close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ВАЗОРАТИ РУШДИ ИЅТИСОД ВА САВДОИ
ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН
МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ПАТЕНТУ ИТТИЛООТ
НАВИДИ ПАТЕНТЊ
ХАБАРНОМАИ РАСМЊ
Таърихи рўзи нашр 07.03.2014
Аз соли 1996 нашр мешавад
93
Душанбе -2014
MINISTRY OF ECONOMICAL
DEVELOPMENT AND TRADE OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
STATE INSTITUTION
OF NATIONAL CENTER FOR PATENT
AND INFORMATION
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАТЕНТНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПАТЕНТНЫЙ ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
NAVIDI
PATENTI
OFFICIAL BULLETIN
Дата публикации 07.03.2014
Date of publication 07.03.2014
Издается с 1996 г.
Is published since 1996
93
Dushanbe -2014
ИХТИРООТ - ИЗОБРЕТЕНИЯ
МУНДАРИҶА * СОДЕРЖАНИЕ * CONTENTS
INVENTIONS
TAMFAЊОИ МОЛЇ- ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
TRADEMARKS
Маълумот дар бораи ихтироъњое, ки дар фењристи давлатии ихтироъњо барои
гирифтани нахустпатент ба ќайд гирифта шудаанд …………………………………………
Сведения об изобретениях, зарегистрированных в государственном реестре
изобретений на получение малого патента
Information on inventions registered in the state register
of inventions for the grant of the petty patent
4
Маълумот дар бораи намунањои саноатие, ки дар фењристи давлатии
намунањои саноатї ба ќайд гирифта шудаанд …………………………………………………. 13
Сведения о промышленных образцах, зарегистрированных в
государственном реестре промышленных образцов
Information on industrial designs
Registered in the state register of industrial designs
Нашри маълумот оиди тамљаіои молњ ва тамљаіои хизматрасонњ,
ки дар феіристи давлатии тамљаіои молњ ва тамљаіои хизматрасонњ
ба ѕайд гирифта шудаанд. ……………………………………………………………………….
Публикация сведени о товарных знаках и знаках обслуживания, зарегистрированных в
государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Information on trademarks and service marks registered in the State register of trademarks
and service marks
16
Маълумотнома-Извещения-Notices ………………………………………………………………..…
37
Нишондодіо-Указатели-Indexes …………...………...…………………...………………...…
43
Тасвири рангаи тамљаи молњ ………………………………………………………………...…
Цветное изображение товарного знака
Coloured representation of trademark
45
Сарлавіа барои хабарномаи расмии «Навиди патентњ» …………………………...………..
Рубрика для официального бюллетения «Патентный вестник»
Headinq for Official bulletin «Navidi patenti»
46
ММПИ 2014
Навиди патентӣ
(93)
Патентный вестник
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИХТИРОЪҲОЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ИХТИРОЪҲО
БАРОИ ГИРИФТАНИ НАХУСТПАТЕНТ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ИЗОБРЕТЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ МАЛОГО ПАТЕНТА
INFORMATION ON INVENTIONS REGISTETED IN THE STATE REGISTER
OF INVENTIONS FOR THE GRANT OF THE PETTY PATENT
ФАСЛИ A
ҚОНЕЪ ГАРДОНДАНИ ТАЛАБОТИ ҲАЁТИ ОДАМ
РАЗДЕЛ А
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
CLASS A
HUMAN NECESSITIES
ФАСЛИ C
КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ
РАЗДЕЛ C
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ
SECTION C
CHEMISTRY; METALLURGY
А
(11) 596
(21) 1200706
(22) 01.03.2012
(51) A61K36/00
(71)(73)
Институти
илмию
таҳқиқотии
донишгоҳи миллии Тоҷикистон (TJ); ҶДММ
«БОЗЙОФТ» (TJ)
(72) Юсупов Н.З. (TJ); Раҳимова М.М. (TJ);
Юсупов Ҷ.З. (TJ); Юсупов Х.З. (TJ);
Нурматов Т.М. (TJ); Шеров Қ.М. (TJ);
Собиров С.И. (TJ); Давлатшоева Ҷ. А. (TJ);
Бахтибекова Р. (TJ)
(54) ТАРЗИ АЗ САДБАРГ ҲОСИЛ НАМУДАНИ
ШИРАИ ТАБОБАТӢ
(57) Тарзи ҳосил намудани шираи табобатӣ аз
ашёи растанӣ, ки иборат аст аз майдакунии
ашё ва ҳосил намудани шира, бо он фарқ
мекунад, ки ба сифати ашёи растанӣ 100 г
гулҳои садбаргро истифода мебаранд, ки
онҳоро баъд аз майдакунӣ ба 100 мл маҳлули
70 % спирти этилии дар оби муқатар тайёр
кардашуда меғӯтонанд, дар муддати 18-20
4
соат такшон мекунанд, филтронии думарҳилагӣ мегузаронанд, ки аввал аз ғалбер ва
баъд аз қоғази филтркунӣ мегузаронанд ва
шираи тайёрро ҳосил менамоянд.
***
(11) 596
(21) 1200706
(22) 01.03.2012
(51) A61K36/00
(71)(73) Научно – исследовательский институт
Таджикский национальный университета (TJ);
ООО «БОЗЙОФТ» (TJ)
(72) Юсупов Н.З. (TJ); Рахимова М.М. (TJ);
Юсупов Дж.З. (TJ); Юсупов Х.З. (TJ);
Нурматов Т.М. (TJ); Шеров К.М. (TJ);
Собиров С.И. (TJ); Давлатшоева Дж.А. (TJ);
Бахтибекова Р. (TJ)
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА
ЛЕПЕСТКОВ РОЗ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ
(57) Способ получения лечебного экстракта
из
растительного
сырья,
включающий
измельчение сырья и получение вытяжки,
отличающийся тем, что в качестве расти-
Навиди патентӣ
(93)
тельного сырья используют 100 г лепестков
роз, которые после измельчения погружают в
приготовленные 100 мл 70% раствора
этилового спирта в дистиллированной воде, в
течение 18-20 час отстаивают, проводят
двухстадийную
фильтрацию
сначала
пропускают через сито, а затем через
фильтровальную бумагу с воронкой и
получают готовый экстракт.
А
(11) 597
(21) 1200707
(22) 01.03.2012
(51) A61K36/00
(71)(73)
Институти
илмию
таҳқиқотии
донишгоҳи миллии Тоҷикистон (TJ); ҶДММ
«БОЗЙОФТ» (TJ)
(72) Юсупов Н.З. (TJ); Раҳимова М.М. (TJ);
Юсупов Ҷ.З. (TJ); Юсупов Х.З. (TJ);
Нурмағтов Т.М. (TJ); Шеров Қ.М. (TJ);
Собиров С.И. (TJ); Исматов А. (TJ);
Бабаева С.Х. (TJ)
(54) ТАРЗИ АЗ АРЧАДОНАҲОИ ТУРКИСТОНӢ
ҲОСИЛ НАМУДАНИ ШИРАИ ТАБОБАТӢ
(57) Тарзи ҳосил намудани шираи
табобатӣ аз ашёи растанӣ, ки иборат аст
аз майдакунии ашё ва ҳосил намудани
шира бо он фарқ мекунад, ки ба сифати
ашёи
растани
100
г
арчадонаҳҳои
туркистониро истифода мебаранд. ки
онҳоро баъд аз майдакунӣ ба 100 мл
маҳлули 65% спирти этилии дар оби
муқаттар тайёр кардашуда меғӯтонанд,
дар муддати 30 соат таҳшин мекунанд,
филтронии думарҳилагӣ мегузаронанд, ки
аввал аз ғалбер ва баъд аз қоға зи
ф ил тркунӣ мегу зар онанд ва ш ир аи
тайё рро ҳос ил менамоянд.
***
(11) 597
(21) 1200707
(22) 01.03.2012
(51) A61K36/00
(71) (73) Научно–исследовательский институт
Таджикский национальный университета (TJ);
ООО «БОЗЙОФТ» (TJ)
Патентный вестник
(72) Юсупов Н.З. (TJ); Рахимова М.М. (TJ);
Юсупов Дж.З. (TJ); Юсупов Х.З. (TJ);
Нурматов Т.М. (TJ); Шеров К.М. (TJ);
Собиров С.И. (TJ); Исматов А(TJ);
Бабаева С.Х. (TJ)
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА
ПЛОДОЯГОД ТУРКЕСТАНСКОГО
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ
(57) Способ получения лечебного экстракта
из растительного сырья, включающий
измельчение сырья и получение вытяжки,
отличающийся тем. что
в
качестве
растительного сырья используют 100 г
плодоягоды туркестанского можжевельника, которые после измельчения погружают в п р и г о т о в л е н н ы е 1 0 0 м л 6 5 %
р а с т в о р а э т и л о в о г о с п и р т а в д истилл ированной вод е, в течение 30 час
отстаиваю т, провод ят двух - стадийную
фильтрацию - сначала пропускают через
сито, а затем через фильтровальную
бумагу с воронкой и получают готовый
экстракт.
А
(11) 598
(21) 1200708
(22) 01.03.2012
(51) A61K36/00
(71)(73)
Институти
илмию
таҳқиқотии
донишгоҳи миллии Тоҷикистон (TJ); ҶДММ
«БОЗЙОФТ» (TJ)
(72) Юсупов Н.З. (TJ); Раҳимова М.М. (TJ);
Юсупов Ҷ.З. (TJ); Юсупов Х.З. (TJ);
Нурматов Т.М. (TJ); Шеров Ќ.М. (TJ);
Собиров С.И. (TJ); Суяров Ќ.М. (TJ)
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ ШИРАИ
РАЙҲОНИ ТОҶИКӢ БАРОИ ТАБОБАТ
(57) Тарзи ҳосил намудани шираи табобатӣ аз ашёи растанӣ, ки иборат аст аз
майдакунии ашё ва ҳосил намулани шира,
бо он фарқ мекунад, ки ба сифати ашёи
растанӣ 100 г баргҳо ва шохаҳои райҳони
тоҷикиро истифода мебаранд, ки онҳоро
баъд аз майдакунӣ ба 100 мл маҳлули 60%
спирти этилии дар оби муқаттар тайёр
кардашуда меғӯтонанд, дар муддати як
шабонарӯз такшон мекунанд, филтронии
думарҳилагӣ мегузаронанд, ки аввал аз
ғал бер ва баъд аз қоғази ф илтркунӣ
5
Навиди патентӣ
(93)
мегузаронанд ва шираи тайёрро ҳосил
менамоянд.
***
(11) 598
(21) 1200708
(22) 01.03.2012
(51) A61K36/00
(71) (73) Научно–исследовательский институт
Таджикский национальный университета (TJ);
ООО «БОЗЙОФТ» (TJ)
(72) Юсупов Н.З. (TJ); Рахимова М.М. (TJ);
Юсупов Дж.З. (TJ); Юсупов Х.З. (TJ);
Нурматов Т.М. (TJ); Шеров К.М. (TJ);
Собиров С.И. (TJ); Суяров К.М. (TJ)
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА
ТАДЖИКСКОГО БАЗИЛИКА ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ
ЦЕЛЕЙ.
(57) Способ получения лечебного экстракта из растительного сырья, включающий измельчение сырья и получение
вытяжки, отличающийся тем, что в
качестве растительного сырья используют
100 г листьев и стеблей таджикского
базилика, которые после измельчения
погружают в п р и г о т о в л е н н ы е 1 0 0 м л
60% раствора этилового спирта в
дистиллированной воде, сутки отстаивают,
проводят двух-стадийную фильтрацию сначала пропускают через сито а затем
через фильтровальную бумагу с воронкой
и получают готовый экстракт.
А
(11) 599
(21) 1200715
(22) 02.04.2012
(51) C 08 F 220/00; C 08 L 33/00
(71)(73)
Институти
илмию
таҳқиқотии
донишгоҳи миллии Тоҷикистон (TJ); ҶДММ
«БОЗЙОФТ» (TJ)
(72) Раҳимова М.М. (TJ); Нурматов Т.М. (TJ);
Шеров Қ.М. (TJ); Давлатшоева Ҷ.А. (TJ);
Юсупов Н.З. (TJ); Исматов А. (TJ)
(54) ТАРЗИ АФЗОИШ ДОДАНИ ҚОБИЛИЯТИ
ОБНИГАҲДОРИИ ҲИДРОҲЕЛ ДАР АСОСИ
ПАЙВАСТАГИИ ГЕТЕРОВАЛЕНТИИ КООРДИНАТСИОНИИ МАНГАН БО АКРИМАЛИД
6
Патентный вестник
(57) Тарзи афзоиш додани қобилияти
обнигаҳдории ҳидроҳел, аз он иборат аст,
ки 1 г ҳели хокамонанди майда кардашударо дар 700 г об дошта ҷойгир
мекунанд, дар муддати 40-50 дақиқа ҳелро
обро пурра фурӯ бурданаш
нигоҳ
медоранд, лундаи калони равшани ба
вуҷуд омадаро мегиранд ва дар ғалбери қоғази филтркунидор меғелонанд,
баъд ба пиёлачаи Петрии қоғази филтркунидор ё табақчаи то вазни доимӣ хушк
кардашуда мегузоранд ва 6 шабонарӯз
нигоҳ медоранд, ба ҳели варамшуда 30 мл
маҳлули 0,2 % МnCl 2 мепошанд.
***
(11) 599
(21) 1200715
(22) 02.04.2012
(51) C08 F220/00; C08 L 33/00
(71) (73) Научно–исследовательский институт
Таджикский национальный университета (TJ);
ООО «БОЗЙОФТ» (TJ)
(72) Рахимова М.М. (TJ); Нурматов Т. М. (TJ);
Шеров К. М. (TJ); Давлатшоева Дж. А. (TJ);
Юсупов Н. З. (TJ); Исматов А.(TJ)
(54) СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГИДРОГЕЛИ НА
ОСНОВЕ ГЕТЕРОВАЛЕНТНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ МАРГАНЦА С
АКРИЛАМИДОМ
(57) Способ повышения водоудерживающей
способности гидрогели. заключающийся в
том,
что
1
г
мелкораздробленной
порошкообразной гел:: помещают в емкость,
содержащую 700 г воды, в течение 40-50 мин
лают гели полностью поглотить воду,
образовавшийся большой светлыЛ коме:-:
перемещают и обкатывают на сите с
фильтровальной бумагой, затем ломелтают
его на высушенные до постоянного веса
чашку Петри с фильтровальной бумагой
или блюдечко и выдерживают 6 суток,
набухшую гель поливают 30 мл 0,2 %
раствором МпС12.
А
(11) 600
(21) 1200716
(22) 02.04.2012
Навиди патентӣ
(93)
(51) C 08 F 220/00; C08 L 33/00
(71) (73) Институти илмию таҳқиқотии
донишгоҳи миллии Тоҷикистон (TJ); ҶДММ
«БОЗЙОФТ» (TJ)
(72) Раҳимова М.М. (TJ); Нурматов Т. М. (TJ);
Бобоназаров М. (TJ); Шеров Қ. М. (TJ);
Суяров Қ.Ҷ. (TJ); Юсупов Н.З. (TJ);
Кондрашина Т.Ф.(TJ)
(54) ТАРЗИ АФЗОИШ ДОДАНИ ҚОБИЛИЯТИ
ОБНИГАҲДОРИИ ҲИДРОҲЕЛ ДАР АСОСИ
ПАЙВАСТАГИИ КООРДИНАТСИОНИИ ГЕТЕРОВАЛЕНТИИ ОҲАН БО АКРИМАЛИД
(57) Тарзи баланд бардоштани қобилияти
обнигоҳдории ҳидроҳел, иборат аст аз он,
ки 1 г ҳели майда карда шудаи
хоканамудро дар зарфи 700 г об дошта
ҷойгир намуда мемонанд, ки ҳел дар
муддати 40-50 дақиқа обро пурра фурӯ
барад
ва
лӯндаи
калони
сафеди
пайдошударо гирифта дар ғалбери
дорои филтри коғазӣ меғелонанд, баъд
онро дар зарфи то вазни доимӣ
хушконидашудаи Петри коғазӣ полоишӣ ва
ё дар табақча гузошта 6 шабонарӯз нигоҳ
медоранд, ба ҳели варамшуда 30 мл
маҳлули 0,1% - и FeCl 2 мепошанд.
***
(11) 600
(21) 1200716
(22) 02.04.2012
(51) C 08 F 220/00; C 08 L 33/00
(71) (73) Научно–исследовательский институт
Таджикский национальный университета (TJ);
ООО «БОЗЙОФТ» (TJ)
(72) Рахимова М.М. (TJ); Нурматов Т. М. (TJ);
Бобоназаров М. (TJ); Шеров К. М. (TJ); Суяров
К.М. (TJ); Юсупов Н. З. (TJ); Кондрашина Т.Ф.
(TJ)
(54) СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГИДРОГЕЛИ НА
ОСНОВЕ ГЕТЕРОВАЛЕНТНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗА С
АКРИЛАМИДОМ
(57) Способ повышения водоудерживающей
способности гидрогели, заключающийся в
том,
что
1
г
мелкораздробленной
порошкообразной гели помещают в емкость,
содержащую 700 г воды, в течение 40-50 мин
дают гели полностью поглотить воду,
образовавшийся большой светлый комок
перемещают и обкатывают на сите с
фильтровальной бумагой, затем помещают
Патентный вестник
его на высушенные до постоянного веса
чашку Петри с фильтровальной бумагой
или блюдечко и выдерживают 6 суток,
набухшую гель поливают 30 мл 0,1 %
раствором Fe Cl2.
A
(11) 593
(21) 1300780
(22) 20.03.2013
(51) (2012.01) A01H 4/00
(71)(72)(73)
Султонова
М.С.
(TJ);
Нимадҷонова К. (TJ); Алиев Қ. (TJ)
(54) ТАРЗИ МИКРОКЛОНАЛИИ САБЗОНДАНИ
СЕКВОЙЯДЕНДРОНИ
КАЛОНҶУССА
(Sequoiadendron gigantum)
(57) Тарзи микроклоналии зиёд кардани
секвойядендрони калонҷусса (Sequoiadendron
gigantum), аз он иборат аст, ки қаламчаҳои
растании секвойядендрони калонҷуссаро бо
маҳлули 0,1% меркулхлорид дар давоми 15
дақиқа таъмиз карда, бо оби автоклавиронида
3 маротиба 5 дақиқагӣ шӯста, дар давоми 15
сония бо спирти этилии 70% коркард намуда,
бо оби автоклавиронида 2 маротиба 2
дақиқагӣ шӯста, ғизои сунъиро дар асоси
ғизои Мурасига Скуг тайёр намуда ба он
глитсин-2 мг/л, ва фитогармонҳо: кинетин 0,1 г/л, кистлотаи нафтилатсетат (НУК) – 2
мг/л, поливинил-пирамидол (ПВП) – 1 г/л
илова менамоянд ғизоро ба найчашишаҳо
рехта баъд аз шах шудан қаламчаҳои
таъмизшударо аз нав шинонида ба светотрон
гузошта, се карат ба ғизои нави Мурасига
Скуг кӯчат менамоянд: кӯчаткунии 1-умро
баъд аз 2 ҳафта, 2-юмро баъд аз 38 рӯз, 3юмро баъд аз 40 рӯз анҷом дода,
қаламчакунии микронавдаҳоро аз экспланти
ибтидоӣ анҷом медиҳанд.
***
(11) 593
(21) 1300780
(22) 20.03.2013
(51) (2012.01) A01H 4/00
(71)(72)(73)
Султонова
М.С.
(TJ);
Нимаджанова К. (TJ); Алиев К. (TJ)
(54) СПОСОБ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ СЕКВОЙЯДЕНДРОНА ГИГАНТСКОГО (Sequoiadendron gigantum)
7
Навиди патентӣ
(93)
(57) Способ микроклонального размножения
секвойядендрона
гигантского
(Sequoiadendron gigantum), заключающийся в
том, что черенки растений секвойядендрона
гигантского стерилизуют раствором 0,1%
меркулхлорида
в
течение
15
мин,
промывают автоклавированной водой 3
раза по 5 минут, обрабатывают 70%-ным
этиловым спиртом в течение 15 секунд,
промывают автоклавированной водой 2 раза
по 2 мин, готовят искусственную питательную
среду на основе питательной среды
Мурасига Скуга, к которой добавляют глицин 2 мг/л, и фитогармонов в концентрациях:
кинетин – 0,1 г/л, нафтилуксусная кислота
(НУК) - 2 мг/л, поливинилпирамидол (ПВП) - 1
г/л питательную среду разливают в пробирки,
после
застывания
среды
высаживают
стерилизованные черенки, помещают в
светотрон, трижды пересаживают в новые
питательные среды Мурасига Скуга: первую
пересадку проводят через 2 не дали, 2-ю через 38 дней, 3-ю - через 40 дней, дважды
проводят черенкование микропобегов от
первичного экспланта.
Фиг
A 61
(11) 595
(21) 1200705
(22) 01.03.2012
(51) (2012.01) A61K 36/00
(71)(73)
Институти
илмию
таҳқиқотии
донишгоҳи миллии Тоҷикистон (TJ); ҶДММ
«БОЗЙОФТ» (TJ)
(72) Юсупов Н.З. (TJ); Раҳимова М.М. (TJ);
Юсупов Ҷ.З. (TJ); Юсупов Х.З. (TJ);
8
Патентный вестник
Нурматов Т.М. (TJ); Шеров Қ.М. (TJ);
Ҳасанова К.Г. (TJ); Бобоназаров М. (TJ);
Исматов А. (TJ)
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ ШИРАИ
ТАБОБАТӢ АЗ ПУДИНАИ БОҒӢ
(57) Тарзи ҳосил намудани шираи табобатӣ аз
ашёи растанӣ, ки иборат аст аз майдакунии
ашё ва ҳосил намудани шира, бо он фарқ
мекунад, ки ба сифати ашёи растанӣ 100 г
баргҳо ва шохаҳои пудинаи боғиро истифода
мебаранд, ки онҳоро баъд аз майдакунӣ ба
100 мл маҳлули 55% спирти этилии дар оби
мақаттар тайёр кардашуда меғӯтонанд, дар
муддати 20-22 соат такшин мекунанд,
филтронии думарҳилагӣ мегузаронанд, ки
аввал аз ғалбер ва баъд аз қоғази филтркунӣ
мегузаронанд ва шираи тайёрро ҳосил
менамоянд.
***
(11) 595
(21) 1200705
(22) 01.03.2012
(51) (2012.01) A61K 36/00
(71)(73) Научно исследовательский институт
Таджикского национального университета
(TJ); ООО «Бозйофт» (TJ)
(72) Юсупов Н.З. (TJ); Рахимова М.М. (TJ);
Юсупов ДЖ.З. (TJ); Юсупов Х.З. (TJ);
Нурматов Т.М. (TJ); Шеров К.М. (TJ);
Хасанова К.Г. (TJ); Бобоназаров М. (TJ);
Исматов А. (TJ)
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА
МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ
(57) Способ получения лечебного экстракта
из
растительного
сырья,
включающий
измельчение сырья и получение вытяжки,
отличающийся
тем,
что
в
качестве
растительного сырья используют 100 г
листьев и стеблей мяты перечной, которые
после
измельчения
погружают
в
приготовленные 100 мл 55% раствора
этилового спирта в дистиллированной воде в
течение 20-22 час отстаивают, проводят
двухстадийную
фильтрацию
сначала
пропускают через сито, а затем через
фильтровальную бумагу с воронкой и
получают готовый экстракт.
Навиди патентӣ
(93)
A61
(11) 601
(21) 1300770
(22) 20.02.2013
(51) (2012.01) A61B 17/00
(71)(73)(72) Бердиев Р.А. (TJ); Шоев С.Н. (TJ);
Турдибоев Ш.А. (TJ); Ғиёсов Х.А. (TJ)
(54) ТАРЗИ ГИРИФТАНИ ГЕМАТОМАҲОИ
ШАДИД ВА НИМШАДИДИ ЭПИДУРАЛӢ
(57) Тарзи гирифтани гематомаҳои шадид ва
нимшадиди эпидуралӣ, ки беҳискунӣ, буриши
пӯст ва гирифтани гематомаро дар бар
мегирад, бо он фарқ мекунад, ки пӯстро дар
андозаи 2-5 см мебуранд, сӯрохии фрезерӣ
мекунанд,
ба ҷои эпидуралӣ найчаи
дренажиро
медароранд
ва
мустаҳкам
мекунанд, ба системаи фаъоли Хайер-Шулт
пайваст мекунанд, ки ба воситаи он
гематомаро кашида мегиранд.
***
(11) 601
(21) 1300770
(22) 20.02.2013
(51) (2012.01) A61B 17/00
(71)(73)(72) Бердиев Р.А. (TJ); Шоев С.Н. (TJ);
Турдибоев Ш.А. (TJ); Гиёсов Х.А. (TJ)
(54) СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ПОДОСТРЫХ И
ХРОНИЧЕСКИХ
ФОРМ
ЭПИДУРАЛЬНЫХ
ГЕМАТОМ
(57)
Способ
удаления
подострых
и
хронических форм эпидуральных гематом,
включающий проведение обезбаливания,
осуществление разреза кожи и удаление
гематомы, отличающийся тем, что разрез
кожи осуществляют разрезом 2-5 см,
производят фрезевое отверстие, погружают и
устанавливают
дренажную
трубку
в
эпидуральное пространство, подсоединяют к
активной дренажной системе Хайера-Шульта,
посредством которогй отсасывают гематому.
Патентный вестник
(71)(73) Пажӯҳишгоҳи гастроэнтерологияи
Академияи илмҳои тиб дар назди Вазорати
тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон (TJ)
(72) Мироҷов Ғ.Қ. (TJ); Авезов С.А. (TJ);
Бахтибеков А.М. (TJ); Ғаниев Б.И. (TJ);
Азимова С.М. (TJ)
(54) ТАРЗИ ТАБОБАТИ КОМАИ ҶИГАРӢ
(57) Тарзи табобати комаи ҷигарӣ, ки
истифодаи пероралии лактулозаро дар бар
мегирад, бо он фарқ мекунад, ки лактулозаро
ба таври пероралӣ 3-4 соат ба воситаи зонди
назогастралӣ ворид менамояд, дар баробари
ин ректалӣ ба шакли ҳуқна дар миқдори 300
мл препарати лактулоза ва 700 мл об ворид
менамоянд тариқи дохиливаридӣ препарати
L-орнитин L-аспартат дар миқдори 20-40 мг
ворид мекунанд.
***
(11) 594
(21) 1300782
(22) 04.04.2013
(51) (2012.01) A61B 17/00
(71)(73)
Институт
гастроэнтерологии
Академии
медицинских
наук
при
Министерстве здравоохранения Республики
Таджикистан (TJ)
(72) Мироджов Г.К. (TJ); Авезов С.А. (TJ);
Бахтибеков А.М. (TJ); Ганиев Б.И. (TJ);
Азимова С.М. (TJ)
(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПЕЧЕЧНОЙ КОМЫ
(57) Способ лечения печечной комы,
включающий
пероральное
применение
препарата лактутоза, отличающийся тем, что
лактутозу
перорально
вводят
через
назогастральный зонд каждые 3-4 часа,
одновременно ректально вводят в виде
клизмы по 300мл препарат лактулоза и 700
мл воды и внутривенно капельно вводят
препарат L-орнитин L-аспарат в дозе 20-40мг.
ФАСЛИ C
КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ
A61
(11) 594
(21) 1300782
(22) 04.04.2013
(51) (2012.01) A61B 17/00
РАЗДЕЛ C
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ
SECTION C
CHEMISTRY; METALLURGY
9
Навиди патентӣ
(93)
C 22
(11) 602
(21) 1200750
(22) 05.11.2012
(51) (2012.01) C02C 11/00
(71) (73) Ғаниев И.Н. (TJ)
(72) Ғаниев И.Н.(TJ); Маҳмадуллоев Х.А. (TJ);
Умаров М.А. (TJ); Обидов Ф.У. (TJ);
Эшов Б.Б. (TJ); Муллоева Н.М. (TJ);
Сафаров А.М. (TJ); Исмоилов Р.А. (TJ);
Маркаев А.Г. (TJ)
(54) ТАРЗИ БЕҲТАР НАМУДАНИ БА ЗАНГЗАНӢ УСТУВОРИИ СУРБ ВА ХӮЛАҲОИ ОН
(57) Тарзи беҳтар намудани устувории сурб
ва хӯлаҳои он ба коррозия аз он иборат аст,
ки хӯлаи сурбро бо сурма ё мисс ё теллур ё
бо ҳамаи элементҳои номбаршуда то
ҳарорати 700-750°С метасфонанд, алюминийро дар миқдори 0.005-0.5 вазн % илова
менамоянд, гудохтаро дегазатсия мекунанд
ва дажғолро ҷудо карда мегиранд.
***
(11) 602
(21) 1200750
(22) 05.11.2012
(51) (2012.01) C02C 11/00
(71) (73) Ганиев И.Н. (TJ)
(72) Ганиев И.Н.(TJ); Махмадуллоев Х.А. (TJ);
Умаров М.А. (TJ); Обидов Ф.У. (TJ);
Эшов Б.Б. (TJ); Муллоева Н.М. (TJ);
Сафаров А.М. (TJ); Исмоилов Р.А. (TJ);
Маркаев А.Г. (TJ)
(54) СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ СВИНЦА И ЕГО СПЛАВОВ
(57)
Способ
улучшения
коррозионной
устойчивости
свинца
и
его
сплавов,
заключается в том, что сплав свинца с
сурьмой
или
со
всеми
указанными
элементами нагревают до температуры 700750°С, вводят алюминий в количестве 0.0050.5 масс.%, расплав дегазируют и снимают
шлак.
Патентный вестник
(51) C 22 B 11/08
(71) (72) (73) Cамихов Ш.Р. (TJ); Зинчинко
З.А.(TJ); Бобохонов Б.А. (TJ)
(54) ТАРЗИ ҶУДО КАРДА ГИРИФТАНИ ТИЛЛО
АЗ МАЪДАНҲОИ КАМТИЛЛОИ БЕРУН АЗ КОН
(57) Тарзи ҷудо карда гирифтани тилло аз
маъданҳои камтиллои берун аз кон, ки форид
кардани маъданро ба сангмайдакунак,
ғарамкунии сарчинҳоро дар рӯи материалҳои
обногузар, обпошӣ намудани тӯдаро бо об,
ҳосил кардани маҳлули маҳсулотдиҳандаи
даврзанандаро дар давоми 7-9 шабонарўз,
ворид намудани оҳакро то ноил шудани pH
9,5-10,5 ворид намудани маҳлули обии
сианиди натрий ва ишқоррониро дар бар
мегирад, бо он фарқ мекунад, ки ишқоррониро
бо консетратсияи 600-800мг/л (20-30л/т)-и
сианиди натрий, мегузаронанд.
***
(11) 592
(21) 1000526
(22) 26.09.2011
(51) C 22 B 11/08
(71)(72)(73) Cамихов Ш.Р. (TJ);
Зинчинко З.А. (TJ); Бобохонов Б.А. (TJ)
(54) СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ
БЕДНЫХ ЗАБАЛАНСОВЫХ РУД
(57) Способ извлечения золота из бедных
забалансовых руд, включающий подачу
руды на дробление, укладку в штабеля
на
гидроизолированное
основание,
орош ения ку ч и вод ой, пол уч ение
ц и р к у л и р у ю щ и х продукционных растворов в течение 7 - 9 суток, введение
извести до достижение рН 9,5 - 10,5,
введение водного раствора цианида
натрия и выщелачивание, отличающийся
тем, что выщелачивание ведут при
концентрации раствора цианида натрия
600-800мг/л (20 - 30л/т).
ФАСЛИ H
БАРҚ
С
(11) 592
(21) 1000526
(22) 26.09.2011
10
РАЗДЕЛ H
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
SECTION H
ELECTRICITY
Навиди патентӣ
(93)
H 01
(11) 603
(21) 1300768
(22) 31.01.2013
(51) (2012.01) H01R 33/00; 33/08
(71)(73) Донишгоҳи куҳӣ-металлургии Тоҷикистон (парки технологӣ) (TJ); Қодиров А. (TJ);
Ҳошимов А.А. (TJ)
(72) Қодиров А. (TJ); Ҳошимов А.А. (TJ)
(54) ДОРАНДА ВА БУН БАРОИ ЧАРОҒАКИ
ЛЮМИНИСТСЕНТИИ КАМҲАҶМ
(57) 1. Доранда (патрон) барои лампаи
люминистсентии хурдҳаҷм иборат аз танаи
карболитии шаклаш шайбамонанд, дорои
ҷӯяки U-монанд аст ва дар дохилаш
ҷараёнбарқҳои
мисини
пластинагии
сиканҷадор барои пайвастани ноқилҳои
электротаъминкунанда
ҷойгир
карда
шудаанд, бо он фарқ мекунад, ки қад-қад ҷӯяк
комаи иловагӣ ташаккул дода шудааст.
2. Бун барои лампаи люминистсенти
хурдҳаҷм иборат аз танаи силиндшакли
алюминӣ, ки ба чашмаки поёниаш лавҳачаи
текстолитӣ маҳкам карда, ду адад поячаҳои
металлии силиндршакл мустаҳкам карда
шудаанд, бо он фарқ мекунад, ки дар нӯгҳои
ҳар яке белчаҳои бо комаи муҳофиз
ҳамандозбуда ташаккул дода шудааст.
Патентный вестник
лампы,
выполнен
из
алюминиевого
цилиндрического корпуса (крышки), к окошку
которого прикреплены два цилиндрических
штырька, впрессованных к текстолитовой
полоске, отличаюшийся тем, что на конце
каждого штырька имеются лапки соразмерно
пазу держателя.
Фиг 1
***
(11) 603
(21) 1300768
(22) 31.01.2013
(51) (2012.01) H01R 33/00; 33/08
(71)(73) Горно-металлургический институт
Таджикистана (Технопарк) (TJ);
Кодиров А. (TJ); Хошимов А.А. (TJ)
(72) Кодиров А. (TJ); Хошимов А.А. (TJ)
(54)
ДЕРЖАТЕЛЬ
И
ЦОКОЛЬ
ДЛЯ
КОМПАКТНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ
(57)
1.
Держатель
для
компактной
люминесцентной лампы, состоящий из
карболитового корпуса шайбовидной формы,
в котором нарезана канавка U-образной
конфигурации,
где
вставлены
медные
пластинчатые контактные токосъемники с
зажимными устройствами для подсоединеия
проводов электропитания, отличающийся тем,
что вдоль нижней части стенки канавки
дополнительно выполнен паз.
2. Цоколь для компактной люминесцентной
Фиг 2
A 01
(11) 604
(21) 1200726
(22) 11.05.2012
(51) (2012.01) A01B 49/00
(71)(73) Институти зироаткори академияи
илмҳои кишоварзии Тоҷикистон (TJ)
(72) Саидов С.Т. (TJ); Сафаров М. (TJ);
Ҷабборов П.Н. (TJ)
(54)
МОШИНАИ
МУШТАРАКИ
КМ-2,4
«ЗИРОАТКОР» БАРОИ ВОРИД НАМУДАНИ
НУРИҲОИ
МИНЕРАЛӢ
ВА
КИШТИ
ВАСЕЪНАВОРИ ЗИРОАТҲОИ МАЙДАТУХМ
11
Навиди патентӣ
(93)
(57) Мошинаи муштарак барои ворид
намудани нуриҳои минералӣ ва кишти
васеънавори зироатҳои майдатухм дар
пуштаҳо, ки аз тана бо механизми овеза
иборат буда дар қисми болоии тана бордон
(бункер), васл карда шуда, дар бордон
(бункер)
асбобҳои
кишткунанда
бо
тухмигузаронакҳо ва нуригузаронакҳо насб
карда шуда, дар қисми поёнии тана поза васл
карда шудааст бо он фарқ мекунад, ки дар
бордон чор асбоби кишткунанда, дар дохили
олотҳои кории чор нуриандоз чор байрақчаи
тағйирдиҳии чуқурии нуриандозӣ, дар қисми
поёнии тана панҷ олоти шудгоркунанда чор
позаи васеънавор ва дар қисмати қафои тана
тавассути танба ғалтаки руйпушкунанда васл
карда шудааст.
***
(11) 604
(21) 1200726
(22) 11.05.2012
(51) (2012.01) A01B 49/00
(71)(73) Институт земледелия таджикской
академии сельскохозяйственных наук (TJ)
(72) Саидов С.Т. (TJ); Сафаров М. (TJ);
Джабборов П.Н. (TJ)
(54) КОМБИНИРОВАННАЯ МАШИНА КМ-2,4«ЗИРОАТКОР» ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
И
ШИРОКОПОЛОСНОГО
СЕВА
МЕЛКОСЕМЕЙНЫХ
КУЛЬТУР НА ГРЕБНЯХ.
(57) Комбинированная машина для внесения
минеральных удобрений и широкополосного
сева мелкосемейных культур на гребнях,
включающий раму с навесным механизмом, в
верхней части рамы установлен бункер в
бункере установлены высевающие аппараты
с семяпроводами и тукопроводами, в нижней
части
рамы
установлен
сошник,
отличающаяся
тем
что,
в
бункере
вмонтированы четыре высевающих аппарата,
внутри
рабочих
органов
четырех
удобрителей установлены четыре флажка
изменения глубины внесения удобрений, к
нижней части рамы установлены пять
гребнеделателей, четыре широкополосных
сошника и посредством кронштейна к задней
части
рамы
присоединен
катокформирователь.
12
Патентный вестник
Фиг
Навиди патентӣ
(93)
Патентный вестник
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ НАМУНАҲОИ САНОАТИЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ
НАМУНАҲОИ САНОАТӢ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД
СВЕДЕНИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕЕСТРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ
INFORMATION ON INDUSTRIAL DESIGNS
REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INDUSTRIAL DESIGNS
(11) 69
(21) 120144
(22) 20.02.12
(51) 19-06
(71) (73) Ҷамъияти саҳомии «Эрих Краузе
Финланд» (RU)
(72) Белоглазов Дмитрий Александрович (RU)
(54) АСБОБИ ХАТНАВИСӢ
(57) Асбоби хатнависӣ тавсиф карда мешавад
бо:
- таркиби элементҳои компазитсионӣ: тана,
исканља ва тугмача;
- иҷрои танаи иборат аз қисми канории
дарозрӯяи бо қисми болоии банд карда шуда,
қисми қапише, ки шакли ҷисми даврзанониро
бо паҳлӯи фурӯхамида дорад ва ғилофаки ба
тарафи канорӣ тангшуда;
- иҷрои исканҷа ба таври дарозрӯя ва
каҷкардашуда;
- иҷрои тугмача ба таври дарозрӯя ва
ҷойгиршавии он дар қисми болоии банд карда
шудаи тана;
- иҷрои қисми қапиш бо коркарди сатњи
ороишӣ;
- дар байни қисмҳои қапиш ва канорӣ мавҷуд
будани қисми иловагии ҳалқамонанд;
фарқ мекунад бо:
- мавҷуд будани ҳалқаи васлкунанда, ки танаро
дар назди қисми болоии он иҳота менамояд ва
ба таври моил нисбати меҳвари тӯлӣ ҷойгир
карда шудааст;
- пайванд кардани исканҷа ба ҳалқаи
васлкунанда;
- иҷрои қисми болоии тана ба таври банд
кардашуда дар як самт бо моилии ҳалқаи
васлкунанда;
- ҷойгиршавии қисми иловагии ҳалқамонанд ба
таври моил нисбати меҳвари тӯлии тана дар
самти рӯ ба рӯ нисбати моилии ҳалқаи
васлкунанда.
(11) 69
(21) 120144
(22) 20.02.12
(51) 19-06
(71) (73) Акционерное общество «Эрих Краузе
Финланд» (RU)
(72) Белоглазов Дмитрий Александрович (RU)
(54) ИНСТРУМЕНТ ПИШУЩИЙ
(57) Инструмент пишущий характеризующийся:
- составом
композиционных
элементов:
корпус, зажим и кнопка;
- выполнением корпуса, состоящим из
вытянутой концевой части со скошенным
верхним концом, захватной части, имеющей
форму тела вращения с вогнутой боковой
образующей, и наконечника, сужающегося к
нижнему концу;
- выполнением
зажима
вытянутым
и
изогнутым;
- выполнением кнопки вытянутой формы и
ее расположением на скошенном верхнем
конце корпуса;
- выполнением
захватной
части
с
декоративной проработкой поверхности;
- наличием между захватной и концевой
частями вставки в виде кольца;
отличающийся:
- наличием присоединительного кольца,
охватывающего корпус вблизи его верхнего
конца и расположенного с наклоном к его
продольной оси;
- креплением зажима к присоединительному
кольцу;
- выполнением верхнего конца корпуса
скошенным в одном направлении с наклоном
присоединительного кольца;
- расположением вставки в виде кольца с
наклоном к продольной оси корпуса во
встречном
направлении
к
наклону
присоединительного кольца.
***
13
Навиди патентӣ
(93)
Патентный вестник
мудаввар ва чуқуричаҳо ташкилшуда ва
қисмати бисёркунҷаи дароз кашидашуда;
- иҷрои ғилофак бо исканҷаи дарозрӯя ва бо
асоси маҳдуд карда шуда;
- иҷрои сарпӯшаки ба қисмати озод
тангшаванда
бо
чуқуричаҳои
дарозкашидашуда дар сатҳи болоӣ;
фарқ мекунад, бо:
- иҷрои исканҷа каме барҷаста;
- дар қисмати паҳлӯии ғилофак мавҷуд
будани роғҳои ороишӣ;
- иҷрои тана аз масолеҳи шаффоф, ғилофак
ва сарпӯшак бошанд аз масолеҳи рангаи
ношаффоф.
2. Асбоби хатнависӣ (варианти 2) тавсиф
карда мешавад бо:
- таркиби элементҳои композитсионӣ: тана,
ғилофак, сарпӯшак;
- иҷрои танаи иборат аз қисмати охири
доираи сарбурида, қисмати қапиш бо сатҳи
релефии бо барҷастагиҳои пайдарҳами
мудаввар ва чуқуричаҳо ташкилшуда ва
қисмати бисёркунҷаи дарозкашидашуда;
- иҷрои ғилофак бо исканҷаи дарозрӯя ва бо
асоси маҳдуд карда шуда;
- иҷрои сарпӯшаки ба қисмати озод
тангшаванда
бо
чуқуричаҳои
дароз
кашидашуда дар сатҳи болоӣ;
- иҷрои тана, ғилофак ва сарпӯшак
аз
масолеҳи рангаи ношаффоф.
фарқ мекунад, бо:
- иҷрои исканҷа каме барҷаста;
- дар қисмати паҳлӯии ғилофак мавҷуд
будани роғҳои ороишӣ;
- иҷрои ғилофак бо ранги аз ранги тана
фарқкунанда.
(11) 70
(21) 120147
(22) 20.02.12
(51) 19-06
(71) (73) Ҷамъияти саҳомии «Эрих Краузе
Финланд» (RU)
(72) Белоглазов Дмитрий Александрович(RU)
(54) Асбоби хатнависӣ (2 вариант)
(57) 1. Асбоби хатнависӣ (варианти 1) тавсиф
карда мешавад бо:
таркиби
элементҳои
композитсионӣ:
тана,ғилофак, сарпӯшак;
- иҷрои танаи иборат аз қисмати охири
доираи сарбурида, қисмати қапиш бо сатҳи
релефии бо барҷастагиҳои пайдарҳами
14
***
(11) 70
(21) 120147
(22) 20.02.12
(51) 19-06
(71) (73) Акционерное общество «Эрих Краузе
Финланд» (RU)
(72) Белоглазов Дмитрий Александрович (RU)
(54) Инструмент пишущий (2 варианта)
(57) 1. Инструмент пишущий (вариант 1)
характеризующийся:
- составом композиционных элементов:
корпус, колпачок, заглушка;
- выполнением корпуса, состоящим из
усечено-конической
концевой
части,
Навиди патентӣ
(93)
Патентный вестник
захватной части с рельефной поверхностью,
образованной чередующимися округлыми
выступами и впадинами, и вытянутой
многогранной части;
- выполнением колпачка с продолговатым
зажимом и со скошенным основанием;
- выполнением заглушки сужающейся к
свободному
концу
с
вытянутыми
углублениями на поверхности;
отличающийся:
- выполнением зажима слегка выпуклым;
- наличием на боковой поверхности колпачка
декоративных прорезей;
- выполнением корпуса из прозрачного
материала, а колпачка и заглушки из
непрозрачного цветного материала.
2. Инструмент пишущий (вариант 2)
характеризующийся:
- составом композиционных элементов;
корпус, колпачок, заглушка;
- выполнением корпуса, состоящим из
усечено-конической
концевой
части,
захватной
части
с
рельефной
поверхностью,
образованной
чередующимися округлыми выступами и
впадинами, и вытянутой многогранной
части;
- выполнением колпачка с продолговатым
зажимом и со скошенным основанием;
- выполнением заглушки сужающейся к
свободному
концу
с
вытянутыми
углублениями на поверхности;
- выполнением корпуса, колпачка и заглушки
из непрозрачного материала;
отличающийся.
- выполнением зажима слегка выпуклым;
- наличием на боковой поверхности
колпачка декоративных прорезей;
- выполнением колпачка в цвете, отличном
от цвета корпуса.
15
Навиди патентӣ
(93)
Патентный вестник
ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS
НАШРИ МАЪЛУМОТ ОИДИ ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ,
КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ
БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД
ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ И ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И
ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ
INFORMATION ON TRADEMARKS AND SERVICE MARKS REGISTERED IN THE STATE
REGISTER OF TRADEMARKS AND SERVICE MARKS
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11019
26.11.2023
13012841
26.11.2013
03.02.2014
Ҷамъияти дорои масъулияташ
маҳдуди "Сорбог" (TJ)
Общество с ограниченной ответственностью "Сорбог" (TJ)
(220) 20.04.2012
(151) 11.02.2014
(730) Хоум Бокс Офис, Инк., корпоратсиони штати Делавер (US)
Хоум Бокс Офис, Инк., корпорация
штата Делавер (US)
Home Box Office, Inc., a Delaware
corporation (US)
(540)
(540)
ниг. ба «Тасвири рангаи нишони молӣ»
см. «Цветное изображение тов. знаков»
see «Coloured representation of trademark»
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех цветов.
(511)(510)
Синфи 35 - реклама; идораю танзим
дар соҳаи бизнес; фаъолияти
маъмурӣ дар соҳаи бизнес; корҳои
дафтардорӣ.
Класс 35 - реклама; менеджмент в
сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба.
(111) 11020
(181) 20.04.2022
(210) 12011942
16
(511)(510)
Синфи 09 – филмҳои тасвирӣ;
ихчам-гирдаҳо (аудио-видео); барномаҳо барои компютерҳо, сабтшуда; таъминоти барномавӣ барои
компютерҳо, сабтшуда; гирдаҳои
оптикӣ; файлҳои пурборшавандаи
тасвирҳо; файлҳои пурборшавандаи
мусиқӣ; файлҳои пурборшавандаи
мусиқӣ барои зангҳои телефонҳои
мобилӣ; барандаҳои оптикии иттилоот; гирдаҳои сабти садо; гирдаҳои
пешакӣ сабтшудаи DVD ва гирдаҳои
рақамии сареҳии баланд.
Синфи 41 – барномаҳои фароғатии
телевизионӣ;
хизматрасониҳои
фароғатӣ дар намуди пешниҳод
намудани барномаҳои фароғатӣ ва
контент, маҳз, барномаҳои телевизионӣ, кинофилмҳо, филмҳои телевизионӣ, клипҳо, тасвирҳои графи-
Навиди патентӣ
(93)
Патентный вестник
кӣ, ва инчунин иттилооти бо барномаҳои телевизионӣ алоқаманд, ба
воситаи Интернет, шабакаҳои коммуникатсионии электронӣ, шабакаҳои компютерӣ ва шабакаҳои бесими алоқа; иттилоот доир ба
масъалаҳои фароғатӣ; омодасозии
барномаҳои телевизионӣ; истеҳсоли
кинофилмҳо, бо истиснои роликҳои
рекламавӣ; таъминот бо нашриёти
электронии интерактивӣ, пурборнашаванда.
Класс 09 - фильмы мультипликационные; компакт-диски (аудиовидео);
программы
для
компьютеров, записанные; обеспечение
программное для компьютеров,
записанное;
оптические
диски;
файлы изображений загружаемые;
файлы музыкальные загружаемые;
файлы звуковые, загружаемые для
звонков мобильных телефонов;
носители информации, оптические;
диски звукозаписи; предварительно
записанные диски DVD и цифровые
диски высокой четкости.
Класс 41 - передачи развлекательные телевизионные; развлекательные услуги в виде предоставления развлекательных программ и
контента, а именно, телевизионных
программ, кинофильмов, телевизионных фильмов, клипов, графических изображений, а также информации, связанной с телевизионными
программами,
через
Интернет,
электронные
коммуникационные
сети, компьютерные сети и беспроводные сети связи; информация
по вопросам развлечений; подготовка телевизионных программ;
производство
кинофильмов,
за
исключением рекламных роликов;
обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми.
Class 09 - аnimated cartoons;
compact discs [audio-video]; computer
programs,
recorded;
computer
software, recorded; optical discs;
downloadable
image
files;
downloadable
music
files;
downloadable ring tones for mobile
phones; optical data media; sound
recording discs; prerecorded DVDs
and high definition digital discs.
Class 41 - television entertainment;
entertainment services in the nature of
providing entertainment programs and
content, namely, television programs,
motion pictures, television films, clips,
graphics and information relating to
television programs via the Internet,
electronic communications networks,
computer networks and wireless
communications
nemorks;
entertainment information; production
of
television
programs;
film
production,-* other than advertising
films; providing on-line electronic
publications, not downloadable.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11021
24.07.2022
12012114
24.07.2012
11.02.2014
ДиПи БЕВЕРЭҶЕС ЛИМИТЕД (KY)
ДиПи БЕВЕРЭДЖЕС ЛИМИТЕД
(KY)
DP BEVERAGES LIMITED (KY)
(540)
17
Навиди патентӣ
(511)(510)
Синфи 30 – қаҳва, чой, нӯшокиҳои
чойӣ, чой бо ях, какао ва ивазкунандаҳои қаҳва; асал, қиём аз
шира (патока); хамиртуруш, хокаҳои
нонпазӣ; намак; хардал; сирко,
забудаҳо; дорувори хӯрокӣ.
Синфи 32 – оби ҷав, обҳои маъданӣ
ва газнок ва дигар нӯшокиҳои
беалкогол; нӯшокиҳои мевагӣ ва
афшураҳои меваҳо; қиёмҳо ва дигар
таркибҳо барои тайёркунии нӯшокиҳо.
Класс 30 - кофе, чай, чайные
напитки, чай со льдом, какао и
заменители кофе; мёд, сироп из
патоки; дрожжи, пекарные порошки;
соль; горчица; уксус, приправы;
пряности.
Класс 32 - пиво; минеральные и
газированные воды и прочие
безалкогольные напитки; фруктовые
напитки и фруктовые соки; сиропы и
прочие составы для изготовления
напитков.
Class 30 - сoffee, tea, tea-based
beverages, iced tea, cocoa and
artificial coffee, honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices.
Class 32 - beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks;
fruit drinks and fruit juices; syrups and
other
preparations
for
making
beverages.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
(540)
18
11022
01.08.2022
12012126
01.08.2012
11.02.2014
Дзе Проктер энд Гэмбл Компани
(US)
Дзе Проктер энд Гэмбл Компани
(US)
The Procter & Gamble Company (US)
(93)
Патентный вестник
(511)(510)
Синфи 03 – моддаҳои шустушӯй;
таркибҳо барои сафедкунӣ ва
ҷомашӯӣ ва моддаҳои дигар барои
истифодабарӣ дар рӯзғор; таркибҳо
барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва коркарди абразивӣ;
собунҳо на барои истифодабарии
шахсӣ; таркибҳо барои тароватбахшии
ҳаво
ва
хушбӯйкунии
(тароватбахшии) либос.
Класс 03 - моющие вещества,
препараты для отбеливания и
стирки и прочие вещества для
использования в быту; препараты
для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки;
мыла не для личного пользования;
препараты для освежения воздуха и
отдушивания (освежения) белья.
Сlass 03 - washing, bleaching
preparations and other substances for
household use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations;
soaps not for personal use; air and
linen freshening preparations.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11024
30.08.2023
13012690
30.08.2013
11.02.2014
Галахер Лимитед (GB)
Галахер Лимитед (GB)
Gallaher Limited (GB)
(540)
(511)(510)
Синфи 34 - тамокуи коркардшуда ё
коркарднашуда,
тутун;
тамокуи
кашиданӣ, чилимтамоку, тамокуи
Навиди патентӣ
дастипеч, тамокуи хоиданӣ, тамокуи
хоиданӣ “снус”; сигаретҳо, папиросҳо, сигорҳо, сигариллаҳо; моддаҳо барои тамокукашӣ, алоҳида ё
омехта бо тамоку фурӯхташаванда,
на бо мақсадҳои тиббӣ ё табобатӣ;
тамокуи бӯиданӣ; лавозимоти тамокукашии ба синфи 34 дохилшуда;
қоғази сигарет, папирос, найчаҳои
сигарет ва гӯгирд.
Класс 34 - табак обработанный или
необработанный, махорка; табак
курительный,
табак
трубочный,
табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный "снус";
сигареты, папиросы, сигары, сигариллы, вещества для курения,
продаваемые отдельно или в смеси
с табаком, не для медицинских или
лечебных целей; табак нюхательный; курительные принадлежности,
включенные в класс 34; бумага
сигаретная, папиросная, сигаретные
гильзы и спички.
Class 34 - tobbacco, whether
manufactured or unmanufactured;
smoking tobacco, pipe tobacco, hand
rolling tobacco, chewing tobacco, snus
tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos;
substances
for
smoking
sold
separately or blended with tobacco,
none being for medicinal or curative
purposes; snuff; smokers' articles
included in Class 34; cigarette papers,
cigarette tubes and matches.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
(540)
11025
03.09.2023
13012694
03.09.2013
11.02.2014
Ҷенерал Моторс ЛЛК (US)
Дженерал Моторс ЛЛК (US)
General Motors LLC (US)
(93)
Патентный вестник
(511)(510)
Синфи 12 – муҳаррикҳои дизелӣ
барои воситаҳои нақлиёти рӯизаминӣ.
Класс 12 - дизельные двигатели для
наземных транспортных средств.
Class 12 - diesel engines for motor
land vehicles.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11026
26.09.2023
13012717
26.09.2013
11.02.2014
Галахер Лимитед (GB)
Галахер Лимитед (GB)
Gallaher Limited (GB)
(540)
(511)(510)
Синфи 34 - тамокуи коркардшуда ё
коркарднашуда,
тутун;
тамокуи
кашиданӣ, чилимтамоку, тамоку
барои дастӣ тофтани сигаретҳо,
тамокуи хоиданӣ, тамокуи хоиданӣ
“снус”; сигаретҳо, папиросҳо, сигорҳо, сигариллаҳо; моддаҳо барои
тамокукашӣ, алоҳида ё омехта бо
тамоку фурӯхташаванда, бо мақсадҳои ғайритиббӣ ё ғайритабобатӣ;
тамокуи
бӯиданӣ;
лавозимоти
тамокукашӣ, ба синфи 34 дохилшуда; қоғази сигарет, папирос,
найчаҳои сигарет ва гӯгирд.
Класс 34 - табак обработанный или
необработанный, махорка; табак
курительный,
табак
трубочный,
табак
для
самокруток,
табак
жевательный, табак жевательный
"снус"; сигареты, папиросы, сигары,
19
Навиди патентӣ
сигариллы, вещества для курения,
продаваемые отдельно или в смеси
с табаком, не для медицинских или
лечебных целей; табак нюхательный; курительные принадлежности,
включенные в класс 34; бумага
сигаретная, папиросная, сигаретные
гильзы и спички.
Class 34 - tobbacco, whether
manufactured or unmanufactured;
smoking tobacco, pipe tobacco, hand
rolling tobacco, chewing tobacco, snus
tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos;
substances
for
smoking
sold
separately or blended with tobacco,
none being for medicinal or curative
purposes; snuff; smokers' articles
included in Class 34; cigarette papers,
cigarette tubes and matches.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11027
15.11.2023
13012813
15.11.2013
13.02.2014
Шаҳрванд Эрназаров Мамуржон
Эргашевич (TJ)
Гражданин Эрназаров Мамуржон
Эргашевич (TJ)
(540)
ниг. ба «Тасвири рангаи нишони молӣ»
см. «Цветное изображение тов. знаков»
see «Coloured representation of trademark»
(526) Ба ҳама унсурҳои тамғаи молӣ, ба
ғайр аз вожаи "MAMUR" ҳифзи
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.
Всем элементам товарного знака,
кроме выражения "MAMUR" самостоятельная правовая охрана не
предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх ва
сафед ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
красном и белом цветах.
(511)(510)
20
(93)
Патентный вестник
Синфи 29 - маҳсулоти ҳасибӣ.
Класс 29 - изделия колбасные.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11028
11.11.2023
13012802
11.11.2013
13.02.2014
Шаҳрванд Эрназаров Мамуржон
Эргашевич (TJ)
Гражданин Эрназаров Мамуржон
Эргашевич (TJ)
(540)
ниг. ба «Тасвири рангаи нишони молӣ»
см. «Цветное изображение тов. знаков»
see «Coloured representation of trademark»
(526) Ба ҳама унсурҳои тамға, ба ғайр аз
вожаи "MAMUR", ҳифзи мустақили
ҳуқуқӣ дода намешавад.
Всем элементам товарного знака,
кроме
выражения
"MAMUR",
самостоятельная правовая охрана
не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх,
сафед ва сиёҳ ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
красном, белом и черном цветах.
(511)(510)
Синфи 29 - маҳсулоти ҳасибӣ.
Класс 29 - изделия колбасные.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
(540)
11029
06.06.2023
13012574
06.06.2013
13.02.2014
Ҷамъияти саҳҳомии инфиродии
"БИОФАРМА" (UA)
Частное акционерное общество
"БИОФАРМА" (UA)
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"BIOFARMA" (UA)
Навиди патентӣ
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дорувори
байторӣ; таркибҳои беҳдоштӣ бо
мақсадҳои тиббӣ; дармонҳо барои
инсон; таркибҳои бактериалӣ; таркибҳои бактериологӣ бо мақсадҳои
тиббӣ ё байторӣ; зироатҳои микроорганизмҳо бо мақсадҳои тиббӣ ё
байторӣ; воситаҳои тамъизкунанда;
моддаҳои парҳезӣ бо мақсадҳои
тиббӣ; хӯроки кӯдакон; марҳамҳои
часпак, маводҳои ҷароҳатбандӣ.
Класс 05 - фармацевтические и
ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских
целей; медикаменты для человека;
препараты бактериальные; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей;
культуры
микроорганизмов
для
медицинских или ветеринарных
целей; средства дезинфицирующие;
диетические вещества для медицинских целей; детское питание;
пластыри,
перевязочные
материалы.
Class 05 - pharmaceutical and
veterinary
preparations;
hygienic
preparations for medical purposes;
medicines for humans; preparations
bacterial; preparations bacteriological
for the medical or veterinary purposes;
cultures of microorganisms for medical
or veterinary purposes; disinfectants;
dietetic substances adapted for
medical use; food for babies; plasters,
material for dressings.
(111)
(181)
(210)
(220)
11030
08.10.2023
13012750
08.10.2013
(93)
Патентный вестник
(151) 19.02.2014
(730) Соҳибкори инфиродӣ Қурбонов
Комрон Алихонович (TJ)
Частный предприниматель Курбонов Комрон Алихонович (TJ)
(540)
(511)(510)
Синфи 41 – тарбия; таъмини рафти
таълим; фароғатиҳо; ташкили чорабиниҳои варзишӣ ва фарҳангӣмаърифатӣ.
Класс 41 - воспитание; обеспечение
учебного процесса; развлечения;
организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11031
14.11.2023
13012809
14.11.2013
19.02.2014
Ҳакимов Осим Юсуфович (TJ)
Хакимов Осим Юсуфович (TJ)
(540)
ниг. ба «Тасвири рангаи нишони молӣ»
см. «Цветное изображение тов. знаков»
see «Coloured representation of trademark»
(526) Ба рамзи "&" ҳифзи мустақили
ҳуқуқӣ дода намешавад.
Символу
"&"
самостоятельная
правовая охрана не предоставляется.
(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи
рангҳо ҳифз карда мешавад.
Товарный
знак
охраняется
в
сочетании всех цветов.
(511)(510)
Синфи 29 – гӯшт, моҳӣ; гӯшти
парандаҳои хонагӣ ва сайд; ҷавҳари
гӯшт; сабзавот ва меваҳои консервонидашуда, хушконидашуда ва бо
21
Навиди патентӣ
(93)
Патентный вестник
гармӣ коркардашуда; тухм; шир ва
маҳсулоти ширӣ; равған ва чарбуи
ғизоӣ.
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао, қанду
шакар, биринҷ, тапиока, саго, ивазкунандаи қахва, орд ва маҳсулоти
ғаллагӣ, нонворӣ, шириниворӣ, яхмос, асал, шарбат аз шира, хамиртуруш, хокаҳои нонпазӣ, намак,
хардал, сирко, хӯриш, дорувор, яхи
хӯрокӣ.
Класс 29 – мясо, рыба; мясо
домашней птицы и дичь; мясные
экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; яйца;
молоко и молочные продукты;
масла и жиры пищевые.
Класс 30 – кофе, чай, какао, сахаррафинад, сахар, рис, тапиока, саго,
заменитель кофе; мука и зерновые
продукты, хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, мороженое,
мед, сироп из патоки, дрожжи,
пекарные порошки, соль, горчица,
уксус, соусы, пряности, пищевой
лед.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11032
25.11.2023
13012833
25.11.2013
19.02.2014
Ҷамъияти дорои масъулияташ
маҳдуди "Хушбахтиён" (TJ)
Общество с ограниченной ответственностью "Хушбахтиён" (TJ)
(540)
(511)(510)
Синфи 35
–
реклама; идораю
танзим дар соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ дар соҳаи бизнес;
корҳои дафтардорӣ.
22
Синфи 39 – боркашонӣ, мусофиркашонӣ, бастабандӣ ва анбор
кардану нигоҳдории молҳо, ташкили
саёхатҳо.
Класс 35 – реклама; менеджмент в
сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба.
Класс 39 – перевозка грузов,
перевозка пассажиров, упаковка,
складирование и хранение товаров,
организация путешествий.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11033
29.06.2022
12012051
29.06.2012
20.02.2014
СПЕЙ МЕДИКАЛ ЛИМИТЕД (GB)
СПЕЙ МЕДИКАЛ ЛИМИТЕД (GB)
SPEY MEDICAL LIMITED (GB)
(540)
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дорувори
байторӣ; дорувори беҳдоштӣ бо
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ
бо мақсадҳои тиббӣ; хӯроки кӯдакон;
марҳамҳои часпак, маводҳои ҷароҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии
дандонҳо ва тайёркунии қолабҳои
дандон; воситаҳои тамъизкунанда;
таркибҳо барои несткунии ҷонварони зараррасон; фунгитсидҳо,
ҳербитсидҳо.
Класс 05 - фармацевтические и
ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских
целей; диетические вещества для
медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбиро-
Навиди патентӣ
(93)
Патентный вестник
вания зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения
вредных животных;
фунгициды,
гербициды.
медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения
вредных животных;
фунгициды,
гербициды.
Class 05 - pharmaceutical and
veterinary
preparations;
sanitary
preparations for medical purposes;
dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for
stopping
teeth,
dental
wax;
disinfectants;
preparations
for
destroying
vermin;
fungicides,
herbicides.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11034
26.06.2022
12012052
26.06.2012
20.02.2014
СПЕЙ МЕДИКАЛ ЛИМИТЕД (GB)
СПЕЙ МЕДИКАЛ ЛИМИТЕД (GB)
SPEY MEDICAL LIMITED (GB)
(540)
Class 05 - pharmaceutical and
veterinary
preparations;
sanitary
preparations for medical purposes;
dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for
stopping
teeth,
dental
wax;
disinfectants;
preparations
for
destroying
vermin;
fungicides,
herbicides.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11035
18.07.2022
12012085
18.07.2012
20.02.2014
СПЕЙ МЕДИКАЛ ЛИМИТЕД (GB)
СПЕЙ МЕДИКАЛ ЛИМИТЕД (GB)
SPEY MEDICAL LIMITED (GB)
(540)
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дорувори
байторӣ; дорувори беҳдоштӣ бо
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ
бо мақсадҳои тиббӣ; хӯроки кӯдакон;
марҳамҳои часпак, маводҳои ҷароҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии
дандонҳо ва тайёркунии қолабҳои
дандон; воситаҳои тамъизкунанда;
таркибҳо барои несткунии ҷонварони зараррасон; фунгитсидҳо,
ҳербитсидҳо.
Класс 05 - фармацевтические и
ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских
целей; диетические вещества для
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дорувори
байторӣ; дорувори беҳдоштӣ бо
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ
бо мақсадҳои тиббӣ; хӯроки кӯдакон;
марҳамҳои часпак, маводҳои ҷароҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии
дандонҳо ва тайёркунии қолабҳои
дандон; воситаҳои тамъизкунанда;
таркибҳо барои несткунии ҷонварони зараррасон; фунгитсидҳо,
ҳербитсидҳо.
Класс 05 - фармацевтические и
ветеринарные препараты; гигиени-
23
Навиди патентӣ
(93)
Патентный вестник
ческие препараты для медицинских
целей; диетические вещества для
медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения
вредных животных;
фунгициды,
гербициды.
Класс 05 - фармацевтические и
ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских
целей; диетические вещества для
медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения
вредных животных;
фунгициды,
гербициды.
Class 05 - pharmaceutical and
veterinary
preparations;
sanitary
preparations for medical purposes;
dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for
stopping
teeth,
dental
wax;
disinfectants;
preparations
for
destroying
vermin;
fungicides,
herbicides.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11036
18.07.2022
12012092
18.07.2012
20.02.2014
СПЕЙ МЕДИКАЛ ЛИМИТЕД (GB)
СПЕЙ МЕДИКАЛ ЛИМИТЕД (GB)
SPEY MEDICAL LIMITED (GB)
Class 05 - pharmaceutical and
veterinary
preparations;
sanitary
preparations for medical purposes;
dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for
stopping
teeth,
dental
wax;
disinfectants;
preparations
for
destroying
vermin;
fungicides,
herbicides.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
(540)
11037
18.07.2022
12012093
18.07.2012
20.02.2014
СПЕЙ МЕДИКАЛ ЛИМИТЕД (GB)
СПЕЙ МЕДИКАЛ ЛИМИТЕД (GB)
SPEY MEDICAL LIMITED (GB)
(540)
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дорувори
байторӣ; дорувори беҳдоштӣ бо
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ
бо мақсадҳои тиббӣ; хӯроки кӯдакон;
марҳамҳои часпак, маводҳои ҷароҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии
дандонҳо ва тайёркунии қолабҳои
дандон; воситаҳои тамъизкунанда;
таркибҳо барои несткунии ҷонварони зараррасон; фунгитсидҳо,
ҳербитсидҳо.
24
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дорувори
байторӣ; дорувори беҳдоштӣ бо
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ
бо мақсадҳои тиббӣ; хӯроки кӯдакон;
марҳамҳои часпак, маводҳои ҷароҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии
дандонҳо ва тайёркунии қолабҳои
дандон; воситаҳои тамъизкунанда;
таркибҳо барои несткунии ҷон-
Навиди патентӣ
варони зараррасон;
ҳербитсидҳо.
(93)
Патентный вестник
фунгитсидҳо,
дандон; воситаҳои тамъизкунанда;
таркибҳо барои несткунии ҷонварони зараррасон; фунгитсидҳо,
ҳербитсидҳо.
Класс 05 - фармацевтические и
ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских
целей; диетические вещества для
медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения
вредных животных;
фунгициды,
гербициды.
Класс 05 - фармацевтические и
ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских
целей; диетические вещества для
медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения
вредных животных;
фунгициды,
гербициды.
Class 05 - pharmaceutical and
veterinary
preparations;
sanitary
preparations for medical purposes;
dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for
stopping
teeth,
dental
wax;
disinfectants;
preparations
for
destroying
vermin;
fungicides,
herbicides.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11038
18.07.2022
12012094
18.07.2012
20.02.2014
СПЕЙ МЕДИКАЛ ЛИМИТЕД (GB)
СПЕЙ МЕДИКАЛ ЛИМИТЕД (GB)
SPEY MEDICAL LIMITED (GB)
Class 05 - pharmaceutical and
veterinary
preparations;
sanitary
preparations for medical purposes;
dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for
stopping
teeth,
dental
wax;
disinfectants;
preparations
for
destroying
vermin;
fungicides,
herbicides.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
(540)
11039
18.07.2022
12012095
18.07.2012
20.02.2014
СПЕЙ МЕДИКАЛ ЛИМИТЕД (GB)
СПЕЙ МЕДИКАЛ ЛИМИТЕД (GB)
SPEY MEDICAL LIMITED (GB)
(540)
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дорувори
байторӣ; дорувори беҳдоштӣ бо
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ
бо мақсадҳои тиббӣ; хӯроки кӯдакон;
марҳамҳои часпак, маводҳои ҷароҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии
дандонҳо ва тайёркунии қолабҳои
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дорувори
байторӣ; дорувори беҳдоштӣ бо
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ
бо мақсадҳои тиббӣ; хӯроки кӯдакон;
марҳамҳои часпак, маводҳои ҷаро-
25
Навиди патентӣ
(93)
Патентный вестник
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии
дандонҳо ва тайёркунии қолабҳои
дандон; воситаҳои тамъизкунанда;
таркибҳо барои несткунии ҷонварони
зараррасон;
фунгитсидҳо,
ҳербитсидҳо.
бо мақсадҳои тиббӣ; хӯроки кӯдакон;
марҳамҳои часпак, маводҳои ҷароҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии
дандонҳо ва тайёркунии қолабҳои
дандон; воситаҳои тамъизкунанда;
таркибҳо барои несткунии ҷонварони зараррасон; фунгитсидҳо,
ҳербитсидҳо.
Класс 05 - фармацевтические и
ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских
целей; диетические вещества для
медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения
вредных животных;
фунгициды,
гербициды.
Класс 05 - фармацевтические и
ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских
целей; диетические вещества для
медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения
вредных животных;
фунгициды,
гербициды.
Class 05 - pharmaceutical and
veterinary
preparations;
sanitary
preparations for medical purposes;
dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for
stopping
teeth,
dental
wax;
disinfectants;
preparations
for
destroying
vermin;
fungicides,
herbicides.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11040
04.05.2022
12011969
04.05.2012
20.02.2014
СПЕЙ МЕДИКАЛ ЛИМИТЕД (GB)
СПЕЙ МЕДИКАЛ ЛИМИТЕД (GB)
SPEY MEDICAL LIMITED (GB)
Class 05 - pharmaceutical and
veterinary
preparations;
sanitary
preparations for medical purposes;
dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for
stopping
teeth,
dental
wax;
disinfectants;
preparations
for
destroying
vermin;
fungicides,
herbicides.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
(540)
(540)
(511)(510)
Синфи 05 – дорувор ва дорувори
байторӣ; дорувори беҳдоштӣ бо
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ
26
11041
20.04.2022
12011945
20.04.2012
24.02.2014
Хоум Бокс Офис, Инк., корпоратсиони штати Делавер (US)
Хоум Бокс Офис, Инк., корпорация
штата Делавер (US)
Home Box Offise, Inc., a Delaware
corporation (US)
Навиди патентӣ
(511)(510)
Синфи 09 – филмҳои тасвирӣ;
ихчам-гирдаҳо (аудио-видео); барномаҳо барои компютерҳо, сабтшуда; таъминоти барномавӣ барои
компютерҳо, сабтшуда; гирдаҳои
оптикӣ; файлҳои пурборшавандаи
тасвирҳо; файлҳои пурборшавандаи
мусиқӣ; файлҳои пурборшавандаи
садоӣ барои зангҳои телефонҳои
мобилӣ; барандаҳои оптикии иттилоот; гирдаҳои сабти садо; гирдаҳои
пешакӣ сабтшудаи DVD ва гирдаҳои
рақамии сареҳии баланд.
Синфи 41 – барномаҳои фароғатии
телевизионӣ;
хизматрасониҳои
фароғатӣ дар намуди пешниҳод
намудани барномаҳои фароғатӣ ва
контент, маҳз, барномаҳои телевизионӣ, кинофилмҳо, филмҳои
телевизионӣ, клипҳо, тасвирҳои
графикӣ, ва инчунин иттилооти бо
барномаҳои телевизионӣ алоқаманд, ба воситаи Интернет, шабакаҳои коммуникатсионии электронӣ,
шабакаҳои компютерӣ ва шабакаҳои
бесими алоқа; иттилоот доир ба
масъалаҳои фароғатӣ; омодасозии
барномаҳои телевизионӣ; истеҳсоли
кинофилмҳо, бо истиснои роликҳои
рекламавӣ; таъминот бо нашриёти
электронии интерактивӣ, пурборнашаванда.
Класс 09 - фильмы мультипликационные; компакт-диски (аудиовидео); программы для компьютеров, записанные; обеспечение
программное для компьютеров,
записанное;
оптические
диски;
файлы изображений загружаемые;
файлы музыкальные загружаемые;
файлы звуковые загружаемые для
звонков мобильных телефонов;
носители информации оптические;
диски звукозаписи; предварительно
записанные диски DVD и цифровые
диски высокой четкости.
(93)
Патентный вестник
Класс 41 - передачи развлекательные телевизионные; развлекательные услуги в виде предоставления развлекательных программ и
контента, а именно, телевизионных
программ, кинофильмов, телевизионных фильмов, клипов, графических изображений, а
также
информации, связанной с телевизионными программами, через
Интернет, электронные коммуникационные сети, компьютерные сети и
беспроводные сети связи; информация по вопросам развлечений;
подготовка телевизионных программ; производство кинофильмов,
за исключением рекламных роликов; обеспечение интерактивными
электронными публикациями, незагружаемыми.
Class 09 - аnimated cartoons;
compact discs [audio-video]; computer
programs,
recorded;
computer
software, recorded; optical discs;
downloadable
image
files;
downloadable
music
files;
downloadable ring tones for mobile
phones; optical data media; sound
recording discs; prerecorded DVDs
and high definition digital discs.
Class 41 - television entertainment;
entertainment services in the nature of
providing entertainment programs and
content, namely, television programs,
motion pictures, television films, clips,
graphics and information relating to
television programs via the Internet,
electronic communications networks,
computer networks and wireless
communications
networks;
entertainment information; production
of television programs; film production,
other than advertising films; providing
on-line electronic publications, not
downloadable.
(111) 11042
(181) 20.04.2022
27
Навиди патентӣ
(210)
(220)
(151)
(730)
12011944
20.04.2012
24.02.2014
Хоум
Бокс
Офис,
Инк.,
корпоратсиони штати Делавер (US)
Хоум Бокс Офис, Инк., корпорация
штата Делавер (US)
Home Box Offise, Inc., a Delaware
corporation (US)
(540)
(511)(510)
Синфи 09 – таъминоти барномавӣ
барои компютерҳо; таъминоти барномавӣ барои компютерҳо барои
истифодабарӣ дар коркард, таҳвил,
қабул, ташкил, идора, навозиш,
дидабароӣ, таҷдид ва таҳвили
ҷараёнии контенти аудио-, видео- ва
мултимедӣ, аз ҷумла файлҳои
матнӣ, файлҳои маълумотҳо, файлҳои тасвирҳо, файлҳои аудио-, видео- ва инчунин аудиовизуалӣ;
таъминоти барномавӣ барои компютерҳо барои идоракунии кори
таҷҳизоти аудио- ва видео ва барои
дидабароӣ, ҷустуҷӯ ва/ё навозиши
аудио, видеотасвирҳо, барномаҳои
телевизионӣ, кинофилмҳо, тасвирҳои рақамии дигар, ва инчунин
контенти мултимедии дигар; таъминоти барномавӣ барои компютерҳо барои фароғатиҳои интерактивӣ, ки ба истифодабарандагон бо
ихтиёри худ мизроб намудани
дидабароӣ, шунидан ва навозишро
бо роҳи интихоб ва ба тартиб
даровардани дисплей ва пешниҳод
намудани унсурҳои аудио-, видео ва
аудиовизуалӣ
имкон
медиҳад;
барандаҳои
оптикии
иттилоот;
аудиофайлҳои
пурборшаванда,
визуалӣ ва аудиовизуалӣ ва сабтҳо
бо барномаҳои мултимедии фароғатӣ ва контент; нашриёти аз
Интернет пурборшаванда.
28
(93)
Патентный вестник
Синфи 38 – телекоммуникатсияҳо;
пахши барномаҳои телевизионӣ,
видео ва кинофилмҳо ба воситаи
шабакаи компютерии умумиҷаҳонӣ;
хизматрасониҳои мобилии иттилоотӣ дар намуди таҳвил, пахш ва
расонидани электронии контенти
фароғатии
аудио-,
видео
ва
мултимедӣ, аз ҷумла файлҳои
матнӣ, файлҳои маълумотҳо, файлҳои тасвирҳо, файлҳои
аудио-,
видео- ва инчунин аудиовизуалӣ бо
ёрии Интернет, алоқаи бесим,
шабакаҳои электронии алоқа, ва
инчунин шабакаҳои компютерӣ;
таҳвили телевизионӣ; алоқа бо
истифодабарии терминалҳои компютерӣ; алоқаи телефонӣ; таҳвили
файлҳои рақамӣ; таҳвили бесим;
пешниҳод намудани дастрасӣ ба
форумҳои мубоҳиса ва блогҳо.
Синфи 41 – фароғатиҳо; барномаҳои фароғатии телевизионӣ; чорабиниҳои варзишӣ ва фарҳангӣ;
хизматрасониҳои фароғатӣ
дар
намуди пешниҳод намудани барномаҳои фароғатӣ ва контент, маҳз,
барномаҳои телевизионӣ, кинофилмҳо, филмҳои телевизионӣ,
видеофилмҳо, клипҳо, тасвирҳои
графикӣ, ва инчунин иттилооти бо
барномаҳои телевизионӣ алоқаманд,
ба
воситаи
Интернет,
шабакаҳои коммуникатсионии электронӣ, шабакаҳои компютерӣ ва
шабакаҳои бесими алоқа; иттилоот
доир ба масъалаҳои фароғатӣ;
омодасозии барномаҳои телевизионӣ; истеҳсоли кинофилмҳо, бо
истиснои роликҳои рекламавӣ; пешниҳод намудани нашриёти шабакавии электронии пурборнашаванда; ташкили чорабиниҳо, лексияҳо
ва семинарҳо, аз он ҷумла дар
шабакаи Интернет; хизматрасониҳои матбаавӣ (аз он ҷумла хизматрасониҳои нашриёти электронӣ).
Навиди патентӣ
Класс 09 - обеспечение программное для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров
для использования в обработке,
передаче, получении, организации,
управлении, проигрывании, просмотре, воспроизведении и потоковой передаче аудио-, видео- и мультимедийного контента, включая
текстовые файлы, файлы данных,
файлы изображений, аудио-, видео, а также аудивизуальные файлы;
обеспечение программное для компьютеров для управления работой
аудио- и видеооборудования и для
просмотра, поиска и/или проигрывания
аудио-,
видеоизображений,
телевизионных программ, кинофильмов, других цифровых изображений, а также другого мультимедийного
контента;
обеспечение
программное для компьютеров для
интерактивных развлечений, которое позволяет пользователям по
собственному желанию настраивать
просмотр, прослушивание и проигрывание путем выбора и упорядочения дисплея и представления
аудио-, видео- и аудиовизуальных
элементов; носители информации
оптические; загружаемые аудиофайлы, визуальные и аудиовизуальные файлы и записи с мультимедийными
развлекательными
программами и контентом; загружаемые из Интернета публикации.
Класс 38 - телекоммуникации;
трансляция телевизионных программ, видео- и кинофильмов через
всемирную компьютерную сеть;
мобильные информационные услуги
в виде электронной передачи,
трансляции и доставки аудио-,
видео- и мультимедийного развлекательного контента, включая текстовые файлы, файлы данных, файлы изображений, аудио-, видео-, а
также аудиовизуальные файлы с
помощью Интернета, беспроводной
(93)
Патентный вестник
связи, электронных сетей связи, а
также компьютерных сетей; вещание телевизионное; связь с использованием компьютерных терминалов; связь телефонная; передача
цифровых файлов; беспроводное
вещание; предоставление доступа к
форумам для дискуссий и блогам.
Класс 41 - развлечения; передачи
развлекательные
телевизионные;
спортивные и культурные мероприятия; развлекательные услуги в
виде предоставления развлекательных программ и контента, а именно,
телевизионных программ, кинофильмов, телевизионных фильмов,
видеофильмов, клипов, графических изображений, а также информации, связанной с телевизионными программами, через Интернет, электронные коммуникационные сети, компьютерные сети и беспроводные сети связи; информация
по вопросам развлечений; подготовка телевизионных программ;
производство
кинофильмов,
за
исключением рекламных роликов;
предоставление
незагружаемых
сетевых электронных публикаций;
организация мероприятий, лекций и
семинаров, в том числе в сети
Интернет; издательские услуги (в
том числе услуги электронного
издательства).
Class 09 - computer software;
computer software for use in
processing, transmitting, receiving,
organizing, manipulating, playing,
reviewing, reproducing and streaming
audio, video and multimedia content
including text, data, image, audio,
video and audiovisual files; computer
software for controlling the operation
of audio and video devices and for
viewing, searching and/or playing
audio, video, television, movies, other
digital images, and other multimedia
content;
computer software for
29
Навиди патентӣ
interactive entertainment, which allows
users to customize the viewing,
listening, and playing experience by
selecting and arranging the display
and performance of audio, video and
audiovisual elements; optical data
media; downloadable audio, visual,
and audiovisual files and recordings,
featuring multimedia entertainment
programs and content; downloadable
publications from the Internet.
Class 38 - telecommunications;
broadcasting television programs,
videos and motion pictures via a global
computer network; mobile media
services in the nature of electronic
transmission,
broadcasting
and
delivery
of
audio,
video
and
multimedia entertainment
content
including text, data, images, audio,
video and audiovisual files by means
of
the
internet,
wireless
communication,
electronic
communications
networks
and
computer
networks;
television
broadcasting; communications by
computer terminals; communications
by telephone; transmission of digital
files; wireless broadcasting; the
provision of discussion forums and
blogs.
Class 41 - entertainment services;
television entertainment; sporting and
cultural
activities;
entertainment
services in the nature of providing
entertainment programs and content,
namely, television programs, motion
pictures, television films, videos, clips,
graphics and information relating to
television programs via the Internet,
electronic communications networks,
computer networks and wireless
communications
networks;
entertainment information; production
of television programs; film production,
other than advertising films; providing
on-line electronic publications, not
downloadable; organization of events,
lectures and seminars including on the
30
(93)
Патентный вестник
internet; publishing services (including
electronic publishing services).
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11043
20.04.2022
12011943
20.04.2012
24.02.2014
Хоум
Бокс
Офис,
Инк.,
корпоратсиони штати Делавер (US)
Хоум Бокс Офис, Инк., корпорация
штата Делавер (US)
Home Box Offise, Inc., a Delaware
corporation (US)
(540)
(511)(510)
Синфи 38 – телекоммуникатсияҳо;
пахши барномаҳои телевизионӣ,
видео ва кинофилмҳо ба воситаи
шабакаи компютерии умумиҷаҳонӣ;
хизматрасониҳои мобилии иттилоотӣ дар намуди таҳвил, пахш ва
расонидани электронии контенти
фароғатии
аудио-,
видео
ва
мултимедӣ, аз ҷумла файлҳои
матнӣ, файлҳои маълумотҳо, файлҳои тасвирҳо, файлҳои
аудио-,
видео- ва инчунин аудиовизуалӣ бо
ёрии Интернет, алоқаи бесим,
шабакаҳои электронии алоқа, ва
инчунин шабакаҳои компютерӣ;
таҳвили телевизионӣ; алоқа бо
истифодабарии терминалҳои компютерӣ; алоқаи телефонӣ; таҳвили
файлҳои рақамӣ; таҳвили бесим;
пешниҳод намудани дастрасӣ ба
форумҳои мубоҳиса ва блогҳо.
Синфи 41 – фароғатиҳо; барномаҳои
фароғатии
телевизионӣ;
чорабиниҳои варзишӣ ва фарҳангӣ;
хизматрасониҳои фароғатӣ
дар
намуди пешниҳод намудани барномаҳои фароғатӣ ва контент, маҳз,
барномаҳои телевизионӣ, кино-
Навиди патентӣ
(93)
Патентный вестник
филмҳо, филмҳои телевизионӣ,
видеофилмҳ о, клипҳо, тасвирҳои
графикӣ, ва инчунин иттилооти бо
барномаҳои телевизионӣ алоқаманд, ба воситаи Интернет, шабакаҳои коммуникатсионии электронӣ,
шабакаҳои компютерӣ ва шабакаҳои
бесими алоқа; иттилоот доир ба
масъалаҳои фароғатӣ; омодасозии
барномаҳои телевизионӣ; истеҳсоли
кинофилмҳо, бо истиснои роликҳои
рекламавӣ; пешниҳод намудани
нашриёти шабакавии электронии
пурборнашаванда; ташкили чорабиниҳо, лексияҳо ва семинарҳо, аз
он ҷумла дар шабакаи Интернет;
хизматрасониҳои матбаавӣ (аз он
ҷумла хизматрасониҳои нашриёти
электронӣ).
фильмов, телевизионных фильмов,
видеофильмов, клипов, графических изображений, а также информации, связанной с телевизионными программами, через Интернет, электронные коммуникационные сети, компьютерные сети и
беспроводные сети связи; информация по вопросам развлечений;
подготовка телевизионных программ; производство кинофильмов,
за исключением рекламных роликов; предоставление незагружаемых
сетевых электронных публикаций;
организация мероприятий, лекций и
семинаров, в том числе в сети
Интернет; издательские услуги (в
том числе услуги электронного
издательства).
Класс 38 - телекоммуникации;
трансляция телевизионных программ, видео- и кинофильмов через
всемирную компьютерную сеть;
мобильные информационные услуги
в виде электронной передачи,
трансляции и доставки аудио-,
видеои
мультимедийного
развлекательного контента, включая текстовые файлы, файлы
данных, файлы изображений, аудио-, видео-, а также аудиовизуальные файлы с помощью Интернета,
беспроводной связи, электронных
сетей связи, а также компьютерных
сетей; вещание телевизионное;
связь с использованием компьютерных терминалов; связь телефонная;
передача
цифровых
файлов; беспроводное вещание;
предоставление доступа к форумам
для дискуссий и блогам.
Класс 41 - развлечения; передачи
развлекательные
телевизионные;
спортивные и культурные мероприятия; развлекательные услуги в
виде предоставления развлекательных программ и контента, а именно,
телевизионных программ, кино-
Class 38 - telecommunications;
broadcasting television programs,
videos and motion pictures via a global
computer network; mobile media
services in the nature of electronic
transmission,
broadcasting
and
delivery
of
audio,
video
and
multimedia entertainment content
including text, data, images, audio,
video and audiovisual files by means
of
the
internet,
wireless
communication,
electronic
communications
networks
and
computer
networks;
television
broadcasting; communications by
computer terminals; communications
by- telephone; transmission of digital
files; wireless broadcasting; the
provision of discussion forums and
blogs.
Class 41 - entertainment services;
television entertainment; sporting and
cultural
activities;
entertainment
services in the nature of providing
entertainment programs and content,
namely, television programs, motion
pictures, television films, videos, clips,
graphics and information relating to
television programs via the Internet,
31
Навиди патентӣ
electronic communications networks,
computer networks and wireless
communications
networks;
entertainment information; production
of television programs; film production,
other than advertising films; providing
on-line electronic publications, not
downloadable; organization of events,
lectures and seminars including on the
internet; publishing services (including
electronic publishing services).
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11044
22.05.2022
12011996
22.05.2012
24.02.2014
ПЕР БАЛМЕЙН С.А. (FR)
ПЬЕР БАЛМЕЙН С.А. (FR)
PIERRE BALMAIN S.A. (FR)
(540)
(511)(510)
Синфи 18 – чарм ва ивазкунандаи
чарм, маҳсулот аз онҳо, ба синфҳои
дигар дахлнадошта; пӯсти ҳайвонот;
сандуқҳои
сафарӣ,
ҷомадонҳо;
чатрҳои боронӣ ва офтобӣ, асоҳо ва
қисмҳои онҳо; тозиёнаҳо, қамчинҳо,
афзоли асп ва маснуоти саррочӣ;
чарми коркарднашуда ё қисман
коркардшуда,
чарми
ҳайвоноти
ғароиб (коркарднашуда ё қисман
коркардшуда), чарми сунъӣ ва
маҳсулот аз ин маводҳо, аз ҷумла
ҷомадонҳои ҳамвор барои ҳуҷҷатҳо,
борхалтаҳо, бағоҷ, сумкаҳо, сумкаҳои сайёҳон, сумкаҳо барои кӯҳнавардҳо, сумкаҳои пляж, ҳамёнҳои
хурд, сумкаҳои “Бостон”, портфелҳо
(чарчинвории чармин), сумкаҳопортфелҳо, ҳамёнҳо барои варақаҳои боздид, доракҳо барои варақаҳои боздид, қапчуқҳо-ҳамёнҳо барои
варақаҳои боздид, ҷомадончаҳо,
сумкаҳо
барои
бағоҷи
дастӣ,
32
(93)
Патентный вестник
сумкаҳои ҳаррӯза, муқоваҳо барои
дафтарчаҳои чек, ҳамёнҳо барои
дафтарчаҳои чек, доракҳо барои
чекҳо, ҳамёнҳо барои чекҳо (аз чарм
кардашуда), қапчуқҳо барои тангаҳо, доракҳо барои кортҳои қарз,
сумкаҳо барои ҳуҷҷатҳо, сумкаҳо
барои саёҳатҳои ҳавоӣ, сумкаҳо
барои сайд (лавозимоти шикорӣ),
сумкаҳои сафарӣ барои либос,
сумкаҳо барои голф, сумкаҳои
занона, борхалтаҳои мактабӣ, доракҳо
барои
шаҳодатномаҳои
шахсӣ, ғилофҳо барои калидҳо,
доракҳо барои калидҳо, танобҳои
чармин [гарданбандҳо], тасмачаҳои
чармин, саквояжҳо, ҳамёнҳо барои
варақаҳои боздид, сумкаҳои ҷойравии занона, ҷомадонҳо барои саёҳатҳои
кӯтоҳ,
ғилофҳо
барои
ручкаҳо, чизҳои бағоҷи дастӣ,
чизҳои бағоҷ, ҳамёнҳо, қапчуқҳо,
сумкаҳои мактабӣ, сумкаҳои хоҷагӣ,
маҳсулоти майдаи чармин, ҷомадонҳои ҳамвор, сумкаҳои чармин
барои афзори челонгарӣ, сумкаҳотоут, сумкаҳои сафарӣ (саквояжҳо),
несессерҳои сафарӣ, борхалтаҳо
барои саёҳатҳо, ҷомадонҳои сафарӣ, маҷмӯҳои сафарӣ (чарчинвории
чармин), несессерҳо ва сумкаҳо
барои воситаҳои ороиш; мӯина;
пардаҳои ҳасиб.
Синфи 25 – либос, пойафзол,
кулоҳҳо, пешдоманҳо [либос], либос
барои кӯдакони навзод, либоси
оббозӣ, халатҳои патдори оббозӣ,
камарбандҳо (аз чарм ё маводи
дигар кардашуда), шортиҳо-бермудҳо, блейзерҳо, блузаҳо, блузонҳо, комбидресҳо, боди, мӯзаҳо,
галстукҳои шапалакмонанд, либоси
бачагона барои писарчаҳо ва
духтарчаҳо,
трусиҳо-эзорчаҳои
шиноварии мардона, шортиҳо [либос], куртаҳои мардона (навъи
корӣ), костюмҳои корӣ, трусиҳои
оилавӣ, кулоҳҳои лабдор (кепкаҳо),
кардиганҳо,
блузонҳо
ҳаррӯза,
Навиди патентӣ
зерэзорҳо, зерэзорҳои пахтагини
мардона, курткаҳои ҳаррӯза, эзорҳои ҳаррӯза, куртаҳои болоии
мардона барои ҳар рӯз, доманҳои
ҳаррӯза, шимҳои ҳаррӯза, камзӯлчаҳои ҳаррӯза, либоси ҳаррӯза,
либоси ҳаррӯзаи шаҳрӣ, куртаҳои
мардонаи классикӣ, манто, пуховикҳо, фракҳо, шимҳои костюм,
куртаҳои мардона (барои костюми
ҷойравӣ), пойафзоли намунавӣ, либоси расмии идӣ, куртаҳои занона,
халатҳо, куртаҳои ҷойравии занона,
костюмҳои ҷойравӣ, либоси базмравӣ, костюмҳои ҷойравӣ барои
зиёфатҳои тантанавӣ, костюмҳои
англисӣ барои зиёфатҳои тантанавӣ, шимҳо барои зиёфатҳои тантанавӣ, мувофиқи фармоиш дӯхташуда, либос барои зиёфатҳои
тантанавӣ, либос аз мӯина (пӯст),
дастпӯшакҳо, кулоҳҳои лабдор (кепи) барои голф, куртаҳои занонаи
дароз, телпакҳо, курткаҳои хонагӣ,
камзӯлчаҳои хонагӣ, либоси хонагӣ,
курткаҳо, ҷинсҳо, либоси ҷинс,
эзорҳо барои дав, эзорҳо барои
машғулият бо варзиш, маҳсулоти
трикотажӣ, маҳсулоти трикотажии аз
нав дӯхташуда, куртаҳои мардонаи
трикотажӣ,
куртаҳои
мардонаи
бофташуда,
либоси
трикотажӣ,
унсурҳои трикотажии либос, ҷиҳози
кӯдаки навзод, курткаҳои чармин,
эзорҳои чармин, шимҳои чармин,
либоси чармин, эзорҳо барои
истироҳат, либоси таги занона,
комбидресҳои остиндароз, костюмҳои базми ниқобдорон, кафшҳои
хонапӯшӣ
(шиппакҳои
бепушт),
кафшҳои хонапӯшии патдор (шиппакҳои бепушт), либос барои занҳои
ҳомиладор,
рӯймоли
гарданпеч
(кашне),
гарданпечҳо, куртаҳои
шаб, либоси шаб, либос барои хоб,
куртаҳои апаш, либоси болоӣ,
палто, эзорҳо, паркаҳо, кисачаҳо,
куртаҳои поло, пуловерҳо, пижамаҳо, борониҳо, палтоҳои обногу-
(93)
Патентный вестник
зар, либоси обногузар, либоси
тайёри бачагона барои писарчаҳо
ва духтарчаҳо, либоси тайёр барои
мардҳо, либоси тайёр барои занҳо,
рӯймолҳои гардан, куртаҳои мардона, туфли, пойафзол барои дав ё
барои бозии футбол, пойафзоли
чармин, эзорҳои кӯтоҳ, шорти (либос), майкаҳои остинкӯтоҳ, кулӯтаҳо
барои душ, доманҳо, туфлии хонагӣ,
ҷуробҳо, курткаҳои варзишӣ, куртаҳои мардонаи варзишӣ, пойафзоли
варзишӣ, либоси варзишӣ, либоси
трикотажии варзишӣ, ҷуробҳои дароз, костюмҳо аз матоъ, костюмҳо,
эзорбандҳои
китфӣ,
свитерҳо,
свитерҳои варзишии остиндароз,
кулоҳчаҳои оббозӣ, либоси оббозӣ,
либос барои шиноварӣ (оббозӣ),
либоси бо фармоиш тайёр кардашуда, топҳои тасмадор, футболкаҳо, галстукҳо, колготкиҳо, майкаҳои варзишӣ, топҳо, шимҳо, смокингҳо, трусиҳо, майкаҳо, либоси
таг, либоси расмӣ, либоси бахмалии
трикотажӣ, камзӯлчаҳо, камзӯлчаҳои
беостин, гарданпечҳои пашмин,
рӯймолҳои
пашмин,
рӯймолҳои
шолҳои пашмин, куртаҳои нассоҷӣ,
костюмҳои нассоҷӣ.
Класс 18 - кожа и имитация кожи,
изделия из них, не относящиеся к
другим классам;шкуры животных;
дорожные
сундуки,
чемоданы;
зонты от дождя и солнца, трости и
части к ним; хлысты, кнуты, конская
сбруя и шорные изделия; кожа
необработанная
или
частично
обработанная, кожа экзотических
животных (необработанная или
частично
обработанная),
кожа
искусственная и изделия из этих
материалов, включая чемоданы
плоские для документов, рюкзаки,
багаж, сумки, сумки туристские,
сумки для альпинистов, сумки
пляжные, небольшие бумажники,
сумки «Бостон», портфели (кожга-
33
Навиди патентӣ
лантерея), сумки-портфели, визитницы, держатели для визитных
карточек,
кошельки-визитницы,
чемоданчики, сумки для ручного
багажа,
повседневные
сумки,
обложки для чековых книжек,
держатели для чековых книжек,
бумажники для чековых книжек,
чекодержатели,
бумажники
для
чеков (сделанные из кожи), кошельки для монет, держатели для
кредитных
карт,
сумки
для
документов, сумки для авиапутешествий, сумки для дичи (охотничьи
принадлежности), сумки для одежды дорожные, сумки для гольфа,
сумки женские, ранцы, держатели
для
удостоверений
личности,
футляры для ключей, держатели
для
ключей,
шнуры
кожаные
[поводки], ремешки кожаные, саквояжи, бумажники для визитных
карточек, сумки женские вечерние,
чемоданы для коротких путешествий, футляры для ручек,
предметы ручного багажа, предметы багажа, бумажники, кошельки,
сумки школьные, сумки хозяйственные, мелкие кожанные изделия,
чемоданы плоские, сумки кожаные
для
слесарных
инструментов,
сумки-тоут, сумки дорожные (саквояжи), дорожные несессеры, рюкзаки для путешествий, чемоданы
дорожные, наборы дорожные (кожгалантерея), несессеры и сумки для
туалетных принадлежностей; пушнина; оболочки колбасные.
Класс 25 - одежда, обувь, головные
уборы; фартуки [одежда], одежда
для
новорожденных,
костюмы
купальные,
халаты
купальные
махровые, пояса (сделанные из
кожи или другого материала),
шорты-бермуды, блейзеры, блузы,
блузоны, комбидресы, боди, сапоги,
галстуки-бабочки, детская одежда
для мальчиков и девочек, трусыплавки, шорты [белье], рубашки (в
34
(93)
Патентный вестник
деловом стиле), деловые костюмы,
семейные трусы, кепки, кардиганы,
повседневные блузоны, подштанники, хлопчатобумажные кальсоны,
повседневные куртки, повседневные штаны, верхние мужские
сорочки для повседневной носки,
повседневные юбки, повседневные
брюки, повседневные жилеты, повседневная
одежда,
городская
повседневная одежда, классические
рубашки, манто, пуховики, фраки,
костюмные брюки, рубашки (к
вечернему костюму), модельная
обувь, парадная форма, платья,
халаты, вечерние платья, вечерние
костюмы, бальные туалеты, вечерние костюмы для торжественных
приемов, английские костюмы для
торжественных приемов, брюки для
торжественных приемов, сшитые по
заказу, одежда для торжественных
приемов, одежда из меха, перчатки,
кепи для гольфа, одежда для
гольфа, длинные платья, шапки,
куртки
домашние,
домашние
жилеты, домашняя одежда, куртки,
джинсы, джинсовая одежда, штаны
для бега, штаны для занятия
спортом, трикотажные изделия,
перешитые трикотажные изделия,
трикотажные рубашки, вязаные
рубашки,
трикотажная
одежда,
трикотажные предметы одежды,
приданое
для
новорожденного,
кожаные куртки, кожаные штаны,
кожаные брюки, кожаная одежда,
штаны для отдыха, женское белье,
комбидресы с длинными рукавами,
маскарадные костюмы, шлепанцы
(тапки без задников), махровые
шлепанцы (тапки без задников),
одежда для беременных, кашне,
шарфы, ночные рубашки, ночное
белье, одежла для сна, рубашки
апаш, верхняя одежда, пальто,
штаны, парки, карманчики, рубашки
поло, пуловеры, пижамы, плащи,
непромокаемые пальто, непромо-
Навиди патентӣ
каемая одежда, детская готовая
одежда для мальчиков и девочек,
готовая одежда для мужчин, готовая
одежда для женщин, шейные
платки, рубашки, туфли, обувь для
бега или для игры в футбол,
кожаная обузь, короткие штаны,
шорты (одежда), майки с короткими
рукавами, чепчики для душа, юбки,
туфли комнатные, носки, спортивные куртки, спортивные рубашки,
спортивная
обувь,
спортивная
одежда, трикотажная спортивная
одежда, чулки, костюмы из ткани,
костюмы, подтяжки, свитера, спортивные свитера с длинными рукавами, шапочки купальные, костюмы
купальные, одежда для плавания
(купания), одежда, изготовленная на
заказ, топы на лямках, футболки,
галстуки,
колготки,
спортивные
майки, топы, брюки, смокинги,
трусы, майки, нижнее белье, форменная одежда, бархатная трикотажная одежда, жилеты, безрукавки,
шерстяные
шарфы,
шерстяные
платки, шерстяные шали, текстильные рубашки, текстильные костюмы.
Class 18 - leather and imitations of
leather, and goods made of these
materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks
and
traveling
bags;
umbrellas,
sunshades and parasols; walking
sticks and parts thereof; whips,
harness
and
saddlery;
leather
(unworked or semi-worked), exotic
leather (unworked or semi-worked)
and imitations of leather and articles
made from these materials including
but not limited to attache-cases,
backpacks, baggage, bags, bags for
campers, bags for climbers, beach
bags, billfolds, bostonbags, briefcases,
business bags, card cases, card
holder, card wallet, cases, carry-on
bags, casual bags, chequebook
covers,
chequebook
holders,
(93)
Патентный вестник
chequebook wallets, cheque holders,
cheque wallets (made of leather), coin
purses, credit card holders, document
bags, flight bags, game gabs (hunting
accessory), garments bags for travel,
golf bags, handbags, haversacks, ID
holders, key cases, key holders,
leather leads, leather straps, luggage,
note-cases, operabags, overnight
bags, pen holders, pieces of hand
luggage, pieces of luggage, pocket
wallets, purses, school bags, shopping
bags, small leather goods, suitcases,
tool bags of leather (empty), tote bags,
travel bags, travel necessaries, travel
packs, traveling cases, traveling sets
(leatherware),
vanity-cases
and
wallets; fur; gut for making sausages.
Class 25 - clothing, footwear,
headgear; aprons (clothing), babies
wear of textile, bathing suits,
bathrobes (made of terry cloth), belts
(made of leather or of any material),
bermudas, blazers, blouses, blousons,
body shirts, body's, boots, bow ties,
boy's and girl's children wear of textile,
briefs, briefs (dress), business shirts,
business suits, calecons, caps,
cardigans, casual blousons, casual
bottoms, casual cotton pants, casual
jackets, casual pants, casual shirts,
casual skirts, casual trousers, casual
vests, casual wear, city casual wear,
classic shirts, coats, down jackets,
dress coats, dress pants, dress shirts,
dress shoes, dress uniforms, dresses,
dressing gowns, evening dresses,
evening suits, formal dress, formal
evening wear, formal tailored suits,
formal tailored trousers, formal wear,
fur wear, gloves, golf caps, golfwear,
gowns, hats, home jackets, home
vests, home wear, jackets, jeans,
jeans wear, joggings, jumpers, knits,
knits (cut and sewn), knits shirts,
knitted shirts, knitwear, knitwear
garments, layettes (clothing), leather
jackets, leather pants, leather trousers,
leatherwear, leisure trousers, lingerie,
35
Навиди патентӣ
long sleeves bodyshirts, masquerade
costume, matching slippers, matching
slippers made of terry cloth, maternity
wear, mufflers, neckwear, nightdresses, night-shirts, nightwear, open
neck shirts, outdoor wear, outerwear,
overcoats, pants, parkas, pocket
squares,
polo
shirts,
pullovers,
pyjamas, raincoats, rainwear, readyto-wear for boy's and girl's children,
ready-to-wear for men, ready-to-wear
for women, scarves, shirts, shoes,
shoes for jogging or for football, shoes
in leather, short pants, shorts, shorts
sleeves, shower caps, skirts, slippers,
socks, sport jackets, sport shirts, sport
shoes,
sportswear,
sportswear
knitwear, stockings, suit fabrics, suits,
suspenders (Galluses), sweaters,
sweat-shirts,
swimming
caps,
swimming suits, swimwear, tailored
clothing, tank tops, tee-shirts, ties,
tights, top vests, tops, trousers,
tuxedos, underpants, undershirts,
underwear, uniforms, velvet knitwear,
vests, waistcoats, wool mufflers, wool
shawls, woven shirts, woven suits.
(111)
(181)
(210)
(220)
(151)
(730)
11045
30.07.2022
12012123
30.07.2012
24.02.2014
Йошпе - Машион С/А (BR)
Йошпе - Машион С/А (BR)
Iochpe - Maxion S/A (BR)
(540)
(511)(510)
Синфи 12 – қисмҳои воситаҳои
нақлиёти рӯизаминӣ, маҳз: чархҳо,
қасқонҳо, лонжеронҳо, стрингерҳо
(унсурҳои
дуруштӣ);
қисмҳои
фишурдашуда ва қолибгарӣ кардашуда, маҳз ҷузъҳои конструктсияҳои
автомобилҳои боркаш, автобусҳо,
36
(93)
Патентный вестник
фургонҳо, тракторҳо ва воситаҳои
нақлиёти ҳарҷогард.
Класс 12
- части
наземных
транспортных средств, а именно:
колеса, шасси, лонжероны, стрингеры (элементы жесткости); сжатые
и штампованные части, а именно
детали
конструкций
грузовиков,
автобусов, фургонов, тракторов и
внедорожных средств.
Class 12 - land vehicles parts, namely,
wheels, chassis, lingerons, stingers;
pressed parts and drop forged parts,
namely, structural parts for trucks,
buses, vans, tractors and off road
vehicles.
Навиди патентӣ
вестник
(93)
Патентный
МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES
Дароз намудани мӯҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ
Продление срока действия регистрации товарного знака
Renewal of the period of validity of a trade mark
(111) Рақами бақайдгирӣ TJ
Номер регистрации TJ
6105
6154
6156, 6157
6262
5906
6159
6204
6193
6226
2418, 181, 2413
6212
6213
6218, 6219, 6220
222, 223
6378
6465
6392
774
829
6467, 6469
2965, 2966, 2980,
1035
1711, 1412, 1417, 1421
6568, 3005
1607, 1608, 1610, 1612, 1613, 1616
Дароз карда шуд то:
Дата, до которой продлён срок действия
регистрации
28.01.2024
10.02.2024
16.02.2024
18.02.2024
19.02.2024
09.03.2024
11.03.2024
16.04.2024
27.04.2024
12.05.2024
18.05.2024
20.05.2024
03.06.2024
01.07.2024
10.08.2024
02.09.2024
03.09.2024
20.09.2024
03.10.2024
26.10.2024
25.11.2024
28.11.2024
22.12.2024
28.12.2024
29.12.2024
Тағйири суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ
Изменение адреса правообладателя товарного знака
Change of the adress of the holder of the registration
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 4181, 4182
Суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ тағйир дода шуд аз Дзе Американ Роад, Сити
оф Дирборн, Штати Мичиган 48121, ИМА ба Уан Америкен Роуд, Дирборн, штати Мичиган
48126, ИМА.
37
Навиди патентӣ
вестник
(93)
Патентный
Адрес правообладателя товарного знака изменен с Дзе Американ Роад, Сити оф
Дирборн, Штат Мичиган 48121, США на Уан Америкен Роуд, Дирборн, штат Мичиган
48126, США.
The rightholders address has been changed from The American Road, City of
Dearborn, State of Michigan 48121, USA into One American Road, Dearborn, Michigan 48126,
USA.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 6068
Суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ тағйир дода шуд аз 20, Иойда-донг, Юнгдунгпогу, Сеул, Ҷумҳурии Корея ба 58, Саемунан-ро, Ҷонгно-гу, Сеул, Ҷумҳурии Корея.
Адрес правообладателя товарного знака изменен с аз 20, Иойда-донг, Юнгдунгпогу, Сеул, Республика Корея на 58, Саемунан-ро, Джонгно-гу, Сеул, Республика Корея.
The rightholders address has been changed from 20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu,
Seoul, Republic of Korea into 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 4914, 4915, 4916
Суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ тағйир дода шуд аз Сеюм Парковая Авеню, Ню
Йорк, Н.Й.10016- 5990, ИМА ба Ту Парк Авеню, Ню Йорк, Ню Йорк 10016, ИМА.
Адрес правообладателя товарного знака изменен с аз Третья Парковая Авенью,
Нью Йорк, Н.Й.10016- 5990, США на Ту Парк Авеню, Нью Йорк, Нью Йорк 10016, США.
The rightholders address has been changed from Three Park Avenue, New York, N.Y.
10016-5990, USA into Two Park Avenue, New York, New York 10016, USA.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 2998
Суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ тағйир дода шуд аз 235 Ист Стрит 42, Ню-Йорк
NY 10017-5755, Иёлоти Муттаҳидаи Америка ба 100 Кампус Драйв, Флорхам Парк, NJ
07932, Иёлоти Муттаҳидаи Америка.
Адрес правообладателя товарного знака изменен с 235 Ист 42-я Стрит, Нью-Йорк
NY 10017-5755, Соединённые Штаты Америки на 100 Кампус Драйв, Флорхам Парк, NJ
07932, Соединённые Штаты Америки.
nd
The rightholders address has been changed from 235 East 42 Street, New York NY
10017-5755, United State of America into 100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, United
State of America.
Тағйири номи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ
Изменение наименования правообладателя товарного знака
Change of the name of the holder of the registration
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 10003, 10022
38
Навиди патентӣ
вестник
(93)
Патентный
Номи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ тағйир дода шуд аз Эббот Биотехнолоҷи Лтд ба
ЭббВи Биотекнолоҷи Лтд.
Наименование правообладателя товарного знака изменено с Эббот Биотехнолоджи Лтд на ЭббВи Биотекнолоджи Лтд.
The trademark rightholders name has been changed from Abbott Biotechnology Ltd.
Into AbbVie. Biotechnology Ltd.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 6036
Номи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ тағйир дода шуд аз УЛКЕР ГИДА САНАЙИ ВЕ
ТИҶАРЕТ А.Ш. ба ӮЛКЕР БИСКУВИ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ.
Наименование правообладателя товарного знака изменено с УЛКЕР ГЫДА
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш. на УЛКЕР БИСКУВИ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ.
The trademark rightholders name has been changed from ÜLKER GIDA SANAYİ VE
TİCARET A. Ş. Into ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞIRKETİ.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 3492, 3491
Номи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ тағйир дода шуд аз Сентокор Орто Биотек Инк. ба
Янссен Биотек, Инк.
Наименование правообладателя товарного знака изменено с Сентокор Орто
Биотек Инк. на Янссен Биотек, Инк.
The trademark rightholders name has been changed from Centocor Ortho Biotech Inc.
into Janssen Biotech, Inc.
Тағйири ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ
Изменение наименования и адрес правообладателя товарного знака
Change of the name and address of the holder of the registration
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 3492, 3491
Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ тағйир дода шуд аз Сентокор Инк.,
корпоратсиони таҳти қонунҳои штати Пенсилвания амалкунанда, 200 Гриат Валли
Парквей, Малвин, Пенсилвания, ИМА ба Сентокор Орто Биотек Инк., 800 Риҷевю Драйв,
Хоршем, Пенсилвания 19044, ИМА.
Наименование и адрес правообладателя товарного знака изменены с Сентокор
Инк., корпорация существующая согласно законам штата Пенсильвания, 200 Гриат Валли
Парквей, Малвин, Пенсильвания, США на Сентокор Орто Биотек Инк., 800 Риджевью
Драйв, Хоршем, Пенсильвания 19044, США.
The trademark rightholders name and address have been changed from Centocor
Inc., a corporation existing under the laws of the state of Pennsylvania, 200 Great Valley
Parkway, Malvern, Pennsylvania, USA into Centocor Ortho Biotech Inc., 800 Ridgeview Drive,
Horsham, Pennsylvania 19044, USA.
39
Навиди патентӣ
вестник
(93)
Патентный
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 6445
Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ тағйир дода шуд аз Империал Кемикал
Индастриз ПЛК, 20 Манчестер Скуэр, Лондон W1U 3AN, Британияи Кабир ба Империал
Кемикал Индастриз Лимитед, 26 Флор, Портлэнд Хаус, Брессенден плейс, Лондон SW1E
5BG, Шоҳигарии Муттаҳида.
Наименование и адрес правообладателя товарного знака изменены с Империал
Кемикал Индастриз ПЛК, 20 Манчестер Скуэр, Лондон W1U 3AN, Великобритания на
Империал Кемикал Индастриз Лимитед, 26 Флор, Портлэнд Хаус, Брессенден плейс,
Лондон SW1E 5BG, Соединённое Королевство.
The trademark rightholders name and address have been changed from Imperial
Chemical Industries PLC, 20 Manchester Square, London W1U 3AN, United Kingdom into
th
Imperial Chemical Industries Limited, 26 Floor, Portland House, Bressenden place, London
SW1E 5BG, United Kingdom.
Вогузории ҳуқуқ ба тамғаи молӣ
Передача прав на товарый знак
Concession of the right in the trademark
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 9485, 9487, 9484, 10046, 10047, 10367,
10368, 10741
Ҳуқуқҳо ба тамғаи молӣ аз Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Атрак Шими Шарқ»,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Раҳмон Набиев 343 ба шахси
воқеӣ Меҳдии Наимипур, Ҷумҳурии Исломии Эрон, шаҳри Машҳад, шаҳраки саноатии
Тус, фози 2, булвари Андеша, Андешаи 15 вогузор карда шуданд.
Права на товарный знак переданы от Закрытого Акционерного Общества «Атрак
Шими Шарқ», Республика Таджикистан, г. Душанбе, район Сино, улица Рахмона Набиева
343 частному предпринимателю Мехдии Наимипур, Исламская Республика Иран, город
Машхад, промышленный городок Тус, фоз 2, бульвар Андеша, Андеша 15.
The rights to the trademark are assigned from Closed Joint Stock Company «Atrak
Shimi Shargh», Repyblik of Tajikistan, Dushanbe, Sino, R. Nabiev street 343 into natural
person MEHDII NAIMIPUR, Islamic Republic of Iran, Mashad, Tus,2 phase, Andesha St.,
Andeshai 15.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 2998
Ҳуқуқҳо ба тамғаи молӣ аз ширкати Вайет Холдингс Корпорейшн, Файв Ҷиралда
Фармс, Мадисон, Ню Ҷерси, 07940, ИМА ба ширкати Пи Эй Эйч ДаблЮЭйчСи 2 ЛЛК,
235 Ист Стрит 42, Ню-Йорк NY 10017-5755, Иёлоти Муттаҳидаи Америка барои
молҳои синфи 05 вогузор карда шуданд.
40
Навиди патентӣ
вестник
(93)
Патентный
Права на товарный знак переданы от фирмы Вайет Холдингс Корпорейшн, Файв
Джиралда Фармс, Мадисон, Нью Джерси, 07940, США фирме Пи Эй Эйч ДаблЮЭйчСи 2
ЛЛК, 235 Ист 42-я Стрит, Нью-Йорк NY 10017-5755, Соединённые Штаты Америки для
товаров 05 класса.
The rights to the trademark are assigned from Wyeth Holdings Corporation, Five
nd
Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940, USA into PAH WHC 2 LLC, 235 East 42
Street, New York NY 10017-5755, United State of America for goods of class 05.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 6650, 6443, 6399
Ҳуқуқҳо ба тамғаи молӣ аз ширкати Диаҷео Норт Америка, Инк., корпоратсияи
штати Коннектикут, 801 Мэйн Авеню, Норуолк, СТ 06851-1127, ИМА ба ширкати Диаҷео
Брэндс Б.В., ширкати хусусии масъулияташ маҳдуди Нидерланд, Моленверф 10-12,
1014 БГ Амстердам, Нидерланд барои молҳои синфи 33 вогузор карда шуданд.
Права на товарный знак переданы от фирмы Диаджео Норт Америка, Инк.,
корпоратсия штата Коннектикут, 801 Мэйн Авеню, Норуолк, СТ 06851-1127, США фирме
Диаджео Брэндс Б.В., частная фирма с ограниченной ответственностью
Нидерландии, Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нидерландия для товаров 33
класса.
The rights to the trademark are assigned from Diageo North America, Inc., a
Connecticut corporation, 801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851-1127, USA into Diageo
Brands B.V., a private company with limited liability, The Netherlands, Molenwerf 10-12,
1014 BG Amsterdam, The Netherlands for goods of class 33.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 4079
Ҳуқуқҳо ба тамғаи молӣ аз ширкати Лаборатуар Ст. Эве, СА, 109, шмэн дю Понтдю-Сентенэр, 1228 План-Ле-Уатер, Швейтсария ба ширкати Ст. Ивес Лабораториез,
Инк., 2525 Армитеҷ Авеню, Мелроуз Парк, Иллинойс 60160, ИМА барои молҳои синфи
03 вогузор карда шуданд.
Права на товарный знак переданы от фирмы Лаборатуар Ст. Эве, СА, 109, шмэн
дью Понт-дью-Сентенэр, 1228 План-Ле-Уатер, Швейцария фирме Ст. Ивес
Лабораториез, Инк., 2525 Армитедж Авеню, Мелроуз Парк, Иллинойс 60160, США для
товаров 03 класса.
The rights to the trademark are assigned from Laboratoires St. Ives, SA, 109, chemir
du Pont-du-Centenaire, 1228 Plan-Les-Ouates, Switzerland into St. Ives Laboratories, Inc.,
2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, USA for goods of class 03.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 5017
Ҳуқуқҳо ба тамғаи молӣ аз ширкати Юнилевер Н.В., Веена 455, НЛ-3013, АЛ
Роттердам, Нидерланд ба ширкати ЭДЕЛВЕЙС ГМБХ & КО, КГ, Оберстдорфер
Страссе 7, 87435 Кемптен барои молҳои синфи 29 вогузор карда шуданд.
41
Навиди патентӣ
вестник
(93)
Патентный
Права на товарный знак переданы от фирмы Юнилевер Н.В., Веена 455, НЛ-3013,
АЛ Роттердам, Нидерланды фирме ЭДЕЛЬВЕЙС ГМБХ & КО, КГ, Оберстдорфер
Страссе 7, 87435 Кемптен для товаров 29 класса.
The rights to the trademark are assigned from Unilever N.V., Weena 455, NL-3013,
AL Rotterdam, The Netherlands into EDELWEISS GMBH & CO.KG, Oberstdorfer Strasse
7, 87435 Kempten for goods of class 29.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 9156
Ҳуқуқҳо ба тамғаи молӣ аз Ҷамъияти саҳҳомии шакли кушодаи «Нэфис Косметикс»
- Комбинати кимиёвии Қазон ба номи М. Вахитов (заводи собунпазӣ ва шамърезӣ №1
собиқ Крестовниковҳо), 420021, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Тотористон, ш. Қазон,
кӯч. Тукай, х. 152 ба Соҳибкори инфиродӣ Богуславская Карина Ирековна,
Федератсияи Россия, 121099, ш. Москва, тангкӯчаи 1-ми Смоленский, х. 17, ҳ. 51 барои
молҳои синфи 03 вогузор карда шуданд.
Права на товарный знак переданы от Открытого акционерного общества «Нэфис
Косметикс» - Казанский химический комбинат имени М. Вахитова (мыловаренный и
свечной завод №1 бывших Крестовниковых), 420021, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Тукая, д.152 частному предпринимателю Богуславской Карине
Ирековне, Российская Федерация, 121099, г. Москва, 1-й Смоленский переулок, д.17,
кв.51 для товаров 03 класса.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 9119
Ҳуқуқҳо ба тамғаи молӣ аз ширкати Л’ОРЕАЛ (Ю.Кей) Лимитед, 255 Хаммерсмит
Роуд, Лондон W6 8AZ, Шоҳигарии Муттаҳида ба ширкати БУШЕРОН ПАРФЮМС САС,
26, Плейс Вендоме, 75001 Париж, Фаронса барои молҳои синфи 03 вогузор карда
шуданд.
Права на товарный знак переданы от фирмы Л’ОРЕАЛ (Ю.Кей) Лимитед, 255
Хаммерсмит Роуд, Лондон W6 8AZ, Соединённое Королевство фирме БУШЕРОН
ПАРФЮМС САС, 26, Плейс Вендоме, 75001 Париж, Франция для товаров 03 класса.
The rights to the trademark are assigned from L’OREAL (U.K.) Limited, 255
Hammersmith Road, London W6 8AZ, United Kingdom into BOUCHERON PARFUMS
SAS, 26, Place Vendôme, 75001 Paris, France for goods of class 03.
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 3721
Ҳуқуқҳо ба тамғаи молӣ аз ширкати ЖТ Интернасонал С.А., 14, Жман Риё 1211
Женева 17, Швейтсария ба ширкати Ҷапан Тобакко Инк., 2-2-1, Тораномон, Минато-ку,
Токио, Ҷопон барои молҳои синфи 34 вогузор карда шуданд.
Права на товарный знак переданы от фирмы ЖТ Интернасьональ С.А., 14, Жман
Риё 1211 Женева 17, Швейцария фирме Джапан Тобакко Инк., 2-2-1, Тораномон,
Минато-ку, Токио, Япония для товаров 34 класса.
42
Навиди патентӣ
вестник
(93)
Патентный
The rights to the trademark are assigned from JT International S.A., 14, Chemin Rieu
1211 Geneva 17, Switzerland into Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, Minato-ku,
Tokyo, Japan for goods of class 34.
ИСЛОҲОТ
ИСПРАВЛЕНИЯ
Шаҳодатномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 1025
Дар хабарномаи расмии №4 (40) 2005, қисмати «МАЪЛУМОТНОМА» сабти тамғаи
молии TJ 1025 (арзномаи №94001419) саҳван аз эътибор соқит кунонида шудааст.
Мӯҳлати эътибори сабти ин тамғаҳои молӣ то 25.11.2014 сол дароз карда шудааст.
В официальном бюллетене №4 (40) 2005, в разделе «ИЗВЕЩЕНИЯ» регистрация
товарного знака TJ1025 (заявка №94001419) ошибочно аннулированна. Срок действия
этого товарного знака продлен до 25.11.2014 года.
43
Навиди патентӣ
93
Патентный вестник
НИШОНДОДИ ПАЙ ДАР ПАЙИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
SYSTEMATIC INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION
СБМХ
МКТУ
Nice
Cl.
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
9
12
12
18
25
29
29
29
30
30
32
34
34
35
35
38
38
39
41
41
41
41
41
№ арз.
№ заяв.
№ TJ
№ TJ
12012126
13012574
12012051
12012052
12012085
12012092
12012093
12012094
12012095
12011969
12011942
12011945
12011944
13012694
12012123
12011996
12011996
13012813
13012802
13012809
12012114
13012809
12012114
13012690
13012717
13012841
13012833
12011944
12011943
13012833
12011942
13012750
12011945
12011944
12011943
11022
11029
11033
11034
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11020
11041
11042
11025
11045
11044
11044
11027
11028
11031
11021
11031
11021
11024
11026
11019
11032
11042
11043
11032
11020
11030
11041
11042
11043
СБМХ
МКТУ
Nice
Cl.
№ арз.
№ заяв.
№ TJ
№ TJ
СБМХ
МКТУ
Nice
Cl.
№ арз.
№ заяв.
№ TJ
№ TJ
43
Навиди патентӣ
93
Патентный вестник
НИШОНДОДИ РАҚАМИИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
NUMBERED INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION
№ TJ
№ TJ
№ арз.
№ заяв.
11019
11020
11020
11021
11021
11022
11024
11025
11026
11027
11028
11029
11030
11031
11031
11032
11032
11033
11034
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11041
11041
11042
11042
11042
11043
11043
11044
11044
11045
13012841
12011942
12011942
12012114
12012114
12012126
13012690
13012694
13012717
13012813
13012802
13012574
13012750
13012809
13012809
13012833
13012833
12012051
12012052
12012085
12012092
12012093
12012094
12012095
12011969
12011945
12011945
12011944
12011944
12011944
12011943
12011943
12011996
12011996
12012123
44
СБМХ
МКТУ
Nice
Cl.
35
9
41
30
32
3
34
12
34
29
29
5
41
29
30
35
39
5
5
5
5
5
5
5
5
9
41
9
38
41
38
41
18
25
12
№ TJ
№ TJ
№ арз.
№ заяв.
СБМХ
МКТУ
Nice
Cl.
№ TJ
№ TJ
№ арз.
№ заяв.
СБМХ
МКТУ
Nice
Cl.
Навиди патентӣ
93
Патентный вестник
ТАСВИРИ РАНГАИ ТАМҒАИ МОЛӢ - ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
COLOURED REPRESENTATION OF TRADEMARK
(111) 11019
(210) 13012841
(540)
(111) 11031
(210) 13012809
(540)
(111) 11027
(210) 13012813
(540)
(111) 11028
(210) 13012802
(540)
45
САРЛАВІА БАРОИ ХАБАРНОМАИ РАСМИИ "НАВИДИ ПАТЕНТЊ'
РУБРИКА ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ "ПАТЕНТНЫЙ ВЕСТНИК"
HEADING FOR OFFICIAL BULLETIN "NAVIDI PATENTI"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
Ихтироъіо
Тамљаіои молњ
Намунаіои саноатњ
Моделіои судманд
Номіои їои пайдоиши мол ва
додани іуѕуѕ. ба
истифодабарии он
Шартномаіои литсензионњ
Маълумотнома (таљйироте, ки
ба іуїїатіои іифозатњ
дохил карда мешаванд)
Нишондодіо
Нуѕтаи назар
Намояндагони патентњ
Маълумоти нав
Эълоніо
Реклама
Масъули нашр
Сармуіаррир
Муіаррири матніои тољикњ
Муњаррири матнњои русї
Ороиши компютерњ
Мусаііеі
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Изобретения
Товарные знаки
Промышленные образцы
Полезные модели
Наименование мест
происхождения товара
и предоставления
права пользования им
Лицензионные договоры
Извещения (изменения,
вносимые в охранные
документы)
Указатели
Точки зрения
Патентные поверенные
Новые поступления
Объявления
Реклама
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Inventions
Trademarks
Industrial designs
Utilities models
Appelation of origin of goods
and concession of right of it's
use
Licensing arrangements
Notices (amendments of
protective documents)
Indexes
Point of view
Patent attorneys
New accessions
Announcements
Advertisement
Холиѕов Т.Х.
Шоев Д.П.
Воњидова М.
Воњидова М.
Ризоева С.
Шоев А.
Ба нашр имзо шуд 07.03.2014. Формати 70x108/16 Коғази матбаавӣ. Чопи барҷаста. Ҷузъи шартии чопӣ 8,4
Ҷузъи нашрии ҳисобӣ 8,5. Супориши 005. Адади нашр 25. Нархаш озод
РАЁСАТИ ТАБЪУ НАШР ВА МАТБААИ ММПИ. 734042, Ш.ДУШАНБЕ, КӮЧАИ АЙНӢ.14А
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа