close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Нештатная ситуация

код для вставкиСкачать
№ 14
18 квітня
2014 року
1

18
квітня
2014 року
Газета Одеської залізниці
№ 14
(9407)
ЗІ СВЯТОМ ВЕЛИКОДНЯ!
Шановні колеги!
Шановні залізничники!
Шановні залізничники!
Щиро вітаю вас із
Великоднем!
Це світле свято – пе
ремога правди, пере
мога життя та добра.
Бажаю кожному з
вас Божого благосло
вення, здійснення най
заповітніших споді
вань і мрій, нехай Гос
подь захищає і підтри
мує у всіх починаннях.
Хай за Великоднім
столом завжди зби
рається вся ваша ро
дина. Щастя, злаго
ди й достатку кожно
му дому! Господніх
щедрот усій Україні!
Миру і процвітання
нашій землі!
Христос Воскрес!
Сердечно вітаю вас із
Воскресінням
Христовим!
Великдень – світле
християнське свято,
що символізує пере
могу добра над злом,
дарує непохитну віру в
краще майбутнє, нади
хає на добрі справи.
Нехай Боже благосло
вення наповнить раді
стю серця, принесе вам
і вашим рідним міцне
здоров’я, щастя, бла
гополуччя, мир і спокій,
допоможе здійснити
найзаповітніші мрії!
Бажаю вам запашної
великодньої паски та
гарного настрою!
Христос Воскрес!
Воскресіння Господнє – велич
не християнське свято, поклика
не відродити в наших душах лю
бов до ближнього, наповнити
серця вірою у перемогу добра й
справедливості, надією на щас
ливе майбутнє. Під урочисті зву
ки великодніх дзвонів ми проси
мо Божого благословення для
нас та наших близьких на гарні
справи, мудрі вчинки, міцне здо
ров’я, щастя й злагоду в родині.
Тож хай світлий настрій, з яким
ми зустрічаємо Великдень,
сповнить душу почуттям ра
дості й натхнення, додасть на
снаги й енергії, стане запору
кою позитивних змін у житті
кожної сім’ї!
Щасливих Великодніх свят!
Христос Воскрес!
Міністр
інфраструктури
України
М.Ю. БУРБАК.
З повагою
Генеральний директор
Укрзалізниці
Б.Я. ОСТАПЮК
В.о. начальника Голова
Одеської
Дорпрофсожу
залізниці
А.Г. ЦАРЕНКО
А.Г. ПРОКОПЕНКО
11.04.2014 на территории мебельной фабрики г. Ко
товск Одесской области пожарным поездом станции
Котовск совместно с подразделениями МЧС г. Котовск,
Балта, Ананьев, Красные Окна, а также добровольных
пожарных дружин были проведены совместные прак
тические учения по ликвидации условного загорания
склада готовой продукции и расположенной на подъез
дных путях цистерны с аммиаком.
Дорогі спілчани, сер
дечно вітаю вас, ваших
рідних і близьких зі свя
том Світлого Христо
вого Воскресіння!
Зичу вам у цей чудо
вий день, щоб ваші сер
ця повнилися добром і
спокоєм, щирі помисли
й сподівання завжди
втілювалися в життя, а
справи йшли на користь
вам і оточуючим. Нехай
Божа милість і благо
словення супроводжу
ють ваші родини, а у
домі панують злагода,
затишок і достаток.
З повагою
Вадим ТКАЧОВ,
Голова Федерації
профспілок
транспортників
України,
Голова профспілки
залізничників і
транспортних
будівельників
України
Нештатная ситуация
Ц
елью проведения данных пожарнотактических учений яв
лялась отработка взаимодействия пожарных подразде
лений различных ведомств и служб Одесской железной
дороги, обучение личного состава умению быстро ориентиро
ваться и принимать оптимальные решения, а также воспита
ние психологической стойкости при тушении пожаров и повы
шение боевой подготовки личного состава пожарных подраз
делений.
По тактическому замыслу учений по первой вводной в отра
ботку был взят случай загорания лакокрасочного склада ме
бельной фабрики. Задача по ликвидации пожара преднаме
ренно была усложнена созданием повышенной температуры
горения вследствие повышенной тепловой нагрузки и вероят
ностью переброса пламени на расположенные рядом здания и
помещения.
События начали развиваться в 13 час. 45 мин. 11.04.2014 г.,
когда поступило сообщение, что на лакокрасочном складе ме
бельной фабрики от короткого замыкания электропроводки
произошло загорание.
Пожар обнаружил работник мебельной фабрики, о чем доло
жил начальнику предприятия, по телефону «101» вызвал по
жарные подразделения и приступил к тушению пожара первич
ными средствами пожаротушения. В связи с распространением
Окончание на 3й стр.
Субботник –
в любую погоду
На Одесской магистрали традиционно заранее го
товятся ко Дню окружающей среды, проводимому,
как правило, в середине апреля.
Т
ерритории вокзалов, пассажирские и грузовые платформы,
пути, административнотехнические здания, пешеходные пе
реходы через пути на станции и другие объекты железнодорож
ной инфраструктуры обновляются, магистраль становится кра
ше. Также особое внимание уделяется ремонту подвижного со
става, путевых машин, обеспечению безопасности движения по
ездов.
Таким образом, немало было сделано одесскими железнодо
рожниками и до субботника, который 12 апреля состоялся в
Одессе, невзирая на дождливую погоду.
Старший стрелок В.В. Росовский и стрелок М.М. Фартушный из Первого Одесcкого
отряда ведомственной военизированной охраны обкапывают кусты роз.
Окончание на 4й стр.
№ 14
18 квітня
2014 року
АКЦЕНТИ ДНЯ
28 апреля – Всемирный день охраны труда
Девиз 2014 года – «Безопасность труда и здоровья во время
использования химических веществ на производстве»

ПОЧИНАЄТЬСЯ ТИЖДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
8 квітня 2014 р. підписано спільну постанову керівництва Одеської залізниці і президії Дор
профсожу «Про проведення Тижня охорони праці на Одеській залізниці».
Тиждень охорони праці, присвячений Всесвітньому дню охорони праці в 2014 році вирішено
провести у період з 22 по 28 квітня під гаслом «Безпека праці та здоров’я під час використан
ня хімічних речовин на виробництві». Усім структурним підрозділам залізниці пропонується
взяти активну участь у проведенні Тижня охорони праці

Обращение
организационного комитета по подготовке к проведению на Одесской железной
дороге мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда
Уважаемые работники Одесской железной дороги!
Цель Всемирного дня охраны труда под лозунгом «Безопасность труда и здоровья во время
использования химических веществ на производстве» состоит в том, чтобы защитить от опасно
стей работников дороги, выполняющих работы с применением химических веществ, предотвра
тить заболевания и травмы, которые могут возникнуть при их использовании.
В структурных подразделениях, осуществляющих ремонт различных видов железнодорожной
техники (подвижного состава, путевых, погрузочноразгрузочных машин и др.), используемые
материалы в технологических процессах могут быть источниками вредных химических веществ.
Так, в кузнечно прессовом производстве при выполнении работ по окраске подвижного соста
ва, проведении термической обработки металлов, в химических лабораториях локомотивных
депо, химчистках по очистке спецодежды, аккумуляторных и сварочных отделениях в воздух
рабочей зоны выделяется комплекс вредных веществ.
Вредные вещества проникают в организм человека через дыхательные пути, желудочнокишеч
ный тракт, кожный покров. Токсичное действие химических веществ определяется не только свой
ствами, но и количеством вещества, попавшего в организм.
Поэтому систематический подход к охране труда при работе с химическими веществами явля
ется неотложной задачей во всех структурных подразделениях.
Руководители структурных подразделений должны осуществлять оценку рисков, возникающих
в результате применения химических веществ и обеспечивать защиту работников путем приня
тия соответствующих мероприятий для предупреждения возможных травм, устранения вредных
и опасных для здоровья производственных факторов. Для этого руководители организовывают
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда на соответствие нормативноправовым
актам по охране труда в порядке и в сроки, определенные законодательством.
Работники, в свою очередь, должны заботиться о собственном здоровье и безопасности, а
также о здоровье и безопасности других лиц, которые могут пострадать в результате их действий
в соответствии с требованиями инструкций по охране труда.
Желаем плодотворной и безопасной работы!
Одеської магістралі
ВАРТОВІ ПРАВОПОРЯДКУ
Организационный комитет.
2
Дотримуйтесь правил пожежної безпеки
а Одеській залізниці дислокується 8 пожежних поїздів по станці
ях: ОдесаТоварна, ОдесаСортувальна, Котовськ, Помічна,
Н
Херсон, Миколаїв, Знам’янка та ім. Т. Шевченка.
Усі пожежні поїзда знаходяться в технічно справному стані, модер
нізовані. У кожному пожежному поїзді на літній пожежонебезпечний
період знаходиться близько 200 кубів води, 7,5 тонн піноутворювача,
500 літрів бензину НЗ., до 2500 метрів погонних пожежних рукавів, 2
стаціонарних мотопомпи МП1600, переносна мотопомпа МП800,
електростанція. Все це дозволяє виконувати задачі у межах тактико
технічних можливостей для гасіння пожеж на об’єктах та в рухомому
складі залізничного транспорту, а також надання допомоги при
ліквідації наслідків транспортних подій, повеней, інших стихійних лих.
Керівництвом дороги приділяється велика увага питанням по
жежної безпеки, здійснюється придбання та обслуговування пер
винних засобів пожежогасіння, установлюються та обслуговуєть
ся охороннопожежна сигналізації, проводиться вогнезахистна
обробка дерев’яних конструкцій будівель та споруд вогнезахист
ною речовиною (антипереном).
Робітниками пожежного нагляду служби воєнізованої охорони
Одеської залізниці за виявлені грубі порушення правил пожежної
безпеки на залізничному транспорті при проведенні основного та
контрольного обстеження заборонено експлуатація тягового ру
хомого складу, пасажирських вагонів, будівель та споруд.
Усі ці заходи привели до недопущення великих пожеж як у 2013
році, так і у 1 кварталі 2014 року.
Крім того, згідно вказівки керівництва залізниці протягом берез
няквітня 2014 року працівниками пожежного нагляду проводиться
місячник боротьби з курінням. В першу чергу проводяться пере
вірки в приміщеннях Управління залізниці, Одеської дирекції заліз
ничних перевезень та вокзалу ст. Одеса Головна. Тільки за цей
період було попереджено та притягнуто до відповідальності більше
ніж 40 чоловік, з них за куріння в неустановленому місці притягнуто
до адміністративної відповідальності 3 чоловіка на суму 273 грн., з
початку року за різні порушення Правил пожежної безпеки оштра
фовано 17 чоловік на суму 1683 грн.
З метою профілактики порушень в сфері пожежної безпеки були
підготовлені та направлені до служб Одеської залізниці інформаційні
листи. В листах надана інформація про вимоги чинного законодав
ства України та запропоновано проведення позапланових інструк
тажів. Особо пропонується звернути увагу на вивчення ст. 13 Закону
України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» зі
змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких
Законів України щодо вдосконалення окремих положень про обме
ження місць куріння тютюнових виробів» та вимог п.3.12. «Правил
пожежної безпеки в Україні». Дана робота продовжується.
Колектив працівників пожежного нагляду Одеської залізниці на
чолі з О.В. Кварталовим вітають усіх колег із професійним святом
– Днем пожежної охорони.
Заступник начальника служби – головний пожежний
інспектор Одеської залізниці Олександр КВАРТАЛОВ.
На передовому рубежі боротьби зі злочинністю Громадські формування допомагають
у забезпеченні правопорядку на залізниці
В Управлінні МВС України та
його підрозділах урочисто при
вітали з професійним святом
рацівники УМВС України на Одеській залізниці спільно з пред
працівників карного розшуку, які
ставниками спеціального загону по охороні громадського по
успішно виконують службові обо
рядку провели черговий рейд з метою недопущення правопору
в’язки і справедливо називають
шень на території залізничного вокзалу станції Котовськ.
ся гвардією міліції.
Задля вчасного
арний розшук має тривалу історію,
виявлення право
але саме з 15 квітня 1919 року,
порушень протягом
коли Радою Народних Комісарів Украї
тижня на території
ни ухвалено декрет «Про організацію
обслуговування
судовокарного розшуку», є початком його ге
лінійного відділу на
роїчної діяльності.
ст. Котовськ прове
Працівники карного розшуку щоденно перебу
дено п’ять спільних
вають на вістрі боротьби зі злочинністю. Не раз
профілактичних
змінювалась структура підрозділу та правова
рейдів. Добровільні
база його діяльності, але незмінними залиши
помічники залуча
лись головні завдання – запобігання, розкриття злочинів та розшук злочинців.
За роки існування служби добру згадку залишило про себе не одне покоління працівників, які ються до здійснен
присвятили життя нелегкій роботі в карному розшуку. З великою повагою ми згадуємо наших вете ня квиткового конт
ранів Миколу Жаворонкова, Романа Вареника, Вадима Брегмана та багатьох інших, хто і сьогодні ролю під час посад
ки на приміські по
передає свій досвід молодим працівникам.
Колишній заступник начальника відділу карного розшуку Управління полковник міліції у відставці тяги, виявлення
Володимир Варбанець і тепер залишається правоохоронцем, працюючи начальником штабу Одесь осіб, які здійснюють
правопорушення та нехтують правилами безпеки на залізниці тощо.
кої міської служби «Правопорядок».
Нині відділ карного розшуку, який очолює полковник міліції Сергій Єгоров, є самостійним підроз Так, під час зупинки потягу сполученням «ОдесаЧеркаси» на
ділом у складі кримінальної міліції Управління, що підпорядкований заступникові начальника – ст. Котовськ до групи спільного патрулювання звернулась про
відник вагону з проханням заспокоїти нетверезого пасажира, який
начальнику кримінальної міліції Управління полковнику міліції Володимиру Дулгеру.
В день ювілею карного розшуку начальник Управління полковник міліції Сергій Карташов привітав порушував громадський порядок та спокій громадян. 29річного
всіх працівників служби з професійним святом. «Протягом майже століття професіонали розшукової жителя Миколаївської області було запрошено до чергової части
справи, охороняючи спокій громадян країни, щоденно вели і продовжують вести боротьбу зі злочин ни міліції, де по відношенню до нього були складені протоколи
ністю», зазначив Сергій Вікторович. «Від імені членів Колегії Управління хочу подякувати всім співро про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 173 (Дрібне
бітникам і ветеранам карного розшуку за самовіддану працю і побажати благополуччя, здоров’я та хуліганство) та ч. 2 ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабо
алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у
успіхів у службовій діяльності, а Вашим сім’ям розуміння і терпіння», додав очільник Управління.
Наказом Міністра внутрішніх справ України достроково присвоєно чергове спеціальне звання громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.
«підполковник міліції» Галині «Спільні патрулювання міліціонерів з представниками громадсь
Боріс, начальникові аналітично кості спрямовані на профілактику правопорушень та охорону гро
інформаційного сектору ВКР Уп мадського порядку з метою підвищення безпеки громадян, які
равління, оголошено Подяку користуються залізничним транспортом», зазначив начальник
майорові міліції Володимиру ЛВ на ст. Котовськ підполковник міліції Ігор Березовенко.
Гриську, заступнику начальника
Транспортна міліція інформує:
ЛВ на ст. Христинівка та майорові
УМВС України на Одеській залізниці протягом минулого тижня у
міліції Віталію Копчуку, начальни
кові сектору карного розшуку ЛВ Журналі Єдиного обліку зареєстровано 178 інформацій про кри
мінальні правопорушення та інші події.
на ст. Роздільна.
По лінії карного розшуку – 98, а саме: крадіжки – 65; злочини
За сумлінне виконання службових
обов’язків та з нагоди відзначення проти безпеки руху – 4; незаконний обіг зброї – 7; інші кримі
95ї річниці створення карного роз нальні правопорушення – 22.
Зареєстровано 2 матеріали про вчинення кримінального пра
шуку ряд співробітників заохочено
правами начальника Управління та вопорушення у сфері економіки.
Протягом минулого тижня у журналах єдиного обліку зареєстро
Регіональною профспілковою
організацією на Одеській залізниці вано 11 кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним
професійної спілки атестованих обігом наркотиків. З незаконного обігу вилучено 30 гр марихуани, 1
мл розчину опію, 10 пігулок сильнодіючого засобу «Димедрол».
працівників ОВС.
Співробітниками КМСД на батьків, які не виконують своїх обо
В цей день працівники служби
карного розшуку апарату Управлі в’язків по вихованню дітей, складено 3 адміністративні протоко
ння вшанували правоохоронців ли за ст. 184 КУпАП.
За звітний період підрозділами патрульної служби виявлено 63
транспортників, які загинули при
виконанні службових обов’язків та адміністративних правопорушення.
Більш детальну інформацію Ви можете знайти на вебсайті УМВС
поклали квіти до пам’ятного знаку.
Володимир ПАВЛІЧЕНКО. України на Одеській залізниці http://www.transmil.com.ua.
Сектор зв’язків з громадськістю УМВС України на Одеській залізниці
П
К
3
18 квітня
2014 року
АКТУАЛЬНО
№ 14
ПРОФСОЮЗ – ИНИЦИАТИВА И АКТИВНОСТЬ
10 апреля 2014 года в актовом зале Одесской дирекции железнодорожных перево
зок состоялась отчетная конференция профсоюзной организации Управления Одес
ской железной дороги.
В президиуме М.Р. Путь, С.В. Шпилевая, В.И. Иванов.
С
отчетом о проделанной
профсоюзным комите
том Управления дороги
работе за период с 18 апреля
2013 года по 10 апреля 2014
выступил председатель проф
организации М.Р. Путь.
В своем докладе Михаил Ро
манович отметил, что создав
шийся ранее финансовоэко
номический и политический
кризис в Украине попрежнему
влияет на все отрасли народ
ного хозяйства, в том числе на
железнодорожную. Объем гру
зопотоков, погрузки и выгруз
ки, пассажирских перевозок во
второй половине 2013 года и
начале 2014 г., а особенно тран
зитных грузов, выполнены на
82,5% плана и на 80,1% к фак
ту 2012 года. Такие показатели
привели к снижению финансо
вых доходов в отрасли и на
Одесской магистрали. В связи
с таким положением админис
трация вынуждена корректиро
вать ранее намеченные планы.
Благодаря принципам парт
нерства между руководством
Одесской железной дороги и
Дорпрофсожа, сохранены су
ществующие социальные льго
ты и гарантии для работников
магистрали. За февраль теку
щего года начальником Одес
ской железной дороги Н.И. Лу
ханиным по согласованию с
Дорпрофсожем подписан при
каз на оплату премии в разме
ре до 20%. По Управлению до
роги эта сумма составила 10%.
Одним из немаловажных ре
шений за отчетный период ста
ло Постановление Дорпрофсо
жа от 17.07.2013 г. №П24(06)
«О страховании членов проф
союза от случаев естественной
(внезапной) смерти на произ
водстве», согласно которому,
при наступлении с застрахо
ванными членами профсоюза
страхового случая, произошед
шего на предприятии и оформ
ленного актом Н5, их наслед
никам выплачивается страхо
вая сумма в размере 6 000 гри
вен.
Михаил Путь также напомнил,
что 27 марта этого года состо
ялась 3я Конференция проф
союза железнодорожников и
транспортных строителей Ук
раины по подведению итогов
выполнения Отраслевого со
глашения между Государствен
ной администрацией железно
дорожного транспорта Украи
ны и профсоюзами за 2013 год,
проходившая под лозунгом
«Збережемо кадри – забезпе
чимо майбутнє!».
На конференции было пред
ложено руководству Укрзализ
ныци, железных дорог Украи
ны обеспечить мероприятия
для выполнения Отраслевого
соглашения в полном объеме и
соблюдать трудовые права ра
ботников, в частности:
обосновывать предоставле
ние отпусков без содержания
заработной платы;
повышать эффективность
добровольного медицинского
страхования в отраслевых уч
реждениях охраны здоровья;
привлекать представителей
профсоюза к разработке фи
нансовых планов железных до
рог, рассмотрению вопросов
передачи структурных подраз
делений в аренду, рассмотре
нию вопросов состояния охра
ны труда и т.д.;
организовывать на железных
дорогах патронажные службы
по уходу за тяжелобольными и
одинокими ветеранами желез
нодорожного транспорта;
организовывать переподго
товку работников, которые выс
вобождаются в процессе ре
формирования отрасли, обес
печивать их трудоустройство на
железнодорожном транспорте;
обеспечивать работников с
разъездным характером работы
служебными билетами или сред
ствами для проезда в пределах
обслуживания участков и т.д.
Озвучивались представителя
ми дорог и вопросы повышения
заработной платы, начисления
13й зарплаты и о сроках ее
выплаты, об отмене компью
терного подбора проводников в
поездки и многие другие.
Что касается деятельности
профкома Управления дороги,
то в целом в отчетный период
она строилась на основе мето
дов активности, инициативы,
чуткого и внимательного отно
шения к людям. И как резуль
тат – профсоюзная организа
ция управления дороги попол
нила свои ряды.
За отчетный период по лич
ным заявлениям принято 32
человека. На сегодня в соста
ве профсоюзной организации –
1237 работающих членов проф
союза, из них молодежи до 33
лет – 380 человек, а также на
учете состоит более 70 пенси
онеров, бывших работников уп
равления дороги, с которыми
профком проводит регулярную
работу.
Нештатная ситуация
Осаживание паров аммиака с наветренной стороны.
Окончание.
Начало на 1й стр.
пожара на содержавшиеся на
складе лакокрасочные матери
алы, температура резко повы
силась и не дала возможности
доступа к очагам загорания. В
итоге применение огнетушите
лей желаемого результата не
принесло. В это время прибы
вает АЦ40 ЗиЛ(130) РДПЧ25
г. Котовск, экипаж которой при
ступает к тушению.
В с связи развитием пожара
на площади свыше 400 кв.м
возникает необходимость в
увеличении запасов воды. Бла
годаря наличию подъездных
железнодорожных путей на
территорию мебельной фабри
ки согласно «Плану взаимодей
ствия государственной и ве
домственной пожарной охра
ны» через дежурного по Одес
ской дирекции железнодорож
ных перевозок на место пожа
ра вызван пожарный поезд
станции Котовск с запасом
воды 150 куб.м, который при
бывает на место пожара в 14
час. 25 мин.
С целью недопущения рас
пространения пламени на на
ходящиеся рядом здания и по
мещения подано два ствола на
охлаждение расположенных
рядом объектов. Для выполне
ния этой задачи подразделе
ния МЧС г. Котовск и г. Крас
ные Окна, которые к тому мо
менту израсходовали весь свой
запас тушащих средств, подсо
единяются к пожарному поез
ду и продолжают работы по ох
лаждению водой из пожарного
поезда.
Вследствие горения лакокра
сочной продукции температура
в складе не дает возможности
проводить тушение в непосред
ственной близости от очага по
жара, и руководитель тушения
пожара принимает решение о
ликвидации пожара работника
ми пожарного поезда с помо
щью лафетного ствола, позво
ляющего работать на значи
тельном расстоянии. Условный
пожар был ликвидирован в 14
час. 40 мин.
По второй части замысла уче
ний в отработку был взят слу
чай утечки паров аммиака из
цистерны, расположенной на
подъездных путях данной фаб
рики. Сложностью при ликви
дации данного случая являет
ся непригодная для дыхания
среда, вероятность отравле
В нынешний непростой пери
од профком продолжает защи
щать и поддерживать своих со
ратников. За отчетный период
было выделено более 400 тыс.
грн на оказание материальной
помощи членам профсоюза, в
том числе ветеранам.
Проводилось ежегодное оздо
ровление и лечение работников
в санаторияхпрофилакториях,
двери детских лагерей откры
лись для 45 детей работников
управления, организовывался
отдых выходного дня, праздно
вания Дня Победы и Дня проф
союза, посещения Одесского
дельфинария и новогодних
представлений в театрах и цир
ке Одессы, проводились экс
курсии для родителей с деть
ми. В этих мероприятиях при
няли участие более 800 чело
век.
Бесплатно, более чем 550
членов профорганизации и ве
теранов профсоюза в течение
года имели возможность полу
чать газеты «Чорноморський
гудок» и «Вісник профспілки».
С целью экономии средств
железнодорожников продолжа
лась выдача бесплатных дис
контных карточек, которые мо
гут быть использованы при по
купке товаров и получения ус
луг ряда фирм со скидками от
3% до 10%. С ними имеют воз
можность экономить уже 1105
человек.
Со своими предложениями
выступили и делегаты от служб
управления магистрали. От не
давно вступившей в ряды проф
союза службы ведомственной
военизированной охраны обра
тилась к собравшимся Дульди
ер Л.Н., подчеркнув, что их кол
лектив уже успел ощутить на
себе поддержку и преимуще
ства членства, такие как дис
контная программа, юридичес
кая консультация, детский до
суг.
Интересы службы пути пред
ставил Мушта М.В., сделав
упор на недостаточной органи
зационномассовой работе
профкома и проблемах с заин
тересованностью молодых
специалистов в трудоустрой
стве на магистрали.
Профгруппорг службы стати
стики Мерзликина Л.В. вышла
с предложением изыскать воз
можность организовать для ра
ботников управления «недель
ный семейный отдых», который
поможет сплотить семьи
железнодорожников.
Чем живет Совет молодежи,
рассказал сотрудник службы
организации труда, заработной
платы и структур управления
С. Галуша. Как отметил высту
пающий, молодые специалисты
продолжают повышать квали
фикацию и проводить спортив
ные мероприятия. При поддер
жке профкома для молодых
спортсменов был закуплен
спортивный инвентарь и форма
для участия в соревнованиях по
волейболу, баскетболу, на
стольному теннису и т.д.
Подытожила собрание, отве
тив на вопросы присутствую
щих, главный правовой инспек
тор С.В. Шпилевая. В заверше
ние Светлана Владимировна
пожелала всем делегатам про
должать работу на такой же ак
тивной ноте.
Юлия СЕМЕНОВА.
Фото автора.
Делегаты конференции.
ния
ядовитыми
парами
аммиака и сильный ветер. Но и
этот случай чрезвычайного
происшествия был ликвиди
рован в течение 20 минут. Для
осаживания паров аммиака
подали от пожарного поезда ма
гистральную линию на подпитку
автоцистерн РДПЧ25 г. Ко
товск и РДПЧ27 г. Красные
Окна, и с помощью распылен
ных струй воды работниками
пожарной охраны в аппаратах
на сжатом воздухе АСВ2 пары
аммиака были осажены.
Благодаря оперативному ре
агированию дежурного персо
нала, слаженным действиям
подразделений Одесской же
лезной дороги и подразделе
ний пожарной охраны, оба слу
чая чрезвычайных происше
ствий ликвидированы в сжатые
сроки. В проведении учений
принимало участие 10 единиц
пожарной техники МЧС, пожар
ный поезд станции Котовск,
автомобили
медицинской
службы и службы электроснаб
жения, добровольные по
жарные дружины. С поставлен
ными задачами личный состав
справился.
Заправка водой двух автоцистерн.
Фото Бориса КУЧЕРА.
№ 14
18 квітня
2014 року
4
ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ
Субботник – в любую погоду
На станции
Жовтневая
В субботнике приняли учас
тие 32 работника станции
Жовтневая. Ими был убран
мусор на территории более
чем 5 га и вдоль 2, 9 км пути,
посажено 21 дерево и 6 кус
тарников, упорядочено 110
м.кв. газонов.
На снимке: коммерческий
агент станции Любовь Ефи
менко и подсобный рабочий
Михаил Довган.
Главный ревизор по безопасности движения поездов и ав
тотранспорта Одесской железной дороги Р.Г. Мелкумян,
ревизор по безопасности движения И.П. Мазур, заместитель
главного ревизора С.Д. Лазан, начальник станции Одесса
Товарная Н.Н. Пащенко (на переднем плане слева направо).
Окончание.
Начало на 1й стр.
В этот день перед админист
ративным зданием станции
ОдессаТоварная активно вы
саживали деревья – ивы, гру
ши, березы, липы специалис
ты аппарата по безопасности
движения поездов и автотран
спорта Одесской железной до
роги во главе с главным реви
зором Р.Г. Мелкумяном.
На Одесской магистрали при
дается большое значение про
ведению спортивнооздорови
тельных мероприятий и пропа
ганде активного образа жизни,
поэтому большой фронт работ
по благоустройству территории
был выполнен на субботнике в
спорткомплексе «Локомотив»,
расположенном в парке Ленин
ского комсомола.
На славу потрудились 12 ап
реля и стрелки Первого
Одесcкого отряда ведом
ственной военизированной ох
раны, приведя в порядок тер
риторию станции ОдессаТо
варная и Пожарного поезда.
мероприятия, закупили и ста
ли высаживать ели, фрукто
вые деревья – абрикосы, виш
ни, яблони, груши, 100 кустов
роз. Кроме того, белили бор
дюры, обкапывали и подреза
ли деревья, убирали мусор с
тротуаров и проезжей части.
И без того красивые аллеи в
депо еще больше стали радо
вать глаз, прогуливаться по ним
всегда приятно.
Участники субботника оста
лись довольны полученным ре
зультатом.
Оксана КРИЖАНОВСКАЯ.
Фото Аллы УРСУЛЯК.
Текст и фото
А. БОРЩЕВСКОГО.
Приняли активное участие
12 апреля т.г. во всеукраин
ском субботнике «Дня довкіл
ля» приняли активное участие
работники Одесской дирекции
железнодорожных перевозок.
В структурных подразделени
ях дирекции железнодорожни
ки убирали свои рабочие мес
та, прилегающую к станциям
территорию от бытового мусо
ра, сухих веток, обкопали и
побелили деревья, очищали
газоны, подстригали кусты и
сеяли цветы и траву.
Пресс – центр ОПК ДН1.
Фото: Т. ЛЕНЬ.
Работники отдела перевозок Одесской дирекции желез
нодорожных перевозок трудятся на станции Кулиндорово.
12 апреля и в локомотивном
депо ОдессаСортировочная
активно проходил субботник.
Непогода немного изменила
планы, но совсем не испорти
ла настроение прибывшим в
депо представителям локомо
тивной службы во главе с Жа
ном Вячеславовичем Лебеде
вым, и работникам депо.
В этот день основная работа
проходила в помещениях депо,
проводилась влажная уборка
кабинетов.
В депо основательно подго
товились к субботнику за
благовременно, за неделю до
 Учения
Идет замер концентрации
хлора в воздухе
Фото Вячеслава СТЕПОВОГО.
Расцветут розы
Вместе с сотрудниками ДФСК “Локомотив” территорию спортивной базы
облагораживают работники административной службы и службы статистики.
Всегда начеку
«На водонасос
ной
станции
«Средняя» про
изошла авария с
разгерметизаци
ей емкости с хло
ром. Предвари
тельно в окружаю
щую среду попа
ло около 250 кг
хлора. В связи с
неустойчивостью
северо – западно
го ветра заражен
ное облако может
достигнуть терри
тории Пассажир
ского вагонного
депо ОдессаГлав
ная». Об этом со
общил оператив
ный
дежурный
пункта управле
ния ГСЧС в Одес
ской области.
К
счастью, это всего лишь «легенда», тактический
замысел показательных учений, проведенных 9
апреля на территории депо Главным управлением
ГСЧС Украины в Одесской области. Их цель провер
ка слаженности действий работников Пассажирского
вагонного депо Одесса – Главная во время чрезвычай
ной ситуации техногенного характера.
На учениях присутствовали начальник ГУ ГСЧС Украи
ны в Одесской области Владимир Боделан, начальник спе
циальной службы Одесской железной дороги Николай Лут,
главный инженер Одесской дирекции железнодорожных
перевозок Андрей Яшков, начальник специального секто
ра Одесской дирекции железнодорожных перевозок Олег
Фрасинюк и начальник Пассажирского вагонного депо
ОдеcсаГлавная Александр Пидчевирный.
Насколько может быть опасна предполагаемая си
туация говорит такой факт расстояние между водо
насосной станцией и депо составляет всего лишь около
400 метров, а прогнозируемая глубина возможной
зоны химического заражения около 1 км.
…Услышав объявленную оперативным дежурным
тревогу, руководители цехов депо, мгновенно сориен
тировавшись, провели сбор работников, контролируя
наличие и исправность средств защиты, закрытие окон
и дверей после выхода персонала из помещений, про
веряя аварийную обстановку на тех участках, за
которые они отвечают.
Затем принимается решение укрыть сотрудников,
Н.А. Лут.
уже надевших противогазы, в защитном сооружении
гражданской обороны.
К месту вызова прибывает передвижная химико –
радиометрическая лаборатория аварийно – спаса
тельного отряда специального назначения ГУ ГСЧС
Украины в Одесской области, работники которой с по
мощью передвижного газоанализатора провели за
меры концентрации хлора в воздухе.
Посетив убежище депо, начальник ГУ ГСЧС Украины
в Одесской области Владимир Боделан отметил, что
оно соответствует всем нормам. Так, помещение ос
нащено фильтровентиляционным агрегатом, обеспе
чивающим вентиляцию помещений убежища и очистку
наружного воздуха, телефонной связью, санитарной
5
18 квітня
2014 року
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
№ 14
СВЯЗАНЫ ОДНОЙ НИТЬЮ…
У проводниц Ольги Ковалевской и Натальи Чеботаревой на первый взгляд нет ничего
общего. Но познакомившись с железнодорожницами поближе, мы с удивлением уз
нали, что у них не только совпадает дата рождения и отчество, но и выбор профессии,
и даже увлечения. Как такое может быть? Да очень просто. Весь секрет в том, что они
– сестрыдвойняшки…
Н
евероятно, но даже в ре
зерве проводников пасса
жирского вагонного депо
ОдессаГлавная не все знают,
что здесь уже много лет рабо
тают «необычные» сестрички.
Родились девочки Чеботаревы
(девичья фамилия – прим. ред.)
19 июля 1960 года. С 15минут
ной разницей опередила млад
шую сестренку Ольга. Но и
старшей не стала, так как это
«почетное место» на момент их
рождения уже занимала сестра
Светлана.
«Маминому удивлению при на
шем «двойном» появлении не
было предела. Ведь в те времена
не было возможности узнать за
ранее, сколько детей ждешь. Прав
да, в нашей родне это не первый
случай. По отцовской линии также
есть двойняшки – два братика», –
смеется Ольга Николаевна.
Их выбор профессии стал та
ким же неожиданным, как и рож
дение. Ольгу вдохновил расска
зами о романтике стальных ма
гистралей и работе проводника
друг детства – сосед Анатолий
Степаненко. Увлеченная яркими
красками манящих далей де
вушка, долго не раздумывая и
оставив труд на заводе метал
лических изделий им. М.И. Ка
линина, в 1980 году пришла в
резерв проводников Одесской
железной дороги. Но, как оказа
лось на деле, не так все просто.
Необходимо было пройти обу
чение. Как правильно должна
осуществляться проверка же
лезнодорожных билетов при
посадке в вагон? Как работает
система отопления? Как запол
нить бланки учета пассажиров
и постельного белья? Как ре
шить конфликты и правильно
вести себя в аварийной ситуа
ции? Ответы на эти и другие
вопросы проводник должен
знать как азбуку. А пока девуш
ка работала в прачечном цехе
депо ОдессаГлавная. Тяжелое
мокрое постельное белье каза
лось ей неподъемным. И еще с
большим нетерпением Оля
ждала своего первого рейса.
На практике первым стал зна
менитый поезд Одесса – Киев,
а первой самостоятельной по
ездкой Ольги был рейс Одесса
– Ростовна Дону. Преодоле
вала она и расстояние в 8000
километров – от родной Одес
сы до далекого Новосибирска и
обратно. Сейчас ее состав со
единяет Одессу и Москву.
По примеру сестры приняла
решение посвятить себя желез
нодорожному делу и Наталья.
«Оля уже проработала около 10
лет, когда я пришла к ней и ска
зала: если не поможешь, то при
ду в резерв сама. Конечно, она
согласилась», – вспоминает На
таша. Уже почти четверть века
Наталья Чеботарева колесит по
Украине и России, от Одессы до
ИваноФранковска, Симферо
поля, СанктПетербурга, Моск
вы, Харькова и Ужгорода.
Так как география поездок об
ширна, сестры не бывают дома
от четырех до шести суток. На
правление меняется с опреде
ленной периодичностью, а по
тому каким будет следующее –
заранее не знают, как карта ля
жет. Набирается новая коман
да и, соответственно, новый на
чальник поезда.
О своих начальниках поездных
бригад проводницы в один голос
вспоминают с большой благо
дарностью. «Нам повезло. Все,
с кем довелось работать, – были
люди порядочные, вниматель
ные к своим коллегам и подчи
ненным. Всегда помогали в
сложной ситуации и защищали
интересы проводников», – гово
рят наши героини. Сейчас в бри
гаде Наталья работает с на
чальником поезда Алексеем
Михайловичем Вовком, а Ольга
Работы проводницмастериц.
уже много лет – с Нелей Ива
новной Кравченко.
Однажды рейсы сестер совпа
ли, даже работать пришлось в
одном вагоне. Эта поездка осо
бенно запомнилась: они тогда
за один рейс перевезли около
200 человек. При том, что число
Н. Чеботарева и
О. Ковалевская.
К пассажирам – с уважением.
мест в плацкартном вагоне со
ставляет 54. Пассажиры сменя
лись от станции к станции. Было
сложно, но дружные Николаев
ны справились.
«Имея за плечами почти 35 лет
опыта работы, могу с уверенно
стью сказать, что проводник дол
жен всегда с пониманием и ува
жением относиться к людям. Ра
ботать, как доктор, нужно, да и
обращаться с пассажиром так,
как хочешь, чтобы с тобой обща
лись. Нет человека, к которому
нельзя найти подход. Бывают
ведь разные ситуации. Ктото не
в духе, у когото чтото случилось.
Надо подождать, дать человеку
успокоиться. Отнестись с пони
манием», – делится секретами
мастерства О. Ковалевская.
У Ольги, можно сказать, вся
жизнь прошла на колесах.
Столько людей мелькнуло пе
ред ее глазами, столько пейза
жей сменилось за окном ваго
на! Но пока изменять своей
профессии она не собирается.
В своей работе Наталья и Оль
га не стоят на месте. Сейчас
осваивают новшества, к приме
ру, внедренную на Одесской
железной дороге систему
пользования электронными
проездными документами. Мы
стали свидетелями, как это ра
ботает. Проводники с помощью
мобильных терминалов контро
ля документов считывают QR
код, в котором зашифрована
основная информация, с элек
тронного проездного докумен
та, тем самым осуществляют
проверку его подлинности и
обеспечивают посадку пасса
жиров в поезда.
– Посадочный документ, кото
рый пассажир сам распечаты
вает на принтере, содержит всю
необходимую информацию о
поездке: 20разрядный номер
электронного проездного доку
мента, фамилию и имя пасса
жира, а также направление, дату
отправления, номер поезда,
вагона, места и так далее, – де
монстрируя прибор, рассказы
вает Наталья. – Для пропуска в
вагон по билету, заказанному
через интернет, теперь доста
точно самостоятельно распеча
танного заказа или даже штрих
кода, сохраненного в мобиль
!
комнатой, рассчитано на одновременное размещение
и жизнеобеспечение до 200 человек, здесь есть сред
ства индивидуальной защиты органов дыхания, при
боры радиационной и химической разведки.
Начальник специальной службы Одесской магист
рали Николай Лут рассказал, что на Одесской желез
ной дороге четко функционирует система реагирова
ния на чрезвычайные ситуации, обеспечивающая опо
вещение, защиту и обучение работников структурных
подразделений дороги, оборудован оснащенный всем
необходимым комплекс защитных сооружений. Н. Лут
поблагодарил руководство дороги за эффективное уп
равление, содействие в решении вопросов граждан
ской защиты и финансовую поддержку, способствую
щую обеспечению максимального уровня защиты ра
Инструктаж
Инструктаж работников
работников депо
депо в
в убежище.
убежище.
Перед учениями.
ботников магистрали от негативного воздействия
чрезвычайных ситуаций.
Начальник ГУ ГСЧС в Одесской области Владимир
Боделан остался доволен увиденным на территории
Пассажирского вагонного депо ОдессаГлавная.
Немногие предприятия в Одесской области могут
похвастаться тем, что их защитные сооружения на
ходятся в таком действительно рабочем и эффектив
ном состоянии и их можно использовать в случае той
или иной чрезвычайной ситуации на объекте, отме
тил он после учений.
Одесская железная дорога готова оперативно ре
агировать на любые непредвиденные ситуации, так
же подчеркнул В. Боделан.
Оксана КРИЖАНОВСКАЯ. Фото Аллы УРСУЛЯК.
ном телефоне, планшете – как
удобно. Сейчас заметно увели
чилось количество пассажиров,
которые пользуются этими но
вовведениями. Распечатать би
лет можно и на вокзальных тер
миналах, не используя услуги
кассира на вокзале.
Но не только профессионализ
мом удивляют проводницы.
Плюс ко всему сестры необы
чайно талантливы. Находят вре
мя для любимого хобби, кста
ти, тоже одного на двоих, – вы
шивки бисером. Сначала увлек
лась этим Ольга, затем и Ната
лья присоединилась.
Ольга вспоминает, что эта идея
созрела давно. Однажды она
приобрела книгу по мастерству,
где описывалось, что вышивка
бисером, оказывается, извест
на еще с глубокой древности. С
давних времен умелицы восхи
щали своим великолепным ма
стерством вышивания, сначала
жемчугом, затем, в середине ХVІІ
века – цветным стеклянным би
сером. Стеклярусом украша
лась одежда, вышивались кар
тины с изображением пейзажей,
церквей, икон и т. д. А потом, как
то проходя мимо магазина фур
нитуры, Ольга Ковалевская уви
дела готовую работу и вот тут по
настоящему загорелась. Так и
пошло... В каждой работе она
старается добавить свой эле
мент творчества, подчеркнуть
цвет, ведь это занятие требует
особых навыков, терпения, сно
ровки и аккуратности. Огромную
роль играет прекрасное распо
ложение духа и фантазия, но
этого нашей героине не зани
мать.
Наталья свои работы дарит
родным на праздники. Кстати,
в их большой семье все талант
ливы: племянница – дизайнер,
старшая сестра – вяжет и пре
красно готовит. Даже их мама,
Галина Ильинична, в свои 85 лет
до сих пор вышивает крестиком.
Так, на протяжении всей жиз
ни судьбы Ольги и Натальи
сплетались в единый узор, по
тому что между сестрами с рож
дения тянется невидимая свя
зующая их вместе нить родства,
духовной близости и любви.
Юлия СЕМЕНОВА.
Фото Аллы УРСУЛЯК.
УВАГА: Ваша допомога
врятує людське життя!
На Придніпровській залізниці добре
знають і шанують за професіоналізм,
відкриту та щиру вдачу, оптимізм і жит
тєлюбність заступника начальника ме
дичної служби Тетяну Шистопал.
Лікарпедіатр з 35річним стажем, зас
лужений лікар України, вона допомогла
сотням залізничників, членів їхніх родин,
пересічним дніпропетровцям та жите
лям інших регіонів України.
Сьогодні допомога життєво необхід
на самій Тетяні Петрівні. На початку 2014
року жінці, яка страждала від нестерпного головного болю, по
ставили діагноз – лімфома головного мозку та центральної не
рвової системи. Зважаючи на швидке погіршення стану хворої,
її терміново прооперували в медичному центрі «Ассута Рамат
АХаяль» (ТельАвів), куди звернулися її рідні.
На жаль, після операції зафіксовано появу нових осередків
ракової пухлини, через що Тетяні Петрівні призначили більше
десяти курсів хіміо та променевої терапії. Перші з них уже
дали позитивний результат.
Чималі кошти на рятівне для дорогої їм людини лікування
спільними зусиллями збирала родина Т.Шистопал, її друзі та
колегимедики. Однак потреба в грошах, яка все ще зали
шається гострою, вже перевищує фінансові можливості
близьких Тетяни Петрівни.
Наразі вони з надією звертаються по допомогу до всіх не
байдужих і милосердних: кожна пожертвувана Вами гривня
допоможе врятувати Тетяні Петрівні життя, наблизить мить,
коли вона повернеться до друзів та рідних.
Номер карткового рахунку в Приватбанку доньки Т.П. Шистопал
5211537341928468, контактні телефони 094 7112962 або
067 2578521 (Ганна Миколаївна Рєзнікова).
Пресцентр Придніпровської залізниці.
№ 14
18 квітня
2014 року
ВЕЛИКДЕНЬ
6
ПА
СХА. История, описание,
ПАСХА.
значение, обычаи и традиции
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ – так назы
вается празднование Пас
хи у православных хрис
тиан. Это самый значи
мый праздник в годовом
цикле каждого верующе
го и уже давно стал люби
мым, повсеместно отме
чаемым народным празд
ником.
Дата празднования право
славной Пасхи подвижная и ус
танавливается в ближайшее
воскресенье после первого ве
сеннего полнолуния (т.е. позже
равноденствия). Она не долж
на совпадать с еврейской Пас
хой (Песах), и часто расходит
ся в датах с католической.
Предваряют Пасху Масленица
и Великий пост.
История праздника Пасхи
Сам факт Воскресения Иису
са Христа является основопо
лагающим принципом христи
анского вероучения. Доказан
ным историческим фактом яв
ляется жизнь и крестная
смерть Иисуса из Галилеи.
Именно в еврейский праздник
Пасхи в пятницу («страстную
пятницу»), он был осужден на
смерть и распят на Голгофе, а
R
затем наскоро похоронен в
близлежащей пещере. Но ког
да через день любящие его жен
щины («женымироносицы» как их называют в Евангелии)
пришли оказать его телу необ
ходимые почести, они не на
шли его. Пещера была пуста,
осталась лишь пелена, в кото
рую было завернуто тело («пла
щаница»). Воскресение Христа
было доказано многочислен
ными явлениями его в после
дующие 40 дней ученикам и
простым людям.
Ранние последователи хрис
тианства отмечали страстную
пятницу и Воскресение каждую
неделю, отчего, видимо, в рус
ском языке седьмой день не
дели получил название воскре
сенья и является нерабочим.
Впоследствии празднование
Пасхи стало ежегодным и при
вязанным к солнечнолунному
календарю.
Значение Пасхи
Празднование Воскресения
Иисуса Христа имеет в христи
анстве особый смысл победы
и торжества над смертью.
Смерть уже не является концом
всего, а становится дверью в
Царство Божие. Поэтому в дни
празднования Пасхи, а празд
ник длится целую неделю
(«Светлая седмица»), в храмах
совершаются торжественные
пасхальные богослужения,
прославляющие победу Христа
над смертью. Завершается
праздник в следующее воскре
сенье, названное Антипасха
(или Красная горка).
Жизнеутверждающий и пози
тивный настрой Пасхи несут
даже неотъемлемые атрибуты
праздника – нарядные куличи,
пасхи и крашеные яйца, укра
шающие пасхальный стол.
Особый мистический смысл
имеют крашеные в красный
цвет яйца, символизирующие
переход из гроба в вечную
жизнь.
Для всех православных хрис
тиан большой восторг в под
тверждение чуда Воскресения
вызывает схождение Благодат
ного Огня в Иерусалимском
Храме Гроба Господня в Вели
кую Субботу.
Обычаи и традиции Пасхи
Перед Пасхой принято делать
генеральную уборку в доме,
мыть окна, вешать чистые за
навески. Приготовления сле
дует закончить к Страстной
Пятнице. Выпечку куличей и
крашение яиц также старают
ся закончить к пятнице.
Пасхальное Богослужение на
чинается в Великую Субботу в
23 часа, а в полночь соверша
ется крестный ход, который пе
реходит в пасхальную утреню и
Литургию. Верующие приносят
с собой выпечку и крашеные
яйца для освящения.
Люди, встречаясь, говорят:
«Христос Воскресе» «Воисти
ну Воскресе» и троекратно це
луются. Принято дарить близ
ким пасхальные яйца в наряд
ной упаковке с надписью ХВ
(«Христос Воскрес»).
С этого дня заканчивается
пост, и верующие после служ
бы в церкви спешат к празднич
ному столу «разговеться». Пас
хальный стол накрывают с обя
зательным присутствием кули
чей, разноцветных яиц, творож
ной пасхи. Снят запрет на мяс
ные и молочные блюда, и хо
зяйки стараются порадовать
домашних вкусными яствами.
Первым всегда съедается
крашеное яйцо, причем как
дети, так и взрослые «христо
суются» пасхальными яйцами
– разбивают с торцов скорлупу
друг у друга.
Праздник длится не один
день, а всю следующую неде
лю до воскресенья, которое по
лучило народное название
«Красная Горка». В этот день
принято играть свадьбы, устра
ивать сватовство и иные торже
ства, запрещенные во время
поста.
Загадка Туринской плащаницы
В кафедральном соборе Турина, похоже, хранится полотно, в
которое действительно было завернуто тело Иисуса Христа
Туринская плащаница это льняное полотно длиной 437 и шири
ной 111 сантиметров. Оно хранится в итальянском городе Турине
в соборе Иоанна Крестителя. На полотне два негативных опе
чатка человеческого тела со следами увечий спереди и сзади.
Одни считают, что именно в это полотно был обернут снятый с
креста Спаситель, чье тело и отпечаталось на ткани сверхъес
тественным способом.
Скептики сомневаются. И подозревают, что плащаница все
таки поддельная. То есть, изображение на ней, если и не нари
совано, то какимто образом получено искусственно. Обе сто
роны ожесточенно спорят уже многие годы.
И вот появились новые результаты в пользу тех, кто верит в
подлинность Туринской плащаницы. Их представили ученые из
Университета Падуи.
Профессор Джулио Фанти (Professor Giulio Fanti), эксперт в об
ласти механики и термических измерений инженерного факуль
тета университете (University of Padua’s Engineering Faculty) за
веряет: ткань Туринской плащаницы была изготовлена во вре
мена Иисуса Христа. И даже раньше примерно за 3 века до его
рождения. Но в любом случае плащаница не моложе 4 века на
шей эры.
Профессор с коллегами использовали криминалистические
подходы для анализа волокон хранящейся в Турине плащаницы.
Применив инфракрасную спектроскопию, они сравнили эти во
локна с другими древними образцами. И уверены в своих ре
зультатах на 95 процентов.
Скептики ссылаются на исследования 1988 года, когда три не
зависимые лаборатории провели радиоуглеродное датирование
ткани. И оно дало результат: плащаница была изготовлена в пе
риод с 1260 по 1390 гг.
Джулио Фанти знает о таком «приговоре». Но полагает, что ре
зультаты радиоуглеродного датирования были искажены воздей
ствием огня и воды на ткань она пострадала при пожаре. Более
того, плащаницу варили в подсолнечном масле, пытаясь очис
тить от копоти.
Свои выводы профессор изложил в книге «Тайна плащаницы»
(Mistero della Sindone), написанной в соавторстве с журналистом
Саверио Гаетой (Saverio Gaeta). Появление книги приурочено к
показу Туринской плащаницы, который состоится 30 марта на
кануне католической Пасхи. Увидеть реликвию можно будет в со
ставе группы из 300 человек, в которой обязательно должны быть
молодые люди, больные и инвалиды.
КСТАТИ
Два года назад верующих обнадежило На
циональное агентство по новым технологи
ям, энергии и устойчивому экономическо
му развитию Италии (Enea). Оно опублико
вало доклад о пяти годах исследований Ту
ринской плащаницы, в котором принимала
участие группа американских ученых STURP
(Shroudof Turin Reasearch Project). Именно
их заключения и собственный анализ по
зволили составителям доклада ученым ди
Лаццаро, Мурра, Сантони, Никелатти и Бал
даккини заявить: Туринская плащаница не подделка.
«Двойное изображение фронтальное и
заднее человека, подвергавшегося истя
заниям и распятию, которое просматрива
ется на льняной ткани Туринской плащани
цы, сообщается в докладе, обладает
многочисленными необычными характери
стиками, химическими и физическими, ко
торые в настоящее время невозможно вос
произвести в лабораторных условиях, не
возможно повторить, а значит, и фальсифи
цировать изображения на Плащанице. Но
это также не позволяет сформулировать до
стоверную гипотезу о механизме формиро
вания отпечатка. Сегодня наука не в состо
янии объяснить, каким образом на Плаща
нице образовался отпечаток тела». Было
лишь установлено, что тело находилось на
полотне как будто бы не более двух дней.
Но происхождение отпечатка на Плаща
нице это и есть главная тайна. И она оста
ется нераскрытой.
7
18 квітня
2014 року
ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
№ 14
Понедельник 21.04
Вторник 22.04
Среда 23.04
Четверг 24.04
Пятница 25.04
Суббота 26.04
УТ1
УТ1
УТ1
УТ1
УТ1
УТ1
УТ1
06.30, 07.00, 08.00 Новости
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40
Гость студии
07.20 Эра строительства
07.25, 00.30 Страна online
07.40 Эра бизнеса
09.00, 21.00 Итоги дня
09.50, 18.50 «ЧасЧ»
10.00 Право на защиту
10.30, 16.05, 19.55 Граждан
ское телевидение
12.00, 15.00, 18.20 Новости
12.10, 14.55, 18.05, 20.50
Деловой мир
12.40 Т/с «Монтекристо»
13.45 Свет
14.10 Окно в Америку
14.35 Euronews
15.15 Брифинг Кабмина
Украины
15.45 Украинского рода
19.00 Предвыборные
агитационные программы
кандидатов на пост
Президента Украины
21.40 Шустер LIVE
22.55 «Тройка», «Кено»,
«Максима»
23.00, 01.00 «Пiдсумки»
23.30 На слуху
00.00 От первого лица
06.30, 07.00, 08.00 Новости
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40
Гость студии
07.20, 00.30 Страна online
07.40 Эра бизнеса
09.00, 21.00 Итоги дня
09.50, 18.50 «ЧасЧ»
10.00 Включение из Кабинета
министров Украины
10.15 Правительство на
связи с гражданами
10.45, 16.05, 19.55 Гражданс
кое телевидение
12.00, 15.00, 18.20 Новости
12.10, 14.55, 18.05, 20.50
Деловой мир
12.35 Т/с «Монтекристо»
13.30 Армия
13.40 Секреты успеха
14.10 Путь к ЧМ FIFA2014
14.45 Euronews
15.15 Брифинг Кабмина
Украины
15.35 Окраина
19.00 Предвыборные
агитационные программы
кандидатов на пост Прези
дента Украины
21.40 Шустер LIVE
22.50 Мегалот
22.55 «Суперлото», «Тройка»,
«Кено»
23.00, 01.00 «Пiдсумки»
23.30 На слуху
00.00 От первого лица
06.30, 07.00, 08.00 Новости
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40
Гость студии
07.20 Эра строительства
07.25, 00.30 Страна online
07.40 Эра бизнеса
09.00, 21.00 Итоги дня
09.55, 18.50 «ЧасЧ»
10.10 Книга.ua
10.45, 16.35, 19.55 Гражданс
кое телевидение
12.00, 15.00, 18.20 Новости
12.10, 14.55, 18.05, 20.50
Деловой мир
12.40 Т/с «Монтекристо»
13.35 Граница государства
13.50 «Надвечiр’я»
14.50 Euronews
15.15 Брифинг Кабмина
Украины
15.35 Ближе к народу
16.05 Контрольная робота
19.00 Предвыборные
агитационные программы
кандидатов на пост Президен
та Украины
21.40 Шустер LIVE
22.55 «Тройка», «Кено»,
«Максима»
23.00, 01.00 «Пiдсумки»
23.30 На слуху
00.00 От первого лица
06.30, 07.00, 08.00 Новости
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.45, 08.20, 08.40
Гость студии
07.20 Страна online
07.40 Эра бизнеса
09.00, 21.00 Итоги дня
09.55, 19.15 «ЧасЧ»
10.10 Не верь худому повару
10.45, 16.10 Гражданское
телевидение
12.00, 15.00, 18.20 Новости
12.10, 14.55, 18.05, 18.55
Деловой мир
12.40 Т/с «Монтекристо»
13.40 Вера. Надежда.
Любовь
14.40 Euronews
15.15 Брифинг Кабмина
Украины
15.35 Вечный огонь
19.00 Предвыборные
агитационные программы
кандидатов на пост
Президента Украины
19.30, 21.25 Шустер LIVE
00.00, 01.00 «Пiдсумки»
00.35 На слуху
06.00 «Пiдсумки»
06.30 Ну слуху
07.00 Шустер LIVE
11.50, 20.50 «ЧасЧ»
12.00 Д/ф «Дело Менделя
Бейлиса»
12.45, 16.20, 19.10 Граждан
ское телевидение
14.25 Моменты жизни
15.25 Театральные сезоны
17.40 В гостях у Д. Гордона
18.40 Украинский акцент
21.00 Итоги дня
21.35 Главный аргумент
21.50 Украинская песня
22.50 Мегалот
22.55 «Суперлото», «Тройка»,
«Кено»
23.00 От первого лица
23.30 Страна online
00.00 Жена
06.05 Мир православия
06.35 От первого лица
07.05 Барышня и кулинар
07.30 Жена
09.10 Шефповар
10.20, 20.50 «ЧасЧ»
10.30 Православный вестник
11.00 Канонизация Папы
Иоана ХХIII и Папы Иоана
Павла II
14.35 Шаг к звездам
15.20 Как ваше здоровье?
16.20 В гостях у Д. Гордона
17.35, 19.10 Гражданское
телевидение
18.30 Деловой мир. Неделя
21.00 Итоги дня
21.35 Фолкmusic
22.55 «Тройка», «Кено»,
«Максима»
23.00 Эра бизнеса.
«Пiдсумки»
23.40 Х/ф «Здравствуй и
прощай»
1+1
05.30 Телемагазин
06.00 «ТСН. Тиждень»
07.10 Х/ф «Гостья из
будущего»
13.20, 02.25 Х/ф «Красавчик»
17.15 Вечерний квартал2014
19.30, 01.40 ТСН
20.15 Х/ф «Остров везения»
22.00 Х/ф «Привычка
расставаться»
23.45 Х/ф «Я, робот»
ИНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новости
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
Утро с Интером
09.20, 12.25 Т/с «Бессонни
ца»
14.20 Судебные дела
15.15 Жди меня
18.05 Касается каждого
19.00 Т/с «Пока станица
спит»
20.00, 02.20 Подробности
20.30 Т/с «Инквизитор»
23.50 Т/с «Карточный домик
2»
00.55 Х/ф «Заложница2»
02.50 Мультфильм
04.05 Т/с «Колдовская
любовь»
ICTV
06.00 Служба розыска детей
06.05 «Свiтанок»
07.10 Чрезвычайные
новости. Итоги
08.00 Факты недели
09.40 Х/ф «Чернильное
сердце»
11.30 Х/ф «Библиотекарь.
В поисках Копья Судьбы»
13.20 Х/ф «Библиотекарь2.
Возвращение к Копям царя
Соломона»
15.05 Х/ф «Библиотекарь3.
Проклятие Чаши Иуды»
16.55 Х/ф «Люди в черном»
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.15 Х/ф «Люди в черном2»
21.55 Х/ф «Люди в черном3»
23.50 Х/ф «Шоу начинается»
01.30 Х/ф «Достать
коротышку»
03.05 Т/с «В черном списке»
03.50 М/с «Американский
папочка»
04.35 «ПроЦiкаве.ua»
СТБ
05.30 Чужие ошибки. На все
ради нее
06.10, 16.00 «Все буде
добре!»
08.05, 18.30 Невероятная
правда о звездах
09.20 Х/ф «Женское царство»
12.50, 20.00 Следствие ведут
экстрасенсы
13.50 Битва экстрасенсов13
18.00, 22.00 «Вiкна». Новости
21.00 Т/с «Скорая помощь»
22.25 Детектор лжи5
23.40 Х/ф «Откуда берутся
дети?»
01.10 Ночной эфир
Новый канал
06.00 Х/ф «Гремлины2»
07.40 Х/ф «Братья Гримм»
09.50 Х/ф «Человекпаук»
12.10 Х/ф «Человекпаук2»
14.55 М/ф «Монстр в
Париже»
16.50 М/ф «Иванцаревич и
Серый Волк»
18.40 Уральские пельмени
20.00 Ревизор
22.45 Страсти по Ревизору
00.05 ПеданПритула шоу
02.05 Т/с «Пан Ам»
02.45 Репортер
02.50 Служба розыска детей
02.55 Зона ночи
1+1
05.05 Телемагазин
06.00 Служба розыска детей
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.45, 02.20 ТСН
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
Завтрак с 1+1
10.00 Шесть кадров
10.50 Х/ф «Майский дождь»
12.40 Т/с «Великолепный век.
Роксолана»
14.45, 03.35 Х/ф «Спортлото
82»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.40, 03.20 Секретные
материалы
20.55 Чистоnews
21.10 Т/с «Кухня. Новый
сезон»
22.15 Обмен женами9
00.10 Т/с «Доктор мафии»
01.00 Х/ф «Остров везения»
ИНТЕР
05.25 Т/с «Возвращение
Мухтара2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новости
07.15, 07.35, 08.10, 08.35,
09.20 Утро с Интером
10.00, 12.25, 20.30 Т/с
«Инквизитор»
13.45, 14.20 Следствие
вели...
15.00 Судебные дела
15.55 Семейный суд
16.50 Т/с «Женский доктор»
18.05 Касается каждого
19.05 Т/с «Пока станица
спит»
20.00 Подробности
23.50 Т/с «Карточный
домик2»
00.55 Х/ф «Посредники»
02.35 Х/ф «Новичок»
04.10 Мультфильм
04.40 Т/с «Колдовская
любовь»
ICTV
05.10 Факты
05.50 «Свiтанок»
06.50 Т/с «Опера»
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные
новости
09.55 Т/с «Прокурорская
проверка»
12.05, 13.20 Х/ф «Киллеры»
12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 16.15 Т/с «Бомбила.
Продолжение»
16.50 Т/с «Братаны2»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Достало!
21.20 Свобода слова
00.10 Х/ф «Подрывники»
02.15 Т/с «В черном списке»
03.40 М/с «Американский
папочка»
04.05 «ПроЦiкаве.ua»
СТБ
1+1
05.00 Телемагазин
06.00 Служба розыска детей
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.40, 02.20 ТСН
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
Завтрак с 1+1
10.00 Шесть кадров
10.25, 20.55 Чистоnews
10.40, 03.20 Красавица за 12
часов2
11.40, 04.10 Семейные
мелодрамы3
12.40 Т/с «Великолепный век.
Роксолана»
14.40, 21.10 Т/с «Кухня.
Новый сезон»
15.40 Свати5
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.40 Секретные материалы
22.15 Четыре свадьбы3
00.05 Т/с «Доктор мафии»
01.00 Х/ф «Привычка
расставаться»
ИНТЕР
05.25 Т/с «Возвращение
Мухтара2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новости
07.15, 07.35, 08.10, 08.35,
09.20 Утро с Интером
10.00, 12.25, 20.30 Т/с
«Инквизитор»
13.45, 14.20 Следствие вели...
15.00 Судебные дела
15.55 Семейный суд
16.50 Т/с «Женский доктор»
18.05 Касается каждого
19.05 Т/с «Пока станица спит»
20.00 Подробности
23.50 Т/с «Карточный домик2»
00.55 Х/ф «Мексиканец»
02.35 Х/ф «Главная мишень»
04.00 Мультфильм
04.40 Т/с «Колдовская любовь»
ICTV
05.00 «Свiтанок»
05.15 Служба розыска детей
05.20 Факты
06.05 Свобода слова
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные
новости
10.05, 13.20 Т/с «Прокурорс
кая проверка»
12.45, 15.45 Факты. День
13.30 Достало!
14.30, 16.15, 20.15 Т/с
«Бомбила. Продолжение»
16.50 Т/с «Братаны2»
18.45 Факты. Вечер
22.05 Криминальная Украина
23.00 Х/ф «Я легенда»
00.50 Х/ф «Раскаты грома»
02.20 Т/с «В черном списке»
03.45 М/с «Американский
папочка»
1+1
05.10 Телемагазин
06.00 Служба розыска детей
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.35 ТСН
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
Завтрак с 1+1
10.00 Шесть кадров
10.25, 20.55 Чистоnews
10.40, 03.10 Красавица за 12
часов2
11.40, 02.20 Семейные
мелодрамы3
12.40 Т/с «Великолепный век.
Роксолана»
14.40, 21.10 Т/с «Кухня.
Новый сезон»
15.40 Свати5
16.45, 03.55 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.40 Секретные материалы
22.15, 04.20 Автомайдан.
Фильм объединения
«Вавилон`13»
22.55, 04.45 Пожар в доме
профсоюзов. Фильм
объединения «Вавилон`13»
00.00 Т/с «Доктор мафии»
00.55 Х/ф «Нокаут»
ИНТЕР
05.25 Т/с «Возвращение
Мухтара2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новости
07.15, 07.35, 08.10, 08.35,
09.20 Утро с Интером
10.00, 12.25, 20.30 Т/с
«Инквизитор»
13.45, 14.20 Следствие
вели...
15.00 Судебные дела
15.55 Семейный суд
16.50 Т/с «Женский доктор»
18.05 Касается каждого
19.05 Т/с «Пока станица спит»
20.00 Подробности
23.50 Т/с «Карточный домик2»
00.55 Х/ф «Час расплаты»
02.40 Мультфильм
03.55 Т/с «Колдовская
любовь»
ICTV
05.10 Факты
05.50 «Свiтанок»
06.50, 16.50 Т/с «Братаны2»
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные
новости
10.05, 13.20 Т/с «Прокурорс
кая проверка»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Криминальная Украина
14.30, 16.15, 20.15 Т/с
«Бомбила. Продолжение»
18.45 Факты. Вечер
22.05 Клан
23.00 Х/ф «Остров доктора
Моро»
00.55 Х/ф «Смертельный
список»
02.20 Т/с «В черном списке»
03.45 М/с «Американский
папочка»
04.30 Несекретные файлы
06.00 Чужие ошибки. Авария
06.45, 16.00 «Все буде
добре!»
08.45, 18.30 Невероятная
правда о звездах
10.05 Х/ф «Откуда берутся
дети?»
11.45, 20.00 Следствие ведут
экстрасенсы
12.35, 00.50 МастерШеф3
18.00, 22.00 «Вiкна». Новости
21.00 Т/с «Скорая помощь»
22.25 Дорогая, мы убиваем
детей
03.45 Ночной эфир
05.45, 16.00 «Все буде добре!»
07.35, 18.30 Невероятная
правда о звездах
08.55 Звездная жизнь.
Отчаянные домохозяйки
09.45 Звездная жизнь.
Расплата за гордость
10.40, 19.55 Следствие ведут
экстрасенсы
11.35, 00.10 МастерШеф3
18.00, 22.00 «Вiкна». Новости
21.00 Т/с «Скорая помощь»
22.25 «Хата на тата»
06.00, 16.00 «Все буде добре!»
07.50, 18.30 Невероятная
правда о звездах
09.05 Х/ф «Птица счастья»
10.50, 20.00 Следствие ведут
экстрасенсы
11.50, 00.10 МастерШеф3
18.00, 22.00 «Вiкна». Новости
21.00 Т/с «Скорая помощь»
22.25 «Я соромлюсь свого тiла»
Новый канал
Новый канал
Новый канал
05.45, 06.30 Kids’ Time
05.50, 06.35, 14.05 М/с
«Панда кунгфу»
07.00 Подъем!
08.00, 19.00 Т/с «Воронины»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись
красивой»
09.55, 00.10 Т/с «Счастливы
вместе»
15.00 Т/с «Виолетта»
16.00 Т/с «Папины дочки»
18.00, 03.20 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Закованные
01.10 Т/с «Друзья»
01.30 Х/ф «Жертвы войны»
03.25 Зона ночи
04.55 Здравствуйте, я ваша
мама
ТРК УКРАИНА
ТРК УКРАИНА
06.30 События недели
07.15 Х/ф «Крутой»
09.00 Т/с «Отпечаток любви»
13.00 Х/ф «Любовник для
Люси»
15.00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться»
19.00, 02.15 События
19.45 Говорит Украина
21.00 Д/ф «Планета обезьян.
Куда исчезают умные дети»
22.30 Х/ф «Форсаж»
00.30 М/ф «Бунт ушастых»
03.00 Т/с «Глухарь»
06.00 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.15 События
07.15 Утро с Украиной
09.10 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться»
13.00, 19.45 Говорит Украина
14.10, 15.20 Т/с «След»
18.00 Т/с «Сашка»
21.00, 22.30 Т/с «Личное
дело»
22.00 События дня
23.30 Т/с «Глухарь»
03.00 Х/ф «Форсаж»
04.35 Х/ф «Настоящая
любовь»
СТБ
05.10 Здравствуйте, я ваша
мама
05.45, 06.30 Kids’ Time
05.50, 06.35, 14.00 М/с
«Панда кунгфу»
07.00 Подъем!
08.00, 10.00, 19.00 Т/с
«Воронины»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись
красивой»
15.00 Т/с «Виолетта»
15.55 Т/с «Папины дочки»
18.00, 02.30 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Закованные
23.05 Т/с «Счастливы вместе»
00.05 Т/с «Друзья»
00.25 Х/ф «Ларго Винч2»
02.35 Служба розыска детей
02.35 Зона ночи
СТБ
05.45, 06.30 Kids’ Time
05.50, 06.35, 14.05 М/с
«Панда кунгфу»
07.00 Подъем!
08.00, 19.00 Т/с «Воронины»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись
красивой»
10.00, 23.05 Т/с «Счастливы
вместе»
15.00 Т/с «Виолетта»
16.00 Т/с «Папины дочки»
18.00, 02.00 Репортер
18.20 Абзац!
22.00 Закованные
00.05 Т/с «Друзья»
00.25 Х/ф «Крутые парни»
02.05 Служба розыска детей
02.10 Зона ночи
04.50 Здравствуйте, я ваша
мама
ТРК УКРАИНА
ТРК УКРАИНА
06.05, 02.15 Окончательный
вердикт
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.10 События
07.15 Утро с Украиной
09.10 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться»
13.00, 19.45 Говорит Украина
14.10, 15.20 Т/с «След»
18.00 Т/с «Сашка»
21.00, 22.30 Т/с «Личное дело»
22.00 События дня
23.30 Т/с «Глухарь. Возвра
щение»
03.55 Т/с «Глухарь»
06.00, 02.15 Окончательный
вердикт
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.10 События
07.15 Утро с Украиной
09.10 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться»
13.00, 19.45 Говорит Украина
14.10, 15.20 Т/с «След»
18.00 Т/с «Сашка»
21.00, 22.30 Т/с «Личное дело»
22.00 События дня
23.30 Т/с «Глухарь. Возвра
щение»
03.55 Т/с «Глухарь»
В программе возможны изменения
1+1
05.50 Телемагазин
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
Завтрак с 1+1
10.00 Шесть кадров
10.25 Чистоnews
10.40 Красавица за 12
часов2
11.40, 03.00 Семейные
мелодрамы3
12.40 Т/с «Великолепный век.
Роксолана»
14.40 Т/с «Кухня. Новый
сезон»
15.40 Свати5
16.45, 03.45, 05.55 «ТСН.
Особливе»
17.10 Т/с «Фатмагюль»
20.30 Вечерний Киев2014
22.20 В Сети
23.25, 04.10 Х/ф «К чуду»
01.35 Х/ф «Нокаут»
ИНТЕР
05.25 Т/с «Возвращение
Мухтара2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новости
07.15, 07.35, 08.10, 08.35,
09.20 Утро с Интером
10.00, 12.25 Т/с «Инквизи
тор»
13.40, 14.20 Следствие
вели...
14.35 Судебные дела
15.50 Сценарии любви
16.50 Т/с «Женский доктор»
18.05 Касается каждого
19.05 Т/с «Пока станица
спит»
20.00, 02.25 Подробности
20.30, 04.55 Х/ф «Одинокие
сердца»
00.20 Д/ф «Разрушая
границы»
00.55 Х/ф «У Бога свои
планы»
02.55 Мультфильм
ICTV
05.05 Служба розыска детей
05.10 Факты
05.50 «Свiтанок»
06.55 Т/с «Братаны2»
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные
новости
10.05, 13.20 Т/с «Прокурорс
кая проверка»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35, 16.15 «Туман». Мини
сериал
18.45 Факты. Вечер
20.15 Т/с «Бомбила.
Продолжение»
22.05 Х/ф «Убить Билла»
00.05 Х/ф «Убить Билла2»
02.30 Х/ф «Тебе известно
имя мое»
04.05 Стоп10
1+1
05.40 Телемагазин
06.35 Х/ф «Офицеры»
08.15, 03.25 Х/ф «Жестокий
романс»
11.15, 19.30 ТСН
12.15 Т/с «Весна в декабре»
20.15 Украинские сенсации.
Русские идут!
21.20 Х/ф «Титаник»
01.10 Х/ф «Братство волка»
ИНТЕР
06.25 Х/ф «Одинокие сердца»
08.00 Школа доктора
Комаровского
08.35 Д/ф «Кличко.
Украинская мечта»
09.30 Новости
10.00 Д/ф «Юрий Яковлев.
Смешной. Серьезный.
Настоящий»
10.55 Х/ф «Судьба»
14.15 Х/ф «Мотыльки»4
18.05 Х/ф «Ты будешь моей»
20.00, 01.40 Подробности
20.35 Большой бокс. Вл.
Кличко А. Леапаи
02.15 Д/ф «Лабиринт Кличко»
02.40 Мультфильм
03.05 Х/ф «Мотыльки»
ICTV
05.35 «Свiтанок»
06.35 Х/ф «Затерянные в
космосе»
08.45 Звезда YouTube
09.55 Дача
10.50 Х/ф «Живой или
мертвый»
12.25, 13.20, 20.05 Т/с
«Военная разведка»
12.45 Факты. День
18.45 Факты. Вечер
19.15 Чрезвычайные
новости. Итоги
22.05 Х/ф «Вивилон н.э.»
23.55 Х/ф «Одиночка»
01.45 Х/ф «Мистер Мамочка»
03.05 М/с «Американский
папочка»
04.55 Факты
СТБ
05.35 Х/ф «Илья Муромец»
07.05 Караоке на Майдане
07.55 Едим дома
09.00 «Все буде смачно!»
10.05 Дорогая, мы убиваем
детей
12.35 Холостяк4
17.10 Хата на тата
19.00 «Україна має талант!6»
21.20 Тайны МастерШефа.
Через кухню к звездам
22.15 «Україна має талант!
6». Итоги голосования
22.45 Детектор лжи5
23.55 «Я соромлюсь свого
тiла»
01.45 Х/ф «Яды, или Мировая
история отравлений»
03.25 Ночной эфир
Новый канал
СТБ
06.10 Чужие ошибки. В плену
соблазна
06.55 Х/ф «К Черному морю»
08.15, 18.30 Невероятная
правда о звездах
09.40 Т/с «Личные обстоя
тельства»
18.00, 22.00 «Вiкна». Новости
20.00, 22.40 Холостяк4
01.15 Х/ф «Птица счастья»
02.50 Ночной эфир
Новый канал
05.15 Служба розыска детей
05.20 Здравствуйте, я ваша
мама
06.05, 06.55 Kids’ Time
06.10, 14.05 М/с «Панда кунг
фу»
07.00 Подъем!
08.00, 10.00, 19.00 Т/с
«Воронины»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись
красивой»
15.00 Т/с «Виолетта»
16.00 Т/с «Папины дочки»
18.00, 02.15 Репортер
18.20 Абзац!
22.40 Х/ф «Американский
пирог»
00.25 Х/ф «Удар по девствен
ности»
02.20 Зона ночи
ТРК УКРАИНА
05.05 Майдан
06.00 Окончательный
вердикт
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.50 События
07.15 Утро с Украиной
09.10 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться»
13.00 Говорит Украина
14.10, 15.20, 22.30 Т/с
«След»
18.00 Т/с «Сашка»
19.45 Майдан. Точка отсчета
22.00 События дня
23.20 Т/с «Глухарь.
Возвращение»
03.35 Х/ф «Свой чужой»
05.40 М/с «Охотники за
привидениями»
07.30 Ревизор
12.50 Ревизор постшоу
Херсон
14.10 М/ф «Франкенвини»
16.10 М/ф «Легенды ночных
стражей»
18.05 М/ф «Как поймать перо
Жарптицы»
20.00 Х/ф «Человекпаук3»
22.40 Х/ф «Широко шагая»
00.10 Х/ф «Дж. Эдгар»
02.50 Зона ночи
ТРК УКРАИНА
07.00, 19.00, 02.05 События
07.10, 02.45 Х/ф «Аврора»
09.20 Т/с «Личное дело»
15.00 Х/ф «45 секунд»
17.00, 19.40 Т/с «Танкисты
своих не бросают»
21.40, 04.30 Х/ф «Жилабыла
любовь»
23.40 Х/ф «Свой чужой»
01.40 Д/ф «Чернобыль 3828»
1+1
05.00 Телемагазин
06.15, 03.30 Х/ф «Лиловый
шар»
07.40 Мультфильм
08.10 М/с «Гуфи и его
команда»
09.00 Лотозабава
10.10 ТСН
11.00 Мир наизнанку5
12.05 М/с «Маша и Медведь»
12.25 Звездная хроника
13.25 Четыре свадьбы3
14.30, 21.00 Голос страны4.
Перезагрузка
17.15 Вечерний Киев2014
19.30 «ТСН. Тиждень»
23.30 Светская жизнь
00.30 Что? Где? Когда?
01.40 Х/ф «Официантка»
ИНТЕР
05.30 Х/ф «Мотыльки»4
06.15, 12.00 Большой бокс.
Вл. Кличко А. Леапаи
09.30 Воскресные новости
10.00 Орел и решка. На краю
света
11.00 Сосед на обед
13.55 Международный
фестиваль юмора «Юрмала
2013»
16.10 Т/с «Сватьи»
18.05, 21.40 Х/ф «Любовь
нежданная нагрянет»
20.00, 01.40 Подробности
недели
21.00 Без протокола
23.30 Х/ф «Любовь на
асфальте»
02.25 Х/ф «Судьба»
ICTV
05.45 Дача
06.35 Такси
07.00 Космонавты
07.50 Звезда YouTube
09.00 Смотреть всем!
09.55 Клан
10.50, 13.15 Т/с «Дознава
тель»
12.45 Факты. День
18.45 Факты недели
20.20 Х/ф «Риддик»
22.40 Х/ф «Хроники Риддика»
00.45 Х/ф «Вивилон н.э.»
02.20 Х/ф «Остров доктора
Моро»
03.50 М/с «Американский
папочка»
04.15 Факты
04.45 «Свiтанок»
СТБ
06.35 Х/ф «Неисправимый
лгун, или Сказка с хорошим
концом»
07.55 Едим дома
09.00 «Все буде смачно!»
09.50 Караоке на Майдане
11.05 Тайны МастерШефа.
Через кухню к звездам
12.00 Т/с «Скорая помощь»
15.55 «Україна має талант!6»
19.00 Битва экстрасенсов13
21.05 Один за всех
22.15 Х/ф «Никогда не забуду
тебя»
00.10 Х/ф «Цветы от
победителей»
02.10 Ночной эфир
Новый канал
05.20 М/с «Охотники за
привидениями»
07.45 М/с «Том и Джерри»
10.00 Закованные
14.20 Х/ф «Затура»
16.20 М/ф «Как поймать перо
Жарптицы»
18.00 Х/ф «Человекпаук3»
20.00 Х/ф «Новый Человек
паук»
23.55 Х/ф «Ананасовый
экспресс»
02.05 Х/ф «Дж. Эдгар»
04.15 Зона ночи
ТРК УКРАИНА
06.30 События
07.10 Добро пожаловать!
08.00 Т/с «Дикий4»
15.45 Т/с «След»
19.00, 03.20 События недели
20.45 Т/с «Интерны»
23.15 Великий футбол
01.10 Х/ф «Отдел. Дэн»
02.50 Чистосердечное
признание
ОБЪЯВЛЕНИЯ
06.00, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.20, 06.40, 07.45, 08.20,
08.40 Гость студии
07.20, 00.30 Страна online
07.40 Эра бизнеса
09.00, 21.00 Итоги дня
09.50 Клип участника ПКЕ
2014
10.05, 15.40 Гражданское
телевидение
11.40 Творческий вечер В.
Крищенка «Десять
заповедей Господних»
14.05 Фестивальконкурс
«Минимисс Украины2013»
17.55 О главном
18.30 Х/ф «Лех Валенса»
21.30 Концерт «Святкова
Великодня»
22.55 «Тройка», «Кено»,
«Секунда удачи»
23.00, 01.00 «Пiдсумки»
23.30 На слуху
00.00 От первого лица
Воскресенье 27.04
Станции ОдессаПорт
Одесской железной дороги
на постоянную работу требуются
по переводу с других предприятий
железнодорожного транспорта:
уборщик производственных помещений
(женщина) – оклад 1597 грн;
сигналисты – оклад 2317 грн;
приемщикпоездов(мужчины)–оклад2317грн;
операторы СТЦ (женщины) – оклад 2219 грн.
агенты коммерческие (женщины) – оклад
2407 грн.
Обучение за счет предприятия.
Адрес: г Одесса, ул. Приморская, 8.
Отдел кадров – тел. 7277750.
Вважати недійсним посвідчення ОЗ
№085693, видане 06.07. 20011 р. на им’я
Чепур Олександра Володимировича
СПОРТ
№ 14
18 квітня
СПОРТ
СПОРТ
СПОРТ
СПОРТ
СПОРТ
СПОРТ
СПОРТ
СПОРТ
2014 року
8
“Локомотив” одесского спорта
Наш благодатный солнечный край во все времена был богат (и непремен
но будет!) талантами в литературе, искусстве, кинематографии. И спорт –
не исключение, Одессе и одесситам есть кем и чем гордиться.
Благородной видится воплощенная в жизнь идея издание эн
циклопедичнобиографического справочника «Спортивная
слава Одесщины». Уже ставшая библиографической
редкостью книга посвящена знаменитым тренерам и
спортсменам региона. На ее страницах краткая инфор
мация о каждом виде спорта, массово распространенном
в Одессе, Ильичевске и Южном, биографии более чем 500
спортсменов, тренеров, судей, чья карьера так или иначе
связана с «жемчужиной у моря» и которые добились высо
ких результатов на олимпийских играх, чемпионатах мира и
Европы, спартакиадах и первенствах Союза ССР.
В
есьма примечательно, что
спортсменыжелезнодо
рожники тоже внесли весо
мую и достойную лепту в общую
копилку спортивных достижений
города и области. В обзорной
статье, предваряющей справоч
ник, лаконично описывается ис
тория развития физической
культуры и спорта в регионе.
Отдельной строкой упоминает
ся о том, что в 1930 году в Одес
се был создан филиал Всесоюз
ного спортивного общества «Ло
комотив». Шесть лет спустя
физкультурноспортивное дви
жение реорганизовали, в обла
стях появились облсоветы ДСО
и ведомств, в том числе «Локо
мотив». Много воды утекло с тех
пор, разными удачными и не
очень бывали времена, но
спортсменыжелезнодорожники
неизменно добивались побед на
спортивных аренах. Вот факты.
С 1952 года, начиная с ХV Олим
пийских игр в Хельсинки, лучшие
атлеты Одесщины стали высту
пать в составе сборной СССР на
летних и зимних Олимпийских
играх. Наша область – един
ственная в странах СНГ, послан
цы которой в период с 1960 по
2004 годы на каждой олимпиаде
завоевывали высшие спортив
ные титулы. Среди них – и пред
ставительница «Локомотива»
Юлия Рябчинская, получившая
олимпийское золото в Мюнхене
в 1972 году. Она была воспитан
ницей Геннадия Павловича Дья
ченко, заслуженного тренера
СССР и Украины, мастера
спорта СССР по гребле на бай
дарках и каноэ. С 1964 года он
возглавлял СДЮШОР «Локомо
тив», Геннадий Павлович успел
подготовить 17 мастеров
спорта, двух мастеров спорта
международного класса, двух
заслуженных мастеров спорта,
Анатолия Кобрисева – двукрат
ного чемпиона мира на байдар
ках в эстафете в 1968 и 1970 г.г.
Достойной воспитанницей
ДФСК «Локомотив» стала и зас
луженный мастер спорта Ната
лья Бурдейная, пришедшая за
ниматься сюда в 1987 году. Она
в составе сборной лучниц Укра
ины принесла нашей стране
«серебро» на XXVII Олимпий
ских играх в Сиднее. По возвра
щении из Австралии на Одес
ском железнодорожном вокза
ле Наталье Бурдейной органи
зовали грандиозную встречу, ее
чествовали и в управлении
Одесской железной дороги.
Блистала спортсменка и в лич
ном зачете. Наталья начала по
беждать, будучи юниором. Она –
неоднократная чемпионка, ре
кордсменка и призер Всеукраин
ских соревнований и чемпиона
тов Украины, рекордсменка мира
и Европы, призер мировых пер
венств, была награждена орде
ном «Княгини Ольги» III степени.
История становления мини
футбола на Одесщине тесно
cвязана с Одесской магистралью,
многие известные спортсмены в
этом виде спорта успешно выс
тупали под флагом железнодорож
ников. В сезоне 1995/1996 годов
«Локомотив», когда коллектив
стал тренировать Валерий Водян,
– первая из одесских команд стала чемпионом Украины в
высшей лиге. Затем сезоны
1996/97, 1997/98 годов –
футболисты повторили успех, а
также дважды завоевывали Кубок
страны. В 1997 году «Локомотив»
впервые в истории минифут
больных команд принял участие
в международном турнире «Кубок
европейских чемпионов по мини
футболу», где занял четвертое
место. В составе сборной Укра
ины бронзовые медали на чем
пионате мира в 1996 году завое
вали игроки одесского «Локомо
тива» – Олег Безуглый, Алек
сандр Москалюк, Георгий Мель
ников, Александр Косенко, Игорь
Москвичев. Александр Москалюк
получил «Бронзовую бутсу», как
игрок, показавший 3й результат
среди бомбардиров. За спортив
ные достижения в составе «Ло
комотива» и сборной Украины
Валерий Водян был удостоен по
четного звания «Заслуженный
Фото из архива
В. Наумова (90е годы)
тренер Украины», заслуженны
ми мастерами спорта стали
Олег Безуглый, Георгий Мельни
ков, Александр Косенко, Игорь
Москвичев, Сергей Коридзе.
В 1999 году Д. Долинский и В.
Наумов решили собрать команду
ветеранов, выступить на Кубке
Одессы и первенстве города. За
думка удалась. В играх участво
вали 8 сильных команд – «Дина
мо» (за нее играл И. Беланов),
«Спартак», «Нептун» и другие.
Железнодорожники сумели по
бедить в обоих турнирах.
В этом же году энтузиасты со
брали молодежную команду на
базе ЛВЧД3, и уже в сезоне 2000
2001 гг. она стала лидером в
первенстве и Кубке города. Честь
Одесской железной дороги защи
щали Е. Кириенко, С. Замниборщ,
О. Михайлов и другие. Все фут
болисты (23 человека) были ра
ботниками магистрали, пере
шедшими в ЛВЧД3 из разных
структурных подразделений.
В активе футбольной дружины
– призовые места на городских
первенствах разных лет, завое
ванный в нелегкой борьбе Кубок
«Рабочей газеты», который ос
паривали в финальных встречах
6 сильных соперников.
Затем передовые позиции были
утрачены, но приход в ДФСК «Ло
комотив» В. Кричуна дал мощный
импульс для возрождения былой
спортивной славы команды «Ло
комотив». Сделано в этом на
Участники
турнира
«Содружество»
правлении уже немало. Подго
товкой игроков занимается про
фессиональный футболист, инст
руктор по спорту ДФСК «Локо
мотив» О. Войников, в турнире по
минифутболу «Содружество»
(участвовало 10 команд) одес
ские железнодорожники, при од
ном проигранном матче, все же
завоевали 1е место.
Особо примечательным видит
ся тот факт, что желающих попол
нить команду много, и руковод
ству клуба приходится выбирать
наиболее одаренных и перспек
тивных. А новые спортивные ба
талии не за горами – летом прой
дет первенство Одесской магис
трали по минифутболу, затем
финальные игры за звание луч
шей команды Укрзализныци.
Наша справка.
Экономические трудности в кон
це 90х не пошли на пользу мини
футболу, но идея развития дет
скоюношеского футбола не была
забыта 1 октября 2002 года была
создана общественная организа
ция Футбольный клуб «Локомо
тив». Сегодня клуб объединяет 175
детей в составе восьми команд с
1987 по 1997 годы рождения. Ус
пешное его функционирование
стало возможным во многом бла
годаря Павлу Акимовичу Левенцу,
инициатору возрождения «Локо
мотива» и председателю правле
ния клуба. У будущих мастеров ко
жаного мяча есть все условия для
эффективной подготовки. Отсюда
и результат многочисленные на
грады на турнирах и чемпионатах
национального и международного
уровней. Под руководством глав
ного тренера клуба Игоря Чурси
на (1я лига) команда в 2004 и 2005
годах становилась чемпионом Ук
раины среди юношей 1988 г.р., об
ладателем Кубка СНГ (г. Саки,
2003 г.), бронзовым призером Куб
ка «Барселона2004», а команда
юниоров 1995 г.р. стала обладате
лем Кубка Украины.
Оксана КРИЖАНОВСКАЯ,
Семен МАХАНЬКОВ.
Фото Аллы УРСУЛЯК.
Стремление к победе
Настольный теннис пользуется большой популярностью у работников Одесской железной до
роги, значительно активизировавших свою спортивную деятельность в прошлом году благода
ря руководству ДФСК «Локомотив».
11 апреля на соревнованиях по настольному теннису сразились 13 команд, представляющих структурные
подразделения Одесского региона.
Теннисный стол превратился в настоящее поле спортивных сражений, трудно было уследить за буквально
летающим мячом.
В командном зачете первое место досталось представителям Информационновычислительного центра, в
тройку призеров также вошли соответственно спортсмены Одесской дирекции железнодорожных перевозок
(вторые) и эксплуатационного вагонного депо ОдессаЗастава1.
В личном зачете победу праздновал А. Мосейчук (ЛВЧД3, бригадир (освобожденный) предприятий желез
нодорожного транспорта), второе место завоевал А. Фесенко (ДН1), «бронза» у Я. Вайсмана (ИВЦ).
Победителям вручили дипломы, медали, грамоты.
Оксана КРИЖАНОВСКАЯ. Фото автора.
Моей Одессе
Елена СКОБАРЕВА. 2014
Где подковы стучат по брусчатке,
Запряжённых в карету коней
На бульваре, где дышится сладко
По весне средь цветущих аллей.
Я люблю этот город, как праздник,
С бесконечностью ярких огней,
Где на улице клоунпроказник
Развлекает зевак и детей.
Газета
видається
з 29 червня 1936 року.
Засновник газети –
трудовий колектив
Одеської залізниці.
Свідоцтво про
реєстрацію – КВ 2551
від 14 квітня 1997 року.
Газета розповсюджується у рухомому складі заліз
ниці, на вокзалах і станціях, транспортних підприєм
ствах, розташованих на території Одеської магістралі
в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кірово
градській, Черкаській і Вінницькій областях, надходить
на всі залізниці України, підтримує ділові стосунки з
редакціями галузевих видань Росії, Молдови.
За зміст і достовірність публікацій відповідальність несе автор
(рекламодавець). Матеріали публікуються мовою оригіналу.
Где улыбками светятся лица
И так ласков у моря прибой,
Белой чайкой душа закружится,
Обретая простора покой.
С этим городом крепко связаны
Мы на долгие годы всерьёз.
Одесситкой однажды названа,
Я люблю этот город до слёз.
Адреса редакції: 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська,17А.
Передплатний індекс: 61122
Заступник редактора – Оксана КРИЖАНОВСЬКА, тел. 7274174.
Відповідальний секретар – В’ячеслав СТЕПОВИЙ, тел. 7274230.
Email: [email protected]
Lotus: О_ДИЦ_ЧГ; О_ДИЦ_ЧГ1
Надруковано у видавництві ТОВ “Видавничий дім “Кераміст”,
м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16,
тел.: (061)2281030, www.keramist.com.ua
Тираж – 22 346. Замовлення – 1465814
Матеріали в номер подаються за тиждень до випуску газети –
до 12.00 год. п’ятниці.
Редактор – Володимир ЛУКІЯНОВ,
тел. 7274230, 7222315.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа