разнообразны. Они рассматриваются в специальной литературе.
6.2.9 Разрушение арматуры в бетоне
beton în zona carbonizată după aplicarea soluției de fenolftaleină este de culoare gri, iar în
zona necarbonizată devine de culoarea roşu
aprins.
Aproximativ după un minut de la aplicarea
indicatorului se măsoară cu rigla cu precizie
de măsurare până la 0,5 mm distanţă de la suprafaţa probei până la zona limită de culoare
roşu aprins, îndreptată în direcţia normală
spre suprafaţă. Valoarea măsurată este adâncimea de carbonitare a betonului. În betoanele
cu o structură uniformă a porilor limita zonei
de culoare roşu aprins este în general, paralelă
cu suprafaţa exterioară. În betoanele cu structura porilor neregulată limita zonei de carbonatare poate fi sinoidală. În acest caz, este necesar de măsurat adâncimea maximă şi medie
de carbonatare a betonului.
6.2.8 Factorii care influenţează la dezvoltarea coroziunii betonului în construcţii din beton şi beton armat sunt împărţite în două grupe: cele asociate cu proprietăţile de mediu exterior – apelor atmosferice şi subterane, mediului înconjurător de producţie şi etc., precum
şi datorită proprietăţilor de materiale (cimentului, agregatelor, apei şi etc.) a construcţiilor.
În construcţiile supuse exploatării este foarte dificil de a determina cât de multe şi ce
elemente chimice au rămas în stratul superficial de suprafaţă şi dacă acestea pot să continue efectul său distructiv. La evaluarea riscului de coroziune a betonului în construcţii din
beton şi beton armat, este necesar să se cunoască caracteristicile betonului: densitatea,
porozitatea, cantitatea golurilor şi altele. La
examinarea stării tehnice a construcțiilor,acestea caracteristice ar trebui să fie în
centrul atenţiei al inspectorului.
Procesul de coroziune a construcţiilor din
beton armat şi metodele de protecţie împotriva ei sunt foarte complexe şi variate. Acestea
sunt abordate în literatura specială.
6.2.9 Distrugerea armaturii în beton, se datorează pierderii proprietăţilor de protecţie a
NCM A.09.03-2014, pag 35
обусловлено потерей защитных свойств бетона и доступом к ней влаги, кислорода
воздуха или кислотообразующих газов.
Коррозия арматуры в бетоне является электрохимическим процессом. Поскольку арматурная сталь неоднородна по структуре,
как и контактирующая с ней среда, создаются все условия для протекания электрохимической коррозии.
Коррозия арматуры в бетоне возникает
при уменьшении щелочности окружающего
арматуру электролита до рН, равного или
меньше 12, при карбонизации или коррозии
бетона.
6.2.10 Коррозия арматуры и закладных
деталей железобетонных конструкций может быть сплошной (равномерной и неравномерной), местной (язвы, пятна), точечной
(питтинги), а также в виде коррозионных
трещин (рис. 6.7).
a)
betonului şi accesului acesteia la umiditate,
oxigenul din aer sau gaze care formează acizi.
Coroziunea armaturii în beton este un proces
electrochimic. Deoarece oţelul de armatură
este eterogen în structură, ca şi mediul cu care
intră în contact, se creează toate condiţiile
pentru apariţia coroziunii electrochimice.
Coroziunea armaturii în beton se produce
odată cu scăderea alcalinităţii electrodului care înconjoară armatura până la un PH egal sau
mai mic de 12, cu carbonizarea sau coroziunea betonului.
Coroziunea armaturii şi a pieselor înglobate
a construcţiilor din beton armat poate fi continuă (uniformă şi neuniformă), locală (flagele,
pete), în puncte , precum şi sub forma de fisuri corozive (fig. 6.7).
b)
dlok
dlok
t lok
t lok
t°lok
c)
t°gen
d)
dlok
t lok
t°gen
t'lok
t gen t°gen
e)
t'lok
t nt t' gen t°gen
Рис. 6.7 Классификация коррозионных поражений стальных элементов:
а) местная точечная (питтинговая) коррозия; b) местная язвенная коррозия; c) местная коррозия пятнами; d) сплошная равномерная коррозия; e) сплошная неравномерная коррозия.
Fig. 6.7 Clasificarea deteriorării corozive a elementelor de oţel:
а) puncte locale de coroziune; b) coroziunea locală flagelă; c) coroziune locală cu pete; d) coroziune uniformă continuă; e) coroziune neuniformă continuă.
При оценке технического состояния ар-
La evaluarea stării tehnice a armaturii şi a
pieselor înglobate afectate de coroziune, este
NCM A.09.03-2014, pag 36
mai întâi necesar de stabilit tipul de coroziune
(stratul subţire de rugină, pete anumite, coroziunea uniform continuă, neuniform continuă,
stratificată, plăci de rugină, locală sub formă
de flagele, în puncte sub formă de puncte) şi
sectoarele afectate.
матуры и закладных деталей, пораженных
коррозией, прежде всего, необходимо установить вид коррозии (тонкий налет ржавчины, отдельные пятна, сплошная равномерная, сплошная неравномерная, слоистая,
пластины ржавчины, местная в виде язв,
точечная в виде питтингов) и участки поражения.
После определения вида коррозии необходимо установить источники воздействия
и причины коррозии арматуры.
6.2.11 Толщина продуктов коррозии определяется микрометром или с помощью
приборов, которыми замеряют толщину
немагнитных противокоррозионных покрытий на стали (например, ИТП-1,МТ-30Н и
др.).
Для арматуры периодического профиля
следует отмечать остаточную выраженность рифов после зачистки.
В местах, где продукты коррозии стали
хорошо сохраняться, можно по их толщине
ориентировочно судить о глубине коррозии
по отношению:
După determinarea tipului de coroziune este necesar de a identifica sursele de acţiune şi
cauzele provocării coroziunii.
6.2.11 Grosimea produselor de coroziune
se determină cu micrometru sau cu un instrument care măsoară grosimea acoperirilor anticorozive nemagnetice pe oţel (de ex.: ИТП-1,
МТ-30Н-1,etc.).
Pentru armatura cu profil periodic este necesar de însemnat asperitatea reziduală a strierii după curăţare.
În locurile, în care produsele de coroziune
bine se păstrează, după grosimea lor se poate
stabili orientativ adâncimea coroziunii după
relaţia:
≈0,6
где:
- средняя глубина сплошной равномерной коррозии стали;
- толщина продуктов коррозии.
6.2.12 Выявление состояния арматуры
элементов железобетонных конструкций
производится путем удаления защитного
слоя бетона с обнажением рабочей и монтажной арматуры.
Обнажение арматуры производится в
местах наибольшего ее ослабления коррозией, которые выявляются по отслоению
защитного слоя бетона и образованию трещин и пятен ржавой окраски, расположенных вдоль стержней арматуры.
Диаметр арматуры измеряется штангенциркулем или микрометром.
В местах, где арматура подверглась интенсивной коррозии, вызвавшей отпадение
,
unde:
- adâncimea medie a coroziunii uniform
continuă a oțelului;
- grosimea produselor de coroziune.
6.2.12 Identificarea stării armaturii în elementele construcţiilor din beton armat se execută prin eliminarea stratului de protecţie de
beton cu dezgolirea armaturii active şi armaturii de montaj.
Dezgolirea armaturii se produce în locurile
de atenuare maximă a coroziunii, care poate fi
detectată după exfolierea stratului de protecţie
a betonului şi ivirea fisurilor şi petelor de culoarea ruginii, situate de-a lungul barelor de
armatură.
Diametrul armaturii este măsurată cu un
şubler sau micrometru.
În locurile, în care armatura a fost supusă
coroziunii
intensive,
provocată
de
destratificare stratului de protecție, se execută
NCM A.09.03-2014, pag 37
защитного слоя, производится тщательная
зачистка ее от ржавчины до появления металлического блеска.
6.2.13 Степень коррозии арматуры оценивается по следующим признакам: характеру коррозии, цвету, плотности продуктов
коррозии, площади пораженной поверхности, площади поперечного сечения арматуры, глубине коррозионных поражений.
При сплошной равномерной коррозии
глубину коррозионных поражений определяют измерением толщины слоя ржавчины,
при язвенной - измерением глубины отдельных язв. В первом случае острым ножом отделяют пленку ржавчины и толщину
ее измеряют штангенциркулем. При этом
принимается, что глубина коррозии равна
либо половине толщины слоя ржавчины,
либо половине разности проектного и действительного диаметров арматуры.
При язвенной коррозии рекомендуется
вырезать куски арматуры, ржавчину удалить травлением (погружая арматуру в
10 % - ный раствор соляной кислоты, содержащий 1 % ингибитора-уротропина) с
последующей промывкой водой. Затем арматуру необходимо погрузить на 5 мин. в
насыщенный раствор нитрата натрия, вынуть и протереть. Глубину язв измеряют
индикатором с иглой, укрепленной на штативе.
Глубину коррозии определяют по показанию стрелки индикатора как разность показаний у края и дна коррозионной язвы.
curăţarea meticuloasă a acesteia de rugină până la apariţia unui luciu metalic.
6.2.14 Возможны три характерных случая коррозии сварных соединений:
- коррозия всех участков соединений
(швы, околошовная зона, основной металл)
протекает практически с одинаковой скоростью;
- с большей интенсивностью корродирует сварной шов;
- наибольшей коррозии подвержена околошовная зона.
6.2.14 Sunt posibile trei cazuri caracteristice de coroziune a îmbinărilor sudate:
6.2.13 Gradul de coroziune a armaturii se
evaluează după următoarele criterii: caracterul
de coroziune, culoare, densitatea produselor
de coroziune, suprafaţa zonei afectate, suprafaţa secţiunii transversale a armaturii, adâncimea leziunilor de coroziune.
La coroziunea uniformă continuă, adâncimea leziunilor corozive se determină prin măsurarea grosimii stratului de rugină, la coroziunea locală flagelă – prin măsurarea adâncimii flagelilor. În primul caz, cu un cuţit ascuţit se separă pelicula de rugină şi grosimea
acesteia se măsoară cu un şubler. În acest caz,
se presupune că adâncimea coroziunii este
egală cu jumătatea grosimii stratului de rugină, sau cu jumătatea diferenţei dintre diametrul de proiect şi diametrul real al armaturii.
La coroziunea locală flagelă se recomandă
de tăiat bucăţi de armatură, rugina de eliminat
prin decapare (scufundând armatura în soluţie
de acid clorhidric de 10 %, care conţine 1%
de inhibitor-urotropină) urmată de spălare cu
apă. După care armatura trebuie să fie scufundată timp de 5 minute într-o soluţie saturată
de azotat de sodiu, scoasă şi ştearsă. Adâncimea flagelilor se măsoară cu indicatorul cu ac,
fixat pe un trepied.
Adâncimea coroziunii se determină după
poziţia săgeţilor indicatorului, ca diferenţa
dintre indicele de la marginea şi la fundul flagelului coroziv.
- coroziunea tuturor sectoarelor sudate (rosturi, zona de sudură, metalul de bază), decurge practic cu aceeaşi viteză;
- cu o mai mare intensitate se supune coroziunii cordonul de sudură;
- cele mai sensibile la coroziune sunt zonele afectate de căldură (alături de cordonul de
NCM A.09.03-2014, pag 38
sudură).
Неравномерность коррозии сварных соединений зависит от примененных при
сварке электродов и агрессивности среды.
Перечисленные виды коррозии сварных соединений показаны схематически на
рис. 6.8.
Особенности коррозии сварных соединений, как существенное влияние на надежность конструкции, должны указываться в материалах по результатам обследования.
a)
б)b)
Inegalitatea coroziunii a îmbinărilor sudate
depind de electrozii de sudură folosite şi de
agresivitatea mediului. Tipurile de coroziune
a îmbinărilor sudate enumerate mai sus sunt
prezentate schematic în fig. 6.8.
Particularităţile coroziunii îmbinărilor sudate, ca o influenţă semnificativă asupra fiabilităţii construcţiei, trebuie să fie indicate în
materiale în urma rezultatelor examinării.
в)c)
Рис. 6.8 Характерные виды коррозии сварных соединений:
а) равномерная коррозия; b) преимущественная коррозия наплавленного металла (сварного
шва); c) преимущественная коррозия околошовной зоны
Fig. 6.8 Tipuri specifice de coroziune a îmbinărilor sudate:
а) coroziune uniformă; b) coroziune preferenţială metalului depus prin sudură (cordonului de sudură); c) coroziunea preferenţială a zonei aflate alături de cordonul de sudură (afectate de căldură)
6.2.15 При выявлении участков конструкций с повышенным коррозионным износом, связанным с местным (сосредоточенным) воздействием агрессивных факторов, в первую очередь обращать внимание
на следующие элементы и узлы конструкций:
- опорные узлы стропильных и подстропильных ферм, вблизи которых расположены водоприемные воронки внутреннего водостока;
- верхние пояса ферм в узлах присоединения к ним аэрационных фонарей, стоек
ветробойных щитов;
- верхние пояса подстропильных ферм,
вдоль которых расположены ендовы кровель;
- опорные узлы ферм, находящиеся
внутри кирпичных стен;
- верхние части колонн, находящиеся
6.2.15 La detectarea sectoarelor a construcţiilor cu o uzură de coroziune majorată, legată
de influenţa factorilor agresivi locali (concentrate), în primul rând să se acorde atenţia la
următoarele elemente şi noduri ale construcţiilor:
- nodurile de sprijin a fermelor de acoperiș
şi de subcapriori, în apropierea cărui sunt situate pâlniile de scurgere internă a apei;
- tălpile superioare a fermelor în nodurile
de alături de felinarele de aer, montantelor de
stavilă de vânt;
- tălpile superioare a fermelor de
subcapriori, de-a lungul căruia sunt amplasate
doliile acoperişurilor;
- nodurile de sprijin a fermelor, fiind în interiorul zidăriei de cărămidă;
- partea de sus a coloanelor, fiind în interio-
NCM A.09.03-2014, pag 39
внутри кирпичных стен;
rul zidăriilor de cărămidă;
- низ и базы колонн, расположенные на
уровне или ниже уровня пола, в особенности при мокрой уборке в помещении (гидросмыве);
- участки колонн многоэтажных зданий,
проходящие через перекрытие, в особенности при мокрой уборке пыли в помещении;
- участки плит покрытия, расположенные вдоль ендов, у воронок внутреннего
водостока, у наружного остекления и торцов фонарей, у торцов здания.
6.2.16 При обследовании состояния
стальных закладных деталей в конструкциях крупнопанельных зданий следует дополнительно руководствоваться указаниями
Инструкции [2.2.2а] и Рекомендациями
[4.2.16а].
- partea de jos şi bazele coloanelor, localizate la nivelul sau sub nivelul podelei, în special la curăţarea umedă în încăpere
(hirdospălare);
Определение характеристик материалов бетонных и железобетонных конструкций
Definirea caracteristicilor materialelor de
beton şi beton armat
6.2.17 В бетонных и железобетонных
конструкциях прочность бетона определяют механическими методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690, ультразвуковым методом по ГОСТ 17624, а также
методами определения прочности по образцам, отобранным из конструкций, по
ГОСТ
28570
и
приложению
10
ГОСТ 22690.
6.2.18 До определения прочности бетона
по п. 6.2.17 целесообразно предварительно
любым оперативным (экспертным) методом
(молотком Физделя, ультразвуковым поверхностным прозвучиванием и пр.) обследовать бетон по его поверхности в расчетных сечениях конструкций и их элементов
с целью выявления возможного наличия
зон с различающейся прочностью бетона.
6.2.19 Участки испытания бетона при
определении прочности в группе однотипных конструкций или в отдельной конструкции должны располагаться (см. п. 6.2.1):
- в местах наименьшей прочности бето-
6.2.17 În construcţiile din beton şi beton
armat rezistenţa betonului se determină prin
metode mecanice de control nedistructive în
conformitate cu ГОСТ 22690, prin metode
ultrasonice conform ГОСТ 17624, precum şi
prin metode de determinare a rezistenţei după
probe prelevate din construcţii, în conformitate cu ГОСТ 28570 şi anexei 10 din
ГОСТ 22690.
- sectoarele coloanelor a clădirilor multietajate, care se extind prin planşee, în special la
curăţarea umedă a prafului în încăpere;
- sectoarele plăcilor de planşee, amplasate
de-a lungul doliilor, la gurile de scurgere interioară, la capetele exterioare ale geamurilor şi
luminatoarelor, la capetele clădirii.
6.2.16 La examinarea stării pieselor înglobate din oţel în construcţiile a clădirilor cu
panouri mari trebuie adăugător de condus de
indicaţiile Instrucțiunii [2.2.2а] şi a Recomandărilor [4.2.16а].
6.2.18 Înainte de a determina rezistenţa betonului conform pct. 6.2.17 se recomandă în
primul rând prin orice metodă operaţională
(expert) după metoda (ciocanul lui Fizdel,
sondarea suprafeței cu ultrasunete, etc.) de
examinare a betonului pe suprafaţa sa calculată în secţiunile şi a elementelor acestora, cu
scopul de a detecta prezenţa posibilă a zonelor
cu rezistenţă diferită a betonului.
6.2.19 Sectoarele de încercare a betonului
prin determinarea rezistenţei în grupul de construcţii similare sau într-o construcţie separată
trebuie să fie localizate (vezi pct. 6.2.1):
- în locurile cu cea mai mică rezistenţă a
NCM A.09.03-2014, pag 40
на, предварительно определенной экспертным методом;
- в зонах и элементах конструкций, определяющих их несущую способность;
- в местах, имеющих дефекты и повреждения, которые могут свидетельствовать о
пониженной прочности бетона (повышенная пористость, коррозионные повреждения, температурное растрескивание бетона,
изменение его цвета и пр.).
6.2.20 Число участков при определении
прочности бетона следует принимать не
менее:
3 - при определении прочности зоны или
средней прочности бетона конструкций;
6 - при определении средней прочности
и коэффициента изменчивости бетона конструкции;
9 - при определении прочности бетона в
группе однотипных конструкций.
Число однотипных конструкций, в которых оценивается прочность бетона, определяется программой обследования и принимается не менее трех.
6.2.21 Фактическая прочность бетона в
конструкциях, определенная неразрушающими методами или испытанием отобранных от конструкции образцов, является необходимым фактором для получения расчетных характеристик бетона.
Расчетные и нормативные характеристики
бетона
определяют
согласно
NCM.F.02.02 и[2.1] в зависимости от условного класса бетона по прочности на
сжатие. Значение условного класса бетона
по прочности на сжатие определяют для
тяжелого бетона по формуле: В=0,8 , для
легкого - В=0,7 ,
где - средняя кубиковая прочность бетона в группе однотипных конструкций, в
конструкции или отдельной ее зоне, полученная по результатам испытаний неразрушающими методами или испытаниями отобранных из конструкций образцов бетона.
При больших объемах работ по оценке
betonului, preventiv definită experimental;
- în zonele şi în elementele construcţiilor,
care determină capacitatea lor de încărcare;
- în locurile care au defecte şi deteriorări,
care pot indica despre o rezistenţă mai mică a
betonului (porozitatea majorată, daune de coroziune, crăparea termică a betonului, schimbarea culorii, etc.).
6.2.20 Numărul de sectoare la determinarea
rezistenţei betonului trebuie de primit nu mai
puţin de:
3 – la determinarea rezistenței a zonei sau
rezistenței medie a construcției din beton;
6 – la determinarea rezistenței medii și coeficientului de variație a betonului în construcție;
9 – la determinarea rezistenței betonului în
construcții de același tip.
Numărul de construcţii de acelaşi tip, în care se evaluează rezistenţa betonului, se determină către programul de examinare şi se primeşte nu mai puţin de trei.
6.2.21 Rezistenţa reală a betonului din construcţii, determinată prin metode nedistructive
sau prin încercări cu eprubete decupate din
construcţii, este un factor necesar pentru obţinerea caracteristicilor de calcul a betonului.
Caracteristicile normative şi de calcul a betonului se determină conform NCM.F.02.02 şi
[2.1] în dependenţa de clasa condiţionată a
betonului la rezistenţa de compresiune. Valoarea clasei condiţionate a betonului la rezistenţa de compresiune pentru betonul greu se determină după formula: В=0,8 , pentru betonul uşor - В=0,7 ,
unde - rezistenţa cubică medie a betonului într-un grup de construcţii similare, în construcţie sau în zonele ei similare, obţinută în
rezultatul încercărilor prin metode nedistructive sau a încercărilor cu eprubete decupate a
betonului din construcţii.
Când volumele de evaluare a rezistenţei be-
NCM A.09.03-2014, pag 41
прочности бетона следует применять статистические методы оценки [1.14]. Соотношение марок и классов бетона следует принимать согласно ГОСТ 26633-91.
6.2.22 В практике обследования в ряде
случаев, помимо оценки прочности бетона,
может потребоваться определение и других
его характеристик.
Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водопроницаемости бетона следует проводить по
ГОСТ 12730.0 ÷ ГОСТ 12730.5.
Морозостойкость бетона определяют испытанием отобранных от конструкций образцов по ГОСТ 10060.0 ÷ ГОСТ 10060.4.
tonului sunt mari, trebuie de aplicat metodele
de evaluare statistică [1.14]. Raportul a mărcilor şi claselor a betonului trebuie de luat în
conformitate cu ГОСТ 26633-91.
Щелочность бетона определяют по значению рН поровой жидкости в соответствии с ГОСТ 5382.
Состав и структуру бетона определяют
специальными методами химического, физико-химического и микроскопического
анализа бетона.
6.2.23 Прочность бетона, промасленного
нефтепродуктами, можно определять механическими методами неразрушающего контроля, например, методом пластической
деформации по ГОСТ 22690. Определенную таким методом прочность, следует умножить на коэффициент 0,85. Полученное
произведение можно считать прочностью
бетона, пропитанного нефтепродуктами.
Для сравнения и получения большей
полноты данных при анализе состояния
промасленного бетона целесообразно параллельно с определением прочности на
промасленном участке, определить прочность бетона в непромасленных участках
конструкции.
Наиболее точные результаты при определении прочности промасленного бетона
дает применение метода отрыва со скалыванием.
Не допускается определение прочности
бетона, пропитанного нефтепродуктами,
ультразвуковым методом.
Alcalinitatea betonului este determinată
conform valorii Ph-ului fluidului din pori în
conformitate cu ГОСТ 5382.
6.2.22 În practica studierii, în unele cazuri,
în afară de evaluarea rezistenţei betonului
poate fi necesară definirea şi a altor caracteristici ale betonului.
Determinarea densităţii, umidităţii, absorbţiei de apă, porozităţii şi permeabilităţii betonului, trebuie de efectuat în conformitate cu
ГОСТ 12730.0 ÷ ГОСТ 12730.5.
Determinarea rezistenţei la îngheţ a betonului, se determină prin încercarea cu eprubete
decupate din construcţii în conformitate cu
ГОСТ 10060.0 ÷ ГОСТ 10060.4.
Compoziţia şi structura betonului se determină prin metode speciale de analize chimice,
fizico-chimice şi microscopice ale betonului.
6.2.23 Rezistenţa betonului impregnat cu
produse petroliere poate fi determinată prin
metode mecanice nedistructive de control, de
exemplu, prin deformarea plastică, conform
ГОСТ 22690. Definită prin această metodă de
rezistenţă, se înmulţeşte cu coeficientul 0,85.
Rezultatul primit poate fi considerat ca o rezistenţă a betonului impregnat cu produse petroliere.
Pentru comparaţie şi pentru a obţine date
mai complete la analiza rezistenţei betonului
impregnat de produse petroliere, este raţional,
în paralel cu definiţia rezistenţei a suprafeţei
impregnate, de determinat rezistenţa betonului
în sectoarele neimpregnate de produse petroliere a construcţiei.
Rezultatele cele mai precise la determinarea rezistenţei betonului impregnat de produse
petroliere, permite aplicarea metodei de rupere cu forfecare a betonului din construcţii.
Este interzisă determinarea rezistenţei betonului impregnat de produse petroliere prin
metoda folosirii ultrasunetului.
NCM A.09.03-2014, pag 42
Прочность бетона, пропитанного смазочными маслами, можно ориентировочно
установить по эмпирической формуле, если
известна прочность бетона до пропитки,
интенсивность пропитки и длительность
действия масел. Для бетона нормальной
плотности прочность пропитанного маслами бетона
, МПа, выражается эмпирической зависимостью:
Rezistenţa betonului impregnat cu lubrifianţi poate fi stabilită orientativ prin formula
empirică, dacă este cunoscută rezistenţa betonului până la impregnare cu lubrifianţi, intensitatea impregnării şi durata acţionării lubrifianţilor. Pentru betonul cu densitate normală
rezistenţa betonului impregnat cu lubrifianţi
, Mpa, se exprimă în dependenţă empirică:
=
где:
где
- прочность бетона до пропитки,
МПа;
t – время воздействия масел, годы.
Зависимость прочности бетона от длительности воздействия на него смазочных
масел справедлива в течение 7-8 лет от начала пропитки. Точность определения
прочности бетона по этой приближенной
зависимости составляет до 20 %.
Следует учитывать, что сопротивляемость бетона, пропитанного нефтепродуктами, воздействию динамических нагрузок
с частотой колебаний от 100 до 800 циклов
в минуту примерно в 10 раз меньше, чем
непропитанного. Поэтому на участках перекрытия вблизи механизма возбудителя
динамических нагрузок необходимо вибрографом контролировать колебания конструкций. В случае появления на ленте вибрографа волнистой кривой или пиков, отражающих значительную амплитуду колебаний, следует принять меры по усилению
несущей конструкции или удалению источника динамических нагрузок с пропитанного маслами участка перекрытия.
6.2.24 Для проверки и определения системы армирования железобетонной конструкции (расположения арматурных стержней, их диаметра, толщины защитного слоя
бетона) используют:
- магнитный метод по ГОСТ 22904;
- радиационный метод по ГОСТ 17625
unde:
- rezistenţa betonului până la impregnare cu lubrifianți, Mpa;
t – timpul de expunere cu lubrifianţi, ani.
Dependenţa rezistenţei betonului de durata
de expunere la uleiuri lubrifiante este valabil
în timpul de 7-8 ani de la începerea impregnării. Precizia determinării betonului conform
acestei dependenţe, aproximativ alcătuieşte
până la 20 %.
Trebuie de a lua în consideraţie, că împotriva betonului impregnat cu lubrifianţi,sub
acţiunea dinamică cu o frecvenţă de oscilaţie
de la 100 până la 800 de cicluri pe minut
aproximativ de 10 ori mai mică decât a betonului neimpregnat. De aceea, în zonele planşeelor apropiate de mecanismul de excitație a
sarcinilor dinamice trebuie de controlat oscilaţiile construcţiilor cu ajutorul vibrografului.
În cazul ivirii pe banda vibrografului a liniei
ondulate sau cu vârfuri, reflectând o amplitudine semnificativă a oscilaţiei, trebuie de luat
măsuri de consolidare a construcţiei portante
sau de eliminat sursa sarcinilor dinamice din
zona planşeelor impregnate de lubrifianţi.
6.2.24 Pentru verificarea şi determinarea
sistemului de armare a construcţiilor din beton
armat (amplasarea barelor de armatură, diametrul lor, grosimea stratului de protecţie de
beton) se foloseşte:
- metoda magnetică, în conformitate cu
ГОСТ 22904;
- metoda de radiaţii în conformitate cu
NCM A.09.03-2014, pag 43
(применяемый в случаях необходимости);
- контрольное вскрытие бетона с обнажением арматуры для непосредственного
замера диаметра и количества стержней,
оценки класса арматурной стали по рисунку профиля и определения остаточного сечения стержней, подвергшихся коррозии.
Результаты вскрытия арматуры железобетонных конструкций следует оформлять
в табличной форме в соответствии с Приложением D, табл. D.1.
Число конструкций, в которых определяются диаметр, количество и расположение арматуры, определяется программой
обследования и принимается не менее трех.
Размеры повреждений арматуры и закладных деталей определяют по снимкам,
полученным с помощью радиационного метода или после вскрытия арматуры.
6.2.25 Для определения фактической
прочности арматуры из конструкции, где
это возможно без ее ослабления, вырезают
образцы и испытывают по ГОСТ 12004.
При определении прочности арматуры
по данным механических испытаний число
стержней одного диаметра и одного профиля, вырезанное из однотипных конструкций, должно быть не менее трех. Стержни
должны вырезаться из сечений конструкций, в которых несущая способность без
вырезанных стержней обеспечивается.
6.2.26 Допускается ориентировочное определение прочности арматуры по рисунку
профиля стержней, определяемому после ее
вскрытия, или по данным испытаний радиационным методом по ГОСТ 17625.
При ориентировочном определении
прочности арматуры по рисунку профиля
стержней количество участков, в которых
определяется профиль стержней одного и
того же диаметра в однотипных конструкциях, должно быть не менее пяти.
6.2.27 В связи с тем, что арматурные
стали одной марки или класса имели в дей-
ГОСТ 17625 (utilizat în caz de necesitate);
- verificarea prin deschiderea betonului cu
dezgolirea armaturii pentru măsurarea directă
a diametrului şi a numărului de bare, evaluarea clasei armaturii (oţel-beton) după desenul
profilului şi prin determinarea secţiunii transversale reziduale a barelor, supuse coroziunii.
Rezultatele dezgolirii armaturii construcţiilor de beton armat trebuie de perfectat în formă de tabel, în conformitate cu Anexa D, tabelul D.1.
Numărul de construcţii, prin care sunt definite diametrul, numărul de bare şi amplasarea
armaturii, se determină conform programei de
cercetare şi se primeşte nu mai puţin de trei.
Dimensiunile deteriorării armaturii şi a pieselor înglobate se determină pe imaginile (fotografiile) obţinute prin metoda de radiaţii sau
după dezgolirea armaturii.
6.2.25 Pentru a determina rezistenţa reală a
armaturii din construcţie, în cazul în care
acest lucru este posibil fără slăbirea acesteia,
se taie probe de testare şi se verifică în conformitate cu GOST 12004.
La determinarea rezistenţei armaturii conform datelor de încercări mecanice, numărul
de bare cu acelaşi diametru şi profil, tăiate din
acelaşi tip de construcţii, trebuie să fie cel puţin trei. Barele trebuie să fie tăiate de la secţiunile construcţiilor , la care capacitatea portantă este asigurată fără barele tăiate.
6.2.26 Se permite definirea orientativă a rezistenţei armaturii conform desenului de profil în bare, stabilite după dezgolirea sa, sau
conform datelor încercărilor după metoda de
radiaţii, în conformitate cu ГОСТ 17625.
La determinarea orientativă a rezistenţei
armaturii conform desenului de profil în bare,
numărul de zone, în care se determină profilul
barelor cu acelaşi diametru în construcţii similare, trebuie să fie nu mai puţin de cinci.
6.2.27 Datorita faptului, că oţeluri de armatură de aceeaşi marcă sau clasă, în diferiţi ani
conform regulamentelor în vigoare au avut
NCM A.09.03-2014, pag 44
ствовавших в разные годы нормативных
документах разные величины нормативных
и расчетных сопротивлений, при обследовании необходимо определять годы проектирования и постройки здания или сооружения.
Если определение класса арматуры проводится по проектным данным (имеются
чертежи конструкций с данными по классу
арматуры или маркам примененной стали)
без отбора и испытания образцов арматуры,
то нормативные и расчетные сопротивления арматуры конструкций определяют согласно действовавшим ранее нормативным
документам (НиТу 123-55, СНиП II-13.1-62,
СНиП II-21-75, СНиП 2.03.03-84) - см. таблицу D.2 Приложения D и по NCM F 02.02
и [2.1].
При обследовании конструкций, возведенных до 1986 г., нормативные и расчетные сопротивления арматуры можно определять по таблице B.2 Приложения B, а
конструкций, возведенных после 2006 г.,по NCM F.02.02 и [2.1].
При этом должно соблюдаться условие:
арматура в обследованных конструкциях
должна совпадать с проектными по классу,
диаметрам стержней, их количеству и расположению.
При отсутствии проектных данных и невозможности отбора и испытания образцов
нормативные и расчетные сопротивления
допускается принимать в зависимости от
профиля арматуры в соответствии со
СНиП 2.03.01-84*, ГОСТ 31384-2008 и
[2.1].
При выполнении поверочных расчетов
по данным испытаний образцов арматуры,
отобранных от обследованных конструкций, нормативные и расчетные сопротивления арматуры принимаются согласно требованиям NCM F.02.02 и [2.1].
Если марку арматурной стали определяют на основании химического или спектрального анализа, то нормативные и рас-
diferite mărimi de rezistenţă normativă şi de
calcul, la examinarea construcţiilor este necesar de determinat anii de proiectare şi de construire a clădiri sau a construcţiei inginereşti.
În cazul, când stabilirea clasei armaturii se
petrece conform datelor de proiectare (sunt
desenele construcției cu date despre clasa armaturii sau a mărcii oțelului folosit) fără selectare şi încercare a probelor de armatură,
atunci rezistențele normative şi cele de calcul
a armaturii în construcții se determină conform reglementărilor normative cu funcționare
anterioară
(НиТу
123-55,
СНиП
II-13.1-62,
СНиП
II-21-75,
СНиП 2.03.03-84) – vezi tabelul D.2
Anexa D şi după NCM F 02.02 şi [2.1].
La examinarea construcţiilor construite înainte de anul 1986, rezistenţele normative şi
cele de calcul a armaturii, pot fi determinate
din tabelul B.2 Anexa B, dar a construcţiilor
construite după anul 2006, - din NCM F.02.02
şi [2.1].
În cazul acesta, trebuie să fie îndeplinită
următoarea condiţie: armatura în construcţii
examinate ar trebui să coincidă cu cele proiectate după clasă, după diametrul barelor, după
numărul şi locul lor de amplasare.
În absenţa datelor de proiect şi prin imposibilitatea selectării încercării probelor de armatură, rezistenţele normative şi cele de calcul,
se admit să se adopte în dependenţă de profilul de armatură, în conformitate cu
СНиП 2.03.01-84*, ГОСТ 31384-2008 şi
[2.1].
La îndeplinirea calculelor de verificare,
conform datelor de încercări a probelor de
armatură, selectate din construcţiile examinate,rezistenţele normative şi de calcul a armaturii, se acceptă în conformitate cu cerinţele
NCM F.02.02 şi [2.1].
În cazul, în care marca oţelului în armatură
este determinat pe baza analizei chimice sau
analizei spectrale, atunci rezistenţele normative şi cele de calcul a armaturii se stabilesc în
NCM A.09.03-2014, pag 45
четные сопротивления арматуры назначают
в соответствии с нормами, действовавшими
на момент постройки или изготовления
конструкций
(см.
таблицу
B.2
Приложения B).
6.2.28 Определение типов и контроль качества сварных соединений арматуры на
соответствие их ГОСТ 14098 производятся
после вскрытия арматуры путем визуального осмотра и измерения геометрических параметров ультразвуковым методом по
ГОСТ 23858 или радиационным методом
по ГОСТ 17625, а также путем механических испытаний вырезанных образцов по
ГОСТ 10922.
Контроль сварных соединений закладных деталей производится в соответствии с
ГОСТ 10922, радиационным методом по
ГОСТ 17625, ультразвуковым методом или
визуально.
7. ОСОБЕННОСТИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ КАМЕННЫХ И
АРМОКАМЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
conformitate cu normele în vigoare, valabile
la momentul construirii sau fabricării construcţiei (vezi tabelul B.2 Anexa B).
6.2.28 Determinarea tipurilor şi controlul
calităţii a îmbinărilor sudate de armatură în
conformitate cu ГОСТ 14098, se execută după dezgolirea armaturii prin examinarea vizuală şi măsurarea parametrilor geometrice cu
folosirea metodei ultrasunetului în conformitate cu ГОСТ 23858 sau a metodei de radiaţie
în conformitate cu ГОСТ 17625, precum şi
prin încercări mecanice a probelor tăiate în
conformitate cu ГОСТ 10922.
Controlul îmbinărilor sudate în piese înglobate, se determină în conformitate cu
ГОСТ 10922, după metoda de radiaţie în conformitate cu ГОСТ 17625, prin metoda ultrasunetului sau vizuală.
7 SPECIFICUL EXAMINĂRII
CONSTRUCŢIILOR DIN ZIDĂRIE ŞI
ZIDĂRIE ARMATĂ
7.1 Определение технического состояния конструкций по внешним признакам
7.1 Determinarea stării tehnice a construcţiilor după aspectele lor exterioare
7.1.1 При обследовании каменных конструкций необходимо в первую очередь
выделить несущие элементы (фундаменты,
стены, колонны), на состояние которых
следует обратить особое внимание.
В процессе визуального обследования
конструкций выявляются видимые повреждения, вывалы и деформации, определяются характер и степень повреждения частей
зданий и отдельных конструкций: наличие
трещин, мест раздробления и расслоения
кладки, разрыв связей, повреждение кладки
под опорами балок, прогонов, перемычек,
наличие искривлений, выпучиваний, отклонений от вертикали, нарушений мест
сопряжения между отдельными элементами, поверхностных повреждений камня
кирпича и раствора, изменения цвета и
7.1.1 La examinarea construcţiilor de zidărie trebuie de evidenţiat în primul rând elementele portante (fundaţiile, pereţii, coloanele), la starea cărora trebuie să se acorde o
atenţie deosebită.
În procesul examinării vizuale a construcţiilor se identifică deteriorări vizibile, desprinderi şi deformaţii, se determină caracterul
şi gradul deteriorărilor părţilor clădirii şi elementelor separate: existenţa fisurilor, locațiilor fărâmării şi destratificare a zidăriei, rupere
de legături, deteriorării zidăriei sub suporturile de grinzi, tălpi, buiandrugi, prezenţa unor
distorsiuni, exfolieri, abateri de la vertical,
încălcării locurilor de racordare între elementele individuale, deteriorări superficiale ale
cărămizii şi mortarului, schimbării culorii şi
textura a stratului de finisare etc.
NCM A.09.03-2014, pag 46
фактуры облицовочного слоя и др.
7.1.2 По результатам визуального обследования каменных конструкций выявляются и систематизируются характерные признаки, деформации, дефекты и повреждения, возникающие вследствие механических, динамических, коррозионных, температурных и влажностных воздействий, а
также дефекты, обусловленные неравномерностью деформаций оснований.
7.1.3 В процессе визуального обследования, каменных конструкций производится
ориентировочная оценка прочности каменной кладки (кирпича, камня и растворных
швов). В этом случае допускается марку
раствора в кладке определять путем испытания лезвием ножа [1.23].
7.1.4 При проведении обследования выполняется картирование трещин на схемах
– развертках фундаментов, стен и перекрытий - делаются зарисовки конструкций и
фотографирование. Техническое состояние
каменных конструкций по внешним признакам приводится с использованием табл.3
Приложения G.
7.1.2 În funcţie de rezultatele examinării
vizuale a construcţiilor de zidărie sunt identificate şi sistematizate indicatorii caracteristici,
deformaţii, defecte şi deteriorări care rezultă
datorită acţiunilor mecanice, dinamice, de
coroziune, de temperatură şi de umiditate,
precum şi defectele rezultate din deformarea
inegală a fundaţiilor.
7.1.3 În procesul examinării vizuale a construcţiilor de zidărie se apreciază orientativ
rezistenţa zidăriei de piatră (cărămidă, piatră
şi straturilor de mortar). În acest caz se admite
determinarea mărcii mortarului în zidărie prin
încercarea cu lama cuţitului [1.23].
7.1.4 La efectuarea examinării se execută
cartografierea fisurilor pe schemele desfăşurate fundaţii, pereţi şi tavane – se realizează
schiţe ale construcţiilor şi fotografiere. Starea
tehnică a construcţiilor de zidărie după aspectul exterior se realizează folosind tabelul 3 din
Anexa G.
7.2 Детальное обследование каменных
и армокаменных конструкций
7.2 Examinarea detaliată a construcţiilor
de zidărie şi de zidărie armată
7.2.1 При оценке технического состояния
каменных конструкций по результатам детального обследования необходимо установить:
- процент уменьшения сечения конструкций в местах повреждений;
- стрелу отклонения или выпучивания
стен, столбов или колонн;
- степень развития трещин и других деформаций в поврежденной зоне конструкций;
- качество кладки, ширину и глубину
швов;
- влажностное состояние фундаментов и
наружных стен;
- физико-механические свойства кладки,
камня и раствора;
7.2.1 Prin aprecierea stării tehnice a zidăriilor din piatră pe baza rezultatelor unei examinări detaliate este necesar să se stabilească:
- procentul de reducere a secţiunii construcţiei în locurile deteriorate;
- săgeata devierii sau umflării pereţilor,
stâlpilor sau coloanelor;
- gradul de dezvoltare a fisurilor şi a altor
deformaţii în zona deteriorată a construcţiei;
- calitatea zidăriei, lăţimea şi adâncimea
rosturilor;
- starea de umiditate a fundaţiilor şi pereţilor exteriori;
- proprietăţile fizico-mecanice ale zidăriei,
pietrei şi mortarului;
NCM A.09.03-2014, pag 47
- степень агрессивности среды по
СНиП 2.03.11-85, [1.7], и состояние антикоррозионной защиты.
7.2.2 Установление величины отклонения, искривления или выпучивания стены
производится путем непосредственного замера ширины трещин в штукатурке потолков, или величины смещения балок относительно гнезд в стенах, или замером трещин
в примыканиях отклонившихся наружных
стен к поперечным, или путем провешивания таких стен обычным веском на шнуре
или на тонкой проволоке. В особо ответственных случаях или при значительной
трудности провешивания отклонение стен
от вертикали может быть установлено инклинометром, теодолитом или другими геодезическими инструментами.
7.2.3 При обследовании армокаменных
конструкций следует особое внимание уделять состоянию арматуры и защитного слоя
цементного раствора для конструкций с
расположением арматуры с наружной стороны кладки.
7.2.4 Наличие и количество арматуры в
кладке следует определять приборами ИЗС
(измеритель защитного слоя), применяемыми при обследовании железобетонных
конструкций.
7.2.5 Измерение общих горизонтальных
и вертикальных деформаций зданий и сооружений проводится согласно разделу 5
настоящих Норм (п.5.18).
7.2.6 При разрушающих методах физикомеханические свойства каменных материалов (прочность, плотность, влажность и
т.п.) стен и фундаментов определяют испытанием образцов и проб, взятых непосредственно из тела обследуемой конструкции
или близлежащих участков, если имеются
доказательства идентичности применяемых
на этих участках материалов.
Отбор кирпича, камней и раствора из
стен и фундаментов производят из несущих
(под окнами, в проемах) или слабонагру-
- gradul de agresivitate a mediului conform
СНиП 2.03.11-85, [1.7], şi starea protecţiei
anticorozive.
7.2.2 Stabilirea valorii abaterii, curburii sau
umflării peretelui se face prin măsurarea directă a lăţimii fisurilor din tencuiala plafoanelor, sau valorii deplasării grinzilor faţă de
locaşule din pereţi, sau prin măsurarea fisurilor în joncţiunile pereţilor exteriori deviaţi de
la transversală, sau prin trasarea unor astfel de
pereţi cu un fir obişnuit sau din sârmă subţire.
În cazurile deosebit de importante sau dificultăţi semnificative abaterea pereţilor de la verticală poate fi stabilită cu inclinometrul, teodolitul sau alte instrumente geodezice.
7.2.3 La examinarea construcţiilor din zidărie armată trebuie să acorde o atenţie deosebită armăturii şi stratului protector de mortar de
ciment pentru construcţiile cu amplasarea armăturii din partea exterioară a zidăriei.
7.2.4 Prezenţa şi cantitatea armăturii în zidărie trebuie să fie determinată dispozitive
IZS (măsurător al stratului protector), utilizat
la examinarea elementelor din beton armat.
7.2.5 Măsurarea deformaţiilor generale orizontale şi verticale ale clădirilor şi edificiului
este efectuată în conformitate cu capitolul 5 al
prezentelor Norme (pct.5.18).
7.2.6 Cu metodele distructive, proprietăţile
fizico-mecanice ale materialelor de piatră (rezistenţa, densitatea, umiditatea etc.) a pereţilor
şi fundaţiilor, se determină prin încercarea
mostrelor şi probelor prelevate direct din corpul articolului examinat, sau zonele limitrofe,
atunci când există dovezi de analogice a materialelor folosite în aceste sectoare.
Prelevarea cărămizii, pietrelor şi mortarului
din pereţi şi fundaţii se produc din elementele
sau construcţiile portante (sub ferestre, din
deschideri) sau încărcate uşor supuse la demo-
NCM A.09.03-2014, pag 48
женных элементов или конструкций, подлежащих разборке и демонтажу.
Для оценки прочности кирпича, камней
правильной формы и раствора из кладки
стен и фундаментов отбирают целые, неповрежденные кирпичи и камни и пластинки
раствора из горизонтальных швов.
Для определения прочности природных
камней неправильной формы (бута) из
фрагментов камней выпиливают кубики с
размером ребер 40-200 мм или высверливают
цилиндры
(керны)
диаметром
40-150 мм и длиной, превышающей диаметр на 10-20 мм.
7.2.7 Прочность (марка) полнотелого и
пустотелого глиняного обыкновенного и
силикатного кирпича, а также камней определяют
разрушающим
способом
по
ГОСТ 8462.
Прочность (марка) раствора кладки при
сжатии, взятого из швов наиболее характерных участков стен, определяют в соответствии с требованием ГОСТ 5802.
lare şi demontare.
Испытание кубов из отвердевшего раствора производят через сутки после изготовления, а из оттаявшего раствора - через
2-3 ч. Марка раствора определяется как
средний результат пяти испытаний.
7.2.8 Согласно ГОСТ 31937 прочность
кирпича, искусственных камней и раствора
в простенках и сплошных участках стен в
наиболее нагруженных сухих местах допускается оценивать с помощью методов
неразрушающего контроля. Места с пластинчатой деструкцией кирпича для испытания непригодны.
7.2.9 Расчетные сопротивления каменной
кладки принимают по NCM E.04.01 и [4.1],
в зависимости от вида и прочности кирпича
и камня, а также прочности раствора, определенных в результате испытаний образцов,
отобранных из конструкций, и испытаний
разрушающими методами в соответствии с
действующими нормативами.
Încercarea cuburilor din mortar întărit se
face la o zi după fabricare, iar din mortar dezgheţat - în 2-3. Marca mortarului se determină
ca media rezultatelor din cinci încercări.
7.3 Оценка несущей способности и
степени повреждения каменных конструкций
7.3 Examinarea capacităţii portante şi
gradului de deteriorate a construcţiilor zidărie
7.3.1 Несущую способность поврежденных армированных и неармированных каменных конструкций следует определять
7.3.1 Capacitatea portantă a construcţiilor
de zidărie armată şi nearmată deteriorate trebuie să fie determinată cu metoda sarcinilor
Pentru a evalua rezistenţa cărămizii, pietrei
de formă corectă şi mortarului din zidărie şi
fundaţii sunt luate cărămizi şi pietre intacte
întregi şi plăci de mortar din straturile orizontale.
Pentru a determina rezistenţa pietrelor naturale cu forme neregulate (brută) din fragmentele de piatră se taie cuburi cu o dimensiune a
laturii de 40-200 mm sau taie cilindri (carote),
cu diametrul de 40-150 mm şi cu lungimea
mai mare ca diametrul cu 10-20 mm.
7.2.7 Rezistenţa (marca) cărămizii ceramice
și silicate plină şi cu goluri ordinare şi cu goluri, de asemenea a pietrelor se determină cu
metoda distructivă conform ГОСТ 8462.
Rezistenţa la compresiune (marca) a mortarului din zidărie, luat din straturile sectoarelor
cele mai caracteristice ale pereţilor, se determină conform ГОСТ 5802.
7.2.8 În conformitate cu ГОСТ 31937 rezistenţa cărămizii, pietrelor artificiale şi a
mortarului în porţiunile de perete şi în pereţii
întregi în locurile uscate cele mai încărcate se
permite a fi evaluate folosind metode nedistructive. Locurile cu distrugerea lamelară a
cărămizi sunt nepotrivite pentru încercări.
7.2.9 Rezistenţele calculate ale zidăriei de
piatră se ia conform NCM E.04.01 şi [ 4.1 ],
în funcţie de tipul şi rezistenţa cărămizii şi
pietrei, de asemenea rezistenţa mortarului,
determinate în rezultatul încercării probelor
prelevate din construcţii, şi încercării prin metode distructive în conformitate cu reglementările în vigoare.
NCM A.09.03-2014, pag 49
методом разрушающих нагрузок на основании данных, полученных при обследовании, и фактических значений прочности
(марок) кирпича, камней, раствора и предела текучести арматуры. При этом учитывают факторы, снижающие их несущую способность: трещины, разрушения поверхностных слоев кладки в результате размораживания, пожара или механических повреждений (выбоин и т.п.); наличие эксцентриситетов, вызываемых отклонением стен и
столбов от вертикали или при их выпучивании из плоскости; нарушение конструктивной связи между стенами вследствие
образования вертикальных трещин в местах
их пересечения или вследствие разрыва поперечных связей между стенами, колоннами и перекрытиями каркаса; повреждение
опор балок, перемычек, смещение элементов покрытий и перекрытий на опорах.
7.3.2 Поврежденные каменные и армокаменные конструкции подлежат усилению, если их несущая способность недостаточна для восприятия фактически действующих нагрузок на рассматриваемый элемент:
distructive pe baza datelor obţinute la evaluare şi valorilor reale ale rezistenţei (mărcii) cărămizilor, pietrelor, mortarului şi a limitei la
curgere a armăturii. Astfel se ia în considerare
factorii care reduc capacitatea lor portantă:
fisuri, distrugerea straturilor de suprafaţă a
zidăriei ca urmare a îngheţului, incendiului
sau daune mecanice (gropi, etc.); existenţa
excentricităţilor cauzate de abaterea pereţilor
şi stâlpilor de la verticală sau umflării din
plan; încălcarea legăturii constructive între
pereţii din cauza formării fisurilor vertical în
locurile intersecţiei lor sau ca urmare a rupturii legăturilor încrucişate între pereţi, stâlpi şi
planşee pe suport; deteriorarea grinzilor, buiandrugilor, dislocarea elementelor între etaje
şi de acoperiş pe suport.
Construcţiile de piatră şi de piatră armate
deteriorate sunt supuse consolidării în cazul în
care capacitatea lor portantă este insuficientă
pentru percepţia de facto a sarcinilor care acţionează pe elementul în cauză:
F> Ф
,
где:
F- фактическая нагрузка на рассматриваемую конструкцию в момент обследования;
– коэффициент безопасности, принимаемый для неармированной кладки равным 1,7, для кладки с сетчатым армированием – 1,5;
unde:
F - sarcina reală pe construcţia dată în momentul examinării;
Ф – несущая способность конструкции
без учета повреждений, определяемая по
фактическим значениям площади сечения,
гибкости и прочности материалов кладки;
Ф – capacitatea portantă a construcţiei cu
excepţia deteriorării, determinată de valorile
reale a secţiunii transversale, flexibilităţii şi
rezistenţei materialelor de zidărie;
– coeficientul de reducere a capacităţii
portante a construcţiilor de zidărie la existenţa
deteriorărilor (fisuri, rupturi, deteriorări de
incendiu etc.) primit:
– коэффициент снижения несущей
способности каменных конструкций при
наличии повреждений (трещин, сколов, повреждений при пожаре и т.п.), принимаемый:
- при повреждении кладки стен, столбов
и простенков вертикальными трещинами
(исключая трещины, вызванные температурными воздействиями и неравномерными
осадками оснований), определяемый согласно методике ЦНИИСК им. Кучеренко –
– coeficientul de siguranță primit pentru zidăria nearmată primit egal 1,7, pentru
zidăria armată cu plasă – 1,5;
- la deteriorarea zidăriei pereților, coloanelor și pârților de perete cu fisuri verticale (cu
excepția fisurilor cauzate de efectele acțiunii
temperaturilor și tasării inegale a fundațiilor),
determinat în conformitate cu metodica
NCM A.09.03-2014, pag 50
по табл.7.1;
- при повреждении кладки опор, балок,
ферм и перемычек – по табл.7.2;
- при повреждении кладки стен и столбов при пожаре – по табл.7.3.
ЦНИИСК în numele lui Kucherenko – conform tabelului 7.1;
- la deteriorarea zidăriei suporturilor, grinzilor, fermelor şi buiandrugilor – conform
tabelului 7.2;
- la deteriorarea zidăriei pereţilor şi coloanelor de incendiu - conform tabelului 7.3.
Таблица 7.1
Tabelul 7.1
№
п.п.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
Характер повреждения кладки стен, столбов и
простенков
Caracterul deteriorării zidăriei pereţilor, stâlpilor şi
porţiunilor de perete
Трещины в отдельных камнях, не пересекающие
растворные швы
Fisuri în unele pietre, care nu traversează stratul de
mortar
Волосяные трещины, пересекающие не более двух
рядов кладки (длиной 15 – 18 см)
Fisuri în formă de fir care traversează nu mai mult de
două rânduri de zidărie (lungimea 15-18 cm)
То же при пересечении не более четырех рядов
кладки (длиной до 30 – 35 см) при числе трещин не
более четырех на 1 м ширины (толщины) стены,
столбов или простенка
Fisuri în formă de fir care traversează nu mai mult de
patru rânduri de zidărie (lungimea până la
30 - 35 cm), nu mai mult de patru fisuri pe 1 m lăţime
(grosime) de pereţi, stâlpi sau porţiuni de perete
Трещины с раскрытием до 3 мм, пересекающие не
более восьми рядов кладки (длиной до 60-65 см)
при числе трещин не более четырех на 1 м ширины
(толщины) стены, столба, простенка
Fisuri cu deschiderea de până la 3 mm, care traversează nu mai mult de opt rânduri de zidărie (lungimea
de până la 60-65 cm), nu mai mult de patru fisuri pe 1
m lăţime (grosime) de pereţi, stâlpi sau porţiuni de perete
То же при пересечении более восьми рядов кладки
(длиной более 65 см)
Fisuri cu deschiderea de până la 3 mm, care traversează mai mult de opt rânduri de zidărie (lungimea de
peste 65 cm)
7.3.3 Несущую способность армированной и неармированной кладки без учета повреждений (Ф) следует определять в соответствии с NCM E.04.01и [4.1] путем под-
Коэффициент
при кладке
Coeficientul
zidăriei
неармироармированной
ванной
armate
nearmate
1
1
0,9
1
0,75
0,9
0,5
0,7
0
0,5
7.3.3 Capacitatea portantă a zidăriei de nearmată şi armate, cu excepţia considerării deteriorărilor (F) trebuie determină în conformi-
NCM A.09.03-2014, pag 51
становки в правые части формул, характеризующих различные виды напряженного
состояния, среднего предела прочности
кладки и предела текучести арматуры.
tate cu NCM E.04.01 şi [ 4.1 ] înlocuind partea dreaptă a formulelor care caracterizează
diferite tipuri a stării de tensionare, limita rezistenţei medii la compresiune şi limita de
curgere a armăturii.
Таблица 7.2
Tabelul 7.2
№
п.п.
Nr.
crt.
1
2
3
Характер повреждения кладки опор
Caracterul deteriorării zidăriei suporturilor
Местное (краевое) повреждение кладки на глубину
до 2 см (мелкие трещины, отслоение в виде лещадок) и образование вертикальных трещин по концам опор (или опорных подушек), балок, ферм и
перемычек, пересекающих более двух рядов кладки
(длиной до 15- 18 см)
Deteriorare locală (marginală) a zidăriei la o adâncime de 2 cm (fisuri mici, exfoliere în formă de placă) şi
formarea de fisuri verticale la capetele suporturilor
(sau pernele de sprijin), grinzi, ferme şi buiandrugi,
care intersectează mai mult de două rânduri de zidărie
(lungimea până la 15-18 cm)
То же при пересечении трещинами не более четырех рядов кладки (длиной до 30- 35 см)
Idem, care intersectează nu mai mult de patru rânduri
de zidărie (lungimea până la 30-35 cm)
Краевое повреждение кладки на глубину более 2 см
и образование вертикальных и косых трещин по
концам и под опорами (опорными подушками) балок и ферм, пересекающих более четырех рядов
кладки (длиной более 30 см)
Deteriorare marginală a zidăriei la o adâncime de peste 2 cm şi formarea de fisuri verticale şi oblice la capete şi sub suporturile de sprijin (perne de reazem),
grinzi şi ferme, care intersectează mai mult de patru
rânduri de zidărie (lungimea peste 30 cm)
Коэффициент
Coeficientul
неармированной
nearmate
при кладке
zidăriei
армированной
armate
0,75
0,9
0,5
0,75
0
0,5
NCM A.09.03-2014, pag 52
Таблица 7.3
Tabelul 7.3
Глубина повреждения
кладки (без штукатурки), см
Adâncimea deteriorării
zidăriei (fără tencuială),
cm
до/până la 0,5
до/până la 2
до/până la 5-6
Коэффициент
Coeficientul
Стены толщиной 38 см и более при
Столбы при наибольобогреве
шем размере сечения 38
Perete cu grosimea 38 cm şi mai mare
см и более
la încălzire
Stâlpi cu dimensiunea
одностороннем
двухстороннем maximă a secţiunii 38 cm
şi mai mare
unilaterală
bilaterală
1
0,95
0,9
0,95
0,9
0,85
0,9
0,8
0,7
ПРИМЕЧАНИЕ - При расчете стен и столбов
площадь сечения принимается за вычетом поврежденной кладки.
NOTĂ - La calcularea pereţilor şi stâlpilor suprafaţa secţiunii se ia minus zidăria deteriorată.
7.3.4 При отклонении от вертикали или
при выпучивании стен в пределах этажа на
величину до 1/3 толщины стены их несущая
способность определяется с учетом фактических эксцентриситетов от вышележащей
нагрузки; при большем отклонении или
выпучивании стены, столбы и перегородки
подлежат разборке или обязательному усилению.
7.3.5 При образовании вертикальных
трещин в местах пересечения стен или при
разрыве поперечных связей между стенами,
колоннами или перекрытиями каркаса несущая способность и устойчивость стен при
действии вертикальных и горизонтальных
(ветровых) нагрузок определяется с учетом
фактической свободной высоты стены между точками сохранившихся закреплений
(связей).
7.3.6 При смещении прогонов, плит перекрытий и покрытий на опорах проверяется несущая способность стен на местное
смятие и внецентренное сжатие по фактической величине эксцентриситетов и площади опирания прогонов и плит перекрытий на стены.
7.3.7 При наличии в стенах больших обвалов или при обрушении одного или нескольких простенков нижележащих этажей
оставшаяся часть стены может работать по
схеме свода. В этом случае несущая способность крайних простенков или участков
стен определяется с учетом перегрузки F от
массы стен и перекрытий, находящихся
7.3.4 La abaterea de la verticală sau la umflarea pereţilor în limitele unui etaj la valoarea
de până la 1/3 din grosimea peretelui capacitatea lor portantă este determinată pe baza excentricităţilor reale ale sarcinii de deasupra; la
abateri mai mari sau umflare pereţii, stâlpii şi
pereţii intermediari trebuie să fie demontaţi
sau trebuie să fie obligatoriu consolidate.
7.3.5 La formarea de fisuri verticale la intersecţia pereţilor sau ruperea legăturilor
transversale dintre pereţi, stâlpi sau planşeele
carcasei capacitatea portantă şi stabilitatea
pereţilor la acţiunea sarcinilor verticale şi orizontale (de vânt) este determinată cu considerarea înălţimii libere efective a peretelui între
punctele fixate (conexiuni) rămase.
7.3.6 La dislocarea deschiderilor, planşeelor dintre etaje şi de acoperiş pe suporturi capacitatea portantă a pereţilor la zdrobire locală
şi compresiune excentrică este verificată după
valoarea reală a excentricităţilor şi secţiunii de
reazem a deschiderilor şi planşeelor pe perete.
7.3.7 La existenţa în pereţi a surpărilor mari
sau la prăbuşirea de una sau mai multe părţi
de perete ale etajelor de mai jos partea rămasă
din perete poate lucra după schema boltei. În
acest caz, capacitatea portantă a părţilor de
perete de margine sau sectoarelor de perete
luând în considerare supraîncărcare F de la
NCM A.09.03-2014, pag 53
выше обвалов, а также с учетом распора H,
определяемого статическим расчетом.
8 ОСОБЕННОСТИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
masa pereţilor şi planşeelor, care sunt mai sus
de prăbuşiri, precum şi cu considerarea împingerii H, determinată prin calcul static.
8 PARTICULARITĂŢILE
EXAMINĂRII CONSTRUCŢIILOR
DIN METAL
8.1 Определение технического состояния конструкций по внешним признакам
8.1 Determinarea stării tehnice a construcţiilor după aspectele lor exterioare
8.1.1 Оценку технического состояния
конструкций следует проводить на основе
определения:
- отклонений фактических размеров поперечных сечений элементов от проектных;
8.1.1 Examinarea stării tehnice a structurilor trebuie să se bazeze pe determinarea:
- abaterii dimensiunilor reale a secţiunilor
transversale ale elementelor de la cele proiectate;
- дефектов и механических повреждений;
- состояния сварных, болтовых и заклепочных соединений;
- stării îmbinărilor sudate, cu şuruburi şi nituri;
- степени и характера коррозии элементов и соединений;
- gradului şi caracterului coroziunii elementelor şi îmbinărilor;
- отклонения элементов от проектного
положения, расстояния между осями ферм,
прогонами, отметок опорных узлов и ригелей и т.п.;
- abaterile elementelor de la poziţia de proiect, distanţa dintre axele fermelor, deschiderilor, cotelor nodurilor şi grinzilor de reazem
etc.;
- прогибов и деформаций.
- defectelor şi deteriorărilor mecanice;
- încovoierilor şi deformărilor.
8.1.2 Определение геометрических параметров элементов конструкций и их сечений производится путем непосредственных
измерений.
Каждый размер уточняется по защищенной поверхности тремя измерениями в разных сечениях по длине элемента.
8.1.2 Determinarea parametrilor geometrici
a elementelor construcţiilor şi secţiunile lor se
face prin măsurare directă.
8.1.3 Определение ширины и глубины
раскрытия трещин в элементах конструкций производится путем осмотра с использованием лупы с 6-8 кратным увеличением
или микроскопа.
Признаками наличия трещин могут быть
подтеки ржавчины, выходящие на поверхность металла, и шелушение краски.
8.1.3 Determinarea lăţimii şi adâncimii a
deschiderii fisurilor din elementele construcţiilor se face prin verificare folosind lupe cu
mărirea de 6-8 ori sau un microscop.
8.1.4 Основными дефектами и повреждениями стальных конструкций, которые
выявляются при визуальных натурных обследованиях, являются:
- в элементах конструкций - выпучивания, прогибы (отдельных элементов и всей
8.1.4 Principalele defecte şi deteriorări ale
structurilor metalice, care pot fi detectate prin
examinare vizuală sunt:
Fiecare dimensiune se precizează pe suprafaţa protejată cu trei măsurări în diferite secţiuni pe lungimea elementului.
Indicatori ai existenţei fisurilor pot fi scurgeri de rugină, care ies la suprafaţa metalului
şi decojirea vopselei.
- în elementele construcţiilor – umflări, încovoieri (ale elementelor separate şi construc-
NCM A.09.03-2014, pag 54
конструкции), винтообразность элементов,
местные прогибы, вмятины, погнутость узловых фасонок, коррозия основного металла и металла соединений, отклонения от
вертикали, трещины;
- в сварных швах – дефекты формы шва
(неполномерность, резкие переходы от основного металла к наплавленному, наплывы, неравномерная ширина шва, кратеры,
перерывы) и дефекты структуры шва (трещины в околошовной зоне, подрезы основного металла, непровары по кромкам и по
сечению шва, шлаковые или газовые включения или поры);
- в заклепочных соединениях – зарубки,
смещения с оси стержней заклепок, косая
заклепка, трещиноватость или „рябина” заклепки, зарубки металла отжимкой, неплотные заполнения отверстий телом заклепки, овальность отверстий, смещение
осей заклепок от проектного положения,
дрожание и подвижность заклепок, отрыв
головок, отсутствие заклепок, неплотное
соединение пакета;
- в болтовых соединениях – отсутствие
болтов, отсутствие клейм на головках болтов, неровные края отверстий, подвижность
гаек, неплотное соединение пакета, смещение осей от проектного положения, отсутствие шайб и т.д.
ţiei întregi), elicoiditatea elementelor, încovoieri locale, adâncituri, curbură nodurilor, coroziunea metalului de bază şi metalului de
îmbinare, abaterea de la verticală, fisuri;
8.1.5 При обследовании отдельных
стальных конструкций необходимо учитывать их вид, особенности и условия эксплуатации, в том числе:
а) в стальных покрытиях особое внимание обратить на:
8.1.5 La examinarea structurilor separate de
oţel trebuie de luat în considerare aspectul lor,
specificul şi condiţiile de exploatare, inclusiv:
- трещины в стыковых накладных и узловых фасонках поясов стропильных и подстропильных ферм, особенно растянутых
элементов;
- la fisurile în rosturile sudate una peste alta
şi nodale ale centurii fermelor din căpriori şi
de sub căpriori, în special ale elementelor întinse;
- криволинейность поясов и элементов
решетки ферм, особенно сжатых элементов,
остаточные прогибы ферм;
- curbilinitatea centurii şi elementelor ale
zăbrelelor fermelor, în special ale elementelor
comprimate, încovoierile remanente ale fermelor;
- состояние узлов ферм, особенно опорных, влияние трещин в фасонках узлов,
имеющих стержни с большими растягивающими усилиями;
- starea nodurilor fermelor, mai ales de
sprijin, impactul fisurilor în nodurile de părţii
de iluminat care au tije cu forţe de întindere
mari;
- наличие эксцентриситетов в передаче
нагрузки на узлы ферм (смещение прогонов
- prezenţa de excentricităţi la transmiterea
sarcinii asupra nodurilor fermei (dislocarea
- în rosturile de sudură - defecte de formă
ale rostului (cu volum imprecis, treceri bruşte
de la metalul de bază la sudură, scurgeri, lăţime inegală a rostului, cratere, întreruperi) şi
defecte ale structurii rostului (fisuri în zona de
sudură, tăieturi ale metalului de bază, lipsa de
fuziune la marginile şi pe secţiunea rostului,
incluziuni de zgură sau de gaze sau pori);
- în îmbinările nituite – crestături, deplasarea de la axa tijei de nituri, nit oblic, nituri
fisurate sau de tipul "reabina", crestături de
metal de la presare, umplere incompletă a găurii cu corpul nitului, ondulozitatea găurii,
deplasarea axelor nitului de la poziţia de proiect, tremurarea şi mobilitatea niturilor, ruperea capetelor niturilor, lipsa niturilor, conexiunea slabă a pachetului;
- în îmbinările cu şuruburi – lipsa şuruburilor, lipsa semnelor pe capetele şuruburilor,
margini neregulate ale găurilor, mobilitatea
piuliţelor, conexiunea slabă a pachetului, deplasarea axelor de la poziţia de proiect, lipsa
de piuliţe etc.
a) în acoperirile metalice trebuie să se
acorde o atenţie deosebită:
NCM A.09.03-2014, pag 55
или плит с осей узлов, подвеска грузов вне
узлов и др.);
deschiderilor sau plăcilor de la axa nodurilor,
suspendarea încărcături în afara nodurilor
etc.);
- отклонения плоскости ферм от вертикали;
- состояние узлов примыкания связей к
фермам, наличие поперечных сварных
швов на растянутых элементах ферм в месте крепления фасонок связей;
- abaterea planului fermelor de la verticală;
- starea nodurilor de legătură cu fermele,
prezenţa rosturilor de sudură transversale pe
elementele întinse ale fermelor în locurile de
fixare a legăturilor;
- качество крепления элементов кровли
или прогонов к верхним поясам ферм, наличие в прогонах искривлений, закручивания, разрывов тяжей;
- calitatea fixării elementelor acoperişului
sau a deschiderilor de centurile fermelor, prezenţa în deschideri a distorsiunilor, răsucirilor, ruperea toroanelor;
- смещение фонарей с осей ферм, искривление их элементов, состояние болтовых соединений.
- dislocarea lucarnelor de la axele fermelor,
îndoirea elementele lor, starea îmbinărilor cu
şuruburi.
b) в колоннах и связях по колоннам уделить особое внимание:
b) în coloane şi conexiunile coloanei să se
acorde o atenţie deosebită:
- соответствию геометрических форм
колонн и их положений проектным;
- corespunderii formelor geometrice ale coloanelor şi a poziţiei lor din proiect;
- неравномерным осадкам и поворотам
колонн;
- повреждениям колонн механическими
воздействиями (прогибы, вмятины, искривление поясов и элементов решетки и др.) от
технологических факторов и на участках
складирования материалов;
- tasării neregulate şi cotirii coloanelor;
- deteriorării coloanelor de acţiunile mecanice (încovoieri, urme de lovituri, curbarea
centurilor şi ale elementelor grilei etc.) ale
factorilor tehnologici şi în sectoarele de depozitare a materialelor;
- дефектам стыковых соединений колонн, качеству сварных швов;
- defectelor îmbinării coloanelor, calitatea
sudurilor;
- искривления ветвей связей и элементов
соединительной решетки;
- curbura ramificaţiei de racorduri şi elementelor grilei de legătură;
- соединению узлов примыкания связей к
колоннам, разрывам или искривлениям фасонок или разрушениям по сварным швам;
- conexiunea nodurilor articulaţiilor legăturilor la coloane, rupturile sau curburile lucarnelor sau deteriorărilor pe rosturile de sudură;
- состоянию анкерных креплений колонн
в фундаментах;
- starea fixărilor cu ancore a coloanelor în
fundaţii;
- состоянию узлов опирания подкрановых балок на консоли и траверсы колонн;
- starea nodurilor de reazem a grinzilor
pentru pod rulant de pe consola şi traversele
coloanelor;
- трещинам в основном металле или
сварных соединениях и в местах крепления
подкрановых балок и тормозных конструкций к колоннам;
- повреждениям элементов коррозией.
- fisurilor din metalul de bază şi îmbinărilor
sudate şi în locurile de fixare ale grinzi de
macara şi construcţiile de frână la coloane;
c) в подкрановых конструкциях обратить
особое внимание на:
c) în construcţiile pentru macara să se acorde o atenţie deosebită:
- deteriorarea elementelor de coroziune.
NCM A.09.03-2014, pag 56
- дефекты сварных подкрановых балок, в
частности, состояние швов верхних поясов
и у торцов балок, прогибы и деформации
балок, состояние ребер жесткости балок и
стенок балок;
- defectelor grinzilor podului rulant sudate,
în special, starea rosturilor zonelor superioare
şi de la capetele grinzilor, îndoirile şi deformarea grinzilor, starea muchiilor de rigiditate
şi a pereţilor grinzilor;
- выполнение требований к качеству и
расположению заводских стыковых швов
поясов и стенок балок. В неразрезанных
балках особое внимание уделяется швам в
монтажных стыках;
- îndeplinirii cerinţelor privind calitatea şi
amplasarea din fabrică a rosturilor de îmbinare la centuri şi la pereţii grinzilor. În grinzile
netăiate se acordă o atenţie deosebită sudurii
rosturilor de montaj;
- местные прогибы и искривления элементов, наличие грибовидности поясов, погнутости их между ребрами жесткости;
- încovoierilor locale şi curburii elementelor, prezenţa formei de ciupercă la centuri,
îndoirea lor între muchiile de rigiditate;
- состояние тормозных конструкций, узлов их примыкания к колоннам;
- starea structurilor de frână, nodurilor lor
adiacente la coloane;
- узлы соединения балок между собой на
опорах;
- rosturilor îmbinării grinzilor între ele pe
suporturi;
- состояние крепления рельса к подкрановым балкам, ослабление и разрушение
крючьев и болтов, прижимных планок и т.п.
- starea fixării şinei de grinzile de macara,
slăbirea şi distrugerea de cârlige şi şuruburi,
plăcuţelor de strângere etc.
d) в прочих конструкциях устанавливают: состояние узлов сопряжения главных и
второстепенных балок с колоннами, состояние стоек, связей и других конструкций.
d) în alte construcţii se stabileşte: starea
nodurilor de unire cu pentru grinzi principale
şi secundare cu coloanele, starea stâlpilor, legăturilor şi altor construcţii.
ПРИМЕЧАНИЕ - Опыт эксплуатации и натурные обследования показывают, что уже после 4-6
лет эксплуатации в подкрановых путях появляются
первые повреждения: „расстраиваются” крепления
подкрановых и тормозных балок к колоннам, а также соединения их между собой, появляются трещины в сварных швах и стенке около верхнего пояса
балок; в клепаных балках ослабляются заклепки
верхнего и нижнего поясов и появляются трещины в
уголках.
NOTĂ – Experienţa exploatării şi examinarea pe
loc arată că deja după 4-6 ani de exploatare în nodurile
de macara primele deteriorări apar: "se destramă" elementele de fixare a grinzilor de macara şi frână de coloane, precum şi îmbinărilor acestora între ele, apar
fisuri în rosturile de sudura şi perete lângă centura superioară a grinzilor; în grinzi nituite se slăbesc niturile
din centurile superioare şi inferioare şi apar fisuri în
colţuri.
Классификация и причины возникновения наиболее характерных дефектов и повреждений в стальных конструкциях приведена в Приложении G, табл.2 Более подробные сведения о характерных дефектах и
повреждениях элементов металлоконструкции приведены в Справочнике [3.9].
Clasificarea şi cauzele apariţiei celor mai
tipice defecte şi deteriorări în structurile din
oţel este dată în Anexa G, tabelul 2. Pentru
informaţii mai detaliate despre defecte specifice şi deteriorările elementelor construcţiilor
de metal sunt date în Îndreptar [3.9].
8.2 Детальное обследование стальных
конструкций
8.2 Examinarea detaliată a construcţiilor
de metal
8.2.1 При детальном обследовании
стальных конструкций следует производить:
- инструментальное измерение выявленных при визуальном обследовании дефек-
8.2.1 La examinarea detaliată a structurilor
din oţel trebuie să fie efectuate:
- măsurare instrumental a defectelor identificate prin inspecţia vizuală cu determinarea
NCM A.09.03-2014, pag 57
тов с определением прогибов конструкций,
раскрытия трещин, смещения опорных узлов, отклонений конструкций от вертикали
и др. (см. также п.5.18);
încovoierilor construcţiilor, deschiderea fisurilor, deplasarea nodurilor de suport, abaterile
construcţiilor de la verticală etc. (a se vedea
de asemenea pct.5.18);
- определение степени агрессивности
среды по СНиП 2.03.11-85 и [1.7];
- determinarea gradului de agresivitate a
mediului conform СНиП 2.03.11-85 şi [1.7];
- оценку коррозионной поврежденности
конструкций;
- evaluarea deteriorărilor corozive a construcţiilor;
- инструментальное обследование сварных, заклепочных и болтовых соединений;
- examinarea instrumentală a îmbinărilor
sudate, nituite şi cu şuruburi;
- определение физико–механических характеристик стали.
- determinarea proprietăţilor fizic-mecanice
ale oţelului.
Оценка коррозионных повреждений
стальных конструкций
Evaluarea deteriorărilor corozive a construcţiilor din metal
8.2.2 При оценке технического состояния
стальных конструкций, пораженных коррозией, необходимо определить вид коррозии
[сплошная, пятнистая, язвенная, точечная
(питтинговая), межкристаллитная, коррозионное растрескивание, усталостная, расслаивающаяся, контактная (гальваническая), щелевая металлографическая, коррозия, образовавшаяся в результате неравномерной аэрации или вызванная токами от
внешних источников] и ее качественную и
количественную характеристики.
К качественным характеристикам коррозии относятся плотность, структура, цвет и
химический состав продуктов коррозии.
Качественные характеристики определяются путем лабораторных исследований продуктов коррозии, а цвет – визуально.
8.2.2 La examinarea stării tehnice a structurilor metalice afectate de coroziune, trebuie să
se determine tipul de coroziune [totală, în pete, în gropiţe, în puncte, intercristale, fisurare
corozivă, de oboseală, de stratificare, de contact (galvanică), metalografică de tip fisură,
coroziune formată ca urmare a aerării diferenţiale sau cauzată de curenţi din surse externe]
şi caracteristicile sale calitative şi cantitative.
К количественным показателям коррозионных поражений относятся их площадь,
глубина коррозионных язв, величина потери сечения, скорость коррозии.
Indicatorii cantitativi a defectelor corozive
aria lor, adâncimea gropiţelor de coroziune,
cantitatea pierderii de secţiune, viteza coroziunii.
8.2.3 Площадь коррозионных поражений
с указанием зоны их распространения выражают в процентах от площади поверхности конструкций.
Толщина элементов, поврежденных коррозией, измеряется не менее чем в трех сечениях по длине элемента. В каждом сечении проводится не менее трех замеров.
8.2.3 Aria afectărilor corozive cu indicarea
zonei de distribuţie a acestora este exprimată
în procente de la aria suprafeţei construcţiilor.
8.2.4 Величина потери сечения выражается в процентах от начальной толщины. В
качестве начальной толщины элементов
принимается толщина в местах, не повреж-
8.2.4 Valoarea pierderii secţiunii este exprimată în procente din grosimea iniţială. Ca o
grosime iniţială a elementelor se ia grosimea
în locurile care nu sunt corodate sau, în absen-
Caracteristicile calitative ale coroziunii includ densitatea, structura, culoarea şi compoziţia chimică a produşilor de coroziune. Caracteristicile calitative sunt determinate prin
teste de laborator a produselor de coroziune,
iar culoarea - vizual.
Grosimea elementelor corodate, se măsoară
cel puţin pe trei secţiuni pe lungimea elementului. Pentru fiecare secţiune se va face nu
mai puţin de trei măsurători.
NCM A.09.03-2014, pag 58
денных коррозией, или, при отсутствии таких мест, по номинальным данным, приведенным в проекте. Толщина элементов измеряется в нескольких местах по длине и по
сечению элемента.
Величина коррозионных потерь ориентировочно определяется путем измерения
толщины продуктов коррозии. Величина
коррозионных потерь с одной стороны элемента приближенно равна 1/3 толщины
слоя окислов.
ţa unor astfel de locuri, după datele nominale
prezentate proiect. Grosimea elementelor este
măsurată în mai multe locuri după lungime şi
pe secţiunea elementului.
Стойкость металла определяется при
равномерной коррозии средней скоростью
разрушения в мм/год, а при неравномерной
коррозии – глубиной проникновения отдельных коррозионных разрушений (язв) в
мм/год.
Подробнее сведения о коррозионных повреждениях стальных конструкций даны в
Справочнике
[3.9]
и
Пособии
к
СНиП 2.03.11-85[3.1а].
Stabilitatea metalului se determină, la o coroziune uniformă, de viteza medie a distrugerii în mm/an, iar la o coroziune neuniformă –
cu adâncimea pătrunderii distrugerilor corozive (gropiţe) în mm/an.
Обследование сварных, заклепочных
и болтовых соединений
Examinarea îmbinărilor sudate, nituite
şi cu şuruburi
8.2.5 Обследование сварных соединений
является наиболее ответственной операцией, так как сварной шов и околошовная зона могут быть наиболее вероятными очагами возникновения коррозии и трещин.
Обследование сварных швов включает
следующие операции:
8.2.5 Examinarea îmbinărilor sudate este
operaţiunea cea mai responsabilă, astfel că
rostul de sudură şi zona lângă rost pot fi centrele cele mai probabile de coroziune şi fisuri.
- очистку от грязи и шлака и внешний
осмотр с целью обнаружения трещин и
других повреждений;
- curăţarea de murdărie şi de zgură şi inspecţia externă pentru a detecta fisuri şi alte
deteriorări;
- определение размеров катетов шва.
8.2.6 Скрытые дефекты швов обнаруживаются с помощью простукивания шва молотком, при этом доброкачественный шов
издает такой же звук, как и основной металл; глухой звук указывает на наличие дефекта.
8.2.7 Выявление повреждений заклепочных и болтовых соединений производится
внешним их осмотром и простукиванием
молотком. При ударе слабая заклепка или
болт издает глухой или дребезжащий звук,
приложенный к ним палец ощущает дрожание.
8.2.8 Высокопрочные болты отличаются
Valoarea pierderilor de coroziune orientativ
este determinată prin măsurarea grosimii produselor de coroziune. Valoarea pierderilor
corozive dintr-o parte a elementului este
aproximativ egală cu 1/3 din grosimea stratului de oxizi.
Mai multe informaţii cu privire la distrugerile corozive a structurilor din oţel sunt prezentate în Îndrumar [3.9] şi Anexa la
СНиП 2.03.11-85 [3.1a] .
Examinarea sudurilor cuprinde următoarele
etape:
- determinarea dimensiunilor catetelor rostului.
8.2.6 Defectele ascunse de sudură sunt detectate prin lovirea rostului cu un ciocan, în
timp ce rostul de calitate bună produce acelaşi
sunet ca şi metalul de bază; sunetul înăbuşit
indică prezenţa unui defect.
8.2.7 Identificarea deteriorărilor îmbinărilor
nituite şi cu şuruburi se realizează prin examinare vizuală şi lovind cu un ciocan. La lovire nitul sau şurubul slab face un sunt surd
sau zăngănit, iar degetul ataşat de acestea simte zăngănitul.
8.2.8 Şuruburile de înaltă rezistenţă diferă
NCM A.09.03-2014, pag 59
обязательным
наличием
специальных
клейм и шайб под каждой головкой.
prin prezenţa obligatorie a semnelor speciale
şi şaibe sub fiecare cap.
Контроль натяжения болтов осуществляется закручиванием тарировочным ключом.
Разболчивание соединений не допускается.
Controlul tensiunii şuruburilor se face prin
răsucirea cheii de calibrare. Deşurubarea îmbinărilor nu se permite.
Определение характеристик материалов стальных конструкций
Determinarea caracteristicilor materialelor construcţiilor metalice
8.2.9 При обследовании стальных конструкций необходимо определить качество
стали, из которой изготовлены конструкции, то есть установить марку стали, соответствие свойств стали стандарту на сталь
этой марки и ее расчетным характеристикам. Для этого, по мере необходимости, определяют ее следующие характеристики:
8.2.9 La examinarea structurilor din oţel este necesar de a determina calitatea oţelului din
care sunt fabricate construcţiile, adică de a
stabili un marca oţelului, corespunderea proprietăţilor oţelului standardului pentru această
marcă de oţel şi a caracteristicilor sale calculate. În acest scop, dacă este necesar, se determină următoarele caracteristici:
- марку стали или ее аналог в соответствии с действующими ГОСТ и ТУ на поставку металла;
- marca oţelului sau echivalentul său în
conformitate cu ГОСТ şi TУ în vigoare pentru livrarea metalului;
- прочностные характеристики – предел
текучести, временное сопротивление;
- caracteristicile de rezistenţă – limita de
curgere, rezistenţa temporară;
- пластичность – относительное удлинение и относительное сужение;
- plasticitatea - alungirea relativă şi îngustarea relativă;
- склонность к хрупкому разрушению –
величину ударной вязкости при различных
температурах и в результате старения;
- tendinţa către distrugere fragilă - valoarea
vâscozităţii de şoc la diferite temperaturi şi ca
urmare a îmbătrânirii;
- свариваемость (в необходимых случаях).
Регламентируемый комплекс свойств
стали, требуемый для группы конструкций
и условий их эксплуатации, устанавливается согласно СНиП II-23-81* и [3.1].
- sudabilitatea (dacă este cazul).
Complexul reglementat de proprietăţi a oţelului necesar pentru grupele de construcţii şi
condiţiile lor de exploatare, se stabileşte în
conformitate cu СНиП II-23-81 şi [3.1].
Исходными материалами для оценки качества стали являются рабочие чертежи и
сертификаты на металл, электроды, сварочную проволоку, метизы, а также нормативные документы, действовавшие в период
возведения объекта.
Materialele iniţiale pentru evaluarea calităţii oţelului sunt desenele de execuţie şi certificatele pentru metal, electrozi, sârma de sudură, articole metalice, precum şi documentele
normative în vigoare pe perioada de construcţie a obiectului.
8.2.10 При отсутствии рабочих чертежей
или сертификатов, а также при недостаточности содержащихся в них сведений при
обнаружении в конструкции повреждений,
которые могли быть вызваны низким качеством стали (расслой, хрупкие трещины и
т.д.), а также при изыскании резервов несущей способности конструкций определение качества стали производят путем лабораторного исследования образцов, изготовленных из проб, отобранных из обследуе-
8.2.10 În absenţa desenelor de execuţie sau
a certificatelor, precum şi în caz de insuficienţă a informaţiilor la depistarea în construcţie a
deteriorărilor care ar putea fi cauzate de calitatea redusă a oţelului (stratificare, fisuri casante etc.), de asemenea la căutarea de rezerve
a capacităţii portante a construcţiei determinarea calităţii oţelului se face prin testarea în
laborator a probelor realizate din probe prelevate din construcţiile examinate.
NCM A.09.03-2014, pag 60
мых конструкций.
При лабораторном исследовании образцов стали, при необходимости, определяют
химический состав, механические характеристики и другие показатели, необходимые
для оценки состояния металла обследуемых
конструкций.
Из элементов конструкций пробы отбирают в местах с наименьшим напряжением
– из неприкрепленных полок уголков, полок на концевых участках балок и т.п. При
отборе пробы должна быть обеспечена
прочность данного элемента конструкции, в
необходимых случаях места отбора должны
быть усилены или устроены страхующие
приспособления.
La testarea de laborator a probelor de oţel,
dacă este necesar, se determină compoziţia
chimică, proprietăţile mecanice şi alţi indicatori necesari pentru evaluarea stării structurilor metalice examinate.
Din elementele construcţiilor probele sunt
prelevate din locurile cu cea mai mică tensiune - din poliţele cornierelor nefixate, poliţele
de la sectoarele capetelor grinzilor, etc. La
prelevarea eşantionului trebuie să fie asigurată
rezistenţa element dat al construcţiei, acolo
unde este necesar locurile de eşantionare trebuie să fie consolidate sau să fie executate
dispozitive de asigurare.
8.2.11 Отбор проб металла из металлических конструкций, изготовление и испытание образцов стали с целью определения их
характеристик производят в соответствии с
техническим заданием или программой работ и с учетом требований стандартов.
8.2.11 Prelevarea de probe din structurile
metalice, prepararea şi testarea probelor de
oţel în scopul de a determina caracteristicile
lor se face în conformitate cu specificaţiile
tehnice sau a programului de lucru şi pentru a
îndeplini cerinţele standardelor.
Порядок отбора проб (стружки) для определения химического состава производят
в соответствии с ГОСТ 7565.
Ordinea de prelevare a probelor (aşchiilor)
pentru a determina compoziţia chimică se face
în conformitate cu ГОСТ 7565.
Химический анализ стали производят по
ГОСТ 22536.0.
Analiza chimică a oţelului se face în conformitate cu ГОСТ 22536.0.
Допускается производить определение
химического состава стали методом фотоэлектрического спектрального анализа по
ГОСТ 18895 и методом спектрографического анализа по ГОСТ 27809.
Порядок отбора проб для механических
испытаний образцов производят в соответствии с ГОСТ 1497.
Se admite determinarea compoziţiei chimice a oţelului prin analiză spectrală fotoelectrică conform ГОСТ 18895 şi metoda spectrografică în conformitate cu ГОСТ 27809.
8.2.12 Нормативные значения предела
текучести или временного сопротивления
стали определяют на основании образцов,
отобранных из конструкций и испытанных
в соответствии с ГОСТ 1497, или назначают
в соответствии с марками стали обследуемых конструкций в соответствии с нормами, действующими в период выплавки исследуемой стали.
Марку стали устанавливают на основании химического или спектрального анализа путем сопоставления с нормами действующих стандартов.
Расчетные сопротивления стали
находят путем деления нормативных значе-
8.2.12 Valorile normative a limitei de curgere sau de rezistenţă temporară a oţelului
sunt determinate pe baza probelor prelevate
din construcţii şi testate în conformitate cu
ГОСТ 1497 sau se stabilesc în conformitate
cu mărcile de metal ale construcţiilor examinare în conformitate cu normele în vigoare în
perioada de topire a oţelului investigat.
Ordinea de prelevare a probelor pentru încercările mecanice a probelor se face în conformitate cu ГОСТ 1497.
Marca oţelului se determină pe baza analizei chimice sau spectrale prin comparaţie cu
normele standardelor în vigoare.
Rezistenţa de calcul a oţelului
se determină prin împărţirea valorii normative a limi-
NCM A.09.03-2014, pag 61
ний предела текучести
на коэффициент
надежности по материалу , который принимают: для конструкций, изготовленных
до 1932 г. и для сталей, у которых полученные при испытаниях значения предела текучести ниже 215 мПа, - 1,2; для конструкций, изготовленных в 1932-1982 гг. и для
сталей с пределом текучести ниже
380 мПа - 1,1; для сталей с пределом текучести выше 380 мПа - 1,15; для конструкций, изготовленных после 1982 г.- по
СНиП II-23-81* и[3.1].
Расчетные сопротивления стали не
должны превышать значений, установленных ГОСТами, действовавшими в период
выплавки
исследуемой
стали
(см.
таблицу B3 Приложения B).
tei de curgere
la coeficientul de siguranţă
pentru material , care este luat: pentru construcţiile fabricate înainte de anul 1932 şi pentru oţelurile care au obţinut în timpul testelor
valoarea limitei de curgere mai mică de
215 MPa - 1.2; pentru structurile fabricate între anii 1932-1982 şi pentru otelurile cu o limită de curgere de sub 380 MPa - 1,1; pentru
otelurile cu o limită de curgere de peste
380 MPa - 1,15; pentru structurile fabricate
după 1982 - conform СНиП II-23-81 şi [3.1].
Для элементов конструкций, имеющих
коррозионный износ с потерей более 25 %
площади поперечного сечения или остаточную после коррозии толщину 5 мм и менее,
расчетные сопротивления должны умножиться на коэффициент , принимаемый
равным 0,95 для слабоагрессивных, 0,9-для
среднеагрессивных и 0,85-для сильноагрессивных сред.
8.2.13 Для определения качества стали
заклепок в заклепочных соединениях определяют химический состав металла заклепок и его временное сопротивление срезу.
Химический состав стали заклепок определяют по ГОСТ 22536.0.
Pentru elemente construcţiilor care au uzura corozivă cu pierderi de mai mult de 25%
suprafaţa secţiunii transversale sau remanentă
după coroziune grosimea de 5 mm şi mai puţin, rezistenţa calculată trebuie să fie înmulţită
cu un coeficientul
luat egal cu 0,95 pentru
mediile puţin agresive, 0,9 - pentru moderat
agresive şi 0,85 - înalt agresive.
Временное сопротивление срезу материала заклепок допускается определять по
результатам испытаний на растяжение по
ГОСТ 1497 стандартных цилиндрических
образцов диаметром 10 мм, вырезанных из
этих заклепок. При этом значение временного сопротивления срезу принимают равным произведению временного сопротивления разрыву на коэффициент 0,58.
Rezistenţa la forfecare temporară a materialului niturilor se admite de determinat după
rezultatele testelor la tracţiune în conformitate
cu ГОСТ 1497 a mostrelor cilindrice standard
de 10 mm în diametru, tăiate din aceste nituri.
Valoarea rezistenţei la forfecare temporară
este considerată ca fiind egal cu produsul dintre rezistenţa la tracţiune cu coeficientul de
0,58.
8.2.14 При определении механических
свойств стали болтов производят испытание болтов на разрыв, испытание образцов
на растяжение, измерение твердости, а в
необходимых случаях определяют ударную
вязкость. Для гаек измеряют твердость. Испытание болтов на разрыв производят с навинченной гайкой по ГОСТ 1759.0.
8.2.14 La determinarea proprietăţilor mecanice ale oţelului şuruburilor se face încercarea probelor şuruburilor la rupere, măsurarea
durităţii, şi acolo unde este necesar, se determină viscozitatea la şoc. Pentru piuliţe se măsoară duritatea. Încercarea şuruburilor la rupere se produce cu piuliţă înşurubată conform
ГОСТ 1759.0.
Химический состав стали болтов опре-
Compoziţia chimică a oţelului şuruburilor
Rezistenţele de calcul ale oţelului nu trebuie să depăşească valorile stabilite de către
ГОСТuri valabile în perioada de topire a oţelului examinat (a se vedea tabelul B3,
Anexa B).
8.2.13 Pentru a stabili calitatea oţelului niturilor din îmbinările nituite se determina
compoziţia chimică a metalului niturilor şi
rezistenţa la forfecare temporară a lui. Compoziţia chimică a oţelului niturilor se determină în conformitate cu ГОСТ 22536.0.
NCM A.09.03-2014, pag 62
деляют по ГОСТ 22536.0.
se
determină
ГОСТ22536.0.
în
conformitate
cu
8.2.15 Расчетное сопротивление срезу
и растяжению
болтов, а также сжатию элементов, соединенных болтами,
принимают по СНиП II-23 и [3.1]. Если
класс прочности болтов установить невозможно, то расчетное сопротивление принимают как для болтов класса прочности 4,6
при расчете на срез и класса прочности 4,8
при расчете на растяжение.
8.2.16 Контроль качества сварных соединений металлических конструкций необходимо осуществлять методами, указанными в СНиП 3.03-01-87 и [1.9].
8.2.15 Rezistenţa calculată la forfecare şi
la întindere a şuruburilor, de asemenea la
compresiune a elementelor îmbinate cu şuruburi , se ia conform СНиП II-23 şi [3.1]. Dacă
clasa de rezistenţă a şuruburilor nu poate fi
stabilită, apoi rezistenţa calculată se ia ca pentru şuruburi din clasa de rezistenţă 4, 6 în calculul de forfecare şi clasa de rezistenţă 4,8 în
calculul la întindere.
При оценке качества стали сварных соединений, по мере необходимости, определяют механические свойства металла шва
испытанием на растяжение цилиндрических образцов из сварного шва, ударную
вязкость металла шва и околошовной зоны
при отрицательной температуре: минус
25 °С; прочность и пластичность стыковых
сварных соединений - испытанием на растяжение и изгиб в холодном состоянии
плоских образцов сварных соединений,
твердость металла шва и околошовной зоны.
Требования к образцам, к их отбору и к
методам испытаний должны соответствовать ГОСТ 6996.
La evaluarea calităţii ale oţelului îmbinărilor sudate, după caz, se determină proprietăţile mecanice metalului sudurii prin încercarea
la întindere a probelor cilindrice din rostul
sudat, viscozitatea la şoc a metalului sudurii şi
din zona rostului sudat la temperaturi negative: minus 25°C; rezistenţa şi plasticitatea îmbinărilor sudate cap la cap – prin încercarea la
întindere şi încovoiere în stare rece a probelor
plate de îmbinări sudate, duritatea a metalului
sudurii şi din zona rostului sudat de zona de
metal.
8.2.17 Расчетные сопротивления сварных
соединений назначают с учетом марки стали, сварочных материалов, видов сварки,
положения швов и способов контроля, используя указания СНиП II-23-81*и [3.1].
8.2.17 Rezistenţele calculate ale îmbinărilor
sudurii se stabilesc luând în considerare marca
oţelului, materiale de sudură, tipul de sudură,
poziţia rosturilor şi a metodelor de control,
folosind indicaţiile СНиП II-23-81 şi [3.1].
При отсутствии этих данных для угловых швов можно принять, что нормативное
значение временного сопротивления металла швов
равно нормативному значению временного сопротивления стали элемента
, умноженному на коэффициент
надежности по материалу шва
=1,25,
коэффициент =0.7 и =1,0, коэффициент условий работы конструкций
=0.8;
для растянутых стыковых швов расчетное
сопротивление металла шва по пределу текучести
=0,55
для конструкций, изготовленных до 1972 г., и
=0,85
для
конструкций, изготовленных после 1972 г.
În absenţa acestor date pentru sudurile de
colţ se poate primi că valoarea normativă a
rezistenţei temporare a metalului rostului
egală cu valoarea normativă a rezistenţei temporare a oţelului elementului
, înmulţită cu coeficientul de siguranţă pentru
materialul rostului
= 1,25, coeficientul
= 0.7 şi = 1,0, coeficientul condiţiilor de
lucru al construcţiilor
= 0,8; pentru sudurile cap la cap întinse rezistenţa calculată a metalului rostului după limita de curgere
= 0,55 pentru construcţiile construite
înainte de 1972, şi
= 0,85 pentru con-
8.2.16 Controlul calităţii a îmbinărilor sudate de structuri metalice este necesar de executat
cu
metodele
menţionate
în
СНиП 3.03-01-87 şi [1.9] .
Cerinţele pentru probele, către metodele de
prelevare şi de testare trebuie să conform cu
GOST 6996.
NCM A.09.03-2014, pag 63
strucţiile construite după 1972.
8.2.18 При необходимости усиления конструкций с применением электросварки определяют свариваемость стали усиливаемых элементов путем сравнения их углеродного эквивалента, который не должен
быть больше 0,62.
9 ОСОБЕННОСТИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
În caz de necesitate de a consolida construcţiile folosind sudura electric, sudabilitatea oţelului elementelor consolidate se determină, prin compararea echivalentului lor de
carbon, care nu ar trebui să fie mai mare de
0,62.
9 PARTICULARITĂŢILE
EXAMINĂRII CONSTRUCŢIILOR
DIN LEMN
9.1 Визуальное (по внешним признакам) и детальное обследования деревянных конструкций
9.1 Examinările vizuală (după indicii externi) şi detaliată ale construcţiilor din
lemn
9.1.1 Обследование деревянных частей
зданий и сооружений следует проводить в
комплексе с обследованием всех строительных конструкций в составе объекта.
9.1.1 Examinarea părţilor din lemn ale clădirilor şi construcţiilor trebuie de efectuată în
complex cu examinarea tuturor elementelor
construcţiilor în compoziţia obiectului.
9.1.2 При обследовании деревянных частей зданий и сооружений собираются данные по всему объекту, по его несущим и
ограждающим конструкциям, по прочности
и физико-механическим характеристикам
материалов, по условиям эксплуатации
объекта.
9.1.2 La examinarea părţilor din lemn ale
clădirilor şi construcţiilor se adună datele privind obiectul în întregime, despre structurile
sale portante şi de închidere, despre rezistenţa
şi caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor, despre condiţiile exploatării ale obiectului.
9.1.3 Examinarea părţilor din lemn ale clădirilor şi edificiilor trebuie de efectuate prin
metodele vizuală şi instrumentală. În procesul
acestuia trebuie:
- de identificat sectoare ale părţilor din
lemn ale obiectului cu deteriorări vizibile distrugere, pierderea stabilităţii şi încovoieri,
deschiderea fisurilor în acoperiri de protecţie
sau decorative ale pieselor din lemn, acţiuni
bioentomologice, de foc, corozive;
- de identificat sectoare ale părţilor din
lemn ale obiectului cu umeziri inadmisibile
atmosferice, de condensare şi tehnice, podeţe
de frig;
- de determinat schemele şi parametrii acţiunilor externe asupra părţilor din lemn al obiectului, inclusiv sarcini care acţionează permanent şi temporar cu evidenţa masei proprii
a materialelor, particularităţilor constructive şi
tehnologice ale obiectului;
9.1.3 Обследование деревянных частей
зданий и сооружений следует проводить
визуальным и инструментальным методами. При этом следует:
- выявлять участки деревянных частей
объекта с видимыми повреждениями - разрушением, потерей устойчивости и прогибами, раскрытием трещин в защитных или
декоративных покрытиях деревянных частей, био-энтомологическим, огневым, коррозионным поражениями;
- выявлять участки деревянных частей
объекта с недопустимыми атмосферными,
конденсационными и техническими увлажнениями, мостиками холода;
- определять схемы и параметры внешних воздействий на деревянные части объекта, в т.ч. фактически действующие постоянные и временные нагрузки с учетом собственного веса материалов, конструктивных и технологических особенностей объекта;
NCM A.09.03-2014, pag 64
- определять расчетные схемы и геометрические размеры - пролеты, сечения, условия опирания и закрепления деревянных
конструкций и элементов;
- определять пространственную устойчивость объекта, в т.ч. его деревянных частей;
- определять конструкцию и состояние
узловых сопряжений деревянных элементов;
определять
степень
биоэнтомологического, огневого, коррозионного поражения конструкционных элементов
деревянных частей объекта;
- определять фактические прогибы, деформации, перемещения деревянных частей
объекта, отдельных элементов в составе
конструкций и узловых сопряжений;
- определять прочностные и физикомеханические характеристики материалов;
- определять температурно-влажностный
режим эксплуатации конструкций;
- определять химическую и др. агрессивность среды эксплуатации деревянных конструкций;
- определять наличие и состояние защитной обработки деревянных частей объекта;
- определять соответствие объекта и его
деревянных частей требованиям пожарной
безопасности;
- при наличии проекта определять соответствие деревянных частей объекта проектным требованиям.
9.1.4 При обследовании деревянных частей зданий и сооружений особое внимание
следует обратить на следующие участки,
которые являются зонами наиболее вероятного био-энтомологического поражения и
промерзания конструкций:
- узлы опирания деревянных элементов
на фундаменты, каменные стены, стальные
и железобетонные колонны и т.п., в срубах
и домах из бруса-окладные венцы;
- участки покрытия и перекрытий по периметру здания вдоль наружных стен;
- de determinat schemele de calcul şi dimensiunile geometrice - arcade, secţiuni, condiţii de sprijin şi de fixare a construcţiilor şi
elementelor din lemn;
- de determinat stabilitatea obiectului în
spaţiu, inclusiv a părţilor lui din lemn;
- de determinat construcţia şi starea racordurilor nodurilor elementelor din lemn;
- de determinat gradul afecţiunilor
bioentomologice, de foc, corozive ale elementelor constructive a părţilor din lemn ale obiectului;
- de determinat încovoierile reale, deformaţii, mişcările părţilor din lemn ale obiectului,
elementelor separate în componenţa construcţiilor şi îmbinărilor racordărilor;
- de determinat caracteristicile de rezistenţă
şi fizico-mecanice ale materialelor;
- de determinat regimul de temperatură şi
umiditate a exploatării construcţiilor;
- de determinat agresivitatea chimică ş.a. a
mediului exploatării construcţiilor din lemn;
- de determinat prezenţa şi starea prelucrării
de protecţie a părţilor din lemn a obiectului;
- de determinat corespunderea obiectului şi
a părţilor sale din lemn cerinţelor de securitate
la incendiu;
- la prezenţa proiectului de determinat corespunderea părţilor din lemn obiectului cerinţelor de proiect.
9.1.4 La examinarea părţilor din lemn a
clădirilor şi edificiilor trebuie de atras atenţia
deosebită la următoarele sectoare, care sunt
zonele cu cea mai probabilă afecţiune
bioentomologică şi de îngheţare a construcţiilor:
- noduri de sprijin a elementelor din lemn
pe fundaţii, pereţi din piatră, coloane din oţel
şi beton armat etc., în lemnul rotund şi casele
din bare-grinzi de talpă;
- sectoare de acoperire şi de planşeuri după
perimetrul clădirii în lungul pereţilor exteriori;
NCM A.09.03-2014, pag 65
- участки покрытия чердачного перекрытия в местах расположения слуховых окон,
ендов, параметров и выступающих над
кровлей элементов вентиляционных шахт,
канализационных стояков, дымоходов, а
также крепежных элементов систем электроснабжения, телевидения и т.п.;
- участки стен под карнизными свесами
кровли, в местах расположения балконов и
водостоков, под окнами;
- участки междуэтажных перекрытий в
местах расположения балконов, санузлов,
трубопроводов отопления, канализации и
водоснабжения;
- швы между стеновыми панелями и между плитами покрытия.
9.1.5 Для определения фактического состава и состояния деревянных частей объекта следует производить выборочные
вскрытия. Места расположения вскрытий
следует выбирать на участках с видимыми
повреждениями деревянных частей объекта.
9.1.6 При обследовании узловых сопряжений следует:
- определять тип и схему соединения;
- определять фактическую схему передачи действующих усилий;
- определять геометрические параметры
соединительных и соединяемых элементов;
- определять расстановку соединительных элементов (гвоздей, нагелей и т.п.);
- определять положение соединительных
элементов по отношению к усушечным
трещинам в деревянных элементах;
- определять размеры и состояние рабочих узловых сопряжений, в т.ч. целостность
элементов и плотность соединений, зазоры
и эксцентриситеты.
- sectoare de acoperire planşeului de la
mansardă în locurile amplasării lucarnelor,
doliilor, parametrilor şi elementelor ieşite de
asupra acoperişului a canalelor de aerisire,
canalelor de canalizare, canalelor de fum şi de
asemenea a elementelor de fixare a sistemelor
de alimentare cu energie electrică, de televiziune etc.
- sectoarele pereţilor sub cornişele acoperişului, în locuri de amplasare a balcoanelor şi
canalelor pentru scurgerea apei, sub ferestre;
- sectoarele planşeelor între etaje în locurile
de amplasare a balcoanelor, blocurilor sanitare, conductelor de încălzire, canalizării şi alimentării cu apă;
- îmbinările între panourile de pereţi şi între
planşeurile acoperirii.
9.1.5 Pentru determinarea compoziţiei reale
şi a stării părţilor din lemn ale obiectului trebuie de efectuat deschideri selective. Locurile
amplasării deschiderilor trebuie să fie alese pe
sectoarele cu deteriorări vizibile a părţilor din
lemn ale obiectului.
9.1.6 La examinarea îmbinărilor nodurilor
trebuie:
- de determinat tipul şi schema îmbinării;
- de determinat schema reală de transmitere
a eforturilor care acţionează;
- de determinat parametrii geometrici a
elementelor de îmbinare şi care îmbină;
- de determinat amplasarea elementelor de
îmbinare (cuielor, scoabelor etc.);
- de determinat poziţia elementelor de îmbinare faţă de fisurile de uscare în elemente
din lemn;
- de determinat dimensiunile şi starea îmbinărilor nodurilor lucrătoare, inclusiv integritatea elementelor şi etanşeitatea îmbinărilor,
rosturile de dilataţie ţi excentricităţi.
9.2 Признаки повреждений деревянных конструкций
9.2 Indicii deteriorărilor a construcţiilor
din lemn
9.2.1 Признаками разрушения деревянных элементов являются:
- при сжатии вдоль волокон, сжатии с
изгибом – образование складки разрушения
9.2.1 Indicii de distrugere a construcţiilor
din lemn sunt:
- la compresiunea în lungul fibrelor, la
compresiunea cu încovoiere - formarea faldu-
NCM A.09.03-2014, pag 66
волокон древесины в сжатой зоне;
lui de distrugere a lemnului în zona comprimată;
- при изгибе – разрушение растянутой
зоны по древесине присучкового слоя (для
цельной древесины), по древесине зубчатого стыка (для клееной древесины) в области
действия максимального изгибающего момента; раскрытие сквозных трещин в древесине близ нейтральной оси в опорной зоне элемента;
- при растяжении – разрушение древесины с образованием защепистой поверхности, проходящей через сечения, ослабленные зубчатыми стыками, сучками, пазами,
врезками, отверстиями и т.п.;
- при смятии под углом к волокнам всех
видов – значительные деформации площадки смятия;
- la încovoiere - distrugerea zonei întinse a
stratului lângă ciot (pentru lemnul unitar), pe
lemnul îmbinării dinţate (pentru lemnul încleiat) în zona acţiunii momentului încovoietor
maximal; deschiderea fisurilor străpunse în
lemn aproape de axa neutră în zona de sprijin
a elementului;
- при скалывании вдоль волокон – раскрытие сквозной трещины или разрушение
деревянного элемента по площадке скалывания.
9.2.2 Признаками разрушения соединений деревянных конструкций являются:
- la despicarea în lungul fibrelor - deschiderea fisurii străpunse sau distrugerea elementului din lemn pe suprafaţa despicare.
- разрушение соединяемых или соединительных элементов, например по площадкам скалывания;
- distrugerea elementelor de îmbinare sau
cu îmbină, de exemplu pe suprafeţele de despicare;
- утрата соединением плотности при ослаблении стяжных болтов;
- pierderea de către îmbinare a etanşeităţii
la slăbirea şuruburilor;
- получение деформаций, превышающих
допустимые
значения,
указанные
в
СНиП 2.01.07-85* и [1.6] (для соединений
на наклонных стержнях без применения
клея в составных изгибаемых элемента
предельные деформации составляют 4 мм);
- obţinerea de diformaţii care depăşesc valorile
admisibile
indicate
în
СНиП 2.01.07-85* şi [1.6] (pentru îmbinări
pe bare înclinate fără aplicarea cleiului în
elemente compuse încovoiate deformaţiile
limită constituie 4 mm);
- расслаивание клееных элементов по
клеевым швам.
- stratificarea elementelor încleiate pe rosturile de clei.
9.2.3 При фиксации повреждений указывать:
- характеристику повреждений деревянных частей объекта;
9.2.3 La stabilirea deteriorărilor de indicat:
- caracteristica deteriorărilor a părţilor din
lemn a obiectului;
- конструкции, в которых повреждения
обнаружены;
- construcţiile în care deteriorările sunt depistate;
- местоположение повреждений на конструкциях;
- количественные характеристики повреждений – значения прогибов, глубину и
длину раскрытия трещин, положение и
- localizarea deteriorărilor pe construcţii;
- la întindere - distrugerea lemnului cu formarea suprafeţei cu surcele, care trece prin
secţiunile slăbite de îmbinările dinţate, cioturi,
falţuri, încastrări, goluri etc.;
- la zdrobirea sub un ungi faţă de fibrele de
toate tipurile - deformaţii semnificative a suprafeţei de zdrobire;
9.2.2 Indici ai distrugerii îmbinărilor construcţiilor din lemn sunt:
- caracteristicile cantitative a deteriorărilor
- valorile săgeţilor de încovoiere, adâncimea
şi lungimea deschiderii fisurilor, poziţia şi
NCM A.09.03-2014, pag 67
ориентацию сквозных трещин в деревянных элементах, глубину и размеры участка
био–энтомологического или огневого поражения деревянных элементов, степень
коррозионного поражения деревянных и
стальных элементов конструкций.
orientarea fisurilor străpunse în elementele
din lemn, adâncimea şi dimensiunile sectorului de afecţiune bioentomologică sau de foc a
elementelor din lemn, gradul de afecţiune corozivă a elementelor din lemn şi din oţel a
construcţiilor.
9.2.4 Признаками биологического поражения (гниения) деревянных частей зданий
и сооружений являются:
9.2.4 Indicii afecţiunii biologice (putrezire)
a părţilor din lemn a clădirilor şi edificiilor
sunt:
- наличие грибницы на поверхности и
(или) в толще деревянных элементов;
- prezenţa ciupercilor pe suprafaţa şi (sau)
în grosimea elementelor din lemn;
- изменение цвета (побурение) древесины;
- schimbarea culorii (brun-cenuşie) lemnului;
- деструкция – потеря прочности, наличие комплекса продольных и поперечных
трещин, изменение анизотропной структуры древесины на трещиноватую призматическую. При этом древесина легко разнимается на части и растирается в порошок;
- глухой звук при простукивании массивных деревянных элементов.
- degradare - pierderea rezistenţei, prezenţa
complexului de fisuri longitudinale şi transversale, schimbarea structurii anizotropie a
lemnului în prismatică fisurată. Astfel lemnul
se desface uşor în părţi şi se preface în praf;
9.2.5 Признаками энтомологического
поражения (уничтожения насекомыми) деревянных частей зданий являются:
9.2.5 Indicii de deteriorare entomologică
(distrugere de insecte) a pieselor din lemn a
clădirilor sunt:
- наличие в деревянных элементах совокупности ходов и лётных отверстий диаметром 0,5-7 мм. Отверстия могут иметь
круглую или овальную форму;
- prezenţa în elementele din lemn a şanţurilor şi deschizături de zbor cu diametrul de
0,5-7 mm. Deschizături pot avea formă rotundă sau ovală;
- наличие буровой муки в зоне поврежденных элементов;
- prezenţa făinii de foraj în zona elementelor deteriorate;
- глухой звук при простукивании массивных деревянных элементов;
- sunet înăbuşit la ciocănirea elementelor
din lemn masiv;
- шум в деревянных конструкциях в весенне-летний период.
- zgomot în construcţiile din lemn în perioadă de primăvară-vară.
Наиболее опасными для деревянных частей зданий и сооружений являются насекомые (личинки и жуки), жизнедеятельность
которых связана с уничтожением мертвой
древесины.
Cele mai periculoase pentru părţile din
lemn a clădirilor şi edificiile sunt insectele
(lavre şi gândaci), activitatea vitală a cărora
este legată cu distrugerea materialului lemnos
mort.
9.3 Определение характеристик материалов деревянных конструкций
9.3 Determinarea caracteristicilor materialelor construcţiilor din lemn
9.3.1 Древесина для деревянных конструкций должна соответствовать техническим указаниям NCM F.05.01 и [5.1].
9.3.1 Lemnul pentru construcţiile din lemn
trebuie să corespundă indicaţiilor tehnice
NCM F.05.01 şi [5.1].
9.3.2 Pentru prelevarea probelor din construcţiile planşeelor din lemn este necesar de
9.3.2 Для взятия проб из конструкций
деревянных перекрытий необходимо про-
- sunet înăbuşit la ciocănirea elementelor
masive din lemn.
NCM A.09.03-2014, pag 68
изводить их вскрытие. Число мест вскрытий перекрытия по деревянным балкам
должно составлять не менее трех при обследуемой площади до 100 м² и не менее 5
при большей площади. Для деревянных перекрытий по металлическим балкам эти
цифры соответственно равны 2 и 4. Вскрываться должны полы (чистые и черные),
стяжки, подготовка под полы, гидроизоляция, утеплитель или звукоизоляционная засыпка, подшивка, штукатурка.
9.3.3
Для
определения
физикомеханических характеристик древесины и
микроанализа из ненагруженных или слабонагруженных частей деревянных конструкций, имеющих повреждения и дефекты
в не предусмотренных табл.1 NCM F.05.01
и [5.1] условиях, высверливают керны или
выпиливают бруски длиной 150-350 мм.
Выпиленные бруски маркируются, помещаются в полиэтиленовые пакеты и отправляются для лабораторных исследований, а места отбора брусков фиксируются
на схемах конструкций, которые прикладываются к актам с результатами испытаний
образцов древесины.
Из брусков выпиливают образцы, размеры которых устанавливают соответствующим ГОСТом для каждого вида испытаний.
Элементы деревянных конструкций, из
которых выпилены бруски древесины, подлежат восстановлению или усилению.
Влажность древесины определяют по
ГОСТ 16483.7 и ГОСТ 16588.
Температуру и влажность в вентилируемых полостях перекрытий, чердачных и
подвальных помещений определяют термометрами и психрометрами, а воздухообмен – с помощью анемометров. Плотность
древесины определяют по ГОСТ 16483.1.
9.3.4 При выборе образцов особое внимание следует обращать на опорные и стыковочные узлы деревянных конструкций по
всей их длине, а также на места болтовых,
нагельных и гвоздевых соединений и на
места контакта древесины с металлом, бе-
efectuat deschiderea lor. Numărul locurilor de
deschideri a planşeului pe grinzile din lemn
trebuie să constituie nu mai puţin de trei la
aria examinată până la 100 m2 şi nu mai puţin
de 5 când aria este mai mare. Pentru planşeuri
din lemn pe grinzi metalice aceste cifre corespunzător sunt egale 2 şi 4. Să se deschidă trebuie pardoseli (pardoseli finite şi duşumele
oarbe), strângeri, paturi pentru pardoseli,
hidroizolaţia, termoizolant sau strat izolator
de umplutură de izolaţie acustică, căptuşire,
tencuială.
9.3.3 Pentru determinarea caracteristicilor
fizico-mecanice a lemnului şi pentru microanaliza din părţile neîncărcate şi încărcate slab
a construcţiilor din lemn, care au deteriorări şi
defecte în condiţii neprevăzute în tab.1
NCM F.05.01 şi [5.1], se sfredelesc carote de
sondaj sau se taie cu ferăstrăul bare cu lungimea de 150-300 mm.
Barele tăiate cu ferăstrăul se marchează, se
amplasează în pachete din polietilenă şi se
trimite pentru încercări de laborator, dar locuri de selecţie a barelor se fixează pe schemele construcţiilor, care se aplică la acte cu
rezultatele încercărilor a probelor de lemn.
Din bare se taie probe, dimensiunile cărora
se stabilesc cu ГОСТul corespunzător pentru
fiecare tip de încercări.
Elementele construcţiilor din lemn, din care
sunt tăiate bare din lemn, sunt supuse restabilirii sau consolidării.
Umiditatea lemnului se determină conform
ГОСТ 16483.7 şi ГОСТ 16588.
Temperatura şi umiditatea în suprafeţele
ventilate plane a planşeelor, încăperilor de
mansardă şi de subsol se determină cu termometre şi psihrometre, iar schimbul de aer cu anemometrul. Densitatea lemnului se determină după ГОСТ 16483.1.
9.3.4 La selectarea probelor atenţia maximă
trebuie să fie atrasă la nodurile de reazem şi
de îmbinare a construcţiilor din lemn pe toată
lungimea lor, de asemenea la locurile de îmbinări cu şuruburi, cu cuie de lemn şi cu cuie
NCM A.09.03-2014, pag 69
тоном и кирпичной кладкой. Тщательному
обследованию при отборе образцов следует
подвергать стропила в местах протечек
кровли, в зонах, примыкающих к слуховым
окнам. Должны быть отмечены естественные и искусственные пороки древесины,
механические повреждения, увлажнение,
биопоражение древесины и др.
9.3.5 Взятие проб оценки биоповреждений деревянных конструкций производят
при выборочных вскрытиях полов, перегородок, подшивок потолков и т.п. Площадь
вскрытия должна быть не менее 05 м² в
промежутках между балками перекрытий и
не менее 30×30 см в перегородках. Диагностические признаки биоповреждений определяют визуально, а более точную диагностику устанавливают путем анализа отобранных проб древесины в лаборатории
при микологических испытаниях.
Вскрытие деревянных конструкций производят в первую очередь в местах протечек: у наружных стен, на опорах балок,
прогонов и ферм; в санузлах, в местах прохода коммуникаций; в перекрытиях и перегородках, разделяющих отапливаемые и
неотапливаемые помещения и т.д.
Степень биологического повреждения
элементов деревянных конструкций определяют путем отношения непораженной
площади сечения элементов к его общей
площади, на основе измерений глубины поражения древесины.
Глубину биоповреждений древесины
грибами следует определять путем стесывания пораженной древесины до здоровой
структуры. Вид грибкового заболевания
можно определить по внешнему виду пораженной древесины или рассмотрев ее на
срез под микроскопом.
Стойкость древесины к биоразрушению
определяют по ГОСТ 18610, а параметры
защищенности древесины устанавливают
по ГОСТ 20022.0.
9.3.6 В висячих стропильных системах
должны подробно обследоваться стыки
şi la locurile de contact a lemnului cu metalul,
betonul şi zidăria de cărămidă. De o examinare minuţioasă la prelevarea probelor trebuie să
fie supuse căpriorii în locurile de curgere a
acoperişului, în zonele care se învecinează cu
lucarnele. Trebuie să fie remarcate defectele
naturale şi artificiale ale lemnului, deteriorările mecanice, umezirea, deteriorările biologice
ale lemnului etc.
9.3.5 Luarea probelor de evaluare a deteriorărilor biologice ale construcţiilor din lemn se
execută la deschideri selective a pardoselilor,
pereţilor despărţitori, căptuşirilor tavanelor
etc. Aria deschiderii trebuie să fie nu mai mică de 0,5 m2 în intervalele dintre grinzile
planşeelor şi nu mai mică de 30×30 cm în pereţii despărţitori. Indicii de diagnostică a deteriorărilor biologice se determină vizual, dar
aprecierea mai exactă se stabileşte prin analiza probelor de lemn prelevate în laborator la
încercări micologice.
Deschiderea construcţiilor din lemn se
efectuează în primul rând în locurile de curgeri: lângă pereţi exteriori, pe suporturile
grinzilor, lonjeroanelor şi fermelor; în încăperile sanitare, în locurile de trecere a comunicaţiilor; în planşee şi pereţii despărţitori care
despart încăperi încălzite şi neîncălzite etc.
Gradul deteriorării biologice a elementelor
construcţiilor din lemn se determină prin relaţia ariei secţiunilor elementului neafectat la
aria lui totală, pe baza măsurării adâncimii de
afectare a lemnului.
Adâncimea deteriorărilor biologice ale
lemnului trebuie de determinat prin cioplirea
lemnului afectat până la structura sănătoasă.
Tipul îmbolnăvirii cu ciuperci se poate de determinat după exteriorul lemnului afectat sau
prin examinarea tăieturii lui cu microscopul.
Rezistenţa lemnului la distrugerea biologică
se determină conform ГОСТ 18610, iar parametrii de protecţie ai lemnului se stabilesc
după ГОСТ 20022.0.
9.3.6 În sistemele de acoperiş atârnate trebuie să fie examinate detaliat încheieturile
NCM A.09.03-2014, pag 70
нижнего и верхнего поясов по их длине, а
также сопряжения поясов друг с другом, со
стойками и раскосами, должна проверяться
вертикальность плоскости висячих стропил.
Из дефектных мест отбираются образцы
для испытаний.
При обследовании наслонных стропил в
обязательном порядке должны определяться прогибы (провисания) поясов, затяжек и
собственно стропил. Особенно тщательно
должны обследоваться узлы опирания наслонных стропил на стены и оцениваться
состояние опорных узлов с точки зрения
поражения их гнилью. В этих местах, при
необходимости, отбирают древесину для
испытаний.
9.3.7 При обследовании клееных конструкций (балок, рам, арок) в первую очередь
следует обращать внимание на состояние
клеевых швов, их расслоение. При обнаружении расслоения необходимо определить
глубину разрушения клеевого шва поверхности конструкции.
Следует обращать внимание на наличие
гидроизоляционных прокладок под опорами арок и рам.
9.3.8 Предел прочности древесины при
сжатии вдоль волокон определяют по
ГОСТ 16483.10, а при сжатии поперек волокон – по ГОСТ 16483.11.
Предел прочности древесины при статическом
изгибе
определяют
по
ГОСТ 16483.3, а модуль упругости при статическом изгибе – по ГОСТ 16483.9.
Предел прочности древесины при местном смятии поперек волокон определяют
по ГОСТ 16483.2.
Предел прочности древесины при скалывании вдоль волокон определяют по
ГОСТ 16483.5, а при скалывании поперек
волокон – по ГОСТ 16483.12.
9.3.9 В связи с отсутствием данных об
изменении прочности древесины во времени расчетные сопротивления древесины
конструкции в целом или ее частей, не пораженных
гнилью,
принимают
по
NCM F.05.01 и [5.1] как для новой древеси-
tălpilor inferioare şi superioare în lungul lor,
şi de asemenea legăturile tălpilor una cu alta,
cu stâlpii şi barele diagonale, trebuie să fie
verificată verticalitatea suprafeţei căpriorilor
atârnaţi. Din locuri cu defecte se prelevă probe pentru încercări.
La examinarea fermelor pe scaune obligatoriu trebuie sa fiu determinate săgeţile de încovoiere (atârnări) ale tălpilor, strângerilor şi
căpriorilor. Mai deosebit trebuie să fie examinate nodurile de sprijin ale fermelor de scaune
pe pereţi şi să aprecieze starea nodurilor de
reazem din punctul de vedere al afectărilor lor
de putregai. În aceste locuri, la necesitate, se
prelevă lemnul pentru încercări.
9.3.7 La examinarea construcţiilor încleiate
(grinzilor, ramelor, arcelor) în primul rând
trebuie de atras atenţie la starea rosturilor încleiate, stratificarea lor. În cazul descoperirii
stratificării este necesar de determinat adâncimea distrugerii al rostului încleiat a suprafeţei construcţiei.
Trebuie de atras atenţie la prezenţa garniturilor hidroizolante sub suporturile arcelor şi a
ramelor.
9.3.8 Limita de rezistenţă a lemnului la
compresiune în lungul fibrelor se determină
după ГОСТ 16483.10, iar la compresiune
transversală a fibrelor - după ГОСТ 16483.11.
Limita de rezistenţă a lemnului la încovoiere
statică
se
determină
conform
ГОСТ 16483.3, iar modulul elastic la încovoiere statică - conform ГОСТ 16483.9.
Limita de rezistenţă a lemnului la zdrobire
locală de-a curmezişul fibrelor se determină
conform ГОСТ 16483.2.
Limita de rezistenţă a lemnului la îndoire în
lungul fibrelor se determină conform
ГОСТ 16483.5, iar lа îndoirea de-a curmezişul fibrelor - conform ГОСТ 16483.12.
9.3.9 În legătură cu lipsa datelor despre
schimbarea rezistenţei lemnului în timp, rezistenţele de calcul ale lemnului a construcţiei în
întregime sau a părţilor ei, care nu sunt afectate de putregai, se iau conform NCM F.05.01
NCM A.09.03-2014, pag 71
ны. При поверхностном разрушении древесины гнилью размеры сечения деревянных
элементов уменьшают на толщину слоя,
пораженного гнилью, а кроме того, если
среда влажная и древесина поражена мицелием, то при расчете следует ввести коэффициент 0,8.
10 ОСОБЕННОСТИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(БАЛКОНОВ, ЭРКЕРОВ,
ЛОДЖИЙ, ЛЕСТНИЦ,
КОЗЫРЬКОВ, КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ И ЧЕРДАЧНЫХ
ПЕРЕКРЫТИЙ)
10.1 Обследование балконов, эркеров,
лоджий и козырьков проводят общим осмотром, в ходе которого устанавливают:
- расчетную схему конструкции балкона
и материал несущих конструкций;
- основные размеры элементов балкона
или карниза (длину, ширину и толщину
плит, длину и сечения балок, подвесок,
подкосов, бортовых балок, расстояние между несущими балками), наличие по периметру балкона ограждающих экранов, наличие капельников и сливов (свесов);
- состояние несущих конструкций (трещины на поверхности плит, прогибы, коррозия стальных балок, арматуры, подвесок,
сохранность покрытий и стяжек, уклоны
балконных плит и др.);
- состояние опорных балок и подкосов
стен под опорными частями эркеров и лоджий, наличие трещин в местах примыкания
эркеров к зданию, состояние гидроизоляции;
- состояние раствора в кладке неоштукатуренных карнизов из напуска кирпича и
камня в местах выпадения кирпича и камня,
наличие трещин в оштукатуренных карнизах;
şi [5.1] ca pentru lemnul nou. La distrugerea
superficială a lemnului de putregai, dimensiunile secţiunii elementelor din lemn se reduc
cu grosimea stratului afectat de putregai şi, în
plus, dacă mediul este umed şi lemnul este
atins de miceliu atunci la calcule trebuie de
introdus coeficientul 0,8.
10 PARTICULARITĂŢILE
EXAMINĂRII ELEMENTELOR
CLĂDIRILOR ŞI EDIFICIILOR
(BALCOANELOR,
FERESTRELOR, FOIŞOARELOR,
LOGIILOR, SCĂRILOR,
COPERTINELOR, STRUCTURILOR
DE ACOPERIŞ ŞI DE MANSARDĂ)
10.1 Examinarea balcoanelor, ferestrelor,
foişoarelor, logiilor şi copertinelor se face
prin control comun, în care se stabilise:
- schema de calcul a construcţiei balconului
şi materialul structurilor portante;
- principalele dimensiuni ale elementelor
balconului sau cornişei (lungimea, lăţimea şi
grosimea plăcilor, lungimea şi secţiunea grinzii, ornamente suspendate, contraforturilor,
grinzilor laterale, distanţa dintre grinzile portante); - prezenţa pe perimetrul balconului a
ecranelor de împrejmuire, prezenţa elementelor de scurgere (lăcrimare) şi ulucilor (streşinilor);
- starea construcţiilor portante (fisuri pe suprafaţa plăcilor, încovoieri, coroziune a grinzilor din oţel, armăturii, ornamentelor suspendate, integritatea acoperirilor şi şapelor, înclinări ale plăcilor de balcon etc.);
- starea grinzilor de susţinere şi contraforturilor pereţilor sub părţile de suport ale foişoarelor, ferestrelor şi logiilor, prezenţa fisurilor
în locurile joncţiunii cu clădirea, starea hidroizolării;
- starea mortarului în zidăria a cornişelor
netencuite executate din cărămidă şi piatră, în
locurile din care decăderii cărămizii şi pietrei,
prezenţa fisurilor în cornişele tencuite;
NCM A.09.03-2014, pag 72
- состояние стоек, консолей, подкосов,
кронштейнов и подвесок, козырьков.
Осмотры проводят, как правило, с помощью бинокля.
10.2 Вскрытия необходимо проводить
для установления сечений несущих элементов, наличие рабочей арматуры (в надопорной зоне консольных железобетонных элементов) и оценки состояния заделки их в
стену. Места вскрытий назначают, исходя
из расчетной схемы работы конструкций
балконов, козырьков.
10.3 Обследование лестниц проводят осмотром, в ходе которого должны быть установлены:
- особенности конструкции и применяемые материалы;
- состояние участков, подвергавшихся
реконструкции, сопряжений элементов,
мест заделки несущих конструкций в стены, креплений лестничных решеток;
- деформации несущих конструкций;
- наличие трещин и повреждений лестничных площадок, балок, маршей, ступеней.
Осмотру сверху и снизу подвергают все
лестничные марши и площадки в доме.
Для установления деформаций и повреждений лестниц из сборных железобетонных элементов необходимо выполнить
вскрытия в местах заделки лестничных
площадок в стены, опор лестничных маршей, для железобетонных лестниц по металлическим косоурам – в местах заделки в
стены балок лестничных площадок.
При осмотре деревянных лестниц по металлическим косоурам и деревянным тетивам проводят вскрытие мест заделки балок
в стены и зондирование деревянных конструкций для определения вида и границ повреждения элементов.
10.4 При обследовании кровель, деревянных стропил и ферм необходимо:
- установить тип несущих систем (насти-
- starea stâlpilor, consolelor, contraforturilor, consolelor suport şi ornamentelor suspendate, cornişelor.
Inspecţiile se efectuează, de obicei, cu binoclul.
10.2 Descoperirile trebuie efectuate pentru
a stabili secţiunile elementelor portante, prezenţa armăturii principale (în zona de asupra
suportului a consolei a elementelor din beton
armat) şi evaluarea stării încorporării lor în
perete. Locurile descoperitor se stabilesc reieşind din schema de calcul de lucru a elementelor balcoanelor, copertinelor.
10.3 Examinarea scărilor se face prin control, în care trebuie de stabilit:
- specificul construcţiei şi materialele utilizate;
- starea sectoarelor care au fost reconstruite, racordărilor elementelor, locurilor construcţiilor portante din pereţi care au fost
astupate, fixărilor grilelor scărilor;
- deformarea construcţiilor portante;
- prezenţa fisurilor sau deteriorărilor odihnei scării, grinzilor, rampelor, treptelor.
Verificării din partea de sus şi de jos se supun toate rampele scărilor şi odihna scărilor
din clădire.
Pentru stabilirea deformărilor şi deteriorărilor scărilor executate din elemente prefabricate din beton armat trebuie să efectueze descoperirea în locuri astupării odihnei scărilor în
pereţi, stâlpilor scări, rampele scărilor, pentru
scările de beton armat pe vangurile de metal în locurile de astupare în perete a grinzilor
odihnei scărilor.
La verificarea scărilor de lemn pe strângerile de metal şi canatele de lemn se face descoperirea locurilor de astupare a grinzilor în pereţi şi cercetarea structurilor de lemn pentru a
determina tipul şi graniţele defectării elementelor.
10.4 La examinarea acoperişurilor, căpriorilor şi fermelor din lemn trebuie de:
- stabilit tipul sistemelor portante (astereală,
NCM A.09.03-2014, pag 73
лы, обрешетки, прогоны);
- определить тип кровли, соответствие
уклонов крыши материалу кровельного покрытия, состояние кровли и внутренних водостоков, наличие вентиляционных продухов, их соотношение с площадью крыш;
- установить основные деформации системы (прогибы и удлинение пролета балочных покрытий, углы наклона сечений элементов и узлов ферм), смещения податливых соединений (взаимные сдвиги соединяемых элементов, обмятие во врубках и
примыканиях), вторичные деформации разрушения и другие повреждения (трещины
скалывания, складки сжатия и др.);
- определить состояние древесины (наличие гнили, жучковых и грибковых повреждений), наличие гидроизоляции между
деревянными и каменными конструкциями.
Оценку прочностных качеств и определение влажности древесины выполняют в
соответствии указаниями раздела 9.
При обследовании металлических конструкций кровель выявляют степень коррозии
и ослабления сечений, а также наличие
прогибов.
10.5 При обследовании железобетонных
панелей и настилов чердачных перекрытий
проводят оценку размеров обнаруженных
трещин и прогибов.
При обследовании чердачных перекрытий проверяют толщину слоя, влажность и
объемную массу утеплителя (засыпки), наличие и плотность пароизоляции.
11 ОСОБЕННОСТИ
ОБСЛЕДОВАНИЙ ОСНОВАНИЙ И
ФУНДАМЕНТОВ
grătare de şipci, tălpi);
- determinat tipul acoperişului, corespunderea pantei acoperişului cu materialul de acoperit, starea acoperişului şi a jgheaburilor interne, prezenţa găurilor de ventilare, corelarea
acestora cu aria acoperişului;
- stabilit principalele deformări ale sistemului (încovoierile şi prelungirea deschiderii
acoperiri din grinzi, unghiurile de înclinare a
secţiunilor elementelor şi a nodurilor fermelor), deplasarea îmbinărilor flexibile (deplasări reciproce ale elemente îmbinate, strivire
în îmbinări şi în joncţiuni), deformaţii de distrugere secundare şi alte deteriorări (fisuri de
spargere, cute de la compresiune etc.);
- determinat starea lemnului (prezenţa putreziciunii, deteriorărilor de insecte şi ciuperci), prezenţa hidroizolării între construcţiile de lemn şi de piatră.
Evaluarea proprietăţilor de rezistenţă şi determinarea umidităţii lemnului se efectuează
în conformitate cu indicaţiile din capitolul 9.
La examinarea structurilor metalice pentru
acoperişuri se determină gradul de coroziune
şi de reducere a secţiunilor, precum şi prezenţa a încovoierilor.
10.5 La examinarea panourilor de beton
armat şi asterealelor planşeelor mansardelor
se evaluează dimensiunile fisurilor şi încovoierilor detectate.
La examinarea planşeelor mansardelor se
verifică grosimea stratului, umiditatea şi densitatea în vrac a izolaţiei (materialului de umplere), prezenţa şi densitatea barierei de vapori.
11 PARTICULARITĂŢILE
EXAMINĂRII TEMELIILOR ŞI
FUNDAŢIILOR
11.1 Состав работы и методы их выполнения
11.1 Componenţa lucrării şi metodele de
îndeplinire a lor
11.1.1 Состав, объём и методы обследования грунтов и фундаментов существующего объекта намечают в зависимости от
следующих факторов:
11.1.1 Componenţa, volumul şi metodele
de examinare a solurilor şi fundaţiilor ale unui
obiect existent este programată în funcţie de
NCM A.09.03-2014, pag 74
- типа здания или подземного сооружения и его глубины;
- уровня ответственности объекта;
- визуальной оценки состояния строительных конструкций верхней (надземной)
части объекта;
- наличия проектной документации объекта, материалов, устанавливающих тип
фундаментов, их размеры и глубину заложения, нагрузок (постоянных и временных)
на фундаменты;
- инженерно-геологической изученности
площадки, наличия ранее выполненных
инженерно-геологических изысканий, выполненных перед строительством или в последующие годы;
- инженерных мероприятий, проводившихся в пределах площадки или вблизи
нее.
11.1.2 Обследования грунтов основания
(инженерно-геологические изыскания) выполняются лицензированной специализированной изыскательской организацией в
соответствии
с
требованиями
СНиП 2.02.01-83*, СНиП 2.02.03-85*, [1.5],
[1.15], [6.1] и [6.1a]3.
Расположение и общее число выработок,
точек зондирования, применение геофизических методов, объем, и состав определений физико-механических характеристик
грунтов зависят от размеров объекта, сложности инженерно-геологического строения
площадки и, кроме того, определяются необходимостью обследования фундаментов
и их оснований на наиболее и наименее нагруженных участках в зонах влияния нового строительства или реконструкции. При
этом необходимо также учитывать выявление деформации объектов с целью детализации исследования грунтовых условий в
местах их деформирования.
11.1.3 Обследование фундаментов включает следующие виды работ:
- визуальное (общее) обследование фундаментов;
3
următorii factori:
- tipul clădirii sau a structurii subterane şi
adâncimea acesteia;
- nivelul de responsabilitate al obiectului;
- evaluarea vizuală a stării părţii superioare
a construcţiei (supraterane) a obiectului;
- prezenţa documentaţiei de proiect a obiectului, materialelor care stabilesc tipul fundaţiei, mărimile lor şi adâncimea, sarcinile (permanente şi temporare) pe fundaţii;
- studiile inginero-geologice a sectorului,
prezenţa de studii inginero-geologice efectuate anterior, efectuate înainte de construcţie sau
în anii următori;
- activităţi de inginerie desfăşurate în zonă
sau în apropierea acesteia.
11.1.2 Examinarea solurilor temeliilor (prospecţiunile inginero-geologice) sunt executate
de organizaţii specializate care deţin licenţă,
în
conformitate
cu
cerinţele
СНиП 2.02.01-83*, СНиП 2.02.03-85*,
[1.5], [1.15], [6.1] и [6.1a]3.
Amplasarea şi numărul total de excavări, de
puncte de sonde, aplicarea de metode geofizice, volumul şi compoziţia caracteristicilor
proprietăţilor fizico-mecanice ale solului depind de dimensiunea obiectului, complexitatea structurii inginero-geologică a sectorului
şi, de altfel, se determină de necesitatea de a
examina fundaţiile şi temeliile lor pe sectoarele cel mai mult şi cel mai puţin încărcate în
zonele de influenţă a construcţiilor noi sau de
renovare. Astfel ar trebui, de asemenea, să se
ia în considerare identificarea de deformare a
obiectelor cu scopul de studiu detaliat de condiţiile de sol în locurile lor de deformare.
11.1.3 Examinarea fundaţii include următoarele tipuri de lucrări:
- examinarea vizuală (generală) a fundaţiilor;
Подробные сведения об инженерно-геологических изысканиях при реконструкции здания приведены также в монографии [6.9, стр. 103÷134] и Положении [1.12, п. 4.8÷4.29]
3
Date detaliate despre prospecțiunile inginero-geologice la reconstrucția clădirii sunt date de asemenea în monografie [6.9, pag. 103÷134] și Regulamentul [1.12, pct. 4.8÷4.29]
NCM A.09.03-2014, pag 75
- детальное (техническое) обследование
фундаментов;
- определение прочности, а в необходимых случаях трещиностойкости конструкций фундаментов;
- наличие, тип и состояние гидроизоляции;
- оценку технического состояния конструкций фундаментов по результатам обследования4.
При обследовании объектов вблизи источников динамических нагрузок, вызывающих колебания прилегающих к ним
участков основания, необходимо проводить
вибрационное обследование.
- examinarea detaliată (tehnică) a fundaţiilor;
- determinarea rezistenţei mecanice, în caz
de necesitate, a rezistenţei la fisurare a elementelor fundaţiilor;
- prezenţa, tipul şi starea hidroizolării;
- evaluarea stării tehnice a structurilor fundaţiilor după rezultatele examinării4.
La examinarea obiectelor situate în apropierea surselor de sarcini dinamice care cauzează fluctuaţii sectoarelor fundaţiilor adiacente,
este necesar să se efectueze examinare de vibraţii.
11.2 Отрывка шурфов для обследования фундаментов
11.2 Săparea gropilor de examinare a
fundaţiilor
11.2.1 Необходимое количество шурфов
зависит от цели обследования, объемнопланировочного и конструктивного решений объекта, а также технического состояния строительных конструкций и условий
их эксплуатации:
- при восстановлении объекта в местах
неудовлетворительного состояния надземных конструкций (просадки, перекосы,
крены, трещины, недопустимые деформации) не менее 2-3 шурфов;
- при детальном обследовании фундаментов отрывается по одному шурфу в каждом месте неудовлетворительного состояния надземных конструкций;
- при ликвидации последствий затопления подвалов, тоннелей, технологических
каналов и т.п.- по одному шурфу в каждом
обводненном месте.
11.2.1 Cantitatea necesară de gropi depinde
de obiectivele examinării, volumul de planificare şi de deciziile constructive ale obiectului,
de asemenea a stării tehnice a elementelor de
construcţie şi a condiţiilor lor de exploatare:
11.2.2 Перед началом работ по вскрытию
шурфов с целью предупреждения разрушения подземных коммуникаций, повреждения подземного технологического оборудования план размещения шурфов должен
быть согласован и утвержден уполномоченным на то лицом предприятия (организации).
4
- la restaurarea obiectului în locurile cu stare nesatisfăcătoare a construcţiilor supraterane
(tasări, strâmbări, înclinări, fisuri, deformări
inadmisibile) nu mai mult de 2-3 gropi;
- la o examinare detaliată a fundaţiei se
descoperă câte o groapă în fiecare loc cu stare
nesatisfăcătoare a construcţiilor supraterane;
- în urma lichidării consecinţelor inundaţiilor subsolurilor, tunelurilor, canalelor tehnologice etc. – câte o groapă în fiecare loc inundat.
11.2.2 Înainte de a începe lucrul la deschiderea gropilor pentru a preveni distrugerea
utilităţilor subterane, deteriorarea echipamentului tehnologic subteran, planul de amplasare
a gropilor trebuie să fie coordonat şi aprobat
de către o persoană autorizată a întreprinderii
(organizaţiei).
При оценке технического состояния основания и фундаментов мелкого заложения по внешним признакам
рекомендуется использовать классификацию дефектов и повреждений, оговоренную в табл.G.4
Приложения G.
4
La evaluarea stării tehnice a temeliilor și fundațiilor de adâncime mică după indicatorii exteriori se recomandă a
folosi clasificare defectelor și deteriorărilor indicată în tabelul G.4 Anexa G.
NCM A.09.03-2014, pag 76
11.2.3 Шурфы отрывают на глубину ниже уровня подошвы фундамента, как правило, на 0,5-1,0 м. Если на этом уровне обнаружены насыпные, заторфованные, рыхлые или другие слабые грунты, в шурфах
должны быть пробурены контрольные
скважины в соответствии с указанием
п.11.1.2.
11.2.4 При отрывке шурфов грунты тщательно осматриваются через каждые 20-30
см. В зависимости от свойства грунтов и
глубин шурфы проходят с креплением или
без крепления. Воду из шурфов откачивают
насосами. Отбор образцов грунта обычно
производят из уровня подошвы фундамента. Образец шурфа приведен на рис. 11.1.
11.2.3 Gropile se sapă la o adâncime sub
talpa de fundaţie, de obicei de 0,5-1,0 m. Daca la acest nivel se detectează soluri aduse, de
turbă, afânate sau slabe, în gropi trebuie de
forat puţuri de control, în conformitate cu
pct. 11.1.2.
11.2.4 La săparea gropilor, solurile se inspectează cu atenţie peste fiecare 20-30 cm. În
funcţie de proprietăţile solului şi a adâncimii
gropilor trec cu sau fără fixare. Apa din gropi
se pompează. Prelevarea de probe de sol se
produce de la nivelul tălpii fundaţiei. Modelul
gropii este prezentat în fig. 11.1.
1
2
-0.30
0.00
5
4
6
7
3
Рис. 11.1 Образец шурфа:
1-кирпичная стена; 2-полы по грунту; 3-скважина в шурфе; 4-места вскрытия фундамента;
5,6,7-грунтовые слои
Figura 11.1 Model de groapă:
1-perete de cărămidă; 2-podea pe sol; 3-puţ forat în groapă; 4-locurile de descoperire a fundaţiei;5,6,7-straturi de sol
NCM A.09.03-2014, pag 77
a)
b)
c)
Рис. 11.2 Способы вскрытия столбчатых фундаментов
а - «на угол»; b - «на две стороны»; c - «по периметру»
Figura 11.2 Metode de descoperire a fundaţiilor pe coloane
а - «în colţ»; b - «în două părţi»; c - «pe perimetru»
11.2.5 Ленточные фундаменты вскрываются непосредственно по отвесной грани
стены. Столбчатые фундаменты должны
вскрываться одним из следующих трех способов (рис. 11.2):
1. Вскрытие «на угол» - применяется при
наличии симметричной геометрии фундамента в плане, при плотном размещении
оборудования и невозможности его демонтажа; при отсутствии осадочных деформаций, а также при повторном обследовании;
2. Вскрытие «на две стороны» - применяется при наличии недопустимых осадочных деформаций надземной части здания
на данном участке; при проектировании
значительного увеличения нагрузки на
грунты или при несимметричных фундаментах.
3. Вскрытие «по периметру» - применяется при аварийном состоянии участка здания, связанном с просадкой грунтов основания. Вскрытие фундаментов этим способом производится участками длиной не более 1,5 м; вскрывать фундаменты одновременно по всему периметру не допускается.
11.2.6 Результаты осмотра грунтов, параметры шурфа отмечают в журнале. Кроме того, фиксируют атмосферные условия,
дату вскрытия шурфов.
11.2.5 Fundaţiile în bandă sunt deschise direct pe un perete abrupt. Fundaţiile pe coloană
trebuie deschise cu una din cele trei metode
(fig. 11.2):
1. Descoperirea "în colţ" - se foloseşte la
prezenţa geometriei simetrice a fundaţiei în
plan, cu o amplasare densă a echipamentelor
şi imposibilitatea de demontare a lor; în absenţa deformărilor de tasare, precum şi la reexaminare;
2. Descoperirea "în două părţi" - se foloseşte în prezenţa de deformări de tasare nepermise a părţii supraterane a clădirii pe sectorul
dat; la proiectarea unei creşteri semnificative
a sarcinii pe sol sau cu fundaţii asimetrice.
3. Descoperirea "pe perimetru" - se foloseşte la starea de avarie a sectorului clădirii legată cu tasarea solurilor temeliei. Descoperirea
fundaţiilor efectuate în acest mod se face cu
porţiuni nu mai mare de 1,5 m; descoperirea
simultan a fundaţiilor pe tot perimetrul nu este
permisă.
11.2.6 Rezultatele examinării solului, parametrii gropii se înscriu în registru. În plus,
se fixează condiţiile atmosferice, data deschiderii de gropi.
11.3 Определение технического состояния грунтов основания и фундаментов
11.3 Determinarea stării tehnice a solurilor temeliilor şi fundaţilor
11.3.1 Из открытых шурфов производят
11.3.1 Din gropile descoperite se face vizu-
NCM A.09.03-2014, pag 78
осмотр фундаментов, определяют тип фундамента, его форму в плане, размеры, глубину заложения, определяют конструктивное решение, выявляют наличие бетонной
подготовки под фундаментами.
При обследовании свайных фундаментов
в каждом шурфе замеряют их сечение, шаг
и количество (в кусте или среднее на погонный метр ленточного ростверка).
11.3.2 При фундаментах под сборные
железобетонные колонны замеряют толщину стенок стаканной части фундаментов и
ее высоту. Вскрытием определяют наличие
арматуры, ее диаметр, шаг и степень коррозии.
11.3.3 При монолитных фундаментах в
грунтах, насыщенных водой, необходимо
проверить наличие бетонной подготовки
под подошвой фундамента и ее толщину.
11.3.4 При фундаментах под стальные
колонны каркаса проверяют состояние подливки под стальную плиту, башмак колонны, замеряют диаметр и расстояние между
анкерными болтами, действительную толщину элементов базы колонны; проверяют
наличие шайб и затяжку гаек на анкерных
болтах.
11.3.5 У фундаментов под колонны каркасов дополнительно проверяют геометрические размеры сечения фундаментных балок, наличие гидроизоляции, а у сборных
ленточных фундаментов – перевязку блоков. При этом сравнивают материалы обследования с данными проекта. При наличии больших повреждений фундаментов
назначают дополнительные вскрытия.
11.3.6 При обследовании фундаментов из
бутовых камней и кирпичной кладки определяют прочность камня и раствора, выявляют повреждения и дефекты в соответствии с указаниями разд. 7 настоящих Норм.
Определение прочностных характеристик бетонных и железобетонных фундаментов производят в соответствии с указаниями разд. 6 настоящих Норм.
alizarea stării fundaţiilor, se determină tipul
de fundaţie, forma sa în plan, mărimile, adâncimea de amplasament, se determină o soluţie
constructivă, se stabileşte prezenţa a suportului de beton de sub fundaţii.
La examinarea fundaţiilor pe piloţi în fiecare dintre gropi se măsoară secţiunea lor, pasul
şi numărul (în total sau media pe metru lungime în bandă a radierului).
11.3.2 La fundaţiile sub coloanele prefabricate din beton armat se măsoară grosimea peretelui părţii cutiei a fundaţiilor şi înălţimea
ei. Prin deschidere se determină prezenţa armăturii, diametrul acesteia, pasul şi gradul de
coroziune.
11.3.3 La fundaţiile din monolit în solurile
saturate cu apă, este necesar să se verifice
existenţa suportului din beton sub talpa fundaţiei şi grosimea acesteia.
11.3.4 La fundaţiile de sub coloane de oţel
ale cadrului se verifică starea suportului turnat
de sub placa de oţel, suportul coloanei, se măsoară diametrul şi distanţa dintre şuruburile de
ancorare, grosimea reală a elementelor din
baza coloanei; se verifică prezenţa şaibelor şi
strângerea piuliţelor pe şuruburile de ancorare.
11.3.5 La fundaţiile sub coloanele cadrelor
suplimentar se verifică dimensiunile geometrice ale secţiunilor grinzilor fundaţiei, prezenţa hidroizolării, iar la fundaţiile din benzi
prefabricate - legarea blocurilor. Astfel sunt
comparate materialele examinării cu datele
proiectului. La prezenţa deteriorărilor însemnate a fundaţiilor se stabilesc deschideri suplimentare.
11.3.6 La examinarea fundaţiilor din piatră
brută şi din zidărie de cărămidă se determină
rezistenţa pietrei şi a mortarului, se identifică
deteriorările şi defectele în conformitate cu
capitolul 7 a prezentelor Norme.
Determinarea caracteristicilor de rezistenţă
a fundaţiilor din beton şi din beton armat se
face în conformitate cu capitolul 6 a prezentelor Norme.
NCM A.09.03-2014, pag 79
11.3.7 При обследовании фундаментов
обязательно определение влажности материалов конструкций, наличия и состояния
гидроизоляции, особенно при неглубоком
залегании подземных вод.
11.3.8 Определение прочностных характеристик образцов материалов, отобранных
из фундаментов, производят в соответствии
с указаниями разд. 6 и 7 настоящих Норм.
11.3.9 При обнаружении в конструкциях
надземной части здания деформаций осадочного характера (вертикальных и наклонных трещин в кирпичной и каменной
кладке стен, элементов железобетонных
перекрытий и покрытий, разрывов в сварных швах металлических конструкций и
т.д.) устанавливается наблюдение за осадками конструкций.
При обнаружении трещин осадочного
характера в конструкциях устанавливаются,
по возможности, причины их возникновения, возраст трещин, замеряется ширина
раскрытия и протяженности трещин, определяется характер их раскрытия по вертикали (увеличение раскрытия к верху или к
низу) и степень их опасности.
11.3.10 Оценку технического состояния
грунтового основания приводят в материалах инженерно-геологических исследовании в соответствии с указаниями п. 11.1.2.
На площадках, сложенных просадочными грунтами, состав исходных инженерногеологических данных для проектирования
работ по усилению фундаментов следует
дополнять:
- данными внешнего обследования здания с целью выявления его деформаций
(неравномерных осадок, трещин, кренов,
прогибов, выгибов, отколов, местных аварийных повреждений конструктивных элементов и т.п.) в увязке с зонами возможного (или установленного) обводнения основания: вводами водонесущих и тепловых
сетей, выпусками канализации, внешними
источниками, помещениями с постоянным
неконтролируемым разливом воды (душевыми, умывальными, туалетами), участками цеха с технологическим регулярным
«мокрым» процессом и т.п.;
11.3.7 La examinarea fundaţiilor este obligatoriu determinarea umidităţii a materialelor
construcţiilor, prezenţa şi starea hidroizolării,
în special la o adâncime mică a apelor subterane.
11.3.8 Determinarea caracteristicilor de rezistenţă ale eşantioanelor de materiale prelevate din fundaţii, se face în conformitate cu
capitolele 6 şi 7 a prezentelor Norme.
11.3.9 La depistarea în partea supraterană a
construcţiilor deformări cu caracter de tasare
(fisuri verticale şi înclinate în zidăria de cărămidă şi din piatră a pereţilor, elementelor
planşeelor din beton armat, discontinuităţile
în sudurile structurilor metalice etc.) se stabileşte un control privind tasările construcţiilor.
La depistarea fisurilor cu caracter de tasare
în construcţii sunt stabilite, dacă este posibil,
cauzele apariţiei lor, vârsta fisurilor, se măsoară lăţimea de deschidere şi lungimea fisurilor, se determină caracterul deschiderii lor
pe verticală (majorarea deschiderii din partea
de sus sau de jos) şi gradul de pericol al lor.
11.3.10 Evaluarea stării tehnice a solului
temeliei se face în materialele prospecţiunii
inginero-geologice în conformitate cu
pct. 11.1.2.
Pe sectoarele executate din soluri tasabile,
compoziţia iniţială a datelor inginerogeologice pentru lucrări de proiectare pentru
consolidarea fundaţiilor trebuie să fie completată de:
- datele examinării externe a clădirii pentru
a identifica deformările sale (tasări neuniforme, fisuri, înclinări, încovoieri, curburi, desprinderi, deteriorări locale accidentale ale
elementelor constructive etc.), în zonele de
legătură posibile (sau stabilite) a temeliei
inundate: intrări reţelelor de apă şi de încălzire, ieşiri de canalizare, surse externe, încăperi
scurgere necontrolată constantă de apă (duşuri, băi, toalete), sectoare din secţii cu procesul tehnologic cu regularitate "umed" şi altele;
NCM A.09.03-2014, pag 80
- выявлением очагов инфильтрации воды
в грунт и центров развития просадок;
- данными геодезических наблюдений за
осадками зданий;
- замерами абсолютных величин осадок
(просадок) и данными об их изменении во
времени;
- описанием обнаруженных деформаций
конструкций и фундаментов объекта обследования;
- identificarea focarelor de infiltrări a apei
în sol şi a centrelor de dezvoltare a tasărilor;
- datele observaţiilor geodezice privind tasările clădirilor;
- măsurările valorilor absolute a tasărilor
(tasări) şi datele privind variaţia lor în timp;
- descrierea deformaţiilor depistate a construcţiilor şi fundaţiilor ale obiectului examinat;
- datele privind deformarea clădirilor adiacente aflate în condiţii inginero-geologice similare;
- informaţiile cu privire la lucrările de reparaţie şi restabilire la obiectele cercetat şi cele
vecine şi eficienţa lor.
- данными о деформациях соседних зданий, находящихся в аналогичных инженерно-геологических условиях;
- сведениями о проведении на рассматриваемом и соседних объектах ремонтновосстановительных работ и их эффективности.
В тех случаях, когда при обследовании
здания обнаружены сверхнормативные деформации его конструкций, вызванные неравномерными осадками фундаментов, следует производить инструментальные замеры величин неравномерностей с целью их
последующего устранения при выполнении
работ по усилению конструкций объекта.
În cazurile în care la examinarea clădirii s-a
constatat o deformare excesivă a construcţiilor sale cauzate de tasarea neuniformă a fundaţiilor, trebuie să fie efectuate măsurări instrumentale a valorilor neregularităţilor în vederea eliminării lor ulterioare la efectuarea
lucrărilor de consolidare a construcţiilor obiectului.
Determinarea
caracteristicilor
fizicomecanice şi de rezistenţă a solurilor temeliilor
trebuie efectuată sub acţiune sarcinilor corespunzătoare celor reale, care acţionează la
adâncimea de prelevare a probelor de sol. Astfel se reiese din faptul că în momentul efectuării examinării există o stare de tensiune reală
(stabilită), care include tensiunea de la propria
greutate a solului şi distribuite în adâncimea
grosimii tensiunii de la sarcina externă, care
sunt transmise bazei fundaţiilor atât a obiectului examinat cât la fundaţiile obiectelor vecine
situat în apropiere, adică pe toata adâncimea
tasării
are loc relaţia:
Определение физико-механических и
прочностных показателей грунтов основания следует производить под воздействием
нагрузок, соответствующих фактическим,
действующим на глубине отбора образцов
грунта. При этом следует исходить из того,
что к моменту проведения изысканий в основании существует фактическое (установившееся) напряженное состояние, включающее напряжения от собственного веса
грунтов и распределяемые по глубине толщи напряжения от внешней нагрузки, которые передаются на основание фундаментами как рассматриваемого объекта, так и
фундаментами расположенных вблизи соседних объектов, т.е. по всей глубине просадочной толщи
имеет место условие:
+
где:
- суммарные установившиеся в основании фактические сжимающие напряжения от совместного действия веса грунтов и
внешней нагрузки;
,
unde:
- suma stabilită în temelie a tensiunii de
compresiune de la acţiunea combinată a greutăţii solurilor şi a sarcinii externe;
NCM A.09.03-2014, pag 81
- сжимающие напряжения от собственного веса грунтов;
- сжимающие напряжения от внешней нагрузки, передаваемой на основание
зданием.
Расчетные
характеристики
грунтов
должны определяться по данным лабораторных или штамповых испытаний с учетом ветвей нагружения и разгрузки, как при
естественной влажности, так и в замоченном (водонасыщенном) состоянии.
При этом полученные лабораторные
данные следует сопоставлять с данными
аналогичных исследований, на основе которых разрабатывался проект данного объекта, с целью выявления взаимосвязи между его деформациями и изменением (ухудшением) физико-механических показателей
грунтов основания в период эксплуатации
данного объекта.
11.3.11 Осадки наблюдаются двумя способами:
а) установкой маяков по трещинам с регулярным наблюдением за их состоянием в
соответствии с указаниями ГОСТ 24846.
Длительность и периодичность наблюдения за осадками этим способом производится в зависимости от скорости и опасности развития осадочных деформаций: при
медленном развитии или затухании осадок
наблюдение ведется не менее 1-1,5 года (с
охватом не менее двух сезонов весеннеосенних паводков). Наблюдение за маяками
в этом случае производится не реже одного
раза в неделю; при быстром росте осадочных деформаций наблюдение за осадками
ведется ежедневно до момента устранения
причин осадок или начала процесса их затухания;
b) с применением геодезических или
других инструментальных методов наблюдений при осадках, просадках и кренах в
пределах значительных площадей здания
или всего здания в соответствии с Руководством [6.6].
11.3.12 Вибрационное обследование
производится в целях получения фактических данных об уровнях колебаний грунта
и конструкций фундаментов эксплуатируе-
- tensiunile de compresiune de la propria greutate a solurilor;
- tensiunile de compresiune de la sarcina externă transmisă bazei de către clădire.
Caracteristicile calculate ale solului trebuie
să fie determinate prin teste de laborator sau
încercări tip cu considerarea ramurilor de încărcare şi descărcare, atât la umiditatea naturală cât şi înmuiate (în stare saturată cu apă).
Astfel datele obţinute în laborator trebuie să
fie comparate cu datele din studiile similare,
pe a căror bază s-a elaborat proiectul obiectului, în scopul de a identifica relaţia dintre deformarea sa şi schimbarea (reducerea) proprietăţilor fizico-mecanice ale solului temeliei în
timpul exploatării obiectului.
11.3.11 Tasările se monitorizează prin două
metode:
a) instalării de indicatori pe fisuri, cu o monitorizare regulată a stării lor în conformitate
cu GOST 24846.
Durata şi frecvenţa observaţiilor tasărilor
făcute în acest fel se efectuează în funcţie de
viteza şi pericolul dezvoltării tasărilor de deformare: la dezvoltarea lentă sau atenuarea
tasărilor monitorizarea este efectuată minimum 1-1,5 ani (care să acopere cel puţin două
sezoane de inundaţii de primăvară şi toamnă).
Monitorizarea indicatorilor în acest caz se
efectuează cel puţin o dată pe săptămână; cu
creşterea rapidă a deformării de tasare monitorizarea se desfăşoară în fiecare zi până la
eliminarea cauzelor de tasare sau la începutul
procesului de stopare;
b) folosind metode geodezice sau alte metode instrumentale de monitorizare în timpul
tasărilor şi la înclinări în limite considerabile
de sectoare ale clădirii sau a clădirii în totalitate, în conformitate cu Manualul [6.6].
11.3.12 Examinarea vibraţională se efectuează în scopul de a obţine date reale cu privire
la nivelurile de oscilare a solului şi a structurilor fundaţilor ale obiectelor exploatate la pre-
NCM A.09.03-2014, pag 82
мых объектов при наличии динамических
воздействий:
- от оборудования, устанавливаемого или
планируемого к установке вблизи объекта;
- от проходящего наземного колесного и
рельсового транспорта вблизи от объекта;
- от строительных работ при реконструкции;
- от других источников вибрации, расположенных вблизи объекта.
Для вибрационных обследований объектов, фундаментов и их оснований, а также
подземных сооружений, рекомендуется
применение комплексов аппаратуры, обеспечивающих запись колебаний в диапазоне
частот от 1 до 100 Гц.
11.4 Результаты обследования оснований
и фундаментов объектов, как правило,
должны содержать:
- краткое описание конструктивного решения объекта в части влияющей на состояние оснований и фундаментов;
- оценку физико-механических свойств
грунтов (по данным изыскательских - специализированных организаций);
- данные о повреждениях и дефектах
фундаментов;
- оценку прочностных характеристик материалов по данным инструментальных и
лабораторных испытаний;
- результаты расчетов несущей способности оснований и фундаментов (см.
разд. 17).
12 ОСОБЕННОСТИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
И ОСНОВАНИЙ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
ВБЛИЗИ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ
12.1 Основные положения
12.1.1 Основные положения и требования настоящего раздела Норм распространяются на случаи, когда новое строительство или реконструкция могут создать условия для возникновения осадок близраспо-
zenţa de acţiuni dinamice:
- de la echipamente instalate sau planificate pentru instalare în apropierea obiectului;
- de la mişcarea transportului suprateran cu
roţi şi pe şine în apropierea obiectului;
- de la lucrările de construcţie la reconstrucţie;
- de la alte surse de vibraţii situate în apropiere de obiect.
Pentru examinările vibraţionale ale obiectelor , fundaţiilor şi temeliilor lor, de asemenea construcţiilor subterane, se recomandă
utilizarea de aparate complexe, care asigură
înregistrarea oscilaţiilor în gama de frecvenţe
de la 1 la 100 Hz.
11.4 Rezultatele examinării temeliilor şi
fundaţiilor obiectelor, de obicei, trebuie să
conţină:
- o scurtă descriere a deciziilor constructive a obiectului în partea care influenţează la
starea temeliilor şi fundaţiilor;
- evaluarea proprietăţilor fizico-mecanice
ale solurilor (după datele organizaţiilor de investigaţii specializate);
- datele privind deteriorările şi defectele
fundaţiilor;
- evaluarea caracteristicile de rezistenţă ale
materialelor conform datelor instrumentale şi
încercărilor de laborator;
- rezultatele calculelor capacităţii portante
a fundaţiilor (a se vedea capitolul 17).
12 PARTICULARITĂŢILE
EXAMINĂRII CONSTRUCŢIILOR ŞI
TEMELIILOR CLĂDIRILOR ŞI
EDIFICIILOR EXPLOATATE,
SITUATE ÎN APROPIERE DE
CONSTRUCŢII NOI SAU RENOVATE
12.1 Generalităţi
12.1.1 Principiile generale şi cerinţele prezentului capitol al Normelor se aplică la cazurile în care o construcţie nouă sau reconstrucţie poate crea condiţii pentru apariţia a tasărilor la obiectele existente din apropiere, a con-
NCM A.09.03-2014, pag 83
ложенных существующих объектов, обусловить отрицательное воздействие на окружающую среду, а также на строительство
многосекционных зданий, возводимых в
несколько очередей.
При этом возведение каждой последующей очереди должно рассматриваться, как
строительство нового здания около существующего.
12.1.2 Наиболее опасными видами работ
вблизи существующих объектов являются:
diţiona impactul negativ asupra mediului, precum şi asupra construcţiei clădirilor cu mai
multe secţii construite în mai multe etape.
- разработка котлованов и траншей, прокладка подземных коммуникаций, пешеходных и транспортных тоннелей, особенно
с применением водопонижения и без крепления стенок котлованов и траншей;
- excavarea gropilor de fundaţie şi a şanţurilor, instalarea de comunicaţii subterane, tuneluri pietonale şi de circulaţie pentru vehicule, în special cu utilizarea de deshidratare şi
fără fixarea periţiilor gropilor de fundaţie şi
şanţurilor;
- строительство новых объектов, вызывающих дополнительные напряжения и перемещения грунта в активной зоне фундаментов существующих объектов;
- динамические нагрузки на основание
существующих объектов от погружения
вблизи них шпунта или свай, а также уплотнения грунта тяжелыми трамбовками;
- construirea de noi obiecte, care cauzează
tensiuni suplimentare şi mişcarea solului în
zona activă a fundaţiilor obiectelor existente;
- вибрационные или динамические воздействия от авто - и железнодорожного
транспорта, оборудования, установленного
в сооружениях и промышленных установках, расположенных вблизи существующих
объектов.
12.1.3 К основным неблагоприятным последствиям вредных воздействий относятся:
- подъем или понижение УПВ, вызванные условиями в районе расположения зданий, возникновение суффозоных процессов, эрозии, оседания поверхности грунтов;
- vibraţiile sau acţiunile dinamice de la
transportul auto şi feroviar, echipamentele
instalate în clădiri şi instalaţiile industriale
situate în apropierea obiectelor existente.
- снижение прочностных свойств грунтов при их увлажнении (в том числе агрессивными водами, а также набухание грунта);
- развитие процессов, обусловленных
динамическими и вибрационными воздействиями.
12.1.4 При проведении обследования
технического состояния эксплуатируемых
объектов должны быть учтены геотехнические условия объектов и уровень их ответственности.
- reducerea proprietăţilor de rezistenţă ale
solurilor la umezirea acestora (inclusiv cu ape
agresive, precum şi umflarea solului);
Astfel construirea fiecărei etape ulterioară
ar trebui să fie studiată ca construirea unei noi
clădiri în apropierea celei existente.
12.1.2 Cele mai periculoase tipuri de lucrări lângă obiectele existente sunt:
- sarcinile dinamice pe temeliile obiectelor
existente de la cufundarea în apropierea lor a
palplanşelor sau piloţilor limba sau grămezi,
precum şi compactarea solului cu maiurile
grele;
12.1.3 Principalele efecte adverse ale acţiunilor nocive sunt:
- ridicarea sau coborârea NAS cauzate de
condiţiile din zona amplasării clădirilor, apariţia procesele de sufoză, eroziunea, tasarea suprafeţei solurilor;
- dezvoltarea proceselor cauzate de acţiunile dinamice şi de vibraţii.
12.1.4 La examinarea stării tehnice a obiectelor exploatate trebuie să fie luate în considerare condiţiile geotehnice ale obiectelor şi
nivelul lor de responsabilitate.
NCM A.09.03-2014, pag 84
12.1.5 Обследование технического состояния строительных конструкций существующих объектов, оговоренных в
п.12.1.1, производится с целью определения
возможности восприятия ими дополнительных деформаций или других воздействий
от влияния осуществляемых вблизи них нового строительства или реконструкции, а
также для разработки в случае необходимости мероприятий по усилению их конструкций или укреплению грунтов оснований.
12.1.5 Examinarea stării tehnice a elementelor construcţiilor obiectelor existente, în
conformitate cu pct.12.1.1, se face cu scopul
de a determina dacă percepţia de deformări
suplimentare sau altor acţiuni de la influenţa a
construcţiilor noi sau în reconstrucţie din
apropiere, precum şi pentru elaborarea, dacă
este necesar, a măsurilor pentru consolidarea
construcţiilor lor sau a solurilor temeliilor.
12.2 Обследование строительных конструкций и оснований
12.2 Examinarea elementelor construcţiilor şi temeliilor
12.2.1 В процессе подготовки к обследованию объекта, расположенного вблизи или
рядом со строящимся или реконструируемым объектом в дополнение к материалам,
оговоренными в п. 5.7 настоящих Норм,
должны быть представлены и изучены следующие материалы:
а) по рядом расположенному новому
(проектируемому) строительству и реконструкции:
-генеральный план (в координатах и высотных отметках объектов расположения);
12.2.1 În procesul de pregătire pentru
examinarea obiectului, situat în apropiere sau
adiacent la obiectul nou construit sau reconstruit în plus faţă de materialele prevăzute în
pct. 5.7 a prezentelor Norme trebuie să fie
prezentate şi studiate următoarele materiale:
- основные технические решения по устройству котлована и его ограничению,
фундаментов и основания;
- principalele soluţii tehnice pentru executarea gropii de fundaţie şi de limitare a acesteia, fundaţiilor şi temeliilor;
- материалы инженерно-геологических
изысканий;
- materialele prospecţiunilor inginerogeologice;
- нагрузки на фундаменты (постоянные и
временные);
- sarcinile pe fundaţii (permanente şi temporare);
- результаты расчетов осадок и просадок
грунтовых оснований.
- rezultatele calculelor tasărilor şi aşezărilor solurilor temeliilor.
b) по вблизи расположенному новому
(проектируемому) строительству, в котором
при устройстве оснований фундаментов используются забивные сваи или шпунт, а
также трамбовки для уплотнения грунтового основания:
- генеральный план (в координатах и высотных отметках объектов расположения);
b) pentru construcţia situată în apropierea
noii (proiectate), în care executarea temeliilor
fundaţiilor se utilizează piloţi prefabricaţi sau
feder, precum şi maiuri pentru compactarea
temeliei solului:
- результаты расчетов безопасного расстояния от источников динамического воздействия до обследуемого объекта, которые
должны удовлетворять требованиям п. 7.6
СНиП 2.02.03-85 и [6.1а].
12.2.2 Предварительное (визуальное) и
- rezultatele calculelor distanţei sigure de
la sursele acţiunii dinamice până la obiectul
examinat , care trebuie să îndeplinească cerinţele pct. 7.6 СНиП 2.02.03-85 şi [6.1a].
a) pentru obiectul situat lângă cel nou (proiectat) construit şi reconstruit:
- planul general (în coordonatele şi cotele
ale obiectelor amplasate);
- planul general (în coordonatele şi cotele
ale obiectelor amplasate);
12.2.2 Examinarea preliminară (vizuală) şi
NCM A.09.03-2014, pag 85
детальное (инструментальное) обследование, состав и порядок выполнения обследовательских работ несущих строительных
конструкций объектов, расположенных
вблизи или рядом со строящимся или реконструируемым объектом приведен в разделах 5-11, 16-19 настоящих Норм.
12.2.3 По результатам обследования составляется экспертное заключение о техническом состоянии строительных конструкций, рассматриваемого объекта, с указанием категории технического состояния этих
конструкций, с оценками восприятия дополнительных деформаций или других воздействий, обусловленных новым строительством или реконструкцией, а в случае
необходимости, с указанием мероприятий
для усиления конструкций и усиления
грунтов оснований.
detaliată (instrumental), componenţa şi ordinea de execuţie a lucrărilor de examinare a
elementelor portante ale construcţiilor obiectelor situate în apropiere sau alături de obiectul nou sau reconstruit sunt date în capitolele
5-11, 16-19 prezentelor Norme.
13 ОСОБЕННОСТИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ,
ПОВРЕЖДЕННЫХ ПОЖАРОМ
13 PARTICULARITĂŢILE
EXAMINĂRII ELEMENTELOR
CONSTRUCŢIILOR CLĂDIRILOR
DETERIORATE DE INCENDIU
13.1 Общие положения
13.1.1 На объект, подвергшийся воздействию пожара, специальной комиссией, состоящей из специалистов пожарного надзора составляется акт «Описание пожара в
соответствии с Инструкцией по изучению
пожара». В этом документе указывается
дата, время, место возникновения пожара,
продолжительность горения, максимальная
средняя температура в помещении во время
пожара, место нахождения очага, средства
тушения пожара, причина (установленная,
предполагаемая) возникновения, обстоятельства, способствующие развитию пожара, площадь уничтоженных помещений и
объем поврежденных конструкций, данные
о несчастных случаях, рекомендации по
устранению причин возникновения пожара
и другая информация, связанная с фактором пожара.
13.1.2 Данные о температуре в помещении при пожаре можно получить на основе
анализа изменения внешнего вида и формы
строительных конструкций и материалов,
оставшихся после пожара (Приложение C,
табл. C.1).
12.2.3 Pe baza rezultatelor examinării se
alcătuieşte raportul de expertiză cu privire la
starea tehnică a elementelor construcţiei a
obiectului în cauză, cu trimitere la categoria
de stare tehnică a acestor construcţii, cu estimările de percepere a deformărilor suplimentare sau altor acţiuni condiţionate de construcţiile noi sau reconstruite şi, dacă este necesar,
cu indicarea măsurilor pentru consolidarea
construcţiilor şi consolidarea solurilor temeliilor.
13.1 Generalităţi
13.1.1 La obiectul expus acţiunii focului,
de către o comisie specială formată din experţii de supravegherea antiincendiară se alcătuieşte actul "Descrierea incendiu în conformitate cu Regulamentul de studiu al incendiului". Acest document conţine data, ora, locul
apariţiei incendiului, timpul de ardere, temperatura medie maximă în încăpere în timpul
incendiului, localizarea focului, mijloacele de
stingere a incendiilor, cauza (stabilită, presupusă) a apariţiei, împrejurările care contribuie
la dezvoltarea incendiului, aria încăperilor
distruse şi volumul construcţiilor deteriorate,
datele privind accidentele, recomandări pentru
a lichidarea cauzelor de apariţie a incendiului
şi alte informaţii legate cu factorul de incendiu.
13.1.2 Datele cu privire la temperatura în
încăpere la un incendiu pot fi obţinute prin
analiza schimbărilor în aspectul şi forma elementelor construcţiilor şi a materialelor rămase după incendiu (Anexa C, tabel. C.1).
NCM A.09.03-2014, pag 86
13.1.3 Обследование конструкций объектов, поврежденных пожаром, проводят в
два этапа. Первый этап включает предварительное обследование, второй этап – детальное обследование.
13.1.4 Детальному обследованию подвергаются конструкции, относящиеся к
средней, сильной или аварийной степени
повреждения. При этом выполняются, как
правило, инструментальные обследования
конструкций с определением расчетных
прочностных показателей материалов.
13.1.5 На основе инструментальных определений прочностных показателей материалов производятся поверочные расчеты
для установления их остаточной несущей
способности. Полученные результаты сравниваются с расчетными значениями конструкции до пожара и с требованиями соответствующих Строительных Норм и на
этой основе разрабатываются рекомендации по дальнейшей эксплуатации, ремонту
и восстановлению эксплуатационных качеств конструкций.
13.1.6 В случаях, когда невозможно проведение инструментальных обследований
конструкций по месту (расположение конструкций на большой высоте, в труднодоступных местах и т.п.), проводятся поверочные расчеты их остаточной несущей способности по действующим Строительным
Нормам с учетом коэффициентов снижения
прочностных показателей материала.
13.1.3 Examinarea construcţiilor obiectelor
distruse de incendiu se realizată în două etape.
Prima etapă presupune o examinare preliminară, etapa a doua – o examinare detaliată.
13.1.7 Пределы огнестойкости конструкций, поврежденных воздействием высоких
температур во время пожара, следует определять на основании Методики [8.9] и Инструкции [8.1].
13.1.7 Limita de rezistenţă la foc a construcţiilor afectate de acţiunea temperaturilor
ridicate în timpul incendiului, trebuie să fie
determinată pe baza Metodicii [8,9] şi Instrucţiunilor [8,1].
13.1.8 Детальное обследование проводят
после ознакомления с актом предварительного обследования и актом «Описание пожара», составленного органами Госпожнадзора, а также изучения проектной документации.
13.1.8 Examinarea detaliată se efectuează
după informarea cu actul de examinare preliminară şi actul "Descrierea incendiului" alcătuit de autoritatea de supraveghere, precum şi
studiului documentaţiei de proiectare.
13.2 Предварительное обследование
зданий, подвергшихся воздействию пожара
13.2 Examinarea preliminară a clădiri
supuse acţiunii incendiului
13.2.1 Целью предварительных обследований является общая оценка состояния
конструкций по внешним признакам и установление необходимости проведения де-
13.2.1 Scopul examinărilor preliminare este evaluarea generală a stării construcţiilor
după indicii exteriori şi stabilirea necesităţii
13.1.4 Examinării detaliate se supune construcţiile care se referă la gradul de deteriorare mediu, înalt sau de avarie. Astfel se efectuează, de obicei, examinarea instrumentală a
construcţiei cu determinarea caracteristicilor
de rezistenţă calculate ale materialelor .
13.1.5 Pe baza unor determinări instrumentale caracteristicilor de rezistenţă ale materialelor se îndeplinesc calcule de verificare pentru a determina capacitatea portantă remanentă. Rezultatele obţinute sunt comparate cu valorile calculate ale construcţiei înainte de incendiu şi cu cerinţele din Normele în Construcţii respective şi, pe această bază, se elaborează recomandări privind ulterioarele exploatări, reparaţii şi restaurări ale calităţilor de
exploatare a construcţiilor.
13.1.6 În cazurile în care este imposibil de
a executa examinări instrumentale a construcţiilor pe loc amplasarea construcţiei la mare
înălţime, în locuri cu acces dificil etc.), se
efectuează calculele de verificare a capacităţii
lor portante remanente conform Normelor în
Construcţii în vigoare cu considerarea coeficienţilor de reducere a caracteristicilor de rezistenţă ale materialului.
NCM A.09.03-2014, pag 87
тальных обследований.
executării examinărilor detaliate.
13.2.2 В результате предварительного
обследования решаются следующие задачи:
13.2.2 În rezultatul examinării preliminare
se rezolvă următoarele sarcini:
- оценка повреждения конструкций по
внешним признакам и классификация их по
степени повреждения в соответствии с контролируемыми показателями и характером
повреждений для различных конструкций
(Приложение С, табл.С.2-С.5);
- evaluarea deteriorării construcţiilor după
indicii externi şi clasificarea acestora în funcţie de gradul de deteriorare conform cu caracteristicile controlate şi caracterul deteriorărilor
pentru diferite construcţii (Anexa C tabl. C.2 C.5);
- анализ возможности нахождения людей
в различных зонах здания в зависимости от
степени повреждения конструкций;
- analiza posibilei amplasări a oamenilor în
diferite zone ale clădirii în funcţie de gradul
de deteriorare a construcţiei;
- обобщение и анализ материалов акта
«Описание пожара», представленного специальной комиссией Госпожнадзора;
- sinteza şi analiza materialelor actului
"Descrierea incendiului" prezentat de comisia
specială a autorităţii de supraveghere;
- определение мест для размещения подмостей, лестниц, освещения и других приспособлений, связанных с необходимостью
выполнения работ по детальному обследованию.
13.2.3 По результатам предварительного
обследования составляется «Акт предварительного обследования состояния здания,
подвергшегося воздействию пожара».
- determinarea locaţiilor pentru amplasarea
schelelor, scărilor, iluminatul şi altor accesorii
legate de necesitatea de efectuare a lucrărilor
de examinare detaliată.
13.2.4 Если в результате предварительного обследования не удается сделать
окончательный вывод о состоянии и степени повреждения конструкций, необходимо
исключить возможность пребывания в помещении людей до результатов детального
обследования.
13.2.4 În cazul în care după examinarea
preliminară nu se poate face o concluzie finală cu privire la starea şi gradul de deteriorare a
construcţiei, este necesar de a elimina posibilitatea de aflare a oamenilor în încăpere până
la rezultatele unei examinări detaliate.
13.3 Детальное обследование конструкций зданий, подвергшихся воздействию пожара
13.3 Examinarea detaliată a construcţiilor clădirii supuse acţiunii incendiului
13.3.1 В зависимости от степени повреждения конструкций после пожара, класса
ответственности объекта, условий дальнейшей его эксплуатации и конкретных
рассматриваемых задач различают следующие методы инструментальных исследований:
- натурное инструментальное обследование конструкции без ее демонтажа;
13.3.1 În funcţie de gradul de avariere a
structurii după incendiu, clasă de responsabilitate a obiectului, condiţiile de exploatare în
continuare şi problemele specifice examinate
se deosebesc următoarele metode de examinare instrumentală:
- лабораторное испытание образцов материалов, отобранных из поврежденных
конструкций;
- стендовое испытание демонтированных
элементов или конструкций в целом.
- încercări de laborator a mostrelor de material prelevate din structurile deteriorate;
13.2.3 Pe baza rezultatelor examinării preliminare se alcătuieşte "Actul examinării preliminare a stării clădirii supuse acţiunii incendiului".
- examinare instrumentală pe loc a construcţiei fără demontarea sa;
- încercări pe stand a elementelor sau structurilor demontate integral.
NCM A.09.03-2014, pag 88
13.3.2 Методы и приборы инструментальных обследований прочностных характеристик конструкций, поврежденных пожаром, как правило, не отличаются от применяемых при обследовании физически изношенных конструкций (раздел 5-11 настоящих Норм). Однако при этом следует
дополнительно учитывать ряд факторов,
обусловленных воздействием высоких температур.
Железобетонные конструкции
13.3.2 Metode şi aparatele pentru examinările instrumentale ale caracteristicilor construcţiilor afectate de incendiu, de regulă, nu
diferă de cele utilizate în timpul examinării
structurilor fizic uzate (capitolul 5-11 prezentelor Norme). Cu toate acestea trebuie suplimentar să se ia în considerare o serie de factori care rezultă din expunerea la temperaturi
ridicate.
Construcţii din beton armat
13.3.3 Поверхностные слои почти всех
видов конструкций под действием высоких
температур существенно изменяют свои
физико-технические свойства. Поэтому механические методы определения прочностных характеристик (молоток Физделя,
Кашкарова, пистолет ЦНИИСКа и др.) не
дают достоверную оценку свойств материала по сечению конструкций. В этих случаях необходимо использовать ультразвуковые методы определения прочностных
характеристик материалов и конструкций.
13.3.3 Straturile superficiale ale aproape
tuturor tipurilor de construcţii la acţiunea
temperaturilor ridicate îşi schimba în mod
semnificativ proprietăţile fizico-tehnice. Astfel, metodele mecanice pentru determinarea
proprietăţilor de rezistenţă (ciocanul lui
Fizdeli, Kashkarov, pistoletul ŢNIISKa etc.)
nu dau o evaluare veridică a proprietăţilor materialului în secţiunea construcţiei. În aceste
cazuri, trebuie de utilizat metodele ultrasonice
de determinare a proprietăţilor de rezistenţă a
materialelor şi construcţiilor.
13.3.4 Перед инструментальным обследованием поверхность элементов конструкций очищают от пыли, грязи, сажи
скребками или стальными щетками. Особенно тщательно следует обрабатывать
места установки датчиков, приборов и наклейки тензорезисторов.
13.3.4 Înainte de examinarea instrumentală
suprafaţă elementelor construcţiilor este curăţată de praf, murdărie, de funingine cu raclete
sau perii de oţel. Trebuie să fie manipulate
foarte atent locurile de instalare a senzorilor,
instrumentelor
şi
de
încleiere
a
tensorezistoarelor.
Если при тушении пожара использовали
воду, то ультразвуковые исследования конструкций следует проводить по истечению
не менее 30 ч.
În cazul în care a fost folosită apa la stingere a incendiilor atunci examinarea construcţiilor cu ultrasunete trebuie să fie efectuată la
expirarea nu mai puţin de 30 de ore.
13.3.5 При применении ультразвуковых
методов следует руководствоваться указаниями ГОСТ 17624.
13.3.5 Atunci când se aplică metode ultrasonice trebuie de utilizat instrucţiunile conform ГОСТ 17624 .
13.3.6 При ультразвуковых измерениях
следует применять метод сравнительного
анализа. Для этого необходимо в однотипных элементах вне зоны высокотемпературного воздействия определить скорость
ультразвуковых волн, на основании которой принимают эталонную скорость. При
этом эталонной скоростью служит среднее
значение скоростей из совокупности, включающей максимальную скорость и все значения, отличающиеся не более чем на 5 %
от максимальной. Для оценки прочности
13.3.6 La de măsurări cu ultrasunete trebuie să fie utilizată metoda analizei comparative.
Pentru aceasta este necesar, în acelaşi tip de
elemente în afara zonei de acţiune a temperaturilor ridicate, a determina viteza undelor
ultrasonice pe baza cărora se va primi viteza
de referinţă. Astfel ca viteză de referinţă este
valoarea medie a totalităţii de viteze, incluzând viteza maximă şi toate valorile care diferă prin nu mai mult de 5% din valoarea maximă. Pentru evaluarea rezistenţei mecanice a
betonului în construcţiile care au fost supuse
NCM A.09.03-2014, pag 89
бетона в конструкциях, которые подвергались нагреву, берут отношение каждой измеренной скорости к ее эталонному значению. Закономерное снижение скорости в
отдельных зонах или участках конструкций
позволяет судить об изменениях прочностных свойств бетона вследствие нагрева и о
температурном режиме, которому бетон
подвергался.
13.3.7 При определении скорости ультразвуковых волн арматура диаметром до 10
мм не оказывает существенного влияния на
результаты испытаний. При диаметрах арматуры более 10 мм направление прозвучивания должно быть перпендикулярным направлению стержней арматуры.
încălzirii, se ia raportul dintre fiecare viteză
măsurată la valoarea sa de referinţă. Scăderea
firească a vitezei în unele zone separate sau
sectoare ale construcţiilor oferă o indicaţie
despre schimbarea proprietăţilor de rezistenţă
ale betonului ca urmare a încălzirii şi despre
regimul de temperatură la care betonul a fost
expus.
13.3.8 Поврежденный огнем защитный
слой бетона нередко отслаивается, поэтому
при определении прочности его сцепления
измерительные средства лучше размещать в
середине, а не на углах элемента.
13.3.8 Stratul de protecţie din beton deteriorat de incendiu este adesea decojit, de aceia
la determinarea rezistenţei sale de aderenţă
mijloacele de măsurare este mai bune să fie
amplasate la mijloc şi nu la capetele elementului.
13.3.9 Определение прочностных характеристик отобранных для лабораторных
испытаний образцов производится в соответствии с требованиями п.п. 6.2.17 6.2.21
настоящих Норм.
13.3.9 Determinarea caracteristicilor de rezistenţă ale probelor prelevate pentru încercările de laborator efectuate în conformitate cu
cerinţele pct. 6.2.17
6.2.21 prezentelor
Norme.
Образцы отбирают с намечаемых при
осмотре участков повреждения конструкций. Если необходимо уточнить границы
зоны демонтажа конструкций, образцы отбирают на стыке аварийной зоны и участков сильных и слабых повреждений. С одного участка обычно берут три экземпляра
образцов. За основу оценки принимают
близкие результаты двух образцов.
Probele se prelevă din sectoarele deteriorate ale construcţiilor însemnate în timpul inspecţiei. Dacă este necesar de a defini limitele
zonei de demontare a construcţiei, probele se
prelevă la intersecţia zonei afectate şi sectoarelor cu deteriorări mari şi slabe. De pe un
sector, de obicei, se prelevă trei exemplare ale
probelor. Ca bază pentru estimările se iau rezultate similare ale două probe.
13.3.10 Стендовые испытания демонтированных железобетонных конструкций,
поврежденных пожаром, следует проводить
согласно ГОСТ 8829.
13.3.10 Încercările de stand a construcţiilor
din beton armat demontate afectate de incendiu trebuie să se efectueze în conformitate cu
ГОСТ 8829 .
Для проведения испытаний обычно устраивают временные стенды в помещениях
здания, не поврежденных пожаром, во избежание разрушения конструкций при
транспортировке.
Pentru efectuarea încercărilor, de obicei, se
aranjează standuri temporare în încăperile
clădirii nedeteriorate de foc, pentru a evita
distrugerea construcţiei în timpul transportului.
13.3.11 Допускается испытывать конструкции непосредственно, без демонтажа,
если возможно их разгружение до величин
нагрузки 0,3-0,4 расчетной, и последующего ее загружения до расчетной нагрузки;
13.3.11 Se admite încercarea construcţiei
direct, fără demontare, dacă este posibil înainte de eliberarea până la valorile de încărcare
de 0,3-0,4 de la cele de calcul, şi apoi încărcarea până la sarcina de calcul; schema de în-
13.3.7 La determinarea vitezei de unde ultrasonice armătura cu diametrul de până la 10
mm nu afectează în mod semnificativ rezultatele testului. La un diametru de peste 10 mm
al armăturii direcţia de sondare ar trebui să fie
perpendiculară pe direcţia barelor de armătură.
NCM A.09.03-2014, pag 90
схему нагружения конструкции следует
принимать исходя из обеспечения ее работы в самых неблагоприятных условиях эксплуатации. При этом испытание конструкции следует выполнять по ГОСТ 8829.
cărcare a construcţiei trebuie să fie primită
reieşind din asigurarea activităţii sale în condiţiile cele mai nefavorabile. Astfel încercările
construcţie trebuie îndeplinite conform cu
GOST 8829 .
13.3.12 При отсутствии прочностных показателей инструментальных обследований
поверочные расчеты остаточной несущей
способности конструкций производят в соответствии с действующими нормами и
учетом коэффициентов снижения физикотехнических показателей материалов, подвергшихся воздействию высоких температур (см.п. 13.3.13).
13.3.13 Для целей, оговоренных в
п.13.3.12, по внешним признакам воздействия пожара на железобетонные конструкции (см. Приложение С, табл. С.2) устанавливают примерную температуру нагрева
поверхности конструкций. Используя эту
температуру, находят температуру и глубину прогрева конструкции по табл. 13.1.
13.3.12 În absenţa parametrilor de rezistenţă ale examinări instrumentale calculele de
verificare a capacităţii portante remanente a
construcţiilor se execută în conformitate cu
normele în vigoare şi ţinând seama de coeficienţii de reducere a caracteristicilor fizicotehnice ale materialelor care au fost expuse la
temperaturi ridicate (a se vedea pct. 13.3.13).
Pentru scopurile specificate în pct. 13.3.12,
prin indicii exteriori ai acţiunii incendiului
asupra structurilor de beton (a se vedea Anexa
C, tabelul C.2) se stabileşte temperatura aproximativă de încălzire a suprafeţei construcţiilor. Folosind această temperatură, se află temperatura şi adâncimea de încălzire a construcţiei conform tabelului 13.1.
Таблица 13.1 Глубина прогрева железобетонных конструкций в зависимости от продолжительности и температуры нагрева поверхности конструкций
Tabelul 13.1 Adâncimea de încălzire a construcţiilor de beton armat în funcţie de durata şi temperatura a suprafeţei construcţiilor
Длительность воздействия
высоких температур при
пожаре, ч
Durata de expunere la temperaturi ridicate într-un incendiu, h
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
Температура нагрева
поверхности конструкции, °С
Temperatura de încălzire a
suprafeţei construcţiei, °C
700…750
800…850
900…950
1000…1050
1100…1150
1200…1300
Глубина прогрева конструкции, мм, до температуры, °С
Adâncimea de încălzire a construcţiei, mm , până la temperatura de, °C
300
450
600
20
10
4
40
25
15
50
32
20
60
42
30
80
55
40
100
70
45
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В таблице приведены данные для бетона на известняковом заполнителе. На гранитном заполнителе глубина прогрева бетона будет на 15 % больше приведенных значений.
2. Глубина прогрева бетона указана для сечений, обогрев которых происходит с одной стороны. При двухстороннем огневом воздействии глубина прогрева бетона будет в 1,5 раза больше, чем при прогреве с одной
стороны.
NOTE:
1 În tabel sunt date pentru betonul pe baza agregatelor de calcar. Pe baza agregatelor de granit adâncimea de încălzire a betonului va fi cu 15 % mai mult decât valorile indicate.
2 Adâncimea de încălzire a betonului este dată pentru secţiunile, încălzirea cărora are loc pe o parte. La acţiunea
bilaterală a focului adâncimea de încălzire a betonului va fi de 1,5 ori mai mare decât la încălzirea pe o parte.
NCM A.09.03-2014, pag 91
13.3.14 Rezistenţa pe prismă a betonului
supus acţiunii focului, după răcire se
exprimată prin rezistenţa betonului la temperatura normală
cu formula:
13.3.14 Призменную прочность бетона
подверженного воздействию пожара,
после охлаждения выражают через прочность бетона при нормальной температуре
по формуле:
=
где:
unde:
- коэффициент снижения прочности
бетона, зависящей от температуры нагрева,
определяемый по табл. 13.25
- coeficientul de reducere a rezistenţei
betonului, în funcţie de temperatura de încălzire, definit conform tabelului 13.25.
13.3.15 Rezistenţă la întindere a betonului
deteriorat de foc, se exprimă prin rezistenţa la
întindere a betonului la temperatura normal
cu formula:
13.3.15 Прочность бетона на растяжение
, поврежденного огнем, выражают через
прочность бетона на растяжение при нормальной температуре , по формуле:
=
unde:
- coeficientul condiţiilor de lucru, care
ţin cont de scăderea rezistenţei la întindere a
betonului în funcţie de gradul de încălzire.
- коэффициент условий работы, учитывающий снижение сопротивления бетона
растяжению в зависимости от степени нагрева.
Коэффициент
определяют по эмпирической формуле:
=
Coeficientul
empirică:
-0,2(1+10·
где:
t – температура нагрева бетона.
При оценке свойств бетона в нагретом
состоянии в приведенные формулы (13.1 и
13.3) вместо
подставляют значения
.
13.3.16 Модуль упругости бетона
подверженного воздействию высокой
температуры, выражают через модуль упругости бетона при нормальной температуре :
=
где:
- коэффициент снижения модуля упругости бетона, в зависимости от температуры нагрева t принимают по табл. 13.3,
(13.2)
,
где:
5
(13.1)
,
t),
se determină cu formula
(13.3)
unde:
t – temperatura de încălzire a betonului.
La evaluează proprietăţilor betonului în
stare încălzită în formulele indicate (13.1 şi
13.3) în loc de se foloseşte valoarea
.
13.3.16 Modul de elasticitate al betonului
supus acţiunii temperaturilor ridicate se
exprimă prin modulul de elasticitate al betonului la temperatura normală:
,
(13.4)
unde:
- coeficientul de reducerea a modulului
de elasticitate al betonului, în funcţie de temperatura de încălzire t se ia conform tabelului
Коэффициенты снижения прочностных характеристик бетона и арматуры, приведенные в таблицах
13.2, 13.4, заимствованы из [8.7]
5
Coeficienţii de reducere a caracteristicilor de rezistenţă a betonului şi armăturii, sunt date în tabelele 13.2, 13.4,
însuşite din [8.7]
NCM A.09.03-2014, pag 92
либо определяют приближенно по формуле:
13.3, sau se determină aproximativ prin formula:
(13.5)
=1 - kt.
Величину k для
принимают равной 0,1·
бетона – 0,17·
керамзитобетона
, для тяжелого
Valoarea k pentru cheramzitobeton este luat egal cu 0,1·
, pentru betonul greu 0,17·
13.3.17 Proprietăţile mecanice ale armăturii la întindere şi compresiune, în funcţie de
temperatură se determină de proprietăţile armăturii în condiţii normale folosind coeficienţi
sau
,care ţin seama de o scădere
a rezistenţei oţelului la acţiunea focului sau
după cu următoarea formulă:
- la încălzire:
13.3.17 Прочностные свойства арматуры
на растяжение и сжатие в зависимости от
температуры определяются через свойства
арматуры при нормальных условиях с использованием коэффициентов
или
,
учитывающих снижение сопротивления
стали при огневом воздействии или после
него по формуле:
- при нагретом состоянии:
(13.6)
=
- после нагрева и охлаждения:
- după încălzire şi răcire:
=
Значения коэффициентов
и
приводятся в табл. 13.4
13.3.18 Расчетные сопротивления арматуры сжатию
определяются с учетом
коэффициента снижения прочности
по
формулам:
Valorile coeficienţilor
şi
sunt date în tabelul 13.4.
13.3.18 Rezistenţele la compresiune calculate
a armăturii sunt determinate luând în
consideraţie coeficientul de reducere a rezistenţei
de formulele:
- pentru armătura netedă de laminare la
cald:
- для стержневой горячекатаной гладкой
арматуры:
=1-0,1·
(13.8)
;
- для арматуры периодического профиля
=1-
(13.7)
.
- pentru armătură cu profil periodic:
(0,1+
где:
– температура нагрева арматуры.
Модуль упругости арматурных сталей с
учетом его коэффициента снижения
определяют по формуле:
=
где:
- модуль упругости для соответствующих классов арматуры при нормальной
температуре.
Усредненные значения
в диапазоне
температур 20-700 °С определяют по фор-
),
(13.9)
unde:
- temperatura de încălzire a armăturii.
Modulul de elasticitate al oţelurilor de armătură luând în vedere coeficientul de reducere
este determinat cu formula:
.
(13.10)
unde:
- modulul de elasticitate pentru clasele
corespunzătoare ale armăturii la temperatura
normală.
Valorile medii
în intervalul de temperatură 20-700 °C, se determină cu formula:
NCM A.09.03-2014, pag 93
муле:
=1-0,05·
(13.11)
.
Таблица 13.2 Значения коэффициентов
и
, учитывающих снижение сопротивления бетона сжатию в зависимости от температуры
Tabelul 13.2 Valorile coeficienţilor
şi
, luând în considerare scăderea rezistenţei la
compresiune a betonului în funcţie de temperatură
Вид бетона
Tipurile de beton
Тяжелый бетон на
гранитном щебне
Beton greu cu piatră spartă de granit
Тяжелый бетон на
известняковом
щебне
Beton greu cu piatră spartă de calcar
Преднапряжение
бетона при нагреве
Pretensionarea betonului la încălzire
-
0,3
Температура нагрева, °С
Temperatura de încălzire, °С
100
200
400
500
600
0,95 0,88 0,8
0,7
0,6
0,45 0,25
0,1
0,88 0,8
0,78 0,7
0,5
0,05
0,8
0,93 0,85 0,85 0,8
0,3
0,98 0,87 0,87 0,9
0,3
700
0,15
0,74 0,55 0,3
0,98 0,85 0,82 0,85 0,77 0,6
0,8
800
0,1
0,2
0,05
0,65 0,4
0,15
0,9
0,84 0,78 0,74 0,64 0,44 0,424 0,05
1
1
0,95 0,9
Керамзитобетон
Cheramzitobeton
300
1
0,98 0,94 0,84 0,54
0,2
0,85 0,78 0,68 0,54 0,32
0,1
1,04 1,06 0,98 0,9
1
1
1
0,75 0,64 0,54
0,95 0,7
0,5
0,15
1,02 1,06 1,08 1,06 0,94 0,88 0,7
0,33
1,05 1,1
0,2
1,15 1,1
1
0,6
0,25
0,85 0,65
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Над чертой указаны значения коэффициента
для нагретого бетона, под чертой – для охлажденного до нормальной температуры.
2. Прочность охлажденного бетона по истечении 30 сут. после нагрева снижается дополнительно на
10 %.
3. При нормальной температуре (20 °С) значения коэффициентов условий работы равны 1, после нагрева
до 900 °С - нулю.
NOTE:
1 La numitor sunt date valorile coeficientului
pentru betonul încălzit, la numărător - pentru cel răcit până la
temperatura normală.
2 Rezistenţa betonului răcit după 30 de zile după încălzire se reduce suplimentar cu încă 10% .
3 La temperatura normală (20 °C), valorile coeficienţilor ale condiţiilor de lucru sunt egale cu 1, după încălzirea
până la 900 °C – cu zero.
NCM A.09.03-2014, pag 94
Таблица 13.3 Значения коэффициента
в зависимости от температуры
Tabelul 13.3 Valoarea coeficientului în funcţie de temperatură
Вид заполнителя для бетона
Tipul agregatului pentru
beton
Преднапряжение в
процессе нагрева
Pretensionarea în
procesul de încălzire
100
200
300
400
500
600
-
0,92
0,78
0,68
0,6
0,5
0,38
0,2
0,96
0,83
0,77
0,64
0,53
0,43
0,3
0,98
0,88
0,8
0,65
0,6
0,5
0,5
0,97
0,93
0,78
0,64
0,5
-
0,9
0,7
0,55
0,4
0,25
0,1
0,8
0,65
0,45
0,3
0,15
0,05
Диабаз
Diabaz
0,9
0,7
0,45
0,35
0,2
0,07
Песчаник
Gresie
0,9
0,6
0,4
0,25
0,1
0,05
Керамзит
Cheramzit
Известняк
Calcar
Гранит
Granit
Без предварительного нагружения
Fără sarcină preventivă
Температура нагрева, °С
Temperatura de încălzire, °С
NCM A.09.03-2014, pag 95
Таблица 13.4 Значения коэффициентов
грева
Tabelul 13.4 Valorile coeficienţilor
, şi
Класс и марка арматуры
Clasa şi marca armăturii
Стержневая горячекатаная
периодического профиля
класса А-IV марки 80С
Bare de profil periodic laminată la cald clasa А-IV
marca 80С
То же, марки 30ХГ2С
Aceiaşi, marca 30ХГ2С
То же, класса А-III марки
25Г2С
Aceiaşi, clasa А-III marca
25Г2С
То же, класса А-II марки
Ст5
Aceiaşi, clasa А-II marca
Ст5
Обыкновенная арматурная
проволока Ø 6 мм класса
В-I
Sârmă de armătură obişnuită Ø 6 mm clasa В-I
Высоко прочная арматурная проволока Ø 2-3 мм
класса В-II
Sârmă de armătură de rezistenţă sporită Ø 2-3 mm clasa В-II
,и
в зависимости от температуры на-
în funcţie de temperatura de încălzire
Расчетное сопротивление растяжению
Rezistenţa calculată
la pretensionare
600
Температура нагрева, °С
Temperatura de încălzire, °С
100
200
300
1
1
1
1
1
1
400
500
600
700
0,97 0,64 0,35
0,94 0,78 0,66
0,1
0,6
600
1
1
1
1
1
0,66 0,35 0,14
1,03 1,01 0,98 0,94 0,86 0,73
400
1
1
1
1,2
300
1
1
1
1
450
1800
1
1
0,84 0,47 0,17
1,25 1,25 1,2 1,05 0,85
1
1
1
1
0,76 0,36 0,16
1
1
1
1
0,99 0,97 0,82 0,53 0,22 0,08
1,03 1,05 1,02 0,98 0,9 0,7 0,6
0,99 0,96 0,78 0,55 0,34 0,16 0,05
1,02
1
0,95 0,84 0,7 0,5 0,4
ПРИМЕЧАНИЯ:
1.Над чертой указаны значения коэффициента
для арматуры в нагретом состоянии, под чертой , после нагрева и последующего охлаждения.
2. Значения коэффициентов для горячекатаной стали класса А-I марок Ст0 и Ст3 принимают как стали
класса А-II марки Ст5.
NOTE:
1 La numitor sunt date valorile coeficientului
pentru armătura în stare încălzită, la numărător după încălzire şi răcire ulterioară.
2 Valorile coeficienţilor pentru oţelul laminat la cald clasa A-I şi mărcile St0 şi St3 este luat ca oţel de clasa A-II
marca St5.
13.3.19 Остаточная несущая способность
конструкций определяется с учетом требований NCM F 02.02 и [2.1], с учетом изменений свойств бетона и арматуры под дей-
13.3.19 Capacitatea portantă remanentă a
construcţiilor se determină luând în considerare cerinţele NCM F 02.02 şi [2.1], luând în
NCM A.09.03-2014, pag 96
ствием температуры при пожаре.
considerare schimbările proprietăţilor betonului şi armăturii la sub incendiu.
Utilitatea construcţiilor din beton armat
pentru exploatarea ulterioară, reparaţie şi consolidare este determinată în funcţie de limita
de reducere a capacităţii lor portante. Limitele
admise a rezistenţei construcţiilor din beton
armat în funcţie de importanţa clădirii sunt
prezentate în tabelul 13.5.
După expunerea la foc deformarea ireversibilă a oţelurilor armăturii sunt cauza apariţiei încovoierilor remanente a construcţiilor din
beton armat. În elementele precomprimate
provoacă pierdere ireversibilă de rigiditate.
Пригодность железобетонных конструкций к дальнейшей эксплуатации, ремонту и
усилению устанавливается в зависимости
от предела снижения их несущей способности. Допустимые пределы прочности железобетонных конструкций в зависимости от
капитальности здания приводятся в табл.
13.5.
После огневого воздействия необратимые деформации арматурных сталей являются причиной появления остаточных прогибов железобетонных конструкций. В
преднапряженных элементах они вызывают
дополнительно необратимую потерю жесткости.
Таблица 13.5 Допустимые пределы снижения прочности элементов железобетонных
конструкций в зависимости от капитальности зданий
Tabelul 13.5 Limitele admise de reducere a rezistenţei construcţiilor din beton armat în funcţie
de importanţa clădirii
Группа капиКоэффициент снижения прочности
тальности здаCoeficientul de reducere a rezistenţei
ния
Стены Колонны Междуэтажные Бесчердач- Противопожарные
Grupa de impor- Pereţi и столбы
и чердачные
ные перестены
tanţă a clădirii
Coloane
перекрытия
крытия
Pereţi antiincendiu
şi stâlpi
Planşee între
Planşee fără
etaje şi mansarmansardă
dă
I
0,9
0,95
0,85
0,8
0,9
II
III
0,55
0,6
0,5
0,5
0,5
0,8
0,85
0,75
0,7
0,85
0,5
0,55
0,45
0,4
0,4
0,7
0,75
0,55
0,5
0,8
0,45
0,5
0,4
0,3
0,35
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Над чертой приведены значения остаточной несущей способности конструкций, требующих ремонт,
под чертой – требующих ремонт с усилением.
2. При m
требуется полная замена конструкций.
3. Необходимость замены сильно поврежденных конструкций определяют в каждом конкретном случае
по результатам технического и экономического анализа вариантов восстановления здания.
NOTE:
1 La numitor sunt date valorile capacităţii portante remanente a construcţiei care necesită reparaţie, la numărător
– care necesită reparaţie cu consolidare.
2 La m
m este nevoie de înlocuire completă a construcţiei.
3 Necesitatea de înlocuire a construcţiilor puternic avariate se stabilesc în fiecare caz aparte pe baza rezultatelor
analizei tehnice şi economice ale variantelor de restaurare a clădirii.
NCM A.09.03-2014, pag 97
Каменные конструкции
Construcţii din piatră
13.3.20 При детальных инструментальных обследованиях каменных и армокаменных конструкций, подвергшихся воздействию пожара, определение прочностных характеристик производят аналогично
железобетонным с применением ультразвуковых методов.
13.3.21 Прочностные характеристики
кирпича и раствора кирпичной кладки определяются на основе лабораторных испытаний отобранных из поврежденных пожаром конструкций образцов – целых кирпичей или высверленных кернов (цилиндров)
диаметром 50-60 мм и из раствора высотой
30 мм и диаметром 15 мм с учетом указаний ГОСТ 8462-85.
13.3.22 При отсутствии прочностных показателей инструментальных обследований
поверочный расчет и оценка несущей способности каменных конструкций, поврежденных пожаром, производится путем учета
коэффициента снижения их несущей способности
по формуле:
ф= Ν
где:
Ν - расчетная несущая способность каменных конструкций, определяется в соответствии с указаниями NCM F.03.02 и [1.4]
без учета повреждения конструкций;
- коэффициент, учитывающий снижение несущей способности, определяемый
по табл. 13.6.
13.3.23 При определении несущей способности стен и простенков с вертикальными трещинами, возникшими в результате
действия горизонтальных растягивающих
сил от температурных воздействий пожара,
коэффициент
принимается равным
единице.
13.3.24 При наличии трещин в местах
пересечения кирпичных или каменных стен
или при разрыве поперечных связей между
стенами, стойками и перекрытиями несущую способность и устойчивость стены
при действии вертикальных и горизонталь-
13.3.20 La examinările instrumentale detaliate ale construcţiilor din piatră şi din piatră
armate supuse acţiunii incendiului, determinarea proprietăţilor de rezistenţă se efectuează
similar ca pentru betonul armat folosind metode ultrasonice.
13.3.21 Caracteristicile de rezistenţă ale
cărămizi şi mortarului zidăriei din cărămidă se
determină pe baza testelor de laborator pe
probe prelevate din construcţiile deteriorate
de incendiu - cărămizi întregi sau carote (cilindri) cu un diametru de 50-60 mm şi din
mortar cu o înălţime de 30 mm şi diametrul de
15 mm ţinând cont de indicaţiile din
ГОСТ 8462-85.
13.3.22 În lipsa parametrilor de rezistenţă
de la examinarea instrumental calculul de verificare şi evaluarea capacităţii portante a
structurilor de zidărie deteriorate de incendiu,
se face prin luarea în considerare a coeficientului de reducere a capacităților portante
prin formula:
,
unde:
N - capacitatea portantă de calcul a construcţiilor de zidărie, se determină în conformitate cu NCM F.03.02 şi [1.4] cu excepţia
deteriorărilor construcţiilor;
- coeficientul care ia în considerare
scăderea capacităţii portante determinat conform tabelului13.6.
13.3.23 La determinarea capacităţii portante a pereţilor şi a părţilor de perete cu fisuri
verticale care au apărut ca urmare a unei forţe
de tracţiune orizontale de la acţiunile termice
ale focului, coeficientul
se ia egal cu o
unitate.
13.3.24 Dacă există fisuri la intersecţia pereţilor de cărămidă sau piatră sau la ruperea
legăturilor transversale între pereţi, stâlpi şi
planşee, capacitatea portantă şi stabilitatea
peretelui sub acţiunea de sarcini verticale şi
orizontale se determină pe baza înălţimii reală
NCM A.09.03-2014, pag 98
ных нагрузок определяют с учетом фактической свободной высоты стен.
a pereţilor.
Таблица 13.6 Значение коэффициента снижения несущей способности кладки
Tabelul 13.6 Valoarea coeficientului de reducere a capacităţii portante a zidăriei
Глубина поврежденной
кладки без учета штукатурки, мм
Adâncimea zidăriei deteriorate fără tencuială, mm
Для стен и простенков толщиной 380 мм и более при
температурном воздействии
Pentru pereţi şi părţi de perete cu grosimea de 380 mm sau
mai mare la acţiunea temperaturii
до/până la 5
одностороннем
unilateral
1,0
двустороннем
bilateral
0,95
до/până la 20
0,95
0,9
до/până la 50-60
0,9
0,8
Стальные конструкции
13.3.25 Детальные инструментальные
обследования стальных конструкций, подвергшихся воздействию пожара, проводят в
соответствии с указаниями раздела 8 настоящих Норм.
13.3.26 При этом определение механических характеристик элементов стальных
конструкций производится на основе лабораторных испытаний вырезанных образцов
из поврежденных пожаром конструкций.
Вырез заготовки производят в местах, не
получивших пластических деформаций и не
нарушающих устойчивость и несущую способность стальных конструкций.
Все заготовки маркируются, а места их
взятия и марки обозначаются на схемах,
прилагаемых к материалам обследования
конструкций.
13.3.27 Характеристики механических
свойств стали определяют при испытании
образцов на растяжение по ГОСТ 1497 или
по твердости поверхностного слоя по Бринеллю в соответствии с ГОСТ 9012.
13.3.28 При отсутствии прочностных показателей инструментальных обследований
поверочный расчет и оценка несущей способности и эксплуатационной пригодности
стальных конструкций, подвергшихся действию высоких температур пожара, следует
производить с учетом изменений свойств
Construcţii metalice
13.3.25 Examinarea detaliată instrumental
a construcţiilor de oţel supuse acţiunii incendiului, se efectuează în conformitate cu capitolul 8 a prezentelor Norme.
13.3.26 Astfel determinarea caracteristicilor mecanice ale elementelor construcţiilor
din oţel se face pe baza încercărilor de laborator pe probe tăiate din construcţiile deteriorate
de incendiu. Tăierea mostrei se execută în locurile care nu au primit deformări plastice şi
nu încalcă stabilitatea şi capacitatea portantă a
construcţiilor metalice.
Toate mostrele sunt marcate, iar locul de
unde s-au prelevat şi marca se fixează pe
schemele anexate la materialele examinării
construcţiilor.
13.3.27 Caracteristicile proprietăţilor mecanice ale oţelului se determină la încercare la
încovoiere a probelor în conformitate cu
ГОСТ 1497 sau duritatea stratului de suprafaţă după Brinell în conformitate cu
ГОСТ 9012.
13.3.28 În lipsa unor parametri de rezistenţă a examinării instrumentale calcul de verificare şi evaluarea capacităţii portante şi utilitatea de exploatare a structurilor metalice supuse la temperaturile ridicate ale incendiului,
trebuie să se facă ţinând cont de modificările
NCM A.09.03-2014, pag 99
стали.
Для горячекатаных углеродистых сталей
изменения предела текучести
, модуля
упругости , выражающие отношение этих
характеристик при заданной повышенной
температуре к значениям при нормальной
температуре (+20 °С), приведены в
табл. 13.7.
proprietăţilor oţelului.
Pentru oţelul carbon laminat la cald schimbările limitei de curgere , modulul de elasticitate care exprimă raportul acestor caracteristici la o temperatură ridicată determinată
la valorile cu o temperatură normală (+20°C)
sunt prezentate în tabelul 13.7.
Таблица 13.7 Коэффициенты учета изменения прочностных свойств стали под воздействием температур
Tabelul 13.7 Coeficientul luării în consideraţie schimbările proprietăţilor de rezistenţă ale oţelului sub influenţa temperaturilor
Коэффициент
Coeficientul
Температура, °С
Temperatura, °С
предела текучести,
limitei de scurgere,
модуля упругости,
modulului de elasticitate,
временного сопротивления,
rezistenţei temporare,
20
1
1
1
100
0,99
0,96
1
200
0,85
0,94
1,12
300
0,77
0,9
1,09
400
0,7
0,86
0,9
500
0,58
0,8
0,6
600
0,34
0,72
0,3
ПРИМЕЧАНИЕ - При расчете конструкций, выполненных из сталей других классов, приведенные значения изменения механических свойств стали могут быть использованы как приближенные.
NOTĂ – În calculul construcţiilor realizate din alte clase de oţel valorile schimbării proprietăţilor mecanice ale
oţelului pot fi folosite ca aproximative.
13.3.29 Для оценки состояния металлоконструкций после пожара может быть использовано время, в течение которого они
находились под воздействием высокой
температуры. Это время следует сравнивать
с пределом огнестойкости конструкций, за
который принимают время, в течение которого металлические конструкции способны
нормально функционировать в условиях
воздействия высоких температур (около
500 °С).
Деревянные конструкции
13.3.30 Детальные инструментальные
обследования деревянных конструкций,
подвергшихся воздействию пожара, прово-
13.3.29 Pentru a evalua starea construcţiilor de metal după incendiu poate fi folosit
timpul în care acestea au fost sub influenţa
temperaturii ridicate. Acest timp se compară
cu limita rezistenţei la foc a construcţiilor,
care se ia timpul, pe parcursul căruia construcţiile metalice sunt capabile să funcţioneze normal în condiţii de temperaturi ridicate
(aproximativ 500 °C).
Construcţii din lemn
13.3.30 Examinările instrumentale detaliate ale construcţiilor din lemn supuse la incendiu, se efectuează în conformitate cu instruc-
NCM A.09.03-2014, pag 100
дят в соответствии с указаниями разд. 9 настоящих Норм. При этом замеряют глубину
обугливания древесины и поверочным расчетом устанавливают остаточную несущую
способность конструкции с ослабленным
сечением элементов по NCM F.05.01 и [5.1].
13.3.31 При отсутствии инструментальных данных по глубине обугливания ее определяют ориентировочно по формуле:
ţiunile din capitolul 9 al prezentelor Norme.
Astfel se măsoară adâncimea de carbonizare a
lemnului şi prin calculul de verificare se stabileşte capacitatea portantă remanentă a construcţiei cu secţiunea redusă a elementelor
conform NCM F.05.01 şi [5.1].
13.3.31 În lipsa unor date instrumentale cu
privire la adâncimea de carbonizare ea se determină aproximativ cu formula:
Z= V,
где:
- продолжительность пожара, мин.,
принимаемая по акту Госпожнадзора «Описание пожара»;
V – Усредненная скорость обугливания
древесины, мм/мин., принимаемая равной:
0,7 – для легкой и сухой древесины;
0,5 – для плотной и влажной (влажность
более 20 %).
unde:
- durata incendiului, minute, primită
conform actului "Descrierea incendiului";
13.4 Оформление результатов обследования конструкций
13.4 Întocmirea rezultatelor examinării
construcţiilor
13.4.1 По результатам обследовательских работ должно быть составлено экспертное заключение о техническом состоянии строительных конструкций объекта после пожара по форме применительно к
форме приведенной в приложении F.
13.4.1 Pe baza rezultatelor lucrărilor de
examinare trebuie se fie întocmit raportul de
expertiză cu privire la starea tehnică a elementelor construcţiilor obiectului după incendiu în forma în ceea ce priveşte forma dată în
anexa F.
13.4.2 Заключение должно включать
следующее:
13.4.2 Raportul trebuie să includă următoarele:
- сведения о пожаре (время возникновения пожара, его длительность);
- informaţii despre incendiu (timpul apariţiei incendiului, durata acestuia);
- время интенсивного горения при пожаре, т.е. от начала интенсивного горения до
достижения максимальной температуры
пожара; причина пожара;
- timpul de ardere intensă la incendiu adică
de la începutul arderii intense până la atingerea temperaturii maxime a incendiului; cauza
a incendiului;
- место расположения очага пожара; значение максимальной температуры в помещении во время пожара;
- locul de amplasare a focarului incendiului; valoarea temperaturii maxime în încăpere
în timpul incendiului;
- сведения о средствах тушения пожара
(вода, пена и т.д.), характеристику здания
(наименование, год постройки, размеры в
плане, этажность, количество помещений и
их краткая характеристика, конструктивная
схема);
- informaţii cu privire la mijloacele de
stingere a incendiului (apă, spumă etc.), caracteristica clădirii (denumirea, anul construcţiei, dimensiunile în plan, numărul de etaje,
numărul de încăperi şi de descrierea lor scurtă, schema constructivă);
- характеристику конструкций (размеры,
- caracteristica construcţiilor (dimensiuni,
V – viteza medie de carbonizare a lemnului, mm / minute, primit egal cu:
0,7 – pentru lemnul uşor şi uscat;
0,5 – pentru dens şi umed (peste 20 % de
umiditate).
NCM A.09.03-2014, pag 101
материал конструкции, ее проектные характеристики, схема работы конструкции, номер и название типовых чертежей);
materiale construcţiei, caracteristicile sale de
proiect, schema de lucru a construcţiei, numărul şi denumirea desenelor tip);
- характеристику нагрузки на конструкции (сосредоточенная, равномерно распределенная, статическая, динамическая, ее
значение);
- характеристику температуры нагрева
конструкций (максимальная температура
нагрева, длительность нагрева);
- caracteristica sarcinii pe construcţie (concentrată, distribuită uniform, statică, dinamică, valoarea acesteia);
- распределение температур по поперечному сечению конструкций;
- distribuţia temperaturilor pe secţiunea
transversală a construcţiilor;
- характеристику конструкций после нагрева (их прочность, наличие трещин и
т.д.);
- характеристику конструкций после пожара (прогибы, длина и ширина раскрытия
трещин, опирание, стыки и т.д.);
- caracteristica construcţiilor după încălzire
(rezistenţa lor, prezenţa fisurilor etc.);
- несущую способность конструкций после пожара;
- capacitatea portantă a construcţiilor după
incendiu;
- изменение расчетной схемы здания и
конструкций после пожара;
- modificarea schemei de calcul a clădirii şi
construcţiilor după incendiu;
- перечень конструкций, непригодных к
дальнейшей эксплуатации; пригодных, но
требующих усиления или уменьшения действующих на них в процессе эксплуатации
нагрузок; конструкций, для которых необходимо сделать небольшой ремонт по восстановлению и замене их частей;
- lista construcţiilor care nu sunt potrivite
pentru a fi utilizate în continuare; apte, dar
necesită consolidare sau scăderea sarcinilor
care acţionează asupra lor în timpul de exploatare; construcţiile pentru care este necesar
să facă reparaţii minore pentru restabilirea şi
schimbarea părţilor lor;
- конструкций, пригодных к эксплуатации без усиления и ремонта;
- construcţiile apte pentru utilizare fără
consolidări şi reparaţii;
- перечень помещений, в которых до
восстановления или разборки конструкций
не должны находиться люди;
- lista încăperilor în care până la restabilirea sau demontarea construcţiilor nu trebuie
să se afle oameni;
- рекомендации по методам восстановления, усиления или разборки конструкций;
- recomandări cu privire la metodele de restabilire, consolidarea sau demontarea construcţiilor;
- рекомендации по технике безопасности
и противопожарной технике.
- recomandări privind tehnica securităţii şi
tehnica de siguranţă la foc.
- caracteristica temperaturii de încălzire a
construcţiei (temperatura de încălzire maximă, durata de încălzire);
- caracteristica construcţiilor după incendiu
(încovoieri, lungimea şi lăţimea deschiderii
fisurilor, deschidere, îmbinări etc.);
NCM A.09.03-2014, pag 102
14 ОСОБЕННОСТИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В
СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
14 PARTICULARITĂŢILE
EXAMINĂRII ELEMENTELOR
CONSTRUCŢIILOR CLĂDIRILOR ŞI
EDIFICIILOR SITUATE ÎN ZONE
SEISMICE
14.1 Дополнительные требования настоящего раздела следует соблюдать при
обследовании существующих зданий и сооружений, расположенных в сейсмических
районах, имеющих дефицит сейсмичности,
в том числе восстанавливаемых после землетрясения и усиливаемых в связи с изменением сейсмичности площадок, повышением расчетной сейсмичности или изменением функционального назначения объекта.
14.2 При оценке сейсмичности зданий
доступными методами определяют сопротивление кладки осевому растяжению по
неперевязанным швам. В случае отсутствии
таковых данных допускается руководствоваться указаниями п. 6.2.1.11 NCM F 03.02.
14.1 Cerinţele suplimentare din acest capitol trebuie respectate la examinarea clădiri şi
edificiilor existente situate în zonele seismice
cu lipsa de activitate seismică, inclusiv restaurate după cutremur şi consolidate ca urmare a
schimbărilor seismicităţii terenului, creşterea
seismicităţii calculate sau schimbarea destinaţiei de funcţionalitate a obiectului.
При наличии в здании антисейсмических
поясов должна производиться оценка их
состояния на основании определения прочности бетона, трещиностойкости, параметров армирования, а также состояния стыков
(пересечений) и связей поясов со стенами и
перекрытиями.
14.3 Оценка технического состояния несущих конструкций выполняется на основе
анализа исходной проектной документации
и материалов детального обследования основания и конструктивных элементов объекта.
14.4 Элементы объекта с недостаточной
несущей способности выявляют расчетами.
При этом вне зависимости от расчета при
подготовке рекомендации по устранению
дефицита сейсмичности объекта, следует
соблюдать конструктивные требования, изложенные в NCM F 03.02 и [9.1].
La prezenţa în clădire a centurilor antiseismice trebuie să se efectueze evaluarea stării
lor pe baza determinării rezistenţei betonului,
rezistenţei la fisurare, parametrilor de armare,
precum şi starea îmbinărilor (întretăierile) şi
legăturile centurilor cu pereţii şi planşeele.
14.5 Характерными повреждениями конструкций при землетрясении являются:
14.5 Deteriorările caracteristice ale construcţiilor la cutremur sunt:
а) в производственных зданиях:
- трещины по контуру панелей или блоков стен, разрушение и выпадение материалов швов, трещины и выколы в примыкающих к швам участках панелей или блоков;
14.2 La evaluarea seismicităţii clădirilor
prin metodele disponibile se determină rezistenţa întinderea axială a zidăriei pe rosturile
nelegate. În cazul lipsei unor astfel de date se
admite de folosit indicaţiile NCM F 03.02,
pct. 6.2.1.11.
14.3 Evaluarea stării tehnice a construcţiilor portante se face pe baza analizei documentelor de proiect iniţiale şi materialele examinării detaliate a temeliilor şi elementelor constructive ale obiectului.
14.4 Elementele obiectului cu capacitatea
portantă insuficientă se determină prin calcule. Astfel, indiferent de calculul folosit la elaborarea recomandărilor pentru eliminarea deficitului de seismicitate al obiectului, trebuie
să se respecte cerinţele constructive prevăzute
în NCM F 03.02 şi [9.1].
a) în clădiri industriale :
- fisurile pe conturul panourilor sau blocurilor pereţilor, distrugerea şi decăderile de materialelor rosturilor, fisurile şi străpungerile în
zonele adiacente la rosturi a sectoarelor pano-
NCM A.09.03-2014, pag 103
urilor sau blocurilor;
- трещины в штукатурке, обшивке или
облицовке, частичное разрушение и обрушение защитных или отделочных покрытий;
- трещины по контуру закладных деталей, шпонок или других соединений; выколы в углах и вблизи закладных деталей; выдергивание закладных деталей; повреждение сварки в местах соединения закладных
деталей между собой или с выпусками из
элементов конструкций; разрушение бетона
шпонок;
- fisurile în tencuială, căptuşeli sau placări,
distrugerea parţială şi prăbuşirea acoperirilor
de protecţie sau decorative;
- трещины по швам замоноличивания узлов железобетонного каркаса здания; вертикальные и наклонные трещины в зонах
сопряжений элементов железобетонного
каркаса, включая опорные зоны и оголовки
колонн, опорные зоны балок и ферм; выколы и разрушение бетона, обнажение и выпучивание арматуры;
- fisurile în rosturile nodurilor monolite a
carcasei din beton armat a clădirii; fisuri verticale şi înclinate în zonele de racordare a
elementelor carcasei de beton armat, inclusiv
a zonelor de sprijin şi capetelor coloanelor,
zonele de sprijin a grinzilor şi fermelor; decăderi şi distrugeri de beton, dezgolirea şi bombarea armăturii;
- трещины по швам между панелями или
плитами перекрытий либо покрытия здания, раскрытие и разрушение материала
заполнения швов, повреждения (трещины,
разрывы и т.д.) водоизоляционного ковра,
стяжки и утеплителя покрытия здания;
- fisurile din rosturile între panourile sau
planşeele între etaje sau de acoperire a clădirii, deschiderea şi distrugerea materialului de
umplere a rosturilor, deteriorările (fisuri, rupturi etc.) a covorului de impermeabilizare, şapei şi termoizolantului clădirii;
- взаимные смещения элементов строительных конструкций (сдвиги по швам стеновых панелей, сдвиг стены по цоколю, отрыв поперечных стен от продольных, сдвиги панелей или плит перекрытий либо покрытия здания по швам или относительно
стен, перекосы элементов каркаса здания и
т.п.) с повреждением материалов заполнения сопряжений и примыкающих участков
конструкций;
- deplasările reciproce ale elementelor de
construcţie (dislocări pe rosturile panourilor
de perete, dislocarea peretelui pe soclu, ruperea pereţilor transversali de la longitudinali,dislocările panourilor sau planşeelor între
etaje sau de acoperire a clădirii pe rosturi sau
faţă de pereţi, distorsionarea elementelor ale
cadrului clădirii etc.) cu deteriorarea materialelor de umplere a racordărilor şi zonelor adiacente ale sectoarelor construcţiilor;
- прогибы или выгибы элементов конструкций (стен, плит или панелей перекрытий
либо покрытия здания, стальных конструкций или связей с потерей местной устойчивости и т.п.);
- încovoierile sau curburile elementelor
construcţiilor (pereţi, planşee sau panouri între etaje sau de acoperire a clădirii, construcţiilor metalice sau legăturilor cu pierderea stabilităţii locale etc.);
- вертикальные, наклонные и пересекающиеся трещины (в стенах, перегородках, колоннах, фермах, балках, плитах перекрытий и покрытия здания и т.д.);
- fisurile verticale, înclinate şi de intersecţie (în pereţi, pereţi intermediari, coloane,ferme, grinzi, planşee între etaje şi de acoperire a clădirii etc.);
- расслоение, смятие кладки в местах
опирания на нее несущих элементов;
- stratificarea, strivirea zidăriei în locurile
de reazem ale elementelor portante;
- обрушение, разрушение материалов па-
- dărâmarea, distrugerea materialelor para-
- fisurile pe conturul pieselor de înglobare,
diblurilor sau altor îmbinări; decăderi în colţuri şi în apropierea pieselor de înglobare; extragerea pieselor de înglobare; deteriorare rosturilor de sudare în locurile de fixare a pieselor de înglobare între ele sau cu ieşiturile elementelor constructive; distrugerea betonului
ancorărilor;
NCM A.09.03-2014, pag 104
рапетов, карнизов, других участков стен, а
также панелей или плит перекрытий либо
покрытия здания, лестничных маршей, перегородок, элементов технологического или
инженерного оборудования и коммуникаций и т.д.
petelor, cornişelor, altor porţiuni ale pereţilor,
precum şi panourilor sau planşeelor între etaje
sau de acoperire a clădirii, scărilor, pereţilor
intermediari, elementelor echipamentelor utilajelor şi de comunicaţii tehnologice şi inginereşti etc.
b) в жилых и общественных зданиях см. Приложение H, поз. 9÷15.
b) în clădiri locative şi publice - vezi Anexa H, poziţiile 9÷15.
14.6 При проведении обследований
строительных конструкций зданий и сооружений, получивших повреждения во
время землетрясения, следует дополнительно руководствоваться указаниями центрального отраслевого органа в области
строительства Республики Молдова и Рекомендациями [9.3].
14.6 La efectuarea examinărilor elementelor construcţiilor clădirilor şi edificiilor care
sunt deteriorate în timpul cutremurului, trebuie suplimentar a se conduce de indicaţiile organismului central în construcţii al Republicii
Moldova şi Recomandările [9.3].
15 ОСОБЕННОСТИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО,
КОММУНАЛЬНОГО И
ПРОМЫШЛЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
15 PARTICULARITĂŢILE
EXAMINĂRII ELEMENTELOR
CONSTRUCŢIILOR EDIFICIILOR
CU DESTINAŢIE PUBLICĂ,
COMUNALĂ ŞI
INDUSTRIALĂ
При техническом обследовании строиLa examinarea tehnică a elementelor conтельных конструкций сооружений, кроме
strucţiilor, în afară de prezentele Norme, suнастоящих Норм, дополнительно следует
plimentar trebuie să se conducă de documenруководствоваться указаниями отраслевых
tele specializate, material didactice, ghiduri şi
документов, Пособий, Руководств и Рекоrecomandări lista cărora este enumerată în
мендаций, перечень которых приведен в
anexa J, şi o parte a cărora este enumerată mai
приложении J, и часть которых указаны
jos:
ниже:
1. СП 13-101-99. Правила надзора, обследования и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб/Госстрой России.
2. Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту/Госнефтепродукт СССР-М.; Недра, 1988.
3. Ремонт дымовых труб, градирен и антикоррозионных покрытий оборудования электростанции. Справочное пособие/энергоиздат., 1982.
4. Циркуляр Департамента Науки и Техники Российского Акционерного общества энергетики и электрификации „ЕЭС России” Ц-02-93 (Т) от 28.09.95.„О предотвращении разрушений
баков-аккумуляторов горячей воды”.
5. Стандарт ЦНИИПСК им. Мельникова (г. Москва). СТО 0030-2004 „ Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Правила технического диагностирования, ремонта и реконструкции”.
6. Руководство по наблюдению и оценке состояния элеваторных сооружений/ЦНИИпромзернопрект, 1979.
NCM A.09.03-2014, pag 105
16 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
16.1 На основании имеющейся проектнотехнической документации или технического задания на обследование определяют
нормативные значения постоянных и временных нагрузок, действующих на конструкции:
- от веса стационарного оборудования;
- от веса складируемых материалов;
- от мостовых, тельферных кранов, напольного транспорта и другого подъемного
оборудования;
- от веса ремонтных материалов и перемещаемого оборудования;
- от временных равномерно распределенных нагрузок, согласно СНиП 2.01-85*и
[1.6];
- от ветра;
- от снега.
16.2 При обследовании объекта определяют следующие фактические нагрузки:
- от собственного веса несущих и ограждающих конструкций;
- от веса полов, перегородок и внутренних стен, опирающихся на несущие конструкции;
- от веса технологической пыли, скапливающейся на покрытии и конструкциях.
Нагрузки от собственного веса сборных
несущих конструкций определяют по чертежам и каталогам, действовавшим в период строительства обследуемого объекта, а
при отсутствии чертежей – по результатам
обмеров, полученным при обследовании.
Вес монолитных железобетонных несущих конструкций определяют по результатам обмеров, полученным при обследовании.
Собственный вес металлических конструкций допускается определять по результатам обмеров основных элементов.
К основным элементам относятся:
- в фермах – пояса и стержни решетки;
- в балках и сплошностенчатых колоннах
- пояса и стенки;
- в сквозных колоннах – пояса;
16 SARCINI ŞI ACŢIUNI
16.1 Pe baza documentaţiei de proiect şi
tehnice sau specificaţiei tehnice la examinare
se determină valorilor normative ale sarcinilor
permanente şi temporare care acţionează pe
construcţie:
- de la masa echipamentului staţionară;
- de la masa materialelor depozitate;
- de la podurile rulante, telfere, motostivuitoare şi alte echipamente de ridicare;
- de la masa materialelor de reparaţii şi
echipamentelor transportate;
- de la sarcinile temporare distribuite uniform în conformitate cu СНиП 2.01-85 * şi
[1.6];
- de la vânt;
- de la zăpadă.
16.2 La examinarea obiectului se determină
următoarele sarcini reale:
- de la propria greutate a construcţiilor portante şi de împrejmuire;
- de la masa pardoselilor, pereţilor şi pereţilor interiori rezemaţi pe construcţiile portante;
- de la masa prafului tehnologic care se
acumulează pe acoperiri şi construcţii.
Sarcinile de la propria greutate a construcţiilor portante prefabricate se determină conform desenelor şi cataloagelor în vigoare în
timpul perioadei de construcţie a obiectului
examinat, iar în lipsa desenelor – pe baza rezultatele măsurătorilor obţinute în timpul
examinării.
Masa construcţiilor portante din beton armat monolit este determinată de rezultatele
măsurătorilor obţinute în timpul examinării.
Masa proprie a construcţiilor metalice se
admite a fi determinată de rezultatele măsurătorilor elementelor principale.
Din elementele principale fac parte:
- în ferme - brâul şi barele reţelei;
- în grinzi şi coloane cu perete neîntrerupt brâul şi pereţii;
- în coloane directe - brâul;
NCM A.09.03-2014, pag 106
- в связях – пояса и элементы решетки.
Полный вес конструкций определяют
умножением собственного веса основных
элементов на строительный коэффициент
веса, принимаемый по таблице D.1 Приложения D.
16.3 Нагрузки от стационарного оборудования определяют на основании анализа
технической документации, уточненной
результатами натурного обследования; составляют схему расположения стационарного оборудования с привязкой к разбивочным осям здания и указанием способа опирания на конструкции. Фактический вес
оборудования принимается по паспортам.
В необходимых случаях на схему дополнительно наносят расположение коммуникаций с указанием их веса и мест крепления
к конструкциям.
16.4 Постоянные нагрузки на конструкциях покрытий и перекрытий (звуко – и теплоизоляционные материалы, стяжки, гидроизоляция кровель, покрытие полов) определяют по результатам вскрытий с определением плотности и толщины слоев или
по результатам взвешиваний материалов на
вырезанных участках площадью от 0,04 до
0,25 м², при этом число вскрытий должно
быть не менее трех на этаж и не менее шести – на 500 м² площади.
По результатам вскрытий определяется
нормативная нагрузка методом вероятно
статической обработки вскрытий [1.14].
16.5 Воздействия на конструкции и основание (температурные, сейсмические и
др.) следует определять в соответствии с
требованиями
СНиП
2.04.07-85*,
СНиП II-7-81*,[1.6] и [9.1].
16.6 Коэффициенты надежности по нагрузкам принимают в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85* и [1.6].
- în legături - brâul şi elementele reţelei.
Masa totală a construcţiilor se determină
prin înmulţirea masei proprie a elementelor
principale la coeficientul masei primit conform tabelului D.1 Anexa D.
16.3 Sarcinile de la echipamentele staţionare se determinată pe baza analizei documentaţiei tehnice, rezultatelor precizate ale examinării pe loc; se face schema amplasării echipamentelor staţionare cu racordare la axele de
trasare a clădirii şi indicării modalităţi rezemării pe construcţie. Masa reală a echipamentului este luată conform paşapoartelor.
În cazurile necesare pe schemă suplimentar
se aplică amplasarea comunicaţiile cu indicarea masei lor şi locurile de fixare la construcţii.
16.4 Sarcinile permanente pe construcţiile
de planşee şi de acoperire (materiale fono- şi
termoizolante, şape, hidroizolarea acoperişurilor, acoperiri de pardosea) se determină pe
baza rezultatelor tăieturilor cu determinarea
densităţii şi grosimii straturilor sau pe baza
rezultatelor de cântăririi materialelor pe parcelele tăiate cu aria de la 0,04 până la 0,25 m²,
iar numărul de tăieturi trebuie să fie nu mai
puţin de trei la etaj şi cel puţin şase - la
500 m² de suprafaţă.
Conform rezultatelor tăieturilor se determină sarcina normativă prin metoda prelucrării
statice probabile a tăieturilor [1.14].
16.5 asupra construcţiei şi temeliei (de
temperatură, seismice etc.) trebuie să fie stabilite
în
conformitate
cu
cerinţele
СНиП 2.04.07-85*, СНиП II-7-81, [1.6] şi
[9.1].
16.6 Coeficienţii de siguranţă pentru sarcini
se iau în conformitate cu cerinţele СНиП
2.01.07-85* şi [1.6].
NCM A.09.03-2014, pag 107
17 ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ
КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ
17 CALCULUL DE VERIFICARE A
CONSTRUCŢIILOR ŞI TERENURILOR
DE FUNDAŢII
17.1 Расчет конструкций и оснований
объектов следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий. Эти сочетания
устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок, работы конструкции и основания (см. также п.17.2). Расчеты производятся на основе методов строительной механики и сопротивления материалов.
17.1 Calculul construcţiilor şi temeliilor ale
obiectelor trebuie să fie efectuat luând în considerare combinaţiile nefavorabile a sarcinilor
sau forţelor corespunzătoare lor. Aceste combinaţii sunt stabilite din analiza opţiunilor reale de acţiune simultană a mai multor sarcini,
lucrării construcţiilor şi temeliilor (a se vedea
de asemenea pct.17.2). Calculele se efectuează pe baza metodelor mecanicii structurale şi
rezistenţei materialelor.
Расчеты могут осуществляться инженерными методами на ПЭВМ с использованием сертифицированных программ.
Calculele pot fi efectuate prin metode de
inginerie la PC cu ajutorul programelor certificate.
Расчеты выполняют на основании и с
учетом уточненных обследований:
Calculele se efectuează pe baza şi sub rezerva examinărilor precizate:
- геометрических параметров здания и
его конструктивных элементов – пролетов,
высот, размеров расчетных сечений несущих конструкций;
- parametrilor geometrici ale clădirii şi
elementelor sale constructive - deschideri,
înălţimi, dimensiunile calculate ale secţiunilor
construcţiilor portante;
- фактических опираний и сопряжений
несущих конструкций, их реальной расчетной схемы;
- расчетных сопротивлений материалов,
из которых выполнены конструкции;
- suporturilor şi racordărilor reale a construcţiilor portante, schema lor de calcul reală;
- дефектов и повреждений, влияющих на
несущую способность конструкций;
- defectelor şi deteriorărilor care afectează
capacitatea portanta a construcţiilor;
- фактических нагрузок, воздействий и
условий эксплуатации здания или сооружения.
17.2 Реальная расчетная схема определяется по результатам обследования. Она
должна отражать:
- sarcinilor, acţiunilor reale şi condiţiilor de
exploatare a clădirii sau edificiului.
- условия опирания или соединения с
другими смежными строительными конструкциями, деформативность опорных креплений;
- геометрические размеры сечений, величины пролетов, эксцентриситетов;
- condiţiile de sprijin sau de îmbinare cu alte elemente de construcţii adiacente, deformarea fixărilor de suport;
- вид и характер фактических (или требуемых) нагрузок, точки их приложения
или распределения по конструктивным
элементам;
- повреждения и дефекты конструкций.
- tipul şi caracterul sarcinilor reale (sau necesare), punctele lor de aplicare sau de distribuţie în elementele constructive;
При определении реальной расчетной
La determinarea schemei de calcul reală a
- rezistenţelor calculate ale materiale din
care sunt executate construcţiile;
17.2 Schema de calcul reală este determinată de rezultatele examinării. Aceasta trebuie
să reflecte:
- dimensiunile geometrice ale secţiunilor,
valorile se deschierilor, excentricităţilor;
- deteriorările şi defectele construcţiilor.
NCM A.09.03-2014, pag 108
схемы работы железобетонных конструкций необходимо, наряду с их геометрическими параметрами, учитывать систему
фактического армирования и способы их
сопряжения между собой.
17.3 Расчет несущей способности бетонных и железобетонных конструкций производят в соответствии с NCM F.02.02 и [2.1,
п. 12.3].
lucrului construcţiilor din beton armat este
necesar, împreună cu parametrii lor geometrici, de a ţine seama de sistemul real de armare şi metodele de racordare între ele.
17.4 Расчет несущей способности стальных конструкций производят в соответствии с СНиП II-23-81*и [3.1, п. 18.1.3, 18.1.4,
18.2, 18.3].
17.4 Calculul capacităţii portante a construcţiilor metalice se efectuează în conformitate cu СНиП II - 23-81 şi [3.1, pct. 18.1.3,
18.1.4, 18.2, 18.3].
17.5 Расчет несущей способности каменных и армокаменных конструкций производят в соответствии с NCM F.03.02 с учетом особенностей, изложенных в главе 7 и
[4.1].
17.5 Calculul capacităţii portante a construcţiilor din piatră şi piatră armate sunt se
efectuează în conformitate cu NCM F.03.02
cu specificaţiile prevăzute în capitolul 7 şi
[4.1].
17.6 Расчет несущей способности деревянных конструкций производят в соответствии с NCM F.05.01 и [5.1].
17.6 Calculul capacităţii portante a construcţiilor din lemn se efectuează în conformitate cu NCM F.05.01 şi [5.1].
17.7 Расчет конструкций зданий и сооружений, эксплуатирующихся в сейсмических районах, производят в соответствии с
СНиП II-7-81*, NCM F.03.02 (для каменных
и армокаменных конструкций) и [9.1].
17.7 Calculul construcţiilor clădirilor şi edificiilor exploatate în zone seismice se efectuează în conformitate cu СНиП II - 7-81 *,
NCM F.03.02 (pentru zidărie din piatră şi piatră armate) şi [9.1].
17.8 Расчет несущей способности оснований производят в соответствии со
СНиП
2.02.01-83*,
СНиП
2.02.03,
РСН 50-87 Госстрой МССР, [6.1, п. 5.8] и
[6.1а, п. 7.6].
17.8 Calculul capacităţii portante a temeliilor se efectuează în conformitate cu
СНиП 2.02.01-83 *, СНиП 2.02.03,
PCH 50-87 Госстрой МССР [6.1, pct. 5.8] şi
[6.1a, pct. 7.6].
17.3 Calculul capacităţii portante a construcţiilor de beton şi beton armat se efectuează în conformitate cu NCM F.02.02 şi [2.1,
pct. 12.3].
17.9 На основании проведенного расчета
производят:
- определение усилий в конструкциях от
эксплуатационных нагрузок и воздействий,
в том числе и сейсмических;
- determinarea eforturilor în construcţii de
la sarcinile şi acţiunile de exploatare, inclusiv
seismice;
- определение несущей способности этих
конструкций;
- determinarea capacităţii portante a acestor
construcţii;
- определение расчетного сопротивления
грунта основания и его деформации.
- determinarea rezistenţei de calcul a terenului fundaţiei şi deformarea acestuia.
Сопоставление этих величин показывает
степень реальной загруженности конструкции и основания по сравнению с их несущей способностью.
17.10 На основании проведенного обследования несущих строительных конструкций, выполнения поверочных расчетов и
анализа их результатов делается вывод о
O comparaţie a acestor valori arată gradul
real de supraîncărcare a construcţiei şi a temeliei în comparaţie cu capacitatea lor portantă.
17.9 Pe baza calcului efectuat se face:
17.10 Pe baza efectuării examinării elementelor portante ale construcţiilor, îndeplinirii
calculelor de verificare şi analiza rezultatelor
lor se constată categoria stării tehnice a aces-
NCM A.09.03-2014, pag 109
категории технического состояния этих
конструкций, включая основания здания
(сооружения) и может быть принято решение об их дальнейшей эксплуатации.
В случае если усилия в конструкции (основания) превышают ее несущую способность, то состояние такой конструкции
должно быть признано недопустимым или
аварийным.
tor construcţii, inclusiv temelia clădirii (edificiului) şi se poate decide cu privire la exploatarea lor în continuare.
ПРИМЕЧАНИЯ к разделу 17:
1. Нормативные документы, действовавшие в период
NOTE la capitolul 17:
1. Documentele normative, în vigoare în timpul de
proiectare a construcţiei originale, precum şi datele
din normele şi proceduri nenormate pot fi utilizate numai ca materiale auxiliare.
проектирования первоначальной конструкции, а также
данные из ненормированных правил и методик, могут
быть использованы только как вспомогательные материалы.
2. При проведении анализа и расчета конструкций на стадии оценки их технического состояния,
размеры элементов конструкции и их соединений
допускается принимать в соответствии с первоначальной проектной документацией в том случае,
если при обследовании не выявлено каких-либо существенных отклонений.
18 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБСЛЕДОВАНИЯ
18.1 По результатам проведенного обследования составляется экспертное заключение о техническом состоянии конструкций объекта, в котором приводятся сведения, полученные из проектной и исполнительной документации, и материалы, характеризующие особенности эксплуатации
конструкций, вызвавшие необходимость
проведения обследования.
18.2 В итоговом документе по результатам обследования приводятся планы, разрезы, ведомости дефектов и повреждений или
схема дефектов и повреждений с фотографиями наиболее характерных из них; схемы
расположения трещин в железобетонных и
каменных конструкциях и данные об их
раскрытии; значения всех контролируемых
признаков, определение которых предусматривалось техническим заданием или
программой проведения обследования; результаты поверочных расчетов, если их
проведение предусматривалось программой
обследования; оценка состояния конструкций с рекомендуемыми мероприятиями по
усилению конструкций, устранению дефектов и повреждений, а также причин их появления.
În cazul în care eforturile în construcţii
(temelie), depăşesc capacitatea sa portantă,
atunci starea unei astfel de construcţii trebuie
să fie declarată inadmisibilă sau accidentată.
2. La efectuarea analizei şi calcului construcţiilor în
faza de evaluare a stării lor tehnice, dimensiunile elementelor construcţiilor şi îmbinărilor lor pot fi luate în
conformitate cu documentaţia de proiect iniţială, în
cazul în care în timpul examinării nu au fost depistate
careva devieri semnificative.
18 ÎNREGISTRAREA
REZULTATELOR EXAMINĂRII
18.1 Conform rezultatelor examinării efectuate se îndeplineşte raportul de expertiză cu
privire la starea tehnică a construcţiilor obiectului, în care sunt date informaţii obţinute documentaţia de proiect şi de execuţie şi materialele care caracterizează specificul exploatării
construcţiilor care au dus la necesitatea efectuării examinării.
18.2 În documentul final din rezultatele
examinării sunt prezentate planuri, secţiuni,
liste de defecte şi deteriorări sau schema defectelor şi deteriorărilor cu fotografiile celor
mai caracteristice; schema amplasării fisurilor
în construcţiile de beton armat şi de zidărie şi
datele cu privire la deschiderea lor; valorile
ale tuturor indicatorilor controlaţi, determinarea cărora a fost stabilită de sarcina tehnică
sau program de efectuare a examinării; rezultatele calculelor de verificare, în cazul în care
efectuarea lor a fost prevăzută în programul
de examinare; evaluarea stării construcţiilor
cu măsurile recomandate pentru consolidarea
construcţiilor, eliminarea defectelor şi deteriorărilor, precum şi cauzele apariţiei lor.
NCM A.09.03-2014, pag 110
Данный перечень может быть дополнен
в зависимости от состояния конструкций,
причин и задач обследования.
Această listă poate fi extinsă în funcţie de
starea construcţiilor, cauzele şi sarcinile examinării.
18.3 Текст заключения в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.114-95 должен быть
кратким, точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным и достаточным для использования в
соответствии с заявленным техническим
заданием.
В тексте применяют термины, приведенные в разделе 3 и Приложении I, а также
термины, обозначения, сокращения и единицы величин, установленные действующими нормативными документами. В исключительных случаях допускается применять дополнительные термины и определения.
В заключении менее 8 страниц содержание (оглавление) не обязательно. При
большом объеме (более 50 стр.) заключение
рекомендуется делить на разделы (части).
18.3 Textul raportului în conformitate cu
cerinţele ГОСТ 2.114-95 trebuie să fie concis,
precis, care nu fac obiectul unor interpretări
diferite, coerent şi suficient pentru a fi utilizat
în conformitate cu sarcinile tehnice.
Разделы заключения должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах
всего заключения (части). Подразделы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела
должен состоять из номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой, например: „2.1” (первый подраздел второго раздела).
Нумерация страниц отчета должна быть
сквозной; на странице 1 (титульный лист)
номер страницы не ставят. Рисунки и таблицы располагаются на отдельных страницах и включаются в общую нумерацию.
Перечень приложений и список использованных нормативных документов, технической литературы и документации должны
иметь сквозную нумерацию.
18.4 Экспертное заключение подписывается лицами, проводившими обследование,
руководством структурного подразделения
и утверждается руководителем организации, проводившей работу, или уполномоченным на это лицом.
В Приложении F приведена форма, состав экспертного заключения.
Capitolele raportului trebuie să fie numerotate cu cifre arabe în întregul raport (părţi).
Subcapitolele trebuie să fie numerotate cu cifre arabe, în cadrul fiecărui capitol. Numărul
subcapitolului trebuie să fie format din numărul capitolului şi numărul subcapitolului prin
puncte, cum ar fi: "2.1" (primul subcapitol al
doilea capitol).
18.5 По результатам обследования технического состояния строительных конст-
18.5 Pe baza rezultatelor examinării stării
tehnice elementelor de construcţie a obiectu-
În text, termenii enumeraţi în capitolul 3 şi
în Anexa I, precum şi termenii, indicativele,
abrevieri şi valorile unităţilor stabilite de documentele normative în vigoare. În cazuri excepţionale se admite aplicarea termenilor şi
definiţiilor suplimentare.
În raportul cu maximum de 8 pagini conţinutul (cuprinsul) nu este obligatoriu. La un
volum mai mare (mai mult de 50 de pagini)
raportul se recomandă a fi împărţit în capitole
(părţi).
Numerotarea paginilor raportului trebuie să
fie consecutivă; la pagina 1 (pagina de titlu)
numărul de pagină nu este. Figurile şi tabelele
sunt situate pe pagini separate şi sunt incluse
în numerotarea totală. Lista de anexe şi lista
documentelor normative, literaturii tehnice şi
a documentaţiei utilizate trebuie să fie numerotate consecutiv.
18.4 Raportul de expertiză este semnat de
persoanele care au efectuat examinarea, conducătorul subdiviziunii structurale şi aprobată
de către şeful organizaţiei care a efectuat lucrarea sau de o persoană autorizată.
În Anexa F este dată forma, componenţa
raportului de expertiză.
NCM A.09.03-2014, pag 111
рукций объекта в целом составляют технический
паспорт
объекта
(см. Приложение H), если он не был составлен ранее, или проводят уточнение
паспорта, если он был составлен ранее.
lui în ansamblu se alcătuieşte paşaportul tehnic al obiectului (a se vedea Anexa H), în cazul în care acesta nu a fost făcut înainte, sau
paşaportul este precizat în cazul în care a fost
făcut mai devreme.
Форма (структура, состав и содержание)
составляемого паспорта при обследовании
объекта, как правило, должна быть совместимой с паспортом, составляемым при сдаче объекта в эксплуатацию, а также с паспортом при паспортизации существующих
объектов и быть машиноориентированной.
Forma (structura, componenţa şi conţinutul) al paşaportului alcătuit la examinarea obiectului, de obicei, trebuie să fie compatibilă
cu un paşaport făcut pentru punerea în exploatare a obiectului, precum şi cu paşaportul de
paşaportizare a obiectelor existente şi să fie
orientat mecanic.
19 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
19 TEHNICA SECURITĂŢII ÎN
TIMPUL EXAMINĂRII
CONSTRUCŢIILOR
19.1 Перед обследованием конструкций
намечается план безопасного ведения работ
как с временным прекращением эксплуатации, так и без прекращения эксплуатации
здания или отдельных его участков. План
должен предусматривать мероприятия, исключающие возможность обрушения конструкций, поражения людей газом, током,
паром, огнем, наезда транспорта и т.п.
19.1 Înainte de examinarea construcţiei este
stabilit planul de executare a lucrărilor în
condiţii de siguranţă atât cu încetarea temporară a exploatării cât şi fără oprirea exploatării
clădirii sau sectoarelor sale separate. Planul
trebuie să includă măsuri care exclud posibilitatea de prăbuşire a construcţiilor, afectarea
oamenilor cu gaze, curent, aburi, foc, accident
de transport etc.
19.2 Для обеспечения непосредственного
доступа к конструкциям могут быть использованы имеющиеся в здании средства:
мостовые и подвесные краны, переходные
площадки и галереи, технологическое оборудование и т.п. При отсутствии таковых
устраивают подмости, леса и площадки, настилы, люльки, приставные лестницы,
стремянки.
19.3 При производстве работ по обследованию конструкций работники, проводящие обследование, обязаны соблюдать
требования СНиП III-4 по технике безопасности в строительстве.
19.2 Pentru asigurarea accesului direct la
construcţiile pot fi utilizate mijloacele existente în clădire: poduri rulante şi aeriene, locurile de tranziţie şi galerii, utilaje tehnologice etc. În absenţa acestora se organizează podiumuri, schele şi platforme, terase, suprafeţe
suspendate, scări suplimentare, scări mobile.
19.4 Лица, проводящие натурные обследования, должны пройти вводный (общий)
инструктаж в отделе охраны труда предприятия, а также инструктаж непосредственно на объекте, где будет проводиться
обследование, проводимый уполномоченным лицом. Проведение инструктажа фиксируется в специальном журнале с росписью лица, проводившего инструктаж, и работника, прошедшего инструктаж.
19.4 Persoanele care efectuează examinarea
pe teren trebuie să treacă o instruire introductivă (generală) în departamentul de protecţie a
muncii al întreprinderii, precum şi instructajul
nemijlocit la obiectul la care va fi realizată
examinarea, de către o persoană autorizată.
Efectuarea instructajului se înregistrează întrun jurnal special cu semnătura persoanei care
efectuează instructajul şi a personalului care a
urmat instructajul.
19.3 La executarea lucrărilor de examinarea
a construcţiilor lucrătorii care desfăşoară
examinarea, trebuie să respecte cerinţele
СНиП III-4 privind tehnica securităţii în construcţii.
NCM A.09.03-2014, pag 112
19.5 Лица, проводящие обследование,
должны использовать необходимые защитные приспособления и спецодежду:
- защитные каски по ГОСТ 12.4.087;
19.5 Persoanele care efectuează examinarea
trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi
îmbrăcăminte specială:
căşti
de
ГОСТ 12.4.087;
protecţie
conform
предохранительные
пояса
по
ТУ 36-2103 с указанием места закрепления
карабина и страховочных канатов по
ГОСТ 12.4.107 (при необходимости);
- centuri de siguranţă conform TУ 36-2103
cu indicarea locaţie de fixare a carabinei şi
frânghiei
de
siguranţă
conform
ГОСТ 12.4.107 (dacă este necesar);
- спецодежду, которая не должна иметь
болтающихся и свисающих частей во избежание зацепления с движущимися частями
механизмов и токопроводящими элементами;
- аппаратами и приспособления для защиты глаз и дыхательных путей, применяющиеся на данном предприятии в соответствии с имеющимися вредными факторами: маски, очки, респираторы, противогазы, кислородные изолирующие приборы,
вентилируемые скафандры и т.д.
- îmbrăcăminte specială, care nu trebuie să
fie cu părţi mişcătoare şi suspendate pentru a
se evita agăţarea de piesele în mişcare ale maşinilor şi elementelor conductoare de curent;
19.6 Все работы по осмотру, обмерам и
испытаниям конструкций на высоте более
трех метров, как правило, проводятся с
подмостей. Выполнение этих работ без
подмостей допускается только при невозможности их устройства, с обязательным
применением предохранительных приспособлений (натянутые стальные канаты,
страховочные сетки и т.д.) и монтажных
поясов.
19.7 Ежедневно перед началом работ необходимо провести проверку состояния лесов, подмостей, ограждений, люлек, лестниц; в случае их неисправности должны
быть приняты необходимые меры по ремонту.
19.6 Toate lucrările privind inspecţia, măsurările şi încercările construcţiilor la o înălţime mai mare de trei metri sunt de obicei realizate cu schele. Executarea acestor lucrări
fără schele se admite numai la imposibilitatea
de instalare a lor cu utilizarea obligatorie a
dispozitivelor de siguranţă (frânghii de oţel
tensionate, plase de siguranţă etc.) şi centurilor de montaj.
- aparate şi dispozitive de protecţie pentru
ochi şi ale tracului respirator care sunt utilizate la nivel de întreprindere în conformitate cu
factorii nocivi existenţi: măşti, ochelari de
protecţie, aparate respiratorii, măşti de gaze,
dispozitive de izolare cu oxigen, scafandre
ventilate etc.
19.7 Zilnic înainte de începerea lucrărilor
este necesar de a efectua verificarea stării
schelelor, îngrădirilor, platformelor suspendate, scărilor; în caz de deteriorare a lor trebuie
să fie luate măsuri necesare pentru reparaţie.
NCM A.09.03-2014, pag 113
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
ANEXA А (normativă)
REFERINŢE NORMATIVE
NCM А.06.01-2006 Protecţia tehnică a teritoriului, clădirilor şi construcţiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale.
NCM A.07.02-2012 Procedura de elaborare, avizare,aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de
proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale.
NCM E.03.02-2001 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor.
NCM E.04.01-2006 Protecţia termică a clădirilor.
NCM F.01.01-2007 Geofizica proceselor naturale periculoase.
NCM F.02.02-2006 Calculul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcţii din beton armat şi
beton precomprimat.
NCM F.03.02-2005 Proiectarea clădirilor cu pereţi din zidărie.
NCM F.05.01-2007 Proiectarea construcţiilor din lemn.
NCM L.01.05-2002 Regulament cu privire la conservarea şi deconservarea construcţiilor nefinalizate.
СНиП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства.
СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика.
MCH 20-01-2014 Надежность строительных конструкций и оснований (находится в стадии
адаптации).
СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия.
СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.
СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений.
СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты.
СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в
условиях воздействия повышенных и высоких температур.
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.
СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий.
СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах.
СНиП II-23-81* (1990 г.) Стальные конструкции.
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.
СНиП III-4-80*(изд. 1989 г.) Техника безопасности в строительстве.
РСН 50-87 Строительство каркасных и бескаркасных зданий с комплексом мероприятий на
просадочных грунтах в сейсмических районах Молдавской ССР.
Hărţii zonării seismice a Republicii Moldova (scara 1:400000) (aprobat ord.nr.35 MDRC în anul
2009).
Hărții microzonării seismice a teritoriului or. Chişinău pentru perioada 2013-2020 (scara 1:10000)
(aprobat ord.nr.35 MDRC în anul 2013).
SM GOST 12.1.012:2008 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность.
Общие требования.
SM GOST 31384:2010 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие
технические требования.
SM SR ISO 3347:2012 Древесина. Методы определения предела прочности при скалывании
NCM A.09.03-2014, pag 114
вдоль волокон.
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым материалам.
ГОСТ 2.114-95 ЕСКД Технические условия.
ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение.
ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия.
ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа.
ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний.
ГОСТ 6992-68 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод испытаний на стойкость в атмосферных условиях.
ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств.
ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и
технологических испытаний.
ГОСТ 7565-81* Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава.
ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и
изгибе.
ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления.
Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.
ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю.
ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования.
ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости.
ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании.
ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости.
ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости.
ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и
закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.
ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение.
ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.
ГОСТ 12730.0 – 78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности,
водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.
ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения влажности. Методы определения плотности.
ГОСТ 12730.2 – 78 Бетоны. Метод определения влажности.
ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения.
ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Метод определения показателей пористости.
ГОСТ 12730.5-84* Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.
ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры.
ГОСТ 16483.1-84 Древесина. Метод определения плотности.
ГОСТ 16483.2-70* Древесина. Метод определения условного предела прочности при местном
смятии поперек волокон.
ГОСТ 16483.3-84 Древесина. Метод определения предела прочности при статическом изгибе.
ГОСТ 16483.7-71* Древесина. Методы определения влажности.
NCM A.09.03-2014, pag 115
ГОСТ 16483.9-73* Древесина. Методы определения модуля упругости при статическом изгибе.
ГОСТ 16483.10-73* Древесина. Методы определения предела прочности при сжатии вдоль волокон.
ГОСТ 16483.11-72* Древесина. Метод определения условного предела прочности при сжатии
поперек волокон.
ГОСТ 16483.12-72* Древесина. Метод определения предела прочности при скалывании поперек волокон.
ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. Метод определения влажности.
ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.
ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения
толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры.
ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.
ГОСТ 18610-82* Древесина. Метод полигонных испытаний стойкости к загниванию.
ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа.
ГОСТ 20022.0-93 Защита древесины. Параметры защищенности.
ГОСТ 20276-2009 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости.
ГОСТ 22536.0-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам
анализа.
ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего
контроля.
ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.
ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки.
ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерений деформации оснований зданий и сооружений.
ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания.
ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.
ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
ГОСТ 27809-95 Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа.
ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.
GOST 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.
NCM A.09.03-2014, pag 116
ПРИЛОЖЕНИЕ B (справочное)
НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ
ANEXA B (informativă)
VALORILE NORMATIVE ŞI DE CALCUL ALE METALELOR ŞI PRODUSELOR DIN METAL
Таблица B.1 – Строительные коэффициенты веса стальных сварных и клепаных конструкций
Tabelul B.1 – Coeficienţii masei construcţiilor din metal sudate şi nituite
Наименование конКонструктивные решения
Коэффициент
струкций
Decizii constructive
веса
Denumirea elementuCoeficientul
lui
masei
1
2
3
Стропильные фермы Из парных уголков, пролетом:
Ferme de căpriori
Din corniere pare, cu deschiderea:
24 м
1,3
30-36 м
1,22
Из труб, пролетом 30-36 м
1,1
Din ţevi, cu deschiderea 30-36 m
Подстропильные
Из парных уголков, пролетом:
фермы
Din corniere pare, cu deschiderea:
Ferme sub căpriori
12 м
1,25
18 м
1,3
24 м
1,35
Колонны
Сплошные, постоянного сечения по высоте
1,3
Coloane
Continue, cu secţiune permanentă pe înălţime
Сплошные, переменного сечения по высоте (сту1,5
пенчатые)
Continue, cu secţiune variabilă pe înălţime (în trepte)
Ступенчатые с нижней ступенью сквозной, верх1,7
ней-сплошной крайнего ряда
În trepte cu treapta inferioară consecutivă, superioară – continuă a rândului de la margine
То же, среднего ряда
1,55
Aceiaşi, a rândului de mijloc
Подкрановые балки
Сплошные, пролетом:
Grinzi pentru pod ruContinue, cu deschiderea:
lant
6, 12, 18 м
1,2
24, 30 м
1,25
Сквозные, пролетом 18-30 м
1,15
Consecutive, cu deschiderea 18-30 m
Тормозные балки
Пролетом 6-18 м
1,2
Grinzi de frânare
Cu deschiderea 6-18 m
Тормозные фермы
Пролетом 6-24 м
1,35
Ferme de frânare
Cu deschiderea 6-24 m
NCM A.09.03-2014, pag 117
Таблица B.1 (продолжение)
Tabelul B.1 (continuare)
Наименование конструкций
Denumirea elementului
1
Связи
Conexiuni
Конструктивные решения
Decizii constructive
2
Крестовые
În cruce
Коэффициент
веса
Coeficientul
masei
3
1,05
Портальные
Portale
1,15
1,05
Прогоны
Grinzi principale
Распорки, тяжи
Montani, tiranţi
Сплошные
Continue
1,2
Стропильные фермы
Ferme de căpriori
Сквозные
Consecutive
Пролетом:
Cu deschiderea:
Подстропильные
фермы
Ferme sub căpriori
Колонны
Coloane
Подкрановые балки
Grinzi pentru pod rulant
Тормозные балки
Grinzi de frânare
Тормозные фермы
Ferme de frânare
1,05
18-24 м
30 м
1,37
1,33
5-12 м
15-18 м
Сквозные ступенчатые
Consecutive în trepte
1,23
1,4
1,85
Сплошные постоянного сечения
Continue cu secţiunea permanentă
Сплошные пролетом:
Continue cu deschiderea:
5-12 м
15-18 м
Сквозные пролетом
Consecutive cu deschiderea:
15-24 м
Пролетом 5-12 м
Cu deschiderea 5-12 m
Пролетом 5-18 м
Cu deschiderea 5-18 m
1,35
Пролетом:
Cu deschiderea:
1,25
1,26
1,33
1,27
1,36
NCM A.09.03-2014, pag 118
Таблица B.2 – Нормативное и расчетное сопротивления арматурных сталей
Tabelul B.2 – Rezistenţele armate şi calculate ala oţelurilor armăturii
Виды арматуры
Tipul armăturii
1
Горячекатаная, круглая, полосовая, квадратная СтО.
Постройка до 1955 г.
Laminată la cald, rotundă, în bare, pătrată
СтО.
În construcţie până la 1955.
Горячекатаная, круглая, полосовая, квадратная СтО.
Постройка с 1955-1962 г.
Laminată la cald, rotundă, în bare, pătrată
СтО.
În construcţie din anii 1955-1962.
Горячекатаная, круглая (гладкая) класса А-I,
а также полосовая, угловая и фасонная из
группы марок стали Ст3.
Постройка до 2004 г. вкл.
Laminată la cald, rotundă (netedă) clasa А-I, de
asemenea în bare, de colţi şi fasonată din oţel
grupa mărcile Ст3.
În construcţie până la 2004 inclusiv.
Холодносплющенная периодического профиля из стали марок СтО и Ст3.
Постройка до 1962 г.
Turtită la rece de profil periodic din oţel de
mărcile СтО şi Ст3.
În construcţie până la 1962.
Горячекатаная периодического профиля,
имеющая выступы с одинаковым заходом на
обеих сторонах профиля (винт), класса А-II
из стали марки Ст5.
Постройка до 1962 г.
Laminată la cald de profil periodic, cu ieşituri
cu de intrare similar din ambele părţi ale profilului (filet), clasa А-II din oţel mărcile Ст5.
În construcţie până la 1962
Нормативные
сопротивления,
МПа (кг/см²)
Rezistenţa normată, MPa
(kg/cm²)
2
185
(1900)
Расчетные сопротивления, МПа (кгс/см²)
Rezistenţa calculată, MPa
(kg/cm²)
растянутой
сжатой
întinsă
comprimată
3
4
155
155
(1600)
(1600)
185
(1900)
165
(1700)
165
(1700)
235
(2400)
205
(2100)
205
(2100)
445
(4500)
355
(3600)
355
(3600)
275
(2800)
235
(2400)
235
(2400)
NCM A.09.03-2014, pag 119
Таблица B.2 (продолжение)
Tabelul B.2 (continuare)
Виды арматуры
Tipul armăturii
1
Горячекатаная периодического профиля,
имеющая выступы с одинаковым заходом на
обеих сторонах профиля (винт), класса А-II.
Постройка с 1962 по 2004 г.
Laminată la cald de profil periodic, cu ieşituri
cu de intrare similar din ambele părţi ale profilului (filet), clasa А-II.
În construcţie din 1962 până la 2004.
Горячекатаная периодического профиля, упрочненная вытяжкой, класса А–II в.
Постройка с 1962 по 1976 г.
Laminată la cald de profil periodic, consolidată
prin întindere, clasa А–II в.
În construcţie din 1962 până la 1976.
Горячекатаная периодического профиля,
имеющая выступы, с одной стороны правый
заход, а с другой – левый («елочка»), класса
А-III.
Постройка до 2004 г.
Laminată la cald de profil periodic cu ieşituri
dintr-o parte de intrare de dreapta, din altă parte – de stânga (”brăduţ”) clasa А-III.
În construcţie până la 2004.
Горячекатаная периодического профиля, упрочненная вытяжкой, класса А–III в.
Постройка с 1962 по 1976 г.
Laminată la cald de profil periodic, consolidată
prin întindere, clasa А–III в.
În construcţie din 1962 până la 1976.
Горячекатаная периодического профиля,
класса А-IV.
Постройка с 1962 по 1976 г.
Laminată la cald de profil periodic clasa А-IV.
În construcţie din 1962 până la 1976.
Нормативные
сопротивления,
МПа (кг/см²)
Rezistenţa normată, MPa
(kg/cm²)
2
295
(3000)
Расчетные сопротивления, МПа (кгс/см²)
Rezistenţa calculată, MPa
(kg/cm²)
растянутой
сжатой
întinsă
comprimată
3
4
265
265
(2700)
(2700)
440
(4500)
315
(3250)
265
(2700)
390
(4000)
335
(3400)
335
(3400)
540
(5500)
390
(4000)
335
(3400)
590
(6000)
495
(5000)
355
(3600)
NCM A.09.03-2014, pag 120
Таблица B.2 (продолжение)
Tabelul B.2 (continuare)
Виды арматуры
Tipul armăturii
1
Горячекатаная периодического профиля,
класса А-IV и термически упрочненная класса Ат-IV.
Постройка с 1976 по 1986 г.
Laminată la cald de profil periodic clasa А-IV şi
consolidată termic clasa Ат-IV.
În construcţie din 1976 până la 1986.
Горячекатаная периодического профиля
класса А-V и термически упрочненная класса Ат-V.
Постройка с 1976 по 1986 г.
Laminată la cald de profil periodic clasa А-V şi
consolidată termic clasa Ат-V.
În construcţie din 1976 până la 1986.
Горячекатаная периодического профиля
класса А-V и термически упрочненная класса
Ат-VI.
Постройка с 1976 по 1986 г.
Laminată la cald de profil periodic clasa А-V şi
consolidată termic clasa Ат-VI.
În construcţie din 1976 până la 1986.
Проволока арматурная обыкновенная В-I.
Постройка до 1976 г.
Sârmă de armătură obişnuită В-I.
În construcţie până la 1976.
Диаметр 6-8 мм
Diametrul 6-8 mm
То же, постройка с 1976 по 1986 г.
Sârmă de armătură obişnuită В-I.
În construcţie din 1976 până la 1986.
Диаметр 3-5,5 мм
Diametrul 3-5,5 mm
Нормативные
сопротивления,
МПа (кг/см²)
Rezistenţa normată, MPa
(kg/cm²)
2
590
(6000)
790
(8000)
Расчетные сопротивления, МПа (кгс/см²)
Rezistenţa calculată, MPa
(kg/cm²)
растянутой
сжатой
întinsă
comprimată
3
4
490
390
(5000)
(4000)
630
(6400)
390
(4000)
785
(8000)
390
(4000)
440
(4500)
245
(2500)
245
(2500)
540
(5500)
310
(3150)
310
(3150)
NCM A.09.03-2014, pag 121
Таблица B.2 (продолжение)
Tabelul B.2 (continuare)
Виды арматуры
Tipul armăturii
1
Проволока арматурная периодического профиля Вр - I.
Постройка с 1976 по 1986 г.
Sârmă de armătură de profil periodic Вр - I.
În construcţie din 1976 până la 1986
Диаметр:
Diametrul:
3-4 мм
5 мм
Проволока высокопрочная гладкая
В-II. Постройка с 1962 по 1976 г.
Sârmă de rezistenţă înaltă netedă В-II.
În construcţie din 1962 până la 1976.
Диаметр:
Diametrul:
2,5 мм
3мм
4мм
Проволока высокопрочная гладкая
В-II. Постройка с 1976 по 1986 г.
Sârmă de rezistenţă înaltă netedă В-II.
În construcţie din 1976 până la 1986.
Диаметр:
Diametrul:
3 мм
4 мм
5 мм
6 мм
7 мм
8 мм
Нормативные
сопротивления,
МПа (кг/см²)
Rezistenţa normată, MPa
(kg/cm²)
2
Расчетные сопротивления, МПа (кгс/см²)
Rezistenţa calculată, MPa
(kg/cm²)
растянутой
сжатой
întinsă
comprimată
3
4
540(5500)
515(5250)
345(3500)
335(3400)
345(3500)
335(3400)
1960(20000)
1860(19000)
1760(18000)
1105(11300)
1050(10700)
990(10100)
350
(3600)
1860(19000)
1760(18000)
1665(17000)
1570(16000)
1470(15000)
1370(14000)
1205(12300)
1135(11600)
1080(11000)
1010(10300)
950(9700)
880(9000)
390
(4000)
NCM A.09.03-2014, pag 122
Таблица B.2 (продолжение)
Tabelul B.2 (continuare)
Виды арматуры
Tipul armăturii
1
Проволока высокопрочная гладкая
Вр - II. Постройка с 1976 по 1976 г.
Sârmă de rezistenţă înaltă netedă В-II.
În construcţie din 1976 până la 1976.
Диаметр:
Diametrul:
5 мм
6 мм
7 мм
8м
Проволока высокопрочная периодического
профиля Вр - II. Постройка с 1976 по 1986 г.
Sârmă de rezistenţă înaltă de profil periodic Вр
- II. În construcţie din 1976 până la 1986.
Диаметр:
Diametrul:
3 мм
4 мм
5 мм
6 мм
7 мм
8 мм
Нормативные
сопротивления,
МПа (кг/см²)
Rezistenţa normată, MPa
(kg/cm²)
2
Расчетные сопротивления, МПа (кгс/см²)
Rezistenţa calculată, MPa
(kg/cm²)
растянутой
сжатой
întinsă
comprimată
3
4
1665(17000)
1570(16000)
1470(15000)
1370(14000)
930(9500)
880(9000)
815(8300)
765(7800)
1760(18000)
1665(17000)
1570(16000)
1470(15000)
1370(14000)
1275(13000)
1135(11600)
1080(11000)
1010(10300)
950(9700)
880(9000)
825(8400)
350
(3600)
390
(4000)
NCM A.09.03-2014, pag 123
Таблица B.3 – Минимальные значения временного сопротивления и предела текучести для сталей, выплавлявшихся в СССР в 1931-1980 гг. по действующим в то время
ГОСТам
Tabelul B.3 – Valorile minime ale rezistenţei temporare şi limitei de curgere a oţelurilor turnate
în URSS în anii 1931-1980 după ГОСТ valabile în acea perioadă
Марка стали
Marca oţelului
Стандарт,
технические
условия
Standardul, condiţiile tehnice
1
СтОс
СтО
СтI
Ст2
Ст3
Ст3
Мостовая
2
ГОСТ 380-41
ГОСТ 380-50
ОСТ 4125
ОСТ 4125
ГОСТ 380-41
ГОСТ 380-50
ОСТ 4125
ГОСТ 380-41
ГОСТ 380-50
ГОСТ 380-57
ГОСТ 380-60
ГОСТ 380-60*
ГОСТ 380-71
ГОСТ 380-71*
Толщина проката, мм,
или разряд толщин
Минимальные значения, кгс/см²
Grosimea laminatului,
mm, sau clasa de grosime
временное сопротивление
предел текучести
rezistenţa temporară
limita de curgere
3
4
5
4-40
4-40
1900
1900
1900
2100
2200
2200
2200
2400
2400(2500)*
200(2400)*
2100/2200**
2300/2400
2200/2300
2100/2200
1900/2000
2300
2400
Valori minime, kgf/cm²
ОСТ 12535-38
ГОСТ 6713-53
4-40
3200
3200
4300
3400
3400
3800
3800
3800
3800
3800
3800
3700/3800
3700/3800
3700/3800
3700/3800
3800
3800
ГОСТ 6713-53
4-40
3800
2300
ОСТ 4125
ГОСТ 380-50
ГОСТ 380-60
ГОСТ 380-60*
4-40
Разр.1
Разр.2
Разр.3
4-40
4-40
4-40
6-40
21-32
4200
4200
4200
4200
4200
5000
5000
5000
5000
5000
4800
4200
4800
4400
4600
2300
2600
2600
2500
2400
2300
2800
2800
2700
2600
3300
3000
3400
3000
3300
4-10
11-24
4600
4500
3100
3000
4-40
4-40
Разр.1
Разр.2
Разр.3
До 20
21-40
41-100
Св.100
Pentru poduri
Мостовая
Pentru poduri
Ст4
Ст5
СХЛ – 2
НЛ1
НЛ2
МСтТ
М12
09Г2
09Г2Д
ОСТ 4125
ГОСТ 380-50
ГОСТ 380-60
ГОСТ 380-60*
ТУ НКЧМ - 303
ГОСТ 5058-49
ГОСТ 5058-49
ГОСТ 9458-60
ЧМТУ ЦНИИЧМ
54-58
ГОСТ 5058-87
Разр.1
Разр.2
Разр.3
4-40
NCM A.09.03-2014, pag 124
Таблица B.3 (продолжение)
Tabelul B.3 (continuare)
Марка стали
Marca oţelului
Стандарт,
технические
условия
Толщина проката, мм,
или разряд толщин
Минимальные значения, кгс/см²
Grosimea laminatului,
mm, sau clasa de grosime
временное сопротивление
предел текучести
rezistenţa temporară
rezistenţa
temporară
3
25-30
4-20
21-32
4-9
10-20
21-32
33-60
10-32
4
4400
4500
4500
5000
4800
4700
4600
5400
5
3000
3100
3000
3500
3300
3100
2900
4000
ЧМТУ
ЦНИИЧМ 246-61
ГОСТ 5058-65
ГОСТ 5058-57
ГОСТ 5058-65
4-10
11-32
33-60
4-32
10-40
5200
5000
4800
5000
5400
3600
3500
3400
3500
4000
ГОСТ 5058-65
4-10
11-32
33-60
4-9
19-32
33-60
4-9
5200
5000
4800
5000
4800
4600
4700
3600
3500
3400
3500
3300
3300
3400
10-32
10-32
4600
5400
3300
4000
4-32
5000
3500
4-32
5400
4000
33-40
4-32
5100
5400
3700
4000
Standardul, condiţiile tehnice
1
09Г2С
09Г2СД
09Г2С
термоупрочненная
2
ГОСТ 19281-73
ГОСТ 1928-73
ГОСТ 5058-65
ГОСТ 19281-73
ГОСТ 19282-73
ГОСТ 5058-65
Valori minime, kgf/cm²
consolidată
termică
10Г2С
10Г2СД
10Г2С1
термоупрочненная
consolidată
termică
10Г2С1
10Г2С1Д
ГОСТ 19281-73
ГОСТ 19282-73
14Г2
14Г2
термоупрочненная
ГОСТ 5058-65
ГОСТ 19281-73
ГОСТ 19282-73
ГОСТ 5058-65
consolidată
termică
15ХСНД
(СХЛ-1, НЛ-2)
10ХСНД
(СХЛ-4)
ГОСТ 5058-57
ГОСТ 5058-55
ГОСТ 19281-73
ГОСТ 19282-73
ГОСТ 5058-57
ГОСТ 5058-65
ГОСТ 19281-73
NCM A.09.03-2014, pag 125
Таблица B.3 (продолжение)
Tabelul B.3 (continuare)
Марка стали
Marca oţelului
15 ХСНД
термоупрочненная
Стандарт,
технические
условия
Толщина проката, мм,
или разряд толщин
Минимальные значения, кгс/см²
Standardul, condiţiile tehnice
Grosimea laminatului,
mm, sau clasa de grosime
временное сопротивление
предел текучести
rezistenţa temporară
rezistenţa
temporară
ГОСТ 19281-73
ГОСТ 5058-65
33-40
10-32
5200
6000
4000
5000
Valori minime, kgf/cm²
consolidată
termică
*В скобках даны возможные повышенные значения механических характеристик при поставке проката с
дополнительной гарантией по пределу текучести.
** Механические характеристики для кипящих сталей (слева от черты) и для спокойных и полуспокойных
(справа от черты)
* În paranteze sunt date posibilele valori majorate ale caracteristicilor mecanice la furnizarea laminatului cu o
garanţie suplimentară a limitei de curgere.
** Caracteristici mecanice pentru oţelurile fierbinţi (la stânga de la liniuţă) şi pentru cele linişte şi semiliniştite (la
dreapta de la liniuţă)
Номер
Профиля
Numărul
profilului
По ширине полки, мм,
в периоды
La lăţimea tălpii, mm
în perioada
19391958с/din
1958
1974
1974
По толщине полки, мм, и
точности прокатки
La lungimea tălpii, mm,
şi precizia rulării
1939-1957
1958-1973
Любая
6-6,5
Oricare
А
B
B
B
±0,5
±0,40
-
10
В зависимости от номинальной толщины полки, мм, и точности прокатки в различные периоды
În dependenţă de grosimea optimală a tălpii, mm, şi preciziei rulării în perioade diferite
с/din 1974
6
6,5-9
10
2-4,5
±1,0
±1,0
±1,0
5-9
±1,5
±1,5
±1,5
±0,5
±0,7
±0,45
±0,55
-
10-14
±2,0
±0,2
±0,2
±1,0
-
±0,60
±0,65
16-20
±4,0
±3,0
±3,0
±1,0
-
-
±0,70
22-25
±4,0
±4,0
±4,0
±1,0
+1,2
-0,8
+1,5
-1,0
+1,5
А
±0,2
-0,3
+0,2
-0,4
-
-
-
±0,80
B
-
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В период 1939-1957 гг. действовал ОСТ 10014-39, в период 1958-1973 гг. – ГОСТ 8509-86.
2. А – высокая точность прокатки, B – обычная точность.
NOTE:
1. În perioada anilor 1939-1957 era în vigoare ОСТ 10014-39; în perioada anilor 1958-1973 – ГОСТ 8509-86.
2. A – rulare de înaltă precizie, B – rulare obiţnuită.
А
-
B
-
А
-
B
-
+0,2
-0,5
+0,3
-0,5
-
+0,3
-0,6
+0,4
-0,6
-
-
-
-
B
+0,3
-0,4
+0,3
-0,5
-
-
-
-
-
+0,3
-0,6
+0,4
-0,7
+0,4
+0,4
-0,7
+0,5
-0,8
+0,5
NCM A.09.03-2014, pag.126
Таблица B.4 Допустимые отклонения размеров стальных прокатных элементов в различные периоды строительства
Tabelul B.4 Abaterile admisibile a dimensiunilor elementelor de oţel de rulare în diferite perioade de construcţie
NCM A.09.03-2014, pag 127
ПРИЛОЖЕНИЕ C (СПРАВОЧНОЕ)
ДАННЫЕ О ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЖАРА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ANEXA C (INFORMATIVĂ)
DATELE ACŢIUNII INCENDIULUI ASUPRA ELEMENTELOR CONSTRUCŢIILOR
Таблица C.1 Примерная температура нагрева конструкций по косвенным показателям
Наименование конструкций
или их частей, материала
1
Оконное стекло, стеклянные
блоки
Радиаторы, трубы из литого чугуна
Железобетонные конструкции
Ненагруженные стальные конструкции без специальных
огнезащитных средств
Характер изменения внешнего вида, формы и Температура
цвета
нагрева, ºС
2
3
Размягчение или слипание
700-750
Округление
800
Потеря формы
850
Образование капели
1100-1200
Оседание сажи на поверхности
100-400
Появление на поверхности конструкций микро300-400
трещин
Цвет бетона бледно-розовый
Трещины видны невооруженным глазом; шири400-500
на трещин до 0,5 мм; цвет бетона от розового до
красного
Выкол заполнителя; трещины шириной до 1 мм;
500-700
цвет бетона-красный
Сколы бетона с обнажением арматуры; цвет бе700-800
тона от красного до желтого
На поверхности множество трещин;
отделение крупных заполнителей от растворной
900 и выше
части бетона и их оплавление;
цвет бетона темно-желтый
Деформаций нет
До 200
Разрушение защитного лакокрасочного покры200-250
тия
Цвет стали изменяется от светло-желтого до
220-280
красно-фиолетового
Цвет стали – синий
300-450
Образование на поверхности светлой окалины
480-520
Коробление конструкций; на поверхности легко
очищаемый нагар; обгоревшие кромки
500-660
То же; на поверхности тонкий слой трудноочищаемой окалины
Провисание конструкций под собственной мас650-850
сой; местами слой окалины отслаивается
Оплавление участков; толстый слой
800-900
окалины
Сильно деформированы; изломы, надрывы, опСвыше 900
лавление и пережженные участки
1400
NCM A.09.03-2014, pag 128
Таблица C.1 (продолжение)
Наименование конструкций
или их частей, материала
1
Нагруженные несущие
стальные конструкции без специальных огнезащитных средств
Кладка из силикатного кирпича
Кладка из глиняного кирпича
Гипсовая штукатурка
Характер изменения внешнего вида, формы и
цвета
2
Деформации, ведущие, как правило, к обрушению
Температура
нагрева, ºС
3
550-600
Появление трещин; прочность снижается в 2 раза
Интенсивное образование трещин; прочность
снижается в 5 раз
Поверхностные трещины в кирпиче;
большее их количество в цеметно-песчаном растворе
Оплавление и отслоение в кирпиче на глубину
до 10 мм, шелушение раствора
Кирпич поврежден на глубину более 10 мм; раствор выкрашен на глубину20-30 мм
Размягчение легкоплавких глин кирпича. Разрушение конструкций
Образование частых трещин шириной до 0,2 мм;
прочность уменьшилась на 50 %
Ширина трещин достигает 0,5-1 мм; прочность
уменьшилась на 80 %. Разрушение гипсового
камня
Розовый цвет на поверхности
Светло-серый цвет; поверхностное шелушение
700
Цементно-песчаная штукатурка
Известковая штукатурка
Элементы конструкций из гранита
То же, из известняка
Деревянные конструкции
Штукатурка отслаивается слоями толщиной до 2
мм; на поверхности слой копоти
То же, при толщине более 2 мм (наблюдается в
течение 2-3 недель после пожара)
Разрушение конструкций
То же
Обугливание древесины на глубину до
10 мм
Образование крупнопористого древесного угля
на глубину до 20 мм
Глубина обугливания древесины более 30 мм
Обрушение нагруженной конструкции
900
До 800
800-900
1000-1200
1200-1400
200-300
600-700
800-900
400-600
800-900
600-800
900 и выше
850-900
650-750
450-570
600-800
820-1000
1300 и выше
NCM A.09.03-2014, pag 129
Tabelul C.1 Temperatura aproximativă de încălzire a construcţiilor după indicatorii indirecţi
Denumirea construcţiilor
sau a părţilor lor, materialului
1
Geam în foi, blocuri din
sticlă
Radiatoare, conducte din
fontă
Construcţii din beton armat
Construcţii din oţel fără
sarcini fără mijloace speciale ignifuge
Caracterul modificării aspectului, formei şi culorii
Temperatura de
încălzire, ºС
2
Înmuiere sau lipire
Rotunjire
Pierdere de formă
Formarea picăturilor
Depunere de funingine pe suprafaţa
Apariţia de microfisuri pe suprafaţa construcţiilor
Culoarea betonului roz pal
Fisuri vizibile cu ochiul liber; fisura cu lăţimea
de 0,5 mm; culoarea betonului de la roz la roşu
Crăpătura agregatului; fisuri de până la 1 mm;
culoarea betonului - roşie
Ciobitori de beton cu dezgolirea armăturii; culoarea betonului de la roşu la galben
Pe suprafaţă sunt numeroase fisuri; separarea
agregatului măşcat din partea de mortar a betonului i topirea lor; culoarea betonului galben închis
Fără deformări
Distrugerea stratului protector de lacuri şi vopsele
Culoarea oţelului variază de la galben deschis
până la roşu-purpuriu
Culoarea oţelului - albastru
Formarea pe suprafaţă a zgurii deschise
Curbarea construcţiilor; pe suprafaţă depuneri
uşor de curăţat de carbon; margini carbonizate
Aceiaşi; pe suprafaţă un strat subţire de zgură
greu de curăţat
Atârnarea construcţiilor sub propria greutate;
local stratul de zgură se exfoliază
Topirea sectoarelor; un strat gros de zgură
Puternic deformate; sectoare frânte, rupte, topite
şi supraarse
3
700-750
800
850
1100-1200
100-400
300-400
400-500
500-700
700-800
900 şi mai mare
până la 200
200-250
220-280
300-450
480-520
500-660
650-850
800-900
peste 900
1400
NCM A.09.03-2014, pag 130
Tabelul C.1 (continuare)
Denumirea construcţiilor
sau a părţilor lor, materialului
1
Construcţii din oţel cu
sarcini fără mijloace speciale ignifuge
Zidărie din cărămidă
silicată
Zidăria din cărămidă ceramică
Tencuială din ipsos
Tencuială pe bază de ciment-nisip
Tencuială pe bază de var
Elementele construcţiei
din granit
Elementele construcţiei
din calcar
Construcţii din lemn
Caracterul modificării aspectului, formei şi culorii
2
Deformaţii care conduc, de obicei, la năruire
Apariţia fisurilor; rezistenţa se reduce de 2 ori
Formarea intensivă a fisurilor; rezistenţa se reduce de 5 ori
Fisuri superficiale în cărămidă; o cantitate mare
în mortarul din ciment-nisip
Topituri şi stratificări în cărămidă la adâncimea
de până la 10 mm, cojirea mortarului
Cărămida este deteriorată la adâncimea de peste
10 mm; mortarul este colorat la adâncimea de
20-30 mm
Înmuierea argilelor uşor fuzibile din cărămidă.
Distrugerea construcţiei
Formarea fisurilor particulare cu lăţimea de până la 0,2 mm; rezistenţa se reduce cu 50 %
Lăţimea fisurilor atinge 0,5-1 mm; rezistenţa se
reduce cu 80 %.
Distrugerea pietrei de ghips
Culoare roz pe suprafaţă
Culoare gri deschis; cojirea superficială
Tencuiala se desface în straturi cu grosimea de
până la 2 mm; pe suprafaţă un strat de funingine
Tencuiala se desface în straturi cu grosimea peste 2 mm (se observă timp de 2-3 săptămâni după
incendiu)
Distrugerea construcţiilor
Aceiaşi
Carbonizarea lemnului la o adâncime de până la
10 mm
Formarea cărbunelui de lemn macroporos la o
adâncime de până la 20 mm
Adâncimea de carbonizare a lemnului peste 30
mm
Năruirea construcţiei încărcate
Temperatura de
încălzire, ºС
3
550-600
700
900
până la 800
800-900
1000-1200
1200-1400
200-300
600-700
800-900
400-600
800-900
600-800
900 şi mai mare
850-900
650-750
450-570
600-800
820-1000
1300 şi mai mare
NCM A.09.03-2014, pag 131
Таблица C.2 Контролируемые показатели для железобетонных конструкций
Контролируемый
показатель
1
Сажа и копоть
Изменение цвета
бетона
Состояние бетона
Качественная и количественная характеристики
Состояние конструкций после воздействия на поверхность температуры, ºС
до 700
более 700 до более 900 до 1200
более 1200
900
2
3
4
5
КОЛОННЫ
В отдельных
местах
Все покрыто
Темно-желтый
Темно-желтый
Откалывается молотком только по
углам сечения на
глубину до 10 мм
Откалывается
Трещин на поверхности нет
Поверхность бетона покрыта
сеткой неглубоких температурно-усадочных
трещин
Сколы бетона
один-два размером не более
15×15 см и глубиной не более
толщины защитного слоя бетона
Отслаивание поверхностных
слоев бетона
местами на площади от 10
до 30 см² каждое
Быстрое отслаивание
защитного слоя на
глубину более 30 мм
при легком простукивании молотком
Сквозные трещины с
шириной раскрытия
до 1 мм
В отдельных
местах или отсутствуют
Светло-красный
Сколов бетона нет
Отслаивание поверхностных слоев
бетона местами (до
3 шт.) на площади
не более 10 см²
каждое
Звук при простукивании
Оценка прочности
бетона зубилом
Слабая
закопченность, сажи
нет
От темно-желтого до
серого
Сколов бетона больше двух размером не
более 15х15 см, глубиной не более толщины защитного слоя
бетона
Сколы бетона больше по площади и
глубине, чем в состоянии III
Отслаивание поверхностных слоев бетона
местами на площади
от 30 до 50 см² каждое
Отслаивание бетонных слоев полностью
по всей поверхности
Бетон подвергается
взрывообразному
разрушению на поверхности массивных
сечений на глубину
20-30 мм или образование сквозных отверстий, составляющих до 20 % площади
элемента
Следы эрозии или
взрывообразного
разрушения бетона
на глубину более 30
мм в массивных сечениях или образование сквозных отверстий (более 20 %
площади сборного
элемента). Нарушение сцепления арматуры с бетоном по
всему периметру
сечения. Отслаивание защитного слоя
бетона в начале огневого воздействия
Глухой
Звонкий
Звонкий
Глухой
Остается неглубокий след
Остается заметный след
Легко вбивается в
бетон на глубину 1020 мм
-
NCM A.09.03-2014, pag 132
Таблица C.2 (продолжение)
Состояние рабочей
арматуры
Нормальное
Нормальное
Оголение арматуры на внешней
поверхности. Выпучивание до 30 %
сжатой арматуры
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
Состояние поверхности бетона элементов
незначительно
отличается от
конструкций, не
поврежденных
огнем
Состояние
Наличие большого
поверхности
количества сквозных
бетона элетрещин; снижение
ментов отлипрочности бетона от
чается от кон- прогрева в ядре сечеструкций, не
ния до 50 % первонаповрежденных чальной
огнем, наличием большого
количества
неглубоких
температурноусадочных
трещин
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОКРЫТИЙ И БАЛКИ
Сажа и копоть
Изменение цвета бетона
Состояние бетона
В отдельных
местах или отсутствуют
Нет
Откалывается
молотком с трудом на глубину
до 10 мм
Разрывы арматурных
стержней или пережог;
Выпучивание более
50 % сжатой арматуры
Потеря устойчивости
сжатого элемента; наличие разрушенных
участков конструкций;
изломы консолей колонн; обрыв растянутой арматуры в консолях; разрушение элементов составных и
решетчатых колонн
В отдельных
местах
Все покрыто
Слабая законченность,
сажи нет
От серого до
розового
Местные
взрывообразные поверхностные разрушения бетона
массивных
сечений на
глубину до 20
мм
От бледно-серого до
белого
Наличие сильно раскрытых (более 1 мм)
нормальных трещин,
проходящих в сжатую
зону бетона; местные
глубокие повреждения сжатой зоны; образование косых трещин. Обрушение защитного слоя бетона.
Образование продольных трещин защитного слоя бетона
в углах сечения элемента; поврежденный
огнем бетон крошится и осыпается. Образование трещин в
стыках частей элемента; в местах соединения полок панелей с продольными и
поперечными ребрами
Темно-желтый
Сквозные трещины в
растянутой зоне с шириной раскрытия 1-5
мм и с признаками разрушения сжатой зоны
элемента; наличие
чрезмерных трещин в
бетоне от главных растягивающих напряжений, трещин в опорных
узлах и трещин, пересекающих зону анкеровки растянутой арматуры; сквозное взрывообразное разрушение
бетона тонкостенных
частей (полок, панелей), взрывообразное
разрушение или следы
огневой эрозии бетона
массивных сечений на
глубину более 20 мм.
Потеря сцепления арматуры с бетоном у
концов элемента или
более пролета в его
середине
NCM A.09.03-2014, pag 133
Таблица C.2 (продолжение)
Звук при простукивании бетона
Оценка прочности
бетона зубилом
Состояние рабочей
арматуры
Звонкий
Звонкий
Глухой
Глухой
Остается неглубокий след на
поверхности
бетона
Нормальное
Остается заметный след
на поверхности бетона
Нормальное
Легко вбивается в
бетон на глубину 5-10
мм
Легко вбивается в бетон на глубину 10-20
мм
Остаточного
температурного
прогиба статически определимого элемента нет
Остаточный прогиб статически
определимого
элемента не превышает предельно допустимого
Перекаливание арматуры и снижение ее
прочности на 50 % и
более
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
Наличие остаточных
прогибов конструкций, превышающих в
2-4 раза предельные
Разрывы арматурных
стержней, пережог и
выпучивание арматуры
Наличие остаточных
прогибов конструкций, превышающих в
5-10 раз предельные.
Горизонтальный выгиб более 1/100 пролета. Разрушение
элементов решетчатых конструкций
(балок, ферм).
СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Слабая 5-10 %
Средняя
Сильная
11-25 %
25-50 %
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ
Косметический
ремонт
Местный ремонт
по восстановлению целостности
конструкций
Дополнительное детальное обследование
конструкций. Значительный ремонт; силение конструкций
по результатам детального обследования
Аварийная
более 50 %
Немедленная разгрузка конструкций,
запрет пребывания
людей над или под
конструкциями, оградить зону аварийных конструкций,
установить временные крепления, усилить конструкции
расчетными обоймами, заменить непригодные для эксплуатации конструкции
новыми
NCM A.09.03-2014, pag 134
Tabelul C.2 Indicatorii controlaţi pentru construcţiile din beton armat
Indicatorul
controlat
Caracteristicile cantitative şi calitative
Starea construcţei după acţiunea temperaturii asupra suprafeţei, ºС
până la 700 peste 700 până peste 900 până la 1200
peste 1200
la 900
1
2
3
4
5
COLOANE
Cenuşă şi funingine
Schimbarea
culorii betonului
Starea betonului
În unele locuri
sau lipsesc
Roşu deschis
În unele locuri
Totul este acoperit
Slab afumat, fără funingine
Galben închis
Galben închis
De la galben închis la gri
Se desprinde cu
ciocanul numai
la colţurile secţiunii la o adâncime de până la
10 mm
Fără fisuri pe
suprafaţă
Se desprinde
Exfolierea rapidă a stratului de protecţie o adâncime
de până la 30 mm la lovire
slabă cu ciocanul
Suprafaţa betonului este acoperită
cu o plasă de fisuri
superficiale de
temperatură şi
contracţie
Ciobituri de beton
una sau două dimensiuni de până
la 15 x 15 cm şi o
adâncime de cel
mult de grosimea
stratului protector
de beton
Exfolierea straturilor superficiale
locale ale betonului pe suprafaţa de
la 10 la 30 cm ²
fiecare
Fisuri străpunse cu lăţimea
de deschidere de până la 1
mm
Fără ciobituri a
betonului
Exfolierea straturilor superficiale locale ale
betonului (până
la 3 buc.) pe
suprafaţa de
maximum
10 cm ² fiecare
Sunetul la lovire
Evaluarea
rezistenţei betonului cu dalta
Ciobituri de beton mai mult
de două cu dimensiunea nu
mai mari de 15x15 cm cu
adâncimea nu mai mare de
decât grosimea stratului
protector de beton
Ciobituri de beton mai mari
după suprafaţă şi adâncime
decât în starea III
Exfolierea straturilor superficiale locale ale betonului
pe suprafaţa de la 30 la 50
cm ² fiecare
Exfolierea straturilor de
beton pe întreaga suprafaţă
Distrugerea explozivă a
betonului pe suprafaţa secţiuni masive la o adâncime
de 20-30 mm sau formarea
de găuri străpunse care
constituie 20 % din suprafaţa elementului
Urme de eroziune sau distrugerea explozivă a betonului la o adâncime peste
de 30 mm în secţiuni masive
sau formarea de găuri străpunse (peste 20 % din suprafaţa elementului prefabricat). Încălcarea adeziunii armăturii cu betonul pe
tot perimetrului secţiunii.
Exfolierea stratului de protecţie al betonului la începutul expunerii la foc
Surd
Sonor
Sonor
Surd
Rămâne o urmă
puţin adâncă
Rămâne o urmă
vizibilă
Uşor intră în beton la adâncimea de 10-20 mm
-
NCM A.09.03-2014, pag 135
Tabelul C.2 (continuare)
Starea armăturii principale
Normală
Normală
Dezgolirea armăturii pe
suprafaţă. Îndoirea de până
la 30 % a armăturii pretensionate
STAREA GENERALĂ A CONSTRUCŢIILOR
Starea suprafeţei
Prezenţa unui număr mare
betonului elemende fisuri străpunse; reducetelor este diferită
rea rezistenţei betonului de
de a construcţiilor la încălzire în centrul secţinedistruse de foc
unii până la 50 % de la
prin prezenţa unui iniţială
număr mare de
fisuri superficiale
de temperatură şi
contracţie
PLANŞEE ÎNTRE ETAJE, DE ACOPERIRE ŞI GRINZI
Starea suprafeţei elementelor
din beton este
uşor diferită de
a construcţiilor
nedistruse de foc
Ruperea barelor de armătură sau supraardere; Îndoirea de până la 50 % a armăturii pretensionate
Pierderea stabilităţii elementului comprimat; prezenţa sectoarelor distruse
ale construcţiilor; fracturi
ale consolei coloanei; rupturi de armătură pretensionată în console; distrugerea
elementelor coloanelor de
bază şi cu grile
Cenuşă şi funingine
Schimbarea
culorii betonului
Starea betonului
În unele locuri
sau lipseşte
Nu este
În unele locuri
Totul este acoperit
Slab afumat, fără funingine
De la gri la roz
De la gri deschis la alb
Galben închis
Se desprinde cu
ciocanul cu dificultate la o
adâncime de
până la 10 mm
Distrugeri locale
explozive de suprafaţă a betonului a secţiunilor
masive la o adâncime de până la 20
mm
Prezenţa de fisuri normale
foarte deschise (mai mult de
1 mm) în zona comprimată
a betonului; deteriorări
locale profunde a zonei
comprimate; formarea de
fisuri oblice. Distrugerea
stratului protector de beton.
Formarea de fisuri longitudinale a stratului protector
de beton în colţurile secţiunii a elementului; betonul
deteriorat de foc se fărâmiţează şi cade. Formarea de
fisuri în îmbinările părţilor
elementelor; în locul de
îmbinare a rafturilor panourilor cu nervurile longitudinale şi transversale
Sunetul la lovirea betonului
Evaluarea
rezistenţei betonului cu dalta
Sonor
Sonor
Surd
Fisuri străpunse în zona de
întindere cu lăţime deschiderii de 1-5 mm şi cu semne
de distrugere a zonei comprimate a elementului; prezenţa excesivă de fisuri în
beton de la tensiunile de
întindere, fisuri în nodurile
de sprijin şi fisuri care traversează zona de ancorare
a armăturii preîntinse; distrugere explozivă a betonului a sectoarelor cu pereţi
subţiri (rafturi, panouri),
distrugere explozivă sau
urme de eroziune de la foc
a betonului a secţiunilor
masive la o adâncime de
până la 20 mm. Pierderea
de adeziune a armăturii cu
betonul la capetele elementului sau la 1/4 în mijlocul
deschiderii
Surd
Rămâne o urmă
puţin adâncă pe
suprafaţa betonului
Rămâne o urmă
vizibilă pe suprafaţa betonului
Uşor intră în beton la adâncimea de 5-10 mm
Uşor intră în beton la
adâncimea de 10-20 mm
Starea armăturii principale
Normală
Normală
Supracălirea armăturii şi
reducerea rezistenţei ei cu
50 % şi mai mult
Ruperea barelor de armătură, supraardere şi îndoirea
armăturii
NCM A.09.03-2014, pag 136
Tabelul C.2 (continuare)
STAREA GENERALĂ A CONSTRUCŢIILOR
Încovoiere termică remanentă
a elementului
static determinate nu are
Încovoierea remanentă a elementului static determinat nu depăşeşte
maxima admisă
Prezenţa încovoierilor remanente în construcţii care
depăşesc de 2-4 ori
Prezenţa încovoierilor remanente în construcţii care
depăşesc de 5-10 ori limita.
Încovoierea orizontală este
peste 1/100 a deschiderii. Distrugerea elementelor în formă
de zăbrele (grinzi, ferme).
GRADUL DE DETERIORARE
Slab 5-10 %
Reparaţie de
redecorare
Mediu 11-25 %
Puternic 25-50 %
DECIZIA PRIVIND UTILIZAREA CONSTRUCŢIEI
Reparaţie locală
de restabilire a
integrităţii construcţiei
Examinarea detaliată suplimentară a construcţiilor.
Reparaţie semnificativă;
consolidarea construcţiilor
după rezultatele examinării
detaliate
Accidental peste 50 %
Descărcarea imediată a
construcţiilor, interzicerea
aflării oamenilor pe sau sub
construcţii, îngrădirea zonei construcţiilor accidentate, instalarea elementelor
de fixare temporare, consolidarea construcţiilor cu
elemente calculate, înlocuirea construcţiilor neutilizabile cu altele noi
Таблица C.3 Характер повреждения стальных конструкций
Tabelul C.3 Caracterul deteriorărilor construcţiilor metalice
Характер повреждения элементов стальных конструкций
Caracterul deteriorărilor elementelor construcţiilor metalice
Мало деформированы - небольшие вмятины и пробоины
второстепенных и не сильно
нагруженных элементов; местные искривления, не снижающие несущей способности
конструкций; на поверхности
легкоочищаемый нагар и обогревшие кромки; твердость стали соответствует ее марке.
Puţin deformate - mici adâncituri
şi găuri a elementelor secundare
şi nu puternic încărcate; curburi
locale care nu reduce capacitatea portantă a construcţiilor; pe
suprafaţă sunt funingine uşor de
curăţat şi bucăţi arse; duritatea
oţelului corespunde mărcii sale
Предполагаемый
Степень порежим температурвреждения
ного воздействия,
Gradul de
ºС
deteriorare
Regimul presupus al
acţiunii temperaturilor, ºС
Непродолжительный, Слабая
при температуре 400- Slab
600
De durată scurtă la
temperatura 400-600
Заключение об использовании конструкции
Concluzia privind
utilizarea construcţiei
Ремонт допускается
не делать
Se admite fără reparaţie
NCM A.09.03-2014, pag 137
Таблица C.3 (продолжение)
Tabelul C.3 (continuare)
Повреждения, снижающие несущую способность конструкций, но не сопровождающиеся
потерей несущей способности
основных элементов; на поверхности нагар и тонкий слой
окалины, местами отслаивающийся; твердость стали снижается на
10-15 %
Deteriorări care reduc capacitatea portantă a construcţiilor, dar
nu sunt însoţite de pierderea de
capacitate portantă a elementelor principale; pe suprafaţă un
strat subţire de funingine şi de
zgură, local exfoliere; duritatea
oţelului este redusă cu 10-15 %
То же, при
температуре
700-900
De durată scurtă la
temperatura 700-900
Средняя
Mediu
Потеря несущей способности
конструкции при эксплуатационных нагрузках; разрушение
узлов и соединений, разрыв по
всему сечению или искривление на большой длине основных элементов; имеется толстый слой окалины; твердость
стали снижается на 30 % и более
Pierderea capacităţii portante a
construcţiilor din cadrul sarcinilor de exploatare; distrugerea
nodurilor şi îmbinări, rupere pe
întreaga secţiune sau încovoiere
pe o lungime mare a elementelor
de bază; există un strat gros de
zgură; duritatea oţelului este redusă cu 30 % sau mai mult
Длительный, при
температуре
свыше 900
De durată lungă la
temperatura peste 900
Сильная
Puternic
Длительный, при
температуре около
1400
De durată lungă la
temperatura de circa
1400
Аварийная
Accident
Разрушение отдельных конструкций и частей здания; имеют
место оплавление и пережог
металла
Distrugerea construcţiilor separate şi părţi ale clădirii; există
topirea şi arderea excesivă a metalelor
Местный ремонт
без демонтажа конструкций;
иногда необходимо
устройство дополнительных стоек,
распорок, упоров и
т.п.
Reparaţie locală fără
demontarea construcţiilor; uneori
este necesar de instala stâlpi, sprijine,
reazeme etc. suplimentari.
Ремонт конструкций, как правило, с
демонтажем или
установкой временных креплений,
опор
Reparaţia construcţiilor, de regulă, cu
demontarea sau instalarea fixărilor,
sprijinelor temporare
Замена конструкций
Schimbarea construcţiilor
NCM A.09.03-2014, pag 138
Таблица C.4 Характер повреждения каменных конструкций
Характер повреждения конструкций из кирпича
Повреждение кладки стен и столбов из глиняного кирпича при пожаре на глубину не более 5мм
(шелушение); вертикальные и косые поверхностные трещины,
проходящие по несущим или малонагруженным участкам стены,
имеющим проемы;
несущая способность конструкций
не снижается
Огневое повреждение кладки армированных и неармированных
стен и столбов из глиняного кирпича на глубину 5-10 мм.
Наличие вертикальных или косых
трещин на высоту не более 2 рядов кладки, наклоны и выпучивание стен не более чем на
их
толщины; несущая способность
конструкций при эксплуатационных нагрузках снижается на
15-20 %; небольшие повреждения
кладки под опорами ферм, балок,
прогонов и перемычек в виде
трещин, пересекающих не более
двух рядов кладки
Огневое повреждение кладки стен
и столбов более 10 мм;
снижение несущей способности
конструкций при эксплуатационных нагрузках более чем на 20 %
сопровождается наличием вертикальных и косых трещин в несущих участках стен и столбов на
высоту более двух рядов кладки;
наклоны и выпучивание стен до ⅓
и более их толщины; кладка под
опорами ферм, балок, прогонов и
перемычек повреждена; образование значительных по длине и раскрытию трещин
Полное разрушение кирпичной
кладки
Режим
температурного
воздействия, ºС
До 800
Степень
повреждения
Слабая
Заключение об
использовании
конструкций
Ремонт допускается не делать
800-1000
Средняя
Необходим частичный ремонт по
месту с восстановлением эксплуатационных
качеств
1000-1200
Сильная
Восстановление
конструкций
с проведением
капитального ремонта и усилением конструкций
1200-1400
Аварийная
Конструкции
подлежат разборке и замене
NCM A.09.03-2014, pag 139
Tabelul C.4 Caracterul deteriorărilor construcţiilor din piatră
Caracterul deteriorărilor construcţiilor din cărămidă
Regimul acţiunii
temperaturilor, ºС
Deteriorarea zidăriei pereţilor şi
stâlpilor din cărămizi ceramice la
incendiu, la o adâncime maximum
de 5 mm (decojire); fisuri de suprafaţă verticale şi oblice, care trec pe
pereţii portanţi sau porţiuni încărcate uşor având deschideri; capacitatea portantă a construcţiilor nu se
reduce
Deteriorarea de la incendiu a pereţilor şi coloanelor din cărămizi ceramice a zidăriei armate şi nearmate
la o adâncime de 5-10 mm. Prezenţa
de fisuri verticale sau oblice la o
înălţime nu mai mult de două rânduri de zidărie, înclinarea şi umflarea pereţilor nu mai mult de 1/6 din
grosimea lor; capacitatea portantă a
construcţiilor sub sarcinile de exploatare se reduce cu 15-20%; deteriorările uşoare ale zidăriei sub suporturile fermelor, grinzilor, grinzilor principale şi buiandrugilor în
formă de fisuri care traversează nu
mai mult de două rânduri de zidărie
Deteriorarea de la incendiu a zidăriei şi coloanelor mai mult de 10
mm; reducerea capacităţii portante
a construcţiilor sub sarcinile de exploatare cu peste 20 % însoţită de
prezenţa fisurilor verticale şi oblice
în sectoarele portante a pereţilor şi
coloanelor la o înălţime de mai mult
de două rânduri de zidărie; înclinarea şi umflarea pereţilor până la ⅓
sau mai mult din grosimea lor; zidăria sub suporturile fermelor, grinzilor, grinzilor principale şi buiandrugilor este deteriorată; formarea fisurilor semnificativă după lungime şi
deschidere
Distrugerea totală a zidăriei din cărămidă
până la 800
Gradul de
deteriorare
Slab
Concluzia privind
utilizarea construcţiei
Se admite fără reparaţie
800-1000
Mediu
Este necesară reparaţia locală cu
restabilirea calităţilor de exploatare
1000-1200
Puternic
Restabilirea construcţiilor prin
efectuarea reparaţiei capitale şi consolidarea construcţiei
1200-1400
Accident
Construcţiile necesită demontaj şi
schimbare
NCM A.09.03-2014, pag 140
Таблица C.5 Характер повреждения деревянных конструкций
Tabelul C.5 Caracterul deteriorărilor construcţiilor din lemn
Характер повреждения
конструкций
Caracterul deteriorărilor
construcţiilor
Обугливание древесины
на глубину до 10 мм
Carbonizare a lemnului la o
adâncime de până la 10 mm
Режим температурного воздействия,
ºС
Regimul acţiunii
temperaturilor, ºС
450-570
Степень повреждения
Gradul de deteriorare
Слабая
Slab
Заключение об использовании конструкций
Concluzia privind utilizarea construcţiei
Косметический ремонт
Reparaţie cu redecorare
Образование крупнопористого древесного угля
на глубину до 20 мм
Formarea cărbunelui de
lemn macroporos la o
adâncime de până la 20 mm
600-800
Средняя
Mediu
Ремонт по месту
Reparaţie locală
Глубина обугливания
древесины более 30 мм
Adâncimea de carbonizare
a lemnului de peste 30 mm
820-1000
Сильная
Puternic
Усиление конструкции
Consolidarea construcţiei
Обрушение конструкции
Năruirea construcţiei
1300
и более
şi mai mult
Аварийная
Accident
Восстановление
Конструкции
Restabilirea construcţiei
NCM A.09.03-2014, pag 141
ПРИЛОЖЕНИЕ D (рекомендуемое)
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ, ПОВРЕЖДЕНИЙ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ВСКРЫТИЯ КОНСТРУКЦИИ
ANEXA D (informativă)
FORMELE RECOMANDATE DE DOCUMENTARE A DEFECTELOR, DETERIORĂRILOR
ŞI REZULTATELOR DESCOPERIRI CONSTRUCŢIILOR
Таблица D.1 Условные обозначения дефектов и повреждений, используемые при фиксации в материалах обследований
Tabelul D.1 Marcarea convenţională a defectelor şi deteriorărilor folosită la notarea în documentele examinării
Условное обозначение
дефекта или повреждения
Marcarea convenţională a
defectului sau deteriorării
1000
500
В.С.М
800
1400
10
4
1200
3
1200
600
3
2
120
0
1
60
80 0
0
150
400
Характеристика дефекта или повреждения
Caracteristica defectelor sau deteriorărilor
Следы фильтрации воды, подтёки конденсата без признаков выщелачивания. Масляные пятна.
Urme de filtrare a apei, condensul se scurge fără semne de
spălare. Pete uleioase.
Следы фильтрации воды и отложения солей, высолы на
поверхности, силикаты, масляные пятна. В.С.М – природа
пятна (влага, соль, масло и т.п.).
Urme de filtrare a apei şi sedimentare de săruri, eflorescenţe
pe suprafaţă, silicaţi, pete de ulei. V.S.M - natura petelor (umiditate, sare, ulei etc.).
Дефектный шов между сварными элементами (вертикальный или горизонтальный), незаполненные пустоты, выкрошивание бетона и т.п. Повреждённый коррозией сварной шов.
Rost defect între elementele sudate (vertical sau orizontal), golurile neocupate, măcinarea betonului, etc. Rostul de sudură deteriorat de coroziune.
Арматура на поверхности бетона или следы ржавчины изза малой величины защитного слоя (дефект изготовления), количество стержней (в одном или двух направлениях) и длина
участка.
Armătura la suprafaţa betonului sau urme de rugină din cauza
valorii mici a stratului protector (defect de fabricaţie), numărul de
bare (în una sau două direcţii) şi lungimea sectorului.
Арматура на поверхности бетона. Выгиб или выпучивание
отдельных стержней.
Armătura la suprafaţa betonului. Îndoirea sau umflarea barelor separate.
Поверхностные разрушения каменной кладки (на глубину
до 10мм) или бетона (на глубину менее защитного слоя) – шелушение, отслаивание лещадками и т.п.
Distrugeri de suprafaţă a zidăriei de piatră (la adâncimea de
până la 10 mm) sau a betonului (la adâncime mai mică decât stratul protector) - decojire, destratificare în plăci etc.
NCM A.09.03-2014, pag 142
Таблица D.1 (продолжение)
Tabelul D.1 (continuare)
Условное обозначение дефекта или повреждения
Marcarea convenţională a
defectului sau deteriorării
8
3
1600(35)
600
300
Характеристика дефекта или повреждения
Caracteristica defectelor sau deteriorărilor
Отсутствие защитного слоя бетона. Количество оголённых
стержней и длина участка. Средняя глубина повреждения бетона на участке (в скобках).
Lipsa stratului de beton protector. Numărul de bare dezgolite
şi lungimea sectorului. Adâncimea medie de deteriorare a betonului pe sector (în paranteze).
Разрушение конструкции (плиты, стены) на всю толщину.
Distrugerea construcţiilor (planşee, pereţi) in toata grosimea.
Волосяные трещины (с раскрытием до 0,5 мм).
Fisuri în formă de fire (deschiderea până la 0,5 mm).
0,3-0,8
300
800
П,Г,Ф 200
400
30%
2
60%
Трещина , средняя ширина раскрытия в мм ( с раскрытием
более 0,5мм).
Fisură cu lăţimea medie de deschidere în mm (deschidere peste
0,5 mm).
Крупнопористый бетон, недостаточно провибрированный
в процессе строительства или с малым количеством вяжущего, участки с пониженной прочностью бетона.
Beton macroporos insuficient vibrat în procesul de construcţie
sau cu o cantitate mică de liant, sectoare cu rezistenţă redusă a
betonului.
Участки нарушенных антикоррозионных покрытий (П),
гидроизоляции (Г), футеровки (Ф).
Sectoare cu încălcări ale acoperirii anticorozive (P), ale hidroizolării (D), ale căptuşirii (F).
Нарушение защитных покрытий закладных деталей (в процентах от общей площади).
Defecte ale acoperirilor de protecţie a pieselor de înglobare (în
procente din suprafaţa totală).
Коррозия стали закладной детали (глубина в мм и площадь
поражения).
Coroziunea oţelului piesei de înglobare (adâncimea în mm şi
aria de afectare).
Нарушение болтового крепления (крепление непригодно
для дальнейшей эксплуатации).
Încălcarea fixării cu şurub (fixarea nu este aptă pentru exploatarea ulterioară).
ПРИМЕЧАНИЕ - Цифрами указаны размеры
повреждённых участков в мм.
NOTĂ - Cu cifre sunt date dimensiunile sectoarelor
deteriorate în mm.
Таблица D.2 Ведомость повреждений и дефектов строительных конструкций (ФОРМА)
Tabelul D.2 Lista deteriorărilor şi defectelor elementelor de construcţie (FORMULAR)
№
п/п
Nr.
crt.
1
Наименование конструктивного элемента
Denumirea elementului
constructiv
2
Обозначение
(индекс)
Desemnarea
(indice)
3
Повреждения, дефекты
Deteriorări, defecte
Описание дефекта, повреНомер схемы
ждения. Прочностные ха(чертежа), на
рактеристики материала.
которой обозначен
Эскиз
индекс
Descrierea defectului, deterioNumărul schemei
rării.
(desenului), pe care
Caracteristicele de rezistenţă a este indicat indicele
materialului. Schiţă
4
5
Примечание
Notă
6
NCM A.09.03-2014, pag. 143
NCM A.09.03-2014, pag 144
Таблица D.3 Результаты выборочного вскрытия арматуры железобетонных элементов
каркаса здания
Tabelul D.3 Rezultatele descoperiri aleatorii a armăturii elementelor din beton armat a cadrului
clădirii
Наименование
конструктивного элемента
Denumirea elementului constructiv
1
Результаты вскрытия конструктивного элемента
Rezultatele descoperirii elementului constructiv
№ и место
Эскиз
Армирование
Данные по
вскрытия
Schiţa
и класс бетона
проекту
Nr. şi locul desArmarea şi clasa Datele de proiect
coperirii
betonului
2
3
4
5
NCM A.09.03-2014, pag 145
ПРИЛОЖЕНИЕ E (рекомендуемое)
ФОРМА И СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)
Утверждаю
(руководитель организации, заказывающий работу)
МП
/Имя, Фамилия/
(подпись)
„____”_______________20…г
Техническое задание
на проведение технического обследования строительных конструкций
_______________________________________________________________
(наименование здания или сооружения и адрес его расположения)
1. Основание для выполнения обследовательских работ
2. Общие данные по зданию (сооружению)
(год постройки, размеры в плане, этажность, конструктивное решение и др.)
3. Уровень ответственности объекта______________________________________
4. Данные о существующих и намечаемых по изменению полезных нагрузках
5. Конечные цели обследования объекта, в связи с намечаемой реконструкцией и др. (см.
п.4.2 настоящих Норм)
NCM A.09.03-2014, pag 146
6. Сведения о наличии проектной, исполнительной и др. технической документации
7. Необходимость в проведении инженерно-геологических изысканий на площадке________________________________________________________
8. Особые условия_________________________________________________
Приложения 1
2
3
Ответственный представитель
Согласовано с ответственным
заказчика (должность)
представителем организации,
выполняющей обследовательские
работы (должность)
_______________________/Имя, Фамилия/
„__”_________20 г
______________/Имя, Фамилия/
„__”_______________20
г
NCM A.09.03-2014, pag 147
ANEXA E (recomandată)
FORMA ŞI COMPONENŢA TEMEI TEHNICE PENTRU EFECTUAREA EXAMINĂRII
ELEMENTELOR CONSTRUCŢIEI CLĂDIRII (EDIFICIULUI)
Aprobat
(conducătorul organizaţiei beneficiar al lucrării)
LŞ
/Numele, Prenumele/
(semnătura)
„____”_______________20…
Sarcina tehnică
pentru efectuarea examinării elementelor construcţiei
_______________________________________________________________
(denumirea clădirii sau edificiului şi adresa amplasării sale)
1. Motivul de efectuare a lucrărilor de examinare
2. Date generale ale clădirii (edificiului)
(anul construcţiei, dimensiunile în plan, număr de nivele, decizia constructivă etc.)
3. Nivelul de responsabilitate al obiectului______________________________________
4. Datele despre schimbarea sarcinilor utile existente şi planificate
5. Scopurile finale ale examinării obiectului, în legătură cu reconstrucţia planificată şi altele (a se
vedea punctul 4.2 a prezentelor Norme)
NCM A.09.03-2014, pag 148
6. Informaţii cu privire la disponibilitatea documentaţiei de proiectare, executive şi altei documentaţii tehnice
7. Necesitatea de efectuare a prospecţiunii de inginerie geologică pe sector ______________
8. Condiţii speciale_________________________________________________
Anexe 1
2
3
Reprezentantul responsabil al
Coordonat cu responsabilul
beneficiarului (funcţia)
reprezentant al organizaţiei,
care efectuează lucrările de
examinare (funcţia)
______________/Numele, Prenumele/
„__”_________20
______________/ Numele, Prenumele /
„__”_______________20
NCM A.09.03-2014, pag 149
ПРИЛОЖЕНИЕ F (обязательное)
ФОРМА И СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
Титульный лист
__________________________________________________________________
Полное наименование организации, выполняющей обследование
___________________________________________________________________________
сведения о лицензии – серия……….., №
, дата выдачи
Утверждаю
руководитель организации
/Имя, Фамилия/
(подпись)
„____”_______________20…г
__________________________________________________________________
Полное название работы
Технический эксперт (руководитель экспертной группы)
Имя, Фамилия
сертификат серия…….№_________
Технический эксперт
Имя, Фамилия
сертификат серия…….№_________
Кишинев, 20__г.
NCM A.09.03-2014, pag 150
ANEXA F (normativă)
FORMA ŞI COMPONENŢA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ PRIVIND STAREA TEHNICĂ A ELEMENTELOR CONSTRUCŢIEI PORTANTE A CLĂDIRILOR ŞI EDIFICIILOR
BAZATĂ PE REZULTATELE EFECTUĂRII EXAMINĂRII CONSTRUCŢIILOR
Foaia de titlu
__________________________________________________________________
Denumirea completă a organizaţiei care efectuează examinarea
___________________________________________________________________________
Date despre licenţă – seria……….., Nr.
, data eliberării
Aprobat
conducătorul organizaţiei
/Numele, Prenumele/
(semnătura)
„____”_______________20…
__________________________________________________________________
Denumirea completă a lucrării
Expert tehnic (conducătorul grupului de expertiză)
Numele, Prenumele
certificat seria…….Nr._________
Expert tehnic
Numele, Prenumele
certificat seria…….Nr._________
Chişinău, 20__
NCM A.09.03-2014, pag 151
ПРИЛОЖЕНИЕ F (продолжение)
ANEXA F (continuare)
Список исполнителей
Lista executorilor
Фамилия, Имя,
Должность
Numele, prenumele, funcţia
Номер раздела
экспертного заключения
Numărul capitolului raportului de
expertiză
Примечание
Notă
ПРИМЕЧАНИЕ - В список исполнителей включаются также организации – соискателей и отдельные
исполнители, привлеченные к данной работе с указанием, выполненных ими разделов.
NOTĂ - În lista de executanţi se includ de asemenea ţi organizaţiile-solicitanţi ţi executanţii individuali cooptaţi în această lucrare cu indicarea cu
indicarea capitolelor îndeplinite de ei.
Содержание (разделы) экспертного заключения
Cuprinsul (capitolele) raportului de
expertiză
1. Введение.
2. Общие данные по зданию (сооружению)
и его краткая характеристика.
3. Природные условия площадки.
4. Результаты технического обследования
строительных конструкций.
1. Introducere.
2. Date generale cu privire la clădire
(edificiu) şi caracteristica sa scurtă.
3. Condiţiile naturale ale terenului.
4. Rezultatele examinării tehnice a elementelor construcţiilor.
5. Выводы и рекомендации.
5. Concluzii şi recomandări.
6. Приложения:
6. Anexe:
6.1 Письмо – заказ (заявление) и техническое задание на выполнение обследовательских работ (копии).
6.1 Scrisoare - comandă (cerere) şi sarcina tehnică pentru efectuarea lucrărilor de
examinare (copii).
6.2 Ситуационный план (или обзорная схема) размещения здания (сооружения).
6.2 Planul de stare (sau schema de sinteză) a amplasării clădirii (edificiului).
6.3 Топографический план площадки с указанием размещения здания (сооружения).
6.3 Planul topografic al terenului cu indicarea amplasării clădirii (edificiului).
6.4 Проектная документация (рабочие чертежи), по которым строилось здание (сооружение), обмерные чертежи.
6.4 Documentaţia de proiect (desenele de
execuţie), după care s-a construit clădirea
(edificiul), desene de măsurări.
6.5 Материалы натурных обследований
конструкций (ведомость дефектов и повреж-
6.5 Materiale examinării de teren a construcţiilor (lista defectelor şi deteriorărilor,
NCM A.09.03-2014, pag 152
дений, фотофиксации повреждений, картысхемы дефектов и повреждений).
fotografiile deteriorărilor, cărţi-cheme ale
defectelor şi deteriorărilor).
6.6 Результаты вскрытия и испытания
строительных конструкций.
6.6 Rezultatele descoperirilor şi de încercare a elementelor construcţiilor.
6.7 Результаты определения фактических
нагрузок, действующих на строительные конструкции.
6.7 Rezultatele determinării sarcinilor reale care acţionează asupra elementelor construcţiilor.
6.8 Результаты поверочных
строительных конструкций.
расчетов
6.8 Rezultatele calculelor de verificare
ale elementelor construcţiilor.
6.9 Принципиальные технические решения
по усилению конструкций.
6.9 Sluţii tehnice principiale pentru consolidarea construcţiilor.
6.10 Список использованных основных
нормативных документов, технической литературы и документации.
6.10 Lista documentelor normative de
bază utilizate, literaturii tehnice de specialitate şi de documentare.
Пояснения к содержанию экспертного
заключения
Notă explicativă la conţinutul raportului de expertiză
Общие вопросы
Generalităţi
1. В заключении менее 8 страниц содержание (оглавление) не обязательно. При большом объеме (более 50 стр.) заключение рекомендуется делить на части. Каждую часть
следует комплектовать в виде отдельного тома (книги) с присвоением порядкового номера.
1. În raportul cu mai puţin de 8 pagini
cuprinsul nu este necesar (conţinutul). La un
volum mare (mai mult de 50 de pagini raportul este recomandat să fie aranjat pe capitole. Fiecare capitol trebuie să fie completat într-un volum separat (carte), atribuindui un număr de ordine.
2. Нумерация страниц отчета должна быть
сквозной; на странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставят. Рисунки и таблицы
располагаются на отдельных страницах и
включаются в общую нумерацию. Перечень
приложений и список использованных нормативных актов, документов, технической литературы и документов должны иметь сквозную
нумерацию.
2. Numerotarea paginilor raportului trebuie să fie consecutivă; la pagina 1 (pagina
de titlu) numărul de pagină nu este. Figurile
şi tabelele sunt situate pe pagini separate şi
sunt incluse în numerotarea totală. Lista
anexelor şi lista de acte normative, documente, literatură tehnică de specialitate şi
documente folosite trebuie să fie numerotate
consecutiv.
3. Разделы заключения должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах
всего заключения (части). Подразделы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах
каждого раздела. Номер подраздела должен
состоять из номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой, например: „2.1”
(первый подраздел второго раздела).
3. Capitolele raportului trebuie să fie
numerotate cu cifre arabe în întregul raport
(părţi). Subcapitolele trebuie să fie numerotate cu cifre arabe, în cadrul fiecărui capitol.
Numărul subcapitolului trebuie să fie format
din numărul capitolului şi numărul subcapitolului prin puncte, cum ar fi: "2.1" (primul
subcapitol al doilea capitol).
4 В содержании (оглавлении) последовательно перечисляются наименование заголовков разделов, подразделов и приложений, указывают номер страниц, на которых они помещены. Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в заключении.
4. În cuprins (conţinut) se enumerează
consecutiv denumirile titlurilor capitolelor,
subcapitolelor şi anexelor, se indică numărul
de pagini pe care acestea sunt amplasate.
Cuprinsul trebuie să includă toate titlurile
din raport.
5. На подписях технических экспертов и
5. Pe semnăturile experţilor tehnici şi ale
руководителя организации должны быть проставлены соответствующие печати.
NCM A.09.03-2014, pag 153
conducătorului organizaţiei trebuie să fie
aplicate ştampilele corespunzătoare.
Примерное содержание разделов экспертного заключения
Secţiuni de conţinut aproximativ opinia experţilor
1 Введение
1 Introducere
1.1 Основание для проведения работ по обследованию.
1.1 Temei pentru efectuarea lucrărilor de
examinare
1.2 Цель работы (для возможности дальнейшей эксплуатации, для проведения работ
по реконструкции объекта и т.д.).
1.2 Scopul lucrării (posibilitatea exploatării ulterioare, lucrări de reconstrucţie a
obiectului etc.).
1.3 Какие проведены обследования (предварительные – визуальные, детальные – инструментальные).
1.3 Care examinări s-au efectuat (preliminare - vizual, detaliate - instrumental).
1.4 Наличие проектной и исполнительной
документации, по которой строился объект
(рабочие чертежи акты на скрытые работы,
акт приемки объекта в эксплуатацию и т.д.).
1.5 Наличие эксплуатационной документации по объекту (технический паспорт, технический журнал по эксплуатации).
1.4 Prezenţa documentaţiei de proiect şi
de execuţie după care a fost construit obiectul (desene de execuţie,acte a lucrărilor ascunse, actul de recepţie a obiectului pentru
exploatare etc.).
1.5 Prezenţa documentaţiei de exploatare
a obiectului (paşaportul tehnic, jurnalul tehnic de exploatare).
1.6 Наличие материалов ранее проводившихся обследований строительных конструкций, а также обмерных работ.
2 Общие данные по зданию (сооружению)
и его краткая характеристика
1.6 Prezenţa de materiale ale examinărilor efectuate anterior pentru elementele construcţiei, precum şi lucrările de măsurare.
2 Informaţii generale cu privire la clădire
(edificiu) şi descrierea sa scurtă
2.1 Объемно – планировочные и конструктивные решения здания (сооружения). Уровень ответственности объекта.
2.1 Soluţiile de planificare şi constructive
ale clădirii (edificiului). Nivelul de responsabilitate a obiectului.
2.2 Срок эксплуатации.
2.3 Период строительства объекта, год ввода в эксплуатацию. Сведения о подрядных
строительных организациях.
2.4 Условия эксплуатации объекта: особенность технологического процесса (температурно - влажностный режим, гидроуборка,
вибрация и д.р.), характер и степень агрессивного воздействия среды на строительные конструкции.
3 Природные условия площадки
2.2 Termenul de exploatare.
2.3 Perioada de construcţie a obiectului,
anul de dare în exploatare. Informaţiile cu
privire la organizaţiile de construcţie de
subcontractare.
2.4 Condiţiile de exploatare a obiectului:
specificul procesului tehnologic (regimul de
temperatură şi umiditate, de dereticare
umedă, vibraţie etc.), caracterul şi gradul de
acţiune agresivă a mediului asupra elementelor construcţiilor.
3 Condiţiile naturale ale terenului
3.1 Краткое описание (характеристика)
площадки (месторасположение, рельеф, геоморфология, застроенность).
3.1 Scurtă descriere (caracteristica) a terenului (localizarea, relieful, geomorfologia,
gradul de construcţii).
3.2 Данные об инженерно – геологических
и гидрогеологических условиях площадки.
Особые условия площадки (сейсмичность, на-
3.2 Datele condiţiilor inginero-geologice
şi hidrogeologice ale terenului. Condiţiile
speciale ale terenului (seismicitate, prezenţa
NCM A.09.03-2014, pag 154
личие просадочных и набухающих грунтов,
подрабатываемых территорий, потенциально
– оползневых склонов и т.п.).
de soluri tasate şi umflate, pante cu potenţial
de surpare etc.).
3.3 Климатические условия площадки.
3.3 Condiţiile climatice ale terenului
4 Результаты обследования
4 Rezultatele examinării
4.1 Характеристика основания под фундаменты, расчетная сейсмичность здания (сооружения).
4.1 Caracteristica temeliei sub fundaţii,
seismicitatea de calcul a clădirii (edificiului).
4.2 Детальное описание дефектов и повреждений всех конструктивных элементов:
4.2 Descrierea detaliată a defectelor şi
deteriorărilor tuturor elementelor constructive:
а) степень и площадь повреждений защитных покрытий, кровли, гидроизоляции, полов;
a) gradul şi aria deteriorărilor a acoperirilor de protecţie, acoperişului, hidroizolării,
pardoselilor;
b) изменение цвета, наличие раковин и отколов в бетоне, нарушение сцепления арматуры с бетоном (устанавливается простукиванием);
c) смещение закладных деталей, деформации соединительных элементов и нарушение
сплошности узлов сопряжения конструкций;
b) schimbarea culorii, prezenţa de adâncituri şi spărturi în beton, dezlipirea armăturii de beton (se stabileşte prin ciocănire);
d) несоосность арматурных выпусков в соединительных элементах;
d) nealinierea axelor armăturilor în elementele de legătură ;
e) несоответствие площадок опирания
сборных элементов проектным размерам;
e) necorespunderea terenurilor de rezemare a elementelor fabricate dimensiunilor
de proiect;
f) наличие мокрых и масляных пятен, высолов, шелушения или выпучивания бетона,
участков оголения арматуры, трещин вдоль
арматуры, коррозии арматуры и закладных
деталей;
f) prezenţa de pete umede şi uleioase,
efloresenelor, decojirea sau umflarea betonului, de sectoare cu armătură dezgolită,
fisuri de-a lungul armăturii, coroziunea armăturii şi pieselor de înglobare;
g) наличие вертикальных и наклонных
трещин, заметных на глаз прогибов изгибаемых и внецентренно сжатых элементов;
g) prezenţa de fisuri verticale şi înclinate,
vizibile cu ochiul liber elemente îndoite şi
comprimate excentric;
h) ориентировочная прочность бетона;
c) dislocarea pieselor de înglobare, deformări ale elementelor de îmbinare şi încălcarea continuităţii nodurilor de racordare
a construcţiilor;
h) rezistenţa orientativă a betonului;
i) глубина нейтрализации бетона (абсолютная и по отношению к толщине защитного
слоя).
i) Adâncimea de neutralizare a betonului
(absolută şi relativă referitor la grosimea
stratului de protecţie).
4.3 Анализ причин повреждения конструкций:
4.3 Analiza cauzelor deteriorării construcţiilor:
а) дефекты, связанные с недостатками проекта – несоответствие расчетной схемы действительным условиям работы, отклонения от
норм и др.;
a) defectele cauzate de neajunsurile proiectului – necorespunderea schemei de calcul cu condiţiile de funcţionare reale, abaterile de la norme etc.;
b) дефекты изготовления или воздействия –
отклонения от проектных геометрических
b) defecte de fabricaţie sau de expunere abateri de la dimensiunile geometrice de
размеров, снижение прочности и плотности
бетона по сравнению с проектными, нарушение армирования и смещение закладных деталей, недостаточная толщина защитного слоя
бетона, каверны, трещины, отсутствие или
некачественное выполнение антикоррозионной защиты, футеровок, экранов, гидроизоляции и т.д.;
c) дефекты монтажа сборных конструкций
– смещение от проектного положения, недостаточная площадь опирания, неточная подгонка узлов сопряжения, низкое качество
монтажных соединений и последующей их
закладки, некачественное выполнение сварных соединений, механические повреждения
в виде трещин и сколов бетона;
NCM A.09.03-2014, pag 155
proiect, reducerea rezistenţei şi densităţii
betonului comparativ cu cele de proiect, încălcarea armării şi dislocarea pieselor de
înglobare, grosimea insuficientă a stratului
protector de beton, caverne, fisuri, lipsa sau
executarea necalitativă a protecţiei împotriva coroziunii, căptuşelilor, hidroizolării etc.;
c) defecte de montaj a construcţiilor prefabricare - dislocarea de la poziţia de proiect, suprafaţă de reazem insuficientă, ajustarea insuficientă nodurilor de racordare,
calitatea scăzută îmbinărilor de montare şi
tencuirii lor ulterioare, executarea necalitativă a îmbinărilor sudate, deteriorări mecanice cum ar fi fisuri şi exfoliere a betonului;
d) механические повреждения от нарушения правил эксплуатации: пробивка отверстий, проемов с обнажением и вырезкой арматуры, механическое повреждение бетона, обнажение арматуры для крепления оборудования, образование трещин и сколов бетона от
ударов при перемещении грузов и при работе
оборудования;
e) повреждения от непредусмотренных
проектом статических и динамических силовых воздействий, развитие чрезмерных деформаций (прогибов), трещин, как правило,
поперечных и наклонных в изгибаемых, внецентренно-сжатых, внецентренно-растянутых
и растянутых элементах, продольных и наклонных сжатых элементах.
d) deteriorări mecanice din încălcarea regulilor de exploatare: executarea găurilor,
deschideri cu dezgolirea şi tăierea armăturii,
deteriorarea mecanică a betonului, dezgolirea armăturii pentru montarea echipamentelor, formarea fisurilor şi exfolierilor betonului de la şocurile de deplasarea greutăţilor şi
de la funcţionarea echipamentelor;
e) deteriorările cauzate de sarcinile statice şi dinamice neprevăzute de proiect, dezvoltarea de deformări excesive (curburi),
fisurile, de obicei, transversale şi înclinate în
elementele îndoite, excentric comprimate,
excentric întinse şi întinse, elementele
comprimate longitudinale şi înclinate.
4.4 Степень коррозии арматуры: характер,
цвет и плотность продуктов коррозии, площадь пораженной поверхности, глубина коррозионных повреждений.
4.4 Gradul de coroziune a armăturii: caracterul, culoarea şi densitatea produselor de
coroziune, aria suprafeţei afectată, adâncimea deteriorărilor de coroziune.
4.5 Степень коррозионного износа стали
закладных деталей.
4.5 Gradul uzurii de coroziune a pieselor
de înglobare din.
4.6 Техническое состояние строительных
конструкций по зонам, участкам, отделениям.
4.6 Starea tehnică a elementelor construcţiilor pe zone, sectoare, diviziuni.
4.7 Данные о фактических нагрузках на
конструкции в момент их обследования. Результаты выполненных поверочных расчетов
строительных конструкций.
4.7 Datele cu privire la sarcinile reale pe
construcţii la momentul examinării lor. Rezultatele calculelor de verificare a elementelor construcţiilor.
4.8 Сопоставление строительных технических решений существующего объекта с проектной документации, по которой он строился
и требованиями действующих нормативных
документов.
4.9 Категорийная оценка технического состояния строительных конструкций здания
4.8 Compararea soluţiilor tehnice a obiectului existent cu documentaţia de proiect
după care a fost construit şi cerinţele documentelor normative în vigoare.
4.9 Evaluarea după categorie a stării tehnice a elementelor construcţiilor clădirii
NCM A.09.03-2014, pag 156
(сооружения) в целом.
(edificiului) în totalitate.
5 Выводы и рекомендации
5 Concluzii şi recomandări
5.1 Выводы.
5.1 Concluzii.
5.1.1 Категорийная оценка технического
состояния строительных конструкций здания
или сооружения.
5.1.1 Evaluarea după categorie a stării
tehnice a elementelor construcţiilor clădirii
sau edificiului.
5.1.2 Причины снижения категории несущей способности строительных конструкций.
5.1.2 Cauzele scăderii categoria capacitaţii portante a elementelor construcţiilor.
5.1.3 Условия обеспечения долговечности и
надежности несущих строительных конструкций, а также дальнейшей эксплуатации здания
или сооружения.
5.1 3 Condiţiile de asigurare durabilităţii
şi fiabilităţii a elementelor portante ale construcţiilor structurilor purtătoare, de asemenea exploatării ulterioare a clădirii sau edificiului.
5.2 Рекомендации.
5.2 Recomandări
5.2.1 Рекомендации по устранению дефектов, ремонту, усилению, восстановлению и
антикоррозионной защите конструкций.
5.2 1 Recomandări de înlăturare a defectelor, reparaţie, consolidare, reabilitare şi
protecţia anticorozivă a construcţiilor.
5.2.2 Рекомендации по устранению причин,
способствующих разрушению конструкций
(восстановление систем вентиляции, гидроуборки, ливневой канализации, очистке от
пыли и т.п.).
5.2.2 Recomandări de înlăturare a cauzelor care duc la distrugerea construcţiilor
(restabilirea sistemelor de ventilaţie, canalizare de precipitaţii, de îndepărtare a prafului
etc.).
5.2.3 Указания о необходимости ограничения нагрузок или о полной разгрузке конструкций.
5.2.3 Indicaţii despre necesitatea de limitare a sarcinilor sau descărcarea completă
a construcţiilor.
5.2.4 Рекомендации о необходимости ограждения аварийных участков, установке предупредительных знаков, обеспечивающих
нормальную эксплуатацию оборудования и
безопасное нахождение людей.
5.2.4 Recomandări despre necesitate de
îngrădire a sectoarelor accidentate, instalarea de semne de avertizare care asigură exploatarea normală a echipamentului şi siguranţa aflării oamenilor.
5.2.5 Рекомендации соответствующим
службам организации(предприятия):
5.2.5 Recomandări serviciilor respective
ale organizaţiei (întreprinderii):
- о необходимости постоянного контроля за
состоянием строительных конструкций для
своевременного принятия решений во избежание возникновения аварийных ситуаций.
- despre necesitatea de monitorizare constantă asupra stării elementelor construcţiilor pentru luarea deciziilor în timp util în
scopul de a evita apariţia situaţiilor de accident.
- despre efectuarea monitorizării tehnice
a obiectului.
- о проведении технического мониторинга
объекта.
5.2.6 Другие рекомендации.
5.2.6 Alte recomandări.
6. Приложения.
6 Anexe.
Перечень
прило-
жений см. выше содержание (разделы) экспертного заключения.
Lista anexelor
este dată în cuprinsul (capitolele) raportului
de expertiză de mai sus.
NCM A.09.03-2014, pag 157
ПРИЛОЖЕНИЕ G (справочное)
КЛАССИФИКАЦИЯ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫХ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ
В КОНСТРУКЦИЯХ (ОЦЕНКА ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ)
ANEXA G (informativă)
CLASIFICAREA DEFECTELOR ŞI DETERIORĂRILOR ÎN CONSTRUCŢII (EVALUARE
DUPĂ INDICII EXTERIORI)
Таблица G.1 Железобетонные конструкции [1.13, 1.14]
Tabel G.1 Construcţii din beton armat [1.13, 1.14]
1
2
Вид дефектов и повреждений
Tipuri de defecte şi deteriorări
Волосяные трещины с
заплывшими берегами,
не имеющие чёткой
ориентации, появляющиеся при изготовлении, в основном на
верхней поверхности.
Fisuri capilare cu maluri
afinate, care n-au orientare precisă şi apar la fabricare, de obicei, pe faţa
exterioară.
Волосяные трещины
вдоль арматуры, иногда
след ржавчины на поверхности бетона
Fisuri capilare de-a lungul armaturii, uneori urme de rugină pe suprafaţa
betonului.
Возможные причины появления
Cauzele (posibile) de apariţie
Возможные последствия
Consecinţe posibile
Усадка в результате принятого режима тепловлажностной обработки, состава
бетонной смеси, свойств
цемента и т.п.
Contracţie de la regimul de
tratare umido-termică stabilit, compoziţia amestecului de
beton utilizat, proprietăţile
cimentului si etc.
На несущую способность не
влияют. Могут снизить долговечность
La capacitatea portantă nu influenţează. Poate fi micşorată durabilitatea.
а) Коррозия арматуры (слой
коррозий не более 0,5 мм)
при потере бетоном защитных свойств (например, при
карбонизации).
b) Раскалывание бетона при
нарушении сцепления с арматурой
а) Coroziunea armaturii
(stratul coroziunii maximal 0,5 mm), сând betonul pierde
proprietăţile de protecţie( de
exemplu, prin carbonatare);
b) Crăparea betonului din
cauza încălcării aderenţei cu
armatura).
а) Снижение несущей способности до 5%.
Снижение долговечности.
b) Возможно снижение несущей
способности. Степень снижения
зависит от многих факторов и
должна оцениваться с учётом
наличия других дефектов и результатов поверочного расчёта.
a) Reducerea durabilităţii şi micşorarea capacităţii portante până
la 0,5% ;
b) Micşorarea capacităţii portante (posibil). Gradul micşorării
depinde de mai mulţi factori şi se
estimează cu considerarea altor
defecte şi de rezultatele calcului
de verificare.
NCM A.09.03-2014, pag 158
Таблица G.1 (продолжение)
Tabel G.1 (continuare)
3
Вид дефектов и повреждений
Tipuri de defecte şi deteriorări
Сколы бетона
Spargeri în beton.
Возможные причины появления
Cauzele (posibile) de apariţie
Возможные последствия
Consecinţe posibile
Механические воздействия
Acţiuni mecanice.
При расположении:
а) в сжатой зоне – снижение несущей способности за счёт
уменьшения площади сечения;
b) в растянутой зоне – на несущую способность не влияют.
Dacă sunt amplasate:
a) în zona comprimată- reducerea
capacităţii portante din cauza
micşorării ariei secţiunii transversale;
b) în zona întinsă – la capacitatea portantă nu acţionează.
Снижение несущей способности за счёт снижения прочности
бетона до 30 %.
Reducerea capacităţii portante
din cauza micşorării rezistenţei
betonului până la 30%.
Снижение несущей способности в зависимости от толщины
слоя коррозии и объёма выключенного из работы бетона сжатой зоны. Уменьшение несущей
способности нормальных сечений в результате нарушения
сцепления арматуры. Степень
снижения оценивают расчётом.
При расположении на опорных
участках – состояние конструкции аварийное.
Scăderea capacităţii portante în
dependenţă de grosimea stratului
de coroziune şi a volumului de
beton exclus din acţionare în zona
comprimată. Micşorarea capacităţii portante secţiunilor normale
în rezultatul dereglării aderenţei
armaturii de beton. Gradul scăderii se estimează prin calcul. Dacă
scăderea se află în zonele de reazem – starea construcţiei este în
stare de avarie.
4
Промасливание бетона
La impregnarea betonului
cu lubrifianţi
Технологические протечки
Infiltraţii tehnologice
5
Трещины вдоль арматурных стержней не более 3 мм
Fisuri de-a lungul barelor
de armatură max. 3,0 mm
Развиваются в результате
коррозии арматуры из волосяных трещин (см. пункт
2 таблицы). Толщина продуктов коррозии не более 3
мм
Se dezvoltă din cauza coroziunii armaturii din fisuri microscopice( vezi în p.2 al tabelului). Grosimea stratului
produselor coroziunii max.
3,0 mm.
NCM A.09.03-2014, pag 159
Таблица G.1 (продолжение)
Tabel G.1 (continuare)
6
7
Вид дефектов и повреждений
Tipuri de defecte şi deteriorări
Отслоение защитного
слоя бетона
Defolierea stratului de
protecţie a betonului
Нормальные трещины в
изгибаемых конструкциях и растянутых элементах конструкций
шириной раскрытия для
стали классов:
- А-I – более 0,5 мм;
- А-II, A-III, A-IIIB,
A-IV – более 0,4 мм;
- в остальных случаях –
более 0,3 мм
Fisuri verticale (normale
) în construcţii încovoiate
şi în elementele întinse a
construcţiilor cu mărimea
deschiderii pentru oţeluri
-A-I - nu mai mari de 0,5
mm;
- А-II, A-III, A-IIIB,
AIV – nu mai mari de 0,4
mm;
-în alte cazuri – nu mai
mari de 0,3 mm.
Возможные причины появления
Cauzele (posibile) de apariţie
Возможные последствия
Consecinţe posibile
Коррозия арматуры (дальнейшее развитие дефектов
см. пункты 2 и 5 таблицы )
Coroziunea armaturii (dezvoltarea ulterioară a defectelor vezi p. 2 şi 5 a acestui tabel).
Снижение несущей способности в зависимости от уменьшения площади сечения арматуры
в результате коррозии и уменьшения размеров поперечного
сечения сжатой зоны. Снижение прочности нормальных сечений в результате нарушения
сцепления арматуры с бетоном.
При расположении дефектов на
опорном участке – аварийное
состояние.
Scăderea capacităţii portante din
cauza micşorării suprafeţei transversale a armaturii în rezultatul
micşorării dimensiunilor secţiunii
transversale a zonei comprimate.
Scăderea rezistentei secţiunilor
normale în rezultatul dereglării
aderenţei armaturii de beton. Dacă defectele sunt amplasate în zona de sprijin(reazem) - este în stare de avarie.
Снижение долговечности, недостаточная несущая способность.
Reducerea durabilităţii, capacitatea portantă este insuficientă.
Перегрузка конструкций,
смещение растянутой арматуры. Для преднапряжённых конструкций – малое
значение натяжения арматуры при изготовлении.
Supraîncărcarea construcţiilor, deplasarea (dislocarea)
armaturii întinse.
Pentru construcţii pretensionate – tensionarea mică a
armaturii în timpul fabricării.
NCM A.09.03-2014, pag 160
Таблица G.1 (продолжение)
Tabel G.1 (continuare)
Вид дефектов и повреждений
Tipuri de defecte şi deteriorări
То же, что и в пункте 7
таблицы, но имеются
трещины с разветвлёнными концами.
Se repetă aliniatul 7 al
acestui tabel, dar au loc
fisuri cu capetele ramificate (bifurcate, penate).
Возможные причины появления
Cauzele (posibile) de apariţie
Перегрузка конструкций в
результате снижения прочности бетона или нарушения сцепления арматуры с
бетоном.
Supraîncărcarea construcţiilor din cauza micşorării rezistenţei betonului sau dereglării aderenţei armaturii de
beton.
9 Наклонные трещины со Перегрузка конструкций.
смещением участков
Нарушение анкеровки арбетона относительно
матуры.
друг друга и наклонные Supraîncărcarea construcţiiтрещины, пересекающие lor. Dereglarea ancorării
арматуру.
armaturii.
Fisuri înclinate cu deplasarea zonelor de beton, şi
fisuri înclinate care traversează armatura.
10 Относительные прогиПерегрузка конструкций
бы, превышающие для:
Supraîncărcarea construcţii- преднапряжённых
lor..
стропильных ферм –
1/700;
- преднапряжённых
стропильных балок –
1/300;
- плит перекрытий и покрытий – 1/150.
Săgeţi relative, cu raportul depăşit pentru: - ferme
de acoperire precomprimate - 1/700; bălci de
acoperire precomprimate
-1/300; plăci de planşee şi
acoperiri -1/150;
11 Повреждение арматуры Механические воздействия,
и закладных деталей
коррозия арматуры.
(надрезы, вырывы и
Acţiuni mecanice,coroziunea
т.п.).
armaturii.
Deteriorarea armaturii şi
pieselor înglobate (tăieturi, crestături, smulgeri
şi etc.).
8
Возможные последствия
Consecinţe posibile
Возможно аварийное
состояние.
Starea de avarie (posibilă).
Аварийное состояние
Starea de avarie.
Аварийное состояние. Степень
опасности определяется в зависимости от наличия других повреждений и дефектов (например, также при наличии дефекта по пункту 7 таблицы).
Stare de avarie. Gradul de pericol
se determină în dependenţă de
prezenţa şi altor deteriorări şi defecte (de exemplu, prezenţa unui
defect indicat în aliniatul 7 din
tabel).
Снижение несущей способности пропорционально уменьшению площади сечения.
Reducerea capacităţii portante în
proporţionalitate cu micşorarea
secţiunii transversale.
NCM A.09.03-2014, pag 161
Таблица G.1 (продолжение)
Tabel G.1 (continuare)
12
13
14
15
16
Вид дефектов и повреждений
Tipuri de defecte şi deteriorări
Выпучивание сжатой
арматуры, продольные
трещины в сжатой зоне,
шелушение бетона сжатой зоны.
Flamajul (umflarea) armaturii comprimate, fisuri
longitudinale în zona
comprimată, exfolierea
betonului în zona comprimată.
Уменьшение площадок
опирания конструкций
по сравнению с проектными.
Scăderea ariei de sprijin
a construcţiilor în comparaţie cu aceea de proiect.
Разрывы или смещения
поперечной арматуры в
зоне наклонных трещин.
Ruperi şi dislocări a armaturii transversale în
zona cu fisuri înclinate.
Отрыв анкеров от пластин закладных деталей,
деформации соединительных элементов, расстройство стыков.
Ruperea ancorajului de la
plăci a pieselor încorporate, deformarea elementelor de îmbinare, dezorganizarea îmbinărilor.
Трещины силового характера в стенах и перекрытиях монолитных
конструкций, появляющиеся после снятия
опалубки или спустя
некоторое время.
Fisuri cu caracter de forţă în pereţi şi planşee în
construcţii de monolit,
care apar peste un timp
după decofrare.
Возможные причины появления
Cauzele (posibile) de apariţie
Возможные последствия
Consecinţe posibile
Перегрузка конструкций.
Supraîncărcarea construcţiilor.
Аварийное состояние.
Starea de avarie.
Ошибки при изготовлении
и монтаже.
Eronări la fabricare şi montaj.
Степень снижения несущей
способности определяется расчётом.
Gradul de reducere a capacităţii
portante se determină prin calcul.
Перегрузка конструкций.
Supraîncărcarea construcţiilor.
Аварийное состояние.
Stare de avarie.
Наличие воздействий, не
предусмотренных при проектировании.
Prezenţa acţiunilor neprevăzute de proiect.
Аварийное состояние.
Stare de avarie.
Температурно-усадочные
усилия, возникающие при
условиях стесняющих деформации.
Acţiunile temperaturilor şi de
tasări, care apar de la condiţii de deformaţii
destrangulare.
При раскрытии больше допустимого – снижение долговечности. Влияние на жёсткость и
прочность оценивается расчётом.
Când deschiderea fisurilor este
mai mare decât admisibilă – durabilitatea scade. Influenţa asupra rigidităţii si rezistenţei se estimează prin calcul.
NCM A.09.03-2014, pag 162
Таблица G.2 Стальные конструкции [1.13]
Tabelul G.2 Construcţii metalice [ 1.13]
Вид дефектов и повреждений
Tipuri de defecte şi deteriorări
Отклонения от геометрических размеров
(размеров сечений, длин элементов, генеральных размеров конструкций), принятых
в проекте, способствующие ослаблению
элементов и внецентренному приложению
нагрузок
Abateri de la dimensiuni geometrice (dimensiunea secţiunilor transversale, lungimea elementelor, dimensiuni generale a construcţiilor) adoptate în proiect, care contribuie la
slăbirea elementelor şi la aplicarea eforturilor
de încărcări excentrice.
Расцентровка и неточная подгонка элементов в узлах сопряжений.
Decalaj si nepotrivirea elementelor în noduri
de racordare.
Искривления элементов металлических
конструкций, превышающие допустимые.
Curbarea elementelor construcţiilor metalice
cu depăşirea toleranţelor admisibile.
Местные погибы элементов металлических
конструкций.
Deflexii locale a elementelor construcţiilor
metalice.
Отклонения металлических конструкций от
проектного положения.
Abateri de la poziţia de proiect a construcţiilor metalice.
Вырезы, ослабляющие сечения элементов.
Tăieturi (scobituri), care provoacă slăbirea
secţiunilor transversale a elementelor.
Хрупкие и усталостные трещины в основном металле.
Fisuri fragile şi oboseală în metalul de bază.
Возможные причины появления
Cauzele de apariţie (posibile)
Ошибки при изготовлении и монтаже металлических конструкций из-за несоблюдения допусков.
Greşeli la fabricare şi montaj a construcţiilor metalice din cauza nerespectării toleranţei de execuţie si montaj.
Ошибки проектирования, нарушения точности
при изготовлении и монтаже.
Greşeli de proiectare, încălcări de precizie la fabricare şi montaj.
Отсутствие правки металла перед изготовлением конструкций, появление остаточных сварных напряжений, нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации
металлических конструкций.
Absenţa îndreptării preventive a elementelor metalice înainte de fabricarea construcţiilor, apariţia
tensiunilor de remanenţă de sudură, încălcarea
regulilor de transportare, depozitare, montaj şi
exploatare a construcţiilor metalice.
Нарушения правил транспортировки, хранения,
монтажа и эксплуатации металлических конструкций.
Încălcarea regulilor de transportare, depozitare,
de montaj şi exploatare a construcţiilor metalice.
Нарушения точности при изготовлении и монтаже; нарушения правил эксплуатации.
Încălcarea preciziei în procesul fabricării şi montaj; încălcarea regulilor de exploatare.
Нарушения правил эксплуатации.
Încălcarea regulilor de exploatare.
Конструктивные недоработки, неправильный
выбор марки стали при эксплуатации конструкций в условиях вибрационных и динамических нагрузок.
Neajunsuri constructive, alegeri greşite a claselor
(mărcilor) de oţel în construcţii care funcţionează
în condiţii de acţiuni dinamice şi de vibrare.
NCM A.09.03-2014, pag 163
Таблица G.2 (продолжение)
Tabel G.2 (continuare)
Вид дефектов и повреждений
Tipuri de defecte şi deteriorări
Расстройство болтовых и заклёпочных соединений.
Distrugerea îmbinărilor cu şuruburi şi nituri.
Разрушение защитных покрытий и коррозия металла.
Distrugerea acoperirilor de protecţie şi coroziunea metalului.
Деформации конструкций.
Deformaţia construcţiilor.
Трещины в сварных швах.
Fisuri în cordoane de sudură.
Возможные причины появления
Cauzele de apariţie (posibile)
Конструктивные недостатки, не учтены особенности силового нагружения.
Neajunsuri constructive, nu a fost luat în considerare specificul forţelor de încărcare.
Низкое качество защитных материалов, их неправильный выбор, нарушение правил эксплуатации.
Calitatea inferioară a materialelor de protecţie,
alegerea lor greşită, încălcarea regulilor de exploatare.
Неравномерные осадки и крены фундаментов,
температурные воздействия, нарушение правил
эксплуатации.
Tasări şi înclinări neuniforme a fundaţiilor, acţiuni de temperaturi,încălcarea regulilor de exploatare.
Конструктивные недоработки, влияние остаточных сварных напряжений из-за нарушения
режима сварки.
Neajunsuri constructive, influenţa tensiunilor remanente de sudură din cauza încălcării regimului
de sudură.
NCM A.09.03-2014, pag 164
Таблица G.3 Каменные и армокаменные конструкции
Характерные
деформации
здания и элементов конструкции, вид
повреждений
(трещин)
Эскиз повреждений на фасадах и элементах конструкции
Возможные
причины появления повреждений
Повреждения общего характера [1.35, 4.8, 6.8]
1 Деформации в
виде прогиба
здания. Кривые
(близкие к параболическим),
обрисованные
сетью трещин,
расширяющихся книзу и наклоненных к
центральной
оси здания.
Слабое грунтовое основание в
средней части
здания, замачивание просадочных грунтов и
др.
2 Деформации в
виде выгиба
здания. Кривые
(близкие к параболическим),
обрисованные
сетью трещин,
расширяющихся кверху и наклоненных к
краям здания.
Слабое грунтовое основание
под крайними
частями здания,
замачивание
грунтов (просадочных); наличие под средней
частью здания
малосжимаемого грунта, инородных включений (валуны,
старый фундамент и др.)
NCM A.09.03-2014, pag 165
Таблица G.3 (продолжение)
3 Деформация в
виде перекоса
здания или отдельных стен.
Значительные
наклонные
трещины и отслоение лещадок на большой
площади поверхности стен
Наличие слабого грунтового
основания в
торце здания
или участка дополнительного
замачивания
грунтов (просадочных)
4 Деформация в
виде кручения
коробки здания
Аварийное замачивание
грунтового основания в угловой части здания.
5 Деформация в
виде разлома
задания
Аварийное замачивание
грунтов основания на различных участках
пятна застройки
здания;
Жёсткая подпирающая опора в
грунте основания.
NCM A.09.03-2014, pag 166
Таблица G.3 (продолжение)
6 Деформация в
виде крена здания
Наличие слабого грунтового
основания участка замачивания грунтов
(просадочных)
вдоль одной из
стен здания и
др.
Повреждения локального характера [1.21, 4.8, 9.1]
7
Многочисленные беспорядочно направленные трещины (износ
свыше 40 %)
7
а
Почти вертикальные
трещины, идущие в
основном по швам
кладки (износ не более 40 %)
Несоответствие
несущей способности существующей кладки на сжатие её
фактической
длительной нагрузке, в связи с
надстройкой
здания или с
увеличением
нагрузок на перекрытие при
реконструкции
здания; некачественное выполнение кладки, недостаточность поперечных связей, что
при деформациях создаёт угрозу обрушения
перекрытия.
NCM A.09.03-2014, pag 167
Таблица G.3 (продолжение)
8
Деформация наружной стены. Трещины в
стене
Неравномерные
деформации
грунтов основания фундамента
9
Отрыв наружной продольной несущей стены здания от поперечных конструкций здания. Вертикальная
трещина в их примыканиях
Сейсмическое
воздействие
[9.1]
1
0
В наружных и внутренних несущих стенах образуются косые
и крестообразные
трещины
1
1
Повреждения каменных простенков здания. В простенках помимо трещин часто
расслаивается кладка.
1 – отклонение верха стены от вертикали;
2- выпучивание средней части стены после
разрушения связей
Сейсмическое
воздействие;
Деформация
грунта основания [9.1]
Относительно узкие простенки
Более широкие простенки
Сейсмическое
воздействие
[9.1]
NCM A.09.03-2014, pag 168
Таблица G.3 (продолжение)
1
2
Повреждения перемычки и каменной
кладки над перемычкой. В узлах возле перемычек образуются
выколы и даже обрушения.
Сейсмические
воздействия
[9.1]
а, б – повреждение перемычки;
в - е – повреждение кладки под перемычкой
1
3
Смещение плит перекрытий и повреждение кладки стен. В
местах сопряжения
стальных и железобетонных конструкций
(балки перекрытия,
обвязки) с каменной
кладкой образуются
различные выколы,
расслоения, раздавливания и другие повреждения.
Сейсмические
воздействия
[9.1]
а – сдвиг по бетонной подкладке;
б – разрушение кладки в местах опирания
плит;
в – вырыв конца плиты из кладки стены
1
4
Повреждение конструкций в лестничной
клетке.
В местах сопряжения
стальных и железобетонных конструкций
(элементы лестничных клеток и лифтовых шахт) с каменной
кладкой образуются
различные выколы,
расслоения, раздавливания и другие повреждения.
Сейсмические
воздействия
[9.1]
NCM A.09.03-2014, pag 169
Таблица G.3 (продолжение)
а – основные места повреждений кладки и
конструкций лестниц;
б – повреждение над дверным проёмом
1
5
Возможные повреждения глухих участков
стен.
В угловых соединениях и крестообразных
пересечениях стен образуются вертикальные и ступенчатые (по
шву кладки) трещины
и нарушения моноа - в – трещины; г – расслоение кладки в
литности кладки
средней части стены; 1 – дверной проём; 2 –
вентиляционный канал
Сейсмические
воздействия
[9.1]
NCM A.09.03-2014, pag 170
Tabelul G.3 Construcţii din zidărie de piatră şi construcţii armate de zidărie de piatră
Deformaţii caracteristice a clădirilor şi a elementelor de construcţie,
tipuri de deteriorări (fisuri).
Desenul (schiţa) deteriorărilor pe faţade şi în elementele construcţiei.
Cauzele de
apariţie a deteriorărilor (posibile).
Deteriorări cu caracter comun [1.35, 4.8, 6.8]
1
Deformaţii în formă de o săgeată a
clădirii. Curbe
(aproape parabolice), desenate în
formă de plase din
fisuri, extinse în jos
şi înclinate faţă de
axa centrală a clădirii.
Solul slab de
fundaţie în mijlocul clădirii,
înmuierea pământului sensibil la umezire şi
etc.
2
Deformaţii în formă de contracurbă.
Curbe (aproape parabolice), ca un desen în formă de
plase de fisuri, extinse în sus şi înclinate spre marginile
clădirii.
Solul slab de
fundaţie sub părţile de la marginea clădirii, înmuierea pământului (sol sensibil la umezire);
prezenţa sub
partea de mijloc
a clădirii a solului puţin compresibil, incluziuni (teren cu
bolovani, un
fundament vechi
şi etc.)
NCM A.09.03-2014, pag 171
Tabelul G.3 (continuare)
3
Deformaţii în forma de strâmbare
(deviere) a clădirii
sau a pereţilor separat. Fisuri (crăpături) semnificative
înclinate şi defolierea (cojirea)
lespedelor pe o suprafaţă mare a pereţilor
Prezenţa solului slab de
fundaţie
în
capătul clădirii
sau a sectorului cu umezirea adăugătoare a solului
(soluri sensibile la umezire).
4
Deformaţia în tip
de torsiune a scheletului clădirii.
Umezirea avariată a solului
tălpii fundaţiei
în colţul clădirii.
5
Deformaţia în tip
de rupere a clădirii.
Umezirea avariată a terenurilor de fundaţie în diferite
zone a clădirii.
Prezenţa suportul rigid de
susţinere
în
terenul
de
fundaţie.
NCM A.09.03-2014, pag 172
Tabelul G.3(continuare)
6
Deformaţia în
mod de înclinare
a clădirii.
Prezenţa solului
slab de fundaţie
în zona supusă
umezirii, (soluri
sensibile la
umezire), de-a
lungul unui perete a clădirii şi
etc.
Deteriorări cu caracter local [1.21, 4.8, 9.1]
7
Fisuri numeroase, orientate în dezordine (uzura
mai mare de 40%)
7а
Fisuri aproape verticale,
care trec în principiu pe
rosturile zidăriei (uzura
nu depăşeşte 40%).
Nepotrivirea
capacităţii portante a zidăriei
existente la
compresiune cu
sarcina ei continuă,din cauza
structurii clădirii
sau de la creşterea sarcinilor pe
planşee în timpul reconstrucţiei clădirii; zidărie cu performanţă slabă; insuficienţa legăturilor transversale, care din
cauza deformaţiilor creează un
risc de prăbuşire
a planşeului.
NCM A.09.03-2014, pag 173
Tabelul G.3 (continuare)
8
Deformaţia peretelui exterior. Fisuri în perete.
Deformaţii
neuniforme a
solurilor terenului de fundaţie.
9
Ruperea peretelui portant
longitudinal de la construcţii transversale a
clădirii. Fisură (crăpătură) în zona de contactare.
Solicitare seismică.
1 – deviere dintre partea de sus a peretelui şi
linia verticală;
2- umflare (flamaj) în mijlocul peretelui după
deteriorarea legăturilor.
10
În pereţii exteriori şi interiori să formează fisuri
înclinate şi fisuri în formă de cruce.
11
Deteriorarea pereţilor
intermediari de piatră a
clădirii. În pereţi, în afară
de fisuri, foarte des se
stratifică zidăria
Solicitare seismică; deformaţia solului a
tălpii de fundaţie[9.1].
Pereţi intermediari relativ înguşti
Pereţi intermediari mai groşi
Solicitare seismică [9.1]
NCM A.09.03-2014, pag 174
Tabelul G.3(continuare)
12
Deteriorări ale buiandrugului şi a zidăriei de piatră deasupra buiandrugului. În noduri lângă buiandrugi se formează
despicări (desprinderi) şi
chiar prăbuşiri.
Solicitări seismice [9.1]
а, d– deteriorarea buiandrugului;
b - f– deteriorarea zidăriei sub buiandrug.
13
Dislocarea plăcilor de
planşee şi deteriorarea
zidăriei pereţilor. În locurile racordării construcţiilor metalice şi de beton
armat (bălci de planşeu,
de legătură) cu zidărie de
piatră se formează diferite despicături (desprinderi), stratificări, striviri
şi alte deteriorări.
Solicitări seismice [9.1]
а – deplasarea pe suport de beton; b - distrugerea zidăriei în locurile de sprijin a plăcilor; c) –
smulgerea unui capăt de placă din zidăria peretelui.
NCM A.09.03-2014, pag 175
Tabelul G.3 (continuare)
14
Solicitări seismice [9.1].
Deteriorarea construcţiilor în casa scării. În locurile racordării construcţiilor metalice şi de beton
armat (elemente de casă a
scărilor şi puţuri de ascensor) cu zidăria de piatră se formează diferite
despicări (desprinderi),
stratificări, striviri şi alte
deteriorări.
а – locurile principale de deteriorare a zidăriei
şi a construcţiilor scărilor;
b - deteriorarea de asupra golului de uşă.
15
Deteriorări posibile în
pereţii plini. În îmbinări
de colţ şi la intersecţii a
pereţilor se formează fisuri verticale şi treptate
(în rostul de zidărie) şi se
defectează caracterul de
monolit.
Solicitări seismice [9.1]
а - c– fisuri; d – stratificarea zideriei în mijlocul peretelui; 1 – gol de uşă; 2- canal de ventilare.
NCM A.09.03-2014, pag 176
Таблица G.4 Основания и фундаменты мелкого заложения [1.13], [6.15]
TabelulG1.4 Terenuri de fundaţii şi fundaţii puţini adânci [1.13, 6.15]
Вид дефектов и повреждения, осадки
Tipuri de defecte şi deteriorări, tasări apărute
Осадка от уплотнения
грунта.
Tasare de la compactarea
solului.
Возможные причины появления
Cauzele de apariţie(posibile)
- выклинивание отдельных слоёв грунта в пределах контура здания;
- despănuirea straturilor separate de pământ în limita conturului
clădirii;
- линзообразное залегание отдельных видов грунта;
- aflarea straturilor separate de sol în formă de lentilă;
- неодинаковая мощность слоёв грунта, залегающих в основании;
- grosimi diferite a straturilor de sol, situate în talpa de fundaţii;
- неодинаковая плотность грунта или неравномерное распределение в грунте различных включений (торф и др.);
- densitatea neuniformă a solului sau distribuţia inegală a incluziunilor diferite în sol (tufă şi etc.);
- неодинаковые нагрузки на отдельные фундаменты и неодинаковые размеры фундаментов при равных контактных давлениях;
- solicitări diferite la fundaţii individuale şi dimensiuni diferite a fundaţiilor la care acţionează o presiune egală de contact;
- неодинаковое влияние соседних фундаментов на осадку фундаментов в средних и крайних частях сооружения;
- influenţa diferită a fundaţiilor vecine la tasarea fundaţiilor în părţile de mijloc şi la capele instalaţii;
- неодновременное загружение фундаментов в период постройки сооружения;
- încărcarea nesimultană a fundaţiilor în timpul de constructive a
instalaţiei;
- загружение отдельных фундаментов нагрузкой меньше проектной;
- încărcarea fundaţiilor individuale cu sarcină mai mică prevăzută de
proiect;
- неодинаковое набухание грунта вследствие причин, указанных
в п.п. 1 - 4;
- umflarea inegală a solului din motivele menţionate în alineatele 14;
NCM A.09.03-2014, pag 177
Таблица G.4 (продолжение)
Tabelul G.4 (continuare)
Вид дефектов и
повреждения, осадки
Tipuri de defecte şi deteriorări, tasări apărute
Вспучивание фундаментов из-за набухания
грунта при уплотнении
под нагрузкой.
Creşterea fundaţiilor din
cauza umflării solului la
compactarea sub sarcină.
Осадка разрушения, с
пластическими деформациями.
Осадка разрушения
вследствие нарушения
структуры грунта при
производстве работ.
Tasarea de distrugere, cu
deformaţii elastice. Tasarea de distrugere, ca urmare nerespectării structurii terenului în timpul
executării lucrărilor de
construcţie.
Возможные причины появления
Cauzele de apariţie(posibile)
- откопка одного котлована на различную глубину;
- excavaţia gropii de fundaţie cu adâncimi diferite;
- большее набухание грунта под центральной частью котлована,
чем под краями и углами;
- umflare crescută a solului în centrul gropii de fundaţie în comparaţie cu colţurile şi marginile gropii;
- различная продолжительность набухания грунта в отдельных
частях котлована;
-durată diferită de umflare a solului în diferite părţi ale gropii de
fundaţie;
- неодинаковое сопротивление грунта сдвигу вследствие причин,
указанных в п.п. 1 - 4;
- rezistenţa inegală a solului împotriva forfecării, din motivele menţionate în alineatele 1-4;
- неодинаковое развитие зон пластических деформаций вследствие причин, указанных в п.п. 5, 7, 8;
- dezvoltarea inegală a zonelor de deformaţii plastice din cauzele
menţionate în alineatele 5, 7 şi 8;
- воздействие метеорологических факторов:
- impactul factorilor metereologici:
1. промерзание и оттаивание грунта в основании при устройстве
фундаментов и строительстве зданий;
1. congelarea şi decongelarea a solului de fundaţie la amenajarea
fundaţiilor şi la construcţia clădirilor;
2. набухание и размягчение грунта в основании при увлажнении
его атмосферными водами;
2. umflarea şi înmuierea solului în talpa de fundaţie de la umezirea
lui cu apale atmosferice;
3. высыхание грунта в основании под воздействием солнечной
радиации и ветра;
3. uscarea solului în talpa de fundaţie sub influenţa radiaţiilor solare
şi vântului;
- воздействие грунтовых вод:
- impactul apelor subterane:
1. разрушение слоёв грунта гидростатическим давлением;
1. distrugerea straturilor de sol sub acţiunea presiunii hidrodinamice;
2. разрушение грунта в результате гидродинамического воздействия;
2. distrugerea solului prin acţiunea solicitărilor hidrodinamice;
3. суффозия грунта потоком грунтовых вод в котлован или приямки;
3. sufozia solului de la curgerea apelor subterane în groapă sau în
gropi de descărcare a fundaţiei;
NCM A.09.03-2014, pag 178
Таблица G.4 (продолжение)
Tabelul G.4 (continuare)
Вид дефектов и
повреждения, осадки
Tipuri de defecte şi deteriorări, tasări apărute
Возможные причины появления
Cauzele de apariţie(posibile)
- динамическое воздействие на водонасыщенные, очень пористые
пылеватые и глинистые грунты; при перемещении механизмов по
дну котлована; при ударах землеройных машин о грунт (например,
при разработке прочного или мёрзлого грунта); при выполнении
взрывных работ около возводимого сооружения.
- impactul dinamic asupra solurilor saturate cu apă, foarte poroase
pulverulente şi argiloase; de le deplasarea mecanismelor pe fundul
groapei fundaţiei; de la lovituri a maşinilor de săpat (de exemplu, la
excavarea solurilor compacte sau îngheţate); la îndeplinirea lucrărilor
de dinamitare în apropierea ridicării instalaţiei.
Расслоение кладки
Отсутствие перевязки каменной кладки.
фундамента.
Потеря прочности раствора кладки (длительная эксплуатация, сисStratificarea zidăriei
тематическое замачивание, воздействие агрессивной среды и др.).
fundaţiei.
Перегрузка фундамента (надстройка здания, замена несущих конструкций и др.).
Lipsa ligăturii zidăriei de piatră. Pierderea rezistenţei mortarului zidăriei (funcţionarea continuă, înmuierea sistematică, acţiunea mediului
agresiv şi etc.).
Supraîncărcarea fundaţiei (suprastructura clădirii, înlocuirea construcţiilor portante şi etc.).
Разрушения боковых
Воздействие агрессивной среды на фундамент (утечка в основание
поверхностей
производственных химических растворов, поднятие уровня грунфундамента.
товых вод и др.).
Distrugerea suprafeţe- Acţiunea mediului agresiv la fundaţie (scurgerea în fundaţie a soluţiilor
lor flance a fundaţiei.
chimice de producere, ridicarea nivelului apelor subterane etc.).
Разрыв фундамента по Морозное пучение при неправильном устройстве фундамента (исвысоте.
пользование для засыпки пазух смерзающегося грунта, подтоплеRuperea fundaţiei în
ние при поднятии уровня грунтовых вод, замачивание и др.).
înălţime.
Umflarea de îngheţ, care apare din cauza executării greşite a fundaţiei
(folosirea solului îngheţat la umplerea săpăturilor, inundaţii de la ridicarea nivelului apelor subterane, absorbţia şi etc.).
Трещины в плитной
Перегрузка фундамента (надстройка здания, замена несущих
части фундамента.
строительных конструкций или технологического оборудования и
Crăpături în placa fun- др.).
daţiei.
Недостаточная площадь сечения рабочей арматуры.
Supraîncărcarea fundaţiei(suprastructura clădirii, înlocuirea construcţiilor portante sau utilajului tehnologic şi etc.).
Suprafaţa insuficientă a secţiunii transversale a armaturii active.
Недопустимые
Недостаточная опорная площадь подошвы фундамента.
деформации
Аварийное замачивание грунтов основания.
основания
Дополнительное нагружение надфундаментных конструкций.
фундамента.
Наличие в основании сильно сжимаемых грунтов.
Deformaţii inadmisibile Suprafaţa de sprijin a terenului de fundaţie insuficientă.
a tălpii de fundaţie.
Înmuierea urgentă a solurilor terenului de fundaţie.
Încărcarea adăugătoare a construcţiilor rezemate de fundaţie.
Prezenţa în terenul de fundaţie a solurilor foarte compresibile.
NCM A.09.03-2014, pag 179
ПРИЛОЖЕНИЕ H (обязательное)
ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)6, ЗАПОЛНЯЕМОГО ПРИ ЕГО ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ.
Технический паспорт
__________________________________________________________________
(указать наименование объекта)
Наименование организации, предприятия, в состав которого входит объект
__________________________________________________________________
Собственник объекта________________________________________________
Адрес объекта______________________________________________________
1.Общие сведения
1.1 Назначение, мощность, вместимость объекта
____________________________________________________________________
1.2 Год приема (сдачи) объекта в эксплуатацию__________________________
1.3 Проектная организация (генеральный проектировщик)_________________
___________________________________________________________________
Строительная организация (генеральный подрядчик)______________________
____________________________________________________________________
1.4 Наименование и шифр проекта______________________________________
_____________________________________время его разработки____________
Примененный типовой проект________________________________________
1.5 Уровень ответственности объекта__________Расчетный срок службы объекта
________________________________________, расчетная сейсмичность объекта___________баллов
1.6 Степень огнестойкости __________________________________________
1.7 Площадь застройки____________________________________________м,²
строительный объем______________________________________________м³,
площадь ________________________________________________________м².
6
Далее здание (сооружение) именуется объектом .
NCM A.09.03-2014, pag 180
2. Объемно – планировочные, конструктивные и другие решения объекта.
2.1 Форма в плане _________________________и общие размеры_________
______________________м.
2.2 Общая высота_______м, число этажей_______, высота этажей_______м,
высота подвала (технического) ______ м,
2.3 Размеры пролетов_______м, сетка (шаг) колонн________,
расстояние между стенами_______м.
2.4 Тип и форма покрытия__________________________________________,
водоотвод с покрытия______________________________________________
2.5 Температурно – влажностный режим и агрессивная среда в помещениях.
(проектные и фактические данные)___________________________________
2.6 Конструктивная схема объекта (каркас, жесткая конструктивная и т.п.)
_________________________________________________________________
2.7 Фундаменты ___________________________________________________
(указать тип, размеры и заложение),
Основание_______________________
2.8 Колонны______________________
2.9 Стены_________________________
2.10 Балки и фермы_________________
2.11 Междуэтажные и чердачные перекрытия___________________________
2.12 Лестницы и лифтовые шахты_____________________________________
__________________________________________________________________
(указать грузоподъемность лифтов)
2.13 Ограждающая часть покрытия (кровля, крыша)_____________________
__________________________________________________________________
водоотвод с кровли__________________________________________________
2.14 Полезные временные нагрузки на строительные конструкции
- на перекрытия___________________________________________________;
- крановые нагрузки________________________________________________;
NCM A.09.03-2014, pag 181
- другие виды полезных нагрузок_____________________________________;
2.15 Инженерное оборудование объекта________________________________
3.Природные условия площадки.
3.1 Характеристика геологического строения под пятно объекта
__________________________________________________________________
3.2 Сейсмичность площадки_________________________баллов
3.3 Нормативное значение веса снегового покрова у земли_________________
_______________________кПа (кгс/м²)
3.4 Нормативное значение ветрового давления__________________________
______________________кПа (кгс/м²),
Тип местности___________________
3.5 Особые природные условия__________________________________
4 Сведения о динамических и деформационных характеристиках объекта
4.1 Тип воздействия наиболее опасного для объекта_________________
4.2 Расчетное максимальное перемещение верха объекта при сейсмичности воздействиях
(для объектов 1-го и 2- го уровня ответственности)
______________________________________________________________:
вдоль поперечной оси_________________________________мм;
вдоль продольной оси____________________________________мм.
4.3 Расчетный период основного тона собственных колебаний
вдоль поперечной оси_____________________________________;
вдоль продольной оси________________________________________.
5. Основные сведения о результатах технического обследования объекта7
5.1 Ранее выявленные дефекты и повреждения_______________________
_______________________________________________________________
5.2 Обследовательские работы проведены
указать, кем проведены, время проведения и тип (визуальные, инструментальные)
7
В соответствии с Законом о качестве строительства (ч. 5, стр.26, п. в) на собственника объекта возложена обязанность по хранению и своевременному дополнению технического паспорта объекта, а также передаче его при
отгружении объекта новому собственнику.
NCM A.09.03-2014, pag 182
5.3 Выявленные основные дефекты и повреждения объекта (включая крен)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5.4 Установленная категория технического состояния несущих конструкций и объекта в
целом
_________________________________________________________________
5.5 Рекомендации, направленные на обеспечение надежности строительных конструкций
(усиление конструкций и д.р. мероприятия)_____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Приложения : 1.Схема расположения объекта;
2. Схематические архитектурные планы и разрезы объекта.
3. Фотография объекта
4. Ведомость дефектов и повреждений (ранее выявленных и
новых, включая осадки основания)
Составил технический эксперт
„
„
201 г.
/
/
NCM A.09.03-2014, pag 183
ANEXA H (normativă)
8
FORMA PAŞAPORTULUI TEHNIC A CLĂDIRII (INSTALAŢIEI) , COMPLETAT ÎN TIMPUL EXAMINĂRII EI.
Paşaport tehnic
__________________________________________________________________
(de indicat denumirea obiectului)
Denumirea organizaţiei, întreprinderii, în componenţa căreia este inclus obiectul
__________________________________________________________________
Proprietarul obiectului________________________________________________
Adresa obiectului____________________________________________________
1. Date generale
1.1 Destinaţia, productivitatea, capacitatea obiectului
____________________________________________________________________
1.2 Anul de predare (recepţie) a obiectului în exploatare______________________
1.3 Întreprinderea de proiectare (proiectantul general)_________________________
____________________________________________________________________
Întreprinderea de construcţie (antreprenorul general)___________________________
____________________________________________________________________
1.4 Denumirea şi numărul (codul) proiectului_______________________________
_____________________________________durata proiectării_________________
Proiectul tipic utilizat__________________________________________________
1.5 Gradul de răspundere a obiectului__________Durata de calcul a funcţionării
obiectului________________________________________, durata de calcul a
seismicităţii obiectului___________grade
1.6 Gradul rezistenţei la foc __________________________________________
1.7 Suprafaţa construită____________________________________________m,²
volumul construcţiei______________________________________________m³,
suprafaţa________________________________________________________m².
8
Clădire (instalaţie, edifice) – se numeşte Obiect .
NCM A.09.03-2014, pag 184
2. Soluţie de sistematizare spaţială, constructivă şi alte decizii a obiectului.
2.1 Configuraţia în plan _________________________şi dimensiuni generale______
______________________m.
2.2 Înălţimea generală_______m, numărul de etaje_______, înălţimea etajelor______m,
înălţimea subsolului (tehnic) ______ m,
2.3 Dimensiunile deschiderilor_______m, reţea de stâlpi ________,
distanţa între pereţi_______m.
2.4 Tipul şi forma de acoperire_____________________________________________,
Conducta de evaluare a apei de pe acoperiş____________________________________
2.5 Regimul de temperatură şi umiditate, mediul agresiv în încăperi
(date de proiect şi date reale)_______________________________________________
2.6 Schema structurală a obiectului (cu schelet, sistem rigid constructiv, etc.)
______________________________________________________________________
2.7 Fundaţii ___________________________________________________________
(de indicat tipul, dimensiunile şi situarea în adâncime),
Teren de fundaţie_______________________
2.8 Coloane____________________________
2.9 Pereţi_____________________________
2.10 Grinzi şi ferme_____________________
2.11 Planşee intermediare şi de acoperire_____________________________________
2.12 Scări şi puţuri de ascensor____________________________________________
______________________________________________________________________
(de indicat capacitatea ascensoarelor)
2.13 Partea anexată a acoperişului (învelitoare, acoperiş)______________________
______________________________________________________________________
Evaluarea apei de pe acoperiş______________________________________________
2.14 Sarcini utile temporare, ce acţionează la elementele de construcţii
- la planşee____________________________________________________________;
- sarcinile macaralei________________________________________________;
NCM A.09.03-2014, pag 185
- alte feluri de sarcini utile_____________________________________;
2.15 Utilajul ingineresc a obiectului________________________________
3. Condiţiile naturale a terenului.
3.1 Caracteristica structurii geologice a locului obiectului
__________________________________________________________________
3.2 Seismicitatea obiectului_________________________grade
3.3 Greutatea valorii normative a stratului de zăpadă pe suprafaţa pământului_____________
_______________________kPа (kg/m²)
3.4 Valoarea normativă a presiunii vântului__________________________
______________________ kPа (kg/m²),
Tipologia regiunii terenului___________________
3.5 Condiţii naturale particulare__________________________________
4 Informaţii despre caracteristicile dinamice şi de deformare a obiectului
4.1 Cel mai periculos gen de influenţă a obiectului_________________
4.2 Deplasarea maxim estimată a obiectului în partea de sus la acţiunile seismice
(pentru obiectele de 1-ui şi al 2-ea nivel/grad de responsabilitate)
______________________________________________________________:
de-a lungul axei transversale_________________________________mm;
de-a lungul axei sale____________________________________mm.
4.3 Perioada de calcul a oscilaţiilor fundamentale libere
de-a lungul axei transversale_____________________________________;
de-a lungul axei________________________________________.
5. Informaţii de bază cu privire la rezultatele investigaţiei tehnice a obiectului9
5.1 Defectele şi deteriorările depistate anterior_______________________
5.2 Lucrări de examinare au fost executate
9
În conformitate cu Legea cu privire la calitatea în construcţii (conp.5, pag.26, p. b) proprietarul obiectului este datorit
de a îndeplini angajamentul de păstrare şi indicare la timp completările necesare în paşaportul tehnic a obiectului, de
asemenea, şi predării pe el proprietarului nou în caz de înstrăinarea lui.
NCM A.09.03-2014, pag 186
5.3 Identificarea defectelor şi deteriorărilor de bază ____________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5.4 Categoria stării tehnice stabilite a construcţiilor portante şi a obiectului întreg
_________________________________________________________________
5.5 Recomandări, orientate la asigurarea fiabilităţii construcţiilor (consolidarea construcţiilor şi
alte măsuri)_____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Anexe : 1.Schema de amplasare a obiectului;
2. Planurile arhitecturale schematice şi secţiuni ale obiectului.
3. Fotografia obiectului.
4. Lista defectelor şi deteriorărilor (depistate anterior şi la moment, inclusiv şi a
terenului de fundaţie)
Alcătuit de expertul tehnic
„___ „
201 .
/
/
NCM A.09.03-2014, pag 187
ПРИЛОЖЕНИЕ I (рекомендуемое)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАТЕРИАЛАХ ‚
ОБСЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И УСИЛЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ10
ANEXA I (recomandata)
TERMENI ŞI DEFINIŢII UTILIZATE LA STUDIEREA, CERCETAREA ŞI
CONSOLIDAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢII, CLĂDIRILOR ŞI
INSTALAŢIILOR10
Безопасность эксплуатации здания (сооружения) – комплексное свойство объекта
противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектным решением
и степенью его реального воплощения при
строительстве, текущим остаточным ресурсом
и техническим состоянием объекта; степенью
изменения объекта (старение материала, перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т.п.) и окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью антитеррористических мероприятий и степенью их реализации; нормативами по эксплуатации и степенью их реального осуществления.
Механическая безопасность здания (сооружения) – состояние строительных конструкций и основания объекта, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и
здоровью животных и растений вследствие
разрушения или потери устойчивости здания,
сооружения или их части.
Siguranţa în exploatarea clădirii (instalaţiei) – proprietatea complexă a obiectului de a rezista împotriva transformării lui în
stare de avarie, determinată: de soluţia de
proiect şi de gradul real de implementare în
timpul construirii (construcţiei), de rezerve
(resurse) curente şi de starea tehnică a obiectului, de gradul variabilităţii obiectului
(îmbătrânirea materialelor, reconstrucţii,
resistematizări, construcţia anexelor, reclădiri, reparaţia capitală, etc.) şi de starea mediului înconjurător, atât de caracter natural,
cât şi de caracter tehnogene; un ansamblu de
măsuri antiteroriste şi gradul de punerea
acestora în aplicare; normative de exploatare şi gradul de implementare a acestora.
Securitate mecanică a clădirii (instalaţiei) – starea construcţiilor clădirilor şi a
terenului de fundaţie a obiectului, în care nu
există nici un risc inacceptabil, asociat cu un
pericol pentru viaţă sau sănătatea oamenilor
(cetăţenilor), bunurilor persoanelor fizice
sau juridice, patrimoniului de stat sau municipal, mediului înconjurător, vieţii sau sănătăţii animalelor şi a plantelor, ca urmare,
a distrugerii sau pierderii stabilităţii clădirii,
instalaţiei sau părţilor acestora.
Вмятина – „выпучивание”, имеющее локальный характер.
Воздействие – влияние не силового характера окружающейся среды на конструкцию,
способное вызвать изменения ее технического
состояния (температура, землетрясение, агрессивные факторы и т.д.).
Выборка – группа конструктивных элементов, выбранная определенным образом из
общего числа однотипных, для определения
какого-либо параметра технического состоя-
Adâncitură – „umflare”, care are un caracter local.
Acţiune – influenţă de caracter neforţat a
mediului înconjurător la construcţie, care
poate provoca schimbări în starea sa tehnică
(temperatura, cutremur de pământ, factori
agresivi şi etc.).
Selectare – un grup de elemente constructive, selectate într-un anumit fel din
numărul total de construcţii de acelaşi fel,
pentru a determina orice parametru de stare
10
Одновременно с настоящими терминами и определениями следует пользоваться и нормативными терминами
и определениями, оговоренными в разделе 3 настоящих Норм
10
Concomitent cu termenele şi definiţiile prevăzute trebuie de a se folosi şi de termenii normativi şi definiţiile menţinute în Diviziunea a 3-a a Normelor prezentate.
NCM A.09.03-2014, pag 188
ния конструкции на основе результатов ее освидетельствования.
Выкол – уменьшение площади сечения бетона, камня, вызванное действием внутренних
усилий (распор продуктами коррозии, действие сжимающих усилий и т.д.).
Выпучивание – искривление плоских частей конструкции (металлических) или стальной арматуры, имеющее пространственный
характер.
Выравнивание здания (сооружения) –
подъем здания (сооружения) или отдельных
его частей с помощью домкратов или других
приспособлений при неравномерных деформациях, превышающих предельное.
Грибовидность – искажение поперечного
сечения металлического двутавра или тавра,
выражающееся в искривлении полки выпуклостью наружу.
Деградация свойств материалов во времени - постепенное ухудшение строительных
характеристик материалов относительно проектных значений в процессе эксплуатации или
консервации объекта.
Дефицит сейсмостойкости здания (сооружения) – разность между уровнем сейсмостойкости здания (сооружения) и величины
сейсмического воздействия на площадку
строительства.
Деформация здания (сооружения) – изменение формы и размеров, а также положения в пространстве (осадка, сдвиг, крен и т.д.)
здания (сооружения) под влиянием различных
нагрузок или воздействий.
Деформация конструкций – изменение
формы и (или) размеров конструкций или его
частей под действием нагрузок и воздействий.
Деформация основания – изменение объема или размеров массива грунта в природном
или искусственном состоянии под воздействием внешних сил или влияния физических
факторов.
Деформация остаточная – часть деформации, не исчезающая после устранения нагрузок и воздействий, вызвавших ее.
Деформация пластическая – остаточная
деформация, происходящая без нарушения
сплошности материала.
Деформация упругая – деформация, полностью исчезающая после устранения вызвавшей ее причины.
tehnică, bazată pe rezultatele (certificării)
construcţiei.
Ştirbire – reducerea ariei secţiunii transversale a betonului, pietrei, provocată de
acţiunea forţelor interne (eliminarea produselor de coroziune, acţiunea forţelor de
compresiune, etc.).
Flambaj – curbura părţilor plane a construcţiei (de metal) sau a armaturii de oţel,
de caracter tridimensional (spaţial).
Nivelarea clădirii (instalaţiei) – ridicarea clădirii (instalaţiei) sau unele dintre părţile sale cu ajutorul cricurilor sau a altor dispozitive cu deformări neuniforme, care depăşesc limita.
Deformaţie în formă de ciupercă – distorsiunea secţiunii transversale a profilului
dublu T sau a profilului în T metal exprimată prin curbarea raftului profilului cu umflătura spre exterior.
Degradarea proprietăţilor materialelor în timp – deteriorarea treptată a caracteristicilor constructive a materialelor privind
valorile de calcul în timpul exploatării sau
conservării obiectului.
Lipsa de rezistenţă seismică a clădirii
(instalaţiei) – diferenţa dintre nivelul de
rezistenţă a clădirii (instalaţiei) şi valorii
solicitării seismice pe şantierul de construcţie.
Deformarea clădirii (instalaţiei) –
schimbarea în formă şi mărime, precum şi a
poziţiei sale în spaţiu (tasare, forfecare, înclinare, etc.) construcţiei (instalaţiei) sub
influenţa diferitor sarcini sau solicitări.
Deformarea construcţiei – schimbarea
formei şi (sau) dimensiunilor construcţiilor
sau porţiunilor acestora sub influenţa sarcinilor şi solicitărilor.
Deformarea terenului de fundaţie –
schimbarea în volum sau în mărime a masivului de sol în starea lui naturală sau artificială sub influenţa forţelor externe sau sub
influenţa factorilor fizici.
Deformarea remanentă – o parte de deformare, care nu dispare şi după eliminarea
sarcinilor şi solicitărilor cauzate.
Deformarea plastică – deformarea remanentă, care are loc fără discontinuitatea
materialului.
Deformarea elastică – deformarea care
dispare complet după înlăturarea cauzei
provocate de aceasta.
Долговечность – способность строительного объекта и его конструктивных элементов
сохранять физико-механические и другие
свойства, устанавливаемые при проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплуатацию в течение расчетного срока службы при надлежащем обслуживании.
Затяжка – растянутая арматура (металлический элемент), закрепленная концами на
усиливаемой конструкции, не имеющая по
длине сцепления с конструкцией.
Испытание конструкций – экспериментальное определение изменений характеристик конструкции под действием специально
создаваемых (опытных) нагрузок или воздействий.
Истирание – ослабление поперечного сечения элемента, вызванное трением другого
элемента или сыпучего материала.
Каверна – внутренняя пустота в бетоне
размерами более среднего размера крупного
заполнителя.
Кладка каменная – композитивный материал из природных или искусственных камней (кирпичей, блоков), соединенных между
собой раствором, клеевым составом или пастами.
Каркас здания (сооружения) – стержневая
система, воспринимающая усилия от нагрузок
и воздействий, и обеспечивающая прочность
и устойчивость здания (сооружения) во время
эксплуатации.
Кирпич, камни и блоки – полнотелые и
пустотелые кладочные изделия, удовлетворяющих требованиям соответствующих стандартов.
Крен фундамента – деформация, происходящая в результате неравномерной осадки,
просадки, подъема и т.п., и характеризующаяся разностью вертикальных перемещений точек, отнесенной к расстоянию между ними.
Критические объекты – объекты, характеризующиеся высокой социальной значимостью или опасностью возникновения ухудшения экологической ситуации при их деформировании или разрушении.
Контроль технического состояния – система надзора за техническим состоянием конструкций в период их эксплуатации, имеющая
целью поддержание их в работоспособном
состоянии и являющаяся составной частью
технической эксплуатации конструкций.
Контроль выборочный – специальный
NCM A.09.03-2014, pag 189
Durabilitatea – capacitatea obiectului de
construcţie şi a elementelor sale constructive de a păstra proprietăţile fizico-mecanice
şi alte proprietăţi stabilite la proiectarea obiectului, care asigură exploatarea normală în
timpul duratei de calcul, cu întreţinerea corespunzătoare.
Tirant– armatură întinsă (metalică) fixată la capetele construcţiei supuse consolidării, care nu are aderenţă de-a lungul construcţiei.
Încercarea construcţiilor– determinarea
experimentală a modificării caracteristicilor
construcţiei sub acţiunea sarcinilor sau solicitărilor special create (experimentale).
Abraziune – slăbirea secţiunii transversale a elementului din cauza frecţiunii cu alt
element sub material granulat.
Cavitate – gol interior în beton cu dimensiuni mai mari decât dimensiunea medie
a agregatului grosier.
Zidărie de piatră – material structural
din piatră naturală sau artificială (cărămizi,
blocuri,), interconectate cu mortar, compoziţie de clei sau pastă.
Scheletul clădirii (instalaţiei) – sistem
de zăbrele (bare) care suferă eforturi de la
sarcini şi solicitări, precum şi asigură rezistenţa şi stabilitatea clădirii (instalaţiei) în
timpul exploatării (funcţionării).
Cărămizi, pietre, blocuri – produse pline şi cu goluri de zidărie, care corespund
cerinţelor standardelor respective.
Înclinarea fundaţiei – deformarea apărută din cauza tasării neuniforme, prăbuşirii,
ridicării fundaţiei, caracterizată prin diferenţa dintre deplasările verticale ale punctelor
raportate la distanţa dintre ele.
Obiecte critice – obiecte caracterizate de
o importanţă social majoră sau de pericolul
apariţiei agravării mediului ecologic la deformarea sau distrugerea lor.
Controlul stării tehnice – un sistem de
supraveghere a stării tehnice a construcţiilor
în timpul funcţionării lor, cu scopul de menţinerea lor în stare de funcţionare şi care
constituie o parte integrantă a exploatării
tehnice a construcţiilor.
Controlul prin sondaj – un tip special
NCM A.09.03-2014, pag 190
вид контроля, при котором оценка параметров
технического состояния производится на основе
освидетельствования
ограниченной
группы элементов (конструкций) из общего
числа однотипных.
Конструкции разгружающие – элементы
полностью или частично воспринимающие
нагрузки, передаваемые на усиливаемые конструкции.
Конструкция сохраняемая - существующая конструкция, сохраняемая (с усилением
или без него) в составе конструкций здания
(сооружения) после реконструкции.
Коробление – чередующиеся разнонаправленные выпучивания плоских частей металлических конструкций.
Коррозия – разрушение материала (камня,
бетона, железобетона, металла) под воздействием агрессивной внешней среды.
Маяк – приспособление для наблюдения за
развитием трещин : гипсовая или алебастровая плитка, прикрепляемая к обоим краям
трещины; две плексигласовые пластинки,
имеющие риски для измерений величины раскрытия трещин и др.
Надежность строительного объекта – его
способность выполнять требуемые функции в
течение расчетного срока эксплуатации.
Надзор технический – комплекс технических мероприятий, включающий систематические осмотры и обследования строительных
конструкций, проверку условия их функционирования с целью своевременного выявления дефектов и повреждений, оценки степени
их износа, определение объемов и видов ремонтных работ.
Наращивание конструкций – способ усиления, при котором сечение усиливаемой конструкции увеличивается по высоте или ширине сечения при обеспечении совместной работы.
Несовершенство (отклонение) – любое
отклонение размеров и параметров строительных конструкций (дефект, повреждение)
от нормированных и предусмотренных проектом.
Образец (материал) – изделие, вид, размеры и форма, которого соответствует стандарту, и предназначенное для проведения испытаний и анализа с целью определения служебных характеристик материала.
Обойма – конструкция усиления, охватывающая усиливаемый элемент со всех сторон
de control, în care estimarea parametrilor
stării tehnice se execută pe baza legalizării
(certificării)grupei de elemente limitate
(construcţii)de numărul total de acelaşi tip.
Construcţii descărcătoare – elemente
care integral sau parţial percep sarcini
transmise la construcţiile consolidate.
Construcţia păstrată – construcţia existentă, păstrată (cu sau fără amplificare) în
componenţa construcţiilor clădirii (instalaţiei) după reconstrucţie.
Colmatare, strâmbare – flambaje alternativ divergente părţilor plate a construcţiilor metalice.
Coroziune – distrugerea materialului
(pietrei, betonului, betonului armat, metalului) sub influenţa mediului agresiv exterior.
Indicator a stării unei crăpături – dispozitiv pentru supravegherea dezvoltării fisurilor: place de ipsos sau alabastru, fixate
la ambele margini ale fisurii; două plăci din
plexiglas care au semne pentru măsurări, ale
deschiderii fisurilor, etc.
Fiabilitatea obiectului de construcţie –
capacitatea sa a de a îndeplini funcţiile necesare în timpul duratei de calcul a funcţionării.
Supraveghere tehnică – un complex de
măsuri tehnice, examinări sistematice şi inspecţii în construcţii, verificarea condiţiilor
de funcţionare a construcţiilor cu scopul detectării la timp a defectelor şi deteriorărilor,
evaluarea gradului lor de uzură, determinarea volumurilor şi tipurilor de lucrări de reparaţie.
Înnădirea construcţiilor – metoda de
consolidare, la care secţiunea transversală a
construcţiei aplicate consolidării se măreşte
după înălţimea sau lăţimea secţiunii, asigurând în acelaşi timp lucrarea comună.
Imperfecţiunea (devierea, abaterea) –
oricare abatere a dimensiunilor şi parametrilor construcţiilor (defect, deteriorări) de la
dimensiuni normalizate şi prevăzute de proiect.
Probă (material) – un produs, fel, mărimile şi forma căruia corespund standardului, destinat pentru efectuarea încercărilor şi
analizei cu scopul determinării caracteristicilor de serviciu a materialelor.
Fretă (bandaj) – construcţie de consolidare, care cuprinde elementul consolidării
(по четырем сторонам, по периметру) с обеспечением совместной работы.
Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента,
узла, а также конструкции здания (сооружения) в целом.
Особо сложный случай – случай, когда
возможные расчетные схемы, модели расчетов конструкций и оснований не отражают в
полной мере их фактическое состояние и не
представляется возможным сделать прогноз
изменения их технического состояния без натурных испытаний.
Ответственный случай – случай, характеризующийся возможной опасностью для жизни людей, тяжестью экологических последствий.
Отклонения допустимые – отклонения,
наличие которых не препятствует нормальной
эксплуатации конструкции, например искривление оси и винтообразность растянутых элементов ферм, увеличенный строительный
подъем строительных ферм и пр. (в пределах,
допускаемых нормами).
Отклонения недопустимые – отклонения,
которые создают препятствия нормальной
эксплуатации конструкций или вносят такие
изменения в расчетную схему, учет которых
требует усиления конструкций.
Осадка – деформация, происходящая в результате уплотнения грунта (в природном или
искусственном состоянии) под воздействием
внешних нагрузок и в отдельных случаях собственного веса грунта, не сопровождающаяся
коренным изменением его структуры.
Оседания – деформации земной поверхности, вызываемые разработкой полезных ископаемых, изменением гидрогеологических условий, понижением уровня подземных вод,
карстово-суффозионными процессами и т.п.
Ослабление – отклонение в форме и размерах поперечного сечения, связанное с
уменьшением его площади.
Перемещения основания фундамента
вертикальные – осадки, происходящие в результате уплотнения грунта под воздействием
внешних нагрузок и в отдельных случаях собственной массы грунта; просадки, происходящие в результате уплотнения под воздействием, как внешних нагрузок и собственной
массы грунта, так и дополнительно с ними
действующих факторов (замачивание просадочного грунта, оттаивание ледовых прослоек
NCM A.09.03-2014, pag 191
pe toate laturile ( pe patru laturi, după perimetru) cu asigurarea lucrării comune.
Refuz – eveniment, care constă în încălcarea stării de capacitate a funcţionării elementului, nodului, precum şi a construcţiei
clădirii (instalaţiei).
Caz complex deosebit – caz, când
schemele şi modelele de calcul posibile a
construcţiilor şi fundaţiilor nu reflectă deplin starea lor reală şi nu este posibil să se
prevadă modificări ale stării lor tehnice fără
încercări la mărimi naturale.
Caz responsabil – caz, caracterizat de un
pericol, posibil pentru viaţa umană, prin severitatea impactului asupra mediului.
Abateri admisibile – abateri, existenţa
cărora nu poate împiedica exploatarea normală a construcţiei, cum ar fi îndoirea (curbura) axei şi răsucirea elementelor întinse a
fermelor, mărirea contrasăgeţii fermelor
construcţiilor şi etc. (în limita admisibilă
privind normele).
Abateri inadmisibile – abateri, care creează obstacole de exploatare normală a construcţiei sau introduc aşa schimbări în
schema de calcul, care necesită consolidarea
construcţiilor.
Tasarea – deformaţia, care apare ca un
rezultat de compactare (în stare naturală sau
artificială) a solului de către forţe externe,şi
în unele cazuri, de la propria greutate a solului, care nu este însoţită de o schimbare radicală a structurii sale.
Aşezarea solului – deformaţia suprafeţei
terestre, cauzate de operaţiunile miniere, de
modificarea condiţiilor hidrogeologice, de
scăderea nivelului apelor freatice, de procese de sufuzie(fenomen carstic) şi etc.
Facilitare, atenuare – abatere în formă
şi mărime a secţiunii transversale, asociată
cu scăderea suprafeţei secţiunii.
Deplasarea verticală a terenului de
fundaţie – tasări, care apar ca urmare a
compactării solului sub sarcini externe şi în
unele cazuri, de la greutatea proprie a solului, denivelări, care apar ca rezultatul compactării cât a sarcinilor externe şi greutăţii
proprie a solului, atât şi de acţiunea factorilor adăugători (îmbibarea pământului sensibil la umezire, decongelarea intercalaţiilor
de gheaţă în solul îngheţat şi etc.); umflări şi
NCM A.09.03-2014, pag 192
в замершем грунте и т.п.); набухания и усадки, связанные с изменением объема некоторых видов глинистых грунтов при изменении
их влажности, температуры (морозное пучение) или воздействия химических веществ.
Перемещения основания горизонтальные – деформации, связанные с действием
горизонтальных нагрузок на основание (фундаменты распорных систем, подпорные стены
и т.д.) или со значительными вертикальными
перемещениями поверхности при оседаниях,
просадках грунтов от собственного веса и т.п.
Перемещение фундамента горизонтальное – сдвиг фундамента или здания (сооружения) в целом, происходящий под действием
горизонтальных сил или при исчерпании несущей способности основания и других факторов.
Повреждение (разрушение) кладки бетона – поверхности каменной кладки на глубину до 20 мм, швов – до 40 мм, бетона – не более 10 мм без обнажения арматуры.
Погибы – местное искривление элементов
сечения конструкций (например, полки стальных уголков).
Подъемы и осадки – деформации, связанные с изменением объема некоторых грунтов
при изменении их влажности или воздействии
химических веществ (набухание и усадка) и
при замерзании воды и оттаивании льда в порах грунта (морозное пучение и оттаивание
грунта).
Прогибы, выгибы (запредельные) – искривление нейтральной оси элемента (конструкций части здания) в результате ползучести,
виброползучести от механических нагрузок и
воздействий.
Провалы – деформации земной поверхности с нарушением сплошности грунтов, образующиеся вследствие обрушения толщи грунтов над карстовыми полостями, шорными выработками или зонами суффозионного выноса
грунта.
Просадки – деформация, происходящая в
результате уплотнения и, как правило, коренного изменения структуры грунта под воздействием как внешних нагрузок и собственного
веса грунта, так и дополнительных факторов,
таких, например, как замачивание просадочного грунта, оттаивание ледовых прослоек в
замершем грунте и т.п.
Разгружение строительной конструкции:
contracţii, asociate cu modificări în volum
de anumite tipuri de soluri argiloase la
schimbarea umidităţii sale, temperaturii
(umflarea din îngheţ) sau a acţiunii substanţelor chimice.
Deplasarea orizontală a terenului de
fundaţie – deformaţii asociate de acţiunea
forţelor orizontale pe fundaţie (fundaţii cu
sistem de împingere, ziduri de sprijin, etc.)
sau cu deplasări verticale semnificative a
suprafeţei la aşezare, tasare a solurilor de la
propria greutate şi etc.
Deplasarea orizontală a fundaţiei – deplasarea fundaţiei sau clădirii (instalaţiei), în
general, provenită sub acţiunea forţelor orizontale sau epuizării capacităţii portante a
terenului de fundaţie şi de la alţi factori.
Deteriorarea (distrugerea) zidăriei de
beton – suprafaţa zidăriei de piatră la o
adâncime de 20 mm, rosturi – la 40 mm, la
beton – nu mai mare de 10 mm fără dezgolirea armaturii.
Săgeţi – îndoire locală a elementelor secţiunii construcţiei (de ex., rafturile cornierelor de oţel).
Ridicări şi tasări – deformaţii asociate
cu modificări în volum la oarecare soluri, la
schimbarea umidităţii sau la influenţa substanţelor chimice a lor, umflarea şi contracţia şi congelarea de apă şi decongelarea de
gheaţă în porii solului (umflare de îngheţ şi
dezgheţarea solului).
Săgeţi si curburi (exorbitant) – curbarea axei elementului (părţilor structurale a
clădirii) de la acţiunea curgerii lente şi a
curgerii de vibraţii de la sarcini şi solicitări
mecanice.
Prăbuşiri – deformaţii a suprafeţei terestre cu întreruperea continuităţii solurilor,
formate ca urmarea a prăbuşirii grosimii de
soluri peste cavităţile carstice de la lucrări
miniere subterane, de la lucrări de terasamente şi de golurile de eroziune a solului în
zone cu procese de sufuzie.
Scufundări (tasări) – deformaţia care
apare, ca urmare a tasării, şi de obicei, a
schimbării radicale în structură a solului sub
influenţa atât a sarcinilor externe şi a propriei greutăţi a solului, cât şi a altor factori,
cum ar fi, umezirea pământului sensibil la
umezire, dezgheţarea intercalaţiilor de gheaţă în solul îngheţat şi etc.
Descărcarea construcţiei de construi-
NCM A.09.03-2014, pag 193
а) полное разгружение существующей конструкции, при которой вся нагрузка воспринимается элементами усилия;
b) частичное разгружение существующей
конструкции, при которой часть нагрузки
воспринимается конструкцией, а часть элементами усиления.
Раковина – крупная пустота в бетоне, выходящая на поверхность.
Распорка (при усилении железобетонной
конструкции) – сжатая арматура в виде прокатного профиля, не имеющая по длине сцепление с бетоном, закрепленная концами на
усиливаемой конструкции.
Ремонтопригодность – свойство изделия,
заключающееся в его приспособляемости к
предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов, что определяется конструкцией изделия,
его схемой и компоновкой.
Резервы несущей способности конструкции – не учтенные при проектировании факторы, способствующие повышению ее несущей способности.
Реконструкция конструктивного элемента – изменение конструктивного или компоновочного решения структуры здания (сооружения), вызванное требованиями технического перевооружения и изменениями условий эксплуатации.
Ремонт – работа, проводимая с целью восстановления и поддержания работоспособного состояния здания (сооружения), их отдельных частей и конструкций.
Ресурс технический конструкции – продолжительность работы конструкции от начала ее эксплуатации или от возобновления ее
эксплуатации в результате ремонта до перехода в предельное состояние.
Реставрация – восстановление (замена)
изношенных или поврежденных строительных конструкций, архитектурных элементов в
первоначальном виде.
Сложные условия – наличие интенсивных
биологических или химических, динамических или термодинамических воздействий на
строительные конструкции.
Рубашка – конструкция усиленная, охва-
re:
а) descărcare completă a construcţiei
existente,în care toată sarcina se percepe de
elementul de consolidare;
b) descărcarea parţială a construcţiei
existente, în cazul când, o parte din sarcini
se percepe de construcţie dar o parte de
elementele de consolidare.
Retasură, cavitate – un gol mare ivit pe
suprafaţa betonului.
Distanţier (pentru consolidarea construcţiei de beton armat)– armatura comprimată sub formă de profil a oţelului laminat, care nu are coeziune pe lungimea elementului de beton, legată cu capetele de
construcţia consolidată.
Mentenabilitate – proprietatea produsului, care constă în adaptarea sa la prevenire,
detectare şi înlăturare a rezidiurilor şi defectelor pe calea realizării deservirii tehnice şi
reparaţiilor, care se stabilesc de construcţia
produsului, de schema şi combinarea lui.
Rezervele capacităţii portante a construcţiei – factorii ne luaţi în consideraţie la
proiectare, care contribuie la creşterea capacităţii portante a construcţiei.
Reconstrucţia elementului constructiv
– schimbarea concepţiei constructive sau
compoziţionale a structurii clădirii (instalaţiei), provocate de cerinţele de modernizare
tehnică şi de schimbarea condiţiilor de exploatare.
Reparaţie – lucrare de reparaţie, întreprinsă pentru a restabili şi a menţine capacitatea de funcţionare a stării clădirii (instalaţiei), a părţilor lor separate şi a
construcţiilоr.
Resursa tehnică a construcţiei – durata
funcţionării construcţiei de la începutul exploatării sale sau de la reluarea ei în exploatare după reparaţie, până la trecerea construcţiei în stare limită.
Restaurare – restabilirea (înlocuirea)
elementelor construcţiilor uzate sau deteriorate, elementelor arhitecturale în stare iniţială.
Condiţiile de lucru complicate (complexe) – prezenţa acţiunilor biologice intensive sau chimice, solicitărilor dinamice sau
termodinamice asupra elementelor construcţiei.
Manta – structura ranforsată, care cu-
NCM A.09.03-2014, pag 194
тывающая усиливаемый элемент с двух или
трех сторон.
Скол – уменьшение площади сечения бетона или камня, вызванное случайными силовыми воздействиями.
Сложный объект – объект, в котором ремонт и усиление строительных конструкций и
оснований связаны с использованием нетрадиционных подходов и технологий, необходимостью применения устройств, оборудования, не предусмотренных нормативными документами.
Служба технической эксплуатации –
специальное подразделение или организация в
функции, которого входит технический надзор, содержание, планирование и управление
всех видов ремонтов строительных конструкций, зданий (сооружений) предприятия (организации).
Содержание строительных конструкций
– комплекс мероприятий, обеспечивающих
поддержание в исправном и работоспособном
состоянии строительных конструкций зданий
(сооружений).
Срок службы – продолжительность нормальной эксплуатации строительного объекта
до состояния, при котором его дальнейшая
эксплуатация недопустима или не целесообразна.
Срок службы расчетный – установленный в нормах или в техническом задании на
проектирование период использования строительного объекта по назначению, предусмотренный техническим обслуживанием до капитального ремонта или реконструкции. Расчетный срок службы отсчитывается от начала
эксплуатации после капитального ремонта
или реконструкции.
Состояние предельное строительного
объекта – состояние объекта, при котором его
эксплуатация недопустима, затруднена или
нецелесообразна.
Состояние конструкции неремонтопригодное – восстановление эксплуатационных
характеристик конструкций либо технически
невозможно, либо экономически нецелесообразно, и требуется замена отдельных элементов, участков или всех конструкций структуры здания (сооружения).
Среда агрессивная – среда, эксплуатации,
вызывающая уменьшение сечения конструкции деградацию свойств материалов во времени.
prinde elementul consolidat din două sau
trei părţi.
Spargere, ştirbitură – reducerea ariei
suprafeţei secţiunii transversale de beton sau
piatră, provocată de solicitări de forţă întâmplătoare.
Obiect complex – obiect, în care reparaţia şi consolidarea elementelor construcţiilor
şi fundaţiilor, sunt asociate cu utilizarea
abordărilor şi tehnologiilor netradiţionale,
cu necesităţile de a utiliza dispozitive, utilaje, neprevăzute de documentele normative.
Serviciu de exploatare tehnică – subdiviziune specială sau întreprindere, în funcţie, care include supravegherea tehnică, întreţinerea, planificarea şi administrarea tuturor felurilor de reparaţii a elementelor construcţiilor, clădirilor (instalaţiilor)a întreprinderii (organizaţiei).
Întreţinerea elementelor construcţiilor
– un set de măsuri, care asigură menţinerea
în stare bună şi de funcţionare a elementelor
de construcţie a clădirilor (instalaţiilor).
Durata de funcţionare – durata de funcţionare normală a obiectului de construcţie
până la o stare, în care exploatarea continuă
(ulterioară) a lui este inadmisibilă sau neraţională.
Durata de calcul a funcţionării – perioada stabilită în norme sau în sarcini tehnici
de proiectare, de întrebuinţare a obiectului
de construcţie de destinaţie, prevăzută de
deservirea tehnică până la reparaţia capitală
sau reconstruire. Durata de calcul a funcţionării se măsoară de la începerea exploatării,
după reparaţie capitală sau reconstruire.
Stare limită a obiectului de construcţie
– starea obiectului în care funcţionarea (exploatarea) este inadmisibilă, dificilă sau neraţională.
Starea construcţiei nereparabile – restabilirea caracteristicilor de exploatare a
construcţiilor sunt tehnic imposibile sau
economic neraţionale, şi necesită înlocuirea
a elementelor separate, sectoarelor sau construcţiilor structurii întregi a clădirii (instalaţiei).
Mediul agresiv – mediul, care în timpul
exploatării, provoacă micşorarea secţiunii
transversale a construcţiei, degradarea proprietăţilor materialelor a construcţiilor în
NCM A.09.03-2014, pag 195
Степень повреждения – установившаяся в
процентном отношении доля потери проектной несущей способности строительной конструкции.
Усиление прямое – усиление конструкций
путем присоединения к усиливаемому элементу дополнительно усиливающего элемента.
Усиление косвенное – усиление конструкции путем введения дополнительных конструкций, не образующих с сохраняемой конструкцией единого несущего элемента, но разгружающее ее или иным образом улучшающие условия ее работы.
Усиление под нагрузкой – усиливаемый
элемент в момент усиления находится в напряженном состоянии.
Условия эксплуатации конструкции –
совокупность факторов, влияющих на техническое состояние конструкции в процессе ее
эксплуатации.
Характеристики режимов эксплуатации
конструкций – средние напряжение в элементах конструкций, возникающие в результате внешней нагрузки, динамической составляющей напряжений, температурных режимов конструкций и воздействие агрессивных
факторов.
Цепь шарнирно – стержневая (при усилении железобетонных конструкций) – растянутая арматура, не имеющая по длине сцепления с бетоном, закрепленная концами на
усиливаемой конструкции.
Цикл жизненный – общий период времени существования здания (сооружения) начиная от начала строительства и до его сноса и
утилизации.
Частичное разгружение строительной
конструкции – разгружение существующей
строительной конструкции, при котором часть
нагрузки воспринимается конструкцией, а
часть – элементами усиления.
Шелушение – поверхностное шелушение
каменной, кирпичной кладки или бетона в виде отслоения на глубину до 10 мм.
Шпренгель (при усилении железобетонных конструкций) – растянутая арматура, не
имеющая по длине сцепления с бетоном, закрепленная концами на усиливаемой конструкции с одним или двумя перегибами по
длине.
timp.
Gradul deteriorării – cota procentuală
de pierdere a capacităţii portante de proiect
a construcţiei.
Consolidare directă - consolidarea construcţiilor prin unire (cuplare) la elementul
consolidat un element de consolidare suplimentar.
Consolidare suplimentară – consolidarea construcţiei prin introducerea construcţiei suplimentare, care nu formează cu construcţia păstrată o structură unică de elementul portant, dar descarcă construcţia sau altfel îmbunătăţeşte condiţiile ei de lucru.
Consolidare sub sarcină – elementul întărit în momentul consolidării se află în stare tensionată.
Condiţiile de exploatare a construcţiei
- o combinaţie de factori, care afectează starea tehnică a construcţiei în timpul exploatării sale.
Condiţiile regimului de exploatare –
tensiune medie în elementele construcţiilor,
apărută în rezultatul sarcinii externe, componenţei tensiunilor dinamice, regimurilor
de temperaturi a construcţiilor şi acţiunea
factorilor agresivi.
Lanţ articulat cu tijă (la consolidarea
construcţiilor din beton armat) – armatura
întinsă, care nu are de-a lungul său aderenţă
la beton, şi fixată cu capetele de construcţia
amplificată.
Ciclu vital – perioada de timp total de
existenţă a clădirii (instalaţiei) de la începerea construirii şi până la demolarea şi utilizarea ei.
Descărcarea parţială a construcţiei –
descărcarea construcţiei existente, prin care,
o parte din sarcină se asimilează de construcţie, iar altă parte – de elementele de
consolidare.
Exfoliere – exfolierea superficială a zidăriei de piatră, de cărămidă sau de beton
sub forma de cojire la adâncime până la 10
mm.
Tirant de consolidare (la consolidarea
construcţiilor din beton armat) – armatură
întinsă, care nu are de-a lungul aderenţei la
beton, fixată cu capete de construcţia amplificată, care are una sau două îndoiri în lungime.
NCM A.09.03-2014, pag 196
Эксплуатация несущих конструкций
объекта – комплекс мероприятий по обеспечению надежности конструкций в течение
расчетного срока службы объекта в соответствии с требованиями нормативных и проектных документов.
Этаж мансардный (мансарда) надстраиваемый – этаж в чердачном пространстве,
фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия
пересечения плоскости крыши и фасада
должна быть не более 1,50 м от уровня пола
мансардного этажа.
Exploatarea construcţiilor portante a
obiectului – un set de măsuri necesare la
asigurarea fiabilităţii construcţiilor în timpul
duratei de calcul a funcţionării obiectului, în
conformitate cu cerinţele documentelor de
reglementare şi de proiect.
Etaj mansardat (mansardă) cu
suprazidărie – etaj în spaţiul podului, faţada căruia complet sau parţial este alcătuit
din suprafaţa (suprafeţe) de acoperiş cu o
singură sau cu mai multe pante, pe lângă
aceasta, liniile de intersecţie a suprafeţei
acoperişului şi faţadei trebuie să nu depăşească de 1,50 m de la nivelul podeţei a etajului mansardat.
NCM A.09.03-2014, pag 197
ПРИЛОЖЕНИЕ J (справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ (БИБЛИОГРАФИЯ)
законодательных актов, документов (инструкции, пособия, руководства, рекомендации) и технической литературы рекомендуемых для дополнительного использования при
проведении технического обследования и усиления строительных конструкций и оснований зданий и сооружений.
ANEXA J (informativă)
LISTA (BIBLIOGRAFIA)
documentelor legislative (instrucţiuni, ghiduri, manuale, recomandări) şi literatura tehnică
recomandată pentru utilizarea opţională în timpul examinării tehnice şi consolidării elementelor
de construcţie, fundaţiilor a clădirilor şi edificiilor.
1 Общие вопросы
1 Generalităţi
1.1 Regulament privind expertiza tehnica în construcţii (aprobat ord.№ 936 MEC în anul 2006).
1.2 Hotărâre privind ridicarea siguranţe în exploatare a clădirilor, instalaţilor, utilajului şi conductelor care prezintă surse de risc clorit (ord.№374 din 28.06.1996).
1.3 Hotărâre privind urmarea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor (ord. №382 din 24.04.1997)
1.4 Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (aprobat ord.№163 MDRC în anul
2010)
1.5 СП 47.13330.2012. СНиП II.02-96.Инженерные изыскания для строительства.
1.6 СП 20.13330.2011 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.
1.7 СП 28.13330.2012 СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.
1.8 СП 21.13330.2012 СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.
1.9 СП 70.13330.2012 СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.
1.10 Положение о порядке расследования причин аварии зданий, сооружений и их частей и
конструктивных элементов, М.,1986.
1.11 Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. М.,1973.
1.12
Положение по техническому обследованию жилых зданий.
1.13 ГОСТ 31937-11. Здания и сооружения. Правила обследовании и мониторинга технического состояния.
1.14 СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и
сооружений / ГОССТРОЙ России-М.; 2УП ЦПП, 2009.
1.15 СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства (ч.I-III, V).
1.16 Правила обследования зданий, сооружений и комплексов богослужебного и вспомогательного назначения/ КТ5 бетона и железобетона - М.; ФГУП ЦПП, 2008
Каталог конструктивных решений по усилению строительных конструкций промышленных
зданий/АО ЦНИИпромздании. М.,1987.
1.17 Пособие по обследованию строительных конструкций зданий /АО ЦНИИ промздании –
М.,1998, издание 2004 г (дополнительное).
1.18 Пособие по практическому выявлению пригодности к восстановлению поврежденных
строительных конструкций зданий и сооружений и способам их оперативного усиления /
АО „ЦНИИпромздании. М.; ГП „Информрекламиздат; 1996.
1.19 Временная инструкция о порядке согласования и утверждения заданий на обследование,
заданий на проектирование и проектной документации первоочередных объектов восстановления в г. Грозном Чеченской Республики /Минстрой России; М., 1995.
1.20 МСН 20-01-2013. Надежность строительных конструкций и оснований. (проект).
1.21 Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов /ГИ ГАСН РФ. М.,1993.
1.22 Пособие по усилению несущих конструкций зданий и сооружений, реконструируемых
NCM A.09.03-2014, pag 198
промышленных предприятий, расположенных во II и III зонах г. Алма-Аты (к РСН 10-83)/
Казахский ПромстройНИИроект Госстроя Каз. ССР, г. Алма-Ата, КФ ЦИТПП,1986.
1.23 Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий
промышленных предприятий /ЦНИИпромздании М.; ГП ”Информрекламиздат”,1995
1.24 Рекомендации по оценке состояния и усиления строительных конструкций промышленных зданий и сооружений /НИИСК.- М.; Стройиздат, 1989.
1.25 Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам /ЦНИИпромздании, М.,2001.
1.26 Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкций
/Гокомархитектура. – М.; „НИАЦ”, 1998.
1.27 Рекомендации по восстановлению и усилению зданий массовой застройки /ЦНИИСК
им. Кучеренко – М.,1990.
1.28 Методика проведения обследования зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке (МРР-2.2.07-98)/ Гокомархитектура - М.; ГУП „НИАЦ”,1998.
1.29 Реконструкция промышленных предприятий (справочник строителя). В 2т. Под ред.
Топчия В.Д.Гребенника Р.А т.1, гл.8.Оценка технического состояния и проектирования усиливаемых и заменяемых конструктивных элементов, М.; Стройиздат, 1990.
1.30 Рекомендации по применению новых типов защитно-конструкционных полимеррастворов для реставрации памятников и исторических зданий и сооружений камня и бетона.
1.31 Рекомендации по обеспечению долговечности и надежности строительных конструкций
гражданских зданий из камня и бетона с помощью композиционных материалов.
НИЛЭП ОИСИ-М.; Стройиздат, 1982.
1.32 Методические рекомендации по защите эксплуатируемых одноэтажных каркасных
промышленных зданий на просадочных грунтах II типа /НИИСК-Киев,1981.
1.33 ДБН В.3.1.1-2002. Ремонт и усиление несущих и ограждающих строительных конструкций и оснований промышленных зданий и сооружений /Госстрой Украины - Киев,2003.
1.34 Методические рекомендации. Исследование деформации, расчет несущей способности
и конструктивное усиление древних распорных систем. Реставрационные нормативы.
НРО „Реставрация”, 1989.
1.35 Житушкин В.Т.Усиление каменных и деревянных конструкций – М.; изд. АСВ,
2009-112с.
1.36 Примеры конструктивных решений по ремонту и усилению строительных конструкций
производственных зданий и сооружений. Aальбомы I-III. ГПКТБ - Волгоград, 1975г.
1.37 Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И.Оценка состояния и усиление строительных конструкций реконструированных зданий. Атлас схем и чертежей – Томск,
Томский ЦНТИ, 1991.
1.38 Рекомендации и типовые решения по усилению конструктивных элементов крупнопанельных домов серии 1-464-АС/ТбилЗНИИЭП - Тбилиси,1978.
1.39 Рекомендации по обследованию и оценке технического состояния крупнопанельных и
каменных зданий ЦНИИСК им. Кучеренко – М.,1988.
1.40 Рекомендации по усилению железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий.
ч. II Фундаменты. ч. III Основания. ч. IV Виброзащита существующих конструкций. Харьковский ПромстройНИИроект, Ростовский ПромстройНИИроект, Харьковский инженерностроительный институт-Харьков, 1985.
2 Бетонные, железобетонные и армоцементные конструкции
2 Construcţii din beton, beton armat şi
armociment
2.1 СП 63.13330.2012 СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения (актуализированная редакция).
2.2 Пособие П1-88 к СНип 2.03.01-84*. Усиление железобетонных конструкций. Минстройархитектуры Республики Беларусь.
2.2а Инструкция по определению состояния стальных закладных деталей в конструкциях
NCM A.09.03-2014, pag 199
крупнопанельных зданий и рекомендации по антикоррозионной защите и усилению /
МЖКХ РСФР – М.; Стройиздат, 1977.
2.3 РД 153-34.1.326-2001 Методические указания (СО 34.21.326-2001) по обследованию
строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций.
ч.1 Железобетонные и бетонные конструкции. Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО „ЕЭС России” 19.03.2001 г.
2.4 Руководство по обеспечению долговечности железобетонных конструкций предприятий
черной металлургии при их реконструкции и восстановлении /Харьковский ПромстройНИИроект, НИИЖБ-М.; Стройиздат, 1982.
2.4а Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами.
ООО ”Интераква”,НИИЖБ,2006.
2.5 Рекомендации по учету дефектов железобетонных конструкций при проектировании реконструкций зданий и сооружений и при оценке их состояния /Харьковский ПромстройНИИроект, НИИЖБ – г. Харьков, 1986.
2.6 Рекомендации по обеспечению надежности и долговечности железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений при их реконструкции и восстановлении
/Харьковский ПромстройНИИпроект-М.; Стройиздат, 1990.
2.7 Рекомендации по обследованию и оценке качества возводимых и эксплуатируемых железобетонных конструкций с применением неразрушающих методов /НИИМБ-М.,1987.
2.8 Рекомендации по ремонту и восстановлению железобетонных конструкций полимерными составами НИИЖБ-М.; Стройиздат, 1986.
2.9 Рекомендации по восстановлению и усилению полносборных зданий полимерсоставами.
ТбилЗНИИЭП-М.; Стройиздат, 1990.
2.10 Рекомендации по ремонту стыков панелей наружных стен полносборных домов
/ЦНИИЭПжилища – М.,1987.
2.11 Рекомендации по натурным обследованиям железобетонных конструкций
НИИЖБ-М:, 1972.
2.12 Рекомендации по оценке состояния железобетонных конструкций в агрессивных средах
/НИИЖБ-М:,1984.
2.13 Рекомендации по методам определения коррозионной стойкости бетона /НИИЖБ-М:,
1988.
2.14 РД153-34.1.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. ч.1. Железобетонные и
бетонные конструкции. Утверждены Департаментом научно-технической политики и развития
РАО ”ЕЭС России” 19.03.2001.
2.15 Методические рекомендации по усилению железобетонных конструкций на реконструируемых предприятиях. НИИСП – Киев, 1984.
2.16 Рекомендации по усилению монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений предприятий горнодобывающей промышленности. Донецкий ПромстройНИИпроект-М.;
Стройиздат, 1974.
2.16а Рекомендации по обследованию и оценке технического состояния крупнопанельных и
каменных зданий. ЦНИИСК им. Кучеренко- М.,1988.
2.17 Примеры конструктивных решений по ремонту и усилению строительных конструкций
производственных зданий и сооружений. Альбом II. Ремонт и усиление железобетонных конструкций. ГПКТБ-Волгоград, 1975.
2.17а Система внешнего армирования из полимерных композитов FIBARM для ремонта и
усиления строительных конструкций. ЗАО „Препреч-СКМ”, СТО 2256-002-2011, М,.2012
2.18 Голышев А.Б. и др. Расчет и технические решения усилений железобетонных конструкций производственных зданий и просадочных оснований /ГНИИСК – Киев,: Логос, 2008.
2.19 Онуфриев Н.М. Усиление железобетонных конструкций и сооружений.-Л.:ЛО, 1965.
2.20 ПК-01-05. Сборные железобетонные несущие конструкции, покрытия с рулонной кровлей /Промстройпроект, НИИЖБ-М.,1961.
2.21 Казакова И.С., Цывкунова Н.Н. Усиление аварийных балконных плит в зданиях старой
NCM A.09.03-2014, pag 200
застройки /Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, №10, 2012 г.
2.22 Алексеев С.Н. Коррозия и защита арматуры в бетоне-М.; Стройиздат, 1968.
2.23 Москвин В.И., Иванов Ф.М. и др. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты. М.; Стройиздат 1980.
См. также выше п.п. 1.13÷1.18, 1.24, 1.27,
Vezi punctele de mai sus: 1.13÷1.18,
1.29÷1.34, 1.31÷1.39.
1.24, 1.27, 1.29÷1.34, 1.31÷1.39.
3 Металлические конструкции
3 Construcţii metalice
3.1 СП 16.1333.2011 „СНиП II-23-81.*” Стальные конструкции (актуализированная редакция).
3.1а Пособие по контролю состояния строительных металлических конструкций зданий и
сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП 2.03.11-85). ЦНИИпроектстальконструкция
им. Мельникова, - М.; Стройиздат , 1989.
3.1б ДБН 362-92. Оценка технического состояния стальных конструкций эксплуатируемых
производственных зданий – Киев, 1993 г.
3.2 Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)/
ЦНИИпроектстальконструкция. – М.; Стройиздат, 1989.
3.2а Руководство по защите строительных металлоконструкций, работающих в агрессивных
средах и различных климатических условиях. М.; Стройиздат, 1974.
3.3 Инструкция по эксплуатации одно- и двухэтажных корпусов со структурными плитами
типа „Модуль” и обследованию их конструкции /Минэлектропром. – М.,1987.
3.4 Руководство по обследованию стальных конструкций, выполненных из кипящей углеродистой стали, и разработке мероприятий, предупреждающих их хрупкое хранение
/ЦНИИпроектстальконструкция. - М.; 1979.
3.5 Руководство по усилению элементов конструкций с применением сварки
/ЦНИИпроектстальконструкция. – М.; 1979.
3.6 Рекомендации по обследованию стальных конструкций производственных зданий
/ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова. М.: 1988.
3.7 Рекомендации по учету влияния дефектов и повреждений на эксплуатационную пригодность стальных конструкций производственных зданий. – М.: ЦНИИпроектстальконструкция
им. Мельникова, 1987.
3.8 Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Серия 1.420.2-27. Усиление стальных конструкций производственных зданий. Выпуски 0,1…4,. ЦИТП ГОССТРОЯ СССР, 1990.
3.9 Металлические конструкции . том 3. Стальные сооружения, конструкции из алюминиевых сплавов. Реконструкция, обследование, усиление и испытание конструкций зданий и сооружений” (Справочник проектировщика). Под общ. ред. В. В. Кузнецова
/ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова. – М.; Изд. АВС, 1999.
3.10 МДС 53-2-2004. Диагностирование стальных конструкций. ООО” Институт проблем
технической диагностики и неразрушающих методов испытаний”. – М.;”ДИМЕН Стест”, 2005.
3.11 Кикин А.И., Васильев А.А, Касутин Б.Н. Повышение долговечности стальных конструкций промышленных зданий. М.; Стройиздат,1969.
3.12 Лащенко М.Н. Повышение надежности металлических конструкций зданий и сооружений при реконструкции. – Л.; Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1987-136, их.
3.13 Лащенко М.Н.Аварии металлических конструкций зданий и сооружений. Стройиздат,
ЛО, Ленинград, 1969. 3.14 Примеры конструктивных решений по ремонту и усилению строительных конструкций производственных зданий и сооружений. Альбом III. Ремонт и усиление
стальных конструкций, оснований и фундаментов ГПКТБ – Волгоград, 1975.
3.15 Ребров К.С.Усиление стержневых металлических конструкций. Проектирование и расчет. – М.; Стройиздат ЛО, 1988.
См. также п.п. 1.2, 1.5, 1.6, 1.8÷1.12, 1.15,
Vezi punctele de mai sus: 1.2, 1.5, 1.6,
1.18, 1.19÷1.21, 1.23.
1.8÷1.12, 1.15, 1.18, 1.19÷1.21, 1.23.
NCM A.09.03-2014, pag 201
4 Каменные и армокаменные конструкции зданий и сооружений
4 Construcţii de zidărie, zidărie armată de piatră a clădirilor şi instalaţiilor
4.1 СП 15.13330.2012 СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции (актуализированная редакция).
4.1а Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81).
4.2 Рекомендации по усилению каменных конструкций зданий и сооружений. ЦНИИСК
им. Кучеренко. – М.; Стройиздат, 1984.
4.3 Рекомендации по применению новых типов защитно-конструктивных полимеррастворов
для реставрации памятников и исторических зданий из камня и бетона. НИЛЭП ОИСИ – М.;
Стройиздат, 1982.
4.3а Рекомендации по повышению качества каменной кладки и стыков крупнопанельных
зданий, инъецированных под давлением /ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко Госстроя СССР. М.;
Стройиздат. 1987.
4.4 Рекомендации по обеспечению долговечности и надежности строительных конструкций
гражданских зданий из камня и бетона с помощью композиционных материалов
НИЛЭП ОИСИ – М.; Стройиздат, 1988.
4.4а СТО 365 54501-010-2008. Усиление кирпичной кладки методом инъекции эпоксидной
смолы „ CLOBAL – POX 1-10/138/ВТ/ФГУП НИЦ „Строительство”. М.; - 2008.
4.5 Козлов Н.М. Напряженные пояса для придания зданиям пространственной жесткости.
Мосжилпроект. – М.; 1966.
4.6 Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Каменные и армокаменные конструкции. Под общ. редакция С.А. Семенцова и
В.А. Камейко. М.; Изд. лит. по стр-ву, 1968.
4.7 Примеры конструктивных решений по ремонту и усилению строительных конструкций
производственных зданий и сооружений. В 3-х альбомах. Альбом 1. Ремонт и усиление каменных и деревянных конструкций. ГП КТБ. Минтракторосельхозмашина СССР – Волгоград,
1975.
4.8 Гаснев А.А., Грановский А.В. Применение внешнего армирования из углеволокна для
сейсмоусиления кирпичных стен //сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений.
№6, 2011.
См. также выше пп. 1.2-1.6, 1.8, 1.11÷1.13,
Vezi punctele de mai sus: 1.2-1.6, 1.8,
1.16÷1.18, 1.20÷1.25.
1.11÷1.13, 1.16÷1.18, 1.20÷1.25.
5 Деревянные конструкции
5 Construcţii din lemn
5.1 СП 64.13330.2011 СНиП II-25-80. Деревянные конструкции (актуализированная редакция).
5.2 Рекомендации по применению материалов комплексного воздействия для защиты деревянных конструкций. ЦНИИСК им. Кучеренко – М.;1982.
5.3 Отрешко А.И. Справочник проектировщика. Деревянные конструкции. – М.;
Госиздат литер. по стр-ву и архитектуре, 1957.
5.4 Дайдбеков С.Д. Восстановление деревянных покрытий и перекрытий. – М.;
изд. Минкоммунхоза РСФСР, 1962.
5.5 Дмитриев П.А., Орлович Р.Б.Об усилении деревянных перекрытий реконструируемых
зданий путем включения балок в совместную работу с железобетонной плитой //Изв. вузов.
Строительство, 2000, №1 – С.6-10.
5.6 Крутов В.И.Рекомендации по защите деревянных конструкций от дымовых грибков и насекомых.- Петрозаводск, 1987.
5.7 Обзорная информация “Механическая обработка древесины”, вып.12. Ремонт деревянных зданий и усиление конструкций – М.,1982.
См. также выше п.п. 1.13, 1.17, 1.18, 1.22,
Vezi punctele de mai sus: 1.13, 1.17,
1.25, 1.26, 1.29, 1.34, 1.36.
1.18, 1.22, 1.25, 1.26, 1.29, 1.34, 1.36.
NCM A.09.03-2014, pag 202
6 Основания и фундаменты зданий и сооружений
6 Temelii şi fundaţii a clădirilor şi
instalaţiilor
6.1 СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений (актуализированная редакция
СНиП 2.02.01-83*).
6.1а
СП
24.13330.2011
Свайные
фундаменты
(актуализированная
редакция
СНиП 2.02.03-85).
6.1б Рекомендации по усилению железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий. В 3-х частях. ч. II. Основания /Харьковский ПромстройНИИроект,
Ростовский ПромстройНИИроект, Харьковский ИСИ. – Харьков, 1985.
6.2 Указания по методам проектирования оснований эксплуатируемых зданий
/Мосжилпроект.- М.,1987.
6.3 СО 153-34.21.322-2003. Методические указания по проведению наблюдений за осадкой
фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых
электростанций. Приказ Минэрго России от 30.06.2003 № 283.
6.4 Методические указания по усилению грунтов оснований и фундаментов /Киевский филиал МПК Миннефтехимпрома СССР.- Киев, 1987.
6.5 Дополнение пособия к М ГСН 2.07-01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения. Обследования и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений» /НИИОСТ им. Н.М. Герсеванова, ГУП” Мосгоргеотрест. – М.,2005.
6.6 Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений /НИИОСП им.Н.М. Герсеванова.- М.; Стройиздат, 1975.
6.7 Рекомендации по расчету осадок, кренов и усилий в фундаментах существующих промышленных зданий от влияния вновь пристраиваемых зданий и сооружений/Харьковский
ПромстройНИИроект.- М.; Стройиздат,1987.
6.8 Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих, в условиях плотной застройки в г. Москве/НИИОСП
им.Н.М. Герсеванова – М.: ГУП” НИИАЦ”, 1999.
Введены в действие указание Москомархитектуры от 13.01.99, № 2.
6.9 Коновалов П.А; Коновалов В.П. Основания и фундаменты реконструируемых зданий
(издание 5-ое). – М.; ИАСВ, 2011 г.
6.10 Лат Е.Ф. Укрепление оснований и усиление фундаментов существующих зданий и сооружений
.
В
пн.
«Основания,
фундаменты
и
подземные
сооружения».
Горбунов – Посадов М.И. и др.- М.; Стройиздат, 1985.
6.10а Мишин С.Ч., Любарский Н.Н., Бычихин А.С. Методика оценки технического состояния подпорных стен по внешним признакам.
6.11 Зурнаджи В.А., Филатова М.П. Усиление оснований и фундаментов при ремонте зданий
– М.; Стройиздат, 1970.
6.12 Ройтман А.Г. Деформации и повреждения зданий – М.; Стройиздат, 1987.
6.13 Швец В.Г., Тарасов Б.Л., Швец Н.С. Надежность оснований и фундаментов – М.;
Стройиздат, 1980.
6.14 Швец В.Б., Феклин В.Н., Гинзбург Л.К. Усиление и реконструкция фундаментов – М.;
Стройиздат, 1985.
6.15 Тетиор А.Н., Феклин В.Н., Сургачев В.Г.Проектирование фундаментов. Справочник.
Киев, Будiвельник, 1981
См. также п.п. 1.2, 1.3, 1.5,1.6, 1.11÷1.13,
Vezi punctele de mai sus: 1.2, 1.3,
1.15, 1.18, 1.19, 1.22, 1.23, 1.26.
1.5,1.6, 1.11÷1.13, 1.15, 1.18, 1.19, 1.22,
1.23, 1.26.
7 Строительные конструкции инженерных сооружений
7 Elementele de construcţie a structurilor inginereşti
7.1 СП 43.13330.2012 СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (актуализированная редакция).
7.1а СП 13-101-99. Правила надзора, обследования, проведения и ремонта промышленных
NCM A.09.03-2014, pag 203
дымовых и вентиляционных труб. Госстрой России – М.; ГУПЦПП, 1999.
7.2 Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту. – М.; Недра, 1988.
7.3 Инструкция по ремонту железобетонных предварительно напряженных цилиндрических
резервуаров для нефти ВНИИСПТнефть – М.; 1977.
7.4 ВСН 25-80. Инструкция по натурным испытаниям и исследованиям башенных градирен
большой производительности. Минэнерго, ВНИИГ им. Веденеева, Союзтехэнерго, 1982.
7.5 РД 31.31.38-86. Инструкция по усилению и реконструкции причальных сооружений.
ЧерноморНИИпроект, СоюзморНИИпроект, 1986.
7.6 ВСН Ч-81. Инструкция по проведению осмотров мостов на автомобильных дорогах.
Минавтодор РСФР, 1982 с изменением №1 от 31.03.1981.
7.7 Циркуляр Департамента Науки и техники Российского Акционерного Общества Энергетики и Электрификации „ЕЭС России” Ц-02-95(Т) от 28.09.95 „О предотвращении разрушении
баков – аккумуляторов горячей воды”.
7.7a МДК Ч – 04.2002. Типовая инструкция по технической эксплуатации баков – аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения. Утв. прик. Госстроя России от
22.01.2002 №15.
7.8 ВСН 39-1.10-003-2000. Положение по техническому обследованию и контролю за состоянием надземных переходов магистральных газопроводов. ОАО „ГАЗПРОМ”, 14.08.2000.
7.9 ОДН 218.017-2003. Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния
мостовых конструкций. Минтранс России, 2003.
7.9а ОДМ 218.4.001-2008. Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах. Росавтодор – М.:2008.
7.10 ОДМ 218.4.002-2008. Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых мостовых сооружений. Росавтодор, 2008.
7.11 Руководство по наблюдению и оценки состояния элеваторных сооружений
/ЦНИИпромзернопрект.- М.; ЦНИИТЭИ, 1979.
7.12 РД 03-610-03. Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных
промышленных труб. Утвержден постановлением Госгортехнадзора России 18.06.2003 гл. 95.
7.13 Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин. ч.1. Методические
указания. Общие положения. Утверждено постановлением Минстроя России от 24.12.98
№ 18-91.
7.14 Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений /ЦНИИпромздании – М.;1997.
7.15 Рекомендации по натурному обследованию дренажей застроенных территорий. ВНИИ
”ВОДГЕО”- М.;1984.
7.16 Стандарт ЦНИИСК им. Мельникова (г. Москва). СТО 0030-2004 „Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Правила технического диагностирования, ремонта и реконструкций”.
7.17 Ремонт дымовых труб, градирен и антикоррозийных покрытий оборудования электростанции. Справочное пособие – М.; Энергоиздат, 1982.
См. также выше п.п. 1.24, 6.10а.
Vezi punctele de mai sus: 1.24, 6.10а.
8 Строительные конструкции, поврежденные пожаром
8 Construcţii afectate de incendiu
8.1 Инструкция по расчету фактических пределов огнестойкость железобетонных конструкций на основе новых требований строительных норм и правил /ВНИИПО МВД СССР-М., 1982.
8.2 Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов.- М.; Стройиздат, 1985.
8.3 Рекомендации по обследованию сооружений, поврежденных пожаром /НИИЖБ.- М.;
Стройиздат, 1987.
8.4 Рекомендации по защите бетонных и железобетонных конструкций от хрупкого разрушения при пожаре /НИИЖБ.-М.; Стройиздат, 1979.
NCM A.09.03-2014, pag 204
8.5 Рекомендации по повышению пожарной безопасности эксплуатируемых производственных зданий со сгораемым утеплителем /ЦНИИпромздании.- М.,1993.
8.6 Конструктивные решения по повышению пожарной безопасности промздании из ЛМК со
сгораемым утеплителем /ЦНИИпромздании.- М.,1993.
8.7 Ильин Н.А. Техническая экспертиза зданий, поврежденных пожаром.- М.; Стройиздат,
1983.
8.8 Милованов А.Ф. Стойкость железобетонных конструкций при пожаре.- М., Стройиздат,
1988.
8.9 Методика расчета фактических пределов огнестойкости стальных конструкций, ВНииПО
МВД РФ.
См. также п.п. 4.14, 4.16.
Vezi punctele de mai sus: 4.14, 4.16.
9 Строительные конструкции зданий и
сооружений в сейсмических районах (до и
после землетрясения)
9 Construcţii clădirilor şi instalaţiilor
în zone seismice (înainte şi după cutremur de pământ)
9.1 СП 14.13330.2011 СНиП II-7-81*.Строительство в сейсмических районах (актуализированная редакция).
9.1а СП 31-114-2004. Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах /Госстрой России. – М.; ФГУП ЦПП, 2005.
9.2 Рекомендации и типовые решения по восстановлению конструкций жилых и гражданских зданий, получивших повреждения в результате землетрясения в г. Ташкенте /
Госстрой Уз. ССР- Ташкент, 1966.
9.3 Методические рекомендации по инженерному анализу последствий землетрясений
/ЦНИИСК им. Кучеренко.- М.,1980.
9.4 Пособие по обследованию и оценке сейсмостойкости зданий существующей застройки
(КРСН-83)/КазпромстройНИИпроект.- Алма-Ата; КаЗЦНТИС, 1986.
9.5 Пособие по усилению несущих конструкций зданий и сооружений, реконструируемых
промышленных предприятий, расположенных в II и III зонах г. Алма-Аты (к
РСН10-83)/КазпромстройНИИпроект.-Алма-Ата; КаЗЦНТИС, 1986.
9.6 Альбом рекомендаций по усилению конструкций кирпичных зданий, получивших повреждения в результате землетрясений /Институт сейсмостойкости строительства и сейсмологии АН Таджикский ССР.- Душанбе, 1985.
9.7 Мартемьянов А.И., Ширин В.В. Способы восстановления зданий и сооружений, поврежденных землетрясением – М.; Стройиздат, 1976.
См. также пп. 1.5, 1.8.
Vezi punctele de mai sus: 1.5, 1.8.
10 Усиление строительных конструкций
методом торкретирования бетоном и штукатурной смесью
10 Consolidarea construcţiilor prin
torcretare cu amestecuri de beton şi mortar
10.1 Технические правила применения метода набрызга бетона при ремонте и реконструкции инженерных сооружений. – М., Транспорт, 1978.
10.2 Временная инструкция по укреплению горных выработок методом набрызга бетона
/ЦНИИпромземшахстрой. – М.,1966.
10.3 Временные указания по восстановлению несущей способности стен каменных зданий
методом торкретирования и цементации /Госстрой Уз. ССР- Ташкент, 1967.
10.4 Методические рекомендации по технологии и механизации работ при строительстве,
ремонте и усилению конструкций методом набрызга бетонной смеси Госстрой СССР, ЦНИИОМТП.- М.,1986.
10.5 Рекомендации по технологии приготовления и нанесения методом набрызга и торкрета
расширяющихся и жаростойких бетонов и растворов.
В кн. „Руководство по обеспечению долговечности железобетонных конструкций предприятий черной металлургии при их реконструкции и восстановлении”/Харьковский ПромстройНИИроект, НИИЖБ.-М.; Стройиздат , 1982.
10.6 Брукс и др. Торкретбетон, трокрет-цемент, торкрет штукатурка.- М.; Стройиздат, 1985.
NCM A.09.03-2014, pag 205
10.7 Усиление колонн обоймами путем наращивания сечения бетоном методом торкретирования (торкретбетон). В к н. « Примеры конструктивных решений по ремонту и усилению
строительных конструкций производственных зданий и сооружений». Альбом II. Ремонт и усиление железобетонных конструкций / ГПТБ. - Волгоград, 1975.
NCM A.09.03-2014, pag 206
ПРИЛОЖЕНИЕ K (справочное)
Примерный перечень
законодательных и нормативных актов, нормативных документов, подлежащих разработке в связи с изданием NCM A.09.03-2014 „Обследование несущих строительных конструкций и оснований зданий и сооружений”.
ANEXA K (informativă)
Lista aproximativă
a legilor şi regulamentelor, actelor normative, care necesită de elaborat în legătură cu publicarea NSM A.09-03-2014 „Examinarea elementelor de construcţii portante şi terenurilor de
fundaţii al clădirilor şi edificiilor”.
1. Внести соответствующие изменения в
1. De introdus modificări corespunzătoaзаконодательные акты:
re în acte legislative:
- Закон о качестве строительства № 721 от
- Legea Nr.721 din 02.02.1996 Privind
02.02.1996 г.;
calitatea în construcţii;
- Закон о разрешении выполнения строиLegea Nr.163 din 09.07.2010 Privind auтельных работ № 163 от 9.06.2010 г.;
torizarea executării lucrărilor de construcţie;
- Положение о технической экспертизе в
- Hotărârea Nr.285 din 23.05.1996 Cu
строительстве, утвержденное Постановлением
privire la aprobarea Regulamentului de reПравительства РМ от 16.08.2006 № 936;
cepţie a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente;
- Положение о приемке строительных ра- Hotărârea Nr.936 din 16.08.2006 Penбот
и
установленного
оборудования
tru aprobarea Regulamentului privind exper,утверждено Постановлением Правительства
tiza tehnică în construcţii.
РМ от 23.05.1996 г. № 285.
2. Разработать нормативные акты и доку2. De elaborat documente şi acte normaменты:
tive:
- Положение о порядке расследования при- Regulamentul cu privire la procedura
чин аварий зданий, сооружений, их частей и
de investigare cauzelor de avarii (accidente)
конструктивных элементов;
a clădirilor şi instalaţiilor, părţilor integrante
şi elementelor constructive a acestora;
- Положения об эксплуатации зданий и со- Regulamentul cu privire la exploatarea
оружений; основные положения и требования;
clădirilor şi instalaţiilor; Cerinţe şi condiţii
de bază.
- Положение о порядке разработки, соста- Regulamentul cu privire la procedura
ве, содержании, учете и хранении техничеde elaborare, conţinutul, compoziţia, eviских паспортов зданий и сооружений (при
denţa şi păstrarea paşapoartelor tehnice a
проектировании новых обследований и пасclădirilor şi instalaţiilor (în timpul proiectăпортизации существующих объектов).
rii
obiectelor
noi,
inventarieri
şi
paşaportizării obiectelor existente).
NCM A.09.03-2014, pag 207
Utilizatorii documentului normativ sunt răspunzători de aplicarea corectă a acestuia.
Este important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sunt în posesia ultimei
ediţii şi a tuturor amendamentelor.
Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sunt
publicate în „Monitorul oficial al Republicii Moldova”, Catalogul documentelor normative în construcţii, în publicaţiile periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, pe Portalul Naţional „e-Documente normative în construcţii” (www.ednc.gov.md),
precum şi în alte publicaţii periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la acesta).
Amendamente după publicare:
Indicativul amendamentului
Publicat
Punctele modificate
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа