close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Старое Крюково

код для вставкиСкачать
www.staroekrukovo.ru
°¿½Ã½ÂÉØÂÃÅÏÂÈÅ
ͽÆËʽ®Ï½Í˧ÍÛÇË¿Ë
ÈÉÚ¼ËÚ¾½½»ÅÍɽÉÇ»ÆÀÎÊË»
½Ö Ë»ÄÉÈ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É ÅÉËÊ ÌÉÌÍÉÃÍÌÚ
½ÌÍËÀÒ» ¾Æ»½Ö ÎÊË»½Ö ¦ªÀÍËɽÉÄ Ì È»ÌÀÆÀÈÃÀÇ
Ë»ÄÉÈ»ÊÉÍÀÇ»Ç
©ÊËÃÂÖ½ÀÈ»½ÉÀÈÈÎÙÌÆÎÁ¼Î¾Ë»Á¿»ÈÈÀ
ÊËÀ¼Ö½»ÙÔÃн»ʻÌÀ½Ë»ÄÉÈÀ¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
© ¿ÉÌξɽÉÄ ÌÉÑûÆ×ÈɽÉÌÊÃÍ»ÍÀÆ×ÈÉÄ
ÏÃÂÅÎÆ×ÍÎËÈÉÉ¿ÉËɽÃÍÀÆ×ÈÉÄ Ë»¼ÉÍÀ Ì È»ÌÀÆÀ
ÈÃÀÇË»ÄÉÈ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
ªËþƻӻÀǽ»ÌÊËÃÈÚÍ×ÎÒ»ÌÍÃÀ½É½ÌÍËÀÒÀ
№13, 24 октября 2014 г.
Управа района Старое Крюково города Москвы и администрации муниципального округа Старое Крюково
± ¨­« ¨£§›¨£º
ˆ¤ËÈËϽÜËÎÂÊي˜
¦›¬­·£©œ´ ¬­©
§ØË §ÉÌÅ½Ö ¬¬É¼ÚÈÃÈ ÊÉÌÀÍÃÆ :8+ «ÉÌÌÃÄ
ÌÅÎÙ »¾ËÉÊËÉÇÖÓÆÀÈÈÎÙ ½ÖÌÍ»½ÅÎ ‡¢ÉÆÉÍ»Ú
ÉÌÀÈז ÅÉÍÉË»Ú ÊËÉÐÉ¿ÃÆ» È» ɼÈɽÆÀÈÈÉÄ
ÍÀËËÃÍÉËÃݟ¨°
u ÊÀ˽ÖÀ ½ ØÍÉÇ ¾É¿Î ‡¢ÉÆÉÍ»Ú ÉÌÀÈז u
ÚËÇ»ËÅ» ÅÉÍÉË»Ú ÊËɽɿÃÍÌÚ ªË»½ÃÍÀÆ×ÌͽÉÇ
«ÉÌÌÃà u ½ÖÓÆ» È» ÎÆÃÑÎ ½ Í»ÅÃÀ Ê»½ÃÆ×ÉÈÖ £
ÊÉÇÃÇÉ ÌÊÀÑûÆÃÌÍɽ ÅÉÍÉËÖÀ ½ÌÀ¾¿» ÊÉÌÀÔ»ÆÃ
‡¢ÉÆÉÍÎÙ ÉÌÀÈז ÌÙ¿» ÊËÃÓÆà ÌÉÍÈà ÍÖÌÚÒ ÇÉ
ÌŽÃÒÀĺ¿ÎÇ»ÙÒÍÉÍ»ÅɾÉËÉ¿»½ÖÌÍ»½ÅÃËÀ¾ÃÉ
È»Æ×ÈÖÀ ÚËÇ»ËÅà ¼Î¿ÎÍ ÊËÉ¿ÉÆÁ»Í×ÌÚ Ã ½ÊËÀ¿×
§ÉÌŽÀ¼Î¿ÎÍ¿ÀÄÌͽɽ»Í×ËÀ¾ÃÉÈ»Æ×ÈÖÀÚË
Ç»ËÅà ÅËξÆɾɿÃÒÈÉ u ÉÍÇÀÍÃÆ ÇØË §ÉÌÅ½Ö ©È
ÊÉ¿ÒÀËÅÈÎÆÒÍɾÉÌÍÚǽÖÌÍ»½Åý»ÁÈÉÈÀÍÉÆ×ÅÉ
ÊÉÌÇÉÍËÀÍ×ÈÉÃÅÎÊÃÍ×ÊËÉ¿ÎÅÑÃÙËÀ¾ÃÉÈ»Æ×ÈÖÐ
¼ËÀȿɽ
«ÉÌÌÃÄÌÅ»Ú »¾ËÉÊËÉÇÖÓÆÀÈÈ»Ú ½ÖÌÍ»½Å»
‡¢ÉÆÉÍ»Ú ÉÌÀÈז Ìͻƻ ¼ÉÆ×ÓÃÇ ÌÀÆ×ÌÅÉÐÉÂÚÄ
ÌͽÀÈÈÖÇ Ê˻¿ÈÃÅÉÇ Ã ¿ÆÚ ÊËÉÏÀÌÌÃÉÈ»Æɽ Ã
¿ÆÚÊÉÌÀÍÃÍÀÆÀÄ©È»ÌÊÉÌɼÌͽÎÀÍËÀÓÀÈÃÙÓÃ
ËÉÅɾÉÅËξ»½ÉÊËÉÌɽÊÉɼÀÌÊÀÒÀÈÃÙÅÉÈÅÎËÀÈ
ÍÉÌÊÉÌɼÈÉÌÍà ÌÀÆ×ÐÉÂÊËÉ¿ÎÅÑÃà ˻ÌÓÃËÀÈÃÙ
ÌÉÍËοÈÃÒÀÌͽ» «ÉÌÌÃà ÌÉ ÌÍ˻ȻÇà ¼ÆÃÁÈÀ¾É Ã
¿»Æ×ÈÀ¾É »ËμÀÁ×Ú ½ ÌÏÀËÀ ˻½ÃÍÃÚ ÃÈÈɽ»
ÑÃÉÈÈÖÐ ÍÀÐÈÉÆɾÃÄ ½ ɼƻÌÍà ÌÀÆ×ÌÅÉ¾É ÐÉÂÚÄ
Ìͽ»
СЕРГЕЙ СОБЯНИН:
ЧЕТЫРЕ ГОДА НА ПОСТУ
МЭРА МОСКВЫ
®®Ë¾ÜÊÅÊʽÁÂÈÂÊÌËÈÊËÉËÔÅÜÉÅÉÚͽ©ËÎÇ¿ØʽÌÜÏÙ
ÈÂÏËÇÏܾÍÜÀ©ËÎÇË¿ÎÇËÆÀËÍËÁÎÇËÆÁÐÉËÆÌË
ÌÍÂÁÎϽ¿ÈÂÊÅÛ¬ÍÂÄÅÁÂÊϽ­ËÎÎÅÅ¡©ÂÁ¿ÂÁ¿½
ÅÛÊÜÀ®®Ë¾ÜÊÅÊÌËÁ½È¬ÍÂÄÅÁÂÊÏЭËÎÎÅÅ
Ÿ¬ÐÏÅÊÐĽܿÈÂÊÅÂ˾ËÏÎϽ¿ÇÂÁÈÜÌÍË¿ÂÁÂÊÅÜÌÍÜÉØÒ
¿Ø¾ËÍË¿ÉÚͽ©ËÎÇ¿Ø¿ÀŸ¬ÐÏÅÊÌËÁÌÅνÈÐǽÄ˾
ËÏÎϽ¿Ç®®Ë¾ÜÊÅʽÎÌËÎϽÉÚͽ©ËÎÇ¿ØÌËÎ˾ÎÏ¿ÂÊÊËÉÐ
ÃÂȽÊÅÛʽÄʽÔÅ¿ÂÀË¿ÍÂÉÂÊÊËÅÎÌËÈÊÜÛÖÅÉ
˾ÜĽÊÊËÎÏÅÉÚͽ©ËÎÇ¿ØÁË¿ÎÏÐÌÈÂÊÅÜ¿ÁËÈÃÊËÎÏÙÈÅÓ½
ÅľͽÊÊËÀËÉÚÍËÉ©ËÎÇ¿Ø©ËÎÇË¿ÎǽÜÀËÍËÁÎǽÜÁÐɽ
ÌÍÅÊÜȽÌËÎϽÊË¿ÈÂÊÅÂËʽÄʽÔÂÊÅÅÌÍÜÉØҿؾËÍË¿
ÉÚͽ©ËÎÇ¿ØʽÎÂÊÏܾÍÜÀ
ÎÂÊÏܾÍÜÀ®®Ë¾ÜÊÅÊÅľͽÊÉÚÍËÉ©ËÎÇ¿ØÎÍËÇËÉ
ʽÌÜÏÙÈÂÏÅ¿ÎÏÐÌÅÈ¿ÁËÈÃÊËÎÏÙÎÂÊÏܾÍÜÀ
§ËɽÊÁ½ÉÚͽ
¬É¿»ÈÃÀ ÅÉÇ»È¿Ö À¿ÃÈÉÇÖÓÆÀÈ
ÈÃÅɽýÍÉÁÀ½ËÀÇÚÊËÉÏÀÌÌÃÉÈ»Æɽu
»¿»Ò» ÈÀ àÊËÉÌÍÖÐ £ ½ÌÀ ÁÀ Î ¬À˾ÀÚ
¬ÀÇÀÈɽÃÒ» ¬É¼ÚÈÃÈ» ÀÌÍ× ÅÉǻȿ» ÌÊÀ
ÑûÆÃÌÍɽ ÅÉÍÉËÖÀ Ë»¼ÉÍ»ÙÍ ½ Ë»ÂÈÖÐ
È»ÊË»½ÆÀÈÃÚÐ˻½ÃÍÃÚÌÍÉÆÃÑÖ
 ¾ ÅÉǻȿÀ ÇØË» ο»ÆÉÌ× ÃÂ
ÇÀÈÃÍ× Ã¿ÀÉÆɾÃ٠˻½ÃÍÃÚ §ÉÌÅ½Ö u
¾ÉËÉ¿» ÈÀ ¿ÆÚ ÊÉÆÎÒÀÈÃÚ Ì½ÀËÐÊËüÖÆÀÄ
ÉͼÃÂÈÀÌ»ÈÀ¿ÆÚÒÃÈɽÈÃÅɽ»¿ÆÚÁÃÂÈÃ
¿ÆÚ ÆÙ¿ÀÄ ¸ÍÉ ÊÉÍËÀ¼É½»ÆÉ Ë»¿ÃÅ»Æ×ÈɾÉ
ÃÂÇÀÈÀÈÃÚ ¾Ë»¿ÉÌÍËÉÃÍÀÆ×ÈÉÄ ÊÉÆÃÍÃÅÃ
ŸÉÇÃÈÃÇÎǻ̽À¿ÀÈÉÌÍËÉÃÍÀÆ×ÌͽɽÑÀÈ
ÍËÀÌÍÉÆÃÑÖ¬ÊËÃÌÎÔÀÄÀÇÎÌÃÌÍÀÇÈÉÌÍ×Ù
¬¬É¼ÚÈÃȽֿÀÆÃÆÈ»ÊË»½ÆÀÈÃÄÊÉÅÉÍÉ
ËÖÇÓƻ˻¼ÉÍ»­»Åü»½ÆÚÚÌ×É͇ÌÊÆÉÓ
Èɾɼ»Â»Ë»–»ÅËÖÆÃÈÀÉ˾»ÈÃÂɽ»ÈÈÖÐ
ËÖÈÅɽÀÔÀÊÀËÀÊËÉÏÃÆÃËɽ»ÆýÌÀÆ×
ÌÅÉÐÉÂÚÄÌͽÀÈÈÖÀ §ÀÌÍ» ÊÉ¿ ÇÀÆÅÎÙ ËÉÂ
ÈÃÑνÖÌÍ»½ÃÆÃÈ»»ÎÅÑÃÉÈÖ±ÀÆ×u˻½Ã
©ÚÍ©ËÎÇ¿ØÌÍË¿ÂÈ
ÎË¿ÂÖ½ÊÅÂÌË
ËÌÂͽÏÅ¿ÊØÉ¿ËÌÍËνÉ
½»Í×ÑýÃÆÃÂɽ»ÈÈÎÙÍÉ˾ɽÆÙÅÉÍÉË»Ú
ÊɽÉÆÚÀÍÆÙ¿ÚÇÊÉÅÎÊ»Í×Å»ÒÀÌͽÀÈÈÖÀ
Íɽ»ËÖÊÉ¿ÉÌÍÎÊÈÖÇÑÀȻǧØËÊËÀ¿Î
ÊËÀ¿ÃÆ ÒÍÉ ØÍÉ ÈÀ Å»ÇÊ»ÈÃÚ ‡œÎ¿ÀÇ
ÊËÉ¿ÉÆÁ»Í×¼ÉË×¼ÎÌÍÀÈÀ½ÖÇÌÀÅÍÉËÉÇ
ÈÀÌÇÉÍËÚ È» ÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÀ Æɼ¼ÃÌÍɽ
½ÌÀÐÇ»ÌÍÀĖ
¨» ÊËÉÍÚÁÀÈÃà ÒÀÍÖËÀÐ ÆÀÍ ÂÈ»ÒÃ
ÍÀÆ×ÈÉÀ½ÈÃÇ»ÈÃÀÇØËοÀÆÚÆ¿˻½ÉÉÐ
Ë»ÈÀÈÃ٠à ɼ˻Âɽ»ÈÃÙ ÍË»ÈÌÊÉËÍÈÉÄ
ÊËɼÆÀÇÀ¬É¾Æ»Ó»ÚÌ×ÒÍɧÉÌŽ»ÉÌÍ»
ÀÍÌÚ ÊÉÊËÀÁÈÀÇÎ É¿ÈÃÇ Ã ̻ÇÖÐ ‡ÊËÉ
¼ÉÒÈÖЖ ÇÀ¾»ÊÉÆÃÌɽ ÈÀ ÌÉÇÈÀ½»ÀÍÌÚ ÒÍÉ
½ÖÐÉ¿½Ö¼Ë»ÈÊË»½ÃÆ×ÈÖĬʻÌÀÈÃÀ½Ë»Â
½ÃÍÃà ÇÀÍËÉ ÊËþÉËÉ¿ÈÖÐ ÊÀËÀ½ÉÂÉŠɼ
ÈɽÆÀÈÃÃÊ»ËÅ»»½ÍɼÎÌɽÃÍËÉÆÆÀļÎÌɽ
ÊËÉÒÀÇ ÀÌÍ× ÌÏÀË» ½ ÅÉÍÉËÉÄ ¬É¼Ú
ÈÃÈ ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉ ÈÀ ÍÉÆ×ÅÉ ÌÉÐË»ÈÚÀÍ
¿ÉÌÍþÈÎÍÖÀËÀÂÎÆ×Í»ÍÖÈÉÃÊɽÖÓ»ÀÍÃÐ
¸ÍÉÇÀËÖÌÉÑûÆ×ÈÉÄ»ÔÃÍÖÌÍ»ËÓÀ¾ÉÊÉ
ÅÉÆÀÈÃڬͻȿ»ËÍÇÃÈÃÇ»Æ×ÈɾɿÉÐÉ¿»ÈÀ
Ë»¼ÉÍ»ÙÔÃÐÊÀÈÌÃÉÈÀËɽ̾½§ÉÌŽÀ
ÊÉ¿ÈÚÆÌÚÌ¿ÉÍÖÌËμȻ½ÖËÉÌÆÃ
½ÖÊÆ»ÍÖËÀ¾ÃÉÈ»Æ×ÈÖÇÆ×¾ÉÍÈÃÅ»Ç
¾È»Ò»Æ»Ì×ËÀ»ÆûÑÃÚÊËɾ˻ÇÇ
ÅÉÇÊÆÀÅÌÈÉ¾É Ë»Â½ÃÍÃÚ Ë»ÄÉÈɽ §ÉÌÅ½Ö £
½ÅÉǻȿÎÇØË»½ÆÃÆÃÌ×ÁÃÍÀÆÃÊÉÍÉÇÎÒÍÉ
ÊËÀɼ˻Âɽ»ÈÃÚ È» ÍÀËËÃÍÉËÃÚÐ ÊËɽɿÃ
ÆÃÌ× ÍÉÆ×ÅÉ ÊÉ ÌɾƻÌɽ»ÈÃÙ Ì ÈÃÇà ÊËÉ
¾Ë»ÇÇÖÅÉËËÀÅÍÃËɽ»ÆÃÌ×½ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃÌ
ÃÐÊËÀ¿ÆÉÁÀÈÃÚÇÃ
©ÅÉÈÒ»ÈÃÀÈ»ÌÍË
›¥­£¨¶¤ž«›¡Ÿ›¨£¨
ЛУЧШИЕ ТЕАТРЫ
МОСКВЫ ПРИГЛАСЯТ
НА ПРЕМЬЕРЫ
¬ËÈÙÄË¿½ÏÂÈÅÎÅÎÏÂÉØ
ÚÈÂÇÏÍËÊÊØÒÍÂÑÂÍÂÊÁÐÉË¿
¬Í½¿ÅÏÂÈÙÎÏ¿½©ËÎǿ؈ÇÏÅ¿ÊØÆ
ÀͽÃÁ½ÊÅʘÎÉËÀÐÏ˾ÉÂÊÜÏÙ
ʽÇËÌÈÂÊÊؾ½ÈÈØʽ¾ÅÈÂÏØ¿¿ÂÁÐÖÅÂ
ÎÏËÈÅÔÊØÂϽÏÍØ
ªÀ˽ÖÇ Ê»ËÍÈÀËÉÇ ÊËÉÀÅÍ» ‡›ÅÍýÈÖÄ ¾Ë»Á¿»ÈÃȖ
ÌÍ»ÆÍÀ»Íˇ³ÅÉÆ»ÌɽËÀÇÀÈÈÉÄÊ×ÀÌ֖®ÁÀÈÉÚ¼ËÚ»ÅÍý
ÈÖÀ¾ÉËÉÁ»ÈÀÌÇɾÎÍÊÉÌÀÍÃÍ×ÇÎÂÖÅ»Æ×ÈÉÀÊËÀ¿ÌÍ»½ÆÀÈÃÀ
‡ËÀ¿ÈÖÀÌɽÀÍ֖ÊÉÊËÉýÀ¿ÀÈÃÚǞËþÉËÃÚ©ÌÍÀË»Ÿ½»
¼ÃÆÀͻȻÊÉÌÍ»ÈɽÅÎɼÉÄ¿ÎÍÌÚ½¼»ÆÆɽ
 ˻¿ÀÆÀ ‡ªÉÉÔËÀÈÃږ ¿ÉÌÍÎÊÈÖ Ã ¿ËξÃÀ ½ÉÌÍËÀ¼É
½»ÈÈÖÀÎÂËÃÍÀÆÀÄÌÊÀÅÍ»ÅÆÃØÍɾÉÍÀ»ÍË»¨»ÊËÃÇÀˇ¢»ÊÃ
ÌÅÃËÎÌÌÅɾÉÊÎÍÀÓÀÌͽÀÈÈÃÅ»–ÇžÉËÉ¿–ÊÉÊ×ÀÌ»Ç ½¾ÀÈÃÚ
žËÃÓÅɽѻ ‡ªÉÌÆÀ¿ÈÃÄ »ÑÍÀŖ Ì ›Æ×¼ÀËÍÉÇ ¯ÃÆÉÂɽÖÇ Ã
­»Í×ÚÈÉĝÀ¿ÀÈÀÀ½ÉĽ¾Æ»½ÈÖÐËÉÆÚÐÆÀ¾ÀÈ¿»ËÈ»ÚÆÃËÃÒÀ
ÌÅ»ÚÅÉÇÀ¿ÃڇªËÃÓÀÆÇÎÁÒÃÈ»ÅÁÀÈÔÃÈÀ–ÅÉÍÉ˻ڽØÍÉÇ
ÌÀÂÉÈÀÿÀÍÈ»ÌÑÀÈÀ‡³ÅÉÆ֖½ÊÉÌÆÀ¿ÈÃÄ˻¥ËÉÇÀÍɾÉ
½ ¿ÀÅ»¼ËÀ ÎÒ»ÌÍÈÃÅà ÊËÉÀÅÍ» ÌÇɾÎÍ ÊÉÌÀÍÃÍ× ÊËÀÇ×ÀËÈÖÄ
ÌÊÀÅÍ»ÅÆ× ÈÉ½É¾É ÌÀÂÉÈ» u ‡®ÃÅ ¸È¿– ½¾ÀÈÃÚ žËÃÓÅɽѻ Ã
›ÈÈÖ§»ÍÃÌÉÈ
 ¼ÆÃÁ»ÄÓÀÀ ½ËÀÇÚ ÊÉÆ×Âɽ»ÍÀÆÚÇ ‡›ÅÍýÈÉ¾É ¾Ë»Á
¿»ÈÃÈ»– ÌÍ»ÈÎÍ ¿ÉÌÍÎÊÈÖ ¼ÃÆÀÍÖ Ã ½ ¿ËξÃÀ ÍÀ»ÍËÖ ¬ËÀ¿Ã
Ê»ËÍÈÀËɽÊËÉÀÅÍ»u§»ÌÍÀËÌŻڪÀÍË»¯ÉÇÀÈÅɇ¦ÀÈÅÉǖ
‡¬É½ËÀÇÀÈÈÃŖ'V%GVGTC­À»ÍËÃǧÉÌÌɽÀÍ»­À»ÍËÉÊÀËÀÍ
Í֟˻ǻÍÃÒÀÌÅÃÄÍÀ»ÍËÃǛªÎÓÅÃÈ»§ÎÂÖÅ»Æ×ÈÖÄÍÀ»ÍË
ÃǬͻÈÃÌÆ»½ÌÅɾÉèÀÇÃËɽÃÒ»Ÿ»ÈÒÀÈÅÉ­À»ÍËÃǧ»Ú
ÅɽÌÅɾÉ
¬ ÇÉÇÀÈÍ» »ÊÎÌÅ» ÊËÉÀÅÍ» ‡›ÅÍýÈÖÄ ¾Ë»Á¿»ÈÃȖ
À¾ÉÎÒ»ÌÍÈÃÅ»ÇÃÌÍ»ÆÃ̽ÖÓÀÍÖÌÇÉÌŽÃÒÀÄ­ÉÆ×Åɽ
ÉÅÍÚ¼ËÀÅÌÃÌÍÀÇÀÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÃÆÃÌ×̽ÖÓÀÍÖÌÒÀÆɽÀŝ
ÌËÀ¿ÈÀÇ»ɿÃÈÉÊËÉÌÈ»ÒÃÌÆÚÀÍÌÚ¼»ÆÆɽ¬ÊÃÌÉÅÊËÃ
½ÃÆÀ¾ÃÄÅÉÍÉËÖÀÊÉÆÎÒ»ÙÍ»ÅÍýÈÖÀÊÉÆ×Âɽ»ÍÀÆûÎÒ»
ÌÍÃÀ½¾ÉÆÉÌɽ»ÈÃÚÐËÀ¾ÎÆÚËÈÉÊÉÊÉÆÈÚÀÍÌÚ
¬ËÀ¿Ã½»ËûÈÍɽÃÌÊÉÆ×Âɽ»ÈÃÚÈ»ÅÉÊÆÀÈÈÖм»ÆÆɽÎ
ÎÒ»ÌÍÈÃÅɽ ÊËÉÀÅÍ» ȻüÉÆÀÀ ½ÉÌÍËÀ¼É½»ÈÖ ÍË»ÈÌÊÉËÍÈÖÀ
Å»ËÍÖÊÉÊÉÆÈÀÈÃÀÊ»ËÅɽÉÒÈɾÉÌÒÀÍ»»Í»ÅÁÀɼÆÉÁÅÿÆÚ
Ê»ÌÊÉËÍ»ÃÅËÎÁÅÃÌÆɾÉÍÃÊÉLJ›ÅÍýÈɾɾ˻Á¿»ÈÃÈ»–
¥ËÉÇÀ ÍÉ¾É Ì»ÇÖÀ »ÅÍýÈÖÀ ÊÉÆ×Âɽ»ÍÀÆà ÊÉÆÎÒ»ÙÍ
ÊËþƻÓÀÈÃÚ È» ÌÊÀÑûÆ×ÈÖÀ ÇÀËÉÊËÃÚÍÃÚ É˾»ÈÃÂÎÀÇÖÀ
ÇØËÃÀÄ­»Å½ÌÀÈÍÚ¼ËÀ¾É¿»ÈÀÌÅÉÆ×ÅÉÌÉÍÀÈÎÒ»ÌÍÈÃ
Åɽ ÊËÉÀÅÍ» ÊÉÆÎÒÃÆà ¼ÃÆÀÍÖ È» ÑÀËÀÇÉÈÃÙ ÉÍÅËÖÍÃÚ ŸÈÚ
¾ÉËÉ¿»È»¥Ë»ÌÈÉÄÊÆÉÔ»¿Ã»½ÉÅÍÚ¼ËÀuÈ»ÉÍÅËÖÍÃÀÏÀ
ÌÍý»Æڇ¥Ëξ̽ÀÍ»–
ЖИТЕЛИ СКОРРЕКТИРОВАЛИ
ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРА
¡ÃÍÀÆà ˻ÄÉÈ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É ½Ö¼Ë»Æà ŻŠ¼Æ»¾ÉÎ
ÌÍËÉÃÍ׿½ÉËɽÎÙÍÀËËÃÍÉËÃÙÎÅÉËʪËÉÀÅÍ˻½ÃÍÃÚ
ØÍÉÄÂÉÈÖÎÁÀË»ÂË»¼ÉͻȽÎÊË»½ÀË»ÄÉÈ»¨ÉÁÃÍÀÆÃÃÇÀÆÃ
½ÉÂÇÉÁÈÉÌÍ×½ÈÀÌÍÃÅÉËËÀÅÍýÖÊËÃÈÚ½ÎÒ»ÌÍÃÀ½ÉÈÆ»ÄÈ
ËÀÏÀËÀÈ¿ÎÇÀÊËÉÀÅÍ»‡›ÅÍýÈÖľ˻Á¿»ÈÃȖ
ªÉËÀÂÎÆ×ͻͻÇÉÊËÉÌ»¾ÉËÉÁ»ÈÊËɾÉÆÉÌɽ»ÆûÎÌÍ»
ÈɽÅÎÌÊÉËÍýÈɾÉÅÉÇÊÆÀÅÌ»ÌÉÓ½À¿ÌÅÉÄÌÍÀÈÅÉIJÎÍ×ÇÀÈ×ÓÀ
ÐÉÍÚͽÿÀÍ×È»ØÍÉÄÍÀËËÃÍÉËÃÃÊÆÉÔ»¿ÅοÆÚ¿ÀÍÀÄÌÅ»
ÒÀÆÚÇþÉËÅÉÄÃÊÀÌÉÒÈÃÑÀÄÁÃÍÀÆÀÄÊËÀ¿ÊÉÒÆÃÎÌÍ»ÈɽÅÎ
¿ÉÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÐÌÅ»ÇÀÀÅÃÎËÈ¿ÆÚÇÎÌÉË»ªÉÌ»¿ÃÍ×ÅÎÌÍ»ËÈÃÅÃ
ÃɼÉËοɽ»Í×ѽÀÍÈÃÅÃÊËÀ¿Æ»¾»ÙÍÉÊËÉÓÀÈÈÖÐ
¨É¼ÉÆ×ÓÃÈÌͽÉÎÒ»ÌÍÈÃÅɽ¾ÉÆÉÌɽ»ÈÃÚ
ÌÒÃÍ»ÙÍ
ÒÍɽÊËÉÀÅÍÀ¼Æ»¾ÉÎÌÍËÉÄÌͽ»ÈÎÁÈÉÎÒÀÌÍ×½ÌÀÊÀËÀÒÃÌÆÀÈ
ÈÖÀØÆÀÇÀÈÍÖ¥ÉËʽ¬Í»ËÉÇ¥ËÙÅɽÉuØÍÉÇÈɾÉŽ»Ë
ÍÃËÈÖÄ¿ÉÇÌ¿À½ÚÍ×ÙÊÉ¿ÕÀ¿»ÇêÉɼÀÌÍÉËÉÈÖÉÍÈÀ¾É
Ë»ÌÊÉÆÉÁÀÈÖ¿ÀÍÌÅÃÀÊÆÉÔ»¿ÅÃ¥Ù¾ÎÉÍ¿ÉÇ»uɼÔÀɼ˻
Âɽ»ÍÀÆ×È»ÚÓÅÉÆ»”¨»ÌÀ½ÀËÉ»ʻ¿ÀuÈ»ÌÉÌÈ»ÚÌÍ»È
ÑÃڻȻپÉ»ʻ¿ÀuÑÀÈÍË»Æ×ÈÖÄÍÀÊÆɽÉÄÊÎÈÅÍ
±­ª
žÆ»½ÈÖÄ»ËÐÃÍÀÅÍÉ˧ÉÌŽ֬¥ÎÂÈÀÑɽ¿ÉÆÉ
ÁÃÆÉË»¼ÉÍÀÊÉÊÀËÀÐÉ¿ÎÅÌÍËÉÃÍÀÆ×ÌͽÎÈɽÖÐ
ÌÀËÃÄÍÃÊɽÖÐÁÃÆÖпÉÇɽ
Ÿ»ÈÈ»ÚË»¼ÉÍ»¼ÖƻȻһͻÌÍËÉÄÅÉÇÊÆÀÅÌÉÇ
ÌÍÉÆÃÑÖ ÈÀÌÅÉÆ×ÅÉ ÆÀÍ È»Â»¿ ÍÅ ÌÎÔÀÌͽÎÙÔÃÀ
ÌÀËÃà ÍÃÊÉ½É¾É ÃÈ¿ÎÌÍËûÆ×ÈÉ¾É ÁÃÆ×Ú Ê»ÈÀÆ×
ÈÖÀ¿ÉÇ»ÌÀËÃĪ­¥©ª¸£ž§¬ª§
ÿËÇÉË»Æ×ÈÉÎÌÍ»ËÀÆÃÃÈÀÉͽÀÒ»Ùͼ»ÂɽÖÇ
ÊËÃÈÑÃÊ»Ç É˾»ÈûÑÃà ÅÉÇÏÉËÍÈÉ¾É ÁÃÆɾÉ
ÊËÉÌÍË»ÈÌͽ»
¥»ÅÉÍÇÀÍÃƬ¬É¼ÚÈÃÈÈɽÖÀÌÀËÃÃÍÃÊɽÖÐ
ÁÃÆÖпÉÇɽ¿ÉÆÁÈÖÌÉÉͽÀÍÌͽɽ»Í×Í»ÅÃÇÍËÀ
¼É½»ÈÃÚÇ ÅÉÇÏÉËÍ» ŻŠ¼ÉÆÀÀ ½ÖÌÉÅÃÀ ÊÉÍÉÆÅÃ
̽ɼɿȻÚÊÆ»ÈÃËɽŻŽ»ËÍÃËË»ÂÈÉɼ˻ÂÃÀÏ»
Ì»¿É½
¨»ÌɽÀÔ»ÈÃÃÊËÃÈÚÍÉËÀÓÀÈÃÀË»ÂË»¼ÉÍ»Í×Ã
½¼ÆÃÁ»ÄÓÀÀ½ËÀÇÚÎͽÀË¿ÃÍ×ÌÃÌÍÀÇÎÇÀËÌÍÃÇÎ
ÆÃËÎÙÔÃлÌÍËÉÄÔÃÅɽÅÊÀËÀÐÉ¿ÎÈ»ÌÍËÉÃÍÀÆ×
Ìͽɽ§ÉÌŽÀÍÃÊɽÖпÉÇɽÈɽÖÐÌÀËÃÄ
®®Ë¾ÜÊÅÊ
ËÎÉËÏÍÂÈÁÂÏÎÇÅÆνÁ
ˆ¥ÊÏÂÀͽȘ
u ²»ÌÍÈÖÀ ¿ÀÍÌÅÃÀ Ì»¿Ö Ë»ÌÓÃËÚÙÍ ½Ö¼ÉË
¿ÆÚÇÉÌÅɽÌÅÃÐËÉ¿ÃÍÀÆÀÄuÌŻ»ÆÇØ˧ÉÌŽÖ
½É ½ËÀÇÚ ÉÌÇÉÍË» ½ÈÉ½× ÉÍÅËÖÍÉ¾É ÈÀ¾ÉÌο»Ë
ÌͽÀÈÈÉ¾É ¿ÀÍÌÅÉ¾É Ì»¿» ‡£ÈÍÀ¾Ë»Æ– ½ Ÿ»ÈÃÆɽ
ÌÅÉÇË»ÄÉÈÀ
u§Ö½ÊËÉÓÆÉǾɿνÊÉËÚ¿ÅÀØÅÌÊÀËÃÇÀÈ
Í»ÊËÃÈÚÆÃËÀÓÀÈÃÀÉÍÉÇÒÍɼÖËÎÃÈÃËɽ»ÈÈÖÀ
¿»ÈÃÚÅÉÍÉËÖÀÎÁÀÇÈɾÉÆÀÍÈÀÃÌÊÉÆ×ÂÎÙÍÌÚ
ÊËÉ¿»½»Í×»ËμÆ×»ËÀÈ¿ÖÃȽÀÌÍÉË»ÇÅÉÍÉËÖÀ
¼Ö ½ ÍÀÒÀÈÃÀ ÅÉËÉÍÅÉ¾É ½ËÀÇÀÈà ÃÐ ËÀÌÍ»½ËÃËÉ
½»ÆÃûÊÎÌÅ»ÆÃÌÈɽ»½É¼ÉËÉÍÎÁÀÅ»ÅÒ»ÌÍÈÖÀ
¿ÀÍÌÅÃÀÌ»¿ÖªËÃÒÀÇØÍÉ¿ÀÆ»ÀÍÌÚ½ÍÀÐË»ÄÉÈ»Ð
¾¿ÀÀÌÍ×ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÀ¿ÀÍÌÅÃÀÌ»¿Ö£ÎËÉ¿Ã
ÍÀÆÀÄ ÊÉÚ½ÃÆÌÚ ½Ö¼ÉË ÊÉÄÍà ½ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÄ
¿ÀÍÌÅÃÄ Ì»¿ ÃÆà ½ Ò»ÌÍÈÖÄ u ÊÉÚÌÈÃÆ ¾Ë»¿ÉÈ»
Ò»Æ×ÈÃÅ
¬¬É¼ÚÈÃÈÉÍÇÀÍÃÆÒÍÉÿÀÍÌÅÃÐÌ»¿É½
ÅÉÍÉËÖÀÍ»ÅÃÇɼ˻ÂÉǽÂÚÆý»ËÀÈ¿ÎÎÁÀË»
¼ÉÍ»ÙÍÃÊÉÆ×ÂÎÙÍÌÚÊÉÊÎÆÚËÈÉÌÍ×ÙÎÇÉÌŽÃÒÀÄ
ˆ«ÏÇÍØÏØÂÅÊÊË¿½ÓÅŘ
u§ÉÌŽ»Ú½ÆÚÀÍÌھƻ½ÈÉÄÈ»ÎÒÈÉÄÃÃÈÈɽ»
ÑÃÉÈÈÉÄÊÆÉÔ»¿ÅÉÄÈ»ÓÀÄÌÍË»ÈÖ½À¿ÎÔÃÇÇÀ¾»
ÊÉÆÃÌÉǽɼƻÌÍÃÈ»ÎÒÈÖÐË»ÂË»¼ÉÍÉÅu»ڽÃÆ
ÇØ˽ÐÉ¿ÀÉÌÇÉÍË»ØÅÌÊÉÂÃÑÃÃÌÍÀÈ¿»ªË»½ÃÍÀÆ×
Ìͽ»§ÉÌŽÖÈ»ÏÉËÎÇÀ‡©ÍÅËÖÍÖÀÃÈÈɽ»ÑÃÖ
ÌÍÉÆÃÑÀ¿ÀÌÚÍÅÃÍÖÌÚÒÎÒÀÈÖÐÌÉÍÈÃÍÖÌÚÒ
ÌÍοÀÈÍɽ Ìɼ˻ÈÈÖÐ ½ ½À¿ÎÔÃÐ ½Î»РÌÍË»ÈÖ
¢¿ÀÌ× Ë»¼ÉÍ»ÙÍ ½À¿ÎÔÃÀ ÅÉËÊÉË»ÑÃà ÌÍË»ÈÖ ÅÉ
ÍÉËÖÀ ÊËÉýɿÚÍ ½ÌÀ ÉÍ ÇÃÅËÉØÆÀÅÍËÉÈÃÅà ¿É
ÅÉÌÇÃÒÀÌÅÃÐË»ÅÀͨÉÅÉÈÀÒÈɼÀÂÒ»ÌÍÈÉÄÃÈÃ
ÑûÍýּÀÂÇÉÆÉ¿ÖÐÊËÀ¿ÊËÃÈÃÇ»ÍÀÆÀĽɼƻ
ÌÍÃÃÈÈɽ»ÑÃÉÈÈɾɼÃÂÈÀÌ»¼ÀÂÇ»ÆÖÐÊËÀ¿ÊËÃÚ
ÍÃÄÈÀ½ÉÂÇÉÁÈÉ˻½ý»Í×ØÍÎÉÍË»ÌÆתÉØÍÉÇν
§ÉÌŽÀÌÉ¿»È»ÑÀÆ»ÚÃÈÈɽ»ÑÃÉÈÈ»ÚÑÀÊÉÒÅ»ÉÍ
ÌÍ»ËÍ»ÊɽüÃÂÈÀÌÃÈÅμ»ÍÉËɽ¿ÉÍÀÐÈÉÊ»ËÅɽÃ
ÍÀÐÈÉÊÉÆÃÌɽuÉÍÇÀÍÃÆÇØË
©ÅÉÈÒ»ÈÃÀÈ»ÌÍË
„ªË¹ÉǾ£É×Ãǻǔ
ÇÃËغÉؼ
± ¨­« ¨£§›¨£º
©ÅÉÈÒ»ÈÃÀ¨»Ò»ÆÉÈ»ÌÍË
«ÌÍÅËÍÅÏÂϽҾÛÁÃÂϽ
ÀËÁ½
uœÙ¿ÁÀͧÉÌŽÖÈ»¾¼Î¿ÀÍÌÉÑûÆ×ÈÉÉËÃ
ÀÈÍÃËɽ»ÈÈÖÇÇÆË¿ËμÊÆ»ÈÃËÎÀÍÌÚÈ»ÊË»½ÃÍ×È»
ÌÉÑûÆ×ÈÖÀ ÊËɾ˻ÇÇÖ u ÌÉɼÔÃÆ ½ ÐÉ¿À »ÌÀ¿»ÈÃÚ
ÊË»½ÃÍÀÆ×Ìͽ»ÌÍÉÆÃÑÖ¬¬É¼ÚÈÃÈ
­»ÅÁÀ ÊÉ ÌÆɽ»Ç ÌÍÉÆÃÒÈÉ¾É ¾Ë»¿ÉȻһÆ×ÈÃÅ» ½
¾½§ÉÌŽÀÉÁÿ»ÀÍÌÚÈÀ¼ÉÆ×ÓÉÄËÉÌÍÊËÉÇÖÓ
ÆÀÈÈɾÉÊËÉýɿÌͽ»
©È ÊÉ¿ÒÀËÅÈÎÆ ÒÍÉ ÈÀɼÐÉ¿ÃÇÉ ÊËÉ¿ÉÆÁ»Í× Ë»Â
½ÃÍÃÀ ¾ÉËÉ¿ÌÅÉÄ ÃÈÏË»ÌÍËÎÅÍÎËÖ ÊËýÆÀÅ»Í× ÃȽÀ
ÌÍÃÑÃà ˻¼ÉÍ»Í× È»¿ ÎÆÎÒÓÀÈÃÀÇ »¿ÇÃÈÃÌÍË»ÍýÈÖÐ
ÏÎÈÅÑÃÄ ¾ÉËÉ¿» »ÊÎÌÅ»Í× ÅËÎÊÈÖÀ ÊËÉÀÅÍÖ Ì½Ú»È
ÈÖÀ̾ÉËÉ¿ÌÅÉÄÈÀ¿½ÃÁÃÇÉÌÍ×ÙÃÂÀÇÆÀÄ
¦›¬­·£©œ´ ¬­©
©ÅÉÈÒ»ÈÃÀ¨»Ò»ÆÉÈ»ÌÍË
®¢­ ¢¦®«ž¼ª¥ª´¢¯¸­¢ «¡
ª¬«®¯°©º­©«®§Ÿ¸
®®Ë¾ÜÊÅÊËÏÇÍØÈÊË¿ÐÛ
ÎÓÂÊп©ËÎÇË¿ÎÇËÉ
ÁͽɽÏÅÔÂÎÇËÉϽÏÍÂ
ÅÉ¢ÍÉËÈË¿ËÆ
§ØËÌÍÉÆÃÑÖÊËÃÈÚÆÎÒ»ÌÍÃÀ½ÍÉËÁÀÌͽÀÈÈÉÇÉÍ
ÅËÖÍÃÃÈɽÉÄÌÑÀÈÖ½§ÉÌÅɽÌÅÉǿ˻ǻÍÃÒÀÌÅÉÇÍÀ»
ÍËÀÃǧ»ËÃèÃÅÉÆ»À½ÈÖ ËÇÉÆɽÉÄ
u ªÉ¿˻½ÆÚÙ ½»Ì °ÉËÉÓÀÀ Ú½ÆÀÈÃÀ ÅÎÆ×ÍÎËÈÉÄ
ÁÃÂÈìÀ¾É¿ÈÚÇÖÉÍÅËÖÆÃÅÎÆ×ÍÎËÈÖÄÏÉËÎÇÊÉ̽Ú
ÔÀÈÈÖĞɿÎÅÎÆ×ÍÎËÖuÌŻ»ƬÀ˾ÀĬɼÚÈÃÈ
žÆ»½» ¾ÉËÉ¿» ½ÇÀÌÍÀ Ì ËÎÅɽɿÃÍÀÆÚÇà ÍÀ»ÍË» Ã
¾Æ»½ÉÄ ŸÀÊ»ËÍ»ÇÀÈÍ» ÅÎÆ×ÍÎËÖ ¬À˾ÀÀÇ ¥»ÊÅɽÖÇ
ÉÌÇÉÍËÀÆÈɽÉÀÉÍËÀÌÍ»½ËÃËɽ»ÈÈÉÀÊÉÇÀÔÀÈÃÀÃÊÉ
¿˻½ÃÆÍËÎÊÊÎÍÀ»ÍË»ÌÉÍÅËÖÍÃÀÇÈɽÉÄÌÑÀÈÖ
«ÎÅɽɿÃÍÀÆ× ÍÀ»ÍË» ©ÆÀ¾ §ÀÈ×ÓÃÅɽ Ë»ÌÌŻ»Æ
ÇØËÎ É ÍÉÇ ÒÍÉ ÊÀ˽ÖÀ ÊËÀÇ×ÀËÖ È»ÇÀÒÀÈÖ È» ÅÉÈÀÑ
ÉÅÍÚ¼ËÚuȻһÆÉÈÉÚ¼ËÚªÉÌÆɽ»Ç¬À˾ÀڬɼÚÈÃÈ»
½ÌÆÀ¿ÎÙÔÀǾɿÎÍÀ»Í˼οÀÍÊ˻¿Èɽ»Í×ÆÀÍÃÀÃ
Èɽ»ÚÌÑÀȻڽÆÚÀÍÌÚÐÉËÉÓÃÇÊÉ¿»ËÅÉÇÅÊËÀ¿ÌÍÉÚÔÀ
ÇÎÙ¼ÃÆÀÙ
ˆ§ÐÈÙÏÐͽŸÄÀÈÜÁ
¿¾ÐÁÐÖ˜
¢» ÊÉÌÆÀ¿ÈÃÀ ¾É¿Ö ÅÎÆ×ÍÎËÈÉÀ ÊËÉÌÍË»ÈÌÍ½É §É
ÌŽÖÈ»ÇÈɾÉË»ÌÓÃËÃÆÉÌ×ÌÉɼÔÃÆÇØËÈ»ÉÍÅËÖÍÃÃ
¾É§ÉÌÅɽÌÅɾÉÇÀÁ¿ÎÈ»ËÉ¿ÈɾÉÏÉËÎÇ»‡¥ÎÆ×ÍÎË»
Â¾ÆÚ¿ ½ ¼Î¿ÎÔÀÀ– ÅÉÍÉËÖÄ ÊËÉÐÉ¿ÃÍ ½ ±ÀÈÍË»Æ×ÈÉÇ
½ÖÌÍ»½ÉÒÈÉÇ»ÆÀ‡§»ÈÀÁ–
¥»ÅÉÍÇÀÍÃƬ¬É¼ÚÈÃÈ»ÊÉÌÆÀ¿ÈÃÀ¾É¿Ö½ÅÎÆ×
ÍÎËÈÉÇÊËÉÌÍË»ÈÌͽÀ§ÉÌŽÖÊËÉÃÂÉÓÆüÉÆ×ÓÃÀÃÂ
ÇÀÈÀÈÃÚËÀÂÎÆ×Í»ÍÉÇÅÉÍÉËÖÐÌÍ»ÆËÉÌÍÃÈÍÀËÀÌ»ÇÉ
ÌŽÃÒÀÄÅÃÌÅÎÌÌͽνɽÌÀÐÀ¾ÉÊËÉÚ½ÆÀÈÃÚÐ
«ÏÇÍØÏØ˾×ÂÇÏØ
ÍÂÇËÊÎÏÍÐÇÓÅÅͽĿÜÄÇÅ
©ËýÆÎÇËÀËÕËÎÎÂÅ©§¡
¬À˾ÀÄ ¬É¼ÚÈÃÈ ÉÍÅËÖÆ É¼ÕÀÅÍÖ ËÀÅÉÈÌÍËÎÅÑÃÃ
˻½ÚÂÅçÉÁ»ÄÌÅɾÉÓÉÌÌÀ祛ŸuØÌͻŻ¿ÎÊÎÍÀ
ÊËɽɿȻ¿§¥›ŸÃ¿Î¼ÆÀË
u¸ÍÉÉÌÈɽÈÖÀɼÕÀÅÍÖÅÉÍÉËÖÀ¿»¿ÎÍÅÉÈÀÒÈÉ
ÎÆÎÒÓÀÈÃÀ ¿½ÃÁÀÈÃÚ ½ ØÍÉÇ ÈÀÊËÉÌÍÉÇ ÍË»ÈÌÊÉËÍÈÉÇ
ÎÂÆÀ ©ÌÍ»ÀÍÌÚ ¼ÎŽ»Æ×ÈÉ ÀÔÀ ÈÀÌÅÉÆ×ÅÉ É¼ÕÀÅÍɽ
Ò»ÌÍ× Ã ÅÉÍÉËÖÐ ¼Î¿ÀÍ Ì¿»È» ¿É ÅÉÈÑ» ¾É¿» à һÌÍ× ½
ÊÀ˽ÉÇŽ»ËÍ»ÆÀÌÆÀ¿ÎÙÔÀ¾É¾É¿»­ÉÒÍÉÇÖÌÀ¾É¿ÈÚ
Ì¿»ÀÇØÍÉÊÉÌÎÍÿÀÆ»ÉÌÈɽÈÖÀÃȻüÉÆÀÀÌÆÉÁÈÖÀ
ɼÕÀÅÍÖuÉÍÇÀÍÃÆÇØË
¸ÌͻŻ¿»É¼ÀÌÊÀÒý»ÀÍÈ»ÊË»½ÆÀÈÈÖÄÌÕÀ¿»½ÍÉ
ÍË»ÈÌÊÉËÍ» Ì ½ÈÀÓÈÀÄ ÌÍÉËÉÈÖ §¥›Ÿ È» §ÉÁ»ÄÌÅÉÀ
ÓÉÌÌÀ½ÑÀÈÍË
ÅÉÇÊÆÀÅÌÈÉ¾É Ë»Â½ÃÍÃÚ ½ Ë»ÄÉÈÀ ¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅÉ½É ÊÉÌÍÉÚÈÈÉ ½ÖÊÉÆÈÚÙÍÌÚ Ë»¼ÉÍÖ
ÊÉËÀÇÉÈÍÎÓÅÉÆüƻ¾ÉÎÌÍËÉÄÌͽÎÃÐÍÀË
ËÃÍÉËÃÄ
ªËɾ˻ÇÇÖ ÅÉÇÊÆÀÅÌÈÉ¾É Ë»Â½ÃÍÃÚ
ÌÉ¿»ÈÖ Ì ÎÒÀÍÉÇ ÉÌɼÀÈÈÉÌÍÀÄ ÅÉÈÅËÀÍ
ÈɾÉÉÅËÉÌÆɽ»ÇÃÈÃÑûÍÉË»¿»ÈÈÉÄ
¼ÀÌÊËÀÑÀ¿ÀÈÍÈÉ Ç»ÌÓÍ»¼ÈÉÄ Å»ÇÊ»ÈÃÃ
ÇØË» §ÉÌÅ½Ö ¬¬É¼ÚÈÃÈ» ªËɾ˻ÇÇ» Ë»Â
½ÃÍÃÚ ¢ÀÆÀÈɾ˻¿» ÊËý»È» ÌÉ¿»Í× Ç»Å
ÌÃÇ»Æ×ÈÉ ÅÉÇÏÉËÍÈÎÙ ÁÃÂÈÀÈÈÎÙ ÌËÀ¿Î
¿ÆÚÁÃÍÀÆÀÄÈ»ÓÀ¾ÉÉÅËξ»
u¢ÀÆÀÈɾ˻¿Ë»ÌÊÉÆÉÁÀÈ»ÊËÀ¿ÀÆ»
Çà ÉÌÈɽÈÉÄ ÍÀËËÃÍÉËÃà ÌÍÉÆÃÑÖ ¨Àɼ
ÐÉ¿ÃÇÉ É¼ÀÌÊÀÒÃÍ× ÅÉÇÊÆÀÅÌÈÉÀ ˻½ÃÍÃÀ
ÍÀËËÃÍÉËÃÃÌÎÒÀÍÉÇÀ¾ÉÌÊÀÑÃÏÃÅÜ»ÂÉ
½ÖÀÌÉÑûÆ×ÈÖÀÎÌÆξýÌÏÀËÀɼ˻Âɽ»
ÈÃÚ¿˻½ÉÉÐË»ÈÀÈÃÚÌÊÉËÍ»ÃÉÍ¿ÖлÂÀ
ÆÀÈɾ˻¿ÑÖ ¿ÉÆÁÈÖ ÊÉÆÎÒ»Í× ½ ÉÌÈɽÈÉÇ
ÊÉÇÀÌÍÎÁÃÍÀÆ×Ìͽ»ÈÀÍË»ÍÚ½ËÀÇÚÈ»ÊÉ
À¿Åà ½ ÑÀÈÍË §ÉÌÅ½Ö ªËÃÒÀÇ Ìͻȿ»ËÍÖ
Å»ÒÀÌͽ» ØÍÃÐ ÎÌÆξ ¿ÉÆÁÈÖ ¼ÖÍ× Í»ÅÃÇÃ
ÁÀŻŽÆÙ¼ÉÇ¿ËξÉÇÉÅËξÀÌÍÉÆÃÑÖu
ÌŻ»ÆÇØËÈ»ÌɽÀÔ»ÈÃý¢ÀÆÀÈɾ˻¿À
­½ÆËʮϽÍ˧ÍÛÇË¿Ëu
Ô½ÎÏÙÎÏËÈÅÓØ
©ÌÈɽÈÉÄɼÕÀÇË»¼ÉÍ»ÊÆ»ÈÃËɽ»È
ÈÖÐ ½ ªËɾ˻ÇÇÀ ÅÉÇÊÆÀÅÌÈÉ¾É Ë»Â½ÃÍÃÚ
ÉÅËξ»ÌÉÌËÀ¿ÉÍÉÒÀȽÍÀÐÌÏÀË»ÐÁÃÂÈÃ
¾¿À È»ÅÉÊÃÆÃÌ× ¿Éƾà ÊÀËÀ¿ ÁÃÍÀÆÚÇÃ
ªËÀÁ¿À ½ÌÀ¾É u ¼Æ»¾ÉÎÌÍËÉÄÌÍ½É ËÀÇÉÈÍ
ÁÃÆÉ¾É ÏÉÈ¿» à ÎÒËÀÁ¿ÀÈÃÄ ÌÉÑûÆ×ÈÉÄ
ÌÏÀËÖ
u žÆ»½È»Ú »¿»Ò» ËÀ»ÆûÑÃà ªËÉ
¾Ë»ÇÇÖ ÅÉÇÊÆÀÅÌÈÉ¾É Ë»Â½ÃÍÃÚ ª¥« u
ÊɽÖÓÀÈÃÀ Å»ÒÀÌͽ» ÁÃÂÈà ÇÉÌŽÃÒÀÄ
ÁÀ¿ÈÀ½ÈÉ ÁÃÍÀÆà ½ÖÐÉ¿Ú Ã Ž»ËÍÃËÖ
ÉÑÀÈý»ÙÍÌÉÌÍÉÚÈÃÀÃÒÃÌÍÉÍÎÊÉ¿ÕÀ¿ɽ
Ë»¼ÉÍÎ ÆÃÏÍɽ ¼Æ»¾ÉÎÌÍËÉÀÈÈÉÌÍ× ¿½ÉËÉ
½ÖÐ ÍÀËËÃÍÉËÃÄ ›ÅÍÃ½È»Ú ÊÉÂÃÑÃÚ Ã ÈÀ
Ë»½ÈÉ¿ÎÓÃÀÁÃÍÀÆÀÄÊɽÉÆÚÙÍÈÀÍÉÆ×ÅÉ
Å»ÒÀÌͽÀÈÈÉ ½ÖÊÉÆÈÃÍ× Ë»¼ÉÍÖ ÈÉ Ã É¼À
ÌÊÀÒÃÍ×È»¿ÆÃÍÀÆ×ÈÉÀ½ËÀÇÚÌÉÐË»ÈÈÉÌÍ×
ÊÉ¿ÕÀ¿ɽ à ¿½ÉËɽÖÐ ÍÀËËÃÍÉËÃÄ ¬ ÊÉÆ
ÈÉÄνÀËÀÈÈÉÌÍ×ÙÇÉÁÈÉÌŻ»Í×ÒÍÉØÍÉÍ
¿ÉÅÎÇÀÈÍ u ËÀÂÎÆ×Í»Í ÌɽÇÀÌÍÈÉÄ Ë»¼ÉÍÖ
ÎÊË»½ÖÃÁÃÍÀÆÀÄuνÀËÀÈ»¾Æ»½»ÎÊË»½Ö
Ë»ÄÉÈ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɦٿÇÃÆ»ªÀÍËɽ»
¨» ÍÀËËÃÍÉËÃà ˻ÄÉÈ» Ë»ÌÊÉÆÉÁÀÈÉ
ÇÈɾÉŽ»ËÍÃËÈÖпÉÇɽ½ÅÉÍÉËÖÐ
ÊÉ¿ÕÀ¿»¢»¾É¿Ö¿ÀÄÌͽÃÚª¥«
̾
ÊËɽɿÃÆÃÌ× Ë»¼ÉÍÖ ÊÉ Â»ÇÀÈÀ ÑÀÈÍË»Æ×
ÈÉ¾É ÉÍÉÊÆÀÈÃÚ ËÀÇÉÈÍÎ ÅËɽÆà ÌÃÌÍÀÇ
ÑÀÈÍË»Æ×ÈÉ¾É ÉÍÉÊÆÀÈÃÚ ¾ÉËÚ
ÒÀ¾ÉÐÉÆÉ¿ÈɾɽɿÉÌÈ»¼ÁÀÈÃÚ
à ŻȻÆûÑÃà ¥ËÉÇÀ ÍɾÉ
ËÀÇÉÈÍÃËɽ»ÆÃÌ× ÊÉ¿ÕÀ¿Ö
¼Æ»¾ÉÎÌÍ˻ý»ÆÃÌ× ¿½ÉËɽÖÀ
ÍÀËËÃÍÉËÃÃ
u ¥ ËÀÓÀÈÃÙ ½ÉÊËÉÌ» ÇÖ
ÊÉ¿ÐÉ¿ÃÆÃ ÅÉÇÊÆÀÅÌÈÉ Ì¿ÀÆ»
Æà ËÀÇÉÈÍ »ÌÏ»Æ×ÍɼÀÍÉÈÈɾÉ
ÊÉÅËÖÍÃÚ ÍËÉÍλËɽ ÎÌÍ»ÈÉ
½ÃÆà ÈɽÖÀ þËɽÖÀ ÅÉÇÊÆÀÅ
ÌÖ ÍËÉÍλËÈÖÀ ÌÍÉƼÃÅà ¿ÆÚ
ÊËÀ¿Éͽ˻ÔÀÈÃÚ»À¿»Ç»ÓÃÈ
¾»ÂÉÈÈÖÀ ɾ˻Á¿ÀÈÃÚ É¼ÀÌÊÀ
ÒÃÆÃÊÆ»½ÈÉÀÌÉÊËÚÁÀÈÃÀÎËɽ
ÈÀÄ ÊÉÅËÖÍÃÚ ¿ÆÚ Ç»ÆÉÇɼÃÆ×ÈÖÐ ¾ËÎÊÊ
È»ÌÀÆÀÈÃÚ Â»½ÀÂÆà ¾ËÎÈÍ Ã ½ÉÌÌÍ»ÈɽÃÆÃ
¾»ÂÉÈÖɼÎÌÍËÉÃÆÃÈɽÖÀ¿ÉËÉÁÅÃuË»Ì
ÌŻ»ƻ ¦ªÀÍËɽ» u ©ÌɼÉÀ ½ÈÃÇ»ÈÃÀ
ÇÖ Î¿ÀÆÚÆà ÊÉÁÀÆ»ÈÃÚÇ Ã ÊËÀ¿ÆÉÁÀÈÃÚÇ
È»ÓÃÐ ÁÃÍÀÆÀÄ ŸÉ Ȼһƻ ÊËÉýɿÌͽ»
Ë»¼ÉÍ ¼ÖÆà ÊËɽÀ¿ÀÈÖ Ìɼ˻ÈÃÚ ÁÃÍÀÆÀÄ
¿ÉÇɽ ¾¿À ÊÆ»ÈÃËɽ»ÆÃÌ× Ë»¼ÉÍÖ ¿ÆÚ
ÌɾƻÌɽ»ÈÃÚ Ñ½ÀÍ» ÌÍÀÈɽÖÐ Ê»ÈÀÆÀÄ
ªËÃÀÇÅ» ÉÍËÀÇÉÈÍÃËɽ»ÈÈÖÐ ÊÉ¿ÕÀ¿ɽ
ÊËɽɿÃÆ»Ì× ÅÉÇÃÌÌÃÀÄ Ì ÎÒ»ÌÍÃÀÇ ÊËÀ¿
ÌÍ»½ÃÍÀÆÀÄ ÁÃÆÃÔÈÉÄ ÃÈÌÊÀÅÑÃà à ÌÍ»Ë
ÓÃÐÊÉÊÉ¿ÕÀ¿»Ç
¾Â»½ÀËÓÀÈÖË»¼ÉÍÖÊÉËÀÅÉÈ
ÌÍËÎÅÑÃýÀÆÉ¿ÉËÉÁÅÃÉÍÌÍ»ÈÑÃÃ¥ËÙÅɽÉ
¿É½ÖÀ¿»È»¬ÉÆÈÀÒÈÎÙ»ÆÆÀÙ
Ö¿ÀÆÀÈÃÀÊÀÓÀÐÉ¿ÈÉÄÂÉÈÖÉÍÇ»¾»
ÂÃÈ»‡¬ÉÆÈÀÒÈÖÄÇÃ˖¿É¬ÉÆÈÀÒÈÉÄ»ÆÆÀÃ
ÊɽÉÆÃÆÉ ÎÊÉËÚ¿ÉÒÃÍ× Ë»ÂÇÀÔÀÈÃÀ »½ÍÉ
ÍË»ÈÌÊÉËÍ» à ÌÉ¿»Í× ÂÉÈÎ ÉÍ¿Öл ½ÈÎÍËÃ
ÇÃÅËÉË»ÄÉÈ»  ˻ǯРËÀÅÉÈÌÍËÎÅÑÃà »
Í»ÅÁÀ Ì ÎÒÀÍÉÇ ÊÉÁÀÆ»ÈÃÄ ÁÃÍÀÆÀÄ ½Ö
ÊÉÆÈÀÈÖ Ë»¼ÉÍÖ ÊÉ ¼Æ»¾ÉÎÌÍËÉÄÌͽΠ½Ö
ÓÀÎŻ»ÈÈÉÄÍÀËËÃÍÉËÃÃu½Ò»ÌÍÈÉÌÍýÖ
Ì»ÁÀÈÖ¿ÀËÀ½×ÚÃÅÎÌÍ»ËÈÃÅÃÎÌÍ»ÈɽÆÀÈÖ
Æ»½ÉÒÅÃÃÎËÈÖ
 Ò»ÌÍÈÉÌÍà Ȼ ›ÆÆÀÀ ½ÀÍÀË»Èɽ ½Ö
ÊÉÆÈÀÈÖ Ë»¼ÉÍÖ ÊÉ ÇÉÔÀÈÃÙ ÊÆÃÍÅÉÄ
ÊÀÓÀÐÉ¿ÈÖÐ ¿ÉËÉÁÀŠ»ÇÀÈÀ Ç»ÆÖÐ »Ë
ÐÃÍÀÅÍÎËÈÖÐ ÏÉËÇ ÊÉÌ»¿ÅÀ ÅÎÌÍ»ËÈÃÅɽ
ËÀÇÉÈÍξ»ÂÉÈɽÃѽÀÍÈÃÅɽ
›ÀÔÀuɼÎÌÍËÉÄÌͽɿÉÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÐ
Ê»ËÅɽÉÒÈÖÐÃÇ»ÓÃÈÉÇÀÌÍͻǾ¿ÀË»ÈÀÀ
‡ÅË»Ìɽ»ÆÃÌז ÇÀÍ»ÆÆÃÒÀÌÅÃÀ ÍÀÈÍÖ Ã ¾»
Ë»ÁÇ˻ÅÎÓÅÖ
Ç»À¾½ÉÍÈÉÌÃÍÀÆ×ÈÉÅÉËÉÍÅÃÀ
ÌËÉÅà » ÇÀÌ Â»½ÀËÓÀÈÖ Ë»¼ÉÍÖ ÊÉ
ËÀÅÉÈÌÍËÎÅÑÃìÉÆÈÀÒÈÉÄ»ÆÆÀÃÉÍ˻½É
ËÉÍÈɾÉÅËξ»Î§ž£¸­¿ÉÊÀËÀÌÀÒÀÈÃÚ¬ÉÆ
ÈÀÒÈÉÄ»ÆÆÀÃ̪»ÈÏÃÆɽÌÅÃÇÊËÉÌÊÀÅÍÉÇ
ÊÎÍÀÇνÀÆÃÒÀÈÃÚ¿ÉËÉÁÈÖÐÊÉÆÉ̻ͻÅÁÀ
ÊËɽÀ¿ÀÈÃÚ ËÀÅÉÈÌÍËÎÅÑÃà ˻½ÉËÉÍÈɾÉ
ÅËξ»ÎÅÉËʝÃÙÈÀ¿ÆÚ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍÃ
ÊÀËÀ¿½ÃÁÀÈÃÚ ÁÃÍÀÆÀÄ È»ÓÀ¾É ¾ÉËÉ¿» È»
¬ÉÆÈÀÒÈÉÄ»ÆÆÀÀÉÍÅËÖÍÖ¿½»ÊÉ¿ÂÀÇÈÖÐÃ
¿½»È»ÂÀÇÈÖÐÊÀÓÀÐÉ¿ÈÖÐÊÀËÀÐÉ¿»
 ȻһÆÀ ¾ ÊÉÆÈÉÌÍ×٠»ÅÉÈÒÀÈ
Å»ÊÃÍ»Æ×ÈÖÄ ËÀÇÉÈÍ ÒÀÍÖËÀÐ ÌÊÉËÍýÈÖÐ
ÊÆÉÔ»¿ÉÅ Ã Ë»¼ÉÍÖ ÊÉ ÌÍËÉÃÍÀÆ×ÌͽΠÈÉ
½ÉÄ ÎÈýÀËÌ»Æ×ÈÉÄ ÊÆÉÔ»¿Åà ΠÅÉËÊ ¢»½ÀËÓÀÈÖË»¼ÉÍÖÊɽ½É¿Î½ÌÍËÉÄÈɽÉÄ
ÌÊÉËÍýÈÉÄÊÆÉÔ»¿ÅÃuÐÉÅÅÀÄÈÉÄÅÉËɼÅÃ
ÌÃÌÅÎÌÌͽÀÈÈÖÇÆ׿ÉÇÎÅÉËÊ
ŸÆÚ Ç»ÌÌÉ½É¾É ÂÃÇÈÀ¾É ÉÍ¿Öл È»
ÍÀËËÃÍÉËÃà ˻ÄÉÈ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É ÀÁÀ
¾É¿ÈÉ É¼ÎÌÍ˻ý»ÙÍÌÚ ÆÖÁÈÖÀ ÊËɾÎÆÉÒ
ÈÖÀÍË»ÌÌÖ½ÆÀÌÉÊ»ËÅɽÉÄÂÉÈÀ¾ÉÇÅËÈ
ÊËÉÍÚÁÀÈÈÉÌÍ×ÙÅÇÆÖÁÈ»ÚÌÊÉËÍýȻÚ
ÍË»ÌÌ» » ÌÍ»¿ÃÉÈÉÇ ‡›È¾ÌÍËÀǖ ÊËÉÍÚ
ÁÀÈÈÉÌÍ×ÙÅÇ¿½»Å»ÍÅ»ÌÀÌÍÀÌͽÀÈÈÖÇ
ÊÉÅËÖÍÃÀÇ¿ÆÚþËÖ½ÐÉÅÅÀÄÃÇ»ÌÌɽɾÉ
ŻͻÈÃÚ Î ÅÉËÊ Å»ÍÉÅ Ì ÃÌÅÎÌ
ÌͽÀÈÈÖÇ ÊÉÅËÖÍÃÀÇ ¿ÆÚ Ã¾ËÖ ½ ÐÉÅÅÀÄ Ã
Ç»ÌÌÉ½É¾É Å»Í»ÈÃÚ Î ÅÉËÊ ¿½À ÌÊÉË
ÍýÈÖÀ ÊÆÉÔ»¿Åà ¿ÆÚ ÌÊÉËÍýÈÖÐ Ã¾Ë È»
ÌÈÀ¾ÎÎÅÉËÊí­”
ÅÉËÊ
 ÏÀ½Ë»ÆÀ ¾ ÌÉÌÍÉÚÆÉÌ× ÍÉËÁÀ
ÌͽÀÈÈÉÀ ÉÍÅËÖÍÃÀ ÈÉ½É¾É ¿ÀÍÌÅÉ¾É Ì»¿»
½ Ç ÇÅËÈ ŸÀÍÌÅÃÄ Ì»¿ Ú½ÆÚÀÍÌÚ ÌÍËÎÅ
ÍÎËÈÖÇÊɿ˻¿ÀÆÀÈÃÀÇ
¿ÉÓÅÉÆ×ÈÖÇÉÍ
¿ÀÆÀÈÃÀǾÃÇÈ»ÂÃÔÃË»ÌÌÒÃÍ»ÈÈ»
ÇÀÌ͝˻ÇÅ»ÐËÀ»ÆûÑÃêËɾ˻ÇÇÖ
¡¢¬°¯¯«¯¤¢¨¢ª« ­¡
¬­¢¡®¯Ÿ¨¼¢¯­«®®¥»Ÿ®¯­®ž°­ ¢
®ÂʽÏËͤÅʽÅÁ½¡Í½ÀÐÊÇÅʽ
¿ÎËÎϽ¿ÂÍËÎÎÅÆÎÇËÆÁÂÈÂÀ½ÓÅÅ
ÌÍÅÊÅɽȽÐÔ½ÎÏÅ¿ŠÆÎÂÎÎÅÅ
§ËÊÀÍÂÎνÉÂÎÏÊØÒÅÍÂÀÅËʽÈÙÊØÒ
¿È½ÎÏÂƮ˿ÂϽ¢¿ÍËÌا©­Ÿ®¢
ÇËÏËÍØÆÌÍÂÁÎϽ¿ÈÜÂÏ
οØÕÂÏØÎÜÔÉÂÎÏÊØÒ
ÅÍÂÀÅËʽÈÙÊØÒËÍÀ½ÊË¿
ÎÏͽʊÔÈÂÊË¿®Ë¿ÂϽ¢¿ÍËÌØ
©ÂÍËÌÍÅÜÏÅÜÎÂÎÎÅÅÌÍËÒËÁÅÈÅ
¿ÕϽ¾ŠÇ¿½ÍÏÅÍ®˿ÂϽ¢¿ÍËÌØ
¿®ÏͽξÐÍÀÂ
ªÀËÀ¿ÒÆÀÈ»ÇÃ¥ÉȾËÀÌÌ»½ÖÌÍÎÊÃƾÀÈÀË»Æ×ÈÖÄ
ÌÀÅËÀÍ»Ë× ¬É½ÀÍ» ½ËÉÊÖ ­Î˼×ÀËÈ º¾Æ»È¿  Ë»ÇÅ»Ð
ÄÊÆÀÈ»ËÈÉÄÌÀÌÌÃÃ¥§«¬ Ë»ÌÌÇ»ÍËý»ÆÌÚýÉ
ÊËÉÌÊÉ®ÅË»ÃÈÀ
ªËÀ¿ÌÀ¿»ÍÀÆ× ¥ÉÇÃÍÀÍ» ¬É½ÀÍ» ¯À¿ÀË»ÑÃà ÊÉ
È»ÎÅÀ ɼ˻Âɽ»ÈÃÙ Ã ÅÎÆ×ÍÎËÀ ¢ŸË»¾ÎÈÅÃÈ» »¿»
Æ» ½ÉÊËÉÌ ¾ÀÈÀË»Æ×ÈÉÇÎ ÌÀÅËÀÍ»ËÙ ¬É½ÀÍ» ½ËÉÊÖ
­º¾Æ»È¿Î ½ÖÌÍÎÊýÓÀÇÎ ÊÀËÀ¿ ÒÆÀÈ»Çà ¥ÉȾËÀÌÌ» É
Ë»ÌÌÆÀ¿É½»ÈÃÃÊËÀÌÍÎÊÆÀÈÃÄÈ»®ÅË»ÃÈÀ
«ÏÇÍØÏËÎÏÙÅ
ÌÍËÄͽÔÊËÎÏٿȽÎÏÅ
ªËÀ¿½»ËÚÚ ½ÉÊËÉÌ ÌÀÈ»ÍÉË ÊÉ¿ÒÀËÅÈÎÆ» ‡¨ÃÅÍÉ
ÃÈÃÅɾ¿»ÈÀ¿É¼×ÀÍÌÚÑÀÆÃÊÉÌÌÉËÃÍ×ÌÆ»½ÚÈÌÅÃÀÈ»
ËÉ¿Ö«ÉÌÌÃÃîÅË»ÃÈ֮ȻÓÃÐÉÍÈÉÓÀÈÃļÉÆ×ÓÉÀ
ÃÌÍÉËÃÒÀÌÅÉÀ ÊËÉÓÆÉÀ à νÀËÀÈ» È»ÌÍÎÊÃÍ Ì½ÀÍ
ÆÉÀ ¼Î¿ÎÔÀÀ– ¢ŸË»¾ÎÈÅÃÈ» ɼ˻ÍÃÆ» ½ÈÃÇ»ÈÃÀ ¾È»
º¾Æ»È¿» ÒÍÉ ËÉÌÌÃÄÌÅ»Ú ¿ÀÆÀ¾»ÑÃÚ ÃÂȻһÆ×ÈÉ ÊÉ¿
¿ÀËÁý»Æ» À¾É ÃÈÃÑûÍýΠÊÉ ÌÉ¿»ÈÃÙ ÊÉ¿ ؾÿÉÄ
¬É½ÀÍ» ½ËÉÊÖ§ÀÁ¿ÎÈ»ËÉ¿ÈÉÄÅÉÈÌÎÆ×Í»ÍýÈÉľËÎÊ
ÊÖÊÉÌÉ¿ÀÄÌͽÃÙË»ÌÌÆÀ¿É½»ÈÃÙÊË»½ÉÈ»ËÎÓÀÈÃÄÈ»
®ÅË»ÃÈÀÈ»ÒÃÈ»ÚÌÈÉÚ¼ËÚ¾
uÍÉÁÀ½ËÀÇÚu»ڽÃÆ»ÌÀÈ»ÍÉËuÅ»ÅÈ»ÇÌÍ»ÆÉ
ýÀÌÍÈÉǻȿ»ÍØÍÉľËÎÊÊÖɾ˻ÈÃÒÀÈÆÃÓ×Ë»ÌÌÆÀ
¿É½»ÈÃÀÇÌÍÉÆÅÈɽÀÈÃÄÈ»§»Ä¿»ÈÀ½¥ÃÀ½À¿É¾ÉÌÊÀ
ËÀ½ÉËÉÍ»ÏÀ½Ë»ÆÚ̾ÃÍË»¾À¿ÃÀÄÊËÉÃÂÉÓÀ¿ÓÀĽ
©¿ÀÌÌÀÇ»Ú̾¨ÉŻżÖÍ×ÌÍË»¾À¿ÃÀĽ§»ËÃÎÊÉÆÀ
Ç»ÚÈÀ¿»½ÈÃÇɼȻËÎÁÀÈÃÀÇÊÉ¿ŸÉÈÀÑÅÉÇÇ»ÌÌÉ
½ÖлÐÉËÉÈÀÈÃÄÅ»ÂÈÀÈÈÖÐÎÅË»ÃÈÌÅÃÇÃÌÃÆɽÃÅ»ÇÃ
ÆÙ¿ÀľüÀÆ×ÙÇÃËÈɾÉÈ»ÌÀÆÀÈÃÚÈ»½ÉÌÍÉÅÀ®ÅË»Ã
ÈÖ½ÍÒÁÀÈÔÃÈÌÍ»ËÃÅɽÿÀÍÀĽɽËÀÇÚÊËɽÀ¿À
ÈÃÚÎÅË»ÃÈÌÅÉÄ»ËÇÃÀÄŻ˻ÍÀÆ×ÈÉÄÉÊÀË»ÑÃÃÊËÉÍý
ÌɼÌͽÀÈÈɾÉÈ»ËÉ¿»!
¬É¾Æ»ÌÈÖ Æà ½Ö Ì ÍÀÇ ÒÍÉ ¼À ÍÔ»ÍÀÆ×ÈÉ¾É Ë»Ì
ÌÆÀ¿É½»ÈÃÚ ÊÉ¿ ÊËÃÌÍ»Æ×ÈÖÇ ÇÀÁ¿ÎÈ»ËÉ¿ÈÖÇ ÅÉÈ
§ÉÁÈÉ È»Â½»Í× É¼ÔÃÀ ÑÃÏËÖ ÉÍËÀ
ÇÉÈÍÃËɽ»ÈÈÖÐ ÊÉ¿ÕÀ¿ɽ ÅÃÆÉÇÀÍË»Á
ÊËýÀ¿ÀÈÈÖÐ ½ ÊÉËÚ¿ÉÅ ¿ÉËɾ à ÊËÉÒ ¨É
¿ÀÆÉ ÈÀ ÍÉÆ×ÅÉ ½ ØÍÉÇ ¨» È»Ó ½Â¾ÆÚ¿ ÈÀ
ÇÀÈÀÀ½»ÁÈÉÍÉÒÍɽƻÌÍ×ÌͻƻÉÍÅËÖÍÉÄ
ÉÈ» ÊËÉÏÀÌÌÃÉÈ»Æ×ÈÉ ËÀÓ»ÀÍ ÊËɼÆÀÇÖ
ÉÌÎÔÀÌͽÆÚÚÅÉÇÊÆÀÅÌÈÖÄÊÉ¿ÐÉ¿Å˻½Ã
ÍÃÙÇÀ¾»ÊÉÆÃ̻ŻÁ¿É¾ÉÉÅËξ»ÃË»ÄÉÈ»
¨» ØÍÉÇ ÊÎÍà ÇÉÌÅɽÌÅÉÄ ½Æ»ÌÍà ο»
ÆÉÌ× Â»ËÎÒÃÍ×ÌÚ ÊÉ¿¿ÀËÁÅÉÄ ÇÉÌŽÃÒÀÄ
¿½»Á¿Ö ÊËÉÄ¿Ú ÒÀËÀ ½Ö¼ÉËÈÖÀ ÊËÉÑÀ¿Î
ËÖªÉÉÑÀÈÅÀØÅÌÊÀËÍɽ½Ö¼ÉËÖÇØË»§É
ÌŽÖ
¾Ã¿ÀÊÎÍ»Íɽ§ÉÌÅɽÌÅÉľÉ
ËÉ¿ÌÅÉÄ ¿ÎÇÖ ¾ ÊËÉÓÆà ÊËÉÂË»ÒÈÉ
ÃÒÀÌÍÈÉ»¿»½½ÖÌÉÅÎÙÊÆ»ÈÅοÆÚ¿ËξÃÐ
ËÀ¾ÃÉÈɽ
 ÅÉÈÑÀ ½ÀÌÈÖ È»Ò»Æ Ë»¼ÉÍ»Í× ÊËÉÀÅÍ
‡›ÅÍýÈÖÄ ¾Ë»Á¿»ÈÃȖ ¬ ÊÉÇÉÔ×Ù ØÍɾÉ
ÊËÃÆÉÁÀÈÃÚ ¿ÆÚ ÌÇ»ËÍÏÉÈɽ ªË»½ÃÍÀÆ×
ÌÍ½É §ÉÌÅ½Ö ÊËɽɿÃÍ ØÆÀÅÍËÉÈÈÖÀ ¾ÉÆÉ
Ìɽ»ÈÃÚ ÊÉ Ë»ÂÈÖÇ ½ÉÊËÉÌ»Ç ¾ÉËÉ¿ÌÅÉÄ
ÁÃÂÈà ¸ÍÉ ÌÆÉÁÈ»Ú ÌÃÌÍÀÇ» ÊËÃÈÚÍÃÚ
ËÀÓÀÈÃÄ ÈÉ ÍÉÆ×ÅÉ ¿ÆÚ É˾»Èɽ ½Æ»ÌÍÃ
½À¿×ÍÀÊÀË×̽ÉÃËÀÓÀÈÃÚÉÈûÔÃÔ»ÙÍÃ
ÊÀËÀ¿ÁÃÍÀÆÚÇÃ
› ¿ÆÚ ÇÉÌŽÃÒÀÄ ÎÒ»ÌÍÃÀ ½ ¾ÉÆÉÌɽ»
ÈÃÚÐ È» ‡›ÅÍýÈÉÇ ¾Ë»Á¿»ÈÃÈÀ– ÊËÉÌÍÉ Ã
οɼÈÉ ¬Í»½ÃÍÌÚ ½ÉÊËÉÌ ÊËÀ¿Æ»¾»ÙÍÌÚ
»Æ×ÍÀËÈ»ÍýÈÖÀ ½»ËûÈÍÖ ËÀÓÀ
ÈÃÚÃÅ»Á¿ÖÄÒÀÆɽÀÅÇÉÁÀÍÌ¿À
Æ»Í×½Ö¼ÉË
u£ÍɾþÉÆÉÌɽ»ÈÃÚɼÕÚ½ÆÚ
ÙÍÌÚ ÊμÆÃÒÈÉ u ÌÅ»Â»Æ ÇØË §É
ÌŽ֬¬É¼ÚÈÃȽÃÈÍÀ˽×Ù¾»ÂÀÍÀ
‡ÀÒÀËÈÚÚ §ÉÌŽ»– u £ Ó»ÈÌÖ È»
ËÀ»ÆûÑÃÙÃÇÀÀÍÍÉÆ×ÅÉÍÉÍÊËÉ
ÀÅÍ ÅÉÍÉËÖÄ ÊÉ¿¿ÀËÁ»ÆÉ ÎÌÍÉÄ
ÒýÉÀ ¼ÉÆ×ÓÃÈÌÍ½É ÌÆà ÇÈÀÈÃÚ
¾ÉËÉÁ»È ˻¿ÀÆÃÆÃÌ× ØÍÉ Êɽɿ
ÀÔÀ ˻ ÊÉ¿ÎÇ»Í× Ã ÇÉÁÀÍ ¼ÖÍ×
½ÈÀÌÍà ŻÅÃÀÍÉ ÃÂÇÀÈÀÈÃÚ ÌÆÃ
ÁÀ¼ÉÆ×ÓÃÈÌͽÉÇÉÌŽÃÒÀĽÖÌÅ»
»ÆÃÌ× ÊËÉÍý ÊËÉÀÅÍ ÉÍÊË»½ÆÚ
ÀÍÌÚ½»ËÐýÃÆÃȻŻ˿ÃÈ»Æ×ÈÎÙ
ÊÀËÀË»¼ÉÍÅÎ œÉÆÀÀ ÍÖÌÚÒ ÇÉÌŽÃÒÀÄ
ÌŻһÆà ÊËÃÆÉÁÀÈÃÀ ‡›ÅÍýÈÖÄ ¾Ë»Á¿»
ÈÃȖȻ̽ÉÃÌÇ»ËÍÏÉÈÖ
ªËÉ¿ÉÆÁ»ÀÍË»¼ÉÍÎÃÊÉËͻƇ¨»Ó¾É
ËÉ¿– §ÉÌŽÃÒà ÎÁÀ ÊËýÖÅÆà ÒÍÉ ÇɾÎÍ
ËÀÓ»Í×̽ÉÃÊËɼÆÀÇÖÈÀ½ÖÐÉ¿ÚÿÉÇ»
ªÉ ÇÈÀÈÃÙ ÇØË» §ÉÌÅ½Ö ØÍÉ ÃÈÌÍËÎÇÀÈÍ
È»ËÉ¿ÈÉ¾É ÅÉÈÍËÉÆÚ Ë»¼ÉÍÖ ÉÌÈɽÈÖÐ ¾É
ËÉ¿ÌÅÃÐ ÌÆÎÁ¼ «À¾ÎÆÚËÈÉ ÃÆà ½ËÀÇÚ ÉÍ
½ËÀÇÀÈà À¾É ÃÌÊÉÆ×ÂÎÙÍ Í»ÅÁÀ ¼ÉÆÀÀ ÍÖÌ ÇÉÌŽÃÒÀÄ ªË»½ÃÍÀÆ×ÌÍ½É §ÉÌŽÖ
ÊÉÆÎÒ»ÀÍÉÍÈÃмÉÆ×ÓÀÍÖÌÁ»Æɼ½ÈÀ
¿ÀÆÙ¥»Á¿ÉÀÌÉɼÔÀÈÃÀÉÊËɼÆÀÇÀuØÍÉ
¼ÉÆ×Ó»Ú ÊÉÇÉÔ× ÌÉ ÌÍÉËÉÈÖ ÇÉÌŽÃÒÀÄ
¼Æ»¾É¿»ËÚ »ÅÍýÈÉÌÍà ÅÉÍÉËÖÐ ¾ÉËÉ¿ ÌÍ»
ÈɽÃÍÌÚÒÃÔÀüÀÂÉÊ»ÌÈÀÀ
§ÖνÀËÀÈÖÒÍÉÃÇÊÎÆ×ÌÅ˻½ÃÍÃÙ
»¿»ÈÈÖÄ ÇØËÉÇ §ÉÌÅ½Ö ¬¬É¼ÚÈÃÈÖÇ
¿»ÌÍÀÔÀÈÀÇ»ÆÉÊÉÆÉÁÃÍÀÆ×ÈÖÐËÀÂÎÆ×Í»
ÍɽÃÈ»ÌÁ¿ÀÍÇÈɾÉÊÉÂÃÍýÈÖÐÊÀËÀÇÀÈ
ªÉ¿¾ÉÍɽÃÆ»¬
ÍËÉÆÀÇ ½ÌÀÐ ÊËÀÌÍÎÊÆÀÈÃÄ È» ®ÅË»ÃÈÀ ÌɽÀËÓÀÈÈÖÐ
ŻŽɽËÀÇÚ§»Ä¿»È»Í»ÅýÊÉÌÆÀ¿ÎÙÔÃÄÊÀËÃÉ¿
ÈÀ½ÉÂÇÉÁÈÉ ËÀ»Æ×ÈÉÀ È»ÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÀ ÊËÃÇÃËÀÈÃÀ Ã
½ÉÌÌÍ»ÈɽÆÀÈÃÀ¿É½ÀËÃÚ½ÎÅË»ÃÈÌÅÉÇɼÔÀÌͽÀ!
®¼ÀÁ¿ÀÈ»ÒÍɽÇÀÌÍÉË»ÂÁþ»ÈÃÚÅÉÈÏËÉÈÍ»ÑÃÃ
ÅÒÀÇÎÌÍËÀÇÚÍÌÚÈÀÅÉÍÉËÖÀÈ»ÓÃÅÉÆÆÀ¾ÃÈÀɼÐÉ¿Ã
ÇÉÌÉÌËÀ¿ÉÍÉÒÃÍ×½ÌÀÎÌÃÆÃÚÒÍɼÖÊÉÇÉÒ×ÇÃËÈÉÇÎ
ÊËÉÑÀÌÌÎÈ»®ÅË»ÃÈÀÃÈýÅÉÀÇÌÆÎÒ»ÀÈÀ¿ÉÊÎÌÍÃÍ×
½ÉÂɼÈɽÆÀÈÃÚͻǽÉÀÈÈÖпÀÄÌͽÃÄÈÀÌÎÔÃÐÇ»ÌÌÉ
½ÎپüÀÆ×È»ÌÀÆÀÈÃÚ²ÍɬɽÀÍ ½ËÉÊÖÇɾ¼ÖÌ¿À
Æ»Í×½ØÍÉÄ̽ÚÂÃ!–
©Í½ÀÒ»Ú È» ½ÉÊËÉÌ ¢ŸË»¾ÎÈÅÃÈÉÄ ¾ÀÈÀË»Æ×ÈÖÄ
ÌÀÅËÀÍ»Ë× ¬É½ÀÍ» ½ËÉÊÖ ÉÍÇÀÍÃÆ ÒÍÉ ÉÈ ½ ÊÉÆÈÉÄ
ÇÀËÀÊÉ¿¿ÀËÁý»ÀÍÈÀɼÐÉ¿ÃÇÉÌÍ×ɼÕÀÅÍýÈɾÉË»Ì
ÌÆÀ¿É½»ÈÃÚ ½ÌÀÐ ÊÀËÀÒÃÌÆÀÈÈÖÐ ÊËÀÌÍÎÊÆÀÈÃÄ Ã È»
Ż»ÈÃÚ ½ÃÈɽÈÖÐ ¥ ÈÀÇΠɼ˻ԻÆÃÌ× Ì ÊɿɼÈÖÇÃ
ÊËÉÌ×¼»ÇÃÊÉÌɼÖÍÃÚÇÈ»§»Ä¿»ÈÀÀÔÀ½É½ËÀÇÚÀ¾É
½ÃÂÃÍ» ½ ¥ÃÀ½ ½ ÅÉÈÑÀ ÈÉÚ¼ËÚ u ȻһÆÀ ¿ÀÅ»¼ËÚ ÊËÉ
ÓÆɾɾɿ»©¿È»ÅÉÊÉÌÆɽ»Ç­º¾Æ»È¿»¬É½ÀÍ ½ËÉ
ÊÖÈÀÃÇÀÀÍÊÉÆÈÉÇÉÒÃÄÃÌËÀ¿Ìͽ¿ÆÚÌÊÀÑûÆ×ÈɾÉ
Ë»ÌÌÆÀ¿É½»ÈÃÚÊËÀÌÍÎÊÆÀÈÃÄ
¢»¿»Ò»¬É½ÀÍ» ½ËÉÊÖuÊËɽɿÃÍ×ÇÉÈÃÍÉËÃȾÉ
½ÖÄÅÉÈÍËÉÆׯŽƻÌÍÃÍÉÄÃÆÃÃÈÉÄÌÍË»ÈÖ½¿»È
ÈÉÇÌÆÎÒ»À®ÅË»ÃÈÖË»ÌÌÆÀ¿ÎÙÍØÍÃÊËÀÌÍÎÊÆÀÈÃÚ»
Í»ÅÁÀÌÉ¿ÀÄÌͽɽ»Í×ÊÉÌÍËÉÀÈÃÙÈÀɼÐÉ¿ÃÇÖÐÊË»½É
½ÖÐ Ë»ÇÉÅ ¿ÆÚ É¼ÕÀÅÍýÈÖÐ Ë»ÌÌÆÀ¿É½»ÈÃÄ žÆ»½ÈÉÀ
ÒÍɼÖÊËÀÌÍÎÊÆÀÈÃÚÈ»®ÅË»ÃÈÀ¼ÖÆÃË»ÌÌÆÀ¿É½»ÈÖÃ
¬É½ÀÍ ½ËÉÊֽ˻ÇÅ»Ð̽ÉÀÄÅÉÇÊÀÍÀÈÑÃüοÀÍÌÆÀ
¿ÃÍ×»ØÍÃÇ
ªÉÇ»ÍÀËûƻÇÌ»ÄÍ»¬É½ÀÍ»¯À¿ÀË»ÑÃÃ
„ªË¹ÉǾ£É×Ãǻǔ
ÇÃËغÉؼ
‡ Ÿ£¨›º«©¬¬£º–
§¯¥Ÿ¥¤³¥¼­ž«¯¸
¬¢­Ÿ¥´ª¸²«¯¡¢¨¢ª¥¦
ËÇÏܾÍÜÎËÎÏËÜȽÎÙ
ÇËÊÑÂÍÂÊÓÅÜÉÂÎÏÊËÀË
ËÏÁÂÈÂÊÅܟÎÂÍËÎÎÅÆÎÇËÆ
ÌËÈÅÏÅÔÂÎÇËÆ̽ÍÏÅÅ
ˆ¢ÁÅʽܭËÎÎÅܘͽÆËʽ
®Ï½Í˧ÍÛÇ˿ˤÂȝ«
©ËÎÇ¿Ø
 ÀÀ Ë»¼ÉÍÀ ÊËÃÈÚÆà ÎÒ»ÌÍÃÀ ¿À
ÆÀ¾»Í»Ã¼˻ÈÈÖÐȻɼÔÃÐÌɼ˻ÈÃÚн
ÊÀ˽ÃÒÈÖÐ ÉÍ¿ÀÆÀÈÃÚÐ ½ ÌÀÈÍÚ¼ËÀ ØÍɾÉ
¾É¿» ÒÆÀÈÖ ÇÀÌÍÈÉ¾É ÊÉÆÃÍÃÒÀÌÅÉ¾É ¬É
½ÀÍ» ÅÉÈÍËÉÆ×ÈÉËÀ½ÃÂÃÉÈÈÉÄ ÅÉÇÃÌÌÃÃ
à ½ÖÓÀÌÍÉÚÔÃÐ ËÎÅɽɿÚÔÃÐ É˾»Èɽ
Ê»ËÍÃÃ
›¬¸­©¥›¬› ­¬º
û¿»Ò»ÐÈ»ÊËÀ¿ÌÍÉÚÔÃÄÊÀËÃɿɼɼ
ÈɽÆÀÈÃÃ
ËÉÍ»ÑÃÃÌÉÌÍ»½»ÇÀÌÍÈɾÉÊÉ
ÆÃÍÃÒÀÌÅɾɬɽÀͻ˻ÄÉÈÈɾÉÉÍ¿ÀÆÀÈÃÚ
ɼ ü˻ÈÃà ¿ÀÆÀ¾»Íɽ È» ÅÉÈÏÀËÀÈÑÃÙ
ÉÅËÎÁÈɾÉÉÍ¿ÀÆÀÈÃÚÊ»ËÍÃÃ
¬ ÉÍÒÀÍÈÖÇ ¿ÉÅÆ»¿ÉÇ ½ÖÌÍÎÊÃÆ»
¾Æ»½» ÎÊË»½Ö Ë»ÄÉÈ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅɽÉ
ÌÀÅËÀÍ»Ë× ÊÉÆÃÍÌɽÀÍ» ¦ªÀÍËɽ» ©È»
ÉÍÇÀÍÃÆ» ÒÍÉ Â» ÉÍÒÀÍÈÖÄ ÊÀËÃÉ¿ ½ÌÚ
Ë»¼ÉÍ» Ê»ËÍÃÄÈÉÄ É˾»ÈûÑÃà ¼ÖÆ» È»
ÊË»½ÆÀÈ» È» ½ÖÊÉÆÈÀÈÃÀ ËÀÓÀÈÃÄ :+8
ÌÕÀ¿» Ê»ËÍÃà :8+++ ÅÉÈÏÀËÀÈÑÃà §ž«©
à ÅÉÈÏÀËÀÈÑÃÄ ÉÅËÎÁÈÉ¾É Ã Ë»ÄÉÈÈɾÉ
ÉÍ¿ÀÆÀÈÃÄ žÆ»½ÈÖÇ ÌÉ¿ÀËÁ»ÈÃÀÇ ¿ÀÚ
ÍÀÆ×ÈÉÌÍÃÇÀÌÍÈɾÉÉÍ¿ÀÆÀÈÃÚÌÍ»ÆÃÊÉ¿
¾ÉÍɽŻÃÊËɽÀ¿ÀÈÃÀüÃË»ÍÀÆ×ÈÉÄÅ»Ç
Ê»ÈÃÃÊɽּÉ˻ǿÀÊÎÍ»Íɽ§ÉÌÅɽÌÅÉÄ
¾ÉËÉ¿ÌÅÉÄ¿ÎÇÖ¾ÉÌÉÂÖ½»
 ¿ÉÅÆ»¿À Í»ÅÁÀ ¼ÖÆ» ÉÍɼ˻ÁÀÈ»
ÊÉ¿¿ÀËÁÅ» ÃÍɾɽ ËÀÏÀËÀÈ¿ÎÇ» ½ ¥ËÖ
Çλ½É½˻ÔÀÈÃÀÊÉÆÎÉÌÍËɽ»½ÌÉÌÍ»½
«ÉÌÌÃà ÊÉ¿¿ÀËÁÅ» ÊÉÂÃÑÃà ªËÀÂÿÀÈÍ»
à ªË»½ÃÍÀÆ×Ìͽ» «ÉÌÌÃÄÌÅÉÄ ¯À¿ÀË»ÑÃÃ
½ ÉÍÈÉÓÀÈÃà ÌɼÖÍÃÄ È» پɽÉÌÍÉÅÀ
®ÅË»ÃÈ֝ÐÉ¿ÀɼÌÎÁ¿ÀÈÃÚ¿ÉÅÆ»¿»ÌÀ
ÅËÀÍ»ËÚÊÉÆÃÍÌɽÀÍ»½ÖÌÍÎÊÃÆÌÀÅËÀÍ»Ë×
ÊÀ˽ÃÒÈɾÉÉÍ¿ÀÆÀÈÃڔª¨ÉÌɽ
¬É¾Æ»ÌÈÉ ®ÌÍ»½Î Ê»ËÍÃà ÊÎÈÅÍ
ÊËɽÀ¿ÀÈ» ËÉÍ»ÑÃÚ ÇÀÌÍÈÉ¾É ÊÉ
ÆÃÍÌɽÀÍ»ÌÀÈÍÚ¼ËÚ¾ÊÉÆÃÍÌɽÀÍ
Ë»ÌÌÇÉÍËÀÆ ½ÉÊËÉÌ É ËÉÍ»ÑÃà ÌÉÌÍ»½»
ªÀËÀ¿È»Ò»ÆÉÇË»¼ÉÍÖÅÉÈÏÀËÀÈÑÃÃ
½ ÍÉËÁÀÌͽÀÈÈÉÄ É¼ÌÍ»ÈɽÅÀ ÌÉÌÍÉÚÆÉÌ×
½ËÎÒÀÈÃÀ Ê»ËÍÃÄÈÖÐ ¼ÃÆÀÍɽ ½ÈÉ½× ÊËÃ
ÈÚÍÖÇ ÒÆÀÈ»Ç Ê»ËÍÃà ‡ ¿ÃÈ»Ú «ÉÌÌÃږ
¥ËÉÇÀÍɾɼÖÆýËÎÒÀÈÖ¿ÃÊÆÉÇÖÊɼÀ
¿ÃÍÀÆÚÇ ÌÇÉÍË»ÅÉÈÅÎËÌ» ËÀ»Æ×ÈÖÐ ¿ÀÆ
ÇÀÌÍÈÖÐ Ã ÊÀ˽ÃÒÈÖÐ ÉÍ¿ÀÆÀÈÃÄ ‡¬ÆɽÉ
¿ÀËÁÃÇ ¿ÀÆÉ u ¿ÀÆ»Àǖ §ÉÌÅɽÌÅɾÉ
ËÀ¾ÃÉÈ»Æ×ÈɾÉÉÍ¿ÀÆÀÈÃÚÊ»ËÍÃÇ ¿ÃÈ»Ú
«ÉÌÌÃږ
Ë»ÇÅ»ÐÊɽÀÌÍÅÿÈÚɼÌÎÁ¿»ÆÃÌ×
ÌÆÀ¿ÎÙÔÃÀ ½ÉÊËÉÌÖ É¼ ÃÍɾ»Ð ÎÒ»ÌÍÃÚ
ÇÀÌÍÈÉ¾É ÉÍ¿ÀÆÀÈÃÚ Ê»ËÍÃà ½ üÃË»
ÍÀÆ×ÈÉÄÅ»ÇÊ»ÈÃÃÊɽּÉ˻ǿÀÊÎÍ»Íɽ
§ÉÌÅɽÌÅÉľÉËÉ¿ÌÅÉÄ¿ÎÇÖ¾ÉÌÉÂÖ½»
ÇÀÌÍÈÉ¾É ÊÉÆÃÍÌɽÀÍ» à ½ÖÈÀÌ È» Ë»Ì
ÌÇÉÍËÀÈÃÀ ÅÉÈÏÀËÀÈÑÃÃ ÊËÀ¿ÆÉÁÀÈÃÀ
¿Éü˻Í×½ÌÉÌÍ»½ÇÀÌÍÈɾÉÊÉÆÃÍÌɽÀÍ»
»ÇÀÌÍÃÍÀÆÚ ¾Æ»½Ö ÎÊË»½Ö ÊÉ ½ÉÊËÉÌ»Ç
ÌÉÑûÆ×ÈÉÄÊÉÆÃÍÃÅݜÎÚÈɽ»
¨» ÅÉÈÏÀËÀÈÑÃà ¼ÖÆà ü˻ÈÖ ¿À
ÆÀ¾»ÍÖÈ»ÅÉÈÏÀËÀÈÑÃÙÉÅËÎÁÈɾÉÉÍ¿À
ÆÀÈÃÚÊ»ËÍÃÇ ¿ÃȻګÉÌÌÃږÉÍÅËÖÍÖÇ
¾ÉÆÉÌɽ»ÈÃÀÇ
ÃÙÈÀÃÙÆÀØÍɾɾɿ»¼ÖÆ»ÊËɽÀ
¿ÀÈ»ËÀÉ˾»ÈûÑÃÚÊÀ˽ÃÒÈÖÐÉÍ¿ÀÆÀÈÃÄ
Ë»ÄÉÈ»¬ÆÀ¿ÎÀÍÉÍÇÀÍÃÍ×ÒÍÉÊÉÆÃÍÌɽÀÍ
ÌÉÐË»ÈÃÆ È»Ã¼ÉÆÀÀ Ë»¼ÉÍÉÌÊÉÌɼÈÖÐ Ã
ÉͽÀÍÌͽÀÈÈÖÐ ÒÆÀÈɽ Ê»ËÍÃà ÒÍÉ ¿ÉÆÁ
ÈÉ ÌÊÉÌɼÌͽɽ»Í× »ÅÍýûÑÃà ˻¼ÉÍÖ
ÊÀ˽ÃÒÈÖÐÉÍ¿ÀÆÀÈÃĝÉÍÒÀÍÈÖÄÊÀËÃÉ¿
ÊÉÆÃÍÃÒÀÌÅÃÄ ¬É½ÀÍ Ã ÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÄ
ÅÉÇÃÍÀÍ ÇÀÌÍÈÉ¾É ÉÍ¿ÀÆÀÈÃÚ ÌÍËÀÇÃÆÃÌ×
ɼÀÌÊÀÒÃÍ× ¿ÀÚÍÀÆ×ÈÉÀ ÎÒ»ÌÍÃÀ Ê»ËÍÃÄ
ÑÀ½ Ë»ÄÉÈ» ½É ½ÌÀÐ ÅËÎÊÈÖÐ ÇÀËÉÊËÃÚ
ÍÃÚÐ ÊËɽɿÃÇÖÐ ¾ÉËÉ¿ÌÅÃÇ ÉÅËÎÁÈÖÇ
ÃË»ÄÉÈÈÖÇÉÍ¿ÀÆÀÈÃÚÇÃÊ»ËÍÃ뻼ÉÍ»
½ÀÆ»Ì× ½ ÍÀÌÈÉÇ ÌÉÍËοÈÃÒÀÌͽÀ Ì É˾»
È»Çà ÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÉÄ ½Æ»ÌÍà ¬É½ÀÍÉÇ
¿ÀÊÎÍ»Íɽ ¬É½ÀÍÉÇ ½ÀÍÀË»Èɽ Ë»ÄÉÈ» Ã
ɼÔÀÌͽÀÈÈÖÇÃÉ˾»ÈûÑÃÚÇÃ
›½ÍÉËÃÍÀÍÊ»ËÍÃÄÈÉÄÉ˾»ÈûÑÃÃÈ»
ÊËÚÇÎÙ»½ÃÌÃÍÉÍË»¼ÉÍÖÀÀÒÆÀÈɽ»ÂÈ»
ÒÃÍÉͽÅÆ»¿»Å»Á¿É¾ÉÃÂÈÃиÍɽÌÀÆÚÀÍ
νÀËÀÈÈÉÌÍ× ÒÍÉ Ê»ËÍÃÄÈ»Ú É˾»ÈûÑÃÚ
½ÖÊÉÆÈÃͽÉÂÆÉÁÀÈÈÖÀÈ»ÈÀÀ»¿»ÒÃ
«¬¨¯¥¯¹°®¨° ¥£§²
©«£ª«Ÿª®«©
®ÌÂÓŽÈÅÎÏØÎÅÎÏÂÉØ §°¥®©±³
ʽÌËÉÅʽÛÏÔÏËËÌȽÏÅÏÙÐÎÈÐÀÅ£§²
ÉËÃÊ˽¿½ÊÎËÉ
ŸÆÚ ØÍÉ¾É ÈÀɼÐÉ¿ÃÇÉ É¼Ë»ÍÃÍ×ÌÚ ½ »¼ÉÈÀÈÍÌÅÃÄ ÉÍ¿ÀÆ
ž¥®£¬§¯±Ë»ÄÉȻȻÊÃÌ»Í×ÌÉÉͽÀÍÌͽÎÙÔÀÀ»ڽÆÀÈÃÀÃ
ÊÉÆÎÒÃÍ×»½»ÈÌɽÖÄ ªŸÈ»ÈÀɼÐÉ¿ÃÇÖÄÊÀËÃÉ¿½ËÀÇÀÈÃu
ÇÀÌÚÑ¿½»ÃÆÃÊÉƾɿ»©ÊÆ»ÍýÀ¾ÉÇÉÁÈɼÖÍ×ÌÊÉÅÉÄÈÖÇ
ÒÍÉÈÀÊÉÊ»¿ÀÓ×½ÌÊÃÌÅÿÉÆÁÈÃÅɽ
ªËÃØÍÉÇɼ˻ԻÀǽÈÃÇ»ÈÃÀÒÍÉ»½»ÈÌɽÖÄ ªŸÏÉË
ÇÃËÎÀÍÌÚÆüÉ̇ÈÎÆÀ½ÖÇÖÊÉŻ»ÍÀÆÚÇýɿÖÆüÉÃÌÐÉ¿Ú
ÃÂÌËÀ¿ÈÀÇÀÌÚÒÈɾÉÊÉÍËÀ¼ÆÀÈÃÚ»ÊËÀ¿Ö¿ÎÔÃÀÇÀÌÚÑÖ
 ÌÆÎÒ»À ÀÌÆà ÊÉ ÁÀÆ»ÈÃÙ ÊÉÍËÀ¼ÃÍÀÆÚ ÏÉËÇÃËÎÀÍÌÚ
»½»ÈÌɽÖÄ ªŸ ÊÉ ÌËÀ¿ÈÀË»ÌÒÀÍÈÖÇ ÊÉŻ»ÈÃÚÇ ÊËÉÌÃÇ
Ì ÊÉÈÃÇ»ÈÃÀÇ ÉÍÈÀÌÍÃÌ× Å ÍÉÇÎ ÒÍÉ ÊÉ ½É½˻ÔÀÈÃà ¼Î¿ÀÍ
ÊËÉýÀ¿ÀÈ»ÅÉËËÀÅÍÃËɽŻÊÆ»ÍÀÁ»ªËÃÒÀÇÌÎÇÇ»ÅÉËËÀÅ
ÍÃËɽÅû½»ÈÌɽɾÉÊÆ»ÍÀÁ»ÇÉÁÀͼÖÍ×ÃÂÇÀÈÀȻŻŽÌÍÉ
ËÉÈÎÎÇÀÈ×ÓÀÈÃÚÍ»ÅýÌÍÉËÉÈÎνÀÆÃÒÀÈÃÚ
›½»ÈÌɽÖÄÊÆ»ÍÀÁÅÌÍ»ÍüοÀÍÉÌɼÀÈÈÉ»ÅÍλÆÀÈ¿ÆÚ
ÍÀÐÅÍÉÊÆ»ÈÃËÎÀÍÎÀлÍ×½ÉÍÊÎÌÅþÉËÉ¿»¢»Ò»ÌÍÎÙÊÀËÀ¿
ÊÉÀ¿ÅÉÄÇÉÌŽÃÒû¼Ö½»ÙÍÉÊÆ»ÍÃÍ×ÎÌÆξᥰÃÊÉÊ»¿»
ÙͽÒÃÌÆÉ¿ÉÆÁÈÃÅɽ­É¾¿»Å»Å½ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃÌ¡ÃÆÃÔÈÖÇ
ÅÉ¿ÀÅÌÉÇ ÉÊƻͻ » ¡¥® ¿ÉÆÁÈ» ½ÈÉÌÃÍ×ÌÚ ÀÁÀÇÀÌÚÒÈÉ ¿É
¾ÉÒÃÌÆ»ÇÀÌÚÑ»ÌÆÀ¿ÎÙÔÀ¾É»ÃÌÍÀÅÓÃÇÇÀÌÚÑÀÇ
¡¥°
ž°ˆ£¥¨¥¶ª¥§˜¬¢­Ÿ¸¢µ ¥
«ÏÃÅÈÅÖÊˊÇËÉÉÐʽÈÙÊËÀËÒËÄÜÆÎÏ¿½
¿ÌÍÜÉËÉÎÉØÎÈÂĽ¿ÅÎÅÏÌËÀËÁ½¿
ǽÃÁËÆÇ¿½ÍÏÅͬËÚÏËÉÐÈÛ¾ØÂ
ÌÍÂ˾ͽÄË¿½ÊÅÜÅÄÉÂÊÂÊÅÜοÜĽÊÊØÂÎ
ÚÏËÆÎÑÂÍËÆϽÇÅÊÏÂÍÂÎÐÛÏÈÛÁÂÆ
È»Ò»ÆÀ¾ªË»½ÃÍÀÆ×ÌͽɧÉÌŽÖÊËÃÈÚÆÉËÀÓÀ
ÈÃÀÌÉ¿»Í×¾ÉÌο»ËÌͽÀÈÈÖÀÎÊË»½ÆÚÙÔÃÀÅÉÇÊ»ÈÃÃ
®¥
 ÍÉ ½ËÀÇÚ ½ Ë»ÄÉÈÀ ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É ¿ÀÄÌͽɽ»Æà һÌÍÈ»Ú
©©©‡Ÿ¸¢–þÉÌο»ËÌͽÀÈȻڮ¥
ž®ª‡Ÿ ¢”–ÊË»½É
ÊËÀÀÇÈÃÅÉÇ ÅÉÍÉËÉÄ ÌÍ»ÆÉ žœ® ‡¡ÃÆÃÔÈÃÅ Ë»ÄÉÈ» ¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅɽɖ
žœ® ‡¡ÃÆÃÔÈÃÅ
ÎÎÊË»½ÆÚÀÍ
Ô
ËË»ÄÉÈ» ¬Í»ËÉÀ
Ë ¥ËÙÅɽɖ
Ë
Ë
ÁÃÆÖÇÏÉÈ¿ÉÇþÉÇÅËÈÃÉͽÀÒ»ÀÍ»¼Æ»
¾ÉÎÌÍËÉÄÌͽÉÍÀËËÃÍÉËÃÃþÉÇÅËÈ
ŸÃËÀÅÍÉË žœ® ‡¡ÃÆÃÔÈÃÅ Ë»ÄÉÈ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅɽɖ–
¥ËÙÅɽɖ–
°ÉËÉÓÅÉÊÉ̽ÚÍÃÆ»ÌÏÀËÀ¡¥°ÂÈ»ÒÃÍÀÆ×ÈÎÙÒ»ÌÍ×̽ÉÀÄ
°ÉËÉÓÅÉÊÉ̽ÚÍÃÆ»ÌÏÀËÀ¡¥°ÂÈ»ÒÃÍÀÆ×ÈÎÙÒ»ÌÍ×̽ÉÀÄ
ÁÃÂÈÃÂÈ»ÀͽÌÀÊËɼÆÀÇÖŻžɽÉËÃÍÌÚÃÂÈÎÍËÃ
ÁÃÂÈÃÂÈ»ÀͽÌÀÊËɼÆÀÇÖŻžɽÉËÃÍÌÚÃÂÈÎÍËÃ
u ½¾ÀÈÃÚ ¨ÃÅÉÆ»À½È» ½»ÓÀ
ÊËÀ¿ÊËÃÚÍÃÀ ÊËÃÌÍÎÊÃÆÉ Å Ë»¼ÉÍÀ
Ë»¼ÉÍÀ
½ ȻһÆÀ ØÍÉ¾É ¾É¿» ¬ ÒÀ¾É ½Ö
ȻһÆÃ Ì Å»ÅÃÇà ÊËɼÆÀÇ»ÇÃ
ÌÍÉÆÅÈÎÆÃÌ×!
Ë»ÄÉÈ»
u žœ® ‡¡ÃÆÃÔÈÃÅ Ë»ÄÉÈ»
¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅɽɖ Ú½ÆÚÀÍ
ÌÚ ÊË»½ÉÊËÀ
ÀÇÈÃÅÉÇ ž®ª
ª
‡Ÿ ¢ ”– ÊÉ
½ÌÀǿɾɽÉ˻ǿÉƾ»Ç§ÖÊËÃÈÚÆýÓͻͽÌÀÐÌÉÍËοÈÃ
ÅɽÈÃÅÍÉÈÀ¼ÖÆνÉÆÀÈ
¥ÌÉÁ»ÆÀÈÃÙ½ž®ª‡Ÿ ¢”–ÈÀ½ÀÆ»Ì×ÊËÀÍÀÈÂÃÉÈÈ»Ú
Ë»¼ÉÍ» Ì ÁÃÍÀÆÚÇà ÊÉ Ì¼ÉËΠ»¿ÉÆÁÀÈÈÉÌÍÀÄ ¸ÍÉÍ ½ÉÊËÉÌ
ÉÌÍËÉÊÉÌÍ»½ÆÀȪ˻½ÃÍÀÆ×ÌͽÉǧÉÌŽÖ
u¥»Å»ÚË»¼ÉÍ»½À¿ÀÍÌÚ½ØÍÉÇÈ»ÊË»½ÆÀÈÃÃ!
uÀ¿ÀÍÌÚɾËÉÇÈ»ÚÊËÀÍÀÈÂÃÉÈÈ»ÚË»¼ÉÍ»®È»Ì½ÓÍ»ÍÀ
ÒÀÍÖËÀ ÙËÃÌÍ» ¿ÆÚ ÊÉ¿¾ÉÍɽÅà ¿ÉÅÎÇÀÈÍɽ Ë»ÌÒÀÍɽ ÇÖ
ÊËÃÈÚÆà ÊÉ ÅÉÈÍË»ÅÍÎ ÀÔÀ ¿½ÎÐ ÌÉÍËοÈÃÅɽ ÌÀ ÉÍ¿ÀÆÖ
ÎÒ»ÌͽÎÙͽØÍÉÄË»¼ÉÍÀ
§ÖÐÉ¿ÃÇÊÉŽ»ËÍÃË»Ç˻¿»ÀÇÊËÀ¿ÎÊËÀÁ¿ÀÈÃÚ¬ÎÍ×
½ ÍÉÇ ÒÍÉ ÀÌÆà ÁÃÍÀÆà ÈÀ ÉÊÆ»ÍÚÍ ¿Éƾ u ÊÉÌÆÀ¿ÎÀÍ É¼Ë»
ÔÀÈÃÀ½Ìο«»Â½ÀÓý»ÀǽÊÉ¿ÕÀ¿»ÐÌÊÃÌÅÃÌÈÉÇÀË»ÇÃ
ÔÀÈÃÀ½Ìο«»Â½ÀÓý»ÀǽÊÉ¿ÕÀ¿»ÐÌÊÃÌÅÃÌÈÉÇÀË»
Ž»ËÍÃË Ã ÌÎÇÇ»Çà ¿Éƾɽ ¬ÊÃÌÅà ÌËÖ½»ÙÍ ÅÉÈÀÒÈÉ ÈÉ
ÈÉ Å
È»ÇÊËÃÐÉ¿ÚͧÖ»ÅÆÙÒ»ÀǿɾɽÉËÖÉË»ÌÌËÉÒÅÀÊÆ»ÍÀ
È»ÇÊËÃÐÉ¿ÚͧÖ»ÅÆÙÒ»ÀǿɾɽÉËÖÉË»ÌÌËÉÒÅÀÊÆ»Í
ÁÀÄÇÈɾÃÇÿÀÇÈ»½ÌÍËÀÒοÉƾ˻¼ý»ÀÇÈ»ÈÀÌÅÉÆ×ÅÉ
ÁÀÄÇÈɾÃÇÿÀÇÈ»½ÌÍËÀÒοÉƾ˻¼ý»ÀÇÈ»ÈÀÌÅÉÆ×
ÇÀÌÚÑÀ½¬»Ç»Ú¼ÉÆ×Ó»ÚÌÎÇÇ»¿Éƾ»uÍÖÌËμ
u¬Í»Æ»ÆÃÆÎÒÓÀÌɼÃË»ÀÇÉÌÍ×!
u Ÿ» ÅÉÈÀÒÈÉ  ÚȽ»ËÀ ØÍ» ÑÃÏË» ÌÉÌÍ»½ÆÚÆ» ½
ÏÀ½Ë»ÆÀu½Ç»ËÍÀu½»ÊËÀÆÀu½Ç»Àu
ÏÀ½Ë»ÆÀu½Ç»ËÍÀu½»ÊËÀÆÀu½Ç»Àu
½ ÃÙÈÀ u ½ ÃÙÆÀ u ½ »½¾ÎÌÍÀ u ½ ÌÀÈÍÚ¼
ÌÀÈÍÚ
ËÀ u ¨É Ú ÉÁÿ»Æ» ¼ÉÆ×ÓÀ¾É ÊÉÌÅÉÆ×ÅÎ ½À¿ÀÍ
½À¿ÀÍÌÚ
ÉÒÀÈ×¼ÉÆ×Ó»ÚË»¼ÉÍ»½ØÍÉÇÈ»ÊË»½ÆÀÈÃÃ
½¾ÀÈÃÚ ¨ÃÅÉÆ»À½È» Ë»ÌÌŻ»ƻ ÒÍÉ ½ÇÀÌÍÀ ÌÉ ½ÌÀ
½Ì
Çà ÊË»½»Çà à ÐÉÂÚÄÌͽÉÇ žœ® ‡¡ÃÆÃÔÈÃÅ Ë»ÄÉÈ» ¬Í»Ë
¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅɽɖ ÊÉÆÎÒÃÆÉ ÉÍ ž®ª ‡Ÿ ¢ ”– ¾Ë»ÏÃÅ ËÀÇÉÈÍ» ÊÉ¿ÕÀ¿ɽ È» ¾ ÒÍÉ ÌÉÌÍ»½ÆÚÆÉ ÉÍ ÅÉÆÃÒÀÌͽ»
ÅÉÆÃÒÀÌÍ
ËÀÇÉÈÍÃËÎÀÇÖÐ ÊÉ¿ÕÀ¿ɽ ½ÌÀ¾É ¢Àƛ© œÆ»¾É¿»ËÚ ÎÒ»
ÎÒ
ÌÍÃÙ °ÉËÉÓÅɞ®ª‡Ÿ ¢”–ÊËɽÀÆÅÉÈÅÎËÌÈÎÙÊËÉ
ÌÍÃÙ °ÉËÉÓÅɞ®ª‡Ÿ ¢”–ÊËɽÀÆÅÉÈÅÎËÌÈÎÙÊË
ÑÀ¿ÎËÎÊɽּÉËÎÊÉ¿ËÚ¿ÈÉÄÉ˾»ÈûÑÃêËɾ˻ÇÇ»ÊÉ
ÑÀ¿ÎËÎÊɽּÉËÎÊÉ¿ËÚ¿ÈÉÄÉ˾»ÈûÑÃêËɾ˻ÇÇ»
ËÀÇÉÈÍÎÊÉ¿ÕÀ¿ɽÇÈɾÉŽ»ËÍÃËÈÖÐÁÃÆÖпÉÇɽ¼ÖÆ»
ËÀÇÉÈÍÎÊÉ¿ÕÀ¿ɽÇÈɾÉŽ»ËÍÃËÈÖÐÁÃÆÖпÉÇɽ¼Ö
ÎÌÊÀÓÈÉ»½ÀËÓÀÈ»ÎÁÀ½ÃÙÆÀØÍɾɾɿ»
ÎÌÊÀÓÈÉ»½ÀËÓÀÈ»ÎÁÀ½ÃÙÆÀØÍɾɾɿ»
u ½¾ÀÈÃÚ¨ÃÅÉÆ»À½È»Ë»ÌÌÅ»ÁÃÍÀÉÅÉÆÆÀÅÍýÀ
u ½¾ÀÈÃÚ¨ÃÅÉÆ»À½È»Ë»ÌÌÅ»ÁÃÍÀÉÅÉÆÆÀÅÍýÀ
uÈ»Ò»ÆÀ¾É¿»ÎÈ»ÌË»¼ÉÍ»ÆÉÊÉËÚ¿Å»ÒÀÆÃ
uÈ»Ò»ÆÀ¾É¿»ÎÈ»ÌË»¼ÉÍ»ÆÉÊÉËÚ¿Å»ÒÀÆ
¿ÃÌÊÀÍÒÀËɽ¬ÃÙÈÚÇÖÈ»¼Ë»ÆýÓͻͿ½ÉË
¿ÃÌÊÀÍÒÀËɽ¬ÃÙÈÚÇÖÈ»¼Ë»ÆýÓͻͿ½É
ÈÃÅɽ¾ÉÇÅËÈÌÃÙÆÚu¿½ÉËÈÃÅɽ¾ÉÇÅËÈ
ÈÃÅɽ¾ÉÇÅËÈÌÃÙÆÚu¿½ÉËÈÃÅɽ¾ÉÇÅË
ÌÉÅÍÚ¼ËÚuË»¼ÉÒÃÐÍÀÅÎÔÀ¾ÉËÀÇÉÈÍ»½ÌÀÐÊÚÍÃ
ÌÉÅÍÚ¼ËÚuË»¼ÉÒÃÐÍÀÅÎÔÀ¾ÉËÀÇÉÈÍ»½ÌÀÐÊÚ
ÇÃÅËÉË»ÄÉÈɽ»Í»ÅÁÀ½É¿ÃÍÀÆÀÄÍË»ÅÍÉËÃÌÍɽ
ÇÃÅËÉË»ÄÉÈɽ»Í»ÅÁÀ½É¿ÃÍÀÆÀÄÍË»ÅÍÉËÃÌÍÉ
­»ÅÒÍÉÌÀÄһ̽ȻÓÀÇÅÉÆÆÀÅÍýÀÍËοÃÍÌÚÊÉ
­»ÅÒÍÉÌÀÄһ̽ȻÓÀÇÅÉÆÆÀÅÍýÀÍËοÃÍÌÚÊ
ËÚ¿Å»ÒÀÆ
u¥ÍÉÁÀË»È×ÓÀ½ÖÊÉÆÈÚÆË»¼ÉÍο½ÉË
u¥ÍÉÁÀË»È×ÓÀ½ÖÊÉÆÈÚÆË»¼ÉÍο½É
ÈÃÅɽ˻¼ÉÒÃÐ!ªÉÒÀÇÎÃÐÈÀ¼ÖÆɽÓÍ»ÍÀ!
ÈÃÅɽ˻¼ÉÒÃÐ!ªÉÒÀÇÎÃÐÈÀ¼ÖÆɽÓÍ»ÍÀ
u¸ÍÃË»¼ÉÍÖ½ÖÊÉÆÈÚÆÃÊÉ¿ËÚ¿ÈÖÀÉ˾»ÈûÑÃßÀÆÉ
½ÍÉÇÒÍɇ¡ÃÆÃÔÈÃŖÌÉ¿»½»ÆÌÚÿÆÚÍɾÉÒÍɼÖÎÄÍÃ
ÉÍÊÉ¿ËÚ¿ÒÃÅɽ»½ÓͻͼٿÁÀÍÈÉÄÉ˾»ÈûÑÃýÅÆÙÒÃÍ×
¿½ÉËÈÃÅɽ˻¼ÉÒÃÐÅÉÇÊÆÀÅÌÈÉÄμÉËÅÃÍÀÅÎÔÀ¾ÉËÀÇÉÈÍ»
ÃÍ¿ÃÉÍŻ»Í×ÌÚÉͿɾɽÉËɽÊÉ¿ËÚ¿»ÒÍÉÇÖÃÌ¿ÀÆ»ÆÃ
¬ÉÅÍÚ¼ËÚÎÁÀÇÖÈÀÌÀÇÉͽÀÍÌͽÀÈÈÉÌÍ×»ÌÃÌÍÀÇΡ¥°½
Ë»ÄÉÈÀ¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
u®½»ÌÃÍÀÐÈÃÅ»ÀÌÍ×!
u­ÀÐÈÃÅÎÇÖÊÉÆÎÒÃÆýÆÃÂÃȾÉ;ÉËÉ¿»ÌÀ¾ÉÀ¿Ã
ÈÃÑ¿½»ÊÖÆÀÌÉÌ»¿½»¥»Ç›¢»¿½»ÊɾËÎÂÒÃÅ»ÃÍË»ÅÍÉËÌ
ÊËÃÑÀÊÉǼÉÒÅÉÄÅÉÍÉËÖÇÇÖÊËÉÇÖ½»ÀǽÈÎÍËÃŽ»ËÍ»Æ×
ÈÖÀÊËÉÀ¿Ö
u«»ÌÌÅ»ÁÃÍÀÉÊƻȻÐÈ»¾
uœÙ¿ÁÀÍÈ»¾È»ÐÉ¿ÃÍÌÚ½ÌÍ»¿ÃÃÏÉËÇÃËɽ»ÈÃÚ
¨» ¾ »ÊÆ»ÈÃËɽ»È ËÀÇÉÈÍ ÊÉ¿ÕÀ¿ɽ ©ÍËÀÇÉÈÍÃ
ËÎÀÇ̽ÉÃÇÃÌÃÆ»ÇýÓÍ»ÍÀ¼Î¿ÎÍÇ»ÆÚËÖÊÆÉÍÈÃÅøÍÉ
¿ÀÓÀ½ÆÀÒÀÇÊËýÆÀÅ»Í×ÊÉ¿ËÚ¿ÈÎÙÉ˾»ÈûÑÃÙ
¨»¿ÀÈ׾ýֿÀÆÀÈÈÖÀüٿÁÀͻȻμÉËÅÎÃÌÉ¿ÀË
Á»ÈÃÀ¿½ÉËɽÖÐÍÀËËÃÍÉËÃÄÇּƻ¾ÉÎÌÍËÉÃÇ¿½ÉËÖÎÅÉËÊ
Ã
u›ÇÎÌÉ˽ÖÍÉÁÀÌ»ÇýֽÉÂÃÍÀ!
u¨ÀÍØÍÃÇ»ÈÃÇ»ÀÍÌÚÊÉ¿ËÚ¿È»ÚÉ˾»ÈûÑÃڝÌÉ
ÉͽÀÍÌͽÃÃÌ»ÅÉÈÉ¿»ÍÀÆ×ÌͽÉÇÈÉËÇ»ÍýÖͽÀË¿ÖмÖ
ÍɽÖÐ ÉÍÐɿɽ ­œ© à ÅËÎÊÈɾ»¼»ËÃÍÈÉ¾É ÇÎÌÉË» ¥ž§
ȻɿÈɾÉÁÃÍÀÆÚÈÀÇÀÈÚÆÃÌ×̾ªÉ¥ž§ÈÉËÇ»Íý
ÌÉÌÍ»½ÆÚÀÍ Åμ Ç È» ÒÀÆɽÀÅ» ½ ¾É¿ à ÇÖ ¿ÉÆÁÈÖ
ÎÆÉÁÃÍ×ÌÚ ÌÆà ÇÖ ½Ö½ÉÂÃÇ Ì½ÀËÐ ÈÉËÇ»Íý» ÊËÿÀÍÌÚ
ÊÆ»ÍÃÍ×ÓÍË»Ï
u ¨À Ë»ÌÌÇ»ÍËý»ÀÍÌÚ ½ÉÊËÉÌ Ë»Â¿ÀÆ×ÈÉ¾É Ì¼ÉË»
ÇÎÌÉË»!
u ¥É ÇÈÀ È» ÊËÃÀÇ ÊËÃÐÉ¿ÃÆà ½ÉÆÉÈÍÀËÖ Ã ¬ÉÆÈÀÒ
ÈɾÉËÌÅ» Ì ÊËÀ¿ÆÉÁÀÈÃÀÇ É Ë»Â¿ÀÆ×ÈÉÇ Ì¼ÉËÀ ÊÆ»ÌÍÃÅ» ½
Ë»ÇÅ»ÐØÅÉÆɾÃÒÀÌÅÉÄÊËɾ˻ÇÇÖ¬ÉÆÈÀÒÈɾÉËÌÅɾÉË»ÄÉÈ»
‡ÉÂ×ÇÃÊÆ»ÌÍÃŽɼÉËÉ͖©ÈþÉÍɽÖÊÉÌÍ»½ÃÍ×̽ÉÃÅÉÈ
ÍÀÄÈÀËÖ»¼ÃË»Í×ÃÐÃνÉÂÃÍ׺ɼÀÃÇÃËÎÅ»ÇÇ»–ÊÉ
ÍÉÇÎÒÍÉÅÉÆÃÒÀÌͽÉÇÎÌÉË»½¼ÎÈÅÀË»ÐÎÇÀÈ×ÓÃÍÌڬȻһ
Æ»uÊÆ»ÌÍÃÅ»ÊÉÍÉǽÉÂÇÉÁÈÉÃÌÍÀÅÆÉ
u§ÈɾÉÆÃÁ»ÆɼÊÉÌÍÎÊ»ÀÍÉÍÁÃÍÀÆÀÄ!
uŸ»½ÉÌÈɽÈÉÇȻμÉËÅν¿ÉÇÀ¨»ÊËÃÀÇÒ»ÔÀ½ÌÀ¾É
ÊËÃÐÉ¿ÚÍÊÉÊÀËÀË»ÌÒÀͻǻ¡¥®
u²ÀÇÇɾÎͽ»ÇÊÉÇÉÒ×ÁÃÍÀÆÃ!
u¨»Ç¼ÖÐÉÍÀÆÉÌ×ÒÍɼÖÁÃÍÀÆüÀËÀ¾ÆÃɼÔÀ¿ÉÇɽÉÀ
ÃÇÎÔÀÌͽÉÃÈÀÌÉËÃÆÃÊÉ¿¿ÀËÁý»ÆÃÒÃÌÍÉÍθÍɼÖÆ»¼Ö
̻ǻÚÆÎÒÓ»ÚÊÉÇÉÔםÀ¿×ÊÉÈÉËÇ»Íý»Ç½Æ»ÁÈ»ÚμÉËÅ»
ÊËɽɿÃÍÌÚ˻½ÇÀÌÚÑ
©¼Ë»Ô»Ù ½ÈÃÇ»ÈÃÀ ½ ÊÉ¿ÕÀ¿»Ð ¾¿À ÀÌÍ× ÅÉÈÌ×ÀËÁ
Å» È»ÇÈÉ¾É ÒÃÔÀ ÌÆà ¼Ö ®¥ Ë»ÂËÀÓÃÆà ÉÊÆ»Òý»Í× Ë»
¼ÉÍÎ ÅÉÈÌ×ÀËÁÀÄ ÍÉ ÇÖ È» ØÍà ÑÀÆà ÊÉÍË»ÍÃÆà ¼Ö ÇÀÈ×ÓÀ
ÌËÀ¿ÌͽÒÀÇÈ»ËÀÇÉÈÍ
°ÉÒÀÍÌÚÒÍɼÖÁÃÍÀÆÃÊËÉÚ½ÆÚÆÃÃÈÃÑûÍýÎÎÒ»ÌͽÉ
½»ÆýÁÃÂÈÃË»ÄÉÈ»½Î¼ÉËÅÀÊËÃÐÉ¿ÃÆÃÈ»Ìμ¼ÉÍÈÃÅÃÃ
ÊÉ¿¿ÀËÁý»ÆÃÊÉËÚ¿ÉÅÊËÃÎÒ»ÆÃÅØÍÉÇÎ̽ÉÃпÀÍÀÄ°É
ÒÀÍÌÚÒÍɼֽȻÓÀÇË»ÄÉÈÀ¼ÖÆÉÒÃÌÍÉÅË»ÌýÉÎÙÍÈÉ
¬›¦ ¥¬›¨Ÿ«©›ÏÉÍÉ»½ÍÉË»
¥¤°´¢©«®ª«Ÿ¸
°¬­Ÿ¨¢ª¥¼
©ª« «§Ÿ­¯¥­ª¸©
¡«©«©
¡Â̽ÍϽÉÂÊÏÃÅÈÅÖÊˊ
ÇËÉÉÐʽÈÙÊËÀËÒËÄÜÆÎÏ¿½
žȽÀËÐÎÏÍËÆÎÏ¿½©ËÎÇ¿Ø
ÌÍË¿ËÁÅϾÂÎÌȽÏÊËÂ˾ÐÔÂÊÅÂ
ÌËÇÐÍÎЈ«ÎÊË¿ØÐÌͽ¿ÈÂÊÅÜ
ÉÊËÀËÇ¿½ÍÏÅÍÊØÉÁËÉËɘ
ªËþƻӻÙÍÌÚ ÊËÀ¿ÌÀ¿»ÍÀÆà à ÒÆÀÈÖ ÊË»½
ÆÀÈÃÚ ¼Îо»ÆÍÀËÖ ÊËÀ¿ÌÀ¿»ÍÀÆà à ÒÆÀÈÖ ËÀ½Ã
ÂÃÉÈÈÖÐÅÉÇÃÌÌÃÄ­¬¡¡¥¡¬¥ÊËÀ¿ÌÀ¿»ÍÀÆÃ
ÒÆÀÈÖ ¬É½ÀÍ» §¥Ÿ ÃÈÃÑûÍýÈÖÀ ÌɼÌͽÀÈÈÃÅÃ
ÊÉÇÀÔÀÈÃĽ§¥Ÿ
ªËɾ˻ÇǻɼÎÒÀÈÃÚ½ÅÆÙÒ»ÀͽÌÀ¼ÚÌÆÀ¿ÎÙ
ÔÃÀ ½ÉÊËÉÌÖ ÈÉËÇ»ÍýÈÉÊË»½É½ÉÀ ɼÀÌÊÀÒÀÈÃÀ
ÎÊË»½ÆÀÈÃÚ ÇÈɾÉŽ»ËÍÃËÈÖÇà ¿ÉÇ»Çà ¾ÉÌο»Ë
ÌͽÀÈÈÖÀ ÊËɾ˻ÇÇÖ §ÉÌÅ½Ö ÊÉ¿¾ÉÍɽŻ à ÊËÉ
½À¿ÀÈÃÀɼÔÀ¾ÉÌɼ˻ÈÃÚÌɼÌͽÀÈÈÃÅɽÊÉÇÀÔÀ
ÈÃÄ É¼ÔÀÀ ÃÇÎÔÀÌÍ½É ½ ÇÈɾÉŽ»ËÍÃËÈÉÇ ¿ÉÇÀ
Ìͻȿ»ËÍ Ë»ÌÅËÖÍÃÚ ÃÈÏÉËÇ»ÑÃà ÎÊË»½ÆÀÈÃÚ
ÇÈɾÉŽ»ËÍÃËÈÖÇ ¿ÉÇÉÇ ¿É¾É½ÉËÈÖÀ ÉÍÈÉÓÀÈÃÚ
ÊËÃÎÊË»½ÆÀÈÃÃÇÈɾÉŽ»ËÍÃËÈÖÇ¿ÉÇÉǼÎо»Æ
ÍÀËÌÅÃÄÎÒÀÍÃÈ»ÆɾÉɼÆÉÁÀÈÃÀ½­¬¡¡¬¥Ë»Ì
ÒÀÍ Ã È»ÒÃÌÆÀÈÃÀ ÊÆ»ÍÀÁÀÄ Å»ÊÃÍ»Æ×ÈÖÄ ËÀÇÉÈÍ
ÇÈɾÉŽ»ËÍÃËÈɾɿÉÇ»ÌÍËÎÅÍÎË»É˾»Èɽ½Æ»ÌÍÃ
½§ÉÌŽÀÉ˾»ÈûÑÃڽ»ÃÇÉ¿ÀÄÌͽÃÚÌÉ˾»È»ÇÃ
½Æ»ÌÍÃü˻ÈÃÀÃÉ˾»ÈûÑÃÚ¿ÀÚÍÀÆ×ÈÉÌÍìÉ
½ÀÍ»ÇÈɾÉŽ»ËÍÃËÈɾɿÉÇ»Æ×¾ÉÍÖÃÌμÌÿÃÃ
¬ÆÎÓ»ÍÀÆà ÊÉÆÎÒ»ÙÍ ÅÉÇÊÆÀÅÍ ÃÈÏÉËÇ»ÑÃ
ÉÈÈÖÐÇ»ÍÀËûÆɽÊÉÍÀÇ»ÍÃÅÀɼÎÒÀÈÃÚ
ªÀËÃÉ¿ ɼÎÒÀÈÃÚ ÌÀÈÍÚ¼Ë׿ÀÅ»¼Ë× ¾
¬ËÉÅɼÎÒÀÈÃÚuË»¼ÉÒÃпÈÀĨ»Ò»ÆÉ»ÈÚÍÃÄÌ
¬ÌɼÉÄÃÇÀÍ×Ê»ÌÊÉËÍÆüÉÀ¾ÉÅÉÊÃÙ
¬ÆÎÓ»ÍÀÆÚÇ ÊËÉÓÀ¿ÓÃÇ É¼ÎÒÀÈÃÀ ½Ö¿»
ÙÍÌÚ Î¿ÉÌÍɽÀËÀÈÃÚ É ÊɽÖÓÀÈÃà Ž»ÆÃÏÃÅ»ÑÃÃ
¾ÉÌο»ËÌͽÀÈÈɾÉɼ˻ÂÑ»
¢»ÊÃÌ× È» ɼÎÒÀÈÃÀ ÊËɽɿÃÍÌÚ ÊÉ Ë»¼ÉÒÃÇ
¿ÈÚÇÌ¿É­ÀÆ
GOCKNEGPVGT"MIJOQUTW
›¿ËÀÌ«Ú»ÈÌÅÃÄÊËͿ¿»ÈÃÀœÃÂÈÀÌ
ÑÀÈÍË»
ªËÉÀ¿ÌÍÇÀÍËɇÖÐÃÈɖÊÉÌÆÀ¿ÈÃĽ»¾ÉÈ
àÑÀÈÍË» È»ÆÀ½É ½ÐÉ¿ È» ÍÀËËÃÍÉËÃÙ žÉÌο»Ë
ÌͽÀÈÈɾÉÎÈýÀËÌÃÍÀÍ»ÎÊË»½ÆÀÈÃÚÒÀËÀÂÊË»½ÎÙ
ÊËÉÐÉ¿ÈÎÙ
ÉÍÇÀÍËÉ
„ªË¹ÉǾ£É×Ãǻǔ
ÇÃËغÉؼ
ª«›¢Ÿ¨£¥
ªµ¢©«¨«¡«¢
§­»§«Ÿ«
¯ÂÒÊËÈËÀÅÔÂÎÇÅÆÏÂÒÊÅÇÐɖÏͽÁÅÓÅËÊÊË
ÎϽÈÉÂÎÏËÉ¿ÎÏÍÂÔÎϽÍÕÂÀËÌËÇËÈÂÊÅÜ
ÃÅÏÂÈÂÆʽÕÂÀËͽÆËʽuÀËÎÏÂÌÍÅÅÉÊØÉÅ
ÒȾËÎËÈÙÊØÉ
¢¿ÀÌ× ÌÉÌÍÉÚÆÉÌ× ÀÁÀ¾É¿ÈÉÀ ÇÀËÉÊËÃÚÍÃÀ ÊÉ̽ÚÔÀÈÈÉÀ ŸÈÙ
ÌÍ»ËÓÀ¾É ÊÉÅÉÆÀÈÃÚ  Ê˻¿ÈÃÒÈÉÇ Â»ÆÀ Ìɼ˻ÆÃÌ× ÊËÀ¿ÌÍ»½ÃÍÀÆÃ
¬É½ÀÍ»½ÀÍÀË»ÈɽÃÉ˾»ÈûÑÃÃÃȽ»Æÿɽ
u ©ÌÀÈ× u ÊÉË» ÎËÉÁ»Ú ¿ÉÌÍÃÁÀÈÃÄ Åɾ¿» ÊÉ¿½É¿ÚÍÌÚ ÃÍɾà u
ÌÅ»Â»Æ È»ÓÀÇÎ ÅÉËËÀÌÊÉÈ¿ÀÈÍΠ»ÇÀÌÍÃÍÀÆ× ¾Æ»½Ö ÎÊË»½Ö Ë»ÄÉÈ»
¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É »ÆÀËÃÄ œÎÚÈɽ u  ØÍÉÇ ¾É¿Î ÉÌÀÈ× ½Ö¿»Æ»Ì× ½
§ÉÌŽÀ¼É¾»ÍÉÄÈ»ÌɼÖÍÃÚ½ÒÃÌÆÀÅÉÍÉËÖнּÉËÖ½§ÉÌÅɽÌÅÎÙ
¾ÉËÉ¿ÌÅÎÙ¿ÎÇΧּƻ¾É¿»ËÈÖÈ»ÓÃǽÀÍÀ˻ȻÇÇÈɾÃÀÃÂÈÃÐu
ɼÔÀÌͽÀÈÈÖÀÌɽÀÍÈÃÅÃÈ»ÓÃÌ»ÇÖÀÈ»¿ÀÁÈÖÀÊÉÇÉÔÈÃÅÝÇÀÌÍÀ
ÌÈÃÇÃÇÖËÀÓ»ÀÇÇÈɾÃÀ½ÉÊËÉÌÖ
¥Ÿ¨Ã¢ª
¬Í˾ÈÂɽͽ¿ÊËÁÐÕÊËÀË
ËÏÊËÕÂÊÅÜÌËÁÍËÎÏÇË¿
ÇÎ˾ÎÏ¿ÂÊÊËÉÐ
ÄÁËÍË¿ÙÛÅÐÌËÏ;ÈÂÊÅÂ
ÅÉÅÌÎÅÒ˽ÇÏÅ¿ÊØÒ
¿ÂÖÂÎÏ¿ÌˊÌÍÂÃÊÂÉÐ
½ÇÏнÈÙʽ
®ÊË»½» Ë»ÄÉÈ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅɽÉ
¥ÉÇÃÌÌÃÚ ÊÉ ¿ÀÆ»Ç ÈÀÌɽÀËÓÀÈÈÉÆÀÍ
ÈÃРà »ÔÃÍÀ ÃÐ ÊË»½ Ë»ÄÉÈ» ¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅÉ½É ÌɽÇÀÌÍÈÉ Ì ¢ÀÆÀÈɾ˻¿ÌÅÃÇ
ÉÅËÎÁÈÖÇ ÎÊË»½ÆÀÈÃÀÇ É¼Ë»Âɽ»ÈÃÚ
žœ® ‡¬Æ»½ÚÈÀ– ÂÀÆÀÈɾ˻¿ÌÅÃÇ Ÿ½ÉË
ÑÉÇ Í½ÉËÒÀÌͽ» ¿ÀÍÀÄ Ã ÇÉÆÉ¿ÀÁÃ
Ú½ÆÚÀÍÌÚ ÊÉÌÍÉÚÈÈÖÇ É˾»ÈûÍÉËÉÇ
ÊËÉÏÃÆ»ÅÍÃÒÀÌÅÃÐ ÇÀËÉÊËÃÚÍÃÄ ¿ÆÚ
ÊÉ¿ËÉÌÍÅɽ
ˆ©¸u¤¤¡«­«Ÿ¸¦«ž­¤£¥¤ª¥˜
ÈÉÚ¼ËÚ ½ ½É Ÿ­ŸÃ§ ÌÉ
ÌÍÉÃÍÌÚ 8+++ ÍË»¿ÃÑÃÉÈÈ»Ú ÀÁÀ¾É¿È»Ú
ÊËÉÏÃÆ»ÅÍÃÒÀÌŻڻÅÑÃڇ§Öu»¿É
ËɽÖÄɼ˻ÂÁÃÂÈÖ
¢» ¾É¿Ö ÊËɽÀ¿ÀÈÃÚ ½ »ÅÑÃà ÊËÃ
ÈÚÆà ÎÒ»ÌÍÃÀ ÉÅÉÆÉ ÍÖÌÚÒ ÊÉ¿ËÉÌÍ
ÅɽuÎÒÀÈÃÅɽɼ˻Âɽ»ÍÀÆ×ÈÖÐÎÒËÀÁ
¿ÀÈÃÄ Ë»ÌÊÉÆÉÁÀÈÈÖÐ È» ÍÀËËÃÍÉËÃÃ
Ë»ÄÉÈ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
©ÌÈɽÈÖÀ »¿»Òà ÀÀ ÊËɽÀ¿ÀÈÃÚ u
ÊËÉÊ»¾»È¿» ¿ÉËÉ½É¾É É¼Ë»Â» ÁÃÂÈÃ
ÌËÀ¿Ã ÊÉ¿Ë»ÌÍ»ÙÔÀ¾É ÊÉÅÉÆÀÈÃÚ É¼Õ
À¿ÃÈÀÈÃÀÎÌÃÆÃÄÎÒËÀÁ¿ÀÈÃÄýÀ¿ÉÇÌͽ
ÊÉ ÊËÉÍýɿÀÄÌͽÃÙ Ë»ÌÊËÉÌÍË»ÈÀÈÃÚ
È»ËÅÉÇ»ÈÃûÆÅɾÉÆÃÂǻÿËξÃÐÈÀ
¾»ÍýÈÖÐÚ½ÆÀÈÃĽÇÉÆÉ¿ÀÁÈÉÄÌËÀ¿À
À¿ÀÍÌÚ »ÅÍÃ½È»Ú ÊÉ¿¾ÉÍɽŻ Å
»ÅÑÃà ¥ÉÇ»È¿Ö ÓÅÉÆÎÒ»ÌÍÈÃÑ ¾É
ÍɽÚÍ ËÀÒÀ½Åà ÊÉ ÊËÉÊ»¾»È¿À ¿ÉËÉ
½É¾É ɼ˻» ÁÃÂÈà ½Ã¿ÀÉËÉÆÃÅà ÊÉ
ÊËÉÏÃÆ»ÅÍÃÅÀ ½ËÀ¿ÈÖÐ ÊËýÖÒÀÅ
‡ªËÃÇà ËÀÓÀÈÃÀ ̻ǖ à ͽÉËÒÀÌÅÃÀ
Ë»¼ÉÍÖ ‡›Æ×ÍÀËÈ»Íý» ½ËÀ¿ÈÖÇ ÊËÃ
½ÖÒŻǖ ¬ ÊÉ¿ËÉÌÍÅ»Çà ÊËɽɿÚÍÌÚ
ÃÈÏÉËÇ»ÑÃÉÈÈÉÊËÉ̽ÀÍÃÍÀÆ×ÌÅÃÀ »
ÈÚÍÃÚ ÊÉ ÊËÉÏÃÆ»ÅÍÃÅÀ ÎÊÉÍËÀ¼ÆÀÈÃÚ
ÊÌÃÐÉ»ÅÍýÈÖнÀÔÀÌͽ
©Ë¾»ÈûÍÉËÖ »ÅÑÃà νÀËÀÈÖ ÒÍÉ
ÊËɽÀ¿ÀÈÃÀ ÊɿɼÈÖÐ ÇÀËÉÊËÃÚÍÃÄ
¿»ÀÍ ÊÉ¿ËÉÌÍÅ»Ç ½ÉÂÇÉÁÈÉÌÍ× ½Ö
Ë»ÂÃÍ× Ì½ÉÙ ¾Ë»Á¿»ÈÌÅÎÙ ÊÉÂÃÑÃÙ Ã
ÊÉÇÉÒ× Ì½ÀËÌÍÈÃÅ»Ç ÊËÃɼÔÃÍ×ÌÚ Å
¿ÉËɽÉÇÎɼ˻ÂÎÁÃÂÈÃ
Ÿ¸ž«­¬«¨¥§¨¥ª¥§¥u
«ž¼¤ªª«®¯¹ ­£¡ª¥ª
ÉŻ»ÈÃÚ ÇÀ¿ÃÑÃÈÌÅÉÄ ÊÉÇÉÔÖ ½Ö ÇÉÁÀÍÀ ½Ö¼Ë»Í×
ÊÉÆÃÅÆÃÈÃÅÎ ¢Àƛ© Ì ÑÀÆ×Ù ¼ÀÌÊÆ»ÍÈÉ¾É ÊÉÆÎÒÀÈÃÚ
ÇÀ¿ÃÑÃÈÌÅÉÄÊÉÇÉÔÃ
ÌÆà ½Ö Ú½ÆÚÀÍÀÌ× ÁÃÍÀÆÀÇ ¢ÀÆÀÈɾ˻¿» à Ì
¾ ÊÉ È»ÌÍÉÚÔÀÀ ½ËÀÇÚ ÈÀ ɼ˻ԻÆÃÌ× Â» ÇÀ
¿ÃÑÃÈÌÅÉÄ ÊÉÇÉÔ×Ù ½ ÊÉÆÃÅÆÃÈÃÅÎ ÊÉ ÇÀÌÍÎ ÁÃ
ÍÀÆ×Ìͽ» ÍÉ ½»Ç ÈÀɼÐÉ¿ÃÇÉ ¿É ¿ÀÅ»¼ËÚ ¾
ɼ˻ÍÃÍ×ÌÚ ½ ½Ö¼Ë»ÈÈÎÙ ÊÉÆÃÅÆÃÈÃÅÎ ¢Àƛ© Ì Â»
Ú½ÆÀÈÃÀÇ É ÊËÃÅËÀÊÆÀÈÃà ­ÉÆ×ÅÉ ½ ØÍÉÇ ÌÆÎÒ»À ½Ö
§¯°¨¹ª«
¬­¥Ÿ¥Ÿ§¥
¡¨¼¬°µ¥®¯¥§«Ÿ
¡ËɽÕÊÅÆÌÅÏËÉÂÓ
Ľ¾ËÈÂÈuÅÉØÎÌÂÕÅÉ
Ç¿ÂÏÂÍÅʽÍÊËÉпͽÔÐ
ξËÈÙÊØÉÃÅ¿ËÏÊØÉ
©ØпÂÍÂÊØÔÏËËÊ
ËǽÃÂÏÈÛ¾ÅÉÓÐ
ÌÂÍ¿ÐÛÌËÉËÖÙ
ʽÄʽÔÅÏÇÐÍÎÈÂÔÂÊÅÜ
ŸÃËÀÅÍÉË ­­ ” ¹ËÃÄ ¥ÉÊÀÄÅÃÈ ÊÉ¿˻½ÆÚÚ ¾ÉÌÍÀÄ ÉÍ ÃÇÀ
Èà ¿ÀÊÎÍ»ÍÌÅÉ¾É ÅÉËÊÎÌ» Ë»ÄÉÈ» ÊÉÁÀÆ»Æ ÃÇ Â¿ÉËɽ×Ú Ã ½ÈÃÇ»ÈÃÚ
¼ÆÃÂÅÃÐ
ÀÒÀËÊËÉ¿ÉÆÁÃÆÌÚÅÉÈÑÀËÍÈÉÄÊËɾ˻ÇÇÉĽÅÉÍÉËÉÄÊËÃÈÚÆÃ
ÎÒ»ÌÍÃÀÂÀÆÀÈɾ˻¿ÌÅÃÀÃÇÉÌÅɽÌÅÃÀ»ËÍÃÌÍÖ
¬ÏÉÍÉ»½ÍÉË»
¥©¨©›
ÃÈÌÊÀÅÍÉË¥Ÿ¨Ã¢ªË»ÄÉÈ»
¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
©¯£±£›¦·¨©
 ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃ Ì ¯À¿ÀË»Æ×ÈÖÇ Â»ÅÉÈÉÇ ÉÍ
¾ ”¯¢ ‡©¼ ɼÚ»ÍÀÆ×ÈÉÇ ÇÀ¿ÃÑÃÈ
ÌÅÉÇ ÌÍË»Ðɽ»ÈÃà ½ «ÉÌÌÃÄÌÅÉÄ ¯À¿ÀË»ÑÃÖ ÊËÃÅ»
ÂÉÇ §ÃÈÃÌÍÀËÌͽ» ¿˻½ÉÉÐË»ÈÀÈÃÚ Ã ÌÉÑûÆ×ÈɾÉ
˻½ÃÍÃÚ«¯É;”ȇ©¼ÎͽÀËÁ¿ÀÈÃÃ
ªÉËÚ¿Å»½Ö¼ÉË»¾Ë»Á¿»ÈÃÈÉÇÇÀ¿ÃÑÃÈÌÅÉÄÉ˾»Èû
ÑÃÃÊËÃÉŻ»ÈÃÃÀÇÎÇÀ¿ÃÑÃÈÌÅÉÄÊÉÇÉÔý˻ÇÅ»Ð
ÊËɾ˻ÇÇÖ ¾ÉÌο»ËÌͽÀÈÈÖÐ ¾»Ë»ÈÍÃÄ ¼ÀÌÊÆ»ÍÈɾÉ
œÎÚÈɽ ÉÍ ÃÇÀÈà ¾Æ»½Ö ÎÊË»½Ö ¦Ù¿ÇÃÆÖ ªÀÍËɽÉÄ ÍÀÊÆÉ ÊÉ
¿˻½ÃƽÀÍÀË»ÈɽýÖË»ÂÃÆÈ»¿ÀÁ¿ÎÒÍÉÎÒ»ÌÍÈÃÅÃÊ˻¿ÈÃÅ»ÀÔÀ
ÈÀË»ÂÌɼÀËÎÍÌÚ½ØÍÉÇ»ÆÀ
¥Ÿ¨Ã¢ª Ë»ÄÉÈ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅɽÉ
ÊËþƻӻÀͽ»ÌÊËÃÈÚÍ×ÎÒ»ÌÍÃÀ½ÊËÉ
ÏÃÆ»ÅÍÃÒÀÌÅÉÄ»ÅÑÃǧÖu»¿ÉËÉ
½ÖÄɼ˻ÂÁÃÂÈÖ
ªËɾ˻ÇÇ»ÊËɽÀ¿ÀÈÃÚ»ÅÑÃÃ
u ̼ÉË ÎÒ»ÌÍÈÃÅɽ Ã
¾ÉÌÍÀÄ ¢È»ÅÉÇÌÍ½É Ì ½ÖÌÍ»½ÅÉÄ Í½ÉË
ÒÀÌÅÃÐ Ë»¼ÉÍ ‡›Æ×ÍÀËÈ»Íý» ½ËÀ¿ÈÖÇ
ÊËýÖÒŻǖ
uÃÈÍÀË»ÅÍýȻÚÒ»ÌÍ×
½ÖÌÍÎÊÆÀÈÃÀÅÉǻȿÌÊËÀ¿ÌÍ»½ÆÀÈÃÀÇ
ËÀÒÀ½ÉÅ Ã ÊËÀÂÀÈÍ»ÑÃÀÄ ½Ã¿ÀÉËÉÆÃÅɽ
‡ªËÃÇÃËÀÓÀÈÃÀ̻ǖ
u ÊÉ¿½À¿ÀÈÃÀ ÃÍɾɽ
È»¾Ë»Á¿ÀÈÃÀÊɼÀ¿ÃÍÀÆÀÄ
¨É ÀÌÆà ½Ö »¼ÖÆà ÊËýÃÍ×
̽ÉÙ ÅÉÓÅÎ ÃÆà Ìɼ»ÅÎ ÊËÉÍý
¼ÀÓÀÈÌͽ» ½ ÊÉÇÉÔà ¼Î¿ÀÍ ÉÍÅ»
»ÈÉ À¿× Ì È»ÌÍÎÊÆÀÈÃÀÇ ½ÀÌÈÖ
ÁýÉÍÈÖÐ ½Ö½ÉÂÃÆà Ȼ ¿»Òà ¾¿À
ÉÈà ̽ɼɿÈÉ ¾ÎÆÚÆà ɼԻÆÃÌ× Ì ÌÉ
ÌÀ¿ÌÅÃÇà ÅÉÓÅ»Çà Ìɼ»Å»Çà à ÊËÃ
ÈÃÇ»ÆÃÎÒ»ÌÍÃÀ½‡Ë»Â¼ÉËŻЖÌÇÀÌÍ
ÈÖÇà ‡ÁÃÍÀÆÚÇÖ  ÃÍɾÀ ÁýÉÍÈÉÀ
ÅÉÍÉËÉÀ ÒÀËÀ ŻÅÉÀÍÉ ½ËÀÇÚ ½É½˻
Ô»ÀÍÌÚ ½ ¾ÉËÉ¿ ÊÉÅÎÌ»ÈÈÉÀ ÌÍ»ÈɽÃÍ
ÌÚ½ÚÆÖÇÌÊÆÉÐÃÇ»ÊÊÀÍÃÍÉÇýÀ¿ÀÍ
ÌÀ¼Ú ÈÀÀÌÍÀÌͽÀÈÈÉ › ½ ½ÀÍÀËÃÈ»ËÈÉÄ
ÅÆÃÈÃÅÀ ½Ë»Ò ÎÌÆÖÓ»½ ‡¨À ÊËýÃÍ
ÊËÉÍý ¼ÀÓÀÈÌͽ»– u ÉÍÅ»ÂÖ½»ÀÍÌÚ
¿»ÁÀ½ÖÌÆÎÓ»Í×ÃÌÍÉËÃÙÊËÃÅÆÙÒý
ÓÎÙÌÚÌÈÃÇ
 Í»ÅÉÄ ÌÃÍλÑÃà ½Æ»¿ÀÆÀÑ ÈÀ
ÊËýÃÍɾÉÁýÉÍÈɾÉÊÉ¿½À˾»ÀÍÉÊ»Ì
ÈÉÌÍà ÈÀ ÍÉÆ×ÅÉ ÌÀ¼Ú à ÉÅËÎÁ»ÙÔÃÐ
ÈÉýÀÌ×ÉÅËξ­»ÅÊËÃÎÌÍ»ÈɽÆÀÈÃÃ
Ż˻ÈÍÃÈ» ÊÉ ¼ÀÓÀÈÌͽΠɾ˻ÈÃÒÀÈÃÚ
È»ÅÆ»¿Ö½»ÙÍÌÚ È» ½ÀÌ× Ë»ÄÉÈ ÌËÉÅÉÇ
È» ÇÀÌÚÑ» ¸ÍÉ ÂÈ»ÒÃÍ ÒÍÉ ½½É¿ÃÍÌÚ
»ÊËÀÍ È» ÊÀËÀ½ÉÂÅÎ ÊÀËÀÇÀÔÀÈÃÀ
ÁýÉÍÈÖÐ Ã ÃÐ ÊËÉ¿»ÁÎ ÉÍÇÀÈÚÙÍÌÚ
½ÌÀÇ»ÌÌɽÖÀÇÀËÉÊËÃÚÍÃÚÌÎÒ»ÌÍÃÀÇ
ÁýÉÍÈÖÐ
Ö ¿ÉÆÁÈÖ ÒÀÍÅÉ ÊÉÇÈÃÍ× ÒÍÉ
ËÀ¾ÃÌÍË»ÑÃÚ Ã ½»ÅÑÃÈ»ÑÃÚ ÁýÉÍ
ÈÖÐ u ɼÚ»ÍÀÆ×È»Ú ÀÁÀ¾É¿È»Ú ÊËÉÑÀ
¿ÎË»¿»ÁÀ¿ÆÚÍÀÐÊÃÍÉÇÑÀ½ÅÉÍÉËÖÀ
ÈÀ½ÖÐÉ¿ÚÍÈ»ÎÆÃÑÎ¥ËÉÇÀÍɾÉÈÎÁ
ÈÉ ÊÉÇÈÃÍ× ÒÍÉ Í»ÅÉÀ ½ÃËÎÌÈÉÀ »¼É
ÆÀ½»ÈÃÀ ŻŠ¼ÀÓÀÈÌÍ½É ÈÀ ÆÀÒÃÍÌÚ Ã
ÊËà ÁÃÂÈà ÈÀ ¿Ã»¾ÈÉÌÍÃËÎÀÍÌÚ ­»ÅÃÇ
ɼ˻ÂÉÇ ÊÀËÀ¿ ½»Çà ÌÍÉÃÍ ½Ö¼ÉË u
ÊËýý»Í×ÁýÉÍÈÉÀüÖÍ×ÌÊÉÅÉÄÈÖÇ
ÃÆÃÊÉ¿½À˾»Í×ÉÊ»ÌÈÉÌÍÃÌÀ¼ÚÃÉÅËÎ
Á»ÙÔÃÐ
©ÍÌÎÍÌͽÃÀ ËÀ¾ÃÌÍË»ÑÃà ÁýÉÍ
ÈɾÉÃÉÍÅ»ÂÉͽ»ÅÑÃÈ»ÑÃÃÊËÉÍý¼À
ÓÀÈÌͽ»ÊÉ¿ÆÀÁÃÍȻŻ»ÈÃÙÊÉÌÍ
¥É›ª§ÉÌŽֽ˻ÂÇÀËÀÍÖÌËμ
£ÈÏÉËÇ»ÑÃÙ É Ë»¼ÉÍÀ ÊËýýÉÒ
ÈÖÐ ÊÎÈÅÍɽ ÇÉÁÈÉ ÎÍÉÒÈÃÍ× ÊÉ ÍÀÆ
ÌÇÉÁÀÍÀ ÊÉÆÎÒÃÍ× ÇÀ¿ÃÑÃÈÌÅÎÙ ÊÉÇÉÔ× ÊÉ ÊÉÆÃÌÎ
©§¬½ÊÉÆÈÉÇɼÕÀÇÀ½ØÍÉÄÊÉÆÃÅÆÃÈÃÅÀ
ªËà ÊÉ¿»ÒÀ »ڽÆÀÈÃÚ ¾Ë»Á¿»ÈÃÈ ÊËÀ¿ÕÚ½ÆÚÀÍ
ÌÆÀ¿ÎÙÔÃÀ¿ÉÅÎÇÀÈÍÖ
ª»ÌÊÉËÍ ¾Ë»Á¿»ÈÃÈ» «ÉÌÌÃÄÌÅÉÄ ¯À¿ÀË»ÑÃÃ
ÃÆà ½ËÀÇÀÈÈÉÀ οÉÌÍɽÀËÀÈÃÀ ÆÃÒÈÉÌÍà ¾Ë»Á¿»ÈÃ
È» «ÉÌÌÃÄÌÅÉÄ ¯À¿ÀË»ÑÃà ½Ö¿»½»ÀÇÉÀ È» ÊÀËÃÉ¿
ÉÏÉËÇÆÀÈÃÚÊ»ÌÊÉËÍ»
ªÉÆÃÌɼÚ»ÍÀÆ×ÈɾÉÇÀ¿ÃÑÃÈÌÅɾÉÌÍË»Ðɽ»
ÈÃÚ
ŸÆÚ ÃÌÅÆÙÒÀÈÃÚ ÌÆÎÒ»À½ ÊɽÍÉËÈÉÄ ÊÉ¿»
Òà »ڽÆÀÈÃÚ É ÊËÃÅËÀÊÆÀÈÃà Š½Ö¼Ë»ÈÈÉÄ ÊÉ
ÆÃÅÆÃÈÃÅÀ ¢Àƛ© ½»Ç ÈÀɼÐÉ¿ÃÇÉ ÊɽÉÈÃÍ× ½
£ÈÏÉËÇ»ÑÃÉÈÈÉÅÉÈÌÎÆ×Í»ÍýÈÖÄ ÊÎÈÅÍ ›± žœ®¢
‡žª ” Ÿ¢§– ÊÉ ÍÀÆ ½ Ë»¼ÉÒÃÀ
¿ÈÃÌ¿É
„ªË¹ÉǾ£É×Ãǻǔ
ÇÃËغÉؼ
«±¥³¥¨¹ª«
« ³ ¨£ ¾”
©Â»ÈÀÌÀÈÃÃÈ»ŸÉÌÅÎÊÉÒÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙ
ÅɽÉ
ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃ̪ÉÆÉÁÀÈÃÀÇɟÉÌÅÀÊÉÒÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËÎ
¾»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɽÑÀÆÚÐÊɽÖÓÀÈÃÚÃÈÏÉËÇÃËɽ»ÈÈÉÌÍÃÁÃÍÀÆÀÄ
ÊËÃÂÈ»ÈÃÚ Â»ÌÆξ ÊÀËÀ¿ È»ÌÀÆÀÈÃÀÇ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅɽÉÊÉÉÔËÀÈÃÚÆÃÒÈÉÄ¿ÀÚÍÀÆ×ÈÉÌÍÃÈ»ÊË»½ÆÀÈÈÉÄÈ»¼Æ»¾ÉÊÉ
ÆÎÒÃÀ à ÊËÉѽÀÍ»ÈÃÀ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» Ì ÎÒÀÍÉÇ ÊËÀ¿ÆÉÁÀÈÃÄ
ÎÒËÀÁ¿ÀÈÃÄÊËÀ¿ÊËÃÚÍÃÄɼÔÀÌͽÀÈÈÖÐÉ˾»ÈûÑÃÄÈ»ÐÉ¿ÚÔÃÐÌÚÈ»
ÍÀËËÃÍÉËÃÃÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɬɽÀÍ¿ÀÊÎÍ»Íɽ
ËÀÓÃÆ
¢»ÈÀÌÍÃÈ»ŸÉÌÅÎÊÉÒÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
ÏÉÍɾ˻ÏÃÃÌÆÀ¿ÎÙÔÃÐŻȿÿ»Íɽ
¥ÃÒ»Êɽ»ÆÀÈÍÃȧÃлÄÆɽÃÒuÎÒ»ÌÍÈÃŝ©
«ÉÁÅɽ»­»Ç»Ë» ½¾ÀÈ×À½È»u¿ÃËÀÅÍÉË©©©‡›ÆÆÀ¾Ëɖ
¨ÀÌÍÀËɽ» ¨ÃÈ» £½»ÈɽȻ u ÌÉÑûÆ×ÈÖÄ ÊÀ¿»¾É¾ ž¥® §ÉÌŽÖ
¬ÉÑûÆ×ÈÉËÀ»¼ÃÆÃÍ»ÑÃÉÈÈÖÄ ÑÀÈÍË ¿ÆÚ ÈÀÌɽÀËÓÀÈÈÉÆÀÍÈÃÐ ‡¥ËÙ
Åɽɖ
¥»ÂÙÆÃȟÇÃÍËÃĝ»¿ÃÇɽÃÒu»½À¿ÎÙÔÃÄÉÍ¿ÀÆÉÇÊÉË»¼ÉÍÀÌ
ɼÔÀÌͽÀÈÈÖÇà É˾»ÈûÑÃÚÇà à ¬§£ žœ¥® §ÉÌÅ½Ö ‡­½ÉËÒÀÌÅÃÄ ÆÃ
ÑÀĖ
¨ÃÅÎÆ×ÓÃÈ ›ÆÀÅÌ»È¿Ë ¨ÃÅÉÆ»À½ÃÒ u ÊËÀ¿ÌÀ¿»ÍÀÆ× ¬É½ÀÍ» ÊÎÈÅÍ»
ÉÐË»ÈÖɼÔÀÌͽÀÈÈɾÉÊÉËÚ¿Å»”Ë»ÄÉÈ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
§»ÅÌÃÇÒÀÈÅɛÆÀÅÌÀÄ£½»ÈɽÃÒu¾ÀÈÀË»Æ×ÈÖÄ¿ÃËÀÅÍÉË©©©‡­ÉË
¾É½ÖÄÑÀÈ͡¥ËÙÅɽÌÅ»ÚØÌͻŻ¿»–
ªËɽÀÌÍà ÍÉËÁÀÌͽÀÈÈÉÀ ÉÍÅËÖÍÃÀ ØÅÌÊÉÂÃÑÃà ŸÉÌÅà ÊÉÒÀÍ»
¾
©ÊμÆÃÅɽ»Í×È»ÌÍÉÚÔÀÀËÀÓÀÈÃÀ½¾»ÂÀÍÀ‡¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɖÃ
Ë»ÂÇÀÌÍÃÍ×È»ÉÏÃÑûÆ×ÈÉÇÌ»ÄÍÀÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙ
ÅɽÉ
¥ÉÈÍËÉÆ× È»¿ ½ÖÊÉÆÈÀÈÃÀÇ È»ÌÍÉÚÔÀ¾É ËÀÓÀÈÃÚ ½ÉÂÆÉÁÃÍ× È»
¾Æ»½ÎÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɬο»Æ×ÑÀ½Î£
žÆ»½»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɣ¬®¢Ÿ›¦·± ›
« ³ ¨£ ¾”
© Ë»ÌÌÇÉÍËÀÈÃà ǻÍÀËûÆɽ ɼÉÌÈɽ»ÈÃÚ ÊËÉÀÅÍɽ ÇÀÁÀ½»ÈÃÚ
Ž»ËÍ»Æɽ˻ÄÉÈ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
 ÌÉÉͽÀÍÌͽÃà ÌÉ ÌÍ ¢»ÅÉÈ» ¾ÉËÉ¿» §ÉÌÅ½Ö ÉÍ ¾
” ½ ËÀ¿ ÉÍ ¾ ‡©¼ É˾»ÈûÑÃà ÇÀÌÍÈÉ¾É Ì»ÇÉÎÊË»½
ÆÀÈÃÚ½¾ÉËÉ¿À§ÉÌŽÀ–ÌÍ®ÌÍ»½»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅɽÉÉÍÇ»ËÍ»¾”ÒÌÍ¢»ÅÉÈ»¾ÉËÉ¿»§ÉÌŽÖ
ÉÍ ¾ ” ‡žË»¿ÉÌÍËÉÃÍÀÆ×ÈÖÄ ÅÉ¿ÀÅÌ ¾ÉËÉ¿» §ÉÌŽ֖ Ã
È» ÉÌÈɽ»ÈÃà ɼ˻ÔÀÈÃÚ ¾Æ»½Ö ÎÊË»½Ö Ë»ÄÉÈ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É ÉÍ
¾ ” ¬É½ÀÍ ¿ÀÊÎÍ»Íɽ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ»
¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉËÀÓÃÆ
ªËÃÈÚÍ×Å̽À¿ÀÈÃÙÃÈÏÉËÇ»ÑÃÙÉÊËÉÀÅÍÀÇÀÁÀ½»ÈÃÚŽ»Ëͻƻ
Ë»ÄÉÈ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉɾ˻ÈÃÒÀÈÈɾɬÉÆÈÀÒÈÉÄ»ÆÆÀÀĬͻËÉÅËÙ
ÅɽÌÅÃÇÊËÉÀ¿ÉÇÊËÉÀ¿Éǔª»ÈÏÃÆɽÌÅÃÇÊËÉÌÊÀÅÍÉÇ
ªÉ¿¾ÉÍɽÃÍ×ÃÈ»ÊË»½ÃÍ×½ÎÊË»½ÎË»ÄÉÈ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɾÉËÉ¿»
§ÉÌŽֽÉÅËÎÁÈÎÙÅÉÇÃÌÌÃÙÊɽÉÊËÉ̻Ǿ˻¿ÉÌÍËÉÃÍÀÆ×Ìͽ»ÂÀÇ
ÆÀÊÉÆ×Âɽ»ÈÃÚûÌÍËÉÄÅÃÊËê˻½ÃÍÀÆ×ÌͽÀ§ÉÌŽֽ¢ÀÆÀÈɾ˻¿
ÌÅÉÇ »¿ÇÃÈÃÌÍË»ÍýÈÉÇ ÉÅËξÀ ¾ÉËÉ¿» §ÉÌÅ½Ö ÊÃÌ×ÇÉ É¼ ÉÍÌÎÍÌͽÃÃ
»ÇÀÒ»ÈÃÄ Ã ÊËÀ¿ÆÉÁÀÈÃÄ ÊÉ ÊËÉÀÅÍÎ ÇÀÁÀ½»ÈÃÚ Å½»Ëͻƻ Ë»ÄÉÈ»
¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É É¾Ë»ÈÃÒÀÈÈÉ¾É ¬ÉÆÈÀÒÈÉÄ »ÆÆÀÀÄ ¬Í»ËÉÅËÙÅɽÌÅÃÇ
ÊËÉÀ¿ÉÇÊËÉÀ¿Éǔª»ÈÏÃÆɽÌÅÃÇÊËÉÌÊÀÅÍÉÇ
©ÊμÆÃÅɽ»Í× È»ÌÍÉÚÔÀÀ ËÀÓÀÈÃÀ ½ ¾»ÂÀÍÀ ‡¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅɽɖ
à ˻ÂÇÀÌÍÃÍ× È» ÉÏÃÑûÆ×ÈÉÇ Ì»ÄÍÀ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅɽÉ
¥ÉÈÍËÉÆ× È»¿ ½ÖÊÉÆÈÀÈÃÀÇ È»ÌÍÉÚÔÀ¾É ËÀÓÀÈÃÚ ½ÉÂÆÉÁÃÍ× È»
¾Æ»½ÎÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɬο»Æ×ÑÀ½Î£
žÆ»½»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɣ¬®¢Ÿ›¦·± ›
« ³ ¨£ ¾”
©ÊËÉÀÅÍÀËÀÓÀÈÃڬɽÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»
ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É ‡© ¼Ù¿ÁÀÍÀ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É È»
¾É¿ÃÊÆ»ÈɽÖÄÊÀËÃɿþ¾–
ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃ̜ٿÁÀÍÈÖÇÅÉ¿ÀÅÌÉÇ«ÉÌÌÃÄÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃïÀ
¿ÀË»Æ×ÈÖÇ»ÅÉÈÉÇÉÍÉÅÍÚ¼ËÚ¾”¯¢‡©¼É¼ÔÃÐÊËÃÈÑÃÊ»Ð
É˾»ÈûÑÃÃÇÀÌÍÈɾÉÌ»ÇÉÎÊË»½ÆÀÈÃÚ½«ÉÌÌÃÄÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃÖ¢»
ÅÉÈÉǾÉËÉ¿»§ÉÌŽÖÉÍÈÉÚ¼ËÚ¾”‡©¼É˾»ÈûÑÃÃÇÀÌÍÈÉ
¾ÉÌ»ÇÉÎÊË»½ÆÀÈÃÚ½¾ÉËÉ¿À§ÉÌŽÀ–ÊËÉÀÅÍÉÇ»ÅÉÈ»¾ÉËÉ¿»§ÉÌŽÖ
‡©¼Ù¿ÁÀÍÀ¾ÉËÉ¿»§ÉÌŽÖÈ»¾ÃÊÆ»ÈɽÖÄÊÀËÃÉ¿Ã
¾¾–®ÌÍ»½ÉÇÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÉÍÇ»ËÍ»¾
”ªÉÆÉÁÀÈÃÀÇɼٿÁÀÍÈÉÇÊËÉÑÀÌÌÀ½ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉÇÉÅËξÀ
¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÉ;”§©¬¥
½ËÀ¿»ÅÑÃÃÉÍ
¾”¬É½ÀÍ¿ÀÊÎÍ»ÍɽËÀÓÃÆ
©¿É¼ËÃÍ× ½ ÊÀ˽ÉÇ ÒÍÀÈÃà ÊËÉÀÅÍ ËÀÓÀÈÃÚ ¬É½ÀÍ» ¿ÀÊÎÍ»Íɽ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɇ©¼Ù¿ÁÀÍÀÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉ
ÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈ»¾ÃÊÆ»ÈɽÖÄÊÀËÃɿþ¾–
ÊËÃÆÉÁÀÈÃÀÅÈ»ÌÍÉÚÔÀÇÎËÀÓÀÈÃÙ
©¿É¼ËÃÍ×ÉÌÈɽÈÖÀÈ»ÊË»½ÆÀÈÃÚ¼Ù¿ÁÀÍÈÉÄÊÉÆÃÍÃÅÃÇÎÈÃÑÃ
Ê»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈ»¾ÃÊÆ»ÈɽÖÄÊÀËÃÉ¿Ã
¾¾
ÊËÃÆÉÁÀÈÃÀÅÈ»ÌÍÉÚÔÀÇÎËÀÓÀÈÃÙ
ªËÃÈÚÍ×Å̽À¿ÀÈÃÙªËɾÈÉÂÌÉÑûÆ×ÈÉØÅÉÈÉÇÃÒÀÌÅɾÉ˻½Ã
ÍÃÚÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈ»¾ÃÊÆ»ÈɽÖÄÊÀËÃ
ɿþ¾
ÊËÃÆÉÁÀÈÃÀÅÈ»ÌÍÉÚÔÀÇÎËÀÓÀÈÃÙ
©ÊμÆÃÅɽ»Í×È»ÌÍÉÚÔÀÀËÀÓÀÈÃÀ½¾»ÂÀÍÀ‡¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɖÃ
Ë»ÂÇÀÌÍÃÍ×È»ÉÏÃÑûÆ×ÈÉÇÌ»ÄÍÀÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»
ÖÈÀÌÍÃÊËÉÀÅÍËÀÓÀÈÃڬɽÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËÎ
¾»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɇ©¼Ù¿ÁÀÍÀÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
È»¾ÃÊÆ»ÈɽÖÄÊÀËÃɿþ¾–È»ÊμÆÃÒÈÖÀÌÆÎÓ»ÈÃÚ
¿ÆÚɼÌÎÁ¿ÀÈÃÚÌÁÃÍÀÆÚÇÃÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
¨»ÊË»½ÃÍ× ÊËÉÀÅÍ ËÀÓÀÈÃÚ ¬É½ÀÍ» ¿ÀÊÎÍ»Íɽ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉ
ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É ‡© ¼Ù¿ÁÀÍÀ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅɽÉÈ»¾ÃÊÆ»ÈɽÖÄÊÀËÃɿþ¾–½¥ÉÈÍËÉÆ×ÈÉ
ÌÒÀÍÈÎÙʻƻÍξÉËÉ¿»§ÉÌŽÖ
›Êʻ˻ÍάɽÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅÉ
½ÉÅɽÍÉËÉÇÎÒÍÀÈÃÙÊËÉÀÅÍ»¼Ù¿ÁÀÍ»ÊÉ¿¾ÉÍɽÃÍ×ÊÉÊË»½ÅÃÅÊËÉÀÅ
ÍÎÊËÃÈÚÍÉÇνÊÀ˽ÉÇÒÍÀÈÃÃÉÍÈÉÌÚÔÃÀÌÚÅÅÉÈÅËÀÍÈÖÇÃÌÍÉÒÈÃÅ»Ç
¿ÉÐɿɽ à ˻ÌÐÉ¿»Ç ÇÀÌÍÈÉ¾É ¼Ù¿ÁÀÍ» ÊÉ Ë»Â¿ÀÆ»Ç ÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÄ
ÅÆ»ÌÌÃÏÃÅ»ÑÃë¯
¨»ÌÍÉÚÔÀÀ ËÀÓÀÈÃÀ ½ÌÍÎÊ»ÀÍ ½ ÌÃÆÎ ÌÉ ¿ÈÚ À¾É ÉÏÃÑûÆ×ÈɾÉ
ÉÊμÆÃÅɽ»ÈÃÚ
¥ÉÈÍËÉÆ× È»¿ ½ÖÊÉÆÈÀÈÃÀÇ È»ÌÍÉÚÔÀ¾É ËÀÓÀÈÃÚ ½ÉÂÆÉÁÃÍ× È»
¾Æ»½ÎÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɬο»Æ×ÑÀ½Î£
žÆ»½»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɣ¬®¢Ÿ›¦·± ›
¨»ÆɾȻ¿ÉÐÉ¿Ö
ÏÃÂÃÒÀÌÅÃÐÆÃÑ
¨»ÆɾȻ¿ÉÐÉ¿Ö
ÏÃÂÃÒÀÌÅÃÐ
ÆÃÑÌ¿ÉÐɿɽ
ÃÌÍÉÒÈÃÅÉÇ
ÅÉÍÉËÖÐ
Ú½ÆÚÀÍÌÚÈ»
ÆɾɽÖÄ»¾ÀÈÍ
»ÃÌÅÆÙÒÀÈÃÀÇ
¿ÉÐɿɽ
½ÉÍÈÉÓÀÈÃÃ
ÅÉÍÉËÖÐÃÌ
ÒÃÌÆÀÈÃÀÃ
ÎÊƻͻȻÆɾ»
ÉÌÎÔÀÌͽÆÚÙÍÌÚ
½ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃ
ÌÉÌÍ»Í×ÚÇÃ
è»ÆÉ
¾É½É¾ÉÅÉ¿ÀÅÌ»
«ÉÌÌÃÄÌÅÉÄ
¯À¿ÀË»ÑÃÃ
¨»ÆɾȻ¿ÉÐÉ¿Ö
ÏÃÂÃÒÀÌÅÃÐ
ÆÃÑÌ¿ÉÐɿɽ
ÊÉÆÎÒÀÈÈÖÐÉÍ
ÉÌÎÔÀÌͽÆÀÈÃÚ
¿ÀÚÍÀÆ×ÈÉÌÍÃ
ÏÃÂÃÒÀÌÅÃÇÃ
ÆÃÑ»ÇÃ
»ËÀ¾ÃÌÍËÃ
Ëɽ»ÈÈÖÇý
Å»ÒÀÌͽÀÃÈ
¿Ã½Ã¿Î»Æ×ÈÖÐ
ÊËÀ¿ÊËÃÈÃÇ»ÍÀ
ÆÀÄÈÉÍ»ËÃÎÌɽ
»ÈÃÇ»ÙÔÃÐÌÚ
Ò»ÌÍÈÉÄÊË»ÅÍÃ
ÅÉÄ»¿½ÉÅ»Íɽ
ÎÒËÀ¿Ã½ÓÃÐ
»¿½ÉÅ»ÍÌÅÃÀ
Å»¼ÃÈÀÍÖ
ÿËξÃÐÆÃÑ
»ÈÃÇ»ÙÔÃÐ
ÌÚÒ»ÌÍÈÉÄ
ÊË»ÅÍÃÅÉĽ
ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃÌÉ
ÌÍ»Í×ÀĨ»
ÆɾɽɾÉÅÉ¿ÀÅ
Ì»«ÉÌÌÃÄÌÅÉÄ
¯À¿ÀË»ÑÃÃ
¨»ÆɾȻ¿ÉÐÉ¿Ö
ÏÃÂÃÒÀÌÅÃÐÆÃÑ
Ì¿ÉÐɿɽÊÉ
ÆÎÒÀÈÈÖÐÏÃÂÃ
ÒÀÌÅÃÇÃÆÃÑ»ÇÃ
½ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃ
ÌÉÌÍ»Í×ÀÄ
¨»ÆɾɽɾÉ
¥É¿ÀÅÌ»«ÉÌÌÃÄ
ÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃÃ
ªËÃÆÉÁÀÈÃÀ
ÅËÀÓÀÈÃ٬ɽÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙ
ÅɽÉÉ;”
ªËÉÀÅÍËÀÓÀÈÃÚ
©¼Ù¿ÁÀÍÀÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈ»¾É¿Ã
ÊÆ»ÈɽÖÄÊÀËÃɿþ¾
ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃ̜ٿÁÀÍÈÖÇÅÉ¿ÀÅÌÉÇ«ÉÌÌÃÄÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃïÀ
¿ÀË»Æ×ÈÖÇ»ÅÉÈÉÇÉÍÉÅÍÚ¼ËÚ¾”¯¢‡©¼É¼ÔÃÐÊËÃÈÑÃÊ»Ð
É˾»ÈûÑÃÃÇÀÌÍÈɾÉÌ»ÇÉÎÊË»½ÆÀÈÃÚ½«ÉÌÌÃÄÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃÖ¢»
ÅÉÈÉǾÉËÉ¿»§ÉÌŽÖÉÍÈÉÚ¼ËÚ¾”‡©¼É˾»ÈûÑÃÃÇÀÌÍÈÉ
¾ÉÌ»ÇÉÎÊË»½ÆÀÈÃÚ½¾ÉËÉ¿À§ÉÌŽÀ–ÊËÉÀÅÍÉÇ»ÅÉÈ»¾ÉËÉ¿»§ÉÌŽÖ
‡©¼Ù¿ÁÀÍÀ¾ÉËÉ¿»§ÉÌŽÖÈ»¾ÃÊÆ»ÈɽÖÄÊÀËÃÉ¿Ã
¾¾–®ÌÍ»½ÉÇÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÉÍÇ»ËÍ»¾
”ªÉÆÉÁÀÈÃÀÇɼٿÁÀÍÈÉÇÊËÉÑÀÌÌÀ½ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉÇÉÅËξÀ
¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÉ;”§©¬¥
½ËÀ¿»ÅÑÃÃÉÍ
¾ ” ¬É½ÀÍ ¿ÀÊÎÍ»Íɽ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅɽÉ
ËÀÓÃÆ
®Í½ÀË¿ÃÍ×¼Ù¿ÁÀÍÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈ»
¾É¿ÃÊÆ»ÈɽÖÄÊÀËÃɿþɿɽÊÉÌÆÀ¿ÎÙÔÃÇÊÉŻ»ÍÀÆÚÇ
©ÌÈɽÈÖÀ л˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅà ¼Ù¿ÁÀÍ» ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ»
¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈ»¾
ɼÔÃÄ É¼ÕÀÇ ¿ÉÐɿɽ ¼Ù¿ÁÀÍ» ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅɽɽÌÎÇÇÀÍÖÌËμ
ɼÔÃÄ É¼ÕÀÇ Ë»ÌÐɿɽ ¼Ù¿ÁÀÍ» ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅɽɽÌÎÇÇÀÍÖÌËμ
©ÌÈɽÈÖÀ л˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅà ¼Ù¿ÁÀÍ» ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ»
¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉȻþ¾
ɼÔÃÄ É¼ÕÀÇ ¿ÉÐɿɽ ¼Ù¿ÁÀÍ» ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅɽÉÈ»¾½ÌÎÇÇÀÍÖÌËμÃÈ»¾½ÌÎÇÇÀ
ÍÖÌËμ
ɼÔÃÄɼÕÀÇË»ÌÐɿɽ¼Ù¿ÁÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»
ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈ»¾½ÌÎÇÇÀÍÖÌËμÃÈ»¾½ÌÎÇÇÀ
ÍÖÌËμ
ŸÉÐÉ¿Ö ¼Ù¿ÁÀÍ» ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É È»
¾ÃÊÆ»ÈɽÖÄÊÀËÃɿþ¾
ÎͽÀË¿ÃÍ× ¿ÉÐÉ¿Ö ¼Ù¿ÁÀÍ» ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅɽÉÌɾƻÌÈÉÊËÃÆÉÁÀÈÃÙÅÈ»ÌÍÉÚÔÀÇÎËÀÓÀÈÃÙ
ÎͽÀË¿ÃÍ× ÊÀËÀÒÀÈ× ¾Æ»½ÈÖÐ »¿ÇÃÈÃÌÍË»ÍÉËɽ ¿ÉÐɿɽ ¼Ù¿ÁÀÍ»
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É u É˾»Èɽ ¾ÉÌο»ËÌͽÀÈÈÉÄ
½Æ»ÌÍà «ÉÌÌÃÄÌÅÉÄ ¯À¿ÀË»ÑÃà ÌɾƻÌÈÉ ÊËÃÆÉÁÀÈÃÙ Å È»ÌÍÉÚÔÀÇÎ
ËÀÓÀÈÃÙ
ÎͽÀË¿ÃÍ× ÊÀËÀÒÀÈ× ¾Æ»½ÈÖÐ »¿ÇÃÈÃÌÍË»ÍÉËɽ ¿ÉÐɿɽ ¼Ù¿ÁÀÍ»
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉuÉ˾»ÈɽÇÀÌÍÈɾÉÌ»ÇÉÎÊË»½
ÆÀÈÃÚÌɾƻÌÈÉÊËÃÆÉÁÀÈÃÙÅÈ»ÌÍÉÚÔÀÇÎËÀÓÀÈÃÙ
«»ÌÐÉ¿Ö ¼Ù¿ÁÀÍ» ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É È»
¾ÃÊÆ»ÈɽÖÄÊÀËÃɿþ¾
ÎͽÀË¿ÃÍ× Ë»ÌÐÉ¿Ö ¼Ù¿ÁÀÍ» ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅɽÉÊÉ˻¿ÀÆ»ÇÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÄÅÆ»ÌÌÃÏÃÅ»ÑÃÃÌɾƻÌÈÉÊËÃ
ÆÉÁÀÈÃÙÅÈ»ÌÍÉÚÔÀÇÎËÀÓÀÈÃÙ
ÎͽÀË¿ÃÍ×½À¿ÉÇÌͽÀÈÈÎÙÌÍËÎÅÍÎËÎË»ÌÐɿɽ¼Ù¿ÁÀÍ»ÇÎÈÃ
ÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÌɾƻÌÈÉÊËÃÆÉÁÀÈÃÙÅÈ»ÌÍÉÚ
ÔÀÇÎËÀÓÀÈÃÙ
¨»ÌÍÉÚÔÀÀËÀÓÀÈÃÀ½ÌÍÎÊ»ÀͽÌÃÆÎÌÚȽ»ËÚ¾
©ÊμÆÃÅɽ»Í×È»ÌÍÉÚÔÀÀËÀÓÀÈÃÀ½¼ÙÆÆÀÍÀÈÀ‡§ÉÌÅɽÌÅÃÄÇÎÈÃ
ÑÃÊ»Æ×ÈÖĽÀÌÍÈÃŖÃË»ÂÇÀÌÍÃÍ×È»ÉÏÃÑûÆ×ÈÉÇÌ»ÄÍÀÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×
ÈɾÉÉÅËξ»
¥ÉÈÍËÉÆ×È»¿½ÖÊÉÆÈÀÈÃÀÇÈ»ÌÍÉÚÔÀ¾ÉËÀÓÀÈÃÚ½ÉÂÆÉÁÃÍ×È»¾Æ»
½ÎÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɬο»Æ×ÑÀ½Î£
žÆ»½»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɣ¬®¢Ÿ›¦·± ›
£­©ž©Ÿ©°©Ÿ©
ªËÃÆÉÁÀÈÃÀ
ÅÊËÉÀÅÍÎËÀÓÀÈÃڬɽÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»
ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÉ;”
ª « ² ¨·
¾Æ»½ÈÖл¿ÇÃÈÃÌÍË»ÍÉËɽ¿ÉÐɿɽ¼Ù¿ÁÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËÎ
¾»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉuÉ˾»Èɽ¾ÉÌο»ËÌͽÀÈÈÉĽƻÌÍëÉÌÌÃÄÌÅÉįÀ
¿ÀË»ÑÃÃ
¥É¿¾Æ»½ÈɾÉ
»¿ÇÃÈÃÌÍË»ÍÉË»
¿ÉÐɿɽ
¥œ¥
ªËÃÆÉÁÀÈÃÀ
ÅÊËÉÀÅÍÎËÀÓÀÈÃڬɽÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»
ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÉ;”
ŸÉÐÉ¿Ö¼Ù¿ÁÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
È»¾É¿ÃÊÆ»ÈɽÖÄÊÀËÃɿþɿɽ
ÍÖÌËμ
¥É¿¼Ù¿ÁÀÍÈÉÄ
ÅÆ»ÌÌÃÏÃÅ»ÑÃÃ
«ÉÌÌÃÄÌÅÉÄ
¯À¿ÀË»ÑÃÃ
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀ
ÊÉŻ»ÍÀÆÀÄ
¾É¿
¾É¿
¾É¿
¨›¦©ž©¶ £
¨ ¨›¦©ž©¶ Ÿ©°©Ÿ¶
¨›¦©ž£¨›
ª«£œ¶¦·Ÿ©
°©Ÿ¶
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀ¾Æ»½Èɾɻ¿ÇÃÈÃ
ÌÍË»ÍÉË»¿ÉÐɿɽÅÉ¿»¼Ù¿ÁÀÍÈÉÄ
ÅÆ»ÌÌÃÏÃÅ»ÑÃÃ
®ÊË»½ÆÀÈÃÀ¯À¿ÀË»Æ×ÈÉÄÈ»ÆɾɽÉÄ
ÌÆÎÁ¼Ö«ÉÌÌÃÃÊɧÉÌŽÀ
®¯¨¬
«ÉÌÌÃÃÊɧÉÌŽÀ
¨»ÆɾȻ¿ÉÐÉ¿ÖÏÃÂÃÒÀÌÅÃÐ
ÆÃÑÌ¿ÉÐɿɽÃÌÍÉÒÈÃÅÉÇ
ÅÉÍÉËÖÐÚ½ÆÚÀÍÌÚÈ»ÆɾɽÖÄ»¾ÀÈÍ
»ÃÌÅÆÙÒÀÈÃÀÇ¿ÉÐɿɽ½ÉÍÈÉÓÀÈÃÃ
ÅÉÍÉËÖÐÃÌÒÃÌÆÀÈÃÀ
ÃÎÊƻͻȻÆɾ»ÉÌÎÔÀÌͽÆÚÙÍÌÚ½
ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃÌÉÌÍ»Í×ÚÇÃÃ
¨»ÆɾɽɾÉÅÉ¿ÀÅÌ»«ÉÌÌÃÄÌÅÉÄ
¯À¿ÀË»ÑÃÃ
©ÅÉÈÒ»ÈÃÀÈ»ÌÍË
„ªË¹ÉǾ£É×Ãǻǔ
ÇÃËغÉؼ
«±¥³¥¨¹ª«
©ÅÉÈÒ»ÈÃÀ¨»Ò»ÆÉÈ»ÌÍË
ª « ² ¨·
¾Æ»½ÈÖл¿ÇÃÈÃÌÍË»ÍÉËɽ¿ÉÐɿɽ¼Ù¿ÁÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËÎ
¾»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉuÉ˾»ÈɽÇÀÌÍÈɾÉÌ»ÇÉÎÊË»½ÆÀÈÃÚ
¥É¿¾Æ»½ÈɾÉ
»¿ÇÃÈÃÌÍË»
ÍÉË»¿ÉÐɿɽ
¥œ¥
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀ¾Æ»½Èɾɻ¿ÇÃÈÃÌÍË»ÍÉË»
¿ÉÐɿɽÅÉ¿»¼Ù¿ÁÀÍÈÉÄÅÆ»ÌÌÃÏÃÅ»ÑÃÃ
›Êʻ˻ͬɽÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅɽÉ
ŸÀÈÀÁÈÖÀ½ÂÖÌÅ»ÈÃÚȻƻ¾»ÀÇÖÀ½½ÉÂÇÀ
ÔÀÈÃÀÎÔÀ˼»ÊËÃÒÃÈÀÈÈɾɽËÀÂÎÆ×Í»ÍÀ
ÈÀ»ÅÉÈÈɾÉÃÆÃÈÀÑÀÆÀ½É¾ÉÃÌÊÉÆ×Âɽ»
ÈÃÚ¼Ù¿ÁÀÍÈÖÐÌËÀ¿Ìͽ
½Ò»ÌÍüٿÁÀÍɽ
½ÈÎÍËþÉËÉ¿ÌÅÃÐÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐɼ
Ë»Âɽ»ÈÃľÉËɿɽÏÀ¿ÀË»Æ×ÈɾÉÂÈ»ÒÀÈÃÚ
§ÉÌŽÖì»ÈÅͪÀÍÀ˼Î˾»
ŸÀÈÀÁÈÖÀ½ÂÖÌÅ»ÈÃÚ
ÓÍË»ÏÖ»Ȼ
ËÎÓÀÈÃÚ»ÅÉÈÉ¿»ÍÀÆ×Ìͽ»«ÉÌÌÃÄÌÅÉįÀ
¿ÀË»ÑÃÃÉË»ÂÇÀÔÀÈÃûŻÂɽȻÊÉÌÍ»½ÅÃ
Íɽ»Ëɽ½ÖÊÉÆÈÀÈÃÀË»¼ÉÍÉŻ»ÈÃÀÎÌÆξ
¿ÆÚÈÎÁ¿½ÈÎÍËþÉËÉ¿ÌÅÃÐÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐ
ɼ˻Âɽ»ÈÃľÉËɿɽÏÀ¿ÀË»Æ×ÈɾÉÂÈ»ÒÀ
ÈÃÚ§ÉÌŽÖì»ÈÅͪÀÍÀ˼Î˾»
ªËÉÒÃÀÊÉÌÍÎÊÆÀÈÃÚÉÍ¿ÀÈÀÁÈÖнÂÖÌÅ»
ÈÃÄ
ÓÍË»ÏɽÃÃÈÖÐÌÎÇǽ½ÉÂÇÀÔÀÈÃÀ
ÎÔÀ˼»Â»ÒÃÌÆÚÀÇÖÀ½¼Ù¿ÁÀÍÖ½ÈÎÍËÃ
¾ÉËÉ¿ÌÅÃÐÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐɼ˻Âɽ»ÈÃÄ
¾ÉËɿɽÏÀ¿ÀË»Æ×ÈɾÉÂÈ»ÒÀÈÃÚ§ÉÌŽÖÃ
¬»ÈÅͪÀÍÀ˼Î˾»
¨À½ÖÚÌÈÀÈÈÖÀÊÉÌÍÎÊÆÀÈÃÚ»ÒÃÌÆÚÀÇÖÀ
½¼Ù¿ÁÀÍÖ½ÈÎÍËþÉËÉ¿ÌÅÃÐÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×
ÈÖÐɼ˻Âɽ»ÈÃľÉËɿɽÏÀ¿ÀË»Æ×ÈɾÉ
ÂÈ»ÒÀÈÃÚ§ÉÌŽÖì»ÈÅͪÀÍÀ˼Î˾»
ªËÉÒÃÀÈÀÈ»ÆɾɽÖÀ¿ÉÐÉ¿Ö¼Ù¿ÁÀÍɽ
½ÈÎÍËþÉËÉ¿ÌÅÃÐÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐɼ
Ë»Âɽ»ÈÃľÉËɿɽÏÀ¿ÀË»Æ×ÈɾÉÂÈ»ÒÀÈÃÚ
§ÉÌŽÖì»ÈÅͪÀÍÀ˼Î˾»
ªËÉÒÃÀÇÀÁ¼Ù¿ÁÀÍÈÖÀÍË»ÈÌÏÀËÍÖ
ÊÀËÀ¿»½»ÀÇÖÀ¼Ù¿ÁÀͻǽÈÎÍËþÉËÉ¿ÌÅÃÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐɼ˻Âɽ»ÈÃľÉËɿɽ
ÏÀ¿ÀË»Æ×ÈɾÉÂÈ»ÒÀÈÃÚ§ÉÌŽÖì»ÈÅÍ
ªÀÍÀ˼Î˾»
ªËÉÒÃÀ¼À½ÉÂÇÀ¿ÈÖÀÊÉÌÍÎÊÆÀÈÃÚ½
¼Ù¿ÁÀÍÖ½ÈÎÍËþÉËÉ¿ÌÅÃÐÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐ
ɼ˻Âɽ»ÈÃľÉËɿɽÏÀ¿ÀË»Æ×ÈɾÉÂÈ»ÒÀ
ÈÃÚ§ÉÌŽ֬»ÈÅͪÀÍÀ˼Î˾»
« ³ ¨£ ¾”
© È»ÂÈ»ÒÀÈÃà ÊμÆÃÒÈÖÐ ÌÆÎÓ»ÈÃÄ ÊÉ ÊËÉÀÅÍÎ
ËÀÓÀÈÃÚ ¬É½ÀÍ» ¿ÀÊÎÍ»Íɽ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ»
¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɇ©¼Ù¿ÁÀÍÀÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»
¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈ»¾É¿–
 ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃ Ì ¢»ÅÉÈÉÇ ¾ÉËÉ¿» §ÉÌÅ½Ö ÉÍ
¾ ” ‡©¼ É˾»ÈûÑÃà ÇÀÌÍÈÉ¾É Ì»
ÇÉÎÊË»½ÆÀÈÃÚ ½ ¾ÉËÉ¿À §ÉÌŽÀ– ½ ËÀ¿»ÅÑÃà ÉÍ ¾”ÊÎÈÅÍÉÇÒ»ÌÍÃÌÍ»Í×ïÀ¿À
Ë»Æ×ÈÉ¾É Â»ÅÉÈ» ÉÍ ÉÅÍÚ¼ËÚ ¾ ”¯¢ ‡©¼
ɼÔÃÐÊËÃÈÑÃÊ»ÐÉ˾»ÈûÑÃÃÇÀÌÍÈɾÉÌ»ÇÉÎÊË»½
ÆÀÈÃÚ ½ «ÉÌÌÃÄÌÅÉÄ ¯À¿ÀË»ÑÃÖ ®ÌÍ»½ÉÇ ÇÎÈÃÑÃ
Ê»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÉÍÇ»ËÍ»¾
”ªÉÆÉÁÀÈÃÀÇɼٿÁÀÍÈÉÇÊËÉÑÀÌÌÀ½ÇÎÈÃ
ÑÃÊ»Æ×ÈÉÇ ÉÅËξÀ ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É ÉÍ ¾
ªËÃÆÉÁÀÈÃÀ
ÅÊËÉÀÅÍÎËÀÓÀÈÃڬɽÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»
ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÉ;”
«»ÌÐÉ¿Ö¼Ù¿ÁÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
ÊÉ˻¿ÀÆ»ÇÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÄÅÆ»ÌÌÃÏÃÅ»ÑÃÃÈ»¾É¿ÃÊÆ»ÈɽÖÄ
ÊÀËÃɿþɿɽ
ÍÖÌËμ
«»Â¿ÀÆ
ÏÎÈÅÑÃÉÈ
ÅÆ»ÌÌÃÏÃ
Å»ÑÃÃ
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀ
¾É¿
¾É¿
¾É¿
¥ÎÆ×ÍÎË»ÅÃÈÀÇ»Íɾ˻ÏÃÚ
®ÌÍ»ÈɽÆÀÈÃÀÇÀÌÍÈÖÐ
Ê˻¿ÈÃÅɽÃÉ˾»ÈûÑÃÚ
ÇÀÌÍÈÖÐÊ˻¿ÈÃÒÈÖÐÃ
ÃÈÖÐÂËÀÆÃÔÈÖÐÇÀËÉÊËÃ
ÚÍÃÄ˻½ÃÍÃÀÇÀÌÍÈÖÐ
ÍË»¿ÃÑÃÄÃɼËڿɽ
”§¬
½ËÀ¿»ÅÑÃÃÉ;”¬É
½ÀÍ¿ÀÊÎÍ»ÍɽËÀÓÃÆ
¨»ÂÈ»ÒÃÍ× ÊμÆÃÒÈÖÀ ÌÆÎÓ»ÈÃÚ ÊÉ ÊËÉÀÅÍÎ
ËÀÓÀÈÃÚ ¬É½ÀÍ» ¿ÀÊÎÍ»Íɽ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ»
¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɇ©¼Ù¿ÁÀÍÀÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»
¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈ»¾É¿–È»¾½
ÊÉ»¿ËÀÌ΢ÀÆÀÈɾ˻¿ÅÉËÊØÍ»ÁÊÉÇÀÔÀÈÃÀ
8»Æ»ÌÀ¿»ÈÃÄ»¿ÇÃÈÃÌÍË»ÑÃÃ
¬É¿»Í× Ë»¼ÉÒÎÙ ¾ËÎÊÊÎ ÊÉ É˾»ÈûÑÃà Ã
ÊËɽÀ¿ÀÈÃÙÊμÆÃÒÈÖÐÌÆÎÓ»ÈÃĽÌÆÀ¿ÎÙÔÀÇÌÉ
ÌÍ»½À
¬Î¿»Æ×ÑÀ½»£u¾Æ»½»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»
¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
³»Æ×Èɽ» ¦›u ÙËÃÌÅÉÈÌÎÆ×Í u ÌɽÀÍÈÃÅ »Ê
ʻ˻ͻ ¬É½ÀÍ» ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅɽÉ
À¿ÉÇÌͽÀÈÈ»ÚÌÍËÎÅÍÎ˻˻ÌÐɿɽ¼Ù¿ÁÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»
¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈ»¾É¿ÃÊÆ»ÈɽÖÄÊÀËÃɿþɿɽ
ÍÖÌËμ
›Êʻ˻ͬɽÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉ
ÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
©œ´ ž©¬®Ÿ›«¬­ ¨¨¶ ©ª«©¬¶
¥®¦·­®«›
¥£¨ §›­©ž«›¯£º
¬« Ÿ¬­›§›¬¬©©¤
£¨¯©«§›±££
£­©ž©«›¬°©Ÿ©
©œ´ ž©¬®Ÿ›«¬­ ¨¨¶ ©ª«©¬¶
ªÉÆÈÉÇÉÒÃÚÎÌÍ»ÈɽÆÀÈ
ÈÖÀÊÎÈÅÍ»ÇÃ
ÊÉ¿ÊÎÈÅÍ»Çǽ–
‡¾–‡¿–‡Ã–‡Å–ÊÎÈÅÍ»
ÊÎÈÅÍ»ÇÃÒ»ÌÍÃ
ÌÍ»Í×ÃÃÊÎÈÅÍ»ÇÃ
Ò»ÌÍÃÃÒ»ÌÍ×Ù
ÌÍ»Í×â»ÅÉÈ»¾ÉËÉ¿»
§ÉÌŽÖÉÍÈÉÚ¼ËÚ
¾É¿»”‡©¼É˾»Èû
ÑÃÃÇÀÌÍÈɾÉÌ»ÇÉÎÊË»½
ÆÀÈÃÚ½¾ÉËÉ¿À§ÉÌŽÀ–
©ÊƻͻÊËÉÀ¿»¿ÀÊÎÍ»Íɽ
¬É½ÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃ
Ê»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»È»½ÌÀÐ
½Ã¿»Ð¾ÉËÉ¿ÌÅɾÉÊ»Ì
Ì»ÁÃËÌÅɾÉÍË»ÈÌÊÉËÍ»
»ÃÌÅÆÙÒÀÈÃÀÇÍ»ÅÌÃÃ
Ç»ËÓËÎÍÈɾÉÍ»ÅÌÃ
ÌÍ»Í×Ú
¢»ÅÉÈ»¾ÉËÉ¿»§ÉÌŽÖ
ÉÍÈÉÚ¼Ëھɿ»”
‡©¾»Ë»ÈÍÃÚÐÉÌÎÔÀÌÍ
½ÆÀÈÃÚÊÉÆÈÉÇÉÒÃÄÆÃÑ
»ÇÀÔ»ÙÔÃÐÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×
ÈÖÀ¿ÉÆÁÈÉÌÍý¾ÉËÉ¿À
§ÉÌŽÀ––
ªÉÆÈÉÇÉÒÃÚÎÌÍ»ÈɽÆÀÈ
ÈÖÀÊÎÈÅÍ»ÇÃÊÉ¿ÊÎÈÅÍÉÇ
‡Á–ÊÎÈÅͻһÌÍÃ
ÌÍ»Í×ÃÃÊÎÈÅÍÉÇÒ»ÌÍÃ
ÌÍ»Í×â»ÅÉÈ»¾ÉËÉ¿»
§ÉÌŽÖÉÍÈÉÚ¼ËÚ
¾É¿»”‡©¼É˾»Èû
ÑÃÃÇÀÌÍÈɾÉÌ»ÇÉÎÊË»½
ÆÀÈÃÚ½¾ÉËÉ¿À§ÉÌŽÀ–
ªËÃÆÉÁÀÈÃÀ
ÅÊËÉÀÅÍÎËÀÓÀÈÃڬɽÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»
ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÉ;”
¾É¿
É½˻ÍÉÌÍ»ÍÅɽÌμÌÿÃÄÌμ½ÀÈÑÃÄÃ
ÃÈÖÐÇÀÁ¼Ù¿ÁÀÍÈÖÐÍË»ÈÌÏÀËÍɽÃÇÀÙ
ÔÃÐÑÀÆÀ½ÉÀÈ»ÂÈ»ÒÀÈÃÀÊËÉÓÆÖÐÆÀÍÃÂ
¼Ù¿ÁÀÍɽ½ÈÎÍËþÉËÉ¿ÌÅÃÐÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×
ÈÖÐɼ˻Âɽ»ÈÃľÉËɿɽÏÀ¿ÀË»Æ×ÈɾÉ
ÂÈ»ÒÀÈÃÚ§ÉÌŽÖì»ÈÅͪÀÍÀ˼Î˾»
¾É¿
£­©ž©«›¬°©Ÿ©
¾É¿
ªËÃÆÉÁÀÈÃÀ
ÅÊËÉÀÅÍÎËÀÓÀÈÃڬɽÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»
ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÉ;”
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀ
¨»ÆɾȻ¿ÉÐÉ¿ÖÏÃÂÃÒÀÌÅÃÐÆÃÑÌ
¿ÉÐɿɽÊÉÆÎÒÀÈÈÖÐÏÃÂÃÒÀÌÅÃÇÃ
ÆÃÑ»ÇýÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃÌÉÌÍ»Í×ÀÄ
¨»ÆɾɽɾÉÅÉ¿ÀÅÌ»«ÉÌÌÃÄÌÅÉÄ
¯À¿ÀË»ÑÃÃ
¬ËÀ¿Ìͽ»Ç»ÌÌɽÉÄ
ÃÈÏÉËÇ»ÑÃÃ
£ÈÏÉËÇÃËɽ»ÈÃÀÁÃÍÀÆÀÄ É¿ÀÚÍÀÆ×ÈÉÌÍÃÉ˾»Èɽ
ÇÀÌÍÈɾÉÌ»ÇÉÎÊË»½ÆÀÈÃÚ
«»Â¿ÀÆ
ÏÎÈÅÑÃÉÈ
ÅÆ»ÌÌÃÏÃÅ»ÑÃÃ
ªÀËÀÒÃÌÆÀÈÃÚüٿÁÀÍɽ½ÈÎÍËþÉ
ËÉ¿ÌÅÃÐÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐɼ˻Âɽ»ÈÃÄ
¾ÉËɿɽÏÀ¿ÀË»Æ×ÈɾÉÂÈ»ÒÀÈÃÚ§ÉÌŽÖ
ì»ÈÅͪÀÍÀ˼Î˾»
½¼Ù¿ÁÀÍÖ½ÈÎÍËÃ
¾ÉËÉ¿ÌÅÃÐÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐɼ˻Âɽ»ÈÃÄ
¾ÉËɿɽÏÀ¿ÀË»Æ×ÈɾÉÂÈ»ÒÀÈÃÚ§ÉÌŽÖ
ì»ÈÅͪÀÍÀ˼Î˾»¿ÆÚÉÌÎÔÀÌͽÆÀÈÃÚ
½É½˻ͻ
»ÒÀÍ»ÃÂÆÃÓÈÀÎÊÆ»ÒÀÈÈÖÐÃÆÃ
ÃÂÆÃÓÈÀ½ÂÖÌÅ»ÈÈÖÐÌÎÇÇÈ»Æɾɽ̼ÉËɽ
ÃÃÈÖÐÊÆ»ÍÀÁÀĻͻÅÁÀÌÎÇÇÊËÉÑÀÈÍɽ
»ÈÀ̽ÉÀ½ËÀÇÀÈÈÉÀÉÌÎÔÀÌͽÆÀÈÃÀÍ»ÅɾÉ
½É½˻ͻÃÊËÉÑÀÈÍɽȻÒÃÌÆÀÈÈÖÐÈ»ÃÂ
ÆÃÓÈÀ½ÂÖÌÅ»ÈÈÖÀÌÎÇÇÖ
¥É¿½À¿ÉÇÌͽ»
¨»ÆɾȻ¿ÉÐÉ¿ÖÏÃÂÃÒÀÌÅÃÐÆÃÑÌ¿É
ÐɿɽÊÉÆÎÒÀÈÈÖÐÉÍÉÌÎÔÀÌͽÆÀÈÃÚ
¿ÀÚÍÀÆ×ÈÉÌÍÃÏÃÂÃÒÀÌÅÃÇÃÆÃÑ»ÇÃ
»ËÀ¾ÃÌÍËÃËɽ»ÈÈÖÇýŻÒÀÌͽÀ
ÃȿýÿλÆ×ÈÖÐÊËÀ¿ÊËÃÈÃÇ»ÍÀÆÀÄ
ÈÉÍ»ËÃÎÌɽ»ÈÃÇ»ÙÔÃÐÌÚÒ»ÌÍÈÉÄ
ÊË»ÅÍÃÅÉÄ»¿½ÉÅ»ÍɽÎÒËÀ¿Ã½ÓÃÐ
»¿½ÉÅ»ÍÌÅÃÀÅ»¼ÃÈÀÍÖÿËξÃÐÆÃÑ
»ÈÃÇ»ÙÔÃÐÌÚÒ»ÌÍÈÉÄÊË»ÅÍÃÅÉĽ
ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃÌÉÌÍ»Í×ÀĨ»ÆɾɽÉ
¾ÉÅÉ¿ÀÅÌ»«ÉÌÌÃÄÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃÃ
ªËÃÆÉÁÀÈÃÀ
ÅËÀÓÀÈÃ٬ɽÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙ
ÅɽÉÉ;”
©ÌÈɽÈÖÀÈ»ÊË»½ÆÀÈÃÚ¼Ù¿ÁÀÍÈÉÄÊÉÆÃÍÃÅÃ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈ»¾É¿
ÃÊÆ»ÈɽÖÄÊÀËÃɿþɿɽ
©ÌÈɽÈÖÇÃÈ»ÊË»½ÆÀÈÃÚÇüٿÁÀÍÈÉÄÊÉÆÃÍÃÅÃÈ»¾É¿ÃÊÆ»
ÈɽÖÄÊÀËÃɿþɿɽ¼Î¿ÎÍÚ½ÆÚÍ×ÌÚ
¬É½ÀËÓÀÈÌͽɽ»ÈÃÀ ¼Ù¿ÁÀÍÈÉ¾É ÊËÉÑÀÌÌ» ½ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉÇ
ÉÅËξÀ¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ»ÌÒÀÍÊɽÖÓÀÈÃÚËÉÆÃÌËÀ¿ÈÀÌËÉÒÈɾÉÃÍÀ
ÅÎÔÀ¾ÉÊÆ»ÈÃËɽ»ÈÃÚÎÌÃÆÀÈÃÚÅÉÈÍËÉÆÚÊÉÆÈÉÍÖÊÉÌÍÎÊÆÀÈÃÚÊËÃÒÃ
Í»ÙÔÃÐÌÚÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉÇÎÉÅËξÎÈ»ÆɾɽÖпÉÐɿɽÃË»ÑÃÉÈ»Æ×ÈɾÉ
Ë»ÌÐɿɽ»ÈÃÚ ÌËÀ¿Ìͽ ÇÀÌÍÈÉ¾É ¼Ù¿ÁÀÍ» ½ ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃ Ì Â»ÅÉÈÉ¿»
ÍÀÆ×ÌͽÉÇ
ªËýÀ¿ÀÈÃÀÊË»½É½ÖлÅÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙ
ÅɽɽÌÉÉͽÀÍÌͽÃÀ̜ٿÁÀÍÈÖÇÅÉ¿ÀÅÌÉÇ«ÉÌÌÃÄÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃÃÃ
¿ËξÃÇûÅÉÈÉ¿»ÍÀÆ×ÈÖÇûÅÍ»ÇýɼƻÌÍÃÉ˾»ÈûÑÃüٿÁÀÍÈɾÉ
ÊËÉÑÀÌÌ»
©¼ÀÌÊÀÒÀÈÃÀ ̼»Æ»ÈÌÃËɽ»ÈÈÉÌÍà ¼Ù¿ÁÀÍ» ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉ
ÉÅËξ» ËÀ»ÆÃÌÍÃÒÈÉÌÍà à ¾»Ë»ÈÍÃÄ ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚ ÊËÃÈÚÍÖÐ ¼Ù¿ÁÀÍÈÖÐ
ɼÚ»ÍÀÆ×Ìͽ
©ÊÍÃÇûÑÃÚ Ë»ÌÐɿɽ È» ÏÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÀ É˾»Èɽ ÇÀÌÍÈÉ
¾ÉÌ»ÇÉÎÊË»½ÆÀÈÃÚÃË»ÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÄØÅÉÈÉÇÃÃÏÃÈ»ÈÌɽÖÐÌËÀ¿ÌͽȻ
ÍÀÅÎÔÀÀÌÉ¿ÀËÁ»ÈÃÀ»ÌÒÀÍÌɽÀËÓÀÈÌͽɽ»ÈÃÚÊË»ÅÍÃÅÃË»ÂÇÀÔÀÈÃÚ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉ»Ż»ȻÅÉÈÅÎËÀÈÍÈÉÄÉÌÈɽÀ
ªÀËÀÌÍËÉÄÅ»ÌÃÌÍÀÇÖ»ÅÎÊÉÅ
ËÀ»ÆûÑÃÚ¯À¿ÀË»Æ×ÈɾÉ»ÅÉÈ»
ÉÍ»ÊËÀÆھɿ»”¯¢‡©ÅÉÈÍË»ÅÍÈÉÄÌÃÌÍÀÇÀ½ÌÏÀËÀ»ÅÎÊÉÅ
Íɽ»Ëɽ˻¼ÉÍÎÌÆξ¿ÆÚɼÀÌÊÀÒÀÈÃÚ¾ÉÌο»ËÌͽÀÈÈÖÐÃÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×
ÈÖÐÈÎÁ¿–
©¿ÈÉÄÃÂÊËÃÉËÃÍÀÍÈÖл¿»Ò¼Ù¿ÁÀÍÈÉÄÊÉÆÃÍÃÅÃÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ
¾ÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÚ½ÆÚÀÍÌÚÊɽÖÓÀÈÃÀÉÍÅËÖÍÉÌÍÃÃÊËÉÂË»Ò
ÈÉÌÍüٿÁÀÍÈɾÉÊËÉÑÀÌÌ»ØÍÃÐÑÀÆÚÐȻ̻ÄÍÀ¾»ÂÀÍÀÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×
ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɽ¼ÙÆÆÀÍÀÈÀ‡§ÉÌÅɽÌÅÃÄÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÄ
½ÀÌÍÈÃŖÊμÆÃÅÎÙÍÌÚ½ÌÀÃÂÇÀÈÀÈÃÚ½ÈÉÌÃÇÖÀ½¼Ù¿ÁÀÍÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×
ÈɾÉÉÅËξ»
œÙ¿ÁÀÍÈ»Ú ÊÉÆÃÍÃÅ» È» ¾É¿ à ÊÆ»ÈɽÖÄ ÊÀËÃÉ¿ à ¾É¿É½È»ÊË»½ÆÀȻȻÌÉÐË»ÈÀÈÃÀÌÉÑûÆ×ÈÉÄÃØÅÉÈÉÇÃÒÀÌÅÉÄÊÉÆÃÍÃÅÃ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÊËüÀÂÎÌÆɽÈÉÇÃÌÊÉÆÈÀÈÃÃ
ÊËÃÈÚÍÖÐË»ÌÐÉ¿ÈÖÐɼÚ»ÍÀÆ×Ìͽ
¥»ÇÀÈÌÅ»Ú › u ¼Îо»ÆÍÀË u ÌɽÀÍÈÃÅ »Êʻ˻
Í»¬É½ÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅɽÉ
¥ÉÊÀÄÅÃÈ ¹¥ u ¿ÀÊÎÍ»Í ¬É½ÀÍ» ¿ÀÊÎÍ»Íɽ ÇÎ
ÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÊËÀ¿ÌÀ¿»ÍÀÆ×
œ¯¥¬Ÿ
ª»½Æɽ» ¢£ u ¿ÀÊÎÍ»Í ¬É½ÀÍ» ¿ÀÊÎÍ»Íɽ ÇÎÈÃ
ÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É ÊËÀ¿ÌÀ¿»ÍÀÆ×
ËÀ¾Æ»ÇÀÈÍÈÉÄÅÉÇÃÌÌÃìŸ
¥»ËÊÎÐÃÈ» © u ÅÉÈÌÎÆ×Í»ÈÍ »Êʻ˻ͻ ¬É½ÀÍ»
¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
›Êʻ˻ÍÎ ¬É½ÀÍ» ¿ÀÊÎÍ»Íɽ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ
¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É ÉÊμÆÃÅɽ»Í× È»ÌÍÉÚÔÀÀ
ËÀÓÀÈÃÀ ½ ¾»ÂÀÍÀ ‡¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅɽɖ à ˻ÂÇÀÌÍÃÍ×
Ȼ̻ÄÍÀÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈÀ
ÊÉ¿ÈÀÀ¾
«»¼ÉÒÀľËÎÊÊÀÊËɽÀÌÍÃÊÀ˽ÉÀ»ÌÀ¿»ÈÃÀ½
ÌËÉſɾ
«»¼ÉÒÀľËÎÊÊÀËÀÂÎÆ×Í»ÍÖÊμÆÃÒÈÖÐÌÆÎÓ»
ÈÃÄÃÊËÉÍÉÅÉÆÈ»ÊË»½ÃÍ×½¬É½ÀÍ¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃ
Ê»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɿɾ
›Êʻ˻ÍάɽÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»
ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É ÉÊμÆÃÅɽ»Í× ËÀÂÎÆ×Í»ÍÖ ÊμÆÃÒÈÖÐ
ÌÆÎÓ»ÈÃÄ ½ ¾»ÂÀÍÀ ‡¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅɽɖ à ˻ÂÇÀÌÍÃÍ×
Ȼ̻ÄÍÀÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈÀ
ÊÉ¿ÈÀÀ¾
¨»ÌÍÉÚÔÀÀËÀÓÀÈÃÀ½ÌÍÎÊ»ÀͽÌÃÆÎÌÉ¿ÈÚÀ¾É
ÊÉ¿ÊÃÌ»ÈÃÚ
¥ÉÈÍËÉÆ× È»¿ ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÀÇ È»ÌÍÉÚÔÀ¾É ËÀ
ÓÀÈÃÚ ½ÉÂÆÉÁÃÍ× È» ¾Æ»½Î ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ»
¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɬο»Æ×ÑÀ½Î£
žÆ»½»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
£¬®¢Ÿ›¦·± ›
„ªË¹ÉǾ£É×Ãǻǔ
ÇÃËغÉؼ
©¯£±£›¦·¨©
« ³ ¨£ ÉÅÍÚ¼ËÚ¾”
©¼ÃÌÊÉÆÈÀÈÃüٿÁÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ»ÇÀ
ÌÚÑÀ½¾É¿»
ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃ̜ٿÁÀÍÈÖÇÅÉ¿ÀÅÌÉÇ«ÉÌÌÃÄÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃïÀ¿ÀË»Æ×
ÈÖÇ»ÅÉÈÉÇÉÍÉÅÍÚ¼ËÚ¾”¯¢‡©¼É¼ÔÃÐÊËÃÈÑÃÊ»ÐÉ˾»ÈûÑÃÃ
ÇÀÌÍÈɾÉÌ»ÇÉÎÊË»½ÆÀÈÃÚ½«ÉÌÌÃÄÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃÖ¢»ÅÉÈÉǾÉËÉ¿»§ÉÌŽÖ
ÉÍ ÈÉÚ¼ËÚ ¾ ” ‡©¼ É˾»ÈûÑÃà ÇÀÌÍÈÉ¾É Ì»ÇÉÎÊË»½ÆÀÈÃÚ ½ ¾ÉËÉ¿À
§ÉÌŽÀ– ®ÌÍ»½ÉÇ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉ¾É ÉÅËξ» ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É ÉÍ Ç»ËÍ» ¾
” ªÉÆÉÁÀÈÃÀÇ É ¼Ù¿ÁÀÍÈÉÇ ÊËÉÑÀÌÌÀ ½ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉÇ ÉÅËξÀ ¬Í»ËÉÀ
¥ËÙÅɽÉÉ;”§©¬¥
½ËÀ¿»ÅÑÃÃÉ;”¬É
½ÀÍ¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉËÀÓÃÆ
ªËÃÈÚÍ×Å̽À¿ÀÈÃÙÃÈÏÉËÇ»ÑÃÙɼÃÌÊÉÆÈÀÈÃüٿÁÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×
ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ»ÇÀÌÚÑÀ½¾É¿»
ªËÃÆÉÁÀÈÃÀ
¨»ÌÍÉÚÔÀÀ ËÀÓÀÈÃÀ ½ÌÍÎÊ»ÀÍ ½ ÌÃÆÎ ÌÉ ¿ÈÚ À¾É ÉÏÃÑûÆ×ÈÉ¾É ÉÊμÆÃ
Åɽ»ÈÃÚ½¾»ÂÀÍÀ‡¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɖÃÈ»ÉÏÃÑûÆ×ÈÉÇÌ»ÄÍÀÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉ
ÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
¥ÉÈÍËÉÆ×È»¿½ÖÊÉÆÈÀÈÃÀÇÈ»ÌÍÉÚÔÀ¾ÉËÀÓÀÈÃÚ½ÉÂÆÉÁÃÍ×È»¾Æ»½ÎÇÎ
ÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɬο»Æ×ÑÀ½Î£
žÆ»½»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɣ¬®¢Ÿ›¦·± ›
ªËÃÆÉÁÀÈÃÀ
ÅËÀÓÀÈÃ٬ɽÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
É;ɿ»”
ŸÉÐÉ¿Ö¼Ù¿ÁÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
ÇÀÌÚÑÀ½¾
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀÊÉŻ»ÍÀÆÚ
¥É¿¿ÉÐÉ¿»ÊÉ¥Ÿ ¸¥« £ÌÊÉÆÈÀÈÉ
¨»ÆɾȻ¿ÉÐÉ¿ÖÏÃÂÃÒÀÌÅÃÐÆÃÑÌ¿ÉÐÉ
¿É½ÃÌÍÉÒÈÃÅÉÇÅÉÍÉËÖÐÚ½ÆÚÀÍÌÚÈ»ÆÉ
¾É½ÖÄ»¾ÀÈÍ»ÃÌÅÆÙÒÀÈÃÀÇ¿ÉÐɿɽ½
ÉÍÈÉÓÀÈÃÃÅÉÍÉËÖÐÃÌÒÃÌÆÀÈÃÀÃÎÊƻͻ È»Æɾ»ÉÌÎÔÀÌͽÆÚÙÍÌÚ½ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃ
ÌÉÌÍ»Í×ÚÇÃè»ÆɾɽɾÉ
ÅÉ¿ÀÅÌ»«ÉÌÌÃÄÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃÃ
¨»ÆɾȻ¿ÉÐÉ¿ÖÏÃÂÃÒÀÌÅÃÐÆÃÑÌ
¿ÉÐɿɽÊÉÆÎÒÀÈÈÖÐÉÍÉÌÎÔÀÌͽÆÀÈÃÚ
¿ÀÚÍÀÆ×ÈÉÌÍÃÏÃÂÃÒÀÌÅÃÇÃÆÃÑ»ÇÃ
»ËÀ¾ÃÌÍËÃËɽ»ÈÈÖÇýŻÒÀÌͽÀÃÈ¿Ã
½Ã¿Î»Æ×ÈÖÐÊËÀ¿ÊËÃÈÃÇ»ÍÀÆÀÄÈÉÍ»ËÃÎ
Ìɽ»ÈÃÇ»ÙÔÃÐÌÚÒ»ÌÍÈÉÄÊË»ÅÍÃÅÉÄ »¿½ÉÅ»ÍɽÎÒËÀ¿Ã½ÓÃл¿½ÉÅ»ÍÌÅÃÀ
Å»¼ÃÈÀÍÖÿËξÃÐÆÃÑ»ÈÃÇ»ÙÔÃÐÌÚ
Ò»ÌÍÈÉÄÊË»ÅÍÃÅÉĽÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃÌÉÌÍ»
Í×ÀĨ»ÆɾɽɾÉÅÉ¿ÀÅÌ»«ÉÌÌÃÄÌÅÉÄ
¯À¿ÀË»ÑÃÃ
¨»ÆɾȻ¿ÉÐÉ¿ÖÏÃÂÃÒÀÌÅÃÐÆÃÑÌ¿ÉÐÉ
¿É½ÊÉÆÎÒÀÈÈÖÐÏÃÂÃÒÀÌÅÃÇÃÆÃÑ»Çý ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃÌÉÌÍ»Í×ÀĨ»ÆɾɽɾÉ
ÅÉ¿ÀÅÌ»«ÉÌÌÃÄÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃÃ
ªËÉÒÃÀ¿ÉÐÉ¿ÖÉÍÅÉÇÊÀÈÌ»ÑÃûÍË»Í
¼Ù¿ÁÀÍɽ½ÈÎÍËþÉËÉ¿ÌÅÃÐÇÎÈÃÑÃÊ»Æ× ÈÖÐɼ˻Âɽ»ÈÃľÉËɿɽÏÀ¿ÀË»Æ×ÈɾÉ
ÂÈ»ÒÀÈÃÚ§ÉÌŽÖì»ÈÅͪÀÍÀ˼Î˾»
ªËÉÒÃÀÊÉÌÍÎÊÆÀÈÃÚÉÍ¿ÀÈÀÁÈÖÐ
½ÂÖÌÅ»ÈÃÄ
ÓÍË»ÏɽÃÃÈÖÐÌÎÇǽ
½ÉÂÇÀÔÀÈÃÀÎÔÀ˼»Â»ÒÃÌÆÚÀÇÖÀ½
¼Ù¿ÁÀÍÖ½ÈÎÍËþÉËÉ¿ÌÅÃÐÇÎÈÃÑÃÊ»Æ× ÈÖÐɼ˻Âɽ»ÈÃľÉËɿɽÏÀ¿ÀË»Æ×ÈɾÉ
ÂÈ»ÒÀÈÃÚ§ÉÌŽÖì»ÈÅͪÀÍÀ˼Î˾»
¬Î¼½ÀÈÑÃÿÆÚÉÌÎÔÀÌͽÆÀÈÃÚÊÀËÀ
¿»½»ÀÇÖÐÊÉÆÈÉÇÉÒÃľÉËÉ¿»
§ÉÌŽÖȻɼ˻Âɽ»ÈÃÀÃÉ˾»ÈûÑÃÙ ¿ÀÚÍÀÆ×ÈÉÌÍÃË»ÄÉÈÈÖÐÅÉÇÃÌÌÃÄÊÉ
¿ÀÆ»ÇÈÀÌɽÀËÓÀÈÈÉÆÀÍÈÃÐûÔÃÍÀ
ÃÐÊË»½
¬Î¼½ÀÈÑÃÿÆÚÉÌÎÔÀÌͽÆÀÈÃÚÊÀËÀ
¿»½»ÀÇÖÐÊÉÆÈÉÇÉÒÃľÉËÉ¿»§ÉÌÅ½Ö È»É˾»ÈûÑÃÙÉÊÀÅÃÊÉÊÀÒÃÍÀÆ×Ìͽ»Ã
Ê»ÍËÉÈ»Á»
¬Î¼½ÀÈÑÃÿÆÚÉÌÎÔÀÌͽÆÀÈÃÚÊÀËÀ
¿»½»ÀÇÖÐÊÉÆÈÉÇÉÒÃľÉËÉ¿»§ÉÌŽÖ
È»É˾»ÈûÑÃÙ¿ÉÌξɽÉÄÃÌÉÑûÆ×ÈÉ ½ÉÌÊÃÍ»ÍÀÆ×ÈÉÄË»¼ÉÍÖÌÈ»ÌÀÆÀÈÃÀÇÊÉ
ÇÀÌÍÎÁÃÍÀÆ×Ìͽ»
œ œ œ œ œ œ œ › › › › › › › › › œ ž › › ªÀËÃÉ¿ÃÒÀÌÅ»ÚÊÀÒ»Í×Ãÿ»ÍÀÆ×Ìͽ» ¯ÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÀªË»½ÃÍÀÆ×Ìͽ»
«¯½ÖÌÓÃÐÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÐÉ˾»Èɽ
¾ÉÌο»ËÌͽÀÈÈÉĽƻÌÍÃÌμÕÀÅÍɽ
«¯ÇÀÌÍÈÖл¿ÇÃÈÃÌÍË»ÑÃÄ
¬Î¼½ÀÈÑÃÿÆÚÉÌÎÔÀÌͽÆÀÈÃÚ
ÊÀËÀ¿»½»ÀÇÖÐÊÉÆÈÉÇÉÒÃľÉËÉ¿»
§ÉÌŽÖÈ»É˾»ÈûÑÃÙ
ÏÃÂÅÎÆ×ÍÎËÈÉÉ¿ÉËɽÃÍÀÆ×ÈÉÄÃÌÊÉË ÍýÈÉÄË»¼ÉÍÖÌÈ»ÌÀÆÀÈÃÀÇÊÉÇÀÌÍÎ
ÁÃÍÀÆ×Ìͽ»
§ÀÁ¼Ù¿ÁÀÍÈÖÀÍË»ÈÌÏÀËÍÖ¼Ù¿ÁÀÍ»Ç
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐÉÅËξɽ½ÑÀÆÚÐÊɽÖ
ÓÀÈÃÚØÏÏÀÅÍýÈÉÌÍÃÉÌÎÔÀÌͽÆÀÈÃÚ ÌɽÀÍ»ÇÿÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐ
ÉÅËξɽÊÀËÀ¿»ÈÈÖÐÊÉÆÈÉÇÉÒÃľÉËÉ¿»
§ÉÌŽÖ
É½˻ÍÉÌÍ»ÍÅɽÌμÌÿÃÄÃÌμ½ÀÈ
ÑÃÄüٿÁÀÍɽ½ÈÎÍËþÉËÉ¿ÌÅÃÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐɼ˻Âɽ»ÈÃľÉËɿɽ ÏÀ¿ÀË»Æ×ÈɾÉÂÈ»ÒÀÈÃÚ§ÉÌŽÖì»ÈÅÍ
ªÀÍÀ˼Î˾»
«»ÌÐÉ¿Ö¼Ù¿ÁÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɼ
ÇÀÌÚÑÀ½¾
¬Î¼½ÀÈÑÃÿÆÚÉÌÎÔÀÌͽÆÀÈÃÚÊÀËÀ
¿»½»ÀÇÖÐÊÉÆÈÉÇÉÒÃľÉËÉ¿»§ÉÌŽÖÈ»
ÌÉ¿ÀËÁ»ÈÃÀÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐÌÆÎÁ»
ÔÃÐÉÌÎÔÀÌͽÆÚÙÔÃÐÉ˾»ÈûÑÃÙ
¿ÉÌξɽÉÄÌÉÑûÆ×ÈɽÉÌÊÃÍ»ÍÀÆ×ÈÉÄ ÏÃÂÅÎÆ×ÍÎËÈÉÉ¿ÉËɽÃÍÀÆ×ÈÉÄÃÌÊÉË
ÍýÈÉÄË»¼ÉÍÖÌÈ»ÌÀÆÀÈÃÀÇÊÉÇÀÌÍÎ
ÁÃÍÀÆ×Ìͽ»
¬ ž©Ÿ©°©Ÿ¶
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀÊÉŻ»ÍÀÆÚ
¯ÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÀ½ÖÌÓÀ¾É
¿ÉÆÁÈÉÌÍÈɾÉÆÃÑ»ÌμÕÀÅÍ»«¯Ã
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉɼ˻Âɽ»ÈÃÚ
«Â
ª«
±¬
«
ŸËξÃÀ½ÉÊËÉÌֽɼƻÌÍÃÅÎÆ×ÍÎËÖÃ
ÅÃÈÀÇ»Íɾ˻ÏÃÃ
£ÌÊÉÆÈÀÈÉ
› › › ¯ÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÀ»ÅÉÈÉ¿»ÍÀÆ×ÈÖÐ
ÊËÀ¿ÌÍ»½ÃÍÀÆ×ÈÖÐÉ˾»Èɽ
¾ÉÌο»ËÌͽÀÈÈÉĽƻÌÍÃÃ
ÊËÀ¿ÌÍ»½ÃÍÀÆ×ÈÖÐÉ˾»Èɽ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐɼ˻Âɽ»ÈÃÄ
ŸËξÃÀɼÔÀ¾ÉÌο»ËÌͽÀÈÈÖÀ
½ÉÊËÉÌÖ
§»ÌÌɽÖÄÌÊÉËÍ
› ŸËξÃÀ½ÉÊËÉÌֽɼƻÌÍÃÌËÀ¿Ìͽ
Ç»ÌÌɽÉÄÃÈÏÉËÇ»ÑÃÃ
› ¬ ž©«›¬°©Ÿ¶
ª«£¢¶
Ÿ«ž®¯ª«Ÿ§¢¡«ž­«£¢¨¯¢¨¹ª«®¯¥
«ÎÂÊÊÜÜÌÍÅÄؿʽÜǽÉ̽ÊÅÜÌÍËÒËÁÅÏ¿ÐÎÈË¿ÅÜÒÌËÄÅÏÅ¿ÊËÀË
ËÏÊËÕÂÊÅÜÍËÎÎÅÆÎÇËÀË˾ÖÂÎÏ¿½Ç½ÍÉÅÅÅ¿ËÂÊÊËÆÎÈÐþÂ
®ËÓÅËÈËÀş³¥«©ŸÎÂÍËÎÎÅÆÎÇËÀËÓÂÊÏͽÅÄÐÔÂÊÅÜ
˾ÖÂÎÏ¿ÂÊÊËÀËÉÊÂÊÅÜ
ÌÍË¿ÂÈÅËÌÍËÎÀͽÃÁ½ÊʽÎÂÈÂÊÊØÒ
ÌÐÊÇÏË¿ÅÄÍÂÀÅËÊË¿­ËÎÎÅşØÜÎÊÅÈËÎÙÔÏ˾ËÈÙÕÅÊÎÏ¿Ë
ÐÔ½ÎÏÊÅÇË¿ËÌÍËν
¿ÂÍÜÏ¿ÍËÎÎÅÆÎÇÐÛ½ÍÉÅÛÅ
ÌËÈËÃÅÏÂÈÙÊËËÓÂÊÅ¿½ÛÏÂÂÍËÈٿ˾ÖÂÎÏ¿ÂÊÊËÆÃÅÄÊÅ
ËÏÉÂÔ½ÜÌË¿ØÕÂÊÅÂÌÍÂÎÏÅý¿ËÂÊÊËÆÌÍËÑÂÎÎÅÅÅÐÈÐÔÕÂÊÅÂ
ÎËÓŽÈÙÊˊ¾ØÏË¿ØÒÐÎÈË¿ÅÆ¿ËÂÊÊËÎÈÐýÖÅÒ
Ë»ÄÉÈÀ¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÊËÀ¿ÌÀ¿»ÍÀÆÀÇ
ÊËÃÂÖ½ÈÉÄÅÉÇÃÌÌÃÃÚ½ÆÚÀÍÌھƻ½»ÇÎÈÃÑÃ
Ê»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɣËÃÈ»¬ÎÂ
¿»Æ×ÑÀ½» ¨» ©Í¿ÀÆ ÉÀÈÈÉ¾É ÅÉÇÃÌÌ»Ëûͻ
¢Àƛ© ½ÉÂÆÉÁÀÈ» É˾»ÈûÑÃÚ Ë»¼ÉÍÖ ÊËÃ
ÂÖ½ÈÖÐÅÉÇÃÌÌÃÄÎÒÀÍÃÇÀ¿ÃÑÃÈÌÅÉÀÉ̽Ã
¿ÀÍÀÆ×Ìͽɽ»ÈÃÀÊËÃÂÖ½ÈÃÅɽ
¨»Ò»Æ×ÈÃÅ©Í¿ÀÆ»ÉÀÈÈɾÉÅÉÇÃÌÌ»ËÃ
»Í»¢Àƛ© ½¾ÀÈÃħÀËÂÆÃÅÃÈÊËɽÀÆÊËÀÌÌ
ÅÉÈÏÀËÀÈÑÃÙ ÒÍÉ¼Ö ÉÂÈ»ÅÉÇÃÍ× ÂÀÆÀÈÉ
¾Ë»¿ÑÀ½ÌȻüÉÆÀÀ»ÅÍλÆ×ÈÖÇýÉÊËÉÌ»ÇÃ
ÊËÉÐÉÁ¿ÀÈÃÚ ½ÉÃÈÌÅÉÄ ÌÆÎÁ¼Ö à ÌÉɼÔÃÍ×
ɼÃÍɾ»Ð½ÀÌÀÈÈÀÄÊËÃÂÖ½ÈÉÄÅ»ÇÊ»ÈÃÃ
ÀÌÈÉľÊËÃÂÖ½ÈÖÀÅÉÇÃÌÌÃýÌÀÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐË»ÄÉÈɽ¢Àƛ©ÌɽÇÀÌÍÈÉ
Ì É˾»È»Çà ÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÉÄ ½Æ»ÌÍà à ÉÍ¿À
ÆÉǽÉÀÈÅÉǻͻÌÊÉÌÍ»½ÆÀÈÈÖÇû¿»Ò»ÇÃ
ÌÊË»½ÃÆÃÌ×  ËÚ¿Ö ÉÉËÎÁÀÈÈÖÐ ÌÃÆ «ÉÌ
ÌÃÄÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃÃÉÍÊË»½ÆÀÈÉÙÈÉÓÀÄ
½ÍÒÃÂË»ÄÉÈ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉu
 È»ÌÍÉÚÔÀÀ ½ËÀÇÚ ÊËÃÂÖ½ÈÃÅà ¢ÀÆÀÈÉ
¾Ë»¿»ÊËÉÐÉ¿ÚÍÌÆÎÁ¼Î½ÌÎÐÉÊÎÍÈÖнÉÄÌÅ»Ð
ÅÉÌÇÃÒÀÌÅÃÐ
È»½ÉÀÈÈÉÇÉËÌÅÉÇ
ÏÆÉÍÀ
½½ÉÀÈÈɽÉ¿ÎÓÈÖÐÌÃÆ»Ð
Ë»ÅÀÍÈÖнÉÄÌÅ»ÐÌÍË»ÍÀ¾ÃÒÀÌÅɾÉÈ»ÂÈ»ÒÀÈÃÚ
ÃÃÈÖнÿ»Ð½ÉÄÌÅ
ªÉÒÍÃÊÉÆÉ
½ÃÈ» àÈÃÐ u ÇÉÆÉ¿ÖÀ ÆÙ¿Ã ÌÍ»ËÓÀ ÆÀÍ
uÆÀÍuÆÀÍ
ªÉÆÈÖÇ ÅÉÇÊÆÀÅÍÉÇ ½ÌÀÌÀÂÉÈÈÉ¾É É¼
ÇÎÈ¿ÃËɽ»ÈÃÚ ÊËÃÂÖ½ÈÃÅà ɼÀÌÊÀÒý»ÆÃÌ×
½ ½ÉÄÌÅɽÖÐ Ò»ÌÍÚÐ ¨» ¾ÉËÉ¿ÌÅÉÇ Ì¼ÉËÈÉÇ
ÊÎÈÅÍÀÉÈÃÊÉÆÎÒÃÆÃÈÀÌÀÌÌÀËÖÌÊËÀ¿ÇÀÍ»ÇÃ
ÆÃÒÈÉľþÃÀÈÖü»ÈÅɽÌÅÃÀÅ»ËÍÖÈ»ÅÉÍÉ
ËÖÀÃÇÊÀËÀÒÃÌÆÚÀÍÌÚ¿ÀÈÀÁÈÉÀ¿É½ÉÆ×ÌͽÃÀ
»Í»ÅÁÀÊÀËÀ½É¿ÖÉÍËÉ¿ÃÍÀÆÀÄ
¬ ½ÀÌÈÖ ÍÀÅÎÔÀ¾É ¾É¿» Å»Á¿ÉÇÎ ÈɽÉ
¼Ë»ÈÑÎ ½Ö¿»ÀÍÌÚ ÊÀËÌÉÈ»Æ×È»Ú ØÆÀÅÍËÉÈÈ»Ú
Å»ËÍ» ¿ÆÚ ÌÉ¿»ÈÃÚ ½ ¿»Æ×ÈÀÄÓÀÇ À¿ÃÈÉÄ
ÌÃÌÍÀÇÖ ½ÉÃÈÌÅÉ¾É Ã Å»¿ËÉ½É¾É ÎÒÀÍ» ½ÉÀÈ
ÈÉÌÆÎÁ»ÔÃнÍÒÃÌÆÎÁ»ÔÃÐÊÉÅÉÈÍË»ÅÍÎ
¥»ËÍ» ¼Î¿ÀÍ ÃÌÊÉÆ×Âɽ»Í×ÌÚ ¿ÆÚ ÊÉÆÎÒÀÈÃÚ
ÇÀ¿ÃÑÃÈÌÅÃРà ɼ˻Âɽ»ÍÀÆ×ÈÖÐ ÎÌÆξ ÅÉÈ
ÍËÉÆÚ¿ÉÌÍÎʻȻ½ÉÀÈÈÖÀɼÕÀÅÍÖÌÃÌÊÉÆ×
Âɽ»ÈÃÀǼÃÉÇÀÍËÃÒÀÌÅÃп»ÈÈÖÐ
ªÃÍ»ÈÃÀ½½ÉÃÈÌÅÃÐÒ»ÌÍÚÐÉ˾»ÈÃÂɽ»ÈÉ
ÌØÆÀÇÀÈÍ»ÇÃÓ½À¿ÌÅɾÉÌÍÉÆ»ÊɽÉÆÚÙÔÀ¾É
½Ö¼ÃË»Í×ÃÂÊËþÉÍɽÆÀÈÈÖмÆÙ¿
ªËÉÐÉÁ¿ÀÈÃÀ ÊËÃÂÖ½ÈÃÅ»Çà ÇÀ¿ÅÉÇÃÌ
ÌÃà ÊÉŻ»ÆÉ ÒÍÉ ÊÉŻ»ÍÀÆà ¾É¿ÈÉÌÍà Š½É
ÀÈÈÉÄ ÌÆÎÁ¼À ÌÎÔÀÌͽÀÈÈÉ ÈÀ ÇÀÈÚÙÍÌÚ Ã
ÌÉÌÍ»½ÆÚÙÍ ÊËà ÊÉÌÍ»ÈɽÅÀ È» ÎÒÀÍ
ÆÀÍÈÃÐÙÈÉÓÀÄÃuÊËÃÊËÃÂÖ½ÀÒÍÉ
ÌÉÉͽÀÍÌͽÎÀÍ ÌËÀ¿ÈÃÇ ÊÉŻ»ÍÀÆÚÇ ½ ÌÍÉ
ÆÃÑÀ ¢» ½ËÀÇÚ ½ÀÌÀÈÈÀÄ ÊËÃÂÖ½ÈÉÄ Å»Ç
Ê»ÈÃà É̽ÿÀÍÀÆ×Ìͽɽ»ÈÉ ÒÀÆɽÀÅ»
ÊÉŻ»ÍÀÆ׾ɿÈÉÌÍÃÌÉÌÍ»½ÃÆ
½¾u
 ÌÍËÎÅÍÎËÀ »¼ÉÆÀ½»ÀÇÉÌÍà ÊËÃÂÖ½
ÈÃÅɽ ÃÇÀÙÔÃРɾ˻ÈÃÒÀÈÃÚ ¾É¿ÈÉÌÍà ÊÉ
ÌÉÌÍÉÚÈÃ٠¿ÉËɽ×Ú È» Ç ÇÀÌÍÀ ÌÍÉÚÍ
»¼ÉÆÀ½»ÈÃÚ ÅÉÌÍÈÉÇÖÓÀÒÈÉÄ ÌÃÌÍÀÇÖ
œÉÆÀÂÈà ÌÃÌÍÀÇÖ ÅËɽÉɼ˻ÔÀÈÃÚ
ÌÉÌÍ»½ÆÚÙÍÃÊÃÔÀ½»ËÀÈÃÚuªËÃ
½Â»ÃÇÉ¿ÀÄÌͽÃÃ Ì ¾ÉËÉ¿ÌÅÃÇ ÇÀ¿ÃÑÃÈÌÅÃÇ
»Ç¼ÎÆ»ÍÉËÈÖÇ ÑÀÈÍËÉÇ ÊËà ÊÉÆÃÅÆÃÈÃÅÀ
” à À¾É ÏÃÆûƻÇà É˾»ÈûÑÃÉÈÈÖÀ
à ÇÀ¿ÃÑÃÈÌÅÃÀ ½ÉÊËÉÌÖ ËÀÓ»ÆÃÌ× ÊËÉÏÀÌ
ÌÃÉÈ»Æ×ÈÉÃÉÊÀË»ÍýÈɪËÃÂÖ½ÈÃÅÃÈÎÁ
¿»ÙÔÃÀÌÚ½¿ÉÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÉÇɼÌÆÀ¿É½»ÈÃÃ
ÊËÉÓÆÃÀ¾É½ÅË»ÍÒ»ÄÓÃÀÌËÉÅÃ
ØÍÉǾɿÎÊËÃÂÖ½ÈÃÅ»Ç̽ÖÌÓÃÇɼ
Ë»Âɽ»ÈÃÀÇ ÊËÀ¿ÉÌÍ»½ÆÀÈ ½Ö¼ÉË ÌÆÎÁÃÍ×
ÊÉÊËÃÂֽξɿÃÆþɿ»ÊÉÅÉÈÍË»ÅÍÎ¥É
ÆÃÒÀÌÍ½É È»ÎÒÈÖÐ ËÉÍ ¿ÆÚ É¿»ËÀÈÈÖÐ ÌÆÎÁ»
ÔÃнÉÂËÉÌÆÉÌ¿É
¥»Å ɼÖÒÈÉ ÊËÃÂÖ½È»Ú Å»ÇÊ»ÈÃÚ ¼Î¿ÀÍ
ÉÍÅËÖÍ»¿ÆÚɼÔÀÌͽÀÈÈÉÌÍëɿÃÍÀÆÚÇÊËÃ
ÂÖ½ÈÃÅɽ Ë»ÂËÀÓÀÈÉ ÊËÃÌÎÍÌͽɽ»Í× È» »
ÌÀ¿»ÈÃÚÐÅÉÇÃÌÌÃÃýÀÌÈÉÄÒÀÆɽÀŽÉÌ
ÊÉÆ×Âɽ»ÆÃÌ×ØÍÃÇÊË»½ÉÇ
¬ÉÌÀÈÃØÍɾɾɿ»ÊÉÚ½ÃÆ»Ì×Èɽ»ÚÏÉË
Ç»ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÅÉÈÌÍÃÍÎÑÃÉÈÈÉÄɼÚ»ÈÈÉÌÍÃ
ÊÉ»ÔÃÍÀÉÍÀÒÀÌͽ»uɼÎÒÀÈÃÀÌÍοÀÈÍɽÊÉ
ÊËɾ˻ÇÇÀÊÉ¿¾ÉÍɽÅÃÌÀËÁ»ÈÍɽÃÌÉÆ¿»Í»
ʻ̻ÈÀÊÉÌËÀ¿ÌͽÀÈÈɽÐÉ¿ÀɼÎÒÀÈÃÚ½½ÎÂÀ
½ÍÒý§£¸­
u ÉÌÊÉÆ×Âɽ»ÆÃÌ× Æà ÙÈÉÓà ½ÀËÈν
ÓÃÀÌÚûËÇÃÃÆ×¾ÉÍ»ÇÃÊËÃÊÉÌÍÎÊÆÀÈÃÃÈ»
¼Ù¿ÁÀÍÈÖÀÉÍ¿ÀÆÀÈÃÚ½ÎÂɽ!
u §ÈɾÃÀ ËÀ¼ÚÍ» ÊËà ÎÌÆɽÃà ÊÉÆÉÁÃ
ÍÀÆ×ÈÉÄ Ð»Ë»ÅÍÀËÃÌÍÃÅà à½ÉÃÈÌÅÉÄ Ò»ÌÍÃ
ÇɾÎͽÉÌÊÉÆ×Âɽ»Í×ÌÚÊË»½ÉǽÈÀÅÉÈÅÎËÌÈÉ
¾ÉÊÉÌÍÎÊÆÀÈÃÚ½ÎÒÀ¼ÈÖÀ»½À¿ÀÈÃÚ
u žÉÍɽÃÍ Æà Ÿ©¬››¯ ½É¿ÃÍÀÆÀÄ ¿ÆÚ
ÌÆÎÁ¼Ö½»ËÇÃÃ!
u ÁÀ¾É¿ÈÉ ËÀ¼ÚÍ ÊÉ¿¾ÉÍɽÆÀÈÈÖÐ ½
Ÿ©¬››¯ ÊÉ ÌÊÀÑûÆ×ÈÉÌÍà ‡½ÉÀÈÈÖÄ ½É¿Ã
ÍÀÆזÊËÃÐÉ¿Úͽ½ÉÀÈÅÉÇ»Í
uœÎ¿ÎÍÆÃÌÆÎÁÃÍ×ÂÀÆÀÈɾ˻¿ÌÅÃÀÊËÃ
ÂÖ½ÈÃÅà Ȼ ÊÉ¿ÓÀÏÈÉÇ ÅÉË»¼ÆÀ ‡±À»Ë× ¥Î
ÈÃÅɽ–!
u ªÉ ÉÅÉÈÒ»ÈÃà ÊÆ»ÈÉ½É¾É ËÀÇÉÈÍ» ½
œÉƾ»ËÃà à ÃÌÊÖÍ»ÈÃÄ ¼ÉÆ×ÓÉÄ ¿ÀÌ»ÈÍÈÖÄ
ÅÉË»¼Æ× ‡±À»Ë× ¥ÎÈÃÅɽ– ÊËüοÀÍ Å ÇÀÌÍÎ
ÌÆÎÁ¼Ö½ÌÉÌÍ»½À²ÀËÈÉÇÉËÌÅɾÉÏÆÉÍ»
uÉ¼ÎÁ¿»ÆÃÌ×ÆÃξÉÆɽÈÖÀ¿ÀÆ»½ÉÍ
ÈÉÓÀÈÃÃ ÇÉÆÉ¿ÖÐ ÆÙ¿ÀÄ ÎÅÆÉÈÚÙÔÃÐÌÚ ÉÍ
ÌÆÎÁ¼Ö½»ËÇÃÃ!
u ­»Å È»ÂÖ½»ÀÇÖÐ ‡ÎÅÆÉÈÃÌÍɽ– ÇÉÁÈÉ
˻¿ÀÆÃÍ× È» ¿½À Å»ÍÀ¾ÉËÃà ¢»Ò»ÌÍÎÙ ÇÉ
ÆÉ¿ÖÀ ÆÙ¿Ã ÊÉÌÍÎÊý ½ ½ÎÂÖ ÉÓüÉÒÈÉ ÊÉ
Æ»¾»ÙÍ ÒÍÉ ÉÍÌËÉÒÅ» ÃÇ ÊËÀ¿ÌÍ»½ÆÚÀÍÌÚ »½
ÍÉÇ»ÍÃÒÀÌÅèÉËÀÓÀÈÃÀɼÉÍÌËÉÒÅÀÃÆÃɼ
É̽ɼÉÁ¿ÀÈÃà ÉÍ ÌÆÎÁ¼Ö ÊËÃÈÃÇ»ÀÍ ÍÉÆ×ÅÉ
ÊËÃÂÖ½È»Ú ÅÉÇÃÌÌÃÚ ½ ÊÀËÃÉ¿ ̽ÉÀÄ Ë»¼ÉÍÖ
²ÍɼÖÉÏÉËÇÃÍ×ÉÍÌËÉÒÅÎÃÆÃÉ̽ɼÉÁ¿ÀÈÃÀ
»ÅÉÈÈÖÇ É¼Ë»ÂÉÇ ÌÆÀ¿ÎÀÍ Ú½ÃÍ×ÌÚ È» »ÌÀ
¿»ÈÃÀ ÊËÃÂÖ½ÈÉÄ ÅÉÇÃÌÌÃÃ Ì ÈÀɼÐÉ¿ÃÇÖÇÃ
¿ÉÅÎÇÀÈÍ»ÇÃ
ŸËξ»ÚÅ»ÍÀ¾ÉËÃÚuÅÍÉÌÉÂÈ»ÍÀÆ×ÈÉüÀ
¾»ÀÍ ½ÖÊÉÆÈÀÈÃÚ Ì½ÉÀ¾É ¾Ë»Á¿»ÈÌÅÉ¾É ¿Éƾ»
£Ð À¿ÃÈÃÑÖ Ã ÉÈà ŻŠÊË»½ÃÆÉ ÊÉÌÆÀ È»ÊÉ
ÇÃÈ»ÈÃÚÌÉÌÍÉËÉÈÖÎÒ»ÌÍÅɽÖÐÎÊÉÆÈÉÇÉÒÀÈ
ÈÖÐÊÉÆÃÑÃÃÚ½ÆÚÙÍÌÚ½½ÉÀÈÅÉÇ»Í˻¼ÃË»
ÀÇÌÚ ½ ÊËÃÒÃȻР«À¼ÚÍ» ¿ÀÆ»ÙÍ ÊË»½ÃÆ×ÈÖÀ
½Ö½É¿Ö¿ÉÊËýÆÀÒÀÈÃÚÃÐÅÉͽÀÍÌͽÀÈÈÉÌÍÃ
¿ÀÆÉÈÀ¿ÉÐÉ¿ÃÍ
u œÎ¿ÎÍ Æà É˾»ÈÃÂɽ»ÈÖ ÊËÉ½É¿Ö ½ »Ë
ÇÃÙÊËÃÂÖ½ÈÃÅɽ!
u Ÿ» Í»ÅÃÀ ÇÀËÉÊËÃÚÍÃÚ ¼Î¿ÎÍ ÊËɽÉ
¿ÃÍ×ÌÚÊËÃÈÀÊÉÌËÀ¿ÌͽÀÈÈÉÇÎÒ»ÌÍÃÃÌÉÍËο
ÈÃÅɽ©Í¿ÀÆ»ÉÀÈÈɾÉÅÉÇÃÌÌ»ËûͻÎÊË»½Ã
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐÉÅËξɽ¢ÀÆÀÈɾ˻¿»
¬¬ «©›ÏÉÍÉ»½ÍÉË»
„ªË¹ÉǾ£É×Ãǻǔ
ÇÃËغÉؼ
©¯£±£›¦·¨©
« ³ ¨£ ¾”
© ½ÈÀÌÀÈÃà ÃÂÇÀÈÀÈÃÄ ½ ËÀÓÀÈÃÀ ¬É½ÀÍ» ¿ÀÊÎÍ»Íɽ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×
ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÉ;”§©¬¥‡©¼Ù¿ÁÀÍÀ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈ»¾É¿–
¯ÉÈ¿ÉÊÆ»ÍÖÍËο»¾ÉÌο»ËÌͽÀÈ
ÈÖÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐÉ˾»ÈɽÃ
½ÂÈÉÌÖÊÉɼÚ»ÍÀÆ×ÈÉÇÎÌÉÑûÆ×
ÈÉÇÎÌÍË»Ðɽ»ÈÃÙ
œ
ªËÉÒ»Ú»ÅÎÊÅ»Íɽ»Ëɽ˻¼ÉÍÃ
ÎÌÆξ¿ÆÚɼÀÌÊÀÒÀÈÃÚ¾ÉÌο»Ë
ÌͽÀÈÈÖÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐÈÎÁ¿
œ
ŸËξÃÀɼÔÀ¾ÉÌο»ËÌͽÀÈÈÖÀ
½ÉÊËÉÌÖ
®ÊƻͻÒÆÀÈÌÅÃнÂÈÉÌɽȻ
ÉÌÎÔÀÌͽÆÀÈÃÀ¿ÀÚÍÀÆ×ÈÉÌÍìÉ
½ÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐɼ˻Âɽ»ÈÃÄ
¾ÉËÉ¿»§ÉÌŽÖ
œ
®ÊƻͻÊËÉÒÃÐÈ»Æɾɽ̼ÉËɽÃ
ÃÈÖÐÊÆ»ÍÀÁÀÄ
œ
¥ÎÆ×ÍÎË»ÅÃÈÀÇ»Íɾ˻ÏÃÚ
ŸËξÃÀ½ÉÊËÉÌֽɼƻÌÍÃÅÎÆ×ÍÎ
ËÖÃÅÃÈÀÇ»Íɾ˻ÏÃÃ
ªË»Â¿ÈÃÒÈÖÀÃÌÉÑûÆ×ÈÉÂÈ»ÒÃ
ÇÖÀÇÀËÉÊËÃÚÍÃÚ¿ÆÚÈ»ÌÀÆÀÈÃÚ
ªËÉÒ»Ú»ÅÎÊÅ»Íɽ»Ëɽ˻¼ÉÍÃ
ÎÌÆξ¿ÆÚɼÀÌÊÀÒÀÈÃÚ¾ÉÌο»Ë
ÌͽÀÈÈÖÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐÈÎÁ¿
¬ËÀ¿Ìͽ»Ç»ÌÌɽÉÄÃÈÏÉËÇ»ÑÃÃ
žÆ»½»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɣ¬®¢Ÿ›¦·± ›
ªÀËÃÉ¿ÃÒÀÌÅ»ÚÊÀÒ»Í×Ãÿ»ÍÀÆ×
Ìͽ»
ªËÃÆÉÁÀÈÃÀ”
ÅËÀÓÀÈÃ٬ɽÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙ
ÅɽÉÉ;”
£ÈÏÉËÇÃËɽ»ÈÃÀÁÃÍÀÆÀÄÉÅËξ»
ÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃ̜ٿÁÀÍÈÖÇÅÉ¿ÀÅÌÉÇ«ÉÌÌÃÄÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃÃÉÍ
ÃÙÆÚ¾”¯¢¯À¿ÀË»Æ×ÈÖÇ»ÅÉÈÉÇÉÍÉÅÍÚ¼ËÚ¾
”¯¢‡©¼É¼ÔÃÐÊËÃÈÑÃÊ»ÐÉ˾»ÈûÑÃÃÇÀÌÍÈɾÉÌ»ÇÉÎÊË»½ÆÀÈÃÚ
½ «ÉÌÌÃÄÌÅÉÄ ¯À¿ÀË»ÑÃÖ ¢»ÅÉÈÉÇ ¾ÉËÉ¿» §ÉÌÅ½Ö ÉÍ ÈÉÚ¼ËÚ ¾ ” ‡©¼ É˾»ÈûÑÃà ÇÀÌÍÈÉ¾É Ì»ÇÉÎÊË»½ÆÀÈÃÚ ½ ¾ÉËÉ¿À §ÉÌŽÀ–
®ÌÍ»½ÉÇÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɪÉÆÉÁÀÈÃÀÇɼٿ
ÁÀÍÈÉÇ ÊËÉÑÀÌÌÀ ½ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÉÇ ÉÅËξÀ ¬Í»ËÉÀ ¥ËÙÅÉ½É ½ ̽ÚÂà Ì
ÎÍÉÒÈÀÈÃÀÇ Ë»ÌÐɿɽ ÊÉ È»ÊË»½ÆÀÈÃÚÇ ¬É½ÀÍ ¿ÀÊÎÍ»Íɽ ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×
ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉËÀÓÃÆ
ÈÀÌÍÃÃÂÇÀÈÀÈÃÚ½ËÀÓÀÈÃÀ¬É½ÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉ
ÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÉ;”§©¬¥‡©¼Ù¿ÁÀÍÀÇÎÈÃ
ÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈ»¾É¿–
ÎÍÉÒÈÃÍ×Ë»ÌÐÉ¿Ö¼Ù¿ÁÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»ÊÉ˻¿ÀÆ»Ç
ÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÄÅÆ»ÌÌÃÏÃÅ»ÑÃÃÈ»¾É¿ÌɾƻÌÈÉÊËÃÆÉÁÀÈÃÙÅ
È»ÌÍÉÚÔÀÇÎËÀÓÀÈÃÙ
ÎÍÉÒÈÃÍ×½À¿ÉÇÌͽÀÈÈÎÙÌÍËÎÅÍÎËÎË»ÌÐɿɽ¼Ù¿ÁÀÍ»ÇÎÈÃÑÃ
Ê»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»È»¾É¿ÊËÃÆÉÁÀÈÃÀÇÅÈ»ÌÍÉÚÔÀÇÎËÀÓÀÈÃÙ
ÈÀÌÍà ÌÉÉͽÀÍÌͽÎÙÔÃÀ ÃÂÇÀÈÀÈÃÚ ½ ̽ɿÈÎÙ ¼Ù¿ÁÀÍÈÎÙ ËÉ
ÌÊÃÌ×¼Ù¿ÁÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈ»¾
¨»ÌÍÉÚÔÀÀ ËÀÓÀÈÃÀ ½ÌÍÎÊ»ÀÍ ½ ÌÃÆÎ ÌÉ ¿ÈÚ À¾É ÉÏÃÑûÆ×ÈɾÉ
ÉÊμÆÃÅɽ»ÈÃÚ½¾»ÂÀÍÀ‡¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɖÃȻ̻ÄÍÀÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉ
ÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
¥ÉÈÍËÉÆ×È»¿½ÖÊÉÆÈÀÈÃÀÇÈ»ÌÍÉÚÔÀ¾ÉËÀÓÀÈÃÚ½ÉÂÆÉÁÃÍ×È»
¾Æ»½ÎÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽɣ¬Î¿»Æ×ÑÀ½Î
ªË
«
¯ÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÀ½ÖÌÓÀ¾É¿ÉÆÁ
ÈÉÌÍÈɾÉÆÃÑ»ÌμÕÀÅÍ»«ÉÌÌÃÄ
ÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃÃÃÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉ
ɼ˻Âɽ»ÈÃÚ
žÆ»½»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉɼ˻Âɽ»
ÈÃÚ
±¬«
›
¯ÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÀªË»½ÃÍÀÆ×
Ìͽ»«ÉÌÌÃÄÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃÃ
½ÖÌÓÃÐÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÐÉ˾»Èɽ
¾ÉÌο»ËÌͽÀÈÈÉĽƻÌÍÃÌμÕÀÅÍɽ
«ÉÌÌÃÄÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃÃÇÀÌÍÈÖÐ
»¿ÇÃÈÃÌÍË»ÑÃÄ
«ÎÅɽɿÃÍÀÆ×»¿ÇÃÈÃÌÍË»ÑÃÃ
»Êʻ˻ͻ¬É½ÀÍ»¿ÀÊÎÍ»Íɽ
œ
¯ÉÈ¿ÉÊÆ»ÍÖÍËο»¾ÉÌο»ËÌͽÀÈ
ÈÖÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐÉ˾»ÈɽÃ
½ÂÈÉÌÖÊÉɼÚ»ÍÀÆ×ÈÉÇÎÌÉÑûÆ×
ÈÉÇÎÌÍË»Ðɽ»ÈÃÙ
œ
¬Ðɾ½Á˾ÄÁÌÈɹ»¹É¹ÂÇƹªË¹ÉǾ£É×ÃÇ»Ç
ÅÌÆÁÏÁȹÄÁ˾˪˹ÉǾ£É×ÃÇ»ÇÁ¡„ªÇÉÇÃǽÁƔ
¥ÇÊû¹ ¾Ä¾ÆǼɹ½§Ë½¾Ä½ÇÊ˹»ÃÁr††
«¾Ä††
œ¾Æ¾É¹ÄÕÆÔ½ÁɾÃËÇÉ«ªÁ½ÇÉÇ»¹
XXXJESV
¨ÉÁȾɾȾйËþÊÊÔÄùƹ¼¹À¾Ë̄”ǺØÀ¹Ë¾ÄÕƹ
£ÈÏÉËÇÃËɽ»ÈÃÀÁÃÍÀÆÀÄÉÅËξ»
ªËÉÒ»Ú»ÅÎÊÅ»Íɽ»Ëɽ˻¼ÉÍÃ
ÎÌÆξ¿ÆÚɼÀÌÊÀÒÀÈÃÚ¾ÉÌο»Ë
ÌͽÀÈÈÖÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐÈÎÁ¿
›
œ
¥É¿¼Ù¿ÁÀÍÈÉÄÅÆ»Ì
ÌÃÏÃÅ»ÑÃëÉÌÌÃÄ
ÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃÃ
«Â
ÍÖÌ
Ëμ
±¬«
«
»Êʻ˻ͬɽÀÍ»¿ÀÊÎÍ»Íɽ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»
¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
©œ´ ž©¬®Ÿ›«¬­ ¨¨¶ ©ª«©¬¶
¯ÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÀ
½ÖÌÓÀ¾É¿ÉÆÁÈÉÌÍÈɾÉ
ÆÃÑ»ÌμÕÀÅÍ»«ÉÌÌÃÄÌÅÉÄ
¯À¿ÀË»ÑÃÃÃÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×
ÈɾÉɼ˻Âɽ»ÈÃÚ
žÆ»½»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉɼ
Ë»Âɽ»ÈÃÚ
¯ÉÈ¿ÉÊÆ»ÍÖÍËο»¾ÉÌÎ
¿»ËÌͽÀÈÈÖÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×
ÈÖÐÉ˾»ÈɽýÂÈÉÌÖÊÉ
ɼÚ»ÍÀÆ×ÈÉÇÎÌÉÑûÆ×ÈÉ
ÇÎÌÍË»Ðɽ»ÈÃÙ
ªË
­ÇÉŹ˙ǺӾÅÈÄ
«Áɹ¿ÖÃÀ©¹ÊÈÉÇÊËɹÆؾËÊغ¾ÊÈĹËÆÇ
§ËȾй˹ÆÇ»ËÁÈǼɹÍÁÁ
§§§„›¥œ†¨ÉÁÆ˔
¥ÇÊû¹ÅÁËÉÇ»ÊÃǾÑÇÊʾ
¹Ã¹À’
ª»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ
¨¡’­ª†ÇËŹÉ˹¼
«ÎÅɽɿÃÍÀÆ×»¿ÇÃÈÃ
ÌÍË»ÑÃûÊʻ˻ͻ¬É½ÀÍ»
¿ÀÊÎÍ»Íɽ
œ
¯ÉÈ¿ÉÊÆ»ÍÖÍËο»¾ÉÌÎ
¿»ËÌͽÀÈÈÖÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×
ÈÖÐÉ˾»ÈɽýÂÈÉÌÖÊÉ
ɼÚ»ÍÀÆ×ÈÉÇÎÌÉÑûÆ×ÈÉ
ÇÎÌÍË»Ðɽ»ÈÃÙ
œ
©¼ÀÌÊÀÒÀÈÃÀ¿ÀÚÍÀÆ×ÈÉÌÍÃ
»¿ÇÃÈÃÌÍË»ÑÃûÊʻ˻ͻ
¬É½ÀÍ»¿ÀÊÎÍ»Íɽ½ÈÎÍËþÉ
ËÉ¿ÌÅɾÉÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉ
ɼ˻Âɽ»ÈÃÚ½Ò»ÌÍÃÌÉ
¿ÀËÁ»ÈÃÚÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐ
ÌÆÎÁ»ÔÃпÆÚËÀÓÀÈÃÚ½É
ÊËÉÌɽÇÀÌÍÈɾÉÂÈ»ÒÀÈÃÚ
œ
¯ÉÈ¿ÉÊÆ»ÍÖÍËο»¾ÉÌÎ
¿»ËÌͽÀÈÈÖÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×
ÈÖÐÉ˾»ÈɽýÂÈÉÌÖÊÉ
ɼÚ»ÍÀÆ×ÈÉÇÎÌÉÑûÆ×ÈÉ
ÇÎÌÍË»Ðɽ»ÈÃÙ
ªËÉÒ»Ú»ÅÎÊÅ»Íɽ»Ëɽ
Ë»¼ÉÍÃÎÌÆξ¿ÆÚɼÀ
ÌÊÀÒÀÈÃÚ¾ÉÌο»ËÌͽÀÈÈÖÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐÈÎÁ¿
ŸËξÃÀɼÔÀ¾ÉÌο»ËÌͽÀÈ
ÈÖÀ½ÉÊËÉÌÖ
®ÊƻͻÒÆÀÈÌÅÃнÂÈÉÌɽȻ
ÉÌÎÔÀÌͽÆÀÈÃÀ¿ÀÚÍÀÆ×
ÈÉÌÍìɽÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ× ÈÖÐɼ˻Âɽ»ÈÃľÉËÉ¿»
§ÉÌŽÖ
œ
®ÊƻͻÊËÉÒÃÐÈ»Æɾɽ
̼ÉËɽÃÃÈÖÐÊÆ»ÍÀÁÀÄ
œ
¥ÎÆ×ÍÎË»ÅÃÈÀÇ»Íɾ˻ÏÃÚ
ŸËξÃÀ½ÉÊËÉÌֽɼƻÌÍÃ
ÅÎÆ×ÍÎËÖÃÅÃÈÀÇ»Íɾ˻
ÏÃÃ
ªË»Â¿ÈÃÒÈÖÀÃÌÉÑûÆ×ÈÉ
ÂÈ»ÒÃÇÖÀÇÀËÉÊËÃÚÍÃÚ¿ÆÚ È»ÌÀÆÀÈÃÚ
ªËÉÒ»Ú»ÅÎÊÅ»Íɽ»Ëɽ
Ë»¼ÉÍÃÎÌÆξ¿ÆÚɼÀ
ÌÊÀÒÀÈÃÚ¾ÉÌο»ËÌͽÀÈÈÖÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐÈÎÁ¿
¬ËÀ¿Ìͽ»Ç»ÌÌɽÉÄÃÈÏÉË
Ç»ÑÃÃ
ªÀËÃÉ¿ÃÒÀÌÅ»ÚÊÀÒ»Í×Ã
ÿ»ÍÀÆ×Ìͽ»
£ÈÏÉËÇÃËɽ»ÈÃÀÁÃÍÀÆÀÄ
ÉÅËξ»
ªËÉÒ»Ú»ÅÎÊÅ»Íɽ»Ëɽ
Ë»¼ÉÍÃÎÌÆξ¿ÆÚɼÀ
ÌÊÀÒÀÈÃÚ¾ÉÌο»ËÌͽÀÈÈÖÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐÈÎÁ¿
ŸËξÃÀ½ÉÊËÉÌֽɼƻÌÍÃ
ÌËÀ¿ÌͽǻÌÌɽÉÄÃÈÏÉË
Ç»ÑÃÃ
£ÈÏÉËÇÃËɽ»ÈÃÀÁÃÍÀÆÀÄ
ÉÅËξ»
ªËÉÒ»Ú»ÅÎÊÅ»Íɽ»Ëɽ
Ë»¼ÉÍÃÎÌÆξ¿ÆÚɼÀ
ÌÊÀÒÀÈÃÚ¾ÉÌο»ËÌͽÀÈÈÖÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐÈÎÁ¿
ªËÃÆÉÁÀÈÃÀ”
ÅËÀÓÀÈÃ٬ɽÀÍ»¿ÀÊÎÍ»ÍɽÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙ
ÅɽÉÉ;”
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀÊÉŻ»ÍÀÆÀÄ
À¿ÉÇÌͽÀÈÈ»ÚÌÍËÎÅÍÎ˻˻ÌÐɿɽ¼Ù¿ÁÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉ
ÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉÈ»¾É¿
ÎÍÉÒÈÀÈÃÀ½À¿ÉÇÌͽÀÈÈÉÄÌÍËÎÅÍÎËÖ
¯ÉÈ¿ÉÊÆ»ÍÖÍËο»¾ÉÌο»ËÌͽÀÈ
ÈÖÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐÉ˾»ÈɽÃ
½ÂÈÉÌÖÊÉɼÚ»ÍÀÆ×ÈÉÇÎÌÉÑûÆ×
ÈÉÇÎÌÍË»Ðɽ»ÈÃÙ
©¼ÀÌÊÀÒÀÈÃÀ¿ÀÚÍÀÆ×ÈÉÌÍÃ
»¿ÇÃÈÃÌÍË»ÑÃûÊʻ˻ͻ¬É
½ÀÍ»¿ÀÊÎÍ»Íɽ½ÈÎÍËþÉËÉ¿ÌÅɾÉ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉɼ˻Âɽ»ÈÃÚ½
Ò»ÌÍÃÌÉ¿ÀËÁ»ÈÃÚÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐ
ÌÆÎÁ»ÔÃпÆÚËÀÓÀÈÃÚ½ÉÊËÉÌɽ
ÇÀÌÍÈɾÉÂÈ»ÒÀÈÃÚ
žÉ¿É½ÖÀÈ»ÂÈ»ÒÀ
ÈÃÚ
¾
©œ´ ž©¬®Ÿ›«¬­ ¨¨¶ ©
ª«©¬¶
«Â
ÍÖÌ
Ëμ
ŸËξÃÀ½ÉÊËÉÌֽɼƻÌÍÃÌËÀ¿Ìͽ
Ç»ÌÌɽÉÄÃÈÏÉËÇ»ÑÃÃ
¥É¿½À¿ÉÇÌͽ»
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀÊÉŻ»ÍÀÆÀÄ
¥É¿¼Ù¿ÁÀÍÈÉÄÅÆ»Ì
ÌÃÏÃÅ»ÑÃëÉÌÌÃÄ
ÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃÃ
žÉ¿É½ÖÀÈ»ÂÈ»ÒÀ
ÈÃÚ
¾
«»ÌÐÉ¿Ö¼Ù¿ÁÀÍ»ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈɾÉÉÅËξ»¬Í»ËÉÀ¥ËÙÅɽÉ
ÊÉ˻¿ÀÆ»ÇÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÄÅÆ»ÌÌÃÏÃÅ»ÑÃÃÈ»¾É¿
ÎÍÉÒÈÀÈÃÀË»ÌÐɿɽ
ªËÉÒ»Ú»ÅÎÊÅ»Íɽ»Ëɽ˻¼ÉÍÃ
ÎÌÆξ¿ÆÚɼÀÌÊÀÒÀÈÃÚ¾ÉÌο»Ë
ÌͽÀÈÈÖÐ
ÇÎÈÃÑÃÊ»Æ×ÈÖÐÈÎÁ¿
¯ÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÀ
ªË»½ÃÍÀÆ×Ìͽ»«ÉÌÌÃÄ
ÌÅÉįÀ¿ÀË»ÑÃýÖÌÓÃÐ
ÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÐÉ˾»Èɽ
¾ÉÌο»ËÌͽÀÈÈÉĽƻÌÍÃ
ÌμÕÀÅÍɽ«ÉÌÌÃÄÌÅÉÄ
¯À¿ÀË»ÑÃÃÇÀÌÍÈÖл¿ÇÃ
ÈÃÌÍË»ÑÃÄ
›
›
œ
œ
«À¿»ÅÍÉ˽ÖÊÎÌÅ»¬»½»À½»
«À¿»ÅÑÃÉÈÈÖÄÌɽÀÍ
¦ªÀÍËɽ»£¬Î¿»Æ×ÑÀ½»­¬Ã¿ÉËɽ»œÎÚÈɽ¨ªÀËÀ½À¿ÀÈÑÀ½»
ªÉ¿ÊÃÌ»ÈɽÊÀÒ»Í×
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа