close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

;pptx

код для вставкиСкачать
Ïîíåäåëüíèê
Ïàðà
Äåíü íåäåëè
Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ëåñà
Êàôåäðà Ïî÷âîâåäåíèÿ
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ Ó×ÅÁÍÛÕ ÇÀÍßÒÈÉ ÑÒÓÄÅÍÒΠI, II, III, IV, V ÊÓÐÑÀ ÔËÕ, ÔËÀ, ÈÏÑÎÏ
I ñåìåñòð 2014/2015 ó÷åáíîãî ãîäà
Âòîðíèê
Ñðåäà
×åòâåðã
Ïÿòíèöà
àóä.
ÑÀÁÎ
Åâãåíèé
Äþëüåâè÷
ãðóïïà
àóä.
ÁÓËÃÀÊÎÂ
Äìèòðèé
Ñåðãååâè÷
ãðóïïà
àóä.
ÙÅÏÀÙÅÍÊÎ
Äìèòðèé
Ãåííàäüåâè÷
ãðóïïà
àóä.
ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
Âàñèëèé
Âàëåíòèíîâè÷
ãðóïïà
àóä.
ÊÀÐÌÈÍÎÂ
Âèêòîð
Íèêîëàåâè÷
ãðóïïà
àóä.
ÌÀÐÒÛÍÅÍÊÎ
Îëüãà
Âåíèàìèíîâíà
ãðóïïà
àóä.
1
8:40-10:15
ËÕ-32 Àãðîíîìèÿ (ëåê)
2208
2
10:25-12:00
ËÕ-32 Àãðîíîìèÿ (ëàá)
2208
3
12:50-14:25
4
14:35-16:10
ËÄ-23à Ïî÷âîâåäåíèå (ëàá)
ËÄ-23á Ïî÷âîâåäåíèå (ëàá)
ËÄ-23à Ïî÷âîâåäåíèå (ëàá)
ËÄ-23á Ïî÷âîâåäåíèå (ëàá)
2208
2208
2204
2204
5
16:20-17:55
6
18:00-19:35
7
19:45-21:20
1
8:40-10:15
2
Ñóááîòà
×àñû
ÊÎÐÌÈËÈÖÛÍÀ
Îëüãà
Âàñèëüåâíà
ãðóïïà
10:25-12:00
ËÀ-31,32 ÃÒÑ (ïð)
ËÄ-32 ÈÏÒ (ïð)
2502
2208
ËÄ-22 Ïî÷âîâåäåíèå (ëàá)
2208
ËÄ-22 Ïî÷âîâåäåíèå (ëàá)
2204
àóä.
12:50-14:25
4
14:35-16:10
ËÀ-32 Àãðîõèìèÿ (ëàá)
2208
5
16:20-17:55
ËÀ-32 Àãðîõèìèÿ (ëàá)
2204
6
18:00-19:35
7
19:45-21:20
1
8:40-10:15
ËÄ-26 Ïî÷âîâåäåíèå (ëàá)
2208
2
10:25-12:00
ËÄ-26 Ïî÷âîâåäåíèå (ëàá)
2204
3
12:50-14:25
4
14:35-16:10
ËÄ-21 Ïî÷âîâåäåíèå (ëàá)
2208
5
16:20-17:55
ËÄ-21 Ïî÷âîâåäåíèå (ëàá)
2204
6
18:00-19:35
7
19:45-21:20
1
8:40-10:15
ËÄÌ-21,22 ÍÈÐ
êàô.
ËÄ-24 Ïî÷âîâåäåíèå (ëàá)
2208
2
10:25-12:00
ËÄÌ-21,22 ÍÈÐ
êàô.
ËÄ-24 Ïî÷âîâåäåíèå (ëàá)
2204
3
12:50-14:25
ËÕ-42,43á ÃÒÌ (ëåê)
2208
4
14:35-16:10
ËÕ-42,43á ÃÒÌ (ïð)
2208
5
16:20-17:55
6
18:00-19:35
7
19:45-21:20
1
8:40-10:15
ËÀ-32 ÃÒÑ (ïð)
2204 ËÄ-33 Ìåëèîð. ïî÷â. (ëåê/ëàá) 2208
2
10:25-12:00
ËÀ-31 ÃÒÑ (ïð)
2204
3
12:50-14:25
4
14:35-16:10
5
16:20-17:55
6
18:00-19:35
7
19:45-21:20
1
8:40-10:15
2
10:25-12:00
3
12:50-14:25
4
14:35-16:10
16:20-17:55
18:00-19:35
2500
àóä.
ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ
Àëèíà
Íèêîëàåâíà
ãðóïïà
3
5
ËÄ-21,23a,24,26 Ïî÷âîâåäåíèå (ëåê)
2313
àóä.
ÌÎÐÎÇÎÂÀ
Âèêòîðèÿ
Ñåðãååâíà
ãðóïïà
ËÄ-22,23á Ïî÷âîâåäåíèå (ëåê)
ËÀ-32,33 Àãðîõèìèÿ (ëåê)
6
2208
2502
ËÄ-32 ÈÏÒ (ëåê)
ÎÍÒÈÊÎÂ
Ïёòð
Âÿ÷åñëàâîâè÷
ãðóïïà
ËÄÌ-11,12 Ìåëèîð, ðåêóë. (ïð) 2302
ËÄÌ-11,12 Ìåëèîð., ðåêóë. (ëåê)
ËÀ-31,32 ÃÒÑ (ëåê)
2302
2403
ËÄ-41 ÃÒÌ (ëåê/ïð)
2204
ËÄ-43á ÒÓÇÄÓÑ (ëåê/ëàá)
2610
ËÕ-43à,44 ÃÒÌ (ëåê)
2208
ËÕ-43à,44 ÃÒÌ (ïð)
2208
ËÀ-33 Àãðîõèìèÿ (ëàá)
2208
ËÀ-33 Àãðîõèìèÿ (ëàá)
2204
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа