close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Цена компрессора ZH26K4E-TFD

код для вставкиСкачать
ǽɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ
ȃɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ
ǿɢɫɬɟɦɵ
143986, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ,
ɋɚɜɜɢɧɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ, ɞɨɦ 10, ɷɬɚɠ 5
www.phs-holod.ru , e-mail: [email protected]
Ɍɟɥ./ɮɚɤɫ: (495) 221-22-79, 542-99-60, 786-87-99
4. Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ ɞɥɹ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ.
4.1 ɋɩɢɪɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ "COPELAND".
522 - ɩɨɞ ɩɚɣɤɭ; 523 - ɪɟɡɶɛɚ ɩɨɞ ɜɟɧɬɢɥɶ;
422 - ɩɨɞ ɩɚɣɤɭ (ɞɥɹ ɬɚɧɞɷɦɚ)
425 - ɩɨɞ ɩɚɣɤɭ; 550 - ɩɨɞ ɩɚɣɤɭ;
551-ɪɟɡɶɛɚ ɩɨɞ ɜɟɧɬɢɥɶ, ɫɦɨɬɪ. ɫɬɟɤɥɨ, ɤɥɚɩɚɧ
556ɲɪɟɞɟɪɚ;
ɪɟɡɶɛɚ ɩɨɞ ɜɟɧɬɢɥɶ, ɫɦɨɬɪ. ɫɬɟɤɥɨ, ɤɥɚɩɚɧ
ɲɪɟɞɟɪɚ, ɜɟɧɬɢɥɶ DTɋ;
570-ɪɟɡɶɛɚ ɩɨɞ ɜɟɧɬɢɥɶ, ɫɦɨɬɪ. ɫɬɟɤɥɨ, ɤɥɚɩɚɧ
ɲɪɟɞɟɪɚ,ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ (ɞɥɹ
ɬɚɧɞɷɦɚ).
380-420 / 3 / 50hz
TFD / TWD
ɡɜɟɡɞɚ
220-240 / 3 / 50hz
ɡɜɟɡɞɚ
551
TF5
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɪɩɭɫɚ
---
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɯɨɥɨɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
(BTU/ɱɚɫ)
220-240 / 1 / 50hz
ɐɢɮɪɨɜɨɣ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ
TWD
PFJ
F-ɋɪɟɞɧɢɟ\ɧɢɡɤɢɟ ɬɟɦɩ-ɪɵ ɤɢɩɟɧɢɹ
S-ȼɵɫɨɤɢɟ\ɫɪɟɞɧɢɟ ɬɟɦɩ-ɪɵ ɤɢɩɟɧɢɹ
B- ɜɵɫɨɤɢɟ\ɫɪɟɞɧɢɟ ɬɟɦɩ-ɪɵ ɤɢɩɟɧɢɹ
P-ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ R-410A
H - ɞɥɹ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ
R-ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩ-ɪɵ ɤɢɩɟɧɢɹ
E
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɨɛɦɨɬɨɤ
4
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɩɢɬɚɧɢɹ
33K
Ʉɨɞ
D
ȼɟɪɫɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
F
ɋɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɚɫɥɨ
Z
ɋɩɢɪɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ
Ɇɨɞɟɥɢ "ZF":
Ɇɨɞɟɥɶ
ɏɨɥɨɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɢ Ɍɤɨɧ=+40 0ɋ, Ɍɨ= -10 / -25 0ɋ
(ɤȼɬ)
Ⱦɢɚɦɟɬɪɵ Ɋɟɡɶɛɚ ɩɨɞ
ɩɪɢɫɨɟɞ.
ɜɟɧɬɢɥɶ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜ "Rotalock",
(ɞɸɣɦ)
(ɞɸɣɦ)
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪɵ
(ɦɦ)
Ɂɚɩɪɚɜɤɚ
ɦɚɫɥɨɦ
(ɥɢɬɪɨɜ)
Ɇɚɫɫɚ
Ȼɪɭɬɬɨ
(ɤɝ)
ɞɥ. ɲɢɪ. ɜɵɫ. ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ
1,3
25
243 244
392
5/8" 7/8"
1
1 1/4
5
1,1
30
243 244
439
5/8" 7/8"
1
1 1/4
6
1,1
31
243 244
452
5/8" 7/8"
1
1 1/4
7
41
1,4
241 244
490
5/8" 7/8"
1
1 1/4
8
42
1,7
241 244
490
5/8" 7/8"
1
1 1/4
10
1,7
44
241 244
490
5/8" 7/8"
1
1 1/4
12
100
4
368 319
539
3/4" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
16,1
100
4
368 319
539
7/8" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
22,3
110
4,14
368 324
566
7/8" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
25,1
119
4,14
324 294
593 1 3/8" 1 5/8" 1 3/4 2 1/4
30,6
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɭɤɚɡɚɧɚ ɛɟɡ ɭɱɺɬɚ ɜɟɧɬɢɥɟɣ, ɞɚɬɱɢɤɚ ɧɚɝɧɟɬɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɩɪɵɫɤɚ ɢ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɹ ɤɚɪɬɟɪɚ.
R-22
ZF-06
ZF-09
ZF-11
ZF-13
ZF-15
ZF-18
ZF-24
ZF-33
ZF-40
ZF-48
Ɉɛɴɺɦɧɚɹ
ɩɪɨɢɡ-ɬɶ
(ɦ3/ɱ)
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 3
/ 380V (Ⱥ)
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɨɞɟɥɶɧɵɣ ɪɹɞ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 9 ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ , ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟ\ɧɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɫ
ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚɦɢ R-404A , R-22 ɢ R-134a. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɤɢɩɟɧɢɹ ɨɬ -45 ɞɨ +70ɋ. Ɋɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚɦɢ ɫɟɪɢɢ "ZF" ɢ
"ZS" ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɩɪɵɫɤɟ ɠɢɞɤɨɝɨ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɠɚɬɢɹ (ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɫɠɚɬɢɹ, ɦɟɠɞɭ ɫɩɢɪɚɥɹɦɢ), ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚɯ ɫɟɪɢɢ "ZF".
R-404Ⱥ
------3,53 / 1,91
5,24 / 2,97
5,07 / 2,84
6,26 / 3,52
6,51 / 3,72
7,30 / 4,09
7,66 / 4,31
9,43 / 5,30
8,91 / 5,00
10,64 / 5,89 11,17 / 6,34
13,03 / 7,30 13,79 / 7,90
19,4 / 11,0
18,0 / 9,93
23,7 / 13,5
22,2/ 12,4
25,49/ 14,12 27,1 / 15,6
R-134a
------------------4,62 / 2,47
5,62 / 2,94
6,65 / 3,43
-------------------------
5,9
8,03
9,94
11,75
14,45
17,16
20,9
28,9
35,6
42,1
ɐɟɧɚ
(EUR)
1 081
1 241
1 378
1 458
1 623
1 753
2 640
3 034
3 410
3 602
Ɇɨɞɟɥɢ "ZF-EVI" :
Ɇɨɞɟɥɶ
ɏɨɥɨɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɢ Ɍɤɨɧ=+40 0ɋ, Ɍɨ= -10 / -25 0ɋ
(ɤȼɬ)
Ɉɛɴɺɦɧɚɹ
ɩɪɨɢɡ-ɬɶ
(ɦ3/ɱ)
Ⱦɢɚɦɟɬɪɵ Ɋɟɡɶɛɚ ɩɨɞ
ɜɟɧɬɢɥɶ
ɩɪɢɫɨɟɞ.
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜ "Rotalock",
(ɞɸɣɦ)
(ɞɸɣɦ)
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪɵ
(ɦɦ)
Ɇɚɫɫɚ
Ȼɪɭɬɬɨ
(ɤɝ)
ɞɥ. ɲɢɪ. ɜɵɫ. ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ
1,4
41
241 244
490
5/8" 7/8"
1
1 1/4
8
1,7
44
241 244
490
5/8" 7/8"
1
1 1/4
12
1,7
45
246 245
481
5/8" 7/8"
1
1 1/4
13,8
100
4
368 319
539
3/4" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
16,1
100
4
368 319
539
7/8" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
22,3
4,14
110
368 324
566
7/8" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
25,1
4,14
119
324 294
593 1 3/8" 1 5/8" 1 3/4 2 1/4
30,6
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɭɤɚɡɚɧɚ ɛɟɡ ɭɱɺɬɚ ɜɟɧɬɢɥɟɣ, ɞɚɬɱɢɤɚ ɧɚɝɧɟɬɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɩɪɵɫɤɚ ɢ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɹ ɤɚɪɬɟɪɚ.
R-404Ⱥ
ZF-13KVE
ZF-18KVE
ZFD-18KVE
ZF-24KVE
ZF-33KVE
ZF-40KVE
ZF-48KVE
Ɂɚɩɪɚɜɤɚ
ɦɚɫɥɨɦ
(ɥɢɬɪɨɜ)
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 3
/ 380V (Ⱥ)
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɨɞɟɥɶɧɵɣ ɪɹɞ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 6 ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟ\ɧɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɫ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɨɦ
R-404A. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɤɢɩɟɧɢɹ ɨɬ -40 ɞɨ +7 0ɋ. Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ ɞɚɧɧɨɣ ɫɟɪɢɢ ɢɦɟɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɩɪɵɫɤ ɩɚɪɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ
ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ.
10,35 / 6,10
14,00 / 8,35
13,75 / 8,22
17,60 / 10,65
24,20 / 14,35
31,00 / 18,70
34,50 / 21,10
11,75
17,16
17,1
20,9
28,9
35,6
42,1
ɐɟɧɚ
(EUR)
1 776
2 221
2 590
3 045
3 534
4 148
4 356
ǽɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ
ȃɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ
ǿɢɫɬɟɦɵ
143986, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ,
ɋɚɜɜɢɧɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ, ɞɨɦ 10, ɷɬɚɠ 5
www.phs-holod.ru , e-mail: [email protected]
Ɍɟɥ./ɮɚɤɫ: (495) 221-22-79, 542-99-60, 786-87-99
Ɇɨɞɟɥɢ "ZS" :
Ɇɨɞɟɥɶ
ZS-21
ZS-26
ZS-30
ZS-38
ZS-45
ZS-56
ZS-75
ZS-92
ZS-11
ɏɨɥɨɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɢ Ɍɤɨɧ=+40 0ɋ, Ɍɨ=0 / -10 0ɋ
(ɤȼɬ)
Ɉɛɴɺɦɧɚɹ
ɩɪɨɢɡ-ɬɶ
(ɦ3/ɱ)
Ⱦɢɚɦɟɬɪɵ Ɋɟɡɶɛɚ ɩɨɞ
ɜɟɧɬɢɥɶ
ɩɪɢɫɨɟɞ.
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜ "Rotalock",
(ɞɸɣɦ)
(ɞɸɣɦ)
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪɵ
(ɦɦ)
Ɂɚɩɪɚɜɤɚ
ɦɚɫɥɨɦ
(ɥɢɬɪɨɜ)
Ɇɚɫɫɚ
Ȼɪɭɬɬɨ
(ɤɝ)
ɞɥ. ɲɢɪ. ɜɵɫ. ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ
1,1
30
243 244
406
5/8" 7/8"
1
1 1/4
1,1
31
243 244
419
5/8" 7/8"
1
1 1/4
1,4
41
241 244
457
5/8" 7/8"
1
1 1/4
1,7
42
241 244
457
5/8" 7/8"
1
1 1/4
1,7
44
241 244
457
5/8" 7/8"
1
1 1/4
100
4
368 319
539
3/4" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
4
100
368 319
539
7/8" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
110
4,1
357 324
566
7/8" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
119
4,1
324 294
593 1 3/8" 1 5/8" 1 3/4 2 1/4
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɭɤɚɡɚɧɚ ɛɟɡ ɭɱɺɬɚ ɜɟɧɬɢɥɟɣ, ɞɚɬɱɢɤɚ ɧɚɝɧɟɬɚɧɢɹ ɢ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɹ ɤɚɪɬɟɪɚ.
R-22
R-404Ⱥ
R-134a
6,98 / 4,85
8,66 / 6,02
9,96 / 6,93
12,2 / 8,53
14,7 / 10,2
18,6 / 12,6
24,0 / 16,6
31,9 / 22,3
35,9 / 25,0
7,41 / 5,24
9,23 / 6,51
10,76 / 7,66
13,37 / 9,43
15,9 / 11,2
19,3 / 13,6
26,9 / 19,0
33,3 / 23,5
38,2 / 27,4
4,57 / 3,06
5,66 / 3,79
6,64 / 4,45
8,20 / 5,50
9,73 / 6,49
___
___
___
___
8
9,9
11,8
14,5
17,2
20,9
28,9
35,6
42,1
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 3
/ 380V (Ⱥ)
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɨɞɟɥɶɧɵɣ ɪɹɞ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 9 ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ , ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟ\ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɫ
ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚɦɢ R-404A , R-134a ɢ R-22. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɤɢɩɟɧɢɹ ɨɬ -30 ɞɨ +7 0ɋ.
ɐɟɧɚ
(EUR)
1 045
1 203
1 329
1 466
1 628
2 400
2 864
3 181
3 349
6
7
8
10
12
15,4
21,7
25,1
29,9
Ɇɨɞɟɥɢ "ZB" :
Ɇɨɞɟɥɶ
ZB-15
ZB-19
ZB-21
ZB-26
ZB-30
ZB-38
ZB-42
ZB-45
ZB-50
ZB-56
ZB-58
ZB-66
ZB-75
ZB-76
ZB-92
ZB-95
ZB-11
ZB-114
ZB-220
Ɉɛɴɺɦɧɚɹ
ɩɪɨɢɡ-ɬɶ
(ɦ3/ɱ)
R-22
R-404A
R-134a
R-407C
5,21 / 3,56
5,85 / 3,96
6,97 / 4,71
8,20 / 5,55
9,68 / 6,03
12,2 / 8,01
14,27 / 9,86
14,9 / 10,2
17,7 / 11,9
18,4 / 12,8
19,9 / 13,2
22,6 / 13,3
24,6 / 17,0
26,6 / 18,1
30,2 / 21,1
32,5 / 21,8
36,9 / 25,6
36,5 / 25,9
-
5,34 / 3,69
6,56 / 4,58
7,88 / 5,5
9,21 / 6,43
10,8 / 7,54
13,48 / 9,42
15,1 / 10,5
15,8 / 11,0
18,8 / 12,6
19,3 / 13,5
20,9 / 14,1
23,5 / 15,9
26,8 / 18,8
27,7 / 18,8
32,9 / 23,2
34,1 / 23,0
40,0 / 28,3
41,1 / 27,4
83.0 / 58.2
3,38 / 2,14
3,87 / 2,34
4,57 / 2,86
5,30 / 3,25
6,69 / 4,2
8,22 / 5,18
9,14 / 5,83
9,84 / 6,17
11,3 / 7,3
11,9 / 7,58
12,7 / 8,2
14,5 / 9,3
15,9 / 10,2
16,6 / 10,7
19,6 / 12,6
21,1 / 13,6
23,9 / 15,4
25,3 / 16,1
-
4,93 / 3,27
5,50 / 3,54
6,54 / 4,21
7,68 / 4,94
9,51 / 6,21
11,7 / 7,41
13,5 / 9,1
14,0 / 9,22
17,5 / 11,8
23,3 / 15,8
28,7 / 19,5
35,0 / 23,7
-
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪɵ
(ɦɦ)
ɞɥ.
Ⱦɢɚɦɟɬɪɵ
ɩɪɢɫɨɟɞ.
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜ
(ɞɸɣɦ)
Ɋɟɡɶɛɚ ɩɨɞ
ɜɟɧɬɢɥɶ
"Rotalock",
(ɞɸɣɦ)
ɲɢɪ. ɜɵɫ. ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ ɇɚɝɧ
Ɂɚɩɪɚɜɤ
ɚ
ɦɚɫɥɨɦ
(ɥɢɬɪɨɜ)
ȼɫɚɫ
0,7
242
242 383 1/2" 3/4"
1
1 1/4
0,7
242
242 389 1/2" 3/4"
1
1 1/4
1,1
243
244 412 5/8" 7/8"
1
1 1/4
1,1
243
244 425 5/8" 7/8"
1
1 1/4
1,2
242
242 457 5/8" 7/8"
1
1 1/4
1,2
242
242 457 5/8" 7/8"
1
1 1/4
1,7
242
242 438 5/8" 7/8"
1
1 1/4
1,2
242
242 457 5/8" 7/8"
1
1 1/4
2,51
263
284 476 3/4" 1 1/8" 1 1/4 1 3/4
4,1
368
319 539 3/4" 1 1/8" 1 1/4 1 3/4
2,51
264
284 476 3/4" 1 1/8" 1 1/4 1 3/4
3,25
264
284 533 3/4" 1 1/8" 1 1/4 1 3/4
4,1
368
319 539 7/8" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
3,25
264
285 533 3/4" 1 1/8" 1 1/4 1 3/4
4,1
357
324 566 7/8" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
3,25
264
285 552 1 1/8" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
4,1
324
294 593 1 3/8" 1 5/8" 1 3/4 2 1/4
3,25
264
285 552 1 1/8" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
6,3
448
392 725 1 3/8" 1 5/8" 1 3/4 2 1/4
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɭɤɚɡɚɧɚ ɛɟɡ ɭɱɺɬɚ ɜɟɧɬɢɥɟɣ, ɞɚɬɱɢɤɚ ɧɚɝɧɟɬɚɧɢɹ ɢ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɹ ɤɚɪɬɟɪɚ.
5,9
6,8
8,6
9,9
11,8
14,5
16,2
17,2
19,8
20,9
22,1
25,7
28,9
28,8
35,6
36,4
42,1
43,3
87,5
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 1
/ 220V (Ⱥ)
ɏɨɥɨɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢ :
Ɍɤɨɧ=+400C, Ɍɨ= 0 / -10 0C
(ɤȼɬ)
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 3
/ 380V (Ⱥ)
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɨɞɟɥɶɧɵɣ ɪɹɞ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 12 ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ , ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟ\ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɫ
ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚɦɢ R-404A , R-134a , R-407C ɢ R-22. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɤɢɩɟɧɢɹ ɨɬ -30 ɞɨ +10 0C.
26
28
30
31
40
41
45
44
59
101
60
65
101
65
110
65
119
66
176
6,3
6,5
7,2
8,9
10,3
12,8
29,8
13,1
14,6
15,4
15,4
17,5
21,7
20,4
25,1
28,2
29,2
33,3
32
ɐɟɧɚ
(EUR)
PFJ
TFD/TWD
824
851
867
1 001
1 083
1 197
1 431
827
854
871
1 006
1 088
1 200
--1 335
1 768
2 193
1 908
2 106
2 657
2 337
2 953
2 612
3 109
2 832
5 120
-------------------------
Ɇɨɞɟɥɢ "ZBD" :
ɏɨɥɨɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢ :
Ɍɤɨɧ=+400C, Ɍɨ= 0 / -10 0C
(ɤȼɬ)
Ɇɨɞɟɥɶ
ZBD-21
ZBD-30
ZBD-38
ZBD-45
ZBD-58
ZBD-76
Ɉɛɴɺɦɧɚɹ
ɩɪɨɢɡ-ɬɶ
(ɦ3/ɱ)
R-22
R-404A
R-134a
R-407C
6,97 / 4,71
10.3 / 7.0
12,2 / 8,01
15.2 / 10.3
19,9 / 13,2
26,6 / 18,1
7,88 / 5,5
10.3 / 7.5
13,48 / 9,42
19.9 / 10.5
20,9 / 14,1
27,7 / 18,8
4,57 / 2,86
8,22 / 5,18
12,7 / 8,2
16,6 / 10,7
6,54 / 4,21
11,7 / 7,41
-
8,6
11,68
14,5
17,01
22,1
28,8
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪɵ
(ɦɦ)
Ⱦɢɚɦɟɬɪɵ
ɩɪɢɫɨɟɞ.
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜ
(ɞɸɣɦ)
Ɋɟɡɶɛɚ ɩɨɞ
ɜɟɧɬɢɥɶ
"Rotalock",
(ɞɸɣɦ)
ɞɥ.
ɲɢɪ. ɜɵɫ. ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ ɇɚɝɧ
ȼɫɚɫ
243
241
242
241
264
264
244
246
242
246
284
285
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 3/4
1 3/4
412
481
457
281
476
533
5/8" 7/8"
1
5/8" 7/8"
1
5/8" 7/8"
1
5/8" 7/8"
1
7/8" 1 3/8" 1 1/4
7/8" 1 3/8" 1 1/4
Ɂɚɩɪɚɜɤ
ɚ
ɦɚɫɥɨɦ
(ɥɢɬɪɨɜ)
Ɇɚɫɫɚ
Ȼɪɭɬɬɨ (ɤɝ)
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 3
/ 380V (Ⱥ)
Ⱦɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟ\ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɫ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚɦɢ R-404A, R-22 ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɥɚɜɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 100% ɞɨ 10%. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɤɢɩɟɧɢɹ ɨɬ -25 ɞɨ +12.5 0C.
ɐɟɧɚ
(EUR)
1,1
1,9
1,2
1,9
2,51
3,25
30
40
41
43
60
65
7,2
7,9
12,8
11,4
15,4
20,4
1 135
1 475
1 596
1 774
2 465
3 016
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɭɤɚɡɚɧɚ ɛɟɡ ɫɨɥɟɧɨɢɞɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɟɧɬɢɥɟɣ ɢ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɹ ɤɚɪɬɟɪɚ.
ǽɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ
ȃɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ
ǿɢɫɬɟɦɵ
143986, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ,
ɋɚɜɜɢɧɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ, ɞɨɦ 10, ɷɬɚɠ 5
www.phs-holod.ru , e-mail: [email protected]
Ɍɟɥ./ɮɚɤɫ: (495) 221-22-79, 542-99-60, 786-87-99
Ɇɨɞɟɥɢ "ZP":
Ɉɛɴɺɦɧɚɹ
ɩɪɨɢɡ-ɬɶ
(ɦ3/ɱ)
(ɤȼɬ)
R-410A
ZP-16KS
ZP-23
ZP-24KS
2,6
4,1
4
4,4
4,8
5,1
5,3
6
6,87
6,9
8,9
8,9
10,1
11,7
13,4
14,6
16,8
19,8
22,1
24,9
29,1
37,8
47
60,8
77,3
3.6 / 3.1
5.6 / 4.89
5.7 / 4.9
6.13 / 5.3
6.8 / 5.9
7.3 / 6.4
7.39 / 6.89
8.6 / 7.5
9.88 / 8.62
10.0 / 8.7
13.2 / 11.5
12.9 / 11.4
14.7 / 12.8
17.2 / 15.0
20.0 / 17.3
21.8 / 19.0
25.4 / 22.0
29.8 / 26.1
33.4 / 29.5
37.4 / 33.0
44.5 / 38.8
57.1 / 49.3
71.5 / 62.0
92.7 / 80.4
118,5 / 102.5
ZP-26 *
ZP-29KS
ZP-31KS
ZP-32 *
ZP-36KS
ZP-41 *
ZP-42KS
ZP-54 *
ZP-54KS
ZP-61
ZP-72
ZP-83
ZP-90
ZP-103
ZP-120
ZP-137
ZP-154
ZP-182
ZP-235
ZP-295
ZP-385
ZP-485
ɞɢɚɦɟɬɪɵ Ɋɟɡɶɛɚ ɩɨɞ
ɩɪɢɫɨɟɞ.
ɜɟɧɬɢɥɶ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜ "Rotalock",
(ɞɸɣɦ)
(ɞɸɣɦ)
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪɵ
(ɦɦ)
ɞɥ.
ɲɢɪ.
ɜɵɫ.
ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
245
242
241
264
264
264
264
284
284
432
448
448
448
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
249
242
247
284
284
284
284
264
264
376
392
392
392
407
381
407
381
407
388
403
421
417
421
461
422
461
461
461
552
552
552
552
596
552
727
725
725
746
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
13/8"
13/8"
13/8"
13/8"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
7/8"
3/4"
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
7/8"
11/8"
13/8"
13/8"
13/8"
13/8"
13/8"
15/8"
15/8"
15/8"
15/8"
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Ɂɚɩɪɚɜɤɚ
ɦɚɫɥɨɦ
(ɥɢɬɪɨɜ)
Ɇɚɫɫɚ
Ȼɪɭɬɬɨ
(ɤɝ)
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 1
/ 220V (Ⱥ)
Ɇɨɞɟɥɶ
ɏɨɥɨɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢ :
Ɍɨ=+7,20ɋ Ɍɤɨɧ=+54,40ɋ
(ɪɟɠɢɦ ɤɨɧɞɢɰ.) / Ɍɨ=00ɋ Ɍɤɨɧ=+400ɋ
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 3
/ 380V (Ⱥ)
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɨɞɟɥɶɧɵɣ ɪɹɞ ɜɥɸɱɚɟɬ 19 ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ , ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟ ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɫ
ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɨɦ R-410Ⱥa . Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɤɢɩɟɧɢɹ ɨɬ -20 ɞɨ +12,5 0ɋ.
0,8
1,1
0,8
1,1
0,8
0,8
1,25
1,3
1,25
1,3
1,95
1,3
1,7
1,8
1,8
2,5
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
4,7
6,8
6,3
6,3
27
32
27
32
28
28
33
35
35
36
39
39
46
46
54
67
70
72
72
75
77
168
188
178
190
--5,5
4,7
5,5
6
6,5
6
7
8
8
10
10,3
11,8
15
16
21
21
22
25
31
40
40
48,5
65,4
82,6
10
16
12,8
16
16
17,1
19
20
23
21
31
31
---------------------------
ɐɟɧɚ
(EUR)
PFJ
TFD/TWD
--767
--808
820
882
888
919
957
974
-------------------------------
--800
--839
867
913
921
953
991
1 006
1 168
1 132
1 227
1 369
1 486
1 779
2 192
2 399
2 539
2 701
2 907
4 251
4 622
5 385
6 617
* - ɦɨɞɟɥɢ ɞɥɹ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɰɟɥɟɣ
Ɇɨɞɟɥɢ "ZPD":
(ɤȼɬ)
Ɉɛɴɺɦɧɚɹ
ɩɪɨɢɡ-ɬɶ
(ɦ3/ɱ)
ɞɥ.
R-410A
ZPD-34
ZPD-42
ZPD-54
ZPD-61
ZPD-72
ZPD-83
ZPD-91
ZPD-103
ZPD-120
ZPD-137
ZPD-154
ZPD-182
ɞɢɚɦɟɬɪɵ Ɋɟɡɶɛɚ ɩɨɞ
ɩɪɢɫɨɟɞ.
ɜɟɧɬɢɥɶ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜ "Rotalock",
(ɞɸɣɦ)
(ɞɸɣɦ)
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪɵ
(ɦɦ)
ɲɢɪ.
ɜɵɫ.
Ɂɚɩɪɚɜɤɚ
ɦɚɫɥɨɦ
(ɥɢɬɪɨɜ)
Ɇɚɫɫɚ
ɧɟɬɬɨ
(ɤɝ)
ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 1
/ 220V (Ⱥ)
Ɇɨɞɟɥɶ
ɏɨɥɨɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢ :
Ɍɨ=+7,20ɋ Ɍɤɨɧ=+54,40ɋ
(ɪɟɠɢɦ ɤɨɧɞɢɰ.) / Ɍɨ=00ɋ Ɍɤɨɧ=+400ɋ
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 3
/ 380V (Ⱥ)
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɨɞɟɥɶɧɵɣ ɪɹɞ ɜɥɸɱɚɟɬ 12 ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ , ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟ ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɫ
ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɨɦ R-410Ⱥa ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɥɚɜɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 100% ɞɨ 10%. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
ɤɢɩɟɧɢɹ ɨɬ -20 ɞɨ +12,5 0ɋ.
ɐɟɧɚ
(EUR)
PFJ
8.30 / 7.71
30,9
1,2
5,7
243 243
448
1/2" 7/8"
----11,8
19
1 183
30,9
9.33 / 8.89
6,9
1,2
243 243
464
1/2" 7/8"
----7,9
24
1 235
1,2
34,7
11.95 / 11.50
8,9
236 236
479
1/2" 7/8"
----10
28
1 369
13.40 / 12.90
10,1
40,3
1,9
241 246
484
1/2" 7/8"
----11,8 27,9
1 470
15.50 / 14.90
11,7
1,9
40,3
241 246
484
1/2" 7/8"
----15
----1,8
40,4
18.05 / 17.40
13,4
241 246
484
1/2" 7/8"
----16,5
--------------------------------60,8
16,8
22.80 / 21.80
3,2
293 285
533
7/8" 1 3/8" ----21
----61,7
26.70 / 25.90
19,8
3,2
293 285
533
7/8" 1 3/8" ----22
----29.90 / 29.00
22,1
3,2
61,2
285 293
533
7/8" 1 3/8" ----25
----24,9
65,3
3,2
33.30 / 32.30
326 295
552
7/8" 1 3/8" ----27
----39.60 / 38.30
29,1
3,2
66,7
326 295
552
7/8" 1 3/8" ----34
----ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɭɤɚɡɚɧɚ ɛɟɡ ɭɱɺɬɚ ɫɨɥɟɧɨɣɞɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɟɧɬɢɥɟɣ ɢ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɹ ɤɚɪɬɟɪɚ.
TFD/TWD
1 215
1 267
1 402
1 506
1 660
1 794
2 075
2 945
3 095
3 244
3 412
3 629
Ɇɨɞɟɥɢ "ZH" :
R-134a
ZH 12
ZH 15
ZH 19
ZH 21
ZH 26
ZH 30
ZH 38
ZH 45
ZH 56
ZH 75
ZH 92
ZH 11
R-407C
Ɉɛɴɺɦɧɚɹ
ɩɪɨɢɡ-ɬɶ
(ɦ3/ɱ)
Ⱦɢɚɦɟɬɪɵ Ɋɟɡɶɛɚ ɩɨɞ
ɩɪɢɫɨɟɞ.
ɜɟɧɬɢɥɶ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜ "Rotalock",
(ɞɸɣɦ)
(ɞɸɣɦ)
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪɵ
(ɦɦ)
ɞɥ.
ɲɢɪ.
ɜɵɫ.
Ɂɚɩɪɚɜɤɚ
ɦɚɫɥɨɦ
(ɥɢɬɪɨɜ)
Ɇɚɫɫɚ
Ȼɪɭɬɬɨ
(ɤɝ)
ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ
--4,8 / 3,4
4,7
0,74
23
272 193
388
1/2" 3/4
1,3
26
5,9
6,1 / 4,4
4,1 / 2,9
243 242
364
1/2" 3/4
7,3
29
1,48
7,6 / 5,4
5,3 / 3,7
243 242
386
1/2" 3/4
8
1,45
30
8,4 / 6,0
5,8 / 4,1
243 242
406
1/2" 3/4
10
1,45
31
10,7 / 7,6
7,4 / 5,2
243 242
416
1/2" 3/4
12,3 / 8,7
11,7
8,6 / 6,0
1,89
41
247 241
438
1/2" 7/8
15,1 / 10,8
14,4
1,89
41
10,5 / 7,4
247 241
438
1/2" 7/8
1,89
17,9 / 13,0
44
17,1
12,6 / 8,8
241 241
457
1/2" 7/8
20,9
100
4,0
22,7 / 16,3
15,3 / 10,8
357 241
538
7/8" 1 3/8
29
100
32,2 / 22,8
4,0
21,2 / 15,1
357 321
538
7/8" 1 3/8
110
35,5
4,14
39,2 / 28,3
26,5 / 18,6
357 321
545
7/8" 1 3/8
47,7 / 34,3
42,8
119
4,14
32,0 / 22,4
357 323
592 1 1/8" 1 5/8
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɭɤɚɡɚɧɚ ɛɟɡ ɭɱɺɬɚ ɜɟɧɬɢɥɟɣ, ɞɚɬɱɢɤɚ ɧɚɝɧɟɬɚɧɢɹ ɢ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɹ ɤɚɪɬɟɪɚ.
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 1
/ 220V (Ⱥ)
Ɇɨɞɟɥɶ
Ɍɟɩɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢ :
Ɍɤɨɧ=+400C, Ɍɨ= 0 / -10 0C
(ɤȼɬ)
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 3
/ 380V (Ⱥ)
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɨɞɟɥɶɧɵɣ ɪɹɞ ɜɥɸɱɚɟɬ 11 ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɢɩɚɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɧɚɝɪɟɜ ɜɨɞɵ. Ɋɚɛɨɬɚɸɬ ɫ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚɦɢ R-134a, R-407C. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɤɢɩɟɧɢɹ ɨɬ
-25 ɞɨ +15 ºɋ.
6,0
9,9
5,0
6,0
5,2
6,8
8,2
10,1
11,8
16,0
21,0
25,0
32,0
11,6
--18,5
20,6
25
31,1
-----------
ɐɟɧɚ
(EUR)
PFJ/PFZ
TFD/TWD
848
875
932
971
1 057
1 166
1 320
-----------
--889
951
986
1 074
1 192
1 324
1 501
2 181
2 800
3 176
3 451
ǽɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ
ȃɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ
ǿɢɫɬɟɦɵ
143986, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ,
ɋɚɜɜɢɧɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ, ɞɨɦ 10, ɷɬɚɠ 5
www.phs-holod.ru , e-mail: [email protected]
Ɍɟɥ./ɮɚɤɫ: (495) 221-22-79, 542-99-60, 786-87-99
Ɇɨɞɟɥɢ "ZH-EVI" :
Ɍɟɩɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢ :
Ɍɤɨɧ=+400C, Ɍɨ= 0 / -10 0C
(ɤȼɬ)
Ɇɨɞɟɥɶ
ZH 09-EVI
ZH 13-EVI
ZH 18-EVI
ZH 24-EVI
ZH 33-EVI
ZH 40-EVI
ZH 48-EVI
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪɵ
(ɦɦ)
Ɉɛɴɺɦɧɚɹ
ɩɪɨɢɡ-ɬɶ
(ɦ3/ɱ)
Ⱦɢɚɦɟɬɪɵ
ɩɪɢɫɨɟɞ.
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜ
(ɞɸɣɦ)
Ɋɟɡɶɛɚ ɩɨɞ
ɜɟɧɬɢɥɶ
"Rotalock",
(ɞɸɣɦ)
Ɂɚɩɪɚɜɤ
ɚ
ɦɚɫɥɨɦ
(ɥɢɬɪɨɜ)
R-407C
ɞɥ.
ɲɢɪ. ɜɵɫ. ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ
1,45
4,5 / 7,1
8
243
243 406
1/2
7/8
14,1 / 10,7
1,89
11,7
244
241 438
1/2
7/8
1,89
20,1 / 15,4
17,1
244
241 438
1/2
7/8
20,9
25,9 / 19,6
4,0
368
321 525 1 3/8 7/8
37,5 / 27,1
29
4,0
368
321 525 1 3/8 7/8
4,14
44,4 / 33,9
35,5
368
321 532 1 3/8 7/8
53,0 / 33,7
42,8
4,14
368
323 579 1 1/8 1 5/8
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɭɤɚɡɚɧɚ ɛɟɡ ɭɱɺɬɚ ɜɟɧɬɢɥɟɣ, ɞɚɬɱɢɤɚ ɧɚɝɧɟɬɚɧɢɹ ɢ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɹ ɤɚɪɬɟɪɚ.
Ɇɚɫɫɚ
Ȼɪɭɬɬɨ (ɤɝ)
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 3
/ 380V (Ⱥ)
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɨɞɟɥɶɧɵɣ ɪɹɞ ɜɥɸɱɚɟɬ 7 ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɫ ɜɩɪɵɫɤɨɦ ɩɚɪɚ ɞɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɛɨɣɥɟɪɨɜ. Ɋɚɛɨɬɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫ R-407C.
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɤɢɩɟɧɢɹ ɨɬ -20 ɞɨ +15 ºɋ.
ɐɟɧɚ
(EUR)
33
41
44
100
100
110
119
6,0
10,0
14,0
18,3
23,2
26,7
32,0
1 284
1 547
1 938
2 931
3 455
4 040
4 337
Ɇɨɞɟɥɢ "ZH" ɞɥɹ R-410A:
Ɉɛɴɺɦɧɚɹ
ɩɪɨɢɡ-ɬɶ
(ɦ3/ɱ)
R-410A
ZH-04K1P
ZH-05K1P
ZH-06K1P
ZH-09K1P
ZH-12K1P
ZH-15K1P
ZH-19K1P
5,3 / 3,9
6,4 / 4,7
8,4 / 6,2
11,4 / 8,4
14,4 / 10,8
19,2 / 14,2
23,9 / 17,7
3,4
4
5,1
6,9
8,9
11,7
14,7
ɞɢɚɦɟɬɪɵ Ɋɟɡɶɛɚ ɩɨɞ
ɩɪɢɫɨɟɞ.
ɜɟɧɬɢɥɶ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜ "Rotalock",
(ɞɸɣɦ)
(ɞɸɣɦ)
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪɵ
(ɦɦ)
ɞɥ.
ɲɢɪ.
ɜɵɫ.
227
227
242
242
242
245
239
194
194
242
242
242
249
244
388
388
418
418
418
442
443
Ɂɚɩɪɚɜɤɚ
ɦɚɫɥɨɦ
(ɥɢɬɪɨɜ)
Ɇɚɫɫɚ
Ȼɪɭɬɬɨ
(ɤɝ)
0,74
0,74
1,24
1,24
1,24
1,89
1,77
22
22
32
33
35
46
50
ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
---------------
---------------
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 3
/ 380V (Ⱥ)
Ɇɨɞɟɥɶ
Ɍɟɩɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢ :
Ɍɤɨɧ=+40 °C, Ɍɨ= 0 / -10 °C
(ɤȼɬ)
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 1
/ 220V (Ⱥ)
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɨɞɟɥɶɧɵɣ ɪɹɞ ɜɥɸɱɚɟɬ 7 ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɢɩɚɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɧɚɝɪɟɜ ɜɨɞɵ. Ɋɚɛɨɬɚɸɬ ɫ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɨɦɦɢ R-410Ⱥ. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɤɢɩɟɧɢɹ ɨɬ -25 ɞɨ +25 ºɋ.
10,5
12,8
17,1
22,8
27,9
4,8
4,8
6,2
7,4
9,7
13
15,3
ɐɟɧɚ
(EUR)
PFZ
TFM
768
828
891
1 025
1 186
-----
800
863
928
1 067
1 237
1 430
1 653
Ɇɨɞɟɥɢ "ZR" ɫɟɪɢɣ "Summit" ɢ "Specter":
(ɤȼɬ)
R-22
ZR-18
ZR-22
ZR-28
ZR-34
ZR-40
ZR-48
ZR-48 422
ZR-49
ZR-61
ZR-61 422
ZR-72
ZR-72 422
ZR-81
ZR-81 422
ZR-90 961
ZR-94
ZR-11 961
ZR-108
ZR-12 961
ZR-125
ZR-144
ZR-16 961
ZR-160
ZR-19 961
ZR-190
ZR-250
ZR-310
ZR-380
4,22/ 3,66
5.34 / 4,51
6.98 / 5,91
8.32 / 7.04
9.80 / 8,28
11.85 / 10.05
11.85 / 10.05
11.85/ 10.05
14.50/ 12.30
14.50/ 12.30
17.60/ 15.05
17.60/ 15.05
19.90/ 16,90
19.90/ 16,90
21.60/ 18.0
23.3/ 19.75
26.30/ 22,3
26.40 / 22.4
30.50/ 25,8
31.10/ 26.4
35.20/ 30.30
37.40/ 31,7
38.10 / 32.8
45.90/ 38,6
45.30/ 38.8
59.80/ 50.4
74.20/ 62.5
91.90 / 77.7
R-134ɚ
R-407ɋ
Ɉɛɴɺɦɧɚɹ
ɩɪɨɢɡ-ɬɶ
(ɦ3/ɱ)
Ⱦɢɚɦɟɬɪɵ Ɋɟɡɶɛɚ ɩɨɞ
ɜɟɧɬɢɥɶ
ɩɪɢɫɨɟɞ.
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜ "Rotalock",
(ɞɸɣɦ)
(ɞɸɣɦ)
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪɵ
(ɦɦ)
ɞɥ.
ɲɢɪ.
ɜɵɫ.
Ɂɚɩɪɚɜɤɚ
ɦɚɫɥɨɦ
(ɥɢɬɪɨɜ)
21
26
29
30
31
33
33
40
41
41
44
44
45
45
94
66
96
69
100
71
70
103
74
119
75
154
194
201
-4,2
5,1
6,3
7
10
10
8
11
11
13
13
15
15
17
15,6
20
18
22
20,7
22,3
27
31
32
40
41
50
62,5
10
11,4
14,8
17,3
23,1
25,5
25,5
----------------------
ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ
2,73 / 2,31
4,03/ 3,49
0,7
4,4
242 242
383
1/2" 3/4"
----3.61 / 2,94
1
5.37 / 4.54
5,3
242 242
383
1/2" 3/4"
----4.75/ 3,85
6.94 / 5.89
6,8
1
242 242
383
1/2" 3/4"
----5.55/ 4,54
8
1,1
8.29 / 6.94
242 242
405
1/2" 3/4"
----9.70 /8.23
9,4
1,1
6.49/ 5,26
242 242
419
1/2" 3/4"
----7.75/ 6,40
12.05 / 10.10
11,5
1,4
242 242
436
1/2" 7/8"
1
1 1/4
11,5
1,4
7.75/ 6,40
12.05 / 10.10
242 242
436
1/2" 7/8"
1
1 1/4
7.75/ 6.40
12.05 / 10.10
1,9
11,7
242 242
457
1/2" 7/8"
----2
14.80/ 12.40
14,4
10.05/ 8,18
242 242
457
1/2" 7/8"
1
1 1/4
2
14.80/ 12.40
10.05/ 8,18
14,4
242 242
457
1/2" 7/8"
1
1 1/4
17
1,7
11.85 / 9,78 17.55 / 14.80
242 242
457
1/2" 7/8"
1
1 1/4
11.85 / 9,78 17.55 / 14.80
1,7
17
242 242
457
1/2" 7/8"
1
1 1/4
13.30 / 10,90 19.75 / 16.75
1,7
19,2
242 242
462
3/4" 7/8" 1 1/4 1 1/4
1,7
13.30 / 10,90 19.75 / 16.75
19,2
242 242
462
3/4" 7/8" 1 1/4 1 1/4
4,1
14.5 / 11,85 22.40 / 18.65
20,9
319 357
544
7/8" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
15.20/12.50
2,5
24.30 / 20.6
22,1
264 285
476
7/8" 1 3/8" ----17.85/ 14,55 27.00 / 22.7
4,1
25,1
319 357
544
7/8" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
24,9
3,3
27.2 / 23.10
17.4/14.30
264 285
533
7/8" 1 3/8" ----20.7/ 16,90
31.1 / 26.30
4,1
28,8
319 357
544
7/8" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
31.8 / 27.0
29,1
3,3
19.95/16.40
281 285
533
7/8" 1 3/8" ----23.3/20.10
33,1
3,3
36.4 / 31.0
264 285
533
7/8" 1 3/8" ----25.4/ 20,70
4,1
35,6
38.10 / 32.3
319 357
551
7/8" 1 3/8" 1 1/4 1 3/4
36,4
25.5/21.60
3,3
39.80 / 33.7
264 285
552
7/8" 1 3/8" ----30.50/ 24,70
46.7 / 39.4
42,1
4,1
321 349
596 1 1/8" 1 5/8" 1 3/4 2 1/4
46.3 / 39.5
30.50/25.70
3,3
43,4
264 285
552
7/8" 1 3/8" ----55,3
61.80 /52.40
4,4
40.2/32.80
427 429
737 1 3/8" 1 5/8" 1 3/4 2 1/4
76.60/ 65.70
66,9
5,6
49.9/40.50
447 427
734 1 3/8" 1 5/8" 1 3/4 2 1/4
87,51
61.1/51.30
96.80 / 81,9
6,3
448 427
725 1 3/8" 1 5/8" 1 3/4 2 1/4
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɭɤɚɡɚɧɚ ɛɟɡ ɭɱɺɬɚ ɜɟɧɬɢɥɟɣ ɢ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɹ ɤɚɪɬɟɪɚ.
Ɇɚɫɫɚ
Ȼɪɭɬɬɨ
(ɤɝ)
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 1
/ 220V (Ⱥ)
Ɇɨɞɟɥɶ
ɏɨɥɨɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɢ :
Ɍɨ=+7,20ɋ, Ɍɤɨɧ=+54,40ɋ /
Ɍɨ=00ɋ Ɍɤɨɧ=+400ɋ
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ 3
/ 380V (Ⱥ)
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɨɞɟɥɶɧɵɣ ɪɹɞ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 24 ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟ ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɫ
ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚɦɢ R-134a , R-407C ɢ R-22. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɤɢɩɟɧɢɹ ɨɬ -20 ɞɨ +15 0ɋ.
ɐɟɧɚ
(EUR)
PFJ
TFD/TWD
597
655
692
725
777
912
-
682
717
754
808
888
1 021
989
1 094
1 129
1 244
1 269
1 392
2 454
1 600
3 089
1 979
3 359
2 163
2 295
3 797
2 459
4 151
2 674
3 769
4 299
5 007
ǽɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ
ȃɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ
ǿɢɫɬɟɦɵ
143986, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ,
ɋɚɜɜɢɧɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ, ɞɨɦ 10, ɷɬɚɠ 5
www.phs-holod.ru , e-mail: [email protected]
Ɍɟɥ./ɮɚɤɫ: (495) 221-22-79, 542-99-60, 786-87-99
Ɇɨɞɟɥɢ "ZRD" :
(ɤȼɬ)
R-22
ZRD-42
ZRD-48
ZRD-61
ZRD-72
ZRD-81
ZRD-94
ZRD-125
ɞɥ.
R-407ɋ
R-134ɚ
Ⱦɢɚɦɟɬɪɵ Ɋɟɡɶɛɚ ɩɨɞ
ɩɪɢɫɨɟɞ.
ɜɟɧɬɢɥɶ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜ "Rotalock",
(ɞɸɣɦ)
(ɞɸɣɦ)
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪɵ
(ɦɦ)
Ɉɛɴɺɦɧɚɹ
ɩɪɨɢɡ-ɬɶ
(ɦ3/ɱ)
ɲɢɪ.
ɜɵɫ.
Ɂɚɩɪɚɜɤɚ
ɦɚɫɥɨɦ
(ɥɢɬɪɨɜ)
Ɇɚɫɫɚ
Ȼɪɭɬɬɨ
(ɤɝ)
ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ ɇɚɝɧ ȼɫɚɫ
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ
1 / 220V (Ⱥ)
Ɇɨɞɟɥɶ
ɏɨɥɨɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɢ :
Ɍɨ=+7,20ɋ, Ɍɤɨɧ=+54,40ɋ /
Ɍɨ=00ɋ Ɍɤɨɧ=+400ɋ
Ɇɚɤɫ. ɪɚɛ ɬɨɤ
3 / 380V (Ⱥ)
Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ ZRD ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟ\ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɫ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚɦɢ R-134a , R-407C ɢ R-22 ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɥɚɜɧɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 100% ɞɨ 10%. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɤɢɩɟɧɢɹ ɨɬ -20 ɞɨ +15 0C.
ɐɟɧɚ
(EUR)
PFY-522
9.70 /8.23
6.49/ 5,26
9,4
9.80 / 8,28
1,1
31
242 242
419
1/2" 3/4"
----7
23,1
1 203
12.05 / 10.10
11.85 / 10.05 7.75/ 6,40
11,5
1,4
33
242 242
436
1/2" 7/8"
----10
25,5
1 308
14.50/ 12.30 10.05/ 8,18
14.80/ 12.40
14,4
2
41
242 242
457
1/2" 7/8"
----11
-17
1,7
17.60/ 15.05 11.85 / 9,78 17.55 / 14.80
44
242 242
457
1/2" 7/8"
----13
-19.90/ 16,90 13.30 / 10,90 19.75 / 16.75
19,2
1,7
45
242 242
462
3/4" 7/8"
----15
-23.3/ 19.75 15.20/12.50
24.30 / 20.6
22,1
66
2,5
495
7/8" 1 3/8" ----15,6
-31.10/ 26.4 19.95/16.40
71
31.8 / 27.0
29,1
3,3
552
7/8" 1 3/8" ----20,7
-ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɭɤɚɡɚɧɚ ɛɟɡ ɫɨɥɟɧɨɢɞɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɛɟɡ ɜɟɧɬɢɥɟɣ ɢ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɹ ɤɚɪɬɟɪɚ.
TFD
1 235
1 339
1 447
1 599
1 749
2 331
2 938
Ⱥɤɫɟɫɫɭɚɪɵ ɤ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚɦ Copeland Scroll
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɩɪɵɫɤɚ
Ɇɨɞɟɥɶ
ɤɨɦɩɪɟɫ-ɫɨɪɚ
ZF(D)06-18
ZF-24
ZF-33
ZF-40
ZF-48
ZB(D)15-45
ZB(D) 50-114
ZB56
ZB75-92
ZB11
ZB220
ZR18
ZR(D) 22-72
ZR(D)81
ZR90
ZR(D) 94-190
ZR11
ZR12-16
ZR19
ZR250
ZR310-380
ZP23-83
ZP90-182
ZP235
ZP295-485
Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɜɟɧɬɢɥɟɣ
ɇɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɤɚɪɬɟɪɚ
Ʉɚɩɩɢɥɹɪɧɚɹ ɬɪɭɛɤɚ ɜɩɪɵɫɤɚ
DTC ɜɟɧɬɢɥɶ
Ʉɨɞ
ɐɟɧɚ
(EUR)
Ʉɨɞ
ɐɟɧɚ
(EUR)
Ʉɨɞ
ɐɟɧɚ
(EUR)
8025772
6309534
6309545
6309545
8511928
8025772
6309534
6309534
6309545
8511928
8547963
8025772
8025772
8031124
6309534
8502282
6309545
8511928
8041114
8041114
-
71
127
127
127
242
71
127
127
127
242
216
71
71
95
127
127
127
242
242
242
-
8561105
8561069
8556938
8556938
8556938
8561105
8561025
8556938
8556938
8556938
8055753
8561161
8561105
8561105
8556938
8561025
8556938
8556938
8556938
8055708
8055753
8561105
8561025
8050996
8051046
43
48
48
48
48
43
43
48
48
48
89
43
43
43
48
43
48
48
48
82
89
43
43
82
89
8563054
-
183
-
R-404a,
507
R-
8546437
8546415
8546448
8546448
-
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ ɞɥɹ ɨɞɧɨɮɚɡɧɵɯ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ Copeland Scroll
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ
ZR18
ZR22,ZB15,ZP23, ZH15
ZR28, ZB19, ZP26, ZH19
ZR34, ZB21, ZP32, ZH21
ZR40
ZR48, ZB26, ZP41, ZPD34
ZB30, ZH26
ZB38, ZPD61
ZB42
ZH30
ZPD42, 54
ȿɦɤɨɫɬɶ
35
40
45
50
55
60
60
80
50
45
80
(ɦɤɎ)
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
(ȼ)
Ʉɨɞ
ɐɟɧɚ
(EUR)
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
8540575
8540586
8540597
8540600
8540611
8540622
8557179
8402508
8557157
8557146
8557180
40
40
40
45
46
50
50
50
45
40
50
Ⱦɚɬɱɢɤ ɧɚɝɧɟɬɚɧɢɹ
R-134a
R-22
ɐɟɧɚ
(EUR)
8546426
8546426
-
8546404
8546404
8546448
8546459
-
62
62
62
62
-
Ʉɨɞ
ɐɟɧɚ
(EUR)
2981196
2981196
2981196
2981196
2981196
2981196
8557419
-
19
19
19
19
19
19
36
-
ǽɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ
ȃɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ
ǿɢɫɬɟɦɵ
143986, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ,
ɋɚɜɜɢɧɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ, ɞɨɦ 10, ɷɬɚɠ 5
www.phs-holod.ru , e-mail: [email protected]
Ɍɟɥ./ɮɚɤɫ: (495) 221-22-79, 542-99-60, 786-87-99
ɋɨɥɟɧɨɢɞɧɵɟ ɤɥɚɩɚɧɵ ɤ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚɦ DIGITAL Scroll
Ʉɚɬɭɲɤɚ
Ɇɨɞɟɥɶ
ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ
ɋɨɥɟɧɨɣɞɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ + ɤɚɬɭɲɤɚ
220V (AC)
24V (AC)
24V (DC)
ɐɟɧɚ
(EUR)
220V (AC)
24V (AC)
24V (DC)
ɐɟɧɚ
(EUR)
8557624
(ɤɚɛɟɥɶ 300ɦɦ)
8557613
(ɤɚɛɟɥɶ 300ɦɦ)
8405336
(ɤɚɛɟɥɶ 300ɦɦ)
21
8400762
8400784
8405347
159
8402086
(ɛɟɡ
ɤɚɛɟɥɹ)
8402097
(ɛɟɡ ɤɚɛɟɥɹ)
---
71
---
---
---
---
8557624
(ɤɚɛɟɥɶ 300ɦɦ)
8557613
(ɤɚɛɟɥɶ 300ɦɦ)
8405336
(ɤɚɛɟɥɶ 300ɦɦ)
21
8400762
8400784
8405347
159
8402086
(ɛɟɡ
ɤɚɛɟɥɹ)
8402097
(ɛɟɡ
ɤɚɛɟɥɹ)
---
71
---
---
---
---
8557624
(ɤɚɛɟɥɶ 300ɦɦ)
8557613
(ɤɚɛɟɥɶ 300ɦɦ)
8405336
(ɤɚɛɟɥɶ 300ɦɦ)
21
8400762
8400784
8405347
159
8402495
(ɤɚɛɟɥɶ 1600ɦɦ)
8403556
(ɤɚɛɟɥɶ 1600ɦɦ)
8405336
(ɤɚɛɟɥɶ 300ɦɦ)
21
8557997
8403567
8405347
159
8402086
(ɛɟɡ ɤɚɛɟɥɹ)
8402097
(ɛɟɡ ɤɚɛɟɥɹ)
---
71
---
---
---
---
ZBD 21
ZBD 30
ZBD 38
ZBD 45
ZBD 58
ZBD 76
ZRD-42
ZRD-48
ZRD-61
ZRD-72
ZRD-81
ZRD-94
ZRD-125
ZFD-18
ZPD-34
ZPD-42
ZPD-54
ZPD-61
ZPD-72
ZPD-83
ZPD-91
ZPD-103
ZPD-120
ZPD-137
ZPD-154
ZPD-182
Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚɦɢ DIGITAL Scroll
Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪ +
ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɤɚɛɟɥɟɣ
ɐɟɧɚ
(EUR)
ZBD, ZRD, ZFD
XC645CX + CWC15
237
ZPD
EC3-D73 + ECD-002 + ECN-N30
527
ɋɟɪɢɹ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ
ɐɟɧɚ
(EUR)
TF-5
13
Ⱦɚɬɱɢɤ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
PT5-07M + PT5-M15
PT5-18M + PT5-M15
ɒɭɦɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɤɨɠɭɯɢ ɞɥɹ ɫɩɢɪɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ
Ʉɨɞ
(ɤɨɠɭɯ ɫɬɚɪɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ)
ɐɟɧɚ
(EUR)
Ʉɨɞ
(ɤɨɠɭɯ ɧɨɜɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɰɚ)
ɐɟɧɚ
(EUR)
8537155
223
8562528
299
8537155
223
8562540
299
ZF06, ZB15,ZS15.ZR22,ZR28,ZH15
ZF08-09,ZB19-21,ZBD21,ZS19-21,ZH19-21,ZH09KVE, ZR34K3E,
48KCE,ZP32KCE
ZRD42-
ZF11,ZB26,ZS26,ZH26,ZR40-48K3E,ZP41KCE,ZPD42KCE
8540508
235
8562562
299
ZF13-18,ZF13-18KVE,ZB30-45,ZS30-45,ZBD30-45,ZH30-45,ZH13-18KVE, ZR4981,ZP54-91,ZRD61-81,ZPD61-83
8540508
235
8561729
315
ZB50,ZB58,ZR94,ZP90
8608895
268
8609149
340
ZF24-40,ZF24-40KVE,ZB56-92,ZS56-92,ZR90-16,ZH56-92,ZH24-40KVE
8559073
293
8559380
373
ZB66,ZB76,ZR108-144,ZP103-137
8608908
268
8609150
341
ZF48,ZF48KVE,ZB11,ZS11,ZR19,ZP180,ZH11,ZH48KVE
8559062
293
8559379
373
ZB95,ZB114,ZR160-190,ZP154-182
8608919
268
8609161
341
ZB220,ZR250-380,ZP235-385
8540406
305
-
-
ZBD58,ZRD94
8611624
312
8611646
385
ZBD76,ZRD125,ZPD120,ZPD137
8611635
312
8611657
385
ɐɟɧɚ
(EUR)
78
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа