close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

NCM С.01.11-2014 - Particip.gov.md

код для вставкиСкачать
MOLDOVA
REPUBLICA
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII
CONSTRUCȚII CIVILE
NORME DE PROIECTARE A REMIZELOR DE
POMPIERI
NCM С.01.11-2014
EDIŢIE OFICIALĂ
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR
AL REPUBLICII MOLDOVA
CHIŞINĂU 2014
ICS
ADAPTAT
Șevcenco
la condiţiile Republicii Moldova de ICȘC «INCERCOM»: de ing. Alexandr
ACCEPTAT de Comitetul Tehnic
agrozootehnice”.
CT-C 05
„Construcții
civile,
industriale și
Preşedinte
INCP „Urbanproiect”
Arh. Povar Iurie
Secretar:
Direcția reglementări tehnico-economice, MDRC
Ing. Eremeev Petru
Membri:
Dr. conf., ing. Liunenko Iurie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ing. Şevcenco Alexandru
Direcția salvatori și pompieri, Serviciul PCSE
Arh. Homa Stepan
ICS “Dolmen”
Ing. Popov Grigore
Expert Tehnic
Arh. Zolotuhina Svetlana
INCP „Urbanproiect”
Ing. Carlov Vladimir
INCP „Urbanproiect”
Ing. Lașcul Anatoli
INCP „Urbanproiect”
Dr. hab. Alcaz Vasile
Institutul de Geologie și Seismologie al AȘ a RM
Med. Bunduchi Elena
Centru Municipal de Sănătate Publică
Ing. Barbineagra Mihail
Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea
Proiectelor și Construcțiilor
Ing. Damaschin Igor
SRL “Imoproiect”
Arh. Eremciuc Vasile
Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea
Proiectelor și Construcțiilor
Reprezentantul Ministerului
Ing. Eremeev Petru
Direcția reglementări tehnico-economice, MDRC
APROBAT
MDRC RM 2014
II
prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al
Republicii Moldova nr. din
, cu aplicare din
2014.
PREAMBUL
Prezentul document normativ NCM С.01.11-2014 „Remize de pompieri” defineşte
exigenţele de bază pentru proiectarea, construirea şi/sau reutilarea remizelor de
pompieri.
Prezentul normativ în construcţii stabileşte prevederile generale faţă de
amplasarea remizelor de pompieri în localităţile urbane şi rurale în funcţie de numărul
populaţiei, înălţimea clădirilor şi construcţiilor, caracteristicile tehnice ale clădirilor,
pericolul de incendiu funcţional şi constructiv al acestora și reglementează cerinţele
faţă de:
- soluţiile tehnico-inginereşti şi de sistematizare spaţială;
- dotarea remizelor de pompieri cu tehnică de intervenţie la incendii şi utilaj
special pentru desfăşurarea lucrărilor de salvare-deblocare în caz de incendii şi/sau
alte situaţii excepţionale;
- categoria de pericol de explozie - incendiu şi incendiu al edificiilor.
Aplicarea prevederilor prezentului normativ este necesară pentru asigurarea:

consolidării serviciului de salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii
Moldova, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, salvare a
vieţilor omeneşti şi bunurilor materiale de la incendii şi alte situaţii excepţionale, prin crearea
noilor posturi de salvatori şi pompieri;

condiţiilor de amplasare a remizelor de pompieri, pentru micşorarea timpului de
răspuns a subunităţilor de salvatori şi pompieri la incendii şi/sau alte situaţii excepţionale;

unui mediu favorabil pentru efectuarea serviciului de gardă şi asigurarea condiţiilor
epidemiologico-sanitare obligatorii.
Codul practic în construcţii NCM C.01.11-2014 este elaborat pentru prima dată.
III
Cuprins
1.
DOMENIU DE APLICARE ...........................................................................................
Pag.
1
2.
REFERINŢE NORMATIVE ...........................................................................................
2
3.
TERMENI ȘI DEFINIȚII ……………………………………………………………………..
2
4.
PREVEDERI GENERALE ………………………………………………………………….
2
5.
CERINȚE PREZENTATE TERENURI-LOR ȘI AMPLASĂRII CLĂDIRILOR
REMIZELOR DE POMPIERI ……………………………………………………………….
3
6.
SISTEMATIZAREA SPAȚIALĂ ȘI CONSTRUCTIVĂ A CLĂDIRILOR REMIZELOR
DE POMPIERI ………………………………………………………………………………..
6
7.
CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIILE TEHNICE …………………………………………..
11
ANEXA A (obligatorie) …………………………………………………………………………….
15
ANEXA B (obligatorie) …………………………………………………………………………….
16
ANEXA C (recomandată) …………………………………………………………………………
17
ANEXA D (recomandată) …………………………………………………………………………
18
ANEXA E (recomandată) …………………………………………………………………………
27
ANEXA F (obligatorie) …………………………………………………………………………….
28
ANEXA G (obligatorie) ……………………………………………………………………………
32
ANEXA H (recomandată) …………………………………………………………………………
34
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………………………
35
IV
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII
NCM С.01.11 – 2014
Construcții civile
Norme de proiectare a remizelor de pompieri
Civil engineering
Design standards of the firemen depot
Гражданское строительство
Нормы проектирования пожарных депо
Ediţie oficială
1 DOMENIU DE APLICARE
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Prezentul document normativ cuprinde proiectarea clădirilor și construcțiilor remizelor de pompieri noi, reconstruite, reparate, precum și a părților acestora.
Documentul stabilește cerințe prezentate dimensiunilor și organizării terenurilor remizelor de pompieri, amplasării, sistematizării spațiale și constructive ale
clădirilor, componenței și ariilor încăperilor, sistemelor tehnice, dotării cu mijloace
și autospeciale pentru stingerea incendiilor, precum și ariilor încăperilor de pe teritoriul adiacent remizelor de pompieri.
1.1
Настоящий
нормативный
документ
распространяется
на
проектирование новых, реконструкцию
и ремонт зданий и сооружений
пожарных депо и их частей.
Документ устанавливает требования
к размерам и организации территории
пожарных
депо,
размещению,
объемно-планировочным
и
конструктивным решениям зданий,
составу
и
площади
помещений,
инженерным системам, оснащению
специальными пожарными средствами
и автомобилями, а также по площадям
помещений
на
прилегающей
территории пожарных депо.
1.2
Положения
настоящего
документа могут быть использованы
при сертификации объектов пожарной
охраны и лицензировании организаций,
работы по возведению указанных
объектов.
1.3
Положения
настоящего
норматива обязательны для проектных
институтов, экономических агентов,
юридических
и
физических
лиц,
которые производят проектные и
строительные работы, благоустройства
и другие градостроительные действия.
1.4 Настоящие строительные нормы
дополняются
и
уточняются
нормативными
требованиями,
изложенными в других нормативнотехнических документах.
1.2 Prevederile prezentului document
pot fi utilizate la certificarea obiectelor de
protecție împotriva incendiilor și licențierea organizațiilor, precum și lucrări de
edificare a unor astfel de obiecte.
1.3 Prevederile prezentului normativ
sunt obligatorii pentru instituţiile de proiectări, agenţii economici, persoanele juridice şi fizice, care execută lucrări de
proiectări, construcţii, amenajări sau alte
acţiuni urbanistice.
1.4 Prezentele norme în construcții se
completează și se precizează prin cerințe normative, expuse în alte documente
normativ-tehnice.
NCM С.01.11 – 2013, pag. 2
2 REFERINȚE NORMATIVE
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
NCM C.02.02-2004 Clădiri de producţie;
NCM C.02.03-2004 Clădiri de depozitare;
NCM E.03.01-2005 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor. Terminologie;
NCM E.03.04-2004 Determinarea categoriilor de pericol de explozie – incendiu şi de incendiu a încăperilor şi clădirilor;
NCM E.03.05-2004 Instalaţii automate de stingere şi semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare;
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование;
СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги;
СНиП 2.08.01-89 Жилые здания;
СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения;
СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания;
ВСН 01-89 Ведомственные строительные нормы предприятий по обслуживанию
автомобилей;
ПУЭ Правила устройства электроустановок (седьмое издание).
3 TERMENI ȘI DEFINIȚII
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Termenii și definițiile utilizate în prezentul document normativ, conform
NCM E.03.01.
Термины
и
определения,
использованные
в
данном
нормативном документе - по NCM
E.03.01.
4 PREVEDERI GENERALE
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 La proiectarea obiectelor de protecție împotriva incendiilor trebuie respectate prevederile documentelor normative în vigoare, aprobate în modul stabilit.
4.1 При проектировании объектов
пожарной охраны следует руководствоваться действующими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
В состав объектов пожарной охраны
входят пожарные депо, служебные,
складские,
вспомогательные,
общественные и другие здания и сооружения, перечень которых устанавливается заданием на проектирование, разрабатываемым заказчиком, с учетом
положений настоящих норм.
4.2 Пожарные депо, в зависимости
от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей, подразделяются на следующие
типы:
- Тип I - центральные пожарные
депо на 6, 8, 10, 12 автомобилей для
охраны городов.
- Тип II - пожарные депо на 2, 4, 6
автомобилей для охраны городов.
În componența obiectelor de protecție
împotriva incendiilor intră remizele de
pompieri, clădirile și construcțiile de serviciu, auxiliare, sociale și altele, lista cărora se stabilește în tema de proiectare,
elaborată de beneficiar, ținîndu-se cont
de prevederile prezentului normativ.
4.2 Remizele de pompieri, în funcție
de destinație, numărul de autospeciale,
componența încăperilor și suprafețele
acestora, se împart în următoarele tipuri:
- Tip I – remize centrale de pompieri
pentru 6, 8, 10, 12 autospeciale pentru
protecția orașelor;
- Tip II – remize de pompieri pentru 2,
4, 6 autospeciale pentru protecția orașe-
NCM С.01.11 – 2013, pag. 3
lor;
- Tip III – remize centrale de pompieri
pentru 6, 8, 10, 12 autospeciale pentru
protecția întreprinderilor;
- Tip IV – remize de pompieri pentru 2,
4, 6 autospeciale pentru protecția întreprinderilor;
- Tip V – remize de pompieri pentru 2,
4 autospeciale pentru protecția localităților (în afară de orașe).
4.3 Tipul de remiză de pompieri pentru protecția unităților economice se determină de beneficiar.
Tipul și numărul de autospeciale, precum și componența încăperilor posturilor
de pompieri în localitățile rurale, întreținute din mijloacele autorităților publice
locale, se determină de beneficiar prin
coordonare cu administrația publică în
domeniul apărării împotriva incendiilor
[1].
4.4 Numărul de remize de pompieri și
de autospeciale pentru orașe și alte localități se determină în conformitate cu
Anexele A și B.
- Тип III - центральные пожарные
депо на 6, 8, 10, 12 автомобилей для
охраны предприятий.
- Тип IV - пожарные депо на 2, 4, 6
автомобилей для охраны предприятий.
- centre tehnice de producție – peste
400 de unități;
- echipe de serviciu tehnic – de la 200
pînă la 400 unități;
- subdiviziuni de servicii tehnice, ce nu
intră în componența centrelor tehnice de
producție (CTP) și echipelor – de la 50
pînă la 200 unități;
- posturi individuale de servicii tehnice
– pînă la 50 unități.
- Тип V - пожарные депо на 2, 4
автомобиля для охраны населенных
пунктов (кроме городов).
4.3 Тип пожарного депо для охраны
объектов народного хозяйства определяется заказчиком.
Тип и количество автомобилей, а
также состав помещений пожарных
постов в сельских населенных пунктах,
содержащихся на средства местных
органов власти, определяется заказчиком по согласованию с публичным
управлением в области пожарной
безопасности [1].
4.4 Количество пожарных депо и
пожарных автомобилей для городов и
других населенных пунктов определяется в соответствии с Приложениями А
и B.
4.5 В зависимости от количества
единиц основных, специальных и вспомогательных пожарных автомобилей и
средств связи, находящихся на вооружении
управлений
(отделов)
государственных
противопожарных
служб (ГПС) по охране городов и
спецформирований ГПС, создаются
подразделения технической службы:
- производственно-технические центры - свыше 400 единиц;
- отряды технической службы - от
200 до 400 единиц;
- части технической службы, не входящие в состав производственнотехнических центров (ПТЦ) и отрядов, от 50 до 200 единиц;
- отдельные посты технической службы - до 50 единиц.
5 CERINȚE PREZENTATE TERENURILOR ȘI AMPLASĂRII CLĂDIRILOR
REMIZELOR DE POMPIERI
5 ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ
УЧАСТКАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ
ЗДАНИЙ ПОЖАРНЫХ ДЕПО
5.1 Proiectarea și amplasarea clădirilor și construcțiilor pe terenul remizelor
de pompieri, în funcție de destinația func-
5.1 Проектирование и размещение
зданий и сооружений на территории
пожарных депо, в зависимости от их
4.5 În funcție de numărul unităților de
automobile principale, speciale și auxiliare, precum și mijloacelor de comunicare,
aflate în dotarea direcțiilor (secțiilor) serviciilor de stat de apărare împotriva incendiilor (SSAI) de protecție a orașelor și
formațiilor speciale ale SSAI, se creează
subdiviziuni de serviciu tehnic:
NCM С.01.11 – 2013, pag. 4
țională a acestora, trebuie să corespundă
cerințelor
СНиП
2.08.01,
СНиП
2.08.02,
NCM
C.02.02,
NCM C.02.03, ВСН 01, [2] și altor documente normative în vigoare.
5.2 Remizele de pompieri, în funcție
de tipul acestora, trebuie amplasate pe
terenuri, care au ieșiri spre străzile și
drumurile
magistrale
conform
СНиП 2.05.02.
5.3 Distanța de la hotarul terenului
remizei de pompieri pînă la clădirile sociale și locative trebuie să constituie minim
15 m, iar pînă la hotarul terenurilor școlilor, instituțiilor preșcolare și curative –
minim 30 m.
5.4 Remizele de pompieri trebuie amplasate pe terenuri cu alineat de la linia
roșie pînă la frontul de ieșire a autospecialelor de minim 15 m, pentru remizele
de pompieri de tipul II, IV și V distanța
indicată poate fi micșorată pînă la 10 m.
5.5 Aria terenurilor, în funcție de tipul
remizei de pompieri, se determină conform Anexei C.
5.6 Componența și ariile clădirilor și
construcțiilor, amplasate pe terenul remizelor de pompieri, se determină conform
Anexei D, admițîndu-se o creștere a ariei
terenului de pămînt.
5.7 Aria terenului de pămînt, la reconstrucția remizei de pompieri în condițiile
unor construcții existente, se determină
în tema de proiectare.
5.8 Terenul remizei de pompieri se
împarte în zone de serviciu, instruire,
sport și rezidențială.
5.9 În zona de serviciu trebuie amplasate clădirea administrativ-socială cu garaj-parcare încorporat (anexat) cu autospeciale, un garaj-parcare închis pentru
tehnica de rezervă, stații de alimentare
cu carburanți (în caz de necesitate, în
funcție de numărul de unități de transport
și se determină în tema de proiectare),
încăperi de deservire tehnică a autospecialelor și utilajelor mobile de intervenție,
функционального назначения, должно
осуществляться в соответствии с
требованиями
СНиП
2.08.01,
СНиП
2.08.02,
NCM
C.02.02,
NCM C.02.03, ВСН 01, [2] и других
действующих нормативно-технических
документов.
5.2 Пожарные депо, в зависимости
от их типов, следует размещать на
земельных участках, имеющих выезды
на магистральные улицы и дороги
согласно СНиП 2.05.02.
5.3 Расстояние от границ участка
пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее
15 м, а до границ земельных участков
школ, детских и лечебных учреждений не менее 30 м.
5.4 Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных
автомобилей не менее чем на 15 м,
для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.
5.5 Площадь земельных участков в
зависимости от типа пожарного депо
определяется согласно Приложению C.
5.6 Состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на территории
пожарного депо, определяются согласно Приложению D, при этом допускается увеличение площади земельного
участка.
5.7 Площадь земельного участка
при реконструкции пожарного депо в
условиях существующей застройки
определяется
в
задании
на
проектирование.
5.8 Территория пожарного депо подразделяется на служебную, учебноспортивную и жилую зоны.
5.9 В служебной зоне следует
размещать административно-бытовое
здание со встроенным (пристроенным)
гаражом-стоянкой основных пожарных
автомобилей, закрытый гараж-стоянку
резервных пожарных автомобилей,
автозаправочную станцию (при необходимости, в зависимости от количества транспортных единиц и определяется заданием на проектирование),
NCM С.01.11 – 2013, pag. 5
depozite, instalații de epurare, precum și
alte clădiri conform 5.12.
5.10 În zona de instruire și sport a remizei de pompieri trebuie amplasate:
turnul de instruire pompieri, banda de
alergare cu obstacole de 100 m, un rezervor subteran și hidrant de stingere a
incendiului cu platformă pentru staționarea automobilelor, construcții sportive,
indicate în Anexa D.
5.11 Cerințe privind proiectarea complexului sportiv de instruire, componența
acestuia și caracteristicile terenurilor sunt
prezentate în Anexa D.
5.12 În orașe cu o populație de peste
500 000 de locuitori, pentru formarea
pompierilor și pregătirea fizică, pe tot
parcursul anului, trebuie prevăzute complexe sportive.
5.13 Componența clădirilor și construcțiilor remizelor de pompieri de tipul I
și III sunt prezentate în Anexa E.
5.14 În zona rezidențială se amplasează sectorul locativ al remizei de pompieri sau o clădire locativă (apartamente
de serviciu sau cămin), terenuri de
agrement și jocuri pentru copii. Intrarea
în sectorul locativ al remizei de pompieri
trebuie amplasat la o distanță de minim
15 m de la încăperea cu autospecialele
și utilajele mobile de intervenție. În funcție de condițiile locale, clădirea locativă
poate fi amplasată în afara teritoriului
remizei de pompieri.
5.15 În conformitate cu tema de proiectare pe teritoriul remizei de pompieri
de tip I și III se amplasează obiecte ale
serviciului de pompieri, recomandate în
Anexa E.
5.16 Aria de înverzire a teritoriului remizei de pompieri trebuie să constituie
minim 15 % din aria terenului.
5.17 Teritoriul remizei de pompieri, de
regulă, trebuie să aibă două intrări (ieșiri). Dimensiunea porților la intrare (ieșire) trebuie să fie de minim 4,5 m.
5.18 Teritoriul remizei de pompieri
trebuie împrejmuit cu un hard din grilaj
(ventilat) cu o înălțime de minim 2 m. La
помещения
технического
обслуживания
пожарной
техники,
склады, очистные сооружения, а также
другие здания согласно 5.12.
5.10 В учебно-спортивной зоне
пожарного депо следует размещать:
учебную
пожарную
башню,
стометровую полосу с препятствиями,
подземный резервуар и пожарный
гидрант с площадкой для стоянки
автомобилей, спортивные сооружения,
указанные в Приложении D.
5.11 Требования к проектированию
учебно-тренировочного комплекса, его
составу и характеристики площадок
изложены в Приложении D.
5.12 В городах с числом населения
св. 500 000 чел. для круглогодичных
занятий
пожарным
спортом
и
физической
подготовкой
следует
предусматривать
спортивные
комплексы.
5.13 Состав зданий и сооружений
пожарных депо I и III типов приведен в
Приложении E.
5.14 В жилой зоне размещаются:
жилая часть здания пожарного депо
или жилой дом (служебные квартиры
или общежитие), площадки для отдыха
и детских игр. Вход в жилую часть
здания пожарного депо должен быть
расположен на расстоянии не менее
15 м от помещения пожарной техники.
С учетом местных условий жилой дом
может располагаться вне территории
пожарного депо.
5.15 В соответствии с заданием на
проектирование на территории пожарных депо I и III типов размещаются
объекты пожарной охраны, рекомендуемые в Приложении E.
5.16 Площадь озеленения территории пожарного депо должна составлять
не менее 15 % площади участка.
5.17 Территория пожарного депо, как
правило, должна иметь два въезда
(выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.
5.18 Территория пожарного депо
должна
иметь
решетчатое
(проветриваемое) ограждение высотой
NCM С.01.11 – 2013, pag. 6
poarta de intrare pe teritoriul remizei de
pompieri se amenajează un post cu încăpere încălzită.
5.19 Drumurile și terenurile de pe teritoriul remizei de pompieri trebuie prevăzute cu îmbrăcăminți dure.
5.20 Lățimea părții carosabile a drumului trebuie adoptată de minim 4,5 m,
curburile trebuie să fie cu o rază de minim 10,5 m.
5.21 Partea carosabilă a drumului și
trotuarul de vizavi de sectorul de ieșire
din remiza de pompieri trebuie să fie dotate cu semafor și indicator luminos cu
semnal acustic, care permite oprirea circulației de transport și a pietonilor în timpul ieșirii autospecialelor din garaj la
semnalul de alarmă. Pornirea și oprirea
semaforului trebuie prevăzută cu comandă de la distanță din punctul de comunicații a unității.
5.22 Centrele direcțiilor operative
(CDO) trebuie amplasate pe terenuri de
pămînt (separat, anexate, încorporate),
alocate pentru construcția remizelor centrale de pompieri.
не менее 2,0 м. У ворот въезда на
территорию
пожарного
депо
оборудуется пост с отапливаемым
помещением.
5.19 Дороги и площадки на территории пожарного депо следует предусматривать с твердым покрытием.
5.20 Ширину проезжей части дороги
следует принимать не менее 4,5 м,
повороты должны быть радиусом не
менее 10,5 м.
5.21 Проезжая часть улицы и тротуар против выездной площади пожарного депо должны быть оборудованы светофором и световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим
останавливать движение транспорта и
пешеходов во время выезда пожарных
автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора предусматривается дистанционно из пункта связи части.
5.22
Центры
оперативного
управления (ЦОУ) следует размещать
на земельных участках (отдельно
стоящими,
пристроенными,
встроенными),
выделенных
для
строительства центральных пожарных
депо.
6 SISTEMATIZAREA SPAȚIALĂ ȘI
CONSTRUCTIVĂ A CLĂDIRILOR REMIZELOR DE POMPIERI
6 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ЗДАНИЙ ПОЖАРНЫХ ДЕПО
6.1 Componența și ariile încăperilor
administrativ-sociale ale remizelor de
pompieri se adoptă în conformitate cu
Anexa F, iar a remizelor centrale de
pompieri – Anexa G.
6.1 Состав и площади помещений
административно-бытовых
зданий
пожарных
депо
принимаются
в
соответствии с Приложением F, а
центральных пожарных депо - с
Приложением G.
6.2
Административно-бытовые
здания пожарных депо следует проектировать не ниже II степени огнестойкости. Допускается при технико-экономическом обосновании для пожарных
депо V типа проектировать одноэтажные здания III, IV, V степени огнестойкости. При этом в зданиях V степени
огнестойкости поверхности деревянных
стен, перегородок, потолков с внутренней стороны помещений должны быть
оштукатурены.
6.3
Центральный
вход
в
6.2 Clădirile administrativ-sociale ale
remizelor de pompieri trebuie proiectate
cu o categorie de minim II de rezistență
la foc. Se admite, în cazul unei argumentări tehnico-economice, pentru remizele
de pompieri de tip V proiectarea unei
clădiri cu un nivel de categoria III, IV, V
de rezistență la foc. În acest caz în clădirile de categoria V de rezistență la foc
suprafețele pereților de lemn, pereților
despărțitori, tavanelor în partea interioară
a încăperilor trebuie tencuite.
6.3 Intrarea centrală în clădirea admi-
NCM С.01.11 – 2013, pag. 7
nistrativ-socială a remizei de pompieri
trebuie amplasată din partea fațadei
principale a clădirii.
6.4 Nu se admite ca pe căile de deplasare a efectivului de pompieri în caz
de alarmă, spre încăperea cu autospecialele și utilajele mobile de intervenție,
amenajarea unor praguri, scări, precum
și unor proeminențe ale părților de construcții și ulajelor la o înălțime de minim
2,2 m de la nivelul pardoselii.
6.5 Lățimea coridoarelor pe căile de
deplasare, în caz de alarmă, a efectivului
de pompieri a schimbului de gardă trebuie să fie de minim 1,4 m. La amplasarea încăperilor a schimbului de gardă la
etajul doi al clădirii, deschiderea ușilor
interioare trebuie prevăzută pe direcția
deplasării spre locurile de aflare a barei
de coborîre în încăperea cu autospecialele și utilajele mobile de intervenție.
6.6 Înălțimea încăperilor cu autospeciale și utilaje mobile de intervenție și a
spălătoriei se determină în tema de proiectare în funcție de tipul autospecialelor
și utilajelor mobile de intervenție, dar nu
mai puțin de 4,5 m. Ca înălțime a încăperii se adoptă distanța în lumină de la cota
pardoselii pînă la cota tavanului sau construcțiilor proeminente de tavan (grinzi,
muchii de planșeu și alte construcții).
6.7 Procesele de producție în remiza
de pompieri conform cerințelor igienicosanitare se raportă la grupa I, conform
СНиП 2.09.04.
6.8 Încăperea punctului de comunicații
în remiza de pompieri trebuie amplasată
pe dreapta, iar postul de deservire tehnică pe stînga de la garajul-parcare cu autospeciale și utilaje mobile de intervenție,
pe sensul ieșirii autospecialelor.
6.9 Încăperea garajului-parcare a
principalelor automobile de incendiu trebuie amplasată la primul nivel.
6.10 Încăperile pentru deservirea tehnică a autospecialelor și utilajelor mobile
de intervenție trebuie separate de la alte
încăperi cu pereți (pereți despărțitori) din
materiale incombustibile. Atelierul trebuie
să fie amplasat alături cu postul de de-
административно-бытовое
здание
пожарного депо следует размещать со
стороны главного фасада здания.
6.4 На путях движения личного состава по тревоге к помещению пожарной
техники не допускается устройство порогов, ступеней, а также устройство выступающих частей конструкций и оборудования на высоте не менее 2,2 м от
уровня пола.
6.5 Ширина коридоров на путях движения личного состава дежурной смены по тревоге должна быть не менее
1,4 м. При размещении помещений
дежурной смены на втором этаже
здания открывание внутренних дверей
должно
предусматриваться
по
направлению движения к местам
расположения
спусковых
столбов,
ведущих в помещение пожарных
автомобилей и пожарной техники.
6.6 Высота помещений пожарной
техники и мойки определяется заданием на проектирование в зависимости
от типа пожарной техники, но не менее
4,5
м.
За
высоту
помещения
принимается расстояние в свету от
отметки чистого пола до отметки
потолка либо выступающих от потолка
конструкций (балок, прогонов, ребер
плит и др. конструкций).
6.7 Производственные процессы в
пожарном депо по санитарно-гигиеническим требованиям относятся к I
группе, согласно СНиП 2.09.04.
6.8 Помещение пункта связи в
пожарном депо следует располагать
справа,
а
пост
технического
обслуживания слева от гаража-стоянки
основных пожарных автомобилей и
передвижных механизмов, по ходу их
выезда.
6.9
Помещение
гаража-стоянки
основных
пожарных
автомобилей
должно размещаться на первом этаже.
6.10 Помещения для технического
обслуживания пожарных автомобилей
должны быть отделены от других
помещений стенами (перегородками)
из негорючих материалов. Мастерская
должна располагаться рядом с постом
NCM С.01.11 – 2013, pag. 8
servire tehnică avînd cu acesta comunicare directă.
6.11 Lățimea trecerilor pentru efectivul
de pompieri dintre automobile, precum și
dintre automobile și construcțiile clădirii
în încăperea cu autospeciale și utilaje
mobile de intervenție se adoptă în conformitate cu Anexa H. Adîncimea garajului-parcare și utilajor mobile de intervenție, de deservire tehnică și spălătoria în
clădirile administrativ-sociale ale remizelor de pompieri de tip I-IV trebuie să constituie 1518 m, de tip V - 1215 m, iar
amplasarea unei tehnici auto de mari dimensiuni – în baza temei de proiectare.
6.12 Porțile garajului-parcare pentru
intrare (ieșire) a automobilelor de incendiu trebuie să fie în două canaturi, metalice cu geam, căptușite. Partea superioară a porților trebuie să aibă geam cu o
suprafață de minim 30 % din toată suprafața porților. În prima poartă (de la punctul de comunicații) trebuie prevăzută o
portiță cu dimensiuni de minim
0,7 × 2,0 (h) m.
6.13 Lățimea porților în încăperea cu
autospeciale și utilaje mobile de intervenție trebuie adoptată cu 1 m mai mare de
lățimea autospecialelor, aflate în dotare,
dar nu mai puțin de 4,2 m. Fiecare poartă trebuie utilată cu dispozitive de blocare manuală și automată, precum și cu
dispozitive de fixare, care împiedică închiderea spontană a acestora.
6.14 În garajele-parcări ai remizelor
centrale de pompieri porțile trebuie să
aibă acționare mecanică de deschidere
și închidere din punctul de comunicații,
precum și posibilitatea deschiderii și închiderii manuale. Se admite utilizarea
porților de altă execuție constructivă la
coordonarea cu administrația publică în
domeniul apărării împotriva incendiilor.
6.15 Dimensiunile parcării automobilelor se marchează cu benzi albe cu o lățime de 0,1 m, de asemenea se prevăd
niște suporți de oprire pentru roțile din
spate ale automobilelor. În încăperea cu
технического обслуживания и иметь с
ним непосредственное сообщение.
6.11 Ширина проходов для личного
состава между автомобилями, а также
между автомобилями и конструкциями
здания в помещении пожарной техники
принимается в соответствии с Приложением H. Глубина помещений гаражастоянки и передвижной пожарной
техники, технического обслуживания и
мойки в административно-бытовых
зданиях пожарных депо I - IV типов
должна составлять 1518 м, V типа 1215
м,
а
при
размещении
крупногабаритной автотехники - по
заданию на проектирование.
6.12 Ворота в гараже-стоянке для
выезда
(въезда)
пожарных
автомобилей
должны
быть
двустворчатыми, металлическими с
остеклением, утепленными. Верхняя
часть ворот должна иметь остекление
площадью не менее 30 % всей
площади ворот. В полотнище первых
(от пункта связи) ворот необходимо
предусматривать калитку размером не
менее 0,7×2,0 (h) м.
6.13 Ширину ворот в помещении пожарной техники следует принимать на
1 м больше ширины состоящих на вооружении пожарных автомобилей, но не
менее 4,2 м. Каждые ворота должны
оборудоваться
ручными
и
автоматическими запорами, а также
фиксаторами,
предотвращающими
самопроизвольное их закрытие.
6.14
В
гаражах-стоянках
центральных пожарных депо ворота
должны
иметь
механизированный
привод открывания и закрывания из
пункта
связи
части,
а
также
возможность ручного открывания и
закрывания. Допускается применение
ворот
иного
конструктивного
исполнения
по
согласованию
с
публичным управлением в области
пожарной безопасности.
6.15 Габариты стоянки автомобилей
обозначаются
белыми
полосами
шириной 0,1 м, предусматриваются
также упоры для задних колес
автомобилей. В помещении пожарной
NCM С.01.11 – 2013, pag. 9
autospeciale și utilaje mobile de intervenție se amenajează un tablou electronic
cu date climatice. Pe peretele din față la
fiecare poartă se instalează oglinzi
retrovizorii cu dimensiuni de minim
1,0 × 0,4 m.
6.16 Cota nivelului îmbrăcăminții rutiere înainte de ieșirea din clădirea remizei
de pompieri trebuie să fie mai joasă de
cota pardoselii încăperii cu autospeciale
și utilaje mobile de intervenție cu 0,15 m.
Cota nivelului pardoselii încăperii cu autospeciale și utilaje mobile de intervenție
trebuie proiectată mai jos de nivelul pardoselii încăperilor adiacente, cu nu mai
puțin de 0,05 m. Panta pardoselii în încăperea cu autospeciale și utilaje mobile
de intervenție trebuie amenajată de minim 3 % spre partea trapelor și rigolelor,
prevăzute înainte de porțile de intrare.
6.17 Părțile interioare ai pereților garajelor-parcări a automobilelor de incendiu
și posturilor de deservire tehnică se plachează la o înălțime de minim 2,0 m de
la nivelul pardoselii sau cu alte materiale
care permit curățirea umedă a pereților.
6.18 În încăperea cu autospeciale și
utilaje mobile de intervenție trebuie prevăzute canale de evacuare a gazelor de
la tobele de eșapament, de la motoarele
de ardere ale automobilelor. Sistemul de
evacuare a gazelor de ardere trebuie conectat în permanență la sistemul de evacuare a gazelor a automobilului și să se
decupleze la pornirea acestuia.
6.19 Postul de spălătorie în remizele
de pompieri de tipul I-IV trebuie proiectat
într-un box separat (bloc de garaj), pentru remizele de pompieri de tipul V se
admite amenajarea spălătoriei în încăperea garajului.
6.20 Posturile de deservire tehnică în
remizele de pompieri de tipul II, IV și V
se admit a fi combinate cu încăperea garajului-parcare a autospecialelor și utilajelor mobile de intervenție.
6.21 În încăperile postului de deservire tehnică și garajele-parcare ale autospecialelor și utilajelor mobile de intervenție se amenajează canale de revizie din
техники
оборудуется
электронное
табло погодных условий. На передней
стене у каждых ворот устанавливаются
зеркала заднего обзора размерами не
менее 1,0 × 0,4 м.
6.16 Планировочная отметка дорожного покрытия перед выездом из здания пожарного депо должна быть ниже
отметки пола помещения пожарной техники на 0,15 м. Уровень пола помещения пожарной техники следует проектировать ниже уровня пола смежных помещений не менее чем на 0,05 м.
Уклон пола в помещении пожарной
техники должен быть не более 3 % в
сторону
трапов
и
лотков,
предусматриваемых перед выездными
воротами.
6.17 Внутренние поверхности стен
гаража-стоянки пожарных автомобилей
и поста технического обслуживания
облицовываются на высоту не менее
2,0 м от уровня пола керамической
плиткой или другими материалами,
позволяющими выполнять влажную
уборку стен.
6.18 В помещении пожарной техники необходимо предусматривать газоотводы от выхлопных труб для удаления газов от работающих двигателей
автомобилей. Система газоотвода должна быть постоянно подключена к выхлопной системе автомобилей и саморазмыкаться в начале его движения.
6.19 Пост мойки в пожарных депо I IV типов следует проектировать в
отдельном боксе (блоке гаража), для
пожарных депо V типа устройство
мойки допускается в помещении
гаража.
6.20 Посты технического обслуживания в пожарных депо II, IV и V типов
допускается совмещать с помещением
гаража-стоянки
автомобилей
и
передвижной пожарной техники.
6.21 В помещениях поста технического обслуживания и гараже-стоянки
автомобилей и передвижной пожарной
техники
устраиваются
смотровые
NCM С.01.11 – 2013, pag. 10
calculul: 1 canal pentru 3 automobile.
Canalele de revizie trebuie să aibă două
coborîri, una pe scări, alta pe scoabe și
deasupra să se închidă cu un grilaj demontabil, din bare de oțel cu diametrul
de minim 12 mm cu ochiuri sub
100100 mm.
Pe perimetrul canalului se amenajează o bordură de protecție cu înălțimea de
minim 80 mm, pardoseala și pereții canalului se plachează cu plăci ceramice sau
cu alte materiale, care permit curățirea
umedă, pe fundul canalului se instalează
o trapă din lemn, în pereți se amenajează niște nișe pentru scule și corpuri de
iluminat. Nișele pentru corpurile de iluminat trebuie protejate împotriva deteriorărilor mecanice.
6.22 Punctul de comunicații trebuie să
aibă iluminare naturală și să se afle în
vecinătate cu încăperea autospecialelor
și utilajelor mobile de intervenție. În peretele despărțitor trebuie prevăzut un geam
cu dimensiunile 1,2×1,5 (h) m la o distanță de 0,6 m de la pardoseală pînă la
partea inferioară a geamului, care se
amenajează cu un dispozitiv de transmitere a foilor de parcurs. Se interzice ieșirea directă din punctul de comunicații în
încăperea autospecialelor și utilajelor
mobile de intervenție și postul de deservire tehnică.
6.23 Sistemul de baterii al punctului
de comunicații trebuie prevăzut într-o încăpere separată alături de punctul de
comunicații. Intrarea în această încăpere
se va face printr-o marchiză. Pereții,
planșeurile și rafturile încăperii cu baterii
se acoperă cu vopsele antiacide, suprafața
pardoselilor
trebuie
să
fie
acidorezistentă.
6.24 Încăperea pentru deservirea tehnică și păstrarea furtunurilor de incendiu
trebuie să aibă iluminare naturală.
6.25 Pereții încăperii spălătoriei și uscării măștilor antigaz și aparatelor se
plachează la o înălțime de minim 2,0 m
de la nivelul pardoselii sau cu alte materiale care permit curățirea umedă a pere-
канавы из расчета: 1 канава на 3
автомобиля.
Смотровые
канавы
должны иметь два спуска, один - по
ступенчатой лестнице, другой - по
скобам и сверху закрываться съемной
решеткой из металлических прутьев
диаметром не менее 12 мм с ячейками
не более 100100 мм.
По периметру канавы оборудуется
предохранительная реборда высотой
не менее 80 мм, пол и стены канавы
облицовываются
керамической
плиткой или другими материалами,
позволяющими выполнять влажную
уборку, на ее дно укладывается
деревянная
решетка,
в
стенах
устраиваются ниши для инструмента и
светильников. Ниши для светильников
должны
быть
защищены
от
механических повреждений.
6.22 Пункт связи должен иметь естественное освещение и располагаться
смежно с помещением пожарной техники. В разделяющей их перегородке
следует предусматривать окно размерами 1,2х1,5 (h) м на расстоянии 0,6 м
от пола до низа окна, которое
оборудуется приспособлением для
передачи
путевок.
Выход
из
помещения
пункта
связи
непосредственно
в
помещение
пожарной техники и поста технического
обслуживания не допускается.
6.23 Аккумуляторную пункта связи
необходимо предусматривать в отдельном помещении смежно с пунктом
связи. Вход в нее осуществляется
через тамбур. Стены, перекрытия и
стеллажи аккумуляторной покрываются
кислотоупорной краской, покрытие
полов должно быть кислотостойким.
6.24 Помещение для технического
обслуживания и хранения пожарных
рукавов должно иметь естественное
освещение.
6.25 Стены помещения мойки и сушки противогазов и аппаратов облицовываются на высоту не менее 2,0 м от
уровня пола керамической плиткой или
другими материалами, позволяющими
NCM С.01.11 – 2013, pag. 11
ților.
6.26 Încăperea pentru odihna efectivului schimbului de gardă trebuie să fie
amplasată nu mai sus de nivelul doi al
clădirii. Între încăperile de odihnă a efectivului schimbului de gardă și garajulparcare a autospecialelor și utilajelor
mobile de intervenție trebuie prevăzută o
marchiză sau un hol.
6.27 La amplasarea încăperilor
schimbului de gardă le nivelul doi, în
planșeul dintre etaje se amenajează niște găuri de 1,2×1,2 m cu bare metalice
de diametrul 200 mm pentru coborîrea în
încăperea garajului-parcare cu autospeciale și utilaje mobile de intervenție, din
calculul: 1 bară pentru 7 persoane a
schimbului de gardă, dar nu mai puțin de
două. Deasupra găurilor se amenajează
cabine cu uși în două canaturi care se
deschid înăuntru, utilate cu dispozitive de
blocare împotriva deschiderii spontane.
6.28 Clasa de instruire și biroul șefului
schimbului de gardă trebuie amplasate
alături de încăperile schimbului de gardă.
6.29 Birourile conducerii și efectivului
de inspectori, în clădirea administrativsocială, trebuie amplasate alături de casa scării, care duce spre intrarea centrală a clădirii.
6.30 Căile de evacuare din clădiri și
încăperi trebuie proiectate în conformitate cu normele și regulamentele în vigoare.
6.31 Componența și ariile încăperilor
pentru echipele regionale specializate și
unitățile specializate, care efectuează
lucrări de urgență de salvare, se determină de tema pentru proiectare.
7 CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIILE
TEHNICE
7.1 Clădirea remizei de pompieri trebuie utilată cu apeduct de apă potabilă și
выполнять влажную уборку стен.
6.26 Помещение для отдыха личного
состава дежурной смены должно быть
расположено не выше второго этажа.
Между помещениями для отдыха
личного состава дежурной смены и
гаража-стоянки
автомобилей
и
передвижной
пожарной
техники
следует предусматривать тамбур или
коридор.
6.27 При размещении помещений
дежурной смены на втором этаже в
междуэтажном перекрытии следует
устраивать проемы 1,2×1,2 м с
металлическими столбами диаметром
200 мм для спуска в помещение
гаража-стоянки
автомобилей
и
передвижной пожарной техники, из
расчета 1 столб на 7 человек дежурной
смены, но не менее двух. Над
проемами устраиваются кабины с
открывающимися
внутрь
двустворчатыми
дверями,
оборудованными
блокирующими
устройствами от самопроизвольного
открывания.
6.28 Учебный класс и кабинет начальника дежурной смены необходимо
размещать рядом с помещениями дежурной смены.
6.29
Кабинеты
руководства
и
инспекторского
состава
в
административно-бытовом
здании
должны
размещаться
рядом
с
лестничной клеткой, сообщающейся с
центральным входом в здание.
6.30 Пути эвакуации из зданий и
помещений должны проектироваться в
соответствии
с
действующими
нормами и правилами.
6.31 Состав и площади помещений
для региональных специализированных отрядов и специализированных частей, осуществляющих первоочередные аварийно-спасательные работы,
определяются заданием на проектирование.
7 ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ
СИСТЕМАМ
7.1 Здание пожарного депо должно
оборудоваться хозяйственно-питьевым
NCM С.01.11 – 2013, pag. 12
menajeră (apă rece și caldă), precum și
pentru stingerea incendiilor, canalizare,
încălzire centralizată sau individuală,
ventilare, curent electric, dispozitive automate și de curenți slabi (alarmă automată de incendiu, radioficare, ceasoficare, telefonizare) în conformitate cu prevederile СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.02,
СНиП 2.04.05, NCM 03.05, ПУЭ etc.,
precum și alte documente normativtehnice în vigoare.
7.2 Sistemul de canalizare al încăperilor spălătoriilor de mașini trebuie conectat la rețelele exterioare ale canalizării de
apă pluvială prin decantor de nisip și petrol sau prin alt sistem de epurare, prevăzut de tema de proiectare, coordonat
în modul stabilit.
7.3 Temperatura de calcul al aerului în
încăperea autospecialelor și utilajelor
mobile de intervenție și garajul-parcare
cu autovehicule de rezervă trebuie să fie
de minim +5 C.
În încăperile cu autospecialele și utilajele mobile de intervenție, spălătorie și
postul de deservire tehnică a autovehiculelor trebuie de prevăzut un sistem de
încălzire cu apă.
Porțile încăperii autospecialelor și utilajelor mobile de intervenție trebuie dotate cu perdele de aer cald, cuplate cu
deschiderea porților.
7.4 În încăperea autospecialelor și utilajelor mobile de intervenție trebuie prevăzută conectarea autospecialelor la sistemul de curent electric și aer comprimat,
precum și la conducta de evacuare a gazelor de eșapament de la motoarele autovehiculelor. Sistemul de evacuare a
gazelor trebuie conectat în permanență
la sistemul de eșapament al autovehiculului și să se decupleze automat la pornirea acestuia.
7.5 În încăperea autospecialelor și utilajelor mobile de intervenție trebuie pre-
(с горячей и холодной водой) и
противопожарным
водоснабжением,
канализацией,
центральным
либо
местным отоплением, вентиляцией,
электроснабжением, автоматическими
и
слаботочными
устройствами
(автоматическая
пожарная
сигнализация,
радиофикация,
часофикация,
телефонизация)
в
соответствии
с
требованиями
СНиП
2.04.01,
СНиП
2.04.02,
СНиП 2.04.05, NCM 03.05, ПУЭ и
другими действующими нормативнотехническими документами.
7.2
Система
канализации
помещений мойки автомашин должна
присоединяться к внешним сетям
ливневой
канализации
через
песконефтеуловитель
либо
иную,
предусмотренную
заданием
на
проектирование, очистную систему,
согласованную
в
установленном
порядке.
7.3 Расчетная температура воздуха
в помещении пожарной техники и
гараже-стоянке
резервных
автомобилей должна быть не ниже
+5 °С.
В помещениях пожарной техники,
мойки
и
поста
технического
обслуживания автомобилей следует
предусматривать водяную систему
отопления.
Ворота
помещения
пожарной
техники
необходимо
оборудовать
воздушно-тепловыми
завесами,
сблокированными
с
открыванием
ворот.
7.4 В помещении пожарной техники
необходимо предусматривать подключение
пожарных
автомобилей
к
системам электроснабжения и сжатого
воздуха, а также газоотводы для
удаления
выхлопных
газов
от
работающих двигателей автомобилей.
Система газоотвода должна быть
постоянно подключена к выхлопной
системе
автомобиля
и
саморазмыкаться
в
начале
его
движения.
7.5 В помещении пожарной техники
следует предусматривать размещение
NCM С.01.11 – 2013, pag. 13
văzută amplasarea unui hidrant interior
de stingere a incendiului.
7.6 În încăperea pentru uscarea furtunurilor elementele de încălzirea trebuie
conectate la conducta sistemului de încălzire cu apă caldă.
7.7 Schimbul de aer în încăperile cu
autospeciale și utilaje mobile de intervenție, spălătoriei și postului de deservire
tehnică a autovehiculelor trebuie prevăzut în zonele superioare și inferioare ale
încăperilor în mod egal.
Ventilația prin refulare și aspirație trebuie calculată din condițiile unei plecări
concomitente a 50 % de autospeciale.
7.8 Alimentarea cu curent electric a
remizelor de pompieri de tipul I-IV trebuie
prevăzută conform categoriei I de siguranță, conform ПУЭ.
7.9 În încăperea autospecialelor și utilajelor mobile de intervenție trebuie prevăzut un tablou electronic privind condițiile meteorologice.
7.10 Locurile de staționare a autospecialelor se echipează cu saboți pentru
roțile din spate.
7.11 Canalele de revizie în încăperile
postului de deservire tehnică și încăperile cu autospecialele și utilajele mobile de
intervenție trebuie utilate cu corpuri fixe
de iluminat, cuplate la rețeaua cu tensiunea de maxim 36 V.
7.12 Clădirile remizelor de pompieri
de tipul I-IV se utilează cu alarmă automată de incendiu (cu excepția WC-urilor,
băilor, saunelor, dușurilor și altor încăperi
cu procese umede, camerelor de ventilare, boilerelor și altor încăperi cu instalații
tehnice a clădirilor, în care lipsesc materiale combustibile) și sistem de telecomunicație administrativă și comandă.
7.13 Încăperile CDO, punctului de
comunicații, garajului-parcare a autospecialelor și schimbului de gardă trebuie
utilate cu iluminat de urgență, iar holurile
- cu iluminat de evacuare de la o sursă
individuală staționară de alimentare (ba-
внутреннего пожарного крана.
7.6 В помещении для сушки
пожарных
рукавов
отопительные
приборы должны быть подключены к
циркуляционному
трубопроводу
системы горячего водоснабжения.
7.7 Воздухообмен в помещениях
пожарной техники, мойки и поста
технического
обслуживания
автомобилей следует предусматривать
из верхней и нижней зон помещений
поровну.
Приточно-вытяжную
вентиляцию
необходимо рассчитывать из условий
одновременного
выезда
50
%
автомобилей.
7.8 Электроснабжение пожарных
депо
I-IV
типов
следует
предусматривать
по
I
категории
надежности согласно ПУЭ.
7.9 В помещении пожарной техники
следует
предусматривать
информационное табло о погодных
условиях.
7.10 Места стоянки пожарных
автомобилей оборудуются упорами
для задних колес.
7.11
Смотровые
канавы
в
помещениях
поста
технического
обслуживания и помещениях пожарной
техники
должны
оборудоваться
стационарными
светильниками,
подключенными к сети с напряжением
не более 36 В.
7.12 Здания пожарных депо I-IV
типов оборудуются автоматической
пожарной
сигнализацией
(за
исключением уборных, умывальных,
парильных, душевых и др. помещений
с мокрым процессом, венткамер,
насосных, бойлерных и др. помещений
инженерного оборудования зданий, в
которых
отсутствуют
сгораемые
материалы)
и
административноуправленческой связью.
7.13 Помещения ЦОУ, пункта связи,
пожарной техники и дежурной смены
должны быть оборудованы аварийным,
а
коридоры
эвакуационным
освещением
от
независимого
стационарного
источника
питания
NCM С.01.11 – 2013, pag. 14
terii de acumulatoare, agregat de alimentare continuă și alte dispozitive).
7.14 CDO se dotează cu linii speciale
de intrare ”901”, linii de comunicații de
intrare și ieșire:
a) cu remizele de pompieri;
b) cu serviciile de urgență:
- poliția;
- salvarea;
- serviciului de gaze;
c) cu serviciile dispeceratelor:
- apă-canal;
- poliției rutiere;
- conducerii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne;
- Centrului Național de Sănătate Publică și alte servicii.
7.15 Clădirile administrativ-sociale ale
remizelor de pompieri se utilează cu o
rețea de comunicație telefonică, linii telefonice directe cu CDO, iar încăperile cu
autospecialele și utilajele mobile de intervenție și schimbului de gardă – instalații de alarmă, pornită din punctul de
comunicații. Remizele de pompieri de
tipul III și IV se dotează suplimentar cu
linii speciale de intrare ”901” ale întreprinderii.
7.16 Grupurile sanitare trebuie prevăzute la fiecare etaj al clădirii administrativ-sociale a remizei de pompieri.
(аккумуляторной батареи, агрегата
бесперебойного
питания
и
др.
устройств).
7.14
ЦОУ
оборудуются
специальными входящими линиями
«901», входящими и исходящими
соединительными линиями:
а) с пожарными депо;
b) со службами экстренной помощи:
- полицией;
- скорой медицинской помощью;
- аварийной службой газового
хозяйства;
c) с диспетчерскими службами:
- водоканала;
- дорожной полиции;
штаба
Службы
гражданской
защиты и чрезвычайных ситуаций
Министерства внутренних дел;
Национального
Центра
Общественного Здравоохранения и
другими службами.
7.15
Административно-бытовые
здания пожарных депо оборудуются
сетью телефонной связи, прямыми
телефонными линиями с ЦОУ, а
помещения
пожарной
техники
и
дежурной
смены
установками
тревожной сигнализации, включаемой
вручную из пункта связи. Пожарные
депо III и IV типов дополнительно
оборудуются
специальными
входящими
линиями
«901»
предприятия.
7.16 Санитарные узлы должны быть
предусмотрены на каждом этаже
административно-бытового
здания
пожарного депо.
NCM С.01.11 – 2013, pag. 15
ANEXA A (obligatorie)
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)
Număr de autospeciale
Количество специальных пожарных автомобилей
Denumire autospeciale
Наименование
специальных
автомобилей
Scări auto și trolii de intervenție
Автолестницы и
автоподъемники
Autovehiculele serviciului de
protecție împotriva gazelor
și fumului
Автомобили
газодымозащитной
службы
Autovehicule de comunicații
și iluminat
Автомобили связи и
освещения
Număr de locuitori în oraș (localitate), mii, persoane
Число жителей в городе (населенном пункте), тыс. чел.
Peste 50
Peste 100
Peste 350
Peste 700
Sub 50
sub 100
sub 350
sub 700
sub 1250
До 50
Св. 50 до Св. 100 до Св. 350 до Св. 700 до
100
350
700
1250
1
2
3
4-6
7-8
1
1
2
3
4
-
1
1
2
2

* În cazul clădirilor cu înălțimea de 4 etaje și
mai mult.
При наличии зданий высотой 4 этажа и
более.
NOTĂ – Numărul de autospeciale, neindicate
în acest tabel, se determină pornind de la condițiile locale în fiecare caz concret, ținîndu-se cont
de echipele existente de stingere a incendiilor.
ПРИМЕЧАНИЕ - Количество специальных
автомобилей, не указанных в настоящей
таблице, определяется исходя из местных
условий в каждом конкретном случае, с
учетом наличия опорных пунктов тушения
крупных пожаров.
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII
NCM С.01.11 – 2014
ANEXA B (obligatorie)
ПРИЛОЖЕНИЕ B (обязательное)
Număr de remize de pompieri și autospeciale pentru orașe și localități
Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов
Aria teritoriului localității, mii ha
Площадь
территории населенного
пункта, тыс. га
Sub 2
До 2
Peste 2 sub 4
Св. 2 до 4
Peste 4 sub 6
Св. 4 до 6
Peste 6 sub 8
Св. 6 до 8
Peste 8 sub 10
Св. 8 до 10
Peste 10 sub 12
Св. 10 до 12
Peste 12 sub 14
Св. 12 до 14
Peste 14 sub 16
Св. 14 до 16
Peste 16 sub 18
Св. 16 до 18
Peste 18 sub 20
Св. 18 до 20
Peste 20 sub 25
Св. 20 до 25
Peste 25 sub 30
Св. 25 до 30
Peste 30
Св. 30
Populație, mii pers./Население, тыс. чел.
Sub Peste 5 sub Peste 20 sub Peste 50 sub Peste 100 sub 250 Peste 250 sub
Peste 500 sub 800
5
20
50
100
Св. 100 до 250
500
Св. 500 до 800
До 5 Св. 5 до 20 Св. 20 до 50 Св. 50 до 100
Св. 250 до 500
1
1
2
2
1 2
1 6
1 8  1 6
26
3
1 8  2  6
4
2826
5
2  8  3 6
6
2  8  3 6  1 4
Peste 800 sub 1000
Св. 800 до 1000
Aria teritoriului localității, mii ha
Площадь
территории населенного
пункта, тыс. га
Sub 2
До 2
Peste 2 sub 4
Св. 2 до 4
6
28 46
8
3 8  5 6
9
3 8  6  6
11
3 8  8 6
Peste 4 sub 6
Св. 4 до 6
9
3 8  6  6
10
1  12  3  8  6  8
12
13
1  12  4  8  7  6 1  12  6  8  6  6
14
13
1  12  5  8  7  6
2  12  4  8  8  6
15
16
2  12  5  8  8  6 2  12  6  8  8  6
17
18
2  12  6  8  9  6 2  12  6  8  10  6
20
21
4  12  6  8  10  6 4  12  7  8  10  6
21
23
4  12  7  8  10  6 4  12  7  8  12  6
27
23
4  12  7  8  12  6 4  12  7  8  18  6
30
6  12  10  8  14  6
Peste 6 sub 8
Св. 6 до 8
Peste 8 sub 10
Св. 8 до 10
Peste 10 sub 12
Св. 10 до 12
Peste 12 sub 14
Св. 12 до 14
Peste 14 sub 16
Св. 14 до 16
Peste 16 sub 18
Св. 16 до 18
Peste 18 sub 20
Св. 18 до 20
Peste 20 sub 25
Св. 20 до 25
Peste 25 sub 30
Св. 25 до 30
Peste 30
Св. 30
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII
NCM С.01.11 – 2014
ANEXA C (recomandată)
ПРИЛОЖЕНИЕ C (рекомендуемое)
Ariile terenurilor de pămînt în funcție de tipurile remizelor de pompieri
Площади земельных участков в зависимости от типов пожарных депо
Tipul remizei de pompieri
Тип пожарного депо
Număr de autospeciale
în remiză, buc.
Количество пожарных
автомобилей в депо,
шт.
Aria terenului de pămînt
al remizei de pompieri
minim, ha
Площадь земельного
участка пожарного депо
не менее, га
I
12 și
peste/и 10
более
2,2
II
8
6
6
4
III
12 și
peste/
2
10 8
и
более
IV
6
6
4
V
2
4
2
1,95 1,75 1,6 1,2 1,0 0,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 0,8 0,85 0,55
NCM С.01.11 – 2013, pag. 1
ANEXA D (recomandată)
ПРИЛОЖЕНИЕ D (рекомендуемое)
Tabel D.1 Componența și ariile clădirilor și construcțiilor, încăperilor amplasate pe teritoriul remizei de pompieri
Таблица D.1 Состав и площади зданий и сооружений, размещаемых помещений на территории пожарных депо
2
Denumire construcții
Наименование сооружений
1
1. Clădirea administrativ-socială a remizei de pompieri
Административно-бытовое здание пожарного депо
2. Complex de instruire-antrenament:
Учебно-тренировочный комплекс:
а) sală sportivă cu încăperi auxiliare
спортивный зал с подсобными помещениями
b) portic sportiv cu dispozitive gimnastice
спортивный городок с гимнастическими снарядами
c) teren pentru pista de 100 m cu obstacole
площадка для 100-метровой полосы с препятствиями
3
d) rezervor subteran cu volum de 50 m și hidrant de incendiu cu teren pentru staționarea autovehiculelor
3
подземный резервуар объемом 50 м и пожарный гидрант с площадкой для стоянки
автомобилей
e) teren cu turn de instruire
площадка с учебной башней
f) teren de baschet și volei
баскетбольная и волейбольная площадки
3. Garaj-parcare închisă cu autovehicule de rezervă
Закрытая гараж-стоянка резервных автомобилей
4. Depozite:
Склады:
а) utilaje de incendiu și inventar de gospodărie
пожарного оборудования и хозяйственного инвентаря
2
Suprafață, minim m /Площадь, не менее м
Tipul remizei de pompieri/Тип пожарного депо
I
II
III
IV
Număr de autospeciale în remiză, buc.
Количество автомобилей в депо, шт.
12 10 8 6 6 4 2 12 10 8 6 6 4 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
V
4
2
16
17
în conformitate cu Anexa F/в соответствии с Приложением F
580 580 320 320 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
320 320 280 280 280 160 160 320 320 280 280 280 160 160 160 160
550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
210 210 210 210 210 150 75 210 210 210 210 210 150 75 75 75
540 540 540 540 540 250 250 540 540 540 540 540 250 250 250 250
612 612 360 360 360 360 96 612 612 612 360 360 360 96 192 96
576 480 384 288 288 192 96 576 480 384 288 288 192 96 192 96
60 60 60 50 50 40 20 60 60 60 50 50 40 20 20 20
NCM С.01.11 – 2013, pag. 2
ANEXA D (continuare)
ПРИЛОЖЕНИЕ D (продолжение)
Tabel D.1 (continuare)
Таблица D.1 (продолжение)
2
12
10
8
4
2
4
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
240
200
200
160
120
80
40
240
200
200
160
120
80
40
80
40
Denumire construcții
Наименование
сооружений
1
b) mijloace de stingere a incendiului (pulbere, substanțe spumogene
etc.)
огнетушащих средств (порошок, пенообразователь и т. д.)
5. Stație de alimentare cu teren de acces pentru autovehicule
Автозаправочная станция с подъездной площадкой для
автомобилей
6. Sisteme de epurare
Очистные системы
7. Postul de la intrarea pe teritoriul remizei de pompieri
Пост у въезда на территорию пожарного депо
2
Suprafață, m /Площадь, м
Tipul remizei de pompieri/Тип пожарного депо
II
III
Număr de autospeciale în remiză, buc.
Количество автомобилей в депо, шт.
6
6
4
2
12
10
8
6
6
I
IV
V
În caz de necesitate aria se determină conform normelor în vigoare și tema de proiectare
При необходимости площадь определяется по действующим нормам и заданию на
проектирование
Aria se determină conform normelor în vigoare și tema de proiectare
Площадь определяется по действующим нормам и заданию на проектирование
4
NOTE: În componența zonei de instruire-antrenament a remizelor centrale de pompieri
se recomandă a fi incluse:
1. Pista de pregătire psihologică a efectivului de pompieri;
2. Teren pentru estafeta de incendiu;
3. Complex de antrenament a serviciului de protecție împotriva gazelor și fumului;
4. Complex sportiv de gimnastică (săli sportive).
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ПРИМЕЧАНИЯ: В состав учебно-спортивной зоны центральных пожарных депо
рекомендуется включать:
1. Полосу психологической подготовки личного состава;
2. Площадку для пожарной эстафеты;
3. Тренировочный комплекс газодымозащитной службы;
4. Спортивно-гимнастический комплекс (спортивные залы).
4
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII
NCM С.01.11 – 2014
Componența și caracteristicile terenurilor complexului sportiv de instruire
Состав и характеристики площадок
учебно-тренировочного комплекса
D.1 Pista de alergare cu obstacole de
100 m trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
- lungimea pistei de alergare trebuie
să fie de cel puțin 115 m, lățimea – minim 2,5 m;
- pe suprafața pistei se admite utilizarea acoperirii cu iarbă, precum și din materiale artificiale. Nu se permite acoperirea pistei cu materiale din lemn;
D.1
100-метровая
полоса
с
препятствиями
должна
отвечать
следующим требованиям:
- длина дорожки должна быть не
менее 115 м, ширина - не менее 2,5 м;
- din ambele părți ai pistei trebuie prevăzute sectoare libere cu o lungime de
minim 5 m pînă la linia startului și minim
10 m după linia de finiș;
- la proiectarea a două sau mai multe
piste lățimea fiecărei trebuie să fie de cel
puțin 2 m;
- pe pistă trebuie instalate:
a) gard la o distanță de 23 m de la linia startului, cu o înălțime de 2 m, lățime
2 m; gardul se execută plin din scînduri
cu o grosime de 40-50 mm;
b) bîrna de echilibru cu lungimea de 8
m și înălțimea de la pămînt 1,2 m, la capetele bîrnei se fixează rampe cu o lungime de cîte 2 m fiecare, capătul din față
al rampei se instalează la o distanță de
38 m de la linia startului.
D.2 Terenul cu turnul de instruire
pompieri trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
- turnul de instruire poate fi o construcție separată sau încorporată în clădirea remizei de pompieri;
- lungimea terenului trebuie să fie de
minim 50 m, lățimea (pentru un turn cu
două rînduri de geamuri) – minim 10 m;
- terenul va avea o acoperire omogenă, combinația unei acoperiri din beton și
piatră este inadmisibilă;
- în partea din față a turnului, în
pămînt se amenajează o saltea de protecție cu o adîncime de minim 1 m, cu o
lățime de minim 4 m (din partea fațadei
turnului), care va depăși gabaritele turnului de cel puțin 1 m;
- для покрытия дорожки допускается
применять травяное покрытие, а также
искусственные материалы. Устройство
деревянного покрытия дорожки не
допускается;
- с обоих концов дорожки должны
предусматриваться свободные участки
длиной не менее 5 м до линии старта и
не менее 10 м после линии финиша;
- при проектировании двух и более
дорожек ширина каждой должна быть
не менее 2 м;
на
дорожке
должны
устанавливаться:
a) забор на расстоянии 23 м от
линии старта высотой 2 м, шириной 2
м; забор устраивается сплошным из
досок толщиной 40-50 мм;
b) бум длиной 8 м и высотой от
верха до земли 1,2 м; к обоим концам
бума крепятся сходни длиной 2 м
каждая,
передний
конец
сходни
устанавливается на расстоянии 38 м от
линии старта.
D.2 Площадка с учебной башней
должна
отвечать
следующим
требованиям:
- учебная башня может быть
отдельно стоящей либо встроенной в
здание пожарного депо;
- длина площадки должна быть не
менее 50 м, ширина (для башни на два
ряда окон) - не менее 10 м;
площадка
должна
иметь
однородное
покрытие,
сочетание
бетонного и каменного покрытия не
допускается;
- перед рабочей стороной башни в
грунте
устраивается
предохранительная подушка глубиной
не менее 1 м, шириной (от фасадной
стороны башни) не менее 4 м,
выступающая за габариты башни не
NCM С.01.11 – 2013, pag. 19
- salteaua de protecție trebuie executată din umplutură, constituită din 50 %
de nisip și 50 % de rumeguș, care se
amenajează în strat de 50 cm pe o bază
elastică din vreascuri sau alt material
elastic cu o grosime de 50 cm;
- între baza elastică și umplutură trebuie instalată o folie de separare. Prin
materialul foliei trebuie să treacă umiditatea în drenaj, folia prevenind deplasarea
umpluturii cu baza elastică;
- pentru evacuarea apei din groapa
saltelei se amenajează un sistem de
drenaj sau alt dispozitiv, care asigură
scurgerea apei.
D.3 Clădirea complexului de instruire
a serviciului de protecție împotriva gazelor și fumului (SPGF).
Componența și aria încăperilor a
complexului de instruire a serviciului de
protecție împotriva gazelor și fumului
sunt prezentate în tabelul C.2.
менее чем на 1 м;
- предохранительная
подушка
должна выполняться из засыпки,
состоящей из 50 % песка и 50 %
опилок, которые насыпаются слоем 50
см на пружинистое основание из
хвороста либо другого пружинистого
материала толщиной 50 см;
- между пружинистым основанием и
засыпкой
должна
укладываться
прокладка.
Материал
прокладки
должен беспрепятственно пропускать
влагу в дренаж и предотвращать
смешение засыпки с пружинистым
основанием;
- для отвода воды из приямка
подушки делается дренаж или другое
устройство, обеспечивающее ее сток.
D.3
Здание
тренировочного
комплекса газодымозащитной службы
(ГДЗС).
Состав и площади помещений
тренировочного
комплекса
газодымозащитной службы указаны в
таблице C.2.
Tabelul D.2
Таблица D.2
Denumirea încăperilor
Наименование помещений
1. Camera de fum:
Дымовая камера:
- sală antrenament
- тренировочный зал
- camera de generatoare
- генераторная
- magazie
- кладовая
- vestibul
- тамбур
2 Camera termică:
Тепловая камера:
- sală antrenament
- тренировочный зал
- punct termic
- тепловой пункт
Număr de formații SPGF
Число звеньев ГДЗС
două formații de 3 pers.
o formație de 3 pers.
два звена на 3 чел.
одно звено на 3 чел.
Aria, m2/Площадь, м2
60
30
15
15
4
3
8
5
45
30
8
8
NCM С.01.11 – 2013, pag. 20
Tabel D.2 (continuare)
Таблица D.2 (продолжение)
Denumirea încăperilor
Наименование помещений
- anticamera
- предкамера
- camera tablouri electrice
- щитовая
- vestibul
- тамбур
- magazie
- кладовая
3 Încăperi cu destinație generală:
Помещения общего назначения:
- camera de aparate și comandă
- аппаратная управления
- clasă
- класс
- cabinet medic
- кабинет врача
- dușuri
- душевая
- garderoba
- гардероб
- grup sanitar
- санузел
D.4 Încăperea camerei de fum trebuie
să corespundă următoarelor cerințe:
- sala de antrenament se proiectează
pentru una sau două formații ai serviciului de protecție împotriva gazelor și fumului (minim 10 m2 pentru 1 pers.). Înălțimea încăperilor camerei de fum trebuie
să fie de minim 2,5 m;
- sala se dotează cu un sistem, care
permite urmărirea de la pupitrul de comandă a deplasării formației serviciului
de protecție împotriva gazelor și fumului;
- pereții despărțitori trebuie să fie mobili pentru modificarea spațiului încăperii;
- încăperea se dotează cu sistem de
ventilare de siguranță pentru evacuarea
fumului în cel puțin 2 min.;
- pornirea ventilației de siguranță trebuie efectuată cu ajutorul unui sistem de
cablu de la distanță, pozat pe perimetru
la înălțimea de 1,5 m;
Număr de formații SPGF
Число звеньев ГДЗС
două formații de 3 pers.
o formație de 3 pers.
два звена на 3 чел.
одно звено на 3 чел.
Aria, m2/Площадь, м2
18
10
10
6
5
5
4
3
10
10
30
20
12
12
2
2
Pentru 20 pers.
Pentru 10 pers.
На 20 чел.
На 10 чел.
Conform normelor sanitare
По санитарным нормам
D.4 Помещение дымовой камеры
должно
отвечать
следующим
требованиям:
- тренировочный зал проектируется
на
одно
или
два
звена
газодымозащитной службы (не менее
10 м2 на 1 чел.). Высота помещений
дымовой камеры должна быть не
менее 2,5 м;
- зал
оборудуется
системой,
позволяющей на пульте управления
следить за передвижением звена
газодымозащитной службы;
- перегородки
должны
быть
передвижными
для
изменения
планировки помещения;
- помещение
оборудуется
аварийной системой вентиляции для
удаления дыма не менее чем за 2 мин;
- включение аварийной вентиляции
должно осуществляться с помощью
троссовой системы дистанционного
включения, навешенной по периметру
NCM С.01.11 – 2013, pag. 21
- iluminatul de siguranță trebuie pornit
din camera de fum și camera de aparate
și comandă;
- pentru efectuarea curățeniei în sala
de antrenamente trebuie prevăzute minim două robinete de stropire;
- pardoseala sălii trebuie să aibă o
pantă spre rigola de scurgere, pe care
apa trebuie să curgă în sistemul comun
de canalizare, acoperirea pereților și tavanului camerei de fum trebuie executată
din materiale lavabile;
- nu se vor prevedea goluri de geam
în încăperea sălii de antrenament;
- sala trebuie să fie utilată cu două ieșiri, dotate cu indicatoare luminoase ”IEȘIRE” pornite de la pupitru.
D.5 Încăperea camerei termice trebuie
să corespundă următoarelor cerințe:
- pentru menținerea temperaturii în sala de antrenament în limitele (58±2) °С
se instalează calorifere;
- pereții, tavanul și pardoseala trebuie
să fie termoizolate;
- tavanul se execută din tablă de oțel
pe carcasă metalică;
- pentru controlul temperaturii și umidității în sala de antrenament se instalează
electropsychometre și electrosenzori cu
afișarea datelor la pupitrul de comandă;
- camera termică trebuie să aibă o anticameră (ecluză) pentru odihnă;
În fața sălii de antrenament cu camerele de fum și termice, trebuie prevăzut
un vestibul-ecluză cu aducțiune constantă de aer în timpul desfășurării antrenamentelor.
D.4 Pista de pregătire psihologică trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
- pista se amplasează la o distanță de
minim 100 m de la clădirile industriale,
publice și locative;
- pista de foc trebuie să aibă o lungi-
зала на высоте 1,5 м;
- аварийное освещение должно
включаться из дымовой камеры и
аппаратной управления;
- для уборки в тренировочном зале
следует предусматривать не менее
двух поливочных кранов;
- пол зала должен иметь уклон в
сторону сточного лотка, по которому
вода должна стекать в объединенную
канализацию, покрытие стен и потолка
дымовой камеры должно выполняться
из водостойких материалов;
- оконные проемы в помещении
тренировочного
зала
не
предусматриваются;
- зал должен иметь два выхода,
оборудованных
световыми
указателями «ВЫХОД» включаемыми с
пульта.
D.5 Помещение тепловой камеры
должно
отвечать
следующим
требованиям:
- для поддержания температуры в
тренировочном зале в пределах
(58±2)
°С
устанавливаются
калориферы;
- стены, потолок и пол должны быть
теплоизолированы;
- потолок выполняется из листового
металла по металлическому каркасу;
- для контроля за температурой и
влажностью в тренировочном зале
устанавливаются электропсихрометры
и
электродатчики
с
выводом
показателей на пульт управления;
- тепловая камера должна иметь
предкамеру (шлюз) для отдыха.
Перед
тренировочным
залом
дымокамеры и теплокамерой следует
предусматривать
тамбур-шлюз
с
постоянным подпором воздуха во
время проведения тренировок.
D.4
Полоса
психологической
подготовки
должна
отвечать
следующим требованиям:
полоса
располагается
на
расстоянии не менее 100 м от
производственных, общественных и
жилых зданий;
- огневая полоса должна иметь
NCM С.01.11 – 2013, pag. 22
me de 150 m, iar în lipsa acestei posibilități se admite proiectarea unei piste sub
forma de ”L” sau ”U”;
- teritoriul pistei de foc trebuie să aibă
o acoperire dură, îngrădire și înverzire;
- pentru dirijarea cu procesul de instruire pe pista de foc se prevede un
punct de comandă cu încăperi pentru
păstrarea mijloacelor de stingere, utilajului de pompieri și mijloacelor de imitare;
- în componența pistei de foc intră
camera termică și de fum;
- în componența pistei de foc pentru
pregătirea psihologică a pompierilor trebuie incluse următoarele dispozitive și
aparate:
a) fragment metalic al unei case cu
trei etaje, ce reprezintă o construcție metalică asamblată sub formă de ”L”, avînd
o rampă la cota de 8 m dotată cu un gol
de geam cu ramă;
b) labirint, care reprezintă o construcție voluminoasă cu dimensiuni în plan
12×7,2 m, executată din construcții sudate (bare metalice), amplasate la o distanță de 0,1 m una față de alta, interiorul
căreia constă dintr-o rețea de obstacole
metalice cu planificare variabilă și lățimea trecerilor de 1,2 m. Această construcție are două goluri principale ”INTRARE” și ”IEȘIRE”, precum și trei ieșiri
de urgență pe parcursul traseului de urmare în labirint; pentru crearea efectului
de fum și flăcări în interiorul labirintului
se prevăd șapte vase pentru lavete impregnate cu ulei, amplasate la înălțimi de
la 0,8 pînă la 1,0 m;
c) vas subteran deschis cu lichid inflamabil, ce reprezintă o groapă betonată
pentru lichid inflamabil cu aria oglinzii de
30 m2, împărțită în trei părți, una avînd o
suprafață de 15 m2 și două cîte 7,5 m2
fiecare, adîncite în pămînt cu 0,7 m;
длину 150 м, а при отсутствии данной
возможности
допускается
проектировать «Г» или «П»-образной
формы;
- территория огневой полосы должна
иметь твердое покрытие, ограждение и
озеленение.
для
управления
процессом
обучения
на
огневой
полосе
предусматривается командный пункт с
помещениями
для
хранения
огнетушащих
средств,
пожарного
оборудования и средств имитации;
в
состав
огневой
полосы
включается теплодымокамера;
- в огневую полосу психологической
подготовки
пожарных
следует
включать следующие снаряды:
a)
металлический
фрагмент
трехэтажного дома, представляющий
собой
сборную
металлическую
конструкцию «Г»-образной формы,
площадка на отметке 8 м оборудуется
оконным проемом с рамой;
b) лабиринт, представляющий собой
объемную конструкцию с размерами в
плане 12×7,2 м, выполненную из
сварных конструкций (металлических
прутьев),
расположенных
на
расстоянии 0,1 м друг от друга;
внутренняя часть снаряда состоит из
сети
металлических
преград
с
изменяющейся планировкой и шириной
проходов 1,2 м. Снаряд имеет два
основных проема «ВХОД» и «ВЫХОД»,
а также три аварийных выхода на
протяжении маршрута следования по
лабиринту; для создания дымового и
огневого эффекта внутри лабиринта
предусматриваются семь емкостей для
промасленной ветоши, расположенных
на высотах от 0,8 до 1,0 м;
c) подземная открытая емкость с
горящей жидкостью, представляющая
собой бетонированный приямок для
горючей жидкости с площадью зеркала
30 м2, разделенный на три отсека
площадью одного 15 м2 и двух по
7,5 м2 каждый и заглубленный в землю
на 0,7 м;
NCM С.01.11 – 2013, pag. 23
d) fragment de estacadă cu gura de la
cisternă de cale ferată;
e) trapă deasupra gropii cu lichid inflamabil, ce reprezintă un podeț rabatabil
din construcții metalice deasupra gropii,
umplute cu lavete pentru foc;
f) colector de cabluri, asamblat din rigole tip de beton armat, amplasate reciproc sub un unghi de la 30 pînă la 40;
g) platforma metalică a estacadei cu
utilaj tehnologic defect (se determină prin
tema de proiectare);
h) țintă, compusă dintr-un vas pentru
umplerea cu apă, amplasată la o distanță
de la 15 pînă la 20 m de la estacada cu
utilaj defect, la o înălțime de 5 m de la
cota zero;
- în funcție de particularitățile zonei de
intervenție și obiectele amplasate pe teritoriu se admite efectuarea substituirii utilajelor și aparatelor, similare după destinație funcțională.
D.5 Rezervorul subteran pentru apă și
hidrantul de stingere a incendiului cu
platforma pentru staționarea autospecialei trebuie să corespundă următoarelor
cerințe:
- platforma trebuie să prevadă posibilitatea alimentării autospecialei de la o
sursă de apă;
- rezervorul trebuie să aibă o formă cilindrică, executat din beton armat monolit;
- rezervorul se va proiecta de tip închis și termoizolat, construcția sistemului
de termoizolare și grosimea acestuia se
adoptă conform normelor pornind de la
temperatura de calcul a mediului ambiant
pe timp de iarnă;
- rezervorul se utilează cu sistem de
conducte de alimentare, evacuare sau
aducțiune-scurgere, transvazare și deversare, coloană de ventilare,aparate de
măsură, control și semnalizare a niveluri-
d) фрагмент эстакады с горловиной
от
емкости
железнодорожной
цистерны;
e) трап над приямком с горящей
жидкостью, представляющий собой
перекидной мостик из металлических
конструкций
над
приямком,
заполняющимся горящей ветошью;
f) кабельный коллектор, собранный
из типовых сборных железобетонных
лотков, расположенных по отношению
друг к другу под углом от 30 до 40;
g)
металлическая
площадка
эстакады
с
поврежденным
технологическим
оборудованием
(определяется
заданием
на
проектирование);
h) мишень, состоящая из емкости
для
заполнения
ее
водой
и
расположенная на расстоянии от 15 до
20 м от эстакады с поврежденным
технологическим оборудованием и на
высоте 5 м от нулевой отметки.
- с учетом особенностей района
выезда
и
расположенных
на
территории
объектов
допускается
производить
замену
снарядов,
родственных по
функциональному
назначению.
D.5 Подземный резервуар для воды
и пожарный гидрант с площадкой для
стоянки пожарного автомобиля должны
отвечать следующим требованиям:
- площадка должна предусматривать
возможность
установки
пожарного
автомобиля на водоисточник;
резервуар
должен
быть
цилиндрической формы, выполненный
из монолитного железобетона;
- резервуар следует проектировать
закрытым и утепленным, конструкция
утепления и толщина его слоя
принимаются согласно нормам исходя
из расчетной зимней температуры
окружающей среды;
- резервуар оборудуется подающим,
отводящим
или
подводящеотводящим, переливным и сливным
трубопроводами,
вентиляционной
колонкой, приборами контроля и
NCM С.01.11 – 2013, pag. 24
lor, trape de acces;
- captarea apei trebuie realizată nemijlocit din rezervor.
D.6 Terenul pentru ștafeta sportivă
trebuie proiectată cu cel puțin două piste
cu lungimea razei interioare de 400 m și
lățimea acestora de minim 2,5 m.
сигнализации уровней, люками-лазами;
забор
воды
должен
осуществляться непосредственно из
резервуара.
D.6 Площадка для спортивной
эстафеты должна проектироваться не
менее чем на две дорожки с длиной
дорожки внутреннего радиуса 400 м и
шириной дорожек не менее 2,5 м.
NCM С.01.11 – 2013, pag. 25
ANEXA E (recomandată)
ПРИЛОЖЕНИЕ E (рекомендуемое)
Clădiri și construcții, amplasate lîngă remize de pompieri de tipul I și III
Здания и сооружения, размещаемые при пожарных депо I и III типов
Denumirea clădirilor și construcțiilor
Наименование зданий и сооружений
1. Clădire administrativ-socială
Административно-бытовое здание
2. Centru de instruire (punct) pompieri
Учебный центр (пункт) пожарной охраны
3. Formație (unitate, post) serviciu tehnic
Отряд (часть, пост) технической службы
4. Punct de serviciu de stingere incendiu
Опорный пункт пожаротушения
5. Centru tehnic de experiență avansată de protecție împotriva incendiului
și de propagandă a cunoștințelor în domeniu
Пожарно-технический центр передового опыта пожарной охраны и
пропаганды пожарно-технических знаний
6. Poligon de încercări
Испытательный полигон
7. Laborator de încercări de incendiu
Испытательная пожарная лаборатория
8. Complex de instrucțiuni a serviciului de protecție împotriva gazelor și
fumului (camera de fum, camera termică și de fum)
Тренировочный комплекс газодымозащитной службы (дымокамера,
теплодымокамера)
9. Pistă de pregătire psihologică a efectivului de pompieri
Полоса психологической подготовки пожарных
10. Nucleu sportiv pentru ștafeta de pompieri (180×80 m)
Спортивное ядро для пожарной эстафеты (180×80 м)
11. Complex sportiv acoperit pentru instruire pe parcursul anului de practicare a sportului aplicativ și pregătire fizică
Закрытый спортивный комплекс для круглогодичных занятий по
пожарно-прикладному спорту и физподготовке
NOTE:
1. Construcția poligonului de încercări se face
în afara orașului și se coordonează cu Centrul de
Medicină Legală.
2. Clădirile și construcțiile trebuie amplasate
în zone industriale și comunale-depozitare. Se
admite amplasarea centrelor de instruire și tehnice de pompieri în zona rezidențială a orașului.
Aria, m2
Площадь,
м2
Tip I Tip II
I тип III тип
conform
Anexei F
5000 2500
10000 4500
15000 5000
2000
1000
20000 10000
400
200
700
200
1000
600
1440
1440
5000
2000
ПРИМЕЧАНИЯ:
1.
Строительство
испытательного
полигона осуществляется в загородной зоне
и согласовывается с СЭС.
2.
Здания
и
сооружения
должны
размещаться
в
промышленных
и
коммунально-складских зонах. Допускается
размещение
учебного
и
пожарнотехнического центров в селитебной зоне
города.
NCM С.01.11 – 2013, pag. 26
ANEXA F (obligatorie)
ПРИЛОЖЕНИЕ F (обязательное)
Componența și ariile încăperilor ale remizelor de pompieri
Состав и площади помещений пожарных депо
2
Denumirea încăperilor
Наименование
помещений
1. Încăperi cu tehnica de incendiu
și deservirea tehnica:
Помещения
пожарной:техники и
техобслуживания:
a) încăperi cu tehnica de incendiu
помещения пожарной
техники
b) post de deservire tehnică cu
canal de revizie
пост техобслуживания с
осмотровой канавой
c) atelier
мастерская
d) magazie pentru scule și piese
de rezervă
кладовая для инструмента и
запасных частей
e) post de spălătorie
пост мойки
f) biroul siguranței circulației
кабинет безопасности
движения
g) biroul șefului schimbului de
gardă
кабинет начальника
дежурной смены
h) clasa de instruire
учебный класс
2
Aria încăperilor, minim m /Площадь помещений, не менее м
Tipul remizei de pompieri/Тип пожарного депо
I
II
III
IV
V
Număr de autospeciale în remiză, buc.
Количество автомобилей в депо, шт
12 10 8
6
6
4 2 12 10 8
6
6
4 2 4 2
860 720 580 440 370 210 70 860 720 580 440 370 210 70 175 70
90
90
90
90
90
90 70 90
90
90
90
90
90 70 70 70
30
30
30
25
25
20 20 30
30
30
25
25
20 20 20 20
20
20
15
15
10
10 10 20
20
15
15
10
10 10 10 10
90
90
90
90
90
90 90 90
90
90
90
90
90 90
-
-
20
20
18
15
15
15 15 20
20
15
15
15
15 15
-
-
12
12
12
12
12
12 12 12
12
12
12
12
12 12 12 12
2
2,5 m pentru un colaborator, din calculul 100% din efectivul schimbului de
gardă
2
2,5 м на сотрудника, из расчета 100%-ной численности дежурной
смены
i) camera de instructaj a populației
40
комната инструктажа
населения
2. Încăperi auxiliare:
Вспомогательные
помещения:
a) punct de recuperare și garderoba hainelor de protecție
восстановительный пункт и
гардеробная
спецобмундирования:
40
40
40
30
30 30 40
40
40
40
30
30 30 30 30
NCM С.01.11 – 2013, pag. 27
ANEXA F (continuare)
ПРИЛОЖЕНИЕ F (продолжение)
2
Denumirea încăperilor
Наименование
помещений
- garderoba
- гардероб
- camera termică
- термокамера
- dușuri și closete
- душевые и уборные
- cabinet de refulare psihologică
- кабинет психологической
разгрузки
b) camera de luare a mesei
комната приема пищи
c) cameră de încălzire a produselor
комната разогрева пищи
d) magazie de bunuri cu biroul
directorului administrativ
склад вещимущества с
комнатой для коменданта
10
10
8
8
8
8
8
10
10
8
8
8
8
8
8
8
-
-
Se prevăd conform normelor în vigoare
Предусматриваются согласно действующим нормам
30
30
30 30 30 30
-
30
30
30 30 30 30 -
2
1,4 m pentru un colaborator, din calculul 75% din efectivul schim-bului de
gardă
2
1,4 м на сотрудника, из расчета 75%-ной численности личного состава
дежурной смены
20
16
14 12 10 10 10
20
16
14 12 10 10 10 10 10
55
45
40 30 25 18 12
55
45
40 30 25 18 12 18 12
2
1,6 m pentru un colaborator, din calculul 100% din efectiv
2
1,6 м на сотрудника, из расчета 100%-ной численности личного
состава
e) sală de ședințe
зал собраний
f) camera salii de ședințe
комната при зале собраний
g) sala sportivă
спортивный зал
3. Apartamente de serviciu (număr)
Служебные квартиры
(количество)
а) cu o cameră
однокомнатные
б) cu două camere
двухкомнатные
в) cu trei camere
трехкомнатные
4. Punct de comunicații:
Пункт связи:
а) dispecerat
диспетчерская
b) aparate comunicații
аппаратная
c) camera personalului
комната персонала
5. Sector de furtunuri:
Рукавный участок:
а) încăpere pentru deservirea și
păstrarea furtunurilor
помещение для
обслуживания и хранения
рукавов
2
Aria încăperilor, minim m /Площадь помещений, не менее м
Tipul remizei de pompieri/Тип пожарного депо
I
II
III
IV
V
Număr de autospeciale în remiză, buc.
Количество автомобилей в депо, шт.
12
10
8 6 6 4 2
12
10
8 6 6 4 2 4 2
2
4 m pentru un colaborator, din calculul 100% din efectiv
2
4 м на сотрудника, из расчета 100%-ной численности личного состава
12
12
12 12 12
-
12
12
12 12 12
-
-
280
160
80 45 40 40 40 280
160
80 45 40 40 40 -
-
4
4
4
4
3
3
2
1
-
-
-
-
-
-
1
1
5
5
3
3
3
2
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
18
18 15 15 15 12
30
25
25 20 15 15 12 15 12
15
15
15 12 12 12 10
15
15
15 12 12 12 10 12 10
10
10
10 10 10
8
10
10
10 10 10
45
45
35 30 25 20 10
45
40
35 30 25 20 10 12 10
8
-
-
8
-
8
8
8
NCM С.01.11 – 2013, pag. 28
ANEXA F (sfîrșit)
ПРИЛОЖЕНИЕ F (окончанние)
2
Denumirea încăperilor
Наименование
помещений
b) încăpere pentru spălarea și
uscarea hainelor de protecție
помещение для мойки и
сушки спецодежды
6. Postul serviciului de protecție
împotriva gazelor și fumului
(SPGF):
Пост газодымозащитной
службы (ГДЗС):
Încăperi pentru păstrarea și verificarea măștilor antigaz
Помещения для хранения и
проверки противогазов
7. Încăperi de serviciu:
Служебные помещения:
а) biroul șefului
кабинет начальника
b) biroul șefului adjunct
кабинет зам.начальника
c) cancelarie (audiențe)
канцелярия (приемная)
2
Aria încăperilor, minim m /Площадь помещений, не менее м
Tipul remizei de pompieri/Тип пожарного депо
I
II
III
IV
V
Număr de autospeciale în remiză, buc.
Количество автомобилей в депо, шт.
12 10 8
6
6
4
2 12 10 8
6
6
4
2
4
2
30
30
25
25
20
18
16
30
30
25
25
20
18
16
18
16
35
30
25
20
50
30
20
35
30
25
20
50
30
20
20
20
16
16
16
16
14
14
14
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
12
12
12
12
10
10
10
10
10
12
2
4 m pentru un colaborator, se prevede pentru numărul de 100 % al efectivului
2
4 м на сотрудника, предусматривается на 100%-ную численность
личного состава
e) cameră de odihnă a schimbu- 4,5 m2 pentru un colaborator, din calculul numărului de 100 % a schimbului
lui de gardă
de tură
2
комната для отдыха
4,5 м на сотрудника, из расчета 100%-ную численности дежурной
дежурной смены
смены
8. Cămin pentru efectivul de
pompieri (număr de camere)
60 50 40 30 20 Общежитие для личного
состава (количество комнат)
9. Camere de hotel (număr)
Гостиничные номера
4
4
4
3
3
3
1
1
(количество)
d) încăperea inspectorilor
помещение инспекторов
NOTE:
1. Numărul teoretic de colaboratori în schimbul de gardă pentru o autospecială – 7 persoane;
2. În remizele centrale de pompieri se permite
amplasarea unui centru de comandă cu forțe și
mijloace, echipa de protecție împotriva incendiului, punct de instruire, baza serviciului de protecție împotriva gazelor și fumului, post de furtunuri,
sală de conferință cu proiector în foaier. Ariile
acestor încăperi trebuie determinate conform
Anexei G;
3. În remiza de pompieri se admite amplasa3
rea unui rezervor cu capacitatea de maxim 2 m
pentru păstrarea generatorului de spumă într-o
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Расчетное количество сотрудников в
дежурной смене на 1 пожарный автомобиль 7 человек;
2.
В
центральных
пожарных
депо
разрешается размещать: центр управления
силами и средствами, отряд пожарной
охраны,
учебный
пункт,
базу
газодымозащитной службы, рукавный пост,
конференц-зал с кинопроекционной и фойе.
Площади
данных
помещений
следует
определять согласно Приложению G;
3.
В
пожарном
депо
допускается
3
размещать одну емкость до 2 м для
хранения пенообразователя в отдельном
NCM С.01.11 – 2013, pag. 29
încăpere încălzită separată;
4. În clădirea remizei de pompieri sala sportivă nu se prevede, dacă aceasta există în componența complexului de instruire și antrenament.
5. Componența și ariile încăperilor pentru utilaj tehnic (dulapuri electrice, compresoare, puncte termice individuale, camera de boilere, aparate
de contorizare și alte încăperi) se adoptă în conformitate cu prevederile documentelor normative
corespunzătoare.
6. Componența ariilor și utilajele camerelor de
hotel se determină prin prevederile documentelor
normative în vigoare și tema de proiectare.
отапливаемом помещении;
4. В здании пожарного депо спортивный
зал не предусматривается, если он имеется
в составе учебно-тренировочного комплекса.
5. Состав и площади помещений для
инженерного
оборудования
(электрощитовые,
компрессорные,
индивидуальные
тепловые
пункты,
бойлерные, узлы учета и др. помещения)
принимаются
в
соответствии
с
требованиями
соответствующих
нормативных документов.
6. Состав площади и оборудование
гостиничных
номеров
определяются
требованиями действующих нормативных
документов и заданием на проектирование.
NCM С.01.11 – 2013, pag. 30
ANEXA G (obligatorie)
ПРИЛОЖЕНИЕ G (обязательное)
Componența și ariile încăperilor remizelor centrale
Состав и площади помещений центральных пожарных депо
Denumirea încăperilor
Наименование помещений
1. Încăperile efectivului de pompieri
Помещения отряда пожарной охраны
2. Post de furtunuri
Рукавный пост:
a) încăperi pentru derservirea tehnică a furtunurilor de pompieri
помещение для технического обслуживания пожарных
рукавов
b) magazie pentru păstrarea și eliberarea furtunurilor
склад для хранения и выдачи рукавов
c) încăpere pentru păstrarea materialelor auxiliare
помещение для хранения подсобных материалов
d) încăpere pentru uscarea hainelor de protecție
помещение для сушки спецодежды
3. Baza serviciului de protecție împotriva gazelor și fumului
База газодымозащитной службы:
a) camera de aparate
аппаратная
b) atelier de reparații a măștilor de protecție de oxigen
ремонтная мастерская кислородных изолирующих
противогазов
c) stație de oxigen și stație de umplere cu aer
кислородно- и воздухонаполнительная станция
d) camera cu butelii de oxigen
помещение кислородных баллонов
e) camera de păstrare și încărcare a tuburilor regeneratoare
помещение для хранения и зарядки регенеративных
патронов
f) încăpere de spălare și uscare a măștilor de protecție de oxigen
помещение мойки и сушки кислородных изолирующих
противогазов
4. Centru de comandă cu forțele și mijloacele de protecție împotriva incendiilor
Центр управления силами и средствами пожарной
охраны:
1) punct central de comunicații al pompierilor
центральный пункт пожарной связи:
a) sală de operațiuni
операционный зал
Număr remizelor de pompieri
deservite
Количество обслуживаемых
пожарных депо
10 și pes4 și mai pute
9-5
țin
10 и
4 и менее
более
2
Cîte 4 m pe colaborator, camere
de 4-6 și 3-5 persoane
По 4 м2 на сотрудника, комнаты
на 4-6 и 3-5 человек
220
200
150
60
50
35
12
10
6
15
12
10
50
45
35
30
25
15
20
20
12
12
10
8
16
16
12
18
18
15
75
75
Notă
Примечание
NCM С.01.11 – 2013, pag. 31
ANEXA G (continuare)
ПРИЛОЖЕНИЕ G (продолжение)
Denumirea încăperilor
Наименование помещений
b) sală de mașini
машинный зал
c) sală de aparate și tablou de comutare
аппаратная и кроссовая
d) camera de acumulatoare cu electrolit
аккумуляторная с кислотной
e) camera de agregate (Serviciul de Intervenții și Transport)
агрегатная (Аварийная Транспортная Служба)
f) dispecerat
диспетчерская
g) camera de personal
комната персонала
h) biroul șefului
кабинет начальника
i) cameră de reparații a mijloacelor de comunicare
комната ремонта средств связи
j) magazie
кладовая
2) punct central de radiocomunicații
центральный пункт радиосвязи:
a) camera de aparate
аппаратная
b) dispecerat
диспетчерская
3) serviciul de gardă pentru stingerea incendiilor:
дежурная служба пожаротушения:
a) centru operativ de informare
оперативно-информационный центр
b) camera de lucru
рабочая комната
c) camera de personal
комната персонала
d) garderoba
гардеробная
5. Sală de conferință cu proiector în foaier
Конференц-зал с фойе и кинопроекционной
NOTĂ – la aflarea într-o localitate a 4 și mai
puțin unități de pompieri, punctul central de comunicații se comasează cu punctul de comunicații ai uneia din unități.
Număr remizelor de pompieri
deservite
Количество обслуживаемых
пожарных депо
10 și pes4 și mai pute
9-5
țin
10 и
4 и менее
более
Notă
40
40
Примечание
30
30
20
20
20
15
20
20
20
-
-
20
12
12
8
12
12
10
15
15
12
8
8
6
15
15
Notă
Примечание
18
18
10
18
18
14
12
12
-
12
12
8
8
8
6
Se adoptă conform normelor. Capacitatea se determină prin tema
de proiectare.
Принимается согласно нормам.
Вместимость
определяется
заданием на проектирование
ПРИМЕЧАНИЕ - при размещении в городе
4 и менее пожарных частей центральный
пункт пожарной связи совмещается с
пунктом связи одной из частей.
NCM С.01.11 – 2013, pag. 32
ANEXA H (recomandată)
ПРИЛОЖЕНИЕ H (рекомендуемое)
Lățimea trecerilor în încăperea tehnicii e incendiu
Ширина проходов в помещении пожарной техники
Distanța dintre autospeciale și construcții în încăperea tehnicii de incendiu, m
Расстояние между автомобилями и
конструкциями в помещении
пожарной техники, м
Dintre autospeciale, minim
Между автомобилями, не менее
De la autospeciala marginală dreapta (pe direcția de ieșire) pînă la perete, minim
От крайнего правого (по выезду) автомобиля
до стены, не менее
De la autospeciala marginală stînga (pe direcția
de ieșire) pînă la perete, minim
От крайнего левого (по выезду) автомобиля
до стены, не менее
De la autospecială pînă la muchiile coloanei,
minim
От автомобиля до граней колонны, не менее
De la autospecială pînă la peretele din față sau
din spate:
От автомобиля до передней или задней
стены:
a) în încăperea pentru 1-2 autospeciale
в помещении на 1-2 автомобиля
b) în încăperea pentru 4 și peste autospeciale
в помещении на 4 и более автомобилей
2,0
2,0
1,5
1,0
2,0
3,0
NCM С.01.11 – 2013, pag. 33
BIBLIOGRAFIE
[1] Legea Nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor
[2] Hotărîrea Guvernului Nr. 1159 din 24.10.2007 cu privire la aprobarea Reglementării
tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE
1.01-2005
NCM С.01.11 – 2013, pag. 34
Utilizatorii documentului normativ sînt responsabili de aplicarea corectă a acestuia.
Este important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia
ultimei ediţii şi a tuturor amendamentelor.
Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării
etc.) sînt publicate în „Monitorul oficial al Republicii Moldova”, Catalogul documentelor normative în construcţii, în publicaţiile periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, pe Portalul Naţional „e-Documente normative în
construcţii” (www.ednc.gov.md), precum şi în alte publicaţii periodice specializate (numai
după publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la
acesta).
Amendamente după publicare:
Indicativul amendamentului
Publicat
Punctele modificate
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа