close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

міністерство репонального розвитку, будівництва та житлово

код для вставкиСкачать
н
МІНІСТЕРСТВО РЕПОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(МІНРЕПОН УКРАЇНИ)
вул. Велика Ж итом ирська, 9, м .К и їв , 01601;
прийм альня: (044) 226-22-08; загальний відділ: (044) 278-82-90, 284-05-54, факс 278-83-90
е -т а іі: тіпге£Іоп@ тіпге§іоп.£с>у.иа
К од Є Д Р П О У 37471928
__________________ № ___________________ н а № _______________________ в і д ___________________
М і н і с т е р с т в а , інші центральні
о р г а н и в и к о н а в ч о ї влади,
об ла сн і та К и їв сь к а міська
д е р ж а в н і ад м ініст рац ії, проектні
о р г а н і з а ц і ї (за спи ск ом )
Про індекси зміни вартості
станом на 1 жовтня 2014 року
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житловокомунального господарства України направляє інформацію щодо індексів зміни
вартості
будівельних
робіт, продукції проми слов ого
виробництва та
опосередкованої вартості будівництва о б ’єктів соціального призначення станом
на 1жовтня2014 року, що наведені у таблицях І, 2, 3, 4, 5.
Зазначені індекси та показники мають довідковий характер і можуть
застосовуватися при прогнозуванні обсягів капітальних інвестицій, при
перерахуванні їх у зіставлений рівень цін, для приведення вартісних показників
о б ’єктів-аналогів у поточний рівень цін при визначенні кошторисної вартості
будівництва на перших стадіях проектування.
Додаток: на 2 арк.
Д.В.Ісаснко
138726
Заступник Міністра
Ш олом іш ька Л ю д м ила М и кол аївн а
ІІотапова Тетяни Валеріівна
2 8 4 - 05-63
М ін и , ‘і
16 0 у.<гГіОН*і>1&Н І!'О р о з с і'. т ь у .
/ Д О м .'Ц .Р ''
т.) ;ки 1/..ОСО- комунального господарсгел Укрй-н*»
№ 7М 5-12809 від 28.10 2014
2
Д о д а т о к до листа Мінрегіону
від
Ж/$_<0/4 №
Т А Б Л И Ц Я 1. Ін дек си зміни вартості будівельних робіт (без урахування ПДВ)
П е р іо д
01.01.1991
Ін д е к с и зм ін и в а р т о ст і б у д ів е л ь н и х робіт
0 1 .0 1 .2 0 0 3
4,76
0 1 .0 1 .2 0 0 7
0 1 .0 1 .2 0 0 9
2.50
1,58
0 1 .0 1 .2 0 1 0
1.49
2 5.12
01.01.2011
1,38
0 1 .0 1 .2 0 1 2
0 1 .0 1 .2 0 1 3
0 1 .0 1 .2 0 1 4
1,25
1.18
0 1 .0 4 .2 0 1 4
1,14
0 1 .0 7 .2 0 1 4
1.05
0 1 .1 0 .2 0 1 4
1.00
1.16
Т А Б Л И Ц Я 2. Індекси зм іни вартості пром ислової п р одук ц ії (без урахування ПДВ)
П е р іо д
01.01.1991
Інд екси зміни варто сті п р о м и с л о в о ї п ро д укц ії
37.30
0 1 .0 1 .2 0 0 3
5.75
0 1 .0 1 .2 0 0 7
3,35
0 1 .0 1 .2 0 0 9
0 1 .0 1 .2 0 1 0
01.01.2011
2 ,20
1,94
1.64
0 1 .0 1 .2 0 1 2
1.39
0 1 .0 1 .2 0 1 3
0 1 .0 1 .2 0 1 4
1,31
1,27
0 1 .0 4 .2 0 1 4
1,24
0 1 .0 7 .2 0 1 4
1,08
1.00
0 1 .1 0 .2 0 1 4
Т А Б Л И Ц Я 3. Індекси зм іни вартості продук ції п ідп р иєм ств будівельни х матеріалів,
виробів та конструкцій (без ур ахуван н я П ДВ)
П е р іо д
Індекси зм ін и вар то сті п р о д у к ц ії п ід п р и є м с т в б удів ел ьни х
м а те ріа л ів, в и р о б ів та ко н с тр у к ц ій
01.01.1991
22.73
4.16
2.42
0 1 .0 1 .2 0 0 3
0 1 .0 1 .2 0 0 7
0 1 .0 1 .2 0 0 9
1.62
0 1 .0 1 .2 0 1 0
1.53
01.01.2011
0 1 .0 1 .2 0 1 2
1.43
1.30
0 1 .0 1 .2 0 1 3
1.25
0 1 .0 1 .2 0 1 4
1.22
0 1 .0 4 .2 0 1 4
1.19
1.07
0 1 .0 7 .2 0 1 4
0 1 .1 0 .2 0 1 4
1
Т А Б Л И Ц Я 4. Індекси зм іни вартості пр одук ц ії п ідп р и єм ств м аш ин обудуван ня
(без ур ахув ан н я П Д В)
П е р іо д
Ін д екси зм ін и в а р т о ст і п р о д у к ц ії п ід п р и єм с тв
маш инобудування
01.01 .1 991
21 .7 6
2,77
0 1 .0 1 .2 0 0 3
0 1 .0 1 .2 0 0 7
2,05
0 1 .0 1 .2 0 0 9
1.47
0 1 .0 1 .2 0 1 0
1,36
0 1 .0 1.2 01 1
0 1 .0 1 .2 0 1 2
1,21
1,13
0 1 .0 1 .2 0 1 3
0 1 .0 1 .2 0 1 4
1,12
1,12
0 1 .0 4 .2 0 1 4
0 1 .0 7 .2 0 1 4
1,10
1,02
0 1 .1 0 .2 0 1 4
1
Т А Б Л И Ц Я 5. О п осер едк ов ан а вартість будівництва о б ’єктів соц іального
п р и зн ач ен н я , які сп орудж ую ться на т ер и т о р ії У країни
(з ур ахув ан н я м П ДВ)
Н а й м е н у в а н н я о б ’є к т а
Одиниця
м істкості
В а р т іс т ь о д и н и ц і місткості,
грн.
А д м ін іс т р а т и в н і б у д и н к и
кв.м заг& зьної п л о щ і
10686
З а г а л ь н о о с в іт н і ш к о л и
у ч н ів с ь к е м іс ц е
51753
Д итячі установи
м ісце
65633
П о л ік л ін ік и
в ід в ід у в а н н я в зм ін у
8159 8
Л ік а р н і
л іж к о - м іс ц е
402616
Б у д и н к и с а д и б н о г о ти п у
з г о с п б у д ів л я м и
кв.м з а г а л ь н о ї площ і
9412
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа