close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

CP C.01.02-2014 - Particip.gov.md

код для вставкиСкачать
REPUBLICA
COD PRACTIC
MOLDOVA
ÎN CONSTRUCŢII
Construcţii şi exigenţe funcţionale
PROIECTAREA CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR CU
CONSIDERAREA ACCESIBILITĂŢII PENTRU PERSOANE
CU DEZABILITĂŢI. PREVEDERI GENERALE
CP C.01.02-2014
EDIŢIE OFICIALĂ
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR
AL REPUBLICII MOLDOVA
CHIŞINĂU 2014
ICS
ADAPTAT la condiţiile Republicii Moldova de
ACCEPTAT de comitetul tehnic CT-C 05 „Construcţii civile, industriale şi
agrozootehnice”
Preşedinte:
ing. Povar Iurie
Secretar:
ing. Eremeev Petru
Membrii:
Director general, INCP „Urbanproiect"
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
ing. Liunenko Iurie
ing. Şevcenco Alexandru
ing. Homa Stepan
ing. Popov Grigore
ing. Zolotuhina Svetlana
ing. Carlov Vladimir
ing. Alcaz Vasile
ing. Laşcul Anatolie
ing. Bunduchi Elena
ing. Barbineagra Mihail
ing. Damaschin Igor
ing. Eremciuc Vasile
Reprezentantul
Ministerului:
ing. Eremeev Petru
II
Universitatea Tehnică a Moldovei
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale
ICS „Dolmen"
Expert tehnic
INCP „Urbanproiect"
INCP „Urbanproiect"
Director al Institutului de Geologie şi
Seismologie al Academiei de Științe a Moldovei
INCP ”URBANPROIECT”
Centrul municipal de Sănătate Publică
Serviciul de Stat pentru Verificarea şi
Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor - v
SRL „Imoproiect"
Serviciul de Stat privind Verificarea şi
Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
APROBAT
prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor
al Republicii Moldova nr.
din
, cu aplicare
din
.
MDRC
2013
Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a
prezentului normativ în orice publicaţii şi prin orice procedeu
(electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este
interzisă dacă nu există acordul scris al MDRC RM.
RM
PREAMBUL
Prezentul Cod practic în construcții reprezintă adaptarea la condițiile naționale ale
Moldovei prin prin metoda retipăririi, a Codului practic al Federației Ruse СП 35-101-2001
«Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных
групп населения. Общие положения».
La adaptarea acestui Cod Practic s-a ținut cont de prevederile și principiile creării
posibilităților egale formulate în „Programul de acțiuni referitor la persoane cu dizabilități”
acceptat de Organizația Națiunilor Unite prin rezoluția nr. 37/52* din 3 decembrie 1982 г.;
Baza normativă, care reglementează măsurile de adoptare a mediului de activitate vitală în
conformitate cu necesitățile persoanelor cu dizabilități este prezentată prin documentul
normativ în construcții NCM CP. 01.06-2014 (МСН 23-01-2014) „Cerințe generale de
securitate pentru obiectele de construcţie la folosirea și accesibilitatea lor pentru
persoanele cu dizabilităţi”, în realizarea căruia se elaborează Codul practic în construcții
în cauză.
Codul practic în în construcții CP C.01.02-2014 „Proiectarea clădirilor şi construcţiilor cu
considerarea accesibilităţii pentru persoane cu dizabilităţi. Prevederi generale” include
prevederi de realizare a cerinţelor referitoare la atragerea și includerea persoanelor cu
dizabilități în societate, crearea pentru ei posibilități egale în accesibilitatea la mediul de
activitate vitală, cu acces liber la obiecte de construcţie cu asigurarea securității lor în
exploatare, evitînd necesitatea reconstruirii și acomodării lor.
Codul practic în construcții CP C.01.02-2014 conține prevederi de bază, care trebuie
folosite drept temei la elaborarea altor documente normative pentru persoanele cu
dizabilități.
Prin Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 166-XVIII din 09 iulie 2010 pentru
ratificarea Convenției Organizației Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu
dizabilități, a fost ratificată Convenţia Organizației Naţiunilor Unite privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi, care includ participarea deplină şi efectivă, şi incluziunea socială
a persoanelor cu dizabilităţi, egalitatea de şanse şi accesibilitatea acestora.
Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi
introduce în legislaţia naţională noţiuni noi, cum ar fi accesibilitate, design universal şi
adaptare rezonabilă.
Această lege conţine o serie de prevederi privind politica de stat în domeniul
accesibilităţii (art. 17), proiectarea şi construirea obiectelor infrastructurii sociale cu
respectarea necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi (art.18), amenajarea obiectelor
infrastructurii sociale pentru a putea fi folosite de către persoanele cu dizabilităţi (art.19),
asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la mijloacele de transport în comun (art. 20),
amenajarea încăperilor de locuit pentru a putea fi folosite de către persoanele cu dizabilităţi
(art. 21), asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la obiectele culturale, turistice şi la
complexele (sălile) sportive (art. 23), accesul la informare prin toate mijloacele (art. 25),
care sunt reflectate îîn documentul normativ .
Realizarea prevederilor legilor sus menționate este reflectată în documentul normativ în
construcții CP C.01.02-2014 „Proiectarea clădirilor şi construcţiilor cu considerarea
accesibilităţii pentru persoane cu dizabilităţi. Prevederi generale”.
III
COD PRACTIC ÎN CONSTRUCȚII
CP C.01.02-2014
Construcţii şi exigențe funcționale
Proiectarea clădirilor şi construcţiilor cu considerarea accesibilităţii pentru
persoane cu dezabilități. Prevederi generale
Building and functional exectigness
Design of waterproofing of underground parts of buildings and structures. Structural waterproofing details
Строения и функциональные требования
Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие положения
Официальное издание
1 DOMENIU DE APLICARE ȘI
PRINCIPII GENERALE
1.1 Prezentul Codul Practic se referă
la proiectarea și crearea mediului arhitectural, care asigură nivelul necesar al accesibilității clădirilor și construcțiilor pentru
toate categoriile de populație cu mobilitate limitată (în continuare - PML) și folosirea lor liberă. Cerințele se referă la toate
elementele clădirilor și construcțiilor sau a
unor părți a acestora (în continuare – clădiri), precum și la terenuri.
1.2 Cerințele Codului Practic se referă la categoriile de populație cu mobilitate
limitată, elementele mediului și sistemului
arhitectural, elementele formate ale terenului, părți ale clădirilor, grupuri de încăperi, încăperi, zone funcționale (inclusiv
căi de circulație), echiparea locurilor principalelor procese ale activității vitale,
prestări servicii, prestări de muncă și recreere. Din această categorie fac parte și
elementele constructive și de mobilier
Cerințele prezentului document nu se
extind asupra clădirilor, construcțiilor și
terenurilor, unde nu este prevăzut accesul persoanelor cu dezabilități.
Pentru clădirile instituțiilor speciali-
Ediţie oficială
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Кодекс практики
предназначен для проектирования и
созда-ния полноценной архитектурной
среды, обеспечивающей необходимый
уро-вень
доступности
зданий
и
сооружений
для
всех
категорий
маломобильных групп населения (в
дальнейшем
МГН)
и
беспрепятственное пользование ими.
Требования распространяются на все
элементы зданий и сооружений или их
части (в дальнейшем - здания), а также
на участки.кровель.
1.2 Требования Кодекс практики распространяются на доступные для маломобильных групп населения элементы
архитектурной среды и системы, ими
образуемые: элементы участка, части
зданий, группы помещений, помещения, функциональные зоны (в том числе пути движения), устройство мест основных процессов жизнедеятельности,
обслуживания, приложения труда и отдыха. К этим объектам также относятся
конструктивные элементы и малые
формы.
Требования настоящего документа
не распространяются на части зданий,
сооружений и участки, куда не
предусмотрен доступ инвалидов.
Для зданий специализированных уч-
CP C.01.02. 2014, pag. 2
zate Codul Practic are rol informativ la
proiectarea elementelor similare, ansamblurilor de sistematizare ale clădirii și teritoriului.
Condițiile prezentului document trebuie să fie luate în considerație la proiectarea și reconstrucția clădirilor cu divers
tip de proprietate și organizare juridică.
1.3 În Codul Practic este prezentat
complexul de cerințe relativ complet, al
acțiunilor de proiectare și elementelor soluțiilor arhitecturale.
Concretizarea cerințelor, alegerea
conținutului de acțiuni (măsuri) și determinarea etapelor (fazelor) de realizare se
stabilețte în caietul de sarcini pentru proiectare, precum și în procesul proiectării.
1.4 Respectarea cerințelor accesibilității construcțiilor publice și locative pentru PML, precum și a clădirilor industriale
cu locuri de muncă pentru persoanele cu
dezabilități este reglementată de [4] la
elaborarea, coordonarea și aprobarea
documentației de proiect.
1.5 În prezentul Cod Practic sunt
stabilite cerințele generale (principale)
pentru toate obiectele proiectării, accesibilie categoriilor de populație cu mobilitate
limitată.
Dezvoltarea și extinderea acestor cerințe conform destinației funcționale a diverselor clădiri este prezentată în capitolele respective ale altor сoduri practice:
[1], [2] и [3].
1.6 Principiile documentului normativ
oferă posibilitatea alegerii variantelor soluțiilor de proiect, reieșind din complexul
de cerințe înaintate construcției proiectate
sau în reconstrucție, cu scopul de a asigura accesul și utilizarea sa de către cetățenii cu mobilitate limitată.
În dependență de numărul de calcul
al persoanelor cu dezabilități, de posibili-
реждений
Кодекс
практики
используется как справочный документ
при
проекти-ровании
аналогичных
элементов,
пла-нировочных
узлов
здания и территории.
Положения настоящего документа
следует учитывать при проектировании
и реконструкции зданий различных
форм собственности и различных организационно-правовых форм.
1.3 В Кодекс практики дан
относите-льно
полный
набор
требований, проек-тных мероприятий и
элементов архите-ктурного решения.
Конкретизация требований, выбор
состава мероприятий и определение
этапов их реализации устанавливается
заданием на проектирование, а также в
процессе проектирования.
1.4 Выполнение требований доступности объектов общественного и жилищного назначения для МГН, а также
промышленных зданий с местами труда для инвалидов регламентируется [4]
при разработке, согласовании и утверждении проектной документации.
1.5 В настоящем Кодекс практики
устанавливаются общие требования
для всех объектов проектирования,
доступ-ных для маломобильных групп
населе-ния.
Развитие или расширение этих требований по функциональному назначению различных зданий дано в соответствующих разделах других сводов правил: [1], [2] и [3].
1.6 Положения нормативного документа допускают возможность выбора
вариантов проектных решений исходя
из комплекса требований, предъявляемых к проектируемому или реконструируемому объекту с целью обеспечения
доступа к нему и использования его маломобильными гражданами.
В зависимости от расчетного числа
инвалидов, от финансовых возможнос-
CP C.01.02. 2014, pag. 3
tățile financiare ale beneficiarului și structurii funcționale a clădirii, construcției se
recomandă de a prevedea una sau două
variante de organizare a accesibilității (cu
excepția prestărilor servicii la domiciliu):
varianta ”A” – accesibilitatea persoanelor cu dezabilități către orice încăpere
locativă din apartament, orice loc de prestări servicii în clădiri publice, orice (permis
de către autoritățile asistență socială) loc
de prestare a muncii. În acest context se
va prevedea amenajarea: căilor de circulație universale, accesibile pentru toate
categoriile de populație, inclusiv persoane
cu dezabilități, adaptate cerințelor acestora, a tuturor încăperilor sau special evidențiate din cele locative și de prestare a
serviciilor; locuri de prestare a muncii
special adaptate.
varianta ”B” – alocarea încăperilor
speciale la nivelul intrării, zonelor sau
blocurilor, adaptate și dotate pentru persoanele cu dezabilități. Trebuie de prevăzut amenajarea intrărilor speciale, căi de
circulație paralele special adaptate și locuri de prestări servicii pentru persoanele cu deficiențe (carențe)..
Schemele grafice prezentate în capitolul 2 și 3 sunt recomandate pentru a fi
folosite în orice variantă de organizare a
accesibilității clădirilor și construcțiilor
pentru categoriile de populație cu mobilitate limitată.
1.7 Sporirea calității mediului arhitectural se atinge prin respectarea accesibilității, securității, comodității și informării
clădirii pentru necesitățile persoanelor cu
dezabilități fără încălcarea drepturilor și
posibilităților corespunzătoare ale altor
categorii de persoane, din aceiași clădire.
În ordinea importanței aceste criterii
au următoarea prioritate:
тей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не
учитывая обслуживания на дому):
вариант «А» - доступность для инвалидов любой жилой ячейки в жилище,
любого места обслуживания в общественном здании, любого (допускаемого
социальными органами) места приложения труда. При этом должно предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, доступных
для всех категорий населения, в том
числе инвалидов; приспособленных
для нужд инвалидов всех или специально выделенных из их общего числа
жилых ячеек и мест обслуживания;
специально приспособленных мест
приложения труда;
вариант «B» - выделение в уровне
входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов.
Следует предусматривать устройство
специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья.
Графические схемы представленные
в частях 2 и 3 рекомендуется использовать при любом варианте организации
доступности зданий и сооружений для
маломобильных групп населения.
1.7 Повышение качества архитектурной среды достигается при соблюдении
доступности, безопасности, удобства и
информативности зданий для нужд
инвалидов и других маломобильных
групп населения без ущемления соответствующих прав и возможностей других людей, находящихся в этих зданиях.
По степени значимости эти критерии
следуют в следующем порядке:
CP C.01.02. 2014, pag. 4
1 - accesibilitate, 2 - siguranță, 3 - informație, 4 - comoditate.
1.7.1 Criteriul „accesibilitate” se caracterizează prin cerințe de:
-
- circulație fără obstacole în căi de circulație, încăperi și spații ;
-
- atingerea locului destinației sau deservirii și beneficierea de posibilitățile
acordate;
- posibilitatea de a beneficia de locurile de recreere, așteptare și servicii conexe.
- 1.7.2 Prin securitate se presupune
crearea condițiilor de trai, vizitarea locurilor de prestări servicii sau muncii fără riscul de a cauza daune sie însuși sau bunurilor sale, precum și altor persoane,
clădirii sau echipamentelor.
-
Cerințele principale față de criteriile de
securitate sunt:
- posibilitatea evitării traumelor, plăgilor, mutilării, surmenajului de prisos etc.
din cauza proprităților mediului arhitectural a clădirii (inclusiv materialelor de finisare utlizate);
- posibilitatea recunoașterii și reacționării la moment prielnic în cazul locurilor
și zonelor de risc;
- lipsa intersectărilor slab receptibile a
căiilor de circulație
- avertizarea consumatorilor despre
zonele potențiale de risc;
-
- securitate la incendiu.
1.7.3 Informatizarea asigură posibilitatea multilaterală a obținerii oportune,
înțelegerii informației și reacționării adecvate.
-
Cerințele criteriului de informatizare
includ:
- utilizarea mijloacelor de informare,
conforme cu particularitățíle diverselor
-
-
-
-
-
-
1 - доступность, 2 - безопасность, 3 информаированность, 4 - удобство.
1.7.1 Критерий «доступности»
содержит требования:
- беспрепятственного движения по
коммуникационным путям, помещениям и пространствам;
- достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями;
- возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.
1.7.2 Под безопасностью понимается создание условий проживания, посещения места обслуживания или труда
без риска быть травмированным какимлибо образом или причинить вред своему имуществу, а также нанести вред
другим людям, зданию или оборудованию.
Основными требованиями критерия
безопасности являются:
- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости и
т.п. из-за свойств архитектурной среды
зданий (в том числе используемых
отделочных материалов);
- возможность своевременного опознавания и реагирования на места и
зоны риска;
- отсутствие плохо воспринимаемых
мест пересечения путей движения;
- предупреждение потребителей о
зонах, представляющих потенциальную
опасность;
- пожарная безопасность.
1.7.3 Информированность обеспечивает разностороннюю возможность
своевременного получения, осознания
информации и соответствующего реагирования на нее.
Требования критерия информированности включают в себя:
- использование средств информирования, соответствующих особеннос-
CP C.01.02. 2014, pag. 5
categorii de populație;
- identificarea oportună a reperelor în
mediul arhitectural al clădirilor publice;
-
- identificarea exactă a aflării în spațiu
și a locurilor vizitate;
-
-  posibilitatea orientării efective pe
timp de zi și pe timp de noapte;
-
- posibilitatea de a avea acces continuu la suport informațional pe toată durata căii de deplasare în clădire.
Amplasarea și caracterul fabricării
elementelor asigurării informaționale
vor ține cont de:
- distanța, de la care informația poate
fi recepționată efectiv;
- unghiurile cîmpului de observare,
comode pentru perceperea informației
vizuale;
- desene (contururi, forme) clare și de
contrast, iar la necesitate - reliefarea
imaginii;
-  conformarea simbolurilor aplicate
sau tehnicilor plastice cu sensuri (semnificația) obișnuite;
-  excluderea interferențelor de percepție a mijloacelor informaționale (fulgurația indicatorilor, lumină orbitoare, combinarea zonelor de acțiune a diverselor
surse acustice, umbră acustică).
-
-
-
-
-
-
1.7.4 Nivelul comodității al mediului
arhitectural al proiectului se estimează
cum din punctul de vedere fizic așa și
psihologic.
Criteriile de confort (comoditate) prezintă următoarele cerințe:
- crearea condițiilor pentru cheltuieli și
eforturi minime din partea persoanelor cu
mobilitate limitată pentru satisfacerea necesităților;
- asigurarea posibilității oportune de
recreere, așteptare și deservire supli-
-
-
тям различных групп потребителей;
- своевременное
распознавание
ориентиров в архитектурной среде
общественных зданий;
- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся
целью посещения;
- возможность эффективной ориентации как в светлое, так и в темное
время суток;
- возможность иметь непрерывную
информационную поддержку на всем
пути следования по зданию.
Размещение и характер исполнения
элементов информационного обеспечения должны учитывать:
- расстояние, с которого сообщение
может быть эффективно воспринято;
- углы поля наблюдения, удобные
для восприятия зрительной информации;
- ясное начертание и контрастность,
а при необходимости - рельефность
изображения;
- соответствие применяемых символов или пластических приемов общепринятому значению;
- исключение помех восприятию информационных средств (бликование
указателей, слепящее освещение, совмещение зон действия различных акустических источников, акустическая
тень).
1.7.4 Уровень удобности архитектурной среды в проекте оценивается как
с физической, так и с психологической
позиций.
Критерий комфортности (удобства)
содержит следующие основные требования:
- создание условий для минимальных затрат и усилий МГН на удовлетворение своих нужд;
- обеспечение своевременной возможности отдыха, ожидания и допол-
CP C.01.02. 2014, pag. 6
mentară, asigurarea condițiilor pentru
compensarea eforturilor, depuse pentru
deplasare și benefierea de serviciu;
- reducere timpului și eforturilor pentru
primirea informației necesare.
Nivel inferior de comoditate trebuie
considerat nivelul de condiții, în care obținerea și furnizarea informației necesare
nu pot fi considerate incomode.
Sporirea nivelului de confort se va
efectua prin: reducerea distanței și timpului necesar pentru obținerea mai multor
servicii în același loc, majorarea numărului de locuri de recreere, obținerea în
prealabil a informației necesare, folosirea
echipamentului necesar și ergonomic ș.a.
1.8 În cazul cînd la reconstrucția clădirilor și construcțiilor monumentelor de istorie și cultură, precum și teritoriilor adiacente cerințele accesibilității nu pot fi respectate în totalitate, cu avizul autorităților
locale de asistență socială și ținînd cont
de opiniile asociației obștești a persoanelor cu dezabilități trebuie să fie luate decizii, care asigură condiții de activitate vitală a persoanelor cu dezabilități în măsura,
necesară și suficientă în fiecare caz în
parte (situație concretă). În acest caz nivelul și modul de adaptare a clădirilor și
construcțiilor, cu valoare arhitecturală,
artistică sau istorică deosebită, se vor
stabili cu participarea autorităților de protecție a monumentelor de istorie, cultură
și arhitectură.
1.9 Pentru asigurarea accesibilității
PML în locurile de prestări servicii în clădiri și construcții se va respecta următoarea ordine a priorităților de proiectare:
soluțiile spațial-volumetrice ale clădirii,
silueta și aspectul său, elementele de de-
нительного обслуживания, обеспечение условий для компенсации усилий,
затраченных на движение и получение
услуги;
- сокращение времени и усилий на
получение необходимой информации.
Нижним пределом удобности следует считать уровень условий, при которых получение или предоставление необходимой информации не может быть
признано неудобным.
Повышение комфортности рекомендуется осуществлять путем: сокращения необходимого пути и времени для
получения на одном месте нескольких
услуг, увеличения числа мест отдыха,
получения заблаговременно нужной
информации, применения необходимого и эргономичного оборудования и др.
1.8 Если при реконструкции зданий и
сооружений исторических и культурных
памятников, а также прилегающих к ним
территорий требования доступности не
могут быть выполнены в полном объеме, по согласованию с местным органом социальной защиты населения и с
учетом мнения общественного объeдинения инвалидов должны быть приняты решения, обеспечивающие условия
жизнедеятельности инвалидов в степени, необходимой и достаточной для
конкретной ситуации. При этом степень
(уровень) и способы адаптации зданий
и сооружений, имеющих особую архитектурную, художественную или историческую ценность, должны определяться
с обязательным участием соответствующих органов по охране памятников
истории, культуры и архитектуры.
1.9 Для обеспечения доступности
МГН к местам обслуживания в зданиях
и сооружениях рекомендуется соблюдать следующий порядок приоритетов
проектирования:
объемно-пространственное решение
здания, его силуэт и внешний облик,
CP C.01.02. 2014, pag. 7
cor al fațadelor, inclusiv cele ale intrărilor;
să stabilească în timp util și să evite
cu siguranță zonele de risc.
1.11 Soluțiile planimetrice ale clădirilor și construcțiilor vor lua în considerare
parametrii scaunului cu rotile (5], figurile
2.1-2.4).
детали декора фасадов, в том числе
элементы входов;
функциональные
зоны,
группы
помещений, помещения;
места обслуживания;
коммуникационные, рекреационные
пространства и помещения, в том числе зоны и места отдыха и ожидания,
санитарно-гигиенические помещения;
элементы инженерного оборудования, в том числе специального, для лиц
с нарушениями здоровья;
системы информационного обеспечения, в том числе наружная реклама;
решения интерьеров и мебели;
световое и цветовое решение участка, фасада, интерьеров.
1.10 Архитектурное решение объекта должно помогать маломобильному
посетителю:
идентифицировать зоны здания, сооружения, помещения;
находить и использовать коммуникационные пространства, определять
направления своего пути, в том числе
при эвакуации;
своевременно определять и уверенно избегать зоны риска.
1.11 Планировочные решения зданий и сооружений должны учитывать
параметры инвалидного кресла-коляски ([5], рисунки 2.1-2.4).
2 REFERINȚE NORMATIVE
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
În Codul Practic se întîlnesc referinţe
la următoarele documente normative:
В Своде правил использованы
ссылки на следующие документы:
zone funcționale, grupuri de încăperi,
încăperi;
locuiri de prestare a serviciilor;
spații și încăperi pentru comunicare și
recreere, inclusiv zone și locuri de recreere și așteptare, încăperi sanitaroigienice;
Elementele echipamentului edilitar,
inclusiv special, pentru persoanele cu deficiențe;
sisteme de asigurare informațională, inclusiv publicitatea exterioară;
soluții de interior și mobilă;
soluții de lumină și cromatice a terenului, fațadei, interiorului.
1.10 Soluțiile arhitecturale ale obiectului vor permite vizitatorului cu mobilitate
limitată:
să identifice zonele clădirii, construcției, încăperii;
să găsească și să folosească spațiile
de comunicații, să stabilească direcția căii
sale, inclusiv în caz de evacuare;
NCM С.01.06-2014
(МСН 23-01-2014)
СП 35-102-2001
СП 35-103-2001
СП 35-104-2001
РДС 35-201-99
ГОСТ 10807-78
Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcţie la
folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dezabilități.
Жилая среда с планировочными элементами, доступными
инвалидам.
Общественные
здания
и
сооружения,
доступные
маломобильным посетителям.
Здания и помещения с местами труда для инвалидов.
Порядок реализации требований доступности для инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры.
Знаки дорожные. Общие технические условия.
CP C.01.02. 2014, pag. 8
ГОСТ 21786-76
ГОСТ 24214-80
ГОСТ 12.1.004-91
Система «человек-машина». Сигнализаторы звуковые не
речевых сообщений. Общие эргономические требования.
Связь громкоговорящая. Термины и определения.
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
NOȚIUNI ȘI DEFINIȚII
ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Avant-vestibul – antevestibul (suplimentar), de regulă, în fața zonei de control, pentru așteptare, primirea informațiilor, obținerea permisului de intrare (accesului) în clădire.
Adaptarea – adaptarea la noile condiții. Aici: schimbările mediului arhitectural
a clădirilor, ținând cont de necesitățile utilizatorilor cu mobilitate limitată.
Аванвестибюль - дополнительный
предвестибюль, как правило, перед зоной контроля, для ожидания, получения справок, решения вопросов входа
(допуска) в здание.
Адаптация - приспосабливание к
новым условиям. Здесь: изменения архитектурной среды зданий, учитывающие потребности маломобильных
пользователей.
Ударение (акцент) - здесь: контрастный ориентир, элемент архитектурной среды, информационно значимый
для посетителей (потребителей), в том
числе маломобильных.
Анфилада - группа последовательно расположенных помещений, имеющих общие соосно расположенные проемы, двери. Здесь: вариант организации пространства, облегчающий доступность для инвалидов на креслах-колясках.
Архитектурная среда - здесь: совокупность внешнего облика и внутреннего пространства зданий и сооружений, предназначенных для определенных функций и наделенных необходимой и достаточной для потребителя
инфор-мативностью, в том числе с
помощью архитектурной пластики.
Благоустройство участка - здесь:
комплекс мероприятий, обеспечивающих доступность маломобильных посетителей и включающий: создание искусственного ландшафта (озеленение),
мощение дорожек для пешеходов и
проезжей части, устройство наружного
освещения, создание зон отдыха, спорта и развлечений на участке, а также
информационное обеспечение посети-
Accent – aici: reper de contrast,
element al mediului arhitectural, de valoare informațională semnificativă pentru vizitatori (utilizatori), inclusiv persoane cu
mobilitate limitată.
Anfiladă – șir de încăperi amplasate
succesiv, cu goluri (nișe), uși amplasate
pe o axă. Aici: variantă de organizare a
spațiului, ce facilitează accesul persoanelor cu dezabilități în scaune cu rotile.
Mediu arhitectural – aici: totalitatea
de imagini exterioare și interioare a spațiului clădirilor și construcțiilor, prevăzute
pentru anumite funcții și care oferă vizitatorilor informații necesare și suficiente,
inclusiv prin intermediul plasticii arhitecturale.
Amenajarea terenului (teritoriului)
– (aici) un șir de măsuri ce asigură accesibilitatea vizitatorilor cu mobilitate limitată
și include: crearea landșaftului artificial
(înverzire), pavarea pistelor pentru pietoni
și carosabil, instalarea iluminării exterioare, crearea zonelor de recreere, sport și
divertisment pe teren, precum și asigurarea informațională a vizitatorilor.
CP C.01.02. 2014, pag. 9
Bordură – îngrădirea căilor de circulație și spațiilor cu elemente similare, de
înălțime mică, cu cumularea funcțiilor
conform criteriilor de siguranță și informație.
Intrare adaptată – aici: intrare,
adaptată pentru trecerea vizitatorilor cu
mobilitate limitată, inclusiv în scaune cu
rotile.
Gabarit – aici: dimensiuni interioare
(„în lumină”) și exterioare („de gabarit”)
ale elementelor mediului arhitectural (obiecte și spații) după limitele extreme.
Accesibilitate (fără bariere) – proprietatea clădirii, încăperilor, locurilor de
prestare a serviciilor, care permite de a
accede liber la locul dorit și de a beneficia
de servicii.
Accesibilitate – proprietatea locurilor
de deservire, care au parametrii ce asigură posibilitatea de a beneficia, a atinge
obiectul, obiectivul folosirii.
Zonă – aici: parametrii și configurarea spațiului organizat funcțional, parțial
delimitat de construcții de îngrădire.
Zona de securitate – aici: parte a
clădirii, construcției, încăperii izolate, pentru protecția persoanelor cu posibilități limitate de deplasare de la factorii periculoși și stări excepționale (pe durata pînă
la finalizarea lucrărilor de salvare).
Zona prestări servicii (de deservire) – totalitatea de locuri de deservire în
încăpere sau sector.
Identificare – aici: recunoaștere univocă a destinației funcționale a obiectului
sau zonei de risc.
Persoană cu dezabilități – persoană, cu probleme de sănătate, cu tulburare
persistentă a funcțiilor organismului, inclusiv cu afectarea aparatului locomotor,
cu deficiențe de vedere și cu deficiențe
телей.
Бордюр - ограждение путей движения и пространств однородными элементами малой высоты, совмещающее
функции по критериям безопасности и
информативности.
Вход адаптированный - здесь:
вход, приспособленный для прохода
маломобильных посетителей, в том
числе на креслах-колясках.
Габариты - здесь: внутренние («в
свету») и наружные («в чистоте») разме ры элементов архитектурной среды
(предметов и пространств) по их крайним выступающим частям.
Доступность (безбарьерность) свойство здания, помещения, места
обслуживания, позволяющее беспрепятственно достичь места и воспользоваться услугой.
Досягаемость - свойство мест обслуживания, имеющих параметры, обеспечивающие возможность воспользоваться, дотянуться до предмета, объекта пользования.
Зона - здесь: параметры и конфигурация функционально организованного
пространства, не полностью выделенного ограждающими конструкциями.
Зона безопасности - здесь: зона
(полоса) у края функционального элемента (площадки), предназначенная
для предотвращения травмоопасных
ситуаций.
Зона предоставления услуг (обслуживания) - совокупность мест обслуживания в помещении или на участке.
Идентификация - здесь: однозначное опознавание функционального назначения объекта или зоны риска.
Инвалид - человек, имеющий нарушения здоровья со стойким расстройством функции организма, приводящие к
ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социаль-
CP C.01.02. 2014, pag. 10
de auz, care reduc activitatea vitală și necesită protecție socială.
Informatizare – una din caracteristicile arhitecturii, caracterizată prin volumul
informației, captate de pe unitate de purtător în unitate de timp. Aici: unul din criteriile de bază a adaptabilității (adaptării)
mediului înconjurător pentru utilizatorii cu
mobilitate limitată.
Buzunar – aici: nișă, spațiu adiacent
hotarului încăperii sau căii de comunicație
în afara limitelor lor.
Reflectoare – panouri reflectorizante, concepute pentru marcarea și etichetarea suprafețelor.
Spații de comunicații – aici: zone și
încăperi ale clădirilor, construcțiilor sau
terenurilor, prevăzute în special pentru
circulația fluxurilor de persoane.
Căi de comunicații – părți ale spațiilor de comunicații, destinate exclusiv
pentru circulație.
Lateral – de bordură, delimitează extremitățile.
Persoane cu mobilitate limitată –
persoane, ce întîlnesc dificultăți la deplasarea de sinestătător, primirea serviciului,
informației necesare sau orientarea în
spațiu. Aici, din persoanele cu mobilitate
limitată fac parte: persoane cu dezabilități, persoane cu afecțiuni temporare de
sănă-tate, femeile gravide, persoane în
etate, persoane cu cărucioare pentru copii etc.
Rută (traseu) disponibilă accesibilă (nerestricționată) -1) rută continuă,
care leagă toate elementele și spațiile
clădirilor și construcțiilor, în care se efectuează deservirea vizitatorilor cu mobilitate limitată; 2) lista punctelor de circulație.
Baliză - aici: punct de reper de lumi-
ной защиты.
Информированность - одно из
свойств архитектуры, характеризуемое
объемом информации, полученным с
единицы носителя в единицу времени.
Здесь: один из основных критериев
приспособления (адаптации) окружающей среды для маломобильных пользователей.
Карман - здесь: ниша, пространство, примыкающее к границе помещения
или коммуникационного пути вне их
пределов
Катафоты - светоотражающие панели, предназначенные для разметки и
маркировки поверхностей.
Пространства для общения здесь: зоны и помещения зданий, сооружений или участков, предназначенные главным образом для движения по
ним людских потоков.
Пути для общения - части коммуникационных пространств, предназначенных исключительно для движения.
Боковой - кромочный, ограничивающий края.
Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой
информации или при ориентировании в
пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением
здоровья, беременные женщины, люди
преклонного возраста, люди с детскими
колясками и т.п.
Маршрут доступный (беспрепятственный) - 1) непрерывный маршрут,
связывающий все элементы и пространства зданий или сооружений, в которых осуществляется обслуживание маломобильных посетителей; 2) перечень
пунктов движения.
Маячок - здесь: световой или зву-
CP C.01.02. 2014, pag. 11
nă sau sunet intermitent.
Locuri de deservire – aici: părți în
clădiri, construcții, încăperi, zone organizate și echipate pentru prestarea serviciilor vizitatorilor și compuse din: loc de
muncă, loc pentru vizitator, eventual – loc
pentru așteptare.
Obiecte (construcții) ale infrastructurii sociale – clădiri, construcții și
complexe precum și încăperi ale blocurilor locative cu multe apartamente din
componența acestora, instituții prestări
servicii sociale, medicale, comunale, cultură și divertisment, comerciale, creditarfinanciare, bancare, hoteliere, turistice,
stațiuni balneare, educaționale, instruire,
recreere, turism, sport și activitate profesională, de prestare a serviciilor de comunicații și informaționale, alte instituții și
întreprinderi, ce țin de asigurarea activităților vitale și deservire a populației, precum și terenurile și elementele terenurilor
construite ale instituțiilor menționate.
Rampă de acces - o structură cu o
suprafață înclinată continuu pe direcția de
mișcare, concepută pentru a trece de la
nivelul unei suprafațe orizontale la altul,
inclusiv în scaun cu rotile.
Parapet (balustradă) – de regulă,
îngrădirile a variațiilor de înălțimi. Aici:
element de construcție, folosit pentru a
mărgini calea de mișcare și spațiul funcțional, care cumulează funcțiile conform
criteriilor de siguranță și informativitate.
Traducător al limbajului gesturilor
(surdotraducător) – specialist care realizează traducerea informației sonore în
limbajul gesturilor pentru hipoacuzici și
persoane cu deficiențe de auz.
Pictogramă – imagine simbolică, sugestivă prin care sunt redate tipul activității, indicate acțiunile sau destinația încăperii.
ковой пульсирующий ориентир.
Места обслуживания - здесь: части
зданий, сооружений, помещений, зон,
организованные и оборудованные для
оказания услуг посетителю. Включают в
себя рабочее место, место обслуживаемого, возможно - место ожидания.
Объекты социальной инфрастру-ктуры - здания, сооружения, их комплексы и входящие в их состав помещения многоквартирных домов, учреждений социального, медицинского, бытового, культурно-зрелищного, торгового, кредитно-финансового, банковского,
гостиничного, туристического, санаторно-курортного и пассажирского обслуживания населения, воспитания, образования, отдыха, туризма, спорта и трудовой деятельности, по представлению
услуг связи и информационных услуг,
иных учреждений и организаций, связанных с обеспечением жизнедеятельности и обслуживанием населения, а
также участки и элементы застройки
территорий указанных учреждений.
Пандус - сооружение, имеющее
наклонную по направлению движения
поверхность и предназначенное для
перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой.
Парапет - как правило, глухое ограждение перепада высот. Здесь; конструктивный элемент, ограждающий пути
движения и функциональные пространства, совмещающий функции по критериям безопасности и информированности.
Переводчик жестового языка (сурдопереводчик) - специалист, осуществляющий перевод звуковой информации на язык жестов для глухонемых.
Пиктограмма - символический рисунок, чаще всего стилизованный.
CP C.01.02. 2014, pag. 12
Ridicare - diferența de nivel (dimensiune verticală) între planuri orizontale
adiacente a căii înclinate de circulație
Echipament de ridicare (platformă)
- echipament staționar de ridicare a greutăților, cu acțiune periodică, pentru ridicarea și coborârea utilizatorilor, aflați pe
platformă (dispozitiv portant). Platformele
cu deplasare în traseu vertical – sub
unghi maxim 15°, platforme cu deplasare
în traseu înclinat – sub unghi maxim 75°.
Încăpere pentru deservirea individuală (funcțională) – cabina sau cabinet, unde se efectuează autoservirea sau
deservirea vizitatorilor cu mobilitate limitată, de către personalul instituției (întreprinderii). Gabaritele cabinei (cabinetului)
vor prevedea, de regulă, posibilitatea
amplasării însoțitorului.
Încăpere universală – aici: încăperea clădirii, unde grație măsurilor de organizare, precum și echipamentelor ce
pot fi schimbate și transformate este posibilă organizarea diverselor tipuri de activitate.
Pantă transversală - panta suprafeței, perpendiculară pe direcția de circulație.
Zona pentru vizitatori – totalitatea
încăperilor și spațiilor în clădiri și construcții, destinate vizitatorilor.
Pantă longitudinală - panta de suprafață, paralelă cu direcția de circulație.
Trecere - spațiul pietonal dintre elementele funcționale și (sau) structurale
(echipamente).
Semnalizatori (înștiințători) de pericol - elemente speciale, incorporate sau
suprapuse peste suprafața pasajului pietonal sau alte elemente pentru avertiza-
Подъем - разность уровней (вертикальный размер) между ближайшими
горизонтальными плоскостями наклонного пути движения.
Подъемное устройство (платформа) - стационарная грузоподъемная
машина периодического действия для
подъема и спуска пользователей, размещающихся на платформе. Платформы с вертикальным перемещением под углом не более 15°, платформы с
наклонным перемещением - под углом
не более 75°.
Помещение индивидуального обслуживания (функциональное) – кабина или кабинет, где осуществляется
самообслуживание или обслуживание
маломобильного посетителя персоналом учреждения (предприятия). Габариты кабины (кабинета) должны учитывать, как правило, возможность размещения также сопровождающего лица.
Помещение
универсальное
здесь: помещение здания, где благодаря организационным мероприятиям, а
также сменяемому или трансформируемому оборудованию возможна организация различных видов деятельности.
Поперечный уклон - уклон поверхности, перпендикулярный направлению
движения.
Посетительская
зона-совокупность помещений и пространств в зданиях и сооружениях, предназначенных
для посетителей.
Продольный уклон - уклон поверхности, параллельный направлению
движения.
Проход - пешеходное пространство
между функциональными и (или) конструктивными элементами (оборудованием).
Сигнализаторы
(оповещатели)
опасности - специальные элементы,
встроенные или прикладываемые к поверхности пешеходной дорожки или
CP C.01.02. 2014, pag. 13
rea persoanelor cu deficiențe de vedere
despre pericolele din calea acestora.
Simbolică – aici: informație valoroasă pentru vizitatori, redată prin semne
grafice sau tactile pentru reprezantarea
convențională a obiectului (conceptului).
Mediul de activitate vitală – mediul
material, care îl înconjoare pe om, în care
sau cu aportul căreia acesta î-și efectuiază toate necesitățile vitale ale sale, inclusiv clădirile și construcțiile, utilajul, echiparea acestora și teritoriul adiacent.
Panou – indicatori cu schimbarea
mecanică, electronică sau de alt gen a
simbolurilor pe suprafața de lucru.
Tactil – proprietatea obiectului de a fi
percepută prin palpare, adică prin atingere.
Mijloace tehnice de recuperare a
persoanei cu activitate vitală limitată –
oricare produs, instrument, utilaj sau sistem tehnologic, folosite de persoanele cu
activitate vitală limitată și care posedă de
proprietăți speciale, care permit să
preîntîmpinarea, compensarea, atenuarea, sau neutralizarea limitărilor privind
activitatea vitală
Teren – aici: teritoriul legat funcțional de clădire.
Grup de încăperi funcționale – totalitatea încăperilor unite spațial și spațiilor comunicaționale, destinate pentru realizarea unui scop anumit.
Alfabetul Braille - sistem de scriere
special folosit de persoanele cu deficiențe
de vedere(cu pierderea completă a vederii (orbi) sau cu deficiențe de vedere. Aici:
unul dintre principalele mijloace de adaptare la mediul pentru această categorie
другим элементам для предупреждения
людей с нарушением зрения об опасностях на их пути.
Символика - здесь: знаковая информация для посетителей, воспроизводимая графическим или тактильным
способом для условного представления
объекта (понятия).
Среда жизнедеятельности – материальная среда, окружающая человека, в которой или при помощи которой
он осуществляет все свои жизненные
потребности, в том числе здания и сооружения, их оборудование, оснащение
и прилегающая территория.
Табло - указатели с механическим,
электронным или иным приводом изменения символов на их рабочей поверхности.
Тактильный - свойство объекта,
воспринимаемое путем осязания, т.е.
прикосновения к нему.
Техническое средство реабилитации человека с ограничениями жизнедеятельности - любая продукция,
инструмент, оборудование или технологическая система, используемые человеком с ограничением жизнедеятельности и обладающие специальными
свойствами, которые позволяют предотвратить, компенсировать, ослабить
или нейтрализовать ограничение жизнедеятельности.
Участок - здесь: территория, функционально связанная со зданием.
Функциональная группа помещений - совокупность связанных пространственно помещений и коммуникационных пространств, предназначенных для
выполнения определенной цели.
Шрифт Брайля - специальный рельефный шрифт для лиц с полной потерей зрения (незрячих) и слабовидящих. Здесь: одно из основных средств
адаптации среды для данной категории
маломобильных лиц.
CP C.01.02. 2014, pag. 14
de persoane cu mobilitate limitată.
3 CERINȚE FAȚĂ DE TEREN
3.1 La proiectarea terenului clădirii
sau complexului se va respecta continuitatea căilor pietonale și de transport, care
asigură accesul persoanelor cu dezabilități și celor cu mobilitate limitată în clădire. Aceste căi se vor racorda cu cele
exteri-oare în raport cu sectorul prin comunicații și stații ale transportului urban.
Îngrădirea terenurilor vor asigura posibilitatea deplasării (circulației) de reazem
(de susținere) a PML prin treceri și de-a
lungul acestora..
La amplasarea clădirilor, construcțiilor
și complexelor în adîncul terenului se va
tinde către reducerea căii de la intrarea
posibilă pe teren pînă la intrarea în clădire sau construcție, accesibilă pentru persoanele cu mobilitate limitată.
La adaptarea clădirilor existente la
necesitățile PML în primul rînd se vor
crea căi pietonale accesiible în hotarele
terenurilor, adiacente clădirilor. Aceste
lucrări se vor comasa cu măsurile de reparație a acoperirii căilor de circulație, și
practic nu vor necesita cheltuieli materiale
suplimentare.
3.2 Cerințele față de elementele terenurilor clădirilor, accesibile pentru persoanele cu mobilitate limitată, sunt indicate în
tabelul 3.1.
3.3 La amplasarea clădirilor și construcțiilor pe teren, de regulă, trebuie de :
- separat după posibilitate fluxurile pietonale și cele de transport
- asigurat căile comode de circulație către toate zonele funcționale și suprafața terenului, precum și intrări, elemente de amenajare și echipamente edilitare exterioare, accesibile PML.
3 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКУ
3.1 При проектировании участка
здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и
транспортных путей, обеспечивающих
доступ инвалидов и маломобильных
лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к
участку коммуникациями и остановками
городского транспорта.
Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения МГН через проходы и вдоль них.
При расположении зданий, сооружений и комплексов в глубине участка
следует стремиться к сокращению пути
от наиболее вероятного входа на участок до входа в здание или сооружение,
доступного для маломобильных посетителей.
При адаптации существующих зданий к потребностям МГН в первую очередь следует создавать доступные пешеходные пути в пределах земельных
участков, прилегающих к зданиям. Эти
работы следует совмещать с мероприятиями по ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует
дополнительных материальных затрат.
3.2 Требования к элементам участков зданий, доступных для маломобильных людей, приведены в таблице
3.1.
3.3 При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, следует:
- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на
участке;
- обеспечивать удобные пути
движения ко всем функциональным
зонам и площадкам участка, а также
входам, элементам благоустройства и
внешнего инженерного оборудования,
CP C.01.02. 2014, pag. 15
- asigurat, după posibilitate, legătura (conexiunea) între intrările în clădirile
complexului, format din construcții separate situate pe același teren prin treceri
(pasaje) acoperite scurte.
3.4 La intersectarea căilor pietonale
de către mijloacele de transport la blocurile de intrare ale clădirilor sau intrărilor pe
teren se vor proiecta elemente de avertizare preventivă a locurilor de intersecție
cu respectarea măsurilor de siguranță a
circulației, pînă la reglarea acestora.
Mijloacele tactile ale informației de
avertizare și semnalizare trebuie de amplasat minim 0,8 m ed la zona de schimbare a rutei.
3.5 La suprapunerea pe teren a căilor
de circulație a vizitatorilor cu accesele rutiere se recomandă de a efectuua marcajul restrictiv (trasare) a căilor pieto-nale
pe drumuri în conformitate cu cerin-țele
Regulamentului circulației rutiere. Lățimea benzilor de circulație va asigura trecerea în siguranță a persoanelor, inclusiv
persoanele care folosesc mijloace tehnice
de recuperare, cu transport auto. Banda
de circulație a persoanelor cu dezabilități
în scaune cu rotile și căru-cioare mecanice se va marca (trasa) pe partea stîngă a
benzii circulației pietonale pe teren, drumuri pietonale, alei.
Liniile marcajului căilor pentru persoanele cu deficiențe de vedere se va efectua cu folosirea suprafeței reliefate, dublată prin culoare și în conformitate cu
anexa 2 a Regulamentului circulației rutiere.
доступные МГН;
- обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами
связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими
на едином участке объектами.
3.4 При пересечении пешеходных
путей транспортными средствами у
входных узлов зданий или входов на
участок следует проектировать элементы заблаговременного предупреждения
мест пересечения с соблюдением мер
безопасности движения, вплоть до его
регулирования.
Тактильные средства предупреждающей информации и сигнализации следует размещать не ближе 0,8 м от зоны
изменения пути.
3.5 При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами
для транспорта рекомендуется делать
ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе
использующих технические средства
реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслахколясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны
на полосе пешеходного движения на
участке, пешеходных дорогах, аллеях.
Линии разметки путей для лиц с нарушениями зрения следует выполнять
с использованием рифленой поверхности и с дублированием цветом и в соответствии с приложением 2 Правил
дорожного движения.
COD PRACTIC ÎN CONSTRUCȚII
CP C.01.02-2014
Tabelul 3.1 – Cerințe față de terenuri și elementele acestora
Т а б л и ц а 3.1 - Требования к участкам и их элементам
Cerințe conform criteriilor
Требования по критериям
accesibilitate
Securitate (siguranță)
Informație
Confort
доступности
безопасности
информативности
комфортности
1
2
3
4
5
1 Îngrădirile (împrejmuirile)
3.1 Lipsa elementelor proeminente 4.1 Asigurarea posibilității de a se 5.1 Amenajarea locurilor de reterenului
a îngrădirilor la înălțime periculoa- orienta peste îngrădire.
creere incorporate sau anexate.
1 Ограждения участка
să.
4.2 Includerea în îngrădiri (grilaj, 5.2 Amenajarea barelor de spri3.2 În calitate de garduri vii se vor gard) a elementelor de recunoaș- jinire de a lungul gardului viu.
folosi
esențe
forestiere
ne- tere și avertizarea prealabilă.
5.1 Устройство встроенных
traumatizante.
4.1 Обеспечение возможности или
пристроенных
мест
3.1 Отсутствие выступающих ориентироваться
через отдыха.
элементов у ограждений на ограждение.
5.2
Устройство
поручней
опасной высоте.
4.2 Включение в ограждения вдоль живой изгороди
3.2 В качестве живой изгороди (заграждения)
элементов
следует
использовать опознавания
и
нетравмирующие
древесно- заблаговременного оповещения
кустарниковые породы
2 Intrări și accese pe teren
4.3 Depistarea arhitecturală și 5.3 Prezența marcajului și trasă2 Входы и въезды на
iluminată (pe timp de noapte) a rii pasajelor
участок
pasajelor.
5.3
Наличие
маркировки,
4.3 Архитектурное и световое (в разметки проходов
темное время суток) выявление
проходов
3 Căi de circulație pietonale 2.1 Amenajarea terenurilor 3.3 Diagonalele (rampele, ramifica- 4.4 Evidențierea căilor de circulație 5.4 Prezența locurilor de recree3
Пешеходные
пути de cotitură și viraj, inclusiv țiile) nu vor ieși pe partea carosabi- pe îmbrăcămintea rutieră cu ajuto- re în proximitatea intersecțiilor
движения
elemente în linie moartă a lă.
rul semnelor și indicatorilor, înscri- căilor de circulație, în fața intrăricăilor pietonale de circula- 3.4 Folosirea îngrădirii parapetelor, erilor de avertizare cu dimensiu- lor în clădire și ieșire de pe teție
bordurilor (inclusiv din plante verzi) nea simbolului cu înălțimea minim ren.
2.1
Устройство pentru depistarea căilor sigure de 0,5 m, strierea, schimbarea factu- 5.5 Echiparea căilor de circulație
поворотных
и circulație pe teren.
rii.
a persoanelor cu dezabilități cu
разворотных площадок, в 3.5 Asigurarea vizibilității (cîmpului 4.5 Asigurarea informației despre mijloace de orientare.
том числе в тупиковых vizual) căilor de circulație la traver- locul și îndepărtarea de la intrări, 5.4 Наличие мест отдыха
Construcție
Объект
CP C.01.02. 2014, pag. 12
Cerințe conform criteriilor
Требования по критериям
accesibilitate
Securitate (siguranță)
Informație
Confort
доступности
безопасности
информативности
комфортности
1
2
3
4
5
элементах
путей sarea acestora.
locuri de prestări servicii și recree- вблизи пересечений путей
пешеходного движения
3.3
Съезды
не
должны re.
движения, перед входом в
выступать на проезжую часть.
4.4 Выделение пешеходных здание и выходом с участка.
3.4 Использование ограждения, путей на покрытии с помощью 5.5
Оборудование
путей
парапетов, бортиков (в том знаков
и
указателей, движения
инвалидов
числе из зелени) для выявления предупредительных надписей с средствами ориентации
безопасных путей движения на размером символа по высоте не
участке.
менее
0,5
м,
рифления,
3.5 Обеспечение обзора путей изменения фактуры покрытия.
движения при их пересечении
4.5 Обеспечение информации о
месте и удаленности входов,
мест обслуживания и отдыха
4 Parcări ale transportului
3.6
Apropierea
de
către 4.6 Amenajarea mijloacelor cone- 5.6 Crearea la parcare a locuriauto al persoanelor cu decomunicațiiloe pietonale fără inter- xiunii locale între parcare și admi- lor de păstrare pentru închiriezabilități
secția cu circulația rutieră.
nistrația clădirilor publice pentru rea diverselor tipuri de mijloace
4
Стоянки
личного
3.7 Îngrădirea locurilor ce prezintă transportarea personalului de de- de deplasare, precum și a mijавтотранспорта
pericol (de risc) și amenajarea mij- servire (prestare servicii)
loacelor tehnice de recuperare a
инвалидов
loacelor de informare preventivă
4.6 Устройство средств местной persoanelor cu dezabilități și
связи
между
стоянкой
и celor cu mobilitate limitată.
3.6 Приближение к пешеходным администрацией общественных 5.7 Amenajarea pasajelor închiкоммуникациям без пересечения зданий
для
вызова se (acoperite) în clădiri pentru
с транспортным движением.
обслуживающего персонала
persoanele cu deficiențe de să3.7 Ограждение мест риска и
nătate.
устройство
средств
5.6 Создание на автостоянке
заблаговременной информации
мест хранения для проката
о них
различных
видов
средств
передвижения,
а
также
технических
средств
реабилитации для инвалидов
и маломобильных лиц.
5.7 Устройство для лиц с
Construcție
Объект
CP C.01.02. 2014, pag. 13
Construcție
Объект
accesibilitate
доступности
2
Cerințe conform criteriilor
Требования по критериям
Securitate (siguranță)
Informație
безопасности
информативности
3
4
Confort
комфортности
1
5
нарушениями
здоровья
крытых путей прохода в
здание
5 Înverzire (plantare de 2.2 Hotarul terenurilor în- 3.8 Lipsa spațiilor verzi (înverzirii), 4.7 Folosirea procedeelor arhitec- 5.8 Crearea zonelor verzi de
spații verzi)
verzite, exploatate, adia- care limitează vizibilitatea pentru turii de landșaft pentru depistarea recreere cu folosirea speciiilor
5 Озеленение
cent căilor de circulație estimarea situației în intersecții, căilor pietonale de circulație, locu- care asigură efect curativ.
pietonală nu va avea varia- sectoare de risc.
rilor de recreere și locurilor deser- 5.9 Folosirea covoarelor din
ții de înălțimi, de borduri, 3.9
Lipsa
elementelor
de virii conexe.
flocir pentru dublarea indicatoride pietre de bordură cu fitodesign, care crează iluzia plan- 4.8 Folosirea plantațiilor liniare de lor informaționali.
înălțimea peste 4 cm.
telor căzătoare, umbrirea pasajelor arbori și arbuști, pentru formarea
2.3 Amenajarea potecilor și acceselor, precum și coroanelor, marginilor căilor de circulație pie- 5.8 Создание озелененных зон
cu caracteristici și para- tulpinilor, rădăcinilor proeminente tonală.
отдыха с применением пород,
metri a căilor de circulație ale arborilor.
4.9 Lipsa umbririi prin înverzire a обеспечивающих
pietonală
3.10 Pentru înverzirea terenului se semnalelor echipamentelor infor- оздоровительный эффект.
2.2 Граница озелененных vor folosi esențe forestiere ne- maționale, îngrădirilor locurilor de 5.9 Применение цветочных
эксплуатируемых
traumatizante.
risc.
ковров для дублирования
площадок, примыкающая 3.8
Отсутствие
озеленения, 4.7 Использование приемов информационных указателей
к путям пешеходного закрывающего обзор для оценки ландшафтной архитектуры для
движения
не
должна ситуации
на
перекрестках, выявления путей пешеходного
иметь перепада высот, опасных участках.
движения, мест отдыха, мест
бордюров,
бортовых 3.9
Отсутствие
элементов сопутствующего обслуживания.
камней высотой более 4 фитодизайна,
создающих 4.8
Применение
линейных
см.
иллюзию падающих растений, посадок деревьев и кустарников
2.3 Устройство грунтовых затененность
проходов
и для формирования кромок путей
дорожек
(троп)
со проездов, а также выступающих пешеходного движения.
свойствами
и крон, стволов, корней.
4.9
Отсутствие
затенения
параметрами
путей 3.10 Для озеленения участка озеленением
сигналов,
пешеходного движения
следует
применять информационных
устройств,
нетравмирующие
древесно- ограждений опасных мест
кустарниковые породы
6 Elemente amenajare a 2.4 Aplicarea elementelor 3.11 Lipsa inscripțiilor și simboluri- 4.10 Iluminare sau marcaj luminos 5.10 Amplasarea elementelor de
CP C.01.02. 2014, pag. 14
Cerințe conform criteriilor
Требования по критериям
accesibilitate
Securitate (siguranță)
Informație
Confort
доступности
безопасности
информативности
комфортности
1
2
3
4
5
teritoriului, mobilier urban, de amenajare a teritoriului, lor în informații, care ar putea fi a locurilor de amplasare a elemen- amenajare a teritoriului adiacent
publicitate
care permit folosirea (utili- interpretate ambiguu și crea situații telor de amenajare, intrărilor în cu căile de circulație pietonală.
6
Элементы zarea) acestora de la înăl- stresante pentru persoanele cu foișoare, pavilioane, construcții 5.11 Amplasarea elementelor de
благоустройства, малые țimea scaunului cu rotile.
dezabilități.
parc pe timp de noapte.
amenajare a teritoriului luînd în
формы, реклама
2.5 Elementele de publici- 3.12 Lipsa interferențelor pentru 4.11 Prezentarea asincronică a calcul numărul minim de viraje
tate și semnele nu vor în- perceperea informației, inclusiv informației prin diverse mijloace în pentru folosirea acestora.
chide complet intrările, te- orbirea cu mijloace de publitate
scopul evitării interferențelor
5.12 Amenajarea reazemelor,
renurile pe căile de circula4.10 Подсветка или световая (bare de sprijinire ș.a.) pentru
ție
3.11 Отсутствие в информации маркировка мест размещения recreere în locurile de folosire a
2.4
Применение для инвалидов надписей и элементов
благоустройства, elementelor de amenajare a
элементов
символов, которые могут быть входов в беседки, павильоны, teritoriului.
благоустройства,
истолкованы неоднозначно и парковые сооружения в темное
позволяющих
создавать угрозу стресса.
время суток.
5.10 Расположение элементов
использовать их с высоты 3.12 Отсутствие помех для 4.11
Асинхронность благоустройства смежно с
кресла-коляски.
восприятия информации, в том (разновременность)
путями
пешеходного
2.5 Элементы рекламы и числе, ослепления средствами предоставления
информации движения.
знаки
не
должны рекламы
различными средствами для 5.11 Размещение элементов
закрывать
полностью
исключения помех
благоустройства с учетом
входы,
площадки
на
наименьшего числа поворотов
путях движения
для их использования.
5.12
Устройство
опор
(поручней и т.п.) для отдыха у
мест пользования элементами
благоустройства
7 Terenuri (suprafețe) spe3.13 Amplasarea și echipamentul 4.12 Aplicarea procedeelor arhi- 5.13 Conexiunea acceselor cu
cializate (cu locuri de delocurilor de deservire (prestări ser- tecturale,
inclusiv
landșatfto- terenurile prin căile cele mai
servire)
viciilor) pe teren similare (siguran- arhitecturale pentru depistarea scurte de circulație.
7
Специализированные
ță) cu cele din clădiri și construcții destinației și intrărilor pe terenuri, 5.14 În cazul existenței terenuriплощадки (с местами
conform cerințelor de securitate
precum și zonei de deservire lor pentru cîini- însoțitori,
обслуживания)
3.13
Размещение
и (prestări servicii)
dimensiunile minime ale cuștilor
2.
оборудование
мест 4.12
Применение -1,5 m
Construcție
Объект
CP C.01.02. 2014, pag. 15
Cerințe conform criteriilor
Требования по критериям
accesibilitate
Securitate (siguranță)
Informație
Confort
доступности
безопасности
информативности
комфортности
1
2
3
4
5
обслуживания
на
участке архитектурных, в том числе 5.13 Соединение подходов к
аналогичны по требованиям ландшафтно-архитектурных,
площадкам
кратчайшими
безопасности
местам приемов
для
выявления путями движения.
обслуживания в зданиях и назначения и входов на
5.14 При наличии площадок
сооружениях
площадки,
а
также
зоны для
собак-поводырей,
обслуживания
минимальные размеры клеток
2
- 1,5 м
8 Terenuri și locuri de re- 2.6 Amplasarea adiacentă,
4.13 Asigurarea informațională a 5.15 Aplicarea acoperișurilor și
creere
a locurilor de recrerere și
locurilor de recreere.
prelatelor de protecție contra
8 Площадки и места așteptare în afara gabarite4.13
Информационное supraîncălzirii și precipitațiilor.
отдыха
lor căilor de circulație
обеспечение мест отдыха.
5.16 Protecția contra zgomotelor
2.6 Размещение смежно
străine în locurile de recreere în
вне
габаритов
путей
liniște.
движения мест отдыха и
5.17 Asigurarea percepției vizuожидания
ale a priveliștilor (panoramelor)
din locurile de recreere, precum
și a obiectelor decorative ale
arhitecturii landșaftologice.
Construcție
Объект
5.15 Применение теневых
навесов, тентов для защиты
от перегрева и осадков.
5.16 Защита от посторонних
шумов мест тихого отдыха.
5.17 Обеспечение визуального
восприятия панорам с мест
отдыха, а также декоративных
объектов
ландшафтной
архитектуры
CP C.01.02. 2014, pag. 15
3.6 La organizarea pe teren a accesului mijloacelor de transport nemij-locit
la intrare pe platformele de intrare și porticuri se recomandă de a prevedea:
a) în instituții cu forma de deservire
după varianta ”A”.
- posibilitatea trecerii simultane a
pietonilor și îmbarcarea și debarcarea
pasagerilor;
- locuri în partea orizontală a platformei de intrare sau porticului, suficiente
pentru staționarea mijloacelor de transport, care permit fluxurile pietonale.
- marcajul căilor pietonale și rutiere pe rampe și teren;
б) în instituțiile cu formă de organizare de deservire conform variantei ”B”
(suplimentar la cele indicate pentru varianta”A”):
- crearea accesului echipat pentru
persoanele cu dezabilități, care nu se intersectează cu căile rutiere;
- atunci cînd sunt cîteva scări
(sau scări, care cuprind suprafața din
cîteva părți) minim una se echipează
pentru PML).
3.7 În porticuri și în platforme acoperite, înălțimea în dimensiune utilă a trecerilor de la suprafața căii pietonale pînă la
baza construcției sau baza oricăror elemente suspendate va fi de minim 2,5 m,
a acceselor - 4,5 m. Planul înclinat pentru transport și accesele vor avea pasaj
de traversare sau locuri de întoarcere
pentru evacuarea mijloacelor de transport.
3.8 Pe terenurile înaintea intrărilor în
clăădirile publice de importanță raională
sau municipală se recomandă de a crea
spații verzi și amenajate pentru recreere,
echipate cu umbrare, scaune, telefoaneautomate, indicatoare, felinare, semnalizare ș.a.
3.6 При организации на участке подъезда транспортных средств непосредственно к входу на входных площадках и в портиках рекомендуется предусматривать:
а) в учреждениях с формой обслуживания по варианту «А»:
- возможность одновременных прохода пешеходов и посадки или высадки
пассажиров;
- места на горизонтальной части входной площадки или портика, достаточные для остановки транспортного средства,
пропускающего
пешеходные
потоки;
- разметку пешеходных и транспортных путей на пандусах и площадке;
б) в учреждениях с формой организации обслуживания по варианту «Б»
(дополнительно к указанным для варианта «А»):
- создание оборудованного подхода
для инвалидов, не пересекающегося с
транспортными путями;
- при наличии нескольких лестниц
(или лестниц, охватывающих площадку
с нескольких сторон) как минимум одна
оборудуется для МГН.
3.7 В портиках и на крытых площадках высота проходов от поверхности
пешеходного пути до низа конструкции
или низа любых подвесных элементов
в свету должна быть не менее 2,5 м, а
проездов - 4,5 м. При этом транспортные пандусы и проезды должны иметь
сквозной проезд или разворотные площадки для эвакуации транспортных
средств.
3.8 На участках перед входами в
общественные здания районного или
муниципального значения рекомендуется создавать озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, све-
CP C.01.02. 2014, pag. 16
Pe terenurile întreprinderilor de alimentație și comerț este rațional de a organiza zona de uz comun cu locuri pentru recreere de scurtă durată a PML.
Aceste zone se vor echipa cu dispozitive
informaționale și publicitare.
Caracterul de interior al acestor zone poate fi accentuat cu diverse tipuri de
pavaj, sistem de iluminare, indicatori,
elemente de înverzire, ghivece, paravane florale, care sunt de asemenea linii
directoare pentru persoanele cu deficiențe de vedere.
3.9 În zona parcărilor în fața clădirilor publice pentru transportul auto personal (individual) al vizitatorilor, trebuie de
acordat locuri pentru parcarea mijloacelor de transport auto ale persoanelor cu
dezabilități, care nu vor fi restricționate
de celelalte vehicule parcate.
În prezența locurilor pentru vehicule
în parcare, salonul cărora este adaptat
pentru transportarea persoanelor cu dezabilități în scaune cu rotile, lățimea acceselor laterale la locurile parcării acestor vehicule va fi minim 2,5 m.
Înălțimea spațiului liber pînă la baza
construcțiilor, care acoperă locul parcării
și zonelor de îmbarcare, va fi de minim
2,9 m.
3.10 La mijloace informaționale pe
terenurile, utilizate de PML, trebuie de
referit:
- suprafețe tactile în relief, de factură
ș.a. ale căilor de circulație pe terenurile,
drumurile și traseele pietonale;
- îngrădirea (împrejmuirea) zonelor de
risc;
- marcajul căilor de circulație pe terenuri, semne și indicatori ai circulației rutiere;
- construcții infromționale (standuri,
panouri și dispozitive volumetrice de pu-
тильниками, сигнализацией и т.п.
На земельных участках предприятий питания и торговли целесообразно
организовать зону общего пользования
с местами кратковременного отдыха
МГН, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.
Интерьерный характер таких зон
может быть усилен разнообразными
видами мощения, системой освещения,
указателями, элементами озеленения:
вазонами, цветочными выгородками,
являющимися одновременно ориентирами для людей с недостатками зрения.
3.9 В зоне стоянок личного автотранспорта посетителей общественных
зданий следует выделять места для
парковки автотранспортных средств
инвалидов, которые не должны загораживаться другими паркуемыми автомашинами.
При наличии на стоянке мест для
парковки автомашин, салоны которых
приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких
машин должна быть не менее 2,5 м.
Высота свободного пространства до
низа конструкций, перекрывающих место стоянки и посадочных зон, должна
быть не менее 2,9 м.
3.10 К информационным средствам
на участках, используемых МГН, следует относить:
- рельефные, фактурные и иные
виды тактильных поверхностей путей
движения на участках, дорогах и пешеходных трассах;
- ограждение опасных зон;
- разметку путей движения на
участках, знаки дорожного движения и
указатели;
- информационные сооружения
(стенды, щиты и объемные рекламные
-
CP C.01.02. 2014, pag. 17
blicitate);
- semafoare și indicatoare luminoase,
dispozitive de dublare a semnalelor de
circulație;
3.11 În hotarele terenurilor clădirilor
și construcțiilor se recomandă de a asigura continuitatea informației pe căile de
circulație spre locurile de prestări servicii
și de recreere.
La proiectarea pe terenuri aflate în
proximitatea construcțiilor (obiectelor) a
nodurilor informaționale se recomandă a
dubla în zona de așteptare a acestora,
informația vizuală cu cea tactilă.
3.12 Indicatorii tactili trebuie de instalat pe următoarele elemente ale căilor
de circulație:
pe unghiurile exterioare, proeminente ale clădirilor și construcțiilor;
pe piloni și îngrădiri, împrejmuiri;
pe pîrghiile (manetele) automatelor
de comercializarea mărfurilor și băuturilor;
pe cabinele telefoanelor-automat;
Panta longitudinală a rampei nu va
depăși valorile permise ale rampelor de
acces.
3.13 Rampele line artificiale de informare a suprafeșelor căilor se vor instala:
- pe căile de acces în fața intrărilor în
clădiri și construcții;
- la intersecția căilor de circulație pietonală cu partea carosabilă;
- pe căile de circulație a persoanelor
cu dezabilități cu cărucioare cu motor
(mi-crocar) pentru a diferenția (evidenția)
intersecțiile cu trecerea de pietoni.
3.14 Semnalizarea de avertizare
despre apropierea de obstacole (scări,
trecere de pietoni, sfîrșitul refugiului,
marginea platformei ș.a.) pentru persoanele cu deficiențe de vedere se va asigura și prin modificarea facturii stratului superior al îmbrăcămintei rutiere a piste-lor
устройства);
- светофоры и световые указатели; устройства звукового дублирования
сигналов движения.
3.11 В пределах участков зданий и
сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на
путях движения к местам обслуживания
и отдыха.
При проектировании на приобъектных участках информационных узлов
рекомендуется в зоне ожидания таких
узлов визуальную информацию дублировать тактильной.
3.12 Тактильные указатели следует устанавливать на следующих
элементах путей движения:
на внешних, выпуклых углах зданий и сооружений;
на столбах и ограждениях;
на рычагах автоматов для продажи
товаров и напитков;
на кабинах таксофонов.
Продольный уклон подъема не
должен превышать разрешенный для
пандусов.
3.13 Информирующие искусственные плавные подъемы поверхностей
пути рекомендуется устраивать:
- на пешеходных путях перед входами в здания и сооружения;
- на пересечении пешеходных переходов с проезжей частью;
- на путях движения инвалидов на
мотоколясках для выделения пересечения с пешеходным переходом.
3.14 Предупреждающую сигнализацию о приближении к препятствиям
(лестницам, пешеходному переходу,
окончанию островка безопасности,
краю платформы и др.) для людей с недостатками зрения следует также обеспечивать изменением фактуры поверх-
CP C.01.02. 2014, pag. 18
și trotuarelor, aplicarea reliefului de informare și a vopsirii în culori aprinse de
contrast.
Obiectele și spațiile periculoase pentru persoanele cu dezabilități pe teren
tre-buie de îngrădit cu piatră de bordură
cu înălțimea minim 0,05 m. Îngrădirea
(îm-prejmuirea) sectoarelor (terenurilor)
peri-culoase pe căile de circulație a
persoa-nelor cu dezabilități cu deficiențe
de vede-re se vor instala în raza de acțiune a bastonului tactil.
3.15 La amenajarea trotuarelor pe
teren se va aplica instalarea standardizată, unitară, stabilită pentru localitatea dată a pilonilor de iluminare și plantațiilor
de arbori în raport cu marginea bordurii
trotuarului. Acest fapt va permite crearea condițiilor optime de orientare pentru
persoanele cu deficiențe de vedere.
3.16 Compozițiile de landșaft și fitodesign pe teren vor îndeplini funcții de
accente arhitecturale, parte a sistemului
unic informațional al obiectului (construcției) de deservire. Se recomandă uitlizarea procedeelor de marcare similare sau
unice, evidențierea zonelor sau locurilor
cu menire (destinație) funcțională similară.
3.17 Pe timp de noapte se recomandă de a folosi indicatori și semne iluminate, inclusiv de publicitate, semafoare pe
căile pietonale, marcaj din semne reflectorizante, montate pe îmbrăcămintea rutieră (de tipul ”ochi de pisică”) și a firelor
de lumină.
Coprurile de iluminat (armatura de
iluminat) la intrări pe teren și în clădire se
va fixa nemijlocit de porți sau elemente
ale clădirilor sau gardurilor (îngrădirilor).
3.18 Coprurile de iluminat pe supor-
ностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, применением информирующего
рельефа (покрытия) и яркой контрастной окраски.
Опасные для инвалидов объекты и
пространства на участке следует огораживать бортовым камнем высотой не
менее 0,05 м. Ограждения опасных
участков на пути движения инвалидов с
недостатками зрения располагают в
зоне досягаемости тактильной трости.
3.15 При обустройстве тротуаров на
участке следует по возможности применять единое установленное для данного населенного пункта стандартное расположение осветительных столбов и
посадок деревьев по отношению к краю
тротуарного бордюра, что позволит создать оптимальные условия ориентирования для слабовидящих людей.
3.16 Ландшафтные и фитодизайнерские композиции на участке должны
выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта обслуживания.
При этом рекомендуется использовать
сходные или единые приемы обозначения, выявления зон или мест со сходным функциональным назначением.
3.17 В темное время суток рекомендуется применение световых или подсвеченных знаков и указателей, в том
числе рекламных, светофоров на пешеходных путях, разметки из светоотражающих знаков, вмонтированных в покрытие (типа «кошачьи глаза») и применение световых нитей.
Светильники (осветительную арматуру) при входах на участок и в здание следует крепить непосредственно к
воротам или элементам зданий или
ограждений.
3.18 Светильники на стойках в об-
CP C.01.02. 2014, pag. 19
turi în zona pietonală comună se va îngrădi cu bariere de protecție decorative
cu înălțimea minim0,75 m sau se vor
amplasa în componența mobilierului urban (bariere, borne) la înălțimea minim
0,75 m.
Corpurile de iluminat în zona circulației pietonale intensive sau benzii speciale a circulației peitonale trebuie de instalat minim 2,1 m de la nivelul suprafeței
pietonale orizontale sau înclinate.
Corpurile de iluminat se recomandă
a fi încastrate la nivelul suprafeței verticale, orizontale sau înclinate (în pantă) a
construcțiilor staționare ale clădirilor și
construcțiilor sau în elemente ale echipamentului staționar (fix), în bare de sprijinire, terenul peretelui după bara de sprijinire, în contratreptele scărilor, în suprafața pereților, ori pardoselii orizontale sau
încliante.
3.19 Fluxul de lumină a corpurilor de
iluminat și luminilor de publicitate pe căile de circulație va asigura iluminarea în
nivelul benzilor de circulație 20 лк lam-pe
cu incandescență și 40 лк – lampe luminiscente. Fluxul de lumină nu trebuie să
orbească pietonii și să lumineze semnele, indicatorii, semafoarele și balizele de
lumină.
Nu este recomandat de a orienta balizele luminoase a lampleor – scînteie-re
în direcția circulației pietonilor și conducătorilor auto.
3.20 Elemente de amenajare a teritoriului (terenurilor) sunt prezentate în
partea 2, figurile 2.31-2.34
щей пешеходной зоне следует ограждать защитными декоративными барьерами высотой не менее 0,75 м или размещать их в составе малых архитектурных форм (ограждений, на тумбах) на
высоте не менее 0,75 м.
Светильники в зоне интенсивного
пешеходного движения или специальной полосы пешеходного движения
следует устанавливать не ниже 2,1 м
от уровня пешеходной горизонтальной
или наклонной площадки.
Светильники рекомендуется заделывать заподлицо в вертикальные, горизонтальные или наклонные поверхности стационарных конструкций зданий и сооружений или в элементы стационарного оборудования: в поручни
или участок стены за поручнем, в подступенки лестниц, в плоскость стен или
покрытия горизонтального или наклонного пола.
3.19 Световой поток осветительных приборов и рекламных огней на
путях движения должен обеспечивать
освещенность в уровне полос движения 20 лк при лампах накаливания и 40
лк при люминесцентных лампах. При
этом он не должен ослеплять пешеходов и засвечивать знаки, указатели,
светофоры и световые маячки.
Не рекомендуется направлять световые маячки импульсных ламп-вспышек навстречу движения пешеходов и
водителей.
3.20 Элементы обустройства территории (участков) приведены в части
2, на рисунках 2.31- 2.34.
4 CĂI DE CIRCULAȚIE
4 ПУТИ ДВИЖЕНИЯ
4.1 La căile și spațiile de comunicații
se referă:
- intrări și ieșiri;
- grupuri de vestibul;
- zone și încăperi, destinate în gene-
4.1 К коммуникационным путям и
пространствам относятся:
-  входы и выходы;
-  вестибюльные группы;
-
зоны
и
помещения,
CP C.01.02. 2014, pag. 20
ral pentru circulație pietonală;
- părți ale zonelor funcționale și de
recreere, care conțin căi de circulație pietonală;
- mijloace verticale de deplasare (circulație) cu încăperi și terenuri înaintea
acestora;
- scări și rampe de acces cu locuri de
întoarcere.
Căile de comunicații și spații, care
asigură continuitatea conexiunii între intrări, locuri de prestări servicii și de recreere și ieșiri, vor fi:
accesibile pentru diverse categorii
de utilizatori;
sigure pentru circulația și recreerea
în procesul de circulație;
echipate pentru a facilita circulația,
obținerea în timp util a informației, recreerea sau așteptarea asociate;
după posibilitate, scurte, simple din
punct de vedere geometric.
Expresia grafică a cerințelor față de
comunicații și elementele acestora sunt
reprezentate în partea 2 în figurile 2.5 2.30 a prezentului Cod Practic.
4.2 La proiectarea ansamblurilor de
intrare se vor respecta cerințele indicate
în tabelul 4.1
4.3 În lipsa posibilităților reale (în
condițiile cadrului deja existent) pentru
atingerea parametrilor normativi ai lățimii
căilor pietonale pe teren, se va prevedea
instalarea la fiecare 60-100 m a platformelor orizontale cu dimensiunile minim
1,6x1,6 m pentru asigurarea posibilității
de separare a persoanelor cu dezabilități
în scaune cu rotile.
4.4 La variații de înălțimi pe căile de
circulație și la intrarea în clădiri se vor
crea condiții egale de accesibilitate și
предназначенные главным образом
для пешеходного движения;
- части функциональных и рекреационных
зон,
содержащие
пути
движения пешеходов;
- вертикальные средства передвижения с помещениями и площадками
перед ними;
- лестницы и пандусы с поворотными
и разворотными площадками.
Коммуникационные пути и пространства, обеспечивающие непрерывность связей между входами, местами
обслуживания и отдыха и выходами,
должны быть:
доступными для различных категорий пользователей;
безопасными для движения и отдыха в процессе движения;
оборудованы
для
облегчения
движения, получения своевременной
информации, попутного отдыха или
ожидания;
по возможности короткими, геометрически простыми.
Графическое выражение требований к коммуникациям и их элементам
дано в части 2 на рисунках 2.5 - 2.30
данного Свода правил.
4.2 При проектировании входных
узлов следует учитывать требования
таблицы 4.1.
4.3 При отсутствии (в условиях
сложившейся застройки) реальных возможностей для достижения нормативных параметров ширины пешеходных
путей на участке следует предусматривать устройство через каждые 60-100 м
такого пути горизонтальные площадки
размером не менее 1,61,6 м для
обеспечения возможности разъезда
инвалидов на креслах-колясках.
4.4 При перепаде высот на путях
движения и при входе в здание следует
создавать равные условия доступности
CP C.01.02. 2014, pag. 21
confort pentru toate categoriile de persoane. Se va lua în considerare faptul
că, pentru persoanele în scaune cu rotile, cu cărucioare pentru copii și cărucioare de mîină este comod de a folosi rampe de acces, pentru persoanele cu deficiențe de vedere și unele grupuri PML sunt
de preferat scările, iar pentru neputincioși (bolnavi), femei gravide, persoane cu
cîrje sunt comode lifturile (ascensoarele).
4.5 Lifturile (ascensoarele) pentru
persoanele cu deficiențe de sănătate se
recomandă de instalat în paralel cu rampele de scară, lateral sau în intervalele
dintre acestea.
4.6 În locurile de joncțiune ale căilor
orizontale de circulație cu scările deschise și rampele de acces se recomandă
amenajarea suprafețelor, (platforme) similare (analogice) cu dimensiunile platformelor de viraje ale scărilor și rampleor
de acces.
4.7 Gabaritele vestibulurilor interioare ( vestibul-ecluză) vor respecta cerințele pentru vestibulurile de intrare (a se
vedea tabelul 4.1).
4.8 La reconstrucția clădirilor se
admite proiectarea planului înclinat elicoidal, a cărui rază interioară minimă, cu
luarea în considerare a rotației completă
a scaunului cu rotile se va calcula conform graficului din figura 1.
и комфорта для всех групп людей. При
этом необходимо принимать во внимание, что для людей на креслах-колясках, с детскими колясками и ручными
тележками удобно пользоваться пандусами, для людей с недостатками зрения и некоторых групп МГН предпочтительна лестница, а для немощных, беременных, людей с костылями наиболее удобны подъемники.
4.5 Подъемники для лиц с нарушением здоровья рекомендуется устраивать параллельно маршам сбоку или в
промежутках между маршами.
4.6 В местах примыкания горизонтальных путей движения к открытым
лестницам и пандусам рекомендуется
устраивать площадки, аналогичные по
размерам поворотным площадкам лестниц и пандусов.
4.7 Габариты внутренних тамбуров (тамбур-шлюзов) должны соответствовать требованиям к входным тамбурам (см. таблицу 4.1).
4.8 При реконструкции зданий допускается проектировать винтовые пандусы, внутренний минимальный радиус
которых с учетом полного поворота
кресла-коляски рассчитывается согласно графику на рисунке 1.
CP C.01.02. 2014, pag. 21
Tabelul 4.1 – Cerințe față de ansamblurile de intrare
Т а б л и ц а 4.1 -Требования к входным узлам
Cerințe conform criteriilor
Требования по критериям
accesibilitate
securitate
informație
доступности
безопасности
информативности
1
2
3
4
1 Intrări
2.1 ”B” - amenajarea intrărilor la 3.1 ”B”- iluminarea scărilor și rampelor 4.1 Evidențierea prin mijloace
1 Входы в целом același nivel cu accesele.
de acces pe timp de noapte.
arhitecturale a ierarhiei intrări2.2 ”B” – echiparea intrării cu uși 3.2 Amplasarea indicatorilor tactili pe lor, dacă acest fapt nu contracu deschidere automatizată, pre- elementele fixe.
vine concepției proiectului.
cum și cu lifturi și ascensoare ( la 3.1 «Б» - подсветка лестниц и 4.2 Iluminarea intrărilor pe timp
intrarea pe diverse nivele).
пандусов в темное время суток.
de noapte.
2.1 «Б» - устройство входов в 3.2
Размещение
тактильных 4.3 Marcajul intrărilor, introduодном уровне с подходами.
указателей
на
неподвижных cerea semnelor, pictogramelor
2.2 «Б» - оборудование входа элементах
sau indicatorilor în arhitectura
автоматически
intrărilor .
открывающимися дверьми, а
4.1 Выделение
также
лифтами
или
архитектурными средствами
подъемниками (при входе на
иерархии входов, если это не
разных уровнях)
противоречит концепции
проекта.
4.2 Подсветка входов в
темное время суток.
4.3 Устройство маркировки
входов, включение в
архитектуру входов знаков,
пиктограмм или указателей
Construcție
Объект
2 Platforme de 2.3 Evidențierea și echiparea ben- 3.3 Separarea în zonele intrărilor pe 4.4 Instalarea în fața intrării pe
intrare și porticuri zilor de circulație a pietonilor și rampele de acces, platforme, porticuri a o distanță de 0,9 m a semnelor
2
Входные persoanelor în scaune cu rotile pe fluxurilor de pietoni și persoane în sca- sau marcajului de avertizare,
площадки
и rampele de acces de transport și une cu rotile, cărucioare mecanice.
indicatorilor tactili și acustici
портики
pietonale.
3.4 Pe rampele de acces în linie curbă, (inclusiv suprafețe reliefate ale
2.4 Asigurarea gabaritelor platfor- raza minimă din partea interioară a cur- platformelor și pardoselilor).
melor de intrare, suficiente pentru bei va fi minim 2 m în cazul circulației 4.5 Marcajul zonelor și căilor de
confort
комфортности
5
5.1 Amenajarea locurilor de recreere în fața intrărilor și după
acestea.
5.2 Amenajarea locruilor de recreere în fața intrărilor și după
acestea.
5.3 Aplicarea furniturii universale (mînere etc), comode în
utilizare atît pentru persoanele
sănătoase, cît și pentru cele cu
deficiențe.
5.1 Устройство мест отдыха
перед входом и после него.
5.2 «Б» - устройство у полос
движения опор, удобных для
всех лиц с нарушениями
здоровья.
5.3 Применение универсальной фурнитуры (ручек и т.п.),
удобной для пользования как
здоровым, так и лицам с
нарушениями здоровья
5.4 Instalarea la intrări a elementelor de amenajare a teritoriului și mijloacelor de comunicare cu administarția.
5.5 Protecția elementelor de
acțiune (mișcare) (escalatoare
și benzilor rulante) contra preci-
CP C.01.02. 2014, pag. 22
Construcție
Объект
1
Cerințe conform criteriilor
Требования по критериям
accesibilitate
securitate
informație
confort
доступности
безопасности
информативности
комфортности
2
3
4
5
separarea fluxurilor de vizitatori, pietonale și 5 m în cazul circulației r ru- circulație la intrarea cu delimita- pitațiilor atmosferice.
precum și a fluxurilor de pietoni și tiere (transportului auto)
rea (evidențierea) zonelor de 5.6 Instalarea încălzirii pardoseale mijloacelor de transport.
3.5 Pe platforme și porticuri cu posibili- așteptare (separare) și a plat- lii pe timp de iarnă pe platforme,
2.5 Lățimea benzilor accesului tatea trecerii transportului, distanța de formelor de viraje.
rampe de acces și scări.
rutier la intrare - minim 3 m.
la intrări pînă la rampa de acces va asi- 4.6 Amplasarea pe platforme și 5.7 Instalarea copertinelor dea2.6 ”B” – marcajul parcărilor auto gura oprirea mijlocului de transport pe porticuri a dispozitivelor infor- supra intrărilor și scărilor.
va lua în considerare faptul că, teren orizontal minim 1 m de la cel mai maționale, panourilor cu infor- 5.4 Размещение при входах
distanța de la portierele deschise apropiat gol de ușă, luînd în considerare mații despre menirea, planime- элементов благоустройства и
ale mijloacelor de transport pînă la ușile deschise.
tria și regimul de lucru al obiec- средств
связи
с
baza coloanelor porticurilor, balus- 3.6 Scările cu două, trei coborîri vor fi tului (construcției) de prestări администрацией.
tradelor, parapetelor trebuie să fie echipate cu bare de sprijinire, fixate de servicii (deservire).
5.5
Защита
движущихся
minim 0,5 m.
suprafață frontală sau pe suporturi in- 4.4 Устройство перед входом элементов (эскалаторов и
2.7 Diametrul zonelor de viraje a dependente.
на
расстоянии
0,9
м транспортеров)
от
platformelor de intrare exterioare – 3.3 Разделение в зонах входов, на предупредительных
знаков атмосферных осадков.
minim 2,2 m.
пандусах, площадках, в портиках или разметки, тактильных и 5.6 Устройство подогрева в
2.3 Выделение и оборудование потоков движущихся пешеходов и акустических указателей (в холодное
время
года
полос движения пешеходов и инвалидов на креслах-колясках и том
числе
рифленых покрытия
полов
на
инвалидов на креслах-колясках механических колясках.
покрытий площадок и полов). площадках,
пандусах
и
на
транспортно-пешеходных 3.4 На криволинейных пандусах ми- 4.5 Разметка зон и путей лестницах.
пандусах.
нимальный радиус с внутренней сто- движения
на
входе
с 5.7 Устройство козырьков над
2.4
Обеспечение
габаритов роны кривизны должен быть не мевыделением зон ожидания входными
площадками
и
входных площадок, достаточ- нее 2 м при пешеходном движении и (расхождения) и поворотных лестницами
ных для расхождения встречных 5 м при автотранспортном движении. площадок.
потоков посетителей, а также 3.5 На площадках и портиках с
4.6
Размещение
на
потоков пешеходов и автотран- возможностью проезда
площадках и в портиках
спортных средств.
автотранспорта расстояние от входов информационных устройств,
2.5 Ширина полосы транспор- до марша пандуса должно обеспетабло, щитов с информацией
тного въезда (проезда) у входа чивать остановку транспортного
о назначении, планировке и
должна быть не менее 3 м.
средства на горизонтальном участке режиме
работы
объекта
2.6 «Б» - разметка автостоянок пути не ближе 1 м от ближайшего
обслуживания
должна учитывать, что расстоя- дверного проема с учетом открытых
CP C.01.02. 2014, pag. 23
Construcție
Объект
1
3 Vestibuluri
3 Тамбуры
Cerințe conform criteriilor
Требования по критериям
securitate
informație
безопасности
информативности
3
4
accesibilitate
confort
доступности
комфортности
2
5
ние от открытых дверей транс- дверей.
портного средства до баз ко- 3.6 Лестницы с двух-, трехсторонним
лонн
портиков,
балюстрад, спуском
следует
оборудовать
парапетов должно быть не поручнями, крепящимися к фасадной
менее 0,5 м
поверхности или на самостоятельных
2.7 Диаметр поворотных зон опорах
наружных входных площадок не менее 2,2 м
2.8 Lățimea vestibulurilor nu va fi 3.7 Lipsa scărilor în vestibuluri, precum 4.7 Aplicarea la uși a panourilor 5.8 Oragnizarea circulației în
mai mică decît lățimea benzii de și la distanța de 1,5 m de la acestea.
transparente din sticlă rezisten- axă.
circulație pietonală.
3.8 Excluderea oglinzilor din finisarea tă la lovituri. Baza panoului mi- 5.9 Aplicarea drenajurilor (înlă2.9 Prezența locurilor de separare vestibulurilor.
nim 0,9 m de la pardoseală.
turarea
surplusului
de
(așteptare) cu buzunare cu lăți- 3.7 Отсутствие в тамбурах, а также 4.8 Evidențierea ușilor de intra- umeditate atmosferică – conmea minim0,9 m și adîncimea mi- на расстоянии не менее 1,5м от них re prin factură, culoare și alte form indicatorilor climaterici) și
nim 1,5 m.
ступеней.
mijloace (procedee) de consta- încălzirea pardoselii.
2.10 Adîncimea vestibulului se va 3.8 Исключение в отделке тамбуров tare (recunoaștere).
5.8
Осевая
организация
majora cu lățimea canatului ușii, зеркал
4.7 Применение прозрачных движения.
care se deschide în interiorul vesпанелей из противоударного 5.9 Применение дренажей
tibulului.
стекла в дверях. Низ панели (устранение
избытка
2.8 Ширина тамбура должна
не выше 0,9 м от пола.
атмосферной влаги - по
быть не менее ширины полосы
4.8 Выделение фактурой, климатическим показателям)
пешеходного движения.
цветом, иными средствами и подогрев пола
2.9 Наличие мест расхождения
распознавания
входных
(ожидания)
с
карманами
дверей
шириной не менее 0,9 м и
глубиной не менее 1,5 м.
2.10 Глубину тамбура следует
увеличивать на ширину дверного полотна, открывающегося
внутрь тамбура
CP C.01.02. 2014, pag. 24
Raza minimă a planului înclinat elicoidal, m
Desenul 1 – Raportul valorii pantei planului înclinat elicoidal și razei interioare
Рисунок 1 - Зависимость величины уклона винтового пандуса от его
внутреннего радиуса
4.9 Se permite unificarea (comasarea) căilor de comunicații cu zonele de
prestări servicii și recreere în spații comune, inclusiv pasaje, atriumuri. În aceste cazuri se recomandă amplasarea locurilor de prestări servicii a PMLpînă la
nivelul doi (etaj).
4.10 Căile de comunicații se recomandă a se comasa cu cele de evacuare. Necesitatea creării căilor și dispozitivelor suplimentare, care facilitează și accelerează evacuarea, în special a persoanelor cu deficiențe se stabilesc în
urma calculului.
Calculul căilor de evacuare trebuie
de efectuat luînd în considerare suprafața, ocupată de persoanele cu dizabilități și alți vizitatori cu mobilitate limitată,
conform tabelului 4.2 .
4.9 Допускается объединение коммуникационных путей с зонами обслуживания и отдыха в общих пространствах, в том числе пассажах, атриумах. В
этих случаях рекомендуется места обслуживания МГН размещать не выше
второго уровня (этажа).
4.10 Коммуникационные пути рекомендуется совмещать с эвакуационными путями. Необходимость создания
дополнительных путей и устройств,
облегчающих и ускоряющих эвакуацию,
особенно для лиц с нарушением здоровья, определяется расчетом.
Расчет путей эвакуации следует
производить с учетом площади, занимаемой инвалидами и другими маломобильными посетителями, по таблице
4.2.
CP C.01.02. 2014, pag. 25
Tabelul 4.2 - Dimensiunile maxime ale suprafeței, ocupate de persoane cu dezabilități în plan
Т а б л и ц а 4.2 - Максимальные размеры площади, занимаемой инвалидами в плане
Cu afectarea aparatului
locomotor, care se
Sănătoase, cu deficiendeplaseazî fără ajutorul
Cu deficiențe de vedere
țe de auz
dispozitivelor suplimenС недостатками
Здоровые; с
tare
зрения
дефектами слуха
С поражением ОДА,
передвигающиеся без
дополнительных опор
а = 0,28 m
b = 0,46 m
а = 0,28 м
b = 0,46 м
2
F=0,1 m
2
F=0,1 м
а = 0,72 m
b = 0,82 m
а = 0,72 м
b = 0,82 м
2
F= 0,40 m
2
F= 0,40 м
а = 0,40 m
b = 0,75 m
а = 0,40 м
b = 0,75 м
2
F= 0,25 m
2
F= 0,25 м
Cu afectarea aparatului
locomotor, care se deplasează cu un singur
dispozitiv suplimentar
(suport)
С поражением ОДА,
передвигающиеся с
одной
дополнительной
опорой
а = 0,50 m
b = 0,65 m
а = 0,50 м
b = 0,65 м
2
F= 0,20 m
2
F= 0,20 m
Cu afectarea aparatului
locomotor, care se deplasează cu două dispozitive suplimentare
(suport)
С поражением ОДА,
передвигающиеся с
двумя
дополнительными
опорами
а = 0,50 m
b = 0,90 m
а = 0,50 м
b = 0,90 м
2
F= 0,30 m
2
F= 0,30 м
Notă –a –lungimea proiecției; b – lîțimea proiecției și F – suprafața proiecției persoanei cu dezabilități
Примечание - а - длина проекции, b - ширина проекции и F - площадь проекции инвалида.
Cu afectarea aparatului
locomotor, care se deTransportați pe , branplasează în scaune cu
carde,tărgi
rotile
Транспортируемые на
С поражением ОДА,
носилках, каталках
передвигающиеся на
креслах-колясках
а = 0,80 m
b = 1,2 m
а = 0,80 м
b = 1,2 м
2
F= 0,96 m
2
F= 0,96 м
а = 0,55 m
b = 2,15 m
а = 0,55 м
b = 2,15м
2
F= 1,18 m
2
F= 1,18 м
CP C.01.02. 2014, pag. 26
4.11 Pe căile de circulație a utilizatorilor prin clădire se va tinde la reducerea colțurilor proeminente, pilastrelor,
evitarea marginilor ascuțite ale echipamentului.
Se recomandă a rotunji marginile
exterioare ale părților echipamentelor din
calea de circulație în locurile de așteptare și recreere (raza minim 5 cm).
4.12 Pentru a facilita orientarea vizitatorilor, holurile ascensoarelor vor
avea la fiecare etaj soluții decorative,
spațiale sau cromatice diferite.
4.13 În încăperile și spațiile de comunicații pentru avertizarea (prevenirea)
instersecțiilor căilor se recomandă de a
folosi procedee (forme) de plastică arhitecturală ale portalurilor, plastică activă a
decorului căii.
4.14 Pe căile de circulație a le vizitatorilor cu mobilitate limitată în clădire
se vor prevedea zone conexe de recreere și așteptare minim la 25 m, inclusiv cel
puțin una pentru fiecare nivel (etaj), accesibile pentru PML.
Locurile de recreere (așteptare) se
vor amenaja în spații liniștite departe de
vitrine, standuri, elemente ale încăperii,
unde este posibilă apariția curentului, încălzirii, iluminării puternice. În locurile de
recreere și așteptare se va prevedea posibilitatea amplasării minim a unui loc
pentru persoane cu dezabilități în scaun
cu rotile sau în cîrje, baston, precum și
pentru însățitorul lor.
La amenajarea locurilor de recreere
sau așteptare în nișe se va asigura iluminarea acestora, evidențierea prin culoare
și factura materialului a locurlui pentru
vizitatorii cu mobilitate limitată. Este important ca suprafața locului pentru așe-
4.11 На путях движения пользователей по зданию следует стремиться к
уменьшению количества выступающих
углов, пилястр, избегать острых кромок
оборудования.
Рекомендуется скруглять внешние
углы выступающих в сторону путей
движения частей оборудования в местах ожидания и отдыха (радиус - не
менее 5 см).
4.12 Поэтажные лифтовые холлы
для облегчения ориентации посетителей должны иметь на каждом этаже различные декоративные, пространственные или цветовые решения интерьеров.
4.13 В коммуникационных помещениях и пространствах для предупреждения о пересечениях путей рекомендуется использовать формы архитектурной пластики порталов, активную пластику декора пути.
4.14 На путях движения маломобильных посетителей в здании следует
предусматривать смежные с ними зоны
отдыха и ожидания не реже чем через
25 м пути, в том числе хотя бы одну на
каждый этаж, доступный для МГН.
Места отдыха (ожидания) рекомендуется размещать в тихом месте вдали
от витрин, стендов, элементов помещений, где возможно возникновение сквозняков, перегрева, яркого освещения. В
местах отдыха или ожидания следует
предусматривать возможность размещения не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями и тростью, а также
его сопровождающего.
При размещении мест отдыха или
ожидания в нишах рекомендуется обеспечивать их подсветку, выявлять цветом и фактурой материала места сидения маломобильных посетителей. При
этом важно, чтобы поверхность мест
CP C.01.02. 2014, pag. 27
zare să contrasteze cu acoperirea pardoselii. Se recomandă prezența și marcajul pe acoperirea pardoselii a hotarelor zonei de rezervă (locuri ale amplasării posibile) a scaunului cu rotile.
4.15 În cazul în care nu contravine
concepției proiectului și dacă specificul
cerințelor pentru clădiri locative, publice
sau industriale nu necesită altă vopsire,
se vor evidenția cu:
culoare roșie – zonele de risc (pericol) sau zonele cu intrare interzisă, în particular, intrările de serviciu, locurile de
efectuare a lucrărilor de reparație, locurile cu variații de înălțimi ale pardoselilor;
culoare galbenă – zona de viraje și
locul, ocupat de ușa deschisă, borduri de
restricționare, intersecția căii, prima și
ultima treaptă a scării.
Aplicarea acestor procedee nu va
dăuna soluțiilor artistice ale interiorului și
fațadelor.
4.16 Articolele decorative și sculpturile în interior nu vor ieși pe banda de
circulație pe înălțimea 2,1 m și nu vor
avea elemente, care ar putea agăța sau
răni în caz de coliziune.
La amplasarea plantelor în încăpere se va evita trecerea părților acestora
pe calea de circulație și locurile de recreere (așteptare) în hotarele gabaritelor.
Locul de instalare a ghivecelor cu flori se
vor împrejmui cu borduri cu înălțime minim 0,1 m.
4.17 Decorul pardoselii și terenurilor, indiferent de materialul folosit se va
armoniza cu desenul, îmbinînd marcajul
căilor de circulație, zonelor de așteptare
și calitățile decorative.
4.18 Covoarele folosite la acoperirea pardoselilor vor avea ochi de prinde-
сидения контрастировала с покрытием
пола. Рекомендуется наличие и разметка на покрытии пола границ резервной
зоны (места возможного размещения)
кресла-коляски.
4.15 Рекомендуется, если это не
противоречит концепции проекта и если
по специфике требований для жилого,
общественного или производственного
здания не требуется иная окраска,
выделять:
красным цветом - зоны риска или
зоны, куда вход запрещен, в частности,
служебные входы, места проведения
ремонтных работ, места с перепадами
уровня пола;
желтым цветом - зону поворота и
место, занимаемое открытой дверью,
ограничительные бортики, пересечение
пути, первую и последнюю ступени
лестницы.
Применение этих приемов не должно разрушать общее художественное
решение интерьеров и фасадов.
4.16 Декоративные изделия и скульптура в интерьере не должны выступать в полосу движения на высоту 2,1 м
и не должны в пределах этой высоты
иметь детали, способные зацепить или
поранить при столкновении с ними.
При размещении растений в интерьерах следует избегать попадания их
частей в зоны движения и места отдыха (ожидания) в пределах их габаритов.
Места установки емкостей с растениями рекомендуется ограждать бортиками высотой не менее 0,1 м.
4.17 Декор полов и площадок, независимо оттого, какой материал применен, рекомендуется сочетать с рисунком, совмещающим в себе разметку
путей движения, зон ожидания и декоративные свойства.
4.18 Применяемые в качестве покрытий пола ковры должны иметь ров-
CP C.01.02. 2014, pag. 28
re netede sau de textură, plușul tăiat neted cu înălțimea minim 0,013 m. Înălțimea acoperirilor din covoare împreună
cu înălțima plușului la hotar cu suprafața
neacoperită a pardoselii nu va depăși
0,013 m.
4.19 Laturile (muchiile) grătarelor
aflate pe căile de circulație ale PML, se
vor situa la distanța maxim 0,013 m.
Deschizăturile întinse ale acestor grătare
se vor situa perpendicular circulației persoanelor.
4.20 Cerințele fașă de comunicații
și elementele acestora în expresie grafică sunt redate în partea 2 desenele 2.52.30.
5 ÎNCĂPERI
5.1 Încăperile, accesibile vizitatorilor cu mobilitate limitată și în interconexiune cu procesul funcțional, pentru comoditate se vor amplasa compact, pe un
număr minim de nivele (de preferat organizarea într-un singur nivel a proceselor
de trai, prestare a serviciilor și prestare a
muncii).
La proiectare se vor lua în considerare cerințele prezentate în tabelul 5.1.
ные или текстурные петли либо ровно
подрезанный ворс высотой не более
0,013 м. Высота коврового покрытия
вместе с ворсом на границе с поверхностью не закрываемого ковром пола
не должна превышать 0,013 м.
4.19 Ребра решеток, находящихся
на путях движения МГН, должны располагаться на расстоянии друг от друга
не более 0,013 м. Протяженные отверстия таких решеток следует располагать
перпендикулярно движению людей.
4.20 Требования к коммуникациям
и их элементам в графическом выражении даны в части 2 на рисунках 2.52.30.
5 ПОМЕЩЕНИЯ И ИХ ГРУППЫ
5.1 Помещения, доступные маломобильным посетителям и взаимосвязанные функциональным процессом,
для удобства рекомендуется размещать компактно, на минимальном количестве уровней (желательна одноуровневая организация процессов проживания, обслуживания, трудовой деятельности).
При проектировании рекомендуется учитывать требования, представленные в таблице 5.1.
ÎNCĂPERI ȘI ZONE DE PRESTĂRI
SERVICII
ПОМЕЩЕНИЯ И ЗОНЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
5.2 La proiectarea încăperilor și zonelor pentru prestarea serviciilor vizitatorilor, inclusiv cu mobilitate limitată, se va
lua în calcul specificul organizării funcționale și parametrii ergonomici ale persoanelor cu dezabilități și celor în etate
(vîrstă) (partea 3, desenele 3.1-3.9 a
prezentului Cod Practic).
5.3 Încăperi pentru deservirea individuală prevăd oragnizarea spațiului,
inclusiv a unui loc de deservire individuală și zona de comunicații (zona de circulație/deplasare). Cabinele de deservire
5.2 При проектировании помещений
и зон, предназначенных для обслуживания посетителей, в том числе маломобильных, следует учитывать специфику их функциональной организации
и эргономические параметры инвалидов и пожилых людей (часть 3, рисунки
3.1-3.9 данного Свода правил).
5.3 Помещения индивидуального
обслуживания предусматривают организацию пространства, включающего
одно место индивидуального обслуживания и коммуникационную зону (зону
CP C.01.02. 2014, pag. 29
individuală (autoservire) prezintă un caz
particular.
Locul de deservire individuală –
spațiul prevăzut (în dependență de tipul
instituției) pentru vizitatorul cu mobilitate
limitată, posibil cu însoțitor, personal de
deservire (atunci cînd există); echipament funcțional și mobilier pentru realizarea deservirii (autodeservirii); zonă suplimentară (cu spațiul de rezervă pentru
păstrarea temporară a scaunului cu rotile, echipamnet suplimentar și mobilier,
elemente de decor, publicitate etc.)
În conformitate cu caietul de sarcini
pentru proiectare, locul de deservire a
vizitatorului cu mobilitate limitată poate fi
echipat universal pentru toate categoriile
de vizitatori ”A” sau specializat pentru
persoanele cu anumite deficiențe de sănătate ”B”.
5.4 În încăperi (cabine) de autoservire individuală, prevăzut pentru vizitatorii
cu mobilitate limitată (puncte de convorbiri telefonice, săli de linguafon, expressfoto etc), se vor asigura cu spațiu suficinet pentru utilizatori și însoțitorul acestuia, minim, m: lățime -1,6, adîncime 1,8 m.
În cabine, prevăzute inclusiv pentru
deservirea persoanelor în scaune cu rotile, toate aparatele de recuperare pen-tru
alte categorii de vizitatori cu mobilita-te
limitată (scaune rabatabile, suport pentru
cîrje și bastoane, umbrele, bare pentru
statul în picioare și ridicare, cîrlige și rafturi pentru bagajul de mîină, carte de telefon etc) nu vor diminua (reduce) accesibilitatea și siguranța acestui loc de deservire, precum și nu vor obstrucționa
движения/перемещения). Частным случаем являются кабины для индивидуального обслуживания (самообслуживания).
Место индивидуального обслуживания - это пространство, которое
предназначается (в зависимости от вида учреждения) для: маломобильного
посетителя с возможным сопровождением; обслуживающего персонала (при
его наличии); функционального оборудования и мебели для осуществления
обслуживания (самообслуживания); дополнительной зоны (с резервной площадью для временного хранения кресла-коляски, дополнительного оборудования и мебели, элементов декора,
рекламы и т.п.).
По заданию на проектирование место обслуживания маломобильного посетителя может быть оборудовано как
универсальное для всех групп посетителей «А» или как специализированное
для людей, имеющих определенные
нарушения здоровья «B».
5.4 В помещениях (кабинах) индивидуального обслуживания, предназначенных для маломобильных посетителей (телефонных переговорных пунктов, лингафонных залов, экспресс-фото
и т.п.), рекомендуется обеспечивать достаточное пространство для пользователя и сопровождающего его лица, но
не менее, м: ширина - 1,6, глубина - 1,8.
В кабинах, предназначенных в том
числе для обслуживания лиц на креслах-колясках, все реабилитационные
приспособления для других категорий
маломобильных посетителей (откидные места для сидения, опоры для костылей и тростей, зонтов, поручни для
стояния и вставания, крюки и полочки
для ручной клади, телефонных справочников и т.д.) не должны снижать доступности и безопасности данного места
CP C.01.02. 2014, pag. 30
sau reduce comoditatea procesului de
deservire pentru alte categorii de vizitatori.
5.5 Încăperi pentru deservirea colectivă, de regulă constau din zone specializate cu unul/cîteva locuri de deservire a
vizitatorilor cu mobilitate limitată (conform variantei ”A” sau ”B”) și adaptarea
comunicațiilor (trecerilor, acceselor, ieșirilor). În unele instituții încăperile pentru
deservirea colectivă ar putea să nu aibă
zone speciale, în acest caz o parte din
locurile de deservire se vor proiecta universale pentru toate categoriile de populație.
обслуживания, а также не должны затруднять или снижать комфортность
процесса обслуживания для других
категорий посетителей.
5.5 Помещения коллективного обслуживания, как правило, состоят из специализированных зон с одним/несколькими местами обслуживания маломобильных посетителей (по варианту «А»
или «B») и адаптированных коммуникаций (проходов, подходов, выходов). В
ряде учреждений помещения коллективного обслуживания могут не иметь
специализированных зон, в таком случае часть мест обслуживания проектируется универсальными для всех категорий населения.
CP C.01.02. 2014, pag. 31
Tabelul 5.1 – Cerințe față de încăperile funcționale principale
Т а б л и ц а 5 . 1 - Требования к основным функциональным помещениям
Construcție
Объект
1
1 Intrări
1 Входы
2 Zonele circulației în
încăperile funcționale
2 Зоны движения в
функциональных
помещениях
accesibilitate
доступности
2
Cerințe (exigențe) conform criteriilor
Требования по критериям
securitate
informație
confort
безопасности
информативности
комфортности
3
4
5
3.1 Marcarea zonei ”pericol po- 4.1 Prezența informației de aver- 5.1 Instalarea deschiderii și blotențial” luînd în calcul proiecția tizare despre amplasarea intrării cării automatizate a ușilor.
circulației canatului ușii
în încăperea necesară și acces. 5.1 Устройство автоматического
3.1
Обозначение
зоны 4.2 Evidențierea golului de ușă cu открывания
и
блокировки
«возможной
опасности»
с ajutorul mijloacelor de informare дверей
учетом
проекции
движения plastice, grafice și luminoase.
дверного полотна
4.3 Informația de avertizare luminoasă și (sau) sonoră despre posibilitatea intrării în încăpere (în
cazul deservirii individuale după
rînd).
4.1 Наличие предупреждающей
информации о размещении
входа в искомое помещение на
подходе к нему.
4.2 Выделение дверного проема за счет пластических, графических и световых средств
информации.
4.3 Предупредительная световая и (или) звуковая информация о возможности войти в помещение (при индивидуальном
обслуживании по очереди)
4.4 Depistarea cu ajutorul mijloa- 5.2 Conectarea, deconectarea și
celor informaționale, inclusiv arhi- reglarea automată a corpurilor de
tecturale, a reperelor de circulație iluminat, care garantează nivelul
spre locul de deservire în săli.
suficient de iluminare.
4.4 Выявление информацион- 5.2 Автоматическое включение,
CP C.01.02. 2014, pag. 32
Cerințe (exigențe) conform criteriilor
Требования по критериям
accesibilitate
securitate
informație
confort
доступности
безопасности
информативности
комфортности
1
2
3
4
5
ными средствами, в том числе отключение и регулирование
архитектурными,
ориентиров осветительных
приборов,
движения к месту обслужива- гарантирующих
достаточный
ния в зальных помещениях
уровень освещенности
3. Zonele și locurile 2.1 dimensiunile zonelor circulare 3.2 Amplasarea barelor de spriji- 4.5 Prezența marcajului funcțional 5.3 Prezența dispozitivelor de
de deservire
de accesibilitate cu diametrul ma- nire în cabine cu considerarea al zonelor și locurilor de deservie. convorbiri, taxofoane, cu posibili3 Зоны и места xim 2 m la folosirea scaunelor comodității de utilizare ( a barelor 4.6 Marcajul contrastant al ele- tatea amplificării sunetului și inобслуживания
pivotante staționare (fotoliilor).
și a altor echipamente și dispoziti- mentelor de contact ale echipa- formație sincronă vizuală (panou)
2.1 Размеры зоны круговой ve), în prezența elementelor stați- mentului funcțional.
în cabinele funcționale adaptate.
досягаемости диаметром не onare – a se comasa cu barele de 4.7 Informația despre prezența și 5.4 Folosirea de către vizitatori a
более 2 м при использовании sprijinire (incorporare).
amplasarea dispozitivelor și echi- consolelor retractabile de la meстационарных
вращающихся 3.3 Marcajul de avertizare con- pamentelor de adaptare.
sele personalului de deservire sau
стульев (кресел)
trastant al mîinerelor, pîrghiilor, 4.8 Amplasarea informației tactile a dispozitivelor portabile de scris,
cîrligelor, panourilor orizontale ș.a în zona optimă de accesibilitate rezistente la deplasare și răsturîn consolă, amplasarea, pntru de la suprafețele de lucru ale lo- nare.
evitarea agățării accidentale.
curilor de deservire.
5.5 ”B” – folosirea meselorpentru
3.4 Rezistența (stabilitate) la de- 4.5 Наличие функциональной lucrul individual cu dispozitive
plasare și răsturnare a echipa- маркировки
зон
и
мест speciale (inclusiv pentru prinderea
mentului și mobilierului fix.
обслуживания.
și reținerea obiectelor).
3.5 Lipsa elementelor traumatice 4.6 Контрастная маркировка 5.6 Amplasarea locurilor pentru
(furnitură, proeminențe, și factură контактных деталей функцио- însoțitorii persoanelor în scaune
a suprafețelor de contact) a mobi- нального оборудования.
cu rotile în proximitatea acestora.
lierului și echipamentelor.
4.7 Информация о наличии и 5.3
Наличие
переговорных
3.2
Размещение
опорных размещении
адаптационных устройств,
таксофонов
с
поручней в кабинах с учетом устройств и приспособлениях. возможным усилением звука и
удобства пользования (самими 4.8 Размещение тактильной синхронной
визуальной
поручнями и другими устрой- информации в зоне оптималь- информацией
(табло)
в
ствами и приспособлениями), ной досягаемости от рабочих адаптированных
при наличии стационарных поверхностей
мест функциональных кабинах.
элементов - их совмещение с обслуживания
5.4
Использование
поручнями (встраивание).
посетителями у рабочих столов
Construcție
Объект
CP C.01.02. 2014, pag. 33
Construcție
Объект
accesibilitate
доступности
2
Cerințe (exigențe) conform criteriilor
Требования по критериям
securitate
informație
безопасности
информативности
3
4
3.3 Предупреждающая контрастная маркировка консольно
выступающих ручек, рычагов,
крючков,
горизонтальных
панелей и т.п., размещение,
исключающее их случайное
задевание.
3.4 Устойчивость к сдвигу и
опрокидыванию стационарного
оборудования и мебели.
3.5 Отсутствие травмоопасных
элементов
(фурнитуры,
выступов и фактуры контактных
поверхностей)
мебели
и
стационарного оборудования
confort
комфортности
1
5
персонала выдвижных консолей
или
переносных
приспособлений для письма,
устойчивых
к
сдвигу
и
опрокидыванию.
5.5 «Б» - использование столов
для индивидуальной работы со
специальными
приспособлениями (в том числе
для захвата и удержания
предметов).
5.6 Размещение мест для лиц,
сопровождающих инвалидов на
креслах-колясках
в
непосредственной близости от
них
4 Holuri și atrimuri
2.2 Amplasarea la nivelul intrării 3.6 La organizarea ramificației în 4.9 Instalarea informației despre 5.7 Echiparea zonelor de recreere
4
Вестибюли
и 2.3 Separarea zonelor de circula- cerc a circulației marcajul și repe- sistematizarea căilor de circulație (așteptare) cu monitoare TV, apaатриумы
ție și așteptare la recepții, birouri rele informaționale se vor ampla- în clădire, construcție sau ampla- rate de umedificare și automate
de informații, chioșcuri, repartiza- sa pe perimetru împotriva acelor sarea complexă a locurilor de comerciale.
rea suprafeței suficiente pentru ceasornicului.
prestări servicii și de recreere.
5.8 La deschiderea în exterior a
numărul maxim de calcul al utili- 3.7 ”B” –delimitarea unei părți din 4.10 Amplasarea indicatorilor ușilor – adîncirea golurilor de ușă
zatorilor.
încăpere, adaptată pentru per- suspendați sau de perete, panou- în încăperile vecine.
2.2 Размещение в уровне soanele cu dezabilități și celor cu rilor, semnelor din considerentele 5.7 Оборудование зон отдыха
входа.
mobilitate limitată.
unghiului de vedere optim.
(ожидания)
телемониторами,
2.3 Разделение зон движения и 3.8 Fixarea turnicheților, bariere- 4.11 Delimitarea benzilor de circu- сатураторами,
торговыми
ожидания у регистратур, столов lor, locurilor pentru așezare, su- lație pentru persoanele în scaune автоматами.
справок, киосков; выделение porturilor mobile, pentru a evita cu rotile
5.8 При открывании дверей
достаточной
площади
для răsturnarea sau deplasarea aces- 4.9 Установка информации о наружу - заглубление дверных
максимального
расчетного tora.
планировке путей движения по проемов вглубь окружающих
числа пользователей
3.6 При организации кольцевой зданию,
сооружению
или помещений
CP C.01.02. 2014, pag. 34
Cerințe (exigențe) conform criteriilor
Требования по критериям
accesibilitate
securitate
informație
confort
доступности
безопасности
информативности
комфортности
1
2
3
4
5
развязки движения разметку и комплексу и о размещении мест
информационные
ориентиры обслуживания и отдыха.
размещать
по
периметру 4.10 Размещение подвесных и
против часовой стрелки.
настенных указателей, табло,
3.7 «Б» - выделение части по- знаков с учетом оптимального
мещения, адаптированного для угла зрения.
инвалидов и маломобильных 4.11
Выделение
полос
лиц.
движения
инвалидов
на
3.8 Закрепление турникетов, креслах-колясках.
барьеров,
мест
сидения,
подвижных опор, исключающее
их опрокидывание или сдвиг
5 Încăperi de primire, 2.4 La organizarea intrării în di- 3.9 Analogic cerințelor pentru ho- 4.12 Analogic cerințelor pentru 5.9 Organizarea locurilor de așbirouri de informații, verse nivele se admite amplasa- luri
holuri
teptare cu locuri pentru persoanede permise, punct de rea biroului de permise la nivelul 3.9 Аналогично требованиям к 4.13 Amplasarea liniei speciale de le cu dezabilități sau persoane cu
pază și control
inerior.
вестибюлям
discreție în clădire a persoanelor mobilitate limitată.
5
Помещения 2.4 При организации входа в
cu dezabilități și celor cu mobilita- 5.10 Amenajarea punctelor de
приема,
разных уровнях допускается
te limitată cu efectuarea marcaju- schimb ale scaunelor cu rotile
справочные, бюро размещение бюро пропусков на
lui, dispozitivelor de informații ne- pentru vizitarea obiectului de
пропусков, КПП
нижнем уровне
cesare .
prestări servicii conform permise4.12 Аналогично требованиям к lor prin punctele de pază și conвестибюлям.
trol.
4.13 Устройство специальной 5.9 Организация мест ожидания
линии пропуска в здание с местами для инвалидов или
инвалидов и маломобильных маломобильных лиц.
лиц
с
необходимым 5.10
Устройство
обменных
обустройством
маркировкой, пунктов кресел-колясок для
информационными
посещения
объекта
устройствами
обслуживания
по
пропуску
через КПП
6 Garderobe
2.5 Distanța între cuiere sau între 3.10 Rotungirea elementelor pro- 4.14 Iluminarea suplimentară a 5.11 În clădirile cu vizitare regleConstrucție
Объект
CP C.01.02. 2014, pag. 35
Construcție
Объект
1
6 Гардеробы
Cerințe (exigențe) conform criteriilor
Требования по критериям
accesibilitate
securitate
informație
confort
доступности
безопасности
информативности
комфортности
2
3
4
5
perete și cuier – minim 1,5 m, eminente și colțurilor tejghelei cu indicatorilor și cuierelor gardero- mentată se va prevedea posibiliînălțimea cuierelor – maxim 1,6 raza minim 0,05 m
bei, accesibile pentru persoanele tatea schimbării încă-lțămintei și
m.
3.10 Округление выступающих cu dezabilități
scaunelor cu rotile cu organizarea
2.6 Instalarea barelor de sprijinire деталей и углов прилавка с 4.14 Дополнительная подсветка locurilor pentru păstrarea acestolîngă tejgheaua garderobei pentru радиусом не менее 0,05 м
указателей
и
вешалок ra (în muzeem instituții medicale
persoanele cu deficiențe de sănăгардероба,
доступного
для și pentru copii)
tate.
инвалидов
5.12 Amenajarea băncilor pentru
2.5
Расстояние
между
îmbrăcarea persoanelor cu dezaвешалками или стеной и
bilități cu lățimea minim 0,6 m,
вешалкой должно быть не
trecere între bănci – minim 1,2 m.
менее 1,5 м, высота крючков 5.13 Pentru folosirea de sine stăне более 1,6 м.
tător a garderobei de către per2.6 Выделение у прилавка
soanele în scaune cu rotile se vor
гардероба зоны, оборудованной
prevedea cuiere cu sistem autoпоручнями
для
лиц
с
matizat, în bandă pentru deplasaнарушениями здоровья
rea cuierelor.
5.11 В зданиях с регламентированным
посещением
предусмотреть
возможность
смены обуви и кресел-колясок с
организацией мест их хранения
(в музеях, медицинских и
детских учреждениях).
5.12 Устройство скамей шириной не менее 0,6 м для одевания инвалидов, проходы между
скамьями - не менее 1,2 м.
5.13 Для самостоятельного
пользования
лицами
на
креслах-колясках гардеробных
рекомендуются
вешалки
с
CP C.01.02. 2014, pag. 36
Construcție
Объект
1
7 Grupuri sanitare și
cabine igienice
7
Уборные,
умывальные
и
гигиенические
кабины
8 Cabine de duș și
căzi
8
Душевые
и
ванные
accesibilitate
доступности
2
Cerințe (exigențe) conform criteriilor
Требования по критериям
securitate
informație
безопасности
информативности
3
4
confort
комфортности
5
ленточной автоматизированной
системой
передвижения
крючков
2.7 Marginea inferioară a oglinzii , 3.11 Ușile cabinelor WC se vor 4.15 Instalarea dispozitivelor de 5.14 Separarea vizuală a zonelor,
uscătorului de mîini electric și su- deschide în exterior.
semnalizare lîngă cabine (ocu- prevăzute pentru persoanele cu
portului pentru hîrtie la înălțimea 3.12 Folosirea materialelor ne pat/liber).
deficiențe fizice accentuate (ecramai sus de 0,8 m de la nivelul glisante la umezire pentru pardo- 4.16 Aplicarea soluțiilor cromatice ne, perdele și jaluzele).
pardoselii, iar a cîrligului sau cuie- seli.
contrastante în interiorul cabinei și 5.15 Instalarea automatelor penrului – maxim 1,3 m de la nivelul 3.13 Amplasarea sifonului și zonei de lavoare pentru persoa- tru comercializarea produselor de
pardoselii.
scurgerilor – în afara zonei de nele cu deficiene de vedere.
igienă personală.
2.8 Echiparea cu bare de sprijinire circulație.
4.15
Установка
сигнальных 5.16 Instalarea cuierelor pentru
(trapeze suspendate) a grupurilor 3.11 Двери туалетных кабин устройств
у
кабины depozitarea temporară a scaunesanitare și a camerelor cu lavoare должны открываться наружу.
(занято/свободно).
lor cu rotile, cîrjelor, protezelor
folosite de către persoanele cu 3.12 Применение нескользких 4.16 Применение контрастного ș.a.
dezabilități.
при намокании материалов цветового решения в интерьере 5.14 Визуальное обособление
2.7 Нижний край зеркала, полов.
кабины и умывальной зоны для зон, предназначенных для лиц
электрополотенца и держателя 3.13 Размещение трапов и лиц с нарушениями зрения
с ярко выраженными физичетуалетной бумаги на высоте не сливов - вне зоны движения
скими
дефектами
(ширмы,
выше 0,8 м от пола, а крючка
занавеси и шторы).
или вешалки - не выше 1,3 м от
5.15
Применение
торговых
пола.
автоматов
для
продажи
2.8 Оборудование поручнями
индивидуальных гигиенических
(подвесными
трапециями)
изделий.
уборных
и
умывальных,
5.16 Устройство вешалки и
используемых инвалидами
места для временного размещения кресел-колясок, костылей, протезов и т.п.
2.9 Gabaritele cabinei minim 3.14 Analogic, ca și pentru grupuri 4.17 Analogic, ca și pentru grupuri 5.17 Echiparea cabinelor de duș
2,1x1,8 m la utilarea cu bideu și sanitare
sanitare
cu suporturi orizontale (la înălțivas de closet.
3.15 Pietrele trebuie să fie protemea 0,6 și 0,9 m) și verticale (par2.10 Suprafața dușurilor (inclusiv jate de un grilaj de protecție deta- 4.17 То же, что и для уборных tea inferioară la înălțimea 0,75 m)
CP C.01.02. 2014, pag. 37
Construcție
Объект
1
9 Saune și băi
9 Сауны и бани
Cerințe (exigențe) conform criteriilor
Требования по критериям
securitate
informație
безопасности
информативности
3
4
accesibilitate
доступности
2
spațiul din fața dușului) pentru șabil
persoanele cu dezabilități – minim 3.14 То же, что и для уборных.
2.
5m
3.15 Каменка должна быть
2.11 Echiparea cu bare de sprijini- защищена съемной защитной
re și trapeze suspendate a dușuri- решеткой
lor, băilor și vestiarelor, folosite de
către persoanele cu dezabilități.
2.9 Габариты кабины не менее
чем 2,11,8 м при оборудовании биде и унитазом.
2.10 Площадь душевых (включая преддушевую) для инвали2
дов - не менее 5 м .
2.11 Оборудование поручнями
и
подвесными
трапециями
душевых, ванных и раздевальных, используемых инвалидами
2.12 Între ușa de la intrare și rafturi în baie este necesar spațiu
liber cu supafața cercului cu diametrul minim 1,5 m.
2.13 Rafturile în baia cu aburi se
echipează cu bare de sprijinire
2.14 Robinetele în dușuri se vor
amplasa la înălțimea maxim 1,3
m.
2.12 Между входной дверью и
полками в помывочной бани
необходимо
свободное
пространство площадью не
confort
комфортности
5
precum și cu bănci cu dimensiunile 05x0,5 m la înălțimea 0,5 m d
de la nivelul pardoselii. Instalarea
băncii pliante este de dorit.
5.17
Оснащение
душевой
кабины горизонтальными (на
высоте 0,6 и 0,9 м) и
вертикальными
опорными
поручнями (низ на высоте 0,75
м), а также скамьей размером
0,50,5 м на высоте 0,5 м от
пола. Желательно устройство
откидной скамьи
5.18 Amenajarea în vestiare și pe
traseele ocolitoare ale camerelor
pentru spălare a locurilor specile
pentru depozitarea scaunelor cu
rotile și altor mijloace individuale
de sprijin la deplasare.
5.19 Instalarea mînerului înclinat
din lemn, pe diagonala ușii băii
cu abur
5.18
Устройство
в
раздевальных и на обходных
дорожках
в
моечных
помещениях специальных мест
CP C.01.02. 2014, pag. 38
Construcție
Объект
1
10 Camere (cabine)
ale mamei și copilului
10
Комнаты
(кабины) матери и
ребенка
accesibilitate
доступности
2
менее круга диаметром 1,5 м.
2.13
Полки
в
парильной
оборудуются
опорными
поручнями.
2.14 Краны в душевых должны
располагаться на высоте не
более 1,3 м
Cerințe (exigențe) conform criteriilor
Требования по критериям
securitate
informație
безопасности
информативности
3
4
confort
комфортности
5
для хранения кресел-колясок и
других индивидуальных средств
вспоможения
при
передвижении.
5.19 Устройство на двери
парильной наклонной ручки из
дерева,
расположенной
по
диагонали двери
2.15 Echiparea cabinelor, folosite 3.16 Analogic, ca și pentru grupuri 4.18 Analogic, ca și pentru grupuri 5.20 Analogic, ca și pentru grupuri
pentru femeile cu mobilitate limita- sanitare
sanitare
sanitare
tă, bare de sprijinire și trapeze 3.17 Utilizarea meselor pentru 4.18 То же, что и для уборных
suspendate
schimbarea scutecelor și scaune5.20 То же, что и для уборных
2.15
Оборудование
кабин, lor pentru copii suspendate cu
используемых
dispozitive de fixare
маломобильными женщинами, 3.16 То же, что и для уборных.
поручнями
и
подвесными 3.17 Применение пеленальных
трапециями
столиков и подвесных кресел с
фиксирующими устройствами
для ребенка
CP C.01.02. 2014, pag. 39
Zonele de comunicații ale încăperilor de deservire vor corespunde exigențelor capitolului 4 al prezentului Cod
Practic.
5.6 În încăperi la comasarea deservirii funcționale cu permutarea (de exemplu în muzee, săli sportive, supermarketuri etc) se recomandă de a evidenția
zonele de securitate, intermediare și
benzile infromaționale lîngă pereți și pe
perimetrul echipamentului de pardoseală
staționar sau ale exponatelor.
5.7 În încăperile multifuncționale,
care combină cîteva funcții, pentru persoanele cu mobilitate limitată se vor proiecta căi de circulație și accese către fiecare zonă de deservire cu număr minim
de intersecții a diverselor fluxuri în același nivel.
5.8 În încăperile universale cu
echipamente care se pot transforma, accesibilitatea zonelor și locurilor de deservire se va asigura în toate cazurile (variantele) de transfromare.
Fiecare variantă (caz) de transformare a încăperilor se va asigura cu mijloace de suport informațional în conformitate cu exigențele capitolului 7 al prezentului Cod Practic.
5.9 În încăperile cu locuri de deservire cu echipamente staționare specializate (inclusiv canapele medicale, frizerii
și fotolii stomatologice etc), se va prevedea spațiu (suprafață) de rezervă pentru
păstrarea temporară a mijloacelor de recuperare pentru încăpere în general sau
nemijlocit lîngă locul de deservire.
5.10 În locurile de deservire a persoanelor cu dezabilități în scaune cu rotile se va prevedea folosirea suprafețelor
de lucru mobile (retractante, pliabile) la
ma-sa personalului cu înălțimea 0,6 m de
Коммуникационные зоны помещений обслуживания должны соответствовать требованиям раздела 4 данного
Свода правил.
5.6 В помещениях при совмещении функционального обслуживания с
перемещением (например, в музеях,
спортзалах, супермаркетах и т.д.) рекомендуется выделять зоны безопасности, буферные и информационные полосы у стен и по периметру стационарного напольного оборудования или
экспонатов.
5.7 В полифункциональных помещениях, объединяющих несколько функций, рекомендуется для маломобильных граждан проектировать пути целевого движения и подходы к каждой зоне
обслуживания с минимальным количеством пересечений различных потоков в
одном уровне.
5.8 В универсальных помещениях
с трансформируемым оборудованием
доступность зон и мест обслуживания
рекомендуется обеспечивать при всех
вариантах трансформации.
Рекомендуется обеспечивать средствами информационной поддержки
каждый вариант трансформации помещений в соответствии с требованиями
раздела 7 данного Свода правил.
5.9 В помещениях с местами обслуживания, имеющими стационарное
специализированное оборудование (в
том числе медицинские кушетки, парикмахерские и стоматологические кресла и т.п.), рекомендуется предусматривать резервную площадь для временного хранения индивидуальных реабилитационных средств в целом на помещение или непосредственно при месте
обслуживания.
5.10 Рекомендуется предусматривать в местах обслуживания инвалидов
на креслах-колясках использование
приставных (откидных, выдвижных) рабочих поверхностей к столу персонала
CP C.01.02. 2014, pag. 40
la pardoseală (fără a folosi spațiul sub
suprafață) și maxim 0,9 m, inclusiv cu
posibilitatea trecerii sub suprfață a unei
părți a scaunului cu rotile.
5.11 Locurile de deservire pentru
categoriile d utilizatori cu mobilitate limitată se vor prevedea la distanță minimă
de la intrarea (adaptată) specializată.
5.12 Echipamentele individuale ale
locurilor de deservire trebuie de proiectat
luînd în calcul dimensiunile zonei de acces pe suprafața de lucru a mesei cu
ambele mîini în diapazonul 0,25 m (de la
marginea de contact) pe adîncime și 0,7
m frontal pînă la 0,7 m pe adîncime și
1,7 m frontal în dependență de depărtarea și poziția (unghiul) corpului.
5.13 Pentru vizitatorii cu mobilitate
limitată, care folosesc suporturi suplimentare la mers (cîrje și bastoane), în
locul de deservire se va prevedea majorarea gabaritelor zonei de așezare orientativ în direcția longitudianlă (ținînd cont
de mobilier) minim: 1,2 m – la amplasarea insulară, în rîndul de spectatori sau
lateral față de masă; 0,8 m – la așezarea
la masă (birou).
5.14 În încăperile cu deservire peste tejghea (garderobă, portar, săli de decontare a numerarului, recepții, birou de
informații, secții și chioșcuri de comerț
etc) se permite de a nu amplasa locuri
pentru așezarea vizitatorilor cu mobilitate
limitată (cu excepția barurilor).
5.15 Lățimea tejghelei la amplasarea pe suprafeța de lucru a obiectelor,
inclusiv în cazul examinării acestora, se
va aplica:
- 0,3-0,45 m – pentru garderobă, registratură (birou de informații), PCT, ghișeu oprerațional și de casă la înălțimea
de la 0,8 m pînă la 1,2 m.
- 0,55-0,6 m – pentru tejghelele ma-
с высотой рабочей поверхности от пола
не менее 0,6 м (без использования
пространства под поверхностью) и не
более 0,9 м, в том числе с возможностью въехать под поверхность частью
кресла-коляски.
5.11 Места обслуживания для маломобильных категорий пользователей
рекомендуется предусматривать в минимальной удаленности от специализированного (адаптированного) входа.
5.12 Проектировать оборудование
индивидуальных мест обслуживания
следует с учетом размеров зоны досягаемости на рабочей поверхности стола для обеих рук в диапазоне от 0,25 м
(от контактной кромки) по глубине и 0,7
м по фронту до 0,7 м по глубине и 1,7 м
по фронту в зависимости от удаленности и наклона туловища.
5.13 Для маломобильных посетителей, использующих дополнительные
опоры при ходьбе (костыли и трости), в
месте обслуживания предусматривается увеличение габаритов зоны сидения
ориентировочно в продольном направлении (с учетом мебели) не менее:
1,2 м - при островном размещении, в
зрительском ряду или боком к столу;
0,8 м - при сидении за столом.
5.14 В помещениях с обслуживанием через прилавок (гардероб, портье,
операционно-кассовые залы, регистратуры, справочные, отделы и киоски
продаж и т.п.) место обслуживания допускается не оборудовать местом для
сидения маломобильных посетителей
(кроме барной стойки).
5.15 Ширину прилавка при размещении на рабочей поверхности предметов, в том числе при необходимости
их осмотра, рекомендуется принимать:
- 0,3-0,45 м - для гардероба, регистратуры (справочной), КПП, операционной и кассовой стойки при высоте от
0,8 до 1,2 м;
- 0,55-0,6 м - для прилавков магази-
CP C.01.02. 2014, pag. 41
gazinelor, punctelor de colectare (reparație și curățare a articolelor) la înălțimea
de la 0,7 m pînă la 0,9 m.
5.16 Lungimea tejghelei (suprafața
totală de deservire) pentru 1 loc de personal (luînd în calcul timpul de deservire
și așteptare) se va aplica conform normativelor industriale funcționale ale suprafeței specifică a locului de muncă, minim 0,9 m – pentru tejghele de orice fel și
1,2 m – pentru masa recepționerului.
5.17 În încăperea (zona) de deservire, în cazul construcțiilor continue de
delimitare în fața locului operatorului se
va asigura contactul vizual și sonor al
vizitatorului cu persoanlul, inclusiv și
pentru vizitatorii cu deficiențe de auz
(minim un loc).
нов, пунктов приема (ремонта и чистки
изделий) при высоте от 0,7 до 0,9 м.
5.16 Длину прилавка (совокупного
фронта обслуживания) на 1 место персонала (с учетом обслуживания и ожидания) рекомендуется принимать по
функциональным
производственным
нормативам удельной площади рабочего места, но не менее 0,9 м - для прилавков всех видов и 1,2 м - для стола
приемщика.
5.17 В помещении (зоне) обслуживания при наличии перед местом операциониста сплошных разделяющих
конструкций следует обеспечивать не
только визуальный, но и звуковой контакты посетителя с персоналом, в том
числе и для посетителей с дефектами
слуха (не менее одного места).
ÎNCĂPERI SANITARO-IGIENICE
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
5.18 Distanța de la locurile de deservire pînă la toalete pe terenuri sportive, de spectacole, memoriale, de complexelor de cult și obiectelor de înhumare
nu va depăși 200 m. Încăperile (clădirile)
sanitaro-igienice se vor amplasa în apropiere nemijlocita de la intrările principale,
accese, noduri de comunicații.
5.18 Расстояние от мест обслуживания до уборных на участках спортивных, зрелищных, мемориальных, культовых комплексов и объектов погребения не должно превышать 200 м, при
этом размещение санитарно-гигиенических помещений (зданий) рекомендуется в непосредственной близости от основных входов, въездов, коммуникационных узлов.
5.19 Санитарно-гигиенические помещения рекомендуется размещать на
каждом уровне (этаже), где находятся
посетители общественных зданий, а
также в помещениях для матери и ребенка. Требования к их проектированию приведены в таблице 5.1 и в части
3 (рисунки 3.10-3.15) данного Свода
правил.
5.20 В санитарно-гигиенических
помещениях рекомендуется для маломобильных лиц предусматривать: кабины уборных, гигиенические комнаты и
кабины для женщин, душевые, умыва-
5.19 Încăperile sanitaro-igienice se
vor amplasa la fiecare nivel (etaj), unde
se află vizitatorii clădirilor publice, precum și în încăperi pentru mame și copii.
Exigențele pentru proiectare sunt prezentate în tabelul 5.1 și în partea 3 (desenele 3.10-.15) al prezentului Cod Practic.
5.20 În încăperile sanitaro-igienice
se vor prevedea cabine de toaletă, camere igienice și cabine pentru femei, dușuri, lavoare, precum și camere și cabine
pentru mame și copii pentru persoanele
CP C.01.02. 2014, pag. 42
cu mobilitate limitată.
5.21 Încăperile grupurilor sanitare și
camerele de toaletă pentru mame cu copii (dacă este stabilit în caietul de sarcini
pentru proiectare) se vor preve-dea în
clădirile instituțiilor comerciale și comunale, muzee și săli de expoziții, întreprinderi alimentație publică, în clădiri pentru
ritualuri civile și de cult , hoteluri, clădiri
administrative, unde are loc primirea vizitatorilor.
5.22 Numărul echipamentului sanitar pentru persoanele cu dezabilități în
în-căperile sanitaro-igienice se stabilește
în urma calculului (minim 1 pentru clădire):
pentru instituții copii:
- 5 % din numărul total al vaselor
de closet pentru fetițe;
- 2 % din numărul total al vaselor
de closet și pisoarelor pentru băieți;
- minim 1 cameră de igienă pentru
fetițele cu mobilitate limitată pentru 360
fetițe cu vîrsta cuprinsă între 12 ani și
peste;
- pentru clădiri (instituții) de deservire, de învățămînt și clădiri administrative:
- 5 % din numărul total al vaselor
de closet pentru femei;
- 2 % din numărul total al vaselor
de closet și pisoarelor pentru bărbați;
- fiecare a patra cameră sau cabină pentru igienă trebuie să fie adaptată
pentru persoanele cu dezabilități;
5.23 Într-o încăpere nu se recomandă amplasarea mai mult de 16 aparate
sau cabine.
Dacă conform calculelor în clădire
este nevoie de un loc în toaletă, duș sau
camera de lavoare, acesta se va proiecta
universal (dimensiuni și utilaje) pentru
toate categoriile de vizitatori.
5.24 În prezența vestibulurilor-eclu-
льные, а также комнаты и кабины матери и ребенка.
5.21 Помещения санузлов и туалетные комнаты для матерей с детьми
(если это предусмотрено заданием на
проектирование) следует предусматривать в зданиях торгово-бытовых учреждений, музеях и выставочных залах,
предприятиях общественного питания,
в зданиях для гражданских и культовых
обрядов или при них, в гостиничных
зданиях, административных зданиях,
где предусмотрен прием посетителей.
5.22 При определении количества
санитарных приборов для инвалидов в
санитарно-гигиенических помещениях
рекомендуется исходить из расчета (не
менее 1 на здание):
для детских учреждений:
- 5 % общего количества унитазов
для девочек;
- 2 % общего количества унитазов
и писсуаров для мальчиков;
- не менее 1 комнаты гигиены для
маломобильных девочек на 360 девочек в возрасте от 12 лет и более;
- для зданий (учреждений) обслуживания, учебных и административных
зданий:
- 5 % общего числа унитазов для
женщин;
- 2 % общего числа количества
унитазов и писсуаров для мужчин;
- каждая четвертая гигиеническая
комната или кабина должна быть приспособлена для инвалидов.
5.23 В одном помещении не рекомендуется размещать более 16 приборов или кабин в уборных.
Если по расчету в здании требуется одно место в уборной, душевой или
умывальной, то его рекомендуется проектировать по размерам и оборудованию универсальным для всех категорий посетителей.
5.24 При наличии в санитарно-ги-
CP C.01.02. 2014, pag. 43
ză în încăperile sanitaro-igienice distanța
între ușile deschise în interiorul acestora
maxim 1,5 m. În calitate de vestibulurilor
- ecluză se vor folosi încăperile pentru
lavoare.
5.25 Cabina de duș pentru persoanele cu deficiențe de vedere va fi închisă, cu ușă cu deschidere în interior. Dimensiunile cabinei, inclusiv locul pentru
schimbarea hainelor – 2x0,9 m.
5.26 Distanța între axele lavoarelor
unice se aplică minim 0,65 m, celor pentru mîini și picioare, pisoare – minim
0,7 m.
5.27 Unul din pisoare în WC se amplasează la înălțimea maxim 0,4 m de la
pardoseală.
Distanța între axele pisoarelor – minim 0,8 m.
5.28 Minim o chiuvetă în camerade
lavoare în WC public se va instala la
înălțimea maxim 0,8 m de la nivelul pardoselii și la distanță de la peretele lateral
minim 0,2 m.
Marginea inferioară a oglinzii și aparatului electric de uscare a mîinilor, prevăzute pentru utilizarea de către persoanele cu dezabilități, se va amlasa la
înălți-mea maxim 0,8 m de la nivelul
pardose-lii.
5.29 În prezența vestibulurilor-ecluză în încăperile sanitaro-igienice distanța
între ușile deschise în interiorul acestora
- maxim 1,5 m. În calitate de vestibulurilor - ecluză se vor folosi încăperile pentru
lavoare.
5.30 Camerele și cabinele de igienă
pentru femei, camerele pentru mame și
copii se recomandă de amplasat în adiacență cu viceu și camerelor lavoare pentru femei.
În camerele pentru mame și copii
cu numărul locurilor ce depășește 2 se
vor amplasa locuri individuale pentru îngrijirea copilului în forma de cabine
гиенических помещениях тамбур-шлюзов расстояние между открытыми дверьми внутри тамбур-шлюза рекомендуется делать не более 1,5 м. Допускается использовать в качестве тамбуршлюзов помещения умывальных.
5.25 Душевая кабина для лиц с дефектами зрения должна быть закрытой,
с дверью, открывающейся вовнутрь.
Размер кабины, включая место для
переодевания, - 20,9 м.
5.26 Расстояние между осями одиночных умывальников принимается не
менее 0,65 м, ручных и ножных ванн,
писсуаров - не менее 0,7 м.
5.27 Один из писсуаров в уборных
размещается на высоте не более 0,4 м
от пола.
Расстояние между осями писсуаров не менее 0,8 м.
5.28 Не менее одной из раковин в
умывальной при общественном туалете устанавливается на высоте не более
0,8 м от уровня пола и на расстоянии
от боковой стены не менее 0,2 м.
Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, предназначенных для пользования инвалидами, следует располагать на высоте не
более 0,8 м от уровня пола.
5.29 При наличии в санитарно-гигиенических помещениях тамбур-шлюзов расстояние между открытыми дверьми внутри тамбур-шлюза рекомендуется делать не менее 1,5 м. Допускается использовать в качестве тамбуршлюзов помещения умывальных.
5.30 Рекомендуется гигиенические
комнаты и кабины для женщин, комнаты матери и ребенка размещать смежно с уборными и умывальными для
женщин.
В комнатах матери и ребенка с количеством мест более двух допускается устраивать индивидуальные места
для ухода за ребенком в виде кабин
CP C.01.02. 2014, pag. 44
(semi-cabine). În compenența camerelor
pentru mame și copii se vor include încăperi pentru alăptare și îngrijire a copilului, grupuri sanitare și lavoare. Pe lîngă
camerele pentru mame și copii cu numărul locurilor individuale peste 5se vor
amenaja zone de joacă (camere).
5.31 Pentru vizitatorii cu mobilitate
limitată se vor aplica vase de closet cu
înălțimea de la nivelul pardoselii pînă la
partea superioară a scaunului minim 450
mm și maxim 600 mm.
5.32 În clădirile instituțiilor prevăzute pentru vizitatori cu mobilitate limitată
cu copii, în componența viceului se vor
prevedea semi-cabine pentru copii, dotate cu vase de closet pentru copii.
(полукабин). В состав комнат матери и
ребенка рекомендуется включать помещения для кормления и ухода за ребенком, санузлы и умывальники. При комнатах матери и ребенка с числом индивидуальных мест более 5 рекомендуется устраивать игровые зоны (комнаты).
5.31 Для маломобильных посетителей следует применять унитазы с высотой от уровня пола до верха сидения
не ниже 450 мм и не выше 600 мм.
6 DISPOZITIVE ȘI ECHIPAMENTE
EDILITARE
6 ИНЖЕНЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА И
ОБОРУДОВАНИЕ
6.1 La sistemele de activitate vitală
și echipamente edilitare ale clădirilor, care facilitează tuturor categoriilor de utilizatori folosirea de clădiri și încăperi, se
referă:
- lifturi;
- ascensoare, traverse și transportoare pentru persoanele cu dezabilități;
- sisteme și echipamente de alimentare cu apă și cnalizare;
- sisteme ă;și echipamente de încălzire și ventilare;
- sisteme și echipamente de alimenatre cu energie electric
- sisteme de avertizare a incendiilor;
- echipamente de comunicații și
semnalizare;
- elemente și echipamente pentru
evacuarea gunoiului;
- echipamente pentru amplificarea
și redarea sunetelor, vizionare TV, video,
cinema;
- echipamente de recuperare a vizitatorilor.
La echipamente (aparate) de recuperare se referă: suporturi staționare
6.1 К системам жизнеобеспечения
и инженерного оборудования зданий,
облегчающим всем категориям обслуживаемых пользование зданиями и
помещениями, относятся:
- лифты;
- подъемники, траверсы и транспортеры для инвалидов;
- системы и устройства водоснабжения и канализации;
- системы и устройства отопления
и вентиляции;
- системы и устройства энергоснабжения;
- системы оповещения о пожаре;
- устройства связи и сигнализации;
5.32 В здании учреждений, рассчитанных на посещение маломобильных
посетителей с детьми, в составе уборных рекомендуется предусматривать
полукабины для детей, оборудованные
детскими унитазами.
- элементы и устройства для сбора
мусора;
- устройства для звукоусиления и
звуковоспроизведения, теле-, видео- и
кинопросмотра;
- штатные устройства реабилитации посетителей.
К штатным устройствам реабилитации следует относить: стационарные
CP C.01.02. 2014, pag. 45
pentru circulație, a sta în picioare sau
așezare, locuri special echipate pentru
persoane cu deficiențe de sănătate, echipamente speciale de comunicare, mobilier retractabil (scaune, canapele, mobilier
special) rampe de acces de inventar
(mobile).
6.2 Toate elementele echipamentului stațioanr, prevăzute pentru persoanele cu dezabilități și cetățeni cu
mobilita-te limitată, se vor fixa sigur.
Elementele de fixare ale echipamentului,
întrerupă-toarelor, altfel fizate în construcțiile dis-pozitivelor nu trebuie să fie
proeminente peste suprafața plană a pereților sau a elementului ficsat.
6.3 În clădiri multietajate, unde se
pot afla persoane cu deficiențe de sănătate se va prevedea minim un lift cu adîncimea cabinei minim 2,1m, pentru asigurarea evacuării persoanelor menționate
în situații excepționale.
La folosirea platformelor de ridicat
pentru persoane cu dezabilități în scaune
cu rotile (GOST P 51630) în gabaritele
acestor echipamente pe lungime se va
lua în calcul și persoana de însoțire.
Platformele de ridicare pentru persoane cu dezabilități se vor amplasa în
așa mod, ca să nu obstrucționeze circulația pe scări și rampe de acces.
6.4 Rampele de acces de inventar
(retractabile, montabile-demontabile și
pliante) se vor calcula pentru greutatea
minim 350 kg. Acestea vor respecta exigențele (cerințele) față de rampele de
acces staționare.
6.5 În cazul existenței în zona încăperilor a vizitatorilor în masă a locurilor
fixate, locuri (spații) libere pentru scaunele cu rotile se vor amplasa dislocat pe
tot spațiul. Scaunele mobile, băncile, canapelele în poziție strînsă nu trebuie să
iasă din relief, cele staționare se vor amplasa în nișe.
опоры для движения, стояния и сидения; специально оборудованные места
для лиц с нарушениями здоровья; устройства специальной связи; откидную
мебель (сиденья, лежанки, специальную мебель); инвентарные (передвижные) пандусы.
6.2 Все элементы стационарного
оборудования, предназначенные для
пользования инвалидами и маломобильными гражданами, должны быть надежно закреплены. Крепежные детали
оборудования, выключателей, иных
закрепляемых в конструкциях устройств
не должны выступать за плоскость стен
или закрепленного элемента.
6.3 В многоэтажных зданиях, где
могут находиться лица с нарушениями
здоровья, рекомендуется предусматривать не менее одного лифта с глубиной
кабины не менее чем 2,1 м для обеспечения эвакуации указанных лиц в чрезвычайных ситуациях.
При использовании подъемных
платформ для инвалидов на креслахколясках (ГОСТ Р 51630) в габаритах
этих устройств по длине следует учитывать и сопровождающего.
Подъемные платформы для инвалидов рекомендуется размещать так,
чтобы не перекрывать движение по
лестницам и пандусам.
6.4 Инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы
следует рассчитывать на нагрузку не
менее 350 кгс. Они должны удовлетворять требованиям к стационарным
пандусам.
6.5 При наличии в зоне массовых
посещений фиксированных сидячих
мест свободные места (пространства)
для кресел-колясок желательно располагать рассредоточенными по всему
пространству. Откидные стулья, скамьи, лежанки не должны выступать в
сложенном положении за плоскость
стены, неоткидные - рекомендуется
CP C.01.02. 2014, pag. 46
6.6 Barele de sprijinire, suportuirle
și alte dispozitive de reazem în conformitate cu [7] de regulă, se recomandă să
fie rotungite în secțiune cu diametrul minim 30 mm și maxim 60 mm. Distanța
dintre perete și barele de sprijinire, inclusiv cele ale balustradelor, în lumină trebuie să fie minim de 5 cm. Suprafața dispozitivului de prinderere nu trebuie să se
întrerupă de proptele și balustrate sau de
alte elemente constructive. Extremitățile
proeminente ale barelor de sprijinire pe
30 cm vor fi orizintale, cu finisare ne traumatică ( de exemplu, rotungite în direcția jos sau spre perete etc) (a se vedea
deseneul 2.25).
6.7 Ecartamentele între canatul ușii
și tocul ușii din partea atîrnării se va închide cu bandă din material elastic în
scopul evitării tramelor. Scoabele și mînerele ușii vor fi comode pentru deschidere cu o singură mână, și se vor amplasa la înălțimea 0,8-0,9 m de la nivelul
pardoselii.
6.8 Încăperile sanitaro-igienice, accesibile persoanelor cu dezabilități, vor fi
dotate cu alimentare de apă rece și caldă, canalizare, mijloace de evacuarea
gunoiului. În cazul, cînd racordarea la
rețelele centralizate și locale este dificilă
sau imposibilă, se vor aplica rețele autonome de alimentare cu apă și canalizare.
În grupurile sanitare, cu folosirea în
cabine a unui șir de aparate (dispozitive),
se va ține cont de posibilitatea folosirii de
chiuvetă, din poziția așezat pe vasul de
closet.
6.9 Grilajele canalizării pluviale și a
scărilor vor avea orificii (găuri) maxim
0,01 m, precum și amplasare longitudinală și diagonală (minim 30°) a fantelor
în raport cu fluxul de circulație al oamenilor (persoanelor).
6.10 Aparatele și dispozitivele elec-
делать в нишах.
6.6 Поручни, стойки и другие опорные устройства в соответствии с [7] рекомендуется делать, как правило, округлого сечения диаметром не менее 30
мм и не более 60 мм. Расстояние между стеной и поручнями, в том числе поручнями перил, в свету должно быть не
менее 5 см. Поверхность захвата не
должна прерываться стойками перил
или иными конструктивными элементами. Выступающие окончания поручней
на 30 см должны быть горизонтальными с нетравмирующим завершением
(например, закругленные, с поворотом
вниз или к стене и т.п.) (см. рисунок
2.25).
6.7 Зазоры между дверным полотном и коробкой со стороны навески рекомендуется закрывать во избежание
травм полосой эластичного материала.
Дверные скобы и ручки должны иметь
форму, удобную для открывания одной
рукой, и располагаться на высоте 0,80,9 м от уровня пола.
6.8 Санитарно-гигиенические помещения, доступные инвалидам, должны иметь горячее и холодное водоснабжение, канализацию, средства мусороудаления. В случаях, когда присоединение к централизованным или местным сетям затруднено или невозможно, допускается применение автономных систем водоснабжения и канализации.
В санузлах, где в кабинах применен комплекс приборов, рекомендуется
учитывать возможность пользования
раковиной, сидя на унитазе.
6.9 Решетки ливнестоков и трапов
не должны иметь отверстия более
0,01 м, а также продольное и диагональное (30° и менее) расположение щелей относительно направления движения людей.
6.10 Электрические и тепловые
CP C.01.02. 2014, pag. 47
trice și de încălzire amplasate în zona de
accesibilitate a vizitatorilor cu mobilitate
limitată, vor avea protecție contra contra
șocului electric și arsurilor feței persoanelor cu deficiențe de sănătate (inclusiv
orbi).
6.11 Dispozitivele de comunicații
pentru persoanele cu deficiențe de vedere vor fi dotate cu mijloace de recunoaștere de culoare și tactile, iar pentru persoanele cu deficiențe de auz – amplificarea reglată a sunetului.
6.12 Taxofoanele, accesibile persoanelor cu dezabilități, se vor instala la
înălțimea maxim 0,8 m de la pardoseală
pînă la axa de apelare (formare a numărului).
6.13 Sub suprafața meselor de folosință individuală (personală) (dispozitive
regulate) și altor locuri de deservire pentru vizitatorii în scaune cu rotile, se va
prevedea spațiu liber cu înălțimea ( de la
pardoseală pînă la partea inferioară a
suprafeței de restricție) minim 0,65 m, cu
lățimea minim 0,8 m și adîncimea minim
0,5 m.
6.14 Pentru persoanele cu deficiențe de auz suplimentar se vor instala dispozitive incorporate pentru amplifica-rea
și redarea sunetelor în locurile de deservire, recreere, așteptare.
6.15 În încăperile cu program de
deservire stabil pentru persoanele cu deficiențe de auz se va prevedea locuri
iluminate pentru traducătorii de gesturi,
vizibile.
6.16 În încăperi se vor folosi urne și
pubele ireversibile de tip închis cu situarea găurilor de primire minim 0,6 m și
maxim 1,2 m de la nivelul pardoselii (solului).
6.17 În încăperile cu program de
deservire stabil pentru persoanele cu de-
устройства и приборы, размещаемые в
зоне доступности маломобильных посетителей, должны иметь защиту от возможных поражений электротоком и
ожогов лиц с нарушениями здоровья (в
том числе слепых).
6.11 Устройства связи для лиц с
недостатками зрения должны иметь
цветовые и тактильные средства опознавания, а для лиц с дефектами слуха регулируемое звукоусиление.
6.12 Таксофоны, доступные для инвалидов, следует устанавливать на высоте не выше 0,8 м от пола до оси номеронабирателя. Наружные углы кабин
и полукабин должны быть закруглены.
6.13 Под поверхностью столов индивидуального пользования (штатных
устройств) и других мест обслуживания, предназначенных для посетителей
на креслах-колясках, рекомендуется
предусматривать свободное пространство высотой (от пола до низа ограничивающей поверхности) не менее 0,65 м,
шириной не менее 0,8 м и глубиной не
менее 0,5 м.
6.14 Для лиц с дефектами слуха
рекомендуется делать дополнительно к
штатным индивидуальные встроенные
устройства для звукоусиления и звуковоспроизведения в места обслуживания, отдыха, ожидания.
6.15 В помещениях с регулярной
программой обслуживания групп лиц с
дефектами слуха рекомендуется предусматривать оборудованные подсветкой посты для переводчиков жестового
языка, хорошо видимые с мест.
6.16 В помещениях рекомендуется
применять неопрокидываемые урны и
мусоросборники закрытого типа с расположением приемных отверстий не
ниже 0,6 м и не выше 1,2 м от уровня
пола.
6.17 В местах с регулярной программой обслуживания групп лиц с де-
CP C.01.02. 2014, pag. 48
ficiențe de auz se va prevedea locuri
iluminate pentru traducătorii de gesturi,
vizibile. Se repetă pct. 6.15
6.18 Mânerele, închizătoarele, zăvoarele și alte dispozitive de deschide-re
și închidere a ușilor vor avea formă, ce
permite manipularea lor cu o singură
mîină și fără a necesita eforturi sau întoarceri prea mari la încheietura mîinii.
Se recomandă folosirea mînerelor în
formă de П. Mănerele pe canaturile ușilor glisante se vor instala în așa mod, ca
la deschiderea completă a ușilor aceste
mînere să fie ușor accesibile din ambele
părți.
Trebuie să se aplice mecanisme,
mînere, robinete și alte dispozitive de
manevrare și reglementare, care permit
folosirea unei singure mîini, fără a necesita eforturi,precum și întoarceri sau îndoiri prea mari la încheietura mîinii.
Se vor aplica dispozitive ale ușii,
calculate pentru efort maxim la deschidere cu ajutorul mîinii maxim 2,5 кгс.
фектами слуха рекомендуется предусматривать оборудованные подсветкой
посты для переводчиков жестового
языка, хорошо видимые с мест.
6.18 Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы и механизмы
открывания и закрывания дверей должны иметь форму, которая позволяет управлять ими одной рукой без применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.
Рекомендуется применение П-образных дверных ручек. На полотнах раздвижных дверей ручки должны устанавливаться таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легко доступными с обеих сторон.
Должны применяться механизмы,
ручки, краны и другие устройства управления или регулирования, позволяющие действовать одной рукой без применения излишних усилий, а также крутых поворотов или изгибов руки в
запястье.
Следует применять дверные устройства, рассчитанные на максимальное усилие при открывании вручную не
более 2,5 кгс.
7 DISPOZITIVE, MIJLOACE
ȘI SISTEME INFORMAȚIONALE
7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ
УСТРОЙСТВА, СРЕДСТВА И ИХ
СИСТЕМЫ
7.1 Dispozitivele, mijloacele și sistemele informaționale în clădirile și construcțiile publice sunt prevăzute pentru
facilitarea orientării utilizatorilor în mediul
arhitectural al clădirilor și cosntrucțiilor.
Caracterul rațional al aplicării și setul de
mijloace de informație concrete sunt stabilite în proiect sau în caierul de sarcini
pentru proiectare.
Denumirea grupelor, subgrupelor și
tipurilor de dispozitive informaționale de
semnalizare, accesibile pentru persoanele cu dezabilități sunt indicate în tabelul 7.1 conform ГОСТ P51671.
7.1 Информационные устройства,
средства и их системы в общественных
зданиях и сооружениях предназначены
для облегчения пользователям ориентации в архитектурной среде зданий и
сооружений. Целесообразность применения и набор конкретных средств информации устанавливаются проектом
или в задании на проектирование.
Наименование групп, подгрупп и
видов информационных сигнальных
устройств и средств связи, доступных
для инвалидов, представлено в таблице 7.1 по ГОСТ Р 51671.
CP C.01.02. 2014, pag. 49
În primul rînd, se va tinde spre utilizarea caracteristicilor componentelor
mediului arhitectural. Caracterul rațional
al aplicării și setul de mijloace de informație concrete sunt stabilite în proiect.
7.2 Elementele sistemului informațional pentru vizitatorii cu mobilitate limitată se vor formula în modul următor:
- mijloace sau dispozitive punct (locale), ampalsate la intrarea în încăpere,
pe sectoare cu grad de de responsabilitate ale căilor de circulație, în zonele traficului necontrolat.
- linie, compuse din unul sau mai
multe mijloace și (sau) dispozitive, amplasate pe sectoare extinse ale căilor de
circulație, în spații și încăperi de dimensiuni (proporții) mari cu fluxuri de circulație controlate, în sectoare ne evidențiate
din punct de vedere al sistematizării zonelor.
- complexe de informare, amplasate la intrarea în clădiri, construcții, complexe, în holuri, la intersecția căilor de circulație, în zone special delimitate și încăperile clădirilor și construcțiilor, precum și în sectoare. Acestea sunt repere
complexe și păstrători de informație ce
îmbină multiple mmijloace și dispozitive,
amplasate compact sau în coeziune în
spațiul limitat.
Следует стремиться к использованию, в первую очередь, естественных
свойств архитектурных компонентов
среды. Целесообразность применения
и набор конкретных средств информации устанавливаются в проекте.
7.2 Элементы информационной системы для маломобильных посетителей
рекомендуется формировать в виде:
- точечных (локальных) информационных средств или устройств, устраиваемых у входов в помещения, на ответственных участках путей движения,
в зонах нерегулируемого движения;
- линейных, состоящих из одного
или нескольких средств и (или) устройств, размещаемых на протяженных
участках путей движения, в крупномасштаб-ных пространствах и помещениях
с регулируемыми потоками движения; в
планировочно невыраженных зонах
участков;
- информационных узлов, размещаемых у входов в здания, сооружения, комплексы, в вестибюлях, в холлах, на пересекающихся путях движения, в специально отведенных зонах и
помещениях зданий и сооружений, а
также на участках. Это комплексные
ориентиры и хранители информации,
сочетающие множественные средства
и устройства, размещенные компактно
или
связанно
в
ограниченном
пространстве.
Tabelul 7.1
Т а б л и ц а 7.1
Grupă
Subgrupă
Tip
Группа
Подгруппа
Вид
1 Mnijloace teh- 1.1 Mijloace vizu- 1.1.1 Purtători tipăriți de informație statică (indicatori, tablițe, firme, panonice de informa- ale de reprezenta- uri, standuri, aplicații, etc)
ții de uz comun, re a informației
1.1.2 Purtători electronici de informație statică și dinamică (panouri, ecraaccesibile per- 1.1 Визуальные ne mari, monitoare, etc), inclusiv mijloace, care dublează informația sonosoanelor cu de- средства
ră și dispozitive de traducere a gesturilor (pentru persoane cu deficiențe
zabilități
отображения
de auz)
1 Технические информации
1.1.1 Печатные носители статической информации (указатели,
CP C.01.02. 2014, pag. 50
Grupă
Subgrupă
Tip
Группа
Подгруппа
Вид
средства
таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п.)
информации
1.1.2 Электронные носители статической и динамической
общего
информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.п.), в том числе
пользования,
средства, дублирующие звуковую информацию и устройства
доступные для
сурдоперевода (для людей с дефектами слуха)
инвалидов
1.2 Reproduceri 1.2.1 Mijloace acustice (sintezatori de vorbire, dispozitive de avertizare în
sonore ale infor- voce, difuzoare, etc), inclusiv dispozitive de dublare sonoră a informației
mației
vizuale (pentru persoane cu deficiențe de vedere)
1.2
Звуковые 1.2.2 Sisteme audio auxiliare cu contururi de inducție și elemente ale
средства
acestora (dispozitive de dublare sonoră, căști ș.a.).
воспроизведения 1.2.1 Акустические средства (речевые синтезаторы, речевые
информации
оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе
устройства звукового дублирования визуальной информации (для
людей с недостатками зрения)
1.2.2 Вспомогательные аудиосистемы с индукционными контурами и
их элементы (устройства звукового дублирования, наушники и др.)
1.3 Mijloace tacti- 1.3.1 Purtători tipăriți de informație statică, executați în font reliefat (indile de reprezentare catori, tăblițe, etc)
a informației
1.3.2 Purtători tipăriți de informație statică, executați în fonr Braiile (indi1.3 Тактильные catori, tăblițe, etc)
средства
отображения
1.3.1 Печатные носители статической информации, выполненной
информации
рельефным шрифтом (указатели, таблички и т.п.)
1.3.2 Печатные носители статической информации, выполненной
шрифтом Брайля (указатели, таблички и т.п.)
2 Mijloae tehni- 2.1 Mijloace vizu- 2.1.1 Mijloace grafice de semnalizare, inclusiv semne de siguranță (semce de semnali- ale de semnaliza- ne de avertizare)
zare, uz comun, re
2.1.2 Dispozitive luminoase de semnlaziare, inclusiv semnalizatori lumiacesibile
per- 2.1 Визуальные noși, balize de lumină, semafoare)
soanelor cu de- средства
2.1.3 Dispozitive de culoare și lumină de semnalizare, inclusiv culori de
zabilități
сигнализации
semnalizare, marcaj color, benzi colorate în contrast
2 Технические
2.1.1 Графические средства сигнализации, в том числе знаки
средства
безопасности (предупреждающие знаки)
сигнализации
2.1.2 Световые сигнальные устройства, в том числе световые
общего
сигнализаторы, световые маячки, светофоры
пользования,
2.1.3 Цветографические сигнальные устройства, в том числе
доступные3.1.4
сигнальные цвета, цветовая разметка, контрастные цветовые
для инвалидов
полосы
2.2
Semnalizări 2.2.1 Dispozitive sonore de semnalizare ale semnalizării de notificare,
sonore
inclusiv sirene, balize de sunet
2.2
Звуковые 2.2.2 Dispozitive sonore de semnalizare ale semnalizării de avarie și
средства
avertizare, inclusiv sirene, precum și dispozitive sonore de semnalizare,
сигнализации
care dublează dispozitivele luminoase de semnalizare de avarie și avertizare (pentru persoane cu deficiențe de vedere)
2.2.1 Звуковые сигнальные устройства уведомляющей сигнализации,
в том числе речевые оповещатели, звуковые маяки
2.2.2
Звуковые
сигнальные
устройства
аварийной
и
предупреждающей сигнализации, в том числе предупреждающие
оповещатели, аварийные звуковые оповещатели, а также звуковые
сигнальные устройства, дублирующие световые сигнальные
устройства аварийной и предупреждающей сигнализации (для
людей с недостатками зрения)
2.3 Mijloace tacti- 2.3.1 Dispozitive tactile statice, inclusiv marcaje tactile, benzi tactile, acole de semnalizare periri tactile (plăci, mijloace în relief sau afctură), rampe line artificiale,
2.3 Тактильные pante și acostament (pietre de bordură)
средства
2.3.2 Dispozitive tactile dinamice, inclusiv semnalizatori de vibrație, vibraсигнализации
tori tactili
2.3.1 Статические тактильные устройства, в том числе тактильные
разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки,
рельефные или фактурные средства), искусственные плавные
подъемы, уклоны и обочины (бордюрные камни)
2.3.2 Динамические тактильные устройства, в том числе
вибрационные сигнализаторы, тактильные вибраторы
CP C.01.02. 2014, pag. 51
Grupă
Subgrupă
Группа
Подгруппа
3 Mijloace tehni- 3.1 Mijloace de
ce de comunica- comunicații sens
ții, uz comun, unic
accesibile per- 3.1
Средства
soanelor cu de- односторонней
zabilități
связи
3 Технические
средства связи
общего
пользования,
доступные для 3.2 Mijloace de
инвалидов
comunicații
în
sens dublu
3.2
Средства
двусторонней
связи
Tip
Вид
3.1.1 Difuzoare
3.1.2 Sisteme acustice comunicații cu voce tare
3.1.3 Microfoane
3.1.4 Laringofoane
3.1.5 Căști
3.1.1 Громкоговорители
3.1.2 Акустические системы громкоговорящей связи
3.1.3 Микрофоны
3.1.4 Ларингофоны
3.1.5 Наушники
3.2.1 Mijloace de comunicații (transmisie) cu voce tare
3.2.2 Mijloace de comunicații cu amplificatori de recepție
3.2.3 Mijloace de comunicații text, inclusiv cu ticker, faxuri
3.2.1 Громкоговорящие средства связи
3.2.2 Средства связи с усилителями приема
3.2.3 Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой»,
факсимильные аппараты
3.2.4 Taxofon
3.2.4 Таксофоны
Mijloacele informaționale pot fi vizuale, acustice (sonore) și tactile. Denumirea grupelor, subgrupelor și tipurilor
dispozitivelor de semnalizare și mijloacelor de comunicații, accesibile pentru persoanele cu dezabilități sunt indicate în
tabelul 7.1 în conformitate cu ГОСТ P
51671.
Информационные устройства могут быть визуальными, акустическими
(звуковыми) и тактильными. Наименование групп, подгрупп и видов информационных сигнальных устройств и
средств связи, доступных для инвалидов, приведены в таблице 7.1 в соответствии с ГОСТ Р 51671.
DISPOZITIVE VIZUALE ȘI MIJLOACE DE INFORMAȚIE
ВИЗУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И
СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ
7.3 La dispozitive și mijloace de informație vizuale, folosite pentru dirija-rea
auxiliară a circulației și comportamentului vizitatorilor se referă:
- indicatori și semne, inclusiv luminoase;
- marcajul și culaorea elementelor utilajului (echipamentului);
- panouri, standuri, tablouri;
- tablouri tactile;
- balize luminoase;
Vezi partea 3, desenele 3.16-3.18
7.4 Pentru crearea informației vizuale se vor folosi simboluri și pictograme
utilizate în mod obișnuit. Fontul și caracterul simbolurilor se va aplica conform
ГОСТ 10807, deasemenea și indicatorii.
-
7.3 К визуальным устройствам и
средствам информации, используемым
для
вспомогательного
управления
движением и поведением посетителей,
относятся:
- указатели и знаки, в том числе
цветовые;
- разметка и цвет элементов оборудования;
- щиты, стенды, табло;
- тактильные табло;
- световые маяки.
См. часть 3, рисунки 3.16-3.18.
7.4 Для создания визуальной информации рекомендуется использовать об-щеупотребительные символы и
пикто-граммы. Шрифт и начертание
символов рекомендуется принимать по
ГОСТ 10807, а также принимать по
нему и указатели.
CP C.01.02. 2014, pag. 52
7.5 Pe căile de circulație se vor aplica simboluri de direcție și marcajul restrictiv (lateral):
a) în direcția clădirii sau construcției;
în partea dreapta: pe fond (fundal)
alb sau deschis – simboluri negre, trasare pe fond închis – alb (de culoare deschisă), pe fond deschis – negru sau închis la culoare.
În partea stîngă: pe fond închis –
simboluri albe: trasare (trasare) – culoare
închisă. Contrastul nuanțelor (tonurilor) –
minim 1:8;
b) pe axa de circulație: albă sau
neagră (în contrast cu fondul bandă punctată) – trasare (trasare) aspect liniuță.
Înălțimea recomandată a marcajului
pe pereți la nivelul ochilor utilizatorului –
de la 1,2 m pînă la 1,6 m.
7.6 Marcajul pe pereți se va efectua
cu lățimea minim 150 mm și va avea pe
căile, care duc spre ieșire, din partea
stîngă – fond deschis cu litere și simboluri de culoare închisă, iar din partea
dreaptă – fond de culoare închisă cu litere și simboluri de culoare deschisă. Contrastul marcajului nuanțelor și fonurilor va
fi minim 1:4. Înălțimea amplasării benzilor marcajului – d ela 0,9 m pînă la 1,6 m.
7.7 Este de dorit să se evidențieze
grafic pe pardoseală și pe pereți zonele
de risc (de exemplu, deschiderea canatului ușii).
7.8 Tablourile textuale folosite cu
conținut variabil (matrice, linie etc) vor
avea simboluri conform ГОСТ 10807
Ecranele monitoarelor TV și proiectoarelor se vor amplasa în locuri umbrite
pentru asigurarea contrastului necesar al
imaginii. Ecranele nu trebuie să fie amplasate din partea golurilor de fereastră.
7.9 Semnele și simbolurile contrasta
cu fondul: semne de culoare deschisă –
7.5 На путях движения рекомендуется применять направляющие символы и ограничительную (боковую) разметку:
а) по ходу внутрь здания или сооружения:
справа: на белом или светлом фоне - темные символы, разметка на темном фоне - белая (светлая), на светлом
- черная или темная;
слева: на темном фоне - белые
сим-волы, разметка - темная. Контрастность тонов - не менее 1:8;
б) по оси движения: белая или черная (контрастная к фону пунктирная
полоса) - прерывистая разметка.
Рекомендуемая высота разметки
на стенах на уровне глаз пользователя
- от 1,2 до 1,6 м.
7.6 Разметку на стенах рекомендуется выполнять шириной не менее
150 мм и иметь на путях, ведущих к выходу, слева - светлый фон с темными
бук-вами и символами, а справа – темный фон со светлыми буквами и символами. Контраст разметки тонов и фона
должен быть не менее 1:4. Высота размещения полос разметки - от 0,9 м до
1,6 м.
7.7 Желательно графически выделять на полу и на стенах зоны риска
(например, открывания полотна двери).
7.8 Применяемые текстовые табло
с переменным содержанием (матричные, бегущая строка и т.п.) должны
иметь символы по ГОСТ 10807.
Экраны телемониторов и проекторов следует располагать в затененных
местах для обеспечения необходимой
контрастности изображения. Не следует размещать экраны со стороны оконных проемов.
7.9 Знаки и символы должны быть
контрастными по отношению к фону:
CP C.01.02. 2014, pag. 53
pe fond închis sau semne de culoare
deschisă –pe fond deschis. Acestea vor
avea dimensiuni, conform distanței estimate (de calcul) de recunoaștere: pe
distanțe de pînă la 20 m – înălțimea și
lățmea semnului vor fi minim 0,3 m, pe
distanța 100 m – minim 1,5 m. Dimensiunile semnelor, care se vor percepe de
la distanțe, cu valori intermediare, se vor
determina prin metoda interpolării.
7.10 Literele și cifrele, reprezentate
pe semne, vor avea proporții în limitele
raportului dinte lățime și înălțime de la
3,5 pînă la 1,1, iar raportul dintre lățime
și înălțime de la 1,5 pînă la 1:10.
Înălțimea majusculelor inscriipțiilor
pe indicatori, amplasați sub tavan la înălțimea maxim 2 m, măsurată de la pardoseală pînă la marginea inferioară a indicatorului - minim 0,075 m.
7.11 Gradul de luminozitate a suprafeței inscripțiilor, semnelor, simbolurilor și
pictogramelor va fi aceeași pe întreaga
suprafață a mijloacelor de reflectare a
informației. Valoarea ei va consitui de la
100 pînă la 300 lx.
Soluțiile coloristice și grafice ale mijloacelor vizuale de reflectare a informației se vor conforma interiorului clădirilor, construcțiilor și vor asigura claritatea
și expresivitatea de prezentare a informației.
7.12 Se vor folosi aparate și dispozitive de luminozitate și culoare a semnalelor luminoase, durata și frecvența
aprinderilor în conformitate cu cerințele
(exigențele) ГОСТ Р 51671.
7.13 Mobilierul urban se va aplica de
culori și nuanțe în contrast față de fond.
Suporturile, barele de sprijinire,
reazemele și alte dispozitive de sprijin se
vor vopsi în culori și nuanțe contrastante
în raport cu fondul.
7.14 Balizele lumonoase se vor exe-
светлые знаки - на темном фоне или
темные знаки - на светлом. Они должны
иметь размеры, соответствующие расчетному расстоянию распознавания: на
расстояниях до 20 м - высота и ширина
знака должны быть не менее 0,3 м, на
расстоянии 100 м - не менее 1,5 м. Размеры знаков, которые могут восприниматься с расстояний, имеющих промежуточные значения, следует определять по интерполяции.
7.10 Буквы и цифры, изображаемые
на знаках, должны иметь пропорции в
пределах отношения ширины к высоте
от 3:5 до 1:1, а отношение ширины
штрихов к их высоте от 1:5 до 1:10.
Высота прописных букв надписей
на указателях, размещенных под потолком помещения на высоте более 2 м,
измеренной от пола до нижней кромки
указателя, должна быть не менее
0,075 м.
7.11 Освещенность поверхности надписей, знаков, символов и пиктограмм
должна быть одинаковой на всей поверхности средств отображения информации. Ее значение должно составлять
от 100 до 300 лк.
Цветографическое решение визуальных средств отображения информации должно соответствовать общему
интерьеру зданий, сооружений и обеспечивать четкость и выразительность
подачи информации.
7.12 Следует применять приборы и
устройства яркости и цветности световых сигналов, продолжительность и
частота вспышек которых соответствуют требованиям ГОСТ Р 51671.
7.13 Малые формы благоустройства
рекомендуется применять контрастных
цветов и тонов по отношению к фону.
Рекомендуется окрашивать опоры,
поручни, стойки и другие опорные устройства в контрастные по отношению к
фону цвета и тона.
7.14 Рекомендуется световые маяки
CP C.01.02. 2014, pag. 54
cuta sub forma semafoarelor mici sau
corpurilor de iluminat de semnalizare cu
filtre de culoare, care emană impulsuri
de lumină cu luminozitate redusă.
Se permite folosirea balizelor cu lumină permanentă. Culoarea balizelor pe
căile de circulație în siguranță – verde, în
zonele de atenție sporită – galbenă, iar
în cele periculoase sau cu accesibilitate
redusă – roșie.
Balizele luminoase se vor ampalsa
pe axa benzii de circulație în încăperi la
înălțimea minim 2,0 m sau în lateral de la
cale, pe pereți la înălțimea de la 1,5 pînă
la 2,1 m, sau la distanța 0,15 m de la tavanul de orice înălțime.
7.15 Informația vizuală se va amplasa:
- în exteriorul clădirii – la înălțimea minim 1,5 m și maxim 4,5 m de la
suprafața de circulație. Semnele și indicatorii pentru contact tactil se vor amplasa în zona orizontului vizibil al căilor de
circulație la înălțimea de la 1,2 pînă la
1,6 m;
- în interiorul clădirii – informația
despre menirea încăperilor – alături cu
ușa la înălțimea de la 1,4 m pînă la 1,6 m
din partea mînerului ușii; semnele și indicatorii vizuali – la înălțimea pînă la 2,5 m
în zonele de circulație pe căi spre săli.
7.16 Lățimea benzilor marcajului
(trasării) pe pardoseala încăperilor se va
executa nu mai subțire de 150 mm, dacă
nu este element al frizei ornamentale.
7.17 Semnele și indicatorii interni
(inclusiv tactili) trebuie de amplasat la
golurile de ușă din aprtea mînerului.
DISPOZITIVE ȘI MIJLOACE DE
INFORMAȚIE ACUSTICE
7.18 Dispozitivele și mijloacele acustice sunt prevăzute pentru acorda-rea
ajutorului persoanelor cu deficiențe de
vedere, precum și pentru dublarea infor-
выполнять в виде небольших светофоров или сигнальных светильников с
цветными фильтрами, излучающими
импульсы света небольшой яркости.
Допускается применять маяки с постоянным светом. Цвет маяков должен
быть на путях безопасного движения зеленым, в зонах повышенного внимания - желтым, а в зонах опасных или с
ограниченной доступностью - красным.
Рекомендуется размещать световые
маяки по оси полосы движения в
помещениях на высоте не менее 2,0 м
или сбоку от пути на стенах на высоте
от 1,5 до 2,1 м, или на расстоянии
0,15 м от потолка любой высоты.
7.15 Рекомендуется визуальную
информацию размещать:
- вне здания - на высоте не менее
1,5 м и не более 4,5 м от поверхности
движения; при этом знаки и указатели
для тактильного контакта допускается
размещать в зоне видимого горизонта
путей движения на высоте от 1,2 до
1,6 м;
- внутри здания - информация о
назначении помещения - рядом с
дверью на высоте от 1,4 до 1,6 м со
стороны дверной ручки; знаки и
указатели визуальные - на высоте до
2,5 м в зонах движения по путям в
зальных помещениях.
7.16 Ширину полос разметки на
полах
помещений
рекомендуется
выполнять не уже 150 мм, если она не
является элементом орнаментального
фриза.
7.17 Внутренние знаки и указатели (в
том числе тактильные) следует размещать у дверных проемов со стороны
ручки.
АКУСТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
И СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ
7.18 Акустические устройства и средства предназначены для оказания помощи лицам с недостатками зрения, а
также для дублирования визуальной
CP C.01.02. 2014, pag. 55
mației vizuale în zonele cele mai critice.
Acestea includ:
balize de sunet;
indicatori de zgomot, mijloace de reproducere a sunetului, sintetizori de vorbire; buclă de inducție în sala de spectatori și alte dispozitive electroacus-tice
(amplificatori de sunet).
7.19 Balizele de sunet (electrice,
mecanice sau electronice cu mecanism
de acționare sub formă de întrerupătoare, fotoelemente, întrerupătoare senzoriale, declanșator automat terminal (întrerupătoare electrice) etc) vor respecta cerințele (exigențele) ГОСТ 21786. Aparatura de de acționare se va afla la distanța de minim 0,8 m pînă la sectorul
anunțat.
7.20 Indicatorii de zgomot se vor utiliza în încăperi cu izolare fonică bună
sau în încăperi cu grad semnificativ de
zgomote de proveniență subectivă.
Se recomandă de a utiliza indicatori
de zgomot, care redau următoarele sunete: metronom, clopoței, xilofon, instrumente de percuție.
Se recomandă de a amplasa indicatorii de zgomot în exteriorul benzii de circulație, dar cu mecanisme de acționare,
care reacționează la circulația pe aceste
benzi.
7.21 Tehnica de redare a sunetelor
aplicată se va conforma exigențelor
ГОСТ 24214 și va reda în regim automatizat mesaje muzicale, de zgomot și verbale. Mecanismele de acționare se vor
amplasa analog cu exigențele capitolului
6 al prezentului Cod Practic.
7.22 Dispozitivele și echipamentele
nivelului sunetului, frecvenței, duratei și
intervalului semnalului sonor se vor aplica în conformitate cu ГОСТ Р 51671.
7.23 Dispozitivele acustice se vor
информации в наиболее ответственных
местах. К ним относятся:
звуковые маячки;
шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля в зрительном
зале и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления.
7.19 Звуковые маячки (электрические, механические или электронные, с
приводами в виде выключателей, фотоэлементов, сенсорных выключателей,
концевых электровыключателей и т.п.)
должны удовлетворять требовани-ям
ГОСТ 21786. Аппаратура привода их в
действие должна находиться не менее
чем за 0,8 м до предупреждае-мого
участка пути.
7.20 Шумовые индикаторы рекомендуется использовать в помещениях с
хорошей звукоизоляцией или в помещениях при значительных уровнях
шумов субъективного происхождения.
Рекомендуется использовать шумовые индикаторы, воспроизводящие
звуки: метронома; колокольчиков или
ксилофонных пластин; звуков ударных
инструментов.
Рекомендуется размещать шумовые
индикаторы вне полосы движения, но с
приводами, реагирующими на движение по этим полосам.
7.21 Применяемая звуковоспроизводящая техника должна соответствовать
требованиям ГОСТ 24214 и воспроизводить в автоматизированном режиме
музыкальные, шумовые и речевые сообщения. Приводы рекомендуется устраивать аналогично требованиям раздела 6 данного Свода правил.
7.22 Следует применять приборы и
устройства уровня звука, частота, длительность и интервал звукового сигнала которых соответствуют требованиям
ГОСТ Р 51671.
7.23 Не рекомендуется размещать
CP C.01.02. 2014, pag. 56
amplasa în așa mod, ca să nu se suprapună zonele lor de acțiune, creînd interferențe. Restricționarea zonelor de acțiune se va efectua prin amplasarea dispozitivelor în nișe sau după ecrane, care
vor bloca răspîndirea sunetelor emise
(redate ) în direcția ne dorită.
7.24 În sălile de spectacole (teatre,
circuri, etc) se vor prevedea minim trei
locuri, conectate la dispozitivele acustice,
care funcționează pe baza conturului de
inducție sau radiației cu raze infraroșii.
7.25 Mijloacele de comunicație telefonică de aplicare generală, accesibi-le
pentru persoanele cu dezabilități vor fi
dotate cu reglatori ai volumului acustic
(nivelului de intensitate sonoră).
25 % din numărul total al mijloacelor
de comunicație telefonică, prevăzute în
clădire sau cosntrucție, dar minim unul
vor fi dotate cu amplificator incorporat de
recepție (recepție – emisie) și dispersate
prin toată clădirea printre toate tipurile
mijloacelor de comunicații de aplicare
generală. În prezența în clădire a unui
aparat secializat de comunicație telefonică, acesta se va amplasa în hol sau pe
etajul cel mai aglomerat.
Mijloacele de comunicație telefonică,
accesibile persoanelor cu dezabilități vor
fi marcate în conformitate cu ГОСТ Р
51671.
7.25 În cazul existenței cîtorva
taxofoane de uz comun în clădire sau pe
terenul adiacent, minim unul din patru va
fi dotat cu aparat telefon cu text.
În cazul existenței cîtorva taxofoane
de uz comun în clădirile sau construcțiile
pentru desfășurarea măsurilor culturale,
inclusiv stadioane și arene sportive, în
centre civice, în locuri de distracții și recreere, minim unul va fi dotat cu aparat
акустические устройства так, чтобы зоны их действия перекрывали друг друга, создавая звуковые помехи. Ограниче-ние зон действия может выполняться путем помещения устройств в ниши
или за экраны, препятствующие распространению воспроизводимых звуков
в нежелательном направлении.
7.24 В зрительных залах (театров,
цирков и т.п.) следует предусматривать
не менее трех зрительных мест, связанных с акустическими устройствами,
работающими на основе индукционного
контура или инфракрасного излучения.
7.25 Доступные для инвалидов средства телефонной связи (СТС) общего
применения должны быть оснащены
регуляторами громкости.
Кроме того, 25 % всех СТС общего
применения, предусмотренных в здании или сооружении, но не менее одного должны быть со встроенными усилителями приема (приема и передачи) и
рассредоточены по всему зданию среди всех типов средств телефонной
связи общего применения. При наличии в здании одного специализированного аппарата телефонной связи его
следует размещать в вестибюле или
на наиболее людном этаже.
При этом СТС, доступные для
инвалидов, должны быть обозначены в
соответствии с ГОСТ Р 51671.
7.26 Если в здании или на прилегающей к нему территории предусмотрены
несколько таксофонов общего пользования, то как минимум один таксофон
из каждых четырех должен иметь
текстовой телефонный аппарат.
Если внутри зданий или сооружений,
предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий, в том
числе на стадионах и спортивных аренах, в общественных центрах, в местах
развлечений и отдыха, установлены
CP C.01.02. 2014, pag. 57
telefon cu text.
MIJLOACE DE INFORMAȚII TACTILE
7.27 Suprafețele tactile ale acoperirii
pardoselilor vor asigura posibilitatea de
recunoaștere instantanee, precum și curățare. Acestea nu trebuie să se miște
spontan, să se agațe sau să se ridice de
la încălțăminte sau mijloace de recuperare (reabilitare).
Nu se recomantă folosirea acoperirii
cu nervuri pe căile de circulație în încăperi, cu excepția mozaicului sau gresiei
în holuri, pe terenurile lifturilor, scărilor și
rampleor de acces.
7.28 Suprafețele informaționale tactile trebuie să fie inofensive pentru mîini,
iar cele amplasate în pardoseli –
deasemenea pentru mijloacele de recuperare a persoanelor cu dezabilități.
Aceste suprafețe nu vor crea dificultăți
pentru circulația persoanelor.
Înălțimea optimă de amplasare a informației tactile -0,6 - 1,1 m, iar în zona
căilor de circulație – la înălțimea 1,2 1,6 m.
7.29 Este recomandată folosirea
mînerelor ușilor, părghiilor de control, întrerupătoarelor de diverse forme plastice
și facturi, care permit recunoașterea facilă la atingere.
În echipamentul edilitar se recomandă folosirea întrerupătoarelor de relief în butoane și taste întrerupătoare,
sau dispozitive de reglare cu factură diversă și cifre, litere sau simboluri în relief. Dimensiunea simbolurilor – minim 5
mm, iar adîncimea – 0,8 mm. Cîmpurile
tastelor și butoanelor – minim 20x20 mm.
Pîrghiile și robinetele pentru apa rece și caldă vor avea aceeași formă, însă
cu însemnare reliefată, diferențiată pe
suprafața colorată, care semnifică tem-
таксофоны общего применения, то как
минимум один из них должен быть
текстовым телефонным аппаратом.
ТАКТИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ИНФОРМАЦИИ
7.27 Тактильные поверхности покрытий полов должны обеспечивать возможность их быстрого распознавания,
а также уборки (очистки). Они не должны самопроизвольно сдвигаться, зацепляться и задираться обувью или
средствами реабилитации.
Не рекомендуется применять ребристое покрытие на путях движения в помещениях, за исключением мозаичных
или плиточных полов в вестибюлях, на
площадках
лифтов,
лестниц
и
пандусов.
7.28 Тактильные информирующие
поверхности должны быть безопасны
для рук, а размещенные в плоскости
пола - также для средств реабилитации инвалидов. Эти поверхности не
должны усложнять условия движения
людей, которые в них не нуждаются.
Оптимальная высота размещения
тактильной информации - 0,6-1,1 м, а в
зоне путей движения - на высоте 1,21,6 м.
7.29 Рекомендуется применение ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических
форм и фактур, позволяющих легко
различать их на ощупь.
В инженерном оборудовании рекомендуется применять рельефные кнопочные выключатели и клавиши выключателей или регулировочных устройств с различной фактурой и рельефными цифрами, буквами или символами. Размер символов - не менее
5 мм, а глубина - 0,8 мм. Поля клавиш
и кнопок - не менее чем 2020 мм.
Рычаги и вентили для холодной и
горячей воды должны иметь одинаковую форму, но при этом следует сделать рельефную, различительную по-
CP C.01.02. 2014, pag. 58
peratura apei (rece, caldă).
7.30 Pe barele de sprijinire de a lungul căilor de circulație și la extremități se
vor instala indicatori tactili cu font în relief
și înălțimea minim15 mm sau semnele
Braille (ГОСТ Р 50918).
метку на цветовой поверхности, обозначающей температуру воды (холодная, горячая).
7.30 На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом высотой не менее
15 мм или знаками шрифта Брайля
(ГОСТ Р 50918).
CP C.01.02. 2014, pag. 59
PARTEA 2 PARAMETRII MEDIULUI ARHITECTURAL, ACCESIBIL PENTRU PERSOAN ELE CU DEZABILITĂȚI
Ч А С Т Ь 2 ПАРАМЕТРЫ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ, ДОСТУПНОЙ ИНВАЛИДАМ
DIMENSIUNILE SCAUNULUI CU ROTILE
РАЗМЕРЫ ИНВАЛИДНОГО КРЕСЛА КОЛЯСКИ
Scaun cu rotile pentru adulți
Кресло-коляска для взрослых
Teren pentru amplasarea persoanei în scaun cu rotile
Площадка для размещения инвалида в кресле-коляске
2.1
CP C.01.02. 2014, pag. 60
Gabaritele scaunului cu rotile
Габариты кресла-коляски
Scaun cu rotile pentru bărbați
Кресло-коляска для мужчин
Scaun cu rotile pentru femei
Кресло-коляска для женщин
2.2
CP C.01.02. 2014, pag. 61
Gabaritele scaunului cu rotile pentru elev
Габариты кресла-коляски школьника
Teren pentru amplasarea persoanei în scaun cu rotile
Площадка для размещения инвалида на кресле-коляске
2.3
CP C.01.02. 2014, pag. 62
Gabarite pentru viraje a scaunului cu rotile
Габариты при повороте и развороте кресла-коляски
2.4
Gabaritele zonei la rotația scaunului cu rotile în jurul axei verticale
Габариты занимаемой зоны при вращении кресла-коляски вокруг вертикальной оси
A – rotație la 90°, B - rotație la 180°, C - rotație la 380°
(în paranteze sunt prezentate dimensiunile scaunului cu rotile pentru elevi)
А - поворот на 90°; Б - разворот на 180°; В - разворот на 360°
(В скобках даны размеры для кресла-коляски школьников.)
CP C.01.02. 2014, pag. 63
PARAMETRII CĂILOR DE CIRCULAȚIE
ПАРАМЕТРЫ ПУТЕЙ ДВИЖЕНИЯ
Gabaritele optime ale benzii de circulație
Оптимальные габариты полосы движения
Gabaritle minime ale benzii de circulație pentru copii cu dezabilități
*Минимальные габариты полосы движения для детей-инвалидов.
2.5
CP C.01.02. 2014, pag. 64
Capacitatea de trecere a coridoarelor
Пропускная способность коридоров
2.6
CP C.01.02. 2014, pag. 65
Nișe în coridoare
Ниши в коридорах
2.7
Gabaritele rotațiilor și virajelor
2.8
CP C.01.02. 2014, pag. 66
Габариты поворотов и разворотов
CP C.01.02. 2014, pag. 67
Obstacole în coridor
Преграды в коридорах
A, B – păstrarea capacității de trecere a coridoarelor
C – amplasarea în siguranță a obiectelor montate pe perete
D – Adîncirea obiectelor în nișă
А, Б - сохранение пропускной способности коридоров;
В - безопасное размещение смонтированных на стене объектов;
Г - заглубление объектов в нишу
2.9
CP C.01.02. 2014, pag. 68
Obstacole verticale
Вертикальные преграды
A, B - parametrii admisibili ale obstacolelor verticale, situate paralel cu peretele;
C – parametrii bordurei de identificare;
D –parametrii admisibili ai obiectului, fixat pe piloni.
А, Б - допустимые параметры вертикальных преград, размещаемых параллельно стене;
В - параметры опознавательного бортика;
Г - допустимые параметры предмета, закрепленного на опорах
2.10
CP C.01.02. 2014, pag. 69
GOLURI DE UȘĂ
ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ
Goluri de ușă
Дверные проемы
2.11
Lățimea pentru diferite tipuri de uși: A –ușă
Ширина дверного просвета при различных видах дверей: А - однопольная дверь; Б - двухпольная
дверь, В - складная дверь; Г - раздвижная дверь; Д - полуторопольная
Варианты дверных порогов
CP C.01.02. 2014, pag. 70
Goluri de ușă
Дверные проемы
2.12
Gabritele minime ale terenurilor libere de ambele părți ale golului de ușă a ușilor glisante
Минимальные габариты свободных площадок с обеих сторон дверного проема раздвижных
однодольных (А) и двупольных (Б) дверей, распашных однопольных (В) и двупольных (Г) дверей
CP C.01.02. 2014, pag. 71
ПРИДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ЗОНЫ;
ВХОДНЫЕ ТАМБУРЫ
Габариты придверных зон
2.13
Распашные двери
А, Б, Г - двери без запора; В - дверь с закрывателем; Д, Е - двери, имеющие ручку и закрыватель
Раздвижные двери
CP C.01.02. 2014, pag. 72
Площадки перед дверью
2.14
А и Б - параметры свободной площадки перед распашной дверью со стороны ее открывания
а
250
300
350
400
450
500
550
б
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
Raportul lățime și adîncime a terenului la intrare
Зависимость ширины и глубины входной
площадки.
Parametri minimi ai spațiului liber la intrare la
accesul lateral (b) și frontal (C)
iМинимальные параметры свободного
пространства у входа при боковом (В) и
фронтальном (Г) подъезде к двери
*Ușă cu blocare sau lacăt
*Дверь с запором или замком
CP C.01.02. 2014, pag. 73
Intrare vestibul
Входные тамбуры
2.15
CP C.01.02. 2014, pag. 74
Vestibul dublu, portic
Двойной тамбур, портик
Vestibul dublu
2.16
CP C.01.02. 2014, pag. 75
Variante de replanificare a intrării vestibul
Варианты перепланировки входного тамбура
2.17
CP C.01.02. 2014, pag. 76
Intrări în clădiri
Входы в здания
LĂRGIREA GOLULUI DE UȘĂ
РАСШИРЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА
1 –partea golului de ușă care se extinde;
2 – Piloni de consolidare (în caz de necesitate –consolidarea capacității portante a peretelui);
31 - расширяемая часть проема;
2 - усиливающие пилоны (при необходимости усиления несущей способности стены);
3 - усиленная перемычка
EXEMPLE DE RECONSTRUCȚIE A TERENURILOR LA INTRARE
ПРИМЕРЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ВХОДНЫХ ПЛОЩАДОК
2.18
CP C.01.02. 2014, pag. 77
CP C.01.02. 2014, pag. 73
COMUNICAȚII VERTICALE
SCĂRI ȘI RAMPE DE ACCES
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ.
ЛЕСТНИЦЫ И ПАНДУСЫ
Scări
Лестницы
Urcare la înălțimea minim 1,6 m
Подъем на высоту менее 1,6 м
Urcare la înălțimea maxim 1,6 m
Подъем на высоту более 1,6 м
2.19
CP C.01.02. 2014, pag. 74
Protecție împotriva contactului accidental în spațiul de sub scară
Предохранение от непроизвольного попадания в подлестничное пространство
Flori sau bare de sprijinire în zona de pericol
Protecție sau bare de sprijinire în zona de pericol
Цветник или поручни в зоне опасности
Предохранительная защита или поручни в зоне опасности
CP C.01.02. 2014, pag. 75
Scări
Лестницы
În clădiri publice
В общественных зданиях
A – parametrii minimi ai casei scării;
B – parametrii maximi ai treptei;
C – principiul instalării barei de sprijinire în locurile publice;
D – parametrii admisibili ai scării interioare în spațiul locativ;
E – regula de determinare a raportului lățimii treptei și înălțimii contratreptei
А - минимальные параметры лестничной клетки;
Б - максимальные параметры ступени;
В - принцип устройства поручня в общественных местах;
Г - допустимые параметры внутренней лестницы в жилой ячейке;
Д - правило определения соотношения ширины проступи и высоты подступенка
2.20
CP C.01.02. 2014, pag. 76
CP C.01.02. 2014, pag. 77
Rampa scării. Măsuri de protecție
Лестничные марши. Предохранительные мероприятия
2.21
CP C.01.02. 2014, pag. 78
Rampe de acces
Пандусы
Parametrii generali ai rampelor de acces
Основные параметры пандусов
2.22
CP C.01.02. 2014, pag. 79
Rampe de acces
Пандусы
2.23
CP C.01.02. 2014, pag. 80
Exemple de construcție a casei rampei de acces
Примеры пристройки пандусной клетки
2.24
CP C.01.02. 2014, pag. 81
Formele și gabaritele barelor de sprijinire și a balustradelor (parapetelor)
Формы и габариты поручней и перил
2.25
Gabaritele optime secțiunei transversală a barelor de sprijinire și balustradelor
Оптимальные габариты поперечного сечения поручней и перил
Elemente de fixare a terminațiilor barei de sprijinire
Элементы, фиксирующие окончание поручня
CP C.01.02. 2014, pag. 82
ECHIPAMENTE DE RIDICARE
ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА
Lifturi
Лифты
2.26
Dimensiunile minime interioare ale cabinei liftului și terenului în fața liftului
Pentru trasnportarea bolnavului pe targă (A), pentru persoane în scaune cu rotile în diverse poziții și deschiderea ușii (B;C, E)
Dimensiunile cabinei liftului – minime(B,C), optime D,E)
1 – blocul de comandă al liftului; 2 – strapontină
Минимальные внутренние размеры кабины лифта и площадки перед лифтом.
Для транспортировки больного на каталке (А), для передвигающегося в кресле-коляске при
различном расположении и открывании дверей (Б, Г, Д).
CP C.01.02. 2014, pag. 83
Размеры кабины лифта - минимальные (Б, В), оптимальные (Г, Д).
1 - блок управления лифтом; 2 - откидное сиденье
Lifturi
Лифты
2.27
CP C.01.02. 2014, pag. 84
Parametrii ascensoarelor înclinate
Параметры наклонных подъемников
2.28
Ascensor pentru persoană cu dezabilități cu însoțitor
Подъемник для инвалида с сопровождающим
a – deplasarea ascensorului paralel cu scara; b –deplasarea ascensorului de scară (peste trepte);
1 – panou de comandă; 2 – strapontină; 3 – bandă tactilă de avertizare; 4 – îngrădire retractabilă.
а - перемещение подъемника параллельно лестнице; б - перемещение лестничного
подъемника (над ступенями);
1 - панель управления; 2 - откидное сиденье; 3 - тактильная полоса предупреждения; 4 откидное ограждение
Ascensor pentru deplasarea de sine stătător a persoanei cu dezabilități
Подъемник для самостоятельного перемещения инвалида
* Sunt indicate dimensiunile platformei pentru ridicarea fără persoană de însoțire (însoțitor) – la numărător, în numitor – cu persoană de însoțire.
* Даны размеры площадки для подъема без сопровождающего лица - в числителе, в
знаменателе - с сопровождающим лицом.
CP C.01.02. 2014, pag. 85
CP C.01.02. 2014, pag. 86
Ascensor vertical
Вертикальные подъемники
Ascesnoare verticale
Вертикальные подъемники
Gabaritele zonei pentru instalarea liftului și ascensorului la domiciliu
Габариты зоны для установки домашнего лифта и подъемника
2.29
CP C.01.02. 2014, pag. 87
CP C.01.02. 2014, pag. 88
Dispozitive individuale de ridicare
Индивидуальные подъемные устройства
A. Dispozitive de ridicare pentru scări
А. Лестничные подъемные устройства
B. Dispozitive de ridicare suspendate
Б. Подвесные подъемные устройства
A. Dispozitiv de ridicare pentru scară
- dimensiunile platformei, mm: 680x750,800x1000, 900x1200
- unghiul de ridicare – 0-90°
- capacitatea de încărcare, kg: 150,200,250-300
- gabaritele în poziție pliată, mm: lîățimea – 300; lungimea 500-1800, înălțime – 900.
А. Лестничное подъемное устройство:
- размеры платформы, мм: 680750, 8001000, 9001200
- угол подъема - 0-90°
- грузоподъемность, кг: 150, 200, 250-300
- габариты в сложенном виде, мм: ширина - 300, длина 500-1800, высота - 900.
B. Dispozitiv de ridicare suspendat:
- dimensiunile de gabarit ale părții de încărcare, mm: - 400x200x300
2.30
CP C.01.02. 2014, pag. 89
- unghiul de idicarei (max) – 90°
- raza de rotație a glisierei (min), m: - 0,3
- capacitatea de încărcare, kg: - 150, 200, 250, 300
Б. Подвесное подъемное устройство:
- габаритные размеры грузонесущей части, мм - 400200300
- угол подъема (max) - 90°
- радиус поворота направляющей (min), м - 0,3
- грузоподъемность, кг- 150, 200, 250, 300
CP C.01.02. 2014, pag. 90
ECHIPAREA TERENURILOR DE LÎNGĂ CASĂ
ОБОРУДОВАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Terenuri pentru recreere pe căile pietonale
Площадки для отдыха на пешеходных путях
2.31
CP C.01.02. 2014, pag. 90
Obstacole pe căile de circulație de lîngă clădiri
Преграды на путях движения около зданий
2.32
CP C.01.02. 2014, pag. 91
Parcaje auto
Автостоянки
2.33
Gabarite zona de parcaje autoturismele persoanelor cu dezabilități
Габариты зоны стоянки автомашин инвалидов
Desemnarea locurilor de parcare a autoturismelor conduse de persoană cu dezabilități
Обозначение мест стоянки автомашин, управляемых инвалидами
Organizarea locului pentru transportul persoanelor cu dezabilități de a lungul trotuarului ( în buzunar)
Организация места для транспорта инвалидов вдоль тротуара (в кармане)
CP C.01.02. 2014, pag. 92
CP C.01.02. 2014, pag. 93
Căile de circulație lîngă clădire
Пути движения у здания
Coborîrea (trecerea) de pe trotuar pe partea carosabilă a străzii
Съезд с тротуара на проезжую часть улицы
2.34
CP C.01.02. 2014, pag. 91
PARTEA 3 PARAMETRII ERGONOMICI
Ч А С Т Ь 3 ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ZONELE DE ACCESIBILITATE ȘI PARAMETRII ERGONOMICI PERSOANE CU
DEZABILITĂȚI ȘI BĂTRÎNI
ЗОНЫ ДОСЯГАЕМОСТИ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИНВАЛИДОВ И
ПРЕСТАРЕЛЫХ
Zonele de accesibilitate persoane cu dezabilități în scaun cu rotile
Зоны досягаемости инвалидов на кресле-коляске
Parametri pentru bărbați Параметры для мужчин
3.1
CP C.01.02. 2014, pag. 92
Zonele de accesibilitate persoane cu dezabilități în scaun cu rotile
Зоны досягаемости инвалидов на кресле-коляске
Parametri pentru femei
Параметры для женщин
3.2
CP C.01.02. 2014, pag. 93
Parametri de accesibilitate acces lateral
Параметры досягаемости при боковом доступе
3.3
A – săli comerciale; B – cabine de probă, garderobe; C – biblioteci; D, E – puncte de distribuție, cantină
А - торговые залы; Б - примерочные кабины, гардероб; В - библиотека; Г, Д - раздаточные,
столовая
CP C.01.02. 2014, pag. 94
Parametri de accesibilitate acces frontal
Параметры досягаемости при фронтальном доступе
3.4
CP C.01.02. 2014, pag. 95
Parametri zone persoane cu dezabilități cu deficiențe de vedere
Параметры зон инвалида с дефектами зрения
3.5
CP C.01.02. 2014, pag. 96
Gabarite zona locului de deservire (prestări servicii)
Габариты зоны у места обслуживания
3.6
CP C.01.02. 2014, pag. 97
Parametri zone funcționale
Параметры функциональных зон
3.7
CP C.01.02. 2014, pag. 98
LOCURI AUTOSERVIRE PERSOANE CU DEZABILITĂȚI ȘI VIZITATORI
CU MOBILITATE LIMITATĂ
МЕСТА САМООБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Case, cuiere, automate
Кассы; вешалки: автоматы
3.8
1 - șervețele; 2 – pahare; 3 – buton de comandă; 4 – automat de comercializare a tartinelor, băuturilor, mărfurilor
1 - салфетки; 2 - стаканы; 3 - кнопки управления; 4 - автомат по продаже бутербродов, напитков,
товаров
CP C.01.02. 2014, pag. 99
Telefon-automat
Телефон-автомат
3.9
1 – aparat de telefon; 2 – cabină telefonică; 3 – zone de acces scaun cu rotile; 4 – lista telefoanelor de urgență și alte infromații; 5 – raft sau loc pentru amplasarea cărții telefonice; 6 – strapontină; 7 – cîrlig pentru
cîrjă sau baston; 8 – bandă în relief sau schimbarea culorii pardoselii
1 - телефонный аппарат; 2 - телефонная будка; 3 - зоны для подъезда кресла-коляски; 4 - список
телефонов экстренного вызова и другая информация; 5 - полка или место для размещения
телефонного справочника; 6 - откидное сиденье; 7 - крючок для костыля или трости; 8 - рельефная
полоса или смена цвета в покрытии пола
CP C.01.02. 2014, pag. 100
ÎNCĂPERI SANITARO-IGIENICE, ACCESIBILE PERSOANELOR CU DEZABILITĂȚI
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ
ИНВАЛИДАМ
Cabine WC public
Кабины общественного туалета
3.10
1 – vas de closet; 2 – suport pentru mîini retractabil; 3 – suport pentru hîrtie; 4 – bară cu mînere suspendate; 5 – buton de evacuare a apei; 6 – buton de semnalizare; 7 – bară de sprijinire orizontală; 8 –cîrlig pentru
haine; 9 – chiuvetă cu raft; 10 – prelungitor al brațului de pîrghie al robinetului; 11 – oglindă; 12 – uscător de
păr
1 - унитаз; 2 - откидывающаяся опора для рук; 3 - бумагодержатель; 4 - штанга с навесными
рукоятками; 5 - кнопка слива воды; 6 - кнопка сигнализации; 7 - горизонтальный поручень; 8 - крючок
для одежды; 9 - раковина с туалетной полкой; 10 - рычаговый удлинитель крана; 11 - зеркало; 12 фен
CP C.01.02. 2014, pag. 101
Exemplu de reconstrucție grup sanitar
Пример реконструкции санузлов
3.11
ECHIPAREA CABINEI SPECIALE ÎN LOC DE DOUĂ OBIȘNUITE
УСТРОЙСТВО ОДНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ КАБИНЫ НА МЕСТЕ ДВУХ ОБЫЧНЫХ
REPARTIZAREA LOCURILOR DE RECREERE ȘI EXTINDEREA SUPRAFEȚEI ÎNCĂPERILOR PRESTĂRI SERVICII CU LOCURI PENTRU DESERVIREA PERSOANELOR
CU DEZABILITĂȚI ȘI CELOR CU MOBILITATE LIMITATĂ
ВЫДЕЛЕНИЕ МЕСТ ОТДЫХА И РАСШИРЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ
ОБСЛУЖИВАНИЯ С МЕСТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ И
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ЛИЦ
CP C.01.02. 2014, pag. 102
Lavoar, pisoar
Умывальники; писсуары
3.12
1 – chiuveta lavoarului; 2 – pîrghii de comandă a robinetului(variantă) 3 – zona scaunului cu rotile; 4 –
oglinda (la înclinare mijlocul oglinzii – la înălțimea 1250 mm); 5 – suport orizontal; 6 – consolă suport retractabil; 7 – buton de comandă pe capacul rezervorului; 8 – pubelă; 9 - ștergar (uscător de păr); 10 – raft.
1 - раковина умывальника; 2 - рычаги управления кранами (вариант); 3 - зона кресла-коляски; 4 зеркало (при наклоне середина зеркала - на высоте 1250 мм); 5 - горизонтальная опора; 6 откидывающаяся опора-кронштейн; 7 - кнопка управления крышкой бачка; 8 - мусорный бачок; 9 полотенце (фен); 10 - полка
CP C.01.02. 2014, pag. 103
1 – bare de sprijinire; 2 – robinet de spălare (mîină); 3 – robinet de spălare (picior); 4 –buton de dirijare a
spălării; 5 – suport vertical.
1 - поручни опоры; 2 - смывной кран (ручной); 3 - смывной кран (ножной); 4 - кнопка управления
смывом; 5 - опора вертикальная
Zone funcționale și sistematizarea camerelor de baie
Функциональные зоны и планировка ванных комнат
3.13
1 – bară de sprijinire; 2 – scau n demontabil; 3 – strapontină; 4 – zona manevrelor scaunului cu rotile; 5 –
zona de manevrare targă.
1 - поручень; 2 - съемное сиденье; 3 - сиденье откидное; 4 - зона маневрирования кресла-коляски; 5 зона маневрирования каталки
CP C.01.02. 2014, pag. 104
Gabrite cabine de duș
Габариты душевых кабин
3.14
1 – bară de sprijinire; 2 – sită de duș; 3 – strapontină sau scaun staționar; 4 – cortină sau ușă glisantă; 5 –
zona accesibilității optime de amplasare a robinetelor; 6 – bară de sprijinire verticală; 7 – bară de sprijinire
orizontală/
1 - поручень; 2 - душевая сетка; 3 - откидное или стационарное сиденье; 4 - занавес или раздвижная
дверь; 5 - зона оптимальной доступности для размещения кранов; 6 - вертикальный поручень; 7 горизонтальный поручень
CP C.01.02. 2014, pag. 105
Zone funcționale în fața cabinelor de duș gabarite diverse cu echipament staționar (A) și
strapontine (B)
Функциональные зоны перед душевыми кабинами разных габаритов со
стационарным оборудованием (А) и откидными сиденьями (Б)
CP C.01.02. 2014, pag. 106
Grup sanitar combinat
Совмещенный санитарный узел
3.15
CP C.01.02. 2014, pag. 107
ASIGURAREA INFORMAȚIONALĂ A LOCURILOR ȘI ZONELOR, ACCESIBILE PERSOANELOR CU DEZABILITĂȚI
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕСТ И ЗОН, ДОСТУПНЫХ
ИНВАЛИДАМ
Simboluir și semne internaționale
Международные символы и знаки
3.16
A – proporții simbol accesibilitate pentru persoane cu dezabilități;
B - proporții simbol accesibilitate pentru persoane cu deficiențe de auz;
C - proporții simbol ”Dispozitive de telecomunicații pentru persoane cu deficiențe de auz”;
1,2 – simboluri accesibilitate persoane cu dezabilități; 3 – loc pentru persoane cu dezabilități, bătrîni, copii; 4 –escalator (ascensor); 5,6 – WC pentru persoane cu dezabilități; 7 – lift pentru persoane cu dezabilități; 8 –căi de evacuare; 9, 10 – intrare și
ieșire din încăpere; 11 – direcția de circulație (rotație); 12 – centru informații (birou de informații)
А - пропорции символа доступности для инвалидов;
Б - пропорции символа доступности для людей с нарушением слуха;
В - пропорции символа «Телекоммуникационные устройства для людей с нарушением слуха»;
1,2 - символы доступности для инвалидов; 3 - место для инвалидов, пожилых с детьми; 4 - эскалатор (подъемник); 5, 6
- туалеты для инвалидов; 7 - лифт для инвалидов; 8 - пути эвакуации; 9, 10 - вход и выход из помещения; 11 направление движения (поворот); 12 - информационный центр (справочная)
CP C.01.02. 2014, pag. 108
Asigurare front vizibilitate
Обеспечение фронта видимости
3.17
CP C.01.02. 2014, pag. 109
Plasarea informațiilor
Размещение информации
A – schimbarea facturii și culorii benzii de orientare înaintea golului de ușă;
B – indicarea direcției de deschidere a ușii;
C – evidențierea prin bandă de factură contrastantă a golului de ușă.
А - изменение фактуры и цвета полосы ориентации перед дверным проемом;
Б - указание направления открывания дверей;
В - выделение контрастной фактурной полосой дверного проема
3.18
CP C.01.02. 2014, pag. 110
Библиография
[1] СП 35-102-2001
[2] СП 35-103-2001
[3] СП 35-104-2001
[4
РДС 35-201-99
[5] ГОСТ Р 50602-93
[6
[7]
[8]
[9]
[10]
ГОСТ Р 50918-96
Жилая среда с планировочными элементами, доступными
инвалидам.
Общественные
здания
и
сооружения,
доступные
маломобильным посетителям.
Здания и помещения с местами труда для инвалидов.
Порядок реализации требований доступности для инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры.
Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры.
Устройства отображения информации по системе шрифта
Брайля. Общие технические условия.
ГОСТ Р 51261-99
Устройства опорные стационарные реабилитационные.
Типы и технические требования.
ГОСТ Р 51630-2000 Платформы подъемные с вертикальным и наклонным
перемещением для инвалидов. Технические требования
доступности.
ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего
пользования, доступные для инвалидов. Классификация.
Требования доступности и безопасности.
Правила дорожного
Утверждены Постановлением Совета Министров движения
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
Российской
№ 1090 (Собрание актов Президента и Правительства
Федерации.
Российской Федерации, 1993, №47, ст.4531).
CP C.01.02. 2014, pag. 111
CUPRINS
ОГЛАВЛЕНИЕ
1 PRINCIPII GENERALE ..............................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.............................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2 REFERINȚE NORMATIVE ..................................................................................... 7
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ................................................................................. 7
3 CERINȚE FAȚĂ DE TEREN .................................................................................. 8
3 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКУ ............................................................................... 14
4 CĂI DE CIRCULAȚIE ........................................................................................... 19
4 ПУТИ ДВИЖЕНИЯ .............................................................................................. 19
5 ÎNCĂPERI............................................................................................................. 28
5 ПОМЕЩЕНИЯ И ИХ ГРУППЫ ........................................................................... 28
6 DISPOZITIVE ȘI ECHIPAMENTE EDILITARE ................................................... 44
6 ИНЖЕНЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ ..................................... 44
7 DISPOZITIVE, MIJLOACE ȘI SISTEME INFORMAȚIONALE ............................ 48
7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА, СРЕДСТВА И ИХ СИСТЕМЫ .......... 48
PARTEA 2 PARAMETRII MEDIULUI ARHITECTURAL, ACC E S I B I L P E N T R U P E R S O A N E L E C U D E Z A B I L I T Ă Ț I ............ 59
Ч А С Т Ь 2 ПАРАМЕТРЫ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ, ДОСТУПНОЙ
ИНВАЛИДАМ ......................................................................................................... 59
P A R T E A 3 P A R A M E T R I I E R G O N O M I C I .......................................... 91
Ч А С Т Ь 3 ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ............................................... 91
ПРИЛОЖЕНИЕ А
TERMINI ȘI DEFINIȚII...................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕКСТАХ СВОДОВ
ПРАВИЛ КОМПЛЕКСА 35 ..........................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
CP C.01.02. 2014, pag. 112
Cuvinte cheie: activități de proiect, elementele soluțiilor arhitecturale, criteriile de accesibilitate, securitate, informatizare, confort
Ключевые слова: проектные мероприятия, элементы архитектурного решения,
критерии доступности, безопасности, информативности, комфортности
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа