close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Санкт-Петербургский государственный

код для вставкиСкачать
630*
ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ Ȼɚɥɢɯɢɧ,
,
Ɇɢɯɚɢɥ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ Ʌɚɡɚɪɟɜ,
VI
ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ Ɇɚɪɤɨɜ,
,
[email protected]
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ Ɇɚɥɶɰɟɜ,
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ȼɕɇɈɋɅɂȼɈɋɌɂ ɉɈɄɊɕɌɂɃ,
ɉɈɅɍɑȿɇɇɕɏ ɗɅȿɄɌɊɈɄɈɇɌȺɄɌɇɕɆ ɉɊɂɉȿɄȺɇɂȿɆ
ɄɈɆɉɈɁɂɐɂɈɇɇɕɏ ɆȺɌȿɊɂȺɅɈȼ
Ʌɟɫɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɫɩɟɤɚɧɢɟ, ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ, ɭɞɚɪɧɚɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ.
Wood machines, composite materials, sintering, endurance, shock durability.
(
)
,
.
: 1)
-
; 2)
,
.
,
(
(
-
)
51371–99).
(№
95-33-161)
-3300.
,
,
-100
.
97
.
:
.
40 2.
,
1
-
[2].
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
,
-
.
,
,
-
.
. .
),
.
,
,
,
,
,
,
,
(
,
.
-
,
.
,
(
,
,
[1].
),
:
,
,
,
,
α- -
.
,
,
30 %.
.
,
.
98
,
.
-
,
(
,
).
,
.
,
40 ,
,
-
40 2,
40 2
.
.
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ (ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ, %; ɨɫɧɨɜɚ – ɠɟɥɟɡɨ)
u
40 2


1–5


8–12

1–5

0,31–0,6
Ni
Mo
Cr
–
–
1–3
–
–
:
(
– 8–12
);
(
–
–
);
(
– 0,04–0,4
);
(
: 0,04–0,1
(
: 0,04–0,1
);
);
(

: 5–8
; 1–5
; 0,01–0,1
-
)
(
0,004
3
).
-
,
,
.
,
1
),
15 % (
1
,
,
20–25 % (
)
0,01
0,1
.
,
99
–
10–100
–
.
.),
,
(
(
,
-
.).
40 2
. 1.
,
8–10 %
.
5
1
-
,
,
.
,
.
-
10
,
.
,
-
.
I
II
III
,%
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,1
0,5
1
5
10
20 D,
Ɋɢɫ. 1.
:
–
100
, %; D –
(
)
,
,
(
Polytest (
51371–99).
Ray-Ran
-
. 2),
,
.
Ɋɢɫ. 2.
Ray-Ran Polytest
.
,
,
.
-
3,8 / .
–
,
.
2,8
25
.
101
.
.
,
-
.
.
40–120
./
.
-
,
,
.
-
.
,
.
-
,
.
. 3,
. 4.
Ɋɢɫ. 3.
:
1–
3–
;2–
;5–
;4–
–
102
;
Ɋɢɫ. 4.
,
0–1000
,
-
,
90°.
,
HRC 60;
.
8
3 ± 0,001
,
,
,
,
,
0,25 .
20 ± 1 ° .
,
.
-
,
-
,
20
40
.
,
,
H = U / P,
(
U–
· ); Ɋ –
(1)
,
,
;
(20 ° ).
.
-
.
.
,
5
,
3 %-
1
.
,
,
20–100
.
.
,
.
,
, . .
,
,
,
(
51371–99).
103
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
40 2.
-
а
а а,
/
2
. 5.
а
я, %
Ɋɢɫ. 5.
40 2
:
1) 0–25 % –
2) 25–50 % –
3) 50–75 % –
4) 75–100 % –
;
;
;
.
,
,
,
,
-
;
,
(2)
(3)
:
Ɋ = 1,639F + 22,1
(
(2)
Ʉ
= 0,9788);
Ɋ = 0,6764F + 2,4115
(
104
Ʉ
(3)
= 0,9546),
/
Ɋ –
2
.
(
, %; F –
)
40
160
/
2
,
,
t = 20 °C).
,
(
(
)
Ʉ

:



175
 1,1,
160
–
(4)
,
,
/
2
;
–
-
2
/
.
ȼɵɜɨɞɵ
:
1.
10 %
50 %
.
2.
1–10
.
3.
.
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ
1. Ɇɚɪɤɨɜ, Ⱥ.ɇ.
[
. .
//
2005.
. 176. . 55.
2. ɇɚɮɢɤɨɜ, Ɇ.Ɂ.
[
//
]/
] /
,
.
. .
-
,
. .
, . .
,
:
, . .
, 2008.
,
, . .
. 6. . 31–37.
40 2.
105
(
)
,
-
.
***
Given article is devoted research of endurance of coverings of the composite materials received by electrocontact sintering, on an example of material PK40Cr2.
Tests for endurance (shock durability) are spent to check up on purpose ability of
a product to resist to destroying influence of mechanical blows of repeated action and
to keep after that influences of value of parametres in the limits specified in standards
and specifications on products and the program of test.
106
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа