close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Общественная жизнь города Иркутска;docx

код для вставкиСкачать
ÊûiÚý I _eòaûe aòbûM Ze`eê @]òiìP^û Rûeò :
¾ ieKûeu Vûeê eòjûZò cìfýùe Rcò ù^A[òaû icÉ NùeûA WûqeLû^û Gaõ
^iðòõùjûcþ , ùicû^u I._ò.Wòe 25 _âZògZ Gaõ @ûA._ò.Wòe 10 _âZògZ
aò._ò.Gfþ aMðe icÉ _âKûe ùeûMúuê cûMYû PòKò›û Keòùa
¾ cûMYû PòKò›û iõKâû«úd Z[ý _âùZýK cûi 10 ZûeòL iê¡û ieKûeuê _â\û^ Keòùa
¾Lòfû_òu Rcò @ûa^ Z[û G^þ.I.iò aûZòf Keû~òa ùaûfò ùPZûa^ú
bêaù^gße , 26û7eûRý ieKûeu Vûeê eòjûZò \eùe Rcò ù^A[ôaû icÉ NùeûA WûqeLû^û Gaõ ^iðòõùjûcþ ùicû^u ajòaòðbûM
(I._ò.Wò) Gaõ @«ðaòbûM (A^þùWûe)ùe PòKò›òZ ùjC[òaû icÉ _âKûe ùeûMúu c]ýeê ~[ûKâùc 25 _âZògZ I 10
_âZògZ aò._ò.Gfþ aMðe ùeûMúuê cûMYûùe PòKò›û Keòùa û PòKò›û _â\û^ iõKâû«úd Z[ý _âùZýK cûi 10 ZûeòL iê¡û
ieKûeuê _â\û^ Keòùa û ~\ò ùKøYiò NùeûA WûqeLû^û Gaõ ^iðòõùjûcþ G[òùe Lòfû_þ Ke«ò , ZûjûKê MêeêZe bûùa
aòùaP^û Keò iKeûe Kû~ðýû^êÂû^ MâjY Keòùa G_eòKò ùicû^ue aò^û[email protected]û_ò _âcûY_Zâ Gaõ Rcò @ûa^Kê aûZòf aû
e¡ Keû~òa ùaûfò iZKð Keû~ûAQò û GZ\þaýZòZ ùijò icÉ NùeûA WûqeLû^û Gaõ ^iðòõùjûcþ _eòieùe ùeûMú Z[û
iû]ûeY ùfûK ù\Lò_ûeòaû bkò iÚû^ùe aò._ò.Gfþ aMðe ùeûMúuê cûMY PòKò›û _â\û^ iõKâû«ùe IWò@û Gaõ AõeûRú bûhûùe
iìP^û `kK fMûAùa ùaûfò ÊûiÚý I _eòaûe KfýûY aòbûM Ze`eê _âKûgòZ @]òiìP^ûùe Kêjû~ûAQò û
]cðgúfû ji_òUûf I MùahYû ùK¦â Ze`eê iûcûRòK aò]ògûÈú Gaõ @^ýcû^u c]ýùe \ûGe cûcfûe aòPûe Keò
cû^ýae iùaûðy ^ýûdûkd ù\A[òaû ^òùŸðg cêZûaK eûR¥ ieKûe Gjò @]ôiìP^û Rûeò KeòQ«ò û ù\ge iùaûðy ^ýûdûkd
Zûue Cq ^òùŸðg^ûcûùe KjòQ«ò ù~ ieKûeu Vûeê @Zò ÊÌ cìf¥ùe Rcò ù^A[ôaû NùeûA PòKòiôûkd MêWòKùe 25
_âZògZ I_òWò Gaõ 10 _âZògZ @ûA._ò.Wò ùeûMúuê cûMYû PòKò›û _â\û^ Keû~òa û ùijò ùeûMúcû^u Vûeê ùKøYiò _âKûe
ù\d @û\ûd Keû~ûA _ûeòa ^ûjó û iõ_éq WûqeLû^ûcûù^ PòKò›û I Jh] aûa\ ù\d ùicû^u ^òRÊ _ûY×ò Kò´û
_éÂù_ûhK Kò´û _â\ iµ©ò @[aû \û^ @ûKûeùe beYû Keòaûùe ùKøYiò _âZòa§K ^ûjó û
eûRýe _âûd 24 Uò NùeûA WûqeLû^û I 20 ^iðòõùjûcþKê ÊûiÚý aòbûM Ze`eê Gjò @]òiìP^û _Vû~ûA ùi[òùe
_â\ `ûecûUþ @^ê~ûdú _âùZýK cûi 10 ZûeòL iê¡û eòù_ûUð _â\û^ KeòaûKê Kêjû~ûAQò û ùZùa Cq @]òiìP^ûùe
ZûfòKûbêq NùeûA WûqeLû^û Gaõ ^iðòõùjûcþ aýZòZ ~\ò @^ýùKøYiò NùeûA WûqeLû^û Iaõ ^iðòõùjûcþ ieKûeu Vûeê
eòjûZò cìfýùe Rcò ù^A [û@û«ò , ùicûù^ c]ý Gjû _ûk^ KeòaûKê aû]ý ùaûfò Kêjû~ûAQò û
..............
_âbûKe iûjê
LIST OF ALLOTEES:
Sl. No. Name of Allottee
Purpose
Area
Allotted
Mouza
Year of
allotmen
t
Premium
Rs.)
(in
1.
Dr. Annapurna Devi
Nursing
Home
Ac.0.145
Laxmisagar,
Bhubaneswar.
1981
10,842.00
2.
Rajadhani Nursing Home
Nursing
Home
Ac.0.300
Saheed Nagar,
Bhubaneswar.
1982
36,060.61
3.
Dr. JagannathMohanty
Nursing
Home
Ac.0.086
JayadevVihar,
Bhubaneswar.
1985
6,456.60
4.
Deepak Nursing Home
Nursing
Home
Ac.0.151
Saheed Nagar,
Bhubaneswar.
1985
11,363.70
5.
Dr. D.N. Mohapatra
Nursing
Home
Ac.0.128
Paika Nagar,
Bhubaneswar.
1985
9,641.00
6.
Dr. G.P. Mahalik
Nursing
Home
Ac.0.101
Saheed Nagar,
Bhubaneswar.
1985
7,575.00
7.
M/S Holistic Health
Nursing
Home
Ac.0.157
Paika Nagar,
Bhubaneswar.
1985
11,449.95
8.
Dr. P.K. Patnaik
Nursing
Home
Ac.0.124
JayadevVihar,
Bhubaneswar.
1986
9,297.55
9.
Dr. S B. Mohanty
Nursing
Home
Ac.0.106
JayadevVihar,
Bhubaneswar.
1986
8,006.20
10.
Dr. PC. Pradhan
Nursing
Home
Ac.0.123
Chandrasekharpur,
Bhubaneswar.
1987
9,297.55
11.
Dr. JyotiRoutray
Nursing
Home
Ac.0.124
Kharavel Nagar,
Bhubaneswar.
1987
61,984.00
12.
Dr. SasiSekharKar
Nursing
Home
Ac.0.260
Bhouma Nagar,
Bhubaneswar.
1987
19,5,24.80
13.
Labela Electrolysis Clinic
Clinic
Ac.0.124
Kharavel Nagar,
Bhubaneswar.
1987
61,984.00
14.
Kalinga Hospital Pvt. Ltd
Hospital
Ac. 10.000
JayadevVihar,
Bhubaneswar.
1991
20,00,000,00
15.
Dr. Susil Kumar Prusty
Nursing
Home
Ac.0.103
Kharavel Nagar,
Bhubaneswar.
1991
51,653.00
16.
Dr. B.B. Sahoo
Nursing
Home
Ac.0.115
JayadevVihar,
Bhubaneswar.
1997
3,45,000.00
17.
Lions Club
Eye
Hospital
Ac.0.261
JayadevVihar,
Bhubaneswar.
1998
3,91,736.00
18.
Sun Hospital Private Ltd.
Hospital
Ac.2.320
JayadevVihar,
Bhubaneswar.
1998
1,16,00,000.00(
Cancelled)
19.
M/S Usthi Foundation Ltd.
Hospital
Ac.0.138
JayadevVihar,
Bhubaneswar.
1998
2,76,000.00
20.
Santa Memorial Spinalcord
Injury Centre
Rehabilitatio
n Centre
Ac. 1.992
JayadevVihar,
Bhubaneswar.
1999
Free of premium
21.
Medirad Tech India Ltd.
Cancer
Ac.2.426
Hospital&Res
earch Centre
JayadevVihar,
Bhubaneswar.
2000
12,13,000.00
Additional Land
-do-
Ac.0.168
Chandrasekharpur,
Bhubaneswar.
2005
4,23,324.00
22.
M/S Swarna Hospital Pvt.Ltd.
Nursing
Home
9 2 ' x 105’
JayadevVihar,
Bhubaneswar.
2004
16,63,223.00
23.
Sri Sri Thakur Anukul Chandra
Charitable Hospital
Charitable
Hospital
Ac.2 000
Chandrasekharpur ,
Bhubaneswar.
2004
50,00,000.00
24.
Bhubaneswar Eye Research
Institute
Eye
Hospital
&Research
Institute
Ac. 10.000
Patia,
Bhubaneswar.
2004
50,00,000.00
25.
Bombay Cardiovascular
Hospital Pvt. Ltd.
Hospital
Ac.2.872
Chandrasekharpur,
Bhubaneswar.
2005
71,80,000.00
26.
KIIT
KIMS MCH
Ac.26.970
Patia, Bhubaneswar
2005 &
2006
27.
SUM Hospital
IMS & SUM
MCH
Ac.15.000
Ghatikia,
Bhubaneswar
2006
28.
Apollo Hospital Pvt. Ltd.
Hospital
Ac.4.000
Samantapuri,
Bhubaneswar.
2006
1,40,00,000.00
29.
Cuttack Diabetes Research
Foundation
Hospital
&Research
Centre
Ac.2.000
Dumuduma,
Bhubaneswar.
2006
50,00,000.00
30.
Dr. S.K. Goswami
MultySpecia
lity Outdoor
Poly Clinic
Ac. 1.000
Dumuduma,
Bhubaneswar.
2006
35,000,00.00
31.
Apollo Hospital
Hospital
Ac.3.500
Samantapuri,
Bhubaneswar.
2006
35.00 lakh
32.
LIC HFL Care Homes Ltd.
Hospital
Ac.5.000
Ghatikia&Aiginia,
Bhubaneswar.
2006
35.00 lakh
33.
Society for Nature Education
and Health
Ac.0.069
JayadevVihar,
Bhubaneswar.
2006
50.00 lakh
34.
M/S Laxmi Franklin Hospitality
Pvt. Ltd.
Ac. 1.000
Bomikhal,
Bhubaneswar.
2006
45.00 lakhs
Hospital
35.
Bombay Cardiovascular
Sergical Pvt. Ltd. (Additional)
Hospital
Ac.3.600
Chandrasekharpur,
Bhubaneswar.
2006
25.00 lakh
36.
Indian Medical Association
Hospital
100'x60'
Ganganagar,
Bhubaneswar.
2007
50.00 lakh
37.
Advance Medicare Research
Institute Ltd.
Hospital
Ac.5.000
Aiginia,
Bhubaneswar.
2007
1,75,00,000.00
38.
AMRI Hospital
Hospital
Ac.5.000
Aiginia, Bhubaneswar 2007
39.
Care Hospital Pvt. Ltd.
MultySpecia
lity
Ac.3.920
Chandrasekharpur,
Bhubaneswar.
2008
1,37,20,000/-
40.
Narayan Hrudayalaya Pvt. Ltd.
Cardiac
Hospital
Ac.5.935
Dumuduma,
Bhubaneswar.
2008
2,07,79,500/-
41.
Nuclear Medicine
Hospital &
Research
Centre
Ac.2.500
Chandrasekharpur,
Bhubaneswar.
2008
87,50,000/-
42.
Bombay Cardiovascular
Surgical Pvt. Ltd.(Additional
land) (Lockedup in SLP in
Supreme Court of India)
Hospital
Ac.4.160
Chandrasekharpur,
Bhubaneswar.
2008
25.00 lakh
43.
St. John Ambulance
Ac.0.218
BJB Nagar,
Bhubaneswar.
2009
Free of premium
44.
Panda Nursing Home
Ac.0.116
Kharavel Nagar,
Bhubaneswar.
Nursing
Home
61,983.70
N.B.-The Hospitals who are also allotted land in subsidized rate but their names do not find place in the above list will also abide by the
following terms and conditions.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа