close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

PDF - Центр Упаковки;pdf

код для вставкиСкачать
2014. GADA 20. OKTOBRIS
Ludzas novada paðvaldîbas bezmaksas informatîvais izdevums
Kurš būs Ludzas novada
Goda pilsonis un
Gada cilvēks 2014?
Ludzas novada pašvaldība aicina izvirzīt pretendentus konkursam „Ludzas novada Gada
cilvēks”.
Pieteikumi Gada cilvēka godpilnā nosaukuma piešķiršanai tiek
pieņemti Ludzas novada pašvaldības Administratīvajā nodaļā
līdz 1. novembrim.
Atgādinām, ka pretendentus
konkursam drīkst izvirzīt Ludzas
novada iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā 5 cilvēki), reģistrētas biedrības un nodibinājumi (ne mazāk kā 3 biedri), darba kolektīvi (ne mazāk kā 5 cilvēki), iestādes vai uzņēmuma vadītājs par savas iestādes
darbiniekiem, Ludzas novada domes deputāti (ne mazāk kā 3).
Nominācija „Gada cilvēks” tiks piešķirta par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā atpazīstamības veicināšanā; „Gada cilvēks izglītībā” – par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā;
„Gada cilvēks kultūrā” – par nozīmīgu ieguldījumu kultūrā un novada vārda popularizēšanā; „Gada cilvēks sportā” – par nozīmīgu ieguldījumu sportā un novada vārda popularizēšanā; „Gada cilvēks medicīnā” – par nozīmīgu ieguldījumu novada iedzīvotāju veselības aizsardzībā; „Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldības darbā” – par nozīmīgu ieguldījumu novada labā; „Gada cilvēks savā amatā” – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību; „Gada
jaunietis” – par nozīmīgiem sasniegumiem mācībās, sportā, ārpusklases
darbā, kas veicinājuši Ludzas novada atpazīstamību valsts un pasaules mērogā (var būt nominēti jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem);
„Mūža ieguldījums” – ilggadējs godprātīgs darbs un ieguldījums sava
novada un tā iedzīvotāju labā.
Līdz šā gada 1. novembrim turpinās arī kandidātu pieteikšana apbalvojuma „Ludzas Novada Goda pilsonis” piešķiršanai.
„Ludzas Novada Goda pilsonis” ir augstākais apbalvojums Ludzas novadā. To piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem novada labā,
kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības,
zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan
izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
Kandidātus šim apbalvojumam var izvirzīt domes deputāti, juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji.
Iesakot kādu personu šim apbalvojumam, jānorāda kandidāta:
1) vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās, dzīvesvieta, kontaktinformācija;
2) dzīvesgājuma apraksts;
3) sabiedrisko aktivitāšu apraksts, par kuriem varētu piešķirt šo apbalvojumu. Jāiesniedz arī informācija par kandidāta pieteicējiem.
Konkursu Nolikumi pieejami Ludzas novada pašvaldības mājas lapā
www.ludza.lv.
Pretendentus vērtēs speciāli izveidotās komisijas. Uzvarētāji tiks godināti Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā.
Lai racionālāk izmantotu darba un atpūtas laiku,
Ludzas novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās
darba diena no pirmdienas, 2014. gada 17. novembra,
tiek pārcelta uz sestdienu, 22. novembri.
Ja pastkastē nav
„Ludzas Novada Vēstu”
Novada iedzīvotājus, kuri pastāvīgi dzīvo Ludzas pilsētā, bet savā
pastkastē nesaņem Ludzas novada pašvaldības informatīvo izdevumu „Ludzas Novada Vēstis”, aicinām informēt par to sabiedrisko attiecību speciālisti Svetlanu Rimšu, zvanot pa tālruņiem 65707416 vai
65707400.
Izdevumu ir iespējams lasīt arī elektroniski www.ludza.lv.
Nākamais avīzes numurs iznāks šā gada novembrī.
Saņemiet atbildes uz Jums svarīgiem
jautājumiem TV tiešraidē
21. oktobrī un 11. novembrī plkst. 18:45
Re:TV tiešajā ēterā Ludzas novada domes
priekšsēdētāja Alīna Gendele (Latgales partija) atbildēs uz Jūsu jautājumiem. Jautājumus
varat uzdot pārraides laikā pa tālruni
64622859 vai iesūtīt tos pirms pārraides uz
e-pastu [email protected] vai [email protected]
Uzmanību! Re:TV tiešraides šobrīd pieejamas tikai virszemes televīzijas abonentiem.
Nr. 6 (54)
Ludzu darba vizītē apmeklēja
satiksmes ministrs
1. oktobrī Ludzas novadu darba vizītē apmeklēja Satiksmes ministrs Anrijs Matīss. Ministrs tikās
ar pašvaldības vadību un novada domes deputātiem.
Sanāksmē piedalījās arī VAS “Latvijas valsts ceļi”
un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” pārstāvji.
Tikšanās laikā pārrunātas vairākas satiksmes nozares aktualitātes mūsu novadā. Deputāti jautāja
par iespēju palielināt pašvaldības autoceļu fonda
līdzekļus, par autoceļa A12 posma Rēzekne –
Ludza virskārtas pastiprināšanu. Pašvaldības vadība lūdza ministru iekļaut 2015. un 2016. gadu
prioritāro darbu sarakstā vairākus Ludzas novada objektus, kā arī paredzēt līdzekļus asfalta seguma izbūvei autoceļa V517 Pakalni – Ļauderi –
Ploski posmā un autoceļa V544 posmā Ļauderi –
Vecslabada.
Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka steidzami jāveic ceļu remonts industriālajās zonās un
perspektīvo ražotņu tuvumā, lai veicinātu uzņēmējdarbību Latgalē. Tika spriests par autoceļa P49
posma no Ludzas līdz Ričiku pagriezienam virskārtas pastiprināšanas nepieciešamību un iespējām, kā arī Ludzas apvedceļa (A12) projektēšananas un remonta darbiem. Tika apspriesti arī pašvaldību atbalsta mehānismu autoceļu atjaunošanas
jomā nosacījumi.
Pēc apspriedes ar Ludzas novada deputātiem A.
Matīss apskatīja renovētās ielas Ludzas vecpilsētas
daļā un apsekoja autoceļa A12 posmu Ludza – Nirza.
Svetlana Rimša,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Uzņēmēju konkurss turpinās
Turpinās pieteikšanās konkursam „Ludzas novada uzņēmēju
gada balva 2014”.
Konkursa gaitā uzņēmēji var tikt
izvirzīti apbalvošanai nominācijās: Lielākais nodokļu maksātājs, Lielākais darba devējs; Gada
bioloģiskais ražotājs; Gada mājražotājs; Gada sociālais partneris; Gada sporta un atpūtas vieta; Gada lauksaimnieks; Gada
jaunais komersants; Gada progresīvais uzņēmums. Konkursa
žūrijai būs tiesības piešķirt arī speciālās balvas.
Pretendentus dalībai konkursā
var izvirzīt no to uzņēmumu un
individuālā darba veicēju vidus,
kuri savu saimniecisko darbību
organizējuši Ludzas novada teritorijā. Pretendenti izvirzāmi līdz
31.oktobrim.
Konkurss izsludināts ar mērķi
apzināt un godināt Ludzas nova-
da uzņēmējus, kas aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, popularizēt labās prakses piemērus,
veicināt novada uzņēmēju atpazīstamību un sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.
Uzvarētāju godināšana un
„Ludzas novada uzņēmēju gada
balvas 2014” pasniegšanas ceremonija paredzēta šā gada nogalē.
Konkursa „Ludzas novada
uzņēmēju gada balva 2014” nolikums un aptaujas anketa pieejama www.ludza.lv.
AICINĀM UZ DISKUSIJU!
Ludzas novada pašvaldība 27. novembrī aicina iedzīvotājus uz Apaļā galda diskusiju. Šoreiz diskutēsim par divām tēmām:
4 SIA „Ludzas apsaimniekotāja” paveiktie darbi namu apsaimniekošanā;
4 Ūdens patēriņa aprēķins.
Diskusija sāksies plkst. 17:30 Ludzā, Raiņa ielā 16A, 1. stāva zālē.
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
SOCIĀLAIS DIENESTS
INFORMĒ
Trūcīgo iedzīvotāju un ģimeņu, kuru ienākumi nepārsniedz EUR
171, ievērībai
Trūcīgām ģimenēm (personām), kuras dzīvo dzīvokļos ar centralizētu siltumapgādi un ģimenēm, kuru ienākumi nepārsniedz EUR 171
un tām nepieder Ludzas novada domes 2009. gada 22. oktobra Saistošo
noteikumu Nr. 9 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”
1.7.1. – 1.7.5. punktos noteiktais īpašums ir iespēja saņemt dzīvokļa
pabalstu. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai ir nepieciešams ierasties Ludzas
novada Sociālajā dienestā un iesniegt rakstisku iesniegumu, ja netika
vērtēti ienākumi, tad iesniegt ienākumus apliecinošus dokumentus un
aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju.
***
Informācija politiski represētām personām un Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
Ludzas novada administratīvajā teritorijā deklarētām politiski represētām personām un Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem tiks
izmaksāts vienreizējs pabalsts EUR 30 apmērā Ludzas novada pašvaldības un pagastu pārvalžu kasēs no 12.11.2014. līdz 14.11.2014.,
uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ludzas novada domes 2014.gada 14.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Ludzas novada administratīvajā teritorijā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 91.punktu. Pašvaldībai tiek deleģētas tiesības pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
piemērošanu atsevišķos gadījumos, attiecīgi izdodot saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi nosaka, ka nekustamā īpašuma nodoklis Ludzas novada pašvaldībā netiks piemērots dzīvojamo māju palīgēkām, ja
tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot
garāžām.
Noteikumi nosaka NĪN maksātājus par daudzdzīvokļu mājām, kuras reģistrētas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Noteikumi nosaka, ka NĪN maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu - 7 gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās
brīža.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ievērojamas ietekmes uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Ludzas novada teritorijā un
attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ludzas novada pašvaldības
Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
Saistošie izskatīti Ludzas novada domes sēdē, nosūtīti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un tiks publicēti Ludzas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ludzas
Novada vēstis”. Papildus tie tiks ievietoti pašvaldības mājas lapā
www.ludza.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav.
Saistošie noteikumi Nr. 21
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Ludzas novada administratīvajā teritorijā”
Apstiprināti ar Ludzas novada domes 14.10.2014.
ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 9.§)
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ludzas novada pašvaldība realizē likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu
un iekasēšanu no Ludzas novada administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem.
2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), ja tās netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nodokli netiek
apliktas.
3. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
(tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai
piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā:
3.1. pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki
un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību;
3.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu)
ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
3.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma
reģistrēšanai zemesgrāmatā);
3.4. personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.
4. Noteikt nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu
- 7 gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
2
Ludzas Novada Vçstis
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE
Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:
NekustamƗ Ưpašuma nosaukums un atrašanƗs
vieta
NekustamƗ
Ưpašuma nosacƯtƗ
cena
NodrošinƗjuma
nauda
Izsoles norises
laiks
EUR
4348,40
EUR
434,48
07.11.2014.
plkst. 10.00
“PagastmƗja”, Nirza, Nirzas pagasts,
Ludzas novads (kadastra nr.68780050316,
kas sastƗv no zemes gabala (0,0435 ha
platƯbƗ un Ɲkas).
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma
nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu
kontā Nr.LV49HABA0551036353377, kods HABALV22,
A/S Swedbanka.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru
darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17
Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415.
kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās,
iepriekš piezvanot pa tālr. 29481616.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc
paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis līdz 2014.gada 6.novembrim plkst; 14.00
(Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).
Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma
tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma
publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt
pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.
Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas
novada pašvaldībā (3.stāvā, mazā zālē).
Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058.
Ludzas novada domes
pieņemtie lēmumi
6. augusta Ludzas novada domes ārkārtas domes sēdes darba kārtībā bija 13 jautājumi. Deputāti
pieņēma lēmumus par zemes vienības atdalīšanu un
īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam; zemes lietošanas izbeigšanu un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā; zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu; nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu; nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Tika apstiprināti kustamo mantu izsoles rezultāti, apstiprināti izsoļu noteikumi, sākuma un pārdošanas cenas.
21. augusta Ludzas novada domes ārkatas domes sēdē tika izskatīts viens jautājums. Dome nolēma atbalstīt iesniegšanai biedrībai “Ludzas rajona
partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu konkursa 13. kārtā Ludzas novada pašvaldības izstrādāto
projekta iesniegumu “Vulfa Franka un Herca Franka
darbu multimediālās ekspozīcijas aprīkojuma iegāde”, kas paredz aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu
Ludzas Lielās sinagogas ekspozīcijas – fotogrāfa Vulfa
Franka un kinodokumentālista Herca Franka darba
multimediālā ekspozīcija – apkopošanai un demonstrēšanai.
Ludzas novada domes 28. augusta sēdē izskatīti vairāk nekā 70 darba kārtības jautājumus.
Deputāti pieņēma lēmumus par zemes platību un robežu neteikšanu, kā arī lietošanas tiesību dokumentu un apgrūtinājumu apstiprināšanu; zemes vienības
atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam; zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. Nolemts bezstrīda
kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu
un nokavējuma naudu no 17 personām. Tika apstiprināti nekustamo īpašumu un kustamo mantu izsoles rezultāti, apstiprināti izsoļu noteikumi, sākuma un pārdošanas cenas.
Dome nolēma:
- uzdot licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas
nolikumā zvejai Lielajā Kurma ezerā un Mazajā
Kurma ezerā iestrādāt punktu, kas nosaka, ka Ludzas
novada Pildas pagastā deklarētajiem iedzīvotājiem
licencētā makšķerēšana ir bezmaksas;
- veikt grozījumus Ludzas novada domes 2011.
gada 8. septembra ārkārtas sēdes lēmumā “Par maksas pakalpojumiem”;
- piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 4 daudzdzīvokļu mājām Ludzas novadā pilastru remontam,
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī jumta remontam un dūmvadu atjaunošanai;
- apstiprināt atklāta skiču konkursa “Mazās arhitektūras formas – Lūcijas skulptūras skiču projekta
izstrāde” nolikumu un tika izveidota konkursa vērtēšanas komisija;
- apstiprināt bibliotēkas lietošanas un datoru, interneta un vispārpieejamo elektronisko informācijas
resursu publiskas izmantošanas noteikumus 10 Ludzas
novada bibliotēkās;
- apstiprināt sadzīves atkritumu šķirošanas akcijas “Ludzas novadā Skolēni šķiro!” nolikumu un nolēma piešķirt EUR 930 akcijas uzvarētāju apbalvošanai;
- apstiprināt noteikumus “Noteikumi par J. Soikāna
Ludzas mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu izglītības programmas apguvē”;
- piešķirt brīvpusdienas 2 Briģu pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes audzēkņiem laika posmā no
01.09.2014. līdz 31.12.2014.
Sēdes informatīvajā daļā Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs informēja sanāksmes dalībniekus par paveikto un domes
lēmumu izpildes gaitu 2014. gada pirmā pusgadā.
SIA “Ludzas medicīnas centrs” valdes priekšsēdētājs Juris Atstupens informēja klātesošos par
uzņēmuma 2014. gada pirmā pusgada finansiāliem rādītājiem, peļņas - zaudējumu aprēķina analīzi, neto apgrozījumu, pacientu skaitu, dienas stacionāra darbību un atbildēja uz deputātu jautājumiem.
11. septembrī notika Ludzas novada domes ārkārtas sēde, kurā izskatīti 9 jautājumi. Dome nolēma:
- apstiprināt J. Soikāna Ludzas mākslas skolas nolikumu jaunā redakcijā;
- apstiprināt Ludzas novada pašvaldības konkursa “Novada izcilnieks 2015” nolikumu un konkursa balvu fondu EUR 1000 apmērā;
- noteikt Ludzas novada pašvaldības pamata un
vispārējas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pedagogu mēneša darba algas likmes laika posmā no
01.09.2014 līdz 31.12.2014. novadam piešķirtās valsts
mērķdotācijas ietvaros;
- noteikt Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu mēneša darba algas likmes laika posmā no 01.09.2014. līdz 31.12.2014. novadam
piešķirtās valsts mērķdotācijas ietvaros;
- noteikt Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītājas vietnieces un pedagogu mēneša darba algas likmes laika posmā no 01.09.2014
līdza 31.12.2014. novadam piešķirtās valsts mērķdotācijas ietvaros;
- noteikt Ludzas novada Sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu mēneša darba algas likmes laika posmā no 01.09.2014.
līdz 31.12.2014. novadam piešķirtās valsts mērķdotācijas ietvaros.
25. septembrī notika 17. Ludzas novada domes
sēde. Sanāksmes darba kārtībā bija 35 jautājumi.
Deputāti pieņēma lēmumus par zemes platību un
robežu neteikšanu, kā arī lietošanas tiesību dokumentu un apgrūtinājumu apstiprināšanu; zemes
vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam; zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
Nolemts bezstrīda kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu no 36
personām. Tika apstiprināti nekustamo īpašumu
izsoles rezultāti, apstiprināti izsoļu noteikumi, sākuma un pārdošanas cenas.
(Turpinājums 9. lpp.)
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
Ludzas Novada Vçstis
Sociālajai uzņēmējdarbībai
Latgalē – būt!
Tā nosprieda reģionālās paneļdiskusijas „Sociālā
uzņēmējdarbība Latgalē – būt vai nebūt?” dalībnieki.
Diskusija notika 12. septembrī Ludzā. Tās
organizēšanā un norisē piedalījās 47 dalībnieki no
Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas, Dagdas, Kārsavas,
Zilupes, Ciblas novada, kā arī Rīgas, Jelgavas un
Reikjavīkas (Islande).
Laika posmā no 2003. gada līdz ekonomiskās krīzes
kulminācijai 2009. – 2010. gadā nodarbināto skaits
sociālajos uzņēmumos (SU) Eiropā palielinājās no
11 līdz 14,5 miljoniem cilvēku, kas ir 6,5 procenti
no nodarbināto kopskaita un daudzviet kļuva par
atslēgu uz izeju no bezcerības un krīzes. Gandrīz
ceturtā daļa uzņēmumu Eiropā ir SU.
līmenī un aktualizēt tos jautājumus, kuru risināšanā,
ir jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm jau šodien.
Ar mudinājumu izstrādāt sociālo uzņēmējdarbību
reglamentējošus tiesību aktus diskusijas rezolūcija
tika iesniegta Labklājības ministrijai un Finanšu
ministrijai.
Rēzeknes augstskolas un Daugavpils Universitātes
vadošie mācībspēki atzina, ka augstskolās ir
jāievieš mācību programma sociālajā uzņēmējdarbībā.
Tas nepieciešams tādēļ, ka SU ir biznesa veids, kad
uzņēmums ražo preces vai sniedz pakalpojumus ar
mērķi risināt sociālo problēmu nevis gūt finansiālu
labumu uzņēmuma īpašniekiem. Svarīgi ir arī prast
strādāt vienotā komandā ar cilvēkiem, kuriem ir
Diskusijas dalībnieki enerģiski piedalījās aktuālās tēma apspriedē
Kas šobrīd ir sociālā uzņēmējdarbība Latvijā?
Modes lieta, īslaicīga parādība vai iespēja? Vai tai
ir izredzes Latgalē? Par to sprieda biedrību
pārstāvji, uzņēmēji, pašvaldību vadītāji un speciālisti,
augstskolu mācībspēki, Labklājības ministrijas
pārstāve, masu mediji un citi interesenti.
LLU lektore, ekonomikas doktore Lāsma Dobele
pauda savu viedokli par sociālās uzņēmējdarbības
izaicinājumiem un iespējām Latvijā. Viesi no Islandes
– sociālā uzņēmuma Örtækni menedžeris Hartmann
Gudmundsson un profesionālās rehabilitācijas
centra Örvi priekšsēdētājs Kristján Valdimarsson –
pastāstīja par savas valsts labās prakses piemēriem.
Labklājības ministrijā ir izstrādāta Koncepcija „Par
sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām
Latvijā”, kuras mērķis ir veicināt sociālo uzņēmumu
izveidi Latvijā un radīt šādiem uzņēmumiem labvēlīgu
darbības vidi. Tomēr nav izstrādāts normatīvais ietvars
gan sociālo uzņēmumu darbībai, gan to darbības
atbalstam. Sociālie uzņēmumi darbojas pēc tiem
pašiem principiem kā ikviens klasisks uzņēmums.
Latvijā strādā vairākas SIA, kas risina sociālās
problēmas, bet nedz sociālā uzņēmuma statuss, nedz
kādi atvieglojumi tām netiek piešķirti.
Diskusijas dalībnieki apzināja iespējamos draudus
un arī labumus, ko gūs sabiedrība, attīstoties sociālajai
uzņēmējdarbībai. Tika izstrādāta diskusijas rezolūcija,
kuras mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības
jautājumu iekļaušanu politikas dienaskārtībā
pašvaldību, valsts pārvaldes institūciju un valdības
Diskusijas moderatore – žurnāliste Lāsma Zute
samazinātas darba spējas. Varbūt ar laiku tas varētu
mainīt arī sabiedrības domāšanas klišejas? Piemēram,
tādu absurdu pieņēmumu, ka cilvēks ar invaliditāti
nespēj ražot kvalitatīvas preces.
Ekspluatācijā nodots
tranzīceļa P49
Tālavijas ielas posms
2014.gada 29.augustā ekspluatācijā tika nodots vēl viens rekonstruētais transzītceļa P49 ielas posms – Tālavijas iela no Tālavijas 127
līdz Lauku ielai.
Veicot ceļa būvdarbus 615 metru garumā, tika nomainīts pamatnes
drenējošais slānis, ieklāts ģeosintētiskais materiāls, izbūvēta lietus ūdens
novadīšanas sistēma, kā arī veikta elektroapgādes un vājstrāvas tīklu
rekonstrukcija. Pilnveidojot satiksmes organizāciju un drošību, ierīkots ielas apgaismojums, abās ielas pusēs izbūvētas gājēju ietves. Visos
krustojumos un gājēju pārejas vietās, kā arī ietves šķērsošanas vietās
ar nobrauktuvēm izbūvētas pazeminātas apmales. Tas nodrošina personām ar funkcionāliem traucējumiem, gados vecākiem cilvēkiem un
personām ar bērnu ratiņiem komfortablāku pārvietošanos. Savukārt,
lai cilvēki ar redzes traucējumiem labāk, ērtāk un drošāk varētu pārvietoties arēja vidē, ietves bruģakmenī ir izveidota vadlīniju pārvietošanās sistēma (prizmatiskais bruģis).
Ielas posma rekonstrukciju veica SIA „RBSSKALS Būvvadība”.
Būvuzraudzību projektā nodrošināja SIA „Projekts 3”, autoruzraudzību –
tehniskā projekta izstrādātājs SIA „REM PRO”. Māju pievadu izbūves darbus aiz ielas sarkanajām līnijām (pēc uzskaites) veica AS „Sadales tīkli”.
Tranzītceļa ielas posma „Tālavijas iela no Tālavijas 127 uz pilsētas centra pusi 0,6 km” (līdz Lauku ielai), kā arī pērnā gada rudenī pabeigtā posma „Tālavijas iela no Kuļņeva ielas līdz Baznīcas ielai, Baznīcas iela
no Tālavijas ielas līdz Latgales ielai, Latgales iela no Baznīcas ielas līdz
Kr.Barona ielai” pārbūve tika īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas
pilsētā” (Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/029) ietvaros. Projekta realizācija ilga no 2012.gada 30.augusta līdz 2014.gada 29.augustam. Abu
posmu kopējās renovācijas izmaksas sastāda EUR 2 640 504,71; attiecināmās projekta izmaksas – EUR 2 122 486,97, t.sk. ERAF līdzfinansējums
– EUR 1 697 565,07, valsts budžeta dotācija – EUR 63 674,61, pašvaldības attiecināmais finansējums – EUR 361 247,29.
Informāciju sagatavoja: projekta koordinatore
Ilona Rimša
Saņemts ziedojums
saules pulksteņa izbūvei
Hartmann Gudmundsson demonstrē augstas
kvalitātes produkciju, ko ražo cilvēki
ar invaliditāti Reikjavīkā
TV sižetu „Sociālā uzņēmējdarbība Latgalē – būt
vai nebūt?” var skatīt Latgales reģionālās televīzijas
interneta vietnē www.lrtv.lv. Diskusijas rezolūcija un
fotomirkļi no pasākuma pieejami Ludzas Invalīdu
biedrības mājas lapā www.ludzasib.lv.
Reģionālo paneļdiskusiju organizēja Ludzas
Invalīdu biedrība un Islandes Invalīdu organizācijas
darbnīca Örtækni sadarbībā ar Ludzas novada
pašvaldību projekta Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/012
„Darbs ir dzīve” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, Latvijas Valsts
un Ludzas novada pašvaldība.
Svetlana Rimša,
projekta vadītāja
Ludzas novada pašvaldība īsteno Ludzas pilsētas laukuma rekonstrukciju Stacijas un Raiņa ielas krustojumā, Ludzā, Ludzas novadā. Papildus šiem rekonstrukcijas darbiem tiek veikta horizontāla
saules pulksteņa „Sagaidīsim saullēktu Ludzā” izbūve. Saules pulkstenis ir kultūrvēsturiski nozīmīgs un reizē arī izglītojošs dizaina objekts, kura lielākā vērtība ir interaktivitāte. Līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja ne tikai nolasīt precīzu laiku, bet
arī iepazīties ar Ludzas pilsētas vēsturi laika periodos un svarīgākajiem kultūras objektiem Ludzas novadā. Nozīmīgi ir tas, ka šis objekts
atrodas vēsturisko norišu vietā –
Ludzas pilsētas centrā, kas ir senākā
Latvijas pilsēta. Saskaņā ar pašvaldības veiktā atklātā konkursa rezultātiem,
horizontālā saules pulksteņa izbūves izmaksas sastāda EUR 114 548.
Pašvaldība lūdza finansiāli atbalstīt saules pulksteņa izbūvi, uz ko arī atsaucās uzņēmējs Juris Savickis, ziedojot
šim projektam EUR 30 000.
Juris Savickis ir latviešu uzņēmējs
un sporta funkcionārs. Karjeras laikā
darbojies vairākos uzņēmumos, bet
kopš 1996. gada ir gāzes importētāju kompānijas „Itera Latvija” prezidents. Sporta nozarē Savickis ir
Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandas Rīgas “Dinamo” padomes priekšsēdētājs, Latvijas Tenisa
savienības prezidents un Eiropas tenisa asociācijas Attīstības komitejas loceklis. 2013. gadā Juris Savickis kļuva par Gada mecenātu Ludzas novadā. Apbalvojums tika piešķirts par Ludzas novada
mikrouzņēmēju un pašnodarbināto personu biznesa projektu finansiālu
atbalstu un atbalstu novada sporta infrastruktūras sakārtošanai.
Informāciju sagatavoja
Alīna Fjodorova, RISEBA studente
3
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
Aicinām piedalīties Lūcijas
skulptūras skiču projekta
izstrādes konkursā
Leģenda vēsta, ka
Ludzas pilsēta ir nosaukta par godu
Lūcijai – senās pils
īpašniecei. Lūcijas
vārds ir nostāstu un noslēpumu apvīts.
Ludzas novada
dome iecerējusi izveidot unikālu vides dizaina objektu – Lūcijas
skulptūru, kas veicinās
Ludzas atpazīstamību
un būs paliekoša pilsētvides tēla sastāvdaļa. Pašvaldība aicina piedāvāt savas idejas atklātajam skiču konkursam „Mazās arhitektūras formas – Lūcijas skulptūras skiču projekta izstrāde”. Konkursa rezultātā būs izvēlēts oriģinālākais un atbilstošākais skiču projekts Lūcijas
skulptūrai. Pēc tam ieceri paredzēts realizēt metālā un izvietot skulptūru Ludzas pilskalnā.
Konkursā aicināti piedalīties arhitekti, profesionāli izglītoti tēlnieki vai mākslinieki, autoru kolektīvi, kā arī atbilstošo nozaru augstskolu vecāko kursu studenti. Labākās skices autoram tiks piešķirta
naudas balva 800 eiro apmērā (tajā skaitā visi normatīvajos aktos
noteiktie nodokļi).
Autori konkursa darbus ir aicināti iesniegt līdz 2014.gada 28.novembrim plkst.16:00. Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludza,
Ludzas novads, 312. kabinetā. Iesniedzamo skiču skaits nav ierobežots, taču katrs iesniegtais piedāvājums jānoformē atsevišķi nolikumā
noteiktajā kārtībā.
Konkursa nolikums pieejams www.ludza.lv.
Pētām Ludzas novada
vēsturi šķērsgriezumā
Augustā un septembrī Ludzā viesojās un strādāja projekta „Arheoloģija,
Vara, Sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā
mantojuma saglabāšanai” partneri no
Krievijas, Igaunijas
un Latvijas. Tie ir arheologi un zinātnieki,
kas turpinās veikt izpētes arheoloģiskos
izrakumus Ludzas
Baznīckalnā.
Līdz šim veiktajos
priekšizpētes darbos
iegūtas daudzas interesantas liecības un
izpētīti kultūrslāņi
līdz pat 14. gadsimtam. Vēsturnieki arī inspicēs Ludzas novadā esošos arheoloģiskos pieminekļus, kuriem ir potenciāls nākamajiem pētniecības darbiem.
Projekta noslēgumā ir paredzēta zinātniskā konference, kur arheologi stāstīs par rezultātiem un paudīs viedokļus par Livonijas ordeņa
pils un senās latgaļu pilsētas vēsturi. Tiks veidota arī izrakumu atradumu izstāde.
Projekta ietvaros Ludzas Novadpētniecības muzejā tiek veidotas vēsturiskas aušanas un adīšanas darbnīcas. Trešdien tika uzstādītas stāvstelles, ko darinājuši Ludzas seno amatu meistari pēc 15. gadsimta steļļu paraugiem. Jau septembrī darbnīcas būs atvērtas apmeklētājiem un
amatniekiem.
Svetlana Rimša,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Norisinās tradicionālā
akcija „Skolēni šķiro”
Lai veidotu pievilcīgāku un drošāku vidi sev apkārt un samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi, lai veicinātu dalītu atkritumu vākšanu pašvaldības teritorijā, veicinātu jauniešu izpratnes veidošanos
par atkritumu šķirošanu un otrreizēju atkritumu pārstrādi Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
no 2014. gada 15. septembra organizē sadzīves atkritumu šķirošanas akciju “Ludzas novadā Skolēni šķiro!”.
Akcija noritēs līdz 28. novembrim, un tajā piedalīties aicināti Ludzas
pilsētas un novada lauku skolu 5. – 9. klašu skolēni.
Galvenā balva ir četru klašu braucieni ekskursijās Latvijas robežās. Viens brauciens – 285 EUR vērtībā, 3 braucieni – katrs pa 215
EUR vērtībā.
4
Ludzas Novada Vçstis
Restaurēs Ludzas Lielo sinagogu
Ludzas novada pašvaldība šā gada
10.septembrī ir noslēgusi Vienošanos
ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju par projekta „Ludzas Lielās
sinagogas restaurācija un ebreju garīgā
mantojuma atdzimšana” (Nr.
ERZLV04/GSKMS/2013/09)
īstenošanu.
Ludzas Lielā sinagoga ir valsts
nozīmes kultūras (arhitektūras)
piemineklis un vecākā sinagoga
Latvijā un Baltijas valstīs. Sinagoga
atrodas
valsts
nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa „Ludzas
vēsturiskais centrs” teritorijā un
uzskatāma
par
unikālu
ziemeļaustrumu Eiropas ebreju
kultūras pieminekli, kas citur Eiropā
zaudēti 20.gadsimta laikā. Latvijas
valsts vēstures arhīva izziņa apliecina,
ka ēka ir celta 1800. gadā un
vairākkārtīgi labota. Lai saglābtu koka
guļbūves konstrukcijas, 19. gadsimta
80-tajos gados fasāde tika apšūta ar
māla ķieģeļiem. Ņemot vērā to, ka sinagoga ilgus gadus netika izmantota
un remontēta, pastāv nopietni
apdraudējumi ēkas pastāvēšanai un
saglabāšanai. Ēka atrodas ļoti sliktā
tehniskā stāvoklī, tās iekšējās apdares
elementi daļēji ir sabrukuši, daļa ēkas
ir kritiskā stāvoklī, tāpēc tai
nepieciešama steidzama restaurācija.
Lai saglabātu kultūrvēsturisko
mantojumu un nodrošinātu kvalitatīvu
kultūras pakalpojumu pieejamību
sabiedrībai, projekta ietvaros tiks
veikta sinagogas ēkas restaurācija un
uzsākts darbs pie ekspozīciju izveides.
Restaurācijas darbi notiks gan
ārpusē, gan iekšpusē, saglabājot ēkas
autentiskumu, īpašu uzmanību
pievēršot koka detaļu saglabāšanai un
restaurācijai. Renovētajā Ludzas
Lielajā sinagogā tiks veidota Ludzas
Novadpētniecības muzeja filiāle un
pakāpeniski izveidotas četras
ekspozīcijas – Ludzas geto
ekspozīcija, fotogrāfa Vulfa Franka
un kinodokumentālista Herca
(Gercela) Franka darbu multimediālo
ekspozīcija, Ludzas ebreju vēstures
audiovizuālo ekspozīcija un ebreju
dzīves un ticības ekspozīcija.
Projekts tiks īstenots sadarbībā ar
Hordalandas Muzeju centru
(Norvēģija), un tā ietvaros ir plānotas
sešas muzeja ekspertu vizītes, kuru
laikā tiks rīkotas arī darbnīcas
vietējiem amatniekiem –
restauratoriem.
Projekta kopējais budžets ir
250 000,00 EUR. 95% no
attiecināmajām izmaksām sastāda
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta programmas „Kultūras
un dabas mantojuma saglabāšana un
atjaunošana”
piešķirtais
līdzfinansējums – 201 875,00 EUR
(85%) un valsts finansējums
–35 625,00 EUR (15%). Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējums
sastāda 12 500,00 EUR, jeb 5% no
attiecināmajām izmaksām. Projekts
tiks īstenots laika periodā no
2014.gada 10.septembra līdz
2016.gada 31.martam.
Ilona Rimša, projektu vadītāja
Konkurss „Novada izcilnieks 2015”
ir sācies
Ludzas novada pašvaldība izsludina konkursu „Novada izcilnieks
2015”! Konkursā tiek aicināti
piedalīties visi Ludzas novada
dažāda profila izglītības iestāžu
skolēni. Pretendentu atlase notiks
5 nominācijās: izglītībā; mūzikā;
kultūras un mākslas jomā; sportā;
sabiedriskajās aktivitātes. Konkurss
norisinās Ludzas novadā no
01.09.2014. līdz 29.05.2015..
Piesakoties „Novada izcilniekam
2015”, laika posmā no 27.04.2015.
līdz 15.05.2015., jāiesniedz
rekomendācijas vēstule (kuru
sagatavo un iesniedz klases
audzinātājs, skolas direktors,
pulciņa skolotājs vai cita persona)
un diplomu, atzinības rakstu,
liecību kopijas. Konkursa
uzvarētājus noteiks speciāli
izveidotā komisija, Izcilnieku apbalvošana notiks Ludzas novada
pašvaldībā pieņemšanā pie domes
priekšsēdētājas 2015. gada maijā.
Ar konkursa „Novada izcilnieks
2014” nolikumu var iepazīties
www.ludza.lv sadaļā „Nolikumi”,
Ludzas novada Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldē, kā arī Ludzas
novada skolās.
Maksla + IT = Virtuālā realitāte
Ludzā norisinās jauno tehnoloģiju apgūšanas apmācības mākslas skolu pedagogiem. Augusta nogalē Ludzas novada pašvaldības īstenojamā starptau-
tiskā projekta VIRTUĀLĀ REALITĀTE ietvaros skolotāji no Baltkrievijas pilsētas Glubokoje un
Ludzas mākslas skolas apguva informatīvās tehnoloģijas.
Pedagogi ne vien ieguva jaunas zināšanās, bet arī
izstrādā metodisko materiālu par interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējām mākslas izglītībā.
Mākslas izglītībā interaktīvā tāfele līdz šim netika
izmantota.
Projekta ietvaros tiek veikta arī Ludzas Jura Soikāna
mākslas skolas 1. stāva telpu renovācija. Vēl ir paredzēts izdot unikālu krāsojamo grāmatu. Tā tiek veidota no foto materiāliem par Antona Kūkoja un Jazepa
Drozdoviča daiļradi.
Svetlana Rimša,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Radoši pavadīsim rudens brīvdienas!
2014. gada 27. – 31. oktobrī Ludzas 2. vidusskolā tiks organizēta dienas nometne bērniem
un pusaudžiem no sociālā riska ģimenēm pēc
VISC atbalstītā projekta. Nometnes dalībnieki
– divdesmit 7. – 9. klašu audzēkņi kas ir skolas iekšējā uzskaitē un kontrolē, maznodrošināto
ģimeņu bērni, Bāriņtiesas uzskaitē esošo ģimeņu bērni.
Projekta tematiskā ievirze – tūrisms un ar to saistītās
aktivitātes. Kā vadmotīvs visām nodarbēm tiks izvirzīts
veselīgs dzīvesveids, kas paredz sportošanu, veselīgu
un pareizu uzturu, atteikšanos no atkarību izraisošajām
vielām. Par to runāsim, spriedīsim ar speciālistiem –
policijas pārstāvjiem, narkologu, ģimenes ārstu.
Dosimies ekskursijā uz Paula Stradiņa Medicīnas
vēstures muzeja muzejpedagoģisko programmu
“Uzsmēķēsim?”.
Tāpat integrēti runāsim par uzvedības kultūru,
mācīsimies veidot rakstus, kolāžas, apstrādāt
fotomateriālus u.c.
Nometnes vadītāja Velta Zbitkovska, nometnē
strādās psiholoģe Vineta Čepule, par audzinātāju Liāna
Nagle, tematisko darbnīcu vadītāji Ilga Šļubčenko,
Agris Griševs, Antons Gendelis.
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
Ludzas Novada Vçstis
Zinību diena, jeb citāds
Astoņas Ludzas novada izglītības
1.septembris
iestādes saņem jaunu sporta inventāru
Moderno tehnoloģiju laikmetā bērni ne vienmēr uztver grāmatu, kā
lietderīgu informācijas, radošās domāšanas, koncentrēšanās u.c. spēju attīstības avotu. Visā pasaulē bibliotēku darbinieki meklē jaunas formas kā ieinteresēt bērnus lasīt grāmatas. Piemēram: ASV Pensilvānijas
štatā bērni... lasa grāmatas kaķiem. Skolniekiem, kuri mācās 1. līdz
8. klasē ir iespēja uzlabot savas lasītprasmes, par klausītājiem izvēloties patversmes kaķus. Rezultāti ir pārsteidzoši.” (http://www.apollo.lv. - 2014. gada13.februāris). Lai raisītu bērnos lasītprieku, Ludzas
bibliotēka rīko pasākumus dažāda vecuma bērniem, viņu vecākiem un
vecvecākiem. 2013. gadā tika organizēti 70 šāda veida pasākumi.
Šī gada 1. septembrī Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka rīkoja pasākumu „Zinību diena, jeb citāds 1.septembris”. Tas bija lasīšanas veicināšanas pasākums ikvienam interesentam kopā ar grāmatu varoņu
tēliem – Vinniju Pūku, Mazo Raganiņu, Princesi, Pepiju Garzeķi,
Buratīno, Karlsonu un Pekausīti. Pasākuma mērķis bija ar grāmatu varoņu tēlu palīdzību mudināt bērnus domāt, ka zinību un informācijas
avots ir ne tikai internets, bet arī grāmatas, kā arī popularizēt lasīšanu kā vienu no pilsoniski aktīvas, radošas personības attīstības pamatprincipiem. Pasākuma gaitā vecākiem un vecvecākiem tika atgādināts par bērnu lasītprasmes iemaņu attīstīšanas nepieciešamību un
koplasīšanas tradīciju kopšanu.
galvenais uzdevums ir nodrošināt bērnu veselības
nostiprināšanu un radīt interesi par fiziskajiem
vingrinājumiem rotaļu veidā. Lai bērns ar prieku dotos
uz sporta nodarbībām, viņš ir jāieinteresē – ar
dažādām spēlēm, stafetēm, interesantiem
vingrinājumiem, šķēršļu joslām u.c. Gadu gaitā,
organizējot rīta rosmes, sporta nodarbības un
pasākumus, sporta inventārs ir novecojis un
nolietojies, nav tik krāsains un bērniem drošs.
Ar mērķi nodrošināt Ludzas novada izglītības
iestāžu materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un
pilnveidošanu sekmīgai mācību priekšmeta ”Sports”
standarta īstenošanai un ārpusstundu pasākumu
organizēšanai, tika sagatavots un iesniegts vērtēšanai
projekta pieteikums Izglītības un zinātnes ministrijas
atklātajam projektu konkursam „Sporta inventāra
iegāde vispārējās izglītības iestādēs”. 2014.gada
9.jūnijā Ludzas novada pašvaldība saņēma ministrijas
lēmums par projekta apstiprināšanu un valsts budžeta
finansējuma piešķiršanu.
Jaunais mācību gads astoņām novada izglītības
iestādēm ir sācies ar papildinātu sporta inventāra
klāstu, kas bija iespējams, pateicoties Izglītības un
zinātnes ministrijas līdzfinansētajam projektam
„Sporta inventāra iegāde Ludzas novada izglītības
iestādēm”.
Pēdējos gados mācību priekšmeta „Sports”
standarts tika papildināts ar tādiem jauniem sporta
veidiem kā peldēšana, slidošana, slēpošana,
nūjošana, frīsbijs, badmintons un florbols. Galvenais
uzdevums ir, izmantojot sporta veidu vingrojumus
un vingrinājumus, nostiprināt skolēnu veselību un
to fiziskās darbaspējas. Taču vairumā skolu sporta
inventārs un aprīkojums neatbilda nepieciešamajam
tehniskajam nodrošinājumam – skolās nebija pat
puses no nepieciešamā inventāra daudzuma un
dažādības. Sporta skolotāji strādā ar lielu entuziasmu,
bet ar to ir par maz, lai nodrošinātu saturīgu un
daudzveidīgu sporta nodarbību norisi. Bērni
aizvien biežāk priekšroku dod datorspēlēm, nekā
sporta nodarbībām un aktivitātēm svaigā gaisā. Sekas
tam ir liekā svara pieaugums, atkarība no
datorspēlēm, dažādas psiholoģiskas problēmas.
Novada lauku skolām ir pieejama vide slēpošanas
nodarbībām. Diemžēl ne visi vecāki spēj iegādāties
saviem bērniem visu nepieciešamo slēpošanas
inventāru.
Pirmsskolas izglītības iestādēs sporta nodarbību
Pēc pasākuma bērniem bija iespēja noskatīties Ludzas novada Istras
pagasta leļļu teātra „Teremok” izrādes.
„Zinību diena, jeb citāds 1.septembris” ir realizēts Ludzas novada
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Mazo kultūras projektu konkursa ietvaros. Projekta kopējie izdevumi bija 450.00 eiro. Par iedalītiem līdzekļiem tika izgatavotas maskas, kā arī nopirkti pasākumam
nepieciešamie materiāli.
Inta Kušnere,
Ludzas pilsētas galvenās
bibliotēkas direktore
Latvijas Lāča ceļojumi
Konkursa „Radošās aktivitātes
par drošību internetā manā bibliotēkā” ietvaros māsas Daiga un
Elza Vagales no Krāslavas izveidoja interneta lapu „Latvijas Lāča
ceļojumi”, kura ieguva augstu žūrijas novērtējumu un īpašas NetSafe Latvia Drošākā interneta centra simpātijas.
Mājas lapas ideja ir tāda, ka
kopā ar bibliotēkas apmeklētājiem
nofotografēt un Latvijas Lāča acīm
parādīt savas pilsētas skaistākās un
interesantākās vietas, izstāstīt
kādu stāstu, pievienot noderīgas saites un izziņas materiāliem.
Latvijas Lācis pabija jau vairākās pilsētās un ir atceļojis arī uz
Ludzu. Tuvāk ar Lāča ceļojumiem var iepazīties šeit
http://latvianbear.wix.com/travelling#!page3/cee5
Erika Bricika,
Ludzas bibliotēkas nodaļas vadītāja
Projekta īstenošanas rezultātā Ludzas novada
vispārējo izglītības iestāžu skolēni tika nodrošināti
ar handbola, mini handbola, basketbola, volejbola, futbola, tenisa, badmintona un vieglatlētikas
nodarbībām nepieciešamo sporta inventāru un
aprīkojumu. Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Ludzas
2.vidusskolas, Istras vidusskolas, Ludzas Mūzikas
un Pildas pamatskolas skolēniem iegādāts
inventārs jauna sporta veida – florbola apguvei.
Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas 2.vidusskolas
skolēniem būs pieejams inventārs nūjošanas un
slidošanas nodarbībām, bet Nirzas pamatskolas
skolēni nodrošināti ar slēpošanai nepieciešamo
inventāru.
Ludzas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš”
un Ludzas 4.pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaciņa” audzēkņiem ir iegādāts kvalitatīvs sporta
inventārs dažādu prasmju un iemaņu apgūšanai –
transformējams mīksto moduļu komplekts un to
elementi, vingrošanas matrači, kombinējamie
konusi, nūjām, dažāda izmēra bumbas, Zviedru siena,
attīstošas rotaļlietas „Želejas zivtiņas”, „Tunelis”,
„Mešanas spēle” un „Izpletnis”.
Kopējais projekta finansējums sastāda EUR
8 003,77, t.sk., 50% valsts budžeta līdzekļi un 50%
pašvaldības līdzfinansējums. Projekts tiek īstenots
no 2014. gada 2. jūlija līdz 2014. gada 30. septembrim.
Ilona Rimša,
projekta vadītāja
Aicinām vecāku žūrijā!
To, ka lasīšana bagātina valodu, papildina vārdu krājumu, paplašina redzesloku, neviens vairs neapšauba, tomēr aktīvu lasītāju skaits skolēnu vidē joprojām samazinās. Lai ieinteresētu par lasīšanu, jau četrpadsmito gadu Latvijā darbojas projekts „Bērnu un
jauniešu žūrija”, kur skolēni katrs savā vecuma grupā izlasa un novērtē 5 grāmatas. Šajā projektā ir īpaša sadaļa vecākiem. Arī vecākiem katru gadu tiek pie-
dāvāts novērtēt vairākas grāmatas. Šogad izlasāmo
grāmatu skaitā ir Māras Zālītes „Pieci pirksti un vēl
trīs darbi”.
Aicinām vecākus piedalīties projektā! Tā jūs ar
savu paraugu rosināsiet lasīt arī savus bērnus.
Interesējieties Ludzas pilsētas ģimnāzijā, Ludzas bērnu bibliotēkā!
LPĢ bibliotekāres
Pateicība
No šī gada 25.jūlija līdz 2.oktobrim Ludzas Novadpētniecības muzejā bija skatāma izstāde „Karš
beidzies, bet palicis mūžam paliks mūsu atmiņās”, kura veltīta 25.gadadienai kopš padomju karaspēka izvešanas no Afganistānas. Ludzas Novadpētniecības muzeja kolektīvs pateicas visiem, kas palīdzēja ar izstādes materiāliem. Tie ir Afganistānas kara veterānu biedrības Rēzeknē priekšsēdētājam
F.Kovaļevskim, Afganistānas kara dalībniekiem V.Abdusamatovam, V.Pavlovam, I.Oščenkovam,
S.Dikalovam, E.Rinkevičam, A.Malzubam, ABonkam, A.Tronam, V.Matjušenko, I. Kaļiņinam, I.Loginova
piederīgiem, ludzāniešiem N.Kulakovam un A.Stepanovam. Aicinām atnākt uz Ludzas Novadpētniecības
muzeju pēc nodotiem materiāliem.
M. Bule, Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore
5
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
Ludzas Novada Vçstis
Novadu diena Gaismas pilī Kā tas ir – diskutēt pie viena galda ar politiķiem
Augusta pēdējā nedēļā savas durvis vēra Eiropas iespaidīgākā bibliotēka. Daudz apspriesta, spilgta un ievērojama, taču nenoliedzami tā
ir mūsu Latvijas pērle un dārgums, zināšanu krātuve un arhitektūras brīnums, kurš Rīgas ainavu padara vēl neparastāku un pievilcīgāku.
Viena no atklāšanas dienām tika veltīta Latvijas novadiem. Pēc bibliotēkas direktora Andra Vilka atzinuma tā bija vissirsnīgākā visā atklāšanas pasākumu virknē.
Gaismas pils ēkā katram novadam bija veltīts savs stāvs, kur Vidzemes,
Latgales, Kurzemes, Zemgales un Sēlijas novadi iepazīstināja ar sevi.
Bija iespēja dzirdēt gan tradicionālas dziesmas, gan novadu folkloras
ansambļus, piedalīties radošajās darbnīcās, kā arī pārbaudīt savas zināšanas erudīcijas konkursos. Atsevišķajā telpā varēja noskatīties dokumentālās filmas, iepazīties ar bibliotēku un muzeju pētījumiem. Visas
dienas garumā katrs apmeklētājs varēja piedalīties dažādās aktivitātēs, kuras tika piedāvās plašā un daudzveidīgā klāstā.
Latgales reģionu pārstāvēja Balvu, Daugavpils, Rēzeknes, Preiļu,
Ludzas, Ciblas novadi. Īpašu popularitāti ieguva Ludzas amatnieku centra peterņu pīšanas meistars Saļimons Ķipļuks ar savu meistarklasi vīžu
pīšanā. Viņš rādīja peterņu darināšanas tehnoloģiju, kā arī stāstīja par
to praktisko pielietošanu. Meistaram bija patīkams pārsteigums, ka viņa
peternes pasūtīja tautieši no Amerikas.
Spēcīgu emocionālu kopības sajūtu radīja folkloras kopu sadziedāšanās. Tās bija izvietojušās bibliotēkas vairākos stāvos un ik pēc laika skandināja novadu tautas dziesmas. Šajās sadziedāšanās tūrēs piedalījās arī Ciblas
novada Ciblas tautas nama folkloras kopa „Ilža”, kura muzicēja visas dienas garumā trijos atsevišķajos koncertos LNB telpās. Tāpat viņi tika aicināti sniegt vairākas intervijas Latvijas televīzijai un radio.
Novadu dienu pasākumā piedalījās arī Ludzas bibliotēkas uzticīgās lasītājas Anna un Ņina, kuras izbaudīja īpašo jaunās bibliotēkas atmosfēru
kā arī piedalījās dažādās novadu dienas aktivitātēs. Pēc viņu komentāriem
varēja noprast, ka dāmām viss likās interesanti, neierasti un viņas bija pateicīgas par iespēju piedalīties tik vēsturiski nozīmīgajā notikumā.
Visiem pasākuma apmeklētājiem bija iespēja noklausīties Liepājas
simfonisko orķestri, kurš atskaņoja visos Latvijas novados dzimušo
komponistu skaistākos skaņdarbus un dzirdēt apburošās operas solistes
Elīnas Šimkus dziedājumu.
Inta Kušnere,
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore
Uz starptautisku pasākumu –
ar laikmetīgām dejām
27. septembrī Valkā
norisinājās pasākums
„Eiroreģiona „PleskavaLivonija” diena 2014”.
Tā mērķis bija iepazīstināt ar kultūras
daudzveidību
Eiroreģiona teritorijā, kā
arī veicināt organizācijas atpazīstamību un
veicināt pierobežas pašvaldību sadarbību.
Pasākuma dienā norisinājās virkne aktivitāšu. Līdz dienas vidum
ikviens varēja apmeklēt tūrisma izstādi/tirdziņu, kurā starp Latvijas, Igaunijas
un Krievijas pārstāvjiem, Ludzas novadu prezentēja amatnieki un mājražotāji.
Savukārt pēcpusdienā, kad tirgošanās trakums jau bija rimies, pašvaldību pārstāvji no visām trīs valstīm tikās konferencē par pārrobežu sadarbību,
kamēr atsevišķās sanāksmēs tikās kultūras darbinieki, tūrisma speciālisti un jaunieši, spriežot par turpmāku sadarbību Eiroreģiona ietvaros.
Pēcpusdienā Valkas ģimnāzijas sporta hallē norisinājās basketbola sacensības, bet vakarā Valkas pilsētas kultūras namā sākās koncerts „Ar
ceļavēju kabatā”, kura dalībnieki bija amatierkolektīvi no visa Eiroreģiona.
Ar laikmetīgo deju programmu „Balle karaļa galmā” koncertā uzstājās
arī Isnaudas Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Isnauda” (vadītājs Jānis Sviklāns).
Eiroreģions „Pleskava – Livonija” ir Latvijas Republikas, Krievijas
Federācijas un Igaunijas Republikas pierobežas rajonu un apriņķu pašvaldību brīvprātīga savienība. Ludzas novada pašvaldība arī ir šīs organizācijas biedrs.
Svetlana Rimša,
sabiedrisko attiecību speciāliste
6
jeb
Kā garšo kafija ar politiķiem?
miem:
m Jauniešu mājaslapas izveide Ludzas novadā (darba devēju sludinājumi, operatīva informācija);
m Uzņēmējdarbības konkursa pretendentu vecums
– sākot no 16 gadiem.
Šie jautājumi, kā izskatās, ir visaktuālākie Ludzas
novada jauniešiem un tie tuvākajā laikā tiks iesniegti
23. septembrī Ludzas novada Bērnu un
jauniešu centrā notika jauniešu un politiķu
līdzdalības pasākums – diskusiju forums
„Kafija ar politiķiem” (diskusiju forums notika projekta “TUESI.LV”* ietvaros).
Piedalīties diskusijā tika aicināti Ludzas novada deputāti, vadība, kā arī jaunieši no 13
līdz 25 gadiem.
Diskusijas mērķis:
l Veicināt Ludzas novada jauniešu un
Ludzas novada domes deputātu, pašvaldības darbinieku savstarpējo dialogu, sadarbību un ideju apmaiņu;
l Neformālā gaisotnē pārrunāt Ludzas
novada jauniešiem un Ludzas novada pašvaldības darbiniekiem aktuālus jautājumus;
l Rosināt Ludzas novada jauniešu līdzdalību pašvaldības sabiedriskajos procesos, jaunatnes politikas stratēģijas izveidē.
Diskusijas foruma būtība - satuvināt abas puses
– jauniešus un novada lēmējvaru, kā arī izstrādāt un
iesniegt konkrētus priekšlikumus Ludzas novada domei, kas aktuāli Ludzas novada jauniešiem.
Diskusijas sākumā jaunieši un Ludzas novada deputāti neformālā gaisotnē iepazinās viens ar otru. Kad
„ledus tika lauzts”, diskusijas dalībnieki tika aicināti
pie galdiem, kur pie kafijas tases tika pārrunāti jauniešiem aktuālas tēmas: 1. Jauniešu vasaras darbs un
nodarbinātības un uzņēmējdarbības iespējas Ludzā;
2. Jauniešu informācijas iespējas Ludzā; 3. Jauniešu
līdzdalība Ludzas pašvaldības lēmumu pieņemšanas
un citos pilsētas sabiedriskajos procesos; 4. Sporta,
jauniešu veselīga dzīvesveida iespējas Ludzas novadā;
5. Ludzas pašvaldības „motivējoša atbalsta sistēma”
jauniešiem; 6. Jauniešu brīvā laika un atpūtas iespējas
Ludzā.
Diskusijas laikā tika izstrādāti konkrēti priekšlikumi, kā piemēram:
4 Skolēnu ģimenes, kur skolēns piedalās, piem.,
mācību un citos konkursos, atbrīvot no komunāliem
maksājumiem;
4 Pašvaldības atbalsts jaunām ģimenēm (dzīvesvietas nodrošināšana uz izdevīgiem noteikumiem);
4 Jauniešu konsultatīvās padomes izveide, kas
pārstāvētu jauniešu intereses Ludzas novada domē.
Reizi trīs mēnešos aicināt jauniešus uz domi, lai šie
jautājumi tiktu izskatīti;
4 Pašvaldības izveidota atbalsta programma jauniešu biedrībām, piešķirot līdzfinansējumu projektu īstenošanai;
4 Atpūtas centra izveide Ludzas ezerkrastā;
4 Jauniešu mājaslapas izveide Ludzas novadā (darba devēju sludinājumi, operatīva informācija);
4 Uzņēmējdarbības konkursa pretendentu vecums
– sākot no 16 gadiem.
Diskusijas noslēgumā dalībnieki balsoja par aktuālākajiem jautājumiem.
Visvairāk tika nobalsots par sekojošiem jautāju-
Ludzas novada domē, cerot, ka abpusējā sadarbībā
ar jauniešiem tiem tiks rasti arī reāli risinājumi.
Mans personīgais viedoklis par šāda veida pasākumiem – tie ir vajadzīgi, jo uzskatāmi parāda un aktualizē problēmjautājumus novadā. Arī šis diskusiju forums aktualizēja sekojošus mūsu novada problēmjautājumus:
v joprojām ir daudz jauniešu, kas nemaz nezina, kas ir tie cilvēki, kas strādā Ludzas novada iedzīvotāju labā un pie kuriem var vērsties ar problēmjautājumiem un meklēt risinājumus;
v mazpilsētas „pluss” un „mīnuss” reizē – lielākais pārsvars aktīvo jauniešu novadā ir līdz 18 gadiem;
v neticība, ka daudz kas atkarīgs no katra mums,
arī jauniešu vidū.
Kā redzams, ir pie kā strādāt un uz ko tiekties.
Milzīgu paldies saku Ivetai Balčūnei, Rēzeknes
jaunatnes lietu speciālistei, kura bija šīs diskusijas
iniciatore un moderatore, kā arī viņas palīgiem - atraktīviem Rēzeknes jauniešiem.
Sirsnīgs paldies arī visiem novada jauniešiem, kuri
atrada laiku un piedalījās, kā arī E.Obrumānei,
A.Meikšānam, J.Atstupenam, J.Ivulānam un
V.Dibaņinam par atsaucību un dalību diskusijā.
Solvita Binovska,
Jaunatnes lietu speciāliste
*Projekta “TUESI.LV” mērķis ir veicināt Latvijas
reģionu jauniešu līdzdalības, uzņēmējdarbības un sadarbības prasmes. Projekta ietvaros visos Latvijas reģionos norisinās forumi, tikšanās, diskusijas, apmācības, kā arī citas aktivitātes, kuru laikā bērni un jaunieši
iegūst līdzdalības, uzņēmējdarbības un sadarbības prasmes un pieredzi, lai iesaistītos savas pašvaldības dzīvē un sabiedrībā notiekošajā.
Projektu ”TUESI.LV” īsteno biedrība “NEXT” sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādi
„Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” un citām
organizācijām un pašvaldībām Latvijā. Projekta informatīvais sadarbības partneris ir A/S “Dienas mediji”
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
Ludzas Novada Vçstis
Mūsējie karnevāla gājienā
„Gribu iet uz bibliotēku”
8. septembrī, Starptautiskajā rakstpratības dienā,
Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros norisinājās karnevāla gājiens bērniem „Gribu iet
uz bibliotēku!”, ko organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un nodibinājums „Rīga 2014”.
Karnevāla gājienā piedalījās ap 1500 bērnu no visas
Latvijas.
Ludzas reģionu karnevālā pārstāvēja 43 dalībnieki
no Ludzas, Ciblas, Pildas, Kārsavas un Pušmucovas.
Pasākumā bērni demonstrēja pašdarinātās maskas
no mīļākajām grāmatām. Sprīdītis, Meža Mātes, raganas, lāči, feja, princeses, kaķi, peles, pirāti, indiāņu
meitenes, Karlsons, Buratīno, mārīte, tīģeris, krauklis, taurenis,
mušmire,
Malvīne, Pepija,
Kalle
Blumkvists un
Vinnijs Pūks
draiskā Velniņa
vadībā devās no
Rātslaukuma
pāri Akmens tiltam uz Gaismas
pili, lai cīnītos ar
melnajiem
kraukļiem. Cīņa
bija tikai tad
galā, kad pasaku
Laika posmā no 2013. gada novembra līdz 2014. gada janvārim
Minskā notika Starptautiskais
Bērnu zīmējumu konkurss
„Дружат дети на планете”, kuru
ceturto
reizi
organizēja
Baltkrievijas Izglītības ministrija
un tās izglītības iestāde “Bērnu un
jauniešu mākslinieciskās jaunrades
nacionālais centrs”.
Konkursa ietvaros tika reģistrēti
31 875 bērnu zīmējumi no 26 pasaules valstīm: Armēnijas,
varoņi melnos kraukļus pārkrāsoja baltajos.
Septiņu bibliotēkas gudro vadībā katra Latvijas novada bērniem tika dota iespēja iepazīt Gaismas pili, piedalīties radošajās darbnīcās un citās izzinošās aktivitātēs.
Tāpat tika piedāvāta interesanta iespēja nofotografēties
un saņemt uzreiz bildi. Šī nodarbe visiem ļoti patika un
pie FoBo kabīnes veidojās ļoti gara rinda.
Pasākumā tika prezentēta arī grāmata „Atmodināt
Saulcerīti”, kas ir LNB un nodibinājuma „Rīga 2014”
projekta „Gribu iet uz bibliotēku!” saistīta daļa.
Izdevumā apkopoti LNB Bērnu literatūras centra rīkotā domrakstu konkursa bērniem 72 oriģinālākie rakstu darbi ar jaunradītām leģendām par Saulcerīti,
Antiņu, Stikla kalnu un citiem Raiņa lugas „Zelta
zirgs” tēliem. Grāmatā ir publicēti arī Ludzas skolēnu: Roberta Žeikara, Alises Čepules, Ata Kalvīša,
un Laines Viktorijas Tihovskas darbi.
Bērni atstāja savus autogrāfus uz grāmatas, kas
tika uzdāvināta Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoram Andrim Vilkam.
Pasākuma noslēgumā ar īpašu koncertu bērnus priecēja Dzelzs Vilka Jauno Jāņu Orķestris.
Karnevāla dalībnieki dāvanā saņēma nelielu cienastu un grāmatu „Kā atmodināt Saulcerīti”.
Erika Bricika,
Ludzas bibliotēkas nodaļas vadītāja
LUDZAS ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ
Mirušo piemiņas dienas
Tuvojas novembris, un dabas iemigšana ziemas mierā atgādina arī par cilvēka dzīves trauslumu un pārejas laiku. Katoļi visā pasaulē 2. novembrī un nedēļu pēc
tā īpašā veidā piemin un lūdzas par mirušajiem. Iedegsies
neskaitāmas svecītes arī mūsu novada kapsētās, baznīcās 8 dienas skanēs aizlūgumi par aizgājējiem.
Šīs dienas mūs aicina pārdomāt arī pašiem par sevi,
par skarbo, bet svarīgo nāves tēmu. Kas ir nāve?
Ikviens cilvēks visos laikos piekritīs sv. Augustīna
vārdiem: „Kad cilvēks piedzimst, var domāt: vai viņš
būs skaists vai neglīts, bagāts vai nabags, vai dzīvos ilgi,
vai nē. Bet neviens nesaka: varbūt viņš mirs, bet varbūt nē. Tā ir vienīgā pilnīgi skaidrā lieta dzīvē.” Un tomēr pats lielākais cilvēka instinkts ir nāves atmešana.
Ja mēs spētu sadzirdēt kluso saucienu, kas paceļas virs
visas cilvēces, mēs sadzirdētu sāpju pilnu kliedzienu:
„Es negribu mirt!”
Kāpēc tad mums būtu jādomā par nāvi? Atbilde ir
vienkārša. Tāpēc ka, atmetot domas par nāvi, mēs padarām to par biedu, tabu. Mēs tad neizdzīvojam visu
dzīves realitāti, bet kā mazi bērni izliekamies, ka varam paslēpties no bailēm, uzsedzot uz galvas segu.
Šajās dienās, apmeklējot kapsētas, apstājušies īsai lūgšanai pie mums dārgu cilvēku kapiem, mēs esam īsti. Jo
nāve neizbēgami uzdod vissvarīgākos jautājumus par dzīvi. Kāpēc mēs dzīvojam? Kam mēs dzīvojam? Kā dzīvojam? Uz pieminekļiem ir uzrakstīti divi datumi: dzimšanas un nāves. Kas ir starp šiem abiem datumiem? Ar kādām vērtībām un idejām bija piepildīta šī cilvēka eksistence?
Gatavošanās nāvei nav pasivitāte. Dzīve nav uzgaidāmā telpa, kurā vairāk vai mazāk ērti iekārtojamies,
līdz pienāks vilciens un aizvedīs mūs aizsaulē.
Dzīve ir ceļojums, atdošanās, mīlestība. Bet reizē ir
svarīgi nesajaukt dzīvīgumu ar nemieru, pilnveidošanos ar skriešanu, izaugsmi ar krāšanu.
Kristietis - cilvēks, kurš tic Kristum - vispirms ir cilvēks, kurš svin dzīvi. Jēzus tam arī deva mums šo dzīvi, lai mēs sajustu tās garšu. No kapsētām ir jāpaņem
līdzi stipra vēlme dzīvot. Kapsētu krusti mūs iedrošina dzīvot. Jo tie runā par Krustā sistā Jēzus augšām-
Ludzas jaunās
mākslinieces –
starptautiskā konkursa
diplomandes
celšanos. Pateicoties krustam, Kristus mīlestība meta
necerētu izaicinājumu nāvei: „Nāve, es būšu tava nāve!”
Mūsu mirušie neatdusas kapos. Kapi ir tikai šīs dzīves trausluma simbols un cieņas apliecinājums aizgājēju miesai. Mūsu mirušie patiesībā ir dzīvi Dzīvības
valstībā, kur pirmais iegāja Kristus. Varbūt viņi ir ceļā.
Mūsu aizlūgumi viņus pavada uz dzīvi, kur, kā teikts
Svētajos Rakstos: „Dievs noslaucīs ikvienu asaru no mūsu
acīm; un nāves vairs nebūs, nebūs ne skumju, ne vaimanu, ne bēdu, jo viss, kas bija pirms tam, ir pagājis.”
Māsa Emanuēla
Dievkalpojumu laiki Ludzas Romas katoļu baznīcā:
Svētdienās 9.00 un 11.00.
Pirmdienās, trešdienās, piektdienās un sestdienās plkst.
8.00.
Otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.00.
***
Pasākumi Ludzas Romas katoļu baznīcas
draudzes mājā
Otrdienās, plkst. 16.30, vai svētdienās pēc 9.00 Sv.
Mises – rekolekcijas ikdienā. Tikšanās mazās lūgšanu grupās ar mērķi padziļināt savu garīgās dzīves pieredzi un mācīties savienot ticību ar ikdienas dzīvi.
Trešdienās, plkst. 9.00 – Svēto Rakstu lasīšanas pulciņš.
Sākot ar 17. oktobri, katru otro piektdienu, plkst. 17.30,
Mazā akadēmija – tematiskās tikšanās, lekcijas, pieaugušajiem. Rudens cikls: Dzīve pēc nāves. Lekcijas
notiks 17. un 31. oktobrī, 14. novembrī, 28. novembrī
un 12. decembrī.
Sestdienās, plkst. 11.00 – 13.00 – bērnu ”Baznīcas
skoliņa”, paredzēta bērniem vecumā no 5-10 gadiem.
Svētdienās, plkst. 9.45 – bērnu gatavošanās I Sv.
Komūnijai. Vecums 10-12 gadi.
Svētdienās, plkst. 12. 15 – tikšanās pusaudžiem un
jauniešiem ar gatavošanos Iestiprināšanas sakramentam.
Svētdienās pēc 11.00 Sv. Mises – Katoļu Baznīcas
katehisma lasīšanas nodarbības pieaugušajiem.
Laipni aicinām piedalīties!
Azerbaidžānas, Baltkrievijas,
Bulgārijas,
Bosnijas
un
Hercegovinas,
Ungārijas,
Indonēzijas, Ķīnas, Kazahstānas,
Kirgizstānas, Latvijas, Lietuvas,
Moldovas, Apvienotajiem Arābu
Emirātiem, Polijas, Krievijas,
Rumānijas, Sīrijas, Serbijas,
Tadžikistānas,
Turcijas,
Turkmenistānas, Ukrainas,
Uzbekistānas, Šrilankas, Igaunijas.
Žūrija noteica 24 uzvarētājus un
balvu ieguvējus starptautiskā konkursa kategorijās “Glezniecība” un
“Grafika” (vecuma grupās: 4-6 gadi, 7-9 gadi, 10-13 gadi, 14-16 gadi).
6. oktobrī Ludzā viesojās Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsuls
Viktors Geisiks, kurš kopā ar Ludzas novada domes priekšsēdētāju Alīnu
Gendeli apbalvoja ar diplomiem un īpašām dāvanām četras konkursa dalībnieces un uzvarētājas no Ludzas – Anastasiju Rutkovsku (4 gadi),
Danielu Zvonņikovu (5 gadi), Valēriju Grišuļonoku (5 gadi) un Grietu
Katkeviču (6 gadi).
Šā gada februārī Minskā “Bērnu un jauniešu mākslinieciskās jaunrades nacionālā centra” izstāžu zālē svinīgi tika atklāta konkursa labāko darbu izstāde. Izstādē tika izvietoti 24 uzvarētāju darbi un vairāk nekā 400 labākie dalībnieku darbi no visām dalībvalstīm, tostarp
arī mūsu jauno mākslinieču gleznojumi.
Alīna Fjodorova,
RISEBA sabiedrisko attiecību studente
„LAIKARATA RITI”
viesojās pie folkloristēm
Isnaudā
Septembrī Latvijas radio 1 raidījums „Laikarata riti” ciemojās Isnaudā.
Trīspadsmit dziesmas un folkloristu stāstījumu var noklausīties:
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/laikarata-riti/ludza-kopa-ar-folkloristemno-isnaudas.a42640/
Isnaudas folkloras kopa „Isnauda” (vadītāja Ināra Mikijanska
–Jakupāne), kā dāvanu saņēma disku ar pašu iedziedātām dziesmām
par Jumja ķeršanu tīrumā, par talkām un tirgiem.
***
Ķeram Jumi Vertukšnē
Saulaino 21. septembra svētdienu Isnaudas folkloras kopas dalībnieces pavadīja pie Vertukšnes ezera Lūznavas pagastā. Tur, novadnieka
Edgara Tabūna īpašumā, brīvdienu mājas Sala plašajā pagalmā priežu
meža ielokā, pēc senču tradīcijām tika svinētas Apjumības. Šie gadskārtu
svētki zemnieku dzīvē bija nozīmīgi: raža novākta, dabā iestājas miera periods, nāk veļu laiks. Ja pērn svētkos dziedāja un darbojās tikai
daži kolektīvi, tad šogad interese par šo pasākumu bija daudz lielāka
un piedalījās kolektīvi no vairākiem novadiem. Lielā katlā uz ugunskura vārījās dārzeņu zupa, smaržoja zāļu tēja, tika iets rotaļās un dziedāts. Varēja izbaudīt rudens noskaņu pilnu svētdienu kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kuri cenšas saglabāt senču tradīcijas. Saimnieces
apmainījās ar konservēšanas receptēm, satikās draugi un paziņas.
Šis pasākums apliecina, ka gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas
var tikt iedzīvinātas ne tikai Tautas namos, bet arī katra paša mājās.
Paldies viesmīlīgajiem saimniekiem!
Biruta Jermaka, Isnaudas TN vadītāja
7
2014. gada 23. oktobris Nr. 6 (54)
Ludzas Novada Vçstis
Aicinājums kalpot Dievam un
cilvēkiem
16. oktobris Ludzas katoļu draudzē bija īpaša diena.
Pēc Svētās Mises draudzes locekļi sveica savu prāvestu: pagājuši tieši 10 gadi, kopš Jānis Kolns kalpo mūsu
draudzē. Pa šiem 10 gadiem ir tik daudz kopā izdarīts,
būts kopā gan priecīgos, gan smagos brīžos. Jānis Kolns
Ludzā ir ieguvis cieņu un kļuvis par savējo — cilvēku,
kuram var uzticēties, pajautāt padomu šaubu brīžos, meklēt stiprinājumu bēdās – meklēt un rast ceļu ticībā.
Piedāvājam „Novada Vēstu” lasītājiem nelielu sarunu ar Jāni Kolnu, kas notika otrdienas pievakarē
pirms vakara dievkalpojuma un futbola treniņa.
Vai ir palikusi atmiņā pirmā Svētā Mise Ludzā?
Kādi iespaidi saglabājušies?
Jā, tas bija 17. oktobris, svētdiena. Baznīcā draudzes locekļi bija izveidojuši tādus kā goda vārtus. Līdz
altārim aizgāju pa ziedu tuneli. Bija satraukums, saviļņojums un svinīga sajūta. Sapratu, ka esmu te gaidīts. Tieši Ludzā sākās manas patstāvīgās prāvesta
gaitas. Līdz tam biju divus gadus kalpojis par vikāru (prāvesta palīgu) Rēzeknē, Jēzus Sirds katedrālē, un Krāslavā, svētā Ludviga draudzē.
Kaut arī Latgale teritoriāli ir maza, katrā vietā, līdz
ar to arī katrā draudzē ir kas īpašs: savas tradīcijas, nedaudz citāds skatījums uz reliģijas izpratni, cita mentalitāte.
Pat valoda, kaut runā latgaliski, atšķiras. Pagāja laiks,
kamēr ar to apradu. Protams, prāvestam ir arī augstāks
atbildības līmenis nekā vikāram. Bet visu atbildības smagumu sapratu tikai daudz vēlāk, jau pēc gadiem.
Tagad jūs labi runājat latgaliski, gandrīz kā mēs,
ludzānieši, bet sākumā, šķiet, bija pagrūti.
Es nāku no Barkavas. Tā atrodas uz Vidzemes un
Latgales robežas. Barkavieši vienmēr ir uzsvēruši,
ka viņi ir vidzemnieki. Deviņgadīgajā skolā latgaliski runāt mums neļāva. Tā nebija pieņemts. Kad uz
skolas ēdnīcu atnāca proftehniskās skolas puiši un
sarunājās latgaliski, mēs viņos klausījāmies kā lielā brīnumā. Kā jauni cilvēki var runāt latgaliski? Tā
taču ir vecmāmiņu valoda!
Ludzā ieklausījos jūsu izrunā un drīz vien to arī
pieņēmu.
Nekad neesmu dzirdējusi sakām, ka priesteris ir profesija, parasti saka, ka tas ir Aicinājums. Kā šo
Aicinājumu saņēmāt jūs?
Evaņģēlijā ir teikts, ka šī kalpošana ir Kristus
Aicinājums. Cilvēks tikai atsaucas tam. Tā ir, jo kāpēc
tad pārējie jaunieši pat neiedomājas, ka viņi varētu izvēlēties šo ceļu?
Būtu liekulība apgalvot, ka es jau kopš bērnības sapņoju mācīties Garīgajā seminārā. Nē, nepavisam, kaut
arī augu reliģiozā ģimenē un kopā ar vecākiem gāju baznīcā. Augu parasts puika, kam dienasgrāmata bieži vien
bija sarkana no skolotāju piezīmēm par sliktu uzvedību.
Aicinājumu saņēmu Aglonā, kurp mamma bija mani
aizvedusi uz Vasarsvētkiem. Klīdu apkārt un gaidīju,
kad brauksim mājās. Sākās procesija. Vēl tagad man acu
priekšā šī aina un acumirklīga atklāsme: — Es būšu priesteris. Tas bija vēl pusaudža gados. Vēlāk ik pa brīdim
šī doma ienāca prātā, bet plānoju sev pavisam citu karjeru – militāro. Izlēmu, ka iešu armijā un palikšu virsdienestā. Draudzējos ar meiteni, bet tai pašā laikā jutu,
ka tas nav manas dzīves piepildījums. Dzīvē viss izkārtojās
savādāk. Kad pabeidzu vidusskolu, Latvijas armija tikai veidojās, bija juku laiki, īstas kārtības šai jomā nebija. Ilgi šaubījos, gāju lūgt padomu savam priesterim.
Viņš neko neuzspieda, teica izšķirties pašam.
No rīta piecēlos, aizbraucu uz Rīgu un iesniedzu dokumentus Garīgajā seminārā. Visus tur neuzņēma, rezultātus pateica pēc dažām stundām. Vēl klusībā cerēju: varbūt neuzņems. Uzņēma.
Kas tad bija šis spēks, kas visu tā izkārtoja, kas
lika man cītīgi visus sešus gadus mācīties, veidot
un mainīt raksturu, augt? Varēja taču aiziet. Arī
Aicinājumā cilvēks paliek brīvs. Dievs darbojas tikai tik, cik cilvēks pats grib. Iepriekšējos kursos garīgo semināru pabeidza 3 no 27, 2 no 17. Mēs iesākām deviņi, pabeidzām pieci.
Ko nozīmē atsaukties Aicinājumam, patiesībā saproti tikai tad, kad esi priesteris savā draudzē. Tas
nav darbs parastajā izpratnē, kad nostrādā savas stundas un izpildi zināmus noteikumus. Tāpēc jau arī
nesaka, ka tā ir profesija.
Caur priesteri darbojas Dievs. Priesteris ir kā viņa redzamā zīme. Ja slavējam priesteri, patiesībā slavējam
Dievu. Es jau sevi nevaru iecelt, Kristus ieceļ par priesteri: — Es jūs izvēlējos, kaut pasaules acīs esat niecīgs...
Nav jau tā, ka, Aicinājumu saņemot, vairs nav problēmu. Ļaunums ir mums blakus, pakrist var jebkurā
brīdī. Aicinājums ir jākopj, tāpat kā jākopj attiecības
laulībā, draudzībā.
Kādi ir bijuši gaišākie prieka brīži jūsu kalpošanas gados?
To ir bijis daudz, katrs ar citu noskaņu. Kaut vai svētdienas Svētā Mise, kad sajūti, ka cilvēki baznīcā nav vienaldzīgi, ka visi kopā varam svinēt dievkalpojumu. Ja
cilvēki atsaucas piedalīties draudzes pasākumos, ja meklē Kristu, tas ir patiess prieks. Diacēzes priesterim ir gandarījums, kad visi kopā esam lūgšanās: priesteris par draudzi un draudze par priesteri. Tas ir tā, kā ģimenē.
Šais gados bijuši arī smagi pārbaudījumi un
grūtības.
Jā, tieši grūtības neļauj iedomāties, ka tu esi svēts
un visu vari. Caur pārbaudījumiem ir jāiziet, lai notiktu kas labs. Ir jāpārdzīvo iekšējā izmisuma brīži, kad nevari aptvert, no kurienes tie nāk. Ja Dievs pieļauj šos brīžus, tie ir jāizdzīvo, tie ir nepieciešami, lai mēs meklētu atbildes, ko saprastu. Ir laiks, kad darām, bet ir laiks,
kas jāizdzīvo nedarot. Cik daudz ko saprotam uz slimības
gultas... Bieži vien pēc tiem notiek kāds Dieva brīnums.
Piemēram, kāds cilvēks pusmūžā atgriežas pie Dieva...
Jums nesen mūžībā aizgāja māte. Vai priesterim savā
ticības stiprumā šādus brīžus pārdzīvot vieglāk?
Katram no mums, lai cik arī stipra ir ticība mūžīgajai dzīvei, tuvinieka aiziešana ir sāpīga. Aizejot šis cilvēks atstāj tukšumu tavā dzīvē. Šīs sāpes ir jāpārdzīvo.
Svētais Augustīns teica, ka viņš mierinājumu var rast vienīgi raudot. Lai nekristu izmisumā, vajadzīga lūgšana
un laiks. Tikai Dievs var aizpildīt šo tukšumu, var piepildīt mūs ar mieru. Šajā gadā traģiskā negadījumā zaudēju savu draugu Sašu, tagad māti...
Viņi bija daļa no manas dzīves. Jālūdzas ...
Esat saticis daudz cilvēku...
Jā, daudz cilvēku, daudz likteņu. Dažkārt, kaut dzīvē bijis tik daudz traģisku brīžu un sāpju, cilvēks prot
rast prieku, spēku ticībā un ar labestību raugās pasaulē, bet dažreiz pat niecīgas nebūšanas padara cilvēku nelaimīgu un viņš nespēj rast dzīvei piepildījumu. Tas ir
ceļš mūsu garīgajā izaugsmē.
Katram savs.
Desmit kalpošanas gados Ludzā esmu iepazinis
daudz brīnišķīgu cilvēku, esmu saņēmis atbalstu no
draudzes locekļiem. Paldies visiem, kuri aktīvi darbojas draudzes dzīvē.
Vanda Žulina
Sveču gaismas svētki dvēseļu dārzā
Miķeļi aizvadīti, un sācies veļu laiks, tas ir laiks,
kad kapsētas iedegas kā mazi atmiņu ugunskuri.
Aizvējā aizdedzinot liesmiņu, arī Ludzas pilsētas kapsētā ļaudis savu mirušo tuvinieku kopiņas posīs ziemas mieram. Ar svecītes liesmu ikkatrs centīsies atsaukt atmiņā aizgājēju mūžus. Lēni tinas mūža kamols cerībā kaut ko pieredzēt. Mēs raugāmies tālē,
gaidām pārnākot, sērojam aizvadot un piekusuši veldzējamies atmiņu dziedinošajā patvērumā. Svecīšu
vakars katram saistās ar kaut ko mīļu, kad cilvēki atnāk uz kapiem un saka, esam atvadījušies, lai miru-
8
šie guļ, bet mums jāiet tālāk.
Un šī atvadu reize Ludzas pilsētas kapsētā notiks
Dvēseļu dienas priekšvakarā 1. novembrī plkst.16.00.
Kopā ar mums Dieva lūgšanā būs Ludzas Romas katoļu baznīcas prāvests Jānis Kolns un baznīcas koris. Atnāksim ar rudens ziediem, aizdedzināsim atmiņu uguntiņu uz savu mīļo aizgājēju kapu kopiņām
un lai nekad neaizmirstam, ka līdz ar dzīvību mūsu
rokās ir dota nemirstības uguns. Mūsu pienākums dot
to tālāk, kā to esam saņēmuši no saviem senčiem.
Ludzas Tautas nama direktore V. Razumovska
Pildas
amatierteātrim
“Vysaidi” apritēja
5 gadi
11. oktobrī Pildas Tautas nams vēra vaļā durvis visiem interesentiem,
lai kopā svinētu amatierteātra “Vysaidi” piecu gadu pastāvēšanas jubileju. Pasākuma laikā ciemiņiem bija iespēja gan kārtīgi izsmieties,
gan arī aizdomāties par dzīves situācijām, kas tika attēlotas jautros
skečos.
Amatierteātra “Vysaidi” dibinātāja un režisore Olita Baklāne
Teātra pirmsākumi rodami 2009. gadā, kad Pildas Tautas nama
vadītāja nolēma ieviest jaunas krāsas un dažādot gan savu, gan arī
pagasta iedzīvotāju dzīvi. Šobrīd teātrī darbojas septiņi cilvēki –
Tatjana Indrika, Antoņina Pikaļova, Jelena Višņakova, Gunta Lotko,
Ēriks Mekšs, Raimonds Cvetkovs un pati režisore un teātra dibinātāja Olita Baklāne.
Skats no skeča “Pi tīsneša”
Teātris regulāri iestudē 10 – 15 minūtes garus, humorpilnus skečus, kuru kopējais skaits jau ir daudz pāri 30. Piecus no tiem, kā arī
jauniestudējumu skatītājiem bija iespēja noskatīties jubilejas pasākuma
ietveros. Svarīgi atzīmēt to, ka “Vysaidi” aktieri jau ir atpazīstami ne
tikai Pildā, bet arī Ludzas, Kārsavas, Rēzeknes un arī citos novados.
Vakara laikā vārds tika dots ne vien teātra aktieriem, bet arī pasākuma ciemiņiem, kuru vidū bija Ludzas novada pašvaldības
pārstāvji, vokālais ansamblis “Радуга”, deju kolektīvi “Klip-Klap”
un “Soli pa solim”, Istalsnas kluba pašdarbnieku pārstāvji, kā arī
Pildas pūtēju orķestris un pagasta pārvalde.
Paldies par jaukiem, humora pilniem svētkiem, kuri izdevās pateicoties režisores un viņas komandas harizmai, asajam prātam un
profesionalitātei.
Alīna Fjodorova,
RISEBA Sabiedrisko attiecību studente
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
Ludzas Novada Vçstis
Osvalda Zvejsalnieka
„Terra vitae” Ludzā
3. oktobrī Ludzas Novadpētniecības muzejā tika atklāta
O.Zvejsalnieka jubilejai veltīta gleznu izstāde „Terra vitae”.
Aicinām uz teātra svētkiem
„Ciemos pie pasaciņas”!
Teātris ir brīnišķīgs veids, kā sevi radoši izpaust,
veidot prasmi komunicēt uz skatuves, izjust spēlēšanas prieku. Tas ir veids, kā pārvarēt iekšējās barjeras, mācoties būt drošākiem, aktīvākiem un emocionālākiem.
Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs strādā radoši un darboties griboši pedagogi, kuri dažādos pasākumos izmanto bērnu teātrus. Savu teātra prieku pedagogi kopā ar bērniem vēlas dāvināt novada
iedzīvotājiem, īpaši iepriecinot pirmsskolas vecuma
bērnus un viņu vecākus.
Mazie skatītāji kopā ar mammām un tētiem tiek
laipni aicināti uz teātra svētkiem “Ciemos pie pasaciņas”, kuri notiks Ludzas Tautas namā 2014.gada
31.oktobrī plkst.10.00.
Šie svētki tapuši Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm – 4.PII “Pasaciņa”, 3.PII “Namiņš”,
SPII “Rūķītis”, piedaloties Ludzas novada mazo kultūras projektu konkursā.
Svētkos bērni varēs noskatīties trīs izrādes. 4.PII
“Pasaciņa” priecēs skatītājus ar galvas masku teātri “Ābolu maiss”, 3.PII “Namiņš” – ar roku leļļu teātri “Kaķis un lapsa”, bet SPII “Rūķītis” –
ar galvas masku teātri “Kukulītis”. Starp izrādēm
pasaku varoņi (pedagogi) iesaistīs bērnus jautrās aktivitātēs.
Lielu paldies sakām Ludzas novada pašvaldībai
par iespēju piedalīties projektā un piešķirtajiem līdzekļiem, par kuriem tika iegādāti teātrim nepieciešamie atribūti – aizslietnis leļļu teātrim, roku lelles, galvas maskas, audums tērpu pagatavošanai. Tāpat
sakām paldies Ludzas Tautas namam par telpām un
citiem, kas mūs atbalstīja.
Vēlam jums, dārgie skatītāji un dalībnieki, skaistus svētkus!
Ludzas pilsētas 3.PII “Namiņš” vadītājas
vietniece izglītības jomā O.Spole
Mīlestība mūža garumā
Viņa Lielais Darbs un Mīlestība ir glezniecība: „Glezniecība man
ir sevis izteikšanas veids. Visos žanros esmu risinājis tikai dažas sev
tuvas tēmas, galvenā no tām ir zeme, zemnieks un viņa darbs.
Pašu gleznošanas procesu uztveru kā smagu, saspringtu darbu,- gandarījumu dod vienīgi rezultāts, ja tas pašam šķiet veiksmīgs.
Es uzskatu, ka krāsa glezniecībā - līdzīgi skaņai mūzikā - spēj akumulēt zināmu emocionālu spriedzi. Gleznotāja uzdevums tad arī ir gleznu emocionāli uzlādēt, ko praktiski var panākt pretstatot un izsvarojot attiecīgus krāsu toņus, to attiecības. Šī emocionāli uzlādētā krāsa tad arī ir vienīgā labas glezniecības pazīme.”
Gleznotājs ir dzimis 1944. gada 21. martā Varakļānos, beidzis Latvijas
Mākslas akadēmiju (LMA) un kopš 1976. gada viņš ir LMS biedrs.
No 1970. gada strādā Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolā, šobrīd
– Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas direktors, LMA profesors.
Osvalds Zvejsalnieks piedalījies dažādās mākslas izstādēs, sarīkojis
ap 20 personālizstādēm, regulāri piedalās starptautiskajos plenēros un
grupu izstādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Lai kur Osvalds Zvejsalnieks atrastos un lai gleznotu Spāniju vai
kādu citu zemi, tomēr prātā paliek Latgale, kurai pieder viņa sirds.
Mākslinieks ir Latgales dēls ar katru miesas audu, katru asins pilienu, katru dvēseles vibrāciju. Arī viņa jubilejas izstāde ir veltījums dzimtajai pusei – Latgalei.
Ludzas novada
domes pieņemtie
lēmumi
(Sākums 2. lpp.)
Dome nolēma:
- noteikt vides sakopšanas akcijas “Tīrības dienas” laiku no 01.10.2014
līdz 01.11.2014 un piešķirt EUR 7000 atkritumu izvešanai;
- piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 3 daudzdzīvokļu mājām
Ludzā dūmvadu pārmūrēšanai un 1 daudzdzīvokļu mājai jumta remontam;
- piešķirt brīvpusdienas 3 Ludzas novada Sporta skolas audzēkņiem laika posmā no 2014.gada 2. septembra līdz 2014. gada 31. decembrim;
- apstiprināt Ludzas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvu;
- veikt izmaiņas Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisijas sastāvā. No komisijas sastāva izslēgts komisijas priekšsēdētājs Fridijs Bokišs un komisijas priekšsēdētāja vietniece Anna
Tretjakova;
- apstiprināt Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas sastāvu.
Ludzas novada dome 14. oktobra ārkārtas sēdē izskatīja 11
darba kārtības jautājumus. Deputāti pieņēma lēmumus par zemes
platību un robežu noteikšanu, kā arī lietošanas tiesību dokumentu un
apgrūtinājumu apstiprināšanu; zemes vienības atdalīšanu un īpašuma
nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam; zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. Tika apstiprināti nekustamo īpašumu un kustamo mantu izsoles rezultāti, apstiprināti izsoļu
noteikumi, sākuma un pārdošanas cenas. Dome nolēma apbalvot ar
Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu EUR 75 Annu
Tretjakovu par profesionalitāti, ilggadēju, godprātīgu darbu Ludzas novada pašvaldībā.
Informāciju apkopoja
Alīna Fjodorova,
RISEBA studente
Viens gudrais ir teicis: „Iesākumā Dievs radīja tikai vīrieti. Dievs bija viņu nodrošinājis ar visu – ēdienu, dzērienu, pajumti. Bet vienalga vīrietis staigāja
noskumis. Dievs juta, ka vīrietis jūtas vientuļš. Tādēļ
Dievs teica: „Nav labi, ka tu esi viens. Es tev radīšu
dzīves biedru”. Dievs neradīja sievieti no vīrieša galvas, lai tā nevaldītu pār viņu, un neradīja arī no vīrieša pēdas, lai vīrs pār sievu nevaldītu, bet gan radīja no vīrieša ribas, lai viņa sieviete būtu viņam vienmēr blakus, lai tie būtu viens vesels, lai tie dāvātu viens
otram mīlestību, uzticību, līdzjūtību, priekus un bēdas, pavadītu ik dienu kopīgi, visā mūža garumā.”
Šī atziņa pilnā mērā ir par cilvēkiem, kuri savu
Mīlestības eņģelīti prot nosargāt un neaizbaidīt daudzu gadu garumā. Klāt ir tā reize, kad Ludzas Tautas
namā vēlamies sumināt tos ludzāniešus, kuri kopā
roku rokā ir nosoļojuši 50 gadus un savās sirdīs iedeguši un saglabājuši Zelta mīlestības zvaigzni. Esam
apzinājuši tos laimīgos, kuri šogad atskatījušies uz
kopā nodzīvotajiem 50 gadiem. Zelta valsis jau noskanējis Lilijai un Mihailam Ļebedeviem, Valentīnai
un Oļegam Kleščenkoviem, Ludmilai un Nikolajam
Karpoviem, Valentīnai un Leonīdam Jakovļeviem,
Staņislavai un Geronīmam Ruško, Lilijai un
Aleksejam Kaļiņiniem, Verai un Jānim Batņiem,
Frančiskai un Jevģenijam Kondratjeviem.
Aicinām radus, draugus, kaimiņus un paziņas šajā
zelta kāzu jubilāriem neaizmirstamajā dienā 24. oktobrī plkst. 18.30 atnākt uz Ludzas Tautas namu, lai
sarīkojumā „Mīlēt – nozīmē dzīvot!” sumināt un labu
vēlēt cilvēkiem, kuri, neskatoties uz dažādām grūtībām un lielo dzīves pieredzi, pratuši saglabāt savu
mīlestību.
Uz tikšanos,
Ludzas Tautas nama direktore
V. Razumovska
ZINĀTNIEKU NAKTS RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ –
INTERESANTI, NODERĪGI, IZZINOŠI
26. septembrī Rēzeknes augstskolā notika
Zinātnieku Nakts. Šāds pasākums jau devīto gadu pēc
kārtas notiek 300 pilsētās 24 Eiropas valstīs. Rēzeknē
tas notika 7 reizes. Ludzas 2. vidusskolas skolēni jau
vairākus gadus pēc kārtas aktīvi piedalās šajā pasākumā.
Zinātnieku Nakts mērķis - interesantā un neprastā
veidā sabiedrībai izskaidrot zinātnes sasniegumus un
dot iespēju ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba
noslēpumos.
Šī gada pasākuma tēma bija „Kristāli” (Crystals).
Lai iepazītu maģisko un aizraujošo kristālu pasauli, RA fakultāšu pasniedzēji un studenti parūpējas par
zinātniski radošu gaisotni kā jaunāko klašu audzēkņiem, tā arī vidusskolēniem. Zinātnieku nakts pasākuma apmeklētāji šogad varēja izaudzēt paši savu kristālu, veidot kristālpārslas, uzzināt par kristālu nozīmi naudas pasaulē, to izmantošanu tiesību zinātnē,
noziegumu atklāšanā, līdzdarboties kristālrežģu radošajā veidošanā, kā arī izmēģināt savus spēkus nakts
orientēšanās sacensībās. Pašus mazākos dalībniekus
(3–10 gadi) gaidīja dažādas aktivitātes un izklaides
bērnu rotaļu istabā.
Kā teica paši skolēni: „Tā bija fantastiska nakts!”
Viņi ar iedvesmu veidoja kristālus no parocīgiem materiāliem un papīra, aplūkoja īstus kristālus zem elektroniskās lupas un mikroskopa, zīmēja tos smiltīs. Ar
kādu interesi viņi vēroja, kā darbojas mini-rūpnīca,
Mini-rūpnīca darbībā
Māris (6. b) un Anastasija (5. a) rotā abažūru ar
pašdarinātiem kristāliem
ko uztaisīja RA studenti, ar interesi sekoja un pat vadīja sumo - cīkstoņu robotus. Berni bija sajūsmā no
3D printera darba, kas mūsu acu priekšā no fotopolimēras plastmasas veidoja detaļas konstruktoram.
Ļoti patika Sofijas tehniskās universitātes profesora lekcija par lāzera izveidi un piemērošanu, starp citu,
šīs ierīces pati svarīgākā detaļa ir kristāls. Dažiem laimējās noņemt savu pirkstu nospiedumus, pārnest tos
uz speciālo plēvi un atstāt to sev par piemiņu. Gardēži
nodegustēja ledus kristālus pārtikā un eksperimentālus
saldumus, kas ir iegūti, kristalizējot cukuru, ūdeni un
šokolādi.
Neaizmirstamas sajūtas izraisīja nakts
orientēšanās. Vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par kristāliem un par pazīstamu zinātnieku dinastijām. Šajā nodarbē visvairāk paveicās Radionam Timofejevam (6. b),
Iļjam Čelbajevam (6. b) un Valērijam Briļam
(6. a). Viņi dabūja arī balvas!
Tā bija neaizmirstama nakts! Mēs uzzinājām daudz interesantu un noderīgu faktu par kristāliem un to pielietošanu sadzīvē. Izrādās, ka bez tiem mūsdienu dzīve nav
iedomājama!
Pasākumu finansēja Rēzeknes augstskola.
Fizikas, matemātikas un ekonomikas
skolotāja Lilija Fiļimonova
(Ludzas 2. vidusskola)
9
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
Ludzas Novada Vçstis
Ludzas novadā atzīmēti pirmie
„BĪZĪ SVĀTKI”
gatavotā prezentācija. Uzvarētājiem tika piešķirtas
„bīzos bolvys”, bet saziedotie līdzekļi nodoti veco
ļaužu aprūpes mājai „Raipole”.
SVEICAM!
Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
”Tīrs dzintars!” varam secināt.
/V.Mežnora/
Ludzas novada pašvaldība
sveic visus septembra un
oktobra jubilārus, bet jo īpaši:
Rudens ir laiks, kad skaita cāļus, novāc ražu, novērtē padarīto un svin svētkus. 13. septembrī par
godu Ludzas novada piecgadei un iedzīvotājiem par
prieku tika svinēti „Bīzī svātki”. Festivāls notika
Ludzā, un tajā piedalījās visu deviņu novada pagastu ļaudis.
Par „Bīzū svātku” logotipu tika izvēlēts kāposts.
Kāpēc? Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna
Gendele skaidro tā: „Saka, ka bērnus atrod kāpostos. Novada pastāvēšanai ir nepieciešami bērni.
Vajadzīgi pēcteči, kas dzīvos pēc mums, kas spēs pārņemt un turpināt iesāktos darbus. Otrkārt, kāposts
ir biezs, jo tam ir daudz lapu. Tas nozīmē mūsu novada cilvēku draudzīgu kopā sadzīvošanu. Treškārt,
kāpostu nemaz nav tik viegli pārgriezt, jo tā lapas
ir cieši sakļautas kopā, bet viducī – stingrs kacens.
Tas simbolizē Ludzas novada ļaužu vienotību un to,
ka kopā mēs esam liels spēks.”
Par prieku sev un citiem cauri senajai Ludzas pilsētai vijās svētku gājiens „Īt, ka bīzs”. Atraktīvajā
procesijā piedalījās Briģu, Cirmas, Isnaudas, Istras,
Nirzas, Ņukšu, Pildas, Pureņu un Rundēnu pagastu pārvaldes un iestādes, Ludzas pilsētas skolas un
bērnudārzi, Ludzas pilsētas bibliotēka, Ludzas
Novadpētniecības muzejs, bankas „Citadele”
Ludzas filiāle, māmiņu klubs „Puķuzirnītis”, biedrība „Pieci rati” un citi. Gājiena dalībnieku izdomu vērtēja svētku organizatoru izveidotā žūrija. Istras
pagasta pārvaldes dalībnieku maršs tika atzīts par
saistošāko.
Jekaterīnu Aleksejevu (Ludza)
Aleksandru Ameļko (Ludza)
Tamāru Arhipovu (Briģu pag.)
Pavlinu Bikovsku
(Rundēnu pag.)
Antoņinu Buli (Nirzas pag.)
Valentīnu Buļu (Nirzas pag.)
Broņislavu Čeksteri
(Rundēnu pag.)
Zinaīdu Čivčišu
(Rundēnu pag.)
Staņislavu Dembovsku
(Cirmas pag.)
Antoņinu Dergačevu
(Pildas pag.)
Tufiliju Germani
(Isnaudas pag.)
Haritinu Golubovu (Ludza)
Janīnu Gržibovsku (Ludza)
Tatjanu Guitāni (Ludza)
Janīnu Klagišu (Pildas pag.)
Tatjanu Kļevcovu (Istras pag.)
Annu Kņazevu (Ludza)
Ļubovu Kukreviču (Ludza)
Nadeždu Kuzmenkovu (Ludza)
Valiju Losi (Ludza)
Vandu Losu (Ludza)
Valentīnu Ļebedevu (Briģu pag.)
Ivanu Ļebedevu (Pildas pag.)
Vladimiru Ļeontjevu
(Briģu pag.)
Almu Mekšu (Ņukšu pag.)
Nikolaju Nikolajevu (Ludza)
Mihailu Ņesterovu (Pildas pag.)
Antoņinu Pavlovsku (Ludza)
Valentinu Pudovsku (Ludza)
Valentīnu Riuču (Ludza)
Antoņinu Saļimovu (Istras pag.)
Stefāniju Seipuli (Ludza)
Ivanu Sisojevu (Ludza)
Margaritu Sizovu (Pildas pag.)
Zuzannu Sjaksti (Isnaudas pag.)
Aleksandru Stepčenko
(Briģu pag.)
Emiliju Sudarkinu (Briģu pag.)
Ripiniju Tumuļkāni (Ludza)
Annu Usanovu (Ludza)
Feodoru Vucinu (Pildas pag.)
Nadeždu Zavadsku (Ludza)
Vitoldu Žubuli (Ludza)
Antoņinu Žuku (Ludza)
PASĀKUMI
Festivāls sākās ar rudens kompozīciju izstādi
„Dyžan gļeits”, kurā piedalījās novada iestādes, biedrības un iedzīvotāji. Izstādē tika demonstrētas ne
vien rudens ziedu kompozīcijas, bet arī augļi, dārzeņi un citas rudens veltes neierastā izpildījumā.
Skatītāju simpātijas balva tika piešķirta Isnaudas
pagastam, bet žūrija par labāko atzina Istras pagasta
pārvaldes prezentēto kompozīciju „Vecslabadā viesojas rudens”.
Ludzas centrālajā laukumā notika deviņu novada pagastu prezentācijas un radošās darbnīcas
„Rudiņs bīzeņs”. Katrs pagasts atsevišķā teltī uzjautrināja, cienāja un nodarbināja savus novadniekus. Pasākuma apmeklētāji ar ziedojumiem balsoja par to telti jeb pagastu, kurā viņiem visvairāk iepatikās. Vislielāko atzinību guva Briģu pagasta sa-
Svētku gājiens noslēdzās Ludzas parka estrādē,
kur sākās „Bīzais svātku koncerts”. Koncerta laikā
tika godināti izstādes „Dyžen gļeits”, pagastu prezentāciju un svētku gājiena uzvarētāji. Skatītājus iepriecināja svētku īpašie viesi – bundzinieču ansamblis „Vivat” no Baltkrievijas (Glubokoje), kā arī daudzie Ludzas novada deju kolektīvi, vokālie ansambļi, pūtēju orķestri, kori un popgrupas.
Paldies grāmatnīcai „SĀKUMS A” un latgaliešu
rokgrupai „Dabasu Durovys” par atbalstu!
Alīna Fjodorova,
RISEBA Sabiedrisko attiecību 4. kursa studente
Svetlana Rimša,
Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
Spiningošanas
sacensības
“Lielā Ludzas zivs
2014”
Biedrība Sporta klubs “Latgols” sadarbībā ar
Ludzas novada pašvaldību 26. oktobrī organizē spiningošanas sacensības „Lielā Ludzas zivs 2014”.
Sacensību norises vieta: Ludzas Lielais ezers.
Sacensību dalībnieku reģistrācija notiks no plkst.
7:30 līdz 9:00 vecajā autodromā, automašīnu stāvlaukumā pie galvenās iebrauktuves. Pasākuma svinīgā atklāšana - plkst. 8:45. Sacensības noritēs līdz
plkst 14:00.
Dalības maksa noteikta EUR 5 no viena dalībnieka
(pensionāriem, invalīdiem un bērniem līdz 16 gadiem
nav jāmaksā dalības maksa). Katrs dalībnieks, kurš
vēlas piedalīties sacensībās reģistrējas līdz 2014.g.
25. oktobrim, samaksājot dalības maksu bankā uz kontu LV15PARX0008657480001 Biedrība sporta
klubs „Latgols”, Reģ.. Nr. 42403016581 un jāpaziņo par dalību pa tālruni 29491091, 28351822 vai uz
e-pastu [email protected]
Izdevçjs: Ludzas novada paðvaldîba
Reìistrâcijas apliecîba nr. M 001168
LR Uzòçmumu reìistra Nr. 000702753
Tirâþa 4000 eks. Iznâk vienu reizi mçnesç
Atbildîgâ par izdevumu: Svetlana Rimða
10
23. oktobrī plkst. 14:00 Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā notiks Ludzas novada jauniešu fotoizstādes atklāšana un dzejas pēcpusdiena
„Mīlestības lietus līst”.
24. oktobrī plkst. 18.30 Ludzas Tautas namā sarīkojums „Mīlēt – nozīmē dzīvot!”, kurā godinās
Zelta kāzu jubilārus.
25. oktobrī Ņukšu pagasta kapsētās notiks svecīšu vakari. Petrovsku kapos plkst. 12:30; Gaveiku
kapos plkst. 13:30; Rindu kapos plkst. 14:30; Pūdnīku
kapos plkst. 15:15; Ņukšu kapos plkst. 16:00.
26. oktobrī plkst. 8:45 notiks spiningošanas sacensība „Lielā Ludzas zivs 2014” svinīgā atklāšana. Sacensību norises vieta: Ludzas Lielais ezers.
26. oktobrī plkst. 15:00 Ludzas Tautas namā
Baltinavas teātra „Palādas” izrāde “Ontona traģēdija”.
31. oktobrī plkst. 10:00 Ludzas Tautas namā notiks teātra svētki „Ciemos pie pasaciņas”.
1. novembrī plkst. 16:00 svecīšu vakars
Ludzas pilsētas kapsētā.
8. novembrī plkst. 12:00 Ludzas
Novadpētniecības muzejā būs Ģimenes diena „Mana
Latvija”, veltītu LR Proklamēšanas dienai.
14. novembrī plkst. 14: 00 Ludzas
Novadpētniecības muzejā notiks fotoizstādes
„Jāņa Gleizda mākslas aizsākumi” atklāšana. Izstāde
veltīta mākslinieka 90 gadu jubilejai.
18. novembrī plkst. 18:00 Isnaudas Tautas namā
notiks pasākums „Ceļi mājās ved”.
Sestdien, 25.0ktobrī, plkst. 10:00
Aicinām uz
”Rudens Zaļo tirdziņu”
Ludzas Amatnieku centrā
(Ludzā, Tālavijas ielā 27 a)
Sabrauks mājražotāji un
meistari un piedāvās savus ražojumus:
gaļas izstrādājumi, sieri,
biškopības produkti, maize, pīrāgi, dārzeņi, dabīgās sulas, mājas alus, lina
un vilnas izstrādājumi,
rokdarbi, stādi un daudzas citas vērtīgas lietas.
Kopā gatavosim un baudīsim jēra gaļas zupu un siesim mājas sieru.
Kopā uzdziedāsim ar folkloras kopu un izzināsim senos ticējumus.
Plkst. 13:00 no tirgus plača būs Latvijas radio tiešraide.
Svētīsim kopā jauno rudens ražu!
Tulkojumi: Svetlana Rimða, Tatjana Iļjina
Par publicçtajiem faktiem un skaitïiem atbild rakstu autori
Aicinâm novada iedzîvotâjus piedalîties avîzes veidoðanâ un
iesniegt aktuâlu un interesantu informâciju par notikumiem,
faktiem un cilvçkiem!
Redakcijas adrese: Ludzâ, Raiòa ielâ 16 A, LV-5701
Tâlr.: 657 07416, fakss: 657 07402
e-pasts: [email protected]
Maketçts un iespiests SIA «Latgales druka»
Baznîcas 28, Rçzekne, LV 4601, f. 29409561
2014. GADA 20. OKTOBRIS
Ludzas novada paðvaldîbas bezmaksas informatîvais izdevums
Кто станет Почетным
гражданином и Человеком
года 2014 Лудзенского края?
Лудзенское краевое самоуправление приглашает выдвигать кандидатов
на конкурс «Человек
Года Лудзенского края».
Заявки принимаются в
Административном отделе Лудзенского краевого самоуправления до 1
ноября.
Ждем заявки на следующие номинации Человека Года
Лудзенского края: «Человек года» – за значительный вклад во благо края и в поощрение его узнаваемости; «Человек года в образовании» – за значительный вклад в образование и воспитание молодежи; «Человек года в культуре» – за значительный вклад в культуру и популяризацию имени края; «Человек года в спорте» – за
значительный вклад в спорт и популяризацию имени края; «Человек
года в медицине» – за значительный вклад в здравоохранение жителей края; «Человек года в работе государственных учреждений
и самоуправления» – за значительный вклад во благо края; «Человек
года в своей должности» - за добросовестное отношение к выполняемой работе, своему краю, обществу; «Молодой человек года»
– за значительные достижения в учебе, спорте, внеклассной работе, которые способствовали узнаваемости Лудзенского края в
государственном и международном масштабе; «Пожизненный
вклад» – за долголетнюю добросовестную работу и вклад во благо своего края и его жителей.
До 1 ноября этого года также продолжается заявка кандидатов
на награждение «Почетный гражданин Лудзенского края».
«Почетный гражданин Лудзенского края» является высшим награждением в Лудзенском крае. Оно присваивается физическим
лицам за особенные заслуги во благо края, которые могут выражаться в государственной, общественной, культурной, образовательной, научной работе или работе самоуправления, хозяйственной
деятельности и другой работе. Заслугами считается выдающаяся работа, длительная, образцовая и успешная деятельность.
Выдвигая кандидатов на данное награждение, нужно указать следующие данные:
1) имя, фамилия, дата рождения, род деятельности, место проживания, контактная информация;
2) описание биографии;
3) описание общественной деятельности, за которую можно было
бы присвоить данное награждение. Также нужно указать информацию о заявителях кандидата.
Положения конкурсов доступны на домашней странице
Лудзенского краевого самоуправления www.ludza.lv.
Претендентов оценит специально созданные комиссии.
Победителей будут чествовать на мероприятии, посвященном Дню
Провозглашения Латвийской Республики.
Чтобы более рационально использовать время
работы и отдыха, в учреждениях и подразделениях
Лудзенского краевого самоуправления рабочий день
с понедельника, 17 ноября 2014 года переносится на
субботу, 22 ноября.
Если в почтовом ящике нет
„Вестей Лудзенского Края”
Жителей края, которые постоянно проживают в Лудзе, но в
свой почтовый ящик не получают информативное издание
Лудзенского краевого самоуправления «Ludzas Novada Vēstis»
(Вести Лудзенского Края), просим об этом сообщить специалисту
по связям с общественностью Светлане Римше, позвонив по телефонам 65707416 или 65707400.
Издание можно читать и в электронном виде на домашней странице www.ludza.lv.
Следующий номер газеты выйдет в ноябре этого года.
Получите ответы на важные вопросы в прямом эфире ТВ
21 октября и 11 ноября в прямом эфире
телеканала Re:TV в 18:45 на ваши вопросы
ответит председатель Лудзенской краевой
думы Алина Генделе (Латгальская партия).
Интересующие вас вопросы вы можете задать во время прямого эфира по телефону 64622859, или до начала передачи отправить их по электронной почте [email protected] или [email protected]
Внимание! Прямые эфиры Re:TV в настоящее время доступны только абонентам наземного телевидения.
Nr. 6 (54)
Лудзу с рабочим визитом
посетил министр сообщения
1 октября Лудзенский край с рабочим визитом
посетил министр сообщения Анрийс Матисс.
Министр встретился с руководством самоуправления и депутатами краевой думы. Во
встрече также приняли участие представители
ГАО «Latvijas Valsts ceļi» и ГАО «Latvijas autoceļu
uzturētājs», где были обсуждены актуальные вопросы отрасли сообщения в нашем крае.
Депутаты спрашивали о возможностях увеличения средств дорожного фонда на укрепление верхнего слоя участка автодороги A12
Резекне – Лудза. Руководство самоуправления
попросило министра включить в список приоритетных работ на 2015 и 2016-й год несколько объектов Лудзенского края, а также предусмотреть средства на асфальтирование участка автодороги V517 Пакални – Ляудери - Плоски
и участка автодороги V544 Ляудери Вецслабада.
Участники встречи были едины во мнении, что
необходимо срочно провести ремонт дорог около индустриальных зон и мест перспективного
производства, чтобы содействовать развитию предпринимательства в Латгалии. Обсуждался вопрос
о необходимости и возможностях укрепления
верхнего слоя участка автодороги P49 от Лудзы
до поворота на Ричики, а также о проектировании и ремонтных работах на Лудзенской объездной дороге (A12). Также были обсуждены условия механизма поддержки самоуправлений для
восстановления автодорог.
После переговоров с депутатами Лудзенского
края А. Матисс посетил отремонтированные улицы старой части города Лудзы и осмотрел участок автодороги A12 Лудза – Нирза.
Светлана Римша
специалист по связям общественностью
КОНКУРС ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Продолжается прием заявок на конкурс
«Приз предпринимателей Лудзенского края
2014 года».
Предприниматели в конкурсе могут быть выдвинуты на награждение в следующих номинациях: Крупнейший налогоплательщик;
Крупнейший работодатель; Производитель биологических продуктов года; Производитель домашних изделий года; Социальный партнёр года;
Место для спорта и отдыха года; Фермер года;
Новый предприниматель года; Прогрессивное
предприятие года. Жюри конкурса будет иметь
право предоставить также специальные призы.
Претенденты на участие в конкурсе могут быть
выдвинуты те, кото свою хозяйственную деятельность организовал на территории Лудзенского
края. Срок подачи заявок до 31 октября 2014 года.
Конкурс объявлен с целью чествовать тех предпринимателей Лудзенского края, которые активно и добропорядочно работают в своей области,
популяризируют примеры хорошей практики, способствуют узнаваемости предпринимателей края
и развитию предпринимательской среды в крае.
Чествование победителей и церемония вручения «Приза предпринимателей года Лудзенского
края 2014» пройдет в конце этого года.
Положение конкурса и анкета опроса «Приза
предпринимателей года Лудзенского края 2014»
доступно на домашней странице Лудзенского краевого самоуправления www.ludza.lv.
Приглашаем на дискуссию!
Самоуправление Лудзенского края 27 ноября приглашает жителей на дискуссию за Круглым
столом. В этот раз подискутируем на две темы:
- О проведённых работах ООО «Ludzas apsaimniekotājs» по обхозяйствованию домов;
- Расчет расхода воды.
Дискуссия начнется в 17:30 по адресу улица Райня 16 А, Лудза, в актовом зале на 1-ом этаже.
11
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
Ludzas Novada Vçstis
СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИНФОРМИРУЕТ
К сведению малоимущих граждан и
семей, чьи доходы не превышают
171 EUR
Малообеспеченным семьям (лицам), которые живут в квартирах с централизованным теплоснабжением и семьям, чьи доходы не превышают 171 EUR, и им не принадлежит собственность,
упомянутая в 1.7.1. - 1.7.5.пунктах Обязывающих правил от 22
октября 2009 год № 9 „О пособиях социальной помощи в
Лудзенском крае”, есть возможность получить жилищное пособие. Для получения пособия на квартиру необходимо явиться в
Социальную службу Лудзенского края и подать заявление в письменном виде, если ваши доходы не оценены, то нужно представить документы подтверждающие доходы и заполнить декларацию о прожиточном минимуме.
***
Информация для политически
репрессированных лиц и
участников движения
Национального сопротивления
Политически репрессированным лицам и участникам движения Национального сопротивления, которые декларированы на административной территории Лудзенского края, будет выплачено
единовременное пособие в размере 30 EUR. Пособие можно получить с 12.11.2014 по 14.11.2014 в кассе Лудзенского краевого
самоуправления и в кассе волостного управления, предъявив документ удостоверяющий личность.
Аукцион по продаже недвижимости
Лудзенское краевое самоуправление проводит открытый устный аукцион по продаже недвижимого
имущества с повышающим
шагом:
ɭ
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɍɫɥɨɜɧɚɹ ɰɟɧɚ
ɧɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ
Ɂɚɥɨɝ
ȼɪɟɦɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
EUR
4348,40
EUR
434,48
07.11.2014.
ɜ 10:00
«ȼɨɥɨɫɬɧɨɣ ɞɨɦ», ɇɢɪɡɚ, ɇɢɪɡɫɤɚɹ
ɜɨɥɨɫɬɶ, Ʌɭɞɡɟɧɫɤɢɣ ɤɪɚɣ,
(ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 68780050316,
(ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
0,0435 ɝɚ. ɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ).
Лицам, желающим принять
участие в аукционе, залог нужно внести на расчетный счёт
Лудзенского краевого самоуправления
Nr.
LV49HABA0551036353377, код
HABALV22, A/S Swedbanka.
С правилами аукциона можно ознакомиться по рабочим
дням с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до
17:00 в 415-ом кабинете в
Лудзенском краевом самоуправлении по адресу ул. Райня
16, Лудза. Недвижимость можно осмотреть в рабочие дни,
предварительно позвонив по тел.
29481616.
Заявку на участие в аукционе необходимо подать после момента публикации
объявления в газете «Латвияс Вестнесис» до 6 ноября 2014 года 14:00 часов (в 415 каб., ул. Райня 16,
Лудза).
Претендентам, у которых есть преимущественное право покупки, просьба в течение месяца с момента публикации уведомления в газете «Латвияс
Вестнесис», подать заявление о покупке недвижимости.
Место проведения аукциона – улица Райня 16,
Лудза, Лудзенское краевое самоуправление, (3-ий
этаж, малый зал).
Телефон для справок: 65707410; 26430058.
Решения, принятые Лудзенской краевой думой
6 августа в Лудзенской краевой думе на внеочередном заседании на повестке дня было 13 вопросов.
Депутаты приняли решения о разделении земельных
участков и присвоении названия недвижимой собственности; об окончании срока пользования землей и занесении в резервный земельный фонд; изменение целевого использования имущества; о перенятии недвижимого имущества в собственность самоуправления.
Были утверждены результаты аукциона движимого имущества, утверждены правила аукциона, начальная и
окончательная цена.
21 августа в Лудзенской краевой думе на внеочередном заседании был рассмотрен один вопрос.
Дума приняла решение поддержать проектную заявку
«Приобретение оборудования для мультимедийной экспозиции работ Вульфа Франка и Герца Франка», разработанную Лудзенским краевым самоуправлением, для
подачи на конкурс проектов, объявленный обществом
«Ludzas rajona partnerība». Проект предусматривает закупку и установку оборудования для экспозиции фотографа Вульфа Франка и кинодокументалиста Герца
Франка в Лудзенской Большой синагоге.
28 августа на заседании в Лудзенской краевой думе
на повестке дня было рассмотрено более чем 70 вопросов. Депутаты приняли решения об определении площади и границ земельных участков, а также об использовании правовых документов и утверждении обременений; о разделении земельного участка и присвоении
названия недвижимому имуществу; о присвоении прав
аренды и заключении договора на аренду. В бесспорном порядке принято решение взыскать долг по налогу на недвижимое имущество и просроченный процент
17-ти персонам. Были утверждены результаты аукциона
недвижимого и движимого имущества, утверждены правила аукциона, начальная и окончательная цена. Дума
приняла решение:
- выделить софинансирование на ремонт пилястров,
на мероприятия по повышению энергоэффективности,
а также на ремонт кровли и дымоходов 4-ём многоквартирным домам в Лудзе;
- утвердить открытый конкурс эскизов «Малые архитектурные формы – разработка проекта эскиза скульптуры Люции» и правила конкурса. Для оценки конкурса
была создана специальная комиссия.
- утвердить правила пользования библиотекой и компьютерами, интернетом и общедоступными электронными информационными ресурсами для общественного использования в 10-ти библиотеках
Лудзенского края;
-утвердить правила акции по сортировке отходов
«Школьники Лудзенского края сортируют» и принять
12
решение о выделении 930 евро для победителей;
- утвердить «Положение о софинансировании образовательной программы родителями учеников
Лудзенской художественной школы им. Ю.Сойкана»;
- предоставить бесплатные обеды двум воспитанникам Бригского волостного дошкольного учреждения
в период с 01.09.2014 до 31.12.2014.
Во время информативной части исполнительный директор Лудзенской краевой думы Сергей Яковлев проинформировал участников заседания о проделанной работе и о выполнении принятых решений в первой половине 2014 года. Председатель правления ООО
«Лудзенский медицинский центр» Юрис Атступенс проинформировал о деятельности предприятия в первой
половине 2014 года: о финансовых показателях, прибыли и убытках, нетто-обороте, количестве пациентов,
о деятельности дневного стационара и ответил на вопросы депутатов.
11 сентября на заседании Лудзенской краевой
думы на повестке дня было рассмотрено 9 вопросов.
Дума приняла решение:
- утвердить правила Лудзенской художественной школы Ю.Сойканса в новой редакции;
- утвердить правила конкурса Лудзенской краевой
думы «Отличник края 2015» и призовой фонд в размере
1000 евро;
- установить ставку месячной заработной платы руководителям и педагогам основных и общеобразовательных учреждений Лудзенского краевого самоуправления в период с 01.09.2014 по 31.12.2014 в рамках предоставленных государством целевых дотаций.
- установить ставку месячной заработной платы педагогам дошкольных образовательных учреждений, работающих с детьми 5-ти летнего возраста и старше, в
период с 01.09.2014 по 31.12.2014 в рамках предоставленных государством целевых дотаций.
- установить ставку месячной заработной платы руководителям и педагогам дошкольного образовательного учреждения Лудзенского краевого самоуправления
«Rūķītis» в период с 01.09.2014 по 31.12.2014. в рамках предоставленных государством целевых дотаций.
- установить ставку месячной заработной платы педагогам Спортивной школы Лудзенского краевого самоуправления в период с 01.09.2014 по 31.12.2014 в рамках предоставленных государством целевых дотаций.
25 сентября состоялось 17-е заседание Лудзенской
краевой думы. На повестке дня – 35 вопросов. Депутаты
приняли решения об определении площади и границ
земельных участков, а также о документах на право пользования и утверждения обременений; разделении зе-
мельных участков и присвоении названия недвижимой
собственности; правах предоставления аренды земли
и заключении договоров на аренду. Принято решение
в бесспорном порядке взыскать долг по налогу на недвижимое имущество и просроченный процент с 36ти человек. Были утверждены результаты аукциона недвижимого и движимого имущества, утверждены правила аукциона, начальная и окончательная цена.
Дума приняла решение:
- утвердить акцию по уборке окружающей среды
«Дни чистоты» с 01.10.2014 по 01.10.2014 и выделить
7000 EUR для вывоза отходов;
- выделить финансирование на ремонт дымоходов
в 3-х многоквартирных домах и на ремонт крыши многоквартирного дома в Лудзе;
- предоставить бесплатные обеды 3-м воспитанникам Спортивной школы Лудзенского края со 2 сентября
по 31 декабря 2014 года;
- утвердить состав Административной комиссии
Лудзенского края;
- внести изменения в составе комиссии по оценке имущества Лудзенского краевого самоуправления. Из состава комиссии исключен председатель комиссии
Фридийс Бокишс и заместитель председателя комиссии Анна Третьякова;
-утвердить состав комиссии по лицензированию предпринимательства Лудзенского краевого самоуправления.
Лудзенская краевая дума 14 октября на внеочередном
заседании рассмотрела 11 вопросов. Депутаты приняли
решения об определении площади и границ земельных
участков, а также о документах на право пользования
и утверждения обременений; разделении земельных участков и присвоении названия недвижимой собственности; о предоставлении прав на аренду земли и заключении договоров на аренду. Были утверждены результаты аукциона недвижимого и движимого имущества, утверждены правила аукциона, начальная и
окончательная цена.
Дума решила наградить Почетной грамотой
Лудзенской краевой думы и премией в размере 75 EUR
Анну Третьякову за профессионализм, многолетний, добросовестный труд в Лудзенском краевом самоуправлении.
Информацию подготовила
Алина Федорова,
студентка RISEBA
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
Ludzas Novada Vçstis
Социальному предпринимательству
в Латгалии – быть!
В эксплуатацию сдан
участок транзитной
дороги P49
29 августа 2014 года был сдан в эксплуатацию еще один участок транзитной дороги P49 по улице Талавияс – от ул. Талавияс
127 до улицы Лауку.
Председатель думы Лудзенского края Алина Генделе призвала быть активными
и социально ответственными
Так решили участники дискуссии « социальных предприятий. Социальные предСоциальному предпринимательству в Латгалии приятия работают по тем же принципам, что и лю– быть или не быть?» Дискуссия состоялась 12 бая классическая компания.
сентября в Лудзе. В её организации и проведеООО, которые занимаются социальными пронии принимали участие 47 представителей из блемами, в Латвии действуют много, но они не
Даугавпилса, Резекне, Лудзы. Дагды, Карсавы, имеют ни социального статуса, ни каких- либо
Зилупе, Циблского края, а также Риги, Елгавы льгот.
и Рейкьявика (Исландия).
Участники дискуссии определили потенциВ период с 2003 года до кульминации эконо- альные проблемы и выгоды для общества от размического кризиса в 2009-2010 году количество вития социального предпринимательства. Была
людей, занятых в социальных предприятиях (СП) разработана резолюция дискуссии, целью котов Европе увеличилось с 11 до 14,5 мил. человек, рой является популяризация вопросов социальчто составляет 6,5 процентов от общего числа ного предпринимательства в политической позанятых и для многих стало ключом от выхода вестке дня органов местного самоуправления, гоиз безнадёжности и кризиса. Почти четверть пред- сударственных учреждений и на правительприятий в Европе являются СП.
ственном уровне и актуализация тех вопросов,
Что такое СП в Латвии в настоящий момент? в решении которых должны участвовать все заПредмет моды, временное явление или возмож- интересованные стороны уже сегодня. С призыность? Есть ли у него перспективы в Латгалии? вом разработать нормативные акты, регламенЭто обсуждали представители ассоциаций, тирующие деятельность СП, резолюция дискуспредприниматели, руководители и специали- сии была подана в Министерство благосостояния
сты самоуправлений, преподаватели вузов, и Министерство финансов.
представитель Министерства благосостояния,
Ведущие специалисты
высшей школы
представители СМИ и другие заинтересован- Резекне и Даугавпилского университета признали,
ные стороны.
что в вузах должна быть введена программа по
Преподаватель ЛСА, доктор экономических обучению социальному предпринимательству. Это
наук Ласма Добеле выразила свои взгляды на про- необходимо, так как СП является видом бизнеблемы и возможности СП в Латвии. Гости из са, когда компания производит товары или преИсландии – менеджер социального предприятия доставляет услуги с целью решения социальных
ŌRTAEKNI Хартманн Гудмундссон и руково- проблем, а не для получения финансовой выгодитель центра профессиональной реабилитации ды собственником предприятия. Важно также
Кристьян Валдимарссон – рассказали о лучших
уметь работать в одной команде с людьми, копримерах практики своих стран.
торые имеют пониженную трудоспособность.
Министерство благосостояния разработало конМожет быть, к тому времени, это изменило бы клицепцию «Внедрение возможностей социального
ше общественного сознания? Например, такое абпредпринимательства в Латвии», которая
сурдное предположение, что люди с ограниченнаправлена на содействие созданию социальных
предприятий в Латвии и создание благоприятной ными возможностями не в состоянии производить
среды для деятельности этих предприятий. Тем качественные товары.
Телевизионный сюжет «Социальное предне менее, отсутствует нормативно-правовая база,
принимательство
в Латгалии – быть или не быть»
регулирующая и поддерживающая деятельность
можно посмотреть на сайте Латгальского регионального телевидения www.lrtv.lv. Резолюция
дискуссии и фотографии с мероприятия доступны на сайте Лудзенского Общества инвалидов города www.ludzasib.lv.
Региональная дискуссия была организована
Лудзенским Обществом инвалидов и социальным
предприятием Организации инвалидов Исландии
Ōrtaekni в сотрудничестве с самоуправлением
Лудзенского края
в рамках проекта
Nr.2012.EEZPP/1/MEC/012 «Работа – это жизнь».
Проект осуществляется при финансовой поддержке Исландии, Лихтенштейна, Норвегии,
Латвиийского государства и самоуправления
Лудзенского края.
Дебаты продолжались даже во время
подписания резолюции
Светлана Римша,
руководитель проекта
При проведении
дорожно-строительных работ, протяженностью 615 метров,
был поменян дренирующий слой основания дороги, уложен
Улица Талавияс во время
геосинтетический мареконструкции
териал, выстроена
система отвода дождевых вод, а также проведена реконструкция
электроснабжения и сети низкого напряжения. Усовершенствуя
организацию дорожного движения и безопасность, по обе стороны
улицы установлено уличное освещение, сооружены пешеходные
тротуары. Понижены бордюры тротуаров на всех перекрестках
и пешеходных переходах, на съездах и в местах пересечения тротуаров. Это обеспечивает более удобное передвижение для лиц
с ограниченными возможностями, для пожилых людей и для лиц
с детскими колясками. В свою очередь для более удобного и безопасного передвижения людей с нарушениями зрения в тротуары встроена призматическая брусчатка.
Реконструкцию участка улицы производила фирма ООО
«RBSSKALS Būvvadība». Строительный надзор в проекте обеспечила фирма ООО «Projekts 3», авторский надзор производил технический разработчик проекта ООО «REM PRO». Подключение
домов к электросетям за красной линией улицы осуществляла фирма
АО «Sadales tīkli».
Перестройка дороги «Улица Талавияс – от ул. Талавияс 127
в сторону центра города 0,6 км» (до улицы Лауку), а также осенью прошлого года законченный участок «Улица Талавияс от ул.
Кульнева до ул. Базницас, от ул. Талавияс до ул. Латгалес, ул.
Латгалес от ул. Базницас до ул. Кр.Барона» была реализована в
рамках проекта «Реконструкция участка транзитной дороги P49
в городе Лудза» (Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/029), финансируемого
Европейским фондом Регионального развития. Реализации проекта длилась с 30 августа 2012 года до 29 августа 2014 года. Общая
стоимость реконструкции первого и второго этапов составила 2
640 504,71 EUR; утвержденные затраты по проекту – 2 122 486,97
EUR, в том числе софинансирование EФРР – 1 697 565,07 EUR,
дотация из государственного бюджета – 63 674,61 EUR, утвержденное финансирование самоуправления – 361 247,29 EUR.
Информацию подготовила координатор проекта
Илона Римша
Получено пожертвование
на строительство
солнечных часов
Лудзенское краевое самоуправление реализовывает реконструкцию площади города Лудзы на перекрестке ул. Стацияс и ул.
Райня в Лудзе. Кроме этих работ по реконструкции осуществляется
строительство горизонтальных солнечных часов «Встретим восход солнца в Лудзе». Солнечные часы – это культурно значимый
и в то же время образовывающий дизайнерский объект, главной
ценностью которого является интерактивность. Жители и гости города смогут не только считывать точное время по солнечным часам, а также ознакомиться с историей временных периодов города Лудзы и наиболее важными культурными объектами в Лудзенском
крае. Важно отметить, что этот объект расположен в историческом
месте – в центре Лудзы, старейшем городе Латвии. В соответствии
с результатами открытого конкурса проведенного самоуправлением,
стоимость строительства горизонтальных солнечных часов составляет 114 548 EUR.
Самоуправление призвало меценатов поддержать строительство солнечных часов. На просьбу отозвался предприниматель
Юрис Савицкис, пожертвовав
этому проекту 30 000 EUR.
Юрис Савицкис является
Латвийским предпринимателем и спортивным функционером. Во
времена своей карьеры работал в нескольких компаниях, с 1996
года является президентом компании по импорту газа «Itera Latvija».
В спортивной отрасли Савицкис является председателем совета
Континентальной хоккейной лиги (KHL) команды Рижского
«Динамо», президентом Латвийского Теннисного союза и членом
комитета Развития Европейской теннисной ассоциации. В 2013 году
Юрис Савицкис стал Меценатом Года в Лудзенском крае. Награда
была присуждена за финансовую поддержку бизнес-проектов микро предприятий и само занятых лиц Лудзенского края и за поддержку
приведения в порядок спортивной инфраструктуры края.
Информацию подготовила Алина Федорова,
студентка RISEBA
13
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
Приглашаем принять участие
в конкурсе по разработке
эскизного проекта
скульптуры Люции
Легенда гласит, что город Лудза назван в честь Люции – владелицы старинного замка. Имя Люции окутано многочисленными тайнами и легендами.
Лудзенская краевая дума планирует создать уникальный объект – скульптуру Люции, которая будет способствовать узнаваемости Лудзы и станет неотъемлемой частью городского образа. Самоуправление приглашает предлагать свои идеи на открытом конкурсе эскизов «Малые архитектурные формы – разработка эскизного проекта скульптуры Люции». В результате
конкурса будет выбран самый оригинальный и наиболее подходящий эскизный проект скульптуры Люции. Затем задумку
планируется реализовать в металлическую скульптуру и разместить на Лудзенской замковой горе.
В конкурсе могут принять участие архитекторы, профессионально образованные скульпторы или художники, авторские
коллективы, а также студенты старших курсов из вузов соответствующего направления. За лучший эскиз автору будет вручен денежный приз в размере 800 евро (в том числе все налоги, установленные нормативными актами).
Работы для конкурса авторам предлагается представить до 28
ноября 2014 года 16:00 в Лудзенское краевое самоуправление, по
адресу ул. Райня 16, Лудза, Лудзенский край, 312 kaб. Количество
эскизов не ограничено, но каждое поданное предложение нужно
оформить отдельно в установленном порядке.
Положение конкурса доступно на домашней странице
www.ludza.lv.
Исследуем историю родного
Лудзенского края
В рамках проекта «Археология, Власть, Общество: сотрудничество в целях сохранения археологического наследия» в Лудзе
гостили и работали партнеры из России, Эстонии и Латвии. Это
археологи и ученые, которые будут продолжать проводить археологические
исследования – раскопки на
Лудзенкой замковой горе.
При проведении исследовательских работ получено много интересных
свидетельств, изучены
культурные слоя до 14 в.
Также историки осмотрят
имеющиеся археологические
памятники
в
Лудзенском крае, которые
имеют потенциал для следующих исследований.
В завершение проекта
предусмотрена научная
конференция, где археологи расскажут о результатах
и выразят мнения о замке
Ливонского ордена и истории города древних латгальцев. Также
будет создана выставка археологических находок.
В рамках проекта в Лудзенском Краеведческом музее создаются
исторические ткацкие и вязальные мастерские. Уже установлены
ткацкие станки, которые были сделаны ремесленники Лудзенских
древних ремёсел по образцам ткацких станков 15-го века, с сентября мастерские открыты для посетителей и ремесленников.
Ludzas Novada Vçstis
В ЛУДЗЕНСКОЙ БОЛЬШОЙ СИНАГОГЕ
ПРОЙДУТ РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
Лудзенское краевое
самоуправление 10 сентября этого года заключила Соглашение с
министерством Культуры
Латвийской Республики о
реализации проекта
«Реставрация Большой Лудзенской синагоги и возрождение еврейского духовного наследия» (№
ERZLV04/GSKMS/2013/09).
Лудзенская Большая синагога является архитектурным памятником культуры государственного значения и является старейшей синагогой в
Латвии и в странах Балтии. Синагога расположена
на территории исторического памятника градостроения государственного значения
«Исторический центр города Лудза» и считается уникальным памятником еврейской культуры
в Северо-Восточной Европе, так как подобные памятники в других странах Европы были потеряны во время прошлого столетия.
По сведениям Латвийского государственного исторического архива здание построено в 1800 году,
где регулярно проводились небольшие ремонтные
работы. Для сохранения конструкции деревянного сруба в 80-х годах 19 века фасад был облицован
кирпичом. Учитывая то, что здание синагоги долгие годы не использовалось, и в нём не проводили
ремонтные работы, синагога находится в очень плохом техническом состоянии. Внутренние элементы отделки в здании частично разрушены, часть синагоги находится в критическом состоянии, поэтому
строение нуждается в срочной реставрации.
Чтобы сохранить культурно-историческое наследие и предоставить общественности качественный доступ культурных услуг, в рамках проекта будет проведена реставрация здания синагоги
и начата работа над созданием экспозиций. Реставрационные работы будут проходить как снаружи,
так и внутри, сохраняя подлинность здания, особое внимание уделяя сохранению и реставрации
деталей из дерева. В реновированном здании
Конкурс «Отличник края 2015» начался
Лудзенское краевое самоуправление объявляет о конкурсе
«Отличник края 2015»! В конкурсе принять участие могут ученики различных образовательных учреждений Лудзенского
края. Отбор претендентов состоится в 5-ти номинациях: в образовании; в музыке; в области
культуры и искусства; в спорте;
в общественной работе. Конкурс
в Лудзенском крае продлится с
01.09.2014 до 29.05.2015.
При подаче заявки на конкурс
«Отличник края 2015», в период
с 27.04.2015 до 15.05.2014 нужно предъявить рекомендательное
письмо (которое подготавливает и подает классный руководитель, директор школы, учитель кружка или другое лицо) и
копии дипломов, почетных грамот, табелей. Победителей конкурса определит специально соз-
Для создания более привлекательной и безопасной окружающей среды и уменьшения вредного влияния отходов на окружающую среду, для стимулирования сбора и сортировки отходов
на территории самоуправления, содействуя повышению осведомленности молодежи в необходимости сортировки отходов и
вторичного использования отходов в переработке, Лудзенская краевая дума в сотрудничестве с ООО «LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS»
организует акцию по сортировки бытовых отходов «В Лудзенском
крае Школьники сортируют!».
Акция пройдёт до 28 ноября 2014 года, принять участие в акции приглашены ученики 5 - 9 классов городских и сельских школ
Лудзенского края.
Главный приз — экскурсии по Латвии для четырех классов. Одна
поездка — 285 ЕВРО, 3-и поездки — каждая по 215 ЕВРО.
14
данная комиссия. Награждение
отличников состоится в
Лудзенском краевом самоуправлении на приеме у председателя думы в мае 2015 года.
С положением конкурса
«Отличник края 2015» можно
ознакомиться на www.ludza.lv в
разделе «Nolikumi», в Управлении
образования, культуры и спорта
Лудзенского края, а также в школах Лудзенского края.
Искусство + ИT = Виртуальная реальность
В Лудзе для педагогов художественной школы прошли занятия по освоению новых технологий. В рамках реализации международного проекта Лудзенском края «Виртуальная реальность»
учителя из Белоруссии, города Глубокое, и
Лудзенской художественной школы освоили информационные технологии.
Педагоги не только получили новые знания, но
еще и разработают методические материалы о возможностях использования интерактивной доски
в художественном образовании. Ранее в художественном образовании интерактивная доска не
применялась.
В рамках проекта осуществляется также реновация помещений 1-ого этажа Лудзенской художественной школы им. Ю. Сойканса. Также планируется выпустить уникальную книгу-раскраску.
В ней будут использованы фотоматериалы о творчестве Антона Кукойса и Язепа Дроздовича.
Материал подготовила
Светлана Римша
специалист по связям с общественностью
Проведем осенние
каникулы
творчески и полезно
всех занятий – здоровый образ жизни, под которым подразумеваются спортивные мероприятия,
здоровое и правильное питание, отказ от вредных
веществ, вызывающих зависимость. Об этом будем говорить, будем обсуждать со специалистами – представителями полиции, наркологом, семейным врачом. Посетим музейно-педагогическую программу «Покурим?» Музея истории медицины им. Паула Страдиня.
Так же интегрировано будем говорить о культуре поведения, будем учиться создавать статьи,
коллажи, обрабатывать фотоматериалы и др..
Руководитель лагеря Велта Збитковская, в лагере будет работать психолог Винета Чепуле, воспитатель Лиана Нагле, руководители тематических мастерских Илга Шлюбченко, Агрис
Гришевс, Антонс Генделис.
Материал подготовила
Светлана Римша
специалист по связям с общественностью
Проводится традиционная
акция «Школьники
сортируют»
Лудзенской Большой синагоги будет создан филиал Лудзенского Краеведческого музея и постепенно созданы четыре экспозиции — экспозиция Лудзенского гетто, экспозиция мультимедийных работ фотографа Вульфа Франка и кинодокументалиста Герца (Герцела) Франка,
аудиовизуальная экспозиция истории Лудзенских
евреев и экспозиция жизни и веры евреев.
Проект будет реализован при сотрудничестве
с Хордаландским центром музеев (Норвегия), в
рамках проекта запланированы шесть визитов музейных экспертов, во время которых будут проведены мастерские для местных ремесленников
— реставраторов.
Общий бюджет проекта — 250 000 EUR. 95% от
допустимых расходов составляет программа финансового инструмента Европейской Экономической
зоны «Сохранение и восстановление Культурного
и природного наследия», выделенное финансирование составило — 201 875 EUR (85%) и государственное финансирование составило — 35
625 EUR (15%). Софинансирование Лудзенского
краевого самоуправления составляет 12 500 EUR,
или 5% от допустимых расходов. Проект будет
реализован в период с 10 сентября 2014 года до
31 марта 2016 года.
Илона Римша,
руководитель проекта
С 27 по 31 октября 2014 года в Лудзенской 2ой средней школе будет организован дневной лагерь для детей и подростков из семей социального риска в рамках проекта, одобренного
Государственным центром содержания образования. Участники лагеря – 20 человек, ученики
7 – 9-ых классов, которые находятся на внутреннем
учете и контроле школы, дети из малообеспеченных семей, дети из семей, которые находятся на учёте Сиротского суда.
Тематическое направление проекта – туризм
и связанные с ним мероприятия. Главный мотив
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
День знаний, или
другое 1 сентября
В век современных технологий дети не всегда воспринимают
книги как источник полезной информации, творческого мышления
и развития концентрации. Во всем мире сотрудники библиотек
находятся в поиске новых форм обращения к детям с целью вновь
заинтересовать и побудить их интерес к чтению. Например: В
США в штате Пенсильвания дети “… читают книги кошкам”.
Ученикам с 1 по 8 класс представлена возможность улучшить
свои способности в чтении с помощью кошек из приюта, которые являются слушателями. Результаты такого эксперимента удивляют”. (http://www.apollo.lv. – 2014. gada13.februāris). Чтобы стимулировать детский интерес к чтению, Лудзенская городская библиотека организует мероприятия для детей разных возрастов, их
родителей, бабушек и дедушек. В 2013 году было организовано
70 таких мероприятий.
На 1 сентября этого года Лудзенская городская библиотека организовала мероприятие «День знаний или другое 1 сентября».
Этот праздник знаний и чтения дети провели в компании Винни
Пуха, Маленькой ведьмочки, Принцессы, Пеппи Длинныйчулок,
Буратино, Карлсона и Чебурашки. Цель мероприятия заключалась
в том, чтобы с помощью героев известных книг донести до детей то, что источником информации в наше время является не только интернет, но и книги. В ходе мероприятия родителям, бабушкам и дедушкам напомнили о важности наличия книг и чтения в
жизни юных читателей. По окончанию мероприятия, дети насладились просмотром представления Истринского кукольного театра «Теремок».
Мероприятие «День знаний, или другое 1 сентября» прошло в
рамках Конкурса малых культурных проектов Управления образования, культуры и спорта Лудзенского края. Общие расходы на
данный проект составили 450 евро. На эту сумму были приобретены маски, а также все необходимые материалы для мероприятия.
Директор Лудзенской городской библиотеки,
Инта Кушнере
Путешествие Латвийского
Медведя
конкурса
рамках
В
«Творческие мероприятия о
безопасном Интернете в моей
библиотеке» сестры Дайга и
Элза Вагалес из Краславы создали интернет страницу
«Путешествия Латвийского
Медведя», которая получила высокие оценки жюри и симпатии
центра безопасного интернета
Net-Safe в Латвии.
Идея сайта заключается в том,
чтобы вместе с посетителями
библиотеки фотографировать и
глазами Латвийского Медведя показывать свои самые красивые
и самые интересные места города, рассказать какую-нибудь историю, добавлять полезные ссылки и познавательные материалы.
Латвийский Медведь побывал уже в нескольких городах и теперь прибыл в Лудзу. Ближе с путешествиями Медведя можно ознакомиться здесь: http://latvianbear.wix.com/travelling#!page3/cee5
Эрика Брицика руководитель отдела
Лудзенской библиотеки
Ludzas Novada Vçstis
8 образовательных учреждений Лудзенского
края получили новый спортивный инвентарь
Новый учебный год в восьми образовательных
учреждениях края начался с ряда пополнения
спортивного инвентаря, благодаря софинансированию Министерством образования и науки проекта «Приобретение спортивного инвентаря для
образовательных учреждений Лудзенского края».
В последние годы учебный предмет «Спорт»
был дополнен новыми стандартами, были
включены новые виды спорта: плавание, катание
на коньках, катание на лыжах, скандинавская ходьба, фрисби, бадминтон и флорбол. Главная задача
– с помощью упражнений по спорту, укрепить здоровье школьников и их физическую форму. Но в
большинстве школ спортивный инвентарь и оборудование не отвечал необходимым стандартам
— в школах не было и половины необходимого
инвентаря. Учителя по спорту работают с большим энтузиазмом, но этого мало, чтобы уроки
были содержательными и разнообразными.
Дети все чаще предпочитают компьютерные игры,
чем спортивные занятия и мероприятия на свежем воздухе. Вследствие чего у детей появляется избыточный вес, зависимость от компьютерных игр, различные психологические проблемы.
У сельских школ края есть возможность заниматься лыжным спортом. К сожалению, не все родители могут приобрести для своих детей всё необходимое.
Главной задачей спортивных занятий в дошкольных образовательных учреждениях является
укрепление здоровья детей и прививание интереса к физическим упражнениям в игровой форме. Чтобы ребенок с удовольствием ходил на занятия по спорту, его нужно заинтересовать занятиями в игровой форме — эстафетами, интересными упражнениями, полосами препятствий
и др. Спортивный инвентарь, который использовался на протяжении многих лет, организуя спортивные занятия и мероприятия, устарел и износился, стал не таким красочным и безопасным для
детей.
С целью обновить и улучшить материально-
техническую базу спортивного инвентаря для успешного проведения занятий «Спорт», а так же
для проведения внешкольных мероприятий, в рамках открытого конкурса проектов «Приобретение
спортивного инвентаря в общеобразовательных
учреждениях» был подготовлен проект и подан
на рассмотрение в Министерство образования и
науки. 9 июня 2014 года Лудзенское краевое самоуправление получило решение от министерства об утверждении проекта и софинансирования из государственного бюджета.
В результате реализации проекта школьники
образовательных учреждений Лудзенского края
были обеспечены необходимым спортивным инвентарём и оборудованием для гандбола, минигандбола, баскетбола, волейбола, футбола, тенниса, бадминтона, легкой атлетики. Для
Лудзенской городской гимназии, Лудзенской 2ой средней школы, Истринской средней школы,
Лудзенской Музыкальной школы и учеников
Пилдской начальной школы приобретен инвен-
тарь для освоения нового вида спорта — флорбола. Для школьников Лудзенской городской гимназии и Лудзенской 2-ой средней школы будет доступен инвентарь для занятия скандинавской ходьбой и катания на коньках, учащиеся из
Нирзенской начальной школы обеспечены необходимый инвентарём для катания на лыжах.
Для воспитанников Лудзенского 3-его дошкольного образовательного учреждения
«Namiņš» и Лудзенского 4-ого дошкольного образовательного учреждения «Pasaciņa» приобретен качественный спортивный инвентарь для
освоения различных навыков- комплект и элементы трансформируемых мягких модулей,
коврики для гимнастики, комбинируемые конусы, палочки, шары различных размеров, Шведская
стенка, развивающие игрушки «Рыбки»,
«Тоннель», «Игра по бросанию» и «Парашют».
Общее финансирование проекта составило 8
003,77 EUR, в т.ч. 50% средств из государственного бюджета и 50% - финансирование самоуправления. Проект реализовывался с 2 июля 2014
года по 30 сентября 2014 года.
Илона Римша,
руководитель проекта
Приглашаем в родительское жюри!
В том, что чтение обогащает язык, пополняет
словарный запас и расширяет кругозор человека, никто не сомневается, однако, число читающих школьников по-прежнему падает. Чтобы привлечь интерес общества к чтению, уже четырнадцатый год подряд в Латвии проходит проект
«Детское и молодёжное жюри», где школьники
каждый в своей возрастной группе читают и оценивают пять книг. В этом проекте есть особое место и для родителей. Им, также как и детям, пре-
доставляется ряд книг, которые нужно оценить.
В этом году среди книг для чтения - «Пять палцев» Мары Залите и ещё три работы.
Приглашаем родителей принять участие в проекте! Так вы своим примером будете стимулировать своих детей к чтению. Больше информации о проекте вы получите в Лудзенской городской гимназии и в Лудзенской городской библиотеке!
Библиотекари ЛГГ
БЛАГОДАРНОСТЬ
С 25 июля по 2 октября этого года в Лудзенском Краеведческом музее проходила выставка
«Война закончилась, но осталась навсегда в нашей памяти», посвященная 25-летию со дня вывода Советских войск из Афганистана. Коллектив Лудзенского Краеведческого музея благодарит всех, кто помог и обеспечил нас материалом для выставки. Благодарим председателя
Резекненского общества ветеранов Афганской войны Ф. Ковалевскиса, участников Афганской
войны В. Абдусаматова, В. Павлова, И. Осченкова, С. Дикалова, Е. Ринкевича, А. Малзубова,
А. Бонка, А. Трона, В. Матюшенко, И. Калинина, родственникам И. Логинова, лудзенцев Н. Кулакова
и А. Степанова. Приглашаем вас прийти в Лудзенский Краеведческий музей за предоставленным материалом.
М. Буле,
директор Лудзенского Краеведческий музея
15
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
День регионов
в замке Света
В последнюю неделю августа свои двери открыла самая грандиозная библиотека в Европе. Многообсуждаемая, яркая и значительная но, бесспорно, это жемчужина и сокровище Латвии, хранилище знаний и архитектурное чудо, которое Рижский пейзаж
делает еще более необычным и привлекательным.
Один из дней был посвящен регионам Латвии.
В здании Замка света каждому региону был выделен этаж, где
Видземе, Латгале, Курземе, Земгале и Селия познакомили со своими краями. Посетителям была предоставлена возможность участвовать в работе творческих мастерских, послушать традиционные
песни, краевые фольклорные ансамбли и проверить свои знания
в конкурсах. В отдельном помещении можно было посмотреть документальные фильмы, познакомиться с библиотеками и исследованиями, проведенными музеями. В течение всего дня каждый
посетитель мог принять участие в различных мероприятиях.
Латгальский регион представляли Даугавпилсcкий, Резекненский,
Прейльский, Лудзенский и Циблский края. Особой популярностью
пользовался мастер Лудзенского центра ремесленников Салимонс
Киплюкс с мастер-классом по плетению веревочных лаптей (петернес).
Он показал технологию плетения лаптей, а также рассказал об их практическом применении. Мастер был приятно удивлён тем, что заказ
на обувь в этот раз ему сделали даже соотечественники из Америки.
Сильное эмоциональное чувство сплоченности создало совместное пение фольклорных песен. В совместном пении фольклорных песен участвовал и коллектив Циблского Народного дома
«Ilža». Они музицировали целый день на трех концертах в здании
Латвийской Национальной Библиотеки и были приглашены на ряд
интервью для Латвийского телевидения и радио.
Участие в мероприятии «День краёв» также принимали активные
читатели Лудзенской библиотеки Анна и Нина, которые насладились
особой атмосферой новой библиотеки, и приняли участие в различных мероприятиях праздника. По словам Анны и Нины, им
всё показалось очень интересным и увлекательным, они были признательны за возможность участвовать в столь знаменательном
историческом событии.
У всех посетителей мероприятия была возможность послушать
Лиепайский симфонический оркестр, прекрасные музыкальные
произведения композиторов со всех краёв Латвии, и пение очаровательной оперной солистки Элины Шимкус.
Директор главной Лудзенской библиотеки
Инта Кушнере
На международное
мероприятие – с танцами
прошлых веков
27 сентября в
Валке состоялось мероприятие «День
Еврорегиона «ПсковЛивония» 2014».
Его целью было
ознакомить людей с
разнообразием культур на территории
Еврорегиона, а также
способствовать узнаваемости организации и содействовать сотрудничеству приграничных самоуправлений.
В этот день прошел ряд мероприятий. В первой половине дня
все желающие смогли посетить туристическую выставку/ярмарку,
где среди представителей Латвии, Эстонии и России были ремесленники и производители домашних изделий из Лудзенского края.
А во второй половине дня, когда торговля утихла, представители самоуправлений трёх стран встретились на конференции по вопросам трансграничного сотрудничества, параллельно прошло собрание работников культуры, специалистов по туризму и молодёжи, где обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках Еврорегиона.
После обеда в спортивном холле Валкской гимназии прошли соревнования по баскетболу, а вечером в доме культуры города Валки
прошёл концерт «С попутным ветром в кармане». В концерте приняли участие коллективы художественной самодеятельности со всего
Еврорегиона. С программой танцев VIII века «Бал в королевском дворе» выступил танцевальный коллектив среднего поколения Иснаудского
Народного дома «Isnauda» (руководитель Янис Свикланс).
Еврорегион «Псков – Ливония» является добровольным союзом самоуправлений приграничных районов и округов Латвийской
Республики, Эстонской Республики и Российской Федерации.
Лудзенское краевое самоуправление также является членом этой
организации.
Светлана Римша
специалист по связям с общественностью
16
Ludzas Novada Vçstis
Как это – дискутировать за одним столом
с политиками? или
На чашку кофе к политикам
за актуальные вопросы.
Большинство проголосовало по следующим вопросам:
Создание молодёжного сайта в Лудзенском крае
(объявления работодателей, оперативная информация);
Возраст претендентов на конкурс предпри-
В этом году 23 сентября в Лудзенском
Детско-юношеском центре прошёл дискуссионный форум c участием молодёжи и политиков «Кофе с политиками»
(форум был проведен в рамках проекта
«TUESI.LV» *). Поучаствовать в дискуссии были приглашены депутаты
Лудзенского края, руководство, а также
молодые люди от 13 до 25 лет.
Цель обсуждения:
• Стимулировать молодых людей и депутатов Лудзенского края к взаимному диалогу, сотрудничеству и обмену идеями;
• В неофициальной атмосфере обсудить актуальные вопросы молодёжи
Лудзенского края и актуальные вопросы работников Лудзенского самоуправления;
• Поощрять участие молодежи в общественных процессах края, создание стратегии молодёжной политики.
Суть дискуссионного форума – сблизить обе
стороны – молодёжь и местную власть, а также
разработать и представить конкретные предложения в Лудзенскую краевую думу, которые актуальны для Лудзенской молодёжи.
В начале дискуссии молодёжь и депутаты в неформальной обстановке познакомились друг с другом. Когда «лед тронулся», участники дискуссии
были приглашены к столам, где за чашечкой кофе
обсудили актуальные для молодёжи вопросы. Во
время дискуссии были разработаны конкретные
предложения, такие как: 1. Работа для молодёжи
летом, занятости и возможности для бизнеса в
Лудзе; 2.Информационные возможности для молодёжи в Лудзе; 3. Участие молодежи в принятии решений Лудзенского самоуправления и в других городских общественных процессах; 4.
Возможности для спорта и для здорового образа жизни молодежи в Лудзенском крае; 5.
«Мотивирующая система поддержки» для молодежи Лудзенского самоуправления; 6.
Возможности для провождения свободного времени, для отдыха и развлечений в Лудзе.
Во время дискуссии были разработаны конкретные предложения, например:
Семья ученика, который участвует в учебных
или других конкурсах, освобождается от коммунальных платежей;
Поддержка молодым семьям со стороны самоуправления (предоставление жилья на льготных условиях);
Создание молодежного консультативного совета, который будет представлять интересы молодежи в Лудзенской краевой думе. Раз в три месяца, приглашать молодых людей в краевую думу
на рассмотрение вопросов.
Создать программу поддержки молодежных объединений, совместно финансируемых проектов;
Создание центра отдыха на берегу Лудзенского
озера;
Создание молодёжного сайта в Лудзенском крае
(объявления работодателей, оперативная информация);
Возраст претендентов на конкурс предпринимателей – с 16 лет.
В заключение дискуссии участники голосовали
нимателей – с 16 лет.
Эти вопросы, как оказалось, наиболее актуальные для Лудзенской молодёжи и в скором времени будут представлены на рассмотрение в
Лудзенкой краевой думе, с надеждой, что взаимное
сотрудничество с молодёжью приведёт к реальным решениям.
Мое личное мнение о подобных мероприятиях
– они необходимы, поскольку актуализируют проблемные вопросы края. Кроме того, этот дискуссионный форум рассмотрел следующие проблемные вопросы нашего региона:
Есть ещё много молодых людей, которые даже
не знают, кто эти люди, которые работают на благо жителей Лудзенского края и к кому можно обращаться с вопросами о проблемах и их решениях;
Одновременно «плюс» и «минус» маленького города – большинство активной молодёжи края
– в возрасте до 18 лет;
В среде молодёжи нет веры в то, что многое
зависит от каждого из нас, молодых людей.
Как видим, есть над чем работать и для чего
встречаться.
Большое спасибо Ивете Балчуне, специалисту по
делам молодёжи города Резекне, которая была инициатором и модератором этой дискуссии, а также помощникам – активным молодым ребятам из Резекне.
Искреннюю благодарность выражаем молодежи нашего края, тем, кто нашел время и принял участие, а также Э. Обурмане, A. Мейкшансу,
Ю. Атступенсу, Я. Ивулансу и В.Дыбанинсу за отзывчивость и участие в дискуссии.
Солвита Биновска,
специалист по делам молодёжи
* Цель проекта «TUESI.LV» - стимулирование
участие молодежи Латвийских регионов в предпринимательской деятельности и сотрудничестве. В рамках проекта во всех регионах Латвии
проходят форумы, встречи, дискуссии, обучение,
а также другие мероприятия, на которые приглашают молодёжь для участия в общественной жизни своего самоуправления.
Проект «TUESI.LV» реализует общество
«NEXT» в сотрудничестве с учреждением
«Центр творческих услуг Восточной Латвии»
Резекненского самоуправления и другими организациями и самоуправлениями Латвии.
Информационный партнер проекта: AО «Dienas
mediji».
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
Ludzas Novada Vçstis
Наши на карнавальном шествии
«Хочу ходить в библиотеку»
8 сентября, в Международный день письменности, в рамках программы культурной столицы
Европы состоялось карнавальное шествие для детей «Хочу ходить в библиотеку!», организованное Латвийской Национальной библиотекой (ЛНБ)
и фондом «Рига-2014». В карнавальном шествии
приняли участие около 1500 детей со всей Латвии.
Лудзенский регион на карнавале представляли 43 участника из Лудзы, Циблы, Пилды, Карсавы
и Пушмуцовы. На мероприятии дети демонстрировали самодельные маски героев любимых
книг. Мальчик-с-пальчик, Лесная Мать, ведьмы,
медведь, феи, принцессы, кошки, мышки, пираты, индейская девочка, Карлсон, Буратино, божья
коровка, тигр, вороны, бабочки, мухомор,
Мальвина, Пеппи, Калле Блумквист и Винни-Пух
под руководством резвого Чёртика прошли от ратушной площади через Каменный мост к замку
Света, чтобы бороться с Черными воронами.
Борьба закончилась в момент, когда герои сказок
перекрасили всех черных ворон в белый цвет.
Под руководством семи мудрецов библиотеки
детям из каждого Латвийского края была предоставлена возможность познакомиться с замком
Света, принять участие в творческих мастерских
и других познавательных мероприятиях. Также
была предложена интересная возможность сфотографироваться и сразу получить фотографию.
Всем это очень понравилось, и около кабины FoBo
создалась длинная очередь.
Во время мероприятия прошла презентация
книги «Разбудить Саулцерите» («Atmodināt
Saulcerīti»), которая является частью проекта
«Хочу ходить в библиотеку» ЛНБ и программы
«Рига 2014». В издании собраны 72 оригинальных статей конкурса сочинений для детей, организованного Детским центром литературы ЛНБ
с новыми легендами о Саулцерите, Антине,
Стеклянной горе и о других образах пьесы Райниса
«Золотой конь». В книге также опубликованы и
сочинения школьников Лудзенского края:
Робертса Жейкарса, Алисы Чепуле, Атиса
Калвитиса, Лайне Виктории Тиховской.
Дети оставили свои автографы на книге, которая была подарена Андрису Вилксу, директору Латвийской Национальной библиотеки.
В завершении мероприятия особым концертом
детей порадовал оркестр «Дзелзс Вилка яуно Яню
оркестрис».
Участники карнавала в подарок получили угощение и книгу «Разбудить Саулцерите».
Эрика Брицика,
руководитель отдела
Лудзенской библиотеки
В ПРИХОДЕ ЛУДЗЕНСКОЙ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ
День поминовения усопших
Приближается ноябрь, с наступлением зимы
природа засыпает, напоминая о хрупкости человеческой жизни и переходном периоде. Католики всего мира 2 ноября и неделю после поминают и молятся
об усопших. Бессчетное количество свечей будут освещать кладбища нашего края, в церквях восемь дней
будут звучать молитвы об усопших.
Эти дни призывают нас задуматься о себе, о суровой, но важной теме смерти. Что такое смерть?
Каждый человек во все времена согласится со
словами св. Августина: «Когда человек рождается, можно думать: будет ли он красивым или нет,
богатым или бедным, будет долго жить или нет.
Но никто не говорит: может быть, он умрет, или
же нет. Это единственное абсолютное понятие в
жизни.» И все же самый большой человеческий
инстинкт – это отрицание смерти. Если бы мы могли услышать тихий зов, что возвышается над всем
человечеством, то мы услышали бы полный боли
крик: «Я не хочу умирать!»
Почему же мы должны думать о смерти? Ответ
прост. Потому что, отгоняя мысли о смерти, мы
превращаем это в страх, в табу. Тогда мы не проживаем всю реальность жизни, а подобно маленьким детям делаем вид, что можем спрятаться от страха, натянув на голову одеяло.
В эти дни, посещая кладбища, приостановившись для короткой молитвы у могилок дорогих для
нас людей, мы и есть настоящие. Смерть неизбежно
задаёт наиболее важные вопросы о жизни.
Почему мы живем? Для кого мы живем? Как живем? На памятнике начертано две даты: рождения
и смерти. Что между этими двумя датами? Какими
ценностями и идеями было наполнено существование этого человека?
Подготовка к смерти это не пассивность. Жизнь
– это не зал ожидания, в котором мы более или менее комфортно устроились и ждём поезда, который увезёт нас в мир иной. Жизнь это путешествие,
преданность, любовь. Но еще важно не путать жизненность с беспокойством, самосовершенствование с беготней, рост с собирательством.
Христианин – человек, который верит во Христа
– в первую очередь это человек, который празднует жизнь. Иисус для этого и дал нам эту жизнь, чтобы мы могли почувствовать её вкус. С кладбищ нужно забрать с собой жажду жизни. Кладбищенские
кресты призывают нас жить. Они говорят о воскрешении распятого Иисуса. Благодаря кресту, любовь Христа бросила неожиданный вызов смерти: «Смерть, я буду твоей смертью!»
Наши усопшие не похоронены на кладбище.
Кладбище это просто символ хрупкости жизни
и дань плоти покойного. Наши усопшие на самом
деле живут в Царствии жизни, куда первым взошёл Христос. Может быть, они находятся в пути.
Наши молитвы проводят их в жизнь, где, как говорится в Священном писании: «Бог утрёт всякую слезу с наших глаз; и не будет более ни смерти, ни горя, ни скорби, ни печали, потому что всё,
что было до этого, прошло».
Сестра Эммануэлла
***
Время богослужений в Лудзенской Римскокатолической церкви
Воскресенье в 9:00 и в11:00
Понедельник, среда, пятница и суббота в 8:00
Вторник и четверг в 18:00
Мероприятия в приходе Лудзенской Римскокатолической церкви
По вторникам в 16:30 или по воскресеньям
после Св. Мессы в 9:00– повседневные реколлекции. Встреча в небольших молебных группах,
с целью углубить свой духовный жизненный опыт
и научиться объединять веру с повседневной
жизнью.
По средам в 9:00 – кружок чтения Святого
Писания.
Начиная с 17 октября каждую вторую пятницу в 17:30 Маленькая академия – тематические
встречи, лекции для взрослых. Осенний цикл:
Жизнь после смерти. Лекции будут проходить 31
октября, 14 ноября, 28 ноября и 12 декабря.
По субботам с 11:00 до 13:00 – детская
«Церковная школа», предусмотрена для детей
в возрасте 5-10 лет.
По воскресеньям в 9:45 – подготовка детей к
I Св.Камунии. Возраст 10-12 лет.
По воскресеньям в 12:15 – подготовительные
встречи к Сакраментальному таинству для подростков и молодежи.
По воскресеньям после Св. Месса в11:00 – занятия для взрослых по чтению катехизиса
Католической церкви.
Милости просим!
Юные художницы из Лудзы –
дипломантки
международного конкурса
С ноября 2013 года по январь 2014 года в городе Минске прошел ІV Международный конкурс детского рисунка «Дружат дети
на планете», организаторами которого уже в четвертый раз являются
Министерство образования
Республики Беларусь и учреждение образования «Национальный центр художественного
творчества детей и молодежи»
Министерства образования
Республики Беларусь.
На конкурс было представлено 31 875 детских рисунков из 26
стран мира: Армении, Азербайджана,
Беларуси, Болгарии, Боснии и
Герцеговины, Венгрии, Индонезии,
Китая, Казахстана, Кыргызстана,
Латвии, Литвы, Молдовы,
Объединенных Арабских Эмиратов,
Польши, России, Румынии, Сирии,
Сербии, Таджикистана, Турции,
Туркменистана,
Украины,
Узбекистана, Шри-Ланки, Эстонии.
Жюри определило 24-х победителей и призёров международного конкурса в категориях
«Живопись» и «Графика» (возрастные группы: 4-6 лет, 7-9 лет,
10-13 лет, 14-16 лет).
6 октября Лудзу посетил генеральный консул Республики
Беларусь Виктор Гейсик, который вместе с председателем
Лудзенской краевой думы Алиной Генделе наградил дипломами
и специальными подарками четырёх участниц конкурса из Лудзы
– Анастасию Рутковскую (4 года), Даниелу Звонникову (5 лет),
Валерию Гришулёноку (5 лет) и Гриету Каткевичу (6 лет).
В феврале этого года в Минске, в выставочном зале
«Национального центра художественного творчества детей и молодежи» торжественно открылась выставка лучших работ конкурса.
Экспозицию выставки составили живописные и графические работы 24 победителей и призеров конкурса и более 400 лучших детских рисунков дипломантов конкурса, в том числе и рисунки наших юных художниц.
Алина Федорова,
студентка 4 курса общественных отношении, RISEBA
«LAIKARATA RITI»
гостит в Иснауде
В сентябре передача «Laikarata riti» Латвийского радио 1 гостила
в Иснауде. Тринадцать песен и рассказов наших фольклористов
можно послушать на сайте:
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/laikarata-riti/ludza-kopa-ar-folkloristemno-isnaudas.a42640/
Фольклорная группа «Isnauda» (руководитель Инара Микиянска
- Якупане) в подарок получила диск со своими песнями о ловле
Двойчатки (Юмиса) в поле, о толоках и ярмарках.
***
Ловим Двойчатку в Вертукшне
21 сентября, солнечным воскресным днём участницы
Иснаудского фольклорной группы вместе провели время у озера
Вертукшнес в Резекненском крае. Там, в имении земляка Эдгара
Табуна, на просторном дворе дома отдыха «Сала» в окружении
соснового леса, по старинным традициям отмечают праздник плодородия. Сезонные праздники в жизни крестьянина имели большое значение: урожай собран, в природе наступает период покоя,
приближается время духов (велей).
Если в прошлом году на празднике приняли участие и пели только несколько коллективов, то в этом году интерес к этому мероприятию был гораздо больше и участие принимали коллективы
из разных регионов. В большом котле на костре варился овощной
суп, заваривался травяной чай, разыгрывались сценки и звучали
песни. Можно было насладиться осенним воскресным днем вместе с единомышленниками, которые стараются сохранить традиции
предков. Хозяйки обменивались рецептами консервирования,
встречались друзья и знакомые.
Это событие подтверждает, что традиции празднования сезонных
праздников могут воплощаться не только в
Народном доме, но и
в каждой с емье.
Спасибо гостеприимным хозяевам!
Бирута Ермака,
руководитель
Иснаудского
Народного дома
17
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
Ludzas Novada Vçstis
Призвание служить Богу и людям
16 октября для Лудзенской католической церкви был особенным днём. После Святой Мессы, прихожане приветствовали своего декана: прошло ровно 10 лет с тех пор как Янис Колнc служит в нашей церкви. За эти 10 лет много сделано вместе,
как в радостные, так и в трудные времена. Янис
Колнc завоевал уважение и стал своим в Лудзе –
человеком, которому можно доверять, обратиться за советом в минуты сомнений, найти поддержку
в печали – искать и находить путь для веры.
Предлагаем читателям «Novada Vēstis» небольшое интервью с Янисом Колнсом, которое состоялось во вторник вечером, перед вечерней молитвой и тренировкой по футболу.
Остались ли в памяти воспоминания о первой Святой Мессе в Лудзе? Каковы Ваши впечатления?
Да, это было 17 октября, воскресенье. Прихожане
церкви выстроили ворота почета, и до алтаря я шёл
по цветочному туннелю. Одновременно присутствовало и волнение, и чувство торжественности.
В тот момент я понял, что здесь меня ждут. Именно
в Лудзе началась моя постоянная служба декана.
До этого, в течение двух лет, я служил викарием
(помощником декана) в Резекне, в кафедральном
соборе Сердца Иисусова, и в Краславской римскокатолической церкви Святого Людвига.
Хоть Латгалия сама по себе и небольшая, в каждом месте, в каждой общине есть свои особенности:
свои традиции, немного другое восприятие и понимание религии, другой менталитет. Даже язык, хотя
все говорят по-латгальски, и тот отличается.
Потребовалось определенное количество времени,
чтобы привыкнуть. Конечно, у декана более высокий уровень ответственности, чем у викария, лишь
со временем я понял всю степень ответственности,
которая легла на мои плечи.
Сейчас вы хорошо говорите по-латгальски,
почти как мы, лудзенцы, но изначально Вам
было трудно?
Я родом из Баркавы. Она расположена на границе Видземе и Латгале. Жители Баркавы всегда
подчеркивали то, что они из Видземе. В школе нам
запрещалось говорить по-латгальски. Это было не
принято. Когда в школьную столовую пришли парни из профтехучилища и заговорили по-латгальски, мы смотрели на них с большим удивлением.
Как молодые люди могут говорить по-латгальски?
Это ведь язык бабушек!
В Лудзе я вслушался в ваше произношение и
вскоре также принял его.
Никогда ранее я не слышала, чтобы говорили,
что священник – это профессия, как правило,
говорят, что это Призвание. Как Вы получили
это Призвание?
В Евангелии говорится, что служение это
Призвание Христа. Человек только ссылается на
это. Так оно и есть, почему же другие молодые люди
даже не задумываются о том, что они тоже могли
бы выбрать этот путь?
Было бы лицемерно утверждать, что я с детства
мечтал учиться в Духовной семинарии. Нет, не совсем, хотя и вырос я в религиозной семье и вместе с родителями посещал церковь. Рос я обычным
мальчиком, дневник которого зачастую был полон
замечаний о плохом поведении.
Осознание я получил в Аглоне, когда мама меня
отвезла туда на День Святой Троицы. Сначала блуждал вокруг и ждал, когда мы поедем домой. Началась
процессия. Даже сейчас у меня перед глазами эта картина и мгновенное понимание – я буду священником. Тогда я был еще подростком. Позже эта мысль
посещала меня регулярно, но планировал я совершенно другую карьеру – военную. Я решил, что пойду в армию и останусь на сверхсрочной службе.
Дружил с девушкой, но в то же время я чувствовал,
что это не наполняет мою жизнь. Как и всегда, время расставило всё на свои места. Когда я окончил сред-
18
нюю школу, Латвийская армия только формировалась, и порядка в этой сфере не было. Долго сомневался и пошёл просить совета у своего священника.
Он ничего не навязывал, сказал лишь, что выбор нужно сделать самому.
Проснувшись следующим утром, я отправился
в Ригу и подал документы в Духовную семинарию.
Всех не приняли, а результаты огласили через несколько часов. Втайне надеялся: может быть не возьмут. Взяли.
Что это была за сила, которая заставила меня тяжело и усердно учится в течение шести лет, расти,
развивать и менять свой характер? Мог ведь и уйти.
Даже в Призвании человек остается свободным. Бог
даёт людям лишь столько, сколько они сами того желают. Предыдущие курсы духовной семинарии закончили трое из 27, двое из 17. Мы начали обучение вдевятером, закончили впятером.
Что означает отозваться на Призвание, на самом
деле понимаешь только тогда, когда становишься
священником своего прихода. Это не работа в привычном понимании этого слова, когда ты обязан отработать свои часы и выполнить определенные обязанности. Поэтому и не говорится, что это профессия.
Бог действует через священника. Если хвалим
священника, в действительности славим самого
Бога. Я же не могу назначить себя, Христос назначает священника – Я избрал вас, хоть в глазах
мира вы незначительны...
Многие думают, что получив Призвание, не будет никаких проблем, но это не так. Зло рядом с
нами, оступиться и упасть можно в любой момент.
Призвание надо беречь также, как необходимо беречь отношения в браке и в дружбе.
Какие были самые яркие моменты в годы вашего служения?
Их было много. Особенную радость ощущаешь,
например, во время воскресной Святой Мессы, когда чувствуешь, что люди не безразличны, что все
вместе можем праздновать богослужение. Если
люди отзываются на призыв участвовать в церковных мероприятиях, если ищут Христа, это истинное счастье. Епархия для священника это чувство глубокого удовлетворения, когда мы едины в
молитве: священник за прихожан и прихожане за
священника. Это так же, как и в семье.
За эти 10 лет были серьезные проверки и трудности.
Да, именно трудности побуждают задуматься о
том, что ты не святой и не всё ты можешь. Чтобы
произошло что-то хорошее, нужно пройти через
многие испытания. Нужно пережить внутренние
моменты отчаянья, когда не в силах понять, откуда они берутся. Если Бог позволяет случиться чемуто, это нужно прожить, эти трудности необходимы нам, чтобы найти ответы и обрести понимание.
Есть время, когда нужно жить и действовать, но есть
время, которое нужно пережить, ничего не делая.
Многое начинаем понимать лишь в поистине трудные минуты... Часто после пережитых трудностей
к нам приходит чудо Божье.
Недавно Ваша мама ушла в мир иной.
Священнику в своем веровании проще пережить
такую трагедию?
Для каждого из нас, независимо от того, насколько сильна вера в вечную жизнь, уход близкого
человека – это большая боль. Когда умирает близкий человек, приходит чувство, что ты потерял часть
себя. Но эту боль нужно пережить. Аврелий
Августин говорил, что утешение он смог обрести
лишь в слезах. Чтобы не впасть в отчаяние, нужна молитва и время. Только Бог и вера в него может заполнить эту пустоту, может подарить нам душевное спокойствие. В этом году в результате несчастного случая я потерял друга Сашу, теперь мать...
Они были частью моей жизни. Нужно молиться ...
Вы встречали много людей ...
Да, много людей, много судеб. Иногда, несмотря
на то, что в жизни было так много тяжелых моментов и боли, человек знает, как обрести счастье,
силу, веру и может добрыми глазами смотреть на
окружающий мир, но иногда даже небольшие неприятности делают людей настолько несчастными,
что у них нету сил наполнить свою жизнь яркими красками. Это нелёгкий путь к нашему духовному развитию.
Каждому свое.
За десять лет служения в Лудзе я узнал много
замечательных людей и получил поддержку от членов нашего прихода, за что я очень им благодарен.
Спасибо всем, кто принимает активное участие в
приходской жизни.
Ванда Жулина
Пилдскому
любительскому
театру «Vysaidi»
исполнилось 5 лет
11 о ктя б р я П и л д с к и й
Народный дом распахнул двери для всех желающих, чтобы
вместе отпраздновать пятилетний юбилей любительского театра «Vysaidi». Во время
мероприятия у гостей была
возможность изрядно посмеяться и задуматься о жизненных ситуациях, которые были
изображены в веселых скетчах.
Театральная деятельность
труппы началась в 2009 году, когда руководитель Пилдского
Народного дома решила внести новые краски и разнообразить
свою и жизнь жителей волости. В настоящее время в театре заняты семь человек – Татьяна Индрика, Антонина Пикалова, Елена
Вишнякова, Гунта Лотко, Эрикс Мекшс, Раймонд Цветков и сама
режиссер и основатель театра Олита Баклане.
Театр регулярно ставит 10 – 15-минутные, полные юмора скетчи, общее число которых уже 30. Пять из них, а также новые
постановки у зрителей была возможность посмотреть в рамках
юбилейного мероприятия. Важно отметить, что актеры
«Vysaidi» уже узнаваемы не только Пилде, но и в Лудзе, Карсаве,
Резекне и в других краях.
Актеры и режиссер Олита Баклане пилдского Народного
дома любительского театра «Vysaidi»
На вечере слово было предоставлено не только артистам театра, но и гостям мероприятия, среди которых были представители самоуправления Лудзенского края, вокальный ансамбль
«Радуга», танцевальные коллективы «Klip-Klap» и «Soli pa solim», представители самодеятельности Исталсненского клуба,
а также Пилдский духовой оркестр и волостная управа.
Спасибо за веселый, наполненный юмором праздник, который
получился благодаря харизме, остроумию и профессионализму режиссера и ее команды.
Алина Федорова,
студентка 4 курса общественных отношении, RISEBA
Вечер свечей в канун
дня поминовения
усопших верных
Приближается зимняя пора и время, когда души усопших находятся ближе всего к земле, время, когда на кладбище зажгутся
маленькие огоньки памяти.
Перед зимним покоем пришло время привести в порядок могилы своих близких. С зажженным огоньком свечи каждый из нас
постарается вспомнить и почтить усопших.
Вечер свечей у каждого ассоциируется с чем-то чистым и душевным, когда люди приходя на кладбище, говорят что, мы попрощались, пускай усопшие спят спокойно, но мы должны идти
дальше.
1 ноября в 16:00 в канун дня поминовения умерших родных и
близких состоится вечер свечей на Лудзенском городском кладбище. Вместе с нами на Лудзенском кладбище в молитве к Богу
будет ксёндз Лудзенской Римско-католической церкви Янис Колнс
и церковный хор.
Придем с цветами, зажжём огоньки памяти на могилах своих
близких, чтобы никогда не забыть, что вместе с жизнью в наших
руках, им дан огонь бессмертия. Наша обязанность передать этот
огонь дальше, как и мы получили его от своих предков.
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
В Лудзе открыта
выставка картин
Освальда Звейсалниека
«Terra vitae»
3 октября в Лудзенском Краеведческом музее прошло открытие юбилейной выставки картин Освальда Звейсалниека «Terra
Vitae».
Его Великая Работа и Любовь это живопись: «Живопись для меня
это способ самовыражения. Имел дело со многими жанрами, и
лишь немногие стали близки, главные из них земля, фермер и его
работа.
Сам процесс воспринимается мною как трудная, напряженная работа - удовлетворение дает только результат, если он кажется успешным.
Я считаю, что цвета живописи - похожи на звуки музыки - которая может накопить определенное эмоциональное напряжение. Задача художника, зарядить картину эмоционально, это может быть достигнуто используя противостояние цветов и тонов красок. Эмоционально заряженный цвет, это единственный
признак хорошей живописи».
Художник родился 21 марта 1944 года в Вараклянах, окончил
Латвийскую Академию художеств (ЛАХ) и с 1976 года он является
членом ЛАХ. С 1970 работал в Резекненской школе прикладных
искусств, сейчас – директор Резекненской средней школы искусства и дизайна, профессор Латвийской Академии художеств.
Освальд Звейсалниекс принимал участие в различных художественных выставках, организовал около 20 персональных выставок, также он регулярно участвует в международных пленарных
и групповых выставках, как в Латвии так и за рубежом.
Где бы ни находился Освальд Звейсалниекс, чтобы ни рисовал
– Испанию или любую другую землю, всё равно его сердце принадлежит и остаётся в Латгалии. Художник является сыном Латгалии
каждой клеточкой своего тела, каждой каплей крови, каждой вибрацией души. Его юбилейная выставка посвящена родине –
Латгалии.
Любовь на всю
жизнь
Один мудрец сказал: «В начале Бог сотворил только мужчину.
Бог дал ему всё - еду, воду, жилье. Но всё равно мужчина ходил грустный. Бог чувствовал, что мужчина одинок. Поэтому, Бог сказал: «Это
не хорошо, что ты один. Я сотворю для тебе друга жизни». Бог создавал женщину не с мужской головы, чтобы она не управляла им,
не с мужской стопы, чтобы мужчина не управлял ею. Он создал женщину из ребра мужчины, чтобы она – женщина – была рядом с ним
всегда, чтобы они были одним целым, чтобы делились друг с другом любовью, доверием, состраданием, радостью и печалью, проводили каждый день вместе на протяжении всей жизни».
Эти слова касаются всех людей, которые смогли защитить своего Ангелочка любви и не отпугнуть его на протяжении долгих лет.
Пришел тот момент, когда Лудзенский Народный дом хочет поздравить тех лудзенцев, которые вместе, рука об руку прожили 50
лет, которые зажгли и держат до сих пор Золотую звезду любви в
своих сердцах. Мы определили этих счастливых, которые в этом
году отпраздновали 50 лет совместной жизни. Золотой вальс уже
прозвучал у Лилии и Михаила Лебедевых, Валентины и Олега
Клешенковых, Людмилы и Николая Карповых, Валентины и Леонида
Яковлевых, Станиславы и Геронима Рушко, Лилии и Алексея
Калининых, Веры и Яниса Батней, Франчески и Евгения
Кондратьевых.
24 октября в 18:30 приглашаем родственников, друзей, соседей и знакомых в этот памятный день в честь юбиляров Золотой
свадьбы прийти в Лудзенский Народный дом на мероприятие
«Любить – значит жить!», чтобы пожелать людям, которым, несмотря на трудности в жизни, удалось сохранить свою любовь.
До встречи,
директор Лудзенского Народного дома
В. Разумовска
Ludzas Novada Vçstis
Приглашаем на театральный
праздник «В гостях у сказки»
Театр – это прекрасный способ выразить себя
и развить творческие способности, умение общаться на сцене, прочувствовать удовольствие
игры. Это замечательный способ преодолеть внутренние барьеры, научиться быть смелее, активнее и эмоциональнее.
В Лудзенских дошкольных образовательных учреждениях работают творческие педагоги, которые в рамках разных мероприятий организовывают детские театральные постановки. Своей театральной радостью педагоги вместе с детьми хотят поделиться и с жителями края, особенно порадовать детей дошкольного возраста и их родителей.
Маленьких зрителей вместе с мамами и папами
приглашаем на театральный праздник «В гостях
у сказки», который состоится в Лудзенском
Народном доме 31-ого октября 2014 года в 10:00.
Праздник состоится благодаря тому, что в конкурсе культурных проектов участвуют три дошкольных образовательных учреждений
Лудзенского края – «Pasaciņa», «Namiņš» и
«Rūķītis».
На празднике дети смогут посмотреть три спектакля. 4-ое дошкольное образовательное
учреждение «Pasaciņa» порадует зрителей спектаклем «Мешок яблок», 3-ье дошкольное
образовательное учреждение «Namiņš» – спектаклем «Кот и лиса», а дошкольное
образовательное учреждение «Rūķītis» - спектаклем «Kолобок». Между спектаклями, герои сказок (педагоги) задействуют детей в веселые мероприятия.
Большое спасибо говорим Лудзенскому краевому самоуправлению за возможность участвовать в проекте, спасибо за выделенные средства,
на которые были приобретены необходимые атрибуты для театра — ширма для кукольного театра, куклы, надеваемые на руки, маски и ткани
для костюмов. Также благодарим Лудзенский
Народный дом за предоставленное помещение и
благодарим всех, кто нас поддержал.
Желаем вам, дорогие зрители и участники,
красивого праздника!
Заместитель руководителя в сфере
образования
Лудзенского 3-го дошкольное
образовательного учреждения «Namiņš»
O. Споле
НОЧЬ УЧЕНЫХ В РЕЗЕКНЕНСКОЙ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ – ИНТЕРЕСНО,
ПОЛЕЗНО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО
26 сентября в Резекненской высшей школе состоялась Ночь ученых. Такое мероприятие уже
девятый год подряд проходит в 300 городах 24 государств Европы. В Резекне оно прошло 7 раз.
Учащиеся Лудзенской средней школы № 2 уже
несколько лет подряд принимают активное участие в этом мероприятии.
Цель Ночи ученых – в интересной форме разъяснить научные достижения и дать возможность
заглянуть в тайны научных лабораторий. В этом
году выбрана тема «Кристаллы» (Crystals). Для
знакомства с магическим и захватывающим миром кристаллов преподаватели и студенты РВШ
создали творческую научную обстановку как для
учеников младших классов, так и старшеклассников. Во время Ночи ученых посетители смогли «вырастить» свой кристалл, сделать кристальные снежинки, узнать о значении
кристаллов в мире денег, об использовании кристаллов в юриспруденции, в установлении и раскрытии преступлений, поучаствовать в создании кристаллических решеток, а еще попробовать свои силы в ночном ориентировании и
в других интересных и увлекательных мероприятиях. А самых маленьких участников (от
3 до 10 лет) ждали занятия и развлечения в дет-
Владислав (6 б) снимает отпечатки
пальцев
Понравилась лекция профессора Софийского технического университета о создании и применении лазеров, кстати, самая важная деталь этого
прибора – кристалл. Некоторым счастливчикам
удалось снять собственные отпечатки пальцев, перенести их на специальную пленку и отвезти домой, показать родителям. Гурманы продегустировали ледяные кристаллы в пище и экспериментальные сладости, полученные путем
кристаллизации сахара, воды и шоколада.
Минизавод в действии
Алина (6 б) не решается попробовать кристаллическую еду
ской игровой комнате.
Как заявили мои ученики: «Это была фантастическая ночь!» Они с вдохновением мастерили из подручных материалов и бумаги кристаллы, рассматривали настоящие кристаллы через
электронные лупу и микроскоп, рисовали их на
песке. А с каким интересом рассматривали, как
работает мини-завод, смоделированный студентами РВШ, с интересом следили и даже управляли роботами - борцами сумо. А от работы 3D
принтера, который на наших глазах из фотополимерного пластика конструировал детали для
конструктора, пришли в настоящий восторг.
Незабываемые ощущения вызвало и ночное
ориентирование. Нужно было ответить на вопросы о кристаллах и известных династиях ученых. Здесь больше всего повезло Тимофееву
Родиону (6 б), Челбаеву Илье (6 б) и Брилю
Валерию (6 а). Они получили приз!
Это была незабываемая ночь! Мы много узнали интересного и полезного о кристаллах, об их
применении в быту. Оказывается, без них современная жизнь невозможна!
Мероприятие финансировало Резекненская
высшая школа.
Учительница физики, математики
и экономики Филимонова Лилия
19
2014. gada 20. oktobris Nr. 6 (54)
Ludzas Novada Vçstis
В Лудзенском крае прошел первый
фестиваль «BĪZĪ SVĀTKI»
Осень – это время, когда подсчитывают цыплят, собирают урожай, оценивают результаты проделанной работы и празднуют. В Лудзе 13 сентября в честь пятилетия Лудзенского края и на радость жителям Лудзы был организован фестиваль
под названием «Bīzī svātki», в котором приняли
участие все девять волостей края.
Логотипом «Bīzī svātki» была выбрана капуста. Почему? Председатель думы Лудзенского края
Алина Генделе объясняет: «Говорят, что детей
находят в капусте. Для развития края необходимы
дети. Нужны потомки, которые будут жить
после нас, которые смогут взять на себя начатую нами работу и продолжат развивать её. Вовторых, капуста толстая, потому что состоит
из множества листьев. Это означает, что мы
дружно соседствуем и уживаемся вместе. Втретьих, капусту не так легко разрезать, т.к.
её листья растут очень плотно, а посередине –
твёрдая кочерыжка. Это символизирует единство и силу людей Лудзенского края».
Фестиваль начался с выставки осенних
композиций «Dyžan gļeits», в которой приняли участие учреждения, общества и жители края. На выставке были
продемонстрированы не только осенние композиции из цветов, но также фрукты, овощи и другие осенние дары в необычном исполнении. Приз
зрительских симпатий был отдан Иснаудской волости, а жюри лучшей композицией признала композицию Истренской волостной администрации
«В Вецслабаде гостит осень».
На Лудзенской центральной площади все девять волостей края представили презентации
и творческие мастерские «Rudiņs bīzeņs».
Каждая волость в своей палатке веселила и
развлекала своих гостей. Посетители мероприятия своими пожертвованиями голосовали за палатку или волость, которая им понравилась больше всего. Лучшей стала презентация, которою подготовили жители
Бригской волости. Победители в награду
получили призы – «Bīzos bolvys», а пожертвованные средства переданы в дом по уходу
за престарелыми «Райполе».
На радость себе и жителям по городу Лудза
прошло праздничное шествие «Īt, ka bīzs». В шествии приняли участие представители
Бригской, Цирмской, Иснаудской, Истренской,
Н и р з с ко й , Н ю к ш с ко й , П у р е н с ко й и
Рунденской волостей, Лудзенские городские
школы и детские сады, Лудзенская городская
библиотека, Лудзенский Краеведческий музей,
банк «Citadele», клуб мамочек «Puķuzirnītis»,
общество «Pieci rati» и другие. Фантазию
участников оценивало жюри. Наиболее привлекательным признано шествие администрации Истренской волости.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной
жизни
Лишь только радость
приносил!
/ Мария Солдатова /
Лудзенское краевое самоуправление поздравляет
всех юбиляров сентября и
октября, но особенно:
Екатерину Алексееву
(Лудза)
Александра Амелько (Лудза)
Тамару Архипову
(Бригская вол.)
Павлину Биковску
(Рунденская вол.)
Антонину Буле (Нирзская вол.)
Валентину Бульу
(Нирзская вол.)
Феодору Вуцину
(Пилдская вол.)
Туфилию Герман
(Иснаудская вол.)
Харитину Голубову (Лудза)
Янину Гржибовску (Лудза)
Татьяну Гуйтан (Лудза)
Станиславу Дембовску
(Цирмская вол.)
Антонину Дергачеву
(Пилдская вол.)
Витолда Жубулиса (Лудза)
Антонину Жуку (Лудза)
Надежду Завадску (Лудза)
Янину Клагишу (Пилдская вол.)
Татьяну Клевцову
(Истренская вол.)
Анну Князеву (Лудза)
Любовь Кукревичу (Лудза)
Надежду Кузменкову (Лудза)
Валентину Лебедеву
(Бригская вол.)
Ивана Лебедева (Пилдская вол.)
Владимира Леонтьева
(Бригская вол.)
Валию Лосе (Лудза)
Ванду Лосу (Лудза)
Алму Мекшу (Нюкшская вол.)
Михаила Нестерова
(Пилдская вол.)
Николая Николаева (Лудза)
Антонину Павловску (Лудза)
Валентину Риучу (Лудза)
Александра Рутковского
(Лудза)
Антонину Салимову
(Истренская вол.)
Стефанию Сейпулу (Лудза)
Маргариту Сизову
(Пилдская вол.)
Александру Степченко
(Бригская вол.)
Эмилию Сударкину
(Бригская вол.)
Ивана Сысоева (Лудза)
Зузанну Сяксте
(Иснаудская вол.)
Рипинию Тумулькане
(Лудза)
Анну Усанову (Лудза)
Брониславу Чекстере
(Рунденская вол.)
Зинаиду Чивчишу
(Рунденская вол.)
МЕРОПРИЯТИЯ
Праздничное шествие завершилось на эстраде парка, где после начался праздничный
концерт под названием «Bīzais svātku koncerts».
Во время концерта прошло награждение участников и победителей выставки «Dyžen gļeits»,
презентаций «Rudiņs bīzeņs» и шествия «Īt, ka
bīzs». Зрителей порадовали гости из Беларуси –
ансамбль барабанщиц «Виват» (г. Глубокое), а также танцевальные коллективы, вокальные ансамбли, духовые оркестры, хоры и поп-группы
Лудзенского края.
Спасибо за поддержку книжному магазину
„SĀKUMS A” и латгальской рок группе „Dabasu
Durovys”
Авторы:
Алина Фёдорова, студент 4 курса
общественных отношении, RISEBA
Светлана Римша, специалист по связям
с общественностью
Соревнования по
спиннинговой ловле
«Большая рыба
Лудзы 2014»
Общество Спортивный клуб «Latgols» совместно
с Лудзенским краевым самоуправлением
26 октября этого года организует соревнование по спиннинговой ловле «Большая рыба Лудзы
2014». Соревнования пройдут на Большом
Лудзенском озере. Регистрация участников с 7:30
до 9:00 на старом автодроме, на автостоянке у главного заезда. Торжественное открытие мероприятия
– в 8:45. Соревнования будут проходить до 14:00.
Плата за участие – 5,00 EUR с одного участника (для пенсионеров, инвалидов и детей до 16
лет бесплатно). Каждому желающему принять участие в соревнованиях нужно зарегистрироваться до 25 октября 2014 года, перечислив плату за
участие
на
банковский
счет
LV15PARX0008657480001 Biedrība sporta klubs
«Latgols», Reģ. Nr. 42403016581 и сообщить об
участии по телефону 29491091, 28351822 или по
электронной почте [email protected]
Izdevçjs: Ludzas novada paðvaldîba
Reìistrâcijas apliecîba nr. M 001168
LR Uzòçmumu reìistra Nr. 000702753
Tirâþa 4000 eks. Iznâk vienu reizi mçnesç
Atbildîgâ par izdevumu: Svetlana Rimða
20
Поздравляем!
23 октября в 14:00 в Лудзенской городской главной библиотеке состоится открытие фото выставки молодёжи Лудзенского
края и вечер поэзии «Идет дождь любви».
24 октября в 18:30 в Лудзенском Народном доме пройдет мероприятие посвященное юбилярам Золотой свадьбы «Любить
— значит жить!”.
25 октября на кладбищах Нюкшской волости состоится вечер свечей.
26 октября в 8:45 на Лудзенском большом озере состоится
торжественное открытие соревнований по спиннинговой ловле
«Lielā Ludzas zivs 2014».
26 октября в 15:00 в Лудзенском Народном доме пройдет постановка «Трагедия Онтона» Балтинавского театра «Palādas».
31 октября в 10:00 Лудзенском Народном доме пройдет театральный праздник «В Гостях у сказки».
1 ноября в 16:00 на Лудзенском городском кладбище состоится
вечер свечей.
8 ноября в 12:00 в Лудзенском Краеведческом музее пройдет
День семьи «Mana Latvija», посвященный дню провозглашения
независимости Латвии.
14 ноября в 14:00 в Лудзенском Краеведческом музее пройдет
открытие фото выставки «Jāņa Gleizda mākslas aizsākumi» в честь
90-летия художника.
18 ноября в 18:00 в Иснаудском Народном доме состоится
мероприятие «Ceļi mājās ved».
В субботу, 25 октября, в 10:00
приглашаем на
Осеннюю Зелёную ярмарку
В Лудзенском центре Ремесленников
(ул. Талавияс 27а, Лудза)
На ярмарку съедутся мастера и домашние производители и предложат
нам свою продукцию:
мясные изделия, сыры, продукты
пчеловодства, хлеб, пироги, овощи,
натуральные соки, натуральное домашнее пиво, льняные и шерстяные
изделия, рукоделия, саженцы и многое другое.
Вместе будем готовить суп из баранины и делать домашний
сыр.
Будем петь вместе с фольклорным ансамблем и исследуем
древние поверья.
В 13:00 с торговой площади будет прямая трансляция
Латвийского радио.
Благословим вместе новый осенний урожай!
Tulkojumi: Svetlana Rimða, Alîna Fjodorova, Tatjana Iļjina
Par publicçtajiem faktiem un skaitïiem atbild rakstu autori
Aicinâm novada iedzîvotâjus piedalîties avîzes veidoðanâ un
iesniegt aktuâlu un interesantu informâciju par notikumiem,
faktiem un cilvçkiem!
Redakcijas adrese: Ludzâ, Raiòa ielâ 16 A, LV-5701
Tâlr.: 657 07416, fakss: 657 07402
e-pasts: [email protected]
Maketçts un iespiests SIA «Latgales druka»
Baznîcas 28, Rçzekne, LV 4601, f. 29409561
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа