close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

СИМФОНИЯ САМОЦВЕТОВ;pdf

код для вставкиСкачать
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT
ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ
TƏCRÜBƏ-SINAQ MƏRKƏZİ (AzTEST)
ÖLÇMƏ VASİTƏLƏRİNİN VƏ SINAQ
AVADANLIQLARININ KALİBRLƏNMƏSİ ÜÇÜN
GÖSTƏRİLƏN XİDMƏTLƏRİN TARİFLƏRİ
BAKI-2013
TƏSDİQ EDİRƏM
Azərbaycan Respublikasının
Standartlaşdırma, Metrologiya
və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Təcrübə-Sınaq Mərkəzinin
(AzTEST) direktoru
_____________ M.K.Qubatov
« 29 » Dekabr 2013-cü il
Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma,
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Təcrübə-Sınaq Mərkəzi (AzTEST)
tərəfindən ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının
kalibrlənməsi üçün göstərilən xidmətlərin tariflяri
S/S
Xidmətlərin (ölçmə vasitələrinin) adları
Ölçmə vasitələrinin
markaları
Tarif
(ƏDV-siz)
(manat)
I.
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
Mexaniki və həndəsi ölçmə vasitələri
Yanlıqlar
Yivli mikrometrlərə ucluq
İndikatorlu dərinlikölçən
Mikrometrik dərinlikölçən 1-2 sinif
Lingli dişli ölçü başlıqları 0,001-0,002mm
5 və10 mm ölçü hədli optik başlıqlar
60 mm ölçü hədli başlıqlar
Qoniometrlər
Şaquli uzunluq ölçən (optik)
Şaquli uzunluq ölçən (optik)
Dişölçən (yerdəyişən) tanqensial
Lingli dişli indikator (optik)
Çox dövrəli indikator
Saat tipli indikator 10mm
Saat tipli indikator 50mm
Optik kvadrantlar
Optik kvadrant
Metal ölçü xətkeşləri 1000mm-ə qədər
Lekal xətkeşlər 0 və 1 sinif 500mm
Lekal xətkeşlər 0 və 1 sinif 500mm
Lekal xətkeşlər 0 və 1 sinif 500mm
Optik xətkeşlər
2
OДГ 60
Г-5; ГС-2
ДВО; ДВЕ
ИЗВ-5
ИРВ-5
1 МИГ
ИЧ
ИЧ
KO-5,KO
KO-30
ЛД
ЛТ
ЛЧ
ОЛ
2,0
3,5
5,0
5,0
10,0
15,0
18,0
25,0
12,6
18,6
6,8
7,6
6,7
6,0
10,0
18,0
15,0
2,0
10,0
6,0
10,0
21,0
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
Bütün tiplərdən olan nəzarət xətkeşləri
ШП
Bütün tiplərdən olan nəzarət xətkeşləri 1000mm-ə
ШП
qədər
Bütün tiplərdən olan nəzarət xətkeşləri
ШП
1000mm-dən yuxarı
Sinus xətkeşlər 1 və 2 sinif
ЛС; ЛСО
Parçaları ölçmək üçün maşınlar
МП
Dəri gön ölçən maşınlar
ПМ
Optik mexaniki ölçmə maşınları
ИЗМ-1
Optik mexaniki ölçmə maşınları
ИЗМ-2
Sonluqlu uzunluq ölçmə nümunələri
ЙСУ,ПКМД
100-1000 mm 2,8,8 dərəcəli
Sonluqlu uzunluq ölçmə nümunələri 0,5-100mm
ПКМД
3,4 dərəcəli
Sonluqlu uzunluq ölçmə nümunələri 0,1-0,29mm
ПКМД
3,4 dərəcəli
Sonluqlu uzunluq ölçmə nümunələri 0,5-100mm 5
ПКМД
dərəcəli
Prizmatik bucaq ölçü nümunələri
УМ
Hamar mikrometrlər üçün qurğu ölçü nümunələri
УМK
150-600mm.
Hamar mikrometrlər üçün qurğu ölçü nümunələri
УМK
25-125mm.
Qurğu ölçü nümunələri ucluqlu mikrometrlər
Metroştoklar 3300 mm
МСИС
Mikatorlar
1 ИПМ; 2ИП
Mikrointerferometrlər
МИИ
Mikrokatorlar 0,001mm və çox
Mikrokatorlar 0,0005 mm və az
Mikrometrlər 200 mm qədər
Mikrometrlər 200mm çox
Mikrometrlər lingli
МР
Mikrometrlər içlikli
МВР
İkiqat mikroskop
МИС-11
Bir ştrixli alət mikroskopları
Hesablı mikroskoplar
МПБ; МИР
Universal mikroskoplar
УИМ
Minikatorlar
МО
Nivelir
H 10 K
Nivelir
H-10;H10KЛ;Н3К;НС3
Nivelir
Н3
Nivelir
NI-004; H1; HA1; H2
Nivelir
HC; HT;HB-1
10,0
15,0
17,5
15,0
20,0
15,8
30,0
42,2
1,7
1,5
1,3
1,3
1,5
5,0
4,0
4,5
25,0
15,0
16,8
18,6
16,7
3,5
5,0
5,0
5,0
20,0
15,0
15,0
60.00
17,0
70,4
64,0
56,0
120,0
53,6
1058
Hidrostatik Nivelir
MOD 117
48,0
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
Kompensatorlu Nivelir
Kompensatorlu Etalon Nivelir
Etalon Nivelir
Normalölçən
İndikatorlu daxilölçən 0,01mm
İndikatorlu daxilölçən 0,001mm və 0,002mm
Mikrometrik daxilölçən 175mm-ə qədər
3
H-05K
H-05K
HO5
96,0
152,0
128,0
7,36
4,0
11,2
15,0
НИ
НИ
НМ
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
Mikrometrik daxilölçən
2500mm-ə qədər
Kələkötürlük nümunələri
Optikatorlar 0,0005 mm və aşağı
Şaquli və üfiqi optimetrlər
Köklü və proporsional planimetrlər
Yastı şüşə paralel lövhələr 2-ci sinif
Yastı şüşə paralel lövhələr 2-ci sinif
Nəzarət pilitələri 1000mm 2 və 3-cü sinif
Nəzarət pilitələri 1000mm 0 sinif
Nəzarət pilitələri 4000mm 1,2,3 sinif
Nəzarət pilitələri 1000mm 0 və1-ci sinif
Nəzarət pilitələri 2 və 3 sinif
İki kordinatlı ölçü cihazları
Mə`mulat mərkəz vurmanı yoxlamaq üçün cihaz
Daxili ölçüləri ölçmək üçün qurğu
Yivin orta diametrini ölçmək üçün məftillər və
hərlənyək
Maksimum əyilmə ölçən
Proyektorlar hesablayıcı
Profiloqraf-profilometr MOD 201; 252 və 250
Profilometrlər MOD 240; 253 və 283
Metal ölçü ruletkaları 10m
2 və 3-cü sinif
Metal ölçü ruletkaları 20m 2 və 3-cü sinif
Metal ölçü ruletkaları 100m 3 sinif
Hesablayıcı bənd 100mm
Hesablayıcı bənd 100mm çox
Dayaqlar və ştativlər
Kompensatorlu Etalon Teodolitlər
Teodolitlər
Kompensatorlu Teodolitlər
Etalon Teodolitlər
Kompensatorlu Etalon Teodolitlər
Etalon Teodolitlər
Teodolitlər
Kompensatorlu Teodolitlər
Etalon Teodolitlər
Teodolitlər
Elektron Taxeometr
Teodolitlər
Teodolitlər
Teodolitlər
Teodolitlər
İndikatorlu qalınlıqölçən və divar ölçən
Örtüklü qalınlıqölçən
Noniuslu bucaqölçən
Nəzarət bucaqölçənlər (bütün siniflər üçün)
400mm
Bucaqölçənlər (yoxlayıcı nümunəvi) 400mm
qədər
Səviyyə ölçən mikrometrik ampula
4
НМ
18,0
ОШ
OП
ИКВ;ИКО
ПК, ППР
ПИ
ПМ
ППГ
ППГ
ППГ
ППГ
ППГ
ДИП
ИЗО-1
1,5
2,0
15,0
10,0
5,0
5,0
11,0
18,0
14,0
16,0
21,0
21,0
21,0
12,8
ПР
2,0
ПГ
БИ
ПП
ПП
15,0
12,0
30,0
30,0
РЛ
6,0
РЛ
РЛ
СР
СР
ШТ И С
T5K
T60
T15K
T5Э
T2K
T5
T5
T2K
T2
T5K; T2A; TB1; T2; 2T2
ТО-5
T-1
T-15
T-30
TИ
MT
УМ
8,0
12,0
6,0
6,0
5,0
200,0
72,8
98,4
176,0
256,0
164,0
112,8
144,0
184,0
128,0
280,0
192,0
176,0
91,2
72,8
8.00
30.00
4,0
УГ
4,0
УГ
7,0
УM
10,0
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
Çərçivəli və çubuqlu səviyyə ölçən
Elektron səviyyə ölçən
Yüksək mərkəzlər
İlişmə addımı ölçən (addımın dövrəsini yoxlamaq
üçün)
Ştanqlı dərinlik ölçən 400mm
Ştanqlı dişölçən
Ştanqlı reystass 2500mm qədər
Ştangenpərgar 200mm
Ştangenpərgar 1000 mm
Ştangenpərgar 3000 mm
Araölçən № 1,2,3,4
Ekzamenator 1,3 dərəcəli
Diafraqma
Klin cihazı
1127
Taxta metrlər
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
Hisin qalınlığını ölçmək üçün cihaz
Ölçü zərrəbin
Dəri ölçən şablon
Ruletkalar
Lotla ruletka
Yol şablonu
Ələk
Ölçü nəzarət masası (0,5-10m)
PDİA cihazı (Azal AVİA)
Radiusölçən
Konus qurğusu
Qaz saploları.
Bioloji analizlər üçün mikroskoplar.
Saat tipli indikatorlar yoxlayan cihaz.
Minimetrlər.
Mikrovintlər.
Həlqə kalibrləri.
İndikatorlu bənd.
Qrammometr
Ümumi təyinatlı yaylı dinamometrlər
Dartılan nümunəvi dinamometrlər
Sıxılan nümunəvi dinamometrlər
Dinamometrik açar
Sınaq maşını
Kəfkirli kopyorlar
Universal sınaq maşınları
Elektrik ötürücülü sınaq maşınları
Hidravlik preslər
Dağıdıcı maşınlar
100t qədər hidravlik preslər
Brinel üzrə bərklik ölçən
Vikkers üzrə bərklik ölçən
Rokvell üzrə bərklik ölçən
Super rokvellə bərklik ölçən
Şora görə bərklik ölçən
Universal bərklik ölçən
5
1113
1114
1115
1116
УБ;УР
Мод- 128;ЭУ
УП
10,0
30,0
12,0
ШГ
10,0
ШГ
ШЗ
ШР
ШУ
ШУ
ШУ
ЩУП
ЕР
ДФ
КС
5,0
7,8
5,7
3,5
4,5
9,0
2,0
50.00
12,0
10,0
2,0
ШВП
ЛП(ЛИ)
ШД
РЛ
ЛРЛ
ШП
СИ
СП
БМ
ППИ-3
МР
МК
КГ
СИ
РМ
МК-25,42
Р-5;УМ-5
ПСУ-25
РМБ
ЧГ-10
ТП-7р; TШ-2
ТП
ТК
ТКС
ХПО
6,0
10,0
10,0
6,0
25.00
25,0
15.00
15,00
18,0
6,0
11,0
12,5
30.00
14,0
10,0
5,0
14,6
5,8
5,0
14,5
20,0
20,0
17,0
65,0
35,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
II
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2057
2058
10000 dövrə qədər sayğac
100000 dövrəyə qədər sayğac
Taksi sayğacları
Mexaniki və elektron sürət sayğacları
Mexaniki taxometrlər
Rəqəmli taxometrlər
Saat tipli taxometrlər
Elektron taxometrlər
Taxometr yoxlayan qurğu
İşçi purka
Buğdanın yapışqanlığını tə`yin edən cihaz
Üzvü gübrələrin möhkəmliyini tə`yin edən cihaz
Vika cihazı
Məhlulun sıxlığını müəyyən edən cihaz
Duktilometr (Bitum uzanma Həddini təyin edən
cihaz)
Penetrometr (Bitum uzanma Həddini təyin edən
cihaz)
Qrunt yerdəyişməsini təyin edən cihaz
Qrunt yerdəyişməsindən əvvəl vəziyyəti
təyin edən cihaz
Genləşməni təyin edən indikatorlu cihaz
Məhsulun qatılığını təyin edən vasilyev cihazı
(Konus)
СОП-105
СО-35
ТЧ-10
МСТ-1
УРТ-1
ПР-1
ИДК-1
ИПГ-11
ПГР
Лд-2
МОД
4162-2
Псг-1
Угпс
4,2
5,8
5,0
3,9
4,5
8,0
4,5
8,0
42,0
45.00
35.00
21,0
32.00
21,0
12,0
12,0
21,0
21,0
21,0
11,0
Kütlə ölçmə vasitələri
Avtomobil tərəzisi 15 t-a qədər
Avtomobil tərəzisi 30 t-a qədər
Avtomobil tərəzisi 60t qə-adər
Vaqon tərəzisi 200 t-a qədər
Hidrostatik tərəzi
Avtomatik dozator tərəzi
II, III və IV sinif laboratoriya tərəziləri
Kvadrant laboratoriya tərəzisi
Elektron laboratoriya tərəzisi
Adi tərəzi
Əqrəbli tərəzi
III və IV dərəcəli nümunəvi tərəzi
Səyyar nümunəvi tərəzi
Lingli tərəzi 500 kq-a qədər
Lingli tərəzi 500 kq-dan 5 t-a qədər
Torsion tərəzi
Elektron tərəzilər (qiymətli metallar)
Elektron tərəzilər 60 kq-a qədər
Elektron tərəzilər 60 kq –dan yuxarı
20 kq-a qədər IV dərəcəli IV sinif çəki daşları
20 kq-dan yuxarı IV dərəcəli IV sinif çəki daşları
500 q-a qədər IV dərəcəli IV sinif çəki daşları
II sinif çəki daşı
3 dərəcəli və III sinif çəki daşları
V və VI sinif işçi çəki daşları
Xüsusi tə`yinatlı yüklər 20 kq-a qədər
Xüsusi tə`yinatlı yüklər 500 kq-a qədər
6
ВЛР; ВЛA
НРО-5
180.00
211,9
254.20
340.00
19,2
25.40
20.00
20.00
20,0
8,5
8,5
32.00
27.20
16.00
26.40
17.60
84.75
8,5
48.00
5.30
11.20
1,28
1,5
3,0
1,0
3,2
5,3
III.
3001
3002
Qazanalitik və nəmlik ölçmə vasitələri
Stasionar qazosiqnalizatorlar
Stasionar qazosiqnalizatorlar
3003
3004
3005
Dəm qazanalizedicisi
Dəm qazanalizedicisi
Universal qazanalizedici
3006
Əl qazanalizatorları
3007
Laboratoriya xromatoqrafları
3008
3009
3010
Dərili aspiratorlar
Şehölçənlər
Kulonometrik şehölçənlər
3011
Ultrasəsli defektoskop
3012
Ultrasəsli qalınlıqölçən
3013
3014
3015
3016
3017
Dielektrik nəmlikölçən
Rezestiv nəmlikölçən
Ağac və taxta nəmlikölçən
Qazanalizedici
Civə analizatorları
3018
Maye xromatoqrafı
3019
Qaz xromatoqrafı
3020
Şeh nöqtəsi qiqrometrləri
3021
3022
Qaz xromatoqraf
Ultrasəsli defektoskop
7
ВК, СТХ-3У4, СТХ-6,
ФГК, ФЛС, ГМК-3
ШИТ, ГAЗ-1M, СТМ,
СДКМ, 666-ЕХ01
Бaроид
AСТ УТ-221 Екон
121ФA-01
УГ-2
ПГФ, ЭТХ-1, Вaриотек,
ИВП,СТХ- 5A, ШИ10,SSQQ Aлкотестер
ППС-1, Кaтекс+,
Метaн-9
Гaзохром,ЛХМ-8МД,
ЛХМ-80, ЦВЕТ, Модел
3700, Кристaлл, Вaриaн,
Кaрло Ербе, «ПЕРКИН
ЕЛМЕР» ЭЖх; РЭЖ202 едитион 2,
СИЖЩРОМAТ ДТР;
ПИД; ПФД; Tурбо-Maсс;
Дaнaлйер 500, 1000;
ЭЖ/МЖ СAТУРИН
2100T ЖД 3380 Aвто
СИСТЕМ ХЛ; ХЛ; Коник
КНК 25,4200
НР ЭЖ ЩП 6890 Стaр
модели 3350, 3380,
3400, 3600, 3800; ЩП
6890/5973;
AМ-5, ПAК, Дрaгер
Волнa-1,2
Бaйкaл
УД, ДУК,МЛ-9, УСК,
УД2, УД2-12
УТ-93, 93П, «КВAРС»,
ДМ-2, AД-3253
ПВЗ-1
ВП-4,ИВ-1
ЕВ-2К,M906
Кaтекс+
AГП-01, ПA-915+
ЖЕЖИЛ 1100; Стaр ЛЖ
СЙСТЕМ
ДЙНAМAХ
Кристaлл-200М
Мижщелл
Инструментс
Модификaсийaсы
«Трaнсмет»
ЩП 5890 сериесЫЫ
Бетон-5
25.50
25.50
25,5
25,5
15,0
25.50
67,8
10.00
42,2
42,2
42,2
25.00
12.00
12.00
12.00
25.50
25,5
67,8
67,8
42,2
67,8
42,2
3023
3024
3025
3026
Əl qazanalizatoru
Əl qazanalizatoru
Əl qazanalizatoru
Əl qazanalizatoru
3027
Qazanalizator
3028
3029
3030
Qazanalizator
Ultrasəsli qalınlıq ölçən
Maye xromatorqraf
3031
Qazanalizator
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
Qazanalizator
Qazanalizator
Ultrasəsli qalınlıq ölçən
Ultrasəsli qalınlıq ölçən
Ultrasəsli qalınlıq ölçən
Ultrasəsli qalınlıq ölçən
Elektromaqnit cihazı
Elektromaqnit cihazı
Nəmlik ölçən
Qaz detektor sistemi
Qaz detektor sistemi
Ultrasəsli qalınlıq ölçən
Elektron nəmlik ölçən
Elektron nəmlik ölçən
Elektron nəmlik ölçən
Qazanalizator
Qaz xromatoqraf
Maye xromatoqraf
Ultrasəsli qalınlıq ölçən
Stasionar qaz detektor sistemi
Ultrasəsli defektoskop
Qaz xromatoqrafı
3054
Qaz xromatoqrafı
3055
3056
3057
3058
Qazanalizator
Qazsiqnalizasiya sistemi
Qazsiqnalizasiya sistemi
Qazanalizator
3059
Qaz detektor sistemi
3062
3063
Karbohidrogenlərin şeh nöqtəsini ölçən qaz
analizatoru
Qazın tərkibində suyun şeh nöqtəsini ölçən qaz
analizatoru
Fotoionizasion qaz analizatoru
Qaz ölçmə cihazları
3064
Qazanalizatorlar
3060
3061
8
Дрaэер
Aлкосенсор
Пaк екс
БМ-22
Комби еурогaз, Motor
scan, ИНФРАКАР,
АВГ-4, Drivesafe,
Инфрaлит, ГAИ-1
Пщaт-2020
ЭЙЭНУС-4
Aэилент 1100
«Ултрaмaт23» Ж79000Э5276-Ж144-02
ПЕМ-2М
Колион-лa-01ж
УТ-80М
ДМ-4ДЛ
JAY, AC yoke
БУЛAТ-1М
YM-5-Yoket
Y-6 Yoket
Пфеуффер щесо
НДВ-101, СВ-20A
НД-102Д, ЭСВ-102В
ДМ-4
Dickey-John
Wиле-55
Фaрмпоинт
Пaж Ех2 Aртл-0341
ЖП-3800 ЭЖ
8200/СПМЕ
WМ-2
ДИН-НО
ТТ 110 Мултитест
ЩЭЖ 303
Aметек 933 Щ2С вя
МеСЩ
ИГС-98 Кометa
JTD-220
JST-220 ,JF-15
Бaжщaрaжщ
«НДВ-104н» вя «СВ20Ж»
25.50
25.50
25.50
25.50
Aметек 241ЖЕ
42,2
ДY 75N
25.0
Пщотовaж 2020 ПРО
Щaно Эaуге
25.50
25.50
NGA-2000 serialı
(МLТ,CLD,WCLD,FİD,
ТFİD) və «Охymitter 4000»
25.50
127,2
25.50
30.00
67,8
25.50
25.50
25.50
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
15.00
21.00
21.00
30.00
15.00
15.00
15.00
25.50
67,8
67,8
30.00
25.50
42,2
67,8
67,8
25.50
15.00
15.00
25.50
14,0
3065
3066
IV.
Ultrasəsli qalınlıq ölçən
Ultrasəsli bərklik ölçən
ЖЛ-204
Микродур-1
30.00
30.00
Fiziki-kimyəvi və optik ölçmə vasitələri
4002
4003
4004
Standart özlülük mineral yağ
nümunələrinin attestasiyası
Kapilyarlı viskozimetr
Rotasiyalı viskozimetr
Gepler viskozimetri
4005
Şərti özlülük ölçən viskozimetr
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
Şərti özlülük ölçən viskozimetr
Atom-absorbsiyalı analizatorlar
Parlaqlıq ölçən
Densitometr
Dioptrimetr
Leykometr
Lüksmetr
Mikrofotometr
Tüstü ölçən
Şəkərlik ölçən
Polyariskop-polyarimetr
Fotoelektrik polyarimetr
4018
Refraktometr
4019
Spektrofotometr
4020
4021
4022
Spektrofotometr
İnfraqırmızı spektrofotometr
Spektrofotometr SPEKOL
4023
Fotoelektrokolorimetr
4024
Alovlu fotometr
ФОУ, ФМШ, ФО-1
14,0
4025
Rentgenli spektrometr
СРМ, Лaбск-3000
42,2
4026
4027
Laboratoriya analizatoru
Nitratölçən
25,5
21,0
4028
Areometr
AН-7529
Монион OK2у
AН,AС,AНТ,AОН,AСН,
AБР-1, ЭЕФО
4029
II dərəcəli nümunəvi areometr
Distillə suyunun attestasiyası (pH və elektrik
keçiriciliyinin təyini)
4001
4030
4031
Avtomatik titrləmə bloku
100,0
ВПЖ
Солaртон
Эеплер
ВЗ-1,2,4,6;
РЕФ-404;406
ВУ
ФБ-2 Элоссметр 101
ДП-0,6852
ДО-2,3
ДП-2,3
YU-116, 117
МФ-2,4
СИДA-107
СУ - 1, 2, 3
ПКС-125,250
УРЛ,РЛ,ИРФ,
ДИЭИТAЛ
СФ-10,14,18,39,15,256,
46
СФ-8,20
ИКС-22,24
СПЕКОЛ
ФЕК, ФКО, КФК-2,
КФК-3, КФК-2МП,
ЛИЖО100; Сщенопaсс
РЕФ 310; ЖолорTестер
«ЛЖ-2000», AФ 650; 13499: КФ-684; Сaйболт
Колориметри
21,2
21,2
40,0
15.00
25,0
14,0
14,0
10,0
25,0
127,2
15.00
15.00
20.00
25.00
42.00
42,2
35.00
35.00
27.00
10.00
25,5
17,0
ВAТ-15
9
21,2
42,2
42,2
14,0
4032
4033
Elektrod sistemi immitatoru
Çoxhədli laboratoriya ionometri
И-01,02
И-115,130, ЭВ-74
14,0
21,0
4034
Sıxlıqölçən
СОЛОТ-РОН
21,2
4035
4036
П-205,201,310
ПУ-1, ППТ-1, РA-1,2
29,7
21,0
ПВНЕ
28,10
4038
4039
Sənaye dəyişdiriciləri (Ph-metr)
Polyaroqraf
Neft məhsullarının alışma temperaturunu
ölçmək üçün cihaz
Çoxhədli laboratoriya pH-metri
Birhədli laboratoriya pH-metri
ЛПУ-1
29,7
29,7
4040
Potensiostat
42,2
4041
4042
4043
Solemer
İşçi metallik spirtomer
Urometr
21,0
10.00
10.00
4044
Rotasiyalı viskozimetr
4037
Atom-absorsiyalı spektrofotometr
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
Qrafit sobası ilə atom-absorbsiya
spektrofotometr
Pulsmetr-Lüksmetr
Optik refraktometr
Universal refraktometr
Laboratoriya refraktometri
Spektrofotometr
Spektrofotometr SPEKOL
Flüoresens spektrofotometr
Optik emission Spektrometr,
Spektrometr, Lambda Spektrofotometrləri,
Laboratoriya spektrofotometrləri,
Aqua Quest spektrofotometri,
Spektrometr
Şəkər tozunun rənginin təyini üçün kolorimetr
Biokimyəvi fotometr,
İmmunoferment analizi üçün mikrostrip
fotometrləri, İmmunoferment analiz üçün
mikroplanşet fotometrləri, Fotometr cihazı
Kükürdün miqdarını təyin edən analizator
Kükürdün rentgen analizatoru
Laboratoriya Ekspress-analizator
Avtomatlaş. yanacaq analizatoru
Fenol analizatoru
Rentgenstruktor analizator
Avtomatik titrləmə bloku
10
ВБР-1; ВСН-3; РЕФ480
2100; ЩЭA-700; 3110;
МГA-915; СТA-200;
Mодел 50,50 B,55,55
Б,110, 220,220ФС,220
З,640З, 880 880З;
Aнaлйст
100,300,4110ZL;
AРГУС-07
ЪМA 4000;
БРИХ
ПОСКЕТМЕТЕРПУ
«JENWAY 6305»; ДУ
530; Шимaдзу; СAРЙ50; СПЕКОЛ; Ф 2500;
Метaлсжaн 2500; ДВ-6;
5500 II;Био 10, Био 20,
Bio 40; 10, 20, 40, 40П,
900; 21 Д; ЖЕЖИЛ 4004;
AРЛ 9800;
AТМ Х2
Стaт Фaкс 1904 Плус
Стaт Фaх 25,423 Plus
Стaт Фaх 2100
СГ-118
ОКСФОРД;
ЛХ-3000;
ШЕН;
ИРОХ;
Aз ЕКО-1;
Меторех;
Титрaтор
42,4
40.00
40,0
10,0
21,2
21,2
21,2
21,2
29,7
15.00
27.30
35.50
21,0
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
Kulonometrik Karl Fişer titratoru
Titrino seriyasından patensiometrik titrator
Titrino cihazı
Bağlı putada alışma temperaturu
təyin etmək üçün
Alışma temperaturu təyin edən aparat
Bağlı putada alışma temperaturu təyin edən
Penski-Martenes ap.
Elektrik sistemli pH metr
Xam neftdə duzların miqdarını təyin edən cihaz
Rəqəmli densimetr
Doymuş buxar təzyiqini müəyyənləşdirən aparat
Bulanma, durğunlaşma, kristallaşma
temperaturunu müəyyən edən kriostatin
Duzluluğu ölçən cihaz
Kükürd dioksidi cihazı
Azot oksidi analizatoru
Oksigeni ölçən cihaz
Suyun keyfiyyətini təyin edən cihaz
Laboratoriya densimetr cihazı
Areometr şəkər ölçən
Axın özlülük ölçən
Maye analizatoru
Densimetr
Kolorimetr
Kulometr
Hidrogen sulfidi (H2S) təyin edən analizator
Karbon və kükürd analizatoru
Azot və oksigen analizatoru
pH-metr
Kolorimetr
Densiometr
Xam neftin tərkibində duzu təyin edən
elektromexaniki cihaz
Krioskopik metodla neftin və kondensatların
molekulyar çəkisini təyin edən cihaz
Şüşənin işıq buraxma qabiliyyətini
yoxlayan cihaz
Spektral seçmə qabiliyyəti olmayan şüşənin
işığının buraxıla bilən əmsalını ölçən cihaz
Nefdə duzun ümumi miqdarını təyin edən cihaz
Ramsbotton metodu üzrə karbon qalığını
təyin edən cihaz
Qamma spektrometr
Qrafit sobası ilə atom absorbsiyalı
spektrofotometr
11
Жоу Ло 2000
Титрино 720
702 СМ
21,0
21,0
21,0
Кливленд
Петротест
28,10
пЩ-890 БЕЩИНЕЩ
2000МПP225Щaнн
instruments «Food lab
line», Portamess®911
pH 211; HM-60V; HM12P; LD-108; pH-AT-3;
110pH; Cenway 3150pH;
2100
ДМA-48
Петротест
29,7
21,0
14,0
21,0
Ф81-ЩП/К
21,0
Леисa-10419
МЛ 9850 Б
МЛ 9841 Б
ЙСИ 5100
Щоридa-У-10
ДМA-48
ТЕЕРИСС
Солaртрон 7827
Флцорaт-02
ДМA-4500
13-499
КФ-684
AМК 1001
ЖС-800
ОН-900
МП-225
ЛИЖО 100
ДМA-4000
21,0
28,0
25,5
21,0
21,0
14,0
10.00
42,2
25,5
14,0
15.00
21,0
21,0
21,0
21,0
29,7
15.00
14,0
ЫЫХAЫ-5
21,0
Крйометер
21,0
Люкс ИС-2
21,2
БЛИК
21,2
Aнaли П 680
21,0
Aнaлйс П 671
21,0
Диги Дaрт
40,0
ЩЭA-70
40,0
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
Karbohidrogenlərin quru tərkibini
təyin edən cihaz
Suda nefti təyin edən cihaz
Konduktometr
Konduktometr
NMR Analyzer
Konduktometr
Optik emission spektrometr
Spektrofotometr
pH-metr
Maye analizatoru
Konduktometr
Fluorimetr
Spektrofotometr
Rütubət ölçən
Areometr
Spektr analizator
Lüksmetr
Tozun konsentrasiyasını təyin edən optik cihaz
Analizator
Kolorimetr
Analizator
pH-metr
Atom absorber spektrometr
Spektrofotrmetr
Karbon qazını təyin edən cihaz
pH-metr
Optik emission spektrometr
Vibrasiya spektorunun analizatoru
Maye analizatorları
Rentgenfluoressent spektrometr
Fotometr
Oksigenmetr
Duzluğu ölçən cihaz
Açıq neft məhsullarının rəngini təyin edən cihaz
Rəqəmli viskozimetr
Fraksiya tərkibini təyin edən cihaz
Viskozimetr
Viskozimetr
Viskozimetr
Sıxlıqölçən
Sıxlıqölçən
Ani tipli laboratoriya viskozimetri
Neft qaz qarışıqlarının özlülüyünü təyin edən
Neftin qazın və kondentsatların sıxlığını təyin
etmək üçün
Refraktometr
Anemometr
Turbidimetr
Boyanın qalınlığını ölçən
Süd analizatoru
Neftdə suyun miqdarını ölçən cihaz
12
14060-0
21,0
ЖЕ 96
ЕЖ-215
ЖОНД 330и
НМС 120 Миниспеж
ЩИ 8033
Aссуре «БМ2500»
Ултроспеж 3100 про
МA-235
1055
Щaннa моделли ЩИ-9635
Ъенвaй 6200
СТ-100ВЕ
Беллстоне
Спектрум Aнaлизер 8593
Тесто 545
ТМ ДAТA
МЖТС-130
ДР/890
МО
Еиъкелкaмп
Спектр AA110
4001/4, Эенесйс ТМ-20
Щaуффмaнс ДЭМ-03
ЖЭ-837
3460/МA
795М №079
1055 вя 5081
С4 Ехплорер
7000 се
ДО6
ДПЖ 2
Сaйболт Жщромометр
Броокфиелд ДВ-ЫЫ+
1186-2У
Мaрс
Фaнн-35
Фaнн-70
Щaллибуртон
Муд бaлaнж
ЧЕН-3500
Вискозиметр
21,0
21,2
21,2
21,0
21,2
29,7
21,0
29,7
25,5
21,2
11,0
21,0
10,00
10.00
21,0
10,0
21,0
25,5
11,0
25,5
29,7
40,0
21,0
21,0
29,7
40,0
21,0
21,0
40,0
11,0
21,0
21,0
21,0
21,2
21,0
21,2
42,2
42,2
21,2
21,2
21,2
42,2
Aнтон Пaр
20,0
РФМ-340
21,2
10,0
20,0
25,0
27.30
25,0
Elcometer
Laktan
Sulu 40
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
V.
5001
5002
5003
Meteometr
Alkotestr
Anemometr
Turbidimetr
Boyanın qalınlığını ölçən
Süd analizatoru
Neftdə suyun miqdarını ölçən
Meteometr
Təzyiq və vakuum ölçmə vasitələri
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
Təzyiq ötürücüsü
Yüklü porşenli manovakumetrlər
1-ci dərəcəli yüklü porşenli manometrlər
2 və 3-cü dərəcəli 60 kq/sm2-a qədər yüklü
porşenli manometrlər
2 və 3-cü dərəcəli 60 kq/sm2-dan yuxarı yüklü
porşenli manometrlər
U – növlü mayeli manovakuumetrlər
Qeydedən və özüyazan manometrlər
Elektrikkontaktlı manometrlər
Siqnal çıxışlı unifisirli manometrlər
Texniki manometrlər, vakuummetrlər
Oksigen manometrləri
Dəqiq ölçü (nəzarət) manometrləri
Dartıcı təzyiq ölçən
260 kq/sm dan yuxarı texniki manometrlər
Məsafə manometrləri
Sfiqmanometrlər (civəli və membranlı)
Əyriborulu manometrlər
Şaquli borulu mikromanometrlər
Nümunəvi manometrlər və vakuummetrlər
Təzyiq kalibratorları
Təzyiq kalibratorları
Texniki manometr
Texniki manometrlər
Texniki manometrlər
Texniki manometrlər
Texniki manometrlər
Texniki manometrlər
Texniki manometrlər
Texniki manometrlər
Manometr üçün kalibrator
Komparator və yük porşenli kalibrator
Manometr
Texniki manometr
Manometrlər
Manometr
Vakuumetr
Manometr
5038
Texniki manometr
5039
Manometr
5004
5005
Elkometr
Laktan
Sulu-40
10,0
150,0 (6 ay)
10.0
20.0
25.0
27.3
25.0
10.0
AЗД
МВП-2,5
МП
48,0
33,2
64,0
МП
48,0
МП
64,0
МТС,МСС
EKM
МСП
MT,MTП, OБM
ТНЖ,TПМ
ОБМ
ППР, ППМ
ММН
МКВ-250
МО,ВО
ПЖ106
ППЖ
TERRISS
PREMUM
AF
PAKKENSС
EN 837-1
ECOB
DN
HAENN
Т-64
T, R, DM
TEST GAUGE
ВAG
WИКA
НФЗ, ЕН 837, ЕЛ 567
СЕ
Росси
ЩИДРAТИЭЩТ
СWЕЕНЕЙ
11-286-Ж
13
20,0
10,0
8,5
12,8
8,5
10,0
9,4
8,5
8,5
8,5
12.70
21,0
21,0
19,2
36,0
36,0
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
42,4
48,0
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
Manometr
Manometr
Manometr
Manometr
Təzyiq kalibratoru
Texniki manometr
Manometr
Qeyd edən və özüyazan manometr
Texniki manometr
Oksigen manometr
Oksigen manometr
Texniki manometr
Manometr
Manometr
Oksigen manometr
Manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Təzyiq kalibratoru
Təzyiq kalibratoru
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
5063
Oksigen manometr
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Komparatorlar və yük porşenli kalibrator
Texniki manometr
5072
Texniki manometr
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
Təzyiq kalibratoru
Təzyiq kalibratoru
5083
Təzyiq kalibratoru
5084
5085
5086
5087
Membranlı və civəli sfiqmanometrlər,
Elektrik çıxış siqnallı sfiqmanometr
Manometr
Manometr
Təzyiq kalibratoru
14
ДЕWIT
Буденберэ
ДAТЖОМ
ЮЛЧЦСAН
ДПЫ 325
СТAУФФ
ПРОСЕР
ДЕWИТ
Брaнд сжщутз
ДЫВЕХ
ДЫВЕХ. ЛТД
ДУК-60
Норэрен
Wикa Эууэе 21/2
Боурдон Щaенни
ЩЕРДЕ
БЕРЭИ ОФБ
Фимa
Aжжуaике
СОЛФРУНТ
ЫНДУМAРТ
AДТС
ДПЫ
ДПЫ 603
№ 6025,424107,
Е-A3-1920
Ри-Мед
Боурдон Седем
Сумaтиж
ПМ_105_ПЫЖ
СAБРЕ
БОСС
ВЕРИНД
МAГНИ
1305Д
№ ДWТ 10505
ЖAЛЕФФИ
БОУРДОН
ЩЕРДЕ
БЕРЭИ ОФБ
Фимa
Aжжуaике
СОЛФРУНТ
ЫНДУМAРТ
AДТС
ДПЫ
ДПЫ 603,
Е-A3-1920
8,5
8,5
8,5
8,5
36,0
8,5
8,5
8,5
8,5
10,0
10,0
8,5
8,5
8,5
10,0
8,5
8,5
8,5
36,0
36,0
8,5
8,5
8,5
10,0
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
48,0
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
36,0
36,0
36,0
Ри-Мед
12.70
Боурдон Седем
Сумaтиж
ПМ_105_ПЫЖ
8,5
8,5
36,0
5088
5089
5090
5091
Manometr
Manometr
Texniki manometr
Texniki manometr
5092
Yüngül çəkili daşınabilən təzyiq testeri
5093
Manometr
СAБРЕ
БОСС
ВЕРИНД
МAГНИ
1305Д
№ ДWТ 10505
ЖAЛЕФФИ
Çoxfunksiyalı kalibrator
DPİ; MCX-R (BEAMAX);
FLUKE
5094
VI.
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
8,5
8,5
8,5
8,5
18,0
8,5
64,0
Temperatur ölçmə vasitələri
Qeydedici laqometrlər və millivoltmetrlər
Pirometrik laqometrlər və millivoltmetrlər
KT-li millivoltmetrlər
Özüyazan patensiometrlər və körpülər
İdarəedici patensiometrlər və körpülər
0,25 KL-lik patensiometrlər və körpülər
2 və 3-cü dərəcəli nümunəvi termocütlər
12000 C-yə qədər qədər qeyri-əlvan
metallardan düzəldilmiş termocütlər
PP termocütlər
0
300 C-yə qədər olan termocütlər
0
300 C-yə qədər olan manometrik termocütlər
Özüyazan manometrik termometrlər
Laboratoriya termometrləri
Metastatik termometrlər
Mənfi termometrlər
1000 C-yə qədər ölçə bilən texniki termometrlər
3000C-yə qədər ölçə bilən texniki termometrlər
Kontaktlı termometrlər
Müqavimət termometrləri
Temperatur idarəediciləri
Nöqtəvi termometrlər
Səyyari potensiometrlər
Temperatur çevriciləri
Maye kalorimetrləri
Qaz kalorimetrləri
0-3000 C arasında 10 dərəcədən bir dərəcələnmiş
istilik elektrik çevriciləri
0-1000 C arasında 20 dərəcədən bir dərəcələnmiş
istilik elektrik çevriciləri
0
0-1200 C arasında 50 dərəcədən bir dərəcələnmiş
istilik elektrik çevriciləri.
6029
800-12000 C temperaturda işləyən pirometrlər
6030
6031
6032
İşlək pirometrik radiasiya teleskopları
Rəqəmli uyğunlaşdırılmış termometrlər
Rəqəmli elektron termometrləri
6033
Termometrlər
6034
6035
6036
6037
Laboratoriya termometri
Laboratoriya termometri
Laboratoriya termometri
Laboratoriya termometri
МП-64
Л-64,M-64
ВШ 4501
КСМ, КСП
КСМ, КСП
КСМ, КСП
ППO
10.00
10.00
10.00
12,2
12,2
12,2
62,4
TXA,TXK
26.00
ПП
TXA,TXK
TKП
TПT
TЛ-4
TЛ-1
TН-6,TН-8
TT, TН
TT,TН
TЗK,TПK
TСП,TСМ
RT-049, ERA-M
ПП-M
ПП-63
ТПП
B-08
YUNKALOR
21,0
24,0
16.00
10.00
10.00
21,0
20,4
10.00
10.00
10.00
24,0
10.00
28,0
21,0
10.00
116,5
160,6
XA,XK,ПП
36.00
XA,XK,ПП
36.00
XA,XK,ПП
36.00
ОППИР,
ПРОМИН
TEPA-50
DTI-1000
ELECTRONICS
РС212-125,42
БС1704Д
SIKA
Pakkens
VİKA
SAMSON
15
28.80
24.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
Laboratoriya termometri
Laboratoriya termometri
Elektron termometr
Temperatur çevriciləri
Elektron termometr
Elektron termometr
Temperatur fləyici
Temperatur tənzimləyici
Temperatur vericisi
6047
Temperatur kalibratorları
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
termometr
termotənzimləyici
Termometr
Termometr
Termometr
Manometrik termometr
Termometr
Termometr
Termometr
Temperatur tənzimləyicisi
6058
Temperatur kalibratoru
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
Temperatur və nəmlik ölçən cihaz
Temperatur tənzimləyicisi
Manometrik termometr
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Manometrik termometr
Manometrik termometr
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Temperatur tənzimləyicisi
Rəqəmli termometr
Infraqırmızı termometr
6082
Temperatur kalibratoru
6083
Temperatur kalibratoru
SPESL
TERRISS
Жонтролс 82-Д1229
СТТ 250,350
Жонтролс 48-Д 0462
Щуэер
Контел
Електросaн
ФРЖ1Ж121
140/250/650/1200
SE/SE-2
Фоод лaб лине «ПТ-100»
Фaлж
ДAТЖОМ
ЮЛЧЦСAН
СИНAР
ЖИСГ/ЫЖЫМ
ЕМРЕ
ЭЕФРAН 1000
ОМРОН Е5-ЖН
УЫЖ-20
AТЖ-Р серийaлы
«AТЖ155,156,157,320,6
50»
Тесто 635
Эефрaн
WИКA
М1Д 01Т
ЖAРЕЛ
М1A 01Т
AСЖAН/Д
ЕНДA
ТЭЛ
3С 96
Елинко
ЕСМ 9950
ТТХ-1500
ТТ-1500
ДТ-72
СТЕП
ЛОЭИК-20
КХП-4001
ФИБЕР
ЕМРЕ
ЕКМAС
Т2
РAЙМХ2У
ДБМ моделли,
150-ТЖ, 150-ТС,
650-ТЖ вя 650-ТС
ТЖ моделли,ТЖ-125,
ТЖ-150,ТЖ-400, ТЖ-650
вя ТЖ-2000
16
10.00
10.00
10.00
16,0
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
48,0
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
48,0
10.00
10.00
16.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
28,8
48,0
48,0
6084
Temperatur tənzimləyicisi
6085
Temperatur kalibratorları
6086
10.00
Rəqəmli termometr
ХМЗБ
СТС серийaлы СТС-140A,
СТС-320A, СТС-320В,
СТС-650A, СТС-650В
вя СТС 1200A
ФЛУКЕ 50С & 50Д
6087
Temperatur verici və çeviriciləri
248 вя 848 Т, Л
10.00
6088
Temperatur vericisi
6089
Manometrik termometr
VII.
7001
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
Ъумо д-трaнс т01
(ПТ100)
ЩAМWОРТЩЙ
48,0
10.00
10.00
10.00
Sərf və həcm ölçmə vasitələri
Avtoçənlərin kalibrlənməsi
10000 L-ə qədər
10000 L-dən yuxarı
Diferensial manometrlər və sərf ölçənlər:
1)İnteqratorsuz
2)Məsafədən göstərməklə
Yanacaq paylayıcı kalonkalar
Yağ paylayıcı kalonkalar
Ölçü qabları
5L
10 L
20 L
50 L
100 L
500 L
2500 L
2500 L və yuxarı
Ölçü qabları
0-5 L (intervalında)
5-10 L ( intervalında)
10-20 L (intervalında)
20-50 L (intervalında)
50-100 L (intervalında)
100-500 L (intervalında)
500-2500 L (intervalında)
2500-10000 L-dək və yuxarı
Nümunəvi və texniki şüşə ölçü qabları
1 nöqtədə (kolba)
2 nöqtədə (stak., tutucu, gemometr, sil)
3 nöqtədə (pipetka)
5 nöqtədə (büretka)
Piknometrlər
«Petrov» cihazı
Rotametrlər
Qaz sayğacları
a) məişət qaz sayğacları
b) sənaye qaz sayğacları
Üfüqi polad çənlərin həndəsi üsulla dərəcələnməsi
(Həndəsi ölçülərin çıxarılması və dərəcələnmə
17
AT,TЗ
84,8
ДП, ДСС
ДП, ДМКП
11,0
I dərəcəli
II dərəcəli
I və II sinif
ППР, ППР-2M
21,2
8,5
11,0
11,0
12,7
13,2
14,5
17,0
27,0
35,5
42,2
11,0
12,7
13,2
14,5
17,0
27,0
35,5
42,4
8,5
12,7
17,0
21,5
17,0
15,8
15,8
Э-1, 6 -16
РГ, РЖ; G-4 ; G-6
0,8
4,83
3 – 150 куб.м
127,2
7020
7021
cədvəllərinin tərtibi)
Şaquli polad çənlərin həndəsi üsulla
dərəcələnməsi (Həndəsi ölçülərin çıxarılması və
dərəcələnmə cədvəllərinin tərtibi)
Şaquli polad çənlərin həndəsi üsulla
dərəcələnməsi (Həndəsi ölçülərin çıxarılması və
dərəcələnmə cədvəllərinin tərtibi)
Kalibrlənmiş çənlərin yoxlanılması
Daraldıcı qurğuların hesabı
Daraldıcı qurğuların hesabının yoxlanılması
Yeyinti məhsullarının daşınması üçün tutum
3000 L-ə qədər
5000 L-ə qədər
10000 L-ə qədər
Turbin sərf çevriciləri
Porşenli boru qurğusu
КОП-МAСS, SMITH,
ТПУ
13.60
20.00
24.80
21,0
64.00
7022
Neft şəbəkəsinin hesabatının təkrar apparaturası
КОП-МAС, SMITH,
GEOFLO, GEOPROV
21,0
7023
Maye neft məhsulları sayğacı
7024
Pərli soyuq su sayğacları
7025
Turbinli soyuq su sayğacları
7026
Pərli soyuq su sayğacları
7027
Turbinli isti su sayğacları
7028
İsti su üçün distansion çıxışlı turbinli sayğaclar
7029
Pərli isti su sayğacları
7030
Bağlı istilik təminatı sistemləri üçün mexaniki
elektron istilik ölçən sayğaclar
7031
Qaz sayğacları
7032
«ARAD-BAKI» pərli sayğacları
7033
Kontroller-sərfölçən (3ədəd çeviriciləri ilə)
7034
RM modelli Rotasion qaz sayğacları
УЖК, ШЖУ
СКВ-15
СКВ-20
СТВ-65
СТВ-80
СТВ-100
СТВ-150
ВСКМ 7/ 25
ВСКМ 10/ 32
ВСКМ 25,42 /50
СТВГ-1-65
СТВГ-1-80
СТВГ-1-100
СТВГ-1-150
СТВГД-11-65
СТВГД-11-80
СТВГД-11-100
СТВГД-11-150
ВСКМГ 90-7 /25
ВСКМГ 90-10/ 32
ВСКМГ 90-30/50
ТЭМ 1-65
ТЭМ 1-80
ТЭМ 1-100
ТЭМ 1-150
G-2,5
Э-4
G-6
S3½
ROC 107/407
FLOBOSS;MVS205P;
MVS205E
G16, G25, G40,
G65,G100, G160,
G250, G400.
7014
7015
7016
7017
7018
7019
18
100–5000 куб.м
212,0
5000–50000 куб.м
297,0
Sərf СТ-M
42,4
11,0
6,0
21.00
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
0,8
8.50
40,0
4,9
Təkmilləşmiş pərli su sayğacları
ВСКМ-90
8.50
7036
Yanacaq paylama kolonkaları
OMEGA PAMUKKALE
DOUBLE
8,5
7037
7038
Yanacaq paylama kolonkaları
Məişət qaz sayğacları
В-43
G-4 ; G-6
8,5
0,8
7039
Orifis tipli qaz sayğacları
GZ 150-2,5-П/К-К
GZ 200-2,5-П/К-К
0,8
7040
7041
7042
7043
OMEGA EFES
OMEGA-TOPKAПЫ
EP-200E
OMEGA TRУВA
8,5
8,5
8,5
8,5
7045
7046
7047
7048
7049
Yanacaq paylama kolonkaları
Yanacaq paylama kolonkaları
Yanacaq paylama kolonkaları
Yanacaq paylama kolonkaları
Təzyiqlər fərqi metodu ilə sərfi ölçənin ikinci
cihazlar
1151 mod. Təzyiq vericiləri
Təzyiqin ölçməsinin dəyişdiricisi
Təzyiqin ölçməsinin dəyişdiricisi
Təzyiqin ölçməsinin dəyişdiricisi
Təzyiqin ölçməsinin dəyişdiricisi
7050
Temperatur vericilərinə ölçmə çeviriciləri
7051
7052
7053
7054
7055
Burulğan əsaslı sərfölçənlər
Yanacaq paylama kalonkaları
Yanacaq paylama kalonkaları
Yanacaq paylama kalonkaları
Qaz sayğacları
7035
7044
7056
Təzyiq və təzyiq fərqlərinin dəyişdiriciləri
21,0
GP,AP,DP,HP, LT
3051
3095
2090
2088
3144
3244
444
644
8800
WAYNE VISTA
WAYME-ГУAДРО
SU-862-D
G-4 , G-6
ST 25,4200 (STD,STF,
УСТД,СТФ,
УСТФ,СТР, УСТР,
СТЭ, УСТЭ,СТУ,
СТAУСТA)
G-2,5; G-4 ; G-6
G-10 ; G-16
FLUXI \ TZ
AГ-4
RVG-100
G 2,5 (юлчц типи
1,6; 2,5; 4)
OMNI-3000/6000 вя
онлaрын модификaсийaлaры
OMNI-3000 РРС,
OMNI-3000\6000
NEMA –4
NEMA-7 )
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
20,4
8,5
8,5
8,5
0,8
32,00
7058
7059
7060
Diafraqmalı «Metris» qaz sayğacları temperatur
tarazlayıcısı ilə
Turbinli sənaye qaz sayğacları
Optik aktiv qaz sayğacları
Qaz sayğacları
7061
Diafraqmalı məişət qaz sayğacları
7062
Ölçü-hesablayıcı kontrollerləri
7063
Kolokollu qaz ölçü qablarını kalibrə etmək üçün
etalon ölçü qabı
VPG
21,0
7064
Pərli sayğaclar
ВМ-200 ВМ-400
ВМ-600
12,80
HELIFLUTH TZ-N
(Ду 100-300)
42,0
KRC 102 CE
8,5
7057
7065
7066
Mayelər üçün turbinli
Sərf ölçən
Yanacaq paylayıcı kolonka
19
0,8
4,9
0,8
0,8
0,8
21,0
7067
7068
7069
Kompakt Pruver
Qaz paylayıcı kalonka
Qaz paylayıcı kalonka
7070
Rotorlu qaz sayğacı
7071
Pərli sayğac
7072
Temperatur vericiləri üçün ölçü çeviriciləri
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
Yanacaq doldurma kolonkası
Yanacaq doldurma kolonka
Yanacaq doldurma kolonka
Su sayğacı
Diafraqmalı qaz sayğacı
Diafraqmalı qaz sayğacları, temperatur düzəlişi ilə
Su sayğacı
Öncədənödənişli su sayğacı
7081
Öncədənödənişli qaz sayğacı
7082
Təbii qazın hesablanması qovşağı
7083
Isti və soyuq su sayğacları
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
Turbinli qaz sayğacı
Differensal təzyiq vericisi
Effektiv təzyiq vericisi
Differensal manometr
Turbinli su sayğacı
Rotorlu qaz sayğacı
Su sayğacı
Məişət qaz sayğacları
Soyuq su sayğacları
Diafraqmalı qaz sayğacları
Qaz sayğacı
7095
Soyuq və isti su sayğacları
7096
Diafraqmalı qaz sayğacları
7097
Su sayğacı
7098
Diafraqmalı qaz sayğacları
7099
Diafraqmalı həcm qaz sayğacı
7102
Rotorlu qaz sayğacı
7103
Pərli soyuq su sayğacı
20
Model BCP
KРC-102
СРС-02
RVG
(Э-25,Э-40,Э-65,Э100,Э-160,
Э-250)
ЖМ-2500
144,244,444,
644,3144,3244 МВ
Нaрa 42-16
1КЕД-50-0,25-1/2Е
НAРA-28-16
С3-1/2
БК-Э2,5
БК-Э4Т, БК-Э6Т
ФИЛЛ-РИТЕ
ЛСЙ-1
РГЙ-2
Э-2,5
С-600
ССС-15; 15Д; 20; 20Д
ИСС-15; 15Д 20; 20Д
СМ-РИ-Х-ЩТ
ФКЖ
ФКЭ
ИТТ Бaртон
СТВ
Э-2,5 РЛ
WS
Э-2,5 ; Э-4
ЕЖA-15 ; ЕЖA-20
Э 2,5
Э4; Э6
ЧСС-25, ЧСС-32, ЧСС40, ЧСС-25Д, ЧСС-32Д,
ЧСС-40Д
ДГС-1 мaркaлы Э-2,5
Э-4, Э-6
Рaмжо
8-Д4СС-74В8Т65ННН*Б
«НПМ» мaркaлы
Э-1,6; Э-2,5;
Э-4
«Е.Ж.A.» мaркaлы
БК-Э10; БК-Э16
Э6РЛ
СКВ-15
СКВ-20
42,2
10,5
10,5
0,8
6,8
21,0
8,5
8,5
8,5
8.5
0,8
0,8
8.5
8.5
0,8
21,0
8.5
0,8
20,4
20,4
21,0
8.5
0,8
8.5
0,8
8.5
0,8
0,8
8.5
0,8
12,8
0,8
0,8
0,8
8.5
7104
7105
Pərli maye həcm çevriciləri
Sərfölçən indikator
7106
Təzyiq vericiləri
7107
Su sayğacları
7108
Su sayğacları
7109
Su sayğacları
7110
Təzyiq vericisi
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
Turbinli sənaye qaz sayğacları
Turbinli sənaye qaz sayğacları
Anemometr
Reometr
2-ci cihaz
Səviyyə ölçən (özü yazan)
Kütlə sərfölçəni
Hart kommunikatoru
SFC kommunikatoru
Barometr-aneroid
VIII.
8001
8002
8003
8004
8005
8006
Dəyişən və sabit ampermetr, voltmetr, vattmetrlər
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
Universal rəqəm hesablayıcı voltmetrlər
8008
RDS
KSP
21,0
21,0
21,0
8.5
8.5
12,8
21,0
4,9
4,9
11,0
10,8
11,0
19,5
21,0
24.00
24.00
24.00
Elektrik ölçmə vasitələri
Sabit və dəyişən ampervoltmetr
Sabit cəryan ampermetri
Çoxhədli sabit və dəyişən cərayanlı özü yazan
ampermetr
UPPU-1M qurğusu üçün 0,1-0,5 dəq. sinifli
dəyişən cəryan ampermetri
0,1-0,5 dəqiq.sinifli (6 hədli) sabit cəryan
ampermetri, voltmetrii, vattmetri
Ampermetrlər,Voltmetrlər, Vattmetrlər,
kiloampermetrlər kilovolmetrlər bir hədli 1,0-4,0
sinif (löhvəvi)
Ampermetrlər,Voltmetrlər, Vattmetrlər sabit
cərəyanlı
Ölçü transformatorlarını yoxlamaq üçün cihaz
Bir hissəli kondensator blokları
4 hissəli kondensator blokları
Yoxlayıcı bloklar
Yüksək tezlikli vattmetrlər 1,0-4,0 sinifli
Dəyişən və sabit vattmetrlər
8007
Смитщ метер
СИ
Модел 1151 ЭП, AП,
ДП, ЩП, ЛТ, ДР
«Смaрт»
СТВ-50Х, СТВ-65Х,
СТВ-80Х, СТВ-100Х,
СТВ-150Х, СТВ-200Х
СТВ-50У, СТВ-65У,
СТВ-80У, СТВ-100У,
СТВ-150У, СТВ-200У
СТВ-50УД, СТВ-65УД,
СТВ-80УД, СТВ100УД, СТВ-150УД,
СТВ-200УД
Ъумо д-трaнс п02 4382
вя 4385
Э-400 , Э-650
Э-100
21
Ц4311
M 1104, M1108, M2007
21,6
22,4
M314,M344, M3140
16,0
Д533, Д5017
8,5
M252,M2016,
M105,M502, M2044
Д566, 573, 5013,8018,
ЭЛA,Э515, Э526, Э543,
Э59,Д533, Д523, Д591
12,8
20,8
M362, 4231, 4247, 4275,
Э377, 378
8.50
M25,42, 32, 33
5,0
K507, ATT, AИТ, K535
35,0
8,5
11,0
11,0
12,8
24,0
БП-5,7
Д30, Д305
Д5016, 5020,538, 5104
В7-22,34,35,
25,421,425,428, 4313, 15,
16, Р386, В728, Д30, В7-
42,0
8016
8017
Differensial rəqəmli voltmetrlər
Sabit cəryan üçün rəqəmli voltmetrlər
8018
Rəqəmli voltmetrlər
8019
Sabit cərəyan rəqəmli voltmetrlər
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
Voltamperfazometr
Elektrik voltmetrləri
Calaşdırılmış elektrik voltmetrləri
Elektrik rəqəmli voltmetrlər
Sabit cəryan qolvanometrləri
Gərginlik paylayıcısı
Gərginlik paylayıcı sarğısı
Gərginlik paylayıcı sarğısı
Gərginlik paylayıcı sarğısı
Lövhəli əqrəbli tezlik ölçən
Yoxlayıcı qurğular
Kompensasiya voltmetrləri
İmpuls voltmetrləri
8033
İnduktivlik ölçənlər
8035
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
Dəyişən gərginliklə münasibətdə qeyrisabitlik
ölçən cihaz
«Gecə - faz» dövrəsini ölçən cihaz
Dayaq gərginlik mənbələri
Kalibratorlar
Kalibratorlar
Kalibratorlar
Kalibratorlar
Kalibratorlar
Kalibratorlar
Kalibratorlar
İnduktivlik sarğılarıı
8045
Müqavimət sarğıları
8046
Müqavimət sarğıları (1-ci dərəcəli)
8047
Müqavimət sarğıları (2-ci dərəcəli)
8034
8048
İnduktivlik sarğıları (3-cü dərəcəli)
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
İnduktivlik sarğıları 0,005 sinif dərəcəsi
Kilovoltmetr, meqovattmetrlər
Kilovoltmetrlər
Kilovoltmetr 3KV-a qədər
Kilovoltmetr 25,42KV- a qədər
Kilovoltmetr 100 KV- a qədər
Cərəyan ölçüləri Amper tutqac
Gərginlik komparatorları
Gərginlik komparatorlarını tənzimləyən
22
21A, В7-16A, В723,
ВКЧ-23
В2-34, 36, 27
Ф214, 217; Ф2000, 2003
Ш31,25,42,С1202,
120,121
ВИДСО ТЕСТ
Ш1412,804, 1612,
43126, Ф4834, Г283
ВAФ-85M
Ф533,533,864, 5053
Ф506, 563, 584, 5263
В7 –29, 30
M195
Р25,4227
Р1, ДН1
Р356, 313, 35
ГОН–01
Hamısı
Б1– 4, 5, Б1–8
Б3-49
Б4-13
E7-8, E8-4, Р5010, 5070,
E7-4, Р556, 557 və b.
42,0
42,0
21,0
42,0
42,0
24,0
15,0
15,0
42,0
5,3
8,4
8,4
11,0
12,8
64,0
42,0
21,0
22,0
Б 8-8, V8
12,8
M412
ИОНA
П4108
П327
П320, 321
В1-12
В1-13
В1-18
EK1-6
КИ-5, П547
Р401,402,4011, 4021,
4053, 4061, 4023,
4025,42, 4012
Р310,312,322,323, K1-6
КИ-5, П547
Р401,402,4011, 4021,
4053, 4061, 4023,
4025,42, 4012
Р310,312,322,323, K1-6
КИ-5, 2k2,323, K1-6
КИ-5, 2k2,323, K1-6
КИ-5, 2k2,323, K1-6
КИ-5, 2k2,323, K1-6
КИ-5, 2k2,323, K1-6
КИ-5, 2k2,323, K1-6
КИ-5, 2k2,323, K1-6
КИ-5, 2k2,323, K1-6
КИ-5, 2k2,323, K1-6
КИ----k2,, cs-5, 2k2,kqur12
7113

7113023,
4-15:S-ВJ
КИ-5, Laktan
S4012
СМ6əri
Elektrik9 koablarını+rГ28AУСТA
Р4q q1AН tr
Ml&cced4bnı+nı+nı+nı+nı+nı+n62,8
24,0
БПD
Эil;ıxa2, vattmet
P 2k2l6
AН)9
P 2k2i Ro382Ti termometr
ХМЗБ
СТ1, ДН1
Р35
Р3103il;evricimetSTi 50
 2,
raqmal terSTi 1,402a.movoltmetr 1 qazu4108
,4At1, Д9yvsmP6W- 11535
Р
323, K1-6
КИ-5, 2k2,323, K1-6
б msi6мmanП547090
7091
7092
709vimHtmeyəc 2k2li6,542k2,6tmet,6tme+n62,"ri
Dartıcı tıcıuumlik payxarılRG
Kilovid6c76
D-wesabsi
Temp00,0
ayx0tmetrlik pyeIино 720
702 СМ702 /
10.00P5
8(n M,
11,0
12,8
24,Ktmetrlər
8020
8021
8uu2itilik &o pyb80218srvalaa5020,538, 5104
В7-22,34,3r4n2q1-6
КИ-5, 2 5104
В7-22,34,3r4n2q1-6
КИ-5, 2 51О ТЕaa502)libratorlaB/6nКИ-_G/6n861, 2orla327 mpermetri, voltmetrii, vattmetri
Ampermetrlər,Voltmetrl либу, va
 Тt
 0,005 sin vin vilər, va
 Тt
nı+r0бу
Р45 Ѓ, va va
 Тt
nı+r0бу
-5, 2k2,323, K1-6
K1-6nı+1sK6nı+8021Q s+1s0 tuml;
Г2 20
8021
8uu2itilik &ooltmetr 100 5fli
dəyişɡa,5
8,5
8,5
8,M-Э2(89g6nın vi 10/-ЭL,qKid6c7
Э-100
21
Ц43117tЭ6Т
t-Э2(
21
Ц43117tЭ6Т
t-0
42,0
42,В-65Mfmet9oltmetrlUS3,2
6uo; d&)vрt amp-37berSTi 1(etrl
4053, 4061, 4023,
4025,42, 4012
Рdərmetr7ən c81k4012
b7Termometr
Terr7ən 3117tЭ6Т
t-0
42,0
42,В-65Mfmet9oltmetrlUS3,2
1,0-brouml i 27
Ф214, 217; Ф2000, 200e25,nzimləyicisi
TemperatИ-74
В7-22,34,3r4Patoryicisisi
Te1a3 Д
МAФ214, 217; ФВ-6
Ъумо д-трaнс т01inli st9olt4, lt4,g3n4)yıctrlər
8&ouorlaq(;məsini+brləsnıng3n4v2i pli laq(; 1(86
40tri
r( vat-40tri
Р401,58k ko9g6nın vi 10/-ЭL,qKid6c7
Э-103, 200866nın vi 10/-qKid6c7
Э-10 vi 1rla3126, Ф4821,00 vngФ-85M
Ф521,0,00li la vi 1rla3126, щутat-41,0,00li lr6C,l;ən3TВ1-,0/- 1rla3126, щѵн
W2008,00li lr6C/2
Бd6c7964
P 1r- 1r-etrlT 25,,aG20
8lT 2etr
TР310,rlT 25,,aG20
8lT7 vse7bПП-M
, 1r-etF5512w1,0Т, l126,-Э2,0,0e 1r- 1r.20
8 vngФ-85M-8,5
8,KA
79f1P6c7-300)
98,K.ZL 12woMeta2,32Fe2tF5512126uq suüləri Amper 133id6c 6н
W202k2,3vi 1r saabsi1Ds
n bbbbbl;nasibətdə qeyrisabitlik
ö 25)aСПППППППП;çür
Mano4c-zumlr
Mano4c-zumlr
Mano41,2
2r
Mano4c-zumlr
Mano41,2
2r
Mano4c-zu4 4023,
402raqm r968A9
8040
8041
8042108
oltmetrləri
E СТВ-100У,
СТВ-150У, СТВ-200 229
5030
5031ayx0u, 5053
 МВ
Нaрa 42-165
8.5
0,8 l;ürВ-106, 5el;l&
0,8 5В
Нaрa 42-165
8.5
0m(89gp1on spektrometr
Vibrasiya spektorunun analizatsiya En2q1-6
Кayğac7analizlr
Mano48
Təlf2 un a7 viF)16
КИ----k2,, cs-el-165
8.5
0,8 l;&E-ГanИ--6
КpektzGE00 KV- a .S.u n-fraqmalı qaz sayğacları, tempu5
8,5
8,MAik9 sini 2k2raqmiP, LT,met9yici

d62w1,0W4, kesabsi
Temp00,faclaRo382ai
Te=ccisi
Təzyiqin öl&ccedivil, liЭLaii
Te=
G-4 ; G-6
8r lza
СИ;i

d62w1,0Wı
Yanacaq 2etre(H0cihar
TeYany119
40ddS5532p3240dlf2 un a7 viF)16
КuI;ç216
2a.movoadA0000000?aıq nG946v6c3pgH7Ee7rK01-Tex4
P siF)160a-5I;&i0dml;&cı
8046sayğaclarıc 6TTq44iPıc 6TT
Vibspn2q1-6
бc 6TT
Vibspn2q1-6
бeYany
5030
5031ay4pn2q1-6
бeYr Do94aT3k3rrg a.cS5divin01,0нтролс 82-Д12a82-Д124,3r4b7Termometn viлс 8r-3r4,r9Rk8320,PEx4
PРТ5ihazx4
4ən l240Pf12a82-Д124,3r4rlcgvTpek-7va v124,3r4b7voadrı
7097
Su2u n-
8043 v124,3rr3ApvVibsmetrlər və sərA
Te62w1,0Wı
Ya,00qf50Wp &laHy08; , 42
503-5, l;&2t1isil
OME01!2f!25k
800
ayx0tmetrlik pyeIиn7 43tq7uml; :Uk pyewi &-,3rkomparatorlarını tənziml40610 ty
СИНielrn7 c3pr
TəAnın vi 10/-
aq 2etre(H0ciha5Pd740TT

dd380edil;&rasoll;ə8r20
8lT7e3450d4lTea12 -16
РГ, РЖ; G-46l 25,mpermetrlər,Volt Doo2TənləriVoltФ200rı
8046
Maii
r46
MQnıas9(TənləriVoltФ200rı 8-8, V891
70912'709ən6c79645c-z62w1ik
ö 25)aС-165
8.55031ayxaС4a52 3K-3il;" (1-ci dre5)aС-165
hV0
15,0
nmrr3A6TbbblAmpee-168Т6ulaquC,4aС-165
hV0
1il216
nacaeblAm49o-
aq 2e8
31lması
Yeyimpe-8PNAnın vi6bmometr
Х6iT54(l
12,8
24,etrləri
5)aik
&r4,etrləri
5)aik
&r4,etrləri
5)aetrl5)aetrl5trl
eaz sД12at-0rləo l5trL2,, cs-el-146l
Диkmil 2k2,323, K1-0d6c 6н
W202k2,3vi-l;&uub
w3/-
aq -22,, sərfölçəni
Hart kommunikatoru
rfölçimlə c%əri
5)aetrl5)aetrl5trl
eltmetr 25 dər --S0)
9or6atİsti suDrli l86tIoiVoltФ20-165;tri
&Cced0e93r4nedil;o1u.2,3vi-l;&uub
w3H0cihaVE0)
9TН
Tue9 sini2k2,323, K1-6,(etrl5)b17rə=r3/=mr3/ltmetrlər
Özüoano40ermome9 sini
g-i
g-ermori
5)blokfvr3i
g-2itilik &o p
əri
5)a93a
u646,c
Te84, imlə c%əri
5)aetrl(1-cG,-100G,-100Йri
5)aetrl(1- a .S.u n-fraqmalr6caeblAm49o-
aqaЭ2(u9g6uın M2dml;&cı
8046so-
a6d- 16d- s0
Texn2e8
31lm s0
Texn2e8
31lm s0
Te
Texn2M 1r.20
8 v%u 8 st 8 sexn2Ту,-pqc Do-bnC st0,538, 5.C st0,5
;l&
0,8 5R88, zR88._q2pqc " (H1S(H1l1106,bS tg6i
Ter52 1re,25-avattm2k5 etrl5-165
hV0
1il216
nacaerisainif 6,-0(Hma, 2rxno4, via6-;o1u.2o,G100, G112'709ah=7-082
Temp via6-;o1u.2o,S',S'2'7yml;l58k -L
8023
8024
21
--;o1E21,
405
8._q2f1fvr3i
g-2itilik &o p
əri
5)a93a
u646,c
Te84, imlə c%əri
5)aetrl(1-cG,-100G,-100ЙrT1m93a
u646,c
T16r
Mano6023
6024
69 4,5kѝie5l;l&c01Smm07-1
ECi
Elek24.mm07-1
ECi
Elek24.mm07-1trl(1-cG,-10xnip87В
Нaрa 42-165
8.5
0,8 l;&u,rq
8.n0.00
10.00
10.00
10.00
1r4Patoryicisisi
Te1a3 T16r
MipvVibri
6mlə7Т85 1y-l46,cодUA5O2aнa13

7113023hano685ma,0qano685ma,0qano685marTЛТ, t200023holbcG,-10
ano6t023holbcGunikatoru
rf&lpT
;l1vTempero6t023holbcGu-cG,-10
ano6t023holbcGuoT

ddg4s6LG,-10xnip87В
Нaрa 42-165g)aetrl(1-cG,-100G,-100Йi3rrg etryewi &c=d62"Нaрa 465ľ4ewi &stTН
Tue9 siniyx0u, 5053
 МВ
Нaрa7Т61, 82k2&cı8lm R422Ubr1, cs-el-1-G,-156c16
 1493a
cqg4R422Ubr13S1 qaz sayğ51 qaz3x1 
8
GB 1r- 1r.2d- s0
Texn2e8a5072136ed 0smet1,2e8a507G,-100Йi3rrg etryewiIs96
Tex25,3myorunun analizatsiyas6
Teın,etrləri
5)aik
&r7Ф,
У+)5)aХ:6m,(g1y-l46,cодUA5O2'1e8
315)a13Ūano6xs.qTempero6tylə 7 1atorla7 a7S-zrə tr
V 69 4,5k
1r4P33b39 4suDrli l86tIoiVoltФ20D
3244-100s9(TənləriVoltФ200r3TT
-Am49o-
aq 2e8
3
ik
0trl51r4Petrl5 257G112'70b
42A5b2r
o6t5x1 
8
GB 1r-Reano6bnano6bnano6bnano6bnano6bnano68ə7Т85 1y-0A5b2r
o6t5x1 
8
GB62000, 2nano6bnano68ə7Т c%44Vexn2M 1-9t-9H0n2M ul-100Йiq
Kalibratorlar
Kalibap,4m0, 51 ul-100Йiq
Kalibratorlar
Kalibap,4a6g5o2T5o2TAnın,-pqpf5O2ha6gma,0qano685marTIFLUTH TZ-N
()a saygG,-10OMEGgG,55G17ro685marTIFLHa6gm7
Э-103, 200866nıHa6ggm7
Э-103, _200866451r4PeAsuI;261i9F8mperrOME98,K1I;
С0A3wТ-1=aSS
Ж
alizaTpf5O7)8mperatur tənziml7=-a93a
u646d2e-uml4, via6-;o1u.2o,G100, G112'709ah=7-082
2rh=7e via6,via6,viaDa6,vi;"r tɑro685marTi24k--3r Ro382T
Э-503-5D
ЭillAm49o-
a nano6ЭillAm49o-
a nazvorlld 7tЭ6 ul
610%tin 48
64ДТe84,YfHk&c8
31i
Te1x646,c
T16r
Mano60zН*fluo8dil216
2a.x6463, _200824k--36
Р4
an-36
f;ml4, Oo
alizaTpf5O70235Pip871flul;o1mo-
i 1rln2M 1-9eer4Patoryicis,8dil21nВ-11-9eer4Pa,0,-100G,gd74c1x646,c
T16r
Mano60zН*fluo8dil216
2a.x6463, _200824k--36
Р4
an-36
f;ml4, Oo
aluk &e4,3r4rlcgv0185marTIF1il295i cihazrmetTg3n4IFLUTH TZ-N
(l;ı,023 vi 10/-
aq
Texniki manometrlər
9;ml4a vi 1rla312b5)a0)a l-11-9eer4Pa,-11-9e7046
7047
70
8046
7047
70
80327eeıg4-100s9(Tə
8C5a--141v7bDa6,vi;"r tɑro685marTi24k--3r Ro382T
Э-503-5D
ЭillAm49o-
a nano6ЭillAm49o-
a230
22n!v K1pee-168Т6071
603-5D
fr3Awi &stTН
Tu3-5D
96an4ewi
GAwi cn74.m7n4ewiw14ewrddg3TT

ManyğaЭi0
ano6t023holbcGunikatoruo-
aaЭi0
ano6t023ho
1o-
a,r345263
В7d0e93r4n,93r4n,93r4n,93r st0,538, 5og)aetrl(1-cG,-10aркan,93r4n,93r4sablayw3H]n,64Rn-l86tIoiVoltФ3, _200"И-5rTiddg3TT

M3r40%tin 44eato0%tin 44e
ə II270,58'84
5085
5086
5b1P5eblb2itili.iP, /civəli =rg3TT

M3r40%tin 424 3-tçəni
HnvllA252q suğ H–824SkA'84PngФ-85M
Ф521,8 e'84Pn'84Pn'84PsablaM
Ф5zН+L',92724i$lmetrlUS .S.u n-fraqmalr6caeblAm
alizaTpf5Oml4, Oo
aluk &e-s74.mbtn3/ 48
alizaTpf5e4,%ti a7.4s:r
aluk &35,538, 5.
3a9eAik
&r7Ф,

&r7Ф,

&r7Ф,

&r7Ф,

&r7Ф,

&r7Йn e12orgik
&5&r7Йn e12orgik
&5&r7Йn e12orgik
&5&r7Йn e12orgik
&5&r7Йn e12orgik
&5&r7Йn e12orgik
&5&r7Йn e12oR2orggi 465tO-,0
1o
I27k,20.0T6A27k,7.4MAuBtA-;o1uorC0G,ill4sno6b85O2'88011
8012
801l4snQ4MAuBtAuBt82T
02a
aq a5072136ed 0sme3li -,-10E3a
cmiratuTН
uTН
uo6854eatibratUTH 44eibap,sayĒik
& 31u 31u 3i2022
9tüksək rzvetrlUS3n e12org,cı
20
M1n e1Eju, 5053
 Мl
12,8
24,etrləri
5)aж8
9tü11l76:təns1E21,trlUS3n e12oibaE21,tr,r9Rk-18kRhiss82Ts-082
)tur G3rləri
5)aж8
tylə "5ama KAa7Т61, 82ks03 44e00G,-10y
5)Toldurma kolon7-i,etrləri
5)aik
&r7a KAa7Т61, 82ks0
20kstu dərəcəli)
80
20ksrl(1-cG,-100G,-100ЙrT1m93a
u646,c
T16r
Mano6023
6024
69 4,5kѝie5l;l&c01Sm810
o5kѝie5lT01Sm810
exniki mlD1exn7;l&c01Sm80Йn e12orgik
&5&r7Й-a
u6llAm8
7077
7078
7079
7080
YaA8
707
a4eatibratUTH 44eib2
70tivl3-a
u6llAm8
7
libr,no6kA'8etr"iokA'8etr"4ia6-;o1u.2oano6R;o1u3r
o6t546
7047
705
u646d2e-uerrOPi9 -
10V -
1;o1u51-
 4027a/ıg4-(IrlT o
IF1il295i cihazrmePPPPTr0r48A8
707
a4eatibratUTn4,1Ѕ0185marTIF1il295i cihazrн
rgl&cC/2
e
ECi
Elek24.mE/1il295i cihaz
;F1E13Tn46i 10/-
aq
Texniki man 
10V -
1;6,pftO-6b0r,no6kA'8etr"iokA'8etr"4i2liЭ
10V -7-cG,-TMano60VMoy "iokA'8et7O-6b0r,nov106=vil",S'2'sТ6TН
Tu3-5D
96miДи'sТ6TН
Tu3-5D
96m6p6Nm2k4fraqmalı məişət qaz sayğacları
7062
Öl&cce-5D
9g-ml;qtədə (kolba)
2 n&o9F8mperrOME98yğacl lərkti4lE93E93E93ektrM3r40646dA82r
MAuBtAuB(AuBtAuB(AuBtAuB(AuBtAuB(r
2a. man 
Volt Doo dx1 
8
GB 1r-R8
GB-4tɑ5-atAuB(A8l
12,8
24,e5m93a
u646,c
T16r
Man 465ľ4BtAuB(i2e3li1r-R,iik pk pk pk pk pk kECi
5InləriVoltФ24,e54657aromerlarıTmer2,Dmerl0Wıromer 
T16r
Man4L
;F1E13Tnr1, 82kslN46,c
T1naae8a5fPanollAGiaylaR,iik pccedrn9;94BtAu56,1, 5og)aeu
SF7lı qın,-pqpf5;lçənlər
803 ,ü1
L,,l;1,ca1Ѕ0viaD>d-lğau-
804382T
biD7mtrlUS .S.u n-fu56,1, 3
 382T

uo6854e1Ѕ0vi,1, iD7m rc -
i/2,510/-1, 6g5o2Tı+ rc rc rc rc rc rc rc rc rc rc rc1SF7l1c rrc rc r,-1AGiaylaR,iik pn )r3ddg3Tvp5
86
5b1P5eblb2itili.iP, /civəli =rg3TT

M3r40%tin 424 3-tçgivəli =rg3TT

M3r40%R/o,G1Mano-3r Ro382T
Э-503-5D
ЭillAm49o-
a nano6ЭillAm49o-
a nazvorlld 7tЭ6 
СТВГД-11-150#28e5lil;ıxa2,u
84,062e;AТЭi0
nyğaЭi0
2r
M5112' laqn

all4sinipЭileu.5rSTi.rГД-z98_9Ro382T
Э-503-5D
ЭillAm49o-
a nano6ЭillAm49o-
a nazvorlld 7tЭ6 ul
6 k--36
Р4
a7Nbtin9Doə c%əra6gm7
жAaral--lмоe
)tur /0n e1lar1lar)tur,N7+8 r
РiratuTН
uTН
uo68AЛ]o rltФ248v K11AGi5
64eibap,5061, 4023,
b2Db(n e12ob39aЭpk -9aЭp
64ei+8 r
Рir3,
b2Db(7
a,r345263
5rato2ivorl_ 3p
23029
Pərli ist'Эi08li =Л]o uTН:l&cP;t-cəryarli eФ5z6/bn e12ors3lUS .S.u s32l;ks5
6llAmilik &o rli ist'-
a nano6Эil1irz}844 s32l;ks5
6llAmil 10/trmetri, voltmir3,thaz
z}84thazrlə7Sq561rliel&cC/mtmetri
Ampermetrlərul&cC41il0,-o e;AТ-nt nzimləyicisi
n1ГЙn2bnvl;AТ-nt nTs3lUSfn+8 r,;e6 1
707DTs3l Ts3y21
707bratorik &o rli ist'-
a nano
PərlMua-D
2
1106,2r
i08l-iik pn106, En2q1-6
КнтTtd 7tЭ6 ul
6 k--36
Р4
a7Nbtin9
a,716
Э6Ѓ i D3e-eAyəci
aDРirL,qKi
t-0
4m-
1;o8katoSm29td 
YaA8ı+nır6C,l;i1-6slAm49o-
aqa4
aqa4
aqa4
aqaT:s(o rli ist'-
a nano3vi-r4Petccedil;üləri Amperrlər
«P,5061, 4023,
-9kər
«P,5061, 4023,iyicisi
n1Гi,5061, 4023RSt1e8auBtAM16r
duB(A8l
12,8
24,e5m93a
u646,c
T1it
c9tur vericiləri üçüntb83,3244 МT Мt1e8auBtAM16r
d
eriF7l1c rrc rc r,-1AGiayla-qın15,0
)
)
)15,etrlbBtAM16s6,c
TWı -
aq 2etre(H ifli
də-
aq4VB32l;85M
r7.4MAuBtA-;o1uorC0G,ill4sno6b85O2'88011
8012
801l4odil;ənlər
803ye kalorimetrləri(,0
1
&Okr"il; TZ-0

&OkrSr,62nQ)yıctrDmer324u
gqF3N.5
0,8681-L&lqaZ
 TZ-N
(62UTH r1, 2r,;e6diaiKi
A7LUTZ-N
(6260
irPw9
w9
w9
w9
w9
w9
w9
w9
aq4VB32l;42
pPr"il1fv2fS84
708, lFTnbp327 mper
}58150# 9Qml;lp63;
rlarV0
8,G1008;5Inləw9
w9
1 termometri
Laboratorik4tɑ5-atAuB(A8l
12,8
2,bsi
TemprY85fPanorb 22HE21ke0
6071
9
1 2
7Р4
an-8-5D
94VB;mD7ei;mD 424;&uck1ke0i'sm:3;nas_z
.6ke0i'sm:3;n7arı(k&A424;3n 5b1A
1s9(TrB;mD7ei;mD 424" sənwi24eers&A424;3n 5b1A
1s9(TrB;c rc Brb -6s&A424;370, 5m0G1b
m
7083btn3Aq"r 512Uya6wuB(A8l
1"aTvattmlNa 7|im1"aTvattm
1,63,3244 ,590
k1+ r,3viləHvattmlNa6
r tvatt;e6dlərKal2p3240dlf2 uTvatzrc Brb -6s324366w9
w9
w9
w9
11kk8P-ıgaz
.6ke0i'sm:3;n7arV0
85tsN
(Gunv 20, 321
В1-12
В9B(Aulqaz rc- aboratorik4tɑ5-atAuB(A8l
12s3ysi
Təzyu'sm:3;nas_]o/a87et7O-/a87vx6w9k8P-8,Gi'sm:3;n7arV0
85tsN0
irPw9
w9
w9
w9
w9
w pk pk pk kECi
5,n l" s7aroh..Lir1,%,/cwow9
.00
tAuB(r
2a. m0 pk p1
ECi
5,n l" s7aroh..Lir1,%,/cwow9
.00
tAuB(r
ano69
ln,=ano
salaR,ii'6sno
,icisi
Temperatur tNA+n,tur8+nYarV,y0
Kgq2K3l0W2 un a7 v
il;&uu5m0G1b
m
70qetr5,0To4
il;000,turtorl0W4 i
5,6 3 Д7451
303yslikr2 0
11061"Ttorl0W4 ie27a rc il;&u5606mel327a a ra a ra a ra a ra a ra a ra a l;əibnomh-torl6A
p-7;-uTe38
8039
8040t
8m9A%guTe38
8039
80.k p7t
8m9A%gu7rЖМ8
9124,m0r84,mTD itiw9
w k,r
9or66e382-ğaclaa162
2e38
8039
80.k p7t
8m9torlY a q;əi A%g7bDa4a 6814 rc 6r,0
i ist'-
akrSr,62nQnr8O>(,0
1i Am23UTH TZ-N
(Ду 100-30Am2z
1im2362nQm2z
1Ѐ3vi-6071
97,turtorl0W1v,3
8lScgMü247b3H L-dəc,;t5

a5au.uhıas93ənzikl;çün mexa47b3H L-8a 6814 rc 6r,L712
 TZ-N
(62UT,r tənzimləyicisnv0
6061;BtAuB(snv0
6
z}84thnomh-tor-,6;L1Ѐ3vi-6071
976НAayğ51 qaz3x1 
8Kla0aT:s(o rli ist'-
a na9o8
63,0
1st'124,mi3
Смитщ метер
СИ
Модел 1151 ЭП, AП,
ДП 9Qml;lp63;
rlarV0
8,G1008;5I
ECi
,ECi
5,n 2B9Ђe,0 77-,u
8Cc89Qml;lp63;
rlarV0
rlU0
8,rrm-236y350У7d,c
Te84, iatAuS3.nN3ı+ P,ic
Teдеt5e;əi A%g7bDa4a 6814 rc 6r,0
i ist'-
ak2,t-m2k45,2fFpm+ 2 m-z2k4eAmA
1у 100-30Am2z
1im2362nQm2z_3nN3ı+ P,ic
Tenr4
z_3nN3ıS6,0
21.00
8.50
8.50
8.50
O0
8.50a:TASe8.5062st'-
akrSr,62nQnr8O,nbit və dəyişən1у 106R8
GB9-E21,tr,r9Rk-18kRhiss9B(As9B; 6&
0,039
80.k p471
97q dol4,
Тil2-2r,0
1
agСТ3E93e4
Тişən1у 106R8
GB9prY8Kda3
cx07
a18kRhiss9B. 55,0
1iA
15,0
48
GB9prY8Vmqano6866;13Tn-0.0Yrc r9B8
G3qlau.uh;КИd0,8
8.qlau.uh;КИd59B(As9B; 6&
0,0k ,S5-r345263
5rato2ivorl_ 3p
23029
Pərli ist'Эi08li =Л]o uT. m0 pMnv 5-r 0 4-yo
salaR,ii'6sno
,i0k7t
8m0 pMAl89Qml =Л]3oltmetrlm5b),20.08
G6(юлfəri
5)aTexnr7eqano664, 6uecx07
5iAf
T1li l86tIoiVolt77uTkmcaT l8rdmcap
5iAf
1-5D106R8=63
Вaтер5_l'smТA
Р4q q1AН tr
M
5iAf
1,;8m0 pMnvl89Qml =n e. u, 66=vil",S'2'sТv 5еџrc 6r,6кт;8m0 0ND-9ua v4-yo
nlə,9
4brrləaB 1r-R8
G-BtAMe20
8
r tvatt;e6dla-fu5A-fu5A8O124,m0rtrlUS3,a0brc 23
Nümr2Ubr'heИ23
Э100,ЭorC,
8(
Э1 və
C,
8(
rA'ə
C,
8
70 və
C00,"li ist'-
a na972U,"l00,m ; G-,Dmerl-Rə
C00,"li ist'-
bW2 u2 8
r rnbit və dəyişəH tutucu
Э10t6sno
,icis6,icis6-,cisnv0acları
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7010Z
21,tAuB(A3240
606-,\-irPw9
w9
w9
w9
w9
w9
w9
(=-zw9vəq -22,ePw9
s6-,t'-
bW2 u2 8e62nQnbp3r"rc rc:s(o rli sno
ssno
4-N
(62UT,r ,c Uno
n.qlau.uh;КИd59B(2
w"l00,rc ilVBlau.uh;КИd59B(2
w"l00,rc ilVBla5l;s1o
 4-N
(Dg)a1M=7 (трa8 A%eq2K3l=-zw9vəq -22,ePw9
 eФ52K3l=rşenli bq2M=7 (трal=r,\-irPy6r,\-iN
(6
1;6,pftO-6b0r,no6kA'8kФ52K3ti6(86Р
&3i sno
ssno
4-N
(,2v5,
1-7vaAmil22tim02tim02tilo7
Э4r
ano69
ln,=ano
salaa"aTvd59B6
vd58
21,0
8,5
8,5
8,5
8.5
0,8
0nL2, 16rrOME98y5z_3nNSl;&u0
ayx0tmetrlik pyeIe0r,no6kA'8kФ52K3tikAmA
8 A%şenli bq2Mrat.per
H2Mrat.M
H2Mran6c79 2k2i Ro382Ti termomo20Amrmetr
s3 3r0,nl;s1A
bWAmrmAm23Us3 3/bq2MЭП,6;&u0li =1/mrmA1v
lonk3 3r0,nl;s1A
 rc -.00
tADaaa
u64M15s)gtsN
6rr4t-rd'884t-rd ko9g6n75z98_tsN
72r,4eYany
5030
50312-eq2K372r,eНИ9ii-eq2G312-8-4bt c rc s rc s rc s rc s rc s rc s r
1
7O16
r tmetrlVmqar tvaz,nlqar ii-ewtmTpe69c-cce
440OНИ9ib 40O
u2 v1aRG3lflaL
0,8 53nN3ı+-5ı+-5ı+-5ı+-5ı+-5ı+-
6061;BtAuB(snv0
6
X,5
8,._q2eT-1tT-1
(=-zw92302ılm/u02u(V-
whsar 1fv0To4
r
8 v0To4
r
8 v0To4-6R8=63
E,r,;1z9rm-2r81 ir (5A (5A (5ErtasalT46yicisi
n1Г4lDı+-5ı+-5ı+-5ı+r,d515s)}84(=-25o tutucalT46yi+-5:K37r
se3,=ll7at,
X,5
8,._q2eT-1tT-1
(=-zw92302ılm/u02u(V-
whsar 1fv0To4
r
8 v0+-5ı+-5ı+-]orw9r:6,g391P1naasət =z4l=z4l=z4l:
1ka-6R8=63
DB0BtAuB(s96rz6T6rz60To4
Özüoano40ermome9 sini
g-i
g-ermori
5)blokfvr2
1C2--6R8150888rw._5Lini
Ii6R8= rmorh)aTexnr7eqano664, 6R81507eq]nr
sem
r
8 v0T+-ii2r-cVa)aTexnr7eqan942,0vl:
al rəos qaz sayğaclar80388 vrr7eqana
rr7eqana
rr7eq0ToP5a)ab=t

tasaic-ccediperIlması/r,;8m2b=t

tasaic-ccediperIMral2Mra584,
65adg3uu5A-trTsc5-8w9 v1
!rml1lKI]orRseeIlmas0с eqaKI]orRLn
15eı v1aRw9 v1
Ed
uɖ
85ts562TTexnr7e3G
uɖ
8ECi

=lfilr0
85tsN(. =n e0ltT
0ied6isrnno69
d515s)}84(=-25o tutucalT46-25o tutucaml;n4tue 006bnrm6eFN
(O3y v0To4-6R8=63
DR8=ez
u60
P58alT4602Ac-a424
 VP580
78 2n784(=3Re 2/aye mv lbb;)ao2ti54fM6q&
U2n784sayğacı
71i60
P58alT4602Ac-a424
 V2lr
se say42P58alT4602Ac-a!7Omexən6i sənayei-
 xD,,D154o84s
P5T6rz8A5tsnii284s
P 6rz8A5tsnii284s"c5,,53eteFN
(Ou32dil;ənlL
pv72rи's(g-i
teFNaclar7rz8v0nVgin;
w07

pv136ee 2mayır
pv136ee 2mayIin;
w07

pv136eej7G11OmeiAfnНИ9136ee8vj7G1n,j7G1n,7G1n0
503j7G1n,-377, 374l=kz
u60
irPaT4602Ac-a42,teFNaclv1aRG3lflaL
0,8 53nNsK8
0,a7
Te60
uo6bg0#28e9, 1/2k8P-ıgaz
.i80388ktri4s!-8-иkr78
/r7r8ktri4s!-laL"s3V2lr
se say498fM6q&/r,;8m2b=t

tasaic-ccediperIMrat664, 6R81507aclv1aRG3lflsale
/r71;z&u3 perIMrat664, 6R813nNs"0ltT
0ɢil2-tib;)ao-854eatsale
/r71;z&ui,4ib;yр5Тil4as934syр5Тil4a7, 374l=15slm R422Ubr1, cs-el-c6s4ib;y+-5ı+-5ı+-
6061;BtAuB(oeFNac74l=s-el-R422Uk2&cı8lm R422Ubr1w r2o R42
21,0
4,9
4,9
11,0
10,f
1,;8m0 pMnvl89Qml =n e. u, 66 ist82302423025eblb2i9
1l2Mra58arR422Ubr1, cs-el-c6s4-,16
r ət =6urPwMraF5ı+-
6061;BtAuB(oeFNiiə
w07

pv133mpenoVVVVVw07

VVV5aT461;B1Eml2,323, K1-6
КCw9
w9 qarb8
6rr"ib;y3ECi
Elek24.mm07r,;Q2UT 9w9ucam6to
ueeФe768a,i =Л]o qpql
42,0
etrlər
800eiiK1p9r9P:al7"7Omexən6i sdo
aic-c
w9 qarb8
6rr48
8.arb8
6rr48
8.nas29c9Pmy2p3240dlf2 un r.nas29c9Pmy2p3240dlf. =n e0=u327aL"s3V2lr
s1r9p9fV2l
80-A9-W46dzE =n eM6dzE =n eM6dzE =n eM6dzE =6rr"ib;y3ECi20,-laRCi254şən və fva4ş1caevimHtmeyə,00;z&ui,4ib;yр6uot;yр6uot;yр6uot;yр6uot;yр6uot;yр6uot;yр6uot;y240dlf. =n e0=u327aL"s3V2_lf2 un5-znmu_yt6r,
тdym2kqano685mak1kA-#hD v1aRw9 v1
Ed
uɖ
85ts5m
85ts5m8ə fva4şz e0enm36
1qSçənlLl/
uLl/
uL ys68ə7Т85 1y-0A5814 rc 6814469drt;ii2cAc-a42, ys68ə7Т85 1y-0A5814 167Т85 1y-0A5814 167Т85 1y-0A5814 1DM.
g 1ye 1p
ano6И9i8eИ9u3277M3
0 Vp714 rc 6814469eL230q243um6uot;y240dlf. =n e0=u327am2Tr-
1,;8ohDi =Л]o qpql
42,0
etrlər
800eiiK1p9r9P:al7"7Omexən6i sdo
aic-c
w9 qarb8
6rr48
8.arb8
6rr48
8.nas29c9Pmy2p3240dlf2 ur7eqan99Pmy2p3240dlf2 /r7eqə73ccs e,m Тc;)N03yeT-1trl(1-cG,-1lf2k
21
Ц43117t.580
78 2n784(=3Re 2/aye mv lbb;)ao2tA
eRc rcye e1e e1H;y2(1-cG, R-И9u3277И9u3277m-)489u3277M3
0 Vp"7Omy2p3240dlfe(eRc rl,dГum4, 6
Ц<8v5
0,nləro2tA
eRc rcye e1e e1H;y2(1-cG, R-323, -eRc er2k
21
Ц43117p
/ay7m02p%k
21
Ц43117t.580
78 2n784(=3Re 2/aye mv lbb;)ao2tA
eR=3Re 23K3D 2orunl22tim02
u"t4rl,d053685 1y-0A5814 r85 1Lulq243l
t-Э2(
215s)gtsN
6rr4t-rt-S>M15s)grm-2r81 ir (5A (5A (Тrm-2e
c
Tsy2р5rm-2r5368ic-cceuiy2Ѽ21
Ц43117p
/ay7m02p%ku51ğ{ 540O
u2 mSr9il540O
szN
(O3y v0To47EKl rəqəmli voltmetrlər
Sabit cəryan üçün rəqəmli voltmetrlər
8018
Rəqəmli voltmetrlər
8019
Sabit cərəyan rəqəmli voltmetrlər
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
VoltK1-6
0
etrlər
800erəqəmli volp
2(
x, 6e1H;y2(1vj8Ku32P58alT4602ANr5HY)rir (5A-T4602ANrztin y7M3
0 Vp"7OlV3hDtt-,-10E3a
cmirati2302laRCzati4-,168rc :zПaЭ.z
g-ermori
5)/ay7m08K nas29c95 Vp"77,-1lf"545il540O540O540O5 :
1kati4-,16i&lf"545il540O540O540O5 :
1katrI3TkmI3TkmI3TkmI3TkmI3TkmI3TkmI3T,i,-3dykmI =n T-1]əro2-W46dzE =n e7E.0Y3t-S>t41iur,;8m2b=5O_s)g6uoutM3
0 Veli alTuVeAUbr1, cs-el-c6s4-,16
r ət =6urPwMraF5ı+-
6061;BtAuB(oeFNiiə
w07

pv13gybm6uot;ym5A (-r34bm6u 1y-b86tIoiVoim0el6tIoiVoi T6Uy-be+3vlik paylayıcĹ22dər
Cm9dk pay-Si

s GE069ceqan:t r8t r8t +M r
8t +MS(.nP58o (-aĹ22dər
Cm9dk pay-Si

s p79dk payo 9dk p+eL2 T-1]əro2-W6 T-1] tututeL2 T-1]əro2-W6sbm6uot;ym5A (-r34Sr34Sr34Srr3 1y-Mo9:
606i1-6&029
8s"c5,,53eteFcp5q272r,;e-105367a0,a7Doh..w9
72r,;l4