close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

в «окна» смотрят о - Одеська залізниця

код для вставкиСкачать
28 листопада
2014 року
1
№ 46
28
листопада
2014 року
№ 46
(9438)
Газета Одеської залізниці
В «ОКНА»
СМОТРЯТ
ОБЛАКА…
Укладочным краном
управляет машинист
Виктор Алексеевич
Пискун. Внизу брига!
да монтеров пути
ПМС!129 Цветково
Ж
елезная дорога – живой организм. И за
каждым километром верхнего строения
пути смотрят путейцы. Систематически,
согласно графику и состоянию дороги, прово!
дится ремонт того либо другого участка. На этот
раз одесским железнодорожникам ПМС!129
Цветково и ПЧ!8 с 14 по 26 ноября в «окно» пред!
стояло основательно подремонтировать учас!
ток на перегоне Корсунь!Городище.
Что такое «окно», многие железнодорожники знают,
и, конечно, непосредственными участниками ремонт
ных работ являются путейцы.
Вадим Николаевич Корпусенко – начальник производ
ственнотехнического отдела ПМС, рассказал, что спе
циалисты справились в срок и семь километров пути
приведены в надлежащий вид.
¯
(Подробнее о работах на перегоне
КорсуньГородище
расскажем в следующем номере
нашей газеты
в материале «В «окна» смотрят облака»)
Отличный производственник Вадим Николаевич Корпусенко
З метою створення сприятливих умов для
святкування Новорічних та Різдвяних свят і
раціонального використання робочого часу
для працівників залізниці, яким встановлено згідно з на!
казом від 04.08.2014 №403/Н режим неповного робочо!
го часу з неробочими днями по п’ятницях, перенести ро!
бочі дні з середи 31 грудня на п’ятницю 26 грудня 2014
року та з четверга 8 січня на п’ятницю 23 січня 2015 року.
РЕФОРМУВАННЯ
ВНИМАНИЕ!
Газета Одесской железной дороги
о железнодорожниках и для
железнодорожников
Наш индекс — 61122
Стоимость подписки
в гривнях:
на 1 месяц — 7,50
на 3 месяца — 22,50
на 6 месяцев — 45,00
на 12 месяцев — 90,00
Продолжается подписка
на 2015 год
Оставайтесь с нами!
З питань, пов’язаних з реформуванням залізничного транспорту України, звертатись до контактного центру Укрзалі
зниці за телефонами: 5!22!22 (залізничний), (044) 222!02!12 (міжміський)
З понеділка по четвер: з 8.00 до 17.00. У п’ятницю: з 8.00 до 15.45
№ 46
28 листопада
2014 року
Офіційний відділ
АКЦЕНТИ ДНЯ
2
Наказом начальника Одеської залізниці В.К. Фрунзи призначено:
Володимира Дмитровича КОЗЕЛЬКА – на посаду головного інженера паса
Наказом генерального директора Укрзалізниці з 24.11.2014 виконання обов’язків жирської служби ДП «Одеська залізниця»;
Сергія Григоровича БАБКА – на посаду начальника Знам’янського загону
заступника генерального директора Укрзалізниці покладено на СЛІПЧЕНКА
відомчої воєнізованої охорони ДП «Одеська залізниця».
Олексія Леонтійовича, директора (з фінансів та інвестицій) Укрзалізниці
ПРИЗНАЧЕННЯ
Охорона праці
Рівень знань – високий
у навчальному класі Дорожнього учбово
методичного центру охорони праці,
проводилися спеціалістами «Центру з
безпеки на транспорті» Міністерства
інфраструктури України.
Якість отриманих знань, зокрема,
знання законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, електробезпеки, по
жежної безпеки, надання першої допо
моги потерпілим, НПАОП 0.001.0107
«Правила будови і безпечної експлуа
тації вантажопідіймальних кранів»,
У навчальному класі.
З
Одеської магістралі
ВАРТОВІ ПРАВОПОРЯДКУ
24 по 27 листопада служба
охорони праці Одеської залізниці
згідно з вимогами статті 18 Закону
України «Про охорону праці» та у
відповідності до наказу Міністерства
інфраструктури України від 30.01.2013
№56 «Про організацію навчання і
перевірку знань з питань охорони праці
та пожежної безпеки» та наказу
Укрзалізниці від 29.03.2013 №093 Ц/од
«Про проведення навчання з питань
охорони праці» організувала на Одеській
магістралі відповідне навчання керівного
складу залізниці. Заняття, які проходили
Заступник начальника служби охорони праці Т.А. Громова складає іспит.
Транспортні міліціонери зупинили Міліціонери'транспортники
Бійці зведеного загону одеських
транспортних міліціонерів,
незаконну вирубку дерев
подбали про благополуччя підлітків
виконавши поставлені завдання,
П
П
повернулись із зони проведення АТО
17 листопада в Уп!
равлінні МВС України на
Одеській залізниці урочи!
сто зустріли 20 бійців зве!
деного загону, які протя!
гом жовтня!листопада
охороняли громадський
порядок на станціях До!
нецької магістралі та по!
вернулися у свої підрозді!
ли після ротації.
омандир зведеного загону
підполковник міліції Геннадій
Гречанюк доповів керівництву Уп
равління про успішне виконання
завдань під час службового відряд
ження.
Міліціонери–транспортники
супроводжували потяги та охо
роняли громадський порядок на
К
НПАОП 0.001.5987 «Правила будови і
безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском» тощо перевіряла
компетентна комісія під головуванням
заступника директора Департаменту
безпеки Міністерства інфраструктури
України – начальника відділу охорони
праці та соціального захисту В’ячесла
ва Миколайовича Дідківського. До скла
ду комісії також увійшли начальник
відділу нагляду на транспорті та у зв’яз
ку Управління нагляду в АПК та СКС, на
транспорті та у зв’язку Державної служ
би гірничого нагляду та промислової
безпеки України Володимир Володими
рович Литвинов, заступник начальника
Управління охорони праці та промисло
вої безпеки Укрзалізниці Валерій Олек
сандрович Калачов, головний технічний
інспектор праці Ради профспілки заліз
ничників та транспортних будівельників
України на Одеській залізниці Валентин
Едуардович Бочкарьов, начальник
відділу стандартизації та навчальноме
тодичного забезпечення «Центру з
безпеки на транспорті» Ірина Вікторів
на Діденко.
Як свідчать підсумки заходу, керівний
склад Одеської залізниці виявив висо
кий рівень знань з питань охорони праці.
Оксана КРИЖАНОВСЬКА.
Фото Алли УРСУЛЯК.
станціях Красний Лиман, Сло
в’янськ, Сіверськ, Святогірськ,
Сєвєродонецьк.
«За період відрядження надзви
чайних подій не допущено, право
охоронці уважно ставилися до
заяв та пропозицій місцевого на
селення, а за необхідності нада
вали допомогу», повідомив Ген
надій Гречанюк.
При відпрацюванні фільтрацій
ною групою потягів сполученням
Луганськ – Київ та Луганськ – Оде
са виявлено правопорушників, які
намагались покинути зону прове
дення АТО. Добрим помічником
міліціонерів з виявлення зброї та
боєприпасів був службовий пес
Дарина.
«Від імені керівництва Управлі
ння дякую Вам
за успішне вико
нання постав
лених завдань,
а особливо за
те, що поверну
лися у свої
підрозділи та
власні родини
живими та здо
ровими», – заз
начив началь
ник Управління
полковник
міліції Сергій
Карташов.
Володимир
ПАВЛІЧЕНКО.
рацівники лінійного пункту міліції на станції
Колосівка лінійного відділу на ст. Миколаїв
Управління МВС України на Одеській залізниці
викрили 57річну жительку Веселинівського
району Миколаївської області, яка організу
вала та здійснила незаконну порубку дерев,
які належать Знам’янській дистанції захисних
лісонасаджень.
До чергової частини лінійного відділу на
ст. Миколаїв надійшло повідомлення від на
чальника Мартинівської виробничої дільниці
Знам’янської дистанції захисних лісонасад
жень Одеської залізниці про те, що на перегоні
станцій Мартинівська – Веселинове невідоми
ми особами було здійснено незаконну порубку
дерев захисної лісосмуги залізниці.
По «гарячих слідах» працівники міліції вста
новили правопорушницю, а також виявили
місцезнаходження спиляних дерев.
Як з’ясувалося, зловмисниця вирішили обігріти
ся у зимовий період деревами, які ростуть у лісо
захисній смузі. При цьому вона не мала спеціаль
ного дозволу на здійснення порубки, що саме по
собі призвело до знищення певних видів живих де
рев, погіршення породного складу, а також якості
вітрозахисних та екологічних властивостей лісо
смуги. В подальшому це може призвести до зсуву
ґрунту на колію та спричинити негативні наслідки.
Загалом постраждало 17 дерев, з яких 8 по
роди «дуб» та 9 – «ясен». Сума збитку, завда
ного Знам’янській дистанції захисних лісона
саджень, становить 17 тис. 310 гривень.
«За даним фактом розпочато кримінальне
провадження за ст. 246 (незаконна порубка лісу)
Кримінального кодексу України. Зловмисникам
загрожує покарання у вигляді штрафу від п’ят
десяти до ста неоподатковуваних мінімумів до
ходів громадян або арешту на строк до шести
місяців, або обмеження волі на строк до трьох
років, або позбавлення волі на той самий строк,
з конфіскацією незаконно добутого», повідо
мив т.в.о. начальника лінійного відділу на ст. Ми
колаїв підполковник міліції Денис Андренюк.
Ольга ВЛАДОВА,помічник начальника ЛВ
на ст. Миколаїв із зв’язків з громадськістю
рацівники
лінійного
відділу на станції
Херсон Управ
ління МВС Ук
раїни на Одесь
кій залізниці в
рамках усеук
раїнської інфор
маційнопрофі
лактичної акції
«Відповідальність починається з мене» відвідали дев’ять
торгівельних закладів та дві загальноосвітні школи.
Акція була направлена на проведення органами ви
конавчої влади, місцевого самоврядування та гро
мадськими організаціями спільних заходів з виявлен
ня фактів порушення законодавства у частині заборо
ни реалізації дітям алкогольної та тютюнової продукції.
Працівники кримінальної міліції у справах дітей лінійно
го відділу провели профілактичну роботу з адміністраці
ями та персоналом торгових закладів, які знаходяться
на території оперативного обслуговування.
Під час проведення акції правоохоронці відвідали 4 кафе:
«Анжеліка», «Привокзальне», «Супутник», «Минутка»,
продовольчий магазин «Ромашка» та 4 торгівельні ларь
ки, розташовані на Привокзальній площі. Працівникам
цих закладів було роз’яснено інформацію про адмініст
ративну відповідальність за порушення чинного законо
давства, а також біля входу в ці торгівельні заклади було
наклеєно яскраві тематичні банери.
У підшефних навчальних закладах міста Херсона –
ЗОШ № 15 та ЗОШ № 31 – працівниками КМСД
серед підлітків було розповсюджено друковану про
дукцію: листівки та флаєри з інформацією про шко
ду нікотину, алкоголю, а також про безпечну поведі
нку на залізничному транспорті.
«Міліціонеритранспортники систематично проводять
профілактичну роботу у розважальних і торгівельних зак
ладах на території обслуговування. Недопущення шкідли
вих звичок серед дітей, проведення лекцій на правову
тематику, бесіди і тематичні уроки в школах – це ті захо
ди, які допомагають підліткам вести здоровий спосіб
життя, правильно оцінювати свої вчинки та не допускати
порушень чинного законодавства», – зазначив началь
ник ЛВ на ст. Херсон підполковник міліції Руслан Кущов.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
ТРАНСПОРТНА МІЛІЦІЯ ІНФОРМУЄ:
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
Управління МВС України на Одеській залізниці протягом минулого тижня по лінії карного розшу
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
ку зареєструвало в Журналі єдиного обліку 143 заяви і повідомлення, з них: крадіжки – 47; розбій
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
ний напад – 1; грабежі – 2; злочини проти безпеки руху – 3.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
Протягом минулого тижня до Журналу єдиного обліку було зареєстровано 5 кримінальних право
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
порушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, вилучено 10 мл розчину опію.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
Співробітниками кримінальної міліції у справах дітей виявлено та доставлено до ОВС 4 дітей, з
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
яких: 1 – за адміністративне правопорушення та 3 – за безцільне перебування на об’єктах заліз
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
ниці без догляду дорослих; усіх неповнолітніх повернули батькам. На батьків складено 1 адмініст
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
ративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні порушення, відносно непов
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
нолітніх складено 6 адмінпротоколів за ст. 1751 КУпАП.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
Організовано посадку/висадку та супроводження 5 груп загальною кількістю 196 дітей.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
За звітний період підрозділами патрульної служби виявлено 61 адміністративне правопорушення.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
Детальнішу інформацію Ви можете знайти на вебсайті Управління МВС України на Одеській
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
залізниці http://www.transmil.com.ua.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
Сектор зв’язків з громадськістю УМВС України на Одеській залізниці.
3
28 листопада
2014 року
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
На заседании президиума Дорпрофсожа был рассмот!
рен вопрос о подготовке Одесской железной дороги и
структурных подразделений к работе в осенне!зимний
период 2014!2015 гг. С информацией на эту тему высту!
пили главный инженер ! первый заместитель начальни!
ка Одесской железной дороги Мруць Ю.Б. и главный тех!
нический инспектор труда Бочкарев В.Э.
И
з доведенной до членов
президиума информации
следует, что проведена большая
работа по подготовке хозяйства
дороги к работе в осеннезим
ний период. Разработаны и ут
верждены приказом от 1 июля
2014 года №216/Н соответству
ющие мероприятия, ход выпол
нения которых систематически
рассматривался на заседаниях
оперативного штаба с заслуши
ванием начальников служб, ди
рекций железнодорожных пере
возок, руководителей структур
ных подразделений.
Выполнен целый ряд меро
приятий по ремонту котельных
установок и отопительных сис
тем, служебных, производ
ственных и санитарнобытовых
помещений, систем водоснаб
жения и канализации. В целом,
на мероприятия по подготовке
хозяйства дороги к работе в
осеннезимних условиях затра
чено более 400 млн грн.
Вместе с тем, выборочными
Як живеш, ветеране?
ПОДВІЙНЕ СВЯТО
28 жовтня
2014
р.
Олександра
Гаврилівна
Міщенко
відзначила
подвійне
свято: саме
в день 70!
р і ч ч я
звільнення
України від
німецько!
фашистсь!
ких загарб!
ників їй ви!
повнилося
85 років з
дня народ!
ження.
У роки війни
Олександра Гаврилівна 13річним дівчам була підпільником
партизанського загону в селі Хоромне, що на Брянщині. Після
звільнення від загарбників Олександра Гаврилівна разом із тіткою
переїздить до Знам’янки, де в серпні 1949 року починає працю
вати у вагонному депо станції Знам’янка. Працювала спочатку
слюсарем з ремонту вагонів, потім токарем, компресорником,
а з 1969 року і до виходу на пенсію – провідником пасажирських
вагонів. За трудові успіхи керівництвом депо Олександру Гаври
лівну неодноразово було нагороджено почесними грамотами
та грошовими преміями.
Незважаючи на поважний вік, Олександра Гаврилівна і сьогодні
наводить лад у своєму маєтку, у садибі охайно, прибрано.
Ветеранська організація вагонного депо ст. Знам’янка щиро
вітає О.Г. Міщенко з ювілеєм і бажає міцного здоров’я, довго
ліття, наснаги. Нехай доля буде прихильною до Вас. Миру і спо
кою Вам і Вашим рідним та близьким!
Голова ветеранської організації вагонного депо
В. ЛІННИК.
проверками, проведенными
технической инспекцией труда,
установлено, что согласно от
четам все работы по подготов
ке котельных и систем отопле
ния к отопительному сезону в
основном выполняются по гра
фику, но на некоторых объектах
эксплуатировать и поддержи
вать необходимый температур
ный режим невозможно.
В ряде структурных подразде
лений дирекций железнодорож
ных перевозок дороги не укомп
лектован штат составителей
поездов, дежурных по станции,
агентов коммерческих, станци
онных работников, монтеров
пути и других. Не на всех стан
циях освещенность рабочих
мест составителей поездов, ре
гулировщиков скорости вагонов,
осмотрщиков вагонов соответ
ствует установленным нормам.
Не решен вопрос обеспечения
техническим углем котельных
установок на твердом топливе.
Уголь для отопления целого ряда
производственных, бытовых по
мещений и околотков не завезен.
Не устранены течи кровель
некоторых служебных, произ
водственных и бытовых зданий.
Проверками установлено, что
обеспеченность работников
структурных подразделений
дороги спецодеждой значи
тельно ниже официальных дан
ных, предоставленных службой
материальнотехнического
обеспечения. Также структур
ные подразделения не обеспе
чены в необходимом количестве
радиостанциями и аккумуля
торными батареями.
Машинисты, обслуживающие
удлиненные плечи, не обеспече
ны надлежащими санитарнобы
товыми условиями. В большин
стве электровозов демонтирова
ны умывальники и сливные бач
ки, в унитазах слив воды не ра
ботает, трубы подвода воды де
монтированы. Программа по
восстановлению в локомотивах
санитарногигиенического обо
рудования не выполняется.
Турные вагоны эксплуатиру
ются в неудовлетворительном
состоянии. В большинстве ва
гонов отсутствуют надлежащие
санитарнобытовые условия
для проживания машинистов,
работников путевых машин и
монтеров пути. Вагоны не обо
рудованы туалетами, душевы
ми, помещениями для сушки
спецодежды, холодильниками
и др. На многих вагонах не ус
тановлены аккумуляторные
батареи, отсутствуют генера
торные установки.
Президиум Дорпрофсожа
обязал руководство дороги при
нять меры по полному обеспе
чению работников структурных
подразделений спецодеждой,
спецобувью, другими средства
ми индивидуальной защиты,
созданию нормального тепло
вого режима в служебных, про
изводственных и бытовых поме
щениях и в срок до 15 декабря
текущего года завершить ре
монт производственных, слу
жебных зданий и санитарно
бытовых помещений.
Обращено внимание терко
мов и профсоюзных комитетов
на имеющиеся недостатки в
работе хозяйственных руково
дителей по подготовке струк
турных подразделений к рабо
те в осеннезимний период
20142015 годов и предложено
установить строгий контроль за
обеспечением надлежащих ус
ловий труда и быта при работе
в зимних условиях.
Пресс!центр
Дорпрофсожа.
№ 46
К холодам
готовы
На заседании профсоюзно
го комитета эксплуатацион
ного вагонного депо Одесса
Застава1 был заслушан на
чальник производственно
технического отдела депо
Толмачев О.В. по вопросу ус
транения выявленных проф
комом замечаний по под
готовке депо к работе в зим
ний период. Было отмечено,
что выполнен большой объем
работы по подготовке подраз
деления к работе зимой: ре
монт кровли ремонтных цехов,
цехов эксплуатации, бытовых
помещений, ремонт и полная
замена оборудования в мужс
кой душевой; подготовлен ин
вентарь для ведения снего
борьбы, работники обеспече
ны спецодеждой, особое вни
мание уделено первозимни
кам. Не могла остаться не за
меченной подготовка альтер
нативных видов отопления на
случай отключения газовых
котельных – отопление на
твердом топливе, а там, где
возможно, – использование
электричества.
Вызывает тревогу только не
полная обеспеченность ра
ботников спецобувью и уком
плектование штатом. А в це
лом депо к работе в зимний
период практически готово.
Д. СЫЧЕВ,
председатель
профорганизации
эксплуатационного
вагонного депо
Одесса!Застава!1
Жизнь, отданная транспорту
15 декабря 2014 года исполняется 80 лет Бурлаченко Николаю Васильевичу – води!
телю спецавтомобиля Николаевской дистанции сигнализации и связи.
Свою судьбу с железной до
рогой он связал в далеком 1964
году и за 40 лет об этом ни разу
не пожалел. За эти годы много
пришлось испытать и увидеть.
Семидесятые годы прошлого
столетия пришлись на рекон
струкцию устройств автомати
ки. Строительство электричес
кой централизации и автобло
кировки на участках Колосов
ка – Николаев – Долинская тре
бовало больших усилий в пере
возке оборудования и специа
листов.
Николаю Васильевичу прихо
дилось, не считаясь со време
нем, выезжать на линию, раз
возить людей по перегонам и,
как правило, это происходило
в зимнее время.
Кто ездил, тот знает, чего стоит
проехать по перегону в зимнее
время. Не выдерживали маши
ны, техника, выдерживал Нико
лай Васильевич.
Приезжая через несколько су
ток на базу, он не спешил до
мой, а шел к машине и готовил
ее к следующему выезду. Во
дитель 1 класса, как говорят в
народе, водитель от Бога, он
изучил устройство автомобиля
до мельчайшей детали.
Николай Васильевич активно
участвовал в общественной ра
боте дистанции, более 20 лет
избирался профгруппоргом
цеха механизации, был членом
профкома дистанции. К нему
тянулась молодежь, в 70 лет
его ласково называли «наш
Коля».
В трудовой книжке Николая
Васильевича всего две записи
о приеме на работу, зато в гра
фе «О поощрениях» не хватило
места для записей, вложен
вкладыш.
В 1986 году за долголетний
труд и личный вклад в строи
тельство новых устройств на
дистанции правительство на
градило его орденом «Знак По
чета».
Уйдя 10 лет назад на заслу
женный отдых, Николай Васи
льевич не теряет связи с кол
лективом и с удовольствием
проводит наставническую ра
боту с молодыми водителями.
От всей души хочется поже
лать Николаю Васильевичу
крепкого здоровья, семейного
благополучия, праздничного
настроения.
Одесских железнодорожников приглашают на
проект «Україна має талант»
Уважаемые работники и ветераны Одесской железной дороги!
Херсон – 13 декабря (Дворец молодежи и студентов, ул. Перекопская, 158, с
У вас есть замечательная возможность продемонстрировать свои таланты пе 10:00 до 20:00);
ред всей страной.
Николаев – 20 декабря (ДК Жовтневого района, пр. Октябрьский, 328, с 10:00
Приходите на кастинги талантшоу телеканала СТБ «Україна має талант» и не до 20:00).
упустите возможность зажечь свою звезду!
Подробности на сайте http://talant.stb.ua.
Кастинги пройдут в таких городах:
Просим всех, кто хочет участвовать в телепроекте, сообщить о своем желании
Одесса 2930 ноября (Дворец культуры студентов Одесского национального в прессцентр Укрзализныци по телефону (044) 465 2438.
политехнического университета, пр. им. Т. Шевченко, 1а, с 10:00 до 20:00);
№ 46
28 листопада
2014 року
НА ТЕРЕНАХ ЗАЛІЗНИЧНИХ
САМАЯ ЮЖНАЯ ИЗ ДИРЕКЦИЙ
– эта отличительная осо!
бенность Херсонской ди!
рекции железнодорожных
перевозок (ДН!4) обуслов!
лена ее территориальным
расположением в регионе,
обслуживаемом Одесской
железной дорогой. Геогра!
фический критерий есте!
ственным образом влияет и
на основную специфику ра!
боты структурных подраз!
делений ДН!4. Тесно взаи!
модействуя с тремя морс!
кими и двумя речными пор!
тами городов Херсон и Ни!
колаев, а также с крупными
промышленными объеди!
нениями и предприятиями,
расположенными в при!
портовых районах, дирек!
ция осуществляет регуляр!
ные транспортировки экс!
портно!импортных грузов,
а также обеспечивает транс!
портные связи юга Украины
с другими регионами стра!
ны.
И
стория ДН4 уже перешагнула
свой полувековой юбилей – в июне
этого года исполнилось 56 лет со
дня ее создания. Она пережила две ре
организации: сначала Херсонское
отделение Одесской железной дороги
в конце 90х было преобразовано в го
сударственное предприятие по
перевозке грузов и пассажиров, а в 2000
году – в Херсонскую дирекцию
железнодорожных перевозок. На про
тяжении 14 лет подразделением
успешно руководит Николай Георгиевич
Скирдов.
На сегодняшний день развернутая
длина главных путей в пределах обслу
живания ДН4 составляет 1292,8 км. На
ее территории находится 21 структур
ное подразделение Одесской магист
рали: дистанции пути, сигнализации и
связи, электроснабжения и лесозащит
ных насаждений, вагонные и локомо
тивные депо, погрузочновыгрузочный
участок, строительномонтажное управ
ление, отдел службы материальнотех
нического снабжения, отряд ведом
ственной военизированной охраны, по
жарные поезда, вокзалы Николаев и
Херсон. В собственное хозяйство ди
рекции входят 59 железнодорожных
станций и восстановительный поезд.
Основные грузы, транспортируемые
дирекцией, – зерновые, металл, уголь,
фосфориты, кокс, сера, удобрения.
К сожалению, последние политичес
кие события в стране неблагоприятно
отражаются на результатах работы же
лезной дороги. В частности, в ДН4,
территория которой непосредственно
граничит с аннексированным Крымом,
уменьшился как пассажиропоток, так
и объем перевозимых грузов, посколь
ку в данное время является невозмож
ным взаимодействие со многими про
мышленными предприятиями полуос
трова – потенциальными отправителя
ми и получателями грузов. Кроме того,
станция Херсон сейчас стала пунктом
пропуска для всех проходящих пасса
жирских поездов, а на пункте контроля
станции Вадим пограничный таможен
ный досмотр проводится для грузовых
составов, а также местных пригород
ных дизельпоездов.
Главное – кадры
Конечно же, главный актив любого
предприятия или организации – работ
ники, благодаря личностным качествам
и профессионализму которых произ
водство живет, выполняя возложенные
на него задачи и прогнозируя перспек
тивы развития на будущее. Нет никако
го сомнения, что в трудовом коллекти
ве Херсонской дирекции железнодо
рожных перевозок работают высоко
классные специалисты, мастера свое
го дела, преданные избранной профес
сии и железной дороге.
Эти слова с полным правом можно впи
сать в трудовую биографию главного ин
женера ДН4 С.В. Топалова. На Одес
ской магистрали он работает более 25
лет. За это время шаг за шагом прошел
многие ступени служебного роста, на
практике приобретая знания железно
дорожной специфики. Первое место ра
боты Сергея Васильевича – помощник
составителя поездов ст. Арциз. Убедив
шись, что стальная магистраль – это его
окончательный трудовой выбор, посту
пил в Днепропетровский институт инже
неров железнодорожного транспорта.
Затем было время профессионального
становления, накопление опыта, обуче
ние в магистратуре. В Херсонской
4
ПУЛЬС
В городе, окутанном воздухом
таврийской степи, вдоль желез!
нодорожного вокзала станции
Херсон тянутся стальные нити
рельсов, заполненные грузовы!
ми составами и пассажирскими
поездами. Кажется, будто движе!
ние здесь ни на миг не замирает.
И трудно себе представить, что
когда!то это место было десяти!
летиями отрезано от железнодо!
рожной сети страны, а перспек!
тивный город Херсон был на гра!
ни превращения в провинциаль!
ный населенный пункт.
Схема Херсонской дирекции железнодорожных перевозок.
дирекции С.В. Топалов трудится 15й год,
из них главным инженером – почти 10
лет. В своей работе он старается нахо
дить такие решения поставленных за
дач, которые были бы самыми рацио
нальными, эффективными и макси
мально полезными.
– Не за горами декабрь месяц, конец
года, поэтому и заботы сейчас соответ
ствующие, – рассказывает о текущих
производственных задачах Сергей Ва
сильевич. – Нужно утвердить комплек
сный план работ на следующий год, про
контролировать, чтобы на все станции
был завезен уголь, чтобы все подраз
деления вошли в зиму укомплектован
ными теплой спецодеждой и обувью,
чтобы санитарнобытовые условия на
линиях соответствовали необходимым
нормам… Приоритетная же задача, ко
торой мы вместе с технической служ
бой и службой по управлению имуще
ственными и земельными ресурсами,
а также «Одесжелдорпроектом» зани
мались в этом году и продолжим в буду
щем, – электрификация направления
Долинская – Николаев – Колосовка.
Сейчас совместно с работниками ор
ганов местного самоуправления прора
батываются вопросы по землеотведе
нию под строительство линий воздуш
ных электропередач. Это будет первый
магистральный электрифицированный
участок на территории нашей дирекции.
Электрификация направления прине
сет много преимуществ, но основное из
них – уменьшение расходов на дизель
ное топливо, а, следовательно, удешев
ление железнодорожных перевозок.
Вместе с тем, главный инженер ДН4
коснулся и наболевшей проблемы – не
проводник вагона восстановительного
поезда. В дирекции будут рады принять
на работу молодые кадры и специалис
тов по внутритранспортному переводу.
Отрадно отметить, что добросовест
ный труд работников структуры не оста
ется незамеченным руководством
Херсонской дирекции железнодорожных
перевозок, Одесской магистрали, Укр
зализныци и – это вполне справедливо.
Так, недавно за старательное отноше
ние к выполнению служебных обязанно
стей, высокое мастерство в работе и по
случаю профессионального праздника –
Дня железнодорожника – главный инже
нер ДН4 С.В. Топалов был удостоен зна
ка «Почетный железнодорожник», Почет
ной грамотой Укрзализныци награжде
на электромеханик ЭЧ4 Т.В. Бунчук,
благодарность Укрзализныци объявле
на старшему приемосдатчику ст. Херсон
Порт Н.П. Ивановой, часы от Генераль
ного директора Укрзализныци вручены
машинисту насосных установок пожар
ного поезда ст. Херсон Ф.М. Самойлову,
нагрудным знаком «Відмінник господар
ства перевезень» награжден начальник
станции Херсон Джавадов Агабаба Ок
тай оглы, «Відмінник вагонного госпо
дарства» – слесарь по ремонту подвиж
ного состава ВЧД11 В.Н. Семеняк,
«Відмінник пасажирського господарства»
– инженер по охране труда вокзала
Херсон Т.Н. Кузнецова, «Відмінник
воєнізованої охорони Укрзалізниці» –
старший стрелок стрелковой команды
НОР4 В.А. Арканов, Почетная грамота
начальника Одесской железной доро
ги вручена электромонтеру по ремон
ту и обслуживанию электрооборудова
ния ЭЧ4 Н.А. Обухову.
Работники ДН!4, награжденные в День железнодорожника: (слева направо)
Н.А. Обухов, В.Н. Семеняк, Н.П. Иванова, С.В. Топалов, Т.В. Бунчук, А.О. Джава!
дов, Т.Н. Кузнецова.
хватка квалифицированных специалис
тов. Вакансии возникли, когда на заслу
женный отдых ушли пенсионеры, и те
перь на высвобожденные места подраз
делению необходимы дежурные по стан
ции, сигналисты, составители поездов,
Всех железнодорожников поздравляем
с заслуженными наградами, а предприя
тию желаем успешного движения вперед!
Надежда БЕССАРАБ.
Фото Аллы УРСУЛЯК.
Одесса – Херсон – Одесса.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
18 июня 1778 года Екатериной II был
подписан указ, а 19 октября 1778 года
были заложены крепость, верфь и го
род, получивший название Херсон. Воз
можно, подписывая указ, даже импе
ратрица не знала, что Херсону суждено
было стать колыбелью и первой базой
Черноморского флота, крупным желез
нодорожным узлом, экономическим и
политическим центром юга страны.
Первую железную дорогу на террито
рии нынешней Херсонской области по
строили ровно 140 лет назад, в 1874 году.
Она соединяла Москву с Севастополем
и проходила в 200 километрах от Херсо
на. Еще в первой половине XIX века го
род сдал свои торговоэкономические
позиции Одессе и Николаеву, выгодно
расположенным для использования
морских путей. А проведение в Одессу
(1865 год) и Николаев (1873 год) желез
нодорожных путей ещё больше подорва
ло экономику Херсона и отдалило его от
внутреннего рынка империи. Снизился
грузооборот морского порта, приходи
ли в упадок судостроение, лесопильные
предприятия. Вывести город из застоя
могла лишь новая железная дорога, ко
торая соединила бы морпорт с важны
ми промышленными районами страны.
Прибытие первого
поезда на станцию
Херсон.
Более 30 лет длилась переписка о про
длении железной дороги от Николаева до
Херсона. Судьбу решил такой эпизод: 9
ноября 1901 года на пароходе «Херсон» в
Херсонский порт прибыл министр путей
сообщения Российской империи князь
Михаил Хилков. Херсонцы устроили ему
поистине царский приём, а князь, не ус
тояв перед таким гостеприимством, по
обещал оказать посильную помощь в раз
витии проектов. В 1904 году работы по уг
лублению морских подходов были закон
чены и настала очередь строительства
сравнительно короткой (62 км), но эконо
мически важной железнодорожной линии.
Регулярное движение по новому марш
руту открыли 16 октября 1907 года. Об
служивали этот участок дороги 4 поезда
(2 пассажирских и 2 почтовых). Линия
сразу же стала достаточно грузонапря
женной, так как металл и руда из Криво
рожья пошли в новый порт. Помимо это
го, в порт пошли поезда с зерном и мясо
продуктами. В 1915 году была введена в
эксплуатацию железнодорожная ветка к
Херсонскому порту и построена станция
ХерсонПорт, обслуживающая портовые
причалы. К станции были подведены
подъездные пути предприятий города.
Со временем станция Херсон была обо
рудована семафорами с централизован
ным управлением, появился грузовой
двор с рампой и складскими помещени
ями, в ходе реконструкции был введен в
эксплуатацию горочный комплекс, пост
роены повышенные пути, удлинены стан
ционные пути и платформы. Эта стан
ция изначально строилась как грузовая с
длинными 920метровыми станционны
ми путями. В 80е годы прошлого века
она стала внеклассной, грузовой.
С расширением сети железных дорог
Херсон, пройдя долгий и непростой
путь, из тупиковой стал важной станци
ей в системе железных дорог страны.
Именно в Херсоне было создано отде
ление Одесской магистрали, со време
нем переименованное в Херсонскую
дирекцию железнодорожных перевозок.
Единственный в Украине город, имею
щий морской и речной порт, отвоевал
свое место под солнцем.
5
28 листопада
2014 року
НА ТЕРЕНАХ ЗАЛІЗНИЧНИХ
№ 46
СТАНЦИИ ХЕРСОН
Есть определенные трудности у стан
ции в связи со сложившейся ситуацией в
стране. Изза аннексии Крыма на 4050%
уменьшились объемы строительных гру
зов, отправляемых на полуостров. Это
было одним из основных наших направ
лений. Ежесуточно грузили 1015 вагонов.
Сейчас суточная погрузка составляет
пять вагонов, – говорит А. Джавадов.
С задачами по увеличению пропускной
способности станций, снижению про
стоя транзитного вагона с переработ
кой и многими другими, которые ставит
руководство, коллективы станций
Херсон и ХерсонПорт справляются. Об
служивает станции штат численностью
156 человек, из которых 45 – трудятся
на станции ХерсонПорт. Количество со
трудников распределено в зависимос
ти от нагрузки и в соответствии с объе
мами работы. Это на контроле лично у
А.О. Джавадова. Он следит, на каких уча
стках есть переработка, а где не хвата
прошли необходимое обучение, овладе
ли теоретическими знаниями и практи
ческими навыками под крылом закреплен
ных наставников из числа наших опытных
специалистов и квалифицированных ра
бочих.
К этому вопросу у меня подход очень
Сортировочная горка станции Херсон.
Начальник станции Херсон
А.О. Джавадов.
НАШИ ДНИ
Сегодня объединенными в ходе рефор
мирования железнодорожной отрасли
станциями Херсон и ХерсонПорт руко
водит Джавадов Агабаба Октай оглы.
А. Джавадов рассказал нам при встре
че, чем «живут» эти станции в наши дни.
– Основные направления вагонопото
ка по станции Херсон – это Николаев,
Апостолово и Вадим. Также доставляем
грузы местных предприятий на станцию
ХерсонПорт. Станция же ХерсонПорт
обслуживает два порта – Херсонский
морской торговый и Херсонский речной,
Бригадир пункта коммерческого
осмотра вагонов Татьяна Борисовна
Любченко.
серьезный. Мы регулярно проводим тех
нические занятия, стараемся разъяснить,
всегда готовы оказать помощь, чтобы при
возникновении аварийных ситуаций ребя
та могли быстро сориентироваться и най
ти выход. От того, как мы научим, будет
зависеть и качество их дальнейшей рабо
ты. Да и в целом, у нас очень хороший и
слаженный коллектив, – поделился на
чальник станции.
Самому А. Джавадову опыта не зани
мать. Он грамотный руководитель, доб
росовестно прошедший все ступени в
железнодорожном деле. Однажды ступив
на гостеприимную украинскую землю, по
любил ее всей душой.
Агабаба Октай оглы ро
дился в 1968 году в самом
сердце Азербайджана,
селе Бигир Геокчайского
Дежурный по станции Херсон Виталий
района. После службы в
Александрович Дудык, оператор при
армии в 1988 году приехал
дежурном по станции Ирина Николаевна
погостить к дедушке в Ук
Каменькова.
раину. Приехал в гости и…
остался. Спустя три меся
в которых производится выгрузка экс
ца А. Джавадов уже начал
портных грузов и их дальнейший вывоз
свой трудовой путь на ма
водным транспортном. Основным ро
гистрали слесарем вагон
дом грузов, которые отправляются со
ного депо Херсон Одес
станций Херсон и ХерсонПорт, явля
Здание поста ЭЦ после капитального ремонта, ской железной дороги, в
ются строительные. Здесь проходит
выполненного сотрудниками СМЭУ!4.
котором работал его де
выгрузка зерновых грузов и химических
душка до выхода на пен
удобрений.
сию. Так А.О. Джавадов получил путевку
чены спецодеждой.
Что касается производственных показа
– На данный момент на станции прово в жизнь.
телей, то за 10 месяцев текущего года было дится работа с первозимниками. Всего их
Поселили молодого специалиста в же
отправлено 102 982 вагона, транзитных с пять человек. Они пришли на должности лезнодорожном общежитии. Спустя пол
переработкой – 65 091 вагон, местных – 21 вышедших на заслуженный отдых пенси года он перешел в оборотное локомо
953. Погрузка по двум станциям составила онеров. Это и дежурные по станции, и сиг тивное депо Херсон и поехал учиться в
161 тыс. тонн, выгрузка – 19 400 вагонов. налисты, и составители поездов. Все Дортехшколу в Одессу. В 1991 году по
Фото из книги Ю.С. Лынюка
“От Дуная за Днепр”.
ет рук, где надо
дать подмену, а где
– переучивать на
смежную специ
альность.
По словам на
чальника станции, к
зиме здесь подо
шли во всеоружии:
сделан капиталь
ный ремонт на по
сту ЭЦ, проверены
отопительные сис
темы, все работни
ки на 100% обеспе
Станция Херсон!Порт.
лучил права машиниста. Четыре года
работал помощником машиниста: пер
вое время грузовых, затем пассажирс
ких поездов. В 1993 году заочно посту
пил в Днепропетровский нацио
нальный университет железнодорож
ного транспорта им. ак. В. Лазаряна.
Сначала на факультет «Тепловозное хо
зяйство», но в силу обстоятельств ему
пришлось перейти на факультет «Орга
низация движения и управления на же
лезнодорожном транспорте».
Спустя два года он – дежурный по
станции Чернобаевка Херсонской ди
рекции железнодорожных перевозок,
еще через пять лет – поездной диспет
чер на Долинском участке, потом на
Вадимском узле. Работал А. Джавадов
и ревизором движения Вадимского уча
стка с 2001 года. И вот уже 7 лет воз
главляет станцию.
За 25 лет трудовой жизни на Одесской
магистрали не раз был отмечен его
вклад в развитие дороги, а недавно, к
профессиональному празднику – Дню
железнодорожника, Джавадов Агабаба
Октай оглы был награжден нагрудным
знаком «Відмінник господарства пере
везень».
Как считает сам А. Джавадов, залог
успешной работы во многом зависит от
руководителя: «Важно в коллективе
найти свое место, больше общаться с
коллегами и заслужить их уважение.
Надо стремиться к успеху, заниматься
работой с удовольствием, не лениться,
и тогда все получится».
…Суета на станции – привычное дело:
поток составов, погрузка вагонов, от
правление поездов. Работа движенцев
требует немало сил, профессиональ
ных знаний и четкого выполнения инст
рукций, но в Херсоне, как мы убедились,
с этим все в порядке.
Юлия СЕМЕНОВА.
Фото Аллы УРСУЛЯК.
Одесса – Херсон – Одеса.
Дератизация: комп
лекс мероприятий по
борьбе с бытовыми
грызунами: крысы, мыши.
Дезинсекция: мероприятия, направленные на
борьбу с насекомыми: тараканы, муравьи и
прочие вредители.
Дезинфекция: это комплекс ме
роприятий, направленных на унич
тожение возбудителей инфекци!
онных заболеваний.
Также компания выполняет рабо
ты по: делаврации, дезодорации,
фумигации, уничтожению коро!
еда в срубе методом фумигации.
Акты, выдаваемые нашей ком!
панией, принимаются СЭС и Государственной ветслужбой.
ООО «Химвет»
+38 (050) 3201899, Дмитрий, +380 (562) 357562
ул.Гопнера, 3, Днепропетровск, 49000, Украина
№ 46
СПОРТ
28 листопада
2014 року
СПОРТ
6
ІНФОРМАЦІЯ
СПОРТ
СПОРТ
СПОРТ
СПОРТ
СПОРТ
СПОРТ
СПОРТ
СПОРТИВНІ НОВИНИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО БУДИНКУ ФІЗКУЛЬТУРИ «ЛОКОМОТИВ»
СПАРТАКІАДНИЙ ФІНІШ ШЕВЧЕНКІВСЬКИХ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ. ШАШКИ
20 листопада змаганнями з
шашок завершилися Спартакі
адні баталії шевченківських за
лізничників 2014 року. Як відо
мо, спорт – це явище не сенти
ментальне і перемагає завжди
сильніший. Завершальний вид
змагань мав усе і всіх розстави
ти по місцях. Турнірні бали важ
ливі на фінішній Спартакіадній
прямій – цей беззаперечний
факт підтвердився після закін
чення змагань. А відбувалося
все за таким сценарієм…
24 представники 20 структур
них підрозділів дирекції після
короткого вступного слова кер
івника регіонального спортив
ного осередку та інформаційно
го звернення головного судді
змагань, розсівшись за шахови
ми столиками, поринули з голо
вою у гру. Чисельність учасників
та приналежність декого з них
до віддалених місць проживан
ня стали визначальними під час
вибору системи змагань та три
валості поєдинків. За долею же
ребкування вже у перших турах
між собою з’ясовували стосун
ки досвідчені В. Боровко, В. Ге
рех – з Шевченківської дистанції
колії (ПЧ9), І. Науменко (ПАТ
НВВ СЕМЗ), О. Ібрагімов,
Л. Черниш – з дистанції енерго
постачання (ЕЧ2), А. Федун – з
дистанції захисних лісонасад
жень. У підсумку таблиця зма
гань набула такого вигляду: се
ред колективів першої групи
поза конкуренцією були колій
ники з 9ї дистанції, ІІ місце ви
бороли спортсмени локомотив
ного депо станції ім. Тараса
Шевченка (ТЧ5), ІІІ місце – за
їхніми христинівськими колега
ми (ТЧ6); у другій групі І місце –
за шашистами дирекції, ІІ місце
– в енергетиків (ЕЧ2), ІІІ місце
посіли спортсменивагонники
(ВЧДР5); у третій групі І місце –
за дистанцією захисних лісона
саджень (ПЧЛ2), ІІ місце – за ко
лійниками з Христинівки (ПЧ6),
ІІІ місце – за черкаськими завод
чанами (КРМЗ). Слід зазначити,
що поряд зі збірними регіону, які
захищали спортивну честь своїх
колективів,
результативно
відіграли турнір А. Улащенко з
вагонного депо (ВЧДР5), В. Ли
зун з дистанції колії ст. Христин
івка, П. Сташенко з дирекції.
Низка заходів місячника фізич
ної культури і спорту, присвяче
ного Дню залізничника, завер
шиться турніром шахістів, який
відбудеться 29 листопада. У
грудні на шевченківців чекають
змагання з баскетболу, шахів,
шашок та відкриття зимового
чемпіонату з футзалу на кубок
Почесного
залізничника
А.Г. Гірка.
Олександр ГОВДЕНКО, директор ШБФ «Локомотив», член Асоціації спортивних журналістів України.
«Железной ракетке» – 5 лет!
В эксплуатационном вагонном депо ОдессаЗастава1 прошел 5й ежегодный
турнир по настольному теннису “Железная ракетка.” Несмотря на напряженный
рабочий график, ребята с удовольствием приняли участие в увлекательном и
захватывающем соревновании, проявив все свое мастерство и волю к победе.
В итоге победил, как и в прошлом году, мастер вагоноколесных мастерских
Александр Хомяченко, подразделение которого уже выделено из состава вагон
ного депо, но по территориальному и дружескому расположению все еще объе
диняет коллектив молодежи. Вторым оказался слесарь АКП Анатолий Гудымен
ко, третьим неожиданно стал осмотрщик вагонов ПТО ОдессаЗастава1 Сер
гей Шаглий. Все призеры награждены медалями, грамотами и премиями.
И. КРИЧКИН,
мастер вагонного депо Одесса!Застава!1,
председатель молодежного совета.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
лось... сильным встречным вет того, некоторые краеведы ут Finch выпустила первую элект лями, мостами, депо, улицами
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
Это интересно
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
и железнодорожной разветв
ром.
верждают, что паровоз симво рическую железную дорогу.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
ленной сетью.
Меркурий
на
паровозе
лизирует
железнодорожную
В
конце
1950х
годов
интерес
к
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
Бар с железной дорогой
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
Два братаблизнеца из Гам
Гостиница «Пассаж», постро связь Одессы с другими горо миниатюрным поездам стал па
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
В Токио, в районе Гинза, есть
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
енная в 18981899 годах архи дами, которая активно развива дать, поэтому производители бурга – Фредерик и Геррит
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
бар,
который
привлекает
люби
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
телей железных дорог всех воз тектором Л. Влодеком, богато лась во времена строительства стали уделять большое внимание Брауны – создали самую длин
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
деталям вагонов, локомотивов, а ную в мире игрушечную желез
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
растов. Заказав здесь какой украшена скульптурами бо здания.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
жеств из античной мифологии,
Железная дорога
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
также сопутствующим зданиям, ную дорогу. Ее рельсовое по
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
то
напиток,
можно
наблюдать
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
лотно протянулось на 10 км,
причем бога торговли Меркурия
в миниатюре
дорожной атрибутике и т. д.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
за
движением
миниатюрных
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
здесь курсируют 700 составов,
можно
неоднократно
увидеть
и
Модель
появилась
во
второй
Многие
коллекционеры
созда
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
электропоездов вокруг барной
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
маршрут игрушечной железной
на
внутренних,
и
на
внешних
половине
XIX
века.
В
1897
году
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
ют
настоящие
настольные
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
стойки.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
стенах, и на крыше.
американская фирма Carlisle & ландшафты с холмами, тунне дороги проходит по искусно
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
Помешал
ветер
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
смоделированным пейзажным
Особенно интересна скульп
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
В начале 1870х годов пасса
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
макетам Америки, Скандина
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
тура
на
крыше,
на
которой
Мер
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
жиры подали жалобу на управ
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
вии и швейцарских Альп, пла
курий
расположился
на
парово
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
ление КиевоБрестской желез
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
нируется еще добавить ланд
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
ной дороги. Дело в том, что по зе. Куда же бог торговли едет?
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
шафты Франции, Италии и
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
По одной из версий, он хочет
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
езд,
в
котором
они
ехали
из
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
Британии.
везти
Одессу
к
дальнейшему
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
Киева, шёл медленно и прибыл
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
Эта игрушечная дорога снаб
процветанию.
Благодаря
разви
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
в Жмеринку с опозданием на 3
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
жена 900 семафорами, окруже
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
тию железнодорожного транс
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
часа.
Изза
этого
многие
не
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
на 2800 зданиями и насчиты
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
успели на поезда на Одессу и порта сеть дорог охватила весь
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
вает 160 тысяч фигурок людей,
хлебородный
юг,
подвоз
зерна
к
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
Волочиск и им пришлось ждать
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
а ее обслуживанием занимает
одесскому
порту
и,
соответ
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
8 часов, чтобы сесть на следу
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
ся более 150 сотрудников.
ственно, торговый оборот горо
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
ющие.
А
лицам
еврейской
на
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
По материалам сайтов
да многократно возросли. В
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
циональности,
чья
религия
не
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
газет
«ТВ Всесвіт», «Ок!
благодарность
одесситы
увеко
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
позволяла отправляться в путь
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
тябрьская
магистраль»,
вечили
паровоз
как
символ
бо
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
в субботу, ждать пришлось все
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
http://gizmod.ru и других
гатства. Есть также версия, что
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
36
часов.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
интернет!изданий
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
Инспектор признал жалобу один из тех, кто финансировал
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
подготовила
Оксана
строительство
«Пассажа»,
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
справедливой, но претензии не
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
КРИЖАНОВСКАЯ.
имел
отношение
к
железной
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
принял, объяснив, что медлен
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
Фото с сайта http://
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
ное движение поезда объясня дороге и решил так прорекла
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
gizmod.ru.
мировать свой бизнес. Кроме
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
Как тормозить в условиях гололеда и вывести Когда переходить на зимнюю резину?
авто из заноса
Тормоз
Всегда следует помнить, что тормоза и го
лолед – вещи несовместимые. Вдавить пе
даль тормоза в пол, может, и хочется, но де
лать это не рекомендуется. Если автомобиль
оборудован ABS, то данная проблема прак
тически решена и машина не пойдет «юзом»,
электроника не позволит заблокировать ко
леса (хотя для перестраховки лучше тормо
зить с интервалами). Но если вы рулите на
автомобиле без ABS, следует сымитировать
ее работу, многократно и прерывисто нажи
мая на педаль тормоза.
Другой способ торможения – двигателем.
Переходя на более низкую передачу, можно
получить стабильное замедление вплоть до
полной остановки. Мотору придется пошу
меть, но последствия ДТП могут оказаться
куда страшнее.
Привод
Также стоит помнить о том, какие колеса
являются ведущими у вашего автомобиля
(многие могут это узнать только после того,
как попадут впросак). В случае заноса на пе
реднеприводной машине следует плавно
добавить газ и повернуть руль в сторону за
носа. На переднем приводе легче заезжать
на горку задним ходом, чтобы загрузить ве
дущие колеса. В случае с задним приводом
следует, наоборот, убрать ногу с педали газа,
чтобы его погасить, руль следует поворачи
вать в сторону заноса. Как только занос прек
ратится, поворачивайте руль в противопо
ложную сторону и будьте готовы проделать
эту процедуру несколько раз, если скорость
движения оказалась высокой.
Полноприводный автомобиль в случае
пропорционального распределения крутя
щего момента по осям ведет себя сродни
заднеприводному (следует слегка сбросить
газ), но если вы сидите за рулем кроссове
ра с электромуфтой, могут быть нюансы. Со
ветуем выяснить, какие колеса у вашего авто
ведущие, а какие муфта подключает при про
буксовке. Также будьте готовы к тому, что
компьютер может перекидывать крутящий
момент довольнотаки неожиданно.
Механика/автомат
При езде по гололеду с механической ко
робкой передач можно наладить более
близкие отношения с двигателем. В случае
с автоматической КП используйте понижен
ный ряд передач, если такой предусмотрен
конструкцией (обозначается в большинстве
случаев как 1,2 или Low).
Начинающим автомобилистам стоит непре
менно найти время, удаленную от насыщен
ных автомагистралей площадку, покрытую
льдом, опытного водителя или инструктора и
вдоволь погонять, чтобы почувствовать на
чало заноса, поведение автомобиля, посмот
реть со стороны на скорость своих реакций.
И напоследок, самые главные правила езды
по скользкому дорожному покрытию таковы:
не спешите, не делайте резких движений, дер
жите максимальную дистанцию и интервал
по отношению к другим участникам дорожно
го потока и уступайте дорогу всем дуракам.
В то время, когда температура воздуха за окном опускается до +5 градусов, следует
поменять летние автомобильные шины на зимние. Это очень важно, так как в холодный
период твердая резина летних автопокрышек способна становиться еще жестче. При этом
она будет еще и скользить. Резина зимних автомобильных покрышек по сравнению с
летними шинами гораздо мягче. Благодаря этому, даже на морозе она сохраняет некую
упругость, а вместе с тем и надежное соединение с дорогой. Более того, протекторы
зимних покрышек имеют большое количество небольших «надрезов» и поэтому колеса
уверенно «ведут» себя как на ледяной поверхности, так и в снегу. Однако в летний период
через свою мягкость зимние шины при движении автомобиля не только уступают летним
покрышкам, но и быстро изнашиваются.
Кроме того, существует еще и всесезонная резина. Это, так сказать, «европейский
вариант». Всесезонная резина эксплуатируется при температуре от 5 до +20 граду
сов. Иными словами, она рассчитана на мягкие зимы и не оченьто жаркое лето. Выби
рать такую резину из соображений экономии денежных средств не следует, потому что при
постоянном использовании она будет гораздо быстрее изнашиваться. Следовательно,
менять всесезонную резину Вам придется очень часто и большой выгоды Вы извлечь не
сможете, а некоторые угрозы при движении автомобиля в зимний период останутся.
Нужны ли шипы?
Когда наступают холода, автолюбители начинают задаваться вопросом приобретения
шипованной резины. Если в зимнюю пору Вам приходится передвигаться по проселочной
дороге, то покупайте обязательно! Шипованную резину невозможно сопоставить даже с
наилучшими, но обычными зимними автопокрышками. В этом можно убедиться, когда
Ваша машина будет двигаться по ледяной корке. Трогаясь на обледенелой горке, замед
ляя ход или входя в крутой поворот, Вы неоднократно сможете похвалить себя за то, что
предусмотрительно отнеслись к замене автомобильных покрышек.
Если же Ваш путь – это исключительно городской маршрут, то рекомендуем выбирать
обычную резину. Ведь применение шипованной резины приветствуется лишь в отдельных
случаях. Как правило, на чистом асфальтовом покрытии шипованная резина будет лишена
всех своих преимуществ. Следует заметить, что при движении автомобиля она еще и
сильно шумит. Кроме того, на сухой бесснежной трассе шипы непременно будут отскаки
вать. А как известно, от «лысой» шипованной резины гораздо больше вреда, нежели пользы.
Давление в шинах
Запомните, что давление в шинах в зимнюю пору должно быть несколько ниже, чем в
летний период. Хотя бы на 0,1 – 0,2 атмосферы. Все дело в том, что пониженное давление
в автомобильных шинах способно совершенствовать соединение колес с дорогой.
Никогда не следует забывать о зимней запаске. В случае, если приобретать новое пятое
колесо для Вас чересчур дорого, то можно приобрести бывшее в употреблении. Обойдет
ся оно значительно дешевле.
Между тем, если у Вас новенькие колеса, то рекомендуем использовать запаску с осталь
ными поочередно. Иначе говоря, то колесо, которое пролежит эту зиму в багажнике авто
мобиля, в следующем сезоне должно обязательно стать «рабочим». И наоборот. В таком
случае степень изношенности всех без исключения колес будет, в среднем, одинакова.
7
28 листопада
2014 року
ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
№ 46
Понедельник 1.12
Вторник 2.12
Среда 3.12
Четверг 4.12
Пятница 5.12
Суббота 6.12
УТ!1
УТ!1
УТ!1
УТ!1
УТ!1
УТ!1
УТ!1
06.30, 07.00, 08.00 Новости
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.25, 07.45, 08.25
Гость студии
07.35 Страна online
08.40 Паспортный сервис
08.45 Телемагазин
09.00, 13.00, 18.30, 21.00
Новости
09.30, 21.30 Спорт
09.45, 19.00 О главном
10.20 “Перша шпальта”
10.50 Т/с “Пять минут до
метро”
12.25 Д/ф “Майдан.
Народження”
13.20 Первая студия
13.45, 18.05 “Час “Ч”
14.10 Сказки Лирника Сашки
14.20 Моя страна
14.45 Как ваше здоровье?
15.40 Мужской клуб
16.05 Euronews
16.15 Т/с “Сержант Рокка”
18.15 Новости. Мир
18.55 Из первых уст
19.40 Шустер LIVE
21.50 Следствие. Инфо
22.15 Биатлон. Кубок мира.
Лучшее
22.40 Мегалот
22.50 “Суперлото”, “Тройка”,
“Кено”
23.00, 00.00, 01.00 Итоги
23.25 На слуху
00.25 От первого лица
06.30, 07.00, 08.00 Новости
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.30, 07.45, 08.25
Гость студии
07.25 Эра строительства
07.40 Страна online
08.40 Паспортный сервис
08.45 Телемагазин
09.00, 13.00, 18.30, 21.00
Новости
09.30, 21.30 Спорт
09.45, 19.00 О главном
10.20 Следствие. Инфо
10.50 Д/ф “Феликс Валлотон,
жизнь на расстоянии”
12.05 Т/с “Пять минут до
метро”
13.20, 18.05 “Час “Ч”
13.45 Школа Мэри Поппинс
14.00 Сказки Лирника Сашки
14.10 Моя страна
14.35 Как это?
14.55 Свет
15.25 “Надвечiр’я”
16.15 Euronews
16.30 Мужской клуб. Бокс
17.30 Д/ф “Палитра. Ренуар”
18.15 Новости. Мир
18.55 Из первых уст
19.40 Шустер LIVE
21.50 Схемы
22.15 Биатлон. Кубок мира.
Лучшее
22.55 “Тройка”, “Кено”,
“Максима”
23.00, 00.00, 01.00 Итоги
23.25 На слуху
00.25 От первого лица
06.30, 07.00, 08.00 Новости
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.25, 08.25 Гость
студии
07.40 Страна online
08.40 Паспортный сервис
08.45 Телемагазин
09.00, 13.00, 18.30, 21.00
Новости
09.30, 21.30 Спорт
09.45, 19.00 О главном
10.20 Схемы
10.50 Д/ф “Луис Сепульведа”
12.05 Т/с “Пять минут до
метро”
13.20 “Час “Ч”
13.45 Заметки на глобусе
14.00 Сказки Лирника Сашки
14.10 Моя страна
14.35 Кто в доме хозяин?
14.55 Театральные сезоны
15.25 Вера. Надежда.
Любовь
16.15 Euronews
16.30 Музыкальное турне
17.40 Д/ф “Палитра. Рубенс”
18.15 Новости. Мир
18.55 Из первых уст
19.40 Шустер LIVE
00.00, 01.00 Итоги
00.25 На слуху
06.05 От первого лица
06.30 На слуху
06.45 Итоги
07.00 Шустер LIVE
11.15 Путешествуй первым
11.40 Сделано в Европе
12.25 Биатлон. Кубок мира
14.15 Свет
14.50 Хочу быть
15.10 Заметки на глобусе
15.40 Биатлон. Кубок мира
17.00 Мужской клуб. Бокс
17.55 Мужской клуб
18.30 Книга.ua
19.00 Т/с “Сержант Рокка”
21.00 Новости
21.40 “Утеодин з Майклом
Щуром”
22.10 “Джазове болото”
22.40 Мегалот
22.50 “Суперлото”, “Тройка”,
“Кено”
23.00 От первого лица. Итоги
00.15 Золотой гусь
06.05 Мир православия
06.40 Шаг к звездам
07.30, 00.15 Золотой гусь
08.10 Шефповар
09.00 Как это?
09.25 Кто в доме хозяин?
09.45 Школа Мэри Поппинс
10.05 Х/ф “Собака по имени
Герцог”
11.55, 14.30 Биатлон. Кубок
мира
12.55 Православный вестник
13.20 Фолкmusic
15.30 Д/ф “Футбол art”
16.50 Театральные сезоны
17.30 В гостях у Д. Гордона
18.30 Путешествуй первым
19.00 Т/с “Сержант Рокка”
21.00 Новости
21.40 “Перша шпальта”
22.05 Моя страна
22.55 “Тройка”, “Кено”,
“Максима”
23.00 На слуху. Итоги
06.00, 00.25 От первого лица
06.30, 07.00, 08.00 Новости
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.25, 07.40, 08.25
Гость студии
07.35 Страна online
08.45 Телемагазин
Профилактика на канале до
15.05
15.05 Окно в Америку
15.35 Книга.ua
16.00 Euronews
16.15 Х/ф “Партия в
шахматы”
18.05 “Час “Ч”
18.15 Новости. Мир
18.30, 21.00 Новости
18.55 Из первых уст
19.00 О главном
19.40 Шустер LIVE
21.30 Спорт
21.50 Х/ф “Солдатики”
22.15 Д/ф “Информацион
ный терроризм”
22.55 “Тройка”, “Кено”,
“Секунда удачи”
23.00, 00.00, 01.00 Итоги
23.25 На слуху
1+1
05.00 Телемагазин
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 Завтрак с 1+1
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 ТСН
07.10 Личный счет
07.35 М/с “Маша и Медведь”
08.35, 21.00 ЧистоNews
09.40, 14.15 Шесть кадров
10.35 Обмен женами8
12.20 Храбрые сердца
14.45 Х/ф “Не может быть!”
16.45, 03.50 “ТСН. Особливе”
17.10, 01.25 Т/с “Королек птичка певчая”
20.30 Секретные материалы
2014
21.20 Т/с “Сваты”
22.30 Деньги
23.30 Сказочная Русь
00.30, 04.15 Т/с “Болота2”
03.05 Т/с “Терпкий вкус
любви”
04.55 Служба розыска детей
ИНТЕР
05.30 Т/с “Возвращение
Мухтара2”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новости
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
Утро с Интером
09.20, 12.25 Т/с “Слепой
расчет”
13.55, 14.20 Судебные дела
15.15 Жди меня
18.05 Касается каждого
19.00 Т/с “Пока станица
спит”
20.00, 04.50 Подробности
20.40 Т/с “Господа
товарищи”
23.00, 03.35 Т/с “Собачья
работа”
00.55 Х/ф “Цена страха”
02.40 Д/ф “Деревенская
магия”
ICTV
05.55, 19.15 Чрезвычайные
новости
06.40 Факты недели
07.45, 08.45 Факты. Утро
09.15 Чрезвычайные
новости. Итоги
10.10 Звезда YouTube
10.55 Х/ф “Малавита”
12.45, 15.45 Факты. День
13.40 Х/ф “Леон”
16.10 Х/ф “Пятый элемент”
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Достало!
21.25 Свобода слова
00.20 Х/ф “Далласский клуб
покупателей”
02.25 Х/ф “Убийца”
СТБ
05.35 В поисках истины.
Двойная жизнь И. Сталина
06.20, 18.00, 22.00 “Вiкна”.
Новости
07.10, 16.00 “Все буде
добре!”
09.05 “Все буде смачно!”
10.00 Х/ф “Бархатные ручки”
12.00 Х/ф “Домоправитель”
13.50 Битва экстрасенсов14
19.00 Т/с “Когда мы дома”
20.00 Куб5
22.35 Детектор лжи6
00.05 Один за всех
01.15 Ночной эфир
ТРК УКРАИНА
ОГОЛОШЕННЯ
06.00 Cобытия недели
06.50, 07.10, 08.10 Утро с
Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 01.40 События
09.15, 13.10, 15.25 Т/с
“След”
10.00 Х/ф “Сюрприз для
любимого”
12.00, 19.45 Говорит Украина
18.00, 05.15 Т/с “Возвраще
ние Ляли”
21.00 Т/с “Легавый2”
23.00 События дня
23.30 Х/ф “Меняющие
реальность”
02.25 Чистосердечное
признание
03.45 Х/ф “Одиночки”
06.30, 07.00, 08.00 Новости
06.40, 07.10, 08.10 Спорт
06.50, 07.30, 07.45, 08.25
Гость студии
07.25 Эра строительства
07.40 Страна online
08.40 Паспортный сервис
08.45 Телемагазин
09.00, 13.00, 18.30, 21.00
Новости
09.30, 21.30 Спорт
09.40, 19.00 О главном
10.15 Правительство на
связи с гражданами
10.45 “Утеодин з Майклом
Щуром”
11.40 Д/с “Будущие звезды”
12.05 Т/с “Пять минут до
метро”
13.20, 18.05 “Час “Ч”
13.45 Хочу быть
14.05 Сказки Лирника Сашки
14.15 Моя страна
14.40 Фолкmusic
15.55 Euronews
16.15 Т/с “Сержант Рокка”
18.15 Новости. Мир
18.55 Из первых уст
19.40 Шустер LIVE
21.50 Первая студия
22.15 Д/ф “Телевизионная
установка “Алгол”
22.55 “Тройка”, “Кено”,
“Максима”
23.00, 00.00, 01.00 Итоги
23.25 На слуху
00.25 От первого лица
1+1
05.00 Телемагазин
06.30, 20.30 Секретные
материалы2014
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 Завтрак с 1+1
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 ТСН
07.10 Личный счет
07.35 М/с “Маша и Медведь”
08.35, 21.00 ЧистоNews
09.40 Четыре свадьбы
11.00, 21.20 Т/с “Сваты”
12.20 Рассмеши комика
13.20 Шесть кадров
13.50 Семейные мелодрамы
16.45, 03.45 “ТСН. Особливе”
17.10, 01.25 Т/с “Королек птичка певчая”
22.30 Территория обмана
23.35 Мульти Барбара
00.30, 04.10 Т/с “Болота2”
03.00 Т/с “Терпкий вкус
любви”
04.55 Служба розыска детей
ИНТЕР
05.30 Т/с “Возвращение
Мухтара2”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новости
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро
с Интером
09.20, 20.40 Т/с “Господа
товарищи”
11.50, 12.25 Следствие
вели...
14.20 Семейный суд
15.45 Судебные дела
18.05 Касается каждого
19.00 Т/с “Пока станица спит”
20.00, 04.45 Подробности
23.00, 03.20 Т/с “Собачья
работа”
00.55 Х/ф “В чужом ряду”
02.25 Д/ф “Как приручить
удачу”
ICTV
05.50 Свобода слова
07.45, 08.45 Факты. Утро
09.15, 19.15 Чрезвычайные
новости
10.10 Звезда YouTube
10.40, 16.50 Т/с “Брат за
брата”
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Т/с “Прокурорская
проверка”
14.30, 16.20 Т/с “Литейный”
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с “Чужой район”
23.15 Х/ф “Коломбиана”
01.15 Голос Америки
01.20 Х/ф “Далласский клуб
покупателей”
03.15 Т/с “Тринадцатый”
03.55 Т/с “Военный
госпиталь”
СТБ
05.50 В поисках истины.
Калигула. Болезненная
страсть императора
06.30, 18.00, 22.00 “Вiкна”.
Новости
07.05, 16.00 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.00, 23.45 Х/ф “Мамочка
моя”
13.45 Битва экстрасенсов13
19.00 Т/с “Когда мы дома”
19.55 Спасите нашу семью3
22.45 Спасите нашу семью3
03.00 Ночной эфир
ТРК УКРАИНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.30 События
06.50, 07.10, 08.10 Утро с
Украиной
09.15, 13.10, 15.25 Т/с “След”
10.00, 21.00 Т/с “Легавый2”
12.00, 19.45 Говорит Украина
18.00, 05.15 Т/с “Возвраще
ние Ляли”
23.00 События дня
23.30 Т/с “Ковбои”
02.15 Чистосердечное
признание
02.50 Т/с “Дорога в пустоту”
Станції Одеса!Пересип ДП «Одеська
залізниця» потрібні на постійну роботу
(за внутрішньотранспортним
переведенням) такі робітники:
– складач поїздів 5 розряду з годинною та
рифною ставкою 15.81 грн (змінний режим
праці);
– станційний робітник 2 розряду з годинною
тарифною ставкою 10.08 грн (щоденний режим
праці, вихідні дні – субота, неділя).
За довідками звертатися за адресою:
м. Одеса, вул. От. Головатого, 155,
відділ кадрів станції Одеса!Пересип, та
за тел. 727!75!22.
1+1
05.00 Телемагазин
06.30, 20.30 Секретные
материалы2014
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 Завтрак с 1+1
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.15,
05.30 ТСН
07.10 Личный счет
07.35 М/с “Маша и Медведь”
08.35, 21.00 ЧистоNews
09.40 Четыре свадьбы
11.00, 21.20 Т/с “Сваты”
12.20 Рассмеши комика
13.20 Шесть кадров
13.50 Семейные мелодрамы
16.45, 03.45 “ТСН. Особливе”
17.10, 01.30 Т/с “Королек птичка певчая”
22.30 Инспектор Фреймут
00.30, 04.10 Т/с “Болота2”
03.00 Т/с “Терпкий вкус
любви”
04.55 Служба розыска детей
ИНТЕР
05.30 Т/с “Возвращение
Мухтара2”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новости
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
Утро с Интером
09.20, 20.40 Т/с “Господа
товарищи”
11.50, 12.25 Следствие
вели...
14.20 Семейный суд
15.45 Судебные дела
18.05 Касается каждого
19.00 Т/с “Пока станица
спит”
20.00, 04.50 Подробности
23.00, 03.25 Т/с “Собачья
работа”
00.55 Х/ф “Няня”
02.20 Д/ф “Как стать
здоровым и богатым”
ICTV
05.00 Служба розыска детей
05.05 Факты
05.40 “Свiтанок”
06.40, 08.00, 14.30, 16.20 Т/с
“Литейный”
07.45, 08.45 Факты. Утро
09.15, 19.15 Чрезвычайные
новости
10.10 Звезда YouTube
10.40, 16.45 Т/с “Брат за
брата”
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Т/с “Прокурорская
проверка”
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Батальон 14
21.25 Т/с “Чужой район”
23.15 Х/ф “Мачо и ботан”
01.20 Голос Америки
01.25 Х/ф “Убийца”
03.10 Т/с “Тринадцатый”
03.55 Т/с “Военный
госпиталь”
СТБ
05.45 В поисках истины.
Тайная история секса в СССР
06.30, 18.00, 22.00 “Вiкна”.
Новости
07.05, 16.00 “Все буде
добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.00 Звездная жизнь. Война
за наследство
11.00 Спасите нашу семью3
13.50 Битва экстрасенсов13
19.00 Т/с “Когда мы дома”
19.55, 22.45 МастерШеф4
00.55 Ночной эфир
ТРК УКРАИНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.30 События
06.50, 07.10, 08.10 Утро с
Украиной
09.15, 13.10, 15.25 Т/с
“След”
10.00, 21.00 Т/с “Легавый2”
12.00, 19.45 Говорит Украина
18.00, 05.15 Т/с “Возвраще
ние Ляли”
23.00 События дня
23.30 Т/с “Ковбои”
02.15 Чистосердечное
признание
02.50 Т/с “Дорога в пустоту”
1+1
05.00 Телемагазин
06.30, 20.30 Секретные
материалы2014
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 Завтрак с 1+1
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30, 00.30,
04.00, 05.30 ТСН
07.10 Личный счет
07.35 М/с “Маша и Медведь”
08.35, 21.00 ЧистоNews
09.40 Четыре свадьбы
11.00, 21.20 Т/с “Сваты”
12.20 Рассмеши комика
13.20 Шесть кадров
13.50 Семейные мелодрамы
16.45 “ТСН. Особливе”
17.10, 01.40 Т/с “Королек птичка певчая”
22.30 Право на власть
00.45, 04.15 Т/с “Болота2”
03.15 Т/с “Терпкий вкус
любви”
ИНТЕР
05.30 Т/с “Возвращение
Мухтара2”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новости
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Утро
с Интером
09.20, 20.40 Т/с “Господа
товарищи”
11.50, 12.25 Следствие
вели...
14.20 Семейный суд
15.45 Судебные дела
18.05 Касается каждого
19.00 Т/с “Пока станица спит”
20.00, 04.50 Подробности
23.00, 03.25 Т/с “Собачья
работа”
00.55 Х/ф “Мой муж мой
убийца”
02.25 Д/ф “Бывшие.
Родственники”
ICTV
05.10 Факты
05.40 “Свiтанок”
06.45, 08.00, 14.30, 16.20 Т/с
“Литейный”
07.45, 08.45, 12.45 Факты.
Утро
09.15, 19.15 Чрезвычайные
новости
10.10 Звезда YouTube
10.40, 16.45 Т/с “Брат за
брата”
13.20 Т/с “Прокурорская
проверка”
15.45 Факты. День
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
21.25 Т/с “Чужой район”
23.20 Х/ф “Области тьмы”
01.20 Голос Америки
01.25 Х/ф “Солдаты удачи”
02.55 Т/с “Континуум”
04.15 Т/с “Военный
госпиталь”
СТБ
05.45, 18.00, 22.00 “Вiкна”.
Новости
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.00 “Все буде смачно!”
08.55 Х/ф “По семейным
обстоятельствам”
11.50 Х/ф “Дочка”
13.45 Битва экстрасенсов13
19.00 Т/с “Когда мы дома”
19.55, 22.45 “Зваженi та
щасливi4”
00.00 Х/ф “Нежданно
негадано”
01.40 Ночной эфир
ТРК УКРАИНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.30 События
06.50, 07.10, 08.10 Утро с
Украиной
09.15, 13.10, 15.25 Т/с “След”
10.00, 21.00 Т/с “Легавый2”
12.00, 19.45 Говорит Украина
18.00, 05.15 Т/с “Возвраще
ние Ляли”
23.00 События дня
23.30 Т/с “Ковбои”
02.15 Чистосердечное
признание
02.50 Т/с “Дорога в пустоту”
1+1
05.30 Телемагазин
06.30 Секретные материалы
2014
06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
09.10 Завтрак с 1+1
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 19.30 ТСН
07.10 Личный счет
07.35 М/с “Маша и Медведь”
08.35 ЧистоNews
09.40 Четыре свадьбы
10.50 Т/с “Сваты”
12.20 Рассмеши комика
13.20 Шесть кадров
13.50, 04.45 Семейные
мелодрамы
16.45 “ТСН. Особливе”
17.10, 01.40 Т/с “Королек птичка певчая”
20.20 Мульти Барбара
21.00 Вечерний Киев2014
22.55 Светская жизнь
00.00 Х/ф “Прошлой ночью в
НьюЙорке”
03.15 Право на власть
ИНТЕР
05.30 Т/с “Возвращение
Мухтара2”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45
Новости
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
Утро с Интером
09.20 Т/с “Господа
товарищи”
11.45, 12.25 Следствие
вели...
14.20 Семейный суд
15.40 Судебные дела
18.00 Касается каждого
19.00 Счастье из пробирки
20.00 Подробности
20.40 Х/ф “Таблетка от слез”
22.30 Черное зеркало
00.50 Х/ф “Я рядом”4
04.00 Х/ф “Яды, или
Всемирная история
отравлений”
ICTV
05.05 Служба розыска детей
05.10 Факты
05.40 “Свiтанок”
06.45, 08.00 Т/с “Литейный”
07.45, 08.45 Факты. Утро
09.15, 19.15 Чрезвычайные
новости
10.10 Звезда YouTube
11.00 Т/с “Прокурорская
проверка”
12.20, 13.20, 16.20 Т/с
“Черные кошки”
12.45, 15.45 Факты. День
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Крот
21.25 Т/с “Чужой район”
23.15 Х/ф “Васаби”
01.05 Х/ф “Ронин”
03.05 Т/с “Континуум”
04.25 Т/с “Военный
госпиталь”
СТБ
05.40 Х/ф “Дочка”
07.10 Т/с “Подарок судьбы”
18.00, 22.00 “Вiкна”. Новости
19.00 Т/с “Когда мы дома”
19.55 Танцуют все!7
22.45 “Танцуют все!7”.
Итоги голосования
00.00 Куб5
01.50 Ночной эфир
1+1
05.20 Телемагазин
06.00, 05.35 Шесть кадров
07.10, 19.30 ТСН
08.00 М/с “Приключения
мишек Гамми”
09.00 Светская жизнь
10.10, 02.20 Х/ф “Школа
проживания”
14.30 Вечерний Киев
16.30, 21.20 Вечерний
квартал
18.30 Рассмеши комика5
20.15 Украинские сенсации
23.20 Что? Где? Когда?
00.35 Х/ф “Веселые
каникулы”
ИНТЕР
05.35, 03.25 Х/ф “Сорочинс
кая ярмарка”
07.15 Школа доктора
Комаровского. Неотложная
помощь
08.00 Школа доктора
Комаровского
08.30 Д/с “Гурченко. По ту
сторону Карнавала”
09.30 Новости
10.00 Х/ф “Карнавальная
ночь”
11.45 Д/ф “Ищите друг
друга. Жди меня. Юбилей”
13.00 Х/ф “Таблетка от слез”
15.00 Т/с “Сильнее судьбы”
18.00, 20.30 Х/ф “Братские
узы”
20.00 Подробности
22.30 Х/ф “Вопреки всему”4
02.15 Д/ф “Амосов.
Столетие”
ICTV
06.35 Факты
07.05 Дача
07.35 Х/ф “Бермудский
треугольник”
09.20 Батальон 14
10.15 Достало!
11.15 Гражданская оборона
12.15 Инсайдер
12.45 Факты. День
13.30 Т/с “Последний
бронепоезд”
18.45 Факты. Вечер
19.15 Чрезвычайные
новости. Итоги
20.10 Х/ф “Васаби”
22.05 Х/ф “Багряные реки”
00.10 Х/ф “Отсчет убийств”
02.15 Х/ф “Ронин”
04.10 Т/с “Континуум”
СТБ
06.30 Х/ф “Алые паруса”
08.00 Караоке на Майдане
09.00 “Все буде смачно!”
12.05 Танцуют все!7
15.15 “Зваженi та щасливi4”
19.00 Хфактор5
21.40 Т/с “Когда мы дома”
22.40 “Хфактор5”. Итоги
голосования
00.00 Детектор лжи6
01.20 Ночной эфир
ТРК УКРАИНА
07.00, 15.00, 19.00, 01.45
События
07.15 Т/с “Интерны”
09.50 Один за сто часов
11.00, 22.00 Х/ф “Карусель”
13.00, 15.20 Т/с “Я Ангина”
17.10, 19.40 Т/с “Любимые
женщины Казановы”
00.00, 02.25 Т/с “Ковбои”
04.35 Окончательный
вердикт
Воскресенье 7.12
1+1
06.00 Х/ф “Возвращение
высокого блондина”
07.35 М/ф “Ну, погоди!”
08.00 М/с “Приключения
мишек Гамми”
09.00 Лотозабава
10.00 Тина Кароль. Сила
любви и голоса
12.00 М/ф “Эскимоска2.
Приключения в Арктике”
12.10 М/ф “М/с “Маша и
Медведь”
13.05 Инспектор Фреймут
14.50 Территория обмана
15.55 Шесть кадров
16.25 Х/ф “Операция “Ы” и
другие приключения Шурика”
18.25 15 республик
19.30, 04.45 ТСН
21.15 Храбрые сердца
23.05 Х/ф “Невозможное”
01.15 Х/ф “Ягодка любви.
Довженко начинается, или
Сашкареформатор”
02.35 Х/ф “Веселые
каникулы”
04.00 Деньги
ИНТЕР
05.05 Х/ф “Карнавальная
ночь”
06.15 Подробности
06.45 Счастье из пробирки
08.00 Удачный проект
08.35 Готовим вместе
09.30 Воскресные новости
10.00 Орел и Решка.
Неизведанная Европа
11.00 Концерт “Место
встречи”
12.50 Х/ф “Сильнее судьбы”4
17.50, 21.30 Х/ф “Ты
заплатишь за все”
20.00, 04.15 Подробности
недели
23.20 Х/ф “Братские узы”
02.50 Д/ф “Ищите друг
друга. Жди меня. Юбилей”
ICTV
05.35 Факты
06.05 Х/ф “Внутренний
космос”
08.00 Анекдоты поукраински
08.55 Звезда YouTube
10.10 Крот
11.05, 13.00 Т/с “Чужой
район”
12.45 Факты. День
18.45 Факты недели
20.20 Х/ф “Ангелы и демоны”
23.10 Х/ф “Код да Винчи”
01.55 Х/ф “Солдаты удачи”
03.20 Т/с “Континуум”
СТБ
06.25 Х/ф “31 июня”
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 Караоке на Майдане
11.00 МастерШеф4
15.00 Хфактор5
19.00 Битва экстрасенсов14
21.10 Один за всех
22.20 “Вiкна”. Новости
23.25 Х/ф “Невеста моего
друга”
01.40 Ночной эфир
ТРК УКРАИНА
06.35 События
07.15 Тайны звезд
09.10 Т/с “Я Ангина”
13.00 Т/с “Любимые
женщины Казановы”
17.00, 20.00 Т/с “Отпечаток
любви”
19.00, 03.40, 06.00 События
недели
22.00 Т/с “След”
23.30 “Великий футбол”
01.20 Т/с “Ковбои”
04.20 Окончательный
вердикт
В программе возможны изменения
ТРК УКРАИНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.30 События
06.10 Тайны звезд
06.50, 07.10, 08.10 Утро с
Украиной
09.15, 13.10, 15.25, 21.00 Т/с
“След”
10.00 Т/с “Легавый2”
12.00, 19.45 Говорит Украина
18.00, 05.25 Т/с “Возвраще
ние Ляли”
23.00 События дня
23.30 Т/с “Ковбои”
02.15 Чистосердечное
признание
03.05 Т/с “Дорога в пустоту”
Одеська дистанція колії №1
ДП «Одеська залізниця»
прийме на постійну роботу
(за внутрішньотранспортним переведенням)
до дорожньої лабораторії діагностики залізничної колії:
інженерів;
начальника вагону;
геодезиста;
геолога;
заступника начальника колієобстежувальної станції;
начальника відділу з перевірки земляного полотна;
начальника відділу обстеження споруд та пристроїв колійного гос
подарства
Звертатися за адресою: м. Одеса, вул. Поїзна,4.
Контактний телефон – 727!22!19
Строительно!монтажному поезду №686
Одесской железной дороги
по внутритранспортному переводу требуются
на постоянную работу:
инженер по охране труда,
инженер производственнотехнического отдела,
мастер строительных и монтажных работ,
штукатур,
бетонщик,
электрогазосварщик,
облицовщикплиточник,
слесарьсантехник.
Адрес: г. Одесса, ул. Степная,2.
Отдел кадров (048) 727!94!99,
(048) 727!90!73.
№ 46
28 листопада
2014 року
От всей души
поздравляем с
юбилеем
прекрасную
женщину,
главного
бухгалтера ТЧ!4
Евгению
Евгеньевну
КРАСНОВУ!
Все при Вас – и вы
сокий профессиона
лизм, и душевная
щедрость, красота,
обаяние и мудрость!
Желаем Вам крепко
го здоровья, счастья, исполнения всех планов и
замыслов, тепла и благополучия в доме!
Желаем любви и добра в юбилей!
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
С любовью
коллектив ТЧ!4 Помошная.
29 ноября отметит
свой юбилей
дежурная по
станции
Одесса!Застава!1
Светлана
Сергеевна
ЧИНЮК!
8
Сердечно
поздравляем Вас
и желаем всех
благ!
Торжественный,
чудесный день
И юбилей сегодня
необычный –
Есть в славной дате цифра «5»,
А это значит в жизни все отлично!
Так пусть и дальше дарит Вам судьба
Прекрасные и чудные мгновения!
От всей души хотим Вам пожелать
Любви, удачи, счастья, вдохновения!
С уважением
профком и коллектив
станции
Одесса!Застава!1.
Коротко обо всем
«Радость помогать»
В Еврейском культурном центре «Бейт Гранд» открылась фотовыставка «Радость
помогать».
На представленных работах можно увидеть известных одесситов, сфотографированных с
подопечными одесского приюта для бездомных животных «Ковчег». Среди них – народные
артисты Украины Борис Барский и Георгий Делиев, ведущий Алик Ветров, Ирина Токарчук («тетя
Сима» из «коммунальной квартиры»), заслуженная артистка Украины Наталья Бузько, солист
ка Одесской государственной филармонии Анастасия Букина и другие. Также предусмотрен
видеоформат проекта.
В день открытия выставки прошел сбор средств для приюта «Ковчег», в котором на сегодняш
ний день находится около 200 животных.
Выставка «Радость помогать» будет работать до 20 декабря.
И еще по теме. Одесский зоопарк приглашает всех желающих к себе в субботу, 29 ноября. В
12:00 здесь начнется экологопросветительское мероприятие для детей и взрослых «День
бездомной собаки», посвященное важной проблеме «братьев наших меньших», нуждающихся
в человеческой любви и заботе. Гостям зоопарка расскажут о беспородных собаках, которые
могут стать верными друзьями, можно будет смастерить для них теплую будку, посетить фото
выставку «Собакам тоже нужен дом». Кроме того, детей в этот день ожидают веселые игры и
конкурсы. Все желающие могут принести с собой в подарок игрушки для собак, теплые под
стилки и сухой собачий корм, которые будут переданы в одесские приюты для животных.
Оксана КРИЖАНОВСКАЯ.
Как там на улице?
СИНОПТИКИ ОБЕЩАЮТ, что в ближайшие дни погода в Украине не изменится и
останется ниже климатической нормы для этого периода, а последний месяц осе!
ни в Украине завершится морозами: температура упадет до !13°.
В течение недели существенные осадки маловероятны. Однако временами небольшие или
умеренные осадки будут выпадать на западе, востоке и юге Украины. Ночью и утром пери
одически будут возникать туманы и дымка.
Температура воздуха ночью составит 612° мороза, днем – 05° мороза; на крайнем западе
и юге ночью будет от 5° мороза до 1° тепла, днем столбики термометров покажут 06° тепла.
28 ноября морозы усилятся и в ночные часы ожидается 10…13 градусов. Холодная погода
продлится до выходных. 30 ноября днем на востоке и юге потеплеет до 26 градусов выше
нуля.
С 1 декабря морозы местами ночью будут достигать 7 градусов, днем максимальная
температура составит +2 градуса. Без осадков.
Будьте внимательны, на дорогах в большинстве областей Украины ожидается гололедица.
ПОГОДА
Газета
видається
з 29 червня 1936 року.
Засновник газети –
трудовий колектив
Одеської залізниці.
Свідоцтво про
реєстрацію – КВ 2551
від 14 квітня 1997 року.
Газета розповсюджується у рухомому складі заліз!
ниці, на вокзалах і станціях, транспортних підприєм!
ствах, розташованих на території Одеської магістралі
в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кірово!
градській, Черкаській і Вінницькій областях, надходить
на всі залізниці України, підтримує ділові стосунки з
редакціями галузевих видань Росії, Молдови.
За зміст і достовірність публікацій відповідальність несе автор
(рекламодавець). Матеріали публікуються мовою оригіналу.
Адреса редакції: 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська,17А.
Передплатний індекс: 61122
Заступник редактора – Оксана КРИЖАНОВСЬКА, тел. 727!41!74.
Відповідальний секретар – Вячеслав СТЕПОВИЙ, тел. 727!42!30.
Email: [email protected]
Lotus: О_ДИЦ_ЧГ; О_ДИЦ_ЧГ1
Надруковано у видавництві ТОВ “Видавничий дім “Кераміст”,
м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16,
тел.: (061)2281030, www.keramist.com.ua
Тираж – 15 979. Замовлення – 1465846
Матеріали в номер подаються за тиждень до випуску газети –
до 12.00 год. п’ятниці.
Редактор – Володимир ЛУКІЯНОВ,
тел. 727!42!30, 722!23!15.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа