close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

СИМФОНИЯ САМОЦВЕТОВ;pdf

код для вставкиСкачать
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT
ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ
TƏCRÜBƏ-SINAQ MƏRKƏZİ (AzTEST)
ÖLÇMƏ VASİTƏLƏRİNİN VƏ SINAQ
AVADANLIQLARININ KALİBRLƏNMƏSİ ÜÇÜN
GÖSTƏRİLƏN XİDMƏTLƏRİN TARİFLƏRİ
BAKI-2013
TƏSDİQ EDİRƏM
Azərbaycan Respublikasının
Standartlaşdırma, Metrologiya
və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Təcrübə-Sınaq Mərkəzinin
(AzTEST) direktoru
_____________ M.K.Qubatov
« 29 » Dekabr 2013-cü il
Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma,
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Təcrübə-Sınaq Mərkəzi (AzTEST)
tərəfindən ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının
kalibrlənməsi üçün göstərilən xidmətlərin tariflяri
S/S
Xidmətlərin (ölçmə vasitələrinin) adları
Ölçmə vasitələrinin
markaları
Tarif
(ƏDV-siz)
(manat)
I.
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
Mexaniki və həndəsi ölçmə vasitələri
Yanlıqlar
Yivli mikrometrlərə ucluq
İndikatorlu dərinlikölçən
Mikrometrik dərinlikölçən 1-2 sinif
Lingli dişli ölçü başlıqları 0,001-0,002mm
5 və10 mm ölçü hədli optik başlıqlar
60 mm ölçü hədli başlıqlar
Qoniometrlər
Şaquli uzunluq ölçən (optik)
Şaquli uzunluq ölçən (optik)
Dişölçən (yerdəyişən) tanqensial
Lingli dişli indikator (optik)
Çox dövrəli indikator
Saat tipli indikator 10mm
Saat tipli indikator 50mm
Optik kvadrantlar
Optik kvadrant
Metal ölçü xətkeşləri 1000mm-ə qədər
Lekal xətkeşlər 0 və 1 sinif 500mm
Lekal xətkeşlər 0 və 1 sinif 500mm
Lekal xətkeşlər 0 və 1 sinif 500mm
Optik xətkeşlər
2
OДГ 60
Г-5; ГС-2
ДВО; ДВЕ
ИЗВ-5
ИРВ-5
1 МИГ
ИЧ
ИЧ
KO-5,KO
KO-30
ЛД
ЛТ
ЛЧ
ОЛ
2,0
3,5
5,0
5,0
10,0
15,0
18,0
25,0
12,6
18,6
6,8
7,6
6,7
6,0
10,0
18,0
15,0
2,0
10,0
6,0
10,0
21,0
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
Bütün tiplərdən olan nəzarət xətkeşləri
ШП
Bütün tiplərdən olan nəzarət xətkeşləri 1000mm-ə
ШП
qədər
Bütün tiplərdən olan nəzarət xətkeşləri
ШП
1000mm-dən yuxarı
Sinus xətkeşlər 1 və 2 sinif
ЛС; ЛСО
Parçaları ölçmək üçün maşınlar
МП
Dəri gön ölçən maşınlar
ПМ
Optik mexaniki ölçmə maşınları
ИЗМ-1
Optik mexaniki ölçmə maşınları
ИЗМ-2
Sonluqlu uzunluq ölçmə nümunələri
ЙСУ,ПКМД
100-1000 mm 2,8,8 dərəcəli
Sonluqlu uzunluq ölçmə nümunələri 0,5-100mm
ПКМД
3,4 dərəcəli
Sonluqlu uzunluq ölçmə nümunələri 0,1-0,29mm
ПКМД
3,4 dərəcəli
Sonluqlu uzunluq ölçmə nümunələri 0,5-100mm 5
ПКМД
dərəcəli
Prizmatik bucaq ölçü nümunələri
УМ
Hamar mikrometrlər üçün qurğu ölçü nümunələri
УМK
150-600mm.
Hamar mikrometrlər üçün qurğu ölçü nümunələri
УМK
25-125mm.
Qurğu ölçü nümunələri ucluqlu mikrometrlər
Metroştoklar 3300 mm
МСИС
Mikatorlar
1 ИПМ; 2ИП
Mikrointerferometrlər
МИИ
Mikrokatorlar 0,001mm və çox
Mikrokatorlar 0,0005 mm və az
Mikrometrlər 200 mm qədər
Mikrometrlər 200mm çox
Mikrometrlər lingli
МР
Mikrometrlər içlikli
МВР
İkiqat mikroskop
МИС-11
Bir ştrixli alət mikroskopları
Hesablı mikroskoplar
МПБ; МИР
Universal mikroskoplar
УИМ
Minikatorlar
МО
Nivelir
H 10 K
Nivelir
H-10;H10KЛ;Н3К;НС3
Nivelir
Н3
Nivelir
NI-004; H1; HA1; H2
Nivelir
HC; HT;HB-1
10,0
15,0
17,5
15,0
20,0
15,8
30,0
42,2
1,7
1,5
1,3
1,3
1,5
5,0
4,0
4,5
25,0
15,0
16,8
18,6
16,7
3,5
5,0
5,0
5,0
20,0
15,0
15,0
60.00
17,0
70,4
64,0
56,0
120,0
53,6
1058
Hidrostatik Nivelir
MOD 117
48,0
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
Kompensatorlu Nivelir
Kompensatorlu Etalon Nivelir
Etalon Nivelir
Normalölçən
İndikatorlu daxilölçən 0,01mm
İndikatorlu daxilölçən 0,001mm və 0,002mm
Mikrometrik daxilölçən 175mm-ə qədər
3
H-05K
H-05K
HO5
96,0
152,0
128,0
7,36
4,0
11,2
15,0
НИ
НИ
НМ
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
Mikrometrik daxilölçən
2500mm-ə qədər
Kələkötürlük nümunələri
Optikatorlar 0,0005 mm və aşağı
Şaquli və üfiqi optimetrlər
Köklü və proporsional planimetrlər
Yastı şüşə paralel lövhələr 2-ci sinif
Yastı şüşə paralel lövhələr 2-ci sinif
Nəzarət pilitələri 1000mm 2 və 3-cü sinif
Nəzarət pilitələri 1000mm 0 sinif
Nəzarət pilitələri 4000mm 1,2,3 sinif
Nəzarət pilitələri 1000mm 0 və1-ci sinif
Nəzarət pilitələri 2 və 3 sinif
İki kordinatlı ölçü cihazları
Mə`mulat mərkəz vurmanı yoxlamaq üçün cihaz
Daxili ölçüləri ölçmək üçün qurğu
Yivin orta diametrini ölçmək üçün məftillər və
hərlənyək
Maksimum əyilmə ölçən
Proyektorlar hesablayıcı
Profiloqraf-profilometr MOD 201; 252 və 250
Profilometrlər MOD 240; 253 və 283
Metal ölçü ruletkaları 10m
2 və 3-cü sinif
Metal ölçü ruletkaları 20m 2 və 3-cü sinif
Metal ölçü ruletkaları 100m 3 sinif
Hesablayıcı bənd 100mm
Hesablayıcı bənd 100mm çox
Dayaqlar və ştativlər
Kompensatorlu Etalon Teodolitlər
Teodolitlər
Kompensatorlu Teodolitlər
Etalon Teodolitlər
Kompensatorlu Etalon Teodolitlər
Etalon Teodolitlər
Teodolitlər
Kompensatorlu Teodolitlər
Etalon Teodolitlər
Teodolitlər
Elektron Taxeometr
Teodolitlər
Teodolitlər
Teodolitlər
Teodolitlər
İndikatorlu qalınlıqölçən və divar ölçən
Örtüklü qalınlıqölçən
Noniuslu bucaqölçən
Nəzarət bucaqölçənlər (bütün siniflər üçün)
400mm
Bucaqölçənlər (yoxlayıcı nümunəvi) 400mm
qədər
Səviyyə ölçən mikrometrik ampula
4
НМ
18,0
ОШ
OП
ИКВ;ИКО
ПК, ППР
ПИ
ПМ
ППГ
ППГ
ППГ
ППГ
ППГ
ДИП
ИЗО-1
1,5
2,0
15,0
10,0
5,0
5,0
11,0
18,0
14,0
16,0
21,0
21,0
21,0
12,8
ПР
2,0
ПГ
БИ
ПП
ПП
15,0
12,0
30,0
30,0
РЛ
6,0
РЛ
РЛ
СР
СР
ШТ И С
T5K
T60
T15K
T5Э
T2K
T5
T5
T2K
T2
T5K; T2A; TB1; T2; 2T2
ТО-5
T-1
T-15
T-30
TИ
MT
УМ
8,0
12,0
6,0
6,0
5,0
200,0
72,8
98,4
176,0
256,0
164,0
112,8
144,0
184,0
128,0
280,0
192,0
176,0
91,2
72,8
8.00
30.00
4,0
УГ
4,0
УГ
7,0
УM
10,0
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
Çərçivəli və çubuqlu səviyyə ölçən
Elektron səviyyə ölçən
Yüksək mərkəzlər
İlişmə addımı ölçən (addımın dövrəsini yoxlamaq
üçün)
Ştanqlı dərinlik ölçən 400mm
Ştanqlı dişölçən
Ştanqlı reystass 2500mm qədər
Ştangenpərgar 200mm
Ştangenpərgar 1000 mm
Ştangenpərgar 3000 mm
Araölçən № 1,2,3,4
Ekzamenator 1,3 dərəcəli
Diafraqma
Klin cihazı
1127
Taxta metrlər
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
Hisin qalınlığını ölçmək üçün cihaz
Ölçü zərrəbin
Dəri ölçən şablon
Ruletkalar
Lotla ruletka
Yol şablonu
Ələk
Ölçü nəzarət masası (0,5-10m)
PDİA cihazı (Azal AVİA)
Radiusölçən
Konus qurğusu
Qaz saploları.
Bioloji analizlər üçün mikroskoplar.
Saat tipli indikatorlar yoxlayan cihaz.
Minimetrlər.
Mikrovintlər.
Həlqə kalibrləri.
İndikatorlu bənd.
Qrammometr
Ümumi təyinatlı yaylı dinamometrlər
Dartılan nümunəvi dinamometrlər
Sıxılan nümunəvi dinamometrlər
Dinamometrik açar
Sınaq maşını
Kəfkirli kopyorlar
Universal sınaq maşınları
Elektrik ötürücülü sınaq maşınları
Hidravlik preslər
Dağıdıcı maşınlar
100t qədər hidravlik preslər
Brinel üzrə bərklik ölçən
Vikkers üzrə bərklik ölçən
Rokvell üzrə bərklik ölçən
Super rokvellə bərklik ölçən
Şora görə bərklik ölçən
Universal bərklik ölçən
5
1113
1114
1115
1116
УБ;УР
Мод- 128;ЭУ
УП
10,0
30,0
12,0
ШГ
10,0
ШГ
ШЗ
ШР
ШУ
ШУ
ШУ
ЩУП
ЕР
ДФ
КС
5,0
7,8
5,7
3,5
4,5
9,0
2,0
50.00
12,0
10,0
2,0
ШВП
ЛП(ЛИ)
ШД
РЛ
ЛРЛ
ШП
СИ
СП
БМ
ППИ-3
МР
МК
КГ
СИ
РМ
МК-25,42
Р-5;УМ-5
ПСУ-25
РМБ
ЧГ-10
ТП-7р; TШ-2
ТП
ТК
ТКС
ХПО
6,0
10,0
10,0
6,0
25.00
25,0
15.00
15,00
18,0
6,0
11,0
12,5
30.00
14,0
10,0
5,0
14,6
5,8
5,0
14,5
20,0
20,0
17,0
65,0
35,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
II
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2057
2058
10000 dövrə qədər sayğac
100000 dövrəyə qədər sayğac
Taksi sayğacları
Mexaniki və elektron sürət sayğacları
Mexaniki taxometrlər
Rəqəmli taxometrlər
Saat tipli taxometrlər
Elektron taxometrlər
Taxometr yoxlayan qurğu
İşçi purka
Buğdanın yapışqanlığını tə`yin edən cihaz
Üzvü gübrələrin möhkəmliyini tə`yin edən cihaz
Vika cihazı
Məhlulun sıxlığını müəyyən edən cihaz
Duktilometr (Bitum uzanma Həddini təyin edən
cihaz)
Penetrometr (Bitum uzanma Həddini təyin edən
cihaz)
Qrunt yerdəyişməsini təyin edən cihaz
Qrunt yerdəyişməsindən əvvəl vəziyyəti
təyin edən cihaz
Genləşməni təyin edən indikatorlu cihaz
Məhsulun qatılığını təyin edən vasilyev cihazı
(Konus)
СОП-105
СО-35
ТЧ-10
МСТ-1
УРТ-1
ПР-1
ИДК-1
ИПГ-11
ПГР
Лд-2
МОД
4162-2
Псг-1
Угпс
4,2
5,8
5,0
3,9
4,5
8,0
4,5
8,0
42,0
45.00
35.00
21,0
32.00
21,0
12,0
12,0
21,0
21,0
21,0
11,0
Kütlə ölçmə vasitələri
Avtomobil tərəzisi 15 t-a qədər
Avtomobil tərəzisi 30 t-a qədər
Avtomobil tərəzisi 60t qə-adər
Vaqon tərəzisi 200 t-a qədər
Hidrostatik tərəzi
Avtomatik dozator tərəzi
II, III və IV sinif laboratoriya tərəziləri
Kvadrant laboratoriya tərəzisi
Elektron laboratoriya tərəzisi
Adi tərəzi
Əqrəbli tərəzi
III və IV dərəcəli nümunəvi tərəzi
Səyyar nümunəvi tərəzi
Lingli tərəzi 500 kq-a qədər
Lingli tərəzi 500 kq-dan 5 t-a qədər
Torsion tərəzi
Elektron tərəzilər (qiymətli metallar)
Elektron tərəzilər 60 kq-a qədər
Elektron tərəzilər 60 kq –dan yuxarı
20 kq-a qədər IV dərəcəli IV sinif çəki daşları
20 kq-dan yuxarı IV dərəcəli IV sinif çəki daşları
500 q-a qədər IV dərəcəli IV sinif çəki daşları
II sinif çəki daşı
3 dərəcəli və III sinif çəki daşları
V və VI sinif işçi çəki daşları
Xüsusi tə`yinatlı yüklər 20 kq-a qədər
Xüsusi tə`yinatlı yüklər 500 kq-a qədər
6
ВЛР; ВЛA
НРО-5
180.00
211,9
254.20
340.00
19,2
25.40
20.00
20.00
20,0
8,5
8,5
32.00
27.20
16.00
26.40
17.60
84.75
8,5
48.00
5.30
11.20
1,28
1,5
3,0
1,0
3,2
5,3
III.
3001
3002
Qazanalitik və nəmlik ölçmə vasitələri
Stasionar qazosiqnalizatorlar
Stasionar qazosiqnalizatorlar
3003
3004
3005
Dəm qazanalizedicisi
Dəm qazanalizedicisi
Universal qazanalizedici
3006
Əl qazanalizatorları
3007
Laboratoriya xromatoqrafları
3008
3009
3010
Dərili aspiratorlar
Şehölçənlər
Kulonometrik şehölçənlər
3011
Ultrasəsli defektoskop
3012
Ultrasəsli qalınlıqölçən
3013
3014
3015
3016
3017
Dielektrik nəmlikölçən
Rezestiv nəmlikölçən
Ağac və taxta nəmlikölçən
Qazanalizedici
Civə analizatorları
3018
Maye xromatoqrafı
3019
Qaz xromatoqrafı
3020
Şeh nöqtəsi qiqrometrləri
3021
3022
Qaz xromatoqraf
Ultrasəsli defektoskop
7
ВК, СТХ-3У4, СТХ-6,
ФГК, ФЛС, ГМК-3
ШИТ, ГAЗ-1M, СТМ,
СДКМ, 666-ЕХ01
Бaроид
AСТ УТ-221 Екон
121ФA-01
УГ-2
ПГФ, ЭТХ-1, Вaриотек,
ИВП,СТХ- 5A, ШИ10,SSQQ Aлкотестер
ППС-1, Кaтекс+,
Метaн-9
Гaзохром,ЛХМ-8МД,
ЛХМ-80, ЦВЕТ, Модел
3700, Кристaлл, Вaриaн,
Кaрло Ербе, «ПЕРКИН
ЕЛМЕР» ЭЖх; РЭЖ202 едитион 2,
СИЖЩРОМAТ ДТР;
ПИД; ПФД; Tурбо-Maсс;
Дaнaлйер 500, 1000;
ЭЖ/МЖ СAТУРИН
2100T ЖД 3380 Aвто
СИСТЕМ ХЛ; ХЛ; Коник
КНК 25,4200
НР ЭЖ ЩП 6890 Стaр
модели 3350, 3380,
3400, 3600, 3800; ЩП
6890/5973;
AМ-5, ПAК, Дрaгер
Волнa-1,2
Бaйкaл
УД, ДУК,МЛ-9, УСК,
УД2, УД2-12
УТ-93, 93П, «КВAРС»,
ДМ-2, AД-3253
ПВЗ-1
ВП-4,ИВ-1
ЕВ-2К,M906
Кaтекс+
AГП-01, ПA-915+
ЖЕЖИЛ 1100; Стaр ЛЖ
СЙСТЕМ
ДЙНAМAХ
Кристaлл-200М
Мижщелл
Инструментс
Модификaсийaсы
«Трaнсмет»
ЩП 5890 сериесЫЫ
Бетон-5
25.50
25.50
25,5
25,5
15,0
25.50
67,8
10.00
42,2
42,2
42,2
25.00
12.00
12.00
12.00
25.50
25,5
67,8
67,8
42,2
67,8
42,2
3023
3024
3025
3026
Əl qazanalizatoru
Əl qazanalizatoru
Əl qazanalizatoru
Əl qazanalizatoru
3027
Qazanalizator
3028
3029
3030
Qazanalizator
Ultrasəsli qalınlıq ölçən
Maye xromatorqraf
3031
Qazanalizator
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
Qazanalizator
Qazanalizator
Ultrasəsli qalınlıq ölçən
Ultrasəsli qalınlıq ölçən
Ultrasəsli qalınlıq ölçən
Ultrasəsli qalınlıq ölçən
Elektromaqnit cihazı
Elektromaqnit cihazı
Nəmlik ölçən
Qaz detektor sistemi
Qaz detektor sistemi
Ultrasəsli qalınlıq ölçən
Elektron nəmlik ölçən
Elektron nəmlik ölçən
Elektron nəmlik ölçən
Qazanalizator
Qaz xromatoqraf
Maye xromatoqraf
Ultrasəsli qalınlıq ölçən
Stasionar qaz detektor sistemi
Ultrasəsli defektoskop
Qaz xromatoqrafı
3054
Qaz xromatoqrafı
3055
3056
3057
3058
Qazanalizator
Qazsiqnalizasiya sistemi
Qazsiqnalizasiya sistemi
Qazanalizator
3059
Qaz detektor sistemi
3062
3063
Karbohidrogenlərin şeh nöqtəsini ölçən qaz
analizatoru
Qazın tərkibində suyun şeh nöqtəsini ölçən qaz
analizatoru
Fotoionizasion qaz analizatoru
Qaz ölçmə cihazları
3064
Qazanalizatorlar
3060
3061
8
Дрaэер
Aлкосенсор
Пaк екс
БМ-22
Комби еурогaз, Motor
scan, ИНФРАКАР,
АВГ-4, Drivesafe,
Инфрaлит, ГAИ-1
Пщaт-2020
ЭЙЭНУС-4
Aэилент 1100
«Ултрaмaт23» Ж79000Э5276-Ж144-02
ПЕМ-2М
Колион-лa-01ж
УТ-80М
ДМ-4ДЛ
JAY, AC yoke
БУЛAТ-1М
YM-5-Yoket
Y-6 Yoket
Пфеуффер щесо
НДВ-101, СВ-20A
НД-102Д, ЭСВ-102В
ДМ-4
Dickey-John
Wиле-55
Фaрмпоинт
Пaж Ех2 Aртл-0341
ЖП-3800 ЭЖ
8200/СПМЕ
WМ-2
ДИН-НО
ТТ 110 Мултитест
ЩЭЖ 303
Aметек 933 Щ2С вя
МеСЩ
ИГС-98 Кометa
JTD-220
JST-220 ,JF-15
Бaжщaрaжщ
«НДВ-104н» вя «СВ20Ж»
25.50
25.50
25.50
25.50
Aметек 241ЖЕ
42,2
ДY 75N
25.0
Пщотовaж 2020 ПРО
Щaно Эaуге
25.50
25.50
NGA-2000 serialı
(МLТ,CLD,WCLD,FİD,
ТFİD) və «Охymitter 4000»
25.50
127,2
25.50
30.00
67,8
25.50
25.50
25.50
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
15.00
21.00
21.00
30.00
15.00
15.00
15.00
25.50
67,8
67,8
30.00
25.50
42,2
67,8
67,8
25.50
15.00
15.00
25.50
14,0
3065
3066
IV.
Ultrasəsli qalınlıq ölçən
Ultrasəsli bərklik ölçən
ЖЛ-204
Микродур-1
30.00
30.00
Fiziki-kimyəvi və optik ölçmə vasitələri
4002
4003
4004
Standart özlülük mineral yağ
nümunələrinin attestasiyası
Kapilyarlı viskozimetr
Rotasiyalı viskozimetr
Gepler viskozimetri
4005
Şərti özlülük ölçən viskozimetr
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
Şərti özlülük ölçən viskozimetr
Atom-absorbsiyalı analizatorlar
Parlaqlıq ölçən
Densitometr
Dioptrimetr
Leykometr
Lüksmetr
Mikrofotometr
Tüstü ölçən
Şəkərlik ölçən
Polyariskop-polyarimetr
Fotoelektrik polyarimetr
4018
Refraktometr
4019
Spektrofotometr
4020
4021
4022
Spektrofotometr
İnfraqırmızı spektrofotometr
Spektrofotometr SPEKOL
4023
Fotoelektrokolorimetr
4024
Alovlu fotometr
ФОУ, ФМШ, ФО-1
14,0
4025
Rentgenli spektrometr
СРМ, Лaбск-3000
42,2
4026
4027
Laboratoriya analizatoru
Nitratölçən
25,5
21,0
4028
Areometr
AН-7529
Монион OK2у
AН,AС,AНТ,AОН,AСН,
AБР-1, ЭЕФО
4029
II dərəcəli nümunəvi areometr
Distillə suyunun attestasiyası (pH və elektrik
keçiriciliyinin təyini)
4001
4030
4031
Avtomatik titrləmə bloku
100,0
ВПЖ
Солaртон
Эеплер
ВЗ-1,2,4,6;
РЕФ-404;406
ВУ
ФБ-2 Элоссметр 101
ДП-0,6852
ДО-2,3
ДП-2,3
YU-116, 117
МФ-2,4
СИДA-107
СУ - 1, 2, 3
ПКС-125,250
УРЛ,РЛ,ИРФ,
ДИЭИТAЛ
СФ-10,14,18,39,15,256,
46
СФ-8,20
ИКС-22,24
СПЕКОЛ
ФЕК, ФКО, КФК-2,
КФК-3, КФК-2МП,
ЛИЖО100; Сщенопaсс
РЕФ 310; ЖолорTестер
«ЛЖ-2000», AФ 650; 13499: КФ-684; Сaйболт
Колориметри
21,2
21,2
40,0
15.00
25,0
14,0
14,0
10,0
25,0
127,2
15.00
15.00
20.00
25.00
42.00
42,2
35.00
35.00
27.00
10.00
25,5
17,0
ВAТ-15
9
21,2
42,2
42,2
14,0
4032
4033
Elektrod sistemi immitatoru
Çoxhədli laboratoriya ionometri
И-01,02
И-115,130, ЭВ-74
14,0
21,0
4034
Sıxlıqölçən
СОЛОТ-РОН
21,2
4035
4036
П-205,201,310
ПУ-1, ППТ-1, РA-1,2
29,7
21,0
ПВНЕ
28,10
4038
4039
Sənaye dəyişdiriciləri (Ph-metr)
Polyaroqraf
Neft məhsullarının alışma temperaturunu
ölçmək üçün cihaz
Çoxhədli laboratoriya pH-metri
Birhədli laboratoriya pH-metri
ЛПУ-1
29,7
29,7
4040
Potensiostat
42,2
4041
4042
4043
Solemer
İşçi metallik spirtomer
Urometr
21,0
10.00
10.00
4044
Rotasiyalı viskozimetr
4037
Atom-absorsiyalı spektrofotometr
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
Qrafit sobası ilə atom-absorbsiya
spektrofotometr
Pulsmetr-Lüksmetr
Optik refraktometr
Universal refraktometr
Laboratoriya refraktometri
Spektrofotometr
Spektrofotometr SPEKOL
Flüoresens spektrofotometr
Optik emission Spektrometr,
Spektrometr, Lambda Spektrofotometrləri,
Laboratoriya spektrofotometrləri,
Aqua Quest spektrofotometri,
Spektrometr
Şəkər tozunun rənginin təyini üçün kolorimetr
Biokimyəvi fotometr,
İmmunoferment analizi üçün mikrostrip
fotometrləri, İmmunoferment analiz üçün
mikroplanşet fotometrləri, Fotometr cihazı
Kükürdün miqdarını təyin edən analizator
Kükürdün rentgen analizatoru
Laboratoriya Ekspress-analizator
Avtomatlaş. yanacaq analizatoru
Fenol analizatoru
Rentgenstruktor analizator
Avtomatik titrləmə bloku
10
ВБР-1; ВСН-3; РЕФ480
2100; ЩЭA-700; 3110;
МГA-915; СТA-200;
Mодел 50,50 B,55,55
Б,110, 220,220ФС,220
З,640З, 880 880З;
Aнaлйст
100,300,4110ZL;
AРГУС-07
ЪМA 4000;
БРИХ
ПОСКЕТМЕТЕРПУ
«JENWAY 6305»; ДУ
530; Шимaдзу; СAРЙ50; СПЕКОЛ; Ф 2500;
Метaлсжaн 2500; ДВ-6;
5500 II;Био 10, Био 20,
Bio 40; 10, 20, 40, 40П,
900; 21 Д; ЖЕЖИЛ 4004;
AРЛ 9800;
AТМ Х2
Стaт Фaкс 1904 Плус
Стaт Фaх 25,423 Plus
Стaт Фaх 2100
СГ-118
ОКСФОРД;
ЛХ-3000;
ШЕН;
ИРОХ;
Aз ЕКО-1;
Меторех;
Титрaтор
42,4
40.00
40,0
10,0
21,2
21,2
21,2
21,2
29,7
15.00
27.30
35.50
21,0
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
Kulonometrik Karl Fişer titratoru
Titrino seriyasından patensiometrik titrator
Titrino cihazı
Bağlı putada alışma temperaturu
təyin etmək üçün
Alışma temperaturu təyin edən aparat
Bağlı putada alışma temperaturu təyin edən
Penski-Martenes ap.
Elektrik sistemli pH metr
Xam neftdə duzların miqdarını təyin edən cihaz
Rəqəmli densimetr
Doymuş buxar təzyiqini müəyyənləşdirən aparat
Bulanma, durğunlaşma, kristallaşma
temperaturunu müəyyən edən kriostatin
Duzluluğu ölçən cihaz
Kükürd dioksidi cihazı
Azot oksidi analizatoru
Oksigeni ölçən cihaz
Suyun keyfiyyətini təyin edən cihaz
Laboratoriya densimetr cihazı
Areometr şəkər ölçən
Axın özlülük ölçən
Maye analizatoru
Densimetr
Kolorimetr
Kulometr
Hidrogen sulfidi (H2S) təyin edən analizator
Karbon və kükürd analizatoru
Azot və oksigen analizatoru
pH-metr
Kolorimetr
Densiometr
Xam neftin tərkibində duzu təyin edən
elektromexaniki cihaz
Krioskopik metodla neftin və kondensatların
molekulyar çəkisini təyin edən cihaz
Şüşənin işıq buraxma qabiliyyətini
yoxlayan cihaz
Spektral seçmə qabiliyyəti olmayan şüşənin
işığının buraxıla bilən əmsalını ölçən cihaz
Nefdə duzun ümumi miqdarını təyin edən cihaz
Ramsbotton metodu üzrə karbon qalığını
təyin edən cihaz
Qamma spektrometr
Qrafit sobası ilə atom absorbsiyalı
spektrofotometr
11
Жоу Ло 2000
Титрино 720
702 СМ
21,0
21,0
21,0
Кливленд
Петротест
28,10
пЩ-890 БЕЩИНЕЩ
2000МПP225Щaнн
instruments «Food lab
line», Portamess®911
pH 211; HM-60V; HM12P; LD-108; pH-AT-3;
110pH; Cenway 3150pH;
2100
ДМA-48
Петротест
29,7
21,0
14,0
21,0
Ф81-ЩП/К
21,0
Леисa-10419
МЛ 9850 Б
МЛ 9841 Б
ЙСИ 5100
Щоридa-У-10
ДМA-48
ТЕЕРИСС
Солaртрон 7827
Флцорaт-02
ДМA-4500
13-499
КФ-684
AМК 1001
ЖС-800
ОН-900
МП-225
ЛИЖО 100
ДМA-4000
21,0
28,0
25,5
21,0
21,0
14,0
10.00
42,2
25,5
14,0
15.00
21,0
21,0
21,0
21,0
29,7
15.00
14,0
ЫЫХAЫ-5
21,0
Крйометер
21,0
Люкс ИС-2
21,2
БЛИК
21,2
Aнaли П 680
21,0
Aнaлйс П 671
21,0
Диги Дaрт
40,0
ЩЭA-70
40,0
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
Karbohidrogenlərin quru tərkibini
təyin edən cihaz
Suda nefti təyin edən cihaz
Konduktometr
Konduktometr
NMR Analyzer
Konduktometr
Optik emission spektrometr
Spektrofotometr
pH-metr
Maye analizatoru
Konduktometr
Fluorimetr
Spektrofotometr
Rütubət ölçən
Areometr
Spektr analizator
Lüksmetr
Tozun konsentrasiyasını təyin edən optik cihaz
Analizator
Kolorimetr
Analizator
pH-metr
Atom absorber spektrometr
Spektrofotrmetr
Karbon qazını təyin edən cihaz
pH-metr
Optik emission spektrometr
Vibrasiya spektorunun analizatoru
Maye analizatorları
Rentgenfluoressent spektrometr
Fotometr
Oksigenmetr
Duzluğu ölçən cihaz
Açıq neft məhsullarının rəngini təyin edən cihaz
Rəqəmli viskozimetr
Fraksiya tərkibini təyin edən cihaz
Viskozimetr
Viskozimetr
Viskozimetr
Sıxlıqölçən
Sıxlıqölçən
Ani tipli laboratoriya viskozimetri
Neft qaz qarışıqlarının özlülüyünü təyin edən
Neftin qazın və kondentsatların sıxlığını təyin
etmək üçün
Refraktometr
Anemometr
Turbidimetr
Boyanın qalınlığını ölçən
Süd analizatoru
Neftdə suyun miqdarını ölçən cihaz
12
14060-0
21,0
ЖЕ 96
ЕЖ-215
ЖОНД 330и
НМС 120 Миниспеж
ЩИ 8033
Aссуре «БМ2500»
Ултроспеж 3100 про
МA-235
1055
Щaннa моделли ЩИ-9635
Ъенвaй 6200
СТ-100ВЕ
Беллстоне
Спектрум Aнaлизер 8593
Тесто 545
ТМ ДAТA
МЖТС-130
ДР/890
МО
Еиъкелкaмп
Спектр AA110
4001/4, Эенесйс ТМ-20
Щaуффмaнс ДЭМ-03
ЖЭ-837
3460/МA
795М №079
1055 вя 5081
С4 Ехплорер
7000 се
ДО6
ДПЖ 2
Сaйболт Жщромометр
Броокфиелд ДВ-ЫЫ+
1186-2У
Мaрс
Фaнн-35
Фaнн-70
Щaллибуртон
Муд бaлaнж
ЧЕН-3500
Вискозиметр
21,0
21,2
21,2
21,0
21,2
29,7
21,0
29,7
25,5
21,2
11,0
21,0
10,00
10.00
21,0
10,0
21,0
25,5
11,0
25,5
29,7
40,0
21,0
21,0
29,7
40,0
21,0
21,0
40,0
11,0
21,0
21,0
21,0
21,2
21,0
21,2
42,2
42,2
21,2
21,2
21,2
42,2
Aнтон Пaр
20,0
РФМ-340
21,2
10,0
20,0
25,0
27.30
25,0
Elcometer
Laktan
Sulu 40
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
V.
5001
5002
5003
Meteometr
Alkotestr
Anemometr
Turbidimetr
Boyanın qalınlığını ölçən
Süd analizatoru
Neftdə suyun miqdarını ölçən
Meteometr
Təzyiq və vakuum ölçmə vasitələri
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
Təzyiq ötürücüsü
Yüklü porşenli manovakumetrlər
1-ci dərəcəli yüklü porşenli manometrlər
2 və 3-cü dərəcəli 60 kq/sm2-a qədər yüklü
porşenli manometrlər
2 və 3-cü dərəcəli 60 kq/sm2-dan yuxarı yüklü
porşenli manometrlər
U – növlü mayeli manovakuumetrlər
Qeydedən və özüyazan manometrlər
Elektrikkontaktlı manometrlər
Siqnal çıxışlı unifisirli manometrlər
Texniki manometrlər, vakuummetrlər
Oksigen manometrləri
Dəqiq ölçü (nəzarət) manometrləri
Dartıcı təzyiq ölçən
260 kq/sm dan yuxarı texniki manometrlər
Məsafə manometrləri
Sfiqmanometrlər (civəli və membranlı)
Əyriborulu manometrlər
Şaquli borulu mikromanometrlər
Nümunəvi manometrlər və vakuummetrlər
Təzyiq kalibratorları
Təzyiq kalibratorları
Texniki manometr
Texniki manometrlər
Texniki manometrlər
Texniki manometrlər
Texniki manometrlər
Texniki manometrlər
Texniki manometrlər
Texniki manometrlər
Manometr üçün kalibrator
Komparator və yük porşenli kalibrator
Manometr
Texniki manometr
Manometrlər
Manometr
Vakuumetr
Manometr
5038
Texniki manometr
5039
Manometr
5004
5005
Elkometr
Laktan
Sulu-40
10,0
150,0 (6 ay)
10.0
20.0
25.0
27.3
25.0
10.0
AЗД
МВП-2,5
МП
48,0
33,2
64,0
МП
48,0
МП
64,0
МТС,МСС
EKM
МСП
MT,MTП, OБM
ТНЖ,TПМ
ОБМ
ППР, ППМ
ММН
МКВ-250
МО,ВО
ПЖ106
ППЖ
TERRISS
PREMUM
AF
PAKKENSС
EN 837-1
ECOB
DN
HAENN
Т-64
T, R, DM
TEST GAUGE
ВAG
WИКA
НФЗ, ЕН 837, ЕЛ 567
СЕ
Росси
ЩИДРAТИЭЩТ
СWЕЕНЕЙ
11-286-Ж
13
20,0
10,0
8,5
12,8
8,5
10,0
9,4
8,5
8,5
8,5
12.70
21,0
21,0
19,2
36,0
36,0
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
42,4
48,0
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
Manometr
Manometr
Manometr
Manometr
Təzyiq kalibratoru
Texniki manometr
Manometr
Qeyd edən və özüyazan manometr
Texniki manometr
Oksigen manometr
Oksigen manometr
Texniki manometr
Manometr
Manometr
Oksigen manometr
Manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Təzyiq kalibratoru
Təzyiq kalibratoru
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
5063
Oksigen manometr
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Komparatorlar və yük porşenli kalibrator
Texniki manometr
5072
Texniki manometr
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Təzyiq kalibratoru
Təzyiq kalibratoru
5083
Təzyiq kalibratoru
5084
5085
5086
5087
Membranlı və civəli sfiqmanometrlər,
Elektrik çıxış siqnallı sfiqmanometr
Manometr
Manometr
Təzyiq kalibratoru
14
ДЕWIT
Буденберэ
ДAТЖОМ
ЮЛЧЦСAН
ДПЫ 325
СТAУФФ
ПРОСЕР
ДЕWИТ
Брaнд сжщутз
ДЫВЕХ
ДЫВЕХ. ЛТД
ДУК-60
Норэрен
Wикa Эууэе 21/2
Боурдон Щaенни
ЩЕРДЕ
БЕРЭИ ОФБ
Фимa
Aжжуaике
СОЛФРУНТ
ЫНДУМAРТ
AДТС
ДПЫ
ДПЫ 603
№ 6025,424107,
Е-A3-1920
Ри-Мед
Боурдон Седем
Сумaтиж
ПМ_105_ПЫЖ
СAБРЕ
БОСС
ВЕРИНД
МAГНИ
1305Д
№ ДWТ 10505
ЖAЛЕФФИ
БОУРДОН
ЩЕРДЕ
БЕРЭИ ОФБ
Фимa
Aжжуaике
СОЛФРУНТ
ЫНДУМAРТ
AДТС
ДПЫ
ДПЫ 603,
Е-A3-1920
8,5
8,5
8,5
8,5
36,0
8,5
8,5
8,5
8,5
10,0
10,0
8,5
8,5
8,5
10,0
8,5
8,5
8,5
36,0
36,0
8,5
8,5
8,5
10,0
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
48,0
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
36,0
36,0
36,0
Ри-Мед
12.70
Боурдон Седем
Сумaтиж
ПМ_105_ПЫЖ
8,5
8,5
36,0
5088
5089
5090
5091
Manometr
Manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
5092
Yüngül çəkili daşınabilən təzyiq testeri
5093
Manometr
СAБРЕ
БОСС
ВЕРИНД
МAГНИ
1305Д
№ ДWТ 10505
ЖAЛЕФФИ
Çoxfunksiyalı kalibrator
DPİ; MCX-R (BEAMAX);
FLUKE
5094
VI.
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
8,5
8,5
8,5
8,5
18,0
8,5
64,0
Temperatur ölçmə vasitələri
Qeydedici laqometrlər və millivoltmetrlər
Pirometrik laqometrlər və millivoltmetrlər
KT-li millivoltmetrlər
Özüyazan patensiometrlər və körpülər
İdarəedici patensiometrlər və körpülər
0,25 KL-lik patensiometrlər və körpülər
2 və 3-cü dərəcəli nümunəvi termocütlər
12000 C-yə qədər qədər qeyri-əlvan
metallardan düzəldilmiş termocütlər
PP termocütlər
0
300 C-yə qədər olan termocütlər
0
300 C-yə qədər olan manometrik termocütlər
Özüyazan manometrik termometrlər
Laboratoriya termometrləri
Metastatik termometrlər
Mənfi termometrlər
1000 C-yə qədər ölçə bilən texniki termometrlər
3000C-yə qədər ölçə bilən texniki termometrlər
Kontaktlı termometrlər
Müqavimət termometrləri
Temperatur idarəediciləri
Nöqtəvi termometrlər
Səyyari potensiometrlər
Temperatur çevriciləri
Maye kalorimetrləri
Qaz kalorimetrləri
0-3000 C arasında 10 dərəcədən bir dərəcələnmiş
istilik elektrik çevriciləri
0-1000 C arasında 20 dərəcədən bir dərəcələnmiş
istilik elektrik çevriciləri
0
0-1200 C arasında 50 dərəcədən bir dərəcələnmiş
istilik elektrik çevriciləri.
6029
800-12000 C temperaturda işləyən pirometrlər
6030
6031
6032
İşlək pirometrik radiasiya teleskopları
Rəqəmli uyğunlaşdırılmış termometrlər
Rəqəmli elektron termometrləri
6033
Termometrlər
6034
6035
6036
6037
Laboratoriya termometri
Laboratoriya termometri
Laboratoriya termometri
Laboratoriya termometri
МП-64
Л-64,M-64
ВШ 4501
КСМ, КСП
КСМ, КСП
КСМ, КСП
ППO
10.00
10.00
10.00
12,2
12,2
12,2
62,4
TXA,TXK
26.00
ПП
TXA,TXK
TKП
TПT
TЛ-4
TЛ-1
TН-6,TН-8
TT, TН
TT,TН
TЗK,TПK
TСП,TСМ
RT-049, ERA-M
ПП-M
ПП-63
ТПП
B-08
YUNKALOR
21,0
24,0
16.00
10.00
10.00
21,0
20,4
10.00
10.00
10.00
24,0
10.00
28,0
21,0
10.00
116,5
160,6
XA,XK,ПП
36.00
XA,XK,ПП
36.00
XA,XK,ПП
36.00
ОППИР,
ПРОМИН
TEPA-50
DTI-1000
ELECTRONICS
РС212-125,42
БС1704Д
SIKA
Pakkens
VİKA
SAMSON
15
28.80
24.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
Laboratoriya termometri
Laboratoriya termometri
Elektron termometr
Temperatur çevriciləri
Elektron termometr
Elektron termometr
Temperatur fləyici
Temperatur tənzimləyici
Temperatur vericisi
6047
Temperatur kalibratorları
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
termometr
termotənzimləyici
Termometr
Termometr
Termometr
Manometrik termometr
Termometr
Termometr
Termometr
Temperatur tənzimləyicisi
6058
Temperatur kalibratoru
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
Temperatur və nəmlik ölçən cihaz
Temperatur tənzimləyicisi
Manometrik termometr
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Manometrik termometr
Manometrik termometr
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Rəqəmli termometr
Infraqırmızı termometr
6082
Temperatur kalibratoru
6083
Temperatur kalibratoru
SPESL
TERRISS
Жонтролс 82-Д1229
СТТ 250,350
Жонтролс 48-Д 0462
Щуэер
Контел
Електросaн
ФРЖ1Ж121
140/250/650/1200
SE/SE-2
Фоод лaб лине «ПТ-100»
Фaлж
ДAТЖОМ
ЮЛЧЦСAН
СИНAР
ЖИСГ/ЫЖЫМ
ЕМРЕ
ЭЕФРAН 1000
ОМРОН Е5-ЖН
УЫЖ-20
AТЖ-Р серийaлы
«AТЖ155,156,157,320,6
50»
Тесто 635
Эефрaн
WИКA
М1Д 01Т
ЖAРЕЛ
М1A 01Т
AСЖAН/Д
ЕНДA
ТЭЛ
3С 96
Елинко
ЕСМ 9950
ТТХ-1500
ТТ-1500
ДТ-72
СТЕП
ЛОЭИК-20
КХП-4001
ФИБЕР
ЕМРЕ
ЕКМAС
Т2
РAЙМХ2У
ДБМ моделли,
150-ТЖ, 150-ТС,
650-ТЖ вя 650-ТС
ТЖ моделли,ТЖ-125,
ТЖ-150,ТЖ-400, ТЖ-650
вя ТЖ-2000
16
10.00
10.00
10.00
16,0
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
48,0
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
48,0
10.00
10.00
16.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
28,8
48,0
48,0
6084
Temperatur tənzimləyicisi
6085
Temperatur kalibratorları
6086
10.00
Rəqəmli termometr
ХМЗБ
СТС серийaлы СТС-140A,
СТС-320A, СТС-320В,
СТС-650A, СТС-650В
вя СТС 1200A
ФЛУКЕ 50С & 50Д
6087
Temperatur verici və çeviriciləri
248 вя 848 Т, Л
10.00
6088
Temperatur vericisi
6089
Manometrik termometr
VII.
7001
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
Ъумо д-трaнс т01
(ПТ100)
ЩAМWОРТЩЙ
48,0
10.00
10.00
10.00
Sərf və həcm ölçmə vasitələri
Avtoçənlərin kalibrlənməsi
10000 L-ə qədər
10000 L-dən yuxarı
Diferensial manometrlər və sərf ölçənlər:
1)İnteqratorsuz
2)Məsafədən göstərməklə
Yanacaq paylayıcı kalonkalar
Yağ paylayıcı kalonkalar
Ölçü qabları
5L
10 L
20 L
50 L
100 L
500 L
2500 L
2500 L və yuxarı
Ölçü qabları
0-5 L (intervalında)
5-10 L ( intervalında)
10-20 L (intervalında)
20-50 L (intervalında)
50-100 L (intervalında)
100-500 L (intervalında)
500-2500 L (intervalında)
2500-10000 L-dək və yuxarı
Nümunəvi və texniki şüşə ölçü qabları
1 nöqtədə (kolba)
2 nöqtədə (stak., tutucu, gemometr, sil)
3 nöqtədə (pipetka)
5 nöqtədə (büretka)
Piknometrlər
«Petrov» cihazı
Rotametrlər
Qaz sayğacları
a) məişət qaz sayğacları
b) sənaye qaz sayğacları
Üfüqi polad çənlərin həndəsi üsulla dərəcələnməsi
(Həndəsi ölçülərin çıxarılması və dərəcələnmə
17
AT,TЗ
84,8
ДП, ДСС
ДП, ДМКП
11,0
I dərəcəli
II dərəcəli
I və II sinif
ППР, ППР-2M
21,2
8,5
11,0
11,0
12,7
13,2
14,5
17,0
27,0
35,5
42,2
11,0
12,7
13,2
14,5
17,0
27,0
35,5
42,4
8,5
12,7
17,0
21,5
17,0
15,8
15,8
Э-1, 6 -16
РГ, РЖ; G-4 ; G-6
0,8
4,83
3 – 150 куб.м
127,2
7020
7021
cədvəllərinin tərtibi)
Şaquli polad çənlərin həndəsi üsulla
dərəcələnməsi (Həndəsi ölçülərin çıxarılması və
dərəcələnmə cədvəllərinin tərtibi)
Şaquli polad çənlərin həndəsi üsulla
dərəcələnməsi (Həndəsi ölçülərin çıxarılması və
dərəcələnmə cədvəllərinin tərtibi)
Kalibrlənmiş çənlərin yoxlanılması
Daraldıcı qurğuların hesabı
Daraldıcı qurğuların hesabının yoxlanılması
Yeyinti məhsullarının daşınması üçün tutum
3000 L-ə qədər
5000 L-ə qədər
10000 L-ə qədər
Turbin sərf çevriciləri
Porşenli boru qurğusu
КОП-МAСS, SMITH,
ТПУ
13.60
20.00
24.80
21,0
64.00
7022
Neft şəbəkəsinin hesabatının təkrar apparaturası
КОП-МAС, SMITH,
GEOFLO, GEOPROV
21,0
7023
Maye neft məhsulları sayğacı
7024
Pərli soyuq su sayğacları
7025
Turbinli soyuq su sayğacları
7026
Pərli soyuq su sayğacları
7027
Turbinli isti su sayğacları
7028
İsti su üçün distansion çıxışlı turbinli sayğaclar
7029
Pərli isti su sayğacları
7030
Bağlı istilik təminatı sistemləri üçün mexaniki
elektron istilik ölçən sayğaclar
7031
Qaz sayğacları
7032
«ARAD-BAKI» pərli sayğacları
7033
Kontroller-sərfölçən (3ədəd çeviriciləri ilə)
7034
RM modelli Rotasion qaz sayğacları
УЖК, ШЖУ
СКВ-15
СКВ-20
СТВ-65
СТВ-80
СТВ-100
СТВ-150
ВСКМ 7/ 25
ВСКМ 10/ 32
ВСКМ 25,42 /50
СТВГ-1-65
СТВГ-1-80
СТВГ-1-100
СТВГ-1-150
СТВГД-11-65
СТВГД-11-80
СТВГД-11-100
СТВГД-11-150
ВСКМГ 90-7 /25
ВСКМГ 90-10/ 32
ВСКМГ 90-30/50
ТЭМ 1-65
ТЭМ 1-80
ТЭМ 1-100
ТЭМ 1-150
G-2,5
Э-4
G-6
S3½
ROC 107/407
FLOBOSS;MVS205P;
MVS205E
G16, G25, G40,
G65,G100, G160,
G250, G400.
7014
7015
7016
7017
7018
7019
18
100–5000 куб.м
212,0
5000–50000 куб.м
297,0
Sərf СТ-M
42,4
11,0
6,0
21.00
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
0,8
8.50
40,0
4,9
Təkmilləşmiş pərli su sayğacları
ВСКМ-90
8.50
7036
Yanacaq paylama kolonkaları
OMEGA PAMUKKALE
DOUBLE
8,5
7037
7038
Yanacaq paylama kolonkaları
Məişət qaz sayğacları
В-43
G-4 ; G-6
8,5
0,8
7039
Orifis tipli qaz sayğacları
GZ 150-2,5-П/К-К
GZ 200-2,5-П/К-К
0,8
7040
7041
7042
7043
OMEGA EFES
OMEGA-TOPKAПЫ
EP-200E
OMEGA TRУВA
8,5
8,5
8,5
8,5
7045
7046
7047
7048
7049
Yanacaq paylama kolonkaları
Yanacaq paylama kolonkaları
Yanacaq paylama kolonkaları
Yanacaq paylama kolonkaları
Təzyiqlər fərqi metodu ilə sərfi ölçənin ikinci
cihazlar
1151 mod. Təzyiq vericiləri
Təzyiqin ölçməsinin dəyişdiricisi
Təzyiqin ölçməsinin dəyişdiricisi
Təzyiqin ölçməsinin dəyişdiricisi
Təzyiqin ölçməsinin dəyişdiricisi
7050
Temperatur vericilərinə ölçmə çeviriciləri
7051
7052
7053
7054
7055
Burulğan əsaslı sərfölçənlər
Yanacaq paylama kalonkaları
Yanacaq paylama kalonkaları
Yanacaq paylama kalonkaları
Qaz sayğacları
7035
7044
7056
Təzyiq və təzyiq fərqlərinin dəyişdiriciləri
21,0
GP,AP,DP,HP, LT
3051
3095
2090
2088
3144
3244
444
644
8800
WAYNE VISTA
WAYME-ГУAДРО
SU-862-D
G-4 , G-6
ST 25,4200 (STD,STF,
УСТД,СТФ,
УСТФ,СТР, УСТР,
СТЭ, УСТЭ,СТУ,
СТAУСТA)
G-2,5; G-4 ; G-6
G-10 ; G-16
FLUXI \ TZ
AГ-4
RVG-100
G 2,5 (юлчц типи
1,6; 2,5; 4)
OMNI-3000/6000 вя
онлaрын модификaсийaлaры
OMNI-3000 РРС,
OMNI-3000\6000
NEMA –4
NEMA-7 )
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
20,4
8,5
8,5
8,5
0,8
32,00
7058
7059
7060
Diafraqmalı «Metris» qaz sayğacları temperatur
tarazlayıcısı ilə
Turbinli sənaye qaz sayğacları
Optik aktiv qaz sayğacları
Qaz sayğacları
7061
Diafraqmalı məişət qaz sayğacları
7062
Ölçü-hesablayıcı kontrollerləri
7063
Kolokollu qaz ölçü qablarını kalibrə etmək üçün
etalon ölçü qabı
VPG
21,0
7064
Pərli sayğaclar
ВМ-200 ВМ-400
ВМ-600
12,80
HELIFLUTH TZ-N
(Ду 100-300)
42,0
KRC 102 CE
8,5
7057
7065
7066
Mayelər üçün turbinli
Sərf ölçən
Yanacaq paylayıcı kolonka
19
0,8
4,9
0,8
0,8
0,8
21,0
7067
7068
7069
Kompakt Pruver
Qaz paylayıcı kalonka
Qaz paylayıcı kalonka
7070
Rotorlu qaz sayğacı
7071
Pərli sayğac
7072
Temperatur vericiləri üçün ölçü çeviriciləri
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
Yanacaq doldurma kolonkası
Yanacaq doldurma kolonka
Yanacaq doldurma kolonka
Su sayğacı
Diafraqmalı qaz sayğacı
Diafraqmalı qaz sayğacları, temperatur düzəlişi ilə
Su sayğacı
Öncədənödənişli su sayğacı
7081
Öncədənödənişli qaz sayğacı
7082
Təbii qazın hesablanması qovşağı
7083
Isti və soyuq su sayğacları
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
Turbinli qaz sayğacı
Differensal təzyiq vericisi
Effektiv təzyiq vericisi
Differensal manometr
Turbinli su sayğacı
Rotorlu qaz sayğacı
Su sayğacı
Məişət qaz sayğacları
Soyuq su sayğacları
Diafraqmalı qaz sayğacları
Qaz sayğacı
7095
Soyuq və isti su sayğacları
7096
Diafraqmalı qaz sayğacları
7097
Su sayğacı
7098
Diafraqmalı qaz sayğacları
7099
Diafraqmalı həcm qaz sayğacı
7102
Rotorlu qaz sayğacı
7103
Pərli soyuq su sayğacı
20
Model BCP
KРC-102
СРС-02
RVG
(Э-25,Э-40,Э-65,Э100,Э-160,
Э-250)
ЖМ-2500
144,244,444,
644,3144,3244 МВ
Нaрa 42-16
1КЕД-50-0,25-1/2Е
НAРA-28-16
С3-1/2
БК-Э2,5
БК-Э4Т, БК-Э6Т
ФИЛЛ-РИТЕ
ЛСЙ-1
РГЙ-2
Э-2,5
С-600
ССС-15; 15Д; 20; 20Д
ИСС-15; 15Д 20; 20Д
СМ-РИ-Х-ЩТ
ФКЖ
ФКЭ
ИТТ Бaртон
СТВ
Э-2,5 РЛ
WS
Э-2,5 ; Э-4
ЕЖA-15 ; ЕЖA-20
Э 2,5
Э4; Э6
ЧСС-25, ЧСС-32, ЧСС40, ЧСС-25Д, ЧСС-32Д,
ЧСС-40Д
ДГС-1 мaркaлы Э-2,5
Э-4, Э-6
Рaмжо
8-Д4СС-74В8Т65ННН*Б
«НПМ» мaркaлы
Э-1,6; Э-2,5;
Э-4
«Е.Ж.A.» мaркaлы
БК-Э10; БК-Э16
Э6РЛ
СКВ-15
СКВ-20
42,2
10,5
10,5
0,8
6,8
21,0
8,5
8,5
8,5
8.5
0,8
0,8
8.5
8.5
0,8
21,0
8.5
0,8
20,4
20,4
21,0
8.5
0,8
8.5
0,8
8.5
0,8
0,8
8.5
0,8
12,8
0,8
0,8
0,8
8.5
7104
7105
Pərli maye həcm çevriciləri
Sərfölçən indikator
7106
Təzyiq vericiləri
7107
Su sayğacları
7108
Su sayğacları
7109
Su sayğacları
7110
Təzyiq vericisi
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
Turbinli sənaye qaz sayğacları
Turbinli sənaye qaz sayğacları
Anemometr
Reometr
2-ci cihaz
Səviyyə ölçən (özü yazan)
Kütlə sərfölçəni
Hart kommunikatoru
SFC kommunikatoru
Barometr-aneroid
VIII.
8001
8002
8003
8004
8005
8006
Dəyişən və sabit ampermetr, voltmetr, vattmetrlər
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
Universal rəqəm hesablayıcı voltmetrlər
8008
RDS
KSP
21,0
21,0
21,0
8.5
8.5
12,8
21,0
4,9
4,9
11,0
10,8
11,0
19,5
21,0
24.00
24.00
24.00
Elektrik ölçmə vasitələri
Sabit və dəyişən ampervoltmetr
Sabit cəryan ampermetri
Çoxhədli sabit və dəyişən cərayanlı özü yazan
ampermetr
UPPU-1M qurğusu üçün 0,1-0,5 dəq. sinifli
dəyişən cəryan ampermetri
0,1-0,5 dəqiq.sinifli (6 hədli) sabit cəryan
ampermetri, voltmetrii, vattmetri
Ampermetrlər,Voltmetrlər, Vattmetrlər,
kiloampermetrlər kilovolmetrlər bir hədli 1,0-4,0
sinif (löhvəvi)
Ampermetrlər,Voltmetrlər, Vattmetrlər sabit
cərəyanlı
Ölçü transformatorlarını yoxlamaq üçün cihaz
Bir hissəli kondensator blokları
4 hissəli kondensator blokları
Yoxlayıcı bloklar
Yüksək tezlikli vattmetrlər 1,0-4,0 sinifli
Dəyişən və sabit vattmetrlər
8007
Смитщ метер
СИ
Модел 1151 ЭП, AП,
ДП, ЩП, ЛТ, ДР
«Смaрт»
СТВ-50Х, СТВ-65Х,
СТВ-80Х, СТВ-100Х,
СТВ-150Х, СТВ-200Х
СТВ-50У, СТВ-65У,
СТВ-80У, СТВ-100У,
СТВ-150У, СТВ-200У
СТВ-50УД, СТВ-65УД,
СТВ-80УД, СТВ100УД, СТВ-150УД,
СТВ-200УД
Ъумо д-трaнс п02 4382
вя 4385
Э-400 , Э-650
Э-100
21
Ц4311
M 1104, M1108, M2007
21,6
22,4
M314,M344, M3140
16,0
Д533, Д5017
8,5
M252,M2016,
M105,M502, M2044
Д566, 573, 5013,8018,
ЭЛA,Э515, Э526, Э543,
Э59,Д533, Д523, Д591
12,8
20,8
M362, 4231, 4247, 4275,
Э377, 378
8.50
M25,42, 32, 33
5,0
K507, ATT, AИТ, K535
35,0
8,5
11,0
11,0
12,8
24,0
БП-5,7
Д30, Д305
Д5016, 5020,538, 5104
В7-22,34,35,
25,421,425,428, 4313, 15,
16, Р386, В728, Д30, В7-
42,0
8016
8017
Differensial rəqəmli voltmetrlər
Sabit cəryan üçün rəqəmli voltmetrlər
8018
Rəqəmli voltmetrlər
8019
Sabit cərəyan rəqəmli voltmetrlər
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
Voltamperfazometr
Elektrik voltmetrləri
Calaşdırılmış elektrik voltmetrləri
Elektrik rəqəmli voltmetrlər
Sabit cəryan qolvanometrləri
Gərginlik paylayıcısı
Gərginlik paylayıcı sarğısı
Gərginlik paylayıcı sarğısı
Gərginlik paylayıcı sarğısı
Lövhəli əqrəbli tezlik ölçən
Yoxlayıcı qurğular
Kompensasiya voltmetrləri
İmpuls voltmetrləri
8033
İnduktivlik ölçənlər
8035
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
Dəyişən gərginliklə münasibətdə qeyrisabitlik
ölçən cihaz
«Gecə - faz» dövrəsini ölçən cihaz
Dayaq gərginlik mənbələri
Kalibratorlar
Kalibratorlar
Kalibratorlar
Kalibratorlar
Kalibratorlar
Kalibratorlar
Kalibratorlar
İnduktivlik sarğılarıı
8045
Müqavimət sarğıları
8046
Müqavimət sarğıları (1-ci dərəcəli)
8047
Müqavimət sarğıları (2-ci dərəcəli)
8034
8048
İnduktivlik sarğıları (3-cü dərəcəli)
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
İnduktivlik sarğıları 0,005 sinif dərəcəsi
Kilovoltmetr, meqovattmetrlər
Kilovoltmetrlər
Kilovoltmetr 3KV-a qədər
Kilovoltmetr 25,42KV- a qədər
Kilovoltmetr 100 KV- a qədər
Cərəyan ölçüləri Amper tutqac
Gərginlik komparatorları
Gərginlik komparatorlarını tənzimləyən
22
21A, В7-16A, В723,
ВКЧ-23
В2-34, 36, 27
Ф214, 217; Ф2000, 2003
Ш31,25,42,С1202,
120,121
ВИДСО ТЕСТ
Ш1412,804, 1612,
43126, Ф4834, Г283
ВAФ-85M
Ф533,533,864, 5053
Ф506, 563, 584, 5263
В7 –29, 30
M195
Р25,4227
Р1, ДН1
Р356, 313, 35
ГОН–01
Hamısı
Б1– 4, 5, Б1–8
Б3-49
Б4-13
E7-8, E8-4, Р5010, 5070,
E7-4, Р556, 557 və b.
42,0
42,0
21,0
42,0
42,0
24,0
15,0
15,0
42,0
5,3
8,4
8,4
11,0
12,8
64,0
42,0
21,0
22,0
Б 8-8, V8
12,8
M412
ИОНA
П4108
П327
П320, 321
В1-12
В1-13
В1-18
EK1-6
КИ-5, П547
Р401,402,4011, 4021,
4053, 4061, 4023,
4025,42, 4012
Р310,312,322,323, 331,
361 OKO
12,8
21,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
12,8
12,8
12,8
12,8
Р310,321,322,322,831,
361, OKO
Р4013,23,33, 15,16
Д 367, 3365
С53,503,509
С196
У 90, 30
Р3СО3, Р550
Р356, 3015
12,8
12,8
12,8
8,4
11,0
11,0
11,0
32,0
21,0
42,0
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
Komparator müqaviməti
Komparator müqaviməti
Ölçü dəsti
Ölçü dəsti
Sabit tutum kondensatoru
Qarşılıqlı induktivlik mağazası
Nümunəvi tutum mağazası
20 nöqtəyə qədər hesablama tutum mağazası
İnduktivlik mağazası
8067
Müqavimət mağazası
8068
Müqavimət mağazası
8069
Müqavimət mağazası
8070
Müqavimət mağazası
8071
Dəyişən cərəyan üçün müqavimət mağazası
8072
Meqometrlər, torpaqlama ölçən MMV körpüləri
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8097
8098
8099
8100
8101
8102
8103
Elektrik meqometrlər, çox hədli meqometrlər
Qarşılıqlı induktivlikölçüləri
Tutum ölçüləri
İnduktivlik ölçüləri
Müqavimət ölçüləri
Keçidli və köməkçi ölçülər
Kabelli körpülər
Dəyişən cərəyan körpüləri
Dəyişən cərəyan körpüləri
Dəyişən cərəyan körpüləri
Dəyişən cərəyan körpüləri
Universal Dəyişən cərəyan körpüləri
Sabit cərəyan körpüləri
Sabit cərəyan körpüləri
Sabit cərəyan körpüləri
Rəqəmli körpülər
Potensimetr körpüləri
Nakavoltmilli ampermetrlər
Rəqəm hesabi ommetrlər
Ommetrlər, milliommetr, mikroommetr
Kiçik müqavimətli patensiometrlər
Dəyişən cəryan patensiometrlər
Sabit cəryanlı patensiometrlər
Sabit cəryanlı patensiometrlər 0,01-0,03 sinifli
Öz-özünü yoxlama patensiometrləri
Cərəyan dəyişdirici aparat
Voltmetrləri yoxlayan cihaz
Voltmetrləri yoxlayan cihaz
Bütün parametrləri yoxlayan cihaz
Səyyar kabel cihazları
Kombinə olunmuş cihazlar (testerlər)
Rəqəm hesablayıcı kombinə cihazlar
(komparotorlar)
Müqavimət komparatorları
23
8104
8105
Р3017
Ш68200, 68201
K50, 501, 5040
K51, 506,541
Р533, 535
Р5000
Р524, 513, R544
Р524, 561, 583, 544
Р546, 567
Р403,404,405,407,4075,
4041 4042,4076,77,78
Р4008,4002,4010,13,
MTS
Р33, 58, КДС, Р314
МСР60,63, Р326,
327,4825,42 31, Р517M
R5018, 5-54
МС04,246, M4100,
M416, M1101, M1102
Ф415, 4101,4102, MOM4
Р5009, 536
Р597 (dəst)
Р596 (dəst)
Р25,4226
Р4064, 5066, 4080, 4083
Р334
Р5016
42,0
21,0
21,0
21,0
12,8
21,0
21,0
12,8
12,8
12,8
12,8
21.00
21.00
15,8
25,00
У4312, 4313, 57, 56
24,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
32,0
32,0
32,0
32,0
42,0
32,0
42,0
42,0
32,0
32,0
32,0
22,0
22,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
24,0
67,8
67,8
24,0
22,0
32,0
Ш4310, 4311
32,0
Ш68200
32,0
Р5083,E7-10, 11, 13
Р525, 5026
P5058
P595
Р25,4209
Р4053, 4006
MO62, Р333, 316, Р329
Ш 402 M
Р304
Р341
Ш 30, 31, 34
Р380, 382, M246
Р306, 330
K509
Р355
Р211, 87, 368
Р309, 345, 468, 348
В9-1, 5, 6, 10
В1-9, 20, 25
В1-27, 28, 16
Д552
ПКП4,5 ПКВ7,8
8106
8107
8108
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
8125
8126
8127
8128
8129
Müqayisəli ayırma üçün komparatorları
Universal ölçü cihazları
Artma müqavimətləri
Sabit cəryan elektrik sayğacları
Dəyişən cəryanlar elektron sayğacları
Teraommetrlər
Cərəyan transformatorları
Gücləndiricilər
B1-9 cihazları üçün gücləndiricilər
Yoxlayıcı qurğu
Cəryan transformatorları (nümunəvi)
Yüksək gərginlik qurğusu
Körpüləri yoxlama qurğusu
Fazometrlər
Fazometrlər 0,2 sinifli
Fazometrlər 0,1 sinifli
Şuntlar
Şuntlar
Şuntlar
Normal element 0,005 sinif dərəcəli
Normal element (2-3 dərəcəli 0,001 sinif)
Normal element (2-3 dərəcəli 0,001 sinif)
8133
3 fazalı elektron elektrik sayğaclar
8134
1 fazalı elektron elektrik sayğacları
(hüquqi şəxslər üçün)
8135
3 fazalı elektrik sayğacları
(fiziki şəxslər üçün)
24
УПИП-60M, Р4833
ДС-ДВ
E6-16
TK-20, 40
У 5-7, 9
Я1В-20, 22
У309, 355, 358
M54, УТТ-5, УТТ-6M
УПУ-1M,УПУ-10
Р4085
Д31, 37, 39
Д5000, 5043
Д573, 5783, 5782
Р6
750 ШОП
Р357
НЕ65, X480
X482
X4008, X40810
БЕ-ТО1A, БЕ-ТО2Б1,
Aльфa,
Индиго+,MMC331-HR1-A, Alpha AEM-500,
ИON, “NP545.24T4E1RLVя”5(85A),
“NP542.24T4P1RLnI”5(10A),
“NP532.21T4P5RMC”5(10A),
БЕ-МО3, DDS229B,
“NP515.23D1E1ALNI5”(80A),
“NP524.27D1P1AALI5”(65A)
A4-3,A4-4,A1-4, ДТ28,
ФОРМ Д18,МЭ17
«ЕЛСA», МК3-8, Т2ЖA43, Т37Ф,
TELTOWD1, A4-1,K2,MC310D-R1-A,
TELTOWD1.1,
EA10RT-3,A1-6, A1000, A1200, MK3-1,
MK3-2, MK3-7, MK31AR, TF1-H, TF-2,
TF-AR, TF1E, DT-862,
Z-KWZ-3PH, CA4Y510,CA4-514, CA4-518,
MK3-8
21,0
32,0
8,5
2,2
12.80
22,0
42,0
42,0
42,0
42,0
16,0
42,0
22,0
12,0
12,8
12,8
11,0
10,0
21,0
12,8
12,8
12,8
42,4
10.00
42,4
A-52,DD28,S16X, S40M,
W13, W204, W23,M2X,
WZ14,C520, W24, A4U-3,
SDИDABB,MK-1-1A,
KD10,6SM4, 7AA50-45,
A1-5, DD862,DDSY 205,
7Z-KWZ225,42, CO-505
(505T), DD862a-4
8136
1-3 fazalı elektrik sayğacları
(hüquqi şəxslər üçün)
8137
Etalon elektrik sayğacları
8138
8139
8140
8141
8142
8143
8144
8145
Cərəyan kalibratorları
Fazometr
Müqavimət mağazası
Elektrik sayğaclarının yoxlanması üçün qurğu
Yüksək gərginlik test cihazı
Səyyar yoxlama kompleksi
Multimetr – tester
Tezlik ölçən
8146
Ampermetr (lövhəvi)
8147
Voltmetr (lövhəvi)
8148
8149
8150
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158
Rəqəmli ampermetr
Rəqəmli voltmetr
Ampertutqac
Cərəyan ölçən kəlbətinlər
Analoq multimetr
Rəqəmli torpaqlama ölçən cihaz
Hesab sürət ölçənlər
Sürət ölçənlər
Amperm. Termoelektrikmilli ampermetrlər
Sabit cərəyan voltmetrləri
Rəqəmli diferensial voltmetrlər
Ampemetr voltmetr birhədli dəyişən cərəyan
vattmetrləri
Maqnit induksiyanı ölçənlər
Faza sürüşmələri ölçən
Qidalanma mənbələri
Kiçik cərəyan mənbələri
25
8159
8160
8161
8162
8163
СО-2,M-2, СО-5,СО-4,
СО-44, 45
СAЗ-И680, СAЗУ-И 680
ESEM, EESИ, M2X,
ЦЭ6807В,
ЦЭ6803В,С3V055 vя
C3V051
CO-5;CO –N445
CA3Y-N680, ЦЭ -6800,
ЦЭ -6803, ЦЭ-6808
10.00
54,0
MA cal-R
ECS
VAG1630 vя VAG1301
ELИTE – 700
Иzotest, Kyoritsu
ППК-1, ППК-2, ППК-3
HP 973A
ES, OES, RUTLAND
Weiçel, 101DV, OES,
ES, EM5A, Celso,
Cewe, Gossen, EMGE,
Tekon, R65p CLASS,
Rossi, MRG – 100,
RUTLAND
Weiçel,TS5590, EM5A,
ES, OES,101DV, ECS,
R65p CLASS, Simens,
RUTLAND
A-771, RE-96
V-771, RE-96
AVD - 266
Ц-4501; 02; 05
YX-360 TRD
ИET 1700
B2-27
42,0
11,0
24,0
54,0
42,0
42,0
42,0
22,0
10,0
10,0
10,0
32,0
32,0
24,0
32,0
24,0
9,2
254,24
8,5
8,5
32,0
12,8
М2-2
Ф-2-28;34
ИТ-12
35,0
24,0
24,0
24,0
8168
8169
8170
8171
Faza sürüşmə kalibratou
Qısa qapanmada cərəyan ölçənlər
Etalon siqnallar mənbəyi
Hesabi nöqtələri sayı 20-dən az dəyişən həcmləri
kondensatorları
Kiçik həcm ölçüləri
Mikrovebermetrlər
Milliteslametrlər
Saniyəölçən taymerlər
8172
8173
8164
8165
8166
8167
IX
Ф.5125
III 41160
ИСТ;ИСМ
24,0
21,0
21,0
12,8
КМЕ-11;101
Ф1; 18; 190;191;199
Ф4355
10,0
12,8
12,8
12,8
Elektrik saniyəölçənlər
П-30М; ПВ-53
12,8
Mexaniki saniyəölçənlər
CO-cpr-2b-000
15,0
Tibb cihazları, ölçmə vasitələri
13001
Fotoko
13002
Elektrokardioqraf
13003
Yüksək tezlikli terapiya
EK1-03M, EK1-01, EK1T04, EKПСЧТ-04, EK1T02, EЛКAР, EK1K-01
ЕСКИ-02, ПЕКС-01
УВЧ-66, УВЧ-30, УВЧ-80,
ЕКРAН-2, УЗТ-1,01F03
ЕПВ-1,ГЕ,ЕС-2, ЕС-3,
КЕД-5M,ATM-8-2, ЕИ-1,
УЕП-1,СНИМ-1, ЕГ-1P,
ЕГ-2P, ЕГ-ЗП, ОД-2M,
AТМ,AГК, A-3T, ETM,
ЕГС, ЕКС,ФС-1
13004
Alçaq tezlikli terapiya
13005
13006
13007
13008
13009
13010
13011
13012
13013
13014
X.
Darsanval və maqnit terapiyası
Diaqnostik müayinə aparatı
Darsenvallaşdırma aparatı
İnduktiv terapiya
Rentgenstruktor analizator
Ultrasəs terapiya aparatı
Kardiomonitorlar
Koaquloqraflar H334
Çoxkanallı elektrokardioqraflar
Elektroensefaloqraflar
ИСКРA-1, МГ-1
УЗИ-hamısı, ПO-hamısı
Поток-1
УКБ-4
Metorex
T5;UTP-1;UTS;YZT
22.0
50.00
22.0
22.0
22.0
50.00
22.0
22.0
22.0
22,0
22,0
22,0
32,0
22,0
Radiotexniki ölçmə vasitələri
9001
Anoloq voltmetrlər
9002
9003
9004
Analoq və rəqəmsal impuls voltmetrləri
Anoloq universal voltmetrlər
Gücləndirici seçmə qabiliyyətli voltmetrlər
9005
Seçmə qabiliyyətli ən yüksək tezlikli vattmetrlər
9006
9007
Kolorimetrik seçmə qabiliyyətli vattmetrlər
Seçmə qabiliyyətli yüksək tezlikli vattmetrlər
В3-36, В3-38,
В3-39, В3-43;
B3-52; B3-57;
B3-59 və b.
В4-12, В4-13; B4-14
В7-26 və b.
В6-10 və b.
M3-28, M3-51, M3-53,
M3-56
M3-3A, M3-5A,
M3-1A
9008
Termistor başlıqlı çevricilər
M5-29÷32;
M5-50 və b.
55.00
Polyarlaşmış dalğalı attenyuatorlar 0.÷17.80QHs
400MHs÷17.8QHs tezlik diapazonunda işləyən
polyarlaşmış dalğalı att-r
D3-23;D3-23A;
22.40
D3-32;D3-32A;
D3-33A və b.
50.40
9009
26
49.40
44.20
55.00
62.40
78.00
54.60
54.60
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022
9023
9024
17÷37 QHs tezlik diapazonunda işləyən
polyarlaşmış dalğalı att-r
1 tezlik üçün təsdiq edilmiş attenyatorlar
1 tezlik dalğavari sm. diapazonlu attenyatorlar
Attenyuatoru kalibrləyən qurğu
Dalğavari xətti ölçülər
Kaoksial ölçmə xəttlərii
Termistor körpüsü
Termistik körpüsü
Tam müqaviməti ölçən
Düşən dalğa əmsalını ölçən
Panoramalı düşən dalfa əmsalını ölçən
Gərginlik nisbətini ölçən
Dalğa ötürən tipli kompleks əmsalı ölçən
Kabelin zədə yerini aşkar edən cihaz
9025
Aşağı gərginlikli generatorlar
9026
9027
9028
Dəyişən forma siqnallı aşağı gərginlikli generator
Yüksək tez. siqnal gen-rı
Standart siqnallı generatorlar
9029
İmpulslu generatorlar
9031
9032
9033
9034
9035
9037
9038
9039
9040
Proqramlaşdırılmış implus generatoru
İmpuls siqnal generatoru
Gərginlik düşgüsü gen
Gərginlik düşgüsü gen.
Kvarslı yüksək stabilli generatoru
Mürəkkəb formalı siqnal generatoru
Televiziya siqnalları generatoru
Səs generatoru
Aşağı tezlikli presizion generator
9041
Aşağı tezlikli siqn. gen
9042
Güc ölçən cihazlar
9043
9044
9045
9046
9047
9048
Çoxfunksiyalı növbəli bloklu ossilloqraflar
Sürətli ossilloqraflar
Xüsusi ossilloqraflar
Stroboskopik ossilloqraflar
1 kanallı ossilloqraflar
2 kanallı ossilloqraflar
9049
İki şüalı universal ossilloqraflar
9050
Amplitud-tezlik xarak-nı tədqiq edən cihaz
Amplitude-tezlik xarak-nı və aşağı
tezliyi,gərginliyi tədqiq edən cihaz
9010
9051
9052
Amplitud modul. ölçən cihaz
9053
Ölçü qəbulediciləri
Amplitud modulların əmsallarının ölçülməsi
(bazalı)
Qeyri-xətti təhrif əmsalını ölçən cihaz
27
9054
9055
D3-35;D3-36A;
və b.
D5-20, D5-22 və b.
D1-9, D1-14
Р1-27, Р1-28
Р1-17, Р1-18
M3-22; M3-22A
Я2M-64, M3-10
Р3-32, Р3-33 və b.
Р2-60, Р2-61 və b.
РK2-47
В8-6; B8-7
Р4-11,Р4-23 və b.
P5-5,Р5-10,
Г3-04,Г3-106, Г4-117 və
b.
Г3-102, Г2-76 və b.
Г4-146, Г4-76
Г4-102, Г4-80 və b.
Г5-54; Г5-56;
Г5-66, Г5-82
Г5-75,
И1-11, И1-14
ЯЧС-20
И1-12, И1-15, ЯЧС-89
Г3-39 və b.
Г6-17, Г6-26
Г6-25, Г6-42, Г6-33
Г2-32, Г2-47
Г3-110
Г3-33÷36
Г3-109
М3-22А; М3-28;
М3-51÷M3-56
С1-73,С1-91, С1-122
С7-19 və b.
С9-7, C9-14
С7-16 və b.
С1-19 və b.
С1-64, С1-82, С1-117
С1-69, С1-71, С1-97,
С1-107
X1-47, X1-54
54.60
40,0
32,0
91.26
54.86
54.86
54.60
40,0
57.60
56.00
54.60
49.60
55.64
52.00
51,0
51,0
66.30
66.30
66.30
98.40
92.00
54.60
52.00
45.50
42.20
44.20
42.00
52.00
44.00
44.20
60.63
109.70
70.20
109.70
49.66
67.60
73.32
54.60
X1-53 və b.
54.60
С2-10; С2-11;
C2-23
П5
54.60
С2-10
42,0
С6-7, С6-8; C6-11.
49.60
25,0
9056
Qeyri-xətti təhrif əmsalını ölçən cihaz
9057
Modulyasiya əmsalını ölçən cihaz
9058
9059
9060
9061
9062
9063
9064
9065
9066
9067
İmpuls parametrlərini ölçən cihaz
Yarımkeçirici cihazların parametrlərinin ölçülməsi
Radiomaniələrin ölçülməsi
Modulmetrləri kalibrləyən cihaz
Faz kalibratoru
Ossilloqrafik kalibrator
Maqazinlərin sönməsi (1tezlikli attestasiya)
Aşağı tezlikli spektr analizatoru
Ölçmə rupor antenası
Ölçmə rupor antenası
9068
Ölçmə antenası
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
İNP antena ölçən
İNP antena ölçən
Gücləndiricilərin ölçülməsi
Fazometr
Fazometr
Tutum induktivlik müqavimətinin ölçülməsi
Körpüləri ölçən
Elektrik enerjisinin axın sıxlığının ölçülməsi
Aşağı tezlikli dəyişkən ossilloqraf bloku
Stroboskopik ossilloqraf üçün dəyişkən blok
Sürət ölçən
Radiolokasiya ölçən cihaz
Televiziya generatoru
Radiolokasion sürət ölçən
9083
Ekektron ötürücü cihaz
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
XI.
Attenyuator
Çıxış siqnallarını qeyd edən cihaz
Radiodalğa siqnal gücü ölçən cihaz
I dərəcəli kompensasiyon voltmetrlər
II dərəcəli kompensasiyon voltmetrlər
III dərəcəli kompensasiyon voltmetrlər
Selektiv voltmetrlər (xarici)
CBЧ vattmetrlər
10001
Dozimetr
10002
Dozimetr
10003
Şəxsi dozimetr
10004
10005
10006
Sürəti ölçən
İmpulslu sayğac
Radiometr
10007
Radiometr
10008
Radiometr-dozimetr
С6-12, С6-13
СКЗ-40,СКЗ-43
CK 3-45 və b.
И4-5 və b.
Л2-41 və b.
П4-12A, СТИ-401
СК2-15, CK2-24 və b.
Ф1-4, Ф61-25
И1-17, И1-18
M3-50
СК-4-72,СК-4-77
П6-23, П6-33
П6-21, П6-31
ФМA-6,ФСA-101,
ФМA-11
РA 101, МA-101,ДР-1
ДР-3
У3-4, У3 -29
Ф2-6,Ф2-7
Ф2-28, Ф2-34
E7-5, E7-9
E7-7, E4-11
П3-9A, П3-9B
Hamısı
Bütün növ
Baryer
ГКЧ-9
Г6-35, Г6-31 Г6-37,
Сокол, Искрa-1
WF-10056, WF-17060,
WF-17021
8156A
Alfa-Log 100
W570
B3-24; B3-49; B3-63
B3-24; B3-49; B3-63
B3-24; B3-49; B3-63
SMV-6.5; 8.5
M3-28
Г5-83
İmpuls generatoru
İonlaşma şüalarının ölçmə vasitələri
ДРГЗ-01,ДРГЗ-02,ДРГЗ05
ДКС-04, ДР-01T, ДЕС04, ДБГ-01, ШУA
КИД ДК-02,ИД-12,
ДТУ-01, ДП-24
УИМ2-1,УИМ2-2
ПП-16, ПСО2-2СМ
СРП-2, СРП-68-1
РКБ4-10, КРК-1, ДП100
МКС-01, РУП-1
28
48.00
80.00
57.20
44,0
25,0
49.60
40.20
42.90
33,0
42,0
42,0
42,0
35,0
42,0
42,0
47.20
42.90
42.90
47.20
28,0
70,2
18,8
22,0
254,3
51,0
49.60
254,3
84,4
42,0
54,0
168.00
84,0
56,8
56,0
60,0
60,0
84,4
70,2
60,2
21,0
60,2
42,2
63,0
63,0
63,0
10009
10010
10011
10012
10013
10014
Kiçik fon dəzgahı
Havanın çirklənməsini ölçən
Radiometrlər, su və toz madələri ölçən
Rentgenometr
Klinik dozimetr
Gəmi qurğuları
10015
Qamma spektrometr
10016
10017
10018
10019
Məişət dozimetrləri
Gücü və dozanı ölçən
Universal termolyuministent dozimetr
Dozimetr
Qamma şüalarının ekspozision gücünün dozasını
ölçmək üçün cihaz
Dozimetr – radiometr
Radiometr
10020
10021
10022
УМФ 1500
ИЗВ-3M, РГA
РЖС-05, РКС-08П
ДП-5 (A,Б,В)
ИA-18, 27012
КРAВ, КДУ
AMA01-03F,
AИ-1024
БЕЛЛA, Maстер-1
ИМД-1Р, 1С
ДТУ-01, КДС-02
DKГ-01 «ШУA»
60,2
63,0
70,2
42,2
93,0
60,2
DpГ-01Az
70,2
DRQB-01 EKO-1
MKC 1402PM, PRИ90s
63,0
63,0
93,0
21,0
60,2
60,2
60,2
Akustik ölçmə vasitələri
XII.
11001
11002
11003
11004
11005
Səs tezliyi analizatoru
Nazik xətli səs tezliyi analizator diapazonu
Səsin doza ölçüsü
Səs və vibrasiyanı ölçən
Nümunəvi səs mənbəyi
11006
Pistafon kalibratorları
11007
11008
11009
11010
11011
Maqnitafonun ölçü kanalı uçun
Səs tezliyinin azad sahəsinin ölçü mikrofonu
«Süni qulaq» cihazı
Aktafonun 1/3 filtiri
Kombinə edilmiş dar həcmli filtirlər
11012
Aktavalı filtirlər
11013
11014
11015
11016
Aktavalı 1/3 filtirlər
İnteqrallaşmış səs küy ölçən
Mikrofonlu səs küy ölçən ED və PK
Kondensatorlu mikrafonlu səs ölçən
11017
Tənzimlənmiş səs ölçən tarsoaktivli süzgəclər
11018
Tənzimlənmiş səs ölçən aktavalı süzgəclər
11019
Vibrometr
11020
Vibrometr
11021
11022
11023
11024
Vibrometr
Vibrometr
Vibrometr
Titrəməni və səs küy ölçən
11025
Ümumi və lokal titrəyişi ölçən cihaz
11026
11027
Titrəyiş ölçən cihaz
Səviyyə və səs küy ölçən cihaz
29
Hamısı
ИШС və s.
ПП-С1A,РФ101,
4220,4230,05000, 5001
УA-12M, 4152, 4153
1614, 1616
1621 və s.
Ф3-1, ПФ-1, ОФ-101,
201, 01016, 1612, 161
1017
Hamısı
70,0
70,0
25,0
62.00
42,0
21,0
25,0
42,0
36,8
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
ВШВ-003,00017, ШВ-1,
2215
AВAП kanal Parametr
1ВКПP 2 Пaрaметр
1кaнaл.
1ВA 3Пaрa. 1кaнaл
1ВAП 2 Пaрa. 1кaнaл
НФМ-1
ВШВ-003-М3
ОКТАВА 101 B,
ОКТАВА 101 A
TV 100
CEL 320
88.80
56.80
42,0
42,0
42,2
42,2
88.80
63.00
84.80
84.80
XIII.
12001
12002
12003
12004
Vaxt və tezlik ölçmə vasitələri
Ч1-50, Ч1-73
Ч3-34, Ч3-38, Ч3-54, Ч3-33
Ч3-36, Ф5035
136.76
92.00
64,00
64.00
ПК-66, ПЧ-66
,
Ч7-12,Ч7-13, Ч7-15 və s.
64.00
48.00
12006
12007
Vaxt və tezlik standartları
Dəyişən bloklu electron-hesablı tezlikölçən
Elektron hesablı tezlikölçən
Tezlik ölçənlərin dəyişkən blokları
Etalon tezlik qəbuledicisi,
Qəbuledici komparotorlar,
Kvars sinxrometrlər
Rezonaslı tezlik ölçənlər
Qeterodin tezlik ölçənlər
Hamısı
Ч3-44,Ч3-45,Ч3-46 və s.
80,4
56.00
12008
Sayğacların tezlik bölücüləri
Hamısı
42,2
12009
Vaxt intervallarını ölçən cihazlar
И2-26, И2-17
54.86
12010
Tezlik sintezatorları
Ч6-31, Ч6-71
109.72
12005
XIV.
Ölçmə vasitəsinin tipinin təsdiqi
14001
Bir ədəd ölçmə vasitəsinin Ölçmə Vasitələrinin
dövlət reyestrində qeydiyyata alınması üçün
sənədlərin işlənib hazırlanması
14002.
Bir ədəd ölçmə vasitəsinin sınaqlarının aparılaraq
attestasiya edilməsi
15001
14,6
(1 normativ
saatlıq işin
dəyəri)
Sınaq avadanlıqları
XV.
Sıra
sayı
169,5
Сынaг avadanlıqlarının aдлaры
Сынaг avadanlıqlarının
мaркaлaры
ТС-80-М2; КВ-25,4200;
СЩAФA; ФП-50; ФБ-420;
НБЕ; ДЖ-1; ДЖ-10; ЕН500; ФН-400; Стaнщопе-Сетa
СНОЛ; СЭШ-3М; 2Б-151;
УМ-500; ШСС-80; Жонтролс;
ЛП-25,421, 25,423, 402;
УМ-400; УМ-500; УЛЕ-700
ТЛЖ-3; Тщермо Щaaке К20;
ТВ-4000
МП-2УМ; МИМП-3УЭ;
КФ-425,42; СТ-480; Ш-4538;
Л-1000
Termostatlar
Tarif
(ƏDV-siz)
(manat)
35.50
30.00
15002
Quruducu şkaflar
15003
Su hamamları
15004
Mufel sobaları
15005
Kündə bölən avadanlıqlar
A2-ХТЩ; ОМ-521; ОМ-512;
Цстцн; Омиди
30.00
15006
Sterilizatorlar, avtoklav
БК-75
30.00
15007
Say sayğacları
(şərab zavodlarında)
СО-35; AГ-4; УГН-1; ВСA-6;
Sentrifuqalar
ОПн-8; ЦЛУ-1; ЦЛН-2; РЛ1800; Мистрaл-1000; Ф-60 Ф25,42; MPW-310; ЦЛП-2
Laboratoriya sınaq qurğuları
СДЛ-М232; ДВТ-ДСЭ;
СДЛМ2290; М235;
СДЛМ018; СДЛФХ325,420;
ДВТ-СA-A; ДВТ-ДA-4000;
МСЭ; СТ М140; ЖМ-1;
150С+; ЖНЗО-2; ИПК-2М;
ИПК-1; Метеометр-МЕС
15008
15009
35.50
30.00
30.00
30
30.00
30.00
15010
Avtomatik laboratoriya motovilası
YG 086; Y 25,421
50.80
15011
Pambıq lifinin nəmliyini təyin edən cihaz
Y 802 N
50.80
15012
Ipliyin növləşdirilməsi üçün sınaq avadanlığı
Pambıq plitəsinin qeyri-bərabərliyini təyin edən
sınaq avadanlığı
Lifin qırılmasını və uzanmasını təyin edən
dartıcı press
Siqaretlərin fiziki parametrlərini təyin edən
sınaq avadanlığı
YG 381
50.80
Y 311
50.80
YG 021 C
50.80
Sodimat D49
50.80
Avtomatik qablaşdırıcı avadanlıqlar
ЕСЕР Мaкинa ЕС-10;
Д22; Сaббaэa; ЩК 116/18;
РС; Мaрмaн Мaкинa; Мaрк
2; ОЛД-4; РФ 4; ПaкформТЕП 26/37; ОДМ-01/6;
ОДМ-01/4; Стaрблок
Прожомaж; 8345С; Тетрa пaк
Хойер Фригус 600; ЛД 5001
ПМ; ЛДК ДВ 5001 ПМ;
Вемaж;
Д 11; Бетa-Пaк; Друеттa;
KRONES; TEKAL; TG-480
П; ДВП-50 П; ЖБ-2000;
AПМ; БЕТA-ПAК Sabbaga,
D 22, CB-2000, EKSPERT4000, LA 60N,
Model 720, UTC-425,420,
М6-ОЛ2В, ЭД-3
50.80
15017
Avtomatik doldurucular (dozator)
BF-150, KEQ-servis
H2A, PLF-5SB, ЛД2СУ, RP-24, HGX, SW
1000, ESER Makina ES10, GARIBALDO
RICCIARELLI 47, TPS
16/4K/4S, 098MBD,
SCHALLER RVF-80,
Alirza Ashrafy,
PRESTIJ, D 44, KF-250,
Townsend Supermatik,
Vemak «HP15C», AG
KF-520, HOYER
STRAIGHTLINE,
Colortech 12-16-20, LT2000 və sairə
15018
Həcm sayğacları
(şərab zavodlarında)
ВСКМ-32; ВСКМ-40;
ВСКМ-50; ВСКМ 90-32;
ВСКМ 10/32
35.00
15019
Titrəyici masalar
ВС-1; ЖБ-2М; СМЖ-539;
СИТ-1М; И35A; УБ-70100
35.00
15020
Sürətölçənləri yoxlamaq üçün qurğu
УПС-4; УПС-5
КИ 12632
85.00
15021
Nəqliyyat immitasiyası stendi
СИТ-М
93.25
15022
Zərbəyə davamlılıq qurğusu
СУ 1
93.25
15023
İqlim kameraları (soyuq və isti)
КТК-25,420; КТБ-12М;
ТВ-1000; MLW; МПС-500;
ТБВ-1000; ТВК-2A
85.00
15013
15014
15015
15016
31
50.80
15024
15025
15026
15027
15028
15029
15030
Ampermetr, voltmeter, və vattmetrlərin
yoxlanması üçün sınaq qurğuları
Yüksək gərginlik qurğuları
Elektrik izolyasiyasının davamlığa yoxlanması
üçün sınaq qurğuları
Ampermetr və voltmetrlərin yoxlanması üçün
qurğular
Maşınqayırma sahəsində istifadə edilən sınaq
stendləri
1 və 3 fazalı elektrik sayğaclarının yoxlanması
üçün sınaq qurğuları
Ampermetr, voltmeter və vattmetrlərin
yoxlanması üçün sınaq qurğuları
У 300
85.00
УПУ-1М; AМИ 60
85.00
AИИ 70
85.00
УПAВ-2A/Б
85.00
ГППТ-500М; УНБ-1; УН-1;
ЛС; УПТМ; МТЖ; ИГ-2;
МПС-500; УО-1; РУ-25,420;
УПН-1; УКГ-1 УПВС-1; ЙГ;
Ц2НШ-450; Ц2НШ-315;
Ц2НШ-450; Ц2НШ-560;
Ц2НШ-750; 2КПБ 32; НСБ49; КП-100; ЖОМБИЖAЛ1600; БРЭ-500; ЛЪГМ-100;
УПA-1; УПA-50; МПБ; ВИ;
УИТ; ИТД; ИПХ-2, 3, 9, 14;
93.25
У 1134; ЦУ 6800И/4
93.25
У 303; У 355
85.00
Qeyd: Metroloji yoxlamaya təqdim olunan ölçmə vasitələri cədvəldə göstərilən marka və adlarla üst-üstə
düşmədikdə lakin tipi və texniki göstəriciləri uyğun olduqda müvafiq analoji vasitələrin tarifləri götürülür.
Tariflərin hesablanma qaydaları
Bir normativ saatlıq işin dəyərinin hesabatı:
S=KxƏH(1+Ə1+Ə2)x(1+R)
-K - mütəxəssisin istifadə əmsalı
- 0,0062
-ƏH - bilavasitə iştirakçı mütəxəssisin orta aylıq əmək haqqı (əlavələrlə)
- 728,9/749,9
-Ə1 - əmək haqqında hesablanan əlavə (DSMF- ayırmalar)
- 0,22%
-Ə2 - qaimə xərcləri (sahə üçün hesab orta əmsal-МИ-2099-90, səh 9)
- 1,74
-R - rentabellik səviyyəsi – (МИ-2099-90)
- 20-25%
Qeyd olunan düsturda mütəxəssisin istifadə əmsalı (K)-nı hesablayarkən 2009-cu ildə iş
günlərinin sayı (1 ildə 5 günlük iş həftəsi) - 241 gün, mütəxəssisin məzuniyyəti
– 30 gün,
əmək qabiliyyətinin itirmə vaxtı – 2% (241 gün – 30 gün = 211 gün x 2% = 5 gün) 5gün,
mütəxəssisin yoxlanışa sərf etdiyi vaxt 1gündə - 1 saat (206 gün:24 gün=9 gün) 9 gün,
metodik və təşkilatçılıq işlərinə - 10% (241 gün x 10% = 24 gün) 24 gün, texniki təlimatlara
sərf edilən vaxt - 5%(241gün x 5% = 12 gün) 12 gün hesablanmış, nəticədə (241gün-30gün5gün-9gün-24gün-12gün=161gün) 161 gün təşkil etmişdir ki, buradan da mütəxəssisin
istifadə əmsalı K = (1:161 günə) 0,0062 olmuşdur.
Bundan başqa düsturda qeyd olunan (ƏH)-müqayisəli dövlət yoxlanışında iştirakçı
mütəxəssisin orta aylıq əmək haqqı (əlavələrlə birlikdə) maliyyə şöbəsinin təqdim etdiyi
arayışa əsasən 2 variantda təqdim edilmişdir ki, buradan da 1-ci variantda 728,9 manat, 2ci variantda isə 749,9 manat olmuşdur.
Qeyd olunan düsturda (Ə1) əmək haqqından hesablanan əlavə (DSMF-ayırmalar) 0,22%, qaimə xərcləri (Ə2) isə sahə üçün hesablanmış orta əmsal (MИ-2099-90 təlimatının
9-cu səh.) – 1,74 təşkil edir.
32
Eyni zamanda düsturda Mərkəzin rentabellik səviyyəsi (MИ-2099-90)
1-ci variantda 20% , 2-ci variantda isə 25% nəzərdə tutulmuşdur.
Nəticədə, sınağın 1 normativ saatlıq işin dəyəri:
1-ci variantda S=0,0062 x 728 man. 95qəp.(1+0,22+1,74)x(1+0,25) = 16man.
2-ci variantda S=0,0062 x 749 man. 98 qəp.(1+0,22+1,74)x(1+0,25) = 17 man. 20 qəp.
hesablanmışdır.
Bundan əlavə, bu tariflərə müqayisəli dövlət yoxlanılması və xidmətlər üçün aşağıdakı
əlavələr də müəyyən edilə bilər:
- 4% dan 24% dək zərərli həddindən asılı olaraq zərərli iş şəraiti üçün;
- 10% sifarişçinin işi ərazi orqanının avadanlığında görüldükdə;
- 15% aşağı qiymətlə, sifarişçinin günahı olmadan 15 gündən artıq gecikdirilmiş
yoxlama müddəti üçün;
- 20% ərazi orqanları tərəfindən bir il müddətində mənimsənilmiş yeni növ ölçmə
vasitələrinin yoxlanışı üçün;
- 25% planda nəzərdə tutulmamış müddət üçün;
- 50% növbədən kənar təcili görülmüş işlər üçün;
- 65% kənar bazadan (qurudan) dənizin 70km məsafəsinədək görülən iş üçün işçinin
maaşına əlavə.
Komissiyanın sədri:
K.F.Qasımov
Komissiyanın sədr müavini:
R.A.Bayramlı
Komissiyanın üzvləri:
N.H.Məmmədov
V.E.Behbudov
T.X.Abbasova
A.R.Kərimova
E.S.Əhmədov
33
34
35
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа