close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Диета после 50 лет для женщин меню;pdf

код для вставкиСкачать
МАЙДАН | КВІТЕНЬ 2014 | НАРОДНЕ ВИДАННЯ
maidanukraine.com.ua
народне видання
1
КВІТЕНЬ №3
2
МАЙДАН | КВІТЕНЬ 2014 | НАРОДНЕ ВИДАННЯ
Шановний читачу!
У тебе в руках черговий номер першого, істинно народного видання «МАЙДАН», створеного
за допомогою людей, що підтримують Майдан
як нове розуміння ідей людського розвитку і
справжнього народовладдя.
Наша газета висвітлює життя Майдану в усіх
його проявах – фізичному, ментальному, духовному – у Києві, в Україні та в усьому світі.
Майдан для нас – це не частина понівеченого
Хрещатика. Майдан – це стан душі й духу, людська свобода й гідність, взаємодопомога на шляху
до мети.
А мета у нас одна: змінити Україну і оточуючий
її світ на краще.
Немає відмінностей між українськими майданами у Києві, Донецьку, Луцьку, Сумах, Херсоні. Усі
майдани йдуть від душі і реальних потреб українців. У антиМайдану немає душі, туди не приходять
за покликом серця. Людина може там опинитися
або за гроші, або обманом і маніпуляціяєю. Майдан там, де народ об’єднується проти несправедливого життя і олігархів, а антиМайдан –
де підтримують олігархічну владу і її довічну консервацію.
Сьогодні українці однаково негативно сприймають як антинародну владу, так і тих, хто її
уособлює. Адже вони нам не начальники, а навпаки, це найняті нами менеджери.
Справжня влада – це ми. Це наша земля і наша
країна, наші багатства і надра, і тільки за нами
має бути останнє слово щодо їхнього використання, а не за найнятими нами ж міністрами.
Без зміни сьогоднішньої системи влади життя
не покращиться. Майдан скрушив злочинну владу,
але чергові можновладці і залякані депутати знову нас обдурили, не виконали вимог народу.
Основа цих вимог – оновлення влади, на чолі
якої має стати наш народний Майдан, представлений усіма верствами населення з усієї України.
У недалекому майбутньому майданів буде тисячі, у кожному селищі й містечку. Саме там будуть сформульовані нові сенси народної волі з
кожної важливої проблеми як наших громад, так
і усієї країні, створено нову перспективу розвитку
для кожного українця.
Влада, яка вчора була опозицією, збільшує
податки і вимагає сплачувати за наш власний
український газ утричі дорожче за ціну видобут­
ку! То чому ж ми терпимо олігархів, хіба не вони
всі як один двадцять років багатіли при всіх
урядах і президентах ціною зубожіння всього
народу? Проте сьогодні вони, використовуючи
свої незліченні статки, попхалися у губернатори,
а найбільш цинічні – у президенти, не зробивши
навіть спроби покаяння.
Допоможіть «МАЙДАНУ»!
Ми – народне видання «Майдан», створене для того,
щоб відображати голос народу.
Запрошуємо усіх небайдужих долучитись до доброї
справи!
Нам потрібні волонтери – журналісти, автори статей,
фотографи. Ми потребуємо додаткових матеріально-технічних ресурсів.
Чекаємо на ваші відгуки за адресою:
[email protected]
Олігархи ніколи нічого не втрачають. Ще
декілька місяців тому вони всі СПІВПРАЦЮВАЛИ З УРЯДОМ АЗАРОВА – АРБУЗОВА, грабуючи
Україну через контрабанду і липові тендери, газ,
енергію і вугілля, а нині цинічно заявляють, що
вони – єдина надія і майбутнє України!
Ні, вони вже стали історією України, тільки ще
не усвідомлюють, що на них чатує нова хвиля
народної справедливості – наш всеукраїнський
Майдан.
Майдан вимагає змін.
Майдан – це кожен із нас.
Майдан не відступить, бо вже і відступати нікуди.
Ми рішуче виступаємо проти розвалу країни на
сепаратистські шматки, але не дозволимо псевдопатріотам, а насправді – провокаторам, які грають на руку агресорам, розпалювати ворожнечу
між українцями з різних регіонів.
Ми проти сепаратистських ярликів, використання брехливої інформації і нестійких екзальтованих людей для розв’язання братовбивчої
війни.
Крим втрачено через злодійську неповагу і
зневагу деяких владних осіб до населення пів­
острова, намагання залякати, примусити зректися
власної історії і честі. Його було залякано, спровоковано і виштовхано з української юрисдикції.
Подібні спроби мають місце сьогодні на Сході.
Донбас – невід’ємна частина України. Ми повинні прислухатись до вимог жителів цього регіону. Їх чимало, але жодна з них не має і натяку на
сепаратистські дії. Ми чітко розмежовуємо провокаторів-сепаратистів і знедолених та зневірених людей, доведених до відчаю злиднями і
утисками від влади.
Ці люди мають бути почутими.
Ми усіляко підтримуємо миротворців, які намагаються через складні переговорні процеси
уникнути розпалювання ворожнечі, щоб зберегти
найцінніше – життя українців.
Ми надамо усій країні правдиву і відверту
інформацію про те, що думають наші співвітчизники, про злодійські оборудки чиновників і
олігархів, поміркуємо, що і як необхідно робити,
щоб змінити життя на краще.
Народна газета «МАЙДАН» надає можливість
кожному, хто небайдужий до долі України та її
народу, висловити свої думки без селекції і обмежень.
Руїну в нашому житті та душах буде подолано,
і це відбудеться завдяки нашому народу і нашому
«МАЙДАНУ»!
Редакційна група газети «МАЙДАН»
Фото
Украинские Новости
Уважаемый читатель!
У тебя в руках очередной номер первого, истинно
народного издания «МАЙДАН», созданного с помощью людей, поддерживающих Майдан как новое понимание идей человеческого развития и подлинного
народовластия.
Наша газета освещает жизнь Майдана во всех ее
проявлениях – физическом, ментальном, духовном –
в Киеве, в Украине и во всем мире.
Майдан для нас – это не часть изувеченного Крещатика. Майдан – это состояние души и духа, человеческая свобода и достоинство, взаимопомощь на пути
к цели.
А цель у нас одна: изменить Украину и все, что ее
окружает, к лучшему.
Нет различий между украинскими майданами в Киеве, Донецке, Луцке, Сумах, Херсоне. Все они выражают чаяния души украинцев и их реальные потребности. У антиМайдана нет души, туда не приходят по зову
сердца. Человек может там оказаться или за деньги,
или же обманом и манипуляцией. Майдан там, где
народ объединяется против несправедливой жизни и
олигархов, а антиМайдан – где поддерживают незыблемость олигархической власти.
Сегодня украинцы одинаково негативно воспринимают как антинародную власть, так и тех, кто ее олицетворяет. Ведь они нам не начальники, а наоборот,
это нанятые нами менеджеры.
Настоящая власть – это мы. Это наша земля и наша
страна, наши богатства и недра, и только за нами
должно быть последнее слово, как, их использовать,
а не за нанятыми нами же министрами.
Без изменения сегодняшней системы власти
жизнь не улучшится. Майдан сокрушил преступную
власть, но очередные власть имущие и запуганные
депутаты опять нас обманули, не выполнили требований народа.
В основе этих требований – обновление власти, во
главе которой должен стать наш народный Майдан,
представленный всеми слоями населения со всей
Украины.
В недалеком будущем майданов будет тысячи, в
каждом поселке и городке. Там будет сформулирована новая суть воли народа по каждой важной проблеме как отдельных социальных групп, так и всей страны, создана новая перспектива развития для каждого
украинца.
Власть, которая вчера была оппозицией, увеличивает налоги и требует платить за наш собственный
украинский газ втридорога! Так почему же мы терпим
олигархов – ведь это они все как один двадцать лет
богатели при всех правительствах и президентах ценой обнищания всего народа? Тем не менее сегодня
они, используя свои несметные богатства, полезли в
губернаторы, а наиболее циничные – в президенты,
даже не попытавшись покаяться.
Олигархи никогда ничего не теряют. Еще несколько
месяцев назад все они сотрудничали с ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АЗАРОВА – АРБУЗОВА и грабили Украину –
контрабанда, липовые тендеры, газ, энергия, уголь – а
теперь цинично заявляют, что они – единственная надежда и будущее Украины!
Нет, они уже стали прошлым Украины, только еще
не осознают, что их ожидает новая волна народной
справедливости – наш всеукраинский Майдан.
Майдан требует изменений.
Майдан – это каждый из нас.
Майдан не отступит, потому что уже и отступать некуда.
Мы решительно выступаем против развала страны
на сепаратистские куски, но не позволим псевдопатриотам, а в действительности – провокаторам, которые играют на руку агрессорам, разжигать вражду
между украинцами из разных регионов.
Мы против сепаратистских ярлыков, против использования лживой информации и неустойчивых
экзальтированных людей для разжигания братоубийственной войны.
Крым потерян из-за преступного неуважения некоторых представителей власти к населению полуострова, попыток запугать, заставить отречься от собственной истории. Люди были запуганы, спровоцированы и
буквально вытолканы из украинской юрисдикции.
Подобные попытки имеют место сегодня на
Востоке.
Донбасс – неотъемлемая часть Украины. Мы должны прислушиваться к требованиям жителей этого региона. Их немало, но ни одно из них не имеет даже
намека на сепаратистские действия. Мы четко разграничиваем провокаторов-сепаратистов и обездоленных людей, доведенных до отчаяния нищетой и
притеснениями от власти.
Эти люди должны быть услышаны.
Мы всячески поддерживаем миротворцев, которые
пытаются путем переговоров не допустить разжигания вражды, чтобы сохранить самое ценное – жизнь
украинцев.
Мы предоставим всей стране правдивую и откровенную информацию о том, что думают наши соотечественники, о воровских махинациях чиновников и
олигархов, подумаем, что и как необходимо предпринять, чтобы изменить жизнь к лучшему.
Народная газета «МАЙДАН» предоставляет возможность каждому, кто неравнодушен к судьбе Украины и ее народа, выразить свои мысли без селекции
и ограничений.
Руины в нашей жизни и наших душах будут уничтожены, и это произойдет благодаря нашему народу и
нашему «МАЙДАНУ»!
Народне видання «МАЙДАН» стало поперек горла
можновладців. Владі вже не потрібна підтримка
народу, тим паче що сам народ хоче її контролювати. У неділю 13 квітня на редакцію «МАЙДАНУ»
було скоєно напад і підпал. Знищено весь тираж
третього номера, частину підпалювачі вивезли, частину – спалили.
Журналісти і друкарі залякані, остерігаються співпрацювати з народним виданням. Матеріальна
шкода велика, а моральна – непоправна.
Але «МАЙДАН» не здається! Ми стояли, стоїмо і
стоятимемо на варті інтересів народу України!
Ми не загнемось – ба більше, «МАЙДАН» удвічі
збільшує свій обсяг. Тепер ми з вами спілкуємося
на 16 сторінках!
Ми разом, Україна – єдина!
Ми переможемо!
Слава Україні!
Редакционная группа газеты «МАЙДАН»
Патріоти
МАЙДАН – ЯК ОГОЛЕНИЙ НЕРВ
Наталія Прокоф’єва (Хмельницьк), викладач
англійської мови:
– Наш педагогічний колектив, та й узагалі кожна
родина на периферії живе тільки тим, що ми лягаємо
пізно ввечері та встаємо рано-вранці з новинами, а
після робочого дня з тривогою на серці біжимо додому – якомога швидше дізнатись, що відбувається на
Майдані та в країні. Звісно, усі не можуть приїхати на
Майдан. Треба комусь учити дітей, лікувати… Кожен
робить те, що може!
Мої родичі неодноразово приїжджали підтримати
Майдан. Сама приїхала сюди, до друзів, тому що наболіло, інакше мене не зрозуміють, і я сама собі того
не простила б, якщо не побувала б тут. Майдан – як
оголений нерв, немов совість, що болить, совість, яка
не спить! І він має бути, поки не запанує мир і спокій
на нашій землі!
Відчуваю, що при владі не ті люди, яким можна
було б віддати всі повноваження, забути про тривоги
і не хвилюватись, що все буде зроблено правильно.
Більшість з тих, що й були при владі, залишилися…
ВЛАДА БЕЗДІЯЛЬНА І ДІЛИТЬ ПОСАДИ
Олександр Кононко (Обухів), 24-та сотня,
на Майдані з перших днів:
– Єдине, чого ми досягли, – усунули від влади
Януковича і донецький клан. Але, виходить, привели до влади дніпропетровський. Отже, Майдан своє
завдання фактично іще не виконав. Була заява Яроша, що ми стоятимемо до останнього і вдаватимемось до сильніших дій, бо нас уже не чують. Насамперед необхідно захистити Донецьк і Харков.
Сьогодні влада бездіяльна – там займаються тільки майбутніми виборами і ділять посади. Ми ж сидимо і чекаємо, поки в Києві буде те саме, що й у
Слов’янську. Влада має вжити всіх заходів, аби зберегти територіальну цілісність країни. Насамперед,
на мою думку, необхідно замінити Авакова, тому що
вже неодноразово він проявив себе не найкращим
чином. Наприклад, у Донецьку заявив, що міліція не
повинна втручатися, чинити спротив. Вважаю, що він
просто продає нашу Україну. Крім того, ми можемо
завдяки люстрації примусити повернути в казну кошти, які були вкрадені свого часу. Влада і цього не
хоче робити, бо й сама крала, а ворон, як кажуть, ворону око не виклює. Тоді як вона повинна бути разом
з народом, а не набивати свої кишені.
МАЙДАН | КВІТЕНЬ 2014 | НАРОДНЕ ВИДАННЯ
МАЙДАН ЗАВЕРШИТ НАЧАТОЕ –
СИСТЕМА БУДЕТ РАЗРУШЕНА
В древности один великий мудрец, слушая
в суде одну из сторон, закрывал одно ухо,
чтобы другим слушать другую сторону.
Мы, конечно же, не ожидаем от украинской
власти мудрости, но должно же быть хотя
бы чувство самосохранения! Увы…
Чем отличается разведчик от шпиона?
Казалось бы, жуткий урок. Нормальный человек
заказал бы внукам и правнукам «так поступать». Но
это нормальный человек. Законы власти не подлежат
нормальному осмыслению. Судите сами. Пару-тройку месяцев назад западные области, доведенные до
крайности, массово заявляли об отказе подчиняться
киевским властям, перечислять деньги в госбюджет,
ликвидировали и захватывали органы власти… Оппозиция всячески одобряла и поддерживала подобные действия «активистов», называла губернаторов и
представителей госадминистрации «гауляйтерами» и
обещала вовсе уничтожить институт госадминистраций. «Местное самоуправление – единственная и достаточная власть на местах», – утверждала оппозиция.
И что же теперь?
Детская болезнь правизны
Став «новою владою», вчерашняя оппозиция посадила в кресла своих «гауляйтеров» (использую терминологию самой оппозиции). Вполне естественно, что
на волне революционного подъема воодушевленные
недавними событиями, когда – героям слава! – массово сметались неугодные народу «гауляйтеры», те же
граждане той же страны, правда, живущие восточнее
вчерашних «активистов», заявили, что им так же, как
и ранее «активистам», не по душе эти самые «гауляй-
ция – противоположность унитарности. «А Україна –
то унітарна країна!» И когда спрашиваешь, кто это
утверждает, – отвечают: «Националисты!» Но в унитарной стране не может быть националистов, как не
может быть палитры из одного цвета. Или национализм, или унитарность, или постное, или скоромное –
что-то одно. Это как про усопшего Березовского в
бане – или трусы наденьте, или крест снимите.
Это бранное слово «федерализация»!
Именно федерализация не позволяет в единой
стране одной части населения подчинить себе другую и разгореться бесконечным спорам о том, чья
история «лучше». Такое государственное устройство
позволяет, сохраняя самобытность всех субъектов
(а не объектов, как сегодня в Украине), обеспечивая
психосоциальний и эмоциональний комфорт каждому, заниматься созидательным трудом на благо
государства. Противниками, вне всякого сомнения,
являются все те, кто не видит иного государственного устройства, кроме существующего в данный
момент. Именно нынешнее положение дел позволяет десятилетиями сидеть на народной шее одним в
парламенте, другим – в Администрации президента,
третьим – в прочих кормушках… Именно они боятся – и совершенно справедливо! – федерализации
государства, когда не получится прятать под столом
«руки, которые не крали», потому что до них будет
намного ближе, чем до Киева, и все годами наработанные схемы рухнут.
Похоже, даже простейшие организмы выгодно отличаются от «нової влади» именно по этой характеристике.
Утратив по глупости и дурацкому принципу «власть
должна быть сильной» часть территории, власть имущие так и не уразумели, что сила без ума – беда для
ее обладателей. Имей власть ум прислушаться к абсолютно естественному желанию людей чувствовать
себя хозяевами своей жизни, никаких «зеленых человечков», а тем более оккупаций, в помине бы не
было. Все, чего хотели крымчане, укладывалось в три
пункта: говорить на родном языке; в Симферополе, а
не в Киеве решать, как использовать заработанные
ими деньги; в Симферополе, а не в Киеве, решать, кто
должен управлять (а не править) в Крыму. Это, что ли,
сепаратистские проявления?!
Политика от Федоры
То, что произошло далее, – непрекращающаяся
годами боль. Рвали не страну – рвали семьи, жизни
людей. Рвали по живому. И не валите все на соседей –
мол, берут без спросу то, что плохо лежит. В данном
случае «лежало» из рук вон плохо. Даже посуда ввиду
плохого обращения убежала от Федоры, которой ума
не хватало быть рачительной хозяйкой. Но в сказке
Федора сообразила взмолиться и пообещать убегающему инвентарю создать условия, приемлемые для
сосуществования, а в нашей действительности украинские ФедОры «включили заднюю», когда вопрос
был уже закрыт, и, похоже, навсегда.
3
Фото
Украинские Новости
Украинцы должны воспользоваться историческим шансом изменить государство
теры». Реакция «влады» впечатлила даже видавших
виды. Преодолев Рубикон властных порогов, перейдя
буквально по телам «активистов» из оппозиции в кабинеты власти, эти люди вдруг изменили свои взгляды на диаметрально противоположные. Все, что вчера
расценивалось как геройство, достойное восхищения
и подражания, сегодня стало уголовно наказуемым.
Обратная сторона власти
Граждане Украины без масок, щитов и палок (об
оружии вообще молчу), не избивающие прокуроров,
не пугающие автоматом и ножом депутатов на сессиях, не полившие даже водой ни одного губернатора-«гауляйтера», начали роптать. Их припугнули –
ропот стал громче. На них начали давить, кого-то задержали и увезли куда-то – ропот перерос в открытый
протест. Такое впечатление, что во власть приходят
одни второгодники, те, кому уразуметь что-либо с первого раза – труд непомерный. Их главное правило –
«повторение – мать учения». Так неужели нас ждет
«закрепление» уроков Майдана? Неужели кабинет
«проФФесора», который не видел и не слышал Майдан, теперь занят таким же слепым и глухим инвалидом? Не сомневайтесь: Майдан вылечит и эту патологию. Народ, как и бумага, все стерпит и все переживет.
И это не нас, а «инвалидов» ждет закрепление уроков
Майдана, если у них не откроются уши и не откорректируется зрение.
может опираться государство, ставшее мачехой? Дети,
оказавшиеся неродными, разбегутся кто куда. Кто замуж в другую семью, кто просто подальше, куда глаза
глядят.
Не семья, но «Воронья слободка»
Так вышло, что «семьей единой» народ сегодняшней Украины никогда не жил. Так вышло, что сегодняшнюю Украину образуют люди, имеющие разную
историю, традиции, праздники, религии, разных героев. Вместо того чтобы гордиться таким многообразием и извлекать пользу из того, что множество культур, собранных под одной крышей, делают богаче
каждого в этой семье, стараниями убогих политиков
и подпевающих им недоумков Украина скатилась к
пещерному варварству в попытках уничтожать «чужих богов».
Или крест сними, или трусы надень
Людям навязали какие-то ярлыки на подмену понятий, отчего жизнь превратилась в какой-то фарс. Ну
почему совершенно политкорректное слово «федерализм» приобрело ругательный оттенок, и за него
скоро будут давать срок? Какую крамолу немыслимую
сегодняшние мракобесы увидели в принципе устрой-
НАРОДНА ПЛАТФОРМА
[email protected]
Основы государственной педагогики
Как объяснить всем этим слугам народа, что в одной и той же семье нельзя за одни и те же поступки
тех детей хвалить, а этих – наказывать. Золушкой быть
обидно и не хочется, мачехе, воспитывающей детей
таким образом, рассчитывать на любовь не приходится. Поэтому на какую любовь и на какой патриотизм
ства успешнейших стран мира? На чем основаны их
детские страхи? Именно детские – поскольку при попытке понять, откуда взялось такое отношение к ни
в чем не повинной федерализации, выясняется, что
им с детства внушалась мысль о том, что федерализа-
Найди десять отличий
Кто из предпринимателей не знает, что конвертационные центры как работали, так и работают? Кто
назовет хоть одну закрытую «новою владою» копанку? Что вообще изменилось с приходом этих «правдоборцев»? Могу сказать: поменялись, а во многих
местах просто вернулись на насиженные места чиновники; реанимированы отмененные Януковичем
драконовские законы; с легкой руки расторопного
Коменданта созданы и продолжают создаваться во­
оруженные отряды боевиков; теперь люди в балаклавах могут вломиться в банк и быть освобожденными после задержания через пару часов; можно для
усмирения «восточных сепаратистов» послать полк
из западного региона, что, безусловно, способствует
сплочению нации… Много чего нового теперь можно – только кто назовет «десять отличий» к лучшему?
Кто боится свободы в сердце
К лучшему изменилось отношение народа к себе
самому. Кому бы раньше пришло в голову, что сосед
может, попрощавшись с семьей, пойти «до конца» за
право бить свободным? И это свобода не от казнокрада, взяточника, мента или всей системы. Это – свобода воли, свобода мыслить. А если у человека есть
свобода мыслить, то он уже не баран в стаде, ведомый пастухом. Свобода там, где раньше был страх, – в
сердце. И именно этой свободы в сердце, как сказал
наш великий земляк и современник Любомир Гузар,
власть боится больше, чем голодного бунта. Эта боязнь может толкнуть власть на преступление подобно
тому, как толкает на преступление труса и подлеца,
когда он сталкивается с тем, кто сильнее и умнее его.
Наша задача – не дать власти пойти на это преступление ни на Востоке, ни на Западе НАШЕЙ страны.
Мы не должны быть пособниками власти, когда она
расправляется с людьми, отстаивающими свои права,
когда пытается провести очередной фарс под названием «выборы», когда стремится сохранить опостылевшую систему. Майдан завершит начатое – система
будет разрушена. Украина и украинцы достойны лучшего не только будущего, но и настоящего.
Патріоти
«СВОБОДА» ОСТАВИЛА МАЙДАН
БЕЗ ЕДЫ
Жанна (Дніпропетровськ), завідувач кухні,
на Майдані зі своїм батьком третій місяць:
– Первое время наши склады были забиты продуктами, но, к сожалению, «Свобода» вывезла продукты с центрального склада еще месяц назад. Мы
существуем на то, что приносят люди. Против Правого сектора сейчас идет информационная вой­
на. Говорят, что на Майдане избивают людей, но в
действительности ничего подобного нет. Некоторые
переодеваются, чтобы под видом Правого сектора
устраивать провокации, разбои или грабежи. Безусловно, мы пытаемся с ними бороться. Узнать их очень
просто: достаточно пообщаться – и сразу становится
понятно, кто есть кто.
Всех, кто живет на Майдане, видно по лицам – у
них по-особому горят глаза. Мы тут, чтобы защитить
Украину, сохранить ее целостность и не разбивать на
«бандеров» и «не бандеров», на Восток и Запад. Я из
Днепропетровска, и уверяю, что никаких фашистов,
бандитов и «бандеров» здесь не было с первого дня.
Журналисты должны приходить так же, как и вы, и
брать интервью непосредственно у тех, кто живет на
Майдане, а не у кого-то со стороны, чтобы не публиковать информацию, не соответствующую действительности.
УКРАИНСКИЙ НАРОД ГОТОВ ВОЕВАТЬ
Тейюб (Азербайджан), на Майдані з грудня
2013-го:
– Я на Майдан прилетел не один, нас много. Мы
тут, чтобы поддержать украинский народ, их волю, и
готовы за это идти до конца. Должно быть так, как
хотят люди, а не иначе. Я не вижу разницы между нашими народами. Народ везде одинаковый. Да, нам
живется лучше, чем вам. Мы и не думали, что здесь
может случиться братоубийство, что не исключен захват со стороны России.
Что дальше? Что будет с Украиной? Кто следующий? Их надо остановить здесь. Земли уходят. Давайте пойдем к этим депутатам, мизинчик кому-нибудь чуть-чуть порежем и посмотрим, больно будет
или нет. А земли уходят – им наплевать, им не больно.
Как это понять? Польша скажет – это мое, Румыния
скажет – то мое… Значит, Украины нет, так получается? Чего они сидят и ждут?
Да, сейчас украинская армия слабая. Но готов воевать украинский народ. Мы будем тут до тех пор,
пока не станет так, как хочет народ. В одной украинской песне, которая мне очень нравится, есть такие
слова: «Сам не знаю, де загину». Неважно, где я умру,
но я умру за справедливость.
4
МАЙДАН | КВІТЕНЬ 2014 | НАРОДНЕ ВИДАННЯ
МАЙБУТНЄ Є!
ЗА НЬОГО ВАРТО
БОРОТИСЬ!
Жінки не будуть народжувати, якщо не
впевнені у майбутньому. Минуло 50 днів
відтоді, як владу в Україні одноосібно очолив
Олександр Турчинов, якого народні депутати
України обрали Головою Верховної Ради
України та одночасно поклали на нього
виконання обов’язків Президента України.
Майже негайно розпочався на Україну величезний
зовнішній тиск та військова агресія з боку Російської
Федерації. На Сході почались сепаратистські виступи,
які дестабілізують ситуацію в Україні.
У кожного свідомого українця виникає питання: чи
можна було цього уникнути? Чи міг президент та уряд
запобігти чисельним проявам сепаратизму на Сході
України взагалі та в Донбасі зокрема? Відповідь
ствердна – так, міг, більше того, зобов’язаний був це
зробити. Отже, розглянемо, як саме це потрібно було
робити і, до речі, ще не пізно зробити сьогодні.
Кілька слів про історію Донбасу та Сходу України.
На початку 1920-х років чисельність населення Донбасу була незначною, наприклад, у 1924 році у Донецьку (тоді Сталіно) мешкало 64 тисячі осіб і не було
водогону.
Після громадянської війни чисельність населення
значно зменшилась.
Що ж потім призвело до раптового зростання кількості населення Сходу України і коли це сталося?
Зростання чисельності населення в Донбасі відбулося внаслідок індустріалізації. Найняті Сталіним
американські інженери, конструктори та архітектори
обрали саме цей регіон для початку поетапного розвитку промисловості України.
Через наявність природних та енергетичних ресурсів Донбас став унікальним середовищем для
розвитку промисловості всього СССР майже з нуля.
Зі Сполучених Штатів Америки каравани кораблів
везли обладнання для будівництва найбільших підприємств Донбасу, Харківської, Луганської, Запорізької областей.
Перелік дуже великий – це і Дніпрогес, і шахти, і
найбільші машинобудівні заводи, і Харківський танково-тракторний завод, і Луганський тепловозобудівний, і Запоріжсталь, і Азовсталь… Взагалі, уся сучасна
промислова основа Сходу України виникла завдяки
американській «технологічній ін’єкції» у 20–30-х роках минулого століття.
Харків став інженерно-технічним центром не на
пустому місці, і не тому, що хтось так вирішив, – цьому
сприяла технологічна необхідність розвитку промисловості СРСР, обґрунтована найкращими інженерами
США фірми Albert Kahn, Inc.
Під час Другої світової війни ці підприємства були
евакуйовані у Росію, за Урал, а потім повернуті в
Україну.
Тут, в центрі індустріалізації, було продуктове забезпечення, житло, і сюди почали їхати люди з усіх
регіонів СРСР та України. В останні роки існування
СРСР (1989) чисельність населення Донецької області
складала 5 311 781, Харківської – 3 174 675, Луганської – 2 857 031 та Запорізької – 2 074 018 осіб.
Загалом – 13 417 505 осіб.
Так виникли сучасний індустріальний Донбас і
Схід України, які без промислового виробництва і
постійного оновлення промислового парку існувати
не можуть взагалі.
За останні 25 років чисельність населення цього
НАРОДНА ПЛАТФОРМА
[email protected]
регіону зменшилась на 2 263 160 осіб. Ті, хто виїхав
на постійне місце проживання до США та Європи,
не враховані у цьому переліку бо, як правило, ніхто
не виходить з українського громадянства офіційно.
Втрачено великі підприємства, шахти, цілі міста… Це
результати війни проти народу України.
Ця війна сьогодні дійшла до своєї фінальної фази.
Вибір у тих, хто проживає на Сході України, насправді не дуже великий – або розтягнути той фінал на
декілька років страждань та пошуку виходу із становища, або розпочати відновлення життя та реіндустріалізацію Донбасу.
Що потрібно Росії від Донбасу? Насправді – нічого,
крім людських ресурсів, бо утримувати безкраї простори Сибіру вже просто нікому. Розвивати Донбас
Росія не має чим, та й нема такої потреби, адже для
розвитку виробництва потрібні ринки збуту, а щоб
були ринки збуту, потрібні надсучасні технології, яких
у Росії теж нема. І потягнуться вимушені переселенці
на Далекий Схід та до Сибіру, а ще колись розчиняться у хвилях великого Китаю.
Інший шлях, і єдиний позитивний сьогодні, – термінова реіндустріалізація Донбасу та Сходу України. За
останні двадцять років Донбас та Україну очолювали вихідці з Донбасу, які не дбали про комплексний
розвиток ані свого регіону, ані Сходу України. І нова
влада, отримавши майже зруйнований регіон, мала
негайно і чітко повідомити всім громадянам України,
у тому числі мешканцям Сходу, про початок реіндустріалізації Донбасу.
Рішення суто політичне, бо іншого шляху забезпечити розвиток 10 мільйонів людей просто не існує. І
позитивний результат може бути досягнутий лише в
тому випадку, якщо раптом у Донбасі з’явиться декілька надсучасних потужних підприємств (наприклад, на
кшталт автомобільних заводів «Форд» у США) або в
разі відновлення суднобудівної промисловості у Миколаєві. І ще є багато чого, що ми зможемо отримати
лише у США, бо Європа не буде створювати собі конкурента під боком, а російський ВАЗ нам і задарма
не потрібен.
Виконувач обов’язків президента України у вільний
від ловлі «зелених чоловічків» час та прем’єр-міністр
України Арсеній Яценюк мали б оголосити «рамковий» план дій для Сходу, який не треба розробляти
до гвинтика, бо поки вони його складуть, Схід України
піде довгим шляхом Придністров’я, а я не бажав би
своїм співвітчизникам такої долі.
Тож крок перший, який треба було зробити ще
наприкінці лютого 2014 року, – запросити до Києва
представників малого та середнього бізнесу Сходу,
саме тих бізнесменів, які будуть здійснювати індустріалізацію-2 у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Конференція в палаці
«Україна» та зустріч з в.о. Президента та прем’єрміністром України була б знаковою для всіх учасників
і для України в цілому. Там слід було б сповістити про
світле майбутнє, а саме про такі заходи:
1. Індустріалізація-2 у Луганській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській областях.
2. Будівництво таких підприємств, як Краснодонський завод побутової техніки, Свердловський завод
малої авіації, Северодонецький завод «Хімавтоматика», Ровеньківський золотодобувний завод тощо (головне – щоб усі міста почули про імовірне майбутнє).
3. Масштабне інвестування підприємств у Луганську (патронного, акумуляторного заводів тощо).
4. Відновлення роботи шахт, закритих Ахметовим
та Януковичем у 1998–2003 рр.
5. Збільшення видобутку газу в Харківській області
і широке залучення акціонерного капіталу всіх присутніх: газова галузь, яка перетворилась на бізнес
можновладців, має стати народною.
6. Створення представниками малого та середнього бізнесу відкритого реєстру ресурсів та залучення
фахівців і робітників до роботи на зазначених підприємствах.
7. Регулярне проведення зборів робітників та інженерів, запровадження професійного навчання новим
технологіям та підготовка людей до роботи в нових
умовах.
Це був би справжній діалог влади зі Сходом, і
Україні таким чином вдалося б уникнути спекуляцій
північного сусіда, який у своєму оці колоди не бачить,
а переймається внутрішніми проблемами України.
Жодна розвідувально-диверсійна група не зможе захопити жоден райвідділ, якщо населення підтримує владу, знає свою мету і що ця мета є цілком
реальною. На превеликий жаль, керівники України
забули про те, що треба розповідати людям про їхнє
майбутнє. Це нехтування долею людей і прояв неповаги до них звело в могилу не одну владу протягом
усієї історії людства.
Так само треба назавжди зняти питання газового
майбутнього України, бо не газом єдиним живе людина. Уряд може офіційно повідомити, що запаси газу
в межах відомих родовищ на Харківщині становлять
75 млрд кубометрів, а перспективні прогнозні запаси газових ресурсів сягають 800 млрд кубометрів. В
умовах, коли вартість російського газу стане неконкурентоспроможною, Харківська область може стати головним постачальником природного газу для
хімічної промисловості України. До речі, у той час,
коли Газпрому ще не було, саме Харківська область
(разом із Львівською) забезпечувала постачання газу
до Москви.
Про все це треба говорити з народом України. Тоді
будуть не страшні «зелені чоловічки».
МИ ВЕДЕМО САМІ
ла: «То мова Української РСР!» Люди просто не розуміють, хто насправді є націоналістом і що таке
націоналізм.
Фото УНИАН
Розвиток Донбасу – це не вибір на користь Росії
Патріоти
МАЙДАН ЗАСТАВИТ ДУМАТЬ НЕ О
КОШЕЛЬКЕ
Тетяна (Київ), у декретній відпустці, на
Майдан приходить із сім’єю:
– Душа болит за тех, кто на Востоке Украины. У меня
там много друзей. Мы знаем, что далеко не все хотят
оказаться в составе России. Есть такие, кто хочет, но
толком объяснить, почему, не могут, у них нет твердой
позиции – одни какие-то заученные фразы. Обидно
за тех, кто остался в Крыму. Медики на этой неделе
получили зарплату в четверть от той, которая у них
была, и пока никто ничего хорошего им не обещает.
Санатории закрываются…
Сложно также сказать, хорошая или плохая новая
власть. Когда над головой «рука брата старшего», нелегко управлять страной, тем более в данной ситуации. Пока я не вижу достойной кандидатуры на пост
президента страны, которую можно было бы поддержать. Какие-то изменения будут, но Майдан должен
дождаться реальных шагов нового действующего
президента. Майдан – это некая сила, которая может
заставить власти подумать о народе, а не только о
собственном кошельке.
Андрій Н. (Київ), Юрій С. (Тернопіль),
Андрій К. (Київ), друзі, активісти Майдану:
Юрій: Ми – не відомі кияни, тобто це означає, що
ми ні за ким не йдемо і ведемо самі.
Андрій: Із самого початку щонеділі ми на Майдані.
Головна наша мета – змінити систему нашої влади.
У владі не повинно бути олігархів. Двадцять років
вони керують країною і нічого для країни не роблять.
Люди навіть не розуміють, навіщо голосують за олігархів. Більшість виборців боїться націоналістів, але
націоналістичний український рух немає нічого
спільного з нацизмом. Він проти расизму, усі в країні
мають бути рівними, тут не може бути жодної аналогії з гітлерівською Німеччиною.
Андрій: У нас мало хто насправді знає, що таке
націоналізм. Націоналістів бояться ще з радянських
часів. Моїй мамі казали, що вона націоналістка, бо
спілкується українською мовою, а вона відповіда-
МАЙДАН | КВІТЕНЬ 2014 | НАРОДНЕ ВИДАННЯ
5
«БУРЕМНА УКРАЇНА» (1917–1920)
І СИТУАЦІЯ МАЙЖЕ 100 РОКІВ ПО ТОМУ
Коли аналізуєш події сьогодення, то
виявляється, що вони аналогічні тим,
які відбувалися на території сучасної
європейської країни майже століття тому
назад, у 1917–1920 рр., і які отримали назву
«Українська революція».
Йдеться про період розвалу Російської імперії і
спроби формування незалежних національних республік, патріотичні сили яких сприйняли нову ситуацію
як можливість створення власних державних структур. Не залишилася осторонь і Україна, де відбувалися
аналогічні процеси.
Характеризуючи тогочасне становище на українських теренах, член-кореспондент НАН України Валерій Солдатенко цілком слушно відзначив: «В історії
кремлівське керівництво ноги б мило за глобальну
концепцію у міждержавних взаємовідносинах, але в
ті часи його було оголошено «українським буржуазним націоналістом»). Тож будь-які спроби щодо хоча
б певної незалежності України зустрічав багнетами
навіть новий російський Тимчасовий уряд.
Не змінилося таке ставлення до України і за нової влади – радянської, зокрема під час підготовки
та підписання Брестського миру Росії з державами
Четвертного союзу (Німеччиною, Австро-Угорщиною,
Туреччиною та Болгарією) на початку 1918 р., коли
обговорювалися умови припинення військового протистояння між вказаними сторонами.
Зокрема, згідно 6-й статті договору Росія зобов’язувалася визнати право українського народу на самовизначення і законність Української Центральної Ради
Молебень на Софійській площі в Києві з нагоди проголошення
Акту Злуки УНР і ЗУНР
кожного народу періоди піднесень, стрімких злетів
нерідко змінюються стагнаціями, болючими падіннями. Після серйозних невдач і прикрих поразок наступають часи торжества національної ідеї, могутніх
проривів, що ведуть до вершин соціального прогресу.
Не є винятком у цьому плані й історія українського народу. Тим-то кожен крок минулого досвіду однаковою
мірою повчальний і цінний для нинішнього покоління
українства, якому на зламі ХХ–ХХІ ст. долею призначено нести естафету». Без жодних сумнівів, якраз нам і
випала доля приймати цей символ, але не слід відкидати історичний досвід попередників.
Тож спробуємо проаналізувати події столітньої
давнини, щоби не ставати знову на ті самі граблі і не
конструювати власний велосипед у сьогоднішній досить складній ситуації.
У той період відомий політичний діяч і письменник
Володимир Винниченко, який констатував, що українську історію не можна читати без брому (для заспокоєння психологічного стану), виділив чотири доби у
розвитку тогочасної Української революції:
• доба Центральної Ради;
• доба Гетьманщини;
• доба Директорії;
• доба Отаманщини.
Ключовим моментом першого із вищеназваних
періодів стала декларація від 7 листопада 1917 р.
тексту Третього Універсалу, в якому проголошувалося створення Української Народної Республіки у федеративному зв’язку із новою Російською державою
(нині голові Центральної Ради Михайлу Грушевському
справляють йому похорони і записують до національних святців». Як писав ще Тарас Шевченко: «Думи мої,
думи мої, лихо мені з вами».
З цього приводу ще раз процитуємо вищезгаданого Володимира Винниченка: «Правда, ми всі – дитяча
нація. Ми щойно вилупились, і на нас ще тільки жовтенький пушок державності в куточках дзьобиків, ще
цілком свіженькі заїди, і як часом і смішно, і сумно,
коли стане пухнате, з заїдами створіннячко бойовим
півнем, напинається, кричить і наїжує свій жовтенький
пушок…
А з Півночі вп’ялися в ту власть і ні сантиметр не
хочуть упустити. Розбитий, безсилий, нікчемний паралітик люто вчепився задубілими централістичними
пальцями за «єдіную нєдєлімую» власть і з тупою злістю не пускає. Мало того, що плюється, ще силкується
Українська маніфестація в Києві. Літо 1917 р.
весь Петербург»). Це що, нові аналогії сьогоднішнього
«щасливого майбуття»?
Але і цей «щасливий час» скінчився вищезгаданими періодами Директорії та Отаманщини, про які
відомий політик та землевласник Євген Чикаленко
писав так: «Не знаю, як в інших місцевостях, а у нас
і в сусідніх селах майже скрізь наверх повипливало
отаке сміття, такі шахраї, що поверталися з міст, де
служили в поліції, жандармами тощо і повставали
провідниками народу, бо у щирість інтелігенції народ не вірив… Взагалі у нас по селах старші чесніші
селяни притихли перед молодшими, що поверталися
з фронту і принесли новий дух, нові етичні поняття;
вони майже одверто крали не тільки у панів та жидів,
але і у своїх же селян, а коли ті обережненько докоряли їм за се, то вони нахабно кричали: Я на фронті
Під час проголошення Декларації Директорії УНР 1918 року
на території України, негайно вивести з української
території формування Червоної гвардії, припинити
будь-яку агітацію й пропаганду проти уряду і громадських установ Української Народної Республіки.
Інші умови договору торкалися військовополонених, відмови від відшкодування воєнних збитків та
втрат, встановлення консульських, дипломатичних та
економічних відносин тощо. Але невдовзі, у листопаді
того ж 1918 р., за постановою Всеросійського ЦВК
РРФСР договір було анульовано в односторонньому
порядку.
Чи не прослідковується відсторонення сучасного російського керівництва від гарантування територіальної незалежності України у зв’язку з відмовою
її від ядерної зброї згідно з Будапештською угодою
або з підписаним ще за часів Леоніда Брежнєва (до
речі, українця за паспортом) Гельсінським договором
про незмінність кордонів сучасних європейських
країн після Другої світової війни? З нашої точки зору,
такі досить дикі, як на сьогодні, дії «слона у посудній
лавці» мають місце, як і у перші десятиліття ХХ ст.
Але трагічні криваві події тих часів привернули
увагу до ще одного нюансу вітчизняної ментальності, на який звернув увагу ще Михайло Грушевський: «Українці найкраще уміють ховати. Вони великі
майстри в сім і вкладають у похоронні церемонії всю
душу. Але підтримати за життя, в боротьбі, котрі ведуть до останнього найбільш енергійні і віддані загалу люди, не їхнє діло, вони тримаються гасла «Моя
хата с краю», займають нейтралітет і вичікують, хто
кого переможе: свій чи чужий, і, коли свій поляже,
здискредитувати нас, ще пускається на провокації».
Тож у контексті цієї публікації – «нарочно не придумаешь», як кажуть наші «брати-слов’яни».
Окрім того, українська політична верхівка тоді просто не встигала вчасно й адекватно реагувати на нагальні запити революційного процесу, що й призвело
до її краху та встановлення гетьмнської влади Павла
Скоропадського за допомогою німецького військового контингенту. Але у цьому були й певні вигоди для
широких верств – у першу чергу побутового характеру, про що писала тоді відома письменниця Теффі, яка
вирвалася із революційної, але голодної Росії:
«Киев! Вокзал забит народом и весь пропах борщом. Это новоприезжие в буфете приобщаются к
культуре свободной страны. Хлебают сосредоточенно,
высоко расставив локти, не то как бы паря орлом над
добычей, не то защищая ее острием локтей от постороннего посягательства. Что поделаешь! Разум говорит, что мы здесь в полной безопасности, что борщ
твой неотъемлемая твоя собственность и права твои
охраняются железной немецкой силой. Знаешь ты все
это твердо и ясно, а вот подсознательное твое ничего
этого не знает и расставляет твои локти и выпучивает
глаза страхом: «А вдруг через плечо протянется неведомая гнусная ложка и зачерпнет для нужд пролетариата…»
Весь мир (киевский) завален, перегружен снедью.
Из всех окон и дверей – пар и чад. Магазины набиты
окороками, индюками, фаршированными поросятами.
И по улицам, на фоне этих фаршированных поросят
tout Mocou et tout Peterbourg» (франц.: «вся Москва і
кров проливав, а ви тут багатства збирали!.. За скільки
років війни вони відвикли від мирної праці, розпаскудились, озвіріли, вбиваючи людей і грабуючи з дозволу начальства в завойованому краю, тому вони й вибирали на своїх провідників людей, що вміли добре
шахруювати здавна і мали на це свій досвід».
Тоді, на початку ХХ ст., Українська революція закінчилася поразкою і зцементованістю на просторах
Радянського Союзу старих імперських геополітичних
норм упродовж багатьох десятиліть, відродити які
відчайдушно намагається «нова Росія». Відомий історик Іван Лисяк-Рудницький з цього приводу писав:
«Нема сорому в тому, щоб бути переможеним у боротьбі за свободу. Навпаки, така поразка може стати
рали люди, причому не лише для себе! Тож дивіться,
виборці, хоча б на цей раз, після всього, що відбулося,
не оберіть так, щоб потім шкодувати.
МАЙДАН ТВЕРДИЙ У СВОЇХ ПОЗИЦІЯХ
ня житлом тощо. Усього цього потребує та вимагає народ, тому він тут і зібрався. Не заради влади,
політиків та їхніх ігор – заради вирішення усіх своїх
болючих питань.
ЗАМОВЛЕННЯ ГАЗЕТИ
ДЛЯ ВАШОГО РЕГІОНУ
[email protected]
джерелом духовної обнови, що з нього черпатимуть
силу наступні покоління, продовжники цієї самої боротьби на новому історичному етапі».
Дай-то Бог, щоб нашому дитяті та в уста цей гіркий
історичний досвід, на який все ж слід звернути увагу і
не припускатися нових помилок столітньої давнини у
сучасних непростих і тривожних умовах, та пройти по
лезу бритви у хитросплетінні міжнародних взаємовідносин й досягання громадянського миру в першу чергу всередині українського суспільства.
Олександр Моця, член-кореспондент НАН України
Патріоти
НЕХАЙ БАГАТІ, АЛЕ ПО СОВІСТІ
Віталій Корж (Чернігівщина), народний
депутат України IV, V, VI скликань, активіст
Майдану:
– Я не проти олігархів і бізнесменів у владі, які чесно заробляють. Наприклад, Костянтин Жеваго з Полтавщини – народний депутат України, який контролює
холдингову компанію «АвтоКрАЗ». Він має прозорий
бізнес, платить гідну заробітну плату, на нього працюють справжні професіонали, прийняті не за якимись
партійними критеріями. Йому не байдуже, як ставляться до нього на Полтавщині.
Гідність повинна бути на першому місті, а не мільярди. Там, де люди живуть гідно, немає жодних підстав для сепаратизму. От з кого олігархи мають брати
приклад – нехай будуть багаті, але по совісті. Владу
можна критикувати! Але я раджу стати перед дзеркалом і спитати: хто обирав? Президента ж, наприклад,
не Москва прислала, і не з космосу він з’явився – оби-
Володимир (Івано-Франківськ),
підприємець:
– На Вербну неділю ми з донькою Ілоною приїхали на Майдан. Буваємо тут не так часто, як хотілося
б, але намагаємось підтримувати цей рух, прояв народної волі.
Дуже важливо, що з’явився Майдан як такий,
адже навряд чи сталися б такі глобальні зрушення
у політиці, уряді, соціальному і духовному житті людей нашої держави, якби його не було. Створення
Майдану – це дуже вагома і значима подія в історії
українського народу.
Майдан твердо стоїть на своїй позиції. Через його
силу можна вирішити всі важливі питання охорони
здоров’я, соціальної захищеності, будівництва доріг,
розвитку вітчизняного виробництва, отримання гідної заробітної плати та пенсій, освіти для молоді,
спортивного та культурного розвитку, забезпечен-
6
МАЙДАН | КВІТЕНЬ 2014 | НАРОДНЕ ВИДАННЯ
УКРАИНА: ХРОНИКА
САМОПРОВОЗГЛАШЕННЫХ
РЕСПУБЛИК
Прошло около 10 дней с того момента,
как в СМИ стали появляться сообщения
о появлении Донецкой, Луганской и
Харьковской народных республик. А
несколько дней назад появилась и Одесская
народная республика.
Некоторым экспертам провозглашения подобных
республик напомнили события 1917–1918 гг., когда
во множестве уездов и волостей России объявлялись
советские республики со своими армиями и даже дипломатами. Ну а пока вот краткая хронология событий
создания «новой государственности» за первые две
декады апреля.
7 апреля протестующие, накануне захватившие
здание Донецкой областной государственной адми-
Владимиру Путину с просьбой ввести в регион миротворческий контингент. Эксперты отметили, что конфликт пошел по пути событий начала 1990-х годов в
СССР, когда аналогичным путем появились такие самопровозглашенные республики, как Приднестровье,
Абхазия и Южная Осетия.
8 апреля рано утром была провозглашена Харьковская народная республика, однако дальше декларации и заявлений в СМИ дело не пошло. В то же день
было сформировано Народное правительство Донецкой народной республики, которое выдвинул Народный совет республики.
10 апреля аналогичную народную республику провозгласили в Луганской области те, кто еще 6 апреля
захватил комплекс административных зданий (СБУ и
областное управление Нацбанка Украины) в Луганске.
Краматорске, Красноармейске, Константиновке. Так
же захватывались здания местных органов власти в
городах и поселках. На захваченных зданиях вместо
украинского флага вывешивалось знамя ДНР. На сторону ДНР перешли подразделения «Беркут» Донецкого региона. В городах стали сооружать баррикады, а
на въездах в город – блокпосты самообороны. В тот
же день в Харькове состоялись акции протеста против
киевских властей, которые завершились избиением
сторонников Евромайдана и активистов Правого сектора.
13 апреля сторонниками ДНР захвачены административные здания в Мариуполе. Местный городской совет распущен на перевыборы. Сторонники
республики захватили административные здания в
Снежном, Артемовске, Енакиево. Утром в пригороде
Фото
Украинские Новости
ЗАМОВЛЕННЯ ГАЗЕТИ
ДЛЯ ВАШОГО РЕГІОНУ
7 апреля обнародована декларация о суверенитете Донецкой народной республики
нистрации, обнародовали декларацию о суверенитете Донецкой народной республики (ДНР). При этом
уже существовал символический проект в виде некой
общественной организации под названием «Донецкая республика». Такой социокультурный проект появился еще в 2012 году в Москве. Ну а знамя и символику Донецкой республики использовала с конца
1990-х годов общественная организация «Донецкая
Русь».
Главной целью создания Донецкой народной республики на ближайший месяц стало проведение
11 мая местного референдума о статусе региона. При
этом новые власти обратились к президенту России
сала и исполнила местная рок-группа «День Триффидов». В Киеве власти объявили антитеррористическую
операцию для разоружения боевиков в Донецкой и
Луганской областях.
15 апреля – первый день объявленной антитеррористической операции. На законсервированный
аэродром в Краматорске высажен вертолетный десант. После конфликта с местными жителями его
эвакуировали с территории заблокированного аэродрома. Над городами Донбасса летают реактивные
истребители и самолет фоторазведки ВВС Украины.
На низкой высоте Славянск, Краматорск и еще ряд городов и поселков регулярно облетают вертолеты ВВС
Украины. В поддержку ДНР выступили на митингах в
Торезе, Кировском и Шахтерске.
Бывший глава Луганского областного апелляционного суда Анатолий Визир объявил себя президентом Юго-Восточной Украины и объявил о будущем
переходе региона на расчеты в рублях. Он призвал
силовиков региона не подчиняться Киеву и не мешать
процессам федерализации и демократизации.
16 апреля утром под Краматорском к представителям армии ДНР перешли экипажи шести единиц
бронетехники из 25-й аэромобильной бригады ВС
Украины (Днепропетровск). Часть бойцов отпущена
домой, часть осталась в Славянске и Краматорске,
бронетехника изъята для сил самообороны республики. В Донецке бойцы армии ДНР взяли под контроль
здание городского совета и мэрии. Флаги ДНР были
подняты над зданием горсовета в приграничном с
Россией Новоазовске.
Под Мариуполем начался ночной штурм военной
части ВВ МВД (Национальной гвардии) силами протестующих с помощью «коктейля Молотова». В условиях ночной неразберихи и стихийной стрельбы среди
протестующих оказались убитые и тяжело раненые.
Новые власти ДНР разбираются в том, кто виноват в
произошедшей трагедии.
В Одессе представители местного антиМайдана
объявили о создании Одесской народной республики. На Совете Безопасности ООН ночью с 16-го на
17 апреля опять обсуждалась ситуация в Украине и
вопросы соблюдения прав человека, в том числе на
территории, контролируемой самопровозглашенными республиками.
Властями ДНР были утверждены вопросы для референдума, который должен состояться 11 мая в бывшей Донецкой области Украины:
«Согласны ли Вы с созданием независимой Донецкой республики?»
«В составе какого государства должна быть Донецкая республика – Украины или России?»
17 апреля в Женеве (Швейцария) состоялись многочасовые переговоры по разрешению украинского
политического кризиса с участием глав внешнеполитических ведомств России, Украины, США, Евросою-
Целью на ближайший месяц для Луганской республики стало проведение 11 мая референдума о статусе
региона. Объявлено о создании сил местной само­
обороны.
11 апреля в городе Донецке началось формирование сил республиканской самообороны, которую назвали армией. Возглавил армию ДНР Игорь Какидзянов. Аналогичным путем пошли и в Луганске, при этом
самооборону называют Армией Юго-Востока.
12 апреля началось расширение зоны, контролируемой представителями ДНР. Были захвачены и
разоружены территориальные управления внутренних дел в Дружковке, Славянске, Красном Лимане,
Славянска произошло первое боевое столкновение
киевских силовиков и самообороны города Славянска. Появились слухи о появлении в регионе разведывательно-диверсионных групп из России. Начато
разоружение отдельных групп украинской армии,
которые перевозят по дорогам грузовики с оружием
и боеприпасами.
14 апреля проблема Востока Украины был озвучена на ночном заседании Совета Безопасности ООН.
Под контроль ДНР перешли города Ждановка, Кировское и городское управление МВД города Горловка.
В Мариуполе был выбран временный народный мэр
Вячеслав Куклин. Появился гимн ДНР, который напи-
хотят больше прав, но это не значит, что они должны быть под российскими флагами. Украина должна
остаться единой, сплоченной и целостной. Я говорю
на русском языке, но я патриот своей страны!
ЛЮДИ НЕ ЖЕЛАЮТ ДИКТАТУРЫ
[email protected]
за. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
озвучил все учредительные документы Донецкой народной республики как основу для переговоров о ее
внутри- и внешнеполитическом статусе.
В тот же день сторонники Донецкой народной республики мирным путем захватили международный
Донецкий аэропорт им. Прокофьева. В городе Славянске восстановлено эфирное вещание российских
телеканалов, которые отключили по всей Украине в
конце марта после решения Киевского административного суда.
Патріоти
ЦЕЛЬ МАЙДАНА – НЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Яна і Олена (Київ).
Олена: Я впервые в жизни осознала, что стала патриотом Украины. Люди готовы бороться за будущее
страны, им надоело неуважительное отношение к их
жизни. Я помню, как недалеко от моего подъезда заместитель прокурора насмерть сбила женщину. Она
осталась абсолютно безнаказанной и работала еще в
течение года на своей должности.
Люди больше не смогли мириться с открытым криминалом и вышли на Майдан, потому что достойны
хорошей жизни. У нас плодородная земля, трудоспособный народ. Но в то же время простаивают и не
обрабатываются огромные территории. Есть что развивать, но все деньги расходятся по карманам.
Яна: Главная цель Майдана уже не Европейский
Союз. Важно показать, что мы не будем жить так, как
раньше. И нам не нужно указаний ни из России, ни из
Европы. Мы должны прислушаться к Востоку, если там
Олег (Білорусь):
– На Майдан приехал три месяца назад, чтобы
поддержать украинскую революцию как проявление воли народа. Люди хотят изменить систему
власти, не желают диктатуры, хотят жить лучше. У
нас такое не было бы возможно – разогнали бы в
первый день.
Сейчас развернулась массовая пропаганда, информационная война. В Белоруссии говорят и показывают то же, что и в России, – мол, здесь одни
«бандеры», фашисты оголтелые.
Но я приехал и убедился: ничего такого нет. Важно правильно объяснить, какая ситуация тут сложилась, против чего и с какой целью собрался народ,
чего добивается.
Доносить нашим людям достоверную информацию буду либо через интернет, так как у нас в Белоруссии другой возможности просто нет, либо через
независимую прессу – газеты «Народная воля» и
«Наша нива». Правда, не исключены определенные
сложности, поскольку газеты печатаются в Смоленске.
МАЙДАН | КВІТЕНЬ 2014 | НАРОДНЕ ВИДАННЯ
7
КОРРУПЦИОНЕРАМ
НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ
Дождались
17 апреля в Одессе был учрежден Народный аудит
(НА). Программа НА была разработана специалистами
группы «Каскад» после обращения к ним за помощью
активистов Одессы. Цель создания НА – выявление и
устранение любых коррупционных схем путем непосредственного реагирования на обращения граждан
и информацию о конкретных фактах коррупции. Объект особого внимания – бюджетообразующие предприятия и организации, имеющие социальную значимость и оказывающие влияние на защищенность
граждан.
Помоги себе сам
В число учредителей НА вошли представители Правительства народного доверия (Александр Ржавский),
движения «Право народа» (Сергей Лозовский), Самообороны Одессы (Виталий Свичинский), Одесской
дружины, Правого сектора, Одесской региональной
академии казачества (Николай Стадник), а также командир ВМКУ Сергей Разумовский и командир ОСпН
«Каскад» Владимир Фалеев. Предполагается создать
региональные организации во всех без исключения
областях Украины, что будет способствовать привлечению независимых экспертов НА, на которых
местные органы власти не смогут оказывать влияние.
Добавим, что участником программы может стать
каждый. Любой сотрудник, пусть даже вчерашний,
предприятий, где очевидна коррупционная составляющая (от ГАИ до таможни, от ЖКХ до облэнерго), является носителем ценной инсайдерской информации
о коррупционных схемах. Помощь таких граждан в
искоренении коррупции неоценима.
Общее дело объединяет
– Это первый пример подобного единения в Украине, – говорит участник НА. – У нас за одним столом
сидят представители самых, казалось бы, непримиримых сил – Самообороны Одессы, Правого сектора, Одесской дружины, Общественной организации
«Наше военное дело» и многих других организаций,
которые демонстрируют активную гражданскую по-
17 апреля в Одессе был учрежден Народный аудит (НА)
ПРОПОЗИЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОМУ
ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ КОМІТЕТУ
и группы населения друг на друга. Не мы представляем угрозу друг для друга. Общая для всех угроза в
стране одна – система власти, которую необходимо
изменить в корне. И НА – один из форпостов борьбы
с этой системой.
зицию. Все мы мирно решаем общие задачи, и никакие политические разногласия не мешают бороться с
общим злом – коррупцией, воровством, вымогательством. Это хороший пример кооперации для всего нашего общества, разделенного политиками и олигархами, буквально натравливающими разные регионы
Первая ласточка
Примером такого взаимодействия явилось обращение представителя одного из одесских рынков, годами не вылезающего из судебных тяжб, к НА прямо
на презентации. В присутствии журналистов, перед
камерами он попросил в качестве первого шага НА
[email protected]
вмешаться в ситуацию, годами отравляющую жизнь
большого коллектива. При этом было замечено,
что аналогичная проблема существует у каждого из
52 одесских рынков.
Кстати
Для тех, кто желает ознакомиться с более подробной информацией о деятельности НА, мы опубликуем
ссылки на сайт организации с контактными номерами
телефонов в следующих номерах газеты «МАЙДАН».
Редакция газеты будет отслеживать результаты деятельности НА и знакомить с ними наших читателей.
ВОСТОК СПАСЕТ ЖЕСТКОЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Харьковчанка Алена Соколинская, которая
с первых дней местного Майдана освещает
события, рассказала «МАЙДАНУ», как
обстоят дела на Востоке.
Что произошло во время Майдана в Харькове?
Когда все начиналось в ноябре 2013 года, в Харькове на площадь Свободы вышли сотни тысяч человек. Это было удивительное зрелище: вся площадь в
украинской символике. Мы и сами думали, что у нас
большинство российски – точнее, советски ориентированных людей, но оказалось что их не так уж и
много.
Харьков разделился: если на Евромайдан выходит
порядка 10 тысяч человек, то на Антимайдан – 2–3
тысячи. Антиукраинские настроения продолжают подогреваться нынешней властью. Созданы отряды титушек – около тысячи сепаратистских атлетов, очень
хорошо подготовленных, организованных, проплаченных. Эти так называемые внутренние воины нас
избивали не раз.
12 апреля состоялось прекрасное шествие Майдана по улицам Харькова вместе с ультрас, собралось
порядка 10 тысяч человек. 13 апреля на вече пришли около тысячи харьковчан. Когда они возвращались по домам, их жестко избили. Это было страшное
Вербное воскресенье для Харькова. Из-за этого, конечно, Майдан угнетен.
Чего не хватает?
В Харькове организовываются группы Самообороны. Однако Антимайдан очень хорошо профинансирован и организован. Нам не хватает поддержки
власти и финансирования. Мы пытаемся найти источник, но пока его нет, а благотворительности уже недостаточно. 23 февраля, когда Добкин пытался объявить
тут республику, на Майдане в знак протеста собралось около 100 тысяч человек. Мы тогда подумали,
что Харьков уже победил, но это было ошибкой. Без
поддержки Киева вряд ли что-то сможем сделать.
Сейчас украино-ориентированных в разы больше,
но Майдан проигрывает Антимайдану по организованности и агрессивности, потому что там настроены
убивать и избивать. Пока что мы не можем дать им
нормальный отпор. Только наши ультрас дают отпор,
но они не могут собираться ежедневно. А когда их нет,
Майдан легко избивать.
На милицию мы не надеемся – она наполовину
саботирует, наполовину бездействует. В редких случаях, когда уже бросаешься к ним за помощью, они
пытаются вытащить тебя из бойни. Так меня спасли
от нападения сепаратистов, которые грабят, избивают
и забирают документы. Но в целом милиция заняла
выжидательную позицию.
Как оцениваете обстановку?
Очень сложная. Самое страшное происходит всег-
На милицию мы не надеемся – она наполовину саботирует, наполовину бездействует
да на выходных. Криминальные, сепаратистские,
советски ориентированные, агрессивно настроенные люди слились воедино. По факту их немного, но
внешне это страшная огромная толпа, окруженная
боевиками. Мы с ужасом ждем 9 мая и просим нынешнюю власть защитить нас, поддержать, дать решительный отпор сепаратистам. Но власти ничего не
предпринимают, а мы сами бороться с ними не можем, хотя нас больше.
Как голос харьковского Майдана хочу обратиться к
нынешней власти. Восток спасут только жесткие противодействия сепаратистам и террористам, аресты за
нападения на мирных граждан, задержание за массовые беспорядки, вооруженное противодействие
по захвату зданий и тому подобное. Дипломатия и
мирное разрешение контрреволюционных акций в
условиях внутренней спланированной диверсии уже
невозможны и равны бездействию.
НЕ МАЄМО ПРАВА ЗАБУТИ ПРО ЗАГИБЛИХ
Тому звертаємось до всіх: підтримайте нас, щоб Небесну сотню визнали героями.
Патріоти
МАЙДАН ХОТЯТ РАЗЪЕДИНИТЬ
Володимир (Іванківський район Київської
області):
– Почти восемь лет я работаю и снимаю жилье в
Киеве. Надоело смотреть одни и те же новости по телевидению о том, что в стране творится беспредел со
стороны власти и правоохранительных органов. Майдан будет стоять до выборов. Стране нужен президент,
но не исключено, что выборы будут сорваны.
Важно, чтобы кто-то взял на себя ответственность
без всяких и. о. Все это безобразие нужно остановить.
Поехали три автобуса ребят в поддержку митинга –
возле Харькова их остановили, не пропустили, побили. Поехали 25 человек в Донецк – тоже неизвестно,
что с ними, хотя они поехали от Турчинова. Не знаю,
было ли это сговором или подставой какой-то, чтобы
разогнать Майдан, разъединить всех.
Между людьми установлена связь, налажены контакты. Так что даже если мы разойдемся, но ничего
не изменится или что-то будет происходить против
народной воли, то за считанные дни майданы будут
стоять по всей Украине.
Андрій, Львівська сотня:
– Сьогодні існує несправедливість щодо загиблих
на Майдані, Небесної сотні. Були підготовлені та
направлені на розгляд до Верховної Ради запит і
всі відповідні документи для присвоєння загиблим
звання Герой України. Як ви думаєте, чи визнали
героями тих, за рахунок чиїх життів вони сьогодні
сидять у тих кріслах? Ні! Надійшла письмова відповідь, мовляв, Небесна сотня – то не герої України,
а героями визнано постраждалих, які до того відношення не мають, та МВС України. Ось справжні наші
герої.
Сьогодні всі говорять, що необхідно знищити олігархів, йти до прокуратури, піднімати архіви – так,
це правильно. Але ми не маємо морального права
забути про загиблих. Це не менш важливо, адже ми
повинні боротися за справедливість. Не можна пустити в непам’ять людей, які віддали за нас життя.
8
МАЙДАН | КВІТЕНЬ 2014 | НАРОДНЕ ВИДАННЯ
ИВАН САЛИЙ: «САМАЯ БОЛЬШАЯ
ЦЕННОСТЬ - ЧЕЛОВЕК»
Ивана Салия наверняка знают многие
киевляне. Он не один год проработал
в мэрии, немало сделал для развития
столицы. Сейчас город на пороге нового
испытания – выборов мэра. Мы беседовали
с Иваном Николаевичем о Майдане и о том,
что нужно сегодня Киеву.
«Труд ничего не выиграл»
Какая, по Вашему мнению, главная заслуга Майдана?
Майдан разрешил то, что мы уже не надеялись
разрешить путем выборов. В нормальном государстве выборы – это поиск новых идей и людей, система, когда работают социальные лифты. В Украине
же дошло до того, что все зациклились на том, что
в один день выборы должны пройти во всех селах
и городах.
Так дешевле?
Дело не в этом! Например, во Франции по 200
депутатов выбирают каждые два года. Страна постоянно в тонусе. А у нас это коммерческая тема. Разве
сегодняшняя ситуация дешево обходится каждому
из нас?
Коррупция не побеждена – значит, Майдан оказался
бесполезным?
Не совсем. Политическая коррупция и распределение должностей по квотам остались. Но Майдан
ликвидировал режим, который был не только олигархическим, но и страшно коррупционным. Фактически режим Януковича превращался в тиранию.
Майдан показал политикам, что абсолютная
власть и несметные богатства не помогают, если нет
доверия народа.
ЗАМОВЛЕННЯ ГАЗЕТИ
ДЛЯ ВАШОГО РЕГІОНУ
[email protected]
Воплотить в жизнь идеи Майдана должны были
победители. Действия победителей легко оценивать
по тому, как они отдали Крым, по их неумелым и бессистемным действиям по отношению к киевлянам.
Майдан хотел видеть этих людей при власти?
Хотел не хотел, но где взять других? Люди должны
расти на должностях. Спросите у Черновол и Соболева, как они себя сейчас чувствуют. Национальный
масштаб требует быть более подготовленными, чем
Турчинов. Фактически, они вторые после Бога.
Майдан дал политиков и людей революционно
настроенных. Однако он не дает профессионалов,
и это надо четко осознавать. В мире ІТ-технологий
нельзя разрешать проблемы битами.
Один клан сменил другой?
Олигархат для страны бесперспективен. В Европе нет процветающих государств, где правили бы
олигархи. Однако сегодня олигархов нужно рассма-
тривать как достояние. Если разрушить систему, то
страна превратится в Майдан, на котором каждая
палатка будет защищать исключительно свои интересы. Заметьте, со сцены Майдана от олигархов
постоянно требовали поддержки и понимания. Начинали революцию как раз олигархи и крупные бизнесмены. Первым был лозунг «Достали!», и только
потом вспомнили, что идем в Европу.
Майдан – это конфликт капитала, труда и коррупционной власти. Труд ничего не выиграл – наоборот,
мы затягиваем ремни, и все гордятся этим. Но зачем
нам правительство, которое гордится этим? Зачем
нам власть, которая прекращает строить?
А есть за что строить?
Если залог Газпрому начисляется миллиардами,
состояния Генерального прокурора и олигархов
удва­иваются, о чем говорить? Народ умнее власти,
но у нас нет системы отбора, реальных социальных
лифтов и роста кадров.
На новую власть возложены большие надежды,
однако в их действиях не просматриваются намерения что-то изменить.
Почему народ, который умнее власти, до сих пор в
дураках?
Но ведь нашлись люди, которые организовали
Майдан! Если сконцентрировать силу народа, он
приведет к власти новых лидеров.
Народ привел к власти новых лидеров?
Те, кто пришел, более-менее подготовлены. Правительство Яценюка сразу вышло на уровень мировых переговоров, так что к нему мы не можем относиться скептически. Другое дело, что Яценюк многого
ждал от Европы и Америки.
Олигархи затягивают ремни?
Нет. У них свой масштаб потребления. Яхты или
загородные дома они не продали и не перевели
счета с австрийских банков в украинские. Чтобы выжить, олигархи сокращают производство.
«Власть сама не понимает, кого и как люстрировать»
Политтехнолог Сергей Гайдай писал в соцсети
Facebook, что настоящую люстрацию проведет Майдан-3.
Сегодня я бы не занимался люстрацией. Но на сборах территориальной общины Киева мы тоже проголосовали за люстрацию. Наша идея следующая: кто
последние пять лет был в местной государственной
администрации и так подло уничтожал местное самоуправление, довел казну Киева до банкротства, не
должен баллотироваться.
Второе: практически все депутаты из сегодняшнего созыва Киевсовета тоже не имеют права баллотироваться. Потому что Черновецкий ушел, а депутаты из его фракции остались. Попов ушел – а все
остались. В Киевсовете, может, человек пять, которые
принципиально и последовательно отстаивали интересы киевлян. Другие не вели столицу – они на ней
зарабатывали.
«Киевлянам нужен переговорщик по мышлению, фигура, равная центральной власти»
По каким критериям люстрировать? По политическим, моральным, коррупционным или по профессиональным?
Если бы правительство Яценюка было техническим, а не политическим, в стране была бы иная
ситуация. Есть абсолютно неподготовленные люди,
которые прошли по квотам, я не хочу называть фамилии. Что же им люстрация? Они сами не понимают,
кого и как люстрировать. Если люстрировать по сегодняшним критериям, тогда надо всех, кто работал
при прошлом режиме, понизить в должности, сказать
людям, чтобы они иначе приняли клятву. Но у нас нет
ВО ВЛАСТЬ – ЛЮДИ С МАЙДАНА
правительство? У нас не было выбора, когда ставили
временное правительство, поэтому очень важно, чтобы народ выбирал самых достойных по уму и стратегии мышления. А если будет выбирать, думая только
о том, что даст тот или иной кандидат, то ничего не
изменится.
Патріоти
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ВЛАСТИ ВОЗМУЩАЕТ
за свои поступки должны абсолютно все. Зачем депутатам неприкосновенность? Чего они боятся?
Сергій і Алла (Київська область,
Броварський район):
Олексійович (Донецька область),
4-та козацька сотня:
– В стране коррупция и жесткая бюрократия. У нас
недавно родилась дочь, так просто загоняли по этим
справкам. И до сих пор звонят – все чего-то не хватает, чтобы оформить эту несчастную помощь. Всем
нужно что-то принести… Мы поддерживаем смену
власти, которая у нас была. Но нужно еще добиться
люстрации нынешних руководителей, потому что менять шило на мыло неохота.
Возмущает безнаказанность власти, которая позволяет себе избивать и убивать людей. Слишком
высокая цена. Янукович в Ростове с Пшонкой сидит,
никто не наказан, никто не пойман. Нынешняя власть
не дотягивает еще до того, чтобы Майдан расходился. Власть должна быть законопослушной. К примеру,
превысил скорость – заплати штраф. Мы согласны нести ответственность за свои нарушения, но отвечать
– Главное, чего мы добивались, – это снять Януковича и отправить в отставку Азарова. Следующий шаг
Майдана – выборы. Самое главное для нашей страны сегодня – чтобы выборы состоялись. Если государству нужна помощь в их проведении, содействие
и поддержка, то, я думаю, правительство знает, где
таких людей найти. Считаю, что необходимо приглашать людей с Майдана наблюдателями, участниками
избирательных комиссий. Но пока не слышал, чтобы
правительство предложило Майдану способствовать
проведению честных и прозрачных выборов.
Сегодня на Украине уже идет война. Правительство еще не заявило об этом во всеуслышание, но
это так. Оккупирована как минимум треть Украины.
Отняли Крым, сейчас пытаются разделить Украину,
столкнуть народ Запада с Востоком. Это хорошее
МАЙДАН | КВІТЕНЬ 2014 | НАРОДНЕ ВИДАННЯ
второго эшелона судей, как оказалось, и милиционеров. Поэтому должен наступить этап стабилизации и
производства продукции на экспорт. Мы не можем
все время наращивать долги, брать кредиты, которые
уже будут отдавать наши правнуки, все время затягивать ремни. Жизнь-то у людей одна. Людям нужно
показать способности в хозяйствовании.
Майдан должен разойтись?
Еще рано это делать. Майдан необходимо оптимизировать. Разместите палатки на Банковой, возле Верховной Рады, но на площади, а не в парке.
Крещатик и Институтскую нужно освободить для
транспорта. А суббота-воскресенье – все на Майдан
Незалежности, есть о чем говорить. Майдан должен
сам к этому прийти. Кто на нем сейчас остался? Те,
кто вписался во власть (речь не только о должностях), подсчитывают дивиденды. А те, о ком забыли,
им сейчас и кушать нечего.
«Нельзя объявлять Путина врагом номер один»
Выборы президента – это легитимизация власти или
реальная возможность народа Украины повлиять на
власть?
— Не думаю, что народ сильно повлияет на ситуацию. Так что это легитимизация власти. По-разному
будут оценивать эти выборы – впрочем, как и в 1917
году во времена пролетарской революции.
Европа ведь тоже не до конца признает власть,
ведь мы подписали только политическую часть Соглашения об ассоциации.
Нам нужна правда и трезвость. Сам факт остановки подписания Соглашения с ЕС имел бы колоссальный позитив, если бы мы действовали консолидированно и не имели других политических целей.
Почему? Европа перестала говорить «Мы вам поможем», она начала понимать наши экономические
проблемы, у нее появилось понимание зависимости
Украины от России. Россия предложила свою помощь. И нам нужно было быть не разменной монетой, а воспользоваться этим, став игроком.
Для этого Янукович должен был быть как Броз
Тито. В свое время Броз Тито отказал и Сталину, и
Америке, и Черчиллю, создав третий мир.
Шанс потерял Янукович?
Украина… Самая большая беда в том, что очень
сильно понизился порог боли. Раньше судьба одного
Гонгадзе 10 лет сотрясала общество. Сегодня больше
сотни погибших, и почти не чувствуется сострадание.
Если бы этот порог был в тогдашней оппозиции,
она бы действовала по-другому после первого же
убийства.
Государству нужен Путин?
К сожалению, нет такого. Сейчас украинцы проголосовали бы за Путина. А почему? Не пьет, не гуляет, не дурак, работает. У нас война на Майдане – а
парламент на каникулах. У нас Крым отбирают – а у
парламента по графику выходной.
Путина неверно оценивают. Мы зациклились на
европейской модели демократии – на парламентаризме. У нас было парламентское государство. Мы
отказались…
Однажды я был в Южной Корее, где на мои аргументы в пользу европейских ценностей ответили: «А
почему вы смотрите только в Европу? Земля круглая.
Есть другие культуры, которые успешно развиваются.
Например, восточная цивилизация».
Нельзя объявлять Путина врагом номер один. Это
абсолютно незрелое выступление государственного
деятеля. Нельзя ему ставить ультиматумы, ведь завтра тебе с ним разговаривать. Керри с Лавровым
ведь ходят по лужайке? Я – трезвомыслящий патриот. Понимаю, что соседа не поменяешь, и понимаю,
почему они на нас ополчились.
Демократия в Украине себя изжила?
Проблема не в демократии, а в том, что мы не поняли главного: самая большая ценность – это человек. Мы не поняли, что народ – источник власти.
Например, для Киева важна не Киеврада, не наместник президента, а территориальная община.
У нас было президентское, теперь президентско-парламентское государство, и все не подходит.
Ну нельзя 20 лет блуждать! Без гражданского общества демократия не работает.
«Киевлянам нужен переговорщик»
Киев – это жертва Майдана?
СИСТЕМА НЕ ПОМЕНЯЛАСЬ
Представитель гражданского движения,
активист Майдана Максим Музыка о
будущем Украины.
Майданов всегда было два –
политический и гражданский
Украина на рубеже Востока и Запада. Куда все-таки
нам двигаться?
Хотелось бы остаться там, где мы сейчас. Если будем углубляться в геополитику, можно порассуждать,
возможно это или нет. Лично я хочу, чтобы Украина
сохранила свою идентичность и сформировала собственное лицо.
Жители Западной Украины по факту европейцы.
Слишком долго они были частью западного мира, чтобы за 50 лет Советского Союза измениться.
Востоку тяжело принять западную ментальность: он
воспитывался на другой идеологии.
Я бы не сказал, что это полярные вещи, потому что,
если копнуть глубже, все мы, жители Украины, хотим
одного – хорошо жить.
Может, Украине просто не подходит прозападная
идеология?
Дело в том, как это преподнести. Мало кто понимает, что такое западная гуманистическая мысль. Я не
уверен, что люди, которые сейчас выступают против
западной идеологии, понимают, в чем ее суть. Они не
9
Это жертва Януковича. Нет европейских столиц
без мэра, без выборов.
Попова долго изучал и через год понял, что это не
его масштаб. Да, Попов и его заместитель Мазурчак,
может, хорошие люди. Попова могли бы еще избрать
перед Евро-2012. Но цинизм власти проявляется,
когда говорят, что при Попове было открыто шесть
станций метро (я знаю, что в ближайшие пять лет не
будет ни открыта ни одна станция!).
Не Попов строил метро. Начинал Омельченко. И
Салий там был. При Попове просто выстрелило.
Поставили Макеенко. Но он ведь даже начальником ЖЭКа не работал! Да, Макеенко крутился возле
финансовых потоков, сто лет просидел в Верховной
Раде.
И что? Они издевались над Киевом, у власти нет
понимания, насколько сложный этот мегаполис.
Сейчас нужно думать об агломерации. Даже
Минск не строит Минск, а города-спутники. Я написал книгу по агломерации, всем рассказываю, что
нужен единый генеральный план развития для Киевской области. Миллион киевлян летом за чертой
города, там 200 коттеджных городков! Нужно сделать дороги, предоставить возможность приезжать
на работу, открывать школы и детские сады. Без Киева область этого не сделает.
Я считал, что Владимир Дмитриевич Бондаренко – самый лучший из всех, кого назначала власть.
Однако же, во-первых, он не сложил депутатские
полномочия, днями просиживает в Верховной Раде.
Во-вторых, показательными были слова Бондаренко
о том, что в Киеве восстановят убежища. Какие убежища? В которых немцев в 1941-м встречали? На
всю столицу, наверное, и есть одно бомбоубежище –
для Бондаренко!
Бондаренко говорит, что мы сделаем из Крещатика пешеходную зону. Ну ты ж открой карту,
посмотри на Киев. Бессарабка, Европейская площадь – пять или шесть подъездов к Крещатику, они
соединены, и пока не пойдет под Крещатиком тоннель, об этом и речи быть не может! Нужно было
не «Глобус» строить, а тоннель для транспорта!
Или парковки, как на Елисейских полях. Хочешь
сделать пешеходную зону – есть Парковая аллея
над Днепром. Сделайте разваленный Андреев-
ский спуск пешеходным, восстановите театр на
Подоле. То каштаны, то миллион роз, то МАФы, то
пар­ковка – вот что беспокоит власть. Но никто из чиновников не скажет, каким будет Киев через 50 лет.
согласны с образом. Чего боятся? Гей-Европы, например. Но такие образы надуманные. Это как в Крыму
искали фашистов и сами становились фашистами.
Проблема не в людях, а в том, что информация преподносится на непонятном для них языке. Восточная
Украина все время находилась под влиянием прокремлевской идеологии, и сейчас мы получаем результат. К сожалению, двадцать лет никто не обращал
внимания на то, что украинцы смотрят новости через
прокремлевскую призму.
Где вам захочется жить – в плохой словенской деревушке или в хорошей Брянской губернии? Я сомневаюсь, что найдется хотя бы один человек, который
выберет Брянщину.
Между проевропейской и пророссийской идеологией
есть ли место идеологии проукраинской?
К сожалению, таковой сейчас нет. Во время Майдана были моменты, когда люди разочаровались в Европе. Все надеялись, что Запад нам поможет. Но Европа
была «глубоко озабочена», при этом и пальцем не
пошевелила, чтобы помочь народу Украины.
Многие воспринимают Европу как защиту от Российской Федерации. Собственно, как и НАТО. И в этом
проблема. Я достаточно покатался по Западной Европе. Словенией я вообще восхищен. Мне объясняли,
что изменения в этой славянской стране произошли
после открытия границ. У нас тоже произойдут позитивные изменения после открытия границ.
Кто нужен Киеву?
Человек, наделенный киевлянами полномочиями
для того, чтобы вести диалог с центральной властью.
Часть Киева в ВВП Украины – 18 процентов. В торговле – 18, в строительстве – 20, в инвестициях – 50.
А бюджет столицы – 5 процентов от государственного. Из-за этого Киев деградирует, деньги выпрашиваем у правительства.
Киевлянам нужен переговорщик по мышлению,
фигура, равная центральной власти.
И уж точно не из парламентских партий. Потому
что тот, кто из парламентской партии – он же свой.
Что сегодня Бондаренко может попросить для Киева
у Тимошенко?
Такой человек есть?
Кроме меня пока что нет.
Хм.
Сказал то, что сказал. Я трижды работал в киевской власти. И первым руководителем, и первым заместителем. У Кирпы, Яцубы. Мэром Киева должен
быть хозяйственник с большим политическим и патриотическим мышлением.
Следует понимать, что мы столкнулись с кризисом
капитализма. Монополистов в энергетике или в водоснабжении ни в одной европейской столице нет.
С ними нужно вести диалог не как украсть, а как уберечь город от техногенных катастроф.
Вы руководите теневым правительством Киева. Что
это за сила?
Это гражданский орган. Его главная миссия – контроль действующей власти. Мы приняли Универсал
о власти, Универсал о собственности, приняли решения о создании общественной счетной палаты, о
возрождении районных рад.
Необходимо, чтобы власть адекватно предоставляла информацию. К сожалению, разговаривать пока
не с кем.
Майдан помог России в Крыму?
Аннексия Крыма готовилась давно, и Майдан здесь
ни при чем. Мы сами позволили использовать образ
Майдана в негативном ключе. Нас представили как
фашистов, «бандеровцев». Но любой человек, который был на Майдане, подтвердит: фашисты, может,
на нем и были, но их процент не больше среднего в
целом по Украине. Кто такой фашист или «бандеровец»? Это образы, которые используют для того, чтобы
расколоть Украину.
Майдан «сливают»?
Да, его дискредитируют. Лично я не считаю, что
Майдан выполнил свои цели и должен разойтись.
Охота на ведьм – главная ошибка?
Проблем было изначально много. Во-первых, майданов всегда было два – политический и гражданский. Политический Майдан своих целей достиг. Гражданский – нет: система не поменялась.
Патріоти
ПРОФУКАЛИ КРИМ…
і давати відсіч. Якщо наші правоохоронці і бойовики
не можуть захистити нашу землю, то ми – можемо!
МАЙДАНУ ПОТРІБНА НОВА ВЛАДА
Віталій (Рівненська область),
на Майдані три місяці:
Дмитро Васильович (Івано-Франківськ),
Друга сотня:
– Мене не влаштовує наша влада взагалі. Я проти
них та їхнього свавілля. За що загинули люди? Нічого не змінилось – та сама влада, тільки інші обличчя.
Та навіть ті, хто вбивали людей на Майдані, досі на
службі і виконують накази. Наприклад, хлопці їхали
до Харкова, і їх міліція побила. Люди їхали на мирний
мітинг показати, що і Харків має підтримку. Міліція їм
сказала: «Ми вас на Майдані не добили, то тут доб’ємо». Що відбувається в Луганську та Донецьку? Де всі
ті «Омеги», «Альфи», де ці «Боги оружия»? Де ця сила,
яку вони тут нам демонстрували? Вони можуть тільки
людей з дерев’яними щитками і палками розстрілювати.
Не можна бути задоволеним нашою владою. Профукали Крим – і решту профукають… Але ми того не
допустимо. Саме тому ми тут. Я готовий брати зброю
– Я приїхав одразу після тих подій, пройшов усі
бої, отримав невелику контузію, лікуюсь у лор-інституті – глухота, у вухах шум. Буду на Майдані, поки не
зміниться влада. Але я зараз нічому не вірю: відкат
грошей, як і раніше, триває. Ось такий приклад. У
мене є товариш, в якого п’ять швейних цехів. Ми запропонували пошити якісну форму по 220 грн. Звернулись до Парубія, і той відповів, що треба робити
«централізовано».
Знаєте, як це? Тендер на пошиття бронежилетів
та форми виграла людина, в якої немає навіть цеху,
ніхто ж її не перевірив, де вона буде шити, з якого
матеріалу. Тепер він шукає, хто ж йому ті бронежилети поставить. Вийшов знову на нас. Ми порахували,
що жилет коштуватиме 170 грн, а з вкладкою – від
400 до 500 грн. Але я знаю, що там була запропоно-
вана ціна від 800 до 1600 грн за один жилет. Тому ми
утворили комісію, щоб піти до Міністерства оборони
і перевірити, за які державні кошти будуть купувати
форму для наших бойовиків. Пропоную і вам долучитись та провести журналістське розслідування з
цього приводу.
10
МАЙДАН | КВІТЕНЬ 2014 | НАРОДНЕ ВИДАННЯ
ПЕРЕХРЕСТЯ
Одним із фундаментальних принципів
існування та розвитку всього живого є
боротьба — боротьба за територію та
ресурси.
У людську істоту закладено ген боротьби. Навіть
якщо людину позбавлять права боротись, вона боротиметься за право боротися. Завоювавши таке право,
боротиметься далі. За територію та ресурси.
Дайте людині все, що вона бажає, – боротьба не
припиниться. Навіть якщо всього удосталь, людина
боротиметься. З ожирінням чи за власну душу, за свободу, за врожай, за дітей, за гроші! Коли немає за що
боротись, людина гине і починає боротися з сусідами,
дружиною, друзями…
Маємо усвідомлювати, що ми живемо у світі, в якому ані на мить не припиняється боротьба за територію
та ресурси. Зокрема, за територію України, за наші з
вами ресурси та можливості.
Погляньте на світ довкола. Чи є хоча б одна країна,
краща за Україну?..
Боротьба за нашу територію неймовірна! А ми
замість того, щоб боротись за свою волю на цій благословенній землі, зраджуємо своє майбутнє, мало усвідомлюючи, що земля Донбасу потрібна саме Донбасу,
а не гуцулам, які свою землю нікому не віддадуть.
Хто у світі бореться за вплив у всьому світі?
У світі є декілька центрів експансії. Найголовніші
наступні.
Китай
«Мирна експансія та розселення», як сказали на
XVII з’їзді КПК, – головна мета. Сини Піднебесної заполонили простори Сибіру, Далекого Сходу, США. Дешеві китайські товари руйнують товарне виробництво
багатьох країн. Один китаєць – один солдат, як прописано в «Оборонній доктрині Китаю». Гра за власним
розумінням чужих правил.
Сполучені Штати Америки
Експансія завдяки технологіям і фінансовим інструментам та вірі в американську мрію. Друк банкнот, забезпечених вірою в сталість США та вирішування гео­
політичних завдань, за рахунок цієї грошової маси.
Гра за правилами, які самі й установили. Військова та
технологічна підтримка експансії.
Ісламський світ
Зелений прапор ісламу має майоріти над усім
світом. Гра з урахуванням усіх правил, але з власною
метою. Розселення і розплоджування, фактичне заселення і ісламізація територій для майбутніх поколінь.
Накопичення ресурсів і придбання технологічних,
фінансових та військових інструментів впливу. Війсь-
кова підтримка експансії за рахунок точкових військових ударів. Велика швидкість та ефективність ідеології експансії – є чому повчитись. Ціль №1 – Європа.
Росія
Зруйнований центр виключно військової експансії.
Переможений за рахунок фінансових та технологічних інструментів США. Тяжіє до Китаю та ісламу, хоча
з точки зору здорового глузду та класичної китайської
філософії категорично не можна цього робити. Намагається проводити власну експансію – головним чином на території країн СНД. Мотивацією є не доцільність, а спроба відновити розтоптані амбіції.
Європа
Хронічна жертва експансій, зокрема власних.
Україна знаходиться на перехресті цих глобальних
експансій. Саме це дає Україні вибір: або бути роздертою насамперед між Росією та Європою, що наразі
відбувається, або отримати свою правосуб’єктність і
стати одним із світових центрів.
Росія втягується у військову операцію, стягнувши до
України велику кількість військової техніки, оголивши
ділянки на Далекому Сході та на Кавказі, тобто у найбільш гарячих точках впливу експансії Ісламського
світу та Китаю. Щоденно ослаблюється під впливом
санкцій світового співтовариства.
Європа та США терміново переорієнтовуються на
інші джерела енергоносіїв – щоб бути менш залежними від Росії.
Криза в Україні зблизила Європу та США. Китай
застиг в очікуванні слушного моменту для порятунку
Росії від «бандерівців» по самий Урал, а також щоб
КАК ДЕЙСТВУЮТ САНКЦИИ?
В ответ на введение Российских
оккупационных войск в Крым и нарушение
территориальной целостности Украины
страны-гаранты применили к России
санкции.
Например, приказом от 20 марта 2014 г. Барак Обама заблокировал финансовые операции Российской
Федерации, уже активы «Банка России» на территории США, а также активы, которые могут поступить на
территорию США.
Что такое операции Российской Федерации? Например, международные резервы – это валюта и
другие активы, которые находятся в банках США или
перечисляются через них. Теперь каждая транзакция
осуществляется с разрешения Государственного секретаря США Джина Керри.
Выписка с сайта Центробанка Российской Федерации:
их использование определяется министром финансов в ходе консультации с госсекретарем США».
Блокируются все операции в следующих секторах
экономики РФ: финансовые услуги, энергетика, металлургия и горнодобывающая отрасли, машиностроение, обороны и соответствующих военных материалов. Кроме того, блокируется имущество и операции
с имуществом всех тех, кто существенно помогал (например, в проведении транзакций и прочего) лицам,
чье имущество блокируется, или выступал от имени
этих лиц, чтобы сохранить их имущество.
Как видим, санкции касаются не только топовых
чиновников Путина и «людей кошельков», но и тех,
кто помогает спрятать имущество. По оценкам специалистов, заблокировано порядка 180 млрд долл.
То есть если Геннадий Тимченко продал свою долю
в крупнейшем российском нефтетрейдере Gunvor
Group своему финскому партнеру по бизнесу Торбьорну Торнквисту, то это ему никак не помогло, а на-
в том числе:
Дата
Международные
резервы
Валютные
резервы
Иностранная
валюта
Счет в
СДР
Резервная
позиция в
МВФ
Монетарное
золото
01.01.2014
509 595
469 605
456 447
8762
4396
39 990
01.02.2014
498 926
457 211
444 149
8730
4332
41 715
01.03.2014
493 326
448 738
435 565
8805
4368
44 588
01.04.2014
486 131
442 776
429 689
8796
4291
43 355
В Исполнительном ордере президента США так и
сказано: «Все имущество и доли собственности, которые в настоящее время находятся в США или в будущем поступят в США от следующих лиц, блокируются,
оборот: теперь и партнер попал под санкции.
Фактически Путин стал неприкасаемым и сейчас
ведет войну на свои деньги – его деньги пока остались незаблокированными.
В ответ мы услышали о применении «симметричных» санкций по отношению к американцам в виде
запрета президенту США купаться на севастопольском пляже и браваду о том, что Путину плевать на
американские санкции. Так ли это?
Путину может быть вообще на все плевать (подобно тому как пьяной банде в подворотне логика
и очевидное недоступны). Но как тогда могут подействовать санкции и когда?
Что такое, например, бомбардировка какого-нибудь города? Прежде всего, разрушается инфраструктура, недвижимость, транспорт, предприятия, связь. В
лучшем случае люди не гибнут, поскольку находятся
в бомбоубежищах, в худшем – гибнут люди, которые
в бомбоубежищах не спрятались.
Какова цена такой бомбардировки и цена ущерба?
Например, авианосец стоит порядка 13 млрд долл.
А сколько стоит недвижимость одного микрорайона
Москвы (считаем не рыночную стоимость, а строительную)? Цена стоквартирного дома на 10 тыс. кв. м
составляет примерно 5 млн долл. На 1 млрд, если
не воровать, можно построить 200 таких домов или
один микрорайон с инфраструктурой на 60 тыс. человек.
Разбомбить такой микрорайон не так уж просто –
нужно очень много авиации и боеприпасов, а вот
уничтожить миллиард долларов, если вы являетесь
их эмитентом, очень даже просто – одним росчерком
пера.
В Москве живет 12 млн человек. Восстановительная стоимость всей недвижимости, не считая раритетной типа Кремля, составит примерно 200 млрд долл.
Україна знаходиться на перехресті глобальних
експансій. Саме це дає їй вибір…
захистити китайськомовних громадян Росії. Китай
душею, звичайно, проти агресії Росії в Україну, але
розуміє, що це його історичний шанс забрати Сибір. І
США та Європа не будуть проти на Раді Безпеки ООН.
Ісламський світ очікує нові надбання – Крим, Кавказ та певні території Росії.
Вражає лише те, що Путін, здається, вірить власній
пропаганді і не бачить того очевидного, що бачить
увесь світ.
А Донбас має два шляхи. Один – найкращий – стати технологічним і машинобудівним центром Європи
і світу. Давати дітям краще майбутнє, відновити свої
міста. Жити всім, як у Межигір’ї.
Або… Власне, про гірший шлях я навіть не хочу говорити. Бо я люблю Луганськ.
Добавьте метрополитен, коммуникации, вокзалы,
заводы, музеи и органы власти – еще 300 млрд, не
больше. Итого — 500 млрд долл, уничтожить которые
можно тем же росчерком пера. Что президент США и
сделал, применив санкции к России.
То есть Россия в результате санкций уже потеряла
такой город, как Москва, причем реально, а не условно. Без бомбардировок, воя сирен и опасности для
жизни населения. Последствия уничтожения такого
крупного промышленного центра для воюющей со
всем миром страны можно представить.
Если считать в авианосцах и атомных подлодках,
то за месяц войны в Крыму Россия потеряла весь
свой флот, включая подводный.
Вчера сенатор республиканец Дэниел Коутс внес
поправку в законопроект относительно поддержки суверенитета Украины. Поправка Коутса вводит
запрет на сотрудничество американских структур с
Рособоронэкспортом. «Эти конкретные экономические санкции нанесут ущерб интересам России без
существенного ущерба американской экономике», –
пояснил американский сенатор. Предусматривается
запрет на заключение контрактов с фирмами, сотрудничающими с «Рособоронэкспортом». Помимо
этого, предлагается сокращение финансовой помощи странам, которые в дальнейшем будут покупать
российское вооружение, на суммы, потраченные в
интересах Рособоронэкспорта.
Это означает уничтожение заводов и конструкторских бюро России, которые только-только начали
вставать с колен. Ибо заказчики, переключившись
однажды на военную продукцию США, уже не вернутся к России…
Если кто-то рассчитывал вести войны с помощью
ракет, то он ошибся. Мир уже созидает, а не разрушает. И развитые страны ведут войны, лишая будущего, а
не разрушая настоящее, как сделала Россия в Крыму,
разрушив настоящее Крыма и будущее России.
Патріоти
МАЛИЙ БІЗНЕС ВИМАГАЄ ЗМІН!
Інна (Київ), приватний підприємець,
волонтер, на Майдані з січня:
– На Майдані займаюсь кухнею. Волонтерів тепер
дуже мало, тож потрібні вільні руки. Чому не залишаю
Майдан? Як представник малого бізнесу можу сказати, що наша попередня влада своїми діями довела
до такого рівня корупції, що в нашій сфері нам доводиться працювати під 80% офіційних відрахувань від
загального обігу, причому 20% – це менше собівартості наших послуг. Ось, наприклад, якщо наші послуги коштували 300 гривень, то сьогодні – майже 1000
гривень. Виходить, ці корупційні 80% сплачують наші
споживачі. І замість того щоб фінансувати потреби населення, вони потрапляють до кишень можновладців.
Усе це відбувається за рахунок наших споживачів.
Сьогодні, попри те що ми вже відстояли революцію,
нічого в системі не змінилося. Структура залишилась –
змінились лише очільники. Як і раніше, працюємо під
ті самі величезні відсотки відрахувань. Це не є результатом Майдану. Тому ми маємо стояти до повної
перемоги.
НЕОБХІДНО УХВАЛИТИ ЗАКОН ПРО
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Віктор Великий (Київ), на Майдані з
листопада 2013-го:
– По-перше, Україна повинна залишитись
цілісною, Крим має бути в складі України. Державна мова – українська, але в тих регіонах, де масово
проживають росіяни, румуни чи інші, мають бути і
їхні мови, школи для дітей. У нас же виходить так, що
можна не знати української мови і бути депутатом
Верховної Ради чи навіть президентом України, але
якщо не знаєш англійської – на роботу не приймуть!
По друге, коли балотується новий кандидат в депутати чи в президенти, то він щось там обіцяє, і ми
обираємо його. Але він не зобов’язаний те виконувати: Вищий суд дає роз’яснення, що політичні обіцянки не мають сили закону. На мою думку, необхідний
закон про відповідальність: або не давай обіцянок,
або виконуй їх. Не можеш виконати – залишай поса-
ду. А то тільки й чути: «Ще ж не пройшло п’ять років…
Є ще три місяці, може, щось і зроблю…». Це неприпустимо!
МАЙДАН | КВІТЕНЬ 2014 | НАРОДНЕ ВИДАННЯ
11
ОБРАЩЕНИЕ «ШАХТЕРОВ-СЕПАРАТИСТОВ
ЛУГАНЩИНЫ» К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Шахтеры Луганщины обращаются к Вам с огромной сепаратистской просьбой (учитывая опыт с Виктором Федоровичем) отделить от территории области бесценные дары земли Луганской, а именно:
Ефремова Александра «Федоровича», Королевскую
Наталью «Федоровну», Топтуна Николая «Федоровича», Гуславского Владимира «Федоровича» – ярких представителей династии голубых Альхенов.
Их всех объединяет одно (как сказал классик,
Хаим умер, но дети рождаются): их политическое и
воровское бессмертие.
Во все времена, когда определенная группа
людей занимает украинский Олимп, когда партия
«оригиналов» находится в отстое, происходят поразительные метаморфозы. Вспомним последнее
угольное возрождение Луганщины:
Полтавец В.И. – министр угольной промышленности Украины, Зюков Ю.В. – генеральный директор
ГП «Ровенькиантрацит», Топтун Н.И. – на лечении в
психдиспансере, Гуславский В.С. – начальник УВД
области (крыша Королевских копанок), а сама Наталья – смотрящая за угольной отраслью.
Через престарелого министра Полтавца В.И. Наталья назначила гендиректором «Ровенькиантрацит» Юрия Зюкова, который тут же принялся беспрекословно скупать незаконный уголь с копанок,
выдавая его за уголь с его шахт.
Схема понятна: нелегальный уголь сдается госпредприятиями как свой собственный, государство
в лице «Угля Украины» платит за него деньги, госпредприятие рассчитывается с фирмой – поставщиком «левака», а собственный уголь лежит не
проданный на складе, в результате чего рабочие
не получают зарплату, шахты не модернизируются,
из-за этого аварии, смерти, ужасные условия труда.
Причем не забывайте, что за уголь, добываемый в
нечеловеческих условиях с копанок, платят от силы
35–45% от «госцены».
И на всем этом зарабатывала одна фирма. Называлась она ООО «Горнообогатительная фабрика
«Индустрия». Учредитель этого ООО Юрий Солод –
супруг Королевской.
Добыча нелегального угля проходит на территории Донецкой и Луганской областей. Механизм
прост: хочешь влиться в «бизнес», взять в разработку пласты – обращайся к посредникам Королевской.
Заручившись крышей, можно не бояться местных
правоохранителей. Многочисленные факты «пресечения и ликвидации незаконной деятельности» –
это всего лишь устранение руками правоохранительных органов конкурентов, выбившихся из системы.
Есть карьеры размером в десятки гектаров и глубиной до 20 метров. Если пригнать экскаваторы,
КРАЗы и работать круглосуточно, можно добывать
тысячи тонн в сутки. А можно пустить на пласт лишь
пару десятков шахтеров с примитивной техникой и
копаться по принципу «Тише едешь…».
Но весь вопрос в том, куда деть нелегальный
уголь. Ну, малые объемы можно продавать местному населению по демпинговым ценам. Однако на
рознице серьезно не поднимешься. А если работать
на крупном опте, уголь надо легализовать. И вот
этим как раз и занимаются специализированные
фирмы. Например, ООО «Центр развития угольной
промышленности Донбасса». У Натальи Юрьевны
явно змеиное чувство юмора: назвать так фирму,
которая гробит шахтерский край.
«Центр развития угольной промышленности» учрежден в декабре 2007 года. То есть вскоре после
того, как Полтавец стал министром. Один из соучредителей, Полтавец Иван Викторович, – младший
сын министра Полтавца Виктора Ивановича, Солод
Юрий Васильевич – супруг Натальи Королевской.
Управляя через сыновей престарелым министром, Наталья Юрьевна быстро расправилась с неугодными директорами государственных угольных
предприятий, где на их место пришли люди Королевской. Это тот же «Ровенькиантрацит» и упомянутый выше «Свердловантрацит».
Значительную часть вливаний в угольную промышленность Королевская выбила под соусом
завоевания «поддержки коллективов ведущих
предприятий ввиду предстоящих президентских
выборов». На самом же деле ручные директора
просто перекидывали на ее фирмы деньги, вытянутые из бюджета.
Уход миллиардов гривен в никуда по банальным
коррупционным схемам стала основанием для воз-
буждения не одного уголовного дела.
Сегодня:
Зюков Ю.В. – замминистра по углю в Минтоп­
энерго Украины, Топтун Н.И. – на должности гендиректора ГП «Луганскуголь» проходит реабилитацию
после психушки, Гуславский В.И. – снова начальник
УВД области, а сама Наталья «Федоровна» – кандидат в президенты этой несчастной страны. Было бы
это все смешно, если бы не знать того, как они все
пробирались наверх в угоду своим алчным интересам по еще теплым телам погибших на Майдане.
Хочется спросить: за что погибли люди, если ничего не изменилось?!
Если это и есть объявленная новой властью люстрация, названная в народе «сменой свиней у того
же корыта», то в нашей области даже «свиньи» остались все те же.
Поэтому, уважаемый Владимир Владимирович,
наш «сепаратизм» в одном: в отделении «свиней»
от Украины и вывозе их к вам в Россию как подарок
шахтеров Луганщины российским братьям.
Россия – большая страна, там найдется место для
всех «свиней». Вы приняли уже немалую партию
любителей бюджетного «корыта», на очереди следующая «сепарация».
А вот Украина – единая, любимая и неделимая!
С уважением, шахтеры Луганщины
По поручению шахтерских коллективов
Ильченко Константин Григорьевич
«МАЛЬЧИКА,
ИСТЕКАЮЩЕГО КРОВЬЮ,
МОЖНО БЫЛО СПАСТИ…»
Врач Татьяна Борисенко пережила с
Майданом самые жуткие часы. На ее
глазах гибли люди. Она опровергает миф о
Небесной сотне: по ее мнению, жертв было
намного больше…
– Я работала медсестрой на Грушевского, на передовой, 19–24 февраля. Помогала всем по возможности. В тот момент, когда пошел на прорыв «Беркут»,
казаки помогли нам вывести раненых людей. Невозможно без слез вспоминать…
К нам подошла женщина и показала, где еще
прячутся раненые. Мы нашли их, как зайцев перепуганных, избитых, в подъезде. Вызвали Автомайдан и
развезли людей по больницам, а сами продолжили
помогать избитым и раненым.
…Люди прятались кто где. Мало того что на них
нападал «Беркут», так еще и титушки догоняли и
добивали. Мы обошли весь Мариинский парк, после
чего спустились на Грушевского, где коммунальные
службы уже разбирали баррикады вместе с МЧС. В
Украинском доме у нас был склад медикаментов, там
мы брали с собой сколько могли унести и оказывали
людям помощь – промывали глаза, делали уколы, давали обезболивающие…
Были такие герои, как Максим, например, – весь побитый «Беркутом», огнестрел в ноге, кровища лилась…
Он сам себе перевязал ногу, но стоял, пока не потерял
сознание. Когда начали стрелять на Институтской, мы
пошли туда и стали вытаскивать раненых из-под обстрела.
Где пропавшие без вести 300–400 человек?
Каков фронт вашей работы?
Работали сутками напролет. Нам сказали, что все
должно быть распланировано. Но как планировать,
когда везде обстрел? Все только на скорость: побыстрее прибежать помочь, кого-то перевязать, у кого-то
вытянуть пулю… Не хватало носилок (их едва было
пять штук) – они, как оказалось, сгорели в Доме профсоюзов, так что ребята помогали носить людей на
щитах.
но их нигде не было, так что приходилось перевязывать бинтами. Полный хаос – куча больных на полу и
на столах, и всем нужна помощь. Скорые не успевали отъезжать. Сортировали неправильно, потому что
пытались спасти тех, у кого были огнестрелы в позвоночнике, в легких, в сонных артериях, но ведь это
бесполезно. А к людям, которым можно было реально
помочь, не успевали…
Мальчик истекал кровью, ему оторвало руку… Его
можно было спасти, по крайней мере, удалив руку, перетянуть ее и отправить в больницу…
Чего еще не хватало?
Очень мало было жгутов. Я с ног сбилась в поисках,
Кто больше всех помогал?
Ребята-бойцы, простой народ. Репортеры, конечно,
і процвітала. У наших людей є любов до своєї країни.
Тому я знаю, що Майдан стоятиме до перемоги.
ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТІ ЛИШЕ СОБОЮ
мешали, сновали везде своими камерами. Официальное количество погибших – 105 человек. Это неправда. Все мобильные бригады скажут, сколько вывозилось еще тел. Куда они вывозились? Где пропавшие
без вести 300–400 человек? Ведь понятно, что их уже
не найдут.
Мы делали все, что могли. Были врачи, которые прятались, боялись, – но это человеческий фактор, тут их
винить нельзя…
Много организаций приходили и предлагали свою
помощь, но им отвечали, что в помощи никто не нуждается, что у нас уже набраны все необходимые
люди. Только когда начался обстрел, стало понятно,
что врачей не хватает.
Патріоти
ВЛАДА ОБУРЮЄ НАРОД!
Сергій (Львів), 57 років:
– Море починається з краплі. Кожна людина – це
сила. Кожна людина важлива для спільної справи. Я
приїхав зі Львова захищати гідність і цілісність країни.
Мене не влаштовує сьогоднішня влада. Скажу більше:
її немає, вона не відчувається, немає керівництва.
Подивіться на Південь – якби був керівник, такого б
просто не сталося.
В Україні є багато спеціальних бойових підрозділів,
навчених військових, які присягаються захищати
нашу країну. Скільки там тих провокаторів – дві сотні?
Так нашим військовим нема чого робити дати їм відсіч. Але немає наказу. Вчасного, конкретного, правильного наказу. Навіщо доводити до того, щоб страждали
наші українські сім’ї? Влада обурює народ, розгублює
його, лякає. Ще рік тому люди жили за принципом
«моя хата з краю». Сьогодні всі об’єднались заради
кращого майбутнього, заради того, щоб Україна жила
Сергій Довбуш, родом з Донбасу, десять
років живе в Києві:
– Я бажаю жити в чесній, справедливій країні. У
мене п’ятеро дітей, працював у шахті та інших місцях
на нашу країну, а пенсію мені нарахували 1200 гривень. Як можна так жити? Нам потрібні не просто реформи, а щоб нова система запрацювала. Це головна
мета Майдану. Якщо йдеться про люстрацію, то вона
вже має розпочатись.
Ми повинні побачити конкретні кроки для підвищення рівня життя людей, а натомість спостерігаємо,
як одні можновладці змінюють інших. Люди стоять на
Майдані, намагаючись вирішити проблеми країни, а
хтось робить на цьому свою передвиборчу кампанію.
На Півдні жахливі події, наші хлопці їдуть туди неозброєні, аби рятувати людей, – а політики зайняті
лише собою. Соромно. Провокаторів там небагато. Їх накручують, когось купляють, але більшість –
нормальні люди, які хочуть жити в єдиній країні. Багато людей дезінформовані, і вони, розгублені, деколи приймають невірні рішення. Це все політичні ігри,
пропаганда робить свою страшну справу.
12
МАЙДАН | КВІТЕНЬ 2014 | НАРОДНЕ ВИДАННЯ
КРЫМ СДАН
Итак, Крым сдан. Именно так. Не захвачен,
не проигран, не упущен, а сдан. И сдала его
власть Украины.
Рассмотрим действия президента страны. Конституцией Украины предусмотрено, что президент «обеспечивает государственную независимость, национальную
безопасность и правопреемство государства» (п. 1
ст. 106 Конституции Украины). Если у страны «оттяпали»
часть территории (Крым), то обеспечил ли президент
государственную независимость и национальную безопасность?
Далее, согласно п. 19 ст. 106 Конституции президент
вносит в Верховную Раду Украины представление об
объявлении состояния войны и в случае вооруженной агрессии против Украины. Налицо вооруженная
агрессия России против Украины. Это и есть состояние
войны. Посмотрим, что же такое «агрессия». В резолюции 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря
1974 года говорится:
«Статья 1. Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической
независимости другого государства».
Вооруженные силы России вторглись в Крым, нарушив территориальную неприкосновенность Украины.
Это факт.
«Статья 2. Применение вооруженной силы государством первым в нарушение Устава является prima facie
свидетельством акта агрессии».
Россия первой применила вооруженную силу. Это
первое свидетельство агрессии.
«Статья 3. Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии
с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в
качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая
военная оккупация, какой бы временный характер она
ни носила, являющаяся результатом такого вторжения
или нападения, или любая аннексия с применением
силы территории другого государства или части ее…»
Имеет место вторжение вооруженных сил России на
территорию Украины и аннексия Крыма с применением силы.
«…с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства…»
В крымских портах Севастополь и Донузлав заблокированы корабли ВМФ Украины, кроме того, заблокирован ряд морских пограничных пунктов на территории Крыма.
«…d) нападение вооруженными силами государства
на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства…»
Имеет место повсеместное нападение вооруженных подразделений России на украинские гарнизоны
в Крыму, иногда сопровождаемые вертолетной поддержкой, а также нападения на военно-морские суда
Украины, в результате которых они были захвачены.
«…e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства
по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или
любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения…»
Применение Россией вооруженной силы с воен-
но-морской базы Севастополя, арендованной у Украины, против самой Украины является подтверждением
этого пункта определения агрессии.
«…g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или
наемников, которые осуществляют акты применения
вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно
перечисленным выше актам, или его значительное
участие в них…»
Так называемые «зеленые человечки», а также «казаки» и «самооборона Крыма», действовавшие при
активной поддержке российских Вооруженных сил,
это и есть те самые вооруженные банды, осуществлявшие акты применения вооруженной силы против Украины с захватом правительственных зданий
Крыма, морских судов, сухопутных воинских частей и
гарнизонов.
Таким образом, агрессия России против Украины
налицо. Война объявлена не была, но военные действия России на территории Украины (в Крыму) велись,
хоть и почти без выстрелов.
Возникает два вопроса.
1. Почему президент Украины согласно Конституции не внес в Верховную Раду свое представление об
объявлении состояния войны с Россией и не принял
решение об использовании Вооруженных Сил Украины в данном случае вооруженной агрессии против
Украины?
2. Почему президент Украины не принял и не внес
для утверждения в Верховную Раду решение согласно
Конституции о введении хотя бы в Крыму чрезвычайного положения?
Имя этого «президента» – Александр Валентинович
Турчинов.
Почему господин Турчинов с таким опозданием
принял решение о мобилизации? Что изменила эта
вялотекущая мобилизация в ситуации необъявленной войны с Россией? Ответов на эти вопросы нет,
тогда как своевременное принятие соответствующих
решений могло бы в значительной мере смягчить
вооруженную агрессию против Украины. Теперь господин Турчинов заявляет, что виновные в разгроме
Вооруженных Сил Украины в Крыму и сдаче Крыма
будут сурово наказаны. Интересно, как он собирается
сам себя наказывать? Считает ли горе-главнокомандующий господин Турчинов причастным к крымской
трагедии себя, чья нераспорядительность привела к
сдаче Крыма?
Ну а что же Верховная Рада? Читаем Конституцию
Украины, ст. 85:
«К полномочиям Верховной Рады Украины относится:
…9) объявление по представлению Президента
Украины состояния войны и заключение мира, одобрение решения Президента Украины об использовании Вооруженных Сил Украины и иных воинских
формирований в случае вооруженной агрессии против Украины…»
Представления президента не было, а депутаты его
и не требовали.
«…31) утверждение в течение двух дней с момента
обращения Президента Украины указов о введении
военного или чрезвычайного положения в Украине либо в отдельных ее местностях, о всеобщей или
частичной мобилизации, об объявлении отдельных
Фото УНИАН
Крым заблокирован, имущество уничтожено. Кто предал Крым и Украину?
местностей зонами чрезвычайной экологической ситуации…»
Обращения президента не было. А депутаты его и
не требовали.
«…34) принятие решения о направлении запроса к Президенту Украины по требованию народного
депутата Украины, группы народных депутатов или
комитета Верховной Рады Украины, предварительно
поддержанному не менее чем одной третью от конституционного состава Верховной Рады Украины…»
Ни один депутат (группа депутатов), ни один парламентский комитет в этой крайне тяжелой ситуации
не обратился к президенту с необходимым запросом.
Это ли не бездеятельность высшего законодательного
органа в период, когда против государства проявлена
агрессия?
А что же Кабинет Министров Украины? Прежде
всего, обращает на себя внимание чехарда с министрами обороны. Понимаю, революционная необходимость требует своих людей на руководящих постах.
Но не до такой же степени, когда рушится государство.
Справилось ли Министерство обороны Украины со
своими функциями? Крым сдан, оценка Министерству
обороны и Кабинету Министров в целом – неудовлетворительно. После такого прецедента правительство
моментально идет в отставку в демократических государствах, но только не в Украине. Цепляться за должностное кресло и не признавать своих грехов – детская болезнь украинского истеблишмента.
Ст. 116 Конституции Украины:
«Кабинет Министров Украины:
обеспечивает государственный суверенитет и экономическую самостоятельность Украины, осуществление внутренней и внешней политики государства,
исполнение Конституции и законов Украины, актов
Президента Украины…»
События в Крыму доказывают, что потеря части
территории государства есть потеря государственного
суверенитета. Правительство не обеспечило государственный суверенитет и посему должно уйти.
«…7) осуществляет меры по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности Украины,
общественного порядка, борьбы с преступностью…»
С первого дня российской агрессии правительство
молчало. Мы только периодически узнавали из сообщений СМИ о том, что заняли такое-то правительственное учреждение, блокировали такую-то воинскую
часть, через Керченский пролив высадилось столько-то
войск, захвачен такой-то корабль и на нем поднят российский триколор, по дороге на Симферополь или Армянск следует автоколонна боевой техники с российскими солдатами…
И нигде не было сообщений, что в таком-то пункте
развернуты боевые позиции батальона украинской
мотопехоты, в такой-то воинской части, осажденной
российскими войсками, высадился вертолетный украинский десант с целью поддержки, из такой-то морской
базы выведены в открытое море боевые корабли для
недопущения их блокирования, в Крым с материка боевым маршем направлены колонны танков или БМП,
с аэродрома такого-то взлетели украинские боевые
самолеты для прикрытия своих войск с воздуха или
хоты бы для их перебазирования на материк с целью
предотвращения из захвата, силами двух десантных
рот предотвращена попытка минирования подступов к
территории Крыма в Херсонской области… Впечатление такое, что наше правительство не знает, что делать,
что никаких оперативных планов на случай чрезвычайных событий и специалистов по вооруженной защите
отечества у нас нет. Мобилизацию – и ту не могут провести по установленным правилам. Если такие правила
существуют.
Таким образом, правительство не осуществило эффективных и достаточных мер для обеспечения обороноспособности и национальной безопасности Украины.
Еще один вопрос – наши «доблестные» Вооруженные Силы.
Самый больной вопрос – Военно-морские силы.
Общеизвестно, что состояние ВМС Украины весьма
плачевное. Назначенный Верховной Радой и. о. министра обороны Украины адмирал Игорь Тенюх завил, что
«условно боеспособны только четыре корабля: фрегат
«Гетман Сагайдачный», корвет «Тернополь», корабль
управления «Славутич» и большой десантный корабль
«Константин Ольшанский».
Итог крымской кампании: из 67 военных кораблей
Украина потеряла 54. Часть из них захвачена российскими агрессорами, часть сдалась самостоятельно на
«милость» победителя. По моим сведениям, из 67 кораблей только четверть боевых, остальные – вспомогательные. И на такой, с позволения сказать, флот – не
менее трех трехзвездных адмиралов, не менее пяти –
двухзвездных, не менее десятка контр-адмиралов. Во
время крымских событий ни один из украинских адмиралов не поднялся на борт боевого корабля, не остался
на корабле, захваченном российскими оккупантами,
не застрелился из-за потери флота и не покаялся за
его гибель. Удивляет пассивность многих украинских
боевых кораблей. Еще при первом же блокировании
севастопольской бухты на стоянках кораблей никто не
объявил боевую тревогу, не вывел ни один корабль в
открытое море и не подал никаких боевых сигналов.
По крайней мере, мы об этом ничего не знаем.
2 марта 2014 года назначенный за день до этого
командующим ВМС Украины контр-адмирал Денис Березовский принял присягу на верность народу Крыма.
Сразу возникает вопрос: как правительство Украины
могло назначить адмирала-предателя на должность
командующего? Кто должен персонально ответить на
это назначение?
19 марта 2014 года около 200 бойцов самообороны Крыма заблокировали, а затем захватили штаб ВМС
Украины в Севастополе. На переговоры в штаб ВМС
Украины приехал командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Александр Витко. Часть военнослужащих сообщила о своем переходе на службу
в ВМС Республики Крым, часть покинула здание штаба.
Командующего ВМС Украины Сергея Гайдука временно задержали органы прокуратуры в Севастополе, на
следующий день по просьбе министра обороны России
его освободили и выдворили с территории Республики
Крым. Над зданием штаба был поднят флаг Российской
Федерации.
К 20 марта 2014 года часть кораблей ВМС Украины все-таки покинула Севастополь, 25 судов вспомогательного флота и 6 боевых кораблей подняли флаг
Российской Федерации.
20 марта 2014 года ВМС Украины лишились единственного высшего военно-морского учебного заведения – Академии ВМС имени П. С. Нахимова (АВМС) в
Севастополе.
Утром 22 марта 2014 года на 54 из 67 кораблей и
судов ВМСУ, в том числе на 8 боевых кораблях и единственной украинской подводной лодке «Запорожье»,
развевались Андреевские флаги ВМФ России. Экипажи
кораблей, которые не перешли в ВМС РФ, жаловались
на отсутствие каких-либо указаний из Киева, говорили,
что никто на связь толком не выходил, – «Держитесь»,
«Слава Украине» – и все». Наши моряки оказались брошенными на произвол судьбы. Кто ответит за это бездействие? В тот же день в Севастополе не осталось ни
одного военного корабля под украинским флагом.
25 марта Андреевский флаг был поднят над последним украинском кораблем в Крыму – тральщиком
«Черкассы». Его последние украинские дни полны
драматизма. Заблокированный в заливе Донузлав затопленными судами экипаж корабля отбил несколько
атак самообороны Крыма и казаков. Для предотвращения захвата выполнял маневры на ограниченной
акватории залива. Сделал попытку самостоятельно
разблокировать вход в залив, но не хватило мощности
корабельных машин. В заливе был еще один достаточно мощный тральщик, предположительно «Чернигов».
«Черкассы» звал на помощь, но он повернул в другую
сторону, чтобы сдаться захватчикам, подняв Андреевский флаг. Кстати, где он его взял?
Вот хронология потери военно-морских судов.
20.03.2014 – поднял Андреевский флаг малый противолодочный корабль «Луцк», плавучая мастерская
«Донбасс», противопожарный катер «Борщив», спасательное судно «Кременец».
21.03.2014 – малые противолодочные корабли
«Хмельницкий» и «Тернополь», ракетные катера «Прилуки» и «Приднепровье».
22.03.2014 – корабль управления «Славутич», средний десантный корабль «Кировоград», морской тральщик «Чернигов», подводная лодка «Запорожье», пограничный сторожевой корабль «Винница».
24.03.2014 – большой десантный корабль «Констан-
МАЙДАН | КВІТЕНЬ 2014 | НАРОДНЕ ВИДАННЯ
тин Ольшанский», рейдовый тральщик «Геническ».
25.03.2014 – морской тральщик «Черкассы».
В этом перечне указаны корабли, о которых сообщалось в СМИ. Почти все из них – боевые. Некоторые
сдавались без сопротивления, но все-таки большинство
прошли через тяжелые драматические противоборства
с захватчиками, сохранили достоинство и верность
Украине. А командир одного из кораблей (предположительно «Тернополь») на предложение российского
адмирала сдаться ответил словами русской патриотической песни: «Врагу не сдается наш гордый Варяг!»
В эти же дни были подняты Андреевские флаги и
на других судах – вспомогательных и специальных, не
относящиеся к ударно-боевым. Это водолазные суда
«Почаев» и «Каменка», поисково-спасательное судно
«Изяслав», танкеры «Бахмач» и «Фастов», водоналивной транспорт «Судак», судно противоминного размагничивания «Балта», судно контроля физических полей
«Северодонецк», килекторное судно «Шостка», буксиры «Корец», «Красноперекопск» и «Дубно», противодиверсионный катер «Феодосия», катер-торпедолов
«Херсон», гидрографический катер «Сквира», учебные
катера «Смила» и «Новая Каховка».
Большинство из этих малых судов находились в неходовом состоянии у стенки и оказывать сопротивление были не в состоянии.
Что же осталось от украинского военно-морского
флота? Пограничный сторожевой корабль «Гетман Сагайдачный», сторожевой катер «Скадовск», угломерный корабль «Переяслав», несамоходный плавсклад
боеприпасов «Золотоноша». Все. И на такой флот у нас
имеется несколько десятков адмиралов. Что они будут
делать без флота? Будут ли они разжалованы? И кто
теперь будет участвовать в многонациональных военно-морских учениях Си-Бриз?
Что же случилось с нашим «доблестным» флотом?
История повторяется. Помните Черноморское пароходство, в составе которого было около 300 кораблей?
Где они? Милая Одесса осталась без своего любимого
моря, ибо море – это корабли. Теперь Украина не может называть себя морской державой. На мой взгляд –
взгляд обывателя, причины тому следующие.
1. Систематическое уничтожение флота путем хронического недофинансирования. Морские и командно-штабные учения, противолодочные, противовоздушные, противопожарные и другие тренировки на
кораблях не проводились.
2. Техническое состояние кораблей и вооружения не
поддерживалось на боеспособном уровне. Исправных
судов было катастрофически мало. Одно дело, если корабль выведен и стоит на якоре посреди Севастопольской бухты, но совсем другое, если он используется,
на нем есть необходимое вооружение, оборудование
для проведения разведки и навигации; связь, разно­
образные машины и механизмы в исправном состоянии, благодаря чему может обеспечиваться защита
Украины. Кораблей, которые полностью соответствовали бы требованиям вооруженного морского противоборства, в Украине не было.
3. Пассивность верховного руководства страны в
управлении военно-морским флотом в условиях российской агрессии в Крыму. С первого дня крымского
противостояния не было принято абсолютно никаких
мер. Помните – «на связь толком никто не выходил,
«Держитесь!», «Слава Украине!» – и все».
4. Провал в работе внешней разведки страны и СБУ.
Почему эти службы не развернули своевременно агентурную сеть, чтобы раскрыть замыслы агрессоров? Почему ничего не знали об организации крымской самообороны? Разве события в Крыму развились спонтанно,
непредсказуемо? А если знали, то почему никаких контрмер не было принято? Тот факт, что министр обороны
РФ генерал армии Сергей Шойгу, весьма уважаемый
мною до крымских событий, уже 25 марта вручал медали «За возвращение Крыма», говорит о многом.
Надо иметь время, чтоб разработать проект медали,
изготовить ее, составить и утвердить соответствующие
документы, доставить их в Крым… Значит, все готовилось заранее – что же делала наша внешняя разведка
и СБУ? Только исправно получала зарплату от украинских налогоплательщиков?
5. Растерянность некоторых корабельных командиров. Отсутствие инициативы и настойчивости, чтобы
сохранить корабль, строгого и точного выполнения требований военно-морских уставов и наставлений. Я этих
уставов не читал, но уверен, что они содержат точные
указания командирам кораблей и экипажам на случай
угрозы захвата корабля противником. Однако вся инициатива заключалась в вывешенных на бортах судов
матросских матрацев-тюфяков. Почему не был затоплен экипажем ни один корабль? Некоторые отвечают,
что в противном случае обвинили бы в уничтожении
боевой техники. А сдать ее противнику – лучше? Или
почему многие корабли не были выведены в открытое
море при первой же угрозе? Надеялись отстояться в
бухте? В ожидании чего?
Кстати. Перед захватом большого десантного ко­
рабля «Константин Ольшанский» команда успела вывести из строя машину и электронику БДК. Двигатели
украинские моряки залили цементным раствором (по
другой информации – засыпали песком). Навигационное оборудование и приборы управления огнем
просто разбили. В итоге россиянам пришлось тянуть
захваченный «Ольшанский» на базу на буксире. Ремонт
обойдется Черноморскому флоту в круглую сумму –
проще распилить корабль на металл. Ну хотя бы и так.
Правда, есть пример, достойный во всех отношениях, – морские суда пограничных войск. Ни один пограничный корабль не был потерян, а ведь пограничникам,
особенно на море, пришлось особенно тяжело. Силовое давление и угрозы захвата пограничных пунктов
сильно дестабилизировали обстановку. Тем не менее
все пограничные катера и другие суда своевременно
были перебазированы в Одессу, Мелитополь и другие
порты. В том, что пограничные морские плавсредства
были сохранены, я вижу личную заслугу командующего
пограничными войсками генерала Литвина. Главное на
флоте – своевременно отдать нужный приказ и своевременно его выполнить. Чего, к сожалению, в целом на
нашем морском флоте не наблюдалось.
6. Моральная неустойчивость личного состава. Правда, не всего, но тем не менее некоторая часть все же
«клюнула» на более высокое денежное содержание
российских моряков.
Сделаю некоторое отступление. Так сложилось, что
со времен президента Ющенко шефство над военно-морским флотом взяли на себя западные регионы
страны. Ничего предосудительного в этом нет. Некоторые корабли и военно-морские учебные заведения
Севастополя комплектовались нижними чинами – выходцами именно из этих регионов. А они, как известно,
отличаются особой моральной стойкостью и любовью
к «неньке-Украине». Вспомните кадры видеохроники,
когда курсанты-моряки на призыв перейти на сторону
России поют в строю украинский гимн. Так могут поступить только настоящие патриоты Украины. К сожалению, подобных фактов было очень мало.
Кстати. Факт перехода на сторону врага некоторых
наших военных, в том числе моряков, – подходящий
случай внедрения своих агентов (разведчиков).
7. Неукомплектованность боевых кораблей всем
необходимым для осуществления своих функций. Думаю, что в сложившихся условиях не было достаточных
запасов топлива, боеприпасов, расходных материалов,
запчастей, продовольствия, питьевой и технической
воды и других ресурсов. Поэтому такие корабли просто
не могли тронуться с места.
Вывод. Украина как военно-морская держава прекратила свое существование. Из уст председателя
Верховной Рады – и.о. президента страны прозвучало
грозное обещание сурово покарать виновных. А кто виновен? Если речь идет о провале всей страны, то флот
сдал не командир отдельно взятого корабля, не командиры группы кораблей и даже не командующий флотом
в целом, хотя, безусловно, часть вины лежит на нем. За
провал страны ответственность несут в первую очередь
ее руководители. Но никто из них, к сожалению, так и не
признал свою вину, – в это время они услаждались не
своей победой Майдана и очень срочно решали дела
евроинтеграции. Важное дело, конечно. Но целостность
страны важнее, и с евроинтеграцией можно было бы и
повременить. В итоге что хуже – Украина без Крыма, но
с кастрированной евроинтеграцией или Украина целая
и неделимая, но без евроинтеграции и с сохранением
такой перспективы – вопрос риторический.
Если говорить о наших ВВС, то их объекты вместе
с боевой техникой также были захвачены в течение
нескольких дней, и в развитии событий наблюдалась
такая же картина.
ВВС в Крыму состояли из авиации и зенитно-ракетных частей. Авиацию представляли Государственный
научно-испытательный центр в Феодосии и 204-я
бригада тактической авиации в Бельбеке. О Феодосийском центре в связи с крымскими событиями ничего
не известно. 204-я бригада в Бельбеке насчитывала 45
истребителей МиГ-29 и 4 учебно-боевых самолета Л-39
производства Чехословакии. Из этих самолетов в состоянии боевой готовности были только четыре истребителя и один Л-39. По непроверенным данным, при
блокировании авиабазы в Бельбеке нападавшие прострелили двигатели боеспособных самолетов. Все мы
видели и по телевидению, и в интернете, как личный
состав базы во главе со своим командиром полковником Мамчуром под боевым знаменем части и флагом
Украины маршируют навстречу захватчикам, исполняя
при этом государственный гимн Украины. Это был марш
отчаяния. А что оставалось делать? Причины те же: катастрофическое недофинансирование, отсутствие топлива, выработанные ресурсы, отсутствие регулярных
полетов (налет украинского летчика составляет 12–15
часов в год, тогда как российского – 120, а в европейских странах и в США – 180 часов). Наши молодые летчики после двух-трех лет службы писали рапорты об
увольнении по причине полного отсутствия полетов. Ну
13
Фото УНИАН
Ответит ли Турчинов за бездеятельность?
и к тому же никаких указаний, кроме «Держитесь!». На
этой базе проходили стажировку будущие офицеры —
специалисты Харьковского университета имени Ивана
Кожедуба и Киевского Национального авиационного
университета. Теперь этой учебной базы, так же как и
боевой базы, у Украины уже нет.
Зенитно-ракетные части представляло тактическое
командование «Крым», которое включает 174-й зенитно-ракетный полк – 3 дивизиона ракет С-300 (Севастополь); 50-й зенитно-ракетный полк – 2 дивизиона ракет С-300 (Феодосия, Алушта); 55-й зенитно-ракетный
полк – 3 дивизиона ракет БУК-М1 (Евпатория). С-300 –
это зенитные ракетные системы, способные поражать
воздушные цели (самолеты и ракеты) на удалении до
150 км и на больших высотах – до 27 км. Может сопровождать шесть целей одновременно и выпустить
по ним 12 ракет. Зенитно-ракетный комплекс БУК-М1
более раннего выпуска. Его ракеты могут поражать воздушные цели, в том числе крылатые ракеты, на расстоянии до 42 км.
Все эти части также захвачены агрессором. Сведений о сопротивлении их личного состава не имеется.
Однако по сведениям, полученным от руководства
тактического командования «Крым» ВВС Украины, военные этой группировки не присягали и не собираются присягать так называемому «главнокомандующему
Крыма».
В составе ВВС в Крыму имелись еще небольшие радиотехнические части (подразделения). Как правило,
их личный состав – это женщины-военнослужащие, обслуживающие радиокомплексы. Мы их видели на телеэкранах. О серьезном их сопротивлении захватчикам
говорить не приходится.
ПРОПОЗИЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОМУ
ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ КОМІТЕТУ
[email protected]
Причины поражения наших ВВС в Крыму все те же.
Теперь некоторых командиров представляют героями,
укреплявшими обороноспособность страны. Так ли это?
Сомнительно. Да, какие-то мероприятия проведены. В
частности, выдвинуты некие войска к юго-восточным
границам. Но при чем тут события в Крыму и войска,
брошенные на погибель? Может ли быть героем командир, не сохранивший боевые позиции (территорию)
своей части, оставивший боевую технику, оружие и боеприпасы врагу, причем часть личного состава, которая
была у него в подчинении, приняла условия капитуляции? Вопросы, вопросы, вопросы…
Сухопутные войска. В Крыму мы слышали об автомобильной части и бригадах морской пехоты в Феодосии
и Перевальном. Хотя они входили в состав ВМС, будем
их считать сухопутными. Ведь о других сухопутных частей в Крыму мы не слышали.
Парадоксальна ситуация в Перевальном. Часть блокировали 400 «зеленых человечков», прибывших на 18
грузовиках и двух командирских машинах. Один грузовик поставили у входных ворот, заблокировав вход
и выход. Вооруженные люди рассредоточились вокруг
части по периметру и выстроили свои машины в линию
на открытом поле в 50 метрах от периметра части. Фотографии и видео есть в интернете. Оккупанты поставили нашим ультиматум – сдаться в течение полутора
часов. Наши отказались.
А теперь о главном. В бригаде около 1500 человек.
Это военные люди, призванные и обученные воевать.
У них есть вооружение, боеприпасы и различная военная техника. В структуре батальона имеется гранатометный взвод – 15–20 стрелков с гранатометами. Да
один только залп этого взвода по машинам захватчиков не оставил бы от них ни щепки. А они, эти наши
морпехи, сидели за своим забором, как жуки в банке,
и только позировали за воротами части всем кому не
лень. Это «герои»! И сидели эти «герои» в своей банке,
а некоторые сердобольные люди из местных жителей
привозили им пищу – то сельхозпродукты в мешках, то
какое-то варево в сорокалитровой кастрюле передавали через ограждение. Позорище! Далее. На периметре части обязательно должны быть запасные ворота.
Почему их не использовали? Об их блокировании нам,
телезрителям, ничего не известно. В конце концов,
можно и секцию ограждения снять. Но, наверное, лучше пассивно сидеть на заблокированной территории
и покорно ждать, когда за тебя кто-то что-то сделает…
Конечно, – это я о себе, – легко говорить, когда до
захватчика 300–400 км, никакого блокирования нет,
ты не отвечаешь за жизнь нескольких сотен людей,
и магазин рядом домом, и в холодильнике есть продукты… Но все-таки обидно, что свои же защитники
в условиях явной агрессии оказались абсолютно бездеятельными.
Автобатальон. Комическая ситуация с его командиром. То он призывает свой личный состав сдаться и сам
переходит на сторону захватчика, то говорит, что не
переходил никуда, а только вел переговоры (о чем?).
Потом показывают, как его, пьяного, за рулем автомобиля, подполковника (!) допрашивает автоинспектор
(прапорщик?). А позже он вообще исчез из поля зрения журналистов. Видимо, все-таки сдал свою часть.
А ведь можно было бы сделать отчаянный поступок.
Автомобили «Урал» имеют запас хода 600–700 км.
Можно из Крыма доехать до Белоруссии и еще на обратный ход останется. Почему бы не объявить тревогу
в части и общей колонной вырваться из блокированной территории? Но, видимо, машины не заправлены
и неисправны, топлива в части нет, боевые документы
отсутствуют, тренировки и учения по переводу части в
более высокие степени боеготовности не проводятся,
люди своих задач в условиях военной угрозы не понимают… Тогда катайся пьяным за рулем (на это бензин
найдется) и сдавайся противнику.
Грустные мысли приходят в голову после всех этих
событий. Конечно, конкретные должностные лица
должны нести ответственность за сдачу Крыма. Нужно
извлечь уроки из происшедшего. Не надеяться, что ктото из Европы или из-за океана будет тебя спасать. Но
главное – президент должен не только называть себя
главнокомандующим, но и, заступив на должность,
овладеть какими-то навыками военного управления
страной. Генеральный штаб должен стать основным
центром планирования военных событий и организатором систематических командно-штабных учений.
Вся система страны должна работать на оборону,
начиная от оповещения населения и до выдвижения
войск на боевые позиции. Нужно серьезно взяться за
Вооруженные Силы. Оснастить их современной техникой, наладить снабжение армии и флота (если он
возродится), организовать достойное существование
человека с ружьем и постоянно тренироваться, тренироваться, тренироваться. Все!
14
МАЙДАН | КВІТЕНЬ 2014 | НАРОДНЕ ВИДАННЯ
ВИМОГИ МАЙДАНІВ
ТА НАРОДУ УКРАЇНИ
мозбереження генетично повернувся до старої
форми свого народовладдя. Цю роль нині виконують київський та всі майдани України. Набувши досвіду впливу на владу, народ України
ставить перед діючою, ним обраною владою
такі ВИМОГИ:
1.
Узаконити в новій Конституції України народне віче (Майдан) як історичну форму
участі народу в управлінні державою.
Фото УНИАН
2.
У центрі, областях, містах та селищах створити постійно діючи Ради народного віче
як контролюючий та наглядовий орган за діяльністю чинної влади.
У разі нагальної потреби Рада може якнайшвидше зібрати народ на віче, щоб представити
на суд громадян ті чи інші дії чинної влади або
дати можливість владі вирішити разом з народом важливі питання економічного, соціального або політичного характеру у межах своїх
повноважень, згідно з чинним законодавством
та Конституцією країни.
На віче народ може ставити свої вимоги,
вносити корективи в діяльність влади або
висловлювати недовіру певним гілкам влади
або політичним особам.
3.
Необхідно визначити перелік питань, які
без погодження з народним віче не можуть
ухвалюватись центральною владою та/або її територіальними органами і будуть вважатись
недійсними.
Тільки за таких умов це буде влада народу не
на папері, а фактично. Бо на папері, у Конституції України, влада народу прописана давно, але
за існуючими формами управління державою
народ відсторонений від влади. Отже, народ
вимагає узаконити народне віче (яке вже ніхто
не має права розганяти) як дієвий інструмент
народовладдя згідно з Конституцією України!
Влада мусить почути вимоги народу України!
Ідучи до ЄС, Україна бере за основу європейську модель управління державою. Але вже сьогодні Європа визначає, що «застоялись» її добре
відпрацьовані схеми та стандарти, бо час іде
вперед, усе розвивається, змінюється світогляд
людей та людські цінності, у світі триває глобалізація процесів, що це вимагає змін також і
в структурах державних установ.
Сьогодні Україна може пред’явити світу дещо
нове і прогресивне в моделі управління Держа-
вою (точніше, не нове, а добре забуте старе –
історія розвивається циклічно і по спіралі).
Йдеться про народне віче – теперішній
Майдан.
За часів Київської Русі народне віче ставило
князя на «стіл» та знімало його, вирішувало всі
важливі державні питання або питання місцевого самоврядування. Такий самий устрій мала
Запорозька Січ. Сьогодні український народ
в час великої загрози для своєї держави та са-
4.
Повністю змінити склад ЦВК, тому що
нинішній склад заплямував себе на попередніх виборах (2004, 2010, 15.12.2013).
5.
Вжити заходів щодо захисту сервера від
російських хакерів, щоб унеможливити
їхній вплив на волевиявлення українського
народу.
Громадський актив за дорученням майданів,
громад та народу України
Цілком серйозна усмішка з редакційної пошти
КАК ПОРОШЕНКО ПРОДАВАЛ
ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ
Осенью 2002 года ГУВП (Главное управление
военных прокуратур) расследовало уголовное
дело по хищению двух боевых десантных
кораблей ВМС Украины.
Корабли 3-го поколения, то есть современные на
тот период, новые. Ход расследования данного уголовного дела был на личном контроле президента
Украины, на тот момент Кучмы, и в связи с этим – Генерального прокурора Украины, на тот момент Пискуна.
Доклад Кучме производился еженедельно. Докладывал лично заместитель Генерального прокурора,
начальник Главного управления военных прокуратур,
генерал-лейтенат юстиции Атаманюк. Следователем
по делу был Забарский, впоследствии народный депутат Украины.
Следствие установило, что Порошенко незаконно
передал ЗАТ «Ленинская кузня» два боевых десант-
ных корабля, которые затем через Укроборонсервис
были проданы грекам за 17 млн долл. За полученный
товар греки сразу рассчитались, и все 17 млн долл., за
вычетом комиссии, были перечислены не Министерству обороны, а Порошенко на «Ленинскую кузню».
Впоследствии все деньги разошлись одномоментно
по фирмам-однодневкам.
Постановление Кабинета Министров Украины о
передаче в частную структуру государственного имущества, запрещенного к свободному обращению, а
именно двух боевых десантных кораблей, подписал
лично премьер-министр Украины (на тот момент это
был Ющенко, будущий президент).
При этом инициативы Министерства обороны на
проведение торгов и продажу новых кораблей не
было. Министр обороны, на тот момент Кузьмук, с его
слов на допросе, был удивлен и сообщил, что о том,
что у него в Министерстве не хватает двух боевых
кораблей, он узнал только от следователя во время
допроса.
Следствием было установлено, что незаконная
передача кораблей в частные структуры была действительно осуществлена без ведома Министерства
обороны Украины и Министра обороны, напрямую
командующим ВМС Украины Ежелем.
Кроме того, Ежель похитил много другого военного имущества Украины в Севастополе, и в отношении
него было возбуждено уголовное дело Военной прокуратурой Севастопольского гарнизона. Когда доказательства вины Порошенко и Ющенко по данному
уголовному делу были собраны следственной группой в полном объеме, Атаманюк прибыл на доклад
весной 2003 года к Пискуну и в кабинете последнего стал свидетелем телефонного разговора Пискуна
с Ющенко, где первый клятвенно заверял абонента,
что он все понял, и дело будет закрыто за отсутствием
состава преступления.
Положив трубку, Пискун Атаманюку заявил: «Это по
кораблям, выполняй». Атаманюк в свою очередь заявил, что собраны все доказательства вины Порошенко
и Пискуна. На что Пискун наорал на генерала, заявив,
что он очень об этом пожалеет.
ШАНОВНА
КООРДИНАЦІЙНА
РАДО РЕДАКЦІЇ
ГАЗЕТИ
«МАЙДАН»!
До мене випадково потрапила ваша газета
«МАЙДАН». Усе, що в ній написано, – це мої думки. Мені 76 років, я колишній радянський військовий. Ваша і наша лютнева європейська революція звершила переворот у моєму світогляді.
Тільки на 23-му році існування нашої держави я
почав сприймати ідеї української Незалежності,
хоча я досі не сприймаю новітні політичні партії.
Вони змінюють одна одну, а життя і обставини в
суспільстві постійно погіршуються. Так звані «народні депутати» давно стали не народними, а
вузькопартійними. «Маленькі люди» животіють.
Україна через своїх можновладців все більше стає посміховиськом. Дуже прикро за свою
країну.
З повагою,
Геннадій Сергійович Ноженко
ДЕЯКІ
ПОЛОЖЕННЯ ІЗ
ПРОПОЗИЦІЙ
«ЛІВОЇ ОПОЗИЦІЇ»
ВИТЯГ
1. Право відкликання депутатів, які не виправдали довіри; запровадження виборності суддів і
керівників міліції.
2. Націоналізація базових галузей економіки
(металургійної, гірничо-видобувної, хімічної), а
також підприємств інфраструктури (обленерго,
транспорт і зв’язок).
3. Розбудова мережі профспілок. Розширення
права на страйк. Право брати кредит за рахунок
роботодавця при затримці зарплати.
4. Оподаткування ставкою в розмірі 50% придбання об’єктів розкоші – яхт, елітних авто тощо
вартістю понад 1 млн грн.
5. Арешт усіх активів «офшорних компаній» в
Україні.
6. Заборона обіймати державні посади та обиратись депутатом до рад усіх рівнів особам із
річним доходом понад 1 млн грн. Проведення загальних перевиборів з дотриманням вищезазначених обмежень.
7. Проведення адміністративної реформи із
зменшенням кількості державних управлінців.
8. Скорочення витрат на МВС, СБУ, прокуратуру та
спецпідрозділи міліції.
9. Підвищення заробітних плат медикам та
освітянам, відновлення престижу професій гуманітарної сфери.
10. Відмова від подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними
фінансовими установами.
В тот же день Атаманюк собрал пресс-конференцию
и заявил о случившемся. Открыто его не уволили. Пискун просто сократил ГУВП как единицу в Генпрокуратуре, переподчинив военные прокуратуры напрямую
Генпрокуратуре, и Атаманюк остался без должности.
Пискуна за такие художества, конечно, уволили, но
Атаманюку пришлось дослуживать в Следственном
управлении СБУ. Следователю Забарскому тоже пришлось уволиться из прокуратуры.
В результате ни Ющенко, ни Порошенко не понесли
никакого наказания за содеянное преступление, еще
и присвоили государственные деньги, которые должны были быть потрачены на квартиры военнослужащим или обновление вооружения, не говоря о том, что
Украине самой нужен был боеспособный флот.
Р.S. О преступной продаже военного имущества возбуждалось большое количество дел, но еще больше
прошло мимо. А сегодня мы удивляемся, почему наши
солдаты без обеспечения, оружия и жилья.
Пора проверить военное ведомство общественностью и довести с помощью вновь избранного Президента Украины все уголовные дела до логического
завершения.
МАЙДАН | КВІТЕНЬ 2014 | НАРОДНЕ ВИДАННЯ
БУЛАТОВ ПОСТАВИЛ
ПОД УГРОЗУ КУБОК
СТЕЛЛЫ ЗАХАРОВОЙ
Булатов забыл, что Майдан стоял за светлое
будущее страны, а не за то, чтобы он
устроился в министерском кресле.
Я очень люблю гимнастику, благодаря которой стала олимпийской чемпионкой. Это очень интересный,
красивый и зрелищный вид спорта. Украинская школа
гимнастики, имеющая давние традиции воспитания
сильной личности, популярна во всем мире.
Я посвятила себя украинским детям – одаренным,
сильным духом, с большим стремлением и волей к победе. У меня в Украине есть 10 школ, но мы ни единой
копейки не получаем от государства. Мы сами покупаем оборудование и инвентарь – в частности, на 1,5
млн гривен приобрели детям снаряды для тренировок, которые проводятся в Конче-Заспе, на базе нашей
национальной сборной. Я не бизнесмен – по мере возможности оказываю помощь через свой фонд. Мне искренне хочется, чтобы вся страна знала историю украинского спорта и почитала нашу спортивную элиту.
В Украине, в том числе в нашем виде спорта, происходят большие катаклизмы. Новоявленный министр
молодежи и спорта Дмитрий Булатов, который не яв-
ляется специалистом и никогда не занимался спортивной тематикой, поставил под угрозу проведение
соревнований на Кубок Стеллы Захаровой. За 12 лет
существования этого государственного проекта, который включен в календарный план внутренних соревнований и Международной федерации гимнастики,
для миллионов людей были созданы колоссальные
возможности, достигнуты высочайшие результаты.
Но к большому сожалению, нынешние власти своими
действиями пытаются уничтожить все, что было достигнуто огромными усилиями.
Мы, гимнасты, – одна семья, и то, что сделано этой
семьей для Украины, нельзя вычеркивать из памяти и
предавать забвению. Спорт – это одна из важнейших
составляющих имиджа страны, ее визитная карточка.
Нас поддерживает вся спортивная общественность. В
Люблине, где проходит этап Кубка мира, собраны многочисленные подписи в нашу поддержку. Вскоре они
будут переданы мне, и я смогу показать всему миру,
как нас ценят. Но к сожалению, некоторые – подчеркиваю, не спортсмены – нас не поддерживают. В этом вся
беда. Но мы готовы дать жесткий отпор.
Надеюсь, здравая логика победит, и соревнования
15
«Каждой отраслью, каждым направлением
должен руководить профессионал»
Господин Булатов, наверное, забыл, что на Майдане люди стояли за светлое будущее страны, а не за
то, чтобы он уютно устроился в министерском кресле.
Неудивительно, что к нынешней власти нет доверия
ни у наших граждан, ни у других государств. Поэтому
Майдан продолжает стоять – Майдан не доверяет этой
власти.
Каждой отраслью, каждым направлением должен
руководить профессионал. А если, к примеру, Министерством спорта руководит человек, далекий от
спорта и его проблем, – это настоящая беда. У нас много трудностей, но, я думаю, их можно преодолеть, если
только нас будут слышать.
Я тесно сотрудничаю с Парламентским клубом, который входит в Европейскую Ассоциацию парламентариев. Его участники – депутаты всех созывов, люди с
огромным опытом, такие как их президент Александр
Ржавский, члены Клуба Анатолий Раханский, Вадим
Мисюра, Александр Пухкал и другие.
Они принимали непосредственное участие в созидании украинского государства, это аксакалы нашего
общества, которые и сегодня спасают тысячи жизней.
Это мощная сила, которая поднялась, чтобы поддержать волю народа.
Украина – богатейшая страна. Мы – ее трудолюбивый народ, который пережил много трудностей, но
всегда отстаивал свою свободу и независимость. Хочется, чтобы нас услышали все, кому небезразлично
будущее страны, и сделали соответствующие выводы.
Пришло время серьезных изменений.
на Кубок Стеллы Захаровой, которые вызывают огромный интерес у миллионов любителей спортивной
гимнастики не только в Украине, но и во всем мире,
состоятся.
Стелла Захарова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира, экс-президент Украинской федерации
гимнастики
ВАМ ЗАВИДУЮТ
Как редактор самого большого журнала в
Азербайджане и президент национального
фонда «Деде Горгуд», который пользуется
большим влиянием в Евразии, я прилетел,
чтобы лично побывать на Майдане.
Увидел, в каких условиях тут живут люди, ведут дежурство, держат Майдан – это геройство. Постарался
как можно больше пообщаться и хочу написать обо
всем в нашем издании «Мир Азербайджана».
Азербайджан знает и без меня, как вам сегодня нелегко, у них уважительное отношение ко всем гражданам Украины. Мы чувствуем крепкую связь с вашей
страной, следим внимательно за событиями и изучаем
ситуацию. Мы читаем сценарий, который рассчитан на
уничтожение государства.
А что плохого сделала Украина? Вам завидуют потому, что вы хотите пойти хорошим, правильным путем.
Вы первые подняли эту проблему, и от того, как у вас
все сложится, зависит будущее многих стран Евразийского региона. Если народ Украины победит – значит,
все победят. Если вы сдадитесь – считайте, что мы тоже
сдались.
Азербайджан принял решение на уровне Милли
Меджлиса о целостности Украины. Крым – это территория Украины. Мы варимся в своем котле, а ваш котел
создан специально, чтобы уничтожить самый красивый, самый правдивый народ.
Я прожил больше 60 лет и служил вместе с украинцами, и среди русских встречал очень много благородных людей. Вы прекрасные люди, прекрасный народ –
вы должны спасти свою землю. Все, что вы делаете сегодня, – вы делаете для будущего, для своих потомков.
Азербайджан с вами – это слова нашего президента,
наших ученых, всего народа. Украине слава за то, что
вы сейчас проходите. Азербайджан был в таком же
состоянии, как и вы 20 лет назад, когда нам искусственно придумали Карабах.
У нас тоже хотели всю страну растерзать. Не получилось – потому что пришел настоящий лидер Гейдар
Алиев и не допустил этого. Сплотил народ и сохранил
целостность страны. Это была его великая миссия. Мы
были первые, потом Грузия… Все это нужно объяснить
международным журналистам. Показать, какое оно –
истинное лицо терроризма на государственном уровне, когда врываются на чужую территорию без опознавательных знаков под предлогом защищать…
Русский язык не нуждается в защите: он родил
столько личностей, писателей, таких как Пушкин, Толстой, Гоголь, на русском разговаривал и Шевченко. Никто не ущемляет права русских.
Украина – это, можно сказать, самая толерантная
страна в бывшем Советском Союзе. Я неоднократно
приезжал и в Луганск, и в Донецк – там всегда был
русский язык и русские школы. В Киеве говорят на русском – так, может, и сюда привести «зеленых человечков»? В Германии, во Франкфурте-на-Майне, многие
говорят и на русском, и на турецком. Но они ходят в
немецкие школы, работа и все сферы обслуживания –
на немецком. Разве это нарушение прав человека?
Русский язык ущемляют, получается? Значит, и туда
надо войска вводить? Потом то же самое произойдет в
«Если вы сдадитесь, считайте, что мы тоже сдались»
Казахстане – там тоже живут русские, затем в Туркменистане… Так может и третья мировая война начаться.
Это нужно остановить. В каждой стране свой механизм. Если он не для народа, а для чьих-то карманов,
то каждый, кто придет к власти, снова будет воровать.
Вам трудно сейчас, у вас отняли веру. Но как бы ни
было, на выборы надо идти. Украине нужен президент.
Сегодня эта великая и нелегкая миссия возложена на
Майдан. Невозможно выразить словами, как мы за вас
переживаем и желаем успехов.
СЕПАРАТИСТИ ЧИНЯТЬ ЗЛОЧИН ПРОТИ
ДЕРЖАВИ
з Росією, такі дії необхідно карати тільки смертю,
без суду та слідства. Не потрібно воювати з регіоном, тому що там є багато свідомих громадян, але
багатьом задавили свідомість, когось купили, і що
їм скаже «старший», те вони і роблять, не розуміючи
для чого. Воювати з Донецьким регіоном безглуздо –
виходить війна народу з народом. Потрібно знищити
тих, хто цим усім керує.
Эльдар Исмайлов, президент национального фонда
«Деде Горгуд», главный редактор международного
журнала «Мир Азербайджана»
Патріоти
МАЙДАНУ НУЖНА ЗАЩИТА
Віталій (Суми), Комендантська сотня:
– Приехал в Киев на день рождения к однокласснику, а после разгона молодежи на Майдане остался
в охране, которая располагалась в Доме профсоюзов.
Потом мы стали Комендантской сотней. К сожалению,
с самого начала было много случаев, когда люди переодевались, чтобы под видом Самообороны воровать, пользоваться чужими пропусками и удостоверениями, проникать на склады. Были разведчики из СБУ,
даже сатанистов ловили – всяких хватало. Преступники, выдавая себя за членов Правого сектора, чинят
разбои и грабежи, а некоторые депутаты, пользуясь
заслугами простых граждан, создают липовые проплаченные подразделения, маскируемые под Само­
оборону Майдана.
Мы боремся с ними. Пару недель назад в восемь
утра собралось около 200 человек на Грушевского.
Они хотели разбирать баррикады, пригнали технику.
Их заводила сказал, что был в охране в Доме профсоюзов и контролировал пропускную систему. Но этим
занимался я сам и видел его впервые! Мы по-хорошему посоветовали им разъехаться по домам.
Андрій Марунчак (Львівщина),
Восьма сотня афганців:
– Нинішня ситуація в країні не дозволяє нам залишити Майдан і поїхати додому. Якби то залежало
від нас, ми б поїхали на Схід, зорганізували ту саму
Восьму сотню як вона є, дали їй офіційний статус
бойової одиниці і навели там порядок.
Сепаратисти, навіть якщо вони є громадянами нашої країни, скидають державні прапори, державні
герби, вони озброєні. Їх потрібно відстрілювати, не
інакше. Якщо їм задурили мозки, хай їдуть до Росії і
там махають якими хочуть прапорами, роблять те, що
їм там дозволять. Але якщо вони нищать наш герб,
наш прапор, – не має значення, чи куплені вони, чи
місцеві, чи приїхали звідкись, чи громадяни нашої
країни, – вони чинять злочин проти нашої держави.
Зважаючи на те, що ми перебуваємо у стані війни
16
МАЙДАН | КВІТЕНЬ 2014 | НАРОДНЕ ВИДАННЯ
ПАСХА: КОГДА НЕ ТАК, КАК ПРЕЖДЕ
Эту Пасху украинцы будут праздновать
не так, как прежде. Вместе с текстами
Священного Писания люди будут
просматривать ленты новостей об
очередном сдавшемся пророссийским
активистам городе.
«Что не устраивало тех людей? Большинство же
из них было среди тех 98%, кто в 1991 году проголосовал за независимость Украины, – скажут украинцы
из Одессы, Николаева, Ровно и Львова. – А теперь в
Луганске поют гимн СССР».
Население Украины – от села Соломоново до села
Красная Звезда – до сих пор ищет общий знамена-
ЗАМОВЛЕННЯ ГАЗЕТИ
ДЛЯ ВАШОГО РЕГІОНУ
[email protected]
тель, который бы устроил оба лика украинского народа. Пока же ему предлагались только эрзацы. Язык –
русский или украинский. Первый у правивших в
Крыму и на Востоке страны слоев шаг за шагом вытеснял из быта украинскую речь. Второй у Фарион,
тщательно скрывавшей свое комсомольское прошлое, становился элементом казни и планкой, по
которой некоторые политики измеряли интеллектуальный уровень человека.
Ставили в качестве общего знаменателя и экономическое благополучие. Однако в Украине отчего-то
восторжествовал принцип Джорджа Оруэлла «все
животные равны, но некоторые равнее других». Результатом его применения стал, по сути, Майдан, объединивший абсолютно разные группы – ветеранов,
студентов, афганцев и киевский офисный планктон.
В преддверии праздника, который в православной
церкви считают главным, принято говорить о том, что
может послужить добру и объединению страны.
В Польше большинство партий негласно признает интересы католической церкви. В Украине такое
единство не получилось, и ее по традиции считают
православной.
Единственной исходной точкой для регионов
Украины, разделенных политической ориентацией и озлобленных друг на друга нанесенными ранее интернет-ранами, могут служить христианские
внеконфессиональные ценности, ставшие основой
праздника Пасхи.
ФОТОФАКТ
Складно повірити, що це не фотошоп. Боже
благословіння, не інакше! Хлопці з Львівської
сотні, коли різали деревину, навіть і не уявляли,
що цей зріз згодом поїде з Майдану в одну із
Львівських церков.
Дорогі друзі!
Щиро вітаємо зі світлим святом
Христового Воскресіння!
Бажаємо вам і вашим родинам душевної
чистоти, злагоди, миру і гармонії!
Цього дня кожен із нас згадує чудо
Христового Воскресіння, яке символізує
перемогу добра над злом, життя над
смертю.
Усі ми звертаємося до Бога із щирою
молитвою і хвалою.
Что, по сути, демонстрируют христиане во время
этого праздника? Какие ценности он прививает детям, которые присутствуют на Богослужении?
Для жителей Украины, которые осознанно отвечают
«Воистину воскрес!», история о победном восшествии
Иисуса Христа из ада всегда предваряется рядом уроков, которые несложно перенести на повседневную
жизнь общества.
Регионы Украины может «сшить» тот факт, что основатель христианства – религии, к которой формально
относит себя большинство населения страны, – погиб
из-за стремления к правде и справедливости. Потенциал «жажды правды» неисчерпаем. Житель любого
региона страдает от руки чиновника, который может
произвольно посчитать белое черным и наоборот.
Борьба с неправдой и стремление к справедливости в любом случае объединяет жителей разных
регионов Украины и направляет энергию от лозунгов «Москаляку – на гілляку!» и «Бей бандеровцев!»
в позитивное русло. На Майдане это и произошло:
его активисты представляли большинство областей
Украины. Что мы получаем в итоге? Мы получаем население, занятое схваткой не с выдуманным врагом
(кто бы это ни был), а с противником реальным, персонализированным. И лидером народа в этой схватке
может стать Иисус Христос. Ведь в одном из евангельских эпизодов он, увидев торговцев в священном
храме, не постеснялся взять бич и нетолерантно их
оттуда выгнать. В эту борьбу Западная Украина привнесет простоту моральных решений, а Восточная –
умение нести ответственность.
Регионы Украины может также объединить умение
основателя христианства идти до конца и синхрони-
зировать слово с делом. «Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих» (Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13). Эпизоды страдания за свои нравственно верные убеждения есть и
на Востоке, и на Западе.
В 1998 году борьба за кровно заработанные деньги луганских шахтеров с руководством облгосадминистрации и облсовета (первой руководил некий
Александр Ефремов) вылилась в беспрецедентное
побоище руками бойцов «Беркута». В знак протеста
против действий милиции горняк Александр Михалевич совершил акт самосожжения. Уже в 2014 году
жажда жителей Западной Украины быть услышанными Януковичем обошлась им львиной долей в «Небесной сотне».
И Правобережная, и Левобережная Украина знает,
что такое страдать и платить цену за свои убеждения.
Иисус Христос, чье воскресение Украина будет
отмечать в седьмой день недели, прошел Страстную
Пятницу, муки от руки римского воина и унизительную процедуру бесчеловечного распятия. Воскресший, как бы сказали на литургии, не побоялся не
только узнать о своем пути, но и пройти его.
Как правило, люди начинают понимать основы
жизни только после того, как теряют близкого человека. Утратив в 2014 году более чем 100 человек,
Украина может постичь целесообразность конфликта
и его цену. Жители всех регионов Украины показали, что могут с честью отстаивать свою точку зрения,
даже не совсем заботясь о своей жизни. У таких людей враг – подкуп, коррупция и несправедливый суд,
продолжающий называть белое черным, а черное –
белым.
Нехай Божа любов і благодать наповнить
ваші серця і душі.
Віра в любов надихає на добрі та праведні
справи, а Великоднє свято дає надію на
краще майбутнє і початок нового життя.
Побажаємо один одному Божого захисту,
духовного відродження та добра в наших
оселях.
Христос Воскрес! Славимо його!
Координаційна рада «МАЙДАНУ»
Координаційна рада «МАЙДАНУ». Тираж 570 000.
Воскресший основатель христианства всегда призывал к единству. Во всех бедах Украины принято
обвинять политиков, которые не учитывают интересы всех регионов Украины, отстаивая свое, региональное, распухшее до административно-территориальных границ области болото.
В одной из Своих немногочисленных молитв Иисус Христос сказал: «Да будут все едино… да уверует мир, что Ты послал меня» (Евангелие от Иоанна,
глава 17, стих 21). Это предложение к объединению
Христос произнес перед распятием; очевидно, Ему
показалось важным передать его будущим апостолам. Сегодня интернет нивелирует влияние места
жительства на политическую позицию человека.
Донецкий блогер Frankensstein беспощадно критикует пророссийский смысл большинства из своего
окружения, а львовянин Остап Дроздов нередко
озвучивает тезисы, приятные Кремлю. Но даже в
такой ситуации географически противоположные
регионы Украины могут продемонстрировать свою
зрелость и умение сосуществовать. Тогда это будет
лейтмотивом действий интеллектуально полноценных и морально нетравмированных граждан. И это
не означает превалирование интересов общих над
частными. Нет, каждый регион оставляет себе свою
историю и своих героев, традиции, язык и отличия,
которые нередко бесят представителей другого региона. Но корень слова «беситься» – «бес», что значит нечистый и неправедный, от влияния которого
желательно избавиться как можно скорее, особенно
в такие светлые дни Божественного Воскресения.
Воскресения в новом качестве, осознано и с любовью.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа