close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"XXIV zinātniskie lasījumi" konferences programma

код для вставкиСкачать
HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE
Starptautiskā zinātniskā konference
PROGRAMMA
2014. gada 30.–31. janvāris
Daugavpils
2014
1
Konferenci atbalsta:
2
LASĪJUMU ZINĀTNISKĀ KOMITEJA
Romualds Apanavičs (prof., Vītauta Dižā Universitāte, Lietuva)
Irina Belobrovceva (prof., Tallinas Universitāte, Igaunija)
Maija Burima (prof., Daugavpils Universitāte, LZA
korespondētājlocekle)
Ojārs Bušs (prof., Latvijas Universitāte, Latvija)
Varvara Dobrovoļska (Valsts krievu folkloras centra vadītāja,
Krievija)
Ina Druviete (prof., Latvijas Universitāte, Latvija)
Fjodors Fjodorovs (prof., Daugavpils Universitāte, LZA
korespondētājloceklis)
Sandra Grigaravičiūte (asoc. prof., Lietuvas Edukoloģijas universitāte,
Lietuva)
Zaiga Ikere (prof., Daugavpils Universitāte, Latvija)
Ēriks Jēkabsons (asoc. prof., Latvijas Universitāte, Latvija)
Janīna Kursīte (prof., Latvijas Universitāte, Latvija)
Broņus Maskuļūns (prof., Šauļu Universitāte, Lietuva)
Irina Modebadze (prof., Tbilisi Valsts Universitāte, Gruzija)
Sergejs Pivovarčiks (prof., Grodņas Valsts universitāte, Baltkrievija)
Irēna Saleniece (prof., Daugavpils Universitāte, Latvija)
Džefrijs Sveins (prof., Glāzgovas Universitāte, Apvienotā Karaliste)
Vilma Šaudiņa (prof., Daugavpils Universitāte, Latvija)
Halina Vaškeleviča (prof., Jagelonijas Universitāte, Polija)
Anja Voeste (prof., Gīsenes Universitāte, Vācija)
RĪCĪBAS KOMITEJA
Žans Badins, Maija Burima (priekšsēdētāja), Jana Butāne-Zarjuta,
Inna Dvorecka, Tatjana Konopeļko, Ingrīda Kupšāne, Andris
Kupšāns, Ilona Ļaha, Vita Mendriķe, Ilze Oļehnoviča, Sergejs
Poļanskis, Inguna Teilāne, Elīna Vasiļjeva
3
LASĪJUMU DARBA GAITA
30. JANVĀRĪ
10.00–11.30 Dalībnieku reģistrācija (Vienības ielā 13, 3. stāva
vestibilā)
11.30–12.00 XXIV Zinātnisko lasījumu atklāšana (Vienības ielā
13, 3. stāva vestibilā)
12.00–14.00 Darbs grupās
14.00–15.00 Pusdienas
15.00–17.00 Darbs grupās
17.15 Plenārsēde (viesnīcas Park Hotel „Latgola” lielajā
konferenču zālē, Ģimnāzijas ielā 46, 3. stāvā)
Konferences viesu un organizatoru uzrunas
 Daugavpils Universitātes Goda nosaukuma emeritus
profesors diploma pasniegšana Dr. habil. hist.
Vitālijam Šaldam
17.30 Vitālijs Šalda (Daugavpils Universitātes emeritus
profesors). Pirmais pasaules karš un Latvija
17.50 Janīna Kursīte (Latvijas Universitātes profesore).
Mūsu dienišķās mājas
18.10 Zaiga Ikere (Daugavpils Universitātes profesore).
Valsts pētījumu programmas projekta „Reģionālā
identitāte Eiropas kontekstā” ietvaros publicētā
zinātnisko rakstu krājuma „Latgale etniskā un
kultūrvēsturiskā skatījumā” prezentācija
19.00 Diskusiju vakars (viesnīcas Park Hotel „Latgola”
restorānā „PLAZA”, Ģimnāzijas ielā 46, 10. stāvā)
31. JANVĀRĪ
9.00 Darbs grupās
4
SCIENTIFIC READINGS AGENDA
JANUARY 30
10.00–11.30 Registration
(13 Vienibas Street, 3rd floor, hall)
11.30–12.00 Opening ceremony
(13 Vienibas Street, 3rd floor, hall)
12.00–14.00 Session work
14.00–15.00 Dinner / coffee break
15.00–17.00 Session work
17.15 Plenary session (Park Hotel "Latgola": the great
conference hall, Ģimnāzijas street 46, the 3rd floor)
Addresses by Conference guests and organizers

Presenting the Diploma of the honorary title of
Daugavpils University Professor Emeritus to Dr.
habil. hist. Vitālijs Šalda
17.30 Vitālijs Šalda (Professor Emeritus of Daugavpils
University). World War I and Latvia
17.50 Janīna Kursīte (University of Latvia, Professor). Our
Daily Home
18.10 Zaiga Ikere (Daugavpils University, Professor).
Presentation of the collection of scientific articles
“Latgale etniskā un kultūrvēsturiskā skatījumā”
(“Latgale Viewed from Ethnic, Cultural and Historical
Aspects”) developed in the framework of the State
Research Programme Project “Regional Identity in
European Context”
19.00 Welcome Reception (Park Hotel "Latgola", restaurant
“PLAZA”, Ģimnāzijas street 46, the 10th floor)
31 JANUARY
9.00 Session work
5
BALTU VALODAS:
SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
THE BALTIC LANGUAGES:
SYNCHRONY AND DIACHRONY
1. DARBA GRUPA
30. janvārī plkst. 12.00 309. aud.
Sēdes vadītājas – Dr. habil. philol. Ilga Jansone
Dr. hum. Genovaitė Kačiuškienė
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
Anna Stafecka (Rīga, Latvija)
Nautrēnu izloksnes dinamika 21. gadsimtā
Dynamics of Nautrēni Subdialect in the 21st Century
Genovaitė Kačiuškienė, Rimutė Zablockytė (Šauļi, Lietuva)
Tarminė tapatybė žemaičių vyrų ir moterų akimis
Vernacular Identity of Samogitians: Masculine and Feminine
Viewpoint
Jūratė Lubienė (Klaipēda, Lietuva)
Lietuvių kalbos liaudiškų grybų pavadinimų motyvacija
The Motivation of the Names of Mushrooms in Lithuanian Dialects
Ilga Jansone (Rīga, Latvija), Dorota Rembiševska (Varšava, Polija)
Viļānu izloksne Stefānijas Uļanovskas darbos: nejaušība vai
likumsakarība?
Viļāni Sub-Dialect in the Works of Stefania Ulanowska: Matter of
Chance or Regularity?
Lidija Leikuma (Rīga, Latvija)
Vēlreiz par K. Antoņeviča „Skajtieszonom diwiejgom diel kataliku
laužu..”
Once Again on “Religious Readings for Catholics..” by K. Antoņevičs
Silvija Papaurėlytė (Šauļi, Lietuva)
Metaforiniai modeliai Lietuvos sveikatos diskurse (netradicinės
analizės galimybė)
Metaphorical Models in Health Discourse of Lithuania (Possibility of
Non-Traditional Analysis)
14.00–15.00 pusdienu pārtraukums
6
Sēdes vadītājas – Dr. philol. Lidija Leikuma
Dr. philol. Vilma Šaudiņa
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20
16.40
Jurgita Girčienė (Viļņa, Lietuva)
Daugiskaitinių ir vienaskaitinių kreipimosi formų konkurencija TV
laidose: 1960–2010
Competition between Plural and Singular Forms of Address in TV
Programmes: 1960–2010
Ilona Mickienė, Rita Baranauskienė (Kauņa, Lietuva)
Veliuonos apylinkių gyventojų pirminės pravardės
Primary Nicknames of Veliuona District Population
Inese Zuģicka (Daugavpils, Latvija)
Indivīda valodas motivētas iesaukas Centrāllatgalē
Idiolect-Motivated Nicknames in Central Latgale
Judita Džežulskienė (Kauņa, Lietuva)
Lingvistinės kompresijos apraiškos infomacinėje reklamoje
Linguistic Compression in the Advertising Text
Elīna Krasovska (Rīga, Latvija)
Multimodālā perspektīva: metonīmiski tēli reklāmkarogos
A Multimodal Perspective: Metonymic Images in Internet Banners
Rita Baranauskienė, Saulutė Juzelėnienė, Skirmantė Šarkauskienė
(Kauņa, Lietuva)
Leksinės manipuliacijos priemonės reklamoje
Lexical Manipulation Measures in Advertising
17.15 Plenārsēde
2. DARBA GRUPA
30. janvārī plkst. 12.00 305. aud.
Sēdes vadītājas – Dr. hum. Regīna Kvašīte
Mg. philol. Antra Kļavinska
12.00
12.20
Giedrė Čepaitienė (Šauļi, Lietuva)
Padėkos raiškos galimybės
Possibilities of Expressing Gratitude
Sandra Ūdre (Rēzekne, Latvija)
Epistēmiskās modalitātes formulas
Epistemic Modality Formulas
7
12.40
13.00
13.20
13.40
Brigita Bušmane (Rīga, Latvija)
Frazeoloģismi ar vārdu aste latviešu valodā
Idioms with the Word aste in Latvian
Antra Kļavinska (Rēzekne, Latvija)
Lingvonīmi latgaliešu folklorā
Linguonyms in Latgalian Folklore
Regīna Kvašīte (Šauļi, Lietuva)
Par Ziemeļlietuvu latviski: vietvārdi un objektu nosaukumi
On the North Lithuania Area in Latvian: Place Names and Object
Titles
Svetlana Polkovņikova (Daugavpils, Latvija)
Valodniecības rakstu sekundārās kompozicionālās vienības:
pragmatiskais aspekts
Secondary Compositional Units in Articles on Linguistics: the
Pragmatic Aspect
14.00–15.00 pusdienu pārtraukums
Sēdes vadītāji – Dr. philol. Svetlana Polkovņikova
Dr. philol. Arvils Šalme
15.00
15.20
15.40
16.00
Diāna Laiveniece (Liepāja, Latvija)
Virsrakstu izveide un noformējums latviešu valodniecības
populārzinātniskajiem rakstiem (1965–2013)
Headline Development and Design of Popular Scientific Articles in
Latvian Linguistics (1965–2013)
Dzintra Šulce (Liepāja, Latvija)
Fonēmu [o], [ō] un [uo] lietojuma problēmas pareizrunā
Problems of Phonemes [o], [ō] and [uo] in Orthoepy
Virginija Stankevičienė, Vilija Celiešienė (Kauņa, Lietuva)
Daiktavardžių normų kaita DLKŽ
The Alternation of the Norms of Nouns in the Modern Dictionary of
the Lithuanian Language
Inga Laizāne (Rīga, Latvija)
Latviešu valoda trimdā – pirmā, otrā valoda vai svešvaloda
The Latvian Language in Banishment – First, Second or Foreign
Language
8
16.20
16.40
Ingēra Tomme-Jukēvica (Rīga, Latvija)
Pirmsskolas vecuma rusofono bērnu latviešu valoda: fonētiskais
aspekts
Russophone Preschoolers’ Latvian Language: Phonetic Aspect
Arvils Šalme (Rīga, Latvija)
Jaunvārdi Miko Rimminena romānā „Alus tarbas romāns” un to
lietojums mūsdienu latviešu valodā
Neologisms in the Novel “Pussikaljaromaani” by Mikko Rimminen
and Their Use in Modern Latvian
17.15 Plenārsēde
31. janvārī plkst. 9.00 309. aud.
Sēdes vadītājas – Dr. philol. Anna Stafecka
Dr. hum. Irena Kruopienė
9.00
9.20
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
Vilija Celiešienė, Virginija Stankevičienė (Kauņa, Lietuva)
Frazeologizmų vartosena mokslinio stiliaus tekstuose
Usage of Phraseologisms in Sceinfic Style Texts
Ilga Migla (Rīga, Latvija)
Frazeoloģismu loma R. Blaumaņa komēdijās un drāmās
The Role of Phraseological Units in Comedies and Dramas by R.
Blaumanis
Elga Srūzmane (Rīga, Latvija)
Dieva dāvanas un Dieva soda izpratne G. Manceļa „Postillā”
frazeoloģiskā skatījumā
Conception of Dieva dāvana ‘godsend’ and Dieva sods ‘God’s
punishment’ in the “Postill” by G. Manzel: the Phraseological Aspect
Irena Kruopienė (Viļņa, Lietuva)
Sudėtingesnės sandaros veiksmiažodžių šaknies vartojimas lietuvių
kalboje
Usage of the Complex Structure Verb Roots in Lithuanian
Māra Valpētere (Rīga, Latvija)
Noteiktības izteikšana latviešu un norvēģu sarunvalodā
Expression of Definiteness in Spoken Latvian and Norwegian
Veronika Ruža (Daugavpils, Latvija)
Latviešu valodas nelokāmie divdabji virsrakstos
The Indeclinable Participles in Headlines
Vida Česnulienė (Viļņa, Lietuva)
Dėl lietuvių kalbos prielinksnių anot, pasak ir pro, per vartosenos
On the Usage of the Lithuanian Prepositions anot, pasak and pro, per
11.20–11.50 kafijas pauze (308. aud.)
9
Sēdes vadītāji – Dr. habil. philol. Ojārs Bušs
Dr. philol. Anna Vulāne
11.50
12.10
12.30
12.50
13.10
Ojārs Bušs (Rīga, Latvija)
Sarunvaloda: termina saturs un izpētes tendences
Colloquial Speech: Content of the Term and Trends of the Research
Anna Vulāne (Rīga, Latvija)
Vectēva nosaukumi bērnu runā
Grandfather’s Names in the Children’s Language
Gabrėnaitė Eglė (Viļņa, Lietuva)
Stiliaus figūros kaip retorinės argumentacijos instrumentai
Figures of Speech as Tools of Rhetorical Argumentation
Lina Murinienė (Viļņa, Lietuva)
Taisyklingumas kaip kodifikacijos kriterijus lietuviškuose meninio
stiliaus tekstuose
Correctness as the Criteria of the Codification in the Lithuanian
Literary Style
Vilma Šaudiņa (Daugavpils, Latvija)
Emociju nosaukumi latviešu un lietuviešu valodā: bailes un kauns
Denominations of Emotions in Latvian and Lithuanian: Fear and
Shame
SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN
KULTŪRAS KONTEKSTĀ
SLAVIC LANGUAGES
IN THE HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT
30. janvārī plkst. 12.00 103. aud.
Sēdes vadītājas – Dr. philol. Gaļina Sirica
Dr. philol. Jelizaveta Kostandi
12.00
Галина Сырица (Даугавпилс, Латвия)
Интертекстуальные связи в художественном тексте: попытка
анализа
Intertextual Relations in a Literary Text: an Attempt to Analyze
10
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
Алина Логинова (Даугавпилс, Латвия)
Лексика с префиксом раз- / рас- в романе Ф. Достоевского
«Преступление и наказание»: аспект перевода на латышский язык
Lexemes with the Prefix раз- / рас- in the Novel “Crime and
Punishment” by Fyodor Dostoyevsky: the Aspect of Translation into
Latvian
Наталья Иванова (Даугавпилс, Латвия)
Языковые средства выражения запретов у староверов Латгалии
Linguistic Means of Expressing Prohibitions in Latgalian Old
Believers’ Speech
Aloyzas Gudavičius (Шауляй, Литва)
О содержании словаря концептуальных метафор
On the Content of Dictionary of Conceptual Metaphors
Елена Королева (Даугавпилс, Латвия)
Метафора в функтивных глаголах, относящихся к названиям
болезней
Metaphor in Functive Verbs Related to the Names of Illnesses
Светлана Евстратова (Тарту, Эстония)
Отношения межкультурной эквивалентности в газетных текстах
на русском и эстонском языках
On the Intercultural Equivalence in the Estonian and Russian
Newspaper Texts
14.00–15.00 pusdienu pārtraukums / перерыв
Sēdes vadītājas – Dr. philol. Elvīra Isajeva
Dr. philol. Nataļja Boļšakova
15.00
15.20
Наталья Большакова (Псков, Россия)
Псковско-белорусские языковые контакты (к вопросу об
источниках)
The Pskov-Belorussian Language Contacts (to the Question about
Sources)
Ольга Кисилева (Донецк, Украина)
Сопоставительный анализ глаголов ошибочного действия в
английском, русском и украинском языках
Contrastive Analysis of the Wrong Action Verbs in English, Russian
and Ukrainian
11
15.40
16.00
16.20
16.40
17.00
17.15
Татьяна Трощинская-Степушина (Витебск, Белaрусь)
Образ героя современной русскоязычной прозы Белоруссии:
лингвистический аспект
The Image of Hero in Modern Russian Prose of Belarus: the Linguistic
Aspect
Эльвира Исаева (Даугавпилс, Латвия)
Концепт работа в языковом сознании латвийской молодежи
The Concept work in the Linguistic Consciousness of Latvian Youth
Наталья Максимюк (Черновцы, Украина)
Коммуникативные тактики отказа в украинском художественном
дискурсе: социальный и гендерный аспекты
Communicative Tactics of Refusal in Ukrainian Literary Discourse:
Social and Gender Aspects
Елизавета Костанди (Тарту, Эстония)
Проблемы дискурсивного анализа категории темпоральности
On the Problems of Discourse Analysis of the Temporality Category
Татьяна Сукаленко (Киев, Украина)
Типаж «лях» в украинской лингвокультуре
The Type “Pole (Lyakh)” in the Ukrainian Linguistic Culture
Plenārsēde / пленарное заседание
31. janvārī plkst. 9.30 103. aud.
Sēdes vadītājas – Dr. philol. Jeļena Koroļova
Dr. philol. Jeļena Goregļada
9.00
9.20
9.40
10.00
Елена Маюк (Минск, Белaрусь)
Аппроксимация: лексические номинации с квантитативным
значением в белорусских и английских паремиях
Approximation: Lexical Nominations with the Quantitative Meaning
in Byelorussian and English Proverbs
Юлия Калиущенко (Донецк, Украина)
Ольфакторные глаголы в английском, латышском, русском
и украинском языках
Olfactory Verbs in English, Latvian, Russian and Ukrainian
Елена Горегляд (Витебск, Белaрусь)
Язык современных СМИ: от аттракции до агнонимии
Language of Modern Mass Media: from Attraction to Agnonymy
Анатолий Кузнецов (Даугавпилс, Латвия)
Еще о глаголице
More on the Glagolitic Alphabet
12
10.20
10.40
Ирина Диманте (Рига, Латвия)
Некоторые иллюстрации к балто-славянской теории
Some Illustrations for the Baltic-Slavonic Theory
Александр Филей (Вентспилс, Латвия)
«Парижский словарь московитов» Жана Соважа из Дьепа:
структура, семантика, прагматика
“Paris Dictionary of Moscovites” by Jean Sauvage from Dieppe:
Structure, Semantics, Pragmatics
11.00–11.20 kafijas pauze (114. aud.) / кофейная пауза
11.20
11.40
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
Марина Халимон (Даугавпилс, Латвия)
Лексика с семантикой самообладания в русском и латышском
языках: лингвокультурологический аспект
Russian and Latvian Words with the Meaning “self-control”:
the Lingua-Cultural Aspect
Кристина Куницка (Даугавпилс, Латвия)
Имя прилагательное в речи латгальских поляков
Adjectives in the Peripheral Polish Spoken in Latgale
Надежда Шакун (Минск, Белaрусь)
Кирилло-мефодиевская лексика в некоторых белорусских
диалектах
The Cyrillo-Methodian Lexis in Some Belarusian Dialects
Татьяна Новикова (Черновцы, Украина)
Церковнославянизмы в произведениях для детей А.С. Пушкина
The Church Slavonic Lexemes in Works for Children by A. Pushkin
Галина Питкевич (Даугавпилс, Латвия)
Словообразовательная номинация на базе антропонимов в
современном русском языке
Word-Forming Nomination Based on Anthroponyms in Modern
Russian
Иванна Струк (Черновцы, Украина)
Фатическая коммуникация в драматическом тексте (на материале
произведений буковинских писателей)
The Phatic Communication in Dramatic Texts (the Works by
Bukovinian
Writers)
Валентина Федонюк (Киев, Украина)
Немецкие заимствования в современном чешском языке с точки
зрения синхронии и диахронии
German Loan Words in Modern Czech from the Point of View
of Synchronism and Diachronism
13
13.40
Лариса Шутак, Галина Навчук (Черновцы, Украина)
Украиноведение в системе высшего медицинского образования
Ukrainian Studies in Higher Medical Education
14.00 noslēgums / подведение итогов
VĀCBALTU TEKSTI: LINGVISTIKA UN
POĒTIKA
DEUTSCH-BALTEN TEXTS: LINGUISTICS AND
POETICS
30. janvārī plkst. 12.00 403. aud.
Sēdes vadītājas – Mg. philol. Valentīna Taļerko
Dr. philol. Nataļja Jundina
12.00
12.30
13.00
13.30
Ieva Sproģe (Riga, Lettland)
Lettische Volkslieder und ihre Übersetzungen als Bestandteil der
deutschen Aufklärung
Latvian Folksongs and their Translations as Part of the German
Enlightenment
Hans-Harry Droessiger (Kaunas, Litauen)
Lexikalisch-semantische Beobachtungen an August Schleichers
„Litauische Märchen, Sprichworte, Rätsel und Lieder”
Lexical and Semantic Observations on August Schleicher’s
“Lithuanian Fairy Tales, Proverbs, Riddles an Songs”
Nataļja Jundina (Daugavpils, Lettland)
Fremdsprachige Elemente in den Werken deutschbaltischer Autoren
Borrowed Elements in the Works of German-Baltic Authors
Jurate Maksvytyte (Kaunas, Litauen)
Zur Neutralisierung bei der Wiedergabe der deutschen
Realienbezeichnungen ins Litauische
On Rendering of German Culture-Bound Words in Lithuanian
14.00–15.00 kafijas pauze (406. aud.) / Kaffepause
14
Sēdes vadītāja – Dr. philol. Nataļja Jundina
15.00
15.30
16.00
16.30
Felix Koether (Marburg, Deutschland)
Das Kalenderwesen der Sankt-Petersburger Akademie der
Wissenschaften als Modell für die baltische Kalenderproduktion des
18. Jahrhunderts
The Almanacs of the Russian Academy of Sciences as a Model for
Baltic Almanacs in the Age of Englightenment
Ivars Orehovs (Riga, Lettland)
Michal Jan Borch und Carl Gotthard Grass: erlebt und beschrieben –
Reisende aus dem Baltikum über Sizilien im 18. und 19. Jahrhundert
Michal Jan Borch and Carl Gotthard Grass: the Experienced Described
– Sicily of the 18th and 19th Century in Impressions by Baltic
Travellers
Giedre Cepaitiene, Indre Brokartaite-Pladiene (Siauliai, Litauen)
Victor Jungfers (1893–1964) Texte zur litauischen Sprache und zum
Kulturantlitz des litauischen Volkes
Victor Jungfer’s (1893–1964) Texts on the Lithuanian Language and
the Cultural Face of the Lithuanian Nation
Valentīna Taļerko (Daugavpils, Lettland)
Mia Munier-Wroblewski: bekannt und unbekannt
Mia Munier-Wroblewski: Known and Unknown
17.15 Plenārsēde / Plenarsitzung
31. janvārī plkst. 9.00 403. aud.
Sēdes vadītāja – Dr. philol. Antje Johanning-Radziene
9.00
9.30
Thomas Taterka (Riga, Lettland)
Folgen der Schriftkultur. Zu Einfluss und Folgewirkungen deutscher
Literatur auf die lettische Nationalkultur
Effects of Literacy. On Impacts and Aftereffects of German Literature
on Latvian National Culture
Imants Cīrulis (Riga, Lettland)
Die Jung-Letten zwischen volkstümlicher Aufklärung und nationalem
Projekt
The Young Latvians between Popular Englightenment and National
Project
15
10.00
10.30
Kārlis Cīrulis (Riga, Lettland)
Die Nationalisierung einer europäischen Tradition: Baltisch-Deutsche
und Lettische Sängefeste
On the Nationalisation of a European Tradition: Baltic-German and
Latvian Song Festivals
Dace Veidmane (Riga, Lettland)
Janis Rainis als deutscher Schriftsteller
Rainis as German Writer
11.00–11.30 kafijas pauze (406. aud.) / Kaffepause
Sēdes vadītājs – Dr. philol. Thomas Taterka
11.30
12.00
12.30
Robert Zawisza (Warschau, Polen)
Karoline Bauer in Riga. Auszüge aus ihrem Tagebuch (1871)
Caroline Bauer in Riga. The Excerpts from Her Diary (1871)
Nataļja Poļakova (Riga, Lettland)
Thematisierung des Sehens in der Prosa Eduard von Keyserlings
The Theme of Sight in Eduard von Keyserling’s Prose
Antje Johanning-Radziene (Daugavpils, Lettland)
Zur Konstruktion Litauens und des Litauers in Literatur und
Publizistik Ober Osts (1914–1918)
Constructing Lithuania and ‘the Lithuanians’ in Literary and
Journalistic Texts in the Wartime Period in Ober Ost (1914–1918)
16
ANGĻU VALODAS
LINGVISTISKIE ASPEKTI UN POĒTIKA
THE ENGLISH LANGUAGE:
LINGUISTIC ASPECTS AND POETICS
1. DARBA GRUPA
30. janvārī plkst. 12.00 404. aud.
Sēdes vadītāji – Dr. habil. med. Māris Baltiņš
Dr. philol. Maija Brēde
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
Edita Bartnikaitė (Kauņa, Lietuva)
English as a Lingua Franka in Multilingual Business Communication
Settings
Angļu valoda kā lingua franka multilingvālā biznesa komunikācijas
vidē
Ina Druviete (Rīga, Latvija)
The English Language in Higher Education: Legislation and Practice
Angļu valoda augstākajā izglītībā: likumdošana un prakse
Māris Baltiņš (Rīga, Latvija)
Expressivity vs. Stylistic Neutrality: Some Considerations Related
with Multilingual Terminology
Ekspresivitāte un stilistiska neitralitāte: daži apsvērumi saistībā ar
daudzvalodu terminoloģiju
Dace Liepiņa (Rīga, Latvija)
The Heavy Burden of Accountability in the Search of Terminological
Equivalents
Atbildības smagā nasta terminoloģisku ekvivalentu meklējumos
Maija Brēde (Rīga, Latvija)
Phonostylistic Features of Publicistic Style of Intonation in English
and Latvian as Manifest in the Use of Nuclear Tones
Angļu un latviešu valodas intonācijas publicistiskā stila fonostilistiskās
iezīmes kodoltoņu lietojumā
Nataļja Cigankova (Rīga, Latvija)
Academic Anthropomorphisms in English Corpora
Akadēmiskie antropomorfismi angļu valodas korpusos
14.00–15.00 kafijas pauze / coffee break (408. aud.)
17
Sēdes vadītājas – Dr. habil. philol. Zaiga Ikere
Dr. philol. Larisa Iļjinska
Dr. philol. Marina Platonova
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20
16.40
Larisa Iļjinska, Marina Platonova, Tatjana Smirnova (Rīga,
Latvija)
Magic of Meaning Transformation
Nozīmes transformācijas maģija
Zaiga Ikere (Daugavpils, Latvija)
Change of the Connotation of the Word “bāleliņš”
Vārda „bāleliņš” konotatīvās nozīmes pārmaiņas
Solveiga Ozoliņa (Rīga, Latvija)
Analysis of Paralinguistic Elements in Students’ Business
Presentations
Paralingvistisko elementu analīze studentu biznesa prezentācijās
Dana Švenčionienė (Kauņa, Lietuva)
The Contrastive Analysis of the Structural Type of the Grammatical
Predicate with the verbal Component
Gramatiskā predikāta struktūras tipa un verbālā komponenta
kontrastīvā analīze
Юлия Святюк (Kijeva, Ukraina)
Strategies and Tactics of Cross-Cultural Communication
Starpkultūru komunikācijas stratēģijas un taktikas
Jeļena Tretjakova (Daugavpils, Latvija)
Perception of Transport Terminological Units through the Source
Domain of Fauna
Transporta terminu uztvere ar avotdomēna fauna starpniecību
17.15 Plenārsēde / plenary session
2. DARBA GRUPA
30. janvārī plkst. 12.00 405. aud.
Sēdes vadītājas – Dr. philol. Sandra Meškova
Dr. philol. Irina Presņakova
12.00
Lauma T. Lapa (Rīga, Latvija)
Semantic Fields in “The Four Quartets” by T.S. Eliot
Semantiskie lauki T.S. Eliota poēmu ciklā „The Four Quartets”
18
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
Irina Presņakova (Daugavpils, Latvija)
English Ghost Stories: the Literary Output of Victorian Male and
Female Writers
Angļu spoku stāsti: Viktorijas laikmeta vīriešu un sieviešu literārais
pienesums
Jurate Radaviciutė (Kauņa, Lietuva)
The Play with the Connotations of Sexuality in Salman Rushdie’s
Novel “Midnight’s Children”
Spēle ar seksualitātes konotācijām Salmana Rušdi romānā „Pusnakts
bērni”
Sandra Meškova (Daugavpils, Latvija)
Exile and Translating Life in Irina Pana’s “Melbourne Sundays”
Trimda un dzīves tulkošana Irinas Panas darbā „Melbourne Sundays”
Iryna Miatlushka (Minska, Baltkrievija)
Language Representation of Major Cultural and Thematic Dominants
in Modern British Poetry Discourse
Mūsdienu britu dzejas diskursa galveno kultūrtematisko dominanšu
valodiskā realizācija
Ludmila Mogelnickaya (Žitomira, Ukraina)
Composition of English Publicistic Cinematography Texts: Typology
of Titles
Angļu publicistiskā kinematogrāfa tekstu kompozīcija: nosaukumu
tipoloģija
14.00–15.00 kafijas pauze / coffee break (408. aud.)
Sēdes vadītāji – Dr. philol. Jeļena Semeņeca
Dr. philol. Serhii Zasiekin
15.00
15.20
15.40
Jeļena Semeņeca (Daugavpils, Latvija)
Femme Fatale in A.Machen’s Novel “The Great God Pan”
Femme Fatale A. Meičena romānā „Dižais dievs Pans”
Volha Hapeyeva (Minska, Baltkrievija)
Gastronomic Similes in the System of the English and Belarusian
Languages: Comparative Aspect
Gastronomiskie salīdzinājumi angļu un baltkrievu valodas sistēmā:
salīdzināmais aspekts
Serhii Zasiekin (Lucka, Ukraina)
Psycholinguistic Avenues for Understanding Universals in the
Translation of Literary Texts
Psiholingvistiskā pieeja universāliju izpratnē literāru tekstu tulkojumos
19
16.00
16.20
16.40
Dace Šostaka (Rīga, Latvija)
Revisiting “National Geographic Latvija”: the Good, the Bad and the
Different
Vēlreiz apskatot žurnālu „National Geographic Latvija”: labais,
sliktais un citādais
Aušra Jankauskaitė, Vytautė Daugėlaitė (Kauņa, Lietuva)
On Contrastive Aspects of English compared to Lithuanian in selected
Series of “National geographic” Articles
Angļu valodas kontrastīvie aspekti salīdzinājumā ar lietuviešu valodu
žurnāla „National Geographic” rakstu izlasē
Ekaterina Khrisonopulo (Sanktpēterburga, Krievija)
A Cognitive Account of Translating Clauses with Anticipatory ‘it’ in a
Literary Text: A Case Study of English-Russian Equivalents
Palīgteikumu ar formālo teikuma priekšmetu (It) tulkošanas literārā
tekstā kognitīvais raksturojums: ekvivalentu analīze angļu un krievu
valodā
17.15 Plenārsēde / plenary session
3. DARBA GRUPA
31. janvārī plkst. 9.00 404. aud.
Sēdes vadītāji – Dr. philol. Ilze Oļehnoviča
Dr. philol. Aleh Kopach
9.00
9.20
9.40
10.00
Ilze Oļehnoviča (Daugavpils, Latvija)
“To tighten one’s belt” in English and Latvian Newspaper Discourse
„Savilkt jostu” angļu un latviešu laikrakstu diskursā
Dovile Vengaliene (Kauņa, Lietuva)
Blending and Syntactic Creativity: Ironic References in Politicized
Discourse
Teleskopēšana un sintaktiskā kreativitāte: ironiskas atsauces politizētā
diskursā
Goda Rumsiene (Kauņa, Lietuva)
Skopos Method in Advertisement Slogan Translation
Skopos metode reklāmas sludinājumu tulkošanā
Armandas Rumsas (Kauņa, Lietuva)
Rendering of Key Words in Advertisement Translation
Atslēgvārdu atveidojums reklāmtekstu tulkojumos
20
10.20
Aleh Kopach (Minska, Baltkrievija)
Place Names of Small Scale Objects in the Light of Cognitive
Onomasiology
Nelielu objektu vietvārdi kognitīvās onomasioloģijas skatījumā
10.40–11.15 kafijas pauze / coffee break (408. aud.)
Sēdes vadītāji – Dr. hum. Armandas Rumsas
Dr. philol. Vita Kalnbērziņa
11.20
11.40
12.00
Solveiga Sušinskienė (Šauļi, Lietuva)
On Contrastive Analysis of Aspect as the Internal Temporal Structure
of the Process in English and Lithuanian
Aspekta kā procesa iekšējās temporālās struktūras kontrastīvā analīze
angļu un lietuviešu valodā
Anna Stavicka (Rīga, Latvija)
Internationalization of Higher Education and Its Impact on Higher
Education EFL (English as a Foreign Language) Curriculum
Augstākās izglītības internacionalizācija un tās ietekme uz angļu
valodas kā svešvalodas mācību programmu augstskolā
Vita Kalnbērziņa (Rīga, Latvija)
Secondary Education Foreign Language Examination Content
Validation
Vidusskolas svešvalodu eksāmenu satura validācija
GASTRONOMIJA LITERATŪRĀ UN
KULTŪRĀ
GASTRONOMY IN LITERATURE AND CULTURE
1. DARBA GRUPA
Latviešu literatūras vēstures sekcija
30. janvārī plkst. 12.00 317. aud.
Sēdes vadītājas – Dr. philol. Ieva Kalniņa
Dr. philol. Ingrīda Kupšāne
12.00
Inta Genese-Plaude (Liepāja, Latvija)
Ēdiens un identitāte Augusta Deglava romānā „Rīga”
Food and Identity in Augusts Deglavs’ Novel “Riga”
21
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
Ieva Kalniņa (Rīga, Latvija)
Ēdiena funkcijas A. Brigaderes triloģijā „Dievs, daba, darbs” (1926),
„Skarbos vējos” (1930) un „Akmeņu sprostā” (1933)
Food Functions in A. Brigadere’s Trilogy “God, Nature, Work”
(1926), “In Harsh Winds” (1930) and “In a Cage of Rocks” (1933)
Dagmāra Ausekle (Rīga, Latvija)
Ēdiens Annas Brigaderes literārajos darbos
Food in Fiction of Anna Brigadere
Eva Birzniece (Rīga, Latvija)
Ēdiens un tā gatavošana autobiogrāfijās par izsūtījumu uz Sibīriju
Food and Its Preparation in the Autobiographical Narratives about
Deportations to Siberia
Ingrīda Kupšāne (Daugavpils, Latvija)
Valentīna Jakobsona trejādo brokastu ēdienkarte
Valentine Jakobson’s Menu of Three Kinds of Breakfast
Karīne Laganovska (Rēzekne, Latvija)
Maizes semantika kara un pēckara īsprozā
Semantics of Bread in Short Stories of War and Post-War Period
14.00–15.00 kafijas pauze (320. aud.)
2. DARBA GRUPA
Pasaules literatūras sekcija
317. aud.
Sēdes vadītājas – Dr. philol. Rudīte Rinkeviča
Dr. philol. Mārīte Opincāne
15.00
15.20
15.40
Imants Ļaviņš (Rīga, Latvija)
Vīna poēzija Omāra Haijama daiļradē
Omar Khayyam’s Wine Poetry
Tatjana Hramova (Rīga, Latvija)
‘Alive the live-oh’: Oysters in Samuel Beckett’s and James Joyce’s
texts ‘Alive the live-oh‘: austeres Semjuela Beketa un Džeimsa Džoisa
tekstos
Mārīte Opincāne (Rēzekne, Latvija)
Gastronomijas semantika un mitoloģija Džozefa Konrada dzīvē un
daiļradē
Semantics and Mythology of Gastronomy in Joseph Conrad’s Life and
Writings
22
16.00
16.20
16.40
Ilze Kangro (Rīga, Latvija)
Katarīnas Hāgenas romāns „Ābolu sēkliņu garša” un atmiņu
estetizācija
The Novel “The Taste of Apple Seeds” by Katharina Hagena and the
Aestheticization of Memories
Juris Andrejs Kastiņš (Liepāja, Latvija)
Literatūras gastronomijas prieks Kristas Volfas stāstā „Volfa kungs
gaida viesus un gatavo tiem ēdienus”
Literature Gastronomical Delight in Krista Wolf’s Story “Mr. Wolf
Waits Guests and Finished the Dishes”
Solvita Pošeiko (Rēzekne, Latvija)
Ēdiena izpratnes līmeņi Sofi Oksanenas darbā „Staļina govis”
Food as Concept in Sofi Oksanen’s Work “Staļin’s Cows”
17.15 Plenārsēde
3. DARBA GRUPA
Mūsdienu literatūras un kultūras sekcija
31. janvārī plkst. 9.00 317. aud.
Sēdes vadītājas – Dr. philol. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė
Dr. philol. Iveta Narodovska
9.00
9.20
9.40
10.00
Sandra Wawrzyniak (Poznaņa, Polija)
Swahili Culinary Lexicon as a Reflection of Multicultural Interactions
Svahili kulinārais leksikons kā multikulturālo attiecību atspoguļojums
Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė (Kauņa, Lietuva)
Lithuanian Wedding Meals of Modern City Dwellers
Modernās pilsētas iedzīvotāju lietuviešu kāzu mielasts
Axel Walter (Klaipēda, Lietuva)
Culinary Pleasures – Calories Measurement: Female Body Concepts
and Food Culture in Contemporary English Literature. Notes on Helen
Fielding’s Bridget Jones Novels
Kulinārās baudas – kaloriju mērīšana: sievišķā ķermeņa koncepti un
ēdiena kultūra mūsdienu angļu literatūrā. Piezīmes par Helēnas
Fīldingas Bridžetas Džonsas romāniem
Maija Burima (Daugavpils, Latvija)
Gastronomisko motīvu reprezentācija jaunākajā latviešu literatūrā
Representation of Gastronomical Motives in Contemporary Latvian
Literature
23
10.20
10.40
Iveta Narodovska (Rīga, Latvija)
Gastronomiskais kods latviešu un krievu sieviešu postreālistiskajā
prozā
The Gastronomic Code in the Latvian and Russian Post-Realistic
Prose
Astra Spalvēna (Rīga, Latvija)
Dzīves svinēšana: ēdiena reprezentācija gastronomiskajā literatūrā
Celebrating Life: Food Representation in Gastronomic Literature
11.00–11.30 kafijas pauze (320. aud.)
4. DARBA GRUPA
Folkloras un bērnu literatūras sekcija
317. aud.
Sēdes vadītājas – Dr. philol. Angelika Juško-Štekele
Dr. philol. Ilona Ļaha
11.30
11.50
12.10
12.30
12.50
Angelika Juško-Štekele (Rēzekne, Latvija)
Daži „gastronomiskie” tabu latgaliešu folklorā
Some Gastronomical Taboos in Latgalian Folklore
Ilona Ļaha (Daugavpils, Latvija)
Ēšanas kultūra Astridas Lindgrēnes darbos
The Culture of Eating in Astrid Lindgren’s Works
Sandra Okuņeva (Liepāja, Latvija)
Gardās vērtības: ēdieni Māras Zālītes grāmatās bērniem
The Delicious Values: Meals in Māra Zālīte’ Books for Children
Aija Jakovele (Daugavpils, Latvija)
Kulināro tekstu tipoloģija latviešu un dāņu literatūrā
The Typology of Culinary teksts in Latvian and Danish Literature
Rudīte Rinkeviča (Daugavpils, Latvija)
„Gastronomisko tēlu” semantika M. Putniņa piedzīvojumu stāstu ciklā
„Mežonīgie pīrāgi”
Semantics of Gastronomic Images in Adventure Stories by M. Putniņš
“Wild Pies”
24
GASTRONOMIJA LITERATŪRĀ UN
KULTŪRĀ
GASTRONOMY IN LITERATURE AND CULTURE
1. DARBA GRUPA
30. janvārī plkst. 12.00 113. aud.
Sēdes vadītāji – Dr. philol. Varvara Dobrovoļska
Dr. philol. Arkādijs Ņeminuščijs
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
Светлана Погодина (Рига, Латвия)
Гастрономический код традиционной культуры: заметки на
материале малых жанров латышско-русского фольклора
Gastronomic Code in Traditional Culture: Some Notes on Small
Genres in Latvian-Russian Folklore
Варвара Добровольская (Москва, Россия)
Обрядовые трапезы и застолья в русской традиционной культуре
Ritual Meal and Feast in Russian Traditional Culture
Наталья Урванцева (Петрозаводск, Россия)
Кулинарные герои в детских магических практиках
Culinary Characters in Children’s Magical Practices
Геннадий Марков (Даугавпилс, Латвия)
Семантика шампанского в поэзии А.С. Пушкина
The Semantics of Champagne in A. Pushkin’s Poetry
Наталья Вершинина (Псков, Россия)
О функции гастрономических образов в произведениях А.С.
Пушкина («Евгений Онегин», «Дубровский», «Капитанская
дочка» и др.)
On the Function of Gastronomic Images in A. Pushkin’s Works
(“Eugene Onegin”, “Dubrovsky, “The Captain’s Daughter”)
Аркадий Неминущий (Даугавпилс, Латвия)
Гастрономический код в романе И.А. Гончарова «Обломов»
The Gastronomic Code in I. Goncharov’s Novel “Oblomov”
14.00–15.00 pusdienu pārtraukums / перерыв
25
Sēdes vadītāji – Dr. philol. Nataļja Veršiņina
Dr. philol. Oļegs Beļajevs
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20
16.40
Елена Иванцова (Даугавпилс, Латвия)
«Телесный язык» трапез и застолий у Достоевского
Body Language of Meals and Feasts in Dostoevsky’s Works
Илона Мотеюнайте (Псков, Россия)
Мотив еды в повестях о детстве XIX–XX веков
Motif of Food in Stories about Childhood in the 19th – 20th Centuries
Людмила Борис (Черновцы, Украина)
Названия первых блюд в буковинском диалекте юго-западного
наречия Украины
The Names of the Entrees in Bukovinian Dialect of Southwestern
Dialects of Ukraine
Олег Беляев (Рига, Латвия)
Лексико-семантические особенности слов, обозначающих еду
в современном французском языке от: «каши» до «вальдорфа»
Lexical and Semantic Features of the Contemporary French Food
Vocabulary: from “Porridge” to “Waldorf Salad”
Виргиния Апанавичене (Вильнюс, Литва)
Гастрономический перформанс в произведениях литовской
постмодернистской и неомодернистской музыки конца
XX – начала XXI века
The Gastronomy in the Performances of the Postmodern and
Neomodern
Lithuanian Music in the 20th – 21th
Светлана Ковпик (Кривой Рог, Украина)
Коцепт и концепция «густативов» в литературоведении
Concept and Conception “Adjectives” in the Literary Criticism
17.15 Plenārsēde / пленарное заседание
26
2. DARBA GRUPA
31. janvārī plkst. 9.00 113. aud.
Sēdes vadītāji – Dr. philol. Julija Minutina-Lobanova
Dr. philol. Inna Dvorecka
9.00
9.20
9.40
10.00
10.20
10.40
Фаина Тимошенко (Даугавпилс, Латвия)
Поэтическая фразеология с ключевым словом «вино»
в поэзии русских символистов
Poetic Phraseology with the Keyword “Wine” in the Poetry
of Russian Symbolists
Наталья Марцинкевич (Гомель, Беларусь)
Гастрономические образы в творчестве А. Блока
Gastronomic Images in the Creative Works of A. Blok
Юлия Минутина-Лобанова (Санкт-Петербург, Россия)
Тема битвы-пира в поэзии русских футуристов
The Batle-Fiest Theme in Russian Futurist Poetry
Елена Белая (Барановичи, Беларусь)
Кулинарные нормы и аномалии как эстетический объект
в прозе первой трети XX века
Culinary Norms and Anomalies as an Aesthetic Object in Prose
First Third of the 20th Century
Наталия Макашина (Даугавпилс, Латвия)
«Гастрономические» мотивы в произведениях русских
писателей-эмигрантов
“Gastronomic” Motifs in Works of Russian Writers-Emigrants
Наталья Никитина (Даугавпилс, Латвия)
«Гастрономический» компонент в рассказах К. Паустовского:
структура и семантика
“Gastronomic” Component in Short Stories by K. Paustovsky:
Structure and Semantics
11.00–11.20 kafijas pauze (114. aud.) / кофейная пауза
27
Sēdes vadītājas – Dr. philol. Nataļja Kononova
Dr. philol. Gaļina Virina
11.20
11.40
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
14.00
Наталья Кононова (Рига, Латвия)
Алкоголь как знаменатель Вальпургиевой ночи в трагедии
В. Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора»
Alcohol as a Denominator of Walpurgis Night in the Tragedy
“Walpurgis Night, or Commander’s Steps” by V.Yerofeev
Сергей Полянский (Даугавпилс, Латвия)
Гастрономия абсурда в романе Бориса Виана «Пена дней»
Absurd Gastronomy in Boris Vian’s “Foam of the Days”
Галина Вирина (Санкт-Петербург, Россия)
Семантика еды в первом и последнем романах Г. Бёлля
Semantics of Food in the First and the Last Novels of Heinrich Böll
Наталья Доморацкая (Витебск, Беларусь)
Гастрономические мотивы в прозе С. Довлатова
“Gastronomic” Motifs in Prose by S. Dovlatov
Инна Дворецкая (Даугавпилс, Латвия)
«Гастрономический текст» Игоря Чиннова
Igor Chinnov’s “Gastronomic Text”
Олеся Никитина (Даугавпилс, Латвия)
«Мед» в художественном мире сказки Леонида и Ирины
Тюхтяевых «Зоки и Бада»
“Honey” in the Artistic World of the Fairy Tale by Leonid and Irina
Tjuhtajevs “Zoki and Bada”
Наталия Белякова (Санкт-Петербург, Россия)
Национальная кухня как инструмент познания Другого: опыт
путешественников эпохи Просвещения
National Cuisine as the Way of Cognizing the Other: Experience of
the Travellers of the Age of Enlightenment
Ольга Спачиль (Краснодар, Россия)
Южные кушанья семьи Чеховых: об одном диалектизме в
чеховском эпистолярии
Southern Foods of the Chekhovs: About Dialectism in Chekhovian
Epistolary
noslēgums / подведение итогов
28
LITERATŪRAS ŽANRU MODIFIKĀCIJAS
MODIFICATIONS OF LITERARY GENRES
1. DARBA GRUPA
30. janvārī plkst. 12.00 310. aud.
Sēdes vadītāji – Dr. habil. philol. Fjodors Fjodorovs
Dr. philol. Žans Badins
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
Fjodors Fjodorovs (Daugavpils, Latvija)
О неизбежности жанровых трансформаций: Герман Плисецкий
About the Inevitability of Genre Transformations: German Plisetsky
Andris Kazjukevičs (Daugavpils, Latvija)
«Нереалистические» вкрапления в «Quo vadis» Генриха
Сенкевича
“Unreal” Insertions in “Quo Vadis” by Henryk Sienkiewicz
Žans Badins (Daugavpils, Latvija)
Василий Розанов «Опавшие листья» и Владимир Крымов «Из
кладовой писателя»: к проблеме жанра
Vasily Rozanov’s “Fallen Leaves” and Vladimir Krymov’s “From a
Writer’s Lumber-Room”: on the Problem of the Genre
Larisa Safronova (Daugavpils, Latvija)
К вопросу о жанре в прозе Леонида Добычина
To the Question of Genre of Prose by Leonid Dobychin
Ļubova Lavrenova (Daugavpils, Latvija)
Эволюция жанра в ранних романах Вениамина Каверина
Evolution of the Genre in the Early Novels of Veniamin Kaverin
Nadežda Fjodorova (Daugavpils, Latvija)
Жанровая специфика рассказов Константина Паустовского
The Genre Particularity of the Novels by Konstantin Paustovsky
14.00–15.00 kafijas pauze (323. telpā)
Sēdes vadītāji – Dr. philol. Jurijs Orļickis
Dr. philol. Anna Stankeviča
15.00
Jurijs Orļickis (Maskava, Krievija)
Логаэд в современной русской поэзии
Logaoedic in Modern Russian Poetry
29
15.20
15.40
16.00
16.20
Dina Āzere (Daugavpils, Latvija)
Жанр путевого очерка в литературе «оттепели»: природа и
функции
The Genre of Travelling Stories in the Literature of the “Thaw”
Period: Nature and Functions
Diāna Ozola (Daugavpils, Latvija)
Ceļojuma apraksta žanra teorētiskie aspekti jaunākajā literatūrā
The Theoretical Aspects of Travelogue in Modern Literature
Indrė Žakevičienė (Kauņa, Lietuva)
Metamorphoses of Lithuanian Novel: the Perspective of Cognitive
Poetics
Lietuviešu romāna modifikācijas: kognitīvās poētikas perspektīva
Monika Gruslyte (Šauļi, Lietuva)
Modification of the Domestic Fiction and Chick Lit Genres in “The
Undomestic Goddess” by Sophie Kinsella
Sentimentālās literatūras un Chic Lit žanru modifikācijas Sofijas
Kinselas romānā „Antimājsaimniece”
17.15 Plenārsēde / пленарное заседание
2. DARBA GRUPA
31. janvārī plkst. 9.00 310. aud.
Sēdes vadītāji – Dr. philol. Olga Skačkova
Dr. philol. Elīna Vasiļjeva
9.00
9.20
9.40
10.00
Svetlana Veļigura (Daugavpils, Latvija)
Теологический детектив Гилбертa Китa Честертона как один из
вариантов жанра
Gilbert Keith Chesterton’s Theological Detective Story as a New
Variation of Genre
Ināra Kudrjavska (Daugavpils, Latvija)
Проблема жанра в прозе Григория Кановича
The Problem of Genre in Grigoriy Kanovich’s Prose
Elīna Vasiļjeva (Daugavpils, Latvija)
«Попутчики» Фридриха Горенштейна: проблема жанра
Friedrich Gorenstein’s “Fellow-Trevellers”: Genre Problem
Aļona Veļičko (Daugavpils, Latvija)
Специфика драмы Фридриха Горенштейна «Бердичев»
The Specifics of Friedrich Gorenstein’s Drama “Berdichev”
30
10.20
10.40
Anna Stankeviča (Daugavpils, Latvija)
Роман или драма: о жанровой специфике романа Владимира
Маканина «Две сестры и Кандинский»
Novel or Drama: On Genre Specifics of Vladimir Makanin’s Novel
“Two Sisters and Kandinsky”
Olga Skačkova (Rīga, Latvija)
Комментарий как художественный жанр
Сommentary as a Genre of Fiction
10.00–11.30 kafijas pauze (323. telpā)
Sēdes vadītājas – Dr. philol. Maija Burima
Dr. philol. Olga Senkāne
11.30
11.50
12.20
12.40
13.00
Olga Senkāne (Rēzekne, Latvija)
Autora tēls vai abstraktais autors filozofiskā žanra romānos
The Image of an Author or the Abstract Author in the Novels of
Philosophical Genre
Jana Veinberga (Daugavpils, Latvija)
Romantiskā romāna loma žanru literatūrā
The Role of the Romance Novel in Genre Fiction
Iveta Ratinīka (Daugavpils, Latvija)
Autora pozīcija Jāņa Rokpeļņa īsprozā
Author’s Position in the Short Prose of Jānis Rokpelnis
Bārbala Simsone (Rīga, Latvija)
Žanru „salāti” postmodernā gaumē: paranormālā romance
Postmodern Mixture of Genres: Paranormal Romance
Inese Suhane (Daugavpils, Latvija)
Autobiogrāfisks vēstījums jaunākajā latviešu un krievu literatūrā
Autobiographical Narrative in the Latest Latvian and Russian
Literature
13.20–13.40 kafijas pauze (323. telpā)
Sēdes vadītājas – Dr. philol. Ilze Kačāne
Dr. philol. Bārbala Simsone
13.40
Daiga Zirnīte (Rīga, Latvija)
Haiku latviešu dzejā
Haiku in Latvian Poetry
31
14.00
14.20
14.40
Antra Leine (Rīga, Latvija)
Angela Carter’s Tales and Short Stories
Andželas Kārteres pasakas un īsie stāsti
Tatjana Bicjutko (Rīga, Latvija)
Experiential Narrative: the Case of the Contemporary Memoir of
Childhood
Pieredzes vēstījums: mūsdienu bērnības atmiņu memuārs
Ainārs Faibuševičs (Daugavpils, Latvija)
Genre in Julian Barnes’s Text “A History of the World in 101/2
Chapters”
Žanrs Džuliana Bārnsa tekstā „Pasaules vēsture 101/2 nodaļās”
VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI
HISTORY: SOURCES AND PEOPLE
PLENĀRSĒDE / PLENARY SESSION
Pirmais pasaules karš 20. gs. vēsturē /
The First World War in the History of the 20th Century
30. janvārī plkst. 12.00 311. aud.
Sēdes vadītāji – Dr. hist. Irēna Saleniece
PhD Džefrijs Sveins
12.00
12.20
12.40
Vitālijs Šalda (Rīga, Latvija)
Jautājumā par Baltijas latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku
organizācijas izveidi. 1902
To the Question of Establishing Baltic Latvian Social Democratic
Workers’ Organization. 1902
Евгения Назарова (Maskava, Krievija)
Н.А. Рубакин и его латышские ученики 1910–1914 гг.
N. Rubakin and His Latvian Disciples 1910–1914
Сергей Пивоварчик (Grodņa, Baltkrievija)
Фортификационное обеспечение западной границы Российской
империи накануне Первой мировой войны
Providing Fortification of the Western Border of the Russian Empire
on the Eve of World War I
32
13.00
13.20
13.40
Татьяна Бартеле (Rīga, Latvija)
Русская пресса о национальном вопросе на I Всероссийском
съезде по народному образованию. 1913 / 1914
Russian Press about the Issues of Nationality at the First Russian
Congress of National Education. 1913 / 1914
Robert Zawisza (Varšava, Polija)
Ириней Плятер-Зиберк (1896–1946) и его латвийские
воспоминания
Irenaeus Plater-Zyberk (1896–1946) and His Latvian Memories
Henrihs Soms, Leo Trukšāns (Daugavpils, Latvija)
Krievu armijas virsnieka V. Medvedjeva 1915. gada zīmējumu albums
– vēstures avots Daugavpils apkārtnes izpētē
Russian Army Officer V. Medvedev’s Album of Drawings of 1915 – a
Historical Source in the Study of Daugavpils’ Neighbourhood
14.00–15.00 kafijas pauze (313. aud.) / coffee break
Sēdes vadītāji – Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs
Vēstures zinātņu kandidāte Ludmila Alijeva
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20
Тамара Абросимова (Sanktpēterburga, Krievija)
Первая мировая война в восприятии общества
World War I and Its Perception by the Society
Aldis Miņins (Rīga, Latvija)
Cīņa par varu Krievijas postimpērijas Rietumu perifērijā (1917–1920):
pilsoņu karu problēma
Struggle for Power in Western Periphery of Post-Empire Russia
(1917–1920): Problem of Civil Wars
Руслана Марценюк (Kijeva, Ukraina)
Украино-латышские дипломатические отношения 1918–1921 гг.
Ukrainian-Latvian Diplomatic Relations in 1918–1921
Arūnas Vyšniauskas (Viļņa, Lietuva)
Идея литовско-латышской (кон)федерации Йонаса Шлюпаса
Jonas Šliūpas’ Idea of the Lithuanian-Latvian (Con)Federation
Sandra Grigaravičiūtė (Viļņa, Lietuva)
Lithuanian Consulates in Soviet Russia / the Soviet Union (1921–
1923)
Lietuvas konsulāti Padomju Krievijā / Padomju Savienībā (1921–
1923)
33
16.40
Ēriks Jēkabsons (Rīga, Latvija)
Materiāli par Daugavpili 1920.–1921. gadā Hūvera institūta arhīvā
ASV
Materials about Daugavpils 1920–1921 in the Hoover Institute
Archives, USA
17.15 Plenārsēde / plenary session
1. DARBA GRUPA
Avoti un cilvēki: avotu daudzveidība /
Sources and people: Diversity of Sources
31. janvārī plkst. 9.00 311. aud.
Sēdes vadītāji – Mg. hist. Andris Kupšāns
Mg. hist. Zane Nemme
9.00
9.20
9.40
10.00
Николай Плавинский (Minska, Baltkrievija)
«Славянские» и «балтские» элементы в женском погребальном
уборе населения Браславского Поозерья конца I тыс. н.э.
«Slavic» and «Baltic» Elements in the Female Funeral Dress of the
Baltic Lakeland Population in the End of the I Millennium AD
Николай Плавинский, Владимир Плавинский (Minska,
Baltkrievija)
Археологические свидетельства военных конфликтов и военнотехнических контактов населения Белорусского Подвинья с
крестоносцами в XIII–XIV вв.
Archaeological Evidences of the Military Conflicts and MilitaryTechnical Contacts of the Belarusian Dzvina Region Population with
the Crusaders in the 13th – 14th Centuries
Sigitas Lūžys (Kauņa, Lietuva)
Брахиграфия в латинице Литвы: влияние латинской традиции на
польскую и литовскую письменность
Brachygraphy in the Lithuanian Latinica: the Influence of the Latin
Tradition on the Polish and Lithuanian Written Language
Anete Karlsone (Rīga, Latvija)
Jostu aušana – pārmantota vai atjaunota tradīcija?
Sashe Weaving – Inherited or Renewed Tradition?
34
10.20
Ольга Меренкова (Sanktpēterburga, Krievija)
Журналы свадебной моды британских бангладешцев как
источник информации о взаимовлиянии культур
Studying Cultural Incorporation on the Example of British
Bangladeshi Bridal Fashion Magazines
10.40–11.10 kafijas pauze (313. aud.) / coffee break
Sēdes vadītāji – Dr. hist. Henrihs Soms
Vēstures zinātņu kandidāte Ruslana Marceņuka
11.10
11.30
11.50
12.10
12.30
Людмила Алиева (Pleskava, Krievija)
Образ Ленина как ресурс тоталитаризации российского
крестьянства в 1920-е гг. (по материалам Псковской и
Новгородской губерний)
Lenin’s Image as a Resource for Totalitarization of the Russian
Peasantry in the 1920’s (According to Materials of Pskov and
Novgorod Guberniyas)
Tatjana Kuzņecova (Daugavpils, Latvija)
Атис Кронвалдс в контексте рецепции прошлого (Латвия, 30-е
годы ХХ века)
Reception of the Past of Latvia in the 1930s: the Case of A.Kronvalds
Alberts Rokpelnis (Valmiera, Latvija)
Dziesmu teksti kā vēstures avots: 20. gs. 30. gadu latviešu populārās
mūzikas dziesmu tekstu sociālpolitiskais konteksts
Song Lyrics as a Historical Source: Sociopolitical Context of Latvian
Song Lyrics of the 1930s
Борис Ильин (Vologda, Krievija)
Деятельность колхозно-совхозных театров Вологодской области в
1936–1951 гг.
Activity of Kolkhoz-Sovhoz Theatres of Vologodsk Region in 1936–
1951
Oļegs Jermolājevs (Cēsis, Latvija)
Latviešu baptistu draudžu statistika no 1918. līdz 1940. gadam
Statistics of Latvian Baptist Churches from 1918 to 1940
12.50–13.20 rakstu krājuma „Vēsture: avoti un cilvēki. XVII” prezentācija
(313. aud.) / presentation of the collected articles „History: Sources and
People. XVII” (Room 313)
35
Sēdes vadītāji – Dr. hist. Henrihs Soms
Vēstures zinātņu kandidāte Ruslana Marceņuka
13.20
13.40
14.00
14.20
Andris Kupšāns (Daugavpils, Latvija)
Zemnieku brīvlaišanas problemātika Latvijas 20. gs. 20.–30. gadu
vēsturnieku darbos
Problems of Peasants’ Liberation in the Works by Latvian Historians
of the 1920s–1930s
Алексей Варфоломеев (Petrozavodska, Krievija),
Александр Иванов (Daugavpils, Latvija)
Формализованный
анализ
исторических
источников:
современные подходы
Modern Trends in Formalized Analysis of Historical Sources
Simonas Strelcovas (Šauļi, Lietuva)
Multidisciplinary Approach in Field of Everyday Life History. The
New Page of Šiauliai Suburb History
Starpdisciplināra pieeja ikdienas dzīves vēstures pētīšanā. Šauļu
priekšpilsētas vēstures jauna lappuse
Agnieszka Wieczorek (Toruņa, Polija)
Educational Activity of the Congregation of the Missionaries of St.
Vincent de Paul in Ilūkste
Sv. Vincenta de Pola kongregācijas misionāru darbība izglītības laukā
Ilūkstē
14.40–15.30 noslēguma sesija (311. aud.) / final discussion
2. DARBA GRUPA
Avoti un cilvēki: no viduslaikiem līdz mūsdienām /
Sources and people: from Medieval Times till Now
31. janvārī plkst. 9.00 304. aud.
Sēdes vadītāji – Dr. hist. Tatjana Kuzņecova
PhD Arūnas Višniauskas
9.00
Raitis Simsons (Rīga, Latvija)
13.–14. gadsimta Prūsijā izdotās lēņu grāmatas: to raksturojums un
analīzes iespējas
The Prussian Fiefdom Documents of the 13th and 14th Century: Their
Characterisation and Possibilities for Analysis
36
9.20
9.40
10.00
10.20
Reinis Norkārkls (Rīga, Latvija)
Livonijas-Kurzemes episkopāts (1685–1795): kolektīva portreta
mēģinājums
The Episopate of Livonia-Courland (1685–1795): an Essay Towards a
Group Portrait
Enija Rubina (Rīga, Latvija)
Polijas četru gadu seima (1788–1792) darbības vērtējums Kurzemes
hercogistē
Evaluation of Poland’s Four-Year Sejm (1788–1792) in Duchy of
Courland
Edgars Ceske (Sigulda, Latvija)
Teodora fon der Ropa ceļojums uz Dienvidfranciju, Spāniju, Portugāli,
Gibraltāru, Itāliju un Sicīlijas salu (1802–1804)
Theodor von der Ropp’s Travel to Southern France, Spain, Portugal,
Gibraltar, Italy and Sicily in 1802–1804
Manvydas Vitkūnas (Viļņa, Lietuva)
Восстание 1863–1864 г. в Литве: особенности военной тактики
The 1863–1864 Revolt in Lithuania: Particularities of the Military
Tactics
10.40–11.10 kafijas pauze (313. aud.) / coffee break
Sēdes vadītāji – Mg. hist. Dmitrijs Oļehnovičs
Vēstures zinātņu kandidāte Jevgenija Nazarova
11.10
11.30
11.50
Zane Nemme (Lielvārde, Latvija)
Nāves iemesli Lielvārdē 1834.–1850. gadā
Causes of Death in Lielvārde in 1834–1850
Toms Ķikuts (Rīga, Latvija)
Vidzemes guberņas pagastu valžu anketēšana senatora N. Manaseina
revīzijas vajadzībām: avota izmantošanas iespējas
Questionnaires for the Parishes of the Livland Province during the
Senator N. Manasein Revision: Possible Uses of the Source
Maija Grizāne (Daugavpils, Latvija)
Отчёты Свято-Владимирского братства как источник информации
об отношениях старообрядцев и православных Динабургского
уезда в конце 19-го века
The Reports of the Fraternity of Saint Vladimir as an Information
Source of the Relationships Between Old Believers and Orthodox in
Dinaburg District at the End of the 19th Century
37
12.10
12.30
Сергей Омелько (Grodņa, Baltkrievija)
Дворянство западных губерний Российской империи: попытка
реконструкции генеалогических связей
The Nobility of the Western Provinces of the Russian Empire: Attempt
to Reconstruct Genealogical Relationships
Игорь Желтков (Zaslavļa, Baltkrievija)
Роль наследия рода Пшездецких как уникального историкокультурного ресурса Заславля
The Role of the Przeździecki Heritage as a Unique Historical and
Cultural Resource of Zaslaŭje
12.50–13.20 rakstu krājuma „Vēsture: avoti un cilvēki. XVII” prezentācija
(313. aud.) / presentation of the collected articles “History: Sources and
People. XVII” (Room 313)
Sēdes vadītāji – Mg. hist. Dmitrijs Oļehnovičs
Vēstures zinātņu kandidāte Jevgenija Nazarova
13.20
13.40
14.00
14.20
Monika Michaliszyn (Varšava, Polija)
Polijas maršala E. Ridza Smiglija tēls Latvijas presē starpkaru
divdesmitgadē
The Image of Polish Marshal Rydz Śmigły in the Latvian Press of
Interwar Period
Arturs Medveckis (Liepāja, Latvija)
Daugavpils un Liepājas krustpunkti akadēmiskā personāla biogrāfiskās
pētniecības avotos
Daugavpils and Liepāja Intersections in Biographic Research Sources
of Academic Personnel
Tālis Pumpuriņš (Cēsis, Latvija)
Pēteris Stepiņš (1914–1999): arheologs, muzeju darbinieks un
skolotājs
Pēteris Stepiņš (1914–1999): Archaeologist, Museum Employee and
Teacher
Ineta Didrihsone-Tomaševska (Rīga, Latvija)
Emīla Dēliņa darbība Latvijas konsulātā Melburnā (1979–1991)
Emīls Dēliņš’ Activity in the Consulate of Latvia in Melbourne (1979–
1991)
14.40–15.30 noslēguma sesija (311. aud.) / final discussion
38
3. DARBA GRUPA
Avoti un cilvēki: 20. gs. vēsture /
Sources and people: a History of the 20th Century
31. janvārī plkst. 9.00 424. aud.
Sēdes vadītāji – Mg. hist. Zane Stapķeviča
Dr. hist. Ēriks Jēkabsons
9.00
9.20
9.40
10.00
10.20
Светлана Силова (Grodņa, Baltkrievija)
Православная церковь западной Беларуси в годы Второй мировой
войны: проблемы методологии и историографии
The Orthodox Church in Western Belarus during World War II:
Problems of Methodology and Historiography
Иван Петров (Sanktpēterburga, Krievija)
Автокефалистское движение в православных приходах Балтии в
1940–1945 гг.: новые источники и старые проблемы
Autocephalistic Movement in the Baltic Orthodox Parishes in 1940–
1945: New Sources and Old Problems
Евгений Гребень (Minska, Baltkrievija)
Выжить любой ценой: стратегии выживания гражданского
населения в условиях нацистской оккупации Беларуси
To Survive by All Means: Survival Strategies of Civil Population in
the Time of Nazi Occupation of Belarus
Andis Rasums (Rīga, Latvija)
Nacistiskās Vācijas militārā izlūkdienesta Abwehr darbība Latvijā
(1944–1945): Valsts drošības komitejas krimināllietu materiāli
The Activities of the Military Intelligence Service of Nazi Germany
Abwehr in Latvia (1944–1945): Criminal Records of the Committee
for State Security
Dmitrijs Oļehnovičs (Daugavpils, Latvija)
Балтийский вопрос в газете «Газават» (1943–1944)
Baltic Question in the Newspaper “Gazavat” (1943–1944)
10.40–11.10 kafijas pauze (313. aud.) / coffee break
39
Sēdes vadītāji – Dr. habil. hist. Vitālijs Šalda
PhD Sandra Grigaravičiūte
11.10
11.30
11.50
12.10
12.30
Ирена Салениеце (Daugavpils, Latvija)
Латвийские школы в документах Школьного отдела ЦК ВКП(б):
1940–1946
Latvian Schools in the Documents of the Central Commitee of the AllUnion Communist (bolshevik) Party (1940–1946)
Zane Stapķeviča (Daugavpils, Latvija)
Augstākās
izglītības
sovjetizācija
Latvijā
(1944–1959):
historiogrāfisks apskats
The Sovietisation of Higher Education in Latvia (1944–1959):
HistoriographicalReview
Галина Седова (ин. Евфросиния) (Daugavpils, Latvija)
Рижская епархия в 1945–1959 гг.
Riga Eparchy in 1945–1959
Geoffrey Swain (Glāzgova, Lielbritānija)
“Why not join the Party?”: The Limits of National Communism in
1959
„Kāpēc gan neiestāties partijā?”: nacionālkomunisma ierobežojumi
1959. gadā
Māris Zvaigzne (Rīga, Latvija)
Latvijas PSR arodbiedrību starptautiskā darbība 1945.–1985. gadā
International Activities of the Trade Unions of Soviet Latvia in 1945–
1985
12.50–13.20 rakstu krājuma „Vēsture: avoti un cilvēki. XVII” prezentācija
(313. aud.) / presentation of the collected articles „History: Sources and
People. XVII” (Room 313)
Sēdes vadītāji – Dr. habil. hist. Vitālijs Šalda
PhD Sandra Grigaravičiūte
13.20
13.40
Ilze Šenberga (Daugavpils, Latvija)
Latvijas starpkaru perioda sabiedriski politisko darbinieku priekšstati
par vēsturi
The Conception of History of Latvian Social and Political Workers in
the Inter-War Period
Olaf Mertelsmann (Tartu, Igaunija)
The Impact of the Early Cold War on the Baltic Republics
„Aukstā kara” sākotnējā posma ietekme Baltijas republikās
40
14.00
14.20
Joanna Mikosz (Lodza, Polija)
Press Journalist’s Profession in Poland after Political Transformation
in 1989 and Nowadays
Preses žurnālista arods Polijā pēc 1989. gada politiskām pārmaiņām un
šodien
Gintautas Jakštys (Viļņa, Lietuva)
The First Lithuanian Peacekeeper 1St Lt. Normundas Valteris Who
Fell in International Mission
Lietuvas miera uzturēšanas spēku pirmais kritušais karavīrs Normunds
Valteris
14.40–15.30 noslēguma sesija (311. aud.) / final discussion
VĒSTURISKĀ ATMIŅA
HISTORICAL MEMORY
1. DARBA GRUPA
Vēsturiskā atmiņa un mitoloģija
30. janvārī plkst. 12.00 215. aud.
Sēdes vadītājs – Dr. philol. Gatis Ozoliņš
12.00
12.20
12.40
13.00
Gene Sivochin (Minska, Baltkrievija)
Contemporary Ethnographic Community of Belarus: the Case of
Inventory of Intangible Cultural Heritage
Etnogrāfijas pētnieki mūsdienu Baltkrievijā: nemateriālā kultūras
mantojuma pārvērtēšana
Gintarė Dusevičiūtė (Kauņa, Lietuva)
Jorė Festival, as a (Re)Construction of Ancient Lithuanian Spring
Festival
Jorė kā senās Lietuvas pavasara svētku (re)konstrukcija
Eglė Savickaitė (Kauņa, Lietuva)
The Vision of the Baltic Past: “Mėnuo Juodaragis”
Baltijas pagātnes skatījums: „Mėnuo Juodaragis”
Eglė Aleknaitė (Kauņa, Lietuva)
Familiar or Exotic: Visions of the Singing Countryside in Lithuanian
Folklore Ensembles
Ierastais vai eksotiskais: skatījums uz Lietuvas folkloras ansambļu
darbību
41
13.20
13.40
Romualdas Apanavičius (Kauņa, Lietuva)
Воплощение исторической памяти в движении этнической
музыки в Литве в конце XIX – начaле XXI вв.
Historical Memory and its Impersonаtion in the Movement the Ethnic
Music in Lithuania in the End of the 19th – beginning of the 21st cc.
Austra Celmiņa-Ķeirāne (Rīga, Latvija)
Mītiskās latviešu tēvu zemes un tās iedzīvotāju atspoguļojums
tēlotājmākslā
A Reflection of Mythological Latvian Homeland in the Fine Arts
14.00–15.00 kafijas pauze (320. aud.)
2. DARBA GRUPA
Vēsturiskā atmiņa: māksla un reliģija
30. janvārī plkst. 15.00 215. aud.
Sēdes vadītāja – Dr. theol. Anita Stašulāne
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20
Valentīna Opolā (Rīga, Latvija)
Itāļu glezniecība Latvijā un vēsturiskās atmiņas aspekti
Italian Painting in Latvia and Aspects of Historical Memory
Mairita Folkmane (Daugavpils, Latvija)
Induļa Folkmaņa ieguldījums tēlnieka Kārļa Jansona darbu
atjaunošanā
Indulis Folkmanis’ Contribution in Rebuilding of Sculptor Karlis
Janson’s works
Agata Pospieszyńska (Lodza, Polija)
In the Middle of Nowhere: Post-Colonial Cinema
Nekurienes vidū: postkoloniālais kino
Alfonsas Motuzas (Kauņa, Lietuva)
Аглона и Вильнюс: межнациональная история паломничества и
перспективы
Aglona and Vilnius: International History and Perspectives of
Pilgrimage
Pēteris Kivrāns (Rēzekne, Latvija)
Ievērojamā Latgales vēstures pētnieka Boļeslava Brežgo piemiņas
saglabāšanas pasākumi
Commemorative Events in Honour of Notable Researcher of Latgale’s
History Boļeslavs Brežgo
42
16.40
Степан Калинин (Ķemerova, Krievija)
Модели репрезентации исторической памяти в древнегерманском
героическом эпосе: на примере «Песни о Хильдебранте»
The Representation Types of Historical Memory in Old Germanic
Epic Poetry: on the Basis of “Lay of Hildebrand”
17.15 Plenārsēde
3. DARBA GRUPA
Vēsturiskā atmiņa un sabiedrība I
31. janvārī plkst. 9.00 215. aud.
Sēdes vadītāja – Mg. hist. Kristīne Velika
9.00
9.21
9.40
10.00
10.20
10.40
Irēna Saleniece (Daugavpils, Latvija)
Toreiz un tagad: Latvijas vēstures “smagie” notikumi mūsdienu
uztverē
Then and Now: Actual Perception of the “Difficult” Events of Latvian
History
Eligijus Dzežulskis-Duonys (Kauņa, Lietuva)
Memory as a Tool of Understanding
Atmiņa kā izpratnes līdzeklis
Gatis Ozoliņš (Daugavpils, Latvija)
Vēsture un atmiņa ikdienas dzīvē
History and Memory in Everyday Life
Maija Krūmiņa (Rīga, Latvija)
Etniskā un naratīvā dažādība latviešu un čigānu dzīvesstāstu veidošanā
Ethnic and Narrative Diversity in the Construction of Life Stories of
Latvians and Gypsies
Ilga Apine (Rīga, Latvija)
Ksenofobiskās noskaņas Latvijas iedzīvotāju apziņā
Xenophobic Moods in the Cognition of Latvian Population
Anita Stašulāne (Daugavpils, Latvija)
Pagātnes interpretācija: lauku pētījuma rezultāti
Interpreting the Past: the Key Findings of Fieldwork
11.00–11.30 kafijas pauze (320. aud.)
43
4. DARBA GRUPA
Vēsturiskā atmiņa un sabiedrība II
31. janvārī plkst. 11.20 215. aud.
Sēdes vadītāja – Mg. hist. Maija Krūmiņa
11.30
11.50
12.10
12.30
12.50
13.10
13.30
Kristīne Velika (Daugavpils, Latvija)
Katoliskā tēls Politiskās policijas pārvaldes ziņojumos (1934–1940)
Image of the Catholic in the Reports of Political Police Department
(1934–1940)
Karīna Barkane (Rīga, Latvija)
Ebreju reliģisko draudžu darbība Latvijas PSR: kapsētu un holokausta
upuru piemiņas vietu sakopšana (1944–1964)
Jewish Religious Communities in Latvian SSR: Procurement of
Cemeteries and Holocaust Memorial Sites (1944–1964)
Didzis Bērziņš (Rīga, Latvija)
Holokausta sociālā atmiņa Atmodas periodā
Social Memory of the Holocaust in the Period of Atmoda
Олег Перов (Kauņa, Lietuva)
Военный дискурс и особенности авторского взгляда на историю в
прозе Александра Проханова: цикл афганских рассказов
«Охотник за караванами»
Military Discourse and Peculiarities of Author’s World Outlook in
Prose of Alexander Prochanov: The Cycle of Afghan’s Novels
“Hunter for Caravans”
Lina Buividavičiūtė (Kauņa, Lietuva)
The Reflection of Historical Memory in Parabolic Dystopia of
Lithuanian Literature
Vēsturiskās atmiņas atspoguļojums lietuviešu literatūras paraboliskajā
distopijā
Екатерина Николаева (Saranska, Krievija)
Историческая память женского литературно-художественного
творчества
Historical Memory of the Female Literary
Marika Laudere (Daugavpils, Latvija)
Vēsturiskās atmiņas aktualizēšana Tibetas atbalsta grupā „Latvija
Tibetai”
Actualization of Historical Memory in Tibet Support Group “Latvia
for Tibet”
44
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа