close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

.{nperrop II3MEHEHAtr B

код для вставкиСкачать
YTBEPX(AAIO
.{nperrop
A.K. Ocnnon
2014
rcta
II3MEHEHAtr B
AUT4IO
o cTpoIITeJrbcTBe ICIIJIOTO AOMa C He?ICIlJIbrMn nOMeqeHIIsMII II aBTOCTOAHTCOft,
pactroJror(eHHoro no aApecy: Caurapcrcas o6ractr, r. Tomrr.rn, KonrcoMoJrbcKrrfi pafton'
roro-Bocroqnee rrepeceqeHnfl y.ir. Koun'ryHrlcrrrqecrcoft n y.rr. Marpocona
Bo ucnonnenne rpe6onanufi cr.cr. 19,20,21 Oe4epanblrofo 3aKoHa or 30 4era6pa 2004 r.
Ilb 214-03 <06 yracrlrn B AoneBoM crpozTeJrbcrBe MHoroKBaprr4pHbD( AoMoB Ir lrHbrx o6texros
HeABrDxrrMocrr,r u o BHeceHr,rlr lr3MeHeHraft s Heroropbre 3arolroAareJrbubre arru Poccuficrofi
Oe4epaquu> n flpoeKTrryro AeKJrapar{EK) rro crpoureJrbcrBy xl,IJroro AoMa c He)KIrJIbIMrl
rroMerqeuufrMuu aBTocrorHKofi, pacuonox(eHHoro rro aApecy: Carraapcrar o6nacm, r. Tonrxrtu,
Korracouourcrnfi pafton, rcro-BocTorrHee flepeceqeHnf, yn. Korvruynnctrnqecroft vr yn.
Marpocona, 3acrpoftrqnr - OOO <Cerrrx6pr-ABD BHoclrr lr3MeHeHI,It s n.7. pas4ena I
<Zn(f opruaqlu o 3acrpoft r[zre> :
I.
7. Ounanconue
norasarenn (na
30.06.2014r.)
IlnQopnraqrrfl o racrpoftqnrce
I Parnrep co6crnennbD( AeHe)KHbD( cpeAcrB:777 000,0 py6left.
I KpeauropcKafi3aAonKeHHocrb: 41 032 000,0 py6left.
i ,{e6raropcKat 3a,qonxeHHocrb: 2I9 736 000,0 py6ref,.
Ouuanconrrft pe3ynbrar: - 3 338 000,0 py6lefi.
Hacrosqne lfgprenennn n Ilpoercrrryrc AeKJrapaqnro orryb.ntrKoBarrbr na caftre OOO
<<Cenrn6pb-ABD> http://cenrs6pr-lna.pd B coorBercrBrrn, B nopflAKe rr Ha ycJroBrrflxt
ycranoBJrerrHbrx rpe6onannnnrn cr.2, 3,19r 20,2l OeqepamHoro 3anona Il! 214-(D3 (06
yrracrrrrr B AoJreBoM crporrreJrbcrBe MHoroKBaprrrpHbrx AoMoB rr rrHbrx o6rerros
HeABrrr(rrMocrrr n o BHeceHrrrr uguenennft B HeKoropbre 3aKoHoAareJrbHbre aKTbr
Poccufi crcoft Oe4epaqnn>.
Opzrunar upoerrnofi AeK;rapaqlu c rr3MeHeHr,rrMlr xpzurr{rct e [email protected] OOO <Cenra6prABa> no aApecy: Cauapcrax o6ractr, r. Tomsrrl'I, yn. Illenqonoft, r.2,3 oTEDK, o$uc 303.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа