close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Санкт-Петербургский государственный

код для вставкиСкачать
630*375.4
ȿɜɝɟɧɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ ȼɥɚɫɨɜ,
,
[email protected]
ȿɜɝɟɧɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ Ⱥɯɦɚɬɨɜɢɱ,
[email protected]
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɘɪɶɟɜɧɚ ȿɩɢɮɚɧɨɜɚ,
[email protected]
-
ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂȿ ɄȺɋȺɌȿɅɖɇɈɃ ɋɂɅɕ ɌəȽɂ ɌɊȺɄɌɈɊȺ ɅɏɌ-100
ȼ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈɆ ɊȿɀɂɆȿ
Ʉɚɫɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ ɬɹɝɢ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ,
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɚɲɢɧɧɨ-ɬɪɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɚ.
Tangent tractive effort, movement speed, transfer functions, efficiency
of machine-tractor unit.
-
,
,
(
,
).
-
,
(
)
-
.
4.40–84
,
.
–
,
).
. .
,
: «…
–
» [1, . 431].
92
(
-
,
4.40–84
. .
,
-
.
,
,
,
,
.
.
,
,
600
,
./ .
,
-
.
.
-
-
.
:
,
?
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
(
).
,
.
,
i  i 1 i 2  i 2 i 3    i
i
i(
 1)
 (n
 1) i
1
–
i
n
 const,
;
,
-
N
,
= 1,2…1,4,
= 1, …, n ; n –
.
; i
(1)
–
–
93
,
F
.
.
,
q :
=q
;
 e H i  ,
 –
;
;i –
(2)
–
; –
.
-
M FR i ,
R–
(3)
;i –
.
,
q FR
(4)
i .
,
(
)
)
(
-
.
,
.
-100
,
-70-4
(
. 1).
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
,
.
F (t)
F
– F (t),
Fj(t)
F (t),
F (t).
-
F (t)
F (t )  F
F (t )  mg (sin   f
m–
94
;–
,
 F j (t )  f F (t ),
cos )  m
=m +m ;m,m –
;f –
;v–
(5)
dv(t )
 f F (t ),
dt
;t–
(6)
;g–
.
-
mɬ g
. 1.
-100
-70-4
v(t)
v (t ) 
(6)
F  (t ) 
(8)
n(t)
R
n (t ) .
30i
(7)
(7):
R d
 [ mn(t )  f F (t )].
30i dt
(8)
.
[2],
,
,
:
-
,
,
.
z,
(8)
W (s),
W (s) 
s = d / dt –
F ( s ) R
m sU ( s )  f s ( s ),

z ( s ) 30i
(9)
; U ( s )  n( s ) / F ( s ) –
;  ( s)  F ( s) / z ( s) –
-
.
95
(9),
.
-
F ()
(
(9)
 R
m U ( j)  f
F ()  F 
 30i
F
)

Θ ( j)  ,

(10)
–
;
j  1 ;  –
.
-

F  () 

-
s = j):
F (

7
F

0
 R
m | U ( j) |  f

 30i
–
|Θ

( j) | d ,

(11)
.
,
,

(
-
)
.
-20. 4
[3]:
U ( s) 
k (
(T1s  1)  (
k –
,
1
=
, I = 2,4
2 2
2 s  2T2 ξ1s  1)
2 2
3 s  2T3ξ 2 s  1)(T4 s
96
)–1;

mR 2  n2
; I –
I  2 
30 
i N
1
 2; n –
;
2
(12)
,
, k = 1,8 (  
;N –
,
 1)
= 0,531 –1, 3 = 0,398 –1,
, 1 = 0,30, 2 = 0,25.
4
2,
3,
= 0,354
4
–
; 1, 2 –
–1
–
-
-
[4]:
c1z 2 m2 (c1  m 2 ) 2  (m1) 2
F ( j) 
[m2 4  (c1m  12 ) 2  c12 ]2  [1 (2c1  m2 )]2
,
(13)
z –
; 1–
;
m  m10  m20 ; m  mo k1  m2 k 2 ; m = m1 + m2; m10 = m1 + m ; m20 = m2 + m ;
2
2
2m
m 
k1   1   1  1 cos0,39 ;
mo
 mo 
1  2
I c  (m
m 
I c  (m
1m ; m1 
 m )l22
l2
 m )l1l2
l
2m
m 
k2     1 
cos0,39 ;
m2
 m2 
2
; m2 
I c  (m
; m2  m1m2  mo2  ;
l2
  1 
 = 0,1; m –
l1 = 0,31 ; l2 = 1,44 ; l = 1,75 ; Ic = 23936  2.
(10)
|U(j)|, | (j)| (
-100
 m )l12
;
mo2
;
m1m2
, m
= 8920
;
s = j),
-70-4
: i = 34,84; R = 0,236 ; z = 0,03 ;  = 3;
–1
; f = 0,18; = 0,8 ; = 1900
; N = 88
;
/ .
= 10400 ;
= 520
F = 1920 ; 1 = 1400
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
(
2,5, 5,7, 15,4
1)
. 2,
–1
.
35,85, 26,86, 65,72
( = 2,5
.
–1
)
,
-
–
-
5,7
 = 2,5
15,4 –1
.
–1
(
)
18,7
(
[5]
2).
. 2,
-
,
.
97
30 %, . .
 = 2,5
39,9 .
–1
–
2800
 = 4,5
,
1960
(
–1
–
17,8
,
/ ,
-
. 2,
3):
–1
,  = 11,9
–
.
(11)
)
( = 0…7,0
1
= 1400, 980
-
–1
/ .
.
(
.
),
30 %
( = 0…7,0
-
–1
)
:
–
–
1,86
11,5 % (
);
–
–
3%(
0,49
).
Fɤ(), 70
ɤɇ
60
50
40
1
30
1, 2
2, 3
20
3
10
0
0
5
10
. 2.
15
«
20
-100 +
, ɫ–1
-70-4»
:
1–
98
/ ,
1 = 1400
;2–
1 = 1400
/ ,
;3–
1
= 980
/ ,
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɬɹɝɢ ɆɌȺ ɧɚ ɛɚɡɟ ɬɪɚɤɬɨɪɚ ɅɏɌ-100
ɫ ɩɥɭɝɨɦ ɉɄɅ-70-4 ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ
,
1
= 1400
/
1
= 980
/
16,08
17,94
13,70
15,59
F
F
 F  ()
17,88
16,02
20,26
18,37
= 1400
/
13,70
(
1
16,08
14,8 %).
-
F
F F
 mg (sin   f
F
cos  ).
-
 F  (),
(14)
.
ȼɵɜɨɞɵ.
–
,
(0…4,5
-100
–1
)
:
 = 2,5
35,8
.
–1
.
-
18,8
 = 5,8
–1
65,7
 = 15,4
–1
;
–
(4,5…8,5
,
–
–
(8,5…20,0
–1
)
;
–1
)
.
.
.
,
–
-
.
99
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ
, . .
[
]/ . .
, 1968. 720 .
2.
, .
, 1970. 620 .
. .:
3.
, . .
[
] / . .
,
. .
. №353169,
. 29.09.72.
. № 29.
4.
, . .
-1 [
. //
. 2007. № 5.
.
, . .
5.
, . .
[
] / . .
, . .
, .
. № 1276843,
. 15.12.86,
. № 46].
1.
.:
.
.
.
[ .
. 2-
. . 1.
[
,
. .
] /
.
] / . .
. 45–53.
,
..
.
-100
.
.
-
-
.
***
We consider the loss of the tangent tractive effort machine-tractor unit based tractor LHT-100 in transport mode under dynamic loading conditions. The effect of the
dynamic characteristics of the drive and suspension system for weight loss of the tangential traction MTU. Proposed ways to improve the wife’s traction-speed characteristics of the MTU.
100
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа