close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Санкт-Петербургский государственный

код для вставкиСкачать
630*375.4
ȿɜɝɟɧɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ ȼɥɚɫɨɜ,
[email protected]
ȿɜɝɟɧɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ Ⱥɯɦɚɬɨɜɢɱ,
[email protected]
,
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɘɪɶɟɜɧɚ ȿɩɢɮɚɧɨɜɚ,
[email protected]
-
ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂȿ ɄȺɋȺɌȿɅɖɇɈɃ ɋɂɅɕ ɌəȽɂ ɌɊȺɄɌɈɊȺ ɅɏɌ-100
ȼ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈɆ ɊȿɀɂɆȿ
Ʉɚɫɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ ɬɹɝɢ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ,
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɚɲɢɧɧɨ-ɬɪɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɚ.
Tangent tractive effort, movement speed, transfer functions, efficiency of
machine-tractor unit.
ȼɜɟɞɟɧɢɟ.
(
-
). Э
,
,
,
-
,
(
),
.
4.40–84,
,
-
,
.
–
,
).
. .
(
,
-
: «…
–
» [1, . 431].
,
4.40–84
. .
.
,
107
,
,
,
.
-
.
,
,
,
.Э
,
600
-
,
.
.
-
-
.
:«
,
,
?»
,
,
,
.
,
,
,
,
(
,
.
)
,
.
,
i
i
1
i 2 i
2
N
i 3    i
i –
-
i
( 1)
 (n
1) i
,
= 1,2…1,4,
1
i
n
 const,
;i –
, = 1, …, n ; n –
; –
,
(1)
.
-
F
.Э
108
-
.
,
q
=q
(2)
;
 e H i  ,
 –
;
;i –
–
; –
.
-
M FR i ,
R–
(3)
;i –
.
,
-
q FR
i .
(4)
,
(
)
(
)
,
,
.
-100
(
-
.
-70-4
-
. 1).
mɬ g
. 1.
-100
-70-4
109
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
,
.
F (t)
F
– F (t),
Fj(t)
F (t),
-
F (t).
F (t)
F (t )  F  F j (t )  f F (t )
F (t )  mg (sin   f cos )  m
m–
;–
(5)
d (t )
 f F (t ),
dt
=m +m ;m,m –
;f –
;–
,
(t)
,
;g–
.
;t–
-
(t ) 
n(t)
R
n(t ).
30i
(7)
(6)
F (t ) 
(6)
(7)
R d
 [ m  n(t )  f F (t )].
30i dt
(8)
(8)
.
[2],
-
,
,
,
,
.
z,
(8)
W (s) 
s = d / dt –
F ( s ) R
m s  U ( s )  f s   ( s ),

z ( s ) 30i
; U (s) 
;  (s) 
-
110
W (s)
(9)
n( s )
–
F (s)
F ( s)
–
z (s)
.
(9),
.
-
F ()
(
F (
(9)
 R
F ()  F 
m  U ( j)  f
 3 0i
)
-
s = j)

 ( j)  ,

(10)
F –
;
j  1;  –
.
-

F  () 
 –
7
F


0
 R

 30i m | U ( j) |  f |  ( j) | d ,


(11)
.
,
,
,
(
-
)
.
-20. 4
[3]
U ( s) 
k (
(T1s  1)  (
k –
, T1 
, I = 2,4
2 2
2 s  2T2ξ1s  1)
,
2 2
3 s  2T3ξ 2 s  1)(T4 s  1)
, k = 1,8 (  
 
mR  n
I  2 
; I –

30 
i N
2
1
 2; n –
;
2
)–1;
–
-
2
;N –
,
(12)
= 0,531 –1, 3 = 0,398 –1,
, 1 = 0,30; 2 = 0,25.
4
2, 3, 4 –
= 0,354 –1; 1, 2 –
-
111
[4]
F ( j) 
c1z 2 m 2 (c1  m 2 ) 2  (m1) 2
[m2 4  (c1m  12 ) 2  c12 ]2  [1 (2c1  m2 )]2
z –
;
1
,
(13)
–
;
m  m10  m20 ; m  mo k1  m2 k 2 ; m = m1 + m2; m10 = m1 + m ; m20 = m2+m ;
k1  (
1  2
m
2m
m1 2
2 m1
) 1
cos 0,39; k2  ( ) 2  1 
cos 0,39;
mo
mo
m2
m2
I c  (m  m )l22
I  (m  m )l12
; m2  c
;
2
l
l2
m2
I  (m  m )l1l2
; m2  m1m2  mo2 ;    1  o ,
m  c
2
m1m2
l
1m ;
m1 
, m = 8920
 = 0,1; m –
l1 = 0,31 ; l2 = 1,44 ; l = 1,75 ; Ic = 23936  2.
(10)
|U(j)|, | (j)| (
s = j),
;
-100
-70-4
: i = 34,84; R = 0,236 ; z = 0,03 ;
–1
= 10400 ;
= 520 ; f = 0,18; = 0,8 ;
= 1900
;
; F = 1920 ; 1 = 1400 / .
,
 = 3;
N = 88
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
(
2,5; 5,7; 15,4
 = 2,5
. 2,
1)
–1
.
: 35,85; 26,86; 65,72
.
–1
,
–
-
2).
5,7
.
 = 2,5
15,4 –1
(
–1
)
18,7
(
[5]
. 2,
, -
.
30 %,
1960
112
/ ,
2800
-
(
. 2,
 = 11,9
3):
–
–1
 = 2,5
39,9 .
.
(11)
–1
–
 = 4,5
;
–1
–
( = 0…7,0
17,8
,
;
-
–1
)
,
1
= 1400; 980
/ .
.
(
),
30 %
( = 0…7,0
–
1,86
–
–1
)
:
11,5 % (
);
3,0 % (
0,49
).
F (), Н
70
60
50
40
1
30
1, 2
2, 3
20
3
10
20 ,
0
0
5
10
. 2.
15
«
-100 +
–1
-70-4»
:
1–
/ ,
1 = 1400
;2–
1 = 1400
/ ,
;3–
1
= 980
/ ,
113
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɬɹɝɢ ɆɌȺ ɧɚ ɛɚɡɟ ɬɪɚɤɬɨɪɚ ɅɏɌ-100
ɫ ɩɥɭɝɨɦ ɉɄɅ-70-4 ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ
,
= 1400
1
/
1
= 980
/
16,08
17,94
13,70
15,59
17,88
16,02
20,26
18,37
F  F  F  ()
–
= 1400
/
13,70
(
1
16,08
14,8 %). Э
-
F
-
F  F  F  (),
(14)
F  mg (sin   f cos ).
.
ȼɵɜɨɞɵ
1.
,
-100
,
 = 2,5
:
–
(0…4,5
–1
)
35,8
.Э
–1
18,8
 = 5,8
–1
65,7
 = 15,4
–1
;
–
(4,5…8,5
–1
)
Э
,
–
–
(8,5…20,0
;
–1
)
Э
.
.
.
2.
,
,
.
114
,
-
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ
1.
2.
1970. 620 .
3.
. .
.
. 2-
. .,
. .,
.
. № 29.
4.
-1 //
5.
. № 46.
. . 1.
.:
.
. .
. . № 353169;
. .,
. .
. Э
. 2007. № 5. . 45–53.
. .,
. .,
. .
.
. . . № 1276843;
, 1968. 720 .
. .:
,
. 29.09.1972.
.И.,
. 15.12.1986.
(
)
-100
-
.
.
-
.
***
We consider the loss of the tangent tractive effort machine-tractor unit (MTU)
based tractor LHT-100 in transport mode under dynamic loading conditions. The
effect of the dynamic characteristics of the drive and suspension system for weight
loss of the tangential traction MTU. Proposed ways to improve the wife’s tractionspeed characteristics of the MTU.
115
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа