close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Rolety Louvolite Roller blinds Louvolite Рулонные шторы

код для вставкиСкачать
Rolety Louvolite
Roller blinds Louvolite
Рулонные шторы Louvolite
Katalog Komponentów
Component Book
Каталог Комплектующих
Polski Związek Pracodawców Producentów Osłon Przeciwsłonecznych i Bram
2
Dormax - Dobry pomysł na każde okno
Firma Dormax powstała w 1994 roku z inicjatywy Doroty i Macieja Pawłowskich jako hurtownia komponentów do produkcji żaluzji poziomych.
Dziś jest zdecydowanym liderem w dziedzinie przesłon okiennych sterowanych elektrycznie, systemów zaciemnień ogrodów zimowych i szklanych konstrukcji dachowych. W swojej ofercie firma posiada komponenty do produkcji: żaluzji poziomych, rolet, żaluzji panelowych, żaluzji plisowanych, żaluzji pionowych, rolet rzymskich, mat bambusowych, moskitier, karniszy i systemów zaciemniania ogrodów zimowych.
Dormax posiada szerokie grono odbiorców na całym świecie. Współpracuje z wieloma firmami Europy, Azji, Australii i Ameryki Płn. Swoje produkty eksportuje do: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Holandii, Francji, Szwecji oraz Rosji i Białorusi. Dzięki dynamicznemu rozwojowi,
wieloletniemu doświadczeniu, specjalistycznej wiedzy, rozwiniętemu zapleczu technologicznemu oraz międzynarodowym kontaktom, firma może
poszczycić się przynależnością do elitarnego grona „Gazel Biznesu” w edycjach 2010, 2011 i 2012.
Dormax - Good idea for every window
Company Dormax was established in January 1994 on the initiative of Doroty and Macieja Pawlowskich as wholesale components for horizontal
blinds. Today is the clear leader in the field of electrically operated window blinds, shading systems and glass conservatory roof structures. The
company offer components for: venetian blinds, roller blinds, panel blinds, pleated blinds, vertical blinds, roman blinds, woven bamboo, mosquito
nets, curtain tracks, Sunshield system and shading systems for winter garden. In addition to well-known traditional solutions, the company aims
to enter the Polish market innovation, so it is considered a trendsetter in the market.
Dormax has a wide range of customers throughout the world. It works with many companies in Europe, Asia, Australia and North America, and
exports its products to Germany, Great Britain, Russia, Belarus, the Czech Republic, Slovakia, the Netherlands, France and Sweden. With dynamic
growth, years of experience, expertise, developed hinterland of technological and international contacts, the company can boast of belonging to
an elite group of „Business Gazelles” in years 2010, 2011 and 2012.
Dormax - Good idea for every window
Компания Dormax была основана в 1994 году по инициативе Дороты и Мачея Павловских. Изначально компания являлась оптовым
предприятием, предлагающим комплектующие для производства горизонтальных жалюзи. В настоящее время Dormax – это несомненный лидер на рынке электрических систем затемнения окон, зимних садов и стеклянных мансардных конструкций. Компания производит:
горизонтальные жалюзи, рулонные шторы, панельные жалюзи, плиссированные жалюзи, вертикальные жалюзи, римские шторы, бамбуковые шторы, москитные сетки, карнизы, систему sunshield, системы затемнения зимних садов, - предлагает комплектующие и специализированные станки. Кроме известных, традиционных, решений, компания поставила перед собой задачу внедрения на польский рынок
инновационных технологий.
Благодаря широкой сети Клиентов и Поставщиков, марка Dormax является распознаваемой во всем мире. Компания сотрудничает с
большим количеством компаний из Европы, Азии, Австралии и Северной Америки. Наши изделия экспортируются, в частности, в следующие страны: Германия, Великобритания, Россия, Беларусь, Чехия, Словакия, Нидерланды, Франция, а также Швеция и т.д. Благодаря
динамическому развитию, долголетнему опыту, специализированным знаниям, развитой производственной базе, а также международным связям, компания вот уже на протяжении нескольких лет причисляется к элитному кругу польских предприятий „Gazela Biznesu”.
3
Warunki Współpracy
Zamówienia
1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na formularzach zamówieniowych dostępnych na stronie internetowej. Zamówienia należy przesyłać: - faxem
na numer (22) 511-22-98 lub (22) 511-22-99 lub e-mailem na poniższe adresy:
Adres e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2. W celu dostarczenia towarów z kilku zamówień jedną przesyłką należy umieścić taką adnotację na drukach zamówieniowych.
3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych w „Warunkach współpracy”. Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku przekroczenia kredytu kupieckiego lub do chwili uregulowania wymaganych należności lub przedpłat.
4. Za termin zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy.
5. Korekty do złożonego zamówienia należy składać w formie pisemnej zaznaczając wyraźnie taką informację. Odwołanie lub zmiana zamówienia jest możliwa wyłącznie w
przypadku zamówień niezrealizowanych (np. niepocięte profile).
6. Wszelkie korekty do złożonego zamówienia automatycznie przedłużają termin jego realizacji, tzn. data wpływu korekty traktowana jest jako data złożenia zamówienia.
7. W przypadku komponentów zamawianych indywidualnie lub w ramach zleceń inwestycyjnych, termin i warunki realizacji uzgadniane są indywidualnie.
8. Fakturowanie następuje zawsze w dniu odbioru towarów lub nie później niż 5 dni roboczych od skompletowania zamówienia.
9. Minimalną ilość zamówienia dla każdego komponentu określa „MOQ” (Minimum Order Quantity). Ilości zamawiane muszą być zawsze wielokrotnością wartości MOQ.
Reklamacje wad jawnych
1. Reklamacje zamówień należy składać na formularzu reklamacji dostępnym do pobrania ze stronie internetowej. Wypełniony formularz należy przesyłać: - faxem na numer
(22) 511-22-98 lub (22) 511-22-99 lub e-mailem na adres: [email protected]
2. Reklamacje składane w innej formie nie będą uwzględniane.
3. Reklamacje nie obejmują napraw uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłową eksploatację i/lub montaż.
4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
5. W spornym przypadku gdy zamówienie nie zostało złożone na oryginalnym druku zamówień reklamacja może nie zostać uwzględniona.
6. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca obowiązany jest według własnego wyboru do: naprawy reklamowanych towarów bądź do ich wymiany na wolne od wad, w
terminie 14 dni roboczych, liczonych od daty uznania reklamacji.
7. Odbiorca jest zobligowany do dokładnego obejrzenia towaru odbieranego za pośrednictwem kuriera w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie należy wypisać protokół uszkodzenia, który będzie podstawą reklamacji dla Dostawcy.
8. Wady widoczne winny być reklamowane w ciągu 7 dni roboczych od daty zakupu.
9. Odbiorca zamawiając towar zobowiązany jest posługiwać się nazewnictwem stosowanym w cenniku i katalogach firmy Dormax. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności
za opóźnienia lub pomyłki wynikające z posługiwania się przez Odbiorcę nieaktualnymi kodami lub nazwami towarów.
10. Rysunki zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i materiałowych towarów
bez wcześniejszego powiadamiania.
Gwarancja
1. Dostawca udziela Odbiorcy 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone towary, w zakresie i na zasadach uregulowanych w niniejszych Warunkach Współpracy.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się wraz z dniem wystawienia przez Dostawcę faktury VAT.
3. Odbiorca jest zobowiązany dostarczyć reklamowane towary do siedziby Dostawcy w jak najkrótszym terminie od daty stwierdzenia wady. Przesyłkę należy właściwie
zabezpieczyć i oznakować. Koszty przesyłki pozostają po stronie Dostawcy. W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana, Dostawca zastrzega sobie prawo do refakturowania kosztów przesyłki.
4. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia do Odbiorcy obsłużonej reklamacji na własny koszt. Odbiorca jest zobowiązany do wymiany reklamowanych wyrobów na
własny koszt.
5. Gwarancja nie obejmuje:
a. wszelkich uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy lub osób trzecich,
b. efektów naturalnego zużycia wyrobu (np. sznurków sterujących, a także wynikających z eksploatacji śladów pozostawionych na profilach, listwach drewnianych itp.),
c. odbarwień oraz innych zmian właściwości powierzchni elementów, spowodowanych działaniem czynników atmosferycznych, jak również wszelkich odkształceń oraz
różnic w kolorystyce między próbnikiem (wzornikiem, katalogiem, fotografią) danego towaru, a rzeczywistym towarem,
d. uszkodzeń mechanicznych,
e. uszkodzeń wynikłych z eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i zaleceniami Dostawcy, dotyczącymi montażu, obsługi, konserwacji towarów,
f. uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź, uderzenie pioruna, itp.),
g. czynności ze strony Dostawcy polegających na konserwacji i czyszczeniu wyrobów oraz wymianie bezpieczników, baterii oraz elementów zużywających się podczas
eksploatacji w sposób naturalny, takich jak sznurki, taśmy, przelotki, itp.,
h. towarów sprzedanych jako niepełnowartościowe.
6. Odbiorca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku podjęcia przez niego bądź też osoby trzecie, jakichkolwiek przeróbek bądź samodzielnych napraw towaru.
Zwroty
1. W przypadku gdy Odbiorca zamawia towar niebędący w stałej ofercie (tzn. w katalogu Dostawcy), Dostawca zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu
towaru.
2. Zwrot towaru przesyługuje wyłącznie w ilości będącej wielokrotnością minimalnej ilości zamówienia, tzw. MOQ, a także gdy opakowanie i komponenty są w stanie nienaruszonym.
Inne postanowienia
1. Wszelkie ustalenia ustne stają się wiążące w momencie ich pisemnego potwierdzenia.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową Współpracy lub powyższymi postanowieniami stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy Współpracy lub powyższymi postanowieniami będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne, właściwe rzeczowo dla siedziby
Dostawcy.
4
Cooperation Agreement
Orders
1. Orders are accepted exclusively in writing on order sheets available on the web site. Orders should be send by fax: +48 22 511-22-98 or +48 22 511-22-99 ,
or by e-mail to addresses below:
E-mail address
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2. In order to ship products from several delivery orders with one shipment, such reference must be placed on the order form.
3. Placing an order is tantamount to accepting the conditions contained in “Cooperation agreement“. Provider reserves the right to suspend the order in excess of trade
credit, or until paid the required fees or payments.
4. The date of payment shall be due on the date of receipt of supplier’s bank account.
5. Corrections to an order must be submitted in writing. Cancellation or modification is possible only in case of outstanding orders (not produced).
6. Any corrections to an order automatically extend the deadline, the date of correction is treated as the date of order.
7. In case of custom products ordered individually or as part of orders of investment, term and conditions are determined individually.
8. Invoicing is always on the day of the pickup, not later than five working days after completing order.
9. The minimum order quantity is specified by MOQ. The ordered quantity must be always a multiple of MOQ.
Overt defects complain
1. Complaints should be submitted using complaint form, available for download from the website. The completed form should be sent: - by fax to
+48 (22) 511-22-98 or +48 (22) 511-22-99 or e-mail for address: [email protected]
2. Complaints filed in a different form will not be accepted.
3. Complaints do not include the repairs of damage caused by improper operation and / or installation.
4. Complaint does not entitle the buyer to withhold payment for completed deliveries.
5. Complaint might not be accepted if order was not submitted using original order sheets.
6. When complaint is accepted, the supplier is obliged to: repair the product or to exchange it for free from defects within 14 working days, counted from the date of the
complaint.
7. The recipient is obliged to carefully check received products with courier presence. In case of damage to the goods in the transport protocol you must list the damage
that will be the basis for the complaint to the supplier.
8. Visible defects must be reported within 7 working days from the date of purchase, not later than before installing the product.
9. When ordering products client is obliged to use the naming used in the price list and catalogues of Dormax company. The supplier is not responsible for delays or mistakes
caused by using invalid codes or names of products.
10. The drawings included in the price list are for illustration only. The manufacturer reserves the right to change products without prior notice.
Warranty
1. Supplier grants a 24 month warranty on goods supplied to the extent and on the principles stipulated in the Cooperation Agreement.
2. The warranty period begins on the date of issuing of the invoice by the supplier.
3. The Recipient is obliged to deliver defective products to the supplier as soon as possible after discovering the defect. Shipment must be properly secured and labeled.
Shipping costs are borne by the supplier. If the complaint is not considered, the manufacturer reserves the right to re-invoice the shipping costs.
4. The Supplier is obliged to deliver the recipient repaired products at his own expense. The recipient is obliged to replace the at his own expense.
5. The warranty does not cover:
a. any damage caused through the fault of the recipient or third parties,
b. effects of wear and tear of the product (e.g. control cords, as well as resulting from the operation of natural wear and tear in the form of traces left on the profiles,
wooden strips, etc.),
c. discolouration and other changes in the surface properties of elements, caused by atmospheric factors, as well as any distortion and the difference in colour between
the sample (colour guide, catalogue, photograph) of the product, and the real product,
d. defects caused by mechanical damage,
e. damage caused by using the product contrary to the supplier’s recommendations, regarding installation, operation, maintenance,
f. damage caused by accidents (fire, flood, lightning, other acts),
g. actions on the part of supplier consisting of maintenance and cleaning products and replacing blown fuses, batteries and parts which wear during operation in a
natural way, such as ropes, belts, rings, etc.
h. discounted and sold as defective products.
6. The recipient shall lose the guarantee rights by taking by him or by third parties, any modifications or repairs of the product.
Returns
1. When the recipient orders products not listed in regular offer (e.g. Dormax Catalogue), the supplier is entitled to refuse the return of products.
2. The return of products is possible only in the quantity being a mulitple of MOQ and when the packaging or components are not damaged.
Other provisions
1. Any oral arrangements become binding when confirmed in writing.
2. In matters not covered by Cooperation Agreement or the foregoing provisions the relevant provisions of the Civil Code shall apply.
3. Any disputes that may arise from the implementation of the Cooperation Agreement or the foregoing provisions shall be resolved by common courts, appropriate collateral to the supplier.
5
Условия Сотрудничества
Заказы
1.
Заказы принимаются исключительно в письменном виде на заказных бланках, которые можно получить на нашем сайте. Заказы необходимо отправлять: - по факсу +48 (22) 511-22-98 или
+48 (22) 511-22-99 или на следующие электронные адреса:
Адрес e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2.
Для того, чтобы поставка нескольких готовых изделий из разных заказов была осуществлена в виде одной посылки, необходимо сделать соответствующую запись на бланке заказа.
3.
Оформление и подача заказа означает подтверждение условий, находящихся в „Условия сотрудничества”. Поставщик оставляет за собой право приостановки реализации заказа в случае
превышения кредита на покупки или до момента урегулирования задолженности или предоплат.
4.
Сроком оплаты считается дата зачисления денежных средств на банковский счет Поставщика.
5.
Изменения заказа необходимо оформлять и подавать только в письменном виде, четко подчеркивая существенную информацию относительно изменения заказа. Аннулирование или
изменения заказа возможно только в случае невыполненных заказов.
6.
Любые изменения поданного заказа автоматически продлевают срок реализации данного заказа, это значит, что дата подачи изменения заказа считается датой заказа.
7.
В случае нестандартных комплектующих под индивидуальный или инвестиционный заказ, срок и условия реализации также определяются индивидуально. Fakturowanie następuje zawsze w
dniu odbioru towarów, nie później niż 5 dni roboczych od wyprodukowania.
8.
Счет-фактура всегда выписывается в день приема товара Клиентом или же не позднее 5 рабочих дней с момента подготовки заказа.
9.
Минимальное количество заказываемых единиц товара определено в „MОQ” (Minimum Order Quantity). Заказываемое количество товара в любом случае должно быть выражено кратным
количеством величины MОQ.
Претензии относительно наглядных дефектов
1.
Претензии относительно заказов необходимо оформлять и подавать на специальной форме, которая доступна на нашем сайте в закладке Клиента. Заполненную форму необходимо
отправлять: - по факсу +48 (22) 511-22-98 или +48 (22) 511-22-99 или на электронный адрес: [email protected]
2.
Претензии предъявляемые в другой форме, нежели предусмотренная, не будут рассматриваться.
3.
Претензии не распространяются на ремонт повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации и/или монтажа.
4.
Предъявление претензии не дает Покупателю права задержки с осуществлением платежа за выполненные поставки.
5.
В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязуется по своему усмотрению: отремонтировать изделия, относительно которых предъявляются претензии или заменить на
изделия без дефектов в течение 14 рабочих дней с момента признания претензии обоснованной.
6.
Покупатель обязан тщательно проверить товар, который поставляется посредством перевозчика, в присутствии представителя транспортной компании. В случае повреждения товара во
время транспортировки, необходимо оформить акт повреждения, который будет основанием для предъявления претензии Поставщиком.
7.
На заметные дефекты претензии должны предъявляться в течение 7 рабочих дней с момента покупки и не позднее установки изделия.
8.
Заказывая готовые изделия, Покупатель обязан указывать названия изделий и комплектующих, которые приведены в прайс-листе и каталогах компании Dormax. Поставщик не несет
ответственность за задержки или ошибки, возникающие по причине использования Покупателем устаревших индексов или названий товаров.
9.
Рисунки, представленные в прайс-листе, имеют демонстративный характер. Firma PPHU Dormax – Dorota Pawłowska dokłada wszelkich starań w informowaniu partnerów handlowych o zmianach
w swojej ofercie. Изготовитель оставляет за собой право внесения конструкционных изменений, а также изменений в применяемых материалах без предварительного уведомления об
изменениях.
10. В случае заказа изделия по индивидуальному проекту или превышающего габариты, определенные в таблице для данной системы, гарантия на данное изделие не распространяется.
Гарантия
1.
Поставщик дает 24-месячную гарантию на поставляемые изделия в таком объеме и на таких условиях, которые предусмотрены в настоящих Условиях сотрудничества.
2.
Гарантийный период начинается с дня оформления Поставщиком счета-фактуры.
3.
Покупатель обязан доставить готовые изделия, относительно которых предъявляются претензии, в центральный офис Поставщика незамедлительно после обнаружения дефекта. На
посылку необходимо нанести соответствующую маркировку и упаковать таким образом, чтобы она не повредилась во время транспортировки. Транспортировка осуществляется за счет
Поставщика. В случае, если претензия будет признана необоснованной, Изготовитель оставляет за собой право выписать счет-фактуру за транспортировку изделия, относительно которого
была предъявлена претензия.
4.
Поставщик обязан доставить Покупателю, рассмотренный в рамках претензии, товар за свой счет. Покупатель обязан заменить товары, относительно которых были предъявлены претензии
за свой счет.
5.
Гарантия не распространяется на:
a. любые повреждения, возникшие по вине Покупателя или третьих лиц,
b. эффекты естественного износа изделия (напр,, управляющих шнуров, а также следов эксплуатации, оставленных на профилях, деревянных планках и т.п.),
c. изменения оттенков, а также другие изменения свойств поверхностей элементов, возникшие в результате атмосферного влияния, а также любые деформации, а
также отличия в цветовой гамме по сравнению с образцом («веер», каталог, фотография) данного изделия и реальным изделием,
d. механические повреждения и дефекты, возникших в результате данных повреждений,
e. повреждения, возникшие в результате эксплуатации, которая не соответствовала предназначению изделия и рекомендациям Поставщика относительно монтажа,
эксплуатации и содержания изделий,
f. повреждения, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, удар молнии и т.п.,
g. действия Поставщика по содержанию и чистке изделий, а также замене предохранителей, батарей и элементов, которые подвержены естественному износу в
результате эксплуатации, а именно: шнуры, ленты, тесьмы, пролетные кольца и т.п.,
h. изделия, на которые предусмотрена скидка в виду наглядных дефектов
6.
Покупатель теряет гарантийное право в случае, если он самостоятельно иле же через третье лицо, , предпримет попытку самостоятельного ремонта изделия.
Возврат товара
1.
В случае, если Покупатель оформит заказ на товар, не входящий в предложение Поставщика (то есть не из каталога Поставщика), то Поставщик оставляет за собой право отказать в принятии
данного товара обратно.
2.
Возврат товара возможен исключительно в количестве составляющем кратную величину минимального заказываемого количества, так называемое MОQ, а также только при условии, что
упаковка и комплектующие не повреждены.
Другие постановления
1.
Любые устные согласования вступают в силу с момента письменного подтверждения.
2.
К вопросам, которые не были урегулированы постановлениями Договора о сотрудничестве или вышеперечисленными постановлениями, будут применяться постановления Гражданского
кодекса Польши.
3.
Споры, возникнувшие в процессе выполнения Договора о сотрудничестве или вышеперечисленных постановлений, будут переданы на рассмотрение общим судом по месту жительства
Поставщика.
6
Spis treści / Index / Содержание
Wolnowiszące / Free-Hanging / Свободновисящие
Prowadzenie Żyłkowe / Side Guide / Боковое Ведение
Kaseta / Cassette / Короб
Osłona kątowa, Półkaseta / Open Casette, Semi cassette / Держатели короба, Полукороб
Mechanizm Sprężynowy / Spring Mechanism / Пружинный Механизм
Napęd Elektryczny / Motorization / Электропривод
Opcje Dodatkowe / Additional Options / Дополнительные Oпции
Akcesoria Specjalne / Special Components / Специальные Комплектующие Rolety Rzymskie / Roman Blinds / Римские Шторы
Duo-Light / Duo-Light / Duo-Light
Przewodnik Komponentów / Components Guide / Справочник Комплектующих 8
12
14
18
20
22
28
31
32
33
34
7
Wolnowiszące / Free-hanging / Свободновисящие
13
8
14
Ø 45
7
3
6
8
7
11
12
5
2
Ø 40
4
6
5
10
11
1
Ø 32
19
4
21
20
15
9
17
16
18
1
R8021-xxx
Rura alum. 32mm 1-wpust Aluminium tube 32mm single slot
Алюминиевая труба 32 мм, 1 паз
2
R8024-580
Rura alum. 40mm 2-wpusty Aluminium tube 40mm double slot white
Алюминиевая труба 40 мм, 2 паза
3
R8027-580
Rura alum. 45mm 3-wpusty
Aluminium tube 45mm triple slot
Алюминиевая труба 45 мм, 3 паза
4
Mech. łańc. 32mm
Chain mechanism 32mm
Цепочный механизм 32 мм
5
R3025-SL1-xx
Mech. łańc. 40mm SL1
Chain mechanism 40mm SL1
Цепочный механизм 40 мм SL1
6
R3060-SL2-WH
Mech. łańc. 40mm+ SL2 biały
Chain mechanism 40mm+ SL2 white
Цепочный механизм 40 мм+ SL2, белый
7
R3035-SL1-xx
Mech. łańc. 45mm SL1
Chain mechanism 45mm SL1
Цепочный механизм 45 мм SL1
8
R3065-SL2-xx
Mech. łańc. 45mm+ SL2
Chain mechanism 45mm+ SL2
Цепочный механизм 45 мм+ SL2
9
R3041-xx
Mech.-pokrywka 32
Mechanism - bracket cover 32
Мех.-крышка 32
10
R3042-xx
Mech.-pokrywka 40
Mechanism - bracket cover 40
Мех.-крышка 40
11
R3043-xx
Mech.-pokrywka 45/40+
Mechanism - bracket cover 45/40+
Мех.-крышка 45/40+
12
R3045-xx
Mech.-pokrywka 45+
Mechanism - bracket cover 45+
Мех.-крышка 45+
13
R372x
Sprężyna 40mm Easi Lift lewa
Spring assist 40mm Easi Lift left
Пружина 40 мм Easi Lift левая
14
R3735
Sprężyna-adapter 45mm
Spring assist 45mm adaptor
Пружина-адаптер 45 мм, белый
15
RB20-2612-xxx-xxx Belka dolna L 26x12mm
Bottom bar L 26x12mm
Утяжелитель L 26x12 мм
16
R8122-xx
Belka dolna okrągła 28mm Bottom bar round 28mm
Утяжелитель круглый 28 мм
17
RB22-2612-xxx
Belka dolna L-zatyczka
Bottom bar L - end cap
Утяжелитель L-заглушка
18
R8172-xx
Belka dolna okrągła-zatyczka
Bottom bar round 28mm - end cap
Утяжелитель круглый-заглушка
19
RB31-ATxx-100
Taśma blokady z klejem
Fabric locking tape with glue
Крепежная клейкая лента
20
C19-POM-xx
Łańcuszek 4,5/6,15mm
Ball chain 4,5/6,15mm
Цепь 4,5/6,15 мм
21
CC06-WH
Łącznik łańcuszka 4,5/6mm biały
Connector for ball chain 4,5/6mm white
Соединитель цепи 4,5/6 мм, белый
8
Wolnowiszące / Free-hanging / Свободновисящие
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Rura alum. 32mm 1wpust (5,8m)
R8021580
MOQ / BOX
5,8
116
Aluminium tube 32mm single slot (5,8m)
m
m
Алюминиевая труба 32 мм, 1 паз (5,8 м)
m
m
м
м
Rura alum. 32mm 1wpust (6m)
R8021xx
6
60
Aluminium tube 32mm single slot (6m)
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
m
m
m
m
м
м
5,8
69,6
Aluminium tube 40mm double slot white (5,8m)
m
m
Алюминиевая труба 40 мм, 2 паза (5,8 м)
m
m
м
м
Алюминиевая труба 32 мм, 1 паз (6 м)
Rura alum. 40mm 2wpusty (5,8m)
R8024580
5,8
58
Aluminium tube 45mm triple slot (5,8m)
m
m
Алюминиевая труба 45 мм, 3 паза (5,8 м)
m
m
м
м
Rura alum. 45mm 3wpusty (5,8m)
Mech. łańc. 32mm biały
R8027580
R3005WH
Chain mechanism 32mm white
Цепочный механизм 32 мм, белый
Mech. łańc. 32mm biały wzmocniony
R3015WH
Chain mechanism 32mm strengthened white
Цепочный механизм 32 мм, усиленный белый
Mech. łańc. 32mm SL2
R3015SL2xx
Chain mechanism 32mm SL2
Цепочный механизм 32 мм SL2
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Mech. łańc. 40mm SL1
R3025SL1xx
Chain mechanism 40mm SL1
Цепочный механизм 40 мм SL1
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Mech. łańc. 40mm+ SL2 biały
R3060SL2WH
Chain mechanism 40mm+ SL2 white
Цепочный механизм 40 мм+ SL2, белый
1
50
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
50
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
50
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
50
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
25
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
9
Wolnowiszące / Free-hanging / Свободновисящие
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Mech. łańc. 45mm SL1
R3035SL1xx
Chain mechanism 45mm SL1
Цепочный механизм 45 мм SL1
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Mech. łańc. 45mm+ SL2
R3065SL2xx
Chain mechanism 45mm+ SL2
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
Цепочный механизм 45 мм+ SL2
Mech.pokrywka 32
R3041xx
Mechanism - bracket cover 32
Мех.-крышка 32
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Mech.pokrywka 40
R3042xx
Mechanism - bracket cover 40
Мех.-крышка 40
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Mech.pokrywka 45/40+
R3043xx
Mechanism - bracket cover 45/40+
Мех.-крышка 45/40+
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Mech.pokrywka 45+
R3045xx
Mechanism - bracket cover 45+
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
Мех.-крышка 45+
1
25
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
25
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
100
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
1
100
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
1
50
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
1
50
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
1
10
Spring assist 40mm Easi Lift left
szt.
szt.
Пружина 40 мм Easi Lift левая
pcs
pcs
шт.
шт.
Sprężyna 40mm Easi Lift lewa
R3726
1
10
Spring assist 40mm Easi Lift right
szt.
szt.
Пружина 40 мм Easi Lift правая
pcs
pcs
шт.
шт.
Sprężyna 40mm Easi Lift prawa
R3725
1
10
Spring assist 45mm adaptor
szt.
szt.
Пружина-адаптер 45 мм, белый
pcs
pcs
шт.
шт.
Sprężynaadapter 45mm
10
MOQ / BOX
R3735
Wolnowiszące / Free-hanging / Свободновисящие
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Belka dolna L 26x12mm (6m)
RB202612600xxx
Bottom bar L 26x12mm (6m)
Утяжелитель L 26x12 мм (6 м)
001 (silver, silver, серебро)
004 (brąz, brown, коирчневый)
005 (czarny, black, черный)
006 (surowy, mill finish, неокрашенный)
Belka dolna L 26x12mm biała (5,85m)
RB202612585002
MOQ / BOX
5,85
120
m
m
m
m
м
м
5,85
117
Bottom bar L 26x12mm white (5,85m)
m
m
Утяжелитель L 26x12 мм, белый (5,85 м)
m
m
м
м
Belka dolna okrągła 28mm (5m)
R8122xx
5
100
Bottom bar round 28mm (5m)
WH (biały, white, белый)
S (anoda, anodized, анодир.)
m
m
m
m
м
м
100
Утяжелитель круглый 28 мм, (5 м)
Belka dolna Lzatyczka
RB222612xxx
100
Bottom bar L - end cap
szt.
szt.
Утяжелитель L-заглушка
002 (biały, white, белый)
004 (brąz, brown, коирчневый)
005 (czarny, black, черный)
006 (szary, grey, серый)
pcs
pcs
шт.
шт.
Belka dolna okrągłazatyczka
R8172xx
1
100
Bottom bar round 28mm - end cap
szt.
szt.
Утяжелитель круглый-заглушка
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
pcs
pcs
шт.
шт.
Taśma blokady z klejem (100m)
RB31AT0x100
100
1800
Fabric locking tape with glue (100m)
07  7mm
08  8mm
m
m
m
m
м
м
250
1000
m
m
m
m
м
м
100
1000
Крепежная клейкая лента (100 м)
Łańcuszek 4,5/6,15mm (250m)
C19POMxx
Ball chain 4,5/6,15mm (250m)
Цепь 4,5/6,15 мм (250 м)
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Łącznik łańcuszka 4,5/6mm biały
CC06WH
Connector for ball chain 4,5/6mm white
szt.
szt.
Соединитель цепи 4,5/6 мм, белый
pcs
pcs
шт.
шт.
11
Prowadzenie żyłkowe / Side Guide / Боковое Ведение
4
1
24
19
4
21
20
22
9
23
26
25
24
22
R8121
Żyłka-belka dolna
Bottom bar 5m
Ведение - утяжелитель анодир.
23
R8184
Żyłka-zatyczka belki dolnej biała
End cap bottom bar
Леска - заглушка утяжителя
24
R818x
Żyłka-mocowanie zestaw
Base plate&cover including bracket sets RH/LH
Леска - крепление комплект
25
R8190
Żyłka-kontra
Wire - locking ring
Леска - кольцо
26
H510-01.0-001
Żyłka 1,0mm z rdzeniem stalowym
Perlon-coated steel wire 1,0mm
Тросик 1,0 мм со стальным стержнем
12
Prowadzenie żyłkowe / Side Guide / Боковое Ведение
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Żyłkabelka dolna anoda (5m)
R8121
MOQ / BOX
5
60
Bottom bar 5m
m
m
Ведение - утяжелитель анодир. (5 м)
m
m
м
м
5
60
Bottom bar 5m
m
m
Ведение - утяжелитель белое (5 м)
m
m
м
м
1
100
Żyłkabelka dolna biała (5m)
Żyłkazatyczka belki dolnej biała
R8121WH
R8184
End cap bottom bar
szt.
szt.
Леска - заглушка утяжителя
pcs
pcs
шт.
шт.
1
50
Base plate&cover including bracket sets RH/LH
szt.
szt.
Леска - крепление к полу комплект
pcs
pcs
шт.
шт.
Żyłkamocowanie podłogowe zestaw
R8186
1
50
Base plate face fix&cover including bracket sets R
szt.
szt.
Леска - крепление к стене комплект
pcs
pcs
шт.
шт.
1
100
Żyłkamocowanie ścienne zestaw
Żyłkakontra
R8188
R8190
Wire - locking ring
szt.
szt.
Леска - кольцо
pcs
pcs
шт.
шт.
1000
1000
Perlon-coated steel wire 1,0mm
m
m
Тросик 1,0 мм со стальным стержнем
m
m
м
м
Żyłka 1,0mm z rdzeniem stalowym
H51001.0001
13
Kaseta / Cassette / Короб
34
41
35
40
40/45
31
14
3
31
30
33
32
39
38
30
13
29
32/40
2
28
29
37
36
28
27
32
1
20
19
21
27
17
15
18
16
27
R321x-SL2-xx Kaseta 32-mech. SL2 Cassette 32 - mechanism SL2 Короб 32-мех. SL2
28
R322x-SL2-xx Kaseta 32/40-mech. 32mm SL2 Cassette 32/40 - mechanism 32mm SL2 Короб 32/40-мех. 32 мм SL2
29
R322x-SL1-xx Kaseta 32/40-mech. 40mm SL1 Cassette 32/40 - mechanism 40mm SL1 Короб 32/40-мех. 40 мм SL1
30
R352x-SL1-xx Kaseta 40/45-mech.40mm SL1 Cassette 40/45 - mechanism 40mm SL1 Короб 40/45-механизм 40 мм SL1
31
R353x-xx
Kaseta 40/45-mech.45mm
Cassette 40/45 - mechanism 45mm
Короб 40/45-механизм 45 мм
32
R3306-xx
Kaseta-wieszak 32/40 sufitowy
Cassette - top fix bracket 32/40
Короб-потолочный держатель 32/40
33
R3307-xx
Kaseta-wieszak 32/40 ścienny
Cassette - face fix bracket 32/40
Короб-настенный держатель 32/40
34
R3506-xx
Kaseta-wieszak 40/45 sufitowy
Cassette 40/45 - top fix bracket
Короб 40/45-потолочный держатель
35
R3507-xx
Kaseta-wieszak 40/45 ścienny
Cassette 40/45 - face fix bracket
Короб 40/45-настенный держатель
36
R3353-xx
Kaseta 32-osłona
Cassette 32 - cover profile
Короб 32
37
R3354-xx
Kaseta 32-profil nośny
Cassette 32 - top fix profile
Короб 32-крепежный профиль
38
R3362-xx
Kaseta 32/40-osłona
Cassette 32/40 - cover profile
Короб 32/40
39
R3360-xx
Kaseta 32/40-profil nośny
Cassette 32/40 - top fix profile
Короб 32/40-крепежный профиль
40
R3522-xx
Kaseta 40/45-osłona Cassette 40/45 - cover profile
Короб 40/45
41
R3519-xx
Kaseta 40/45-profil nośny
Cassette 40/45 - top fix profile
Короб 40/45-крепежный профиль
14
Kaseta / Cassette / Короб
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Kaseta 32mech. SL2 L
R3216SL2xx
Cassette 32 - mechanism SL2 L
Короб 32-мех. SL2 Л
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Kaseta 32mech. SL2 P
R3215SL2xx
Cassette 32 - mechanism SL2 R
Короб 32-мех. SL2 П
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Kaseta 32/40mech. 32mm SL2 L
R3224SL2xx
Cassette 32/40 - mechanism 32mm SL2 L
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
Короб 32/40-мех. 32 мм SL2 Л
Kaseta 32/40mech. 32mm SL2 P
R3223SL2xx
Cassette 32/40 - mechanism 32mm SL2 R
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
Короб 32/40-мех. 32 мм SL2 П
Kaseta 32/40mech. 40mm SL1 L
R3226SL1xx
Cassette 32/40 - mechanism 40mm SL1 L
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
Короб 32/40-мех. 40 мм SL1 Л
Kaseta 32/40mech. 40mm SL1 P
R3225SL1xx
Cassette 32/40 - mechanism 40mm SL1 R
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
Короб 32/40-мех. 40 мм SL1 П
Kaseta 40/45mech.40mm SL1 L
R3526SL1xx
Cassette 40/45 - mechanism 40mm SL1 L
Короб 40/45-механизм 40 мм SL1 Л
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Kaseta 40/45mech.40mm SL1 P
R3525SL1xx
Cassette 40/45 - mechanism 40mm SL1 R
Короб 40/45-механизм 40 мм SL1 П
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Kaseta 40/45mech.45mm L
R3536xx
Cassette 40/45 - mechanism 45mm L
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Короб 40/45-механизм 45 мм Л
MOQ / BOX
1
25
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
25
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
25
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
25
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
25
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
25
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
25
szt
szt
pcs
pcs
шт.
шт.
1
25
szt
szt
pcs
pcs
шт.
шт.
1
25
szt
szt
pcs
pcs
шт.
шт.
15
Kaseta / Cassette / Короб
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Kaseta 40/45mech.45mm P
R3535xx
Cassette 40/45 - mechanism 45mm R
Короб 40/45-механизм 45 мм П
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Kasetawieszak 32/40 sufitowy
R3306xx
Cassette - top fix bracket 32/40
Короб-потолочный держатель 32/40
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Kasetawieszak 32/40 ścienny
R3307xx
Cassette - face fix bracket 32/40
Короб-настенный держатель 32/40
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Kasetawieszak 40/45 sufitowy
R3506xx
Cassette 40/45 - top fix bracket
Короб 40/45-потолочный держатель
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Kasetawieszak 40/45 ścienny
R3507xx
Cassette 40/45 - face fix bracket
Короб 40/45-настенный держатель
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Kaseta 32osłona (5m)
Cassette 32 - cover profile (5m)
1
25
szt
szt
pcs
pcs
шт.
шт.
1
100
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
1
50
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
1
100
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
1
50
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
R3353xx
5
50
m
m
Короб 32 (5 м)
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
m
m
м
м
Kaseta 32profil nośny (5m)
R3354xx
5
50
Cassette 32 - top fix profile (5m)
m
m
Короб 32-крепежный профиль (5 м)
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
m
m
м
м
Kaseta 32/40osłona (5m)
R3362xx
5
50
Cassette 32/40 - cover profile (5m)
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
m
m
m
m
м
м
Короб 32/40 (5 м)
Kaseta 32/40profil nośny (5m)
R3360xx
5
50
Cassette 32/40 - top fix profile (5m)
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
m
m
m
m
м
м
Короб 32/40-крепежный профиль (5 м)
16
MOQ / BOX
Kaseta / Cassette / Короб
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Kaseta 40/45osłona (4m)
R3522xx
4
40
Cassette 40/45 - cover profile (4m)
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
m
m
Короб 40/45 (4 м)
m
m
м
м
Kaseta 40/45profil nośny (4m)
R3519xx
4
40
Cassette 40/45 - top fix profile (4m)
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
m
m
m
m
м
м
Короб 40/45-крепежный профиль (4 м)
MOQ / BOX
17
Osłona kątowa, Półkaseta / Open Casette, Semi cassette / Держатели короба, Полукороб
43
45
Ø 45
Ø 40
49
3
42
44
50
51
5
Ø 40
Ø 32
46
2
5
4
48
1
19
21
20
47
4
17
15
42
R3030-WH
Mech. łańc. 40mm biały
Chain mechanism 40mm white
Цепочный механизм 40 мм, белый
43
R3040-WH
Mech. łańc. 45mm biały
Chain mechanism 45mm+ white
Цепочный механизм 45 мм+, белый
44
R3315-WH
Mech. łańc. 40mm-zamek biały
Chain mechanism 40mm+ - guide plate white
Цепочный механизм 40 мм+ замок, белый
45
R3325-WH
Mech. łańc. 45mm-zamek biały
Chain mechanism 45mm - guide plate white
Цепочный механизм 45 мм автоблокировочный механиз
46
RM2106-xx
Półkaseta 32/40
Semi cassette 32/40
Полукороб 32/40
47
RM2134-xx
Półkaseta-boczki 32mm para
Semi cassette bracket cover 32mm pair
Полукороб-боковые крышки 32 мм, пара
48
RM2136-xx
Półkaseta-boczki 40mm para
Semi cassette bracket cover 40mm pair
Полукороб-боковые крышки 40 мм, пара
49
R3330-xx
Osłona kątowa
Open cassette
Короб прямоугольный
50
R3305-xx
Wieszaki osłony kpl.
Open cassette brackets (set)
Держатели короба, компл.
51
R3326-xx
Zaślepka wieszaków osłony
Open cassette bracket cover
Заглушка держателей короба
18
Osłona kątowa, Półkaseta / Open Casette, Semi cassette / Держатели короба, Полукороб
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Mech. łańc. 40mm biały
R3030WH
50
szt.
szt.
Цепочный механизм 40 мм, белый
pcs
pcs
шт.
шт.
1
25
R3040WH
Chain mechanism 45mm+ white
szt.
szt.
Цепочный механизм 45 мм+, белый
pcs
pcs
шт.
шт.
1
50
Mech. łańc. 40mmzamek biały
R3315WH
Chain mechanism 40mm+ - guide plate white
szt.
szt.
Цепочный механизм 40 мм+ замок, белый
pcs
pcs
шт.
шт.
1
50
Chain mechanism 45mm - guide plate white
szt.
szt.
Цепочный механизм 45 мм автоблокировочный механиз
pcs
pcs
шт.
шт.
Mech. łańc. 45mmzamek biały
R3325WH
Półkaseta 32/40 (5m)
RM2106xx
5
50
Semi cassette 32/40 (5m)
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
m
m
m
m
м
м
Полукороб 32/40 (5 м)
Półkasetaboczki 32mm para
RM2134xx
Semi cassette bracket cover 32mm pair
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
Полукороб-боковые крышки 32 мм, пара
Półkasetaboczki 40mm para
RM2136xx
Semi cassette bracket cover 40mm pair
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
Полукороб-боковые крышки 40 мм, пара
1
50
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
1
50
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
Osłona kątowa (4m)
R3330xx
4
40
Open cassette (4m)
WH (biały, white, белый)
S (anoda, anodized, анодир.)
m
m
m
m
м
м
Короб прямоугольный (4 м)
Picture
Иллюстрация
1
Chain mechanism 40mm white
Mech. łańc. 45mm biały
Zdjęcie
MOQ / BOX
Wieszaki osłony kpl.
R3305xx
Open cassette brackets (set)
WH (biały, white, белый)
S (silver, anodized, анодир.)
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Zaślepka wieszaków osłony
R3326xx
Open cassette bracket cover
WH (biały, white, белый)
GY (szary, grey, серый)
Nazwa
artykułu
Держатели
короба, компл.
Заглушка держателей короба
Indeks Katalogowy
1
50
szt.
szt.
pcs / BOX
pcs
MOQ
шт.
шт.
1
100
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
19
Mechanizm sprężynowy / Spring mechanism / Пружинный механизм
54
Ø 40
56
59
55
Ø 32
53
52
57
58
52
R1020-WH
Mech. spręż. 32mm biały
Spring mechanism 32mm white
Пружинный мех. 32 мм, белый
53
R1028-WH
Mech. spręż. 32mm biały SOFT
Spring mechanism 32mm white SOFT
Пружинный мех. 32 мм, белый SOFT
54
R1038-WH
Mech. spręż. 40mm biały SOFT
Spring mechanism 40mm white SOFT
Цепочный механизм 40 мм белый SOFT
55
R3200-WH
Kaseta 32-mech. sprężynowy biały
Cassette 32 - spring mechanism white
Короб 32-пружинный механизм, белый
56
R3202-WH
Kaseta 32-mech. sprężynowy SOFT biały Cassette 32 - spring mechanism SOFT white
Короб 32-пружинный механизм, SOFT белый
57
R1026-WH
Mech. spręż. 32mm-hamulec dł. biały
Пружинный мех. 32 мм-тормозмозной механизм длинный
Spring mechanism 32mm-long stop mech. wh.
58
R1024-WH
Mech. spręż. 32mm-hamulec kr. biały
Spring mechanism 32mm-short stop mech. wh.
Пружинный мех. 32 мм-тормозной механизм короткий,
59
R1036-WH
Mech. spręż. 40mm-hamulec dł. biały
Spring mechanism 40mm-long stop mech. wh.
Пружинный мех. 40 мм-тормозмозной механизм длинный
20
Mechanizm sprężynowy / Spring mechanism / Пружинный механизм
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Mech. spręż. 32mm biały
R1020WH
MOQ / BOX
1
50
Spring mechanism 32mm white
kpl.
kpl.
Пружинный мех. 32 мм, белый
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
50
Mech. spręż. 32mm biały SOFT
R1028WH
Spring mechanism 32mm white SOFT
kpl.
kpl.
Пружинный мех. 32 мм, белый SOFT
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
25
Mech. spręż. 40mm biały SOFT
R1038WH
Spring mechanism 40mm white SOFT
kpl.
kpl.
Цепочный механизм 40 мм белый SOFT
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
25
Cassette 32 - spring mechanism white
szt.
szt.
Короб 32-пружинный механизм, белый
pcs
pcs
шт.
шт.
Kaseta 32mech. sprężynowy biały
Kaseta 32mech. sprężynowy SOFT biały
R3200WH
R3202WH
Cassette 32 - spring mechanism SOFT white
Короб 32-пружинный механизм, SOFT белый
Mech. spręż. 32mmhamulec długi biały
R1026WH
Spring mechanism 32mm - long stop mechanism white
Пружинный мех. 32 мм-тормозмозной механизм длинный
Mech. spręż. 32mmhamulec krótki biał
R1024WH
Spring mechanism 32mm - short stop mechanism white
Пружинный мех. 32 мм-тормозной механизм короткий,
Mech. spręż. 40mmhamulec długi biały
Spring mechanism 40mm - long stop mechanism white
Пружинный мех. 40 мм-тормозмозной механизм длинный
R1036WH
1
25
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
10
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
10
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
1
10
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл.
кмпл.
21
Napęd elektryczny / Motorization / Электропривод
71
61
Torro AM25
64
65
2
62
67
Somfy LS40
Torro AM35
73
63
68
66
72
60
70
74
11
69
10
60
RB10-4015-xxx
Rura alum. 40x1,5mm
Aluminium tube 40x1,5mm
Алюминиевая труба 40x1,5 мм
61
AM25-1/30-D
Silnik rurowy AM25 1/30/24VDC
Tubular motor AM25 1/30/24VDC
Трубчатый мотор AM25 1/30/24 В DC
62
Silnik rurowy Somfy LS40
Tubular motor Somfy LS40
Трубчатый мотор Somfy LS40
63
AM35-3/28-xxxx
Silnik rurowy AM35
Tubular motor AM35
Трубчатый мотор AM35
64
S01170
AM25-40L adapter guma
AM25-40L crown (rubber)
AM25-40L адаптер резина
65
S01171
AM25-40L zabierak guma
AM25-40L drive (rubber)
AM25-40L переходник резина
66
9147544
LS40-Zabierak rury 40x1,5mm okrągły
LS40 - Tube adapter (crown), round
LS40 переходник 40х1,5мм круглый
67
9147330
LS40-Adapter rury 40x1,5mm okrągły
LS40 - Tube adapter (wheel), round
LS40 Адаптер вала 40х1,5 мм
68
STA-AM35-A48
AM35-adapter 40x1,5mm/48mm
AM35-crown 40x1,5mm/48mm
AM35-адаптер 40x1,5 мм /48 мм
69
R3301-xx
Wieszak 40mm (sztuka)
Bracket 40mm (piece)
Держатель 40 мм (штука)
70
R3300-xx
Wieszak 45mm (sztuka)
Bracket 45mm (piece)
Держатель 45 мм (штука)
71
RL01-000T-001
Adapter wieszaka 40 Torro AM25
Bracket 40 adapter for Torro AM25
Адаптер держателя 40 Torro AM25
72
RL01-000S-001
Adapter wieszaka 40 Somfy LS40
Bracket 40 adapter for Somfy LS40
Адаптер держателя 40 Somfy LS40
73
RL01-000S-000
Adapter wieszaka 45 Somfy LS40
Bracket 45 adapter for Somfy LS40
Адаптер держателя 45 Somfy LS40
74
R3025-2-xx
Końcówka rury 40mm
End plug 40mm
Наконечник трубы 40 мм
22
Napęd elektryczny / Motorization / Электропривод
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Rura alum. 28x0,7mm (4m)
RB102807400
MOQ / BOX
4
40
Aluminium tube 28x0,7mm (4 m)
m
m
Алюминиевая труба 28x0,7 мм (4 м)
m
m
м
м
4
4
Aluminium tube 32x1,0mm mill finish (4m)
m
m
Алюминиевая труба 32x1,0 мм необработ. (4 м)
m
m
м
м
4
40
Aluminium tube 40x1,0mm (4m)
m
m
Алюминиевая труба 40x1,0 мм (4 м)
m
m
м
м
Rura alum. 32x1,0mm surowa (4m)
Rura alum. 40x1,0mm (4m)
R0103210001
RB104010400
Rura alum. 40x1,5mm L=xxx
RB104015xxx
4
40
Aluminium tube 40x1,5mm L=xxx
m
m
Алюминиевая труба 40x1,5 мм L=xxx
400  4m
500  5m
600  6m
m
m
м
м
LT28Silnik ASTRA 0,7/34 24V
1000039
1
1
LT28 - Motor ASTRA 0,7/34 24V
szt.
szt.
LT28-Двигатель ASTRA 0,7/34/24V DC
pcs
pcs
шт.
шт.
1
1
LT30 - Motor SONESSE 2/28 24V
szt.
szt.
LT30-Двигатель SONESSE 30 RTS 2/28 24В
pcs
pcs
шт.
шт.
LT30Silnik SONESSE 30 RTS 2/28 24V
1001524
1
1
Tubular motor AM25 1/30/24VDC
szt.
szt.
Трубчатый мотор AM25 1/30/24 В DC
pcs
pcs
шт.
шт.
Silnik rurowy AM25 1/30/24VDC
AM251/30D
1
1
LS40 - Motor ALTUS RTS 3/30
szt.
szt.
LS40-Двигатель ALTUS RTS 3/30
pcs
pcs
шт.
шт.
LS40Silnik ALTUS RTS 3/30
1020057
1
1
LS40 - Motor MERCURE 3/30
szt.
szt.
LS40-Двигатель MERCURE 3/30
pcs
pcs
шт.
шт.
LS40Silnik MERCURE 3/30
1020009
23
Napęd elektryczny / Motorization / Электропривод
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
LS40Silnik SONESSE 3/30
1001548
1
1
LS40 - Motor SONESSE RTS 3/30
szt.
szt.
LS40-Двигатель SONESSE 3/30
pcs
pcs
шт.
шт.
1
1
LS40Silnik SONESSE RTS 3/30
1001574
LS40 - Motor SONESSE RTS 3/30
szt.
szt.
LS40-Двигатель SONESSE RTS 3/30
pcs
pcs
шт.
шт.
1
1
Silnik rurowy AM35 3/28/230VAC
AM353/28
Tubular motor AM35 3/28/230VAC
szt.
szt.
Трубчатый мотор AM35 3/28/230 В AC
pcs
pcs
шт.
шт.
1
1
Tubular motor AM35Q 3/28/230VAC
szt.
szt.
Трубчатый мотор AM35Q 3/28/230 В AC
pcs
pcs
шт.
шт.
Silnik rurowy AM35Q 3/28/230VAC
AM353/28Q
1
1
Tubular motor AM35Q 3/28/230VAC RF
szt.
szt.
Трубчатый мотор AM35Q 3/28/230 В AC RF
pcs
pcs
шт.
шт.
Silnik rurowy AM35Q 3/28/230VAC RF
AM353/28QMEL
1
1
LT28 - Tube adapter (set), round
szt.
szt.
LT28-Адаптер + переходник 32x1,0 мм
pcs
pcs
шт.
шт.
LT28Adapter + zabierak rury 32x1,0mm
9040020
1
1
Adapter (set) for tube Louvolite 40mm
szt.
szt.
LT30-SONESSE Адаптер + переходник Louvolite 40
pcs
pcs
шт.
шт.
LT30SONESSE adap/zabier Louvolite 40
9014045
1
1
LS40 - Tube adapter (crown), round
szt.
szt.
LS40 переходник 40х1,5мм круглый
pcs
pcs
шт.
шт.
LS40Zabierak rury 40x1,5mm okrągły
9147544
1
1
LS40 - Tube adapter (wheel), round
szt.
szt.
LS40 Адаптер вала 40х1,5 мм
pcs
pcs
шт.
шт.
LS40Adapter rury 40x1,5mm okrągły
24
MOQ / BOX
9147330
Napęd elektryczny / Motorization / Электропривод
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
LS40Adapter + zabierak rury 40x1,5mm
9016654
MOQ / BOX
1
1
LS40 - Tube adapter (set), round
szt.
szt.
LS40 Адаптер + поводок вала 40x1,5 мм
pcs
pcs
шт.
шт.
1
1
AM2528 adapter
S00458
AM25-28 crown
szt.
szt.
AM25-28 адаптер
pcs
pcs
шт.
шт.
1
1
AM2528 zabierak
S00472
AM25-28 drive
szt.
szt.
AM25-28 переходник
pcs
pcs
шт.
шт.
1
1
AM25-40L crown (rubber)
szt.
szt.
AM25-40L адаптер резина
pcs
pcs
шт.
шт.
AM2540L adapter guma
S01170
1
1
AM25-40L drive (rubber)
szt.
szt.
AM25-40L переходник резина
pcs
pcs
шт.
шт.
AM2540L zabierak guma
S01171
1
1
AM35-40x1,0 crown
szt.
szt.
AM35-40x1,0 адаптер
pcs
pcs
шт.
шт.
AM3540x1,0 adapter
S00127
1
1
AM35-40x1,0 drive
szt.
szt.
AM35-40x1,0 переходник
pcs
pcs
шт.
шт.
AM3540x1,0 zabierak
S00143
1
1
AM35-crown 40x1,5mm/48mm
szt.
szt.
AM35-адаптер 40x1,5 мм /48 мм
pcs
pcs
шт.
шт.
1
100
AM35adapter 40x1,5mm/48mm
STAAM35A48
Wieszak 40mm (sztuka)
R3301xx
Bracket 40mm (piece)
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Держатель 40 мм (штука)
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
25
Napęd elektryczny / Motorization / Электропривод
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Wieszak 45mm (sztuka)
R3300xx
Bracket 45mm (piece)
Держатель 45 мм (штука)
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Adapter wieszaka 32 Somfy LT28
RL01000S002
1
50
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
1
1
Bracket 32 adapter for Somfy LT28
szt.
szt.
Адаптер держателя 32 Somfy LT28
pcs
pcs
шт.
шт.
1
1
Adapter wieszaka 40 Torro AM25
RL01000T001
Bracket 40 adapter for Torro AM25
szt.
szt.
Адаптер держателя 40 Torro AM25
pcs
pcs
шт.
шт.
1
1
Bracket 40 adapter for Somfy LS40
szt.
szt.
Адаптер держателя 40 Somfy LS40
pcs
pcs
шт.
шт.
Adapter wieszaka 40 Somfy LS40
RL01000S001
1
1
Bracket 45 adapter for Somfy LS40
szt.
szt.
Адаптер держателя 45 Somfy LS40
pcs
pcs
шт.
шт.
Adapter wieszaka 45 Somfy LS40
RL01000S000
Końcówka rury 40mm
R30252xx
End plug 40mm
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
GY (szary, grey, серый)
Наконечник трубы 40 мм
26
MOQ / BOX
1
50
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
Napęd elektryczny / Motorization / Электропривод
Nazwa artykułu
Article Name
Название Артикула
Indeks Katalogowy
Article Number
Каталожный Индекс
Ø 40
Ø 28
AM25
AM25-28 adapter
AM25-28 crown
AM25-28 адаптер
S00458
AM25-28 zabierak
AM25-28 adaptor
AM25-28 переходник
S00472
AM25-40L zabierak guma
AM25-40L crown (rubber)
AM25-40L адаптер резина
S01170
AM25-40L adapter guma
AM25-40L adaptor (rubber)
AM25-40L переходник резина
S01171
Ø 40
Ø 40
AM35, AM35Q, AM35Q RF
AM35-40x1,0 adapter
AM35-40x1,0 crown
AM35-40x1,0 адаптер
S00127
AM35-40x1,0 zabierak
AM35-40x1,0 adaptor
AM35-40x1,0 переходник
S00143
AM35-adapter 40x1,5mm/48mm
AM35-crown 40x1,5mm/48mm
AM35-адаптер 40x1,5 мм /48 мм
STA-AM35-A48
LS40-zabierak rury 40x1,5mm okrągły
LS40-tube adapter (crown), round
LS40-переходник 40х1,5мм круглый
9147544
LT28-adapter + zabierak rury 32x1,0mm
LT28-tube adapter (set), round
LT28-Адаптер + переходник 32x1,0 мм
9040020
Ø 32
LT28
Ø 40
Sonesse 30
LT30-SONESSE adap/zabier Louvolite 40
LT30-adapter (set) for tube Louvolite 40mm
LT30-SONESSE адаптер + переходник Louvolite 40
9014045
LS40-adapter rury 40x1,5mm okrągły
LS40-tube adapter (wheel), round
LS40-адаптер вала 40х1,5 мм
9147330
LS40-zabierak rury 40x1,5mm okrągły
LS40-tube adapter (crown), round
LS40-переходник 40х1,5мм круглый
9147544
Ø 40
LS40
Ø 40
Sonesse 40
LS40-adapter + zabierak rury 40x1,5mm
LS40-tube adapter (set), round
LS40-адаптер + поводок вала 40x1,5 мм
9016654
27
Opcje Dodatkowe / Additional Options / Дополнительные Опции
40
45
45+
87
79
77
75
TWIN
88
78
76
80
32
86
81
3
86
Ø 45
85
84
2
85
Ø 40
83
4
19
1
21
Ø 32
82
20
4
17
15
75
R3029-xx
Wieszak środkowy 40mm (duo)
Middle bracket 40mm (duo)
Центральный держатель 40 мм (duo)
76
R3027-xx
Wieszak środkowy 40mm (multi)
Middle bracket 40mm (multi)
Центральный держатель 40 мм (multi)
77
R3039-xx
Wieszak środkowy 45mm (duo)
Middle bracket 45mm (duo)
Центральный держатель 45 мм (duo)
78
R3037-xx
Wieszak środkowy 45mm (multi)
Middle bracket 45mm (multi)
Центральный держатель 45 мм (multi)
79
R3069-xx
Wieszak środkowy 45mm+ (duo)
Middle bracket 45mm+ (duo)
Центральный держатель 45 мм+ (duo)
80
R3067-xx
Wieszak środkowy 45mm+ (multi)
Middle bracket 45mm+ (multi)
Центральный держатель 45 мм+ (multi)
81
R8030-WH
Profil nośny biały
Mounting profile white
Крепежный профиль, белый
82
R3044-WH
Profil nośny-pokrywka 32mm biała
Mounting profile - cover 32mm white
Крепежный профиль-крышка 32 мм, белая
83
R3046-WH
Profil nośny-pokrywka 40mm biała
Mounting profile - cover 40mm white
Крепежный профиль-крышка 40 мм, белая
84
R3048-WH
Profil nośny-pokrywka 45mm biała
Mounting profile - cover 45mm white
Крепежный профиль-крышка 45 мм, белая
85
R3050-SL1-WH
Profil nośny-mech. 40mm SL1 biały
Mounting profile - Mechanism 40mm SL1 white
Крепежный профиль-мех. 40 мм SL, белый
86
R3055-SL1-WH
Profil nośny-mech. 45mm SL1 biały
Mounting profile - Mechanism 45mm SL1 white
Крепежный профиль-мех. 45 мм, белый
87
R3070-WH
Wieszak TWIN 40/45 biały
TWIN bracket 40/45 white
Держатель TWIN 40/45, белый
88
R3072-WH
Wieszak TWIN 40/45-pokrywki białe
TWIN bracket 40/45 - covers white
Держатель TWIN 40/45-крышки, белые
28
Opcje Dodatkowe / Additional Options / Дополнительные Опции
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Wieszak środkowy 40mm (duo)
R3029xx
MOQ / BOX
1
10
Middle bracket 40mm (duo)
szt.
szt.
Центральный держатель 40 мм (duo)
pcs
pcs
шт.
шт.
1
10
Wieszak środkowy 40mm (multi)
R3027xx
Middle bracket 40mm (multi)
szt.
szt.
Центральный держатель 40 мм (multi)
pcs
pcs
шт.
шт.
1
10
Wieszak środkowy 45mm (duo)
R3039xx
Middle bracket 45mm (duo)
szt.
szt.
Центральный держатель 45 мм (duo)
pcs
pcs
шт.
шт.
1
10
Middle bracket 45mm (multi)
szt.
szt.
Центральный держатель 45 мм (multi)
pcs
pcs
шт.
шт.
Wieszak środkowy 45mm (multi)
R3037xx
1
10
Middle bracket 45mm+ (duo)
szt.
szt.
Центральный держатель 45 мм+ (duo)
pcs
pcs
шт.
шт.
Wieszak środkowy 45mm+ (duo)
R3069xx
1
10
Middle bracket 45mm+ (multi)
szt.
szt.
Центральный держатель 45 мм+ (multi)
pcs
pcs
шт.
шт.
Wieszak środkowy 45mm+ (multi)
R3067xx
5
50
Mounting profile white (5m)
m
m
Крепежный профиль, белый (5 м)
m
m
м
м
1
100
Profil nośny biały (5m)
Profil nośnypokrywka 32mm biała
R8030WH
R3044WH
Mounting profile - cover 32mm white
szt.
szt.
Крепежный профиль-крышка 32 мм, белая
pcs
pcs
шт.
шт.
1
100
Profil nośnypokrywka 40mm biała
R3046WH
Mounting profile - cover 40mm white
szt.
szt.
Крепежный профиль-крышка 40 мм, белая
pcs
pcs
шт.
шт.
29
Opcje dodatkowe / Additional options / Дополнительные Опции
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Profil nośnypokrywka 45mm biała
R3048WH
1
100
Mounting profile - cover 45mm white
szt.
szt.
Крепежный профиль-крышка 45 мм, белая
pcs
pcs
шт.
шт.
1
50
Profil nośnymech. 40mm SL1 biały
R3050SL1WH
Mounting profile - Mechanism 40mm SL1 white
szt.
szt.
Крепежный профиль-мех. 40 мм SL, белый
pcs
pcs
шт.
шт.
1
25
Profil nośnymech. 45mm SL1 biały
R3055SL1WH
Mounting profile - Mechanism 45mm SL1 white
szt.
szt.
Крепежный профиль-мех. 45 мм, белый
pcs
pcs
шт.
шт.
Wieszak TWIN 40/45 biały
R3070WH
TWIN bracket 40/45 white
Держатель TWIN 40/45, белый
Wieszak TWIN 40/45pokrywki białe
TWIN bracket 40/45 - covers white
Держатель TWIN 40/45-крышки, белые
30
MOQ / BOX
1
10
kpl.
kpl.
sets
sets
кмплю кмплю
R3072WH
1
10
kpl.
kpl.
sets
sets
кмпл..
кмпл..
Akcesoria specjalne / Special Components / Специальные Комплектующие
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Belka dolna FR23 czarna (6m)
RLBFR23
MOQ / BOX
6
60
Bottom bar FR23 black (6m)
m
m
Утяжелитель FR23, черный (6 м)
m
m
м
м
1
50
Belka dolna Luchwyt biały
RB242612002
Bottom bar L - handle
szt.
szt.
Утяжелитель L-ручка, белая
pcs
pcs
шт.
шт.
1
100
Kasetablokada belki dolnej biała
R3220WH
Cassette - bottom bar entry block white
szt.
szt.
Короб-фиксатор утяжелителя, белый
pcs
pcs
шт.
шт.
1
100
Pętla łańcuszka biała 4,5/6,2mm
RBxxDP
Endless ball chain white 4,5/6,2mm
Моток белой цепи 4,5/6,2 мм
15  0,75m
20  1,00m
25  1,25m
30  1,50m
Pętla łańcuszka czarna 4,5/6,2mm
RBxxDPBK
Endless ball chain black 4,5/6,2mm
Моток черной цепи 4,5/6,2 мм
20  1,00m
30  1,50m
40  2,00m
Pętla łańcuszka szara 4,5/6,2mm
RBxxDPG
Endless ball chain grey 4,5/6,2mm
szt.
szt.
Моток серой цепи 4,5/6,2 мм
10  0,50m
20  1,00m
30  1,50m
40  2,00m
pcs
pcs
шт.
шт.
Obciążnik łańcuszka
RB010000002
100
100
35  1,75m
40  2,00m
45  2,25m
50  2,50m
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
1
100
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
1
100
Chain weight
szt.
szt.
Колокольчик цепи
pcs
pcs
шт.
шт.
1
100
Kasetablokada łańcuszka transparent
R3442WH
Cassette - chain stopper clear
szt.
szt.
Короб-ограничитель цепи, прозрачн.
pcs
pcs
шт.
шт.
31
Rolety Rzymskie / Roman Blinds / Римские Шторы
33
32
27
46
37
36
27
90
89
91
89
RM2100-xx
Profil tkaniny
Fabric profile
Профиль для ткани
90
RM2122-WH
Profil tkaniny-przelotka biała
Fabric profile - roman cord guide white
Профиль для ткани-пролетное кольцо, белое
91
RM2120-xx
Profil tkaniny-zatyczka
Fabric profile - end cap
Профиль для ткани-заглушка
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Profil tkaniny (2,5m)
RM2100xx
Fabric profile (2,5m)
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
Профиль для ткани (2,5 м)
Profil tkaninyprzelotka biała
2,5
50
m
m
m
m
м
м
1
100
Fabric profile - roman cord guide white
szt.
szt.
Профиль для ткани-пролетное кольцо, белое
pcs
pcs
шт.
шт.
1
100
Profil tkaninyzatyczka
RM2120xx
Fabric profile - end cap
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
Профиль для ткани-заглушка
32
RM2122WH
MOQ / BOX
Sznurek 1,4mm (500m)
ZH014001xxx
Cord 1,4mm (500m)
patrz przewodnik kolorów
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
500
500
m
m
Duo-Light / Duo-Light / Duo-Light
32
81
35
34
41
40
33
27
32
39
38
46
27
92
93
92
R8130-xx
Belka dolna DL kpl.
Bottom bar DL set
Утяжелитель DL, компл.
93
R8178-xx
Belka dolna DL-zatyczka kpl.
Bottom bar DL set - end cap
Утяжелитель DL, компл.-заглушка
Zdjęcie
Nazwa artykułu
Indeks Katalogowy
Picture
Иллюстрация
Article Name
Артикул
Article Number
Описание
Belka dolna DL kpl. (5m)
R8130xx
5
50
Bottom bar DL set (5m)
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
m
m
m
m
м
м
1
100
Утяжелитель DL, компл. (5 м)
Belka dolna DLzatyczka kpl.
R8178xx
Bottom bar DL set - end cap
WH (biały, white, белый)
BK (czarny, black, черный)
Утяжелитель DL, компл.-заглушка
MOQ / BOX
szt.
szt.
pcs
pcs
шт.
шт.
33
Алюминиевая труба 28x0,7 мм
(4 м)
RB10-2807-400
Rura alum. 28x0,7mm (4m)
Aluminium tube 28x0,7mm (4 m)
R8021-580
Rura alum. 32mm 1-wpust (5,8m)
Aluminium tube 32mm single slot Алюминиевая труба 32 мм, 1
(5,8m)
паз (5,8 м)
R8021-xx
Rura alum. 32mm 1-wpust (6m)
Aluminium tube 32mm single
slot (6m)
Алюминиевая труба 32 мм, 1
паз (6 м)
R010-3210-001
Rura alum. 32x1,0mm surowa
(4m)
Aluminium tube 32x1,0mm mill
finish (4m)
Алюминиевая труба 32x1,0 мм
необработ. (4 м)
RB10-4010-400
Rura alum. 40x1,0mm (4m)
Aluminium tube 40x1,0mm (4m)
Алюминиевая труба 40x1,0 мм
(4 м)
RB10-4015-xxx
Rura alum. 40x1,5mm L=xxx
Aluminium tube 40x1,5mm L=xxx
Алюминиевая труба 40x1,5 мм
L=xxx
R8024-580
Rura alum. 40mm 2-wpusty
(5,8m)
Aluminium tube 40mm double
slot white (5,8m)
Алюминиевая труба 40 мм, 2
паза (5,8 м)
R8027-580
Rura alum. 45mm 3-wpusty
(5,8m)
Aluminium tube 45mm triple slot
(5,8m)
Алюминиевая труба 45 мм, 3
паза (5,8 м)
R3005-WH
Mech. łańc. 32mm biały
Chain mechanism 32mm white
Цепочный механизм 32 мм,
белый
R3015-WH
Mech. łańc. 32mm biały
wzmocniony
Chain mechanism 32mm
strengthened white
Цепочный механизм 32 мм,
усиленный белый
R3015-SL2-xx
Mech. łańc. 32mm SL2
Chain mechanism 32mm SL2
Цепочный механизм 32 мм SL2
R3025-SL1-xx
Mech. łańc. 40mm SL1
Chain mechanism 40mm SL1
Цепочный механизм 40 мм SL1
R3060-SL2-WH
Mech. łańc. 40mm+ SL2 biały
Chain mechanism 40mm+ SL2
white
Цепочный механизм 40 мм+
SL2, белый
R3035-SL1-xx
Mech. łańc. 45mm SL1
Chain mechanism 45mm SL1
Цепочный механизм 45 мм SL1
R3065-SL2-xx
Mech. łańc. 45mm+ SL2
Chain mechanism 45mm+ SL2
Цепочный механизм 45 мм+
SL2
R3216-SL2-xx
Kaseta 32-mech. SL2 L
Cassette 32 - mechanism SL2 L
Короб 32-мех. SL2 Л
R3215-SL2-xx
Kaseta 32-mech. SL2 P
Cassette 32 - mechanism SL2 R
Короб 32-мех. SL2 П
R3224-SL2-xx
Kaseta 32/40-mech. 32mm SL2 L
Cassette 32/40 - mechanism
32mm SL2 L
Короб 32/40-мех. 32 мм SL2 Л
R3223-SL2-xx
Kaseta 32/40-mech. 32mm SL2 P
Cassette 32/40 - mechanism
32mm SL2 R
Короб 32/40-мех. 32 мм SL2 П
R3226-SL1-xx
Kaseta 32/40-mech. 40mm SL1 L
Cassette 32/40 - mechanism
40mm SL1 L
Короб 32/40-мех. 40 мм SL1 Л
R3225-SL1-xx
Kaseta 32/40-mech. 40mm SL1 P
Cassette 32/40 - mechanism
40mm SL1 R
Короб 32/40-мех. 40 мм SL1 П
R3526-SL1-xx
Kaseta 40/45-mech.40mm SL1 L
Cassette 40/45 - mechanism
40mm SL1 L
Короб 40/45-механизм 40 мм
SL1 Л
R3525-SL1-xx
Kaseta 40/45-mech.40mm SL1 P
Cassette 40/45 - mechanism
40mm SL1 R
Короб 40/45-механизм 40 мм
SL1 П
R3536-xx
Kaseta 40/45-mech.45mm L
Cassette 40/45 - mechanism
45mm L
Короб 40/45-механизм 45 мм Л
R3535-xx
Kaseta 40/45-mech.45mm P
Cassette 40/45 - mechanism
45mm R
Короб 40/45-механизм 45 мм П
R1020-WH
Mech. spręż. 32mm biały
Spring mechanism 32mm white
Пружинный мех. 32 мм, белый
R1028-WH
Mech. spręż. 32mm biały SOFT
Spring mechanism 32mm white
SOFT
Пружинный мех. 32 мм, белый
SOFT
R1038-WH
Mech. spręż. 40mm biały SOFT
Spring mechanism 40mm white
SOFT
Цепочный механизм 40 мм
белый SOFT
R3200-WH
Kaseta 32-mech. sprężynowy
biały
Cassette 32 - spring mechanism
white
Короб 32-пружинный механизм,
белый
34
Napędy Elektryczne
Motorization
Электропривода
Название Артикула
Mech. Sprężynowy
Spring Mechanism
Пружинный Мех.
Article Name
Kaseta
Cassette
Короб
Nazwa Artykułu
Żyłkowe
Side guide
Боковое
Article Number
Каталожный Индекс
Standard
Standard
Standard
Indeks katalogowy
Półkaseta
Semi Cassette
Полукороб
Przewodnik komponentów / Components Guide / Справочник Комплектующих
Каталожный Индекс
R3202-WH
Kaseta 32-mech. sprężynowy
SOFT biały
Cassette 32 - spring mechanism
SOFT white
Короб 32-пружинный механизм,
SOFT белый
R1026-WH
Mech. spręż. 32mm-hamulec
długi biały
Spring mechanism 32mm - long
stop mechanism white
Пружинный мех. 32 ммтормозмозной механизм
длинный
R1024-WH
Mech. spręż. 32mm-hamulec
krótki biał
Spring mechanism 32mm - short
stop mechanism white
Пружинный мех. 32 ммтормозной механизм короткий,
R1036-WH
Mech. spręż. 40mm-hamulec
długi biały
Spring mechanism 40mm - long
stop mechanism white
Пружинный мех. 40 ммтормозмозной механизм
длинный
R3030-WH
Mech. łańc. 40mm biały
Chain mechanism 40mm white
Цепочный механизм 40 мм,
белый
R3040-WH
Mech. łańc. 45mm biały
Chain mechanism 45mm+ white
Цепочный механизм 45 мм+,
белый
R3315-WH
Mech. łańc. 40mm-zamek biały
Chain mechanism 40mm+ - guide Цепочный механизм 40 мм+
plate white
замок, белый
R3325-WH
Mech. łańc. 45mm-zamek biały
Chain mechanism 45mm - guide
plate white
Цепочный механизм 45 мм
автоблокировочный механиз
1000039
LT28-Silnik ASTRA 0,7/34 24V
LT28 - Motor ASTRA 0,7/34 24V
LT28-Двигатель ASTRA
0,7/34/24V DC
1001524
LT30-Silnik SONESSE 30 RTS
2/28 24V
LT30 - Motor SONESSE 2/28 24V
LT30-Двигатель SONESSE 30 RTS
2/28 24В
AM25-1/30-D
Silnik rurowy AM25 1/30/24VDC
Tubular motor AM25 1/30/24VDC
Трубчатый мотор AM25 1/30/24
В DC
1020057
LS40-Silnik ALTUS RTS 3/30
LS40 - Motor ALTUS RTS 3/30
LS40-Двигатель ALTUS RTS 3/30
1020009
LS40-Silnik MERCURE 3/30
LS40 - Motor MERCURE 3/30
LS40-Двигатель MERCURE 3/30
1001548
LS40-Silnik SONESSE 3/30
LS40 - Motor SONESSE RTS 3/30
LS40-Двигатель SONESSE 3/30
1001574
LS40-Silnik SONESSE RTS 3/30
LS40 - Motor SONESSE RTS 3/30
LS40-Двигатель SONESSE RTS
3/30
AM35-3/28
Silnik rurowy AM35 3/28/230VAC
Tubular motor AM35
3/28/230VAC
Трубчатый мотор AM35
3/28/230 В AC
AM35-3/28-Q
Silnik rurowy AM35Q
3/28/230VAC
Tubular motor AM35Q
3/28/230VAC
Трубчатый мотор AM35Q
3/28/230 В AC
AM35-3/28-QMEL
Silnik rurowy AM35Q
3/28/230VAC RF
Tubular motor AM35Q
3/28/230VAC RF
Трубчатый мотор AM35Q
3/28/230 В AC RF
9040020
LT28-Adapter + zabierak rury
32x1,0mm
LT28 - Tube adapter (set), round
LT28-Адаптер + переходник
32x1,0 мм
9014045
LT30-SONESSE adap/zabier
Louvolite 40
Adapter (set) for tube Louvolite
40mm
LT30-SONESSE Адаптер +
переходник Louvolite 40
9147544
LS40-Zabierak rury 40x1,5mm
okrągły
LS40 - Tube adapter (crown),
round
LS40 переходник 40х1,5мм
круглый
9147330
LS40-Adapter rury 40x1,5mm
okrągły
LS40 - Tube adapter (wheel),
round
LS40 Адаптер вала 40х1,5 мм
9016654
LS40-Adapter + zabierak rury
40x1,5mm
LS40 - Tube adapter (set), round
LS40 Адаптер + поводок вала
40x1,5 мм
S00458
AM25-28 adapter
AM25-28 crown
AM25-28 адаптер
S00472
AM25-28 zabierak
AM25-28 drive
AM25-28 переходник
S01170
AM25-40L adapter guma
AM25-40L crown (rubber)
AM25-40L адаптер резина
S01171
AM25-40L zabierak guma
AM25-40L drive (rubber)
AM25-40L переходник резина
S00127
AM35-40x1,0 adapter
AM35-40x1,0 crown
AM35-40x1,0 адаптер
S00143
AM35-40x1,0 zabierak
AM35-40x1,0 drive
AM35-40x1,0 переходник
Napędy Elektryczne
Motorization
Электропривода
Название Артикула
Mech. Sprężynowy
Spring Mechanism
Пружинный Мех.
Article Name
Kaseta
Cassette
Короб
Nazwa Artykułu
Żyłkowe
Side guide
Боковое
Article Number
Standard
Standard
Standard
Indeks katalogowy
Półkaseta
Semi Cassette
Полукороб
Przewodnik komponentów / Components Guide / Справочник Комплектующих
35
STA-AM35-A48
AM35-adapter 40x1,5mm/48mm AM35-crown 40x1,5mm/48mm
AM35-адаптер 40x1,5 мм /48 мм
R3301-xx
Wieszak 40mm (sztuka)
Bracket 40mm (piece)
Держатель 40 мм (штука)
R3300-xx
Wieszak 45mm (sztuka)
Bracket 45mm (piece)
Держатель 45 мм (штука)
R3306-xx
Kaseta-wieszak 32/40 sufitowy
Cassette - top fix bracket 32/40
Короб-потолочный держатель
32/40
R3307-xx
Kaseta-wieszak 32/40 ścienny
Cassette - face fix bracket 32/40
Короб-настенный держатель
32/40
R3506-xx
Kaseta-wieszak 40/45 sufitowy
Cassette 40/45 - top fix bracket
Короб 40/45-потолочный
держатель
R3507-xx
Kaseta-wieszak 40/45 ścienny
Cassette 40/45 - face fix bracket
Короб 40/45-настенный
держатель
RL01-000S-002
Adapter wieszaka 32 Somfy LT28
Bracket 32 adapter for Somfy
LT28
Адаптер держателя 32 Somfy
LT28
RL01-000T-001
Adapter wieszaka 40 Torro AM25
Bracket 40 adapter for Torro
AM25
Адаптер держателя 40 Torro
AM25
RL01-000S-001
Adapter wieszaka 40 Somfy LS40
Bracket 40 adapter for Somfy
LS40
Адаптер держателя 40 Somfy
LS40
RL01-000S-000
Adapter wieszaka 45 Somfy LS40
Bracket 45 adapter for Somfy
LS40
Адаптер держателя 45 Somfy
LS40
R3041-xx
Mech.-pokrywka 32
Mechanism - bracket cover 32
Мех.-крышка 32
R3042-xx
Mech.-pokrywka 40
Mechanism - bracket cover 40
Мех.-крышка 40
R3043-xx
Mech.-pokrywka 45/40+
Mechanism - bracket cover
45/40+
Мех.-крышка 45/40+
R3045-xx
Mech.-pokrywka 45+
Mechanism - bracket cover 45+
Мех.-крышка 45+
R3025-2-xx
Końcówka rury 40mm
End plug 40mm
Наконечник трубы 40 мм
R3353-xx
Kaseta 32-osłona (5m)
Cassette 32 - cover profile (5m)
Короб 32 (5 м)
R3354-xx
Kaseta 32-profil nośny (5m)
Cassette 32 - top fix profile (5m)
Короб 32-крепежный профиль
(5 м)
R3362-xx
Kaseta 32/40-osłona (5m)
Cassette 32/40 - cover profile
(5m)
Короб 32/40 (5 м)
R3360-xx
Kaseta 32/40-profil nośny (5m)
Cassette 32/40 - top fix profile
(5m)
Короб 32/40-крепежный
профиль (5 м)
R3522-xx
Kaseta 40/45-osłona (4m)
Cassette 40/45 - cover profile
(4m)
Короб 40/45 (4 м)
R3519-xx
Kaseta 40/45-profil nośny (4m)
Cassette 40/45 - top fix profile
(4m)
Короб 40/45-крепежный
профиль (4 м)
RM2106-xx
Półkaseta 32/40 (5m)
Semi cassette 32/40 (5m)
Полукороб 32/40 (5 м)
RM2134-xx
Półkaseta-boczki 32mm para
Semi cassette bracket cover
32mm pair
Полукороб-боковые крышки 32
мм, пара
RM2136-xx
Półkaseta-boczki 40mm para
Semi cassette bracket cover
40mm pair
Полукороб-боковые крышки 40
мм, пара
R3330-xx
Osłona kątowa (4m)
Open cassette (4m)
Короб прямоугольный (4 м)
R3305-xx
Wieszaki osłony kpl.
Open cassette brackets (set)
Держатели короба, компл.
R3326-xx
Zaślepka wieszaków osłony
Open cassette bracket cover
Заглушка держателей короба
R3726
Sprężyna 40mm Easi Lift lewa
Spring assist 40mm Easi Lift left
Пружина 40 мм Easi Lift левая
36
Napędy Elektryczne
Motorization
Электропривода
Название Артикула
Mech. Sprężynowy
Spring Mechanism
Пружинный Мех.
Article Name
Kaseta
Cassette
Короб
Nazwa Artykułu
Żyłkowe
Side guide
Боковое
Article Number
Каталожный Индекс
Standard
Standard
Standard
Indeks katalogowy
Półkaseta
Semi Cassette
Полукороб
Przewodnik komponentów / Components Guide / Справочник Комплектующих
R3725
Sprężyna 40mm Easi Lift prawa
Spring assist 40mm Easi Lift right
Пружина 40 мм Easi Lift правая
R3735
Sprężyna-adapter 45mm
Spring assist 45mm adaptor
Пружина-адаптер 45 мм, белый
RB20-2612-600-xxx
Belka dolna L 26x12mm (6m)
Bottom bar L 26x12mm (6m)
Утяжелитель L 26x12 мм (6 м)
RB20-2612-585-002
Belka dolna L 26x12mm biała
(5,85m)
Bottom bar L 26x12mm white
(5,85m)
Утяжелитель L 26x12 мм, белый
(5,85 м)
R8121
Żyłka-belka dolna anoda (5m)
Bottom bar 5m
Ведение - утяжелитель анодир.
(5 м)
R8121-WH
Żyłka-belka dolna biała (5m)
Bottom bar 5m
Ведение - утяжелитель белое
(5 м)
R8122-xx
Belka dolna okrągła 28mm (5m)
Bottom bar round 28mm (5m)
Утяжелитель круглый 28 мм,
(5 м)
RB22-2612-xxx
Belka dolna L-zatyczka
Bottom bar L - end cap
Утяжелитель L-заглушка
R8184
Żyłka-zatyczka belki dolnej biała
End cap bottom bar
Леска - заглушка утяжителя
R8172-xx
Belka dolna okrągła-zatyczka
Bottom bar round 28mm - end
cap
Утяжелитель круглый-заглушка
R8186
Żyłka-mocowanie podłogowe
zestaw
Base plate&cover including
bracket sets RH/LH
Леска - крепление к полу
комплект
R8188
Żyłka-mocowanie ścienne zestaw
Base plate face fix&cover
including bracket sets R
Леска - крепление к стене
комплект
R8190
Żyłka-kontra
Wire - locking ring
Леска - кольцо
H510-01.0-001
Żyłka 1,0mm z rdzeniem
stalowym
Perlon-coated steel wire 1,0mm
Тросик 1,0 мм со стальным
стержнем
RB31-AT0x-100
Taśma blokady z klejem (100m)
Fabric locking tape with glue
(100m)
Крепежная клейкая лента (100
м)
C19-POM-xx
Łańcuszek 4,5/6,15mm (250m)
Ball chain 4,5/6,15mm (250m)
Цепь 4,5/6,15 мм (250 м)
CC06-WH
Łącznik łańcuszka 4,5/6mm biały
Connector for ball chain 4,5/6mm Соединитель цепи 4,5/6 мм,
white
белый
Napędy Elektryczne
Motorization
Электропривода
Название Артикула
Mech. Sprężynowy
Spring Mechanism
Пружинный Мех.
Article Name
Kaseta
Cassette
Короб
Nazwa Artykułu
Żyłkowe
Side guide
Боковое
Article Number
Каталожный Индекс
Standard
Standard
Standard
Indeks katalogowy
Półkaseta
Semi Cassette
Полукороб
Przewodnik komponentów / Components Guide / Справочник Комплектующих
37
Notatki / Notes / Заметки
38
Notatki / Notes / Заметки
39
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа