close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Cu privire la operarea de modificări în ordinul DGETS nr. 2094 din

код для вставкиСкачать
Р Е С П У Б Л И К А М О Л Д О ВА
С О ВЕ Т М У Н И Ц И П И Я К И Ш И Н Э У
П Р ИМ Э Р И Я
Г Л А В Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е ОБ РА ЗО В АН ИЯ ,
М О Л О Д Е Ж И И С ПОР ТА
REPUBLICA MO L D O V A
CONSILIUL MU N I C I P A L C HI Ş I NĂU
PRIMĂRIA
DIRECŢIA G EN E R A L Ă ED U C AŢ I E,
TI NERET ŞI S PORT
M D -2 7 0 4 . m u n .C h iş in ă u , s tr.M itro p o lit D o so fte i, 9 9 . tel.: 2 0 -1 6 -0 1
w e b site: w w w . c h i s i n a u e d u . m d . e -m a il: d g e ts m u n @ g m a il.c o m
d g e ts m u n @ g m a il.c o m
N r.
М Д - 2 7 0 4 , м .К и ш и н е в , у л .М и т р о п о л и т Д о с о ф т е й , 99, tel.: 20 -1 6 -0 1
w e b site: w w w . e h i s i n a u e d u .m d
din
ORDIN
Cu privire la operarea de m odificări în ordinul DG ETS nr. 2094
din 24.12.2013 ”Cu privire la zilele de odihnă în anul 2014”
în conform itate cu m odificările şi com pletările în H otărîrea de Guvern
nr.990 din 06 decem brie 2013 ”Cu privire la zilele de odihnă
2014” ,
în anul
operate prin pct. 15 din H otărîrea de G uvern nr. 770 din 23
septem brie 2014,
ORDON:
1. în pct. 1 din ordinul D irecţiei generale educaţie, tineret şi sport
nr. 2094 din 24.12.2013 ” Cu privire la zilele de odihnă în anul
2014” , cifrele ”25” si ” 13” se exclud.
7
5
2. D na O lga Zastavneţchi, şe f interim ar al secţiei resurse um ane,
va aduce la cunoştinţa angajaţilor DG ETS şi conducătorilor
instituţiilor de învăţăm înt conţinutul prezentului ordin.
3. Controlul asupra respectării prevederilor prezentului ordin mi-1
asum.
T .N agnibeda-T verdohleb
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа