close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

CP C.04.08:2014 - Particip.gov.md

код для вставкиСкачать
NCM A.01.XX
R E P U B L I C A
M O L D O V A
COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII
C.04.08
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
CP C.04.08:2014
Blocuri de ferestre și uși din PVC
Lucrări de instalare
EDIŢIE OFICIALĂ
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR
CHIŞINĂU 2014
COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII
CP C.04.08:2014
ICS 91.060.50
Blocuri de ferestre și uși din PVC. Lucrări de instalare
Cuvinte cheie: blocuri, ferestre, uși, geamuri
Preambul
1
ELABORAT de Institutul de Cercetări Științifice în Construcții "INCERCOM" Î.S.
2
ACCEPTAT de către Comitetul Tehnic pentru Normare Tehnică şi Standardizare
în Construcții CT- C 05 „Construcții civile, industriale și agrozootehnice”
procesul-verbal nr. ___ din ___ ______________20__.
3
APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale și
construcțiilor nr. ___ din ___ ______________20__. (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 20__, nr.___, art.____), cu aplicare din din ___ _______20__
4
Elaborat pentru prima dată
EDIŢIE OFICIALĂ
MDRC, 2014
II
CP C.04.08:2014
Cuprins
1
Obiect şi domeniu de aplicare ……………….………………………. 1
2
Referințe ……………………….………………………………………. 1
3
Termeni și definiții …………………………….………………………...2
4
Indicații generale privind modalitatea de execuție a lucrărilor …..… 3
5
Efectuarea măsurătorilor …………………………………………….. 4
6
Bazele fizico-tehnice de construire a ansamblurilor de joncțiune
a blocurilor de ferestre de golurile de perete ………………...………14
7
Soluțiile constructive pentru elemente aparte ale nodurilor de
joncțiune dintre blocurile de fereastră şi golurile din perete …….… 26
Anexa A (informativă). Valorile admisibile ale temperaturii și umidității
relative a aerului din încăperile unui șir de clădiri de locuit și sociale …… 45
Anexa B (informativă). Metoda de estimarea a performanței sistemului
de ventilație ………………………………………………………………….... 46
Anexa C (informativă). Valorile normative ale schimbului necesar de aer
pentru un șir de încăperi de locuit ………………………………………..… 47
Anexa D (informativă). Valorile temperaturii "punctului de rouă" pentru
unele valori ale temperaturii și umidității relative a aerului din interior …. 48
Anexa E (informativă). Exemplu de calcul a rezistenței termice a unui
nod de joncțiune ……………………………………………..………………. 49
Anexa F (informativă). Exemple de calcul a regimului de umiditate pentru
noduri de joncțiune cu diferite soluții constructive ………………………... 51
Anexa G (informativă). Soluții de proiectare ale ansamblurilor de
joncțiune a blocurilor de fereastră cu pereți exteriori pentru diferite
soluții constructive ……………………………………………………………. 52
Traducerea prezentului cod practic în limba rusă
III
………….…….………. 58
CP C.04.08:2014
IV
CP C.04.08:2014
C O D
P R A C T I C
Î N
C O N S T R U C Ţ I I
Material de construcții
Blocuri de ferestre și uși din PVC. Lucrări de instalare
Строительные материалы
Оконные и дверные блоки из ПВХ. Работы по установке
Buildings materials
PVC window and door blocks. Work on the installation
Data punerii în aplicare: 2014
1 Obiect şi domeniu de aplicare
1.1 Prezentul Cod practic în construcții (în continuare Cod) cuprinde principii generale, modalitatea de execuție a lucrărilor și particularitățile constructive de montare a sistemelor de tîmplărie termoizolantă în anvelopa clădirii cu diferite soluții constructive.
1.2 Prevederile Codului se aplică tuturor agenților economici care fabrică, distribuie, prelucrează sau montează materiale, elemente, subansambluri, accesorii sau produse ce contribuie la realizarea sistemelor de tîmplărie termoizolantă, provenite din producția internă sau din import.
1.3 Codul se aplică atît construcțiilor încălzite existente, cît și celor noi din faza de proiectare.
1.4 Codul stabilește modalitatea și succesiunea de execuție a măsurătorilor golurilor de geam,
fundamentarea și alegerea soluției constructive a ansamblurilor de joncțiune a sistemelor de tîmplărie
termoizolantă cu golurile din pereți, amplasarea, montarea și fixarea tîmplăriei, etanșarea rosturilor de
montaj, termoizolarea glafurilor, evaluarea calității lucrărilor executate și a parametrilor de microclimă
din încăperi.
1.5 Codul nu se referă la sistemele de tîmplărie termoizolantă utilizate la mansarde, sistemele
pentru ferestre glisante, precum și la sistemele cu destinație specială privind protecția la incendiu,
antiefracție, siguranța la explozii etc., precum și la produse utilizate în încăperi neîncălzite.
1.6 Prevederile Codului pot fi folosite la proiectarea rosturilor de montaj a îmbinărilor construcțiilor de vitralii și altor construcții ai fațadei, precum și la îmbinarea dintre blocuri de ferestre.
2 Referințe
NCM E.04.01-06
Protecţia termică a clădirilor
ГОСТ 427-75
Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 7502-98
Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 23166-99
Блоки оконные. Общие технические условия
ГОСТ 26433.0-85
Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения
ГОСТ 26433.1-89
Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ 26433.2-94
Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений
ГОСТ 30674-99
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия
1
CP C.04.08:2014
ГОСТ 30971-2002
Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.
Общие технические условия
СНиП 03.03.01-87
Несущие и ограждающие конструкции
СНиП 23-02-2003
Тепловая защита зданий
3 Termeni și definiții
3.1 Gol de geam – deschidere în perete sau acoperiș pentru montarea unui sau mai multor
blocuri de ferestre.
3.2 Bloc de fereastră – element de construcție transparent, amplasat în planul pereților exteriori, cu rolul de a asigura luminarea și ventilarea naturală a încăperii, protecția împotriva acțiunilor atmosferice și fonice; blocul de fereastră este alcătuit din următoarele unități de asamblare: toc (parte
fixă) și cercevele (părți mobile), sisteme încorporate de ventilare și poate include un șir de elemente
suplimentare – jaluzele, obloane etc.
3.3 Bloc de fereastră cuplată cu ușa de balcon - element de construcție transparent, cu rolul
de a asigura accesul din încăpere în balcon (loggie), luminarea naturală a încăperii și protecția împotriva acțiunilor atmosferice și fonice.
3.4 Ansamblu de joncțiune a blocului de fereastră de deschiderea din perete – sistem
constructiv, care asigură joncțiunea golului de geam (inclusiv a elementelor glafurilor interne și externe) cu tocul blocului de fereastră, ce cuprinde rostul de montare, pervazul, lăcrimarul, precum și piese
de fixare și finisare.
3.5 Joc de montaj – spațiu dintre suprafața deschiderii din perete și tocul blocului de fereastră
(ușă).
3.6 Rost de montaj – element al ansamblului de îmbinare, ce reprezintă o combinație de materiale izolante, folosite pentru umplerea jocului de montaj, cu caracteristici impuse; rostul de montaj
este compus din cîteva straturi principale, fiind împărțite după destinații funcționale: exterior – hidroizolant; central – termoizolant; interior – etanș pentru vapori.
3.7 Acțiune forțată de exploatare asupra rostului de montaj – acțiune, ce apare în rezultatul
deplasării reciproce a tocului de geam și deschiderii de perete, la modificarea dimensiunilor liniare de
la acțiunile temperaturii, umidității și altele, precum și de la tasarea clădirilor.
3.8 Rezistența la deformație a rostului de montaj – capacitatea rostului de montaj de a-și
păstra caracteristicile prescrise la modificarea dimensiunilor liniare ale jocului de montaj în rezultatul
acțiunilor de exploatare.
3.9 Transfer de căldură – propagarea căldurii printr-un zid de la mediul cu temperatura mai
înaltă spre mediul cu temperatura mai joasă.
3.10 Rezistență la transferul de căldură, Ro – indicator ce caracterizează capacitatea unui zid
de a opune rezistență la transferul de căldură, din încăperea închisă cu acest zid, spre mediul exterior
- (m2  C/W).
3.11 Coeficient de transfer de căldură, k – indicator ce caracterizează capacitatea unui zid de
a transmite căldura din încăpere în exterior (mărime inversă transferului de căldură) - W/(m2C).
3.12 Coeficient de termoconductibilitate termică a materialului,  - indicator ce caracterizează capacitatea materialului de a conduce căldura; se deosebesc coeficienți de termoconductibilitate termică a materialului în stare absolut uscată o și în condiții de exploatare “A” și “B” - A, B.
3.13 Difuzia vaporilor de apă - transmiterea vaporilor de apă prin structură sau straturi aparte
prin metoda deplasării moleculare a vaporilor de apă ca rezultat a diferenței presiunii parțiale ale aerului exterior și interior.
2
CP C.04.08:2014
3.14 Rezistență permeabilității la vaporii de apă, Rνr – Indice, ce caracterizează capacitatea
structurii sau a straturilor sale de a rezista la trecerea vaporilor de apă (m 2 ⋅ h ⋅ Pa / kg).
3.15 Coeficientul permeabilității la vaporii de apă, μ - Indice ce caracterizează capacitatea
materialului de permite trecerea vaporilor de apă (mg/m⋅h⋅Pa).
3.16 Umiditatea relativă a aerului, φ - Indice, ce caracterizează gradul de saturație a aerului
cu vapori de apă (definit ca raportul dintre presiunea parțială a vaporilor de apă conținută în aer, la o
temperatură dată, la presiunea saturată cu vapori de apă la aceeași temperatură (%)).
3.17 Temperatura punctului de rouă, td - temperatura la care vaporii de apă conținută în aerul
atinge o stare de saturație completă și începe să cadă sub formă de picături de condens sau ceață
(°C⋅zi).
3.18 Fluxul de aer în încăpere, L - Procesul de înlocuire a aerului murdar din interior cu aerul
proaspăt ambiant, măsurată în termeni fizici, care caracterizează rata de debit (de alimentare) sau
eliminate (de evacuare) a aerului, sau în termeni relativi - rata de schimbare a aerului n (m3/h 1/pers.).
3.19 Permeabilității la vaporii de apă, ΔΡ – proprietate a elementelor de închidere (rostului de
montaj) de a permite trecerea prin ele a apelor pluviale, la o anumită diferență de presiune pe suprafața interioară şi exterioară (Pa).
3.20 Fonoizolare RAtran - Capacitatea elementelor de închidere ale clădirii de a împiedica fluxul
zgomotului de aer (sau impact); pentru evaluarea fonoizolaţiei structurilor transparente se utilizează
indicele izolării fonice aeriene a zgomotului de la fluxul transportului urban RAtran (dBA).
3.21 Rezistenţa la deformare a rostului de montaj, φ - Capacitatea rostului de montaj de a
păstra caracteristicile specificate la schimbarea dimensiunilor liniare a rostului de montaj, ca urmare a
factorilor de exploatare diverși (%).
3.22 Coeficientul total de transmisie a luminii al blocului de fereastră - τ0 - Indice (coeficient), ce caracterizează capacitatea blocului de fereastră de a permite trecerea fluxului luminos în încăpere, numeric egală cu raportul dintre fluxul luminos transmis prin produs şi fluxul luminos care cade pe produs.
3.23 Durabilitate - Caracteristică (indice) a produselor, ce determină capacitatea lor de aşi
menține performanțele pe o perioadă stabilită, confirmate prin încercări de laborator și exprimată în
unităţi de ani funcționare (durata de viață) (unit. de ani).
4 Prevederi generale privind modalitatea de execuție a lucrărilor
4.1 Montarea blocurilor de geam trebuie executată de echipe specializate, ce dețin licența pentru efectuarea lucrărilor de construcții-montaj în conformitate cu documentația tehnologică și de proiect.
4.2 Procesul de execuție și montaj al blocurilor de geam în golurile de pereți ai clădirilor noi și
cele aflate în reconstrucție trebuie să corespundă cerințelor CP C.04.08 și să includă următoarele
operațiuni:
- efectuarea măsurătorilor la obiect (vezi cap. 5);
- alegerea (elaborarea) soluției constructive ai ansamblurilor de joncțiune a blocului de fereastră
cu golurile de pereți (vezi cap. 7);
- executarea și livrarea blocurilor de ferestre și a materialelor necesare la obiect (conform specificațiilor producătorului);
- demontarea blocurilor de ferestre vechi (în cazul existenței acestora) și pregătirea golului de
geam ;
- pregătirea blocurilor de ferestre noi (conform ГОСТ 30971);
3
CP C.04.08:2014
- instalarea și fixarea blocului de fereastră (vezi cap. 7);
- amenajarea rosturilor de montaj;
- finisarea ansamblurilor de joncțiune a blocului de fereastră cu golul de perete (vezi cap. 7);
- reglarea feroneriei și a elementelor aplicate;
- controlul calității lucrărilor executate și predarea acestora beneficiarului.
În caz de necesitate, lucrările menționate pot fi completate cu:
- evaluarea capacității de funcționare a sistemelor de termoficare și ventilare a clădirii sau a
unor încăperi separate;
- instalarea unor dispozitive de ventilare cu presiune;
- instalarea unor elemente suplimentare: jaluzele, plasă pentru insecte, obloane, rulouri etc.
4.3 Finalizarea lucrărilor de montaj trebuie confirmată printr-un act de predare-primire a lucrărilor, întocmit în modul corespunzător.
4.4 La construcția (reconstrucția) clădirii montarea blocurilor de ferestre trebuie efectuată după
recepția acesteia sau a unei părți, în baza unui act de predare-primire a golurilor de ferestre.
În cazul reparației sau înlocuirii blocurilor de ferestre în încăperile exploatate, lucrările de montaj
pot fi efectuate prin acord cu beneficiarul fără întocmirea actului de predare-primire a golurilor de ferestre prin modalitatea, ce asigură respectarea cerințelor a prezentului normativ, ținîndu-se cont de
condițiile concrete de exploatare a obiectului.
4.5 În caz de necesitate (în conformitate cu prevederile contractului) anumite operațiuni de
montare a blocurilor de ferestre pot fi omise (de exemplu, finisarea ansamblurilor de joncțiune a blocului de fereastră de golurile de pereți, termoizolarea glafurilor etc.). În acest caz lista lucrărilor efectuate, responsabilitățile executantului și beneficiarului (condiții de garanție) trebuie specificate în contractul de execuție a lucrărilor de montaj într-un articol separat.
4.6 La efectuarea lucrărilor de montaj a blocurilor de ferestre, precum și la depozitarea materialelor izolante etc., trebuie respectate cerințele normelor în construcții și regulile de securitate în construcții, regulile securității la incendiu la efectuarea lucrărilor de construcții-montaj.
4.7 La execuția lucrărilor în perioada rece a anului (la temperaturi scăzute a mediului ambiant)
pe partea exterioară a golului de fereastră poate fi instalată o protecție termică (de exemplu, carcasă
din lemn căptușită cu folie de polietilenă).
5 Efectuarea măsurătorilor
5.1 Cerințe instrumentelor de măsurare
5.1.1 Efectuarea măsurătorilor pe șantier se reglementează prin ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1,
ГОСТ 26433.2.
5.1.2 Lucrările de măsurători ai golurilor de ferestre se efectuează cu ajutorul următoarelor instrumente și dispozitive: ruletă de măsurare metalică, conform ГОСТ 7502 sau electronica; riglă de
măsurat metalică, conform ГОСТ 427; fir cu greutate cu vîrf ascuțit; nivelă de construcții; nivelă cu
lunetă sau cumpănă cu apă (în caz de necesitate teodolit); daltă de tîmplărie; ciocan; patent; pix; creion; radieră; fișe de măsurători.
În cazul, în care apare necesitatea evaluării parametrilor aerului din încăperi (temperaturii, umidității relative și vitezei fluxului de aer) se recomandă utilizarea:
- psihrometru;
- anemometru cu palete.
4
CP C.04.08:2014
5.1.3 Instrumentele de măsură și dispozitivele, utilizate la efectuarea măsurătorilor, trebuie să
fie verificate și omologate în modul stabilit.
5.2 Indicatorii măsurați, toleranțe
5.2.1 La efectuarea măsurătorilor la șantier se măsoară următorii indicatori:
- dimensiunile geometrice a golurilor de ferestre (lățime, înălțime, diagonalele golurilor);
- grosimea peretelui exterior;
- dimensiunile rebordurilor exterioare ale golurilor suport de cercevele (în cazul existenței acestora);
- poziția verticală a glafurilor laterale a golurilor de fereastră; în cazul existenței a rebordurilor
exterioare ale golurilor suport – poziția verticală a acestora;
- poziția orizontală a suprafețelor golului de fereastră;
- în cazul existenței într-o singură cameră a mai multor goluri de ferestre – distanța pînă la partea inferioară a golului de fereastră (reper);
În afară de aceasta, la efectuarea măsurătorilor se determină:
- execuția constructivă a pereților exteriori (grosimea și materialul straturilor constructive separate, prezența pieselor înglobate pentru fixarea tocurilor de ferestre, soluția constructivă a buiandrugilor de ferestre, starea suprafețelor golurilor de ferestre, existența și dimensiunile nișelor pentru aparate de încălzit);
- numărul de goluri de ferestre dintr-o singură cameră (pentru asigurarea unei instalări a blocurilor de ferestre la același nivel);
- în caz de necesitate – temperatura și umiditatea relativă a aerului din încăpere, funcționarea
sistemului de ventilație (la efectuarea măsurătorilor pe timp de iarnă sau în perioada de primăvarătoamnă a anului).
Schemele de măsurare a elementelor separate ale golurilor de ferestre sunt prezentate în figurile 5.1 – 5.4.
Figura 5.1 - Schema măsurătorilor a unui gol de fereastră de formă dreptunghiulară în perete exterior
fără reborduri exterioare ale golurilor suport
5
CP C.04.08:2014
Figura 5.2 - Schema măsurătorilor a unui gol de fereastră de formă dreptunghiulară în perete exterior
cu reborduri exterioare ale golurilor suport
Figura 5.3 - Schema măsurătorilor a unui gol de ușă de balcon de formă dreptunghiulară în perete
exterior cu reborduri exterioare ale golurilor suport
6
CP C.04.08:2014
Figura 5.4 - Schema măsurătorilor a unui gol de fereastră de formă trapezoidală și cu arcă în perete
exterior
5.2.2 Succesiunea recomandată de efectuare a măsurătorilor:
- se întocmește o schiță generală a încăperii (apartamentului) numerotând golurile de ferestre,
indicînd destinația de folosire a încăperilor, orientarea acestora spre lumină; se notează numărul total
de nivele și nivelul, la care se află golurile măsurate, adresa poștală și datele beneficiarului; în caz de
necesitate se întocmesc planuri de etaj cu indicarea golurilor de ferestre la fiecare nivel și numerotarea acestora;
- vizual se determină soluția constructivă a peretelui (monostrat, multistrat, termoizolat pe fațadă etc.), starea suprafețelor glafurilor de ferestre, în cazul existenței documentației de proiect – se
face compararea execuției reale cu soluția de proiect; în cazul observării unor abateri de la soluția de
proiect se întocmește lista de abateri;
- cu ajutorul mijloacelor de măsură (rulete, rigle) se determină dimensiunile geometrice ale golului (lățime, înălțime, grosimea peretelui exterior și a straturilor acestuia, dimensiunile rebordurilor exterioare ale golurilor suport), distanța de la pardoseală pînă la partea inferioară a golului etc. (a se vedea figurile 5.1 – 5.4); în clădirile exploatate (în care blocurile de ferestre vechi nu au fost demontate),
se recomandă cu ajutorul unei dălți să se decoperteze tencuiala de pe glafuri sau să se îndepărteze
ancadramentul de lemn pentru a preciza dimensiunile rebordurilor exterioare ale golurilor suport și a
jocului de montaj;
- cu ajutorul firului cu greutate sau a nivelei de construcții se determină abaterile părților laterale
ale golurilor de ferestre pe verticală; în cazul existenței a rebordurilor exterioare ale golurilor suport abaterile părților laterale ale acestora pe verticală; abaterile zidului sau a rebordurilor exterioare ale
golurilor suport de la planul golului de fereastră;
- cu ajutorul nivelei de construcții se măsoară abaterile suprafețelor orizontale ale golului de fereastră;
- în cazul prezenței în încăpere a două sau mai multe goluri de ferestre, cu ajutorul nivelei de
construcții sau cumpenei cu apă, pe suprafața pereților întregol se marchează nivelul de 1 metru
(MP – reperul de 1 m; vezi figurile 5.1 – 5.4) și se determină cota superioară a părții inferioare și/sau
superioare a golurilor;
5.2.3 La efectuarea măsurătorilor se va preciza și coordona cu beneficiarul (în caz de necesitate):
- seria profilelor, din care se vor confecționa blocurile de ferestre;
- configurația presupusă a cercevelelor de ferestre;
7
CP C.04.08:2014
- culoarea profilelor;
- soluția constructivă a pachetelor de geam;
- materialul și culoarea a pervazului și a lăcrimarului;
- locul de amplasare a blocului de fereastră și dimensiunile pervazului;
- materialul și soluția constructivă a ansamblurilor de îmbinare;
- rezultatele măsurătorilor se notează în fișa măsurătorilor golurilor de ferestre;
- materialul și soluția constructivă de finisare a glafurilor;
Rezultatele coordonării se introduc în fișa măsurătorilor golurilor de ferestre.
5.2.4 Dimensiunile și configurația golurilor de ferestre ale clădirilor noi construite și a celor aflate
în reconstrucție trebuie să corespundă documentației de proiect.
Conform ГОСТ 30971 abaterile limită recomandate ale golurilor de ferestre de la dimensiunile
nominale, stabilite în documentația de proiect, constituie (vezi tab. 5.1).
Tabelul 5.1 - Abaterile limită ale golurilor de ferestre de la dimensiunile nominale*
Parametrii verificați
Înălțimea golurilor
Lățimea golurilor
Abaterile suprafețelor golurilor de ferestre pe
verticală și orizontală
Abaterile limită
Sub +15 mm
Sub +15 mm
4 mm la 1 m de lungime a golului, dar nu mai
mult de 8 mm pe toată înălțimea
* conform ГОСТ 30971
Abaterile limită și toleranțele pentru dimensiunile întregolului, abaterile pereților pe verticală,
abaterile de la grosimea pereților se stabilesc în funcție de tipul materialului pereților exteriori, tehnologia de construcție a lor și sunt reglementate prin norme și reguli în construcții corespunzătoare. Abaterile limită de la dimensiunile de proiect pentru unele construcții în conformitate cu СНиП 3.03.01
sunt prezentate în tab. 5.2 și 5.3.
Tabelul 5.2 - Abaterile limită de la dimensiunile de proiect a construcțiilor din zidărie *
Parametrii verificați
Grosimea pereților
Lățimea golurilor
Lățimea întregolurilor
Deplasarea axelor verticale ale golurilor de ferestre de la verticală
Abaterile suprafețelor și colțurilor de zidărie de
la verticală la un nivel
Neregularități pe suprafața verticală a zidăriei,
constatate la aplicarea riglei de 2 m
Abateri limită, mm
din cărămidă, blocuri
piatră brută și beton
ceramice și piatră nadin piatră brută
turală de formă regulată, blocuri masive
± 15
± 20
+ 15
+ 20
 15
 20
20
20
10
20
±5

* conform СНиП 3.03.01
Tabelul 5.3 - Abaterile limită de la dimensiunile de proiect a construcțiilor din beton * (beton monolit)
Parametrii verificați
Dimensiunea secțiunii transversale a elementelor
Abaterile suprafețelor pe verticală pe toată înălțimea construcției
Neregularități locale ale suprafeței betonului la verificarea cu o riglă de
2 m, în afară de suprafețele de sprijin
* conform СНиП 3.03.01
8
Abateri limită, mm
+6
3
10
±5
CP C.04.08:2014
În cazul neconformității ai indicatorilor măsurați cu cerințele documentelor normative, trebuie
discutat cu beneficiarul în vederea măsurilor de remediere a abaterilor constatate, inclusiv cu întocmirea a actului de predare-primire a golurilor de ferestre pentru montaj, indicînd defectele constatate.
5.2.5 Dimensiunile și configurația golurilor de ferestre ale clădirilor exploatate, în cazul înlocuirii
blocurilor de ferestre, se recepționează conform situației reale. Necesitatea unei pregătiri suplimentare
a golului de fereastră pentru montaj, în cazul necorespunderii cu cerințele ГОСТ 30971 (vezi tab. 5.1),
în fiecare caz concret se determină de comun acord cu beneficiarul și se specifică în contractul de
execuție și montare a blocului de fereastră.
5.2.6 În cazul unei construcții noi sau reconstrucției clădirii schița arhitecturală a golurilor de ferestre (configurația, proporțiile dimensiunilor de gabarit și suprafețele de montare a geamurilor) trebuie
să corespundă documentației de proiect.
La înlocuirea blocurilor de ferestre într-un apartament separat configurația acestora și culoarea
profilelor pe partea exterioară trebuie să corespundă aspectului general al clădirii.
În cazul abaterilor de la soluțiile de proiect sau necorespunderii blocurilor de ferestre aspectului
arhitectural general al clădirii comanda pentru execuție trebuie să fie însoțită de un act de coordonare
a abaterilor, semnat de beneficiar.
5.2.7 Rezultatele măsurătorilor se introduc în fișa de măsurători a golurilor de ferestre, în care
se indică suplimentar:
- data efectuării măsurătorilor;
- Numele, Prenumele persoanei, care a efectuat măsurătorile;
- în caz de necesitate - rezultatele măsurătorilor temperaturii și umidității relative a aerului în
încăperi separate, rezultatele evaluării productivității sistemului de ventilație.
5.3 Determinarea dimensiunilor necesare ale blocurilor de ferestre
5.3.1 Dimensiunile blocurilor de ferestre se determină pe baza rezultatelor măsurătorilor luînduse în considerare soluția de proiect a ansamblurilor de joncțiune a blocului de fereastră de perete și
dimensiunile jocului de montaj, indicate în ГОСТ 30971 (tab. 5.4).
Tabelul 5.4 - Dimensiuni recomandate ale jocurilor de montaj (luînd în considerare abaterile limită admisibile) la montarea blocurilor de ferestre *
Caracteristica blocului de fereastră
Dimensiunile jocului de montaj **, mm
Blocuri de ferestre din profile PVC de
culoare albă la dimensiunea laturii sub
2000 mm
Blocuri de ferestre din profile PVC la
dimensiunea laturii de la 2000 pînă la
3500 mm, precum și profile de alte culori
* conform ГОСТ 30971
** la o termoizolare suplimentară a golului de fereastră cu elemente de intercalare calorifugedin polistiren
sau alte materiale, dimensiunea jocului de montaj poate fi mărit pînă la 60-65 mm.
9
CP C.04.08:2014
5.3.2 La instalarea blocurilor de ferestre în golurile fără reborduri exterioare ale golurilor suport
(vezi figura 5.1) dimensiunile blocului de fereastră se determină ținînd seama de jocurile minime dintre
suprafața peretelui și blocul de fereastră - min. În acest caz dimensiunile blocului de fereastră pe înălțime se calculează ținînd seama de grosimea pervazului - p și jocurile minime dintre suprafața peretelui și blocul de fereastră.
În calitate de dimensiunile determinante ale golului de geam se adoptă valorile minime măsurate – bmin și hmin (figura 5.5).
Dimensiunile nominale ale blocului de fereastră se calculează cu formulele:
Lnom = bmin – 2  1;
Hnom = hmin – 2  1 – p,
în care 1 – mărimea jocului de montaj dintre lateralul cutiei de fereastră și suprafața peretelui, mm.
Figura 5.5 - Schema de determinare a dimensiunilor blocurilor de ferestre în golurile de pereți exteriori
fără reborduri exterioare ale golurilor suport
10
CP C.04.08:2014
Într-un caz general valoarea 1 se adoptă ca fiind egală cu min (se recomandă min = 25 mm).
În cazul necesității termoizolării glafurilor de fereastră (a se vedea cap. 6 din prezentul normativ), mărimea rosturilor dintre suprafața peretelui și golurile de ferestre 1 poate fi mărită cu grosimea inserției
termoizolante.
La utilizarea unui profil de suport cu înălțimea s.p., dimensiunea blocului de fereastră pe înălțime se calculează ținîndu-se cont de acest profil și de rosturile minime dintre suprafața peretelui și
golurile de ferestre
Hnom = hmin – 2  1 – s.p.,
Dimensiunile de execuție a blocului de fereastră se determină ținîndu-se cont de abaterile admisibile a dimensiunilor de gabarit a acestuia de la valorile nominale (conform ГОСТ 30674 abaterile
limită de la dimensiunile nominale de gabarit a blocurilor de ferestre din profile PVC se admit – spre
partea de majorare +2,0; spre partea de micșorare –1,0 mm).
Lex. = Lnom. – 2,0 mm;
Hex. = Hnom. – 2,0 mm.
5.3.3 La instalarea blocurilor de ferestre în golurile suport ai pereților exteriori cu reborduri (a se
vedea figura 5.2, 5.3) dimensiunile blocului de fereastră se determină ținîndu-se cont de asigurarea
rosturilor minime dintre suprafața peretelui și blocul de fereastră - min și dimensiunile recomandate
pentru introducerea cutiei de fereastră în partea interioară a rebordurilor suport - 2 (a se vedea dimensiunea recomandată 2 de producătorul de profil PVC utilizat).
În calitate de dimensiunile determinante ale golului de fereastră se adoptă cele mai mici valori
din cele măsurate – bmin, hmin, m1, m2.
În cazul în care lățimea rebordurilor exterioare ale golurilor suport este suficientă pentru a asigura rostul minim min la introducerea cutiei de fereastră în partea interioară a rebordurilor suport la
mărimea 2 (adică m1 ≥ min + 2; m2 ≥ min + 2), atunci dimensiunile nominale a blocurilor de ferestre
se calculează cu formulele
Lnom = bmin + 2  2;
Hnom = hmin – min – p + 2.
Dimensiunile de execuție a blocului de ferestre se determină ținînd seama de abaterile admisibile a dimensiunilor de gabarit a acestuia de la valorile nominale:
L = Lnom – 2 mm;
H = Hnom – 2,0 mm.
În cazul în care lățimea rebordurilor exterioare ale golurilor suport este insuficientă pentru a asigura rostul minim min la introducerea cutiei de fereastră în partea interioară a rebordurilor suport la
mărimea 2 (adică m1 < min + 2; m2 < min + 2), atunci dimensiunile nominale a blocurilor de ferestre
se calculează din condițiile de asigurare a rosturilor minime (figura 5.6):
Lnom = bmin + m1 + m2 – 2  min;
Hnom = hmin + m3 – min – p.
Dimensiunile de execuție a blocurilor de ferestre, ca și în cazurile precedente, se determină
ținîndu-se seama de abaterile limită ale dimensiunilor de gabarit de la valorile nominale:
Lex. = Lnom – 2 mm;
Hex. = Hnom – 2 mm.
11
CP C.04.08:2014
Varianta 1
Varianta 2
Figura 5.6 - Schema de determinare a dimensiunilor blocurilor de ferestre în golurile de pereți exteriori
cu reborduri exterioare ale golurilor suport: varianta 1 – la amplasarea pervazului sub cutia de fereastră; varianta 2 – la îmbinarea pervazului de cutia de fereastră
La mărimea rosturilor 1 > 55-60 mm se recomandă instalarea în rosturile de montaj a unor inserții termoizolante, pentru micșorarea consumului de spumă de montaj (a se vedea capitolul 7).
5.3.4 În cazul instalării într-o încăpere a mai multor blocuri de ferestre, la determinarea dimensiunilor acestora, trebuie ținut cont de rezultatele măsurătorilor a distanței de la pardoseală pînă la
partea inferioară a golului de fereastră.
Blocurile de ferestre, care se instalează într-o încăpere, trebuie să fie instalate la același nivel.
În acest scop, cu ajutorul nivelirului sau cumpenei cu apă pe suprafața intergolurilor se marchează
cota +1,0 m, se verifică poziția (cota) părții inferioare a golului de fereastră; în caz de necesitate se
efectuează corectarea dimensiunilor nominale ale blocurilor de ferestre (figura 5.7, a).
12
CP C.04.08:2014
a
b
Figura 5.7 - Schema de determinare a dimensiunilor blocurilor de
ferestre:
a – în încăperi cu mai multe goluri
de ferestre; b – cu ușă de balcon.
5.4 Măsurarea temperaturii, umidității relative a aerului în încăperi și a funcționalității sistemului de ventilație
5.4.1 La efectuarea măsurătorilor în clădirile exploatate în perioada de iarnă sau toamnăprimăvară a anului este posibilă măsurarea parametrilor de microclimă în încăperi (temperaturii și
umidității relative a aerului în încăperi) și funcționalitatea sistemului de ventilație cu ajutorul aparatelor.
Scopul măsurătorilor - determinarea parametrilor reali ai aerului din încăperi și prognozarea
condițiilor de exploatare ale acestora după înlocuirea blocurilor de ferestre.
Măsurătorile se recomandă a fi efectuate în încăperile etajelor superioare ale clădirilor cu multe
nivele, precum și la o umiditate sporită a aerului (condens pe suprafața geamurilor blocurilor de ferestre, mucegai sau urme de condensat pe suprafața construcțiilor de închidere) sau lipsa canalelor de
ventilare prin aspirare.
Valorile admisibile ale temperaturii și umidității relative a aerului din încăperile unui șir de clădiri
de locuit și sociale sunt prezentate în anexa A.
13
CP C.04.08:2014
5.4.2 Măsurătorile temperaturii și a umidității relative a aerului trebuie să se efectueze în centrul
încăperii la distanța de 1,5 m de la nivelul pardoselii cu ajutorul unui psihrometru sau alte aparate,
etalonate în modul stabilit.
Rezultatele măsurătorilor se trec în fișa de măsurători. La efectuarea măsurătorilor se fixează în
mod obligatoriu temperatura aerului ambiant.
5.4.3 Evaluarea funcționalității sistemului de ventilație poate fi efectuată cu ajutorul unui anemometru cu palete, după rezultatele măsurătorilor a vitezei fluxului de aer în canalele de ventilație,
aflate la bucătărie, în grupurile sanitare și debarale. Metoda de efectuare a măsurătorilor și prelucrarea rezultatelor obținute este prezentată în anexa B.
Valorile normative ale schimbului necesar de aer pentru un șir de încăperi de locuit și clădiri publice sunt prezentate în anexa C.
5.4.4 Cele mai probabile cauze de neconformitate ai parametrilor efectivi (măsurați) cu valorile
admisibile – funcționarea ineficientă a sistemelor de termoficare și/sau de ventilare: temperatura joasă
a agentului termic, suprafață insuficientă a instalațiilor de încălzire, caracteristici insuficiente de termoizolare sau permeabilitatea joasă la aer a construcțiilor de închidere, lipsa sau îmbîcsirea canalelor de
ventilare, instalarea la nivelul superior sau inferior a ventilatoarelor electrice în gura de ventilare, dezetanșarea canalelor de ventilare asamblate, aflate în pod etc.
Instalarea și exploatarea ulterioară a blocurilor de ferestre din profile PVC la funcționarea ineficientă a sistemelor de încălzire și ventilare poate duce la urmări negative – creșterea umidității relative
a aerului din încăperi, apariția condensului pe geamuri și profile, deteriorarea stratului de finisare a
glafurilor de fereastră.
În cazul imposibilității remedierii ai factorilor menționați, lista acestora se indică în contract. La
darea în exploatare a ferestrei montate se face o mențiune corespunzătoare în condițiile de garanție.
6 Bazele fizico-tehnice de construire a ansamblurilor de joncțiune a
blocurilor de ferestre de golurile de perete
6.1 Cerințe prezentate ansamblurilor de joncțiune a blocurilor de ferestre de golurile de perete
6.1.1 Blocurile de ferestre și ansamblurile de joncțiune a acestora de golurile de perete, concomitent cu alte construcții de închidere, preiau un șir de sarcini variabile: atmosferice (temperatura,
ploaia, zăpada, grindina, vîntul, radiația solară etc.), acțiuni de temperatură și umiditate a mediului
interior al încăperilor, eforturi de la greutatea proprie și sarcini de exploatare.
Ansamblurile de joncțiune a blocurilor de ferestre de golurile de perete sunt cele mai complexe
și importante elemente ale construcțiilor de închidere, care pe de o parte trebuie să asigure indicatorii
necesari de exploatare (rezistență la transferul de căldură, permeabilitatea la aer și umiditate, fonoizolație etc.), iar pe de altă parte să preia deformațiile blocului de fereastră și peretelui exterior fără să
pericliteze acești indicatori un timp îndelungat.
Schema generală a acestor acțiuni este prezentată în figura 6.1.
14
CP C.04.08:2014
Figura 6.1 - Schema principială a eforturilor de exploatare asupra blocului de fereastră și ansamblurilor de joncțiune a blocurilor de ferestre de golurile de perete
6.1.2 Cerințele prezentate ansamblurilor de joncțiune a blocurilor de ferestre de golurile de perete includ un șir de criterii față de rostul de montaj și unele elemente separate, conform ГОСТ 30971,
și întregul nod de joncțiune, ca un element de îngrădire la construcţii, conform NCM E.04.01.
Principalii indicatori de clasificare a rosturilor de montare includ: rezistenţa la transferul de căldură; permeabilitate la aer; permeabilitatea la apă; rezistenţa la deformare; izolarea fonică; permeabilitatea la vapori de apă (caracteristici de clasificare a permeabilităţii la vaporii de apă sunt: valoarea și
raportul dintre valorile de impermeabilitate la vaporii de apă a straturilor (materialelor) rostului de montaj, valoarea calculată de creștere relației dintre masa umidităţii din materialul stratului de bază în perioada absorbţiei de apă).
Cerințele pentru izolarea rosturilor împotriva vaporilor de apă și valorile lor sunt stabilite în documentația de proiect și de construcție pentru fiecare caz în parte. Lista consolidată a cerințelor pentru
rosturile de montaj și a straturilor aparte ale acestora sunt prezentate în tabelul 6.1
Valorile performanței clasificării rosturilor de montaj conform ГОСТ 30971 sunt prezentate în tabelul 6.2.
6.1.3 Nivelul de performanţă impus rostului de montaj din punct de vedere al rezistenței la transferul de căldură, permeabilităţii la aer și apă, izolare fonică, rezistenţă la deformare, rezistenţa la
permeabilitatea vaporilor de apă se stabileşte în documentaţia de proiect la nodurile de joncţiune dintre blocurile de fereastră şi golul din perete - în funcție de destinația încăperii, zona de construcție și
valorilor corespunzătoare blocurilor de fereastră.
6.1.4 Valorile reale sunt determinate pe baza încercărilor (calculelor) ale respectivelor soluţii
constructive a rosturilor de montaj (noduri de joncţiune).
15
CP C.04.08:2014
Tabelul 6.1 - Cerinţele din ГОСТ 30971 pentru rosturile de montaj şi straturile acestora
Caracteristici
Valoarea necesară
Rezistenţa la transmiterea de căldură m2, ⋅°С/W
Asigurarea temperaturii suprafeței interioare a ferestrei mai mică
decât cea cerută în normative.
Permeabilitatea la aer la ∆Р= 100 Nu mai mică decât valoarea
Pa, m3/h m
prevăzută pentru ferestre
Permeabilitatea la apă (limita rezis- Nu mai mică decât valoarea
tenţei de permeabilitate la apă), Pa prevăzută pentru ferestre
Izolarea fonică , dB
Nu mai mică decât valoarea
prevăzută pentru ferestre
Cerințe față de stratul de impermeabilizare exterior
Permeabilitatea la apă (limita rezis- Se stabileşte în documentaţia de
tenţei de permeabilitate la apă la proiect
scăderea presiunii calculate), Pa
Rezistența la exfoliere (rezistenţa Nu mai mică de 0,3
de adeziune) a materialelor de
peliculă şi în bandă, kgf / cm
Rezistenței îmbinării a materialelor Nu mai mică de 0,1 (1,0)
de etanșare, MPa (kgf / cm 2)
Rezistența la efectele temperaturii
de funcționare, °C:
- pentru rosturi executate în mod De la – 35 până la +70
normal
- pentru rosturi executate pentru Mai jos de – 36 până la +70
rezistenţă la îngheţ
Rezistenta la UV (suma totală a Nu mai mică de 5,0
iradierii pe suprafaţă) GJ/m2
Rezistenta la permeabilitatea vapo- Nu mai mare de 0,25
rilor de apă, m 2 h Pa / mg
Condiţii pentru stratul de bază
Asigurarea rezistenţei transferului
de căldură a rostului de montaj,
m2°С/W
Rezistenţa permeabilităţii la vaporii
de apă, m2 h Pa/kg
Rezistenţa la adeziune a îmbinărilor cu spumă termoizolantă dintre
fereastră şi perete MPa (kgf/cm 2)
Absorbția de apă a materialelor
termoizolante spumante la imersie
timp de 24 h, % de masă
Condiţii faţă de stratul interior
Rezistenţa la permeabilitate a vaporilor de apă, m2 h Pa/mg
Rezistența la exfoliere (rezistenţa
de adeziune) a materialelor de
peliculă şi în bandă, kgf / cm
Rezistenței îmbinării a materialelor
de etanșare, MPa (kgf / cm 2)
Note
Conform NCM E.04.01 – nu
mai jos de temperatura
„punctului de rouă”
Depinde de locul amplasării
construcţiei
Limita inferioară a temperaturii, confirmată de rezultatele încercărilor se indică în
condiţiile tehnice ale materialului stratului exterior
Se determină prin încercări
Nu trebuie să împiedice îndepărtarea umidității din
stratul de bază
În intervalul de valori ale acestui
indicator pentru perete și fereastră, care depășesc valoarea
unității Ropr a ferestrei nu mai
puțin de două ori
În intervalul de valori ale acestui
indicator pentru straturile exterioare și interioare
Nu mai mică de ,01 (1,0)
Nu mai mare de 3%
Nu mai joasă decât rezistenţa
stratului de bază și nu mai mică
de 2, 0
Nu mai mică de 0,3
Nu mai mică de 0,1 (1,0)
16
Nu trebuie să împiedice îndepărtarea umidității din strat
de bază
Trebuie să fie aşternute continuu, fără lacune, fisuri și
secțiuni ne lipite
CP C.04.08:2014
NOTE:
1. Durabilitatea materialelor (durata de viață) utilizate pentru rosturile de montaj trebuie să fie de cel puțin 20 de ani de
utilizare condiționată.
2. Materialele utilizate pentru diferite straturi ale rostului de montare trebuie să fie compatibile între ele, precum și cu
materialele golului din perete, a blocurilor de fereastră și a elementelor de fixare.
3. Valorile rezistenței la permeabilitatea vaporilor de apă din straturile interne și externe sunt indicate în ГОСТ 30971.
Tabelul 6.2 - Caracteristicile de performanţă a rosturilor de montare *
Caracteristici
Rezistenţa la transferul căldurii,
m2
°С/W
Permeabilitatea la aer când ∆Р= 100 Pa, m3 / (h m)
Permeabilitatea la apă (limita de permeabilitate) Pa
Rezistența la deformare, %
Clasa/nivelul
Valoarea
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
3 şi mai mult
de la 2,1 până la 2,9
» 1,2 » 2,0
mai mică de 0,1
de la 0,1 până la 0,5
» 0,6 » 1,0
600 şi mai mult
de la 450 până la 599
» 300 » 449
mai mult de 17
de la 14,0 până la 17,0
» 10,0 » 13,0
mai mult de 40
de la 34 până la 40
» 28 » 33
Izolarea fonică, dB
NOTE:
1. Permeabilitate la apă se clasifică în funcție de limita impermeabilităţii stratului de hidroizolare exterior a rostului de montaj.
2. Valoarea indicatorului rezistenţei la deformare a rostului de montaj se ia conform stratului care arată cel mai slab coeficient.
* - conform ГОСТ 30971
6.2 Asigurarea cu temperatura optimă a suprafeței interioare a rosturilor de
joncţiune dintre ferestre şi golurile din perete
Rezistența la transferul de căldură a rostului de montaj.
6.2.1 Conform ГОСТ 30971 soluția constructivă a rostului de montaj (nodul de joncţiune dintre
blocul ferestrei şi golul din perete) trebuie să fie capabilă să mențină temperatura dorită la suprafața
internă a cadrului - glaful şi pervazul ferestrelor, nu mai mici de valorile normate indicate pentru construcția respectivă (nu mai jos de "punctul de rouă") la parametrii calculați pentru aerul exterior și interior.
Principala cauză a scăderii temperaturii la suprafața interioară a glafului ferestrei în zona de
joncțiune cu blocurile de fereastră este mărirea fluxurilor de căldură în interiorul peretelui din jurul blocului de fereastră (figura 6.2). La montare incorectă a blocului de fereastră, sau dacă capacitatea de
izolare termică a rostului este insuficientă, atunci pierderile de căldură sunt nu numai de-a lungul cadrului ferestrei (în mediul exterior), dar şi în grosimea peretelui la temperaturi reduse. Acest lucru duce
la o scădere a temperaturii suprafeței interne a glafului sub temperatura "punctului de rouă".
Există două aspecte ale acestei probleme:
1. Scăderea temperaturii suprafeței interioare a cadrului sub "punctul de rouă" și, prin urmare,
formarea condensului pe suprafața glafului ferestrei, care, conform documentelor normative în construcţii, nu se admite.
17
CP C.04.08:2014
2. Creșterea pierderilor de căldură prin glafurile ferestrelor și respectiv micșorarea rezistenței
transferului de căldură a peretelui (chiar și în absența condensului pe suprafața glafului ferestrei). Mai
mult, calculele arată că scăderea rezistenței transferului de căldură a peretelui exterior, datorită creșterii pierderilor de căldură prin glaful ferestrei poate ajunge până la 30 – 40 %, ceea ce nu este rentabil din punct de vedere al economiei de energie.
Prin urmare, instalarea corectă a blocurilor de fereastră în pereţii cu diferite soluții constructive
au însemnătate nu numai sanitare dar şi economice.
Figura 6.2 - Schema de distribuție a fluxului de căldură și temperatura în punctul de joncţiune a ferestrelor din profile PVC cu peretele exterior
6.2.2 Evaluarea conformității soluției constructive a nodului de joncţiune, dintre blocul de fereastră şi peretele exterior, se face pe baza calculului câmpului de temperatură la parametrii de proiectare
a aerului interior și exterior, cu utilizarea softului corespunzător.
Calculele regimului de temperatură ale unor posibile noduri de joncţiune a ferestrelor din profile
PVC arată că respectarea condiţiilor din ГОСТ 30971 în cazul temperaturii minime la suprafaţa interioară a pereților exteriori, pentru diferite soluții constructive poate fi realizată prin diferite mijloace.
1. La instalarea blocurilor de fereastră în pereţi monostrat – regimul necesar, de temperatură,
poate fi realizat prin izolarea termică a glafului ferestrei din partea interioară a încăperii (figura 6.3).
La instalarea ferestrelor în pereții de grosime mare ( ≥ 500 mm), se recomandă să se deplaseze
blocul de fereastră spre centrul peretelui la o distanță de 1/3 din grosime de la suprafața peretelui
exterior. Deplasarea blocului de fereastră de la suprafața exterioară a peretelui nu este atât de mult
necesară pentru creșterea temperaturii la nodurile de joncţiune (a se vedea figura 6.4), cât pentru a
crește temperatura însuşi a suprafeței blocului de fereastră.
La deplasarea blocului de fereastră spre suprafața interioară a peretelui se îmbunătățeşte transfer de căldură prin convecție, crește temperatura suprafeței sticlei, şi respectiv se reduce riscul de
formare a condensatului pe suprafața sticlei și fitingurilor. Un rol puțin important asupra acestui proces
îl poate avea locul amplasării, tipul de încălzire, prezența draperiilor şi jaluzelelor, etc.
2. În pereții multistrat cu zidărie rigidă (zidărie de piatră, panou de perete tip sandwich cu elemente de rigidizare) prezența conductoarelor de căldură incluse pe perimetrul ferestrei provoacă un
flux crescut de căldură prin intermediul joncţiunilor, care de altfel pot fi socotite ca fiind "poduri reci" şi
respectiv oferă o scădere corespunzătoare a temperaturii suprafeței interioare a glafurilor ferestrelor
(figura 6.5).
18
CP C.04.08:2014
Figura 6.3 - Distribuția temperaturii în secțiunea transversală a peretelui de cărămidă cu grosimea 640 mm: a – la deplasarea blocului de fereastră spre centrul peretelui; b – la izolarea glafului
ferestrei din partea interioară a încăperii
Figura 6.4 - Reţeaua de distribuţie a debitului de aer și temperaturii aerului interior în zona amplasării
ferestrei amplasată la distanţe diferite în peretele exterior: a – la amplasarea blocului ferestrei la suprafața exterioară; b – la deplasarea blocului de fereastră către centrul peretelui
Cum arată calculele, pentru a garanta o temperatură dorită a suprafeței interioare a nodurilor de
joncţiune, trebuie ca blocul de fereastră să fie deplasat spre partea interioară a peretelui ( cea mai
bună soluție - amplasarea blocului de fereastră la suprafața exterioară a stratului interior al peretelui)
și izolația glafului ferestrei din interiorul încăperii.
3. În pereții multistrat cu conexiuni flexibile sunt posibile două versiuni de bază ale poziționării
lor - în cadrul grosimii izolației (figura 6.6 a) și la nivelul suprafeței interioare a izolației
(figura 6.6 b). La prima vedere, diferențe semnificative în regimul de temperatură nu ar trebui să fie,
deoarece atât în primul și în al doilea caz blocul ferestrei se află în stratul izolator. Cu toate acestea,
cum arată rezultatele calculelor (a se vedea figura 6.6), la montarea adâncă a blocului de fereastră cu
19
CP C.04.08:2014
cadru îngust (mai ales în cazul în care grosimea stratului izolator care iese la suprafața glafului ferestrei este suficient de mare - 120 - 180 mm), la suprafața finisajului glafului ferestrei se poate forma o
fâșie subțire de condens. Motivul - constă în distribuție neuniformă a fluxului de căldură și temperaturii, prin grosimea izolației în zona nodului de joncţiune: în peretele multistrat scăderea temperaturii de
obicei are loc în stratul de termoizolare eficientă.
Și dacă blocul ferestrei este amplasat adânc, atunci acesta se află într-o zonă cu temperatură
negativă, ceea ce duce la o scădere a temperaturii la suprafața glafului ferestrei, chiar și pe un sector
mic, astfel se ridică capacitate de pierderea a căldurii.
Reiese că, pentru a asigura regimul optim de temperatură a peretelui exterior multistrat la intersecția blocurilor de fereastră și pentru a minimiza pierderile de căldură, este logic de a amplasa blocul
de fereastră în cadrul stratului termoizolant efectiv, la marginea interioară a acestui strat. În acest caz,
nu este nevoie de a izola suplimentar nodurile de joncţiune a blocurilor de fereastră.
4 La montarea blocului de fereastră în pereții cu fațada izolată adecvat (figura 6.7 a) toată partea interioară a peretelui se găseşte în zona de temperaturi pozitive și nu sunt necesare măsuri suplimentare de izolare pentru nodurile de joncţiune.
Cu toate acestea, cum s-a demonstrat în practica de construcţie, uneori nu se face termoizolarea sferturilor externe (figura 6.7 b). În acest caz, mărirea fluxurilor de energie termică prin cadrul ferestrei dă drept rezultat reducerea substanţială a eficienței termoizolaţiei suplimentare, deşi reducerea
temperaturii suprafeței interioare a glafului ferestrelor poate şi să nu fie sub "punctul de rouă".
Valorile temperaturii "punctului de rouă" pentru unele valori de temperatură și umiditate relativă
a aerului interior sunt prezentate în anexa D.
6.2.3 Evaluarea rezistenţei la transferul termic a nodurilor de joncţiune Ro se efectuează prin
secțiunea transversală, în baza calculului termo-tehnic conform NCM E.04.01:
Rо= 1/αint+ Rnj+ 1/αext,
(6.1)
unde:
αint, αext - coeficienții calculaţi de cedare a căldurii a suprafeţelor interioare și exterioare ale construcţiei, W / (m2⋅°C) (fiind considerat αint = 8,0 W /( m2⋅°C), αext = 25 W / (m2⋅°C));
Rnj - rezistenta termică a nodului de joncţiune, m 2⋅°C / Watt.
Valoarea Rnj este calculată ca suma rezistențelor termice ale straturilor individuale omogene
Rnj = Σδi / λi,
(6.2)
unde:
δi - grosimea stratului I, m;
λi - coeficientul conductivităţii termice a materialului din stratul I, W/(m⋅°C), luat în consideraţie
pentru condițiile "A" sau "B" de exploatare, sau în baza rezultatelor încercărilor.
În funcție de valoarea calculată R o, se determină clasa nodului de joncţiune. Exemplu de calcul
a rezistenței termice a unui nod de joncţiune este prezentat în anexa E.
20
CP C.04.08:2014
Figura 6.5 - Distribuția temperaturii pe secțiunea transversală a peretelui multistrat de cărămidă din
zidărie ușoară cu termoizolare eficientă: a - fără termoizolarea glafului ferestrei; b - la izolarea glafului
ferestrei cu căptușeală termică din spumă de polistiren
Figura 6.6 - Distribuția temperaturii pe secțiunea transversală a peretelui multistrat de cărămidă din
zidărie ușoară cu termoizolare eficientă: a - la amplasarea blocului de fereastră în grosimea termoizolației; b - la amplasarea blocului de fereastră la nivelul suprafeței interioare a termoizolației
21
CP C.04.08:2014
Figura 6.7 - Distribuția temperaturii pe secțiunea transversală a peretelui de cărămidă cu fațada izolată: a – cu termoizolarea sfertului; b - fără termoizolarea sfertului
6.3 Rezistența la deformare a îmbinărilor de montaj
6.3.1 Sub numele de rezistenţa la deformare, în conformitate cu ГОСТ 30971, se subînţelege
capacitatea îmbinării de montaj de a păstra caracteristicile specificate atunci când au loc deformări
liniare ale rostului de montaj, ca urmare a influenței diferitor factori de exploatare: aerul exterior și
interior, vânt, diferitor forţe (figura 6.8).
Respectarea acestei cerințe este posibilă prin îndeplinirea următoarelor măsuri constructive:
- dimensiunea rosturilor de montaj trebuie să asigure posibilitatea de deformare a termoizolantului de spumă fără al distruge la compresiune și detașarea (dezlipirea) de pe suprafața peretelui la
întindere (cerințele pentru acești parametri sunt stabilite în ГОСТ 30971);
- fixarea cadrului ferestrei și transferul sarcinii de la acesta trebui să se facă pe stratul portant al
peretelui interior (în structurile multistrat);
- amplasarea suporţilor de reazem și de distanţiere, precum și fixarea blocului de fereastră trebuie să asigure transferurile termice, fără careva deformări ale elementelor sale;
- stratul hidroizolant exterior al îmbinărilor de montaj trebuie să asigure deplasarea blocului de
fereastră, fără a distruge etanşeitatea nodurilor de joncţiune; varianta optimă - utilizarea benzilor de
etanşare auto-expandante, cornier de PVC, sau umplerea rosturilor de montaj cu mastic corespunzător;
- nodurile de joncţiune, la făţuiala glafului ferestrelor din partea interioară, trebui să fie ermetizate cu materiale de etanşare pe bază de silicon;
- la aplicarea unor materiale drept barieră de vapori, acestea trebuie să asigure posibilitatea de
deformare (deplasare) fără rupturi sau fisuri.
Trebuie subliniat faptul că umplerea rosturilor de montaj cu mortar de ciment şi nisip, atât din
partea exterioară cât și cea interioară este de scurtă durată, și, de obicei, însoțită de apariția fisurilor și
căderea mortarului.
22
CP C.04.08:2014
Figura 6.8 - Scheme posibile de deformare a nodurilor de joncţiune dintre blocurile de fereastră şi
golurile din pereţi: a - expansiune termică; b - acţiunea vântului; c - sarcini (forţe) de exploatare; d umezirea materialelor îmbinărilor de montaj
6.4 Caracteristicile condițiilor de umiditate la nodurile de joncţiune dintre blocurile de fereastră şi pereții exteriori
6.4.1 La montarea ferestrelor din profile PVC în pereții exteriori cu diferite soluţii constructive, în
special pentru termoizolarea glafului ferestrelor din partea interioară, un aspect important este asigurarea etanşeităţii îmbinării și izolarea de vapori a straturilor termoizolante.
Procesele de umezire sunt strâns legate cu regimul termic al elementelor de închidere și pot
avea un impact semnificativ asupra capacităţii lor de termoizolare și durabilitate. De exemplu, etanşarea insuficientă a rosturilor poate duce la umezirea materialului izolant, reducând conductivitatea sa
termică, iar înghețarea periodică a apei lichide în porii materialului duce descompunerea și distrugerea
mai rapidă a materialului.
6.4.2 Deplasarea umidităţii prin elementele de închidere ale clădirii, inclusiv prin materialele de
umplere a rosturilor de fereastră, se datorează fluxului următoarelor procese (figura 6.9):
- difuzia vaporilor de apă, care apare ca urmare a diferenței dintre presiunile parțiale ale aerului
interior și exterior;
- deplasarea moleculară a vaporilor împreună cu filtrarea aerului prin fisuri, crăpături, găuri în
structuri - sub influența diferenței de presiune;
- deplasarea capilară a umidităţii în formă lichidă, datorită contactului structurii cu orice fel de
apă liberă (freatică, atmosferică, condens pe suprafaţa structurilor, etc.).
Cel mai mare pericol pentru umidificare elementelor de închidere este deplasarea moleculară a
apei împreună cu aerul care intră în interiorul structurii din cauza neetanşeităţii sale (prezenţa fisurilor,
deschiderilor, permeabilitate înaltă a straturilor de finisare, etc.). În acest caz, umectarea materialului
de construcție este deosebit de intensă și, ca rezultat, duce la o schimbare rapidă a caracteristicilor
sale de performanță și abaterea de la normele sanitare: la pătrunderea aerului din încăpere care conține o anumită cantitate de umiditate în gaura rostului neetanşat sau în stratul de aer dedesubt la stratul termoizolant (a se vedea figura 6.9 b) are loc răcirea aerului filtrat sub temperatura "punctului de
rouă". Pe suprafeţele reci ale structurilor (sau pe grosimea termoizolaţiei dacă are loc filtrarea) are loc
23
CP C.04.08:2014
acumularea condensului din aer, cu atât mai repede cu cât fluxul de aer creşte. Pentru a exclude o
asemenea umiditate trebuie ca structura să nu aibă găuri și lacune care să permită intrarea aerului în
golurile interne sau să fie filtrat prin termoizolant.
Procesele de difuzie (a se vedea figura 6.9 a) și procesul de deplasare a apei lichide în materialele capilare (a se vedea figura 6.9 c) au loc mai lent.
Deplasarea difuză a unor molecule a vaporilor de apă, prin straturile elementelor de închidere
se datorează diferenței de presiune parțială a vaporilor de apă din aerul exterior și interior (moleculele
vaporilor de apă ca şi cum încearcă să iasă din încăpere prin structură în afară unde presiunea parțială este scăzută). Materialele din care e compusă structura au o anumită rezistență la difuzia vaporilor
de apă, care se caracterizează prin permeabilitate - μ, mg/(m⋅h⋅Pa).
Rezistența totală de trecere a vaporilor de apă, care o are structura sau straturile se numește
permeabilitatea la vaporii de apă - Rνr, m2⋅h⋅Pa/mg.
Din materialele de construcție sunt considerate impermeabile la vaporii de apă doar sticla și
metalele. O impermeabilitate ridicată la vaporii de apă o au polietilena, ruberoidul, diferite tipuri de
materiale polimerice pentru acoperiri, foliile, masele plastice, etc. Majoritatea materialelor termoizolante (cu excepția spumei de polistiren extrudat) au o rezistență scăzută la impermeabilitatea vaporilor de
apă.
Deplasarea apei lichide, dacă este prezentă în grosimea sau pe suprafața structurii apare datorită absorbției capilare a apei că către materialul uscat și deplasarea capilară a acesteia din zonele cu
umiditate mai ridicată spre zonele cu umiditatea mai scăzută. În acest mod intensitatea deplasării
umidităţii depinde de mai mulți factori: caracteristicile structurale ale materialului, legătura dintre particulele de apă între ele și cu materialul structurii, conținutul de umiditate, distribuția temperaturii, etc., și
este caracterizată prin coeficientul de permeabilitate a umidităţii - β, mg / (m2⋅h⋅Pa).
Prin natura interacțiunii cu apa se disting materiale hidrofile (umezite) și hidrofobe (umectate).
Din prima categorie fac parte ipsosul, mortarul de ciment-nisip, cărămida silicatică, majoritatea betoanelor. Din a doua categorie - bitumul, vopselele pe bază de ulei, diverse materiale polimerice, sticla,
etc.
În cazul materialelor hidrofile umiditate este rapid absorbită de stratul de la suprafață și prin capilare se deplasează adânc în structură. Dacă durata de formare a condensului este relativ mică, apariția umidităţii în formă lichidă pe suprafața structurii nu se observă. Şi invers, atunci când sunt udate
materialele hidrofobe, umiditate se colectează pe suprafața structurii sub formă de picături. Mai mult
decât atât, se poate produce condensarea aproape imediat, de îndată ce temperatura suprafeței scade sub temperatura "punctului de rouă". Ca urmare a proprietăţii slabe de umezire deplasarea umidităţii spre adâncul structurii are loc lent.
Principalele măsuri constructive pentru a oferi protecție în caz de condens a umidităţii este
aranjarea/amplasarea rațională în elementele de închidere a straturilor de materiale diferite.
Principiul de bază al construirii rosturilor de montaj: la suprafața interioară trebuie să fie plasate
materiale dense, conductive și impermeabile la vaporii de apă; mai aproape de suprafața exterioară
dimpotrivă – materialele poroase, cu conductibilitate redusă și permeabile. Acest principiu se aplică
atât pentru a umplerea rosturilor, cât și pentru izolarea termică a glafului ferestrelor. La aranjarea straturilor, la elementele de închidere, în aşa mod, căderea condensului în cadrul structurii și umezirea
acesteia nu va avea loc. Umiditatea care persistă în cadrul structurii sau rostul dintre fereastră și peretele exterior va putea fi ușor de eliminat în mediul exterior.
Dacă este necesar amplasarea straturilor termoizolante la suprafața interioară (de exemplu, la
izolarea glafului ferestrei din partea încăperii), pentru a proteja structura împotriva umezirii din cauza
lichidelor prin difuzie trebuie aşternut un strat de barieră de vapori.
Trebuie remarcat faptul că funcția barierei de vapori o poate executa atât materialele speciale
destinate pentru asta (folii, polietilena, etc.) precum și prin făţuiala glafului ferestrei (de exemplu, panouri PVC, polistiren extrudat, etc.).
24
CP C.04.08:2014
6.4.3 În conformitate cu pct. 4.5 din ГОСТ 30971 „... cerințele faţă de izolare rosturilor de montaj împotriva vaporilor de apă și valorile lor sunt stabilite în documentație de proiectare și de construcție pentru fiecare caz în parte”.
Posibilitatea de utilizare a unor sau altor materiale, necesitatea instalării unor straturi suplimentare ca barieră de vapori se determină în baza calculului regimului de umiditate al rosturilor de montaj,
în conformitate cu cerințele din NCM E.04.01.
Figura 6.9 - Schema de pătrundere a lichidelor în elementele de închidere a clădirii: a - ca urmare a
difuziei deplasării umidităţii; b – odată cu aerul filtrat; c - ca urmare a deplasării capilare
La calcularea regimului de umiditate, rezistenţa la impermeabilitatea vaporilor de apă prin rostul
de montaj Rνr – în limitele de la suprafața interioară până la suprafaţa posibilă de condensare, nu trebuie să fie mai mică decât rezistența necesară din condiţiile care nu admit acumulare umidităţii în
cadrul structurii pe perioada de exploatare de un an R νr1reg - și rezistenţa necesară la impermeabilitatea vaporilor din condițiile care limitează acumularea umidităţii în structură pe perioada de un an cu
temperaturi medii lunare negative, Rνr2reg.
6.4.4 Regimul de umiditate a îmbinărilor de montaj în fiecare caz aparte trebuie să fie calculat
pentru o secţiune plană (bidimensională), sau o secțiune uniform condiționată (figura 6.10), care include toate materialele îmbinării de montaj. Alegerea secţiunii se face în funcție de soluţia constructivă
a îmbinării de montaj reieşind din premisa că eliminarea umezelii din rostul de montaj are loc pe calea
unde rezistența la permeabilitatea vaporilor de apă este cea mai mică.
Un exemplu de calcul al regimului de umiditate pentru noduri de joncţiune cu una soluţiile constructive este prezentat în anexa F.
25
CP C.04.08:2014
Figura 6.10 - Exemple ale secţiunilor de calcul ale rostului de montaj pentru calculul regimului de
umiditate
7 Soluţiile constructive pentru elemente aparte ale nodurilor de joncţiune
dintre blocurile de fereastră şi golurile din perete
7.1 Amplasarea ferestrelor
7.1.1 Atunci când se decide cu privire la amplasarea ferestrelor în pereţii exteriori trebuie să se
ia în considerare următorii factori:
- soluția constructivă a peretelui (grosimea, materialul, caracteristici termoizolante, prezența și
localizarea stratului termoizolant);
- disponibilitatea, schema de montaj și tipul dispozitivelor de încălzire;
- condițiile de exploatare a încăperii.
7.1.2 În structurile formate dintr-un singur strat de grosime mare este de dorit ca blocul de fereastră să fie deplasat spre centrul peretelui și să fie amplasat la o distanță de cel puțin o treime din
grosimea peretelui de la suprafața exterioară (figura 7.1 a). Această situație se datorează nu atât creșterii temperaturii la suprafața glafului, cât prin îmbunătățirea transferului de căldură prin convecție între
geam și spațiul aerian intern (din încăpere). La instalarea ferestrei în adâncul peretelui scade temperatura în nișa ferestrei, apar zone de aglomerare, şi ca consecință, crește probabilitatea de condens
pe suprafața sticlei în perioada rece.
7.1.3 Dacă faţada este termoizolată, cadrul de fereastră trebuie să fie lipit de stratul de termoizolație (figura 7.1 b). La mutarea cadrului spre centru peretelui este necesar să se prevadă termoizolarea suplimentară din exterior a glafului.
Această decizie se bazează pe faptul că, la termoizolația exterioară întreaga grosime a peretelui este în zona cu temperaturi pozitive și prezenţa decalajului între izolație și cadrul ferestrei va conduce la o scădere a temperaturii suprafeței structurii interne și la creşterea pierderilor de căldură;
- la instalarea ferestrelor în pereţi multistrat cu plasarea izolaţiei termice efective, amplasarea
cadrului ferestrei este bine să fie combinată cu marginea interioară a termoizolației (figura 7.1 c, d). În
acest caz, fluxul de căldură prin stratul suport termic din interior și pervazul ferestrei va oferi condiții de
temperatură favorabile în zona de amplasare a buiandrugilor, pervazul şi cadrul ferestrei;
- pentru a reduce riscul de condens pe suprafața sticlei sub ferestre trebuie să fie instalate dispozitive de încălzit. Mai mult decât atât, cu cât intensitatea debitului de aer furnizat de încălzire va fi
26
CP C.04.08:2014
mai mare,cu atât mai ridicată poate fi temperatura pe suprafața interioară a geamului. Cele mai bune
rezultate pot fi atinse cu ajutorul unor convectoare dispuse pe întreaga lățime a ferestrei.
Utilizarea dispozitivelor de încălzire puternice, însă relativ înguste creează un jet termic puternic
la centrul ferestrei, dar nu exclude fluxul de aer rece din părţile laterale. Aceste recomandări sunt deosebit de relevante pentru încăperile cu umiditate ridicată a aerului interior şi cu montarea geamurilor
pe bandă.
Figura 7.1 - Modele recomandate de amplasare a ferestrelor în pereţii diferitelor soluţii constructive:
a – în pereţi unistrat de grosime mare; b - în pereți cu fațada termoizolată; c, d - în pereții multistrat cu
termoizolare eficientă; e – la amplasarea blocurilor de fereastră după elementele carcasei; f – la amplasarea blocurilor de fereastră într-un plan cu coloanele la termoizolarea lor din exterior
7.2 Asigurarea rosturilor și fixarea ferestrelor
7.2.1 Profile de PVC rigid au un coeficient suficient de mare de dilatare termică. Alungirea liniară a profilelor PVC la încălzire, ca urmare a variațiilor sezoniere și zilnice de temperatură poate fi calculată prin formula:
∆l = 70⋅10-6 ⋅ ∆t ⋅L,
(7.1)
unde: Δl – alungirea profilului, mm; Δt - intervalul estimat de temperaturi, ºC; L - lungimea profilului, mm; 70⋅10-6 - coeficient de dilatare termică a PVC, 1/ ºC.
27
CP C.04.08:2014
La variaţia temperaturii de la -40 până la + 40 ºC (∆t = 80 ° C), alungirea liniară a profilului cu
lungimea de 1 m conform formulei (7.1) este egală cu Δl = 5,6 mm. Cu toate acestea, în realitate, datorită încălzirii incomplete a profilului la schimbarea temperaturii ambiante, alungire reală este de circa
1/3 din valoarea calculată.
Pentru a compensa eventualele deformări ale blocului ferestrei la încălzire și răcire între cadrul
ferestrei și elementele de închidere trebuie să rămână spaţiu care va fi umplut cu material elastic.
Dimensiunea recomandate ale rosturilor de montaj sunt indicate în ГОСТ 30971.
Limitarea dimensiunilor minime ale rosturilor de montaj este condiţionată de necesitatea de a fi
capabil să permită comprimarea termoizolantului spumat (spumă de montaj), fără distrugerea acesteia
prin creșterea dimensiunii blocului de fereastră și ruperea (smulgerea de pe suprafaţa structurii) la
micşorarea dimensiunilor.
7.2.2 La instalarea blocului de fereastra în cadrul peretelui exterior trebui să fie montate cu ajutorul unor reglete portante (de sprijin) și distanțiere.
Blocul de fereastră nu este element portant al clădirii. Această funcție este îndeplinită de pereţi,
paravane, elemente de închidere. Amplasarea regletelor se realizează în așa fel încât să se asigure
cel mai bun transfer al încărcăturii de la blocul de fereastră spre elementele portante ale clădirii și să
nu împiedice posibilele deformări termice.
Regletele portante (de suport) și distanțiere sunt realizate din materiale polimerice sau lemn tare cu duritatea de cel puțin 80 de unit. conform metodei Şor, îmbibate cu soluţii antiseptice. Lungimea
recomandată a regletelor - 100-120 mm.
Numărul și locul amplasării regletelor portante și distanțiere depinde de mărimea și forma blocului de fereastră, amplasarea și metoda de deschidere a cercevelelor. Exemple de amplasare a regletelor portante şi distanţiere pentru unele tipuri de ferestre sunt prezentate în figurile 7.2 - 7.3.
Figura 7.2 - Schema de amplasare a regletelor portante şi distanţiere pentru blocurile de fereastră de diferite configurații şi diferite metode de deschidere a cercevelelor: a, e – prin pliere; b, c, d
– roto-basculată; f - glisantă (
- reglete portante,
- reglete distanțiere)
28
CP C.04.08:2014
La amplasarea regletelor portante şi distanţiere, trebuie de luat în considerare următoarele recomandări:
- lățimea regletelor portante trebuie aleasă în așa fel încât să permită acestora să se potrivească cu cutia ramei de fereastră (vezi figura 7.3); cu toate acestea sarcina blocului de fereastră este
transferată direct pe reglete prin profilul de armare și peretele de PVC; la utilizarea profilului tip suport,
lățime regletelor nu trebuie să fie mai mică decât lățimea profilului;
- în blocurile de fereastră cu montant fix, una din regletele portante se montează direct sub
montant, în cazul montantului mobil regletele portante nu se instalează sub acestea;
- la montarea ferestrelor culisate regletele portante sunt instalate pe toată lungimea tocului inferior al ferestrei;
- regletele de distanțiere trebuie să fie amplasate ferm, dar să nu acţioneze puternic asupra profilelor remei;
- pentru fixarea temporară a blocurilor de fereastră la instalare, se pot utiliza pene din lemn, după montarea blocului de fereastră aceste pene trebuie să fie scoase.
7.2.3 Fixarea cadrelor ferestrelor de deschiderile din perete se efectuează prin intermediul unor
elemente de fixare universale și speciale (figura 7.4):
- ancore din dibluri metalice sau de material plastic, în seturi cu șuruburi;
- dibluri universale din masă plastică cu şuruburi de blocare;
- șuruburi de construcţie;
- plăci de ancorare flexibile.
Dacă este necesar, fixarea blocului de fereastră de pereţii din materiale cu rezistenţă joasă, se
admite utilizarea unor sistemele speciale din ancore polimerice.
Modalităţi posibile ale nodului de montaj sunt prezentate în figura 7.5. Alegerea unei sau altei
opțiuni se determină în urma soluţiei constructive a peretelui exterior şi ale materialelor stratului portant.
Diblurile ancore metalice de distanțiere a ramelor sunt folosite pentru a oferi o rezistenţă sporită
la forţele de forfecare la fixarea ramele ferestrelor de pereţi de beton, cărămidă plină și cu goluri verticale, cheramnzit-beton, BCA, piatră naturală şi alte materiale similare.
Diblurile ancore din masă plastică de distanțiere a ramelor sunt utilizate în medii agresive pentru a preveni coroziunea de contact, precum și în scopul termoizolării elementelor îmbinate. Lungimea
diblului poate fi calculată în funcție de sarcinile de exploatare, dimensiunea profilului blocului de fereastră, lățimea rostului de montaj și materiale din care e compus peretele (adâncimea de ancore a
diblului în perete trebuie să fie de cel puțin 40 mm, în funcție de rezistența materialului peretelui).
Diametrul diblului se determină prin calculul în funcție de sarcinile de exploatare, în general, se
recomandă, să se folosească dibluri cu diametrul de 8 mm. Adâncimea minim recomandată (lungime
înşurubării) a șuruburilor de construcție și a diblurilor sunt prezentate în tabelul 7.1.
Capacitatea portantă a diblurilor de rame (sarcina admisibilă la smulgere) se ia conformă cu
documentația tehnică a producătorului.
Diblurile de masă plastică cu șuruburi de blocare sunt utilizate pentru fixarea ferestrelor de pereţii din cărămidă cu goluri verticale, blocuri cu goluri, beton ușor, lemn şi alte materiale de construcţii
cu rezistenta la compresiune redusă. Lungimea și diametrul diblurilor de masă plastică cu șuruburi de
blocare sunt calculate la fel ca la diblurile de masă plastică de distanțare.
Şuruburile de construcții se admit de a fi utilizate la fixarea blocurilor de fereastră de elementele de montaj de lemn ipotecare și toc (carcasă) primar (brut).
29
CP C.04.08:2014
Plăcile de ancorare flexibile sunt utilizate la instalarea blocurilor de fereastră în pereţii multi-strat
cu termoizolaţie efectivă. Fixarea cu ajutorul plăcilor flexibile de ancorare este posibilă şi atunci când
blocurile de fereastră sunt montate şi în structuri ale pereților. Plăcile de ancorare sunt fabricate din
tablă de oțel zincat cu o grosime de cel puțin 1,5 mm. Unghiul de îndoire a plăcii este ales în funcție
de locul amplasării și dimensiunea rostului de montaj. Plăcile sunt fixate de blocurile de fereastră înainte de instalarea lor, cu ajutorul şuruburilor de construcţie cu diametrul nu mai mic de 5 mm și lungimea de minim 40 mm. Plăcile flexibile de ancorare fixate în cazul pereţilor multi-strat sunt fixate de
stratul interior a peretelui cu ajutorul diblurilor de plastic cu șuruburi de blocare (nu mai puţin de
2 punctele de fixare pe fiecare palcă) cu diametru nu mai mic de 6 mm și lungimea de minim 50 mm.
7.2.4 Pentru obturarea diblurilor în deschiderea peretelui se perforează găuri. Modul de sfredelire este ales în funcție de rezistenţa materialului din care este executat peretele. Există următoarele
modalități de sfredelire:
- modul de sfredelire simplă (fără lovitură) este recomandat pentru sfredelirea găurilor în cărămidă cu goluri, blocuri de beton ușor, polimer-beton;
- modul de sfredelire cu lovituri ușoare recomandate pentru sfredelirea găurilor în cărămidă plină;
- modul perforator este recomandat pentru sfredelirea pereților de beton cu densitatea mai mare
de 700 kg/m3 și structurile de piatră naturală.
7.2.5 Adâncimea de sfredelire a găurilor trebui să fie mai mare cu cel puţin un diametru decât
partea ancorată a diblului de ancorare de cel puțin un diametru al șurubului. Pentru a asigura forţa de
tracţiune calculată, diametrul găurii nu trebuie să depășească diametrul diblului și gaura trebuie să fie
curăţată de rămăşiţele în urma sfredelirii. Distanța de la marginea structurii la instalarea diblurilor nu
trebuie să fie mai mică de două ori decât adâncimea de ancorare.
7.2.6 Capul diblurilor şi şuruburilor de fixare trebuie să fie îngroape interiorul profilului carcasei,
găurile trebuie să fie acoperite cu capace decorative. În partea de jos a cadrului ferestrei (grinda orizontală), șuruburile și diblurile trebuie să fie strânse bine în profil pentru a preveni pătrunderea apei.
7.2.7 Ancorele și diblurile sunt instalate în primul rând în locurile de amplasare a balamalelor și
nodurilor de blocare corespunzătoare. Distanța dintre punctele de fixare nu trebuie să depășească:
- pentru carcasele de profile din PVC albe - 700 mm;
- pentru carcasele de profile din PVC colorate - 600 mm.
Distanta de la colţul interior al carcasei al blocului de fereastră până la elementul de fixare —
150 - 180 mm (pentru PVC alb) nu mai puţin de 250 mm (pentru PVC colorat);
Figura 7.4 - Exemple de elemente de fixare: a – diblu metalic
pentru cadru; b – diblu de masă plastică pentru cadru, c –
diblu universal de masă plastică cu şurub de blocare; d –
şurub de construcție; e - placă de ancorare.
30
CP C.04.08:2014
Figura 7.5 - Moduri ale nodurilor de montaj: a – cu dibluri de ancorare în carcasă, b – cu șurub de
construcții; c – cu placă de ancorare flexibilă
Distanța de la tronsonul de fixare, 120 - 180 mm. Exemple de dispunere a punctelor de fixare
pentru unele modele de blocuri de fereastră sunt prezentate în figura 7.6.
Figura 7.6 - Exemple de amplasare ale unor puncte de fixare pentru unele modele de blocuri de fereastră
31
CP C.04.08:2014
7.2.8 În pereții formaţi trei straturi, cu conexiuni flexibile și cu termoizolare efectivă, transferul de
sarcină către stratul portant de la blocul de fereastră se poate face prin măsuţe (table) stabilizatoare
de sprijin, fixat pe stratul suport din interior, grinzi de lemn antiseptic, amplasat în stratul de termoizolație pe elemente metalice înglobate, sau cornier, înglobat în zidărie (figura 7.7).
Pot fi utilizate și console speciale, care au proeminențe filetare pentru ajustarea amplasării blocului de fereastră în înălțime, atașat de stratul portant, din interior al peretelui, cu dibluri.
Tabelul 7.1 - Adâncimea recomandată minimă de încastrare (lungime de înșurubare) și strângere
a diblurilor
Încastrare minimă, mm
Materialul din care este compus peretele
Beton
40
Cărămidă plină
40
Cărămidă cu goluri
60
Blocuri din piatră naturală poroasă (coteleţ)
50
Beton uşor
60
Figura 7.7 - Exemple de transfer de sarcină de la blocurile de fereastră pe stratul suport al peretelui cu conexiuni
flexibile: a - prin măsuţe (table) stabilizatoare de sprijin; b - prin grinzi de lemn antiseptic; c - prin cornier de oțel,
încastrat în zidărie; d – cu proeminenţe în zidărie de cărămidă (1 - profilul standul de asamblare; 2 – măsuţă (table) metalice de sprijin; 3 – grindă de lemn antiseptic; 4 – elemente metalice de fixare; 5 – cornier de oțel 50 × 50
mm); 6 - zidărie de cărămidă „pe margine”
7.3 Izolarea termică a glafului ferestrelor și rosturilor de montaj
7.3.1 Izolarea termică a glafului ferestrelor se execută în funcție soluţia constructivă a peretelui
exterior cu recomandările din capitolul 6:
- în pereții exteriori multi-strat, cu termoizolare efectivă, care ajunge până la marginea carcasei
ferestrei (panouri de perete cu conexiuni flexibile, zidărie uşoară de cărămidă, panouri „sandwich”,
32
CP C.04.08:2014
etc.), precum și în cazul termoizolării faţadei, termoizolarea suplimentară a glafului ferestrelor nu este
necesară;
- în pereţii exteriori monoistrat, precum și în panourile de perete cu elemente de rigidizare se
recomandă amplasarea elementelor de intercalare calorifuge, de-a lungul suprafeței glafului de fereastră, cu tencuiala lor ulterioară sau făţuială cu materiale de finisare tip placaj, dimensiunile elementelor de intercalare calorifuge și lățimea zonei de termoizolare depind de proprietăţile termice ale peretelui, materialul termoizolant, amplasarea blocului de fereastră, unele modele de soluții constructive
sunt prezentate în anexa G;
- în calitate de material termoizolant pentru izolarea glafului ferestrei poate fi utilizat polistirenul
expandat, vata minerală moale sau tare, panouri termoizolante care dispun de un strat termoizolant şi
de căptușeală din PVC rigid sau fibro-ciment, dale de poliuretan, etc.;
- dacă este necesitatea de a izola glaful ferestrelor, elementele de intercalare calorifuge trebuie
să fie amplasate pe tot perimetrului blocului de fereastră, inclusiv sub pervazul și ferestrei;
- materialul termoizolant trebuie să se potrivească perfect de suprafața izolată, fără formarea
spațiilor de aer; în cazul lipirii termoizolantului aceasta se realizează prin aplicarea unui mastic adeziv
pe perimetrul plăcilor, urmată de apăsare și umplerea rosturilor; la fixarea mecanică sau instalarea
termoizolaţiei în rulouri între şipci aceasta se realizează ca urmare a strângerii sale de suprafaţă.
7.3.2 Termoizolarea îmbinărilor de montaj se realizează prin umplerea rosturilor de montaj cu
spumă termoizolantă (spumă de montaj) sau materiale termoizolante pe bază de fibre minerale. Utilizarea de materiale din fibre minerale sunt mai puțin preferate și poate fi determinată doar de necesitatea lucrărilor la temperaturi scăzute.
7.3.3 Dacă rosturile de montaj sunt mari, pentru a asigura o termoizolare calitativă a acestora
se recomandă ca în interiorul lor să se introducă elemente de intercalare calorifuge (figura 7.8 a), oferind o legătură strânsă între suprafața glafului ferestrei cu ajutorul unui mastic adeziv. Această soluție
asigură o micşorare a cantităţii de spumă izolantă utilizată și un regim termic optim a nodurilor de
joncţiune a blocurilor de fereastră şi perete. O soluție similară se recomandă și în cazul în care apare
necesitatea deplasării blocului de fereastră la un sfert din peretele exterior (figura 7.8 b).
7.3.4 La montarea blocurilor de fereastră realizate din profile PVC în pereţi de cărămidă o atenție deosebită trebuie acordată termoizolării buiandrugilor din beton armat; la instalarea ferestrelor în
clădirile renovate se recomandă de a deschide îmbinarea (rostul) dinspre parte exterioară a buiandrugului, se umple cu termoizolant (spumant) și apoi, în conformitate cu cele de mai sus, se execută
izolarea glafului.
7.3.5 În nodurile de joncţiune a două sau mai multe blocuri de fereastră între ele sau joncţiunea
cu profilele de asamblare, fixare, întoarcere sau de dilatare trebuie de luat măsuri care să prevină
formarea punților termice. În aceste noduri, pe întreg perimetrul, se admite instalarea unor benzi autodilatante sau alt material termoizolant, pentru a asigura rezistența necesară la transferul de căldură şi
la deformare termică.
7.3.6 Dacă este prezentă pătrimea ferestrei în partea de jos sau rostul este destul de mare între
partea inferioară a blocului de fereastră și suprafața peretelui, pentru a reduce dimensiunile rostului de
montaj se recomandă montarea elementelor de intercalare calorifuge, pe tot perimetrul deschiderii
ferestrei, analogic ca în figura 7.8.
33
CP C.04.08:2014
Figura 7.8 - Exemple de amplasare elemente de intercalare calorifuge în rosturile de montaj: a – la
amplasarea blocului de fereastră în sfertul ferestrei; b – la deplasarea blocului de fereastră de la sfertul ferestrei
7.4 Hidroizolarea şi impermeabilizarea faţă de vaporii de apă a rosturilor de montaj
7.4.1 Necesitatea de a amplasa un strat suplimentar de barieră de vapori la rostul de montaj se
determinată în fiecare caz aparte - în funcție tipul de finisaj (făţuială) a glafului ferestrelor și materialele
folosite pentru stratul hidroizolant exterior.
În particular:
- în lipsa unei termoizolaţii suplimentare a glafului ferestrei, protecția termoizolantului de spumă
contra vaporilor de apă din partea încăperii trebuie să fie asigurată prin montarea unei bariere de vapori, care împiedică pătrunderea umidităţii, în cadrul rostului de montaj, atât prin difuzie cât și moleculară; în calitate de barieră de vapori poate fi aplicat: bandă de etanșare realizate din folie armată sau
amestec de cauciuc butilic, plăci presate de PVC, cablu-garou împreună cu mastic de etanşare etc.
- dacă apare necesitatea unei termoizolări suplimentare ale glafului ferestrelor, este necesară
de a se asigura o protecţie bună împotriva vaporilor de apă, nu doar spumei termoizolatoare din cadrul rosturilor de montaj, dar şi termoizolantului grafului ferestrei, funcția de barieră de vapori, în acest
caz, se poate fi exercitată fie de făţuiala glafului fie de un strat suplimentar de folie ca barieră de vapori; în calitate de barieră de vapori la finisarea glafului ferestrei pot fi utilizate: folii de polietilenă sau
folie de aluminiu, amplasată sub făţuiala glafului ferestrei, precum şi însuşi materialul utilizat la făţuiala
glafului – la utilizare a panourilor de PVC sau de spumă stirenică extrudată, straturi de finisaj din tencuială specială, etc., trebuie subliniat faptul că plăcile de gips-carton nu au proprietatea unei bariere
de vapori, ca rezulta al coeficientului destul de mare a impermeabilităţii la vaporii de apă.
Unele soluțiile fundamentale sunt prezentate în figura 7.9.
34
CP C.04.08:2014
Figura 7.9 - Modele de etanșare a rosturilor de montaj din parte încăperii: а, b – la utilizarea unui profil de
pornire și panourilor de finisaj de PVC; c - la utilizarea unei benzi plane de PVC; d, e - la utilizarea unei benzi ca
barieră de vapori; f– la utilizarea unui cablu-garou și a unui mastic de etanşare; g – la utilizarea unei bariere de
vapori de apă sub formă de folie de polietilenă (peste tot glaful)
7.4.2 Principalele prevederi privind instalarea stratului hidroizolant exterior:
- stratul hidroizolant exterior se execută pentru a proteja spuma termoizolantă de condițiile atmosferice nefavorabile (UV, umezirea de la precipitații, etc.);
- materialele utilizate pentru stratul hidroizolant exterior trebuie să fie rezistente la UV, să-şi
păstreze proprietățile atunci când sunt expuse la acţiuni ale temperaturilor ridicate și scăzute, să aibă
o anumită aderenţă faţă de materialele de construcții și profilele ferestrelor, să nu împiedice eliminarea
umidităţii din rostul de montaj; să ofere posibilitatea de a deplasa profile în raport cu suprafețele glafului de fereastră fără a deteriora etanşeitatea acestora;
- în calitate de material pentru stratul hidroizolant exterior se pot utiliza benzi precomprimate
pentru etanşate, benzi late de profile tip cornier, mastic de etanșare, etc. Unele modele de amplasare
a stratului hidroizolant exterior sunt prezentate în figura 7.10.
7.4.3 Posibilitatea de aplicare a unei sau altei combinații de materiale trebuie verificată prin calcularea regimului de umiditate a rostului de montaj cu luarea în calcul a condițiilor de exploatare a
încăperii. În conformitate cu NCM E.04.01 criteriile definitorii, sunt:
- prevenirea acumulării umidităţii în rostul de montaj pentru perioada anuală de exploatare;
- limitarea acumulării umidităţii în stratul termoizolant în perioada de exploatare cu temperatura
ambiantă medie lunară negativă.
35
CP C.04.08:2014
În cazul respectării cerinţelor din ГОСТ 30971 în ceea ce privește rezistența la transmiterea vaporilor de apa din straturile individuale (a se vedea tabelul 6.2), calculele regimului de umiditate se pot
omite.
Figura 7.10 - Opțiuni de etanșare a rosturilor de montaj pe partea exterioară a clădirii: a – la utilizarea benzilor de
etanșare auto-dilatante; b – la utilizarea unui mastic de etanșare; c – la instalarea unui sistem termoizolant pe
faţadă cu tencuirea termoizolantului; d – la utilizarea profile PVC de colţ; e – la instalarea unui sistem termoizolant
pe faţadă cu substrat ventilat
7.5 Alcătuirea joncțiunilor scurgerilor, glafurilor, făţuiala pervazului ferestrelor
7.5.1 La instalarea scurgerilor ferestrelor între nodurile de joncţiune la golurile din perete și carcasa blocului de fereastră trebuie de luat măsuri care să excludă accesul umidităţii în rostul de montaj,
iar sub scurgeri de montat garnituri (amortizoare), care să reducă zgomotul picăturilor de ploaie.
Materialul pentru fabricarea scurgerilor - oțel galvanizat sau tablă de aluminiu.
7.5.2 Ieşirea recomandată a scurgerilor de la suprafața exterioară a peretelui este de
30-40 mm. Panta nu mai puțin de 100.
7.5.3 Montarea scurgerilor trebuie să fie făcută în carcasa ferestrei sau a unui profil de suport
cu şuruburi autofiletante la o distanţă de nu mai mare de 300 mm.
Marginea scurgerilor trebuie să fie închisă sub partea de jos a carcasei ferestrei (figura 7.11 a).
În unele cazuri, se permite montarea scurgerii pe partea din faţă a carcasei ferestrei.
În acest caz, rostul dintre marginea scurgerii ferestrei și carcasă trebuie să fie umplut cu etanșant rezistent la atmosferă.
7.5.4 Există și alte modalităţi de amenajare a joncțiunilor scurgerilor ferestrelor cu peretele - prin
utilizarea unor profile speciale și garnituri (figurile 7.12 - 7.13).
36
CP C.04.08:2014
7.5.5 Dacă lungimea scurgerii ferestrei este de până la 1,5 m, nu este necesară fixarea suplimentare de perete.
La dimensiuni mari este necesar de prevăzut fixări suplimentare – cu cramponi cu pasul de 600
- 800 mm sau elemente de fixare suplimentare.
7.5.6 La o lungime a scurgerii mai mare de 3 m trebuie de prevăzut amenajarea rostului de deformare la temperatură sub forma unui falţ sau pliere tip "evantai".
7.5.7 Spaţiul de sub scurgerea ferestrei se recomandă să fie umplută cu termoizolant (spumă
de montaj - prin rostul dintre saboţii de sprijin sau plăcile de vată minerală). În acest caz instalarea
unor garnituri fono-reducătoare nu este necesară. Această soluție asigură o reducere a pierderilor de
căldură și creșterea temperaturii suprafeţei interioare a nodului de joncţiune dintre pervaz și carcasa
ferestrei.
7.5.8 Joncţiunea pervazului la blocul de fereastră trebuie să fie strânsă, impermeabilă și rezistentă la deformare. Montarea pervazului poate fi efeecutată prin utilizarea profilelor portante din PVC
(short stack), suporturi de sprijin de lemn tare sau corniere metalice (figurile 7.14 - 7.16).
Dacă pervazul are lăţime mare (peste 400 mm), în partea sa centrală trebuie montate suporturi
suplimentare de sprijin la o distanţă de 300 - 500 mm.
7.5.9 Ieşirea pervazului în afara limitelor peretelui trebuie să fie nu mai puţin de 40 mm. Cu toate acestea, panta pervazului trebui să fie în direcția încăperii și să fie 1-2º.
7.5.10 Fixarea suplimentară a pervazului la perete poate fi realizată din corniere metalice cu
lungimea de 50 - 70 mm, urmată de fixarea lor cu autofiletante de peretele clădirii (figura 7.17).
7.5.11 Spaţiul de sub pervaz trebuie să fie umplut cu spumă termoizolantă. Dacă distanța dintre
marginea de jos a pervazului și suprafața peretelui este mai mare de 40 mm, atunci suprafața peretelui de sub pervaz poate fi izolată cu polistiren expandat sau plăci rigide de vată minerală, lipite de suprafaţa peretelui cu mastic impermeabil. Grosimea stratului de umplutură se indică în documentaţia de
proiect sau se selectează „in situ” asigurându-se un spațiu minim pentru umplere cu spumă de montaj
- nu mai puțin de 10 mm în înălțime. Lățimea stratului de umplutură se alege în conformitate cu soluţia
de proiectare.
Figura 7.11 - Schema de montare a scurgerii de fereastră: a – la introducerea scurgerii sub pervazul
ferestrei; b – în cazul îndoirea părţii laterale a scurgerii în locul de joncţiune cu peretele
37
CP C.04.08:2014
Figura 7.12 - Scheme de montare a scurgerilor de fereastră utilizând șine de ghidare
Rostul dintre perete și marginea scurgerii
este umplut cu material etanş rezistent la
intemperii
Figura 7.13 - Schema de umplere, cu material etanş, a rostului dintre marginea laterală a scurgerii și
perete
7.5.12. Locurile de joncţiune a glafului de fereastră (indiferent de structura lor) cu blocul de fereastră trebuie să fie etanşate. Cu toate acestea trebuie să se ia măsuri care să excludă posibilitatea
ca în timpul exploatării să apară crăpături și fisuri.
Finisaje posibile ale glafului:
- tencuirea cu mortar de ciment-nisip pe plasă de metal sau de plastic;
- tencuieli pe bază de amestecuri de polimer pe plasă de plastic;
- făţuială cu gips-carton hidrofug pe navetă de profile metalice subţiri sau lemn antiseptic;
- făţuială cu panouri de PVC expandat;
- făţuiala cu panouri termoizolante (polistiren extrudat) cu un strat de acoperire de fibro-ciment
sau PVC;
- făţuiala cu panouri celulare subțiri din polistiren, etc.
38
CP C.04.08:2014
Figura 7.14 – Schema amplasării suporturilor sub pervazul ferestrei: a – în cazul când pervazul se
sprijină pe un profil suport; b - fără profil suport; c - la utilizarea profilurilor de sprijin de PVC
Modalităţi de fixare a fățuielii în locul de joncţiune cu cadrul ferestrei:
- înglobarea sub primul profil;
- sprijinirea pe şipcă cu închidere la rama ferestrei;
- tăierea în capăt a tablelor a unui cârlig sub formă de S, care parțial se prinde de profilul de fereastră (se aplică numai pentru panouri de spumă PVC).
La făţuiala glafului cu plăci de gips carton, în partea de jos (în locul de joncţiune cu pervazul ferestrei), este avantajos de a amplasa o placa de acoperire din PVC sau de a instala şipci de plastic
dur. Acest element va proteja gips-carton de umiditate și acţiuni mecanice în timpul exploatării.
O serie de detalii constructive ale făţuirii joncţiunilor glafului cu blocul de fereastră sunt prezentate în figura 7.11 și figurile 7.19 - 7.21.
39
CP C.04.08:2014
Detaliile cu privire la lucrările de făţuială a glafului de fereastră sunt prezentate mai detaliat în
hărțile procesului de muncă.
Figura 7.15 – Opţiuni de fixare a pervazului ferestrei: a – amplasarea pervazului sub cadrul ferestrei; b – fixarea suplimentară şi şuruburi autofiletante; c – la utilizarea unui profil de sprijin; d - la
utilizarea unui profil longitudinal impregnat în pervaz
Figura 7.16 - Caracteristicile constructive ale nodurilor de joncţiune dintre blocul de fereastră şi peretele exterior la tencuirea glafurilor: a – tăierea stratului de tencuială, la joncțiunea cu carcasa ferestrei,
b - umplerea rostului cu material etanș
40
CP C.04.08:2014
Figura 7.17 – Detaliile constructive de ale nodurilor de joncţiune dintre blocurile de fereastră şi peretele exterior, în cazul făţuirii glafului cu plăci de gips carton sau spuma PVC: a – finisarea locului de
joncţiune a făţuirii cu peretele din cornier de PVC; b – umplerea cu material etanș a rostului dintre
pervaz și placa de PVC în cazul făţuirii glafului cu plăci de gips-carton
Figura 7.18 – Detaliile constructive de ale nodurilor de joncţiune dintre blocurile de fereastră şi peretele exterior, în cazul făţuirii glafului cu plăci de spumă PVC sau gips-carton la utilizarea sistemului cu
pervaz
41
CP C.04.08:2014
Figura 7.19 - Detalii constructive ale făţuielii glafului de fereastră cu plăci de gips carton sau spuma
PVC pe cadrul din profile metalice cu pereți subțiri: a - schema amplasării cadrului; b - schema de
umplere a cadrului cu izolant; c – fixarea primelor profile; d - schema de fixare a plăcilor împreună cu
aşternerea unui strat de barieră de vapori
42
CP C.04.08:2014
Figura 7.20 - Detaliile constructive în cazul făţuirii glafului ferestrei cu plăci de spumă din PVC: a –
schema de fixare a plăcilor; b – schema de făţuire a glafului cu plăci de polistiren expandat; c - schema de amplasare a barelor de distanțare
43
CP C.04.08:2014
Figura 7.21 – Detaliile constructive ale făţuirii glafului de fereastră cu mortar de tencuială în pereți cu
trei straturi cu izolația termică efectivă
44
CP C.04.08:2014
Anexa A
(informativă)
Valorile admisibile ale temperaturii și umidității relative a aerului din încăperile
unui șir de clădiri de locuit și sociale
Temperatura, °С
Tipul
încăperii
Categoria
lucrărilor
1
Locative,
publice,
administrative
2
Industriale
Uşoare:
1а
1a
Medii:
IIа
IIb
Grele:
III
Viteza aeruUmiditatea
lui, m/s, nu
relativă,%,
mai mult
nu mai mult
în locurile de muncă permanente şi temporare
în zona de deservire sau de
lucru
în locurile de
muncă permanente
în locurile
de muncă
temporare
3
Nu mai mult de
3° C mai mare
decât temperatura nominală a
aerului exterior
(parametrii A) *
Nu mai mult de
3° C mai mare
decât temperatura nominală a
aerului exterior
(parametrii A) și
nu mai mult
decât cele specificate în coloana 4 și 5
4
5
6
0,5
28/31
28/31
30/32
30/32
0,2
0,3
27/30
27/30
29/31
29/31
0,4
0,5
26/29
28/30
0,6
7
65**
75
Nu mai mult de 28 °C, pentru clădirile publice și administrative, cu o prezență permanentă de oameni și maxim de 33 °C pentru aceste clădiri situate în zone cu o temperatura exterioară (parametrii A) 25 ° C și mai sus.
** Se admite până la 75 % în zonele cu o umiditate relativă a aerului de aproximativ 75 % (parametrii A).
*
NOTE:
1. Normele sunt stabilite pentru persoanele care se află în încăpere mai mult 2 ore continuu.
2. În tabelul din coloanele 4 și 5 nivelurile admis al aerului interior sunt indicate fracționar: la numărător pentru zonele cu
temperatura exterioară (parametrii A) sub 25 ° C, la numitor 25 ° C și mai sus.
3. Pentru încăperile situate în zonele cu o temperatura nominală a aerului exterior (parametrii A) mai mică de 25 °C, - nu
mai mult de numărătorul din coloanele 4 şi 5 , pentru 25 ° C și mai sus - nu mai mult de temperatura specificată în numitorul din
coloanele 4 și 5.
4. Pentru zonele cu o temperatură exterioară (parametrii A) de 18 °C și mai jos, în loc de 4 ° C, indicate în coloana 3, se
admite să se ia 6 °C.
5. Diferența de temperatură între temperatura aerului la locul de muncă și cel exterior (parametrii A) 4 sau 6 °C poate fi mărită cu justificarea prin calcul.
6. În zonele cu o temperatura a aerului exterior (parametrii A) t, ° C, la locurile de muncă permanente și temporare, care
depăşesc:
a) 28 °C – pentru fiecare grad a diferenţei de temperatură t - 28 °C este nevoie de mărit viteza aerului de 0,1 m/s, dar nu
mai mult de 0,3 m / s mai mare decât cea indicată în coloana 6;
b) 24 °C - pentru fiecare grad a diferenței de temperatură t - 24 °C, se admite de a adopta umiditatea relativă a aerului nu
mai mică de 5 % decât cea specificată în coloana 7.
7. În condițiile climatice cu umiditate relativă a aerului ridicată (în apropierea râurilor, lacurilor, etc.), precum și în cazul aplicării tratamentului adiabatic a aerului cu apă pentru a asigurarea temperaturii normale la locul de muncă, indicată în coloanele 4
și 5, se admite adoptarea umidităţii relative a aerului cu 10 % peste umiditate relativă, determinată în conformitate cu nota 5.
8. Dacă normele admise nu pot fi asigurate ca urmare a condiţiilor de producere sau economice, arunci la locurile de muncă
permanente trebuie prevăzut aer condiționat sau pulverizat.
45
CP C.04.08:2014
Anexa B
(informativă)
Metoda de estimarea a performanţei sistemului de ventilație
Evaluarea performanței sistemului de ventilație se realizează cu ajutorul anemometrului cu palete în urma măsurării debitului de aer în sistemul de ventilare a aerului.
Metodologia de măsurare și determinarea sumei totale a schimbului de aer în apartament include:
- examinarea apartamentului și determinarea locului de amplasare a gurilor de ventilare (de
obicei, bucătăria, baia sau de toaletă, depozit);
- efectuarea măsurătorilor instrumentale de determinare a vitezei aerului la toate canalele de
ventilație (măsurarea se recomandă de a fi efectuată concomitent cu oberlihtul sau fereastra deschisă,
în una sau mai multe camere și cu uşa de la intrare închisă);
- determinarea debitului real de aer pentru fiecare canal în parte și de calcularea debitului total
al apartamentului prin sumarea rezultatelor.
Ca un instrument de măsurare se recomandă anemometre cu palete mecanice, digitale sau
electronice. Instrumentele utilizate trebuie să fie verificate în modul stabilit.
Metodologia de măsurare depinde de tipul instrumentului. Pentru anemometrele mecanice, n
general, consecutivitatea măsurătorilor este următoarea.
Anemometru este plasat într-un curent de aer, după 10-15 s este pornit mecanismul de numărare și, în același timp cronometrul, care înregistrează timpul de măsurare. Pentru determinarea vitezei medii anemometru este mutat lent în fluxul de aer din secțiunea în care se face măsurătoarea.
Peste 30 - 60 secunde, fără a scoate anemometru din fluxul, se opreşte mecanismul de înregistrare și cronometrul. Înainte de măsurare se înregistrată indicațiile inițiale ale anemometrului – n1,
după măsurare se notează indicaţiile finale ale anemometrului - n2 și ale cronometrului - τ.
Diferența dintre indicaţiile, atribuite timpului de măsurare dă așa-numita „viteza anemometrului”,
care se determină prin formula:
m = (n2-n1)/ τ
(B.1)
Viteza debitului de aer ω, m/s, se determină din valoarea lui m al vitezei anemometrului cu ajutorul tabelelor sau graficelor, cu care este înzestrat fiecare instrument. La utilizarea unui anemometru
electronic, informaţia cu privire la viteza debitului de aer este afișată pe ecran.
Trebuie să se țină cont de faptul că anemometrul cu palete urmează a fi poziţionat întotdeauna
cu rotorul (paletele) în direcţia inversă fluxului. Este necesar să se stabilească direcția fluxului de aer,
deoarece în anumite condiții aerul poate intra din canalul de ventilare în încăpere.
Atunci când se efectuează măsurarea fluxului de aer prin canalul de ventilare, care este închis
cu grilă (plasă) tip jaluzele sau decorativă, se recomandă ca la suprafața peretelui, unde este amplasat canalul să se instaleze un canal de ventilaţia auxiliar.
Fluxul de aer prin canalul de ventilare L, m 3/h, se determină prin formula:
L = 3600 ⋅ ω ⋅F,
(B.2)
unde:
F - suprafața secțiunii transversale, m 2, unde are loc măsurarea vitezei debitului de aer. Valoarea totală a schimbului de aer al apartamentului Lap se calculează ca suma debitelor tuturor canalelor
de evacuare a aerului.
Lap = ∑Li,
(B.3)
Valorile obținute sunt comparate cu valorile normative date în documentația normativă respectivă.
46
CP C.04.08:2014
Anexa C
(informativă)
Valorile normative ale schimbului necesar de aer pentru un șir de
încăperi de locuit
Tabelul C1 - Valorile normative ale schimbului necesar de aer pentru un șir de încăperi de locuit
Frecvenţa sau valoarea schimbului de aer, m3/h,
nu mai mică de
Încăperea
când nu este exploatată
când este exploatată
Dormitor, salon, camera pentru copii
0,2
1,0
Biblioteca, birou
0,2
0,5
Depozit, garderobă
0,2
0,2
Sala de sport, biliar
0,2
80 m3
Spălătorie, uscătorie
0,5
90 m3
Bucătărie cu cuptor electric
0,5
60 m3
NOTE:
1. Sistemul de ventilație trebuie să mențină puritatea (calitate) aerului interior și uniformitatea de distribuție. Ventilația poate
fi cu:
- flux şi eliminare naturală a aerului;
- flux şi eliminare mecanică a aerului, inclusiv în combinație cu încălzirea aeriană;
- combinată: flux şi eliminare naturală a aerului cu utilizarea parțială a celei mecanice.
2. În încăperile locative și bucătărie, fluxul de aer este asigurat prin ferestre reglabile, luminatoare, guri de aerisire, oberlihturi sau alte modalităţi, inclusiv supape ,de aer autonome, montate pe perete, cu deschidere reglabilă. Dacă este necesar,
apartamentele, proiectate pentru regiunile climatice III şi IV, trebui să fie dotate suplimentar cu ventilație prin curent sau în
unghi.
3 Trebuie să fie prevăzută eliminarea aerului din bucătării, toalete, băi și, dacă este necesar, din alte considerente, din alte
încăperi ale apartamentului, cu toate acestea trebui prevăzută instalarea la conductele de și gurile de evacuare a unor grile sau
supape reglabile.
Tabelul C2 - Valorile normative ale schimbului necesar de aer pentru un șir de încăperi ale clădirilor
publice
Încăperea
Volumul fluxului de aer extern (nu mai puţin)
în timpul lucrului
în afara timpului de lucru
Ateliere
20 m / h persoana (4 m / h • m)
0,2 rot/h
Birouri
3 m /h·m
0,2 rot/h
20 m / h persoana
0,2 rot/h
10 rot/h
0,5 rot/h
25 m /h la un closet (10 rot/h)
0,5 rot/h
0,5 rot/h
0,5 rot/h
Săli de conferinţe
Fumuare
Toalete
Depozite, arhive
NOTĂ: În paranteze sunt valorile admisibile
47
CP C.04.08:2014
Anexa D
(informativă)
Valorile temperaturii "punctului de rouă" pentru unele valori ale temperaturii și
umidității relative a aerului din interior
tint ºC
Umiditatea relativă a aerului φv, %
30
35
40
-5
- 18,4
- 16,8
- 15,3
- 14,04
45
- 12,9
50
- 11,84
55
- 10,83
- 9,96
- 9,11
- 7,62
- 6,24
-4
- 17,5
- 15,8
- 14,4
- 13,1
-11,93
- 10,84
- 9,89
- 8,99
- 8,11
- 6,62
- 5,24
-3
- 16,6
- 14,9
- 13,42 - 12,16
- 10,98
- 9,91
- 8,95
- 7,99
- 7,16
- 5,62
- 4,24
-2
- 15,7
- 14,0
- 12,58 - 11,22
- 10,04
- 8,98
- 7,95
- 7,04
- 6,21
- 4,62
- 3,34
-1
- 14,7
- 13,0
- 11,61 - 10,28
- 9,1
- 7,98
- 7,00
- 6,09
- 5,21
- 3,66
- 2,34
0
- 13,9
- 12,2
- 10,65
- 9,34
- 8,16
- 7,05
- 6,06
- 5,14
- 4,26
- 2,58
- 1,34
1
- 13,1
- 11,3
- 9,85
- 8,52
- 7,32
- 6,22
- 5,21
- 4,26
- 3,40
- 1,82
- 0,41
2
- 12,2
- 10,6
- 9,07
- 7,72
- 6,52
- 5,39
- 4,38
- 3,44
- 2,56
- 0,97
0,52
3
- 11,6
- 9,7
- 8,22
- 6,88
- 5,66
- 4,53
- 3,52
- 2,57
- 1,69
- 0,08
1,52
4
- 10,6
- 9,0
- 7,45
- 6,07
- 4,84
- 3,74
- 2,70
- 1,75
- 0,87
0,87
2,50
5
- 9,9
- 8,2
- 6,66
- 5,26
- 4,03
- 2,91
- 1,87
- 0,92
- 0,01
1,83
3,49
6
- 9,1
- 7,4
- 5,81
- 4,45
- 3,22
- 2,08
- 1,04
- 0,08
0,94
2,80
4,48
7
- 8,2
- 6,6
- 5,01
- 3,64
- 2,39
- 1,25
- 0,21
,087
1,90
3,77
5,47
8
- 7,6
- 5,8
- 4,21
- 2,83
- 1,56
- 0,42
0,72
1,82
2,86
4,77
6,46
9
- 6,8
- 5,0
- 3,41
- 2,02
- 0,78
0,46
1,66
2,77
3,82
5,74
7,45
10
- 6,0
- 4,2
- 2,62
- 1,22
0,08
1,39
2,60
3,72
4,78
6,71
8,44
11
- 5,2
- 3,4
- 1,83
- 0,42
0,98
1,32
3,54
4,68
5,74
7,68
9,43
12
- 4,5
- 2,6
- 1,04
0,44
1,90
3,25
4,48
5,63
6,70
8,65
10,42
13
- 3,7
- 1,9
- 0,25
1,35
2,82
4,18
5,42
6,58
7,66
9,62
11,41
14
- 2,9
- 1,0
0,63
2,26
3,76
5,11
6,36
7,53
8,62
10,59
12,40
15
- 2,2
- 0,3
1,51
3,17
4,68
6,04
7,30
8,48
9,58
11,59
13,38
16
- 1,4
0,5
2,41
4,08
5,60
6,97
8,24
9,43
10,54
12,56
14,36
17
- 0,6
1,4
3,31
4,99
6,52
7,90
9,18
10,37
11,50
13,53
15,36
18
0,2
2,3
4,20
5,90
7,44
8,83
10,12
11,32
12,46
14,50
16,34
19
1,0
3,2
5,09
6,81
8,36
9,76
11,06
12,27
13,42
15,47
17,32
20
1,9
4,1
6,00
7,72
9,28
10,69
12,00
13,22
14,38
16,44
18,32
21
2,8
5,0
6,90
8,62
10,20
11,62
12,94
14,17
15,33
17,41
19,30
22
3,6
5,9
7,69
9,52
11,12
12,55
13,88
15,12
16,28
18,38
20,30
23
4,5
6,7
8,68
10,43
12,03
13,48
14,82
16,07
17,23
19,38
21,28
24
5,4
7,6
9,57
11,34
12,94
14,41
15,76
17,02
18,19
20,35
22,26
25
6,2
8,5
10,46
12,75
13,86
15,34
16,70
17,97
19,15
21,32
23,24
26
7,1
9,4
11,35
13,15
14,78
16,27
17,64
18,95
20,11
22,29
24,22
27
8,0
10,2
12,24
14,05
15,70
17,19
18,57
19,87
21,06
23,26
25,22
28
8,8
11,1
13,13
14,95
16,61
18,11
19,50
20,81
22,01
24,23
26,20
29
9,7
12,0
14,02
15,86
17,52
19,04
20,44
21,75
22,96
25,20
27,20
30
10,5
12,9
14,92
16,77
18,44
19,97
21,38
22,69
23,92
26,17
28,18
48
60
65
70
80
90
CP C.04.08:2014
Anexa E
(informativă)
Exemplu de calcul a rezistenței termice a unui nod de joncţiune
Scopul calcului este determinarea clasei nodului de joncţiune care indică „rezistența la transferul de căldură”.
Date iniţiale:
- zona de construcție, Chişinău;
- destinaţia clădirii - locativă;
- soluţia constructivă a nodului de joncţiune - conform figura E.1;
- rezistența la transferul de căldură a blocului de fereastră R o= 0,63 m2 °C/W;
- rezistența la transferul de căldură a peretelui exterior Ro = 0,97 m2 °C/W;
- temperatura de proiectare a aerului interior tint= +20 °C;
- umiditate relativă calculată a aerului interior φint = 55 %;
- temperatura de proiectare a aerului exterior text = - 32 ºC;
- condiții de umiditate al încăperilor - normale;
- zona de umiditate - normală;
- condițiile de exploatare "A";
- coeficientul de transfer termic al suprafeţei interioare αint = 8,7 W/(m2⋅˚C);
- coeficientul de transfer termic al suprafeţei interioare αext = 23 W/(m2⋅˚C);
Calculul rezistenței termice a nodului de joncţiune:
- rezistența termică Rk a nodului de joncţiune în secțiunea A-A:
Rk = 2 ⋅ 0,001 / 0,16 + 0,002 / 0,03 + 0,05 / 0,041 + 0,073 / 0,040 +0,02 / 0,76 = 3,15 m 2⋅˚C / W;
- rezistenţa la transferul de căldură a nodului de joncţiune în secţiunea A-A:
Ro = 1/8, 7 + 3.15 + 1/23 = 3.31 m 2⋅°C/W;
- rezistența termică Rk a nodului de joncţiune în secțiunea B-B:
Rk = 0,12 / 0,70 + 0,002 / 0,19 + 0,055 / 0,041 + 0,073 / 0,040 0,02 / 0,76 = 3,37 m 2⋅°C/W;
- rezistenţa la transferul de căldură a nodului de joncţiune în secţiunea B-B:
Ro = 1/8, 7 + 3.37 + 1/23 = 3,53 m 2⋅˚C/W.
Analiza rezultatelor:
Rezistenţa la transferul de căldură a nodului de joncţiune în secțiunea A-A și B-B corespund
clasei I - conform cerințelor de clasificare din tabelul 1 din ГОСТ 30971.
Rezistenţa la transferul de căldură a nodului de joncţiune depășește valoarea rezistența la transferul de căldură a blocului de fereastră de 5 ori, ceea ce îndeplineşte condiţiile din pсt.5.3.1 ГОСТ 30971.
49
CP C.04.08:2014
Figura E.1 - Soluția constructivă a nodului de joncţiune dintre blocul de fereastră din profile
PVC cu peretele monostrat de cărămidă al unei clădiri locative
Caracteristicile materialelor:
1 - zidărie din cărămizi obișnuite pe mortar de ciment-nisip, γo = 1,800 kg/m3,
λA = 0,70 W/(m⋅°C);
2 - spuma poliuretanică, γo = 40 kg/m 3, λA = 0,040 W/(m⋅°C);
3 - polistiren, γo = 40 kg/m 3, λA = 0,041 W/(m⋅°C);
4 - mortar de ciment-nisip, γo = 1,800 kg/m3, λA = 0,76 W/(m⋅°C);
5 – mastic adeziv rezistent la apă, γo = 800 kg/m 3, λA = 0,19 W/(m⋅°C);
6 - Cornier din PVC, λA = 0,17 W/(m⋅°C)
50
CP C.04.08:2014
Anexa F
(informativă)
Exemple de calcul a regimului de umiditate pentru noduri de joncţiune cu
diferite soluţii constructive
Principalele prevederi ale metodelor de calcul a regimului de umiditate ale nodurilor de joncţiune pentru condiționarea dimensională a secțiunii (dacă este necesar „desfășurata”), care include toate
materialele componente care formează nodul (figura F.1).
Dimensionarea se face în funcție de soluţia constructivă a nodului de joncţiune din premisa că
eliminarea umezelii din nod are loc pe calea cu rezistența minimă la transmiterea vaporilor de apă.
În conformitate cu СНиП 23-02 rezistenţa la transmiterea vaporilor de apă Rνr (în perimetru de
la suprafața interioară până la locul posibil de condensare) nu trebuie să fie mai mică decât rezistența
nominală de transmitere a vaporilor de apă care nu admite acumulare umidităţii în cadrul elementelor
de închidere pe perioada anuală de exploatare R νr1reg și rezistența normală la transmiterea vaporilor
de apă a condițiilor care limitează acumularea de umiditate în elementele de închidere ale clădirii pentru perioada din an, cu o medie lunară negativă a temperaturii - Rνr2reg:
Rνр1reg =
(eint −E)∙Re
vp
E− eext
,
(F.1)
unde:
eint - presiunea parțială a vaporilor de apă din aerul interior, Pa;
E - presiunea parțială a vaporilor de apă în planul unde poate avea loc o posibilă condensare în
perioada de exploatare de un an, Pa;
eext - presiunea medie parțială a vaporilor de apă din aerul exterior pe perioada de un an, Pa;
Rνpe - rezistență la transmiterea vaporilor de apă prin elementele de închidere, între suprafața
exterioară a structurii și locul posibil de condensare, m 2⋅h⋅Pa/mg.
Respectiv:
Rvp2reg =
0,0024·z0 ·(eint ·E0 )
ρw ·δw ·Δωav ·η
,
(F.2)
unde:
zo - perioada de acumulare a umidităţii, zi;
Eo - presiunea parțială a vaporilor de apă în locul posibil de condensare la temperaturi exterioare în lunile cu media lunară negativă, Pa;
ρw – densitatea materialului stratului umezit, kg/m 3;
δw – grosimea stratului umezit al elementelor de închidere ale clădirii, m;
Δω - creşterea maximă admisibilă a raportului apă/masă a materialului din stratul de umezire
în perioada de acumulare a umidităţii, %;
η – coeficient, determinat prin formula
η=
0,0024∙z0 ∙(E0 ∙eext
0 )
Re
vp
,
(F.3)
unde eoext - presiunea parțială a vaporilor de apă din aerul exterior în lunile cu temperatura medie lunară negativă, Pa.
În elementele de închidere multistrat cu termoizolație efectivă locul posibil de formare a condensului coincide cu suprafața exterioară a izolației, adică, în acest caz, suprafața exterioară a spumei.
51
CP C.04.08:2014
Anexa G
(informativă)
Soluții de proiectare ale ansamblurilor de joncţiune a blocurilor de fereastră cu
pereți exteriori pentru diferite soluţii constructive
Soluții de proiectare ale ansamblului de joncţiune dintre blocurile de ferestre din profile PVC cu
pereții exteriori ce au diferite soluții constructive care satisfac recomandările prevăzute în cap. 6 și 7
din prezentul normativ, pentru următoarele tipuri de pereți exteriori:
- pereți de cărămidă ale clădirilor nou construite din zidărie ușoară cu conexiuni flexibile;
- pereţi monostrat din cărămidă ale strat clădirilor renovate;
- pereţi din panouri monostrat din seriile 90, 97, și analog acestora;
- pereţi din panouri cu trei straturi cu rigidizare din seriile 90, 97, ОКПС, ЛенЗНИИЭП,
СПбЗНИПИ etc;
- pereţi din panouri cu trei straturi cu conexiuni flexibile;
- pereți formaţi din două straturi cu termoizolaţie de polistiren;
- pereții exteriori cu termoizolarea fațadei, de diferite tipuri;
- pereţi tip "sandwich", etc..
Pentru unele soluții constructive ale pereţilor exteriori din zidăeri ede cărămidă unistrat, este
prevăzută opţiunea de amplasare a pătrimii în partea de jos a ferestrei.
În soluţiile de proiectare pentru făţuiala glafului ferestrei și amplasarea unui strat hidroizolant exterior sunt prevăzute următoarele opțiuni:
- făţuiala cu panouri PVC;
- tencuirea cu mortare de polimeri şi ciment pe plasă metalică sau fibră de sticlă;
- făţuiala cu plăci de gipscarton pe carcase din profile metalice cu pereți subțiri sau rigle de
lemn;
- utilizarea profilelor corniere din PVC;
- instalarea benzilor izolatoare auto-expandante.
Aceste soluţii prezentate nu împiedică utilizarea altor soluții de proiectare și materiale, care respectă condiţiile de rezistenţă, durabilitate, capacitatea de rezistenţă la căldură, rezistenţă la vaporii de
apă și etanșare a ansamblurilor de joncţiune.
Soluţiile de proiectare ale ansamblurilor de joncţiune, prezentate, sunt concepute pentru a fi utilizate în regiunile climatice, cu temperatura estimată a aerului exterior până la – 39 ºC, și să ofere
condiții care să nu permită formarea condensului pe glaful ferestrei, în clădirile locative și publice (cu
temperatura interioară a aerului nu mai joasă de +20 °C și umiditate relativă nu mai mare de 55 %).
La temperaturi mai mici al aerului exterior, precum și în cazul altor soluții constructive ai pereţilor exteriori este necesar de efectuat calcule suplimentare a regimului de temperatură a ansamblurilor de joncţiune dintre blocul ferestrei şi pereții exteriori, precum și justificarea soluției de proiectare
adecvate.
Aceste soluţii sunt valabile şi pentru blocurile de fereastră cu toc extins. Refuzul de a izola glaful
ferestrei la pereții exteriori unistrat, în cazul utilizării tocului extins trebui să fie justificat de calculele
corespunzătoare ale câmpului de temperatură.
La alegerea soluţiilor de proiectare a ansamblurilor de joncţiune dintre blocurile de fereastră şi
peretele exterior, trebuie de dat preferinţă opțiunilor de montaj în care tocul ferestrei este deplasat
spre partea interioară a peretelui ( ~ la distanţa de 1/3 din grosimea peretelui de la suprafața sa exterioară), indiferent de prezența sau absența izolării eficace în grosimea peretelui.
Trebuie remarcat faptul că soluțiile de proiectare nu sunt incluse opţiunile ce includ instalarea
uşilor de balcon și de intrare. Cu toate acestea, abordările principale propuse pentru blocurile de fereastră pot fi utilizat în proiectarea și instalarea ansamblurilor de joncţiune pentru uşile de balcon şi de
intrare.
52
CP C.04.08:2014
Simboluri
1 - perete exterior;
2 - spumă de montaj;
3 - termoizolant
(polistiren
expandat sau vată minerală);
4 - termoizolant ignifug;
5 - panouri de finisaj din PVC;
6 - jgheabul ferestrei din oţel
galvanizat;
7 - pervaz;
8 - mortar de ciment-nisip;
9 - silicon
(material
de
etanşare);
10 - elemente de fixare;
11 - regletă portantă (talpă);
12 - cornier din PVC pentru
finisaj;
13 - strat de finisaj (făţuială);
14 - astereală (grătar) de şipci;
15 - profil de bază din PVC;
16 - material etanșant rezistent
la intemperii;
17 - profil de bază.
NOTE:
1. Valorile din paranteze se referă la grosimea peretelui de 350 mm.
2. Dacă faţada pereţilor exteriori este termoizolată, atunci nu este nevoie de o
izolare suplimentară a glafului ferestrelor.
Figura G1a - Ansamblu de montaj a blocurilor de fereastră în deschiderile din peretele cu fațada termoizolată și făţuiala clădirii cu mortar din polimeri şi ciment la finisarea glafului ferestrei cu panourilor din PVC
Figura G1b - Metode de fixare a elementelor în parte
53
CP C.04.08:2014
NOTE:
1. La finisarea glafului de fereastră cu plăci de gips carton este necesar de a se instala
suplimentar un strat ca barieră de vapori.
2. Ca strat suplimentar de termoizolare a glafului ferestrelor poate fi utilizată spuma de
poliuretan sau alt izolant eficient.
Simboluri
1 - panou de perete;
2 - spumă de montaj;
3 - termoizolant (polistiren
expandat sau vată minerală rigidă);
4 - etanş sau bandă de
izolare
autoexpandantă;
5 - panouri de finisaj din
PVC;
6 - termoizolantul panoului
de perete;
7 - jgheabul ferestrei din
oţel galvanizat;
8 - pervaz;
9 - mortar de ciment-nisip;
10 - silicon (material de
etanşare);
11 - elemente de fixare;
12 - regletă portantă (talpă);
13 - cornier din PVC pentru finisaj;
14 – profil cornier din PVC;
15 - profil de bază din
PVC;
16 - şipcă de lemn antiseptic;
17 - material
etanșant
rezistent la intemperii;
18 - dop de lemn;
19 - profil de bază
Figura G2a - Ansamblurile de montaj a blocurilor de fereastră în golurile din panourile cu trei straturi
cu conexiuni flexibile, la finisarea glafului cu panouri din PVC
Figura G2b - Metode de fixare a elementelor în parte
54
CP C.04.08:2014
NOTE:
1. La finisarea glafului de fereastră cu plăci de gips carton este necesar de a
se instala suplimentar un strat ca barieră de vapori.
Simboluri
1 - panou de perete;
2 - spumă de montaj;
3 - termoizolant (polistiren expandat
sau vată minerală);
4 - etanşant sau bandă izolantă autodilatantă;
5 - panouri de finisaj din PVC;
6 - termoizolantul panoului de perete;
7 - jgheabul ferestrei din oţel galvanizat;
8 - pervaz;
9 - mortar de ciment-nisip;
10 - silicon (material de etanşare);
11 - elemente de fixare;
12 - regletă portantă (talpă);
13 - cornier din PVC pentru finisaj;
14 - profil cornier din PVC;
15 - profil de bază din PVC;
16 - şipcă de lemn antiseptic;
17 - material etanșant rezistent la
intemperii;
18 - profil de bază
2. Ca strat suplimentar de termoizolare a glafului ferestrelor poate fi utilizată
spuma de poliuretan sau alt izolant eficient.
Figura G3a - Ansamblurile de montaj a blocurilor de fereastră în golurile din panourile cu trei straturi
cu conexiuni rigide, la finisarea glafului cu panouri din PVC
Figura G3b - Metode de fixare a elementelor în parte
55
CP C.04.08:2014
Simboluri
1 - panou de perete;
2 - spumă de montaj;
3 - termoizolantul glafului ferestrei (polistiren expandat sau
plăci rigide de vată minerală);
4 - bandă
izolantă
autoexpandantă;
5 - panouri de finisaj din PVC
expandat sau gipscarton;
6 - barieră de vapori (strat din
folie de polietilenă);
7 - jgheabul ferestrei din oţel
galvanizat;
8 - pervaz;
9 - mortar de ciment-nisip;
10 - silicon
(material
de
etanşare);
11 - elemente de fixare;
12 - regletă portantă (talpă);
13 - cornier din PVC pentru
NOTE:
finisaj;
1. La fățuiala glafului ferestrei cu panouri de PVC nu este nevoie de a aşterne un 14 - profil de bază din PVC;
15 - şnur sau garnitură elastică;
strat suplimentar de barieră de vapori.
16 - profil de bază.
2. În calitate de strat termoizolant suplimentar a glafului ferestrei poate fi utilizat
polistiren expandat, spuma de poliuretan, sau orice alt izolant eficient.
3. Stratul termoizolant suplimentar al glafului ferestrei se fixează de perete cu un
mastic hidrofug sau spumă de montaj.
Figura G4a - Ansamblu de montaj a blocurilor de fereastră în deschiderile din panourile de perete monostrat la făţuiala glafului cu panouri din spumă PVC sau plăci de gipscarton pe perimetru și la
utilizarea benzilor izolatoare auto-dilatante
Figura G4b - Metode de fixare a elementelor în parte
56
CP C.04.08:2014
NOTE:
1. La alcătuirea ferestrelor din profile PVC în pereți monostrat din cărămidă este
necesară termoizolarea suplimentară a glafului ferestrei.
Simboluri
1 - perete exterior;
2 - spumă de montaj;
3 - element de intercalare calorifug din polistiren expandat
sau plăci rigide de vată minerală;
4 - profil cornier;
5 - plasă de armare/consolidare;
6 - elemente de fixare;
7 - jgheabul ferestrei;
8 - pervaz;
9 - mortar de ciment-nisip;
10 - silicon (material etanşant);
11 - membrul de fixare;
12 - regletă portantă (talpă);
13 - mastic adeziv (spuma de
montaj);
14 - bandă, barieră de vapori;
15 - material etanșant rezistent la
intemperii;
16 - profil de bază
2. La tencuirea glafului cu mortar de ciment-nisip utilizând o plasă de armare/consolidare d = 2 mm cu pasul de 100 mm. Plasa trebuie fixată de perete cu
ajutorul diblurilor.
3. La tencuirea glafului cu mortar de ciment-nisip, nu este nevoie de un strat
suplimentar de barieră de vapori (instalarea benzilor ca bariere de vapori) a ansamblului de joncțiune.
Figura G5a - Ansamblul de joncţiune a blocului de fereastră în golurile din pereţii monostrat din cărămidă la tencuirea glafului ferestrei cu mortar de ciment–nisip şi utilizarea profilului cornier
Figura G5b - Metode de fixare a elementelor în parte
57
CP C.04.08:2014
Traducerea autentică a prezentului cod practic în limba rusă
Начало перевода
1 Назначение и область применения
1.1 Настоящий Строительный Кодекс (далее Кодекс) документ включает общие принципы, порядок выполнения работ и конструктивные особенности монтажа теплоизолирующих столярных систем в ограждающих конструкции здания различного конструктивного решения.
1.2 Положения Кодекса распространяется на всех экономических агентов, которые производят, распространяют, обрабатывают или устанавливают материалы, элементы, аксессуары
или продукцию, которые вносят вклад в изолирующих столярных системах, от отечественного
или импортного.
1.3 Кодекс распространяется на отапливаемые существующие и строящиеся здания
гражданского назначения.
1.4 Кодекс определяет, как и последовательность выполнения измерений оконных проемов, обоснования и выбор конструктивного решения узлов примыкания изолирующих столярных систем и оконного проема, установки, монтаж и крепление столярных систем, герметизацию монтажных зазоров, теплоизоляцию косяков, оценку качества выполненных работ и параметров микроклимата помещения.
1.5 Кодекс не распространяется на изолирующие столярные системы, используемые на
чердаках, раздвижных оконных системах, а также для специальных систем с целью защиты от
пожара, кражи, безопасность от взрывов и т. д., а также на продукцию, используемую в неотапливаемых помещениях.
1.6 Некоторые положения Кодекса могут быть использованы для проектирования монтажных швов витражей и других структур фасад, а также для комбинация блоков окон.
2 Нормативные ссылки
NCM E.04.01-06
Protecţia termică a clădirilor
ГОСТ 427-75
Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 7502-98
Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 23166-99
Блоки оконные. Общие технические условия
ГОСТ 26433.0-85
Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения
ГОСТ 26433.1-89
Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ 26433.2-94
Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений
ГОСТ 30674-99
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия
ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.
Общие технические условия
СНиП 03.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
СНиП 23-02-2003
Тепловая защита зданий
58
CP C.04.08:2014
3 Основные термины и их определения
3.1 Оконный проем - Проем в стене или кровле для монтажа одного или нескольких
оконных блоков.
3.2 Оконный блок - Светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного
освещения помещений, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий;
оконный блок состоит из сборочных единиц: коробки и створчатых элементов, встроенных систем проветривания и может включать в себя ряд дополнительных элементов: жалюзи, ставни
и пр.
3.3 Балконный дверной блок - Светопрозрачная конструкция, предназначенная для
обеспечения сообщения внутреннего помещения с балконом (лоджией), естественного освещения помещения и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.
3.4 Узел примыкания оконного блока к стеновому проему - Конструктивная система,
обеспечивающая сопряжение оконного проема (в том числе элементов наружного и внутреннего откосов) с коробкой оконного блока, включающая в себя монтажный шов, подоконную доску,
слив, а также облицовочные и крепежные детали.
3.5 Монтажный зазор - Пространство между поверхностью стенового проема и коробкой
оконного (дверного) блока.
3.6 Монтажный шов - Элемент узла примыкания, представляющий комбинацию различных изоляционных материалов, используемых для заполнения монтажного зазора и обладающих заданными характеристиками; монтажный шов состоит из нескольких основных слоев, которые подразделяют по функциональному назначению: наружный – водоизоляционный; центральный – теплоизоляционный; внутренний – пароизоляционный.
3.7 Принудительно эксплуатационная воздействия на монтажный шов - действие,
которое происходит в результате смещения между оконной рамой и оконным проемом при изменения линейных размеров при воздействие температуры, влажности и других, а также при
усадки здании.
3.8 Прочность на изгиб монтажного шова - монтажные совместного способность сохранять характеристики, предписанные линейных размеров в игре, чтобы изменить результат
действия операции сборки.
3.9 Теплопередача - Перенос теплоты через ограждающую конструкцию от среды с более высокой температурой к среде с более низкой температурой.
3.10 Сопротивление теплопередаче, Ro - Показатель, характеризующий способность
ограждающей конструкции сопротивляться передаче тепла из помещения, которое ограждает
данная конструкция, в окружающую среду (м2 · оС/Вт).
3.11 Коэффициент теплопередачи, k - Показатель, характеризующий способность
ограждающей конструкции передавать тепло из помещения в окружающую среду (величина,
обратная сопротивлению теплопередаче).
3.12 Коэффициент теплопроводности - материала,  - Показатель, характеризующий
способность материала проводить тепло; различают коэффициент теплопроводности материалов в абсолютно сухом состоянии λо, в условиях эксплуатации «А» и «B» - λА, λB.
3.13 Диффузия водяного пара - Перенос водяного пара через конструкцию или ее отдельные слои посредством перемещения отдельных молекул водяного пара вследствие разности парциальных давлений в наружном и внутреннем воздухе.
3.14 Сопротивление паропроницанию, Rνр - Показатель, характеризующий способность
ограждающей конструкции или ее отдельного слоя сопротивляться прохождению водяного пара
(м2⋅ч⋅Па/кг).
59
CP C.04.08:2014
3.15 Коэффициент паропроницаемости, μ - Показатель, характеризующий способность
материала пропускать водяной пар (мг/м⋅ч⋅Па).
3.16 Относительная влажность воздуха, ϕ - Показатель, характеризующий степень
насыщения воздуха водяным паром (определяется как отношение парциального давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к давлению насыщенного водяного пара при той же температуре (%).
3.17 Температура точки росы, td - Температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе, достигает состояния полного насыщения и начинает выпадать в виде капелек
конденсата или тумана (oС⋅сут.).
3.18 Воздухообмен помещений, L - Процесс замены загрязненного воздуха помещений
свежим атмосферным воздухом; измеряется в физических показателях, характеризующих расход подаваемого (приточного) или удаляемого (вытяжного) воздуха, или в относительных показателях – кратностью воздухообмена n (м3/ч 1/чел).
3.19 Водопроницаемость, ΔΡ - Свойство ограждающей конструкции (монтажного шва)
пропускать дождевую воду при определенной разности давления воздуха на ее наружной и
внутренней поверхностях (Па).
3.20 Звукоизоляция RAtran - Способность ограждающей конструкции препятствовать прохождению воздушного (или ударного) шума; для оценки звукоизоляции светопрозрачных конструкций используется показатель изоляции воздушного шума потока городского транспорта
RАtran (дБА).
3.21 Деформационная устойчивость монтажного шва, ϕ - Способность монтажного
шва сохранять заданные характеристики при изменении линейных размеров монтажного зазора
в результате различных эксплуатационных воздействий (%).
3.22 Общий коэффициент пропускания света оконного блока - τ0 - Показатель (коэффициент), характеризующий способность оконного блока пропускать в помещение световой
поток; численно равен отношению светового потока, прошедшего через изделие к световому
потоку, упавшему на него.
3.23 Долговечность - Характеристика (параметр) изделий, определяющая их способность сохранять эксплуатационные качества в течение заданного срока, подтвержденная результатами лабораторных испытаний и выражаемая в условных годах эксплуатации (срока
службы) (усл. лет).
4 Общие указания по порядку проведения работ
4.1 Монтаж оконных блоков должен выполняться специализированными организациями,
имеющими соответствующие лицензии на производство строительно-монтажных работ в соответствии с технологической и конструкторской документацией.
4.2 В общем случае процесс изготовления и монтажа оконных блоков в стеновых проемах
строящегося или реконструируемого здания должен соответствовать требованиям CP C.04.08 и
включать следующие операции:
- проведение обмерных работ на объекте (см. глава 5);
- выбор (разработку) конструктивного решения узлов примыканий оконного блока к стеновым проемам (см. глава 6);
- изготовление и доставку оконного блока, комплектующих материалов на объект (в соответствии со спецификациями производителя);
- демонтаж старых оконных блоков (если они существуют) и приготовление оконных проемов;
60
CP C.04.08:2014
- подготовку оконного проема (согласно ГОСТ 30971);
- установку и крепление оконного блока (см. глава 7);
- устройство монтажных швов;
- отделку узлов примыканий оконного блока к стеновому проему (см. глава 7);
- регулировку фурнитуры и навесных элементов;
- контроль качества выполненных работ, и сдача работы заказчику.
При необходимости вышеперечисленные работы могут дополняться:
- оценкой работоспособности систем отопления и вентиляции здания в целом или его отдельных помещений;
- установкой приточных вентиляционных устройств;
- установкой дополнительных элементов: жалюзи, москитных сеток, ставень и пр.
4.3 Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки работы,
оформленным в установленном порядке.
4.4 При строительстве (реконструкции) здания монтаж оконных блоков должен производиться после сдачи здания или его части под монтаж по акту сдачи–приемки оконных проемов.
При ремонте или замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях монтажные работы могут проводиться по согласованию с заказчиком без оформления акта приемки-сдачи
оконных проемов в порядке, обеспечивающем соблюдение требований данного руководства с
учетом конкретных условий эксплуатации объекта.
4.5 При необходимости (в соответствии с условиями договора) отдельные операции по
монтажу оконных блоков могут не производиться (например, отделка узлов примыканий оконного блока к стеновым проемам, утепление оконных откосов и т.п.). В этом случае перечень выполняемых работ, ответственность исполнителя и заказчика (гарантийные обязательства)
должны быть оговорены в договоре на выполнение монтажных работ отдельным пунктом.
4.6 При производстве работ по монтажу оконных блоков, а также при хранении изоляционных и других материалов, должны соблюдаться требования строительных норм и правил по
технике безопасности в строительстве, правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и стандартов ССБТ (система стандартов безопасности труда).
4.7 При производстве работ в зимних условиях (при низких температурах наружного воздуха) с наружной стороны оконного проема возможна установка тепляка (деревянного каркаса,
обшитого полиэтиленовой пленкой).
5 Проведение обмерных работ
5.1 Требования к измерительному инструменту
5.1.1 Проведение обмерных работ на строительной площадке регламентируется
ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1, ГОСТ 26433.2.
5.1.2 Обмерные работы оконных проемов рекомендуется производить с помощью следующих инструментов и приспособлений:
- рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502 или электронная рулетка;
- линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427;
- отвес с осевым кончиком;
- строительный уровень;
61
CP C.04.08:2014
- нивелир или водяной уровень (при необходимости теодолит);
- стамеска;
- небольшой молоток;
- пассатижи;
- ручка, карандаш, резинка, бланки «листа обмера».
При необходимости оценки параметров внутреннего воздуха помещений (температуры,
относительной влажности и скорости движения воздуха) рекомендуется использовать:
- психрометр;
- крыльчатый анемометр.
5.1.3 Измерительные инструменты и приборы, применяемые при проведении обмерных
работ, должны быть поварены и аттестованы в установленном порядке.
5.2 Измеряемые показатели, допуски
5.2.1 При проведении обмерных работ на строительном объекте измеряются следующие
показатели:
- геометрические размеры оконных проемов (ширина, высота, диагонали оконных проемов;
- толщина наружной стены;
- размеры оконных четвертей (при их наличии);
- вертикальность боковых поверхностей оконных проемов; при наличии четвертей – вертикальность четвертей;
- горизонтальность поверхностей оконных проемов;
- при наличии в одной комнате нескольких оконных проемов – расстояние метровой отметки (метрового репера) до низа оконного проема.
Кроме того, при проведении обмерных работ определяются:
- конструктивное исполнение наружных стен (толщины и материал отдельных конструктивных слоев, наличие закладных деталей для крепления оконных коробок, конструктивное
решение оконных перемычек, состояние поверхностей оконных проемов, наличие и размеры
ниш для отопительных приборов);
- количество оконных проемов в одном помещении (необходимо для обеспечения установки оконных блоков на одном уровне);
- при необходимости - температура и относительная влажность внутреннего воздуха, работоспособность системы вентиляции (при проведении обмерных работ в зимний и весеннеосенний периоды года).
Схемы замеров отдельных элементов оконных проемов приведены на рис.5.1 – рис.5.4.
62
CP C.04.08:2014
Рисунок 5.1 - Схема замеров оконного проема прямоугольной конфигурации в наружной
стене без четвертей
Рисунок 5.2 - Схема замеров оконного проема прямоугольной конфигурации в наружной
стене с четвертями
63
CP C.04.08:2014
Рисунок 5.3 - Схема замеров проема балконной двери прямоугольной конфигурации в наружной стене с четвертями
Рисунок 5.4 - Схема замеров проема трапециевидных окон и арки в наружной стены
5.2.2 Рекомендуемая последовательность обмерных работ:
- составляется общая схема квартиры (помещения) с нумерацией оконных проемов, указанием назначения помещений, их ориентации по сторонам света; отмечается этажность здания и номер этажа, на котором расположены обмеряемые проемы, почтовый адрес и реквизиты
заказчика; при необходимости составляются поэтажные планы с указанием оконных проемов на
каждом этаже и их нумерацией;
- визуальным осмотром определяется конструктивное решение стены (однослойная, многослойная, с фасадной теплоизоляцией и т.п.), состояние поверхностей оконных откосов; при
наличии проектной документации – производится сопоставление фактического исполнения с
проектным решением; при наличии отклонений от проектного решения составляется ведомость
отклонений;
64
CP C.04.08:2014
- с помощью измерительных средств (рулетки, линейки) определяются геометрические
размеры оконного проема (ширина, высота, толщина наружной стены и ее отдельных слоев,
размеры оконных четвертей), расстояние от пола до низа оконного проема и пр. (см. рис.5.1 –
рис.5.4); в эксплуатируемых помещениях (при не демонтированных старых оконных блоках)
рекомендуется тупой стамеской отбить край штукатурки или снять деревянный наличник и
уточнить размеры четверти и монтажных зазоров;
- с помощью отвеса или строительного уровня определяются отклонения боковых поверхностей оконного проема от вертикали; при наличии четвертей - отклонения боковых поверхностей четвертей от вертикали; отклонения стены или четвертей от плоскости оконного
проема;
- с помощью строительного уровня измеряются отклонения горизонтальных поверхностей
оконного проема;
- при наличии в помещении двух и более оконных проемов с помощью нивелира или гидравлического уровня на поверхность простенков выносится метровая отметка (МР – метровый
репер, см. рисунки 5.1 – 5.4) и определяется высотная отметка низа и (или) верха проемов.
5.2.3 При проведении обмерных работ с заказчиком уточняются и согласовываются (при
необходимости):
- серия профилей, из которых будет изготавливаться оконный блок;
- предполагаемая конфигурация оконных переплетов;
- цвет профилей;
- конструктивное решение стеклопакетов;
- материал и цвет подоконника, оконного слива;
- место размещения оконного блока и размеры подоконника;
- материал и конструктивное решение узлов примыканий;
- результаты замеров заносятся в бланк обмеров оконных проемов.
- материал и конструктивное решение отделки оконных откосов.
Результаты согласования заносятся в бланк обмера оконных проемов.
5.2.4 Размеры и конфигурация оконных проемов вновь строящихся или реконструируемых зданий должны соответствовать проектной документации.
Согласно ГОСТ 30971 рекомендуемые предельные отклонения оконных проемов от номинальных размеров, установленных в проектной документации, составляют (см. табл.5.1):
Таблица 5.1 - Предельные отклонения оконных проемов от номинальных размеров *
Проверяемые параметры
Предельные отклонения
Высота проемов
Не более +15 мм
Ширина проемов
Не более +15 мм
Отклонения поверхностей оконных проемов от
вертикали и горизонтали
4 мм на 1 м длины проема, но не более 8 мм
на всю высоту
* выдержка из ГОСТ 30971
Предельные отклонения и допуски на размеры простенков, отклонения стен от вертикали,
отклонения от толщины стен устанавливаются в зависимости от вида материала наружных стен,
технологии их возведения и регламентируются соответствующими строительными нормами и
65
CP C.04.08:2014
правилами. Предельные отклонения от проектных размеров для некоторых конструкций в соответствии со СНиП 3.03.01 представлены в табл. 5.2 и 5.3.
Таблица 5.2 - Предельные отклонения от проектных размеров каменных конструкций *
Проверяемые параметры
Толщина стен
Ширина проемов
Ширина простенков
Смещение вертикальных осей оконных
проемов от вертикали
Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали на один этаж
Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м
Предельные отклонения, мм
из кирпича, керамических и
из бута и бутобеприродных камней пратона
вильной формы, крупных
блоков
± 15
± 20
+ 15
+ 20
 15
 20
20
20
10
20
±5

* выдержка из СНиП 3.03.01
Таблица 5.3 - Предельные отклонения от проектных размеров бетонных конструкций* (монолитное бетонирование)
Проверяемые параметры
Размер поперечного сечения элементов
Отклонения поверхностей от вертикали на всю высоту конструкции
Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей
Предельные отклонения, мм
+6
3
10
±5
* выдержка из СНиП 3.03.01
При несоответствии измеренных показателей требованиям нормативной документации,
необходимо обсуждение с заказчиком мероприятий по устранению отмеченных отклонений,
вплоть до приемки оконных проемов к монтажу по акту приемки-сдачи с указанием отмеченных
дефектов.
5.2.5 Размеры и конфигурация оконных проемов эксплуатируемых зданий при замене
оконных блоков принимаются по факту. Необходимость дополнительной подготовки оконного
проема к монтажу при его несоответствии требованиям ГОСТ 30971 (см. табл.5.1), в каждом
конкретном случае определяется по согласованию с заказчиком и оговаривается в договоре на
изготовление и монтаж оконного блока.
5.2.6 При новом строительстве или реконструкции здания архитектурный рисунок оконных
блоков (конфигурация, пропорции габаритных размеров и полей остекления) должен соответствовать рабочей проектной документации.
При замене оконных блоков в отдельной квартире конфигурация оконных блоков и цвет
профилей с наружной стороны окна должны соответствовать общему архитектурному облику
здания.
При отступлении от проектных решений или несоответствии оконных блоков общему архитектурному облику здания заказ на изготовление должен сопровождаться актом согласования
отступлений, подписанным заказчиком.
5.2.7. Результаты обмеров заносят в бланк обмеров оконных проемов, (приложение B) в
котором дополнительно указывают:
66
CP C.04.08:2014
- дату проведения обмеров;
- Ф.И.О. лица, производившего обмеры;
- при необходимости – результаты замеров температуры и относительной влажности
воздуха в отдельных помещениях, результаты оценки производительности системы вентиляции.
5.3 Определение требуемых размеров оконных блоков
5.3.1 Размеры оконных блоков определяются на основании результатов обмеров с учетом проектного решения узлов примыканий оконного блока к стене и размеров монтажных зазоров, рекомендуемых ГОСТ 30971 (табл.5.4).
Таблица 5.4 - Рекомендуемые размеры монтажных зазоров (с учетом допустимых предельных
отклонений) при монтаже оконных блоков*
Характеристика оконного
блока
Оконные блоки из ПВХпрофилей белого цвета при
размере стороны до 2000 мм
Размеры монтажных зазоров **, мм
Оконные блоки из ПВХ профилей при размере стороны
от 2000 до 3500 мм, а также
из профилей других цветов
* Выдержка из ГОСТ 30971.
** При дополнительном утеплении оконного проема термовкладышами из пенополистирола или
других материалов, размер монтажного зазора может быть увеличен до 60-65 мм.
5.3.2 При устройстве оконных блоков в проемах без четвертей (см. рисунок 5.1) размеры
оконного блока определяются с учетом минимальных зазоров между поверхностью стены и
оконным блоком - Δmin. При этом размеры оконного блока по высоте рассчитываются с учетом
толщины подоконника - δp и минимальных зазоров между поверхностью стены и оконным блоком.
В качестве определяющих размеров оконного проема принимаются наименьшие значения из измеренных - bmin и hmin.
Номинальные размеры оконного блока рассчитываются по формулам
Lnom = bmin – 2  1;
Hnom = hmin – 2  1 – p,
где Δ1 – величина монтажного зазора между торцом оконной коробки и поверхностью
стены, мм.
67
CP C.04.08:2014
Рисунок 5.5 - Схема определения размеров оконных блоков в проемах наружных стен без
четвертей
В общем случае величина Δ1 принимается равной Δmin (рекомендуется Δmin = 25 мм). При
необходимости утепления оконных откосов (см. разд. 6 данного норматива) величина зазоров
между поверхностью стены и оконных проемов Δ1 может быть увеличена на толщину термовкладыша.
При использовании подставочного профиля высотой δs.p. размеры оконного блока по высоте рассчитываются с учетом подставочного профиля и минимальных зазоров между поверхностью стены и оконным проемом
Hnom = hmin – 2  1 – s.p.,
Размеры оконного блока для изготовления определяются с учетом допустимых отклонений его габаритных размеров от номинальных значений (согласно ГОСТ 30674 предельные
отклонения от номинальных габаритных размеров оконных блоков из ПВХ-профилей допускаются - в сторону увеличения +2,0 мм, в сторону уменьшения – 1,0 мм):
68
CP C.04.08:2014
Lex. = Lnom. – 2,0 mm;
Hex. = Hnom. – 2,0 mm.
5.3.3 При устройстве оконных блоков в проемах наружных стен с четвертями (см. рис.5.2,
рис.5.3) размеры оконного блока определяются с учетом обеспечения минимальных зазоров
между поверхностью стены и оконным блоком - Δmin и рекомендуемых размеров заведения
оконной коробки за четверть стены - Δ2 (см. рекомендуемая величина Δ2 производителем используемых ПВХ-профилей).
В качестве определяющих размеров оконного проема принимаются наименьшие значения из измеренных - bmin, hmin, m1, m2.
В том случае, если ширина четверти достаточна для того, чтобы обеспечить минимальный зазор Δmin при заведении оконной коробки за четверть на величину Δ2 (т.е. m1 ≥ Δmin+Δ2; m2
≥Δmin+Δ2), то номинальные размеры оконного блока рассчитываются по формулам:
Lnom = bmin + 2  2;
Hnom = hmin – min – p + 2.
Размеры оконного блока для изготовления определяются с учетом допустимых отклонений его габаритных размеров от номинальных значений:
L = Lnom – 2 mm;
H = Hnom – 2,0 mm.
В том случае, если ширина четверти недостаточна для того, чтобы обеспечить минимальный зазор Δmin при заведении оконной коробки за четверть на величину Δ 2 (т.е. m1 <
Δmin+Δ2; m2 <Δmin+Δ2), то номинальные размеры оконного блока рассчитываются из условий
обеспечения минимальных зазоров:
Lnom = bmin + m1 + m2 – 2  min;
Hnom = hmin + m3 – min – p.
Размеры оконного блока для изготовления, также как и в предыдущих случаях, определяются с учетом допустимых отклонений габаритных размеров от номинальных значений:
Lex. = Lnom – 2 mm;
Hex. = Hnom – 2 mm.
69
CP C.04.08:2014
Вариант 1
Вариант 2
Рисунок 5.6 - Схема определения размеров оконных блоков в проемах наружных стен с четвертями: вариант 1 – при расположении подоконника под оконной коробкой; вариант 2 - при
примыкании подоконника к оконной коробке
При величине зазоров Δ1 > 55-60 мм рекомендуется установка в монтажные зазоры термовкладышей – для уменьшения расхода монтажной пены (см. раздел 7).
5.3.4 В случае расположения в одном помещении нескольких оконных блоков при определении их размеров необходимо учитывать результаты замеров расстояния от уровня пола до
низа оконного проема.
Оконные блоки в одном помещении должны располагаться на одном уровне. С этой целью, с помощью нивелира или гидравлического уровня на поверхность простенков выносится
отметка +1,0 м, проверяется расположение (отметка) низа оконных проемов; при необходимости, производится корректировка номинальных размеров оконных блоков (рисунок 5.7 а).
70
CP C.04.08:2014
a
Рисунок 5.7 - Схема определения размеров оконных блоков:
а – в помещениях с несколькими оконными
проемами; b - с балконными дверями
b
5.4 Оценка температуры, относительной влажности воздуха помещений и
работоспособности системы вентиляции
5.4.1 При проведении обмеров в эксплуатируемых зданиях в зимний или осенне-весенний
периоды года возможна оценка параметров микроклимата помещений (температуры и относительной влажности внутреннего воздуха) и работоспособности системы вентиляции посредством инструментальных замеров.
Цель замеров – определение фактических параметров внутреннего воздуха помещений и
прогнозирование условий их эксплуатации после замены оконных блоков.
Проведение замеров рекомендуется проводить в помещениях верхних этажей многоэтажных зданий, а также при наличии признаков повышенной влажности воздуха (конденсат на
остеклении оконных блоков, плесень или следы конденсата на поверхности ограждающих конструкций) или отсутствии вытяжных вентиляционных каналов.
Допустимые значения температуры и относительной влажности внутреннего воздуха в
ряде помещений жилых и общественных зданий представлены в приложении А.
5.4.2 Замеры температуры и относительной влажности внутреннего воздуха должны производиться в центре помещения на расстоянии 1,5 м от уровня пола с помощью психрометра
или других приборов, поверенных в установленном порядке.
Результаты замеров заносятся в обмерочную ведомость. При проведении замеров обязательно фиксируют температуру наружного воздуха.
5.4.3 Оценка работоспособности системы вентиляции может производиться с помощью
крыльчатого анемометра - по результатам замеров скорости движения воздуха в вентиляционных каналах, располагаемых на кухне, в санузлах и кладовых. Методика проведения замеров и
обработки их результатов приведена в приложении B.
71
CP C.04.08:2014
Нормативные значения требуемого воздухообмена для ряда помещений жилых и общественных зданий приведены в приложении C.
5.4.4 Наиболее вероятные причины несоответствия фактических (измеренных) параметров допустимым значениям – неудовлетворительная работа систем отопления и (или) вентиляции: низкая температура теплоносителя, недостаточная площадь отопительных приборов, недостаточные теплозащитные качества или низкая воздухопроницаемость ограждающих конструкций, отсутствие или загрязнение вентиляционных каналов, установка в вентканалах вышеи нижерасположенных этажей вентиляторов, разгерметизация сборных каналов на чердаке и
др. Установка и последующая эксплуатация оконных блоков из ПВХ-профилей при неудовлетворительно работающих системах отопления и вентиляции может привести к негативным последствиям - повышению относительной влажности внутреннего воздуха помещений, выпадению конденсата на остеклении и профилях, повреждению отделки оконных откосов.
При отсутствии возможности исправления отмеченных нарушений, их перечень указывается в договоре. При сдаче в эксплуатацию смонтированного окна соответствующая
отметка делается в гарантийных обязательствах.
6 Физико-технические основы конструирования узлов примыкания
оконных блоков к стеновым проемам
6.1 Требования к узлам примыканий оконных блоков и стеновым проемам
6.1.1 Оконные блоки и узлы их примыканий к стеновым проемам, наряду с другими
ограждающими конструкциями, воспринимают ряд силовых и не силовых воздействий: атмосферных (температура, дождь, снег, град, ветер, солнечная радиация и пр.), звуковых (воздушный шум городского транспорта, шум дождя и пр.), температурных и влажностных воздействий
внутренней среды помещений, усилий от собственного веса и эксплуатационных нагрузок.
Узлы примыканий оконного блока к стеновому проему являются наиболее сложными и
ответственными элементами ограждающих конструкций и должны с одной стороны обеспечивать требуемые эксплуатационные показатели (сопротивление теплопередаче, воздухо-, водопроницаемость, звукоизоляция и пр.), с другой стороны – воспринимать деформации оконного
блока и наружной стены без нарушения этих показателей в течение продолжительного времени.
Общая схема этих воздействий представлена на рис.6.1
Рисунок 6.1 - Принципиальная схема эксплуатационных воздействий на оконный блок и узлы
его примыкания к стеновым проемам
72
CP C.04.08:2014
6.1.2 Требования к узлам примыканий оконных блоков к стеновым проемам включают ряд
требований к монтажному шву и его отдельным элементам, согласно ГОСТ 30971, и узлу примыкания в целом, как элементу ограждающих конструкций, согласно NCM E.04.01.
Основные показатели, по которым производится классификация монтажных швов, включают: сопротивление теплопередаче; воздухопроницаемость; водопроницаемость; деформационная устойчивость; звукоизоляция; паропроницаемость (классификационными признаками по
показателю паропроницаемости являются: величина и соотношение значений сопротивления
паропроницанию слоев (материалов) монтажного шва; величина приращения расчетного массового отношения влаги в материале центрального слоя шва за период влагонакопления).
Требования к пароизоляции монтажных швов и их значения устанавливаются в проектной
и конструкторской документации на конкретные строительные объекты. Сводный перечень требований, предъявляемых к монтажным швам и их отдельным слоям приведен в таблице 6.1.
Значения классификационных показателей монтажных швов согласно ГОСТ 30971 представлены в таблице 6.2.
6.1.3 Требуемый класс монтажного шва по показателям сопротивления теплопередаче,
воздухо-, и водопроницаемости, звукоизоляции, деформационной устойчивости, паропроницаемости устанавливают в рабочей документации на узлы примыканий оконных блоков к стеновым проемам – в зависимости от назначения помещений, района строительства и соответствующих показателей оконных блоков.
6.1.4 Фактические значения показателей определяют на основании испытаний (расчетов)
соответствующих конструктивных решений монтажных швов (узлов примыканий).
Таблица 6.1 - Требования ГОСТ 30971 к монтажным швам и их отдельным слоям
Наименование характеристик
Сопротивление теплопередаче,
м2·°С/Вт
Требуемая величина
Обеспечение температуры
внутренней поверхности
оконного откоса не ниже
требуемой в нормативах.
Воздухопроницаемость при ∆Р=
Не ниже аналогичного зна100 Па, м3 /(ч·м)
чения для применяемых
оконных блоков
Водопроницаемость (предел воНе ниже аналогичного знадонепроницаемости), Па
чения для применяемых
оконных блоков
Звукоизоляция, дБА
Не ниже аналогичного значения для применяемых
оконных блоков
Требования к наружному водоизоляционному слою
Водопроницаемость (предел во- Устанавливается в проектдонепроницаемости при расчет- ной документации
ном перепаде давлений), Па
Сопротивление отслаиванию (ад- Не менее 0,3
гезионная прочность) ленточных и
пленочных материалов, кгс/см
Прочность сцепления герметиков, Не менее 0,1
МПа (кгс/см2)
(1,0)
Устойчивость к воздействию эксплуатационных температур, оС:
- для швов обычного исполнения
От –35 до +70
- для швов морозостойкого исполнения
Ниже –36 до +70
73
Примечания
Согласно NCM E.04.01 – не
ниже температуры «точки
росы»
Зависит от района строительства
Нижний предел температур,
подтвержденный результатами испытаний, указывают
в паспорте на материал
наружного слоя
CP C.04.08:2014
Таблица 6.1 (продолжение)
Наименование характеристик
Требуемая величина
Примечания
Стойкость к УФО (суммарная доза
облучения лицевых поверхностей),
ГДж/м2
Не менее 5,0
Определяется при проведении испытаний
Сопротивление паропрницанию,
м2⋅ч⋅Па/мг
Не более 0,25
Не должен препятствовать
удалению влаги из центрального слоя
Требования к центральному слою
Обеспечение сопротивление теплопередаче монтажного шва, м2⋅°С/Вт
В диапазоне значений
этого показателя для
стены и оконного блока,
превышая значение Rопр
оконного блока не менее
чем в два раза
Сопротивление паропрницанию,
м2⋅ч⋅Па/кг
В диапазоне значений
этого показателя для
наружного и внутреннего
слоев
Адгезионная прочность сцепления
монтажных пенных утеплителей с
поверхностью оконных проемов и
оконными коробками, МПа (кгс/см2)
Не менее 0,1
(1,0)
Водопоглощение пенных утеплителей при полном погружении за
24 часа, % по массе
Не более 3%
Требования к внутреннему слою
Сопротивление паропроницанию,
м2⋅ч⋅Па/мг
Не ниже сопротивления
паропроницанию центрального слоя и не менее 2,0
Не должен препятствовать
удалению влаги из центрального слоя
Сопротивление отслаиванию (адгезионная прочность) ленточных и
планочных материалов, кгс/см
Не менее 0,3
Должны быть уложены
непрерывно, без пропусков,
разрывов и непроклеенных
участков
Прочность сцепления герметиков,
МПа ( кгс/см2)
Не менее 0,1
(1,0)
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Долговечность материалов (срок службы), применяемых для устройства монтажного шва, должна быть не
менее 20 условных лет эксплуатации (показатель долговечности вводится в действие с 01.01.2005 года).
2. Материалы, применяемые для устройства различных слоев монтажного шва, должны быть совместимы
между собой, а также с материалами стенового проема, оконной коробки и крепежных деталей.
3. Значения сопротивлений паропроницанию наружного и внутреннего слоев приведены с учетом поправок к
ГОСТ 30971.
74
CP C.04.08:2014
Таблица 6.2 - Классификационные показатели монтажных швов
Наименование характеристик
Сопротивление теплопередаче, м2⋅ °С/Вт
Воздухопроницаемость при ΔР = 100 Па, м3 /(ч·м)
Водопроницаемость (предел водонепроницаемости), Па
Деформационная устойчивость, %
Звукоизоляция, дБА
Класс
Значение показателя
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
3,0 и более
От 2,1 до 2,9
» 1,2 » 2,0
Менее 0,1
От 0,1 до 0,5
» 0,6 » 1,0
600 и более
От 450 до 599
» 300 » 449
Свыше 17
От 14,0 до 17,0
» 10,0 » 13,0
Свыше 40
От 34 до 40
» 28 » 33
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Водопроницаемость классифицируют по пределу водонепроницаемости наружного гидроизоляционного слоя
монтажного шва.
2. Показатель деформационной устойчивости монтажного шва принимают по слою, имеющему худшее значение этого показателя.
* - выдержка из ГОСТ 30971
6.2 Обеспечение требуемой температуры внутренней поверхности узлов
примыканий оконных блоков к стеновым проемам.
Сопротивление теплопередаче монтажного шва
6.2.1 Согласно ГОСТ 30971 конструктивное решение монтажного шва (узла примыкания
оконного блока к стеновому проему) должно обеспечивать поддержание заданной температуры
внутренней поверхности ограждающих конструкций - оконных откосов и подоконника, не ниже
требуемых значений нормам соответствующих зданий (не ниже температуры «точки росы») при
расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха.
Основной причиной понижения температуры внутренней поверхности оконных откосов в
зоне их сопряжения с оконными блоками является повышенный сток тепла в толщу стены - в
обход оконной коробки (рисунок 6.2). При неправильном размещении оконного блока или недостаточных теплозащитных качествах узла примыкания потери тепла идут не только вдоль оконной коробки (в наружную среду), но и в толщу стены с низкими температурами. Это и приводит
к понижению температуры внутренней поверхности оконных откосов ниже температуры «точки
росы».
Существует два аспекта этой проблемы:
1. Понижение температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций ниже температуры «точки росы» и соответственно выпадение конденсата на поверхности оконных откосов, что не допускается строительными нормами и правилами.
2. Увеличение теплопотерь через оконные откосы и соответственно снижение приведенного сопротивления теплопередаче стены (даже при отсутствии выпадения конденсата на поверхности оконных откосов). Причем, как показывают расчеты, снижение приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены вследствие повышенных теплопотерь через оконные
75
CP C.04.08:2014
откосы может составлять до 30 – 40 %, что явно нецелесообразно из условий энергосбережения.
Таким образом, правильное размещение оконных блоков в стенах различного конструктивного решения имеет не только санитарно-гигиеническое, но и экономическое значение.
Рисунок 6.2 - Схема распределения тепловых потоков и температур в зоне сопряжения окна из ПВХ-профилей с наружной стеной
6.2.2 Оценка соответствия конструктивного решения узла примыкания оконного блока к
наружной стене производится на основе расчета его температурного поля при расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха с применением соответствующей компьютерной программы.
Расчеты температурного режима ряда вариантов узлов примыканий оконных блоков из
ПВХ- показывают, что выполнение требований ГОСТ 30971 по минимальной температуре внутренней поверхности в наружных стенах различного конструктивного решения может быть достигнуто за счет различных средств.
1. При монтаже оконного блока в однослойных стенах – требуемый температурный режим
может быть обеспечен за счет утепления оконного откоса со стороны помещения (рисунок 6.3).
При монтаже оконных блоков в стенах большой толщины (500 мм и более) рекомендуется
смещение оконного блока к центру стены на расстояние ~ 1/3 толщины от наружной поверхности стены. Смещение оконных блоков от наружной поверхности стены предпочтительно не
столько для улучшения температурного режима узлов примыканий (см. рисунок 6.4), сколько
для повышения температуры поверхности самого оконного блока.
При смещении оконного блока к внутренней поверхности стены улучшается конвективный
теплообмен, повышается температура поверхности остекления и соответственно снижается
вероятность выпадения конденсата на поверхности остекления и фурнитуры. Хотя не меньшее
влияние на этот процесс могут оказать и расположение, тип отопительного прибора, наличие
штор, жалюзи и т.п.
2. В многослойных стенах с жесткими связями (колодцевая кладка, трехслойные стеновые панели с ребрами жесткости) наличие теплопроводных включений по периметру окна обуславливает повышенный сток тепла через связи, являющиеся «мостиками холода» и соответствующее понижение температуры внутренней поверхности оконных откосов (рисунок 6.5)
76
CP C.04.08:2014
а
b
Рисунок 6.3 - Распределение температур по сечению кирпичной стены толщиной 640 мм: а
– при смещении оконной коробки к центру стены; b – при утеплении оконных откосов со
стороны помещения
а
b
Рисунок 6.4 - Схемы распределения воздушных потоков и температур внутреннего
воздуха в зоне расположения окон при различной глубине их установки в толще наружной
стены; а – при размещении оконного блока у наружной поверхности; б – при смещении оконного блока к центру стены
Как показывают расчеты, для гарантированного обеспечения требуемой температуры
внутренней поверхности узлов примыканий, необходимо смещение оконного блока к внутренней поверхности стены (наилучшее решение – расположение оконного блока на уровне наружной поверхности внутреннего слоя стены) и утепление оконных откосов со стороны помещения.
3. В многослойных стенах с гибкими связями возможно два принципиальных варианта их
расположения - в толще утеплителя (рисунок 6.6 а), и на уровне внутренней поверхности утеп-
77
CP C.04.08:2014
лителя (рисунок 4.6 b). На первый взгляд существенных отличий в температурном режиме быть
не должно, поскольку и в первом и во втором случае оконный блок располагается в теплоизоляционном слое. Однако, как свидетельствуют результаты расчетов (см. рисунок 6.6), при глубоком расположении оконного блока с узкой оконной коробкой (особенно если толщина утеплителя, выходящего на поверхность оконных откосов достаточно велика – 120 – 180 мм), на поверхности отделки оконных откосов возможно образование тонкой полоски конденсата. Причина - в различном распределении тепловых потоков и температур по толщине утеплителя в зоне
узла примыкания: в многослойной стене основное падение температур происходит в слое эффективного утеплителя.
И если оконный блок размещается глубоко, то он оказывается в зоне отрицательных температур, что и приводит к понижению температуры поверхности оконного откоса, пусть даже на
не большом участке, и соответственно к увеличению теплопотерь.
Таким образом, для обеспечения оптимального температурного режима многослойных
наружных стен в зоне сопряжения с оконными блоками и миниминизации теплопотерь целесооб
разно расположение оконных блоков в слое эффективного утеплителя на уровне внутренней
поверхности утепляющего слоя. Дополнительного утепления узлов примыканий оконных блоков
в этом случае не требуется.
4. При монтаже оконных блоков в стенах с фасадной теплоизоляцией при ее правильном
устройстве (рисунок 6.7 а) вся внутренняя часть стены находится в зоне положительных температур и дополнительных мероприятий по утеплению узлов примыканий оконных блоков не требуется.
Однако, как показывает практика строительства, иногда не производится утепление
наружных четвертей (рисунок 6.7. б). В этом случае повышенный сток тепла через обрамление
оконных проемов приводит к существенному снижению эффективности дополнительной теплоизоляции, хотя понижения температуры внутренней поверхности оконных откосов ниже температуры «точки росы» может и не быть.
Значения температуры «точки росы» для некоторых значений температур и относительной влажности внутреннего воздуха приведены в приложении D.
6.2.3 Оценка сопротивления теплопередаче монтажного шва Rо производится по условному сечению на основе теплотехнического расчета согласно NCM E.04.01:
Rо= 1/αint+ Rnj+ 1/αext,
(6.1)
где
αint, αext – расчетные коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей
конст рукции, Вт/(м2·оC) (принимаются равными αint = 8,0 Вт/(м2·оC), αext = 25 Вт/(м2·оC));
Rnj – термиче ское сопротивление монтажного шва, м2·оC/Вт.
Величина Rbj рассчитывается как сумма термических
Rnj = Σδi / λi,
(6.2)
где δi – толщина i-го слоя, м;
λi – расчетный коэффициент теплопроводности материала i-го слоя, Вт/(м·оC), принимаемый для условий эксплуатации «А» или «B» на основании результатов испытаний.
По полученному значению Rо определяется класс монтажного шва. Пример расчета сопротивления теплопередаче монтажного шва приведен в приложении E.
78
CP C.04.08:2014
Рисунок 6.5 - Распределение температур по сечению многослойной кирпичной стены
из облегченной кладки c эффективным утеплителем: а – без утепления оконного откоса;
б – при утеплении оконного откоса термовкладышем из пенополистирола
а
b
Рисунок 6.6 - Распределение температур по сечению многослойной кирпичной стены c эффективным утеплителем: а – при расположении оконного блока в толще утеплителя; b –
при расположении оконного блока на уровне внутренней поверхности утепляющего слоя
79
CP C.04.08:2014
Рисунок 6.7 - Распределение температур по сечению кирпичной стены c фасадной
теплоизоляцией: а – при утеплении четверти; b –без утепления четверти
6.3 Деформационная устойчивость монтажных швов
6.3.1 Под деформационной устойчивостью в соответствии с ГОСТ 30971, понимается
способность монтажного шва сохранять заданные характеристики при изменении линейных
размеров монтажного зазора в результате различных эксплуатационных воздействий: температур наружного и внутреннего воздуха, ветра, различных силовых воздействий (рисунок 6.8).
Выполнение этого требования возможно при реализации следующих конструктивных мероприятий:
- величина монтажных зазоров должна обеспечивать возможность деформаций пенного
утеплителя без его разрушения при сжатии и отслоения от поверхности стены при растяжении
(требования по этим показателям установлены ГОСТ 30971);
- крепление оконной коробки и передача нагрузка от нее должны производиться на внутренний несущий слой стены (в многослойных конструкциях);
- расположение опорных и дистанционных подкладок, а также крепление оконного блока
должны обеспечивать возможность температурных перемещений без деформаций его элементов;
- наружный гидроизоляционный слой монтажных швов должен обеспечивать возможность
перемещений оконного блока без нарушения герметичности узлов примыканий; оптимальный
вариант - использование саморасширяющихся уплотнительных лент, уголкового профиля из
ПВХ, или заполнение монтажных швов соответствующими мастиками;
- узлы примыканий облицовки оконных откосов к оконной коробке со стороны помещений
должны уплотняться с применением силиконовых герметиков;
- материалы пароизоляционного слоя, при их устройстве, должны обеспечивать возможность деформаций (перемещений) без разрывов и трещин.
Необходимо подчеркнуть, что заполнение монтажных швов цементно-песчаным раствором, как с наружной, так и с внутренней стороны недолговечно и, как правило, сопровождается
появлением трещин и отслоением раствора.
80
CP C.04.08:2014
Рисунок 6.8 - Возможные схемы деформаций узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам: а – температурное расширение; b – ветровые воздействия; c – силовые
эксплуатационные нагрузки; d – увлажнение материала монтажных швов
6.4 Особенности влажностного режима в узлах примыкания оконных блоков
к наружным стенам
6.4.1 При устройстве окон из ПВХ-профилей в наружных стенах различного конструктивного решения, и особенно при утеплении оконных откосов со стороны помещения, немаловажное значение имеют вопросы обеспечения надежной герметизации стыков и пароизоляции
утепляющих слоев.
Влажностные процессы тесно связаны с тепловым режимом ограждающих конструкций и
могут оказывать существенное влияние на их теплозащитные качества и долговечность.
Например, недостаточная герметизация стыков может привести к увлажнению материала утеплителя, снижению его коэффициента теплопроводности, а периодическое замерзание жидкой
влаги в порах материала - к нарушению его структуры и быстрому разрушению.
6.4.2 Перемещение влаги через ограждающие конструкции зданий, в том числе и через
элементы заполнения оконных проемов, происходит вследствие протекания следующих процессов (рисунок 6.9):
- диффузии водяного пара, происходящей под действием разности парциальных давлений во внутреннем и наружном воздухе;
- молярного переноса пара с фильтрующимся воздухом через неплотности, щели, отверстия в конструкциях - под действием разности перепада давлений;
- капиллярного перемещения влаги в жидком виде, обусловленного контактом конструкции с каким-либо видом свободной воды (грунтовой, атмосферной, конденсата на поверхности
конструкции и пр.).
Наибольшую опасность для увлажнения ограждающих конструкций представляет молярный перенос влаги с воздухом, поступающим внутрь конструкции вследствие ее негерметичности (наличия щелей, отверстий, большой воздухопроницаемости отделочных слоев и т.п.). В
этом случае увлажнение материала конструкции происходит особенно интенсивно и, как прави-
81
CP C.04.08:2014
ло, быстро приводит к изменению ее эксплуатационных свойств и нарушению санитарногигиенических показателей: при поступлении воздуха из помещения, содержащего определенное количество влаги, в полость негерметичного стыка или в воздушную прослойку под слой
утеплителя (см. рис.6.9 b) происходит охлаждение фильтрующегося воздуха ниже температуры
«точки росы». На холодных поверхностях конструкции (или в толще утеплителя, если идет
фильтрация) из воздуха выпадает конденсат, накапливающийся тем быстрее, чем больше поступает воздуха. Для исключения подобного увлажнения конструкция не должна иметь отверстий и щелей, позволяющих воздуху из помещения поступать во внутренние полости или фильтроваться через утеплитель.
Диффузионные процессы (см. рисунок 6.9 а) и процессы перемещения жидкой влаги в капиллярах материалов (см. рисунок 6.9, c) происходят более медленно.
Диффузионное перемещение отдельных молекул водяного пара через слои ограждающей конструкции происходит вследствие разности парциальных давлений водяного пара в
наружном и внутреннем воздухе (молекулы водяного пара как бы стремятся проникнуть из помещения через конструкцию в область более низкого парциального давления). Материалы конструкции оказывают определенное сопротивление диффузии водяного пара, которое характеризуется коэффициентом паропроницаемости - μ, мг/(м·ч·Па). Общее сопротивление, которое
оказывает конструкция или ее отдельные слои прохождению пара, называется сопротивлением
паропроницанию - Rνr , м2⋅ч⋅Па/мг.
Абсолютно паронепроницаемыми из строительных материалов считаются стекло и металлы. Большим сопротивлением паропроницанию обладают полиэтиленовые пленки, рубероид, различного рода покрытия с использованием полимерных материалов, фольга, пластмассы
и др. Большинство утеплителей (за исключением экструдированного пенополистирола) характеризуется малым сопротивлением паропроницанию.
Перемещение жидкой влаги при ее наличии в толще конструкции или на поверхности
происходит вследствие капиллярного впитывания воды сухим материалом и капиллярного перемещения ее от более увлажненных участков к участкам с меньшим влагосодержанием. Интенсивность перемещения влаги подобным образом зависит от многих факторов: особенностей
структуры материала, связи частиц воды друг с другом и с материалом конструкции, ее влагосодержания, распределения температур и др., и характеризуется коэффициентом влагопроводности - β, мг/(м2⋅ч⋅Па).
По характеру взаимодействия с водой различают гидрофильные (смачиваемые) и гидрофобные (несмачиваемые) материалы. К первым относятся гипс, цементно-песчаные растворы,
силикатный кирпич, большинство бетонов. Ко вторым – битумы, масляные покраски, различные
полимерные материалы, стекло и пр.
При увлажнении гидрофильных материалов влага быстро впитывается поверхностным
слоем и по капиллярам передается вглубь конструкции.
Если продолжительность конденсатообразования относительно небольшая, то появления
влаги в жидком виде на поверхности конструкции не наблюдается. И, наоборот, при увлажнении гидрофобных материалов влага собирается на поверхности конструкции в виде отдельных
капелек. Причем появление конденсата происходит практически сразу же, как только температура поверхности опускается ниже температуры «точки росы». Вследствие плохой смачиваемости миграция влаги вглубь конструкции идет медленно.
Основным конструктивным мероприятием для обеспечения ограждения от конденсации в
нем влаги является рациональное расположение в ограждении слоев различных материалов.
Основной принцип
располагаться плотные,
поверхности, наоборот,
принцип справедлив как
сов.
конструирования монтажных швов: у внутренней поверхности должны
теплопроводные и малопроницаемые материалы; ближе к наружной
- пористые, малотеплопроводные и более паропроницаемые. Этот
для заполнения монтажных швов, так и для утепления оконных отко-
82
CP C.04.08:2014
При необходимости расположения теплоизоляционных слоев у внутренней поверхности
(например, при утеплении оконных откосов со стороны помещения) для предохранения конструкции от увлажнения диффузионной влагой необходимо устройство пароизоляционных слоев.
Необходимо отметить, что функции пароизоляции могут выполнять как специальные пароизоляционные ленты (фольга, полиэтилен и т.п.), так и облицовка оконных откосов (например, панели из ПВХ, экструдированный пенополистирол и пр.).
6.4.3 В соответствии с п.4.5 ГОСТ 30971 «… требования к пароизоляции монтажных швов
и их значения устанавливают в проектной и конструкторской документации на конкретные строительные объекты». Возможность применения тех или иных материалов, необходимость
устройства дополнительных пароизоляционных слоев устанавливается на основании расчета
влажностного режима монтажных швов в соответствии требованиями NCM E.04.01.
Рисунок 6.9 - Схема поступления влаги в ограждающие конструкции зданий: а – за
счет диффузионного влагопереноса; b – с фильтрующимся воздухом; c – капиллярным перемещением
При проведении расчетов влажностного режима сопротивление паропроницанию монтажного шва Rνr - в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации,
должно быть не менее требуемого сопротивления паропроницанию из условия недопустимости
накопления влаги в толще конструкции за годовой период эксплуатации - Rνr1reg и требуемого
сопротивления паропроницанию из условия ограничения накопления влаги в конструкции за
период года с отрицательными среднемесячными температурами - Rνr2reg.
6.4.4 Влажностный режим монтажного шва в каждом конкретном случае должен рассчитываться для плоского (двухмерного) или условного одномерного сечения (рисунок 6.10), включающего все материалы монтажного шва. Выбор сечения производится в зависимости от конструктивного решения монтажного шва, исходя из предпосылки, что удаление влаги из монтажного шва происходит по пути наименьшего сопротивления паропроницанию.
Пример расчета режима влаги узлов примыкания для одной строительной решении приведено в приложении F.
83
CP C.04.08:2014
Рисунок 6.10 - Примеры задания расчетных сечений монтажного шва для расчета
влажностного режима
7 Конструктивные решения отдельных элементов узлов примыкания
оконных блоков к стеновым проемам
7.1 Размещение окон
7.1.1 При решении вопроса о размещении окон в наружных стенах необходимо учитывать
ряд следующих факторов:
- конструктивное решение стены (толщина, материал, теплозащитные качества, наличие
и место расположения утепляющего слоя);
- наличие, схему установки и тип отопительных приборов;
- условия эксплуатации помещения.
7.1.2 В однослойных конструкциях большой толщины оконный блок желательно смещать
к цен тру стены и располагать его на расстоянии не менее 1/3 толщины стены от наружной поверхности (рисунок 7.1 а). Данное положение обусловлено не столько повышением температуры поверхности оконных откосов, сколько улучшением конвективного теплообмена между
остеклением и внутренним воздухом помещения. При глубокой установке окна понижается температура воздуха в оконной нише, появляются застойные зоны и, как следствие, повышается
вероятность выпадения конденсата на поверхности остекления в периоды похолоданий.
7.1.3 При устройстве фасадной теплоизоляции оконная коробка должна примыкать к
утеплителю (рисунок 7.1 b). При смещении коробки к центру стены необходимо предусматривать дополнительное утепление наружной части оконных откосов. Это решение обусловлено
тем, что при внешнем утеплении вся толща стены находится в зоне положительных температур
и наличие разрыва между утеплителем и оконной коробкой будет приводить к понижению температуры внутренней поверхности конструкции и повышению теплопотерь помещений;
- при установке окон в многослойных стенах с эффективным утеплителем размещение
оконной коробки целесообразно совмещать с внутренней гранью утеплителя (рисунок 7.1 c, d).
В этом случае приток тепла по теплому внутреннему несущему слою и подоконнику обеспечит
благоприятный температурный режим в зоне расположения перемычек, подоконника, оконной
коробки;
- для уменьшения вероятности выпадения конденсата на поверхности остекления под
оконным проемом необходимо располагать отопительные приборы. Причем, чем более интенсивный поток воздуха будет обеспечен за счет отопительного прибора, тем выше может ока-
84
CP C.04.08:2014
заться температура внутренней поверхности остекления. Наилучшие результаты могут быть
достигнуты при использовании конвекторов, расположенных по всей ширине окна.
Использование мощных, но относительно узких отопительных приборов создает сильную
тепловую струю по центру окна, но не исключает холодных ниспадающих потоков воздуха по
его боковым частям. Данные рекомендации особенно актуальны для помещений с повышенной
влажностью внутреннего воздуха и при устройстве ленточного остекления.
Рисунок 7.1 - Рекомендуемые схемы размещения окон в наружных стенах различного
конструктивного решения: а – в однослойных стенах большой толщины; b – в стенах с фасадной теплоизоляцией; c, d - в многослойных стенах с эффективным утеплителем; e – при
расположении оконных блоков за элементами каркаса; f – при расположении оконных блоков в
плоскости колонн при их утеплении снаружи
85
CP C.04.08:2014
7.2 Обеспечение зазоров и крепление окон
7.2.1 Профили из жесткого ПВХ характеризуются достаточно большим коэффициентом
температурного расширения. Линейное удлинение ПВХ-профиля при его нагреве в результате
сезонных и суточных колебаний температуры может быть рассчитано по формуле:
∆l = 70⋅10-6 ⋅ ∆t ⋅L,
(7.1)
где:
Δl – удлинение профиля, мм; Δt – расчетный диапазон температур, оС; L - длина профиля,
мм; 70⋅10-6 – коэффициент температурного расширения ПВХ, 1/оС.
При изменении температуры от –40 до +40 оС (Δt = 80 оС) линейное удлинение профиля
длиной 1 м в соответствии с формулой (7.1) может составить Δl = 5,6 мм. Однако в действительности, вследствие неполного прогрева профиля при изменении температуры окружающей
среды, реальное удлинение составляет около 1/3 от расчетной величины.
Для компенсации возможных деформаций оконного блока при его нагреве и охлаждении
между оконной коробкой и ограждающей конструкцией здания должны оставаться зазоры, заполняемые упругими материалами.
Рекомендуемые размеры монтажных зазоров приведены в ГОСТ 30971.
Ограничение минимальных размеров монтажных зазоров обусловлено необходимостью
обеспечения возможности сжатия пенного утеплителя (монтажной пены) без его разрушения
при увеличении размеров оконного блока и разрыва (отрыва от поверхности конструкций) при
уменьшении размеров.
7.2.2 Оконный блок при монтаже в проеме наружной стены следует устанавливать с помощью несущих (опорных) и дистанционных колодок.
Оконный блок не является несущим элементом здания. Эти функции выполняют стены,
перегородки, элементы каркаса здания. Размещение колодок производится таким образом,
чтобы обеспечить наилучшую передачу нагрузки от оконного блока несущим конструкциям здания и не препятствовать его возможным температурным деформациям.
Несущие (опорные) и дистанционные колодки выполняются из полимерных материалов
или древесины твердых пород с твердостью не менее 80 ед. по Шору А, пропитанных антисептирующими составами. Рекомендуемая длина колодок – 100-120 мм.
Количество и расположение несущих и дистанционных колодок зависит от размеров и
конфигурации оконного блока, расположения и способа открывания створок. Примеры размещения несущих и дистанционных колодок для некоторых типов окон приведены на
рисунках 7.2 и 7.3.
86
CP C.04.08:2014
Рисунок 7.2 - Схемы размещения несущих и дистанционных колодок оконных блоков
различной конфигурации при различных способах открывания створок: а, f – откидным; c, d,
e – поворотно-откидным; f – раздвижным (
- несущие колодки,
онные колодки )
- дистанци-
При расстановке несущих и дистанционных колодок необходимо учитывать следующие
рекомендации:
- ширина несущих колодок должна подбираться таким образом, чтобы колодки подходили
непосредственно к стенке оконной коробки (см. рисунок 7.3); при этом нагрузка от оконного блока передается непосредственно на колодки через армирующий профиль и стенку ПВХ; при использовании подставочного профиля ширина колодок принимается не менее ширины профиля;
- в оконных блоках с импостным притвором, одна из несущих колодок устанавливаются
непосредственно под импостом; при штульповом притворе несущие колодки под штульповым
соединением не устанавливаются;
- при устройстве раздвижных окон несущие колодки устанавливаются по всей длине нижнего бруска оконной коробки;
- посадка дистанционных колодок должна быть плотной, но не оказывать силового воздействия на профили коробок;
- для временной фиксации оконных блоков при их монтаже, возможно использование
установочных клиньев из древесины; после закрепления оконного блока эти клинья должны
быть удалены.
7.2.3 Закрепление оконных коробок в стеновых проемах осуществляется с помощью универсальных и специальных крепежных элементов (рисунок 7.4):
- распорных рамных (анкерных) дюбелей металлических или пластмассовых, в комплекте
с винтами;
- универсальных пластмассовых дюбелей со стопорными шурупами;
- строительных шурупов;
- гибких анкерных пластин.
87
CP C.04.08:2014
При необходимости крепления оконного блока к стенам из материалов низкой прочности
допускается использование специальных полимерных анкерных систем.
Варианты узлов монтажных креплений представлены на рисунке 7.5. Выбор того или иного варианта определяется конструктивным решением наружной стены и материалом несущего
слоя.
Распорные металлические рамные анкерные дюбели применяют для обеспечения сопротивления высоким срезающим усилиям при креплении оконных блоков к стенам из бетона, кирпича полнотелого и с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного
камня и других подобных материалов.
Распорные пластмассовые рамные дюбели применяют в агрессивных средах с целью
предотвращения контактной коррозии, а также с целью термоизоляции соединяемых элементов. Длину дюбелей определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок, размера профиля коробки оконного блока, ширины монтажного зазора и материала стены (глубина
заделки дюбеля в стену должна быть не менее 40 мм в зависимости от прочности стенового
материала).
Диаметр дюбеля определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок; в
общем случае рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 8 мм. Рекомендуемые
минимальные заглубления (глубина ввинчивания) строительных шурупов и посадки дюбелей
приведены в таблице 7.1.
Несущую способность рамных дюбелей (допустимые нагрузки на вырыв) принимают по
технической документации изготовителя.
Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления оконных
блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов,
дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие. Длину и диаметр пластмассовых дюбелей со стопорными шурупами принимают аналогично распорным
пластмассовым дюбелям.
Строительные шурупы допускается применять для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам.
Гибкие анкерные пластины применяют при монтаже оконных блоков в многослойных стенах с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие анкерные пластины возможно при установке оконных блоков и в других конструкциях стен. Анкерные пластины изготавливают из
оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Угол изгиба пластины выбирается по
месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их
установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не
менее 40 мм. К многослойной стене гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм.
7.2.4 Для заделки дюбелей в стеновом проеме выполняют сверление отверстий. Режим
сверления выбирают в зависимости от прочности материала стены. Различают следующие
режимы сверления:
- режим чистого сверления (без удара) рекомендуется при подготовке отверстий в пустотелом кирпиче, легких бетонных блоках, полимербетонах;
- режим сверления с легкими ударами рекомендуется при сверлении отверстий в полнотелом кирпиче;
- режим перфорирования рекомендуется для стен из бетона плотностью более 700 кг/м 3 и
конструкций из натуральных камней.
88
CP C.04.08:2014
7.2.5 Глубина сверления отверстий должна быть более анкеруемой части дюбеля как минимум на один диаметр шурупа. Для обеспечения расчетного тягового усилия диаметр рассверливаемого отверстия не должен превышать диаметра самого дюбеля, при этом отверстие
должно быть прочищено от отходов сверления. Расстояние от края строительной конструкции
при установке дюбелей не должно быть менее двухкратной глубины анкеровки.
7.2.6 Головки дюбелей и стопорных шурупов следует заглублять во внутреннем фальце
профиля коробки, посадочные отверстия должны быть закрыты декоративными колпачками
(заглушками). В нижней части оконной коробки (горизонтальном бруске) шурупы и дюбели
необходимо тщательно уплотнять в фальце профиля для предотвращения проникновения воды.
7.2.7 Анкеры и дюбели устанавливаются, прежде всего, в местах расположения петель и
соответствующих запорных узлов. Расстояния между точками крепления не должны превышать:
- для коробок из профилей ПВХ белого цвета – 700 мм;
- для коробок из профилей цветного ПВХ – 600 мм.
Расстояние от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента –
150-180 мм (для ПВХ белого цвета); не менее 250 мм (для цветных ПВХ);
Рисунок 7.4 - Примеры крепежных элементов: а – металлический рамный дюбель; b –
пластмассовый рамный дюбель; c – универсальный пластмассовый дюбель со стопорным
шурупом; d – строительный шуруп; e – анкерная пластина
89
CP C.04.08:2014
Рисунок 7.5 - Варианты узлов монтажных креплений: а – распорным рамным дюбелем;
b – строительным шурупом; c – гибкой анкерной пластиной
Расстояние от импоста до крепежного элемента – 120-180 мм. Примеры расположения
точек крепления для некоторых вариантов оконных блоков представлены на рисунке 7.6.
Рисунок 7.6 - Примеры расположения точек крепления некоторых вариантов оконных
блоков
7.2.8. В трехслойных стенах с гибкими связями и эффективным утеплителем передача
нагрузки на несущий слой стены от оконного блока может производиться через выносные опорные столики, закрепленные к внутреннему несущему слою, брус из антисептированной древесины, установленный в слое утеплителя на закладных металлических деталях, или уголок,
утопленный в кладке (рисунок 7.7).
90
CP C.04.08:2014
Могут быть использованы и специальные кронштейны, имеющие резьбовые выпуски для
регулировки расположения оконных блоков по высоте, крепящиеся к внутреннему несущему
слою стены дюбелями.
Таблица 7.1 - Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) и посадки
дюбелей
Наименование стенового материала
Минимальное заглубление, мм
Бетон
40
Кирпич полнотелый
40
Кирпич щелевидный
60
Блоки из пористого природного камня
50
Легкие бетоны
60
Рисунок 7.7 - Примеры передачи нагрузки от оконных блоков на несущий слой стены с гибкими связями: а – через опорные выносные столики; b - через деревянный антисептированный брус; c – через стальной уголок, утопленный в кладку; d – на выпуск кирпичной кладки (1
– подставочный профиль; 2 – опорный металлический столик; 3 – брус из антисептированной древесины; 4 – металлические закладные детали; 5 – стальной уголок 50х50 мм); 6 –
кирпичная кладка «на ребро»
7.3 Утепление оконных откосов и монтажных швов
7.3.1 Утепление оконных откосов производится в зависимости от конструктивного решения наружной стены с учетом рекомендаций раздела 6:
- в многослойных наружных стенах с эффективным утеплителем, доходящим до грани
оконной коробки (стеновые панели с гибкими связями, облегченная кирпичная кладка, панели
«Сэндвич» ит.п.), а также при фасадном утеплении ограждающих конструкций дополнительного
утепления оконных откосов не требуется;
91
CP C.04.08:2014
- в однослойных наружных стенах, а также стеновых панелях с ребрами жесткости рекомендуется устройство термовкладышей, располагаемых вдоль поверхности оконных откосов, с
их последующим оштукатуриванием или облицовкой листовыми отделочными материалами;
размеры термовкладышей, и ширина зоны утепления зависят от теплозащитных качеств стены,
материала утеплителя, размещения оконного блока; некоторые варианты конструктивных решений представлены в приложении G;
- в качестве материала для утепления оконных откосов может применяться пенополистирол, мягкие или жесткие минераловатные плиты, теплоизоляционные плиты, имеющие утепляющий слой и облицовочный слой из твердого ПВХ или фибро-цемента, плиты из пенополиуретана и т.п.;
- при необходимости утепления оконных откосов теплоизоляционные вкладыши должны
располагаться по всему периметру оконного блока, в том числе под подоконными досками и в
зоне расположения оконных перемычек;
- утеплитель должен плотно прилегать к утепляемой поверхности без образования вентилируемых воздушных прослоек; при наклейке утеплителя это достигается за счет нанесения
клеящей мастики по периметру отдельных плит с последующим обжатием и заполнением швов;
при механическом креплении утеплителя или укладке рулонного утеплителя между обрешеткой
– за счет его плотного прижатия к утепляемой поверхности.
7.3.2 Утепление монтажных швов обеспечивается за счет заполнения монтажных зазоров
пенным утеплителем (монтажной пеной) или теплоизоляционными материалами из минеральных волокон. Применение материалов из минеральных волокон менее предпочтительно и может быть обусловлено лишь необходимостью производства работ при низких температурах
наружного воздуха.
7.3.3 При большой величине монтажных зазоров, для обеспечения качественного утепления монтажных швов рекомендуется вводить в монтажный зазор утепляющий термовкладыш
(рисунок 7.8 а), обеспечивая надежное приклеивание его к поверхности оконного откоса клеящей мастикой. Это решение обеспечивает уменьшение расхода пенного утеплителя и оптимальный температурный режим узлов примыкания оконного блока к стене. Аналогичное решение рекомендуется и при необходимости смещения оконного блока от четверти наружной стены
(рисунок 7.8 b).
7.3.4 При устройстве оконных блоков из ПВХ-профилей в кирпичных стенах особое внимание необходимо обращать на теплоизоляцию железобетонных перемычек; при установке
окон в реконструируемых зданиях рекомендуется вскрывать шов (зазор) у наружной перемычки,
заполнять его утеплителем (запенивать) и далее, в соответствии с вышеизложенным, производить утепление откосов.
7.3.5 В узлах соединения отдельных коробок оконных блоков между собой или их примыкания к подставочным, проставочным, поворотным или расширительным профилям следует
выполнять мероприятия, предотвращающие образование тепловых мостиков. Допускается
установка в таких узлах по всему контуру примыкания саморасширяющихся лент или других
изоляционных материалов, обеспечивающих необходимое сопротивление теплопередаче и
деформационную устойчивость.
7.3.6 При наличии нижней четверти в оконном проеме или большой величине монтажных
зазоров между низом оконного блока и поверхностью стены, для уменьшения размеров монтажных зазоров рекомендуется установка термовкладышей аналогично рисунка 7.8 по всему
периметру оконного проема.
92
CP C.04.08:2014
Рисунок 7.8 - Примеры расположения утепляющих вкладышей в монтажных зазорах: а – расположении оконного блока у оконной четверти; b – при смещении оконного блока от четверти стены
7.4 Пароизоляция и гидроизоляция монтажных швов
7.4.1 Необходимость устройства дополнительной пароизоляции монтажного шва определяется в каждом конкретном случае – в зависимости от вариантов отделки (облицовки) оконных
откосов и применяемых материалов наружного гидроизоляционного слоя.
В частности:
- при отсутствии дополнительного утепления оконных откосов защиту пенного утеплителя
от возможного увлажнения парообразной влагой со стороны помещения должен обеспечивать
специальный пароизоляционный слой, препятствующий как диффузионному, так и молярному
проникновению влаги в монтажный шов; в качестве такого пароизоляционного слоя могут применяться: уплотнительные ленты из армированной фольги или бутилкаучуковой массы, специальные герметизирующие мастики, уплотнительные планки из ПВХ, бутовочный шнур с его
последующей герметизацией силиконовым герметиком и др.;
- при необходимости устройства дополнительного утепления оконных откосов необходима надежная защита от увлажнения парообразной влагой не только пенного утеплителя монтажного шва, но и утеплителя оконных откосов; функции пароизоляции в этом случае может
выполнять облицовка оконных откосов или слой дополнительной пленочной пароизоляции; в
качестве пароизоляции при отделке оконных откосов могут применяться: полиэтиленовая пленка или фольга, расположенная под облицовкой оконного откоса, непосредственно сам материал облицовки оконного откоса -при использовании панелей из ПВХ или экструдированного пенополистрола, отделочные слои из специальных штукатурных растворов и др.; необходимо
подчеркнуть, что листы гипсокартона не являются пароизоляцией вследствие достаточно
большого коэффициента паропроницанию.
Некоторые принципиальные решения представлены на рисунке 7.9.
93
CP C.04.08:2014
Рисунок 7.9 - Варианты герметизации монтажных швов со стороны помещения: а, b – при
использовании стартового профиля и облицовочных панелей из ПВХ; c – при использовании
нащельника из ПВХ; d, e – при использовании пароизоляционной ленты; f – при использовании
бутовочного шнура и герметизирующей мастики; g – при устройстве пароизоляции в виде
полиэтиленовой пленки (по всему откосу)
7.4.2 Основные положения устройства наружного водоизоляционного слоя:
- наружный водоизоляционный слой выполняется для защиты пенного утеплителя от неблагоприятных атмосферных воздействий (УФО, увлажнения атмосферными осадками и пр.);
- материалы, применяемые для устройства наружного водоизоляционного слоя должны
быть устойчивы к воздействию УФО, сохранять свои свойства при воздействии высоких и низких температур, обладать определенной адгезией к строительным материалам и оконным профилям, не препятствовать удалению влаги из монтажного шва; обеспечивать возможность перемещения профилей относительно поверхностей оконных откосов без нарушения их герметичности;
- в качестве материалов для наружного водоизоляционного слоя могут применяться
предварительно сжатые уплотнительные ленты, нащельники из уголковых профилей, защитные
герметизирующие мастики и др. Некоторые варианты устройства наружного гидроизоляционного слоя представлены на рисунке 7.10.
7.4.3 Возможность применения того или иного сочетания материалов должна проверяться расчетом влажностного режима монтажного шва с учетом условий эксплуатации помещений.
Определяющими критериями, в соответствии со NCM E.04.01, являются:
- недопустимость накопления влаги в монтажном шве за годовой период эксплуатации;
- ограничение накопления влаги в теплоизоляционном слое за период эксплуатации с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха.
94
CP C.04.08:2014
Расчеты влажностного режима могут не проводиться при соблюдении требований
ГОСТ 30971 по показателю сопротивление паропроницанию отдельных слоев (см. табл. 6.2)
Рисунок 7.10 - Варианты герметизации монтажных швов с наружной стороны здания: а – при использовании саморасширяющейся уплотнительной ленты; b– при использовании герметизирующей мастики; c – при устройстве фасадной системы теплоизоляции с оштукатуриванием утеплителя; d - при
использовании уголковых профилей из ПВХ; e – при устройстве фасадной системы теплоизоляции с
вентилируемой прослойкой
7.5 Устройство примыканий сливов, подоконников, облицовки оконных
откосов
7.5.1 При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке
оконного блока следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный
шов, а под сливами устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие
дождевых капель.
Материал для изготовления оконных сливов оцинкованная сталь или алюминиевый лист.
7.5.2 Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены – 30−40 мм. Уклон – не
менее 10о.
7.5.3 Крепление сливов следует производить к оконной коробке или подставочному профилю - саморезами с шагом не более 300 мм.
Край слива должен заводиться под нижний фальц оконной коробки (рисунок 7.11 а). В отдельных случаях допускается производить крепление оконного слива к лицевой поверхности
оконной коробки.
В этом случае зазор между кромкой оконного слива и оконной коробкой должен быть заполнен атмосферостойким герметиком.
95
CP C.04.08:2014
7.5.4 Возможны и иные варианты устройства примыкания оконного слива к стене – с применением специальных профилей и уплотнителей (рисунки 7.12 и 7.13).
7.5.5 При длине оконного слива до 1,5 м дополнительного крепления к стене не требуется.
При бόльших размерах необходимо предусматривать дополнительное крепление – посредством костылей с шагом 600-800 мм или дополнительных крепежных элементов.
7.5.6 При длине слива более 3 м необходимо устройство температурного деформационного шва в виде вертикального фальца или «гармошки».
7.5.7 Пространство под оконным сливом рекомендуется заполнять утеплителем (монтажной пеной - через зазор между опорными колодками или минераловатными плитами). Устройство шумогасящих прокладок в этом случае не требуется. Это решение обеспечивает сокращение теплопотерь и повышение температуры внутренней поверхности узла сопряжения подоконника и коробки оконного блока.
7.5.8 Примыкание подоконника к оконному блоку должно быть плотным, герметичным и
устойчивым к деформациям. Установка подоконника может быть выполнена с применением
опорных профилей из ПВХ (коротышей), несущих подкладок из древесины твердых пород или
металлических уголков (рисунки 7.14 - 7.16).
При большой ширине подоконника (больше 400 мм) в его центральной части следует
устанавливать дополнительные несущие подкладки с шагом 300-500 мм.
7.5.9 Вылет подоконника за пределы стены должен составлять не менее 40 мм. При этом
уклон подоконной доски должен быть в сторону помещения и составлять 1-2о.
7.5.10 Дополнительное крепление подоконника к стене может быть выполнено металлическими уголками длиной 50 – 70 мм с последующим их креплением саморезами к стене здания
(см. рисунок 7.17).
7.5.11 Пространство под подоконником должно быть заполнено пенным утеплителем. При
расстоянии между низом подоконника и поверхностью стены более 40 мм поверхность стены в
подоконной части может быть утеплена вкладышем из пенополистрола или жестких минераловатных плит, приклеенных к поверхности стены влагостойкой мастикой. Толщина вкладыша
устанавливается в проектной документации или подбирается по месту из расчета обеспечения
минимального зазора для заполнения монтажной пеной – не менее 10 мм по высоте. Ширина
вкладыша принимается в соответствии с проектным решением.
Рисунок 7.11 - Схема установки оконного слива: а – при заведении слива в штрабу оконного
откоса; b – при отгибе бокового участка оконного слива в месте примыкания к стене
96
CP C.04.08:2014
Рисунок 7.12 - Схемы установки оконного слива с применением направляющих реек
Зазор между стеной и кромкой слива
заполняется атмосферостойким герметиком
Рисунок 7.13 - Схема заполнения зазора между боковой кромкой оконного слива и стеной герметиком
7.5.12 Места примыкания отделки оконных откосов (независимо от их конструкции) к
оконному блоку должны быть загерметизированы. При этом должны выполняться мероприятия,
исключающие в период эксплуатации появление трещин и щелей.
97
CP C.04.08:2014
Возможные варианты отделки оконных откосов:
- оштукатуривание цементно-песчаным раствором по металлической или пластиковой
сетке;
- оштукатуривание полимерцементным раствором по пластиковой сетке;
- облицовка влагостойким гипсокартоном по обрешетке из тонкостенных металлических
профилей или антисептированной древесины;
- облицовка панелями из вспененного ПВХ
- облицовка теплоизоляционными панелями (экструдированный пенополистирол) с покрытием из фиброцемента или ПВХ;
- облицовка тонкостенными ячеистыми панелями из полистирола и др.
Рисунок 7.14 - Схема расположения опорных колодок под подоконником: а – при опирании
подоконника на подставочный профиль; b – без подставочного профиля; c – при использовании опорных профилей (коротышей) из ПВХ
98
CP C.04.08:2014
Возможные варианты крепления облицовки в месте сопряжения с оконной коробкой:
- заведение в стартовый (направляющий) профиль;
- опирание на обрешетку с примыканием к оконной коробке;
- вырезание на торце листа S-образного шипа с частичным зацеплением за оконный
профиль (применимо лишь для панелей из вспененного ПВХ).
При отделке оконных откосов листами гипсокартона в нижней части (в месте примыкания
к подоконнику) целесообразно устраивать защитную накладку из ПВХ или устанавливать
нащельник из твердой пластмассы. Данный элемент позволит защитить гипсокартон от воздействия влаги и механических повреждений при эксплуатации.
Ряд конструктивных особенностей узлов примыканий отделки оконных откосов к оконным
блокам представлен на рисунок 7.11, рисунки 7.19 - 7.21.
Особенности производства работ по отделке оконных откосов детально рассмотрены в
картах трудовых процессов.
Рисунок 7.15 - Варианты крепления подоконника: а – расположение подоконника с заведением под оконную коробку; b – дополнительное крепление саморезами; c – с использованием
подставочного профиля; d – использование продольного пропила в подоконнике
99
CP C.04.08:2014
Рисунок 7.16 - Конструктивные особенности узлов примыканий оконных блоков к наружной стене
при оштукатуривании оконных откосов: а – подрезка штукатурного слоя в месте примыкания к
оконной коробке; b – заполнение зазора герметиком
Рисунок 7.17 - Конструктивные особенности устройства узлов примыканий оконных блоков к
наружной стене при облицовке оконных откосов листами гипсокартона или вспененного ПВХ:
а – отделка мест примыкания облицовки к стене уголком из ПВХ; b - заполнение герметиком
зазора между подоконником и накладкой из ПВХ при облицовке оконного откоса гипсокартонном
Рисунок 7.18 - Конструктивные особенности устройства узлов примыканий оконных блоков к
наружной стене при облицовке оконных откосов листами из вспененного ПВХ или гипсокартона с
применением откосной системы
100
CP C.04.08:2014
Рисунок 7.19 - Конструктивные особенности облицовки оконных откосов листами гипсокартона или вспененного ПВХ по каркасу из тонкостенных металлических профилей: а –
схема расположения каркаса; b – схема заполнения каркаса утеплителем; c – крепление
стартовых профилей; d – схема крепления облицовочных панелей с устройством пароизоляционного слоя
101
CP C.04.08:2014
Рисунок 7.20 - Конструктивные особенности облицовки оконных откосов листами вспененного ПВХ: а – схема крепления облицовочных листов; b – схема утепления откосов пенополистирольными плитами; c – схема установки распорных штанг
102
CP C.04.08:2014
Рисунок 7.21 - Конструктивные особенности отделки оконных откосов штукатурным
раствором в трехслойных стенах с эффективным утеплителем
103
CP C.04.08:2014
Приложение A
(справочное)
Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне жилых, общественных и административно-бытовых помещений
СкоОтносирость тельная
движевлажния
ность
воздуха, воздуха,
м/с, не
%, не
более
более
Температура, °С
Назначение
помещения
1
Категория
работ
2
Жилое, общественное, административнобытовое
Производственное
в обслуживаемой или рабочей зоне
на постоянных
рабочих
местах
на непостоянных рабочих местах
3
4
5
Не более чем
на 3 °С выше
расчет ной
температуры
наружного воздуха (параметры А)*
Легкая:
1а
1б
Средней
тяжести: IIа
IIб
Тяжелая:
III
на постоянных и
непостоянных
рабочих местах
6
7
0,5
65**
На 4 °С выше
расчетной температуры
наружного воздуха (параметры А) и не более указанных
в гр.4 и 5
28/31
28/31
30/32
30/32
0,2
0,3
75
27/30
27/30
29/31
29/31
0,4
0,5
26/29
28/30
0,6
* Но не более 28 °С для общественных и административно-бытовых помещений с постоянным пребыванием людей и не более 33 °С для указанных зданий, расположенных в районах с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) 25 °С и выше.
** Допускается принимать до 75% в районах с расчетной относительной влажностью воздуха более 75% (параметры А).
104
CP C.04.08:2014
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Нормы установлены для людей, находящихся в помещении более 2 ч непрерывно.
2. В таблице в графах 4 и 5 допустимые нормы внутреннего воздуха приведены в виде дроби: в числителе для районов с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) ниже 25 °С, в знаменателе - 25 °С и выше.
3. Для помещений, расположенных в районах с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А)
ниже 25 °С, - не более указанной в числителе граф 4 и 5, 25 °С и выше - не более указанной в знаменателе граф 4 и 5.
4. Для районов с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) 18 °С и ниже вместо 4 °С, указанных в графе 3, допускается принимать 6 °С.
5. Нормативная разность температур между температурой на рабочих местах и температурой наружного
воздуха (параметры А) 4 или 6 °С может быть увеличена при обосновании расчетом.
6. В районах с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) t, °С, на постоянных и непостоянных рабочих местах, превышающей:
а) 28 °С - на каждый градус разности температур t - 28 °С следует увеличивать скорость движения воздуха
на 0,1 м/с, но не более чем на 0,3 м/с выше скорости, указанной в графе 6;
б) 24 °С - на каждый градус разности температур t - 24 °С допускается принимать относительную влажность воздуха на 5% ниже относительной влажности, указанной в графе 7.
7. В климатических зонах с высокой относительной влажностью воздуха (вблизи морей, озер и др.), а также
при применении адиабатной обработки приточного воздуха водой для обеспечения на рабочих местах температур,
указанных в графах 4 и 5, допускается принимать относительную влажность воздуха на 10% выше относительной
влажности, определенной в соответствии с примечанием 5.
8. Если допустимые нормы невозможно обеспечить по производственным или экономическим условиям, то
на постоянных рабочих местах следует предусмотреть воздушное душирование или кондиционирование.
105
CP C.04.08:2014
Приложение B
(справочное)
Методика оценки производительности системы вентиляции квартиры
Оценка производительности системы вентиляции производится с помощью крыльчатого
анемометра по результатам замеров скорости движения воздуха в вытяжных вентиляционных
каналах.
Методика проведения замеров и определения суммарного воздухообмена квартиры
включает:
- осмотр квартиры и определение мест расположения вытяжных вентиляционных каналов
(как правило, это кухня, уборная или ванная, кладовые);
- проведение инструментальных замеров скорости движения воздуха во всех вентиляционных каналах (замеры рекомендуется производить по следовательно при открытой форточке
или оконной створке в одной или нескольких комнатах и закрытой входной двери);
- определение фактического расхода воздуха через каждый канал и расчет суммарного
воздухообмена квартиры.
В качестве приборов для проведения замеров рекомендуется использовать крыльчатый
анемометр: механический, цифровой или электронный. Используемые приборы должны быть
проверены в установленном порядке.
Методика проведения замеров зависит от типа прибора. В общем случае последовательность проведения замеров следующая.
Анемометр помещают в воздушный поток, спустя 10-15 секунд включают счетный механизм и одновременно секундомер, фиксирующий время измерения. Для получения средней
скорости потока анемометр медленно перемещают в плоскости сечения, в котором производится измерение.
Через 30-60 секунд, не вынимая анемометр из потока, выключают счетный механизм и
секундомер. Перед измерением записывается начальное показание анемометра – n1, после
измерения – конечное показание анемометра – n2 и секундомера - τ.
Разность показаний, отнесенная ко времени измерения, дает так называемую скорость
анемометра, которая определяется по формуле:
m = (n2-n1)/ τ
(B.1)
Скорость воздушного потока ω, м/с, находят по значению m скорости анемометра с помощью таблиц или графика, которыми снабжается каждый прибор. При использовании анемометра с электронным блоком, скорость измеренного воздушного потока выводится на экран
дисплея.
Следует иметь в виду, что крыльчатый анемометр всегда устанавливается крыльчаткой
навстречу потоку. При этом необходимо фиксировать направление движения воздуха, так как
при определенных условиях воздух из канала может поступать в помещение.
При проведении замеров расхода воздуха через вентиляционный канал, закрытый жалюзийной или декоративной решеткой (сеткой), рекомендуется на поверхность стены в месте расположения канала устанавливать вспомогательный короб.
Расход воздуха через вентиляционный канал L, м3/ч, определяют по формуле:
L = 3600 ⋅ ω ⋅F,
(B.2)
где
F – площадь сечения, м2, в котором производился замер скорости воздушного потока.
Суммарный воздухообмен квартиры Lap рассчитывают как сумму расходов воздуха, удаляемого
через все вытяжные вентиляционные каналы
Lap = ∑Li,
(B.3)
Полученные значения сопоставляют с нормативными величинами, представленными в
соответствующей документацией.
106
CP C.04.08:2014
Приложение C
(справочное)
Расчетная кратность или воздухообмен ряда помещений жилых зданий
Таблица С1 - Расчетная кратность или воздухообмен ряда помещений жилых зданий
Кратность или величина воздухообмена, м3 в
час, не менее
Помещение
в нерабочем режиме
в режиме обслуживания
Спальная, общая, детская комнаты
0,2
1,0
Библиотека, кабинет
0,2
0,5
Кладовая, гардеробная
0,2
0,2
Тренажерный зал, бильярдная
0,2
80 м3
Постирочная, сушильная
0,5
90 м3
Кухня с электроплитой
0,5
60 м3
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Система вентиляции должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его
распространения. Вентиляция может быть:
- с естественным притоком и удалением воздуха;
- с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;
- комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха с частичным использованием механического
побуждения.
2. В жилых помещениях и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги,
форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием. При необходимости квартиры, проектируемые для III и IV климатических районов, должны быть
дополнительно обеспечены сквозным или угловым проветриванием.
3 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других помещений квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.
Таблица С2 - Расчетная кратность или воздухообмен ряда помещений общественных
зданий административного назначения
Помещения
Объем наружного приточного воздуха Помещения (не
менее)
в рабочее время (в режиме
обслуживания)
в нерабочее время (в
режиме простоя)
20 м3 /ч·чел (4 м3 /ч·м2 )
0,2 об/ч
Рабочие помещения сотрудников
Кабинеты
3 м3
Конференц-залы, залы совещаний
25
0,2 об/ч
20 м3 /ч на 1 чел.
0,2 об/ч
10 об/ч
0,5 об/ч
Курительные
Туалеты
/ч·м2
м2/ч
на один унитаз (10 об/ч)
Кладовые, архивы
0,5 об/ч
ПРИМЕЧАНИЕ - В скобках указаны допустимые величины.
107
0,5 об/ч
0,5 об/ч
CP C.04.08:2014
Приложение D
(справочное)
Температура «точки росы» для некоторых значений температур и относительной влажности воздуха
Относительная влажность воздуха ϕv , %
tint
ºC
30
35
40
45
50
-5
- 18,4
- 16,8
- 15,3
- 14,04
- 12,9
-4
- 17,5
- 15,8
- 14,4
- 13,1
-11,93 - 10,84
-3
- 16,6
- 14,9
- 13,42 - 12,16 - 10,98
-2
- 15,7
- 14,0
-1
- 14,7
0
55
60
65
70
80
90
- 9,96
- 9,11
- 7,62
- 6,24
- 9,89
- 8,99
- 8,11
- 6,62
- 5,24
- 9,91
- 8,95
- 7,99
- 7,16
- 5,62
- 4,24
- 12,58 - 11,22 - 10,04
- 8,98
- 7,95
- 7,04
- 6,21
- 4,62
- 3,34
- 13,0
- 11,61 - 10,28
- 9,1
- 7,98
- 7,00
- 6,09
- 5,21
- 3,66
- 2,34
- 13,9
- 12,2
- 10,65
- 9,34
- 8,16
- 7,05
- 6,06
- 5,14
- 4,26
- 2,58
- 1,34
1
- 13,1
- 11,3
- 9,85
- 8,52
- 7,32
- 6,22
- 5,21
- 4,26
- 3,40
- 1,82
- 0,41
2
- 12,2
- 10,6
- 9,07
- 7,72
- 6,52
- 5,39
- 4,38
- 3,44
- 2,56
- 0,97
0,52
3
- 11,6
- 9,7
- 8,22
- 6,88
- 5,66
- 4,53
- 3,52
- 2,57
- 1,69
- 0,08
1,52
4
- 10,6
- 9,0
- 7,45
- 6,07
- 4,84
- 3,74
- 2,70
- 1,75
- 0,87
0,87
2,50
5
- 9,9
- 8,2
- 6,66
- 5,26
- 4,03
- 2,91
- 1,87
- 0,92
- 0,01
1,83
3,49
6
- 9,1
- 7,4
- 5,81
- 4,45
- 3,22
- 2,08
- 1,04
- 0,08
0,94
2,80
4,48
7
- 8,2
- 6,6
- 5,01
- 3,64
- 2,39
- 1,25
- 0,21
,087
1,90
3,77
5,47
8
- 7,6
- 5,8
- 4,21
- 2,83
- 1,56
- 0,42
0,72
1,82
2,86
4,77
6,46
9
- 6,8
- 5,0
- 3,41
- 2,02
- 0,78
0,46
1,66
2,77
3,82
5,74
7,45
10
- 6,0
- 4,2
- 2,62
- 1,22
0,08
1,39
2,60
3,72
4,78
6,71
8,44
11
- 5,2
- 3,4
- 1,83
- 0,42
0,98
1,32
3,54
4,68
5,74
7,68
9,43
12
- 4,5
- 2,6
- 1,04
0,44
1,90
3,25
4,48
5,63
6,70
8,65
10,42
13
- 3,7
- 1,9
- 0,25
1,35
2,82
4,18
5,42
6,58
7,66
9,62
11,41
14
- 2,9
- 1,0
0,63
2,26
3,76
5,11
6,36
7,53
8,62
10,59
12,40
15
- 2,2
- 0,3
1,51
3,17
4,68
6,04
7,30
8,48
9,58
11,59
13,38
16
- 1,4
0,5
2,41
4,08
5,60
6,97
8,24
9,43
10,54
12,56
14,36
17
- 0,6
1,4
3,31
4,99
6,52
7,90
9,18
10,37
11,50
13,53
15,36
18
0,2
2,3
4,20
5,90
7,44
8,83
10,12
11,32
12,46
14,50
16,34
19
1,0
3,2
5,09
6,81
8,36
9,76
11,06
12,27
13,42
15,47
17,32
20
1,9
4,1
6,00
7,72
9,28
10,69
12,00
13,22
14,38
16,44
18,32
21
2,8
5,0
6,90
8,62
10,20
11,62
12,94
14,17
15,33
17,41
19,30
22
3,6
5,9
7,69
9,52
11,12
12,55
13,88
15,12
16,28
18,38
20,30
23
4,5
6,7
8,68
10,43
12,03
13,48
14,82
16,07
17,23
19,38
21,28
24
5,4
7,6
9,57
11,34
12,94
14,41
15,76
17,02
18,19
20,35
22,26
25
6,2
8,5
10,46
12,75
13,86
15,34
16,70
17,97
19,15
21,32
23,24
26
7,1
9,4
11,35
13,15
14,78
16,27
17,64
18,95
20,11
22,29
24,22
27
8,0
10,2
12,24
14,05
15,70
17,19
18,57
19,87
21,06
23,26
25,22
28
8,8
11,1
13,13
14,95
16,61
18,11
19,50
20,81
22,01
24,23
26,20
29
9,7
12,0
14,02
15,86
17,52
19,04
20,44
21,75
22,96
25,20
27,20
30
10,5
12,9
14,92
16,77
18,44
19,97
21,38
22,69
23,92
26,17
28,18
- 11,84 - 10,83
108
CP C.04.08:2014
Приложение E
(справочное)
Пример расчета сопротивления теплопередаче монтажного шва
Цель расчета: определить класс монтажного шва по показателю «Сопротивление теплопередаче».
Исходные данные:
- район строительства – г. Кишинэу;
- назначение здания – жилое;
- конструктивное решение монтажного шва – в соответствии с рисунок E.1;
- приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока Rо = 0,63 м2 · оС/Вт;
- сопротивление теплопередаче наружной стены R о = 0,97 м2 · оС/Вт ;
- расчетная температура внутреннего воздуха tint = +20оС;
- расчетная относительная влажность внутреннего воздуха ϕint = 55 %;
- расчетная температура наружного воздуха text = - 32 оС;
- влажностный режим помещений – нормальный;
- зона влажности – нормальная;
- условия эксплуатации «А»;
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности αint = 8,7 Вт/(м2 · оC);
- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности αext = 23 Вт/(м2⋅оC).
Расчет сопротивления теплопередаче монтажного шва:
- термическое сопротивление монтажного шва Rk по сечению А-А:
Rk = 2 ⋅ 0,001/0,16 + 0,002/0,03 + 0,05/0,041 + 0,073/0,040 +0,02/0,76 = 3,15 м 2 ⋅ оC/Вт;
- сопротивление теплопередаче монтажного шва по сечению А-А:
Rо = 1/8,7 + 3,15 + 1/23 = 3,31 м2 ⋅ оC/Вт;
- термическое сопротивление монтажного шва Rk по сечению B-B:
Rk = 0,12/0,70 + 0,002/0,19 + 0,055/0,041 + 0,073/0,040 +0,02/0,76 = 3,37 м 2 ⋅ оC/Вт;
- сопротивление теплопередаче монтажного шва по сечению B-B:
Rо = 1/8,7 + 3,37 + 1/23 = 3,53 м2 ⋅ оC/Вт.
Анализ результатов расчета.
Сопротивление теплопередаче монтажного шва как по сечению А-А, так и по сечению B-B
соответствует классификационным требованиям табл.1 - ГОСТ 30971 - классу I .
Сопротивление теплопередаче рассчитанного монтажного шва превышает приведенное
сопротивление теплопередаче оконного блока в 5 раз, что с запасом соответствует требованиям п.5.3.1 - ГОСТ 30971.
109
CP C.04.08:2014
Рисунок E.1 - Конструктивное решение узла примыкания оконного блока из ПВХ-профилей к
однослойной кирпичной стене жилого здания
Характеристика материалов:
1 – кирпичная кладка из обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе,
γо = 1800 кг/м3, λА = 0,70 Вт/(м⋅оC);
2 – монтажная пена, γо = 40 кг/м3, λА = 0,040 Вт/(м⋅оC);
3 – пенополистирол, γо = 40 кг/м3, λА = 0,041Вт/(м⋅оC);
4 – цементно-песчаный раствор, γо = 1800 кг/м3, λА = 0,76 Вт/(м⋅оC);
5 – влагостойкая клеящая мастика, γо = 800 кг/м3, λА = 0,19 Вт/(м⋅оC);
6 – уголок из ПВХ, λА = 0,17 Вт/(м⋅оC).
110
CP C.04.08:2014
Приложение F
(справочное)
Примеры расчета влажностного режима монтажных швов различного
конструктивного решения
Основные положения методики расчета влажностного режима монтажного шва рассчитывается для условного одномерного сечения (при необходимости – развернутого), включающего
все материалы монтажного шва (рисунок F.1).
Выбор сечения производится в зависимости от конструктивного решения монтажного
шва, исходя из предпосылки, что удаление влаги из шва происходит по пути наименьшего сопротивления паропроницанию.
В соответствии со СНиП 23-02 сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции Rνр (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно
быть не менее нормируемого сопротивления паропроницанию из условия недопустимости
накопления влаги в толще ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации - Rνр1reg и
нормируемого сопротивления паропроницанию из условия ограничения накопления влаги в
ограждающей конструкции за период года с отрицательными средними месячными температурами - Rνр2reg:
Rνр1reg =
(eint −E)∙Re
vp
E− eext
,
(F.1)
где
еint – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па;
Е - парциальное давление водяного пара в плоскости возможной конденсации за годовой
период эксплуатации, Па;
еext – среднее парциальное давление водяного пара на ружного воздуха за годовой период, Па;
Rνрe - сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции, расположенной
между наружной поверхностью конструкции и плоскостью возможной конденсации, м 2⋅ч⋅Па/мг.
Соответственно
Rvp2reg =
0,0024·z0 ·(eint ·E0 )
ρw ·δw ·Δωav ·η
(F.2)
где
zo - продолжительность периода влагонакопления, сут.;
Еo - парциальное давление водяного пара в плоскости возможной конденсации при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными
температурами, Па;
ρw - плотность материала увлажняемогослоя, кг/м3;
δw - толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м;
Δωаν - предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя за период влагонакопления, %;
η - коэффициент, определяемый по формуле
η=
0,0024∙z0 ∙(E0 ∙eext
0 )
(F.3)
Re
vp
где еоext - среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, Па.
В многослойных ограждающих конструкциях с эффективным утеплителем плоскость возможной конденсации совпадает с наружной поверхностью утеплителя, то есть в данном случае
с наружной поверхностью монтажной пены.
111
CP C.04.08:2014
Приложение G
(справочное)
Проектные решения узлов примыканий оконных блоков к наружным
стенам различного конструктивного решения
Проектные решения узлов примыканий оконных блоков из ПВХ-профилей к наружным
стенам различного конструктивного решения разработаны с учетом рекомендаций, изложенных
в разд. 6 и разд. 7 данного норматива для следующих типов наружных стен:
- кирпичные стены вновь строящихся зданий из облегченной кладки на гибких связях;
- однослойные кирпичные стены реконструируемых зданий;
- однослойные стеновые панели серий 90, 97 и их аналогов;
- трехслойные стеновые панели с ребрами жесткости серий 90, 97, ОКПС, ЛенЗНИИЭП,
СПбЗНИПИ и т.п.;
- трехслойные стеновые панели с гибкими связями;
- двухслойные стены с утеплителем из полистиролбетона;
- наружные стены с фасадной теплоизоляцией различного типа;
- стеновые панели «Сэндвич» и др..
Для некоторых конструктивных решений однослойных наружных стен из кирпичной кладки рассмотрены варианты с нижней четвертью оконных проемов.
В проектных решениях отделки оконных откосов и устройства наружного водоизоляционного слоя предусмотрены следующие варианты:
- облицовка панелями из ПВХ;
- оштукатуривание полимерцементными растворами по металлической сетке или сетке из
стекловолокна;
- облицовка гипсокартонными листами по обрешетке из тонкостенных металлических
профилей или деревянных брусков;
- использование уголковых профилей из ПВХ;
- установка изоляционных саморасширяющихся лент.
Приведенные варианты не исключают возможности применения других конструктивных
решений и материалов при соблюдении условий прочности, долговечности, достаточности теплозащитных качеств, пароизоляции и герметичности стыков облицовки.
Представленные варианты проектных решений узлов сопряжений рассчитаны на применение в климатических районах с расчетной температурой наружного воздуха до –39 °С и обеспечивают выполнение условий невыпадения конденсата на поверхности оконных откосов в
жилых и общественных зданиях (при температуре внутреннего воздуха не ниже +20 °С и относительной влажности не выше 55 %).
При более низких расчетных температурах наружного воздуха, а также при иных конструктивных решениях наружных стен необходимо проведение дополнительных расчетов температурного режима узлов примыканий оконных блоков к наружным стенам и обоснование соответствующих конструктивных решений.
Приведенные варианты распространяются и на оконные блоки с уширенными оконными
коробками. Отказ от утепления оконных откосов в однослойных наружных стенах при использовании уширенных коробок должен подтверждаться соответствующими расчетами температурных полей.
При выборе проектных решений узлов примыкания оконных блоков к наружной стене
следует отдавать предпочтение вариантам монтажа со смещением оконной коробки к внутренней поверхности стены (~ на расстояние 1/3 толщины стены от наружной поверхности), независимо от наличия или отсутствия эффективного утеплителя в толще стены.
Необходимо отметить, что в проектные решения не включены варианты устройства балконных и входных дверей. Однако принципиальные подходы, предложенные для оконных блоков, могут применяться и при проектировании узлов монтажа балконных и входных дверей.
112
CP C.04.08:2014
Условные обозначения
1 - наружная стена;
2 - монтажная пена;
3 - утеплитель (пенополистирол или минераловатные
плиты);
4 - несгораемый утеплитель;
5 - облицовочная панель из
ПВХ;
6 - оконный слив из оцинкованной стали;
7 - подоконник;
8 - цементно-песчаный раствор;
9 - силиконовый герметик;
10 - элементы крепления;
11 - несущие колодки (подкладки);
12 - облицовочный уголок из
ПВХ;
13 - отделочное покрытие;
14 - обрешётка;
15 - стартовый профиль из ПВХ;
16 - атмосферостойкий герметик;
17 - подставочный профиль.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Значения в скобках относятся к стенам толщиной 350 мм.
2. При устройстве фасадной теплоизоляции наружных стен дополнительного утепления оконных откосов не
требуется.
Рисунок G1a - Узлы установки оконного блока в проемах стен с фасадной теплоизоляцией и
отделкой здания полимерцементными растворами при облицовке оконных откосов панелями
из ПВХ
Рисунок G1b - Варианты крепления отдельных деталей
113
CP C.04.08:2014
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. При облицовке оконных откосов листами гипсокартона требуется устройство дополнительной пароизоляции.
2. В качестве слоя дополнительной теплоизоляции оконных откосов
может использоваться монтажная пена или любой другой эффективный
утеплитель.
Условные обозначения
1 - стеновая панель;
2 - монтажная пена;
3 - утеплитель (пенополистирол или жесткая минераловатная плита);
4 - герметик «Вилатерм» или
изоляционная саморасширяющаяся лента;
5 - облицовочная панель из
ПВХ;
6 - утеплитель стеновой панели;
7 - оконный слив из оцинкованной стали;
8 - подоконник;
9 - цементно-песчаный раствор;
10 - силиконовый герметик;
11 элементы крепления;
12 - несущие колодки (подкладки);
13 - облицовочный уголок из
ПВХ;
14 - уголковый профиль из
ПВХ;
15 - стартовый профиль из
ПВХ;
16 - рейка из антисептированной древесины;
17 - атмосферостойкий герметик;
18 - деревянная пробка;
19 - подставочный профиль.
Рисунок G2a - Узлы установки оконного блока в проемах трехслойных стеновых панелей с гибкими связями (СПбЗНИПИ) при облицовке оконных откосов панелями из ПВХ
Рисунок G2b - Варианты крепления отдельных деталей
114
CP C.04.08:2014
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. При облицовке оконных откосов листами гипсокартона
требуется устройство дополнительной пароизоляции.
Условные обозначения
1 - стеновая панель;
2 - монтажная пена;
3 - утеплитель (пенополистирол или
минераловатная плита);
4 - герметик «Вилатерм» или изоляционная саморасширяющаяся
лента;
5 - облицовочная панель из ПВХ;
6 - утеплитель стеновой панели;
7 - оконный слив из оцинкованной
стали;
8 - подоконник;
9 - цементно-песчаный раствор;
10 - силиконовый герметик;
11 - элементы крепления;
12 - несущие колодки (подкладки);
13 - облицовочный уголок из ПВХ;
14 - уголковый профиль из ПВХ;
15 - стартовый профиль из ПВХ;
16 - рейка из антисептированной древесины;
17 - атмосферостойкий герметик;
18 - подставочный профиль.
2. В качестве слоя дополнительной теплоизоляции оконных
откосов может использоваться монтажная пена или любой другой эффективный утеплитель.
Рисунок G3a - Узлы установки оконного блока в проемах трехслойных стеновых панелей с жесткими связями (ЛенЗНИИЭП) при облицовке оконных откосов панелями из ПВХ
Рисунок G3b - Варианты крепления отдельных деталей
115
CP C.04.08:2014
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. При облицовке оконных откосов панелями из ПВХ устройство дополнительной пароизоляции не требуется.
Условные обозначения
1стеновая панель;
2монтажная пена;
3утеплитель оконного откоса (пенополистирол или жесткие минераловатные плиты);
4изоляционная саморасширяющаяся лента;
5облицовочные листы из вспененного ПВХ или гипсокартона;
6пароизоляция (слой полиэтиленовой пленки);
7слив из оцинкованной стали;
8подоконник;
9цементно-песчаный раствор;
10 - силиконовый герметик;
11 - элементы крепления;
12 - несущие колодки (подкладки);
13 - облицовочный уголок из ПВХ;
14 - стартовый профиль из ПВХ;
15 - шнур «Вилатерм» или упругая
прокладка;
16 - подставочный профиль.
2. В качестве слоя дополнительной теплоизоляции оконных
откосов может использоваться пенополистирол, монтажная
пена или любой другой эффективный утеплитель.
3. Слой дополнительной теплоизоляции оконных откосов
крепится к стеновой панели на влагостойкую мастику или монтажную пену.
Рисунок G4a - Узлы установки оконного блока в проемах однослойных стеновых панелей при
облицовке оконных откосов листами из вспененного ПВХ или ГКЛ по обрешетке и использовании изоляционной саморасширяющейся ленты
Рисунок G4b - Варианты крепления отдельных деталей
116
CP C.04.08:2014
Условные обозначения
1 - наружная стена;
2 - монтажная пена;
3 - термовкладыш из пенополистирола
или жестких минераловатных плит;
4 - уголковый профиль;
5 - армирующая сетка;
6 - элементы крепления;
7 - оконный слив;
8 - подоконник;
9 - цементно-песчаный раствор;
10 - силиконовый герметик;
11 - элемент крепления;
12 - несущие колодки (подкладки);
13 - клеящая мастика (монтажная пена);
14 - пароизоляционная лента;
15 - атмосферостойкий герметик;
16 - подставочный профиль.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. При устройстве окон из ПВХ-профилей в однослойной
кирпичной кладке необходимо дополнительное утепление оконных откосов.
2. При оштукатуривании откосов цементно-песчаным
раствором применять армирующую сетку d=2 мм с шагом 100
мм. Сетку крепить к стене дюбелями.
3. При оштукатуривании откосов цементно-латексным
раствором устройство дополнительной пароизоляции монтажного шва (установка пароизоляционной ленты) не требуется.
Рисунок G5a - Узлы установки оконного блока в проемах однослойных кирпичных стен при
оштукатуривании оконных откосов цементно-песчаным раствором и использовании уголкового профиля
Рисунок G5b - Варианты крепления отдельных деталей
117
CP C.04.08:2014
Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii CT- C 05
„Construcții civile, industriale și agrozootehnice”care au acceptat proiectul documentului normativ:
Președinte
Iurie POVAR
INCP „Urbanproiect"
Secretar,
Reprezentant MDRC
Petru EREMEEV
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Membri
Iurie LIUNENKO
Universitatea Tehnică a Moldovei
Alexandru ŞEVCENCO
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
Stepan HOMA
ICS „Dolmen"
Grigore POPOV
Expert tehnic
Svetlana ZOLOTUHINA
INCP „Urbanproiect"
Vladimir CARLOV
INCP „Urbanproiect"
Vasile ALCAZ
Institutul de Geologie şi Seismologie al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei
Anatolie LAȘCUL
INCP ’’Urbanproiect”
Elena BUNDUCHI
Centrul municipal de Sănătate Publică
Mihail BARBINEAGRA
Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea
Proiectelor şi Construcţiilor
Igor DAMASCHIN
SRL „Imoproiect"
Vasile EREMCIUC
Serviciul de Stat privind Verificarea şi Expertizarea
Proiectelor şi Construcţiilor
118
CP C.04.08:2014
Utilizatorii documentului normativ sînt răspunzători de aplicarea corectă a acestuia. Este important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor
amendamentelor.
Informațiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sînt
publicate în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative în construcţii,
în publicații periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, pe Portalul Naţional "e-Documente normative în construcţii" (www.ednc.gov.md), precum şi
în alte publicaţii periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la acesta).
Amendamente după publicare:
Indicativul amendamentului
Publicat
119
Punctele modificate
CP C.04.08:2014
Ediție oficială
COD PRACTIC ÎN CONSTRUCȚII
CP C.04.08:2014
”Blocuri de ferestre și uși din PVC.
Lucrări de instalare”
Responsabil de ediție ing. L. Cușnir
Tiraj ___ ex. Comanda nr. ___
Tipărit ICȘC ”INCERCOM” Î.S.
Str. Independenței 6/1
www.incercom.md
120
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа