close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Организация рефинансирования коммерческих банков;doc

код для вставкиСкачать
1
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ХУЉАНД БА НОМИ АКАДЕМИК Б. ЃАФУРОВ
ХУДЖАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б. ГАФУРОВА
ISSN 2077-4990
НОМАИ ДОНИШГОЊ
илмњои љомеашиносї
УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ
гуманитарные науки
№ 1 (38)
ХУЉАНД – 2014
2
ББК 86.39
Н 34
НОМАИ ДОНИШГО{
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
3
Маxалла аз соли 1948 нашр мешавад
Журнал издаётся с 1948 года
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание учёной
степени доктора и кандидата наук
ФИЛОЛОГИЯИ ТОXИК
ТАДЖИКСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
М.Хољаева
{АЙЪАТИ ТА{РИРИЯ
М.Хољаева – доктори илмњои филология, профессор (сармуњаррир); У.Fаффорова – доктори илмњои филология, профессор
(љонишини сармуњаррир); М.Азимова – доктори илмњои
филология, профессор; Н.Зохидов – доктори илмњои филология,
профессор (ш.Душанбе); Ф.Насриддинов – доктори илмњои
филология; М.Оќилова – доктори илмњои фалсафа, профессор;
Н.Рањимов - доктори илмњои таърих, профессор; А.Њасанов –
доктори илмњои филология, профессор; Ш. Шаропов – доктори
илмњои педагогї, профессор.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
М.Ходжаева – доктор филологических наук, профессор, (главный
редактор); У. Гаффарова – доктор филологических наук, профессор (зам. главного редактора); М.Азимова – доктор филологических наук, профессор; Н.Зохидов – доктор филологических наук,
профессор (г.Душанбе); Ф.Насриддинов – доктор филологических
наук; М.Окилова – доктор философских наук, профессор;
Н.Рахимов - доктор исторических наук, профессор; А.Хасанов –
доктор филологических наук, профессор; Ш. Шаропов – доктор
педагогических наук, профессор.
© ДДХ ба номи академик Б. Uафуров, 2014
© ХГУ им. академика Б. Гафурова, 2014
ДАР БОРАИ «ДЕВОН»-И ЯК ШОИРИ
КАМОШНОИ САДАИ ХIХ
Вожањои калидї: таърихи адабиёти тољик дар асри ХIХ,
Абулфазли Сират ва эљодиёти ў, сабки њиндї, пайравони
сабки Бедил дар Мовароуннањр
Дар садаи Х1Х дар радифи адибони номваре мисли Ањмади
Дониш, Ќорї Рањматуллоњи Возењ, Абдулќодирхољаи Савдо,
Шамсуддини Шоњин, Њайрат ва дигарон як зумра суханварони
дигаре низ дар майдони адабиёт аспи њунарро ба љавлон оварда,
ашъори нобу обдоре аз худ ба ёдгор мондаанд. Ќозї Ќурбонхони
Фитрат, Афзал Махдуми Пирмастї, Абулфазли Сират, Садри
Сарир, Исо-махдум, Муњаммадшарифи Анбар, Сипандї, Бебок ва
дигарон аз љумлаи шоироне њастанд, ки дар фазлу дониш ва
сухангустарї шўњраи замон буданд, вале ба иллати он ки љањоншиносии эшон ба мафкураи замони шўравї мувофиќ набуд, ин тоифа
аз назарњо дур монда ва таълифоташон низ мавриди омўзиш ќарор
нагирифтааст.
Яке аз адибони хушзавќи њамин давра Абулфазли Сират аст, ки
аз пайравони Бедил мањсуб меёбад ва дафтари ашъораш бо як
сарсухани кўтоњи шоир аз њаводиси айём мањфуз монда, дар захираи
дастхатњои шарќии АФ Тољикистон зери шумораи 858 нигоњ дошта
мешавад ва аз 77 сањифа иборат аст. Ин дафтари ашъори Сират
муштамил бар анвои гуногун мебошад, ки маснавиву ќасида, ѓазалу
ќитъа, моддаи таърих ва рубої, муаммову муфрадот аз он шуморанд.
Дар бораи ањвол ва осори Сират аз тазкирањои охири асри Х1Хибтидои асри ХХ: «Тўњфат-ул-ањбоб»-и Ќорї Рањматуллоњи Возењ,
«Тазкори ашъор»-и Садри Зиё, «Афзал-ут-тазкор»-и Афзал
4
НОМАИ ДОНИШГО{
Махдуми Пирмастї, «Тазкират-уш-шуаро»-и Мирсиддиќхони
Њашмат, «Тазкират-уш-шуаро»-и Њољї Неъматуллоњи Муњтарам,
«Тазкират-уш-шуаро»-и Абдуллоњхољаи Абдї, «Тазкираи Шаръї»и Њољї Абдулазими Шаръї ва баъзе сарчашмањои дигар маълумот
пайдо кардан мумкин аст.
Чуноне ки аз ахбори сарчашмањо маълум мешавад, ў таќрибан
солњои 20 уми асри Х1Х дар хиттаи Балх дар хонаводаи
ашрофзодагон ба дунё омада, дар њамон љо маълумоти ибтидоиро
мегирад ва барои идомаи тањсил ба Бухоро меояд. Ин љо улуми
мухталифи замон: сарфу нањв, луѓат, муаммо, адабиёт ва ѓайраро
фаро гирифта, дар њамин шањр сукунат ихтиёр мекунад. Солњо бо
амри амир ќозиюлќуззоти Кешу Насаф ва Њисор шуда хидмат
кардааст ва дар поёни умр ба тадриси шогирдон машѓул шуда,
соли 1898 дар Бухоро чашм аз олам пўшидааст.
Аксари муаллифони тазкирањо Сиратро яке аз фозилони
замон, донишманди нуктадон, шоири хушбаён ва инсони
фурўтану хушахлоќ тавсиф намудаанд.
Чунончи муаллифи аввалин тазкираи нимаи дуюми асри Х1Х
«Тўњфат-ул-ањбоб» Ќорї Рањматуллоњи Возењ дар бораи ў
менависад: «Дар ањди шабоб ба љињати тањсили илм аз маскани
маъњуд ба Бухоро омада, аз хидмати устодон файзу фазли тамом
ёфта. Бар аксар аз улуми маъќул ва манќул вуќуфи комили тамом
дорад ва истеъмори кутуби луѓат ва тавориху мушкилоти соири
улуми бисёр намуда ва дар фанну таворих ва муаммову њалли абёти
муѓлаќа низ салиќаманди софсирату поксарир аст. Хушмуњовара,
нуктасанљ, рамузфањму њазлагўй ва некўсўњбат ва њиммати манеъ
дорад ва ба тариќаи ањли тасаввуф ва таарруф дохил ва љамеи сулуки
олияи наќшбандия тамом намуда… Алњол ба тадриси талабаи улум
машѓул аст» (3, 93). Возењ њамчунин дар бораи њунари хаттотии ў
низ хабар медињад ва аз маълумоти ў равшан мешавад, ки Сират
девонњои Муиззї ва Анвариро нусхабардорї карда будааст ва ин
санад аз хушсаводї ва хушнависии ў дарак медињад.
Дар «Девони Сират» 1470 мисраъ баробар ба 735 байт ашъори
шоир љой дода шудааст. Ногуфта намонад, ки аз сарчашмањо баъзе
ашъоре низ ёфт шуданд, ки ба девон ворид нашудаанд. Сабаби ин
њолро метавон чунин шарњ дод, ки девони Сират дар замони зиндагии
шоир мураттаб шуда ва баъди тадвини он низ ў шеър гуфта будааст,
ки дар тазкираву баёзњо боќї мондаанд. Сабаби дигар шояд дар кам-
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
5
њавсалагии муаллиф дар љамъ овардан ва њифз намудани осораш
бошад. Чунончи дар тазкираи Возењ 6 мисраи номатбўъ, дар тазкираи
Абдї ду ѓазал, дар тазкираи Шаръї низ 4 байти пароканда, дар
тазкираи Муњтарам як ќитъаи шеъри номатбуъ ба мушоњида расид.
Ба андешаи мо, девони Сират аз љониби худи муаллиф
мураттаб ва хаттотї шудааст. Барои чунин хулоса ду нукта њаст,
ки метавонад далолат дињад, яке ин ки ба ѓайр аз ашъоре, ки дар
девон њаст, ашъори номатбуъ низ аз тазкираву баёзњо ёфт шудаанд,
ки яќин баъд аз тартиб додани девон иншо шудаанд. Далели дигар
ин аст, ки пешгуфтори девонро худи Сират навиштааст ва дар њељ
љо ишора ба исми хаттот нест.
Дар пешгуфтор муаллиф ба ањволи худ ишора мекунад ва менависад, ки «аммо баъд бањри замоири хуљастаназоири ањли донишу
биниш возењ буда бошад, ки ин бандаи камтарин… Абулфазли Сират
тахаллус… чун муддате мадид ва ањде байид гарди ѓурбат бар
љабинаш фурў нишаста буд ва абвоби маишат ва масаррат ба рўяш
барбаста, биноан, алаззолик шаммае аз ањволи бекасии худ боз
менамояд ва вараќе чанд аз дафтари саргузашти худ мекушояд» (7, 1)
Аммо, ба ќавли баъзе тазкиранигорон, аксари таълифоташ њифз
нашудааст. Дар ин бора Шаръї дар тазкираи худ менависад, ки
аксари муаллафот ва маљмўањояш аз камоли бешавќї ва беалоќагї
талаф гардидааст» (10,4)
Дар бораи њунари шоирии ў низ њамзамонон изњори назар
намуда, соњиби табъи воло будани ўро зикр кардаанд. Чунончи,
Возех ќабл аз овардани ашъори шоњид менависад: «Ин ашъори
обдор, ки дар латофат гарав аз оби њайвон бурда, аз натоиљи афкори
ўст» (3, 93). Абдуллоњхољаи Абдї низ ба шеъри Сират бањои баланд
додааст: «ба гуфтани ашъори намакин ва манзумоти рангин дар
камоли диќќати маонї ва матонат мепардохт ва дурри маониро дар
сулуки назм кашида, овезаи гўши сомеони суханрас месохт»(1,103).
Дарвоќеъ соњиби маонии баланду рангин ва абёти намакин
будани шоир аз ашъори ў ба хубї аён мешавад. Дар девон як
соќинома, ду маснавї, ду ќасида, 21 ѓазал, 11 фард, 6 рубої, 9 моддаи
таърих, боќї абёти мутафарриќа, аз љумла ќитъаву муаммо ва як
рисолаи манзум рољеъ ба таќсими мерос љой дода шудааст.
Дар соќинома, ки чун анъана дар бањри њазаљи мусаддаси мањзуф
иншо шудааст, такрори руљўъ ба соќї ба мушоњида меояд. Чунин
руљуъ аз огози асар шурўъ мешавад:
6
НОМАИ ДОНИШГО{
Биё, соќї, ба љоме соз мастам,
Ба шањди бехудї кун пойбастам.
Ки шояд ѓунчаи матлаб кушояд,
Ба гулзори хаёлам рў намояд.
Дар ин асар бењтарин тавсифи ёр ба ќалам омадааст. Шоир њар
узви маъшуќ ва њар љузъи вуљуди ўро як-як ба силки тасвир мекашад
ва чењраи бемонанди нозанинеро бо сухан рўи сафња мекашад:
Зи сар то по назокатофарин буд,
Xабинаш нури мањ бар хок месуд.
Камони абрeяш бас беназир аст,
Камон аз њасрати ў гўшагир аст…
Сират дар тасвирсозї воќеан њам дасти тавоно дорад. Ў инсон,
манзара ва ё њолатро чунон моњирона ба риштаи назм мекашад, ки
матлаб дар зењни хонанда хеле рўшан инъикоси худро меёбад.
Масалан, дар маснавии «Базми њайрат» , ки сухан дар бораи базми
шоњона дар Шањрисабз меравад, шоир раќсу хурсандии ањли
базмро хеле љаззоб офаридааст.
Дар он маљмаъ љањоне љамъ гашта,
Чу парвона ба гирди шамъ гашта.
Зи мутрибњо баланд овози танбўр,
Садои чанги нояш сурмаи сур.
Дар абёти сонї манзараи дилхушиву раќси ањли мањфил ба мушоњида меояд, ки воќеан на танњо аз назари тасвирсозї, балки аз назари
бозтоби воќеоти таърихї ва расму оин низ ќобили таваљљўњ аст.
Аз ду ќасидае, ки дар девон љой дода шудааст, яке дар васфи
Амир Музаффар гуфта шудааст ва дигаре дар њаќќи муршиди шоир
халифа Абдулсаттор. Њарду ќасида њам аз лињози мазмун мадњия
аст ва шоир дар онњо мамдўњони худро бо камоли суханпардозї
ситоиш намудаву дар њаќќашон дуои хайр намудааст.
Бењтарин сурудањои Сиратро дар анвои ѓазал метавон
мушоњида кард.
Абёти зерин гувоњи тозагии фикру тасвир ва љазаботи ашъор аст.
Бигзоштам ба рўйи ту ин дидаи пуроб,
Бояд матои таршуда бурдан ба офтоб.
Ин љо шоир рўи маъшуќи худро ба офтоб монанд мекунад ва
дидаи пуроби худро ба матои таршуда ва маънии зебое ба бор меорад: чуноне ки офтоб бо нуру гармии худ матои таршударо хушк
мекунад, дидаи пуроби ошиќ низ дар рў ба рўи чењраи хуршедии
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
7
маъшуќ аз гиристан бозмемонад.
Дар ѓазали дигар мегўяд:
Хаёли зулфи ќади ёр мекунам, Сират,
Баландфикраму андешаи расо дорам.
Ин байт маќтаи ѓазалест бо радифи «дорам» ва мазмунан байти
ифтихорист, ки дар он шоир аз фикри баланд ва андешаи расои
худ фахр кардааст. Аммо ин матлабро дар пайвастагї бо ќади
баланди ёр ифода кардааст, ки дар нињоят баландии фикр ва
баландии ќади ёр таносуби зебое ба њосил овардааст.
Байти зерин бозгўи матлаби маъруф аст дар бораи беќадрии
гули коѓазин ва беарзишии њунари таќлидгар. Шоир ин маъниро
хеле латиф ба силки назм кашидааст:
Кайфияти тањќиќ зи таќлид маљўед,
Њаргиз гули коѓаз ба димоѓе надињад бў.
Дар ашъори Сират такрори овозу калимот, ки барои
хушоњангии шеър мусоидат менамояд, ба мушоњида меояд:
Шикани дил шикани тарфи кулоњ аст маро,
К-ин шикан дар шикани зулфи шикан дар шикан аст.
Дар байти мазкур 6 маротиба калимаи «шикан» такрор шудааст, вале такрори мањз нест, дар њар маврид матлаби дигаре дар
назар аст.
Дар байти зерин низ њамин њодисаи забонї ба назар мерасад,
ки имкон дорад онро чун навъи таљнис низ шарњ дињем:
Оламе њасрати дидори ту дар дил доранд,
Доѓи чун лола чу ман, сад чу ман аз ин чаман аст.
Вожањои «чу ман», «чу ман» ва «чаман» мисраи дуюми шеърро
хеле латифу хушоњанг кардаанд.
Њунари тасвиргарии шоир дар аѓлаби ѓазалиёти ў ба хубї зуњур
кардааст. Ў ранги сурхи њиноро, ки дар пои маъшуќ бастаанд, бо
ранги хуни худ ќиёс мекунад ва имтиёзи њиноро, ки лаззати
пойбўсии кафи пои ёр насибаш аст, бо алам ва њасад зикр мекунад:
Чанд хунам гиламанди кафи раъно бошад,
То ба кай лаззати побўсї њиноро бошад.
Ѓазалиёти Сират басо ширину намакин њастанд. Дар баъзе ѓазалњо шоир сар то ба по љиносро чунон моњирона ба кор бурдааст, ки
ба шеъри ў лаззати нотакроре ато намудааст:
Тугма аз банди ќабо дармакушою бикушой,
Як дам аз пирањани худ бибарою ба бар ой.
8
НОМАИ ДОНИШГО{
Шиша пурмай куну, соќї, ќадањ аз каф магузор,
Шаби васл аст, муѓаннї, ба сар ойу, бисарой.
Хонаи дил, ки ман аз ѓайри ту пардохтаам,
Ба фусунњои раќибон мадарою бидарой.
Њайрати дидаам аз ойина кам нест маро,
Лутф кун, чењра таѓофул манамою бинамой.
Сират аз ќомати љам њалќа бар он дар задааст,
Як дам аз хона, карам кун, ба дар ою бидарой.
Чунин ба мушоњида расид, ки таљнис аз саноеи писандидаи
Сират аст ва ў дўст медорад, ки вожаву таркибњои зоњиран
њамонандро бо тобишњои тозаву ѓайриинтизор ба кор барад:
Абрўи ту гуфтам ба яќин љон биситонад,
Дарњам шуду гуфто, чи гумон аст, камон аст.
Ин љо вожањои гумон ва камон, ки ба хати форсї тарзи ягонаи
навишт доранд, як навъи таљнис мебошанд.
Дар рубоии зерин низ њамин санъат устодона ба кор рафтааст:
Дї соѓари май бахт ба дастат додам,
Фарёд, ки имрўз зи дастат додам.
Сабру хираду њуш зи дастат додам,
Дар гўши ту кай расад, зи дастат додам.
Дар ин рубої таркибњои «ба даст додан» ва «зи даст додан»
гоње ба маънии узви инсон ва гоњи дигар ба маънии мањрум
шудан аз чизе ифода ёфтаанд.
Сират аз пайравони сабки Бедил аст ва ба маънињои печидаву
таъќид, ба таркибу ибороти сабки њиндї майли зиёд дорад. Вожањои
пуркорбурди шеъри Бедил, аз ќабили ойина, ранг, бў, њайрат, њубоб,
мављ, аљз, љилва, фано, вањшат, љавлон, имкон, вањм, муњит, раќам,
шикас, љунун, њасрат ва ѓайра фазои шеъри ўро пур карда, ба шеъри
ў накњати чаманистони ашъори Бедилро интишор намудаанд.
Таркибу иборањои сабки Бедил низ, мисли «рамзошнои ќоидаи
интихоб», «ранги вафо», «ќайди фано», «шикани дил», «шикани
тарфи кулоњ», «таслими соя», «тўфони хоб», «мављи муњит», «субњи
љунун», «субњи айш», «љайби шом», «раќами мављ», «ранги имкон»,
«оинадори кулфат», «тилисми љањоннамо» барои ифодаи матолиби
шоир коргар омадаанд. Сират дар ашъораш калимањои мураккабро
низ бавофир истифода намудааст:, «љилванигор», «товусљилва»,
«алампараст», «тиратабъ», «балосайд», «тамомойина»,
«хасмтимсол», «њарзадавї» ва ѓайра. Масалан, дар байте мегўяд:
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
9
Љањони љилванигоре маро дар ойина аст,
Сикандарам, ки тилисми љањоннамо дорам.
Дар байти дигар вожаи «хасмтимсол»-ро хеле бамавќеъ
истифода намудааст:
Хун шав, эй ойина, дар њасрати акси рухи ёр,
Хасмтимсол бувад њусн, ки якто бошад.
Вожаи «ойина» дар шеъри Бедил ва пайравони сабки ў аз
калимоти калидї буда, наќши он дар тасвирсозї хеле рўшан аст. Ба
ѓайр аз он ки щоир ѓазали комиле дорад бо радифи «ойина» (ин
ѓазал аз осори номатбўи шоир аст, ки дар тазкираи Абдї мањфуз
мондааст ва мо онро аз њамин сарчашма интиќол намудаем), бо
истифода аз њамин калима мазмунњои нафисе сохтааст. Чунончи:
Диламро хонаи ойина бинмой…
Ман аз дил дил зи ман ойина медид…
В-арна кай ойинаи мо тўњмати зангор дошт…
На њамин ойина аз шарми рухат обасту бас…
Њайрат зи дил бар ойинаи дида об рехт…
Чизе натавон дид дар ойинаи зону …
Яке аз анвои дилпазири ашъори Сират муфрадот аст, ки дар
он табъи баланду сухани обдори ў ба сароњати комил ба
мушоњида меояд. Масалан, дар фарде бо камоли устодї ињомро
ба кор бурда, мегўяд:
Рањини миннати гўши гарони хештанам,
Ки то баланд набошад сухан, намешунавам.
Табиист, ки дар ин байт сухан аз овози баланд нест, чунонки
маънии зоњирии шеър далолат медињад, балки аз маънии баланд
аст, ки на њар кас ќудрати гуфтани онро дорад. Зимнан, шоир ба
завќи баланду дерписанди худ низ ишора мекунад ва мегўяд, ки на
њар ки сухан манзум мекунад, мавриди эътибори ў ќарор мегирад.
Дар фардбайти дигар мегўяд:
Ман шамъи маљлисам, ки ба ман њар ки дам занад,
Хомўш нишаста тира кунам рўзгори ў.
Дар бораи инсонњои беимон, ки рахна ёфтани имонашон њаргиз
боиси озурдахотирии эшон намешавад ва барои ин тоифа ба анборашон ворид шудани муш ѓамовартар аст, гуфтааст:
Агар сад рахна дар имон шавад, њолаш надорад ѓам,
Аз ин ѓамгин шавад ногањ шикофад муш анбораш.
Дар бораи њамдастиву ёварї ба њамдигар, ки асоси равнаќу
10
НОМАИ ДОНИШГО{
пешравист, дар фарди зерин гуфтааст:
Ривољу равнаќи улфат зи дасти якдигар бошад,
Надорад лутф он мисраъ, ки танњо дар китоб афтад.
Ба андешаи шоир, инсони танњо ба мисли мисраест, ки људо
аз байт дар китоб танњо меояд ва маънии он њаргиз комил нест.
Сират дар гуфтани моддаи таъриху муаммо низ аз устодони
баландмартаба аст. Дар девони Сират ин анвои шеърї зиёд ба назар
мерасад. Моддањои таърихе, ки шоир ба муносибати соњиб шудан
ба садорати илмї, таърихи фатњи Њисор, таърихи мењмонхона,
бинои мадрасаи Кошѓарї иншо намудааст, аз завќи баланду табъи
равони ў дарак медињанд.
Њамин тариќ, баррасии ањвол ва осори домулло Абулфазли
Сират ба хулосае меорад, ки номбурда аз фузалои замони худ буда,
дар улуми мухталифи диниву дуниявї тасаллути комил доштааст
ва аз ашхоси боэътибори нимаи дувуми садаи Х1Х мањсуб
меёфтааст. Дафтари шеъре, ки аз ў ба ёдгор мондааст, њовии ашъори
рангину дилнишин дар анвои гуногуни шеър: соќиномаву маснавї,
ќасидаву ѓазал, рубоиву ќитъа, муфрадоту муаммо ва моддаи
таърих мебошад. Аммо ашъори пароканда ва номатбўи шоир дар
дигар сарчашмањо низ ёфт мешавад.
Ањли адаб ба њунари шоирии Сират бањои баланд додаанд ва
баррасии иљмолии шеъри ў дар ин маќола ќавли мазкурро собит
менамояд. Шоиста аст, ки Сират ба унвони яке аз муваффаќтарин
пайравони сабк ва мактаби адабии Бедил дар садаи Х1Х шинохта
шуда, соњиби табъи расо ва фикри баланд будани ў тасдиќ гардад.
ПАЙНАВИШТ:
1. Абдї, Абдуллоњхоља. Тазкирату-ш-шуаро. Бо тасњењ ва муќаддимаи
Асѓари Љонфидо. Зери назари Сањобиддин Сиддиќов.- Душанбе, Дониш, 1983
2. Айнї, Садриддин. Намунаи адабиёти тољик.-Душанбе, Адиб, 2010
3. Возењ, Ќорї Рањматуллоњ. Тўњфат-ул-ањбоб фи тазкирати-л-асњоб.
Матни интиќодї бо муќаддима ва тасњењи Асѓари Љонфидо. Зери
назари Абдулѓанї Мирзоев.-Душанбе: Дониш, 1977
4. Муњтарам, Њољї Неъматуллоњ. Тазкират-уш-шуаро. Бо тасњењ ва
муќаддимаи Асѓари Љонфидо. Зери назари Камол Айнї. -Душанбе:
Дониш, 1975
5. Пирмастї, Афзал Махдум. Афзал-ут-тазкор. Хазинаи дастхатњои
АФ Тољикистон. Дастхат
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
11
6. Садри Зиё, Шарифљон махдум.Тазкори ашъор.-Тењрон, Суруш, 1380
7. Сират, Абулфазл. Девон. Захираи дастхатњои шарќии АФ Тољикистон, зери шумораи 858
8. Њашмат, Мирсиддиќхон. Тазкирату-ш-шуаро. Ганљинаи дастнависњои шарќииАФ Љумњурии Ўзбекистон ба номи Абўрайњон
Берунї. –Тошканд, дастхати № 2728
9. Њодизода Расул. Адабиёти тољик дар нимаи дуввуми асри Х1Х.Душанбе, Дониш, 1968
10. Шаръї, Њољї Абдулазим. Тазкираи Шаръї. Ганљинаи дастнависњои шарќии АФ Љумњурии Ўзбекистон ба номи Абўрайњон Берунї.
–Тошканд, дастхати № 3396/111
О «Диване» одного малоизвестного поэта Х1Х века
М.Ходжаева
Ключевые слова: история таджикской литературы Х1Х в.,
творчество Абулфазла Сирата, индийский стиль, последователи бедилизма в Мавераннахре
Статья посвящена анализу литературного наследия одного из
малоизвестных поэтов Х1Х века Абулфазла Сирата. В ней исследуются содержащиеся в «Диване» поэта сакинаме, месневи,
мухаммасы, газели, кытъа, рубаи и другие литературные жанры,
в которых ярко выражено художественное мастерство поэта.
Автор статьи считает его продолжателем индийского стиля
и свои доводы подкрепляет примерами из творчества поэта.
M. Khojaeva
On the “Divan” of one Scantily Known Poet of the XIX-th Century
Key words: history of the Tajik literature of the XIX-th century,
Abdulfazl Sirat’s creation, Indian style, successors of bedilizm in
Maverannakhr
The article dwells on the literature heritage of one scantily known
poet of the XIX-the century Abdulfazl Sirat. The author of the article
explores the literary genres contained in the “Divan” of the poet in which
his mastership is vividly expressed. The “Divan” includes such genres
as: sakiname, mesnevi, mukhamas, gazel, kyta, rubai.
The poet is considered to be a successor of Indian style, the examples
adduced illustrate it.
12
НОМАИ ДОНИШГО{
О.Абдуллоев
СУННАТ ВА ВА НАВОВАРЇ ДАР МАСНАВИЊОИ
«МАТЛАЪ-УЛ- АНВОР»-И АМИР ХУСРАВИ ДЕЊЛАВЇ
ВА «ЊАЙРАТ-УЛ-АБРОР»- И АМИР АЛИШЕРИ НАВОЇ
Вожањои калидї: анъанаи хамсасарої дар адабиёти форс- тољик
ва турк, эљодиёти Низомї, Амир Хусрави Дењлавї, Навої,
татаббўъ, «Матлаъ-ул-анвор»-и Хусрави Дењлавї ва
«Њайрат-ул-аброр»-и Навої
Аз мундариљаву мўњтаво ва сабки таълифи асари якуми
«Хамса»-и Амир Хусрави Дењлавї «Матлаъ-ул-анвор» бармеояд,
ки шоир онро ба њайси татаббўъ ба маснавии нахустини «Хамса»и Низомии Ганљавї «Махзан-ул-асрор» эљод кардааст.
Мундариљаи маснавии «Њайрат-ул-аброр», ки достони якуми
«Хамса»-и Амир Алишер Навої мебошад, баёнгари он аст, ки ин
маснавї низ дар пайравии нахустин достонњои пешгузаштагон
офарида шудааст. Ин нуктаро худи Навої њам дар боби 12-уми
маснавии худ, ки ба мадњу таърифи Низомї ва Амир Хусрав
бахшида шудааст, таъкид намудааст (4,28-51).
Рољеъ ба маснавии «Њайрат-ул-аброр» ва идомаи анъанањои
«Махзан-ул-асрор» дар он дар як маќолаи кўчаки профессор А.
Абдуќодиров (1,3-11) изњори назар шуда бошад њам, то њол нахустмаснавињои «Хамса»-њои Низомї, Амир Хусрав ва Навої мавриди
тањќиќи ќиёсї ќарор наёфтаанд. Дар ин навишта мо кўшиш ба харљ
медињем умумияту тафриќањои маснавињои «Матлаъ-ул-анвор» ва
«Њайрат-ул-аброр»-ро алоќадри њол баррасї намоем. Дар татаббўи
«Матлаъ-ул-анвор» офарида шудани «Њайрат-ул-аброр»-и Навоиро
сохтори ин асарњо, мундариља, мавзўъњои мавриди бањс, ки характери
тарбиявї ва динї-ирфонї доранд, собит менамоянд. Њар ду асар дар
шакли маснавї навишта шуда, дар онњо хусусиятњои барои пандномањо хос пойбарљо мебошанд. Гузашта аз ин, шабоњат ва наздикии
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
13
дебоча, ќисмњои асосї ва хотимаи маснавињо гувоњї аз он медињад,
ки Амир Хусрав ва Навої суннатњои маснависароиро муваффаќона
идома бахшидаанд.
Лекин љои таъкид аст, ки ќаробати ин маснавињо фаќат аз
љињати шаклї ва наздикии бархе ѓояњо буда, мазмунан онњо аз
њамдигар фарќ мекунанд. Ба ќавли шарќшиноси маъруфи рус
Е.Э.Бертелс «…муќоисаи «Хамса»-и ў (яъне Навої-О.А. ) бо
маснавињои Низомї ва Амир Хусрав нишон медињад, ки дар њамаи
панљ достони ў комилан асолати фикриро нигоњ доштааст» (3,129).
Њини ќиёси осори мазкур аз љињати њаљм ва теъдоди абёт низ фарќ
доштани онњо ба назар мерасад: «Матлаъ-ул-анвор» аз 3310 байт
иборат аст, «Њайрат-ул-аброр» бошад нисбатан бузургтар буда, аз
3988 байт таркиб ёфтааст, яъне маснавии Амир Алишер Навої аз
асари Амир Хусрав 678 байт афзунтар аст. Њамзамон, дар сурати 55
боб доштани «Матлаъ-ул-анвор» дар маснавии «Њайрат-ул-аброр»
теъдоди бобњо ба 63 расонида шудааст. Нисбат ба «Матлаъ-ул-анвор»
8 боб бештар будани «Њайрат-ул-аброр» ба муаллифи он имкон
додааст, ки доирањои масоили фарогирифтаро тавсиа бахшида,
матолибро њарчї муфассалтар тафсир дињад. Фарќу тафовутњои ин
ду асар њанўз дар миќдори бобњои муќаддимавї мушоњида мешавад:
агар дебочаи «Матлаъ-ул-анвор» аз 14 боб иборат бошад, дар
«Њайрат-ул-аброр» шумораи бобњо ба 21 расонида шудааст. Бо
вуљуди он ки ќисмњои асосии маснавињои мавриди баррасии мо 40бобї њастанд, яъне, аз 20 боби маќолот ва 20 боби њикоёт фароњам
омадаанд, лекин ќисматњои хотимавии онњо байни њам фарќ доранд.
Фарљоми «Матлаъ-ул-анвор» аз як боб иборат аст, хотимаи «Њайратул-аброр» бошад ду бобро дарбар гирифтааст.
Дебочаи «Матлаъ-ул-анвор» аз љузъњои зерин ташаккул ёфтааст:
ситоиши халлоќият ва ягонагии Аллоњ (1), дар авлавияти вуљуди
вољибалвуљуд - мунољоти 1(2), аз бахшояндагї ва мењрубонии Худо
пурсиши гуноњон намудан - мунољоти 2 (3), бузургдошти покї ва
азамати Њаќ таъоло, талаби рањму шафќат бар ивази гуноњонмунољоти 3 (4), ситоиши бузургии Пайѓамбар (с) - наъти 1(5), тасвири
меърољи Пайѓамбар (с) - наъти 2 (6), тавсифи адл ва гузаштњои
Пайѓамбар (с), пурсиши шафоат аз эшон - наъти 3(7); мадњи
Низомиддин Авлиё-муршиди Амир Хусрав (8); бузургдошти Султон
Алоуддин Хилљї (1296-1366) - мадњи 1(9) тавоної, адолат ва
саховатпешагии Алоуддин Хилљї- мадњи 2 (10); дар сабаби таълифи
14
НОМАИ ДОНИШГО{
китоб ва ќасду нияти чавоб гуфтан ба «Хамса»-и Низомї (11);
њидояти рањої аз ѓафлат ба љониби бедорї - хилвати аввал (12);
тасвири ѓамгинї аз машаќќатњо рухдода- хилвати 2 (13), дар њаќќи
имкони расидан ба манзил тавассути рањнамоии пир - хилвати 3
(14). Муќаддимаи «Матлаъ-ул-анвор» 14 бобро ташкил дода, бо 3
хилват ба фарљом мерасад.
Дебочаи «Њайрат-ул-аброр» 21 бобро дар бар мегирад: шарњи
њуруфи - «Бисмиллоњир рањмонир рањим»-ифодагари тавњиди Њаќ
(1); ситоиши Холиќ ва дар њаќќи кашф тавассути хиради худодод
(2); дар бобати љамоли Худро нишон додани Аллоњ ва дар бораи
маќсади асосии офариниши дунё- мунољоти 1(3); дар боби тавоноии
Аллоњ- мунољоти 2 (4); дар бобати маќоми инсон дар миёни
махлуќоти Аллоњ ва бењамтоии ў- мунољоти 3 (5); дар њаќќи карам
ва саховати Аллоњ- мунољоти 4 (6); дар бобати дўсти Аллоњ будани
Муњаммад (с)-наъти 1 (7); дар њаќќи фазилатњои Муњаммад (с) то
замони пайѓамбарии эшон- наъти 2 (8); дар боби инсони комил
будани Муњаммад (с)-наъти 3 (9); дар њаќќи корњои олиљаноби
Муњаммад (с) ва чањор ёри эшон- наъти 4 (10); дар хусуси меърољи
Пайѓамбар (с)- наъти 5 (11). Муќоиса нишон медињад, ки агар асари
Амир Хусрав аз 1 њамд, 3 мунољот ва 3 наът иборат бошад, Амир
Алишер дар маснавиаш 1 тавњид, 1 њамд, 4 мунољот ва 5 наът
овардааст. Агар Амир Хусрав меърољи Пайѓамбарро (с) дар наъти
2 (боби 6) ба риштаи тасвир кашида бошад, Амир Алишер баёни
онро дар наъти 5 (боби 11) авло донистааст.
Навої дар дебочаи асараш ба ситоиши устодони хамсанависи
хештан ба таври вежа рўй овардааст. Воќеан, агар дар боби 12
Низомии Ганљавї ва Амир Хусрави Дењлавї мадњ шуда бошанд,
боби 13 пурра ба ситоиши Абдурањмони Љомї ихтисос дода
шудааст. Дар бобњои минбаъда ситоиши сухан ба љо оварда, маќоми
волои маънї дар назм ва мувофиќати он ба шакл (14) баён гардида,
ањамияти ба забони модарї офаридани асар (15) таъкид меёбад. Агар
Амир Хусрав дар дебочаи худ 3 хилват оварда бошад, Навої дар
ин ќисмат ба љой додани 3 њайрат њиммат мегуморад: дар њайрати
нахустин таваљљўњи дил (рўњ) ба табиат ва инсон (18), дар њайрати
сонї мўъљизоти кайњонии дил (рўњ) ва назари он ба фариштагон
(19) ва дар њайрати севум сайри дил (рўњ) дар вуљуди инсон тасвир
мешаванд. Амир Алишер дебочаашро бо мадњи шайхи бузургвори
сулуки Наќшбандия- Хоља Бањоуддини Наќшбанд дар боби 21
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
15
хотима медињад.
Дар дебочаи њар ду асар ќаробат ва монандињо дар њамд,
мунољот, наът ва меърољ ба чашм во мехўранд. Ва ин табиист, зеро
масоили матрањшаванда хусусиятњои муштарак доранд. Дар бобњои
боќимондаи дебочаи маснавињои мазкур тафовуту тафриќањои
ошкоро ба мушоњида мерасанд.
Амир Хусрав дар тавсифи поягузори суннати хамсанависїНизомї боби алоњидае ихтисос надодааст. Ў дар боби баёни сабаби
таълифи китоб ба «Хамса»-и Низомї љавоб навиштанашро изњор
дошта, пешгузаштаи хештанро њамчун бузургтарин шоири замон
тавсиф менамояд. Навої бошад, тавсифи Низомї ва Амир Хусравро
дар боби алоњида сомон медињад. Сипас, дар боби 13 ба таърифи
Љомї камар баста, эшонро бо ибороти «ќутби тариќат», «олами
кубро» меситояд ва дар љавоби маснавињои Низомї ва Амир Хусрав
«Тўњфат-ул-ањрор» навиштанашро зикр мекунад. Сипас, Навої ба
форсї таълиф ёфтани он се маснавї ва ба хотири бањраманд шудани
туркон ба забони туркї навишта шудани маснавии худро таъкид
дошта, аз он бузургон мадад мељўяд ва мегўяд:
Йулдаса, бу йулда Навоий йулум,
Кулдаса, Жомий била Хусрав кулум
(«Дар ин роњ маро Низомї њидоят намояд,- Хусраву Љомї
дастгирї кунанд) (4,56).
Навої дар мадњияи ба Љомї бахшидааш ўро ба њайси пиру устод
тавсиф мекунад, Амир Хусрав бошад муршиди худ - Низомиддин
Авлиёро бо иборањои «ќутби замона», «дарёи аброр» меситояд.
Љињати фарќкунандаи тавсифи пиру муршиди достони Навої дар
он аст, ки ў, Љомиро ба њайси шоир низ бузургдорї менамояд. Дар
мадњияњои ба Алоуддин Хилљї бахшидаи Амир Хусрав ва ба Султон
Њусайн бахшидаи Амир Алишер бо вуљуди баъзе тафриќањо
каробати мамдўњон, аз љумла одилу саховатпеша ва њомиёни халќ
васф ёфтани онон бештар аст ва дар ин љода ба Амир Хусрав
пайравї варзидани Навої бармало эњсос мегардад.
Амир Хусрав дар бобњои 12-14-уми дебочааш дар се хилват
масъалањои равобити рўњониашро бо пири хеш ва алоќамандона
ба ин, тасаввурот ва афкори тасаввуфии худро ифода кардааст. Ў
дар ин бобат суннати шоири бузург Низомиро идома бахшидааст.
Агар дар асари Низомї ду хилват омада бошад, Амир Хусрав баёни
андешаашро дар се хилват вусъат додааст. Низомї тавсифи шаб ва
16
НОМАИ ДОНИШГО{
шинохти дил (рўњ)-ро дар боби алоњида овардааст, Амир Хусрав
бошад дар баёни ин масъала хилватњоро ихтисос додааст.
Дар дебочаи Амир Алишер шаб махсус тасвир нашудааст, балки
дар боби 17 њолоти дил (рўњ) дар шабонгоњ оварда мешавад. Сипас,
дар бобњои 18-20 сайри дилро (рўњ) дар се њайрат тасвир менамояд.
Дар њайратњои Навої фикру назарњои комилан тозаеро дучор
омадан мумкин аст, ки дар хилватњои Низомї ва Амир Хусрав ба
мушоњида намерасанд.
Амир Хусрав дар хилватњои худ дар бобати ѓаму андўњи инсон,
дарду машаќќатњои рўзгор, ољизии ањли башар дар назди
сарнавишт изњори андеша намуда, пас дар маќолаи аввали ќисмати
асосии маснавї баландии дараљаи одамиятро намоиш медињад:
Чанбари нўњ чарх басе бехт хок,
То ту бурун омадї, эй дурри пок.
Он халафї ту, ки зи рўзи нахуст,
Кўза ба мењмонии шаш рўзи туст.
Худ зи падар гарчи кунун омадї,
Бо падар аз хулд бурун омадї.
Дафтари маънї ту зи бар хондаї,
Тўњфаи асмоъ зи падар хондаї.
Арсаи олам ба масофат турост,
Давлати одам ба хилофат турост. (2,379).
Шоири бузург таъкид менамояд, ки инсон пас аз пайдоиш дар
љодаи расидан ба мартабањои баланд мунтазам љањд карда, ба
андозаи дархурии хештан касбу пеша ихтиёр намуданаш ва ба
хотири ин њама соњиби њиммати олї буданаш зарур аст.
Амир Алишер пас аз тасвири њайратњояш ѓояњои нисбати
бузургии инсон баёндоштаи Амир Хусравро ривољу равнаќ
бахшида, барои тасдиќи андешањои тўтии Њинд дар боби охири
дебочаи асари худ комили мутлаќи дараљаи инсонї, «муршиди
тоќи офоќ», бунёдгузори сулуки наќшбандия, сўфии олимашраб
Хоља Бањоуддини Наќшбанд ва «халафи мутлаќи он њазратхалифаи барњаќ» Хоља Убайдуллоњ Ањрори Валиро ситоиш карда,
дар симои онон то ба кадом поя баланд будани мартабаи одамиро
нишон медињад. Пас аз ин Амир Алишер дар маќолати якуми
ќисмати асосии маснавї дар хусуси имон изњори назар карда,
аќоиди Амир Хусравро таќвият мебахшад. Аз љумла таъкид
мекунад, ки волоияти мартабаи инсон бо комил будани имони ў
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
17
пайванди ногусастанї дорад. Шоири тавоно дар ин замина имонро
муфассал шарњ дода, барои инсон бенињоят зарур будани онро
собит месозад. Маќолоти аввали чи Амир Хусрав ва чи Алишер
Навої дар робита бо масоили матрањшавандаи худ бо њикоятњои
тамсилии љолиб асоснок карда шудаанд.
Амир Хусрав дар маќолатњои минбаъдааш масоили муњими бо
инсон ва инсоният алоќамандро тасвир менамояд. Чунончи, дар
маќолати дувум дар њаќќи фазилати илм ва зарари љањолат, дар
маќолати севум дар хусуси љойгоњи сухан ва нутќ, дар маќолати
чањорум дар бораи тавњиди Аллоњ ва аркони ислом, дар маќолати
панљум перомуни парњезгорї, манофеи хулќи нек ва зарари ахлоќи
бад, дар маќолати шашум дар њаќќи сўфиён ва љодањои сўфия, дар
маќолати њафтум дар бобати ќаноат ва доштани нафс, дар маќолати
њаштум оид ба ишќ ва дараљањои он, дар маќолати нўњум дар њаќќи
дўстї ва эњтиёт фармудани он, дар маќолати дањум дар бобати
њурмату эътибори падару модар ва пайвандони дигар, дар маќолати
ёздањум дар њаќќи саховат ва љавонмардї, дар маќолати дувоздањум
перомуни ѓазавот, ѓозигарї ва шартњои он, дар маќолати сездањум
дар њаќќи шоњону њокимони одил ва золим, дар маќолати чордањум
оид ба диёнати соњибони касбњои мухталиф ва хулќу атвори онон,
дар маќолати понздањум дар бобати пешгирии мардумозорї ва рањму
шафќат овардан ба мазлумон, дар маќолати шонздањум дар хусуси
ќиёфаи маънавї ва ахлоќии инсон, ситоиши некон ва мазаммати
бадкирдорон, дар маќолати њабдањум дар њаќќи наврасї, љавонї ва
пиронсолї, ѓанимат донистани айёми љавонї, дар маќолати њаждањум
дар бобати мазаммати пурхорї, пурхобї ва пургапї ва даъват ба
љониби камолоти инсонї, дар маќолати нуздањум оид ба замон ва
ноомадњои он ва дар маќолати бистум панду насињатњои шоир ба
духтари њафтсолааш Мастура баён шудаанд.
Амир Алишер дар маќолати аввал таърифи имонро оварда,
шартњои онро манзур месозад ва дар маќолати дувум панљ рукни
дини Исломро тавзењ медињад. Баъд дар маќолати севум зарурати
шоњи одилро дар љамъият таъкид дошта, фазилатњои ўро тавсиф
менамояд. Дар маќолати чорум зарари шайхони риёкор ва тайёрхўр
ба љомеа ошкор карда мешавад. Њамин тариќ, дар маќолати панљум
карам ва саховатмандї, дар маќолати шашум одобу ахлоќи накў,
дар маќолати њафтум сабру ќаноат ва мењнати њалол, дар маќолати
њаштум вафо ва садоќат, дар маќолати нўњум ишќу муњаббат, дар
18
НОМАИ ДОНИШГО{
маќолати дањум неккирдорї ва ростгўї, дар маќолати ёздањум илм
ва дараљаи ањли илму њунар, дар маќолати дувоздањум ќудрати ќалам,
котибї ва ањамияти њусни хат, дар маќолати сездањум чун чанор
нафърасонон ва олиљанобони инсонпарвар, дар маќолати чордањум
маќоми ашхос дар љомеа, нобаробар ва гузаро будани дунё, дар
маќолати понздањум майхорагї ва оќибатњои он, дар маќолати
шонздањум худшиносию фидокорї, љасорат ва шањидї, дар маќолати
њабдањум ќадр намудани љавонї, ба њайси фарљоми умр пазируфтани
пирї, дар маќолати њаждањум ба корњои пурманфиат ба масраф
додани ваќт, шоду хуррам даргузар сохтани умр, дар маќолати
нуздањум боиси ободї будани адолат ва тавсифи шањри Њирот ва
дар маќолати бистум панду андарзњои Амир Алишер ба шоњзода
Бадеъуззамон Мирзо баён шудаанд.
Агар Амир Хусрав ба шарњи аркони ислом пардохта, иљрои
онњоро аз љониби њар нафари мусалмон вољиб мешуморад, Амир
Алишер бошад баробари таъкиди зарурати иљрои рукнњои ислом аз
тарафи њар мусулмон диќќати хонандагони хешро ба иљрои рукнњои
дин аз љониби ањли тасаввуф љалб менамояд. Тибќи талќини Навої,
агар мусулмонони одї њини ба љо овардани панљ рукни ислом бештар
ба тарафњои зоњирии онњо эътибор диханд, сўфиён таваљљўњашонро
ба љињатњои ботинии аркони дин равона месозанд ва ба мушоњидаи
чизњое мушарраф мешаванд, ки ба мўъминони муќаррарї дастрас
намешавад. Чунончи, Навої барои ба љо овардани рукни намоз
тањорат кардани њамаи мусулмононро таъкид карда бошад, «Узга
тањорат доги бордур нафис» («Дар худ асари тањорати нафис доранд»)
(4,112)- гўён диќќати хонандаро ба тањорати ботинии ањли тасаввуф
мекашад. Ин тањорати ботинї аз пок сохтани дил, бадаршавї аз
хештан, дар масљид номи Худоро бар забон ронда, ба он бо пои рост
ворид гардидан иборат мебошад. Дар љодаи иљрои рукни закот њамаи
мусулмонон «аз чињил дирам як дирам» медода бошанд, ањли тасаввуф
«њарчи доранд, медињанду шукрона мегўянд», яъне он чї дар бисот
дошта бошанд, њамаро фидои дигарон сохта, аз ин шукргузорї њам
мекунанд, таъкид менамояд Навої (4,114). Дар хусуси рукни рўза
бошад, бар замми аз сањар то шом дур доштани хештан аз хўрдану
ошомидан ба рўзадории дида, гўш, пой, даст, забон, дил ва дањон
даст ёфтани одамиро вољиб шуморида, аз бадињои зиёд орї мондани
инсонро аз шарофати ин амалњо медонад. Хулласи калом, Навої
дар маќолати худ ба риояи талаботи ботинии аркони ислом даъват
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
19
менамояд. Андешањои мазкур аз љумлаи навоварињои Амир Алишер
мањсуб мегарданд.
Амир Алишер ба њамин монанд дар дигар маќолатњои
достонаш, ки бо маснавии Амир Хусрав мавзўи муштарак дорад,
љузъњои наву тозаи масоили матрањро мавриди баррасї ќарор
дода, ба анъана муносибати эљодкорона зоњир менамояд. Шоир
таќрибан дар понздањ маќолат мавзўъњои нав ворид сохта, дар
онњо масоили барои љомеаи замони хеш, ва умуман, инсоният
баѓоят зарурро мавриди тањлили бадеии амиќ ќарор медињад.
Масалан, дар маќолати панљум дар бораи майхорагї ва
оќибатњои он андеша ронда, ба зарарнокии ин аъмоли бад на
фаќат дар айёми худаш, балки дар њама замонњо ишора менамояд.
Нуктаи муњим он аст, ки Навої дар маќолати понздањум
баробари фош намудани майхорагї, њамчунин фољиањои дар асри
ХУ дар Хуросон сарзадаи темуриёнро ошкоро баён намуда, мавриди
танќид ќарор медињад.
Дар маснавии Амир Хусрав масоили њар маќолат бо њикоёти
тамсилї асоснок шудаанд. Ин анъана дар маснавии Навої идома
ёфта, дар 20 маќолати он њамин миќдор њикоят оварда шудааст.
Ќобили эътибор аст, ки Навої ба такрори ягон њикояти Амир
Хусрав иќдом накардааст. Њатто, дар он маќолоте, ки мавзўашон
бо маќолоти Амир Хусрав монанд ё наздик њастанд. Ба њайси
њикоёт наќлу ривоятњои ањамияти тарбиявидоштаи халќї дар
бораи ашхоси њаётї ва афсонавї, шоњон, рўзгори ибратбахши
сўфиён, масалу афсонањо баргузида шудаанд. Онњо њаљман калон
набошанд њам, тавассути корбурди моњиронаи тасвироти бадеї
басе муассир ва хонданї гардидаанд. Ин гуна таъсирнокї дар
маќолот ва њикоёти маснавињои Амир Хусрав њаст ва эњсос
мешавад, ки Навої дар ин бобат њам анъанаи устоди хешро,
њамчун шогирди арзанда, муваффаќона давом додааст.
Дар заминаи муќоисаи мўњтаво ва мундариљаи ин ду маснавї
ба хулосањои зерин метавон расид:
1.Маснавии «Њайрат-ул-аброр»-и Амир Алишер ба мисли
маснавињои «Махзан-ул-асрор»-и Низомї ва «Матлаъ-ул-анвор»и Амир Хусрав асари фалсафию таълимї буда, аз онњо бо инъикоси
фарохтари масоили тасаввуфї фарќ мекунад. Дар маснавии Низомї
талќини тасаввуф ба назар намерасад. Дар маснавии Амир Хусрав
бошад, он басе заиф баррасї шудааст. Дар асари ў ба љуз тимсоли
20
НОМАИ ДОНИШГО{
пири шоир, муршиди тариќати чиштия Низомиддин Авлиё чењраи
сўфиёни дигар зуњур наменамояд. Дар «Њайрат-ул-аброр» бошад,
њикоятњои маърифатии тасаввуфї оварда, тавассути онњо образњои
сўфиёни номї Хоља Бањоуддини Наќшбанд (боби 21), Боязиди
Бистомї (боби 23), Иброњими Адњам, Робияи Адвия (боби 25), Хоља
Абдуллоњи Ансорї (боби 29), Шайх Фахруддин Ироќї (боби 39),
Абдуллоњи Муборак (боби 53), Хоља Муњаммади Порсо, Хоља
Абунасри Порсо (боби 61) офарида шудаанд. ;
2.Дар «Матлаъ-ул-анвор» масоили барои ањли башар муњим буда
ба таври умумї тањлил шудаанд. Дар «Њайрат-ул-аброр» бошад,
Навої дар ќатори масоили муњими башарї мавзўъњои дар замони
худаш матрањро низ баррасї кардааст. Чунончи, дар асари Навої
масъалаи ба истилоњ доѓи рўз – майхорагї мавриди тањлил ќарор
гирифта, оќибатњои мудњиши он барои њамагон таъкид мешавад;
3.Хотимаи «Матлаъ-ул-анвор» ва «Њайрат-ул-аброр» низ аз
њамдигар фарќ мекунанд. Анљоми асари Амир Хусрав аз як боб
таркиб ёфта, дар он панду насоењи шоири бузург, зањматњои
кашидаи ў њини офариниши асар ва замони ба охир расонидани
маснавї- соли 698-уми њиљрї (1299-уми милодї) ва дар давоми ду
њафта иншо гардидани «Матлаъ-ул-анвор» зикр мешавад. Хотимаи
маснавии Амир Алишер аз ду боб иборат буда, дар боби якум дар
орзуи иншои чунин асар муддатњо зистани шоир ва зањматњои
кашидааш баён шудаанд. Дар боби дувум њикоятеро дар бораи
подшоњи одил ба риштаи тасвир кашида, дар иртибот бо ин мавзўъ
сипосномаи хешро ба шоњи замон Султон Њусайн пешкаш мекунад.
ПАЙНАВИШТ
1. Абдуќодиров А. Амир Алишер Навої ва шоирони классики
тољик.- Хуљанд: Хуросон, 2007
2. Амир Хусрави Дењлавї. Осори мунтахаб. Дар 4 муљаллад., љ.1.Душанбе: Ирфон, 1972
3. Бертельс Е. Э. Наваи и Джами. – М.: Наука, 1965
4. Навої А. Куллиёт. Дар 20 муљаллад, љ.7.-Тошканд: Фан, 1991
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
21
Традиция и новаторство в поэмах «Матла-ул-анвор» Амира
Хусрава Дихлави и «Хайрат-ул- аброр» Алишера Навои
О.Абдуллоев
Ключевые слова: традиция составления хамса в персидскотаджикской и тюркской литературах, творчество Низами,
Амира Хусрава Дихлави, Навои, татаббу, «Матла-ул- анвор»
Хусрава и «Хайрат-ул-аброр» Навои
Статья посвящена сопоставительному анализу первых поэм
«Пятерицы» Амира Хусрава Дихлави «Матла-ул-анвор» («Восход
светил») и Навои «Хайрат-ул-аброр» («Смятение праведных») с
привлечением «Махзан-ул-асрор» («Сокровищница тайн») Низами
как первообразца. На основе сопоставления структуры и идейнотематических особенностей поэм автор выявляет схожесть и
отличия указанных произведений. Делается вывод, что поэма Навои
по актуальности поставленных проблем не уступает произведениям
предшественников.
O. Abdulloyev
Tradition and Innovation in the Poems “Matla-ul-Anvor” by Amir
Khusrav Dikhlavi and “Khayrat-ul-Abror” by Alisher Navoi
Key words: tradition of khamsa composition in Persian-Tajik and Turkic
literatures; the creation of Navoi, Nizami, Amir Khusrav Dikhlavi;
tatabbu; “Matla-ul-Anvor” by Khusravi and “Khayrat- ul- Abror”
by Navoi
The author of the article conducts a correlative analysis of such literary
productions as “Five Poems” by Amir Khusrav Dekhlavi (“Matla-ulAnvor”- “Sunrise of Luminaries”) and Navoi’s “Khayrat-ul-Abror”“Commotion of the Righteous”; Nizami “Makhzan-ul-Asror”- “Treasure
of Mysteries” being attracted as a primary pattern. Comparing the
structures and ideologico-thematical peculiarities of the poems the author
elicits similarity and distinctions of the works considered. The author comes
to the conclusion that by the actualness of the problems set the poem doesn’t
concede to those ones written by predecessors.
22
НОМАИ ДОНИШГО{
Ф.Алиева
ВОЖАЊОИ МУФАРРАС ДАР “ЃИЁС-УЛ-ЛУЃОТ”-И
МУЊАММАД ЃИЁСУДДИНИ РОМПУРЇ
Вожањои калидї: таърихи забони тољикї, вожањои иќтибосї,
«Ѓиёс-ул-луѓот»-и Муњаммади Ромпурї, муфаррас
Забони тољикї дар давраи зиёда аз њазор соли мављудияташ ба
таркиби луѓавии худ калимаву ифодањои зиёдеро аз забонњои дигар,
мисли арабї, юнонї, лотинї, њиндї, туркї-ўзбекї, русї ва ѓайрањо
иќтибос гирифтааст. Баробари ин, худи ин забон, ки яке аз забонњои
бойи дунё њисоб меёбад, воњидњои луѓавии зиёдеро ба забонњои
дигар додааст. Ба ин нукта ишора намуда, профессор Њ.Маљидов
навиштааст, ки «... собиќањои форсии тољикї дар гузаштаи ќадим
на танњо аз забонњои гуногун калима ќабул кардаанд, балки ба бисёр
забонњои дигари олам низ калима додаанд. Форсии тољикї дар
гузаштаи дур њатто дар љараёни интиќоли калимањои як забон ба
забонњои дигар маќоми забони миёнаравро бозидааст. Бисёр
калимањои аз суѓдї, њиндї ва хитої ќабулкардаи ин забон баъдтар
ба забонњои юнонї, лотинї ва арабї дохил шуда, тавассути онњо
ба тамоми олам пањн шудаанд”(6,100).
Албатта, робитаи забони тољикї дар гузашта бо забонњои
гуногуни дигар ягона набуд: бо баъзеи онњо, мисли арабї зичтару
бештар, бо ќисми дигар, монанди њиндиву юнонї сусттару камтар
буд. Алоќаи зичи забони ниёгонамонро бо арабї аз њамин нукта
њам фањмидан мумкин аст, ки дар таркиби луѓавии он њиссаи хеле
калони калимањои иќтибосиро вожањои арабї ташкил медињанд.
Агар теъдоди истифодаи онњо дар забони тољикии асри 10-15 дар
садро ташкил дињад, пас дар садањои XIII -XV ба 70-80% ва дар
ибтидои ќарни XX ба 60-70% расидааст (ниг.1,267,5,21,6,101).
Албатта, ниёгони мо чунин унсурњои луѓавиро ба ќонуну ќоидањои забони худ мувофиќ карда, баъд дар асарњояшон истифода
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
23
бурдаанд. Бархе аз луѓатнависони мо ин гуна вожањоро бо истилоњи
«муфаррас» ё «муаљљам» ифода намудаанд.Худи Ромпурї агарчи
истилоњи «муфаррас»-ро бисъёр ба кор бурдааст, вале аз шарњу эзоњи
он худдорї кардааст.Дар хусуси истилоњи «муаљљам» бошад, ў чунин
навиштааст: «Муаљљам навъе аз луѓати араб ва он лафзест, ки дар
њаќиќат арабї бошад, магар ањли аљам онро бисёр истеъмол кунанд
ва аз љинси каломи худ донанд» (9, 2,283).
Истилоњи «муфаррас»-ро Муњаммад Муин ин тавр эзоњ додааст:
«Калимае, ки аз забони дигар ба форсї оварда шуда, порсї
гардонида» (7,4,4260-4270).
Алиакбари Дењхудо низ истилоњи мазкурро бо таври зайл шарњ
додааст: «Форсї кардшуда, аз ќабили муарраб, ки ба маънои арабї
кардашуда аст. Калимае, ки аз забони дигаре ба форсї оварда шуда...
Писандшуда дар забони форсї... Баъзе ин суратро ба маънии
«форсишуда ба кор бурдаанд...» (2,13,18778).
Дар китобњои дарсии забони тољикї (ниг.3,32-34;106-108) ва
тадќиќотњои алоњида (ниг.10,37-38) оид ба муарработ маълумоти
муфассал дода шудааст, вале дар њељ кадоми ин асарњо ба истиснои
асари Ф.Љалолова оид ба вожањои муфаррас маълумоте дучор
наомад. Ф.Љалолова аз хусуси истилоњи мазкур андешаронї карда
навиштааст, ки «тањти ин... истилоњ...Муњаммад Ѓиёсуддин
воњидњои луѓавии иќтибосиеро дар назар дорад, ки ба таркиби
луѓавии забони тољикї-форсї дохил гардида, ба ќонуну ќоидањои
он мутобиќ шудаанд...» (10, 38).
Чунин вожањои ба ќонуну ќоидањои забони ниёгонамон мутобиќ
кардашударо Муњаммад Ѓиёсуддин бо калимаву ибора ва љумлањои
«тасарруфоти форсиён», «дар истеъмоли форсї», «дар ќонуни
форсиён», «навъе тасриф аст», «таври форсиён аст» ифода намудааст.
Масалан: «Харољ... ба фатњ бољ ва дар форсї ба каср(яъне хирољ)
шўњрат дорад. Бидон, ки таври форсиён аст, ки масдари боби
тафъил, ки бар вазни фаъол бувад (ба фатњи аввал), онро ба касри
аввал хонанд... Ва ин навъе тасриф аст, чунон ки араб дар таъриб
тасарруфот нумояд, њамчунин форсиён низ тасарруфот доранд аз
забонњои дигар...» (9,1,298). «Ѓазбон-... ва дар истеъмоли форсї ба
маънии санге, ки аз манљаниќ ба сўи ќалъаи хасм андозанд» (9, 2,
89). «Маъшуќа-дар охири лафзи маъшуќа назар ба ќоидаи арабийя
тои таънис аст, лекин ба ќонуни форсиён тои таънис нест...» (9, 2,284).
Аз тањлили хусусиятњои истифодаи истилоњи номбурда маълум
24
НОМАИ ДОНИШГО{
мегардад, ки њамаи калимањои иќтибосии арабї ягона набуда,
баъзеи онњо дар натиљаи таѓйири яке аз овозњои охирашон, њиссаи
дигар бо усули ихтисор шудани њамсадо ё садонокњои алоњидаи
таркибашон, ќисми сеюм бо роњи ихтисоргардии якљояи
њамсадову садоноки унсурњои луѓавї шаклан дигаргун шудаанд.
Аз ин рў, онњоро ба гурўњњои зерин људо намудан мумкин аст:
1) Ромпурї дар бисёр њолат ин ё он калимаро зикр карда, муфаррас будани онњоро њатман ишора менамояд.Аз ќайдњои муаллифи
луѓатномаи мазкур маълум мешавад, ки ин гуна воњидњои луѓавї
дар асл ба забонњои арабї ва њиндї мансуб будаанд. Чунончи, ў
дар бораи вожањои тамйиз, туњамат, ки њар ду арабї њастанд,
менависад: «Тамйиз- бар вазни тафъил; ба маънии људо кардан;
маъхуз аз майз (билфатњ); аммо форсиён як ё-ро бинобар тахфиф
њазф кунанд ва тамиз бар вазни азиз мехонанд...» (9,1, 208).
«Туњамат-гумони бад кардан...; ин лафз дар форсиён ба сукуни
дувум (яъне туњмат) мустаъмал аст...» (9,1, 217).
Ба ин тариќ, Ромпурї роњи муфаррас гардидани чанде аз
воњидњои луѓавии њиндиаслро низ чунин эзоњ додааст: «Баршколба маънии барсот...Ва назди фаќир муаллифи китоб муфарраси
барскол аст..., чи дар њиндї барс ба маънии бориш ва кол ба
маънии ваќт...» (9,1,126). «Дукка-... ва ба фатњ ва ташдид (яъне
дакка) муфарраси дњакка, ки лафзи њиндист, тарљамаи садма»
(9, 1, 339-340). «Луљља-...ва лачча (билфатњ ва ташдиди љими
форсї) муфарраси лаччња, ки лафзи њиндист» (9,1,208).
Дар баъзе мавридњо Ромпурї на танњо муфаррас будани ин
гуна унсурњои луѓавиро ишора менамояд, балки дар як ваќт
мубаддал будани онњоро низ таъкид мекунад. Масалан, ў оид ба
вожаи санљ чунин менависад: «Санљ-ду табаќи кўчаки аз рўйин,
ки ба њам зананд; ва ин муфаррас ва мубаддали љњанљ аст,ки лафзи
њиндї бошад ва онро љњонљ низ гўянд...» (9,1,437).
Аз баъзе ќайдњои соњиби «Ѓиёс-ул-луѓот» маълум мешавад, ки
ќисме аз калимањо, ки аслан њиндї њастанд, аввал муфаррас гашта,
баъд муарраб шудаанд.Ба ин њодиса дучоргардии калимањои
тансуќот, ќанд, лукукро бо такъя ба баъзе фарњангњои дигар чунин
нишон додааст: «Тансуќот-... ва дар «Сирољ» навишта, ки тансуќот
љамъи тансуќ аст ва тансуќ муарраби тансух аст,... муфарраси
тансукњ, ки лафзи њиндист...» (9,1,210). «Ќанд-шакар... ва дар
«Сирољ» навишта, ки ќанд муарраби канд аст ва лафзи канд
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
25
муфарраси књанд аст, ки муњовараи ањли Панљоб бошад» (9,2,145).
«Лукук-љамъи лак,ки муарраб ва муфарраси лакњ аст; ва он ба
њиндї номи адади сад њазор аст» (9,2,212).
2) Як роњи дигари муфаррас шудани воњидњои луѓавии забонњои
дигар, ба фикри мо, ба маънои нав ба кор бурда шудани онњост.Дар
ин хусус муаллифони китоби «Забони адабии њозираи тољик»
(Душанбе,1982) мулоњизаронї карда овардаанд, ки баъзе калимањои
арабии иќтибосшуда бо мурури замон маъноњои худро таѓйир
додаанд ё маъноњои иловагии дигар пайдо кардаанд”(3,30). Ба
сифати мисол дар ин асар воњидњои луѓавии алвон, таманно, таклиф
ва орият оварда шудаанд (ниг.3,30-31), ки њама баъди ба забони
тољикї иќтибос гардиданашон маъноњои дигарро соњиб шудаанд.
Дар «Ѓиёс-ул-луѓот»-и Ромпурї ин гурўњи калимањо зиёд ба назар
мерасанд, ки ба ќатори онњо вожањои иштињо (9,1,62), айём (9,1,104),
тафарруљ (9,1,201), сират (9,1,446), шарор (9,1,460), шум (9,1,475),
тайёр (9,2,32), ѓозї (9,2,84), ѓазбон (9,2,89), ќиёмат (9,2,149,) маълум
(9,2,283) ва монанди инњо дохил мешаванд. Чун намуна ин љо зикр
кардани маънидоди се калима: айём, тайёр ва ќиёмат бамаврид аст:
«айём-рўзњо, љамъи явм; форсиён ба маънии мутлаќи ваќт ва њангом
низ оранд...» (9,1,104). «Тайёр-ба маънии парвозкунанда; форсиён
маљозан ба маънии муњайё,омода ва мустаид истеъмол кунанд...»
(9,2,32). «Ќиёмат-масдар аст ба маънии ќоим шудан...; ва низ лафзи
ќиёмат дар форсї ба маънии нињоят ва бисъёр ва кори аљиб
мустаъмал мешавад...» (9,2,149).
Муњаммад Ѓиёсуддини Ромпурї дар љараёни эзоњи чунин
воњидњои луѓавї диќќаташро ба ин нукта низ равона кардааст,ки
гурўње аз калимањои арабиеро, ки дар худи он забон њамчун шакли
љамъ њисобида мешаванд, форсизабонон баъди иќтибос чунин вожањоро ба маънои шакли танњои калима ќабул намуда, дар њолатњои
алоњида ба онњо пасвандњои љамъбандии худро њамроњ мекардаанд.Чунончи, ў доир ба унсурњои луѓавии њамоил (9,1,284),
саровил (9,1,421), талоя (9,2,29), ѓазот (9,љ.2,с.89), ѓилмон (9,2,90)
чунин менависад: «Њамоил- ... љамъи њимола аст»... ба маънии
давоми шамшер..., магар дар форсї ба маънии воњид мустаъмал
мешавад...» (9,1,284); «Саровил- шалвор ва пољома; фаќир муаллиф
гўяд, ки саровил љамъ ва муарраб аст, ки ба маънии воњид мустаъмал
гардида...» (9,1,421); «Талоя-...ба маънии фављи муњофизи лашкар
аст,дар асл талоеъ буд, љамъи талеа.Магар форсиён ба маънии
26
НОМАИ ДОНИШГО{
муфрад истеъмол кунанд...» (9,2,29). «Ѓазот-...ва ин љамъи ѓазо-ст...;
зоњиран дар истеъмоли форсиён ба маънии воњид шўњрат ёфта...»
(9,2,89). «Ѓилмон љамъи ѓулом... Агарчи лафзи ѓилмон сиѓаи љамъ
аст,магар дар форсиён ба маънии муфрад мустаъмал...» (9,2,90).
3) Аз эзоњи Ромпурї маълум мешавад, ки роњи дигари муфаррас
шудани воњидњои луѓавии забонњои дигар афзоиш ё тахфиф ёфтани
шакли калимањои алоњида њисоб мешудааст. Тавре ки дар боло
ишора шуд, унсурњои луѓавии як забон ба забони дигар дохил гашта,
аз баъзе овозњои худ мањрум мешаванд ё ба шакли аслии он овозњои
нав илова мешаванд.Агар аз ин нуќтаи назар ба мулоњизаронии
Ромпурї назар андозем, маълум мегардад, ки ин навъи вожањои ба
истилоњ «муфаррас» дар забони тољикї кам набудаанд. Яке гурўњи
чунин вожањо онњое њастанд, ки дар асл бо ё-и маќсура ба охир
мерасанд, вале бино ба ќайди Ромпурї, форсизабонон онњоро
њамчун ї талаффуз менамоянд. Масалан: «Афъо-навъе аз мори сиёњ,
ки баѓоят зањрнок бошад; форсиён ба касри айн (яъне афъї) хонанд»
(9,1,76). «Тавалло-...форсиён ба тасарруфи худ ба алиф хонанд...»
(9,1,213). «Тубо-муаннаси тиб ба маънии хушбўдортар ва поктар;...
ва гоње форсиён барои ин маънї тубї ...низ хонанд...» (9,2,30).
«Маъно/маънї...ба навиштан ба ё нависанд ва форсиён назар ба
сурати мактубї маънї хонанд...» (9,2,285).
Ромпурї таъкид менамояд, ки ба охири баъзе воњидњои луѓавї
сарфи назар аз мансубияти забонии онњо форсизабонон пасванди
-ї њамроњ менамоянд. Масалан, ў дар хусуси ба калимаи саломат
њамроњшавии пасванди -ї чунин менависад: «Саломат-...ва дар
муњовараи форсї ин масдар ба маънии мафъул бисёр меояд, ба
маънии мусаллам ; ва саломатї назди баъзе дуруст набошад, чаро
ки саломат худ масдар аст, њољат ба ё-и масдарї надорад...;ва дар
«Бањори Аљам» ва «Хиёбон» навишта, ки зобитаи форсиён аст, ки
дар охири баъзе калимот ё-и зоид лоњиќ кунанд, хоњ исми љомид
бошад, хоњ масдар, хоњ форсї бошад, хоњ арабї чун: армаѓон ва
армаѓонї; ва фулон ва фулонї; ва ќурбон ва ќурбонї; ва нуќсон ва
нуќсонї; ва љараён ва љараёнї; ва халос ва халосї; ва фузул ва
фузулї; ва саломат ва саломатї ...» (9, 1,432).
Чунон ки ќаблан ќайд шуд, роњи дигари таѓйирёбии шакли
вожањои арабиасл ва ба ин восита муфаррас гардидани онњо
ихтисор шудани овозњои алоњидаи таркиби онњост. Ба ќатори
ин гуна воњидњои луѓавї Ромпурї калимањои рам(м) (9,1,377),
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
27
томмот (9,2,20), оммї (9,2,36) ѓалаён (9,2,90), ѓам (м) (9,2,91),
машом(м) (9,2,269), мавод(д) (9,2314), њазаён (9,2381) ва ѓайрањоро
мансуб медонад: «Рам-...дар арабї рамм (ба ташдид) ба маънии
гурехтан омадааст. Пас метавонад , ки тахфиф аз тасарруфи
форсиён аст...»(9,1,377). «Омї -дар асл ба ташдиди мим (яъне
оммї) аст, мансуб ба омма; аммо форсиён њарфи мушаддадро
аксар мухаффаф созанд» (9,2,36). «Мавод(д)- магар форсиён ба
тахфиф хонанд...» (9,2,314). «Њазаён-суханњои бењуда гуфтан дар
бењушии мараз...; ...ин лафзро форсиён ба сукуни сонї (яъне њазён)
низ истеъмол кунанд» (9,2,381).
Њамин тавр, аз ќайду ишорањои Ромпурї маълум мешавад , ки
калимањои забонњои бегона, махсусан арабї баъди ба таркиби луѓавии забони тољикї дохил гардиданашон роњи ягонаи таѓйирёбиро
аз сар нагузаронида, балки бо тарзњои гуногун на танњо шаклашон,
балки маънои онњо низ дучори тањаввулот мешудааст.
ПАЙНАВИШТ
1. Бањор М.Т. Сабкшиносї ё таърихи татаввури насри форсї. Љилди
2.-Тењрон,1337
2.Дењхудо А. Луѓатнома. Љилди 13. - Тењрон
3. Забони адабии њозираи тољик. Ќисми 1.-Душанбе: Маориф,1982
4. Капранов В.А. Таджикско-персидская лексикография в Индии
XVI-XIX вв.-Душанбе: Дониш, 1987
5. Маъсумї Н.Очеркњо оид ба инкишофи забон адабии тољик.
Сталинобод,1959
6. Маљидов Њ. Забони адабии муосири тољик.Љилди 1. Луѓатшиносї.-Душанбе:Деваштич, 2007
7. Муин М. Фарњанги форсї. Љилди 4. -Тењрон: Интишороти Амири
кабир,1375
8. Рауфов Њ. «Фарњанги Љањонгирї» њамчун сарчашмаи
лексикографияи тољику форс.-Душанбе: Дониш,1973
9. Ромпурї М.Ѓ. Ѓиёс-ул-луѓот. Љилдњои 1-2. Тањияи матн бо пешгуфтор, мулњаќот, тавзењот ва фењристи А Нуров.-Душанбе:Адиб,
1987-1988
10. Љалолова Ф.А. Афкори забоншиносї дар «Ѓиёс-ул-луѓот»–и
Муњаммад Ѓиёсуддини Ромпурї. – Хуљанд: Нашриёт, 2012
28
НОМАИ ДОНИШГО{
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
29
Фарсизированные слова в словаре «Гияс-ул-лугот»
Мухаммада Гиясуддина Ромпури
Ф.Алиева
Ключевые слова: история таджикского языка, заимствованная
лексика, «Гияс-ул-лугот» Мухаммада Ромпури, фарсизированные слова (муфаррас)
Статья посвящена малоизученной проблеме в современном
таджикском языкознании – фарсизированным словам (муфаррас) в
толковом словаре XIX века «Гияс-ул-лугот». Отмечается, что
Гиясуддин Ромпури в своем словаре раскрывает особенности
заимствования лексики арабского и индийского происхождения,
выявляет, к каким изменениям, в частности, фонетическим и
семантическим, они подвергались в персидско-таджикском языке,
показывает участие фарсизированных слов в словообразовательных
процессах. Особое внимание автор уделяет тем изменениям, которые
происходят в ходе приспособления заимствованных слов к
фонетической системе таджикского языка.
F. Aliyeva
Farsicized Words in Mukhammad Ghiyasuddin Rompuri’s
Dictionary “Ghiyas-ul-Lughot”
Key words: history of the Tajik language, borrowed vocabulary,
Mukhammad Rompuri’s “Ghiyas-ul-Lughot”, farsicized words
(mufarras)
The article dwells on the scantily studied problem of Modern Tajik
linguistics - farsicized words in “Ghiyas-ul-Lughot” – the interpretation
dictionary of the XIX-th century. The author notes that Ghiyasiddin Rompuri
reveals in his dictionary the peculiarities of the vocabulary of Arabic and
Indian origin, he elicits those phonetic and semantic changes to which they
were subjected in the Persian-Tajik language, he shows the participation of
farsicized words in word-building processes. Special attention is paid to those
changes which took place in the process of adaptation of borrowed words to
the phonetical system of the Tajik language.
С. Аъзамов
ВАЗЪИ ТАЊЌИЌ ВА НАШРИ ТАЗКИРАЊОИ
ФОРСЇ-ТОЉИКИИ ЊАВЗАИ МОВАРОУННАЊР
(охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ)
Вожањои калидї: таърихи адабиёти форсї-тољикї, њавзаи адабии
Мовароуннањр, тазкира, тазкираи манзум, тазкирашиносї
Фарогирии масоили мубрами таърихи адабиёти форсї-тољикии
асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ аз роњи нашр, тањќиќ ва наќду
баррасии сарчашмањои дараљаи аввал, хоса шинохти воќеии
љойгоњи тазкирањо дар таърихи адабиёт, таъйини арзишњои адабиву
таърихї, мухтассоти замону макон, шароити таълифу тадвин, наќши
ин навъ осор дар бознамоии сатњи ташаккули адабиёти форсїтољикї аз муњимтарин дастовардњои адабиётшиносї дар ќаламрави
форсизабонони Осиёи Марказї мањсуб мешавад. Таваљљўњ ба ин
мавзўъ бо њадафи нашр ва тањќиќи маъхазњои адабї аз дањањои
аввали асри гузашта шурўъ шуда, дар таълифоти мухталифанвои
илмиву пажўњишї, маќола ва рисолањои људогона, дар перомуни
осори дигари адабиётшиносї густариш ёфтааст.
Аз љумла, бо нашри литографии тазкирањои «Тўњфат-ул-ањбоб
фи тазкират-ул-асњоб»-и Ќорї Рањматуллоњи Возењ ба эњтимоми
Мирзо Салимбеки Иноќ (1914) ва «Афзал-ут-тазкор фи зикри-ишшуаро ва-л-ашъор»-и Афзал махдуми Пирмастї (1918) дар матбааи
Орифљонбойи шањри Тошканд аввалин маротиба дастрасї бо
сарчашмањои охири асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ ибтидо ёфт. Бо
ин њол дар шинохти нисбатан васеи равандњои адабї, бархе аз
хусусиятњои адабиёт, ќадри шеъру шоирї ва наќду сухансанљии
ин давра ќадами фарохтар гузошта шуд.
Баъдтар ба вуљуд омадани тазкираи маъруфи устод Айнї
«Намунаи адабиёти тољик» (Маскав, 1926) ва дар пайравии ў тазкираи «Намунаи адабиёти ўзбек»-и Абдурауфи Фитрат (Тошканд,
30
НОМАИ ДОНИШГО{
1928) дар роњи дарки кайфияти адабиёти ин давраи ќаламрави
Мовароуннањр заминаи муњим фароњам оварданд. Аз љумла,
«Намунаи адабиёти тољик» «ќадами нахустин дар тањќиќи адабиёти
асри Х1Х» (14,7) буда, манбаи муњими тањќиќу бозшиносии љойгоњи
тазкирањо дар таърихии адабиёти форсї-тољикї ба шумор меравад.
Соли 1946 муњаќќиќи ўзбек А. Муталлибов тарљумаи русии
«Тўњфат-ул-ањбоб»-и Возењро анљом дода, дар ин боб рисолаи
номзадї дифоъ кард. «Бењтарин љињати кори А. Муталлибов дар
ин љост, ки дар он хусусиятњои забонї ва услубии «Тўњфат-ул-ањбоб»
то андозае дуруст нигоњ дошта шудааст».
Аз нимаи дувуми солњои 50-уми асри ХХ зарурати тањќиќи
манбаъњо ба таври васеъ ба миён омад. Рисолаи Р. Њодизода
«Сарчашмањои асосии омўзиши адабиёти охири асри Х1Х ва
ибтидои асри ХХ» (14) кўшиши нахустини тањќиќу баррасии
тазкирањо ба шумор меравад, ки дар китоби «Адабиёти тољик дар
нимаи дувуми асри Х1Х» (1968) низ мухтасаран ѓунљоиш ёфтааст.
Пас аз ин теъдоде аз уламои тољик ба тањќиќ ва нашри бештари
силсилаи маъхазњои адабї имкон ёфтанд. Азбаски аз ибтидои солњои
60-ум бо ибтикори А. Мирзоев таваљљўњ ба шинохти адабиёти баъди
асри ХУ1 афзуд, тањќиќи маъхазњои адабиёти асрњои охир чун љузъи
тањќиќи таърихи адабиёт ба сифати намунањои пурарзиши матншиносии муосири тољик арзишу ањамияти консепсуалї пайдо кард.
Наќшу сањми намояндагони мактаби матншиносии тољикии
солњои 70-80-уми асри гузашта дар ин замина то имрўз љои бањс
надорад. Нашри пайвастаи силсилаи мутуни тазкирањо фазои холии
адабиётшиносии тољикро пур кард. Дар баробари ин, ба вуљуд
омадани пажўњишњо рољеъ ба тазкирањо ва дар онњо мавриди
баррасї ќарор гирифтани масоили мењварии таърихи адабиёт аз
вусъату густариши ин самти нигариши илмї дарак медињад. Аз
љумла, як бахши рисолаи Т. Неъматзода «Возењ» (7, 62-82) ба тадќиќи
арзиши адабии «Тўњфат-ул-ањбоб»-и Возењ бахшида шудааст.
Соли 1966 рисолаи С. Сиддиќов «Мероси илмиву адабии
Шарифљон махдуми Садри Зиё» њамроњ бо замимаи матни илмии
«Тазкори ашъор» таълиф гардид, ки хеле дертар, баъди даргузашти
муаллиф тањти унвони «Садри Зиё ва тазкирањои ў» (9) бо вероиши
академик М. Шакурї ва профессор М. Хољаева ба табъ расид.
Чун солњои 70-80-уми асри ХХ шинохти матн ва тасњењи нусхањои
хаттї дар Тољикистон ба марњалаи нав ворид шуд, нашри тазкирањо
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
31
низ равиши хос пайдо кард. Тасњењ ва нашри силсилаи матнњои илмїинтиќодии «Тазкират-уш-шуаро»-и Њољї Неъматуллоњи Мўњтарам
(1975), «Тўњфат-ул-ањбоб фи тазкират-ул-асњоб»-и Ќорї Рањматуллоњи Возењ (1977), «Тазкират-уш-шуаро»-и Абдулоњхољаи Абдї
(1983), «Ништари ишќ»-и Њусайнќулихони Азимободї (дар 5 љилд,
1985-1988) ба эњтимоми А. Љонфидо рўи нусхањои мўътабари мављуда
муњимтарин тадбирњо дар заминаи дастрасї ба кутуби тарољими
ањвол ва намунањои ашъори шуаро ба шумор мерафтанд (10; 11; 13).
Дар он марњала «ба табъ расонидани матнњои комили тазкирањо
аз рўи нусхањои мављуда ба шакли тасњењ ва тартиби мутуни интиќодї ва ё њатто интишори нусхањои алоњидаи нодира на фаќат ба
маќсади њифзи он нусхањои ќаламї, балки дар навбати аввал барои
гузоштани ин њама маъхазњои гаронбањои маданият дар дастраси
олимони мутахассис аз вазифањои бенињоят муњим ва зурур» ба
шумор мерафт (11, 6).
Дар маљмўъ, бо фароњам омадани чанд рисола оид ба тазкирањои
ќуруни вусто, дар Мовароуннањр ва ќаламрави дигари забон ва адабиёти форсї – «Тазкори ашъор»-и Садри Зиё (С. Сиддиќов), «Тўњфаи
Сомї»-и Соммирзои Сафавї (А. Сатторов), «Афзал-ут-тазкор фи
зикри-ш-шуаро ва-л ашъор»-и Афзал махдуми Пирмастї (А. Зоњир)
«Тазкират-ут-таворих»-и Абдуллоњи Кобулї (Ш. Нуриддинов),
«Лубоб-ул-албоб»-и Муњаммад Авфии Бухорої (С. Воњидов),
«Тазкират-ул-хавотин»-и Мирзо Муњаммади Шерозї (Ф. Ализода),
«Њадиќат-уш-шуаро»-и Девонбеги Шерозї (С. Саидов), «Намунаи
адабиёти тољик»-и Садриддин Айнї (А. Мањмадаминов), «Каламотуш-шуаро»-и Сархуш ва «Сафинаи Хушгў»-и Биндробандос Хушгў
(З. Ѓаффорова), «Хизонаи Омира»-и Ѓуломалихон Озоди Балгиромї
(Њ. Ќаландаров), «Маљмўат-уш-шуаро»-и Фазлии Намангонї (М.
Шониёзов, Э. Раљабов), тазкирањои Мирсиддиќхони Њашмат (И.
Эшонќулов), «Муосирони суханвар»-и Холмуњаммади Хаста (З.
Мирзозода) ва ѓайра дар роњи шинохти пањлўњои мухталифи ин
бахши осори адабиёти форсї-тољикї мавод ва осори муњиме дар
ихтиёри мо ќарор гирифааст, ки бо њама фарозу нишебашон
муњиманд.
Тањќиќи тазкирањои ибтидои асри ХХ дар солњои 90-ум маъниву
моњияти дигар ба даст овард. Агар дар тамоми замони шўравї арзишу ањамияти тазкираи «Намунаи адабиёти тољик»-и устод Айнї ба
таври хеле мухтасар танњо дар перомуни рисолањои умумии адабиёт-
32
НОМАИ ДОНИШГО{
шиносї ва таърихнигории тољик, њатто дар ќолаби чанд маќола
наќду танќењ шуда бошад, дар солњои 90-ум ва ибтидои асри ХХ1
дар чанде аз осори муњими рољеъ ба таърихи адабиётшиносї ва
наќди адабї, ки љанбаи худшиносии милливу таърихї доштанд, ин
асар ба доираи муњокимаи љиддї ва муфассали мунаќќидону муаррихон ва файласуфон кашида шуд. Дифои рисолањои номзадиву
докторї ва нашри чанд китоби муњим дар ин замина – «Љустуљўи
њаќиќат» (1996, ба русї), «Адабиётшиносї ва худогоњии миллї»
(1997), «Айнишиносї ва замони њозира» (2003) рољеъ ба арзишу
ањамияти «Намунаи адабиёти тољик» (А. Мањмадаминов) љанбаи
адабиётшиносї ва наќду сухансанљии ин тазкираро ба маротиб зиёд
нишон дод.
Академик М. Шакурї дар чанд китоби арзишманд – «Хуросон
аст, ин љо!» (1996, 1997, 2005), «Сарнавишти форсии тољикии
Фарорўд дар садаи бист» (2003, 2005), «Љусторњо дар забон, адаб
ва фарњанг» (2005), «Садриддин Айнї – равшангари бузург»
(Душанбе, 2006) аз љойгоњи мумтози ин тазкираи Айнї дар робита
ба љанбањои сиёсї, иљтимої, адабї ва фарњангии замон бобњои
људогона ихтисос додааст.
Дастрасї ба тазкирањо дар оѓози асри нав, хусусан бо нашри
матни илмии «Тазкори ашъор»-и Садри Зиё дар интишороти
«Суруш»-и Љумњурии исломии Эрон бо кўшиши М. Шакурї, ки
солњои 60-уми асри гузашта бо тасњењи шодравон С. Сиддиќї тањия
шуда буд, ба марњалаи дигар ворид гардид (12). Ин манбаъ алњол
аз байни тазкирањои Садри Зиё аввалин асари ба ањли тањќиќ дастрас
ба шумор меравад. Гарчанде дастрасї ба нашри илмии «Тазкори
ашъор»-и манзум њавсалаи мутолиаи алоќамандони мавзўъро ба
осори дигари Садри Зиё бештар мегардонад, мутолиаи ин асар дар
људогонагї низ барои муайян кардани сайри таърихии наќди адабї
ва бознамоии масъалањои умдаи наќду наќќодї дар њавзаи
Мовароуннањр њамчун манбаи пурбањо хидмат мекунад.
Аммо, бо вуљуди ин, дар шакли дастнавис мањфуз мондан ва
дастрас набудани чанде аз ин таълифот мушкили зиёд дар омўзиши
нави таърихи адабиёт ва фароњам овардани манзараи воќеии њаёти
адабии ин давра эљод мекунад. Таърихи адабиёти ин ањд бо он ки
хеле зиёд ва ба таври густурда тањќиќу баррасї шудааст, имрўз ба
таљдиди назар ниёз дорад. Нашри комили осори Садри Зиё ва
маъхазњои дигари ин давра дар роњи таљдиди назар ба таърихи
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
33
адабиёт, барои дарки консепсияи нави омўзиши он муњим хоњад
буд. Аз љумла, ба фикри мо, ошної бо мўњтавои тазкирањои мавсуф
– «Шуарои мутааххирин», «Фузалои мутааххирин», «Дафтарњои
мусаввада» (мусаввадаи 2) аввал аз њама барои фањмиши
њамаљонибаи ихтилофи назари худи муаллиф ба масоили умдаи
шеъру шоирї дар њавзаи Мовароуннањр, ќазовати њаќќу ботил дар
мавриди маќоми шоирон, аслу воќеияти эљодгарии онњо муфид ва
арзишманд мебошад.
Асарњое аз ќабили «Латоиф ва мутойибот», «Мадњ ва зам, бадења
ва суолу љавоби шуаро», «Тазкират-ул-њумаќо» ва «Сабабњои
инќилоби Бухоро» дар китоби «Наводири Зиёия»-и Садри Зиё
(Душанбе, 1991; Тењрон, 2000) ва бархе аз бахшњои «Рўзномаи Садри
Зиё» (Тењрон, 2003) низ дар шинохти мукаммали назари таърихї,
интиќодї ва зебоишиносии Садри Зиё ба шеъру шоирї, бознамоии
равандњои фикрї ва моњияти мафкуравии адабиёт, хидматњои ў дар
бознамоии њаёти адабии он давра арзиши муњим доранд. С. Сиддиќї
дар солњои 60-уми асри гузашта маводи марбут ба њаёти адабї ва
рўзгори шоирони замонро аз перомуни ин асарњои Садри Зиё
гирдоварї карда буд, ки ба нашри эронии «Тазкори ашъор» њамчун
«Замимаи 2» ворид гардидааст.
Яке аз дастовардњои муњими давраи нави њаёти илмиву адабии
тољикон дастрасї ба нашри нави «Намунаи адабиёти тољик» мебошад, ки пас аз мањрумии дурудароз ва бањсу ќазовату гуфтугузору
кашмакаши зиёд амалї гардид. Аммо он на дар Тољикистон, балки
дар Љумњурии исломии Эрон ба хати форсї ба табъ расид, ки
бозхонї, танќењ ва тањшияи онро доктор А. Равоќї анљом додааст
(1). Дар пешгуфторњои А. Шеърдўст, М. Шакурї, К. Айнї ва А.
Равоќї ба ин нашр љойгоњи адабпажўњї ва наќќодии «Намунаи
адабиёти тољик» ба таври даќиќ ва мушаххас арзёбї шудааст.
Дар Љумњурии Тољикистон бори аввал нашри фишурдаи
«Намунаи адабиёти тољик» ба хати кирилї асосан бо фарогирии
порчаву фиќрањое, ки дар онњо назари интиќодї, адабиётшиносї ва
сухансанљии муаллиф ифода ёфтаанд, бидуни љой додани намунањои
ашъори шоирони гузашта ва имрўза дар тањияи А. Набавї ва Ф.
Набиев сурат гирифт (2, 27-128).
Нињоят, нусхаи нахустини мукаммали илмии «Намунаи адабиёти тољик» бо кўшиши К. Айнї ва Н. Ќосим дар баргардонии А.
Њољиев ба сифати љилди 16 «Куллиёт»-и С. Айнї дар чопхонаи
34
НОМАИ ДОНИШГО{
«Mega Basim»-и Љумњурии Туркия нашр гардид. Тањиягарони ин
нусха диќќати ањли тањќиќро ба як нуктаи хеле муњим љалб
кардаанд, ки «Намунаи адабиёти тољик» аз нигоњи имрўз воќеан
њам «намунаи барљастаи завќу салиќа, адабиётшиносии оќилонаву
мунаќќидии одилонаи устод Айнї» мањсуб меёбад» (3, 4). Дар ин
муддат ин асар дар нашриёти «Адиб» низ ба хати кирилї бо тасњењи
М. Акбарзод ба зевари табъ ороста шуд (8).
Њамин тавр, алњол барои таъйини љойгоњи наќќодї ва бозхонии
сањифањои интиќодии асари С. Айнї дар ихтиёри мо 4 нашри
мукаммал ва 1 нашри мухтасар ќарор дорад, ки бо мутолиаи онњо
ба таври васеъ метавон бо дидгоњњои соњиби тазкира ошно шуд.
Чаро истифода аз нусхањои гуногуни асар муњим ва муфид аст?
Мусаллам аст, ки нашри нахустини маскавии «Намунаи адабиёти
тољик» ѓалат ва иштибоњи зиёд дорад ва он чандон матни сањењи
тазкира нест. Доктор А. Равоќї зимнан ба ин љанбаи тазкираи устод
Айнї бетаваљљўњ набуда, дар пешгуфтор њиммату њавсалаи
интиќодии хешро дар мавриди нашр ва дастрасї ба нусхаи нисбатан
сањењи тазкира ва ислоњи ѓалатњои он огоњона ва мудаќќиќона зикр
кардааст: «Шуморе аз нодурустињои чопиро (чопи Маскав – С. А.)
аз он дур ва бархе норасоињои маъноиро равшан кардаем» (1,35).
Аз ин љињат, нашри нави «Намунаи адабиёти тољик» бо назардошти «ислоњот ва изофоте, ки устод Айнї ба он пардохтаанд»
(К.Айнї), љолиб ва шоистаи таваљљўњ буд. Зеро, чуноне ки аз як
номаи устод Айнї ошкор мешавад, майлу нияти эљодии соњиби асар
низ ба алоќамандони мероси адабї фароњам овардани нусхаи сањењ
ва холї аз ѓалат, ба ин васила, њифзу нигањдошти амонати таърихи
адабиёт мањсуб мешуд: «Ман танњо дар он хусус манфаатдор ва
њаќдор мебошам, ки текстњои ман дар тољикї ва русї дуруст ва рост
гузаранд» (5, 97).
Истифода аз нусхањои гуногун дар замони имрўз барои дарки
дуруст ва комили андешањои мусанниф арзишманд буда, аз
тарафи дигар, тарњу усулњои матншиносии тањияи онро аз љониби
мураттибини мухталиф бозгў мекунад…
Аз дањаи аввали асри ХХ1 чанде аз пажўњишгарони Донишгоњи
давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров бо роњбарии
профессор М. Хољаева ба тањќиќи адабиёти форсї-тољикии асрњои
охири Мовароуннањр, хоса шинохти сарчашмањои дараљаи аввали
он саргарм шуданд. Ин мавзўъ ба доираи барномаи тањќиќии
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
35
Пажўњишгоњи илмњои гуманитарии назди донишгоњ ворид гардид.
Яке аз самарањои ин љустуљў дифои ду рисолаи номзадї, яке
«Тазкираи Мирсиддиќхони Њашмат – сарчашмаи муњими омўзиши
адабиёти тољикии охири асри Х1Х-ибтидои асри ХХ» (И.
Эшонќулов, Хуљанд, 2011) ва дигар, «Маљмўат-уш-шуаро»-и Фазлии
Намангонї ва анъанаи тазкиранигорї дар адабиёти тољикии асри
ХIХ-ибтидои асри ХХ» (Э. Раљабов, Хуљанд, 2013) мебошад. Дар
ин ду рисола ва чанд маќолаи дигар арзиши интиќодии тазкирањои
ин давра ва љойгоњи онон дар бознамоии сайри тањаввули наќди
адабї низ бозгў шуданд.
Чигунагии кайфияти ошної бо ин гуна манбаъњо дар наќди адабї
ва адабиётшиносии эронї низ донистанї аст. Мутаассифона, дар
Эрон бо вуљуди бархе аз љустуљўњои ќобили таваљљўњ тазкирањои
форсии њавзаи Мовароуннањр ба таври васеъ муаррифї ва тањќиќу
баррасї нашудаанд, ки ѓолибан сабаби ин људоии миёни
форсизабонони Мовароуннањр ва Эрон дар асрњои охир, садди
равобити илмиву адабии ин ду њавза дар давраи шўравї ва дар
дастрасии васеъ ќарор надоштани маъхазњо ба алоќмандони ин ду
њавзаи фарњангї ба шумор мерафт.
Бо вуљуди ин, асари муњим дар шинохт ва маърифати тазкирањои форсии њавзаи Мовароуннањр китоби арзишманди «Таърихи
тазкирањои форсї»-и Ањмад Гулчини Маонї (1970) аст. Ин асари
мумтози дуљилда ба муаррифии беш аз 500 тазкираи форсї аз
давраи ќадим то имрўз ихтисос ёфтааст (6).
Дар ин китоб чанд тазкираи мовароуннањрї – «Тўњфат-улањбоб»-и Возењ, «Тазкират-уш-шуаро»-и Њашмат, «Тазкират-улфузало»-и Шаръї, «Тазкираи Мўњтарам», «Афзал-ут-тазкор»-и
Афзал, «Тазкираи манзум»-и Садри Зиё, «Намунаи адабиёти тољик»и Айнї низ наќду муаррифї шудаанд. Муаллиф хусусан «маохизи
умдаи Садриддин Айнї дар таълифи китоби «Намунаи адабиёти
тољик» будани тазкираи Афзал махдуми Пирмастї «Афзал-уттазкор»-ро таъкид мекунад ва насри онро муншиёна ба ќалам
меоварад. Ба назар мерасад, ки ў нусхаи «Афзал-ут-тазкор»-ро дар
њошияи тазкираи «Маљолис-ун-нафоис» њамроњ бо «Боѓи Ирам»
дар ихтиёр дошт.
Аз таълифоти Ањмад Гулчини Маонї бо доираи нуфузу эътибори
тазкирањои Мовароуннањр дар ќаламравњои дигар ошно мешавем.
Аз љумла, муаллиф шањодат медињад, ки дар «Осори Њирот»-и
36
НОМАИ ДОНИШГО{
Халилуллоњи Халилї (Халилии Афѓон) аз баъзе тазкирањои Бухоро
истифода шудааст. Гулчини Маонї дар баробари муаррифии
тазкирањо ба дидгоњњои интиќодии ин осор низ таваљљўњи хосе
кардааст. Масалан, ин бањои ноќидонаи Айниро дар мавриди Афзал
махдум ва тазкираи ў меоварад: «Њарчанд бинобар хотири Амир
дар ин китоб шеърро сарењан танќид накарда, сара ва саќатро дар
як ќатор љилва додааст, маазолик ба удабои муосирин ба сабаби
эњёи номашон миннати бузурге нињодааст» (с. 35).
Бо вуљуди ин, ба назар мерасад, ки Ањмад Гулчини Маонї бо он
ки чанд тазкираи мовароуннањриро дар ихтиёр дошт, на њамаи онро
ба таври васеъ, густурда, људогона ва њавсалаи хоса мутолиа карда ё
имкони мутолиа надоштааст. Вагарна дар наќду танќењ, бозгўи сараву
саќат, бартариву фазилат ё нуќсу иштибоњи онњо доварињо мекард,
чуноне ки ин шеваи интиќодиро дар мавриди соири тазкирањои ќадим
ва љадид – «Оташкада»-и Озари Бегдилї (1760-1779), «Анљуманоро»и Ањмадбеки Гурљї мутахаллис ба Ахтар (1808-1818), «Ишороти
Биниш»-и Саид Муртазои Биниш (1848), «Аз Робиа то Парвин»
Кишоварзи Садр (1956) ва дигарон пай гирифтааст.
Китоби «Таърихи тазкирањои форсї» аз лињози тањќиќи
муштараки таърихи тазкирањо дар тамоми ќаламрави забони форсї
низ арзишманд, аммо ибтидои кор аст. Фурсате фаро расидааст, ки
тарњи наќќодї ва сухансанљии њавзаи Мовароуннањр дар маљмўи
умумии наќди адабии ќаламрави муштараки забон ва адабиёти
форсї мавриди омўзиши њамљониба ќарор гирад. Ба назари мо, яке
аз њамин гуна иќдомоти муфид тањќиќи ќиёсии тазкирањои Осиёи
Миёна бо тазкирањои Эрон, Афѓонистон ва Њинд бо назардошти
њолу њавои наќду сухансанљї дар ин њавзањо аст. Бо ин гуна иќдом
ба чанд ќазияи муњим, аз љумла махсусияти њар як њавза, наќш ва
таъсири тазкиранигории як ќаламрав ба раванди нигориши тазкира
дар ќаламрави дигар метавон равшанї андохт. Тазкиранигорони
як ќаламрав дар таснифоташон аз заминањои фикрии
тазкиранигорони ќаламрави дигар чї бањра љуста, осорашон бо
њамдигар чї умумият, шабоњат ва тафовут доранд? Дар заминаи
ќиёси тазкирањои њавзањои гуногуни забон ва адабиёти форсї алњол
пажўњиши доманадор сурат нагирифтааст.
Яке аз масъалаи љолиб дар таърихи тазкиранигории форсї масъалаи пайдоиши тазкираи манзум мебошад, ки асосан дар даврањои
охири адабиёти форсї-тољикї ба вуљуд омадааст. Ду намунаи ин
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
37
навъ тазкира – «Маљмўат-уш-шуаро»-и Фазлии Намангонї ва
«Тазкори ашъор»-и Садри Зиё љанбаи интиќодии устувор дошта,
дар адабиёти форсї-тољикї дар баробари тазкирањои маъмулии
мансур ба сифати осори хуби наќду сухансанљї муаррифї ва
шинохта шудаанд.
Бояд гуфт, ки масъалаи пайдоиши «тазкираи манзум» дар
адабиёти форсї-тољикї дар таълифоти то солњои 60-уми асри ХХ,
аз љумла китоби Р. Њодизода аз мадди назар дур мондааст. Баъдтар
аз ин давра анъанаи таълифи ин навъ тазкира дар бархе таълифоти
адабиётшиносї ба назар мерасад. Дар ин бора хулосаи аввалинро
С. Сиддиќї изњор кардааст: «Дар таърихи адабиёти тољик таълифи
тазкиратушшуарои манзум хеле кам воќеъ шудааст. Агар хато
накунем, аввалин касе, ки ба ин кор даст зада буд, маликушшуарои
дарбори Умархон (1809-1822) Фазлии Намангонист, ки бо унвони
«Маљмўаи шоирон» дар соли 1822 тазкираи манзуме мураттаб
намудааст. Дувумин тазкираи шеърї асари Садри Зиё «Тазкори
ашъор» аст.
Дар бораи ин ки баъд аз Садри Зиё каси дигаре ба назм тазкира
навиштааст ё не, маълумоте дар даст надорем. Вале маълум аст,
ки Идрисхољаи Рољї (ваф.1338-1919-1920) дар ибтидои асри ХХ
«Тазкират-ул-хаттотин»-и манзум таълиф карда буд» (9, 107).
Шубњае нест, ки ин ќазовати С. Сиддиќї бо назардошти
махсусияти њавзаи адабии Мовароуннањр ба миён омадааст.
Вагарна бо ошної ба равандњои адабии њавзањои дигари
форсизабон низ аз чанд тазкираи манзум огоњ мешавем.
Аз андешањои С. Сиддиќї зикри ду нукта ќобили таваљљўњ аст:
1. Шоир ва тазкиранигори Хўќанд дар нимаи аввали асри Х1Х
Фазлии Намангонї нахустин нафаре аст, ки дар таърихи адабиёти
тољик бо номи «Маљмўат-уш-шуаро» (на «Маљмўаи шоирон»)
тазкираи манзум офаридааст.
2. Шоир ва тазкиранигори охири асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ
Шарифљон махдуми Садри Зиё дувумин нафаре аст, ки ин анъанаро
идома дода, «Тазкори ашъор»-е ба назм ба вуљуд овардааст.
Дар идомаи С. Сиддиќї муњаќќиќи «Маљмўат-уш-шуаро»-и
Фазлии Намангонї Э. Раљабов рољеъ ба мансубияти аввалин
тазкираи манзум ва идомаи ин анъана дар таърихи адабиёти форсї
васеътар андеша баён кардааст: «Маљмўат-уш-шуаро» бо хусусияти
манзум буданаш дар таърихи тазкиранигории форсї маќоми аввалро
38
НОМАИ ДОНИШГО{
дорад… Ин ибтикор аз љониби тазкиранигорони баъдї, ба хусус
Шарифљон махдуми Садри Зиё истиќболи гарм ёфт (8, 42).
Дар мавориди дигар менигорад, ки «то Фазлї касе ба таълифи
тазкираи манзум даст назада» (8,95) ва «ќабл аз «Маљмўат-ушшуаро»-и Фазлї дар њавзањои мухталифи адабиёти форсї
тазкираи манзум таълиф нашудааст» (8, 135-136).
Дар «Таърихи тазкирањои форсї» рољеъ ба чањор тазкираи
манзуми ќаламрави умумии забон ва адабиёти форсї аз Эрон то Њинд
маълумот фароњам омадааст. Аз љумлаи ин асарњо яке «Тазкираи
манзуми Рашња» – таснифи Мирзо Муњаммад Боќири Рашњаи
Исфањонї соли 1250 њ. ќ. = 1833 мелодї дар шањри Нойини Язд
тасниф шудааст. Ин тазкира маснавии ошиќонаест ба вазни «Лайлї
ва Маљнун»-и Низомї дар бозгўи саргузашти ишќи Наврўз –
духтари Бахтиёрї ва Љамшед – писари вазири хони Хито, ки њикояти
навишта шуданаш љолиб ва мунњасир ба фард аст. Муаллиф дар
аввали достон ба мавзўоти таърихи мулуки Аљам ва насињатњои
шоњон мепардозад. Дар идомаи достон аз мукотибаи ин ду дилдода,
рафтани Наврўз дар рикоби Љамшед ба љониби сањро ва шикор,
афсона гуфтанаш дар ваќти хоб барои Љамшед сухан меравад. Дар
бозгашт Љамшед аз Наврўз хоњиш мекунад, ки тарољими шуарои
асрро ба назм адо кунад, ба шарте ки «зикри њар шоире дар се байт
ба назм ояд ва аз ашъори њар як ду байт бештар наёварад» (6-1, 372).
Дар натиља, «тазкират-уш-шуарое манзум ва муфиде» ба вуљуд
омад, ки дар он 137 шоири муосири муаллиф зикр шудааст, хоса
зикри баъзе аз шуарое рафтааст, ки дар тазкирањои дигар
наметавон ёфт.
Ин тазкираро Мирзо Ањмад Девонбегии Шерозї – соњиби
тазкираи «Њадиќат-уш-шуаро» аз байни нусхаи асл ва мунњасир
ба фарди «Наврўз ва Љамшед» дар Китобхонаи Остони Ќудси
Разавї зери шумораи 4656 истинсох карда, соли 1344 бо муќаддима
ва њавошї дар интишороти «Амири Кабир» ба табъ расонидааст.
Тазкираи манзуми дигар «Тазкираи Шињоб»-и Мирзо Абдуллоњ
Шињоби Туршезї аст, ки дар аввалњои асри Х1Х тасниф шудааст
(6-1, 303-305). Ин навъ тазкираро дар нимаи дувуми асри ХХ Аббоси
Шањрї – шоири муосири Эрон тањти унвони «Тазкираи Шањрї»
тасниф кард, ки њасби њол ва намунаи ашъори 39 тан аз шуарои
машњури маъруфи муосири форсиро дар бар мегирад. Дар ин асар
бозгўи «вазъи бесомони сухан дар даврони мо ва интиќод аз шеъри
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
39
нав» бо фарогириии дувоздањ њикояти тамсилї сурат гирифта,
мусанниф «тарољимро бидуни таоруф ва такаллуф ва холї аз њар
гуна муљомила ва мудоњана ба назми шево баён кардааст» (6-1, 306).
Ин вежагиро низ метавон дар шинохти вазъи наќду сухансанљї дар
перомуни тазкирањо метавон ба кор гирифт.
Њамин тавр, фарогирии дидгоњњои наќќодї дар тазкирањои
манзум ва ба тањќиќи ќиёсї гирифтани онњо барои дарёфти
љустуљўњои ѓоявию эстетикї дар њавзањои мухталифи форсизабонон
арзишу ањамият дорад. Њадафи умдаи сайри тањќиќ ва нашри
манобеи муњими адабиёти асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ бознамоии
манзараи куллии сайри наќду наќќодї дар ќаламрави
Мовароуннањр буда, ин амр дар роњи љустуљўи мафкуравию ѓоявї
ва иљтимої, њамчунин љусторњои адабиву фарњангї ва
зебоишиносии ин давра арзиши муайян доранд.
ПАЙНАВИШТ:
1. Айнї С. Намунаи адабиёти тољик/Ба кўшиши доктор Алии
Равоќї. Пешгуфтор аз М. Шакурї, К. Айнї, А. Шеърдўст.–Тењрон:
Чопхонаи Интишороти илмї ва фарњангї , 1385
2. Айнї С. Мунтахаби асарњои илмї дар 2 љилд. Љилди дувум.
Асарњои адабиётшиносї ва наќди адабї. Тањия ва танзими А.
Набавї ва Ф. Набиев.–Душанбе: Дониш, 2008
3. Айнї С. Намунаи адабиёти тољик. Куллиёт. Љилди 16/Тањия ва нашри
китоб бо кўшиш ва зери назари К. Айнї ва Н. Ќосим.–Душанбе, 2010
4. Айнї С. Намунаи адабиёти тољик / Аз хати форсї тањия ва тасњењи
М. Акбарзод.–Душанбе: Адиб, 2010
5. Аз мукотиботи устод // Садои Шарќ.–1968.–№4
6. Маонї, Ањмад Гулчин. Таърихи тазкирањои форсї. Дар 2 љилд.
Чопи дувум.–Тењрон: Интишороти Китобхонаи Саної, 1363
7. Неъматзода Т. Возењ.–Душанбе: Ирфон, 1967
8. Раљабов Э. «Маљмўат-уш-шуаро»-и Фазлии Намангонї ва суннатњои
тазкиранигорї дар адабиёти тољики асри Х1Х-аввали асри ХХ
9. Сиддиќї С. Садри Зиё ва тазкирањои ў.–Душанбе: Чопхонаи
«Шуљоиён», 2010
10. Тазкират-уш-шуарои Абдуллоњхољаи Абдї. Бо тасњењу муќаддимаи
А. Љонфидо. Зери назари С. Сиддиќов.–Душанбе: Дониш, 1983
11. Тазкират-уш-шуарои Њољї Неъматуллоњи Мўњтарам. Бо тасњењ
ва муќаддимаи А. Љонфидо. Зери назари К. Айнї–Душанбе: Дониш,
1975 (Муќаддимаи мусањњењ: сањ. алиф-нун)
40
НОМАИ ДОНИШГО{
12. Тазкори ашъор. Шарњи њоли бархе аз шоирони муосири Тољикистон
ва намунањое аз шеъри онон. Таълифи Шарифљон махдуми Садри Зиё.
Ба тасњењи С. Сиддиќ. Бо кўшиши М. Шакурии Бухорої. Чопи аввал.–
Тењрон: Интишороти Суруш, 1380=2001
13. Тўњфат-ул-ањбоб фи тазкират-ул-асњоб. Таълифи Ќорї
Рањматуллоњи Возењ. Матни интиќодї бо муќаддима ва тасњењи А.
Љонфидо. Зери назари А. Мирзоев. – Душанбе: Дониш, 1977
14. Хади-заде Р. Источники к изучению таджикской литературы второй
половины Х1Х века. – Труды АН Таджикской ССР, Институт языка и
литературы. Том LVI.–Сталинабад: Издат. АН Тадж. ССР, 1956
Состояние исследования и издания персидско-таджикских
тезкире Мавераннахрского литературного круга
(конец Х1Х - начало ХХ веков)
С.Азамов
Ключевые слова: история персидского-таджикской литературы,
литературный круг Мавераннахра, тезкире, поэтическое
тезкире, исследование традиции составления тезкире
В статье осуществлен краткий научный обзор издания и изучения
тезкире, составленных в литературном круге Мавераннахра за
последние сто лет. Особое внимание автор уделяет судьбе известного
тезкире Садриддина Айни «Образцы таджикской литературы»,
изъятого в конце 20-х годов ХХ столетия по наущению пантюркистов
из научного оборота. Подчеркивается, что изучение тезкире получило
невиданный размах в годы независимости. В статье преведены
интересные факты об истории составления поэтического тезкире в
истории персидско-таджикской литератуны.
S. Azamov
The State of Research and Edition of Persian-Tajik
Tezkires of Maverannakhr Literary Circle
(the end of the XIX-th - the beginning of the XX-th centuries)
Key words: history of Persian-Tajik literature, literary circle of
Maverannakhr, poetical tezkires, exploration of tezkire
composition tradition
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
41
The author of the article presents a brief scientific survey of the
published and studied tezkires composed in the literary circle of
Maverannakhr for the latest hundred years. He pays special attention to
the fate of the well-known tezkire by Sadriddin Aini “Patterns of Tajik
Literature” withdrawn at the end of the 20-ies of the passed century from
scientific circulation; the campaign being egged on by pan-Turkists. It is
emphasized that the studies of tezkires have been enjoying a wide range
for the years of independence. Interesting facts about the history of
composing poetical tezkires in Persian-Tajik literature are adduced in
the article.
42
НОМАИ ДОНИШГО{
Њ.Зоиров
ДЕВОНЊОИ ТОИСЛОМЇ ВА САЊМИ ДАБИРОНИ ДЕВОН
ДАР РУШДИ НОМАНИГОРИИ ФОРСЇ
Вожањои калидї: девон, дабир ва оини дабирї, мактуб,
Сосониён, ќарнњои аввали ислом
Дар луѓат мањалли гирдоварии дафотири сабти арќоми молиёт
ва љойгоњи мутасаддиёни ин умур, дафотири молиёти њукуматї,
дафтари муњосаба, дастгоњ, њукумат, вазорат, вазоратхона, љойгоњ
ва идораи њукумат, дарбор, дастгоњи салтанатї ва мањалли кори
дабиронро «девон» гўянд (1, 1, 1406-1407). Бино ба ахбори М. Муъин
«девон» ба маънии вазоратхона, идора, дафтархона, дафтари
муњосаба, дафтари умумї барои сабти даромад ва њазина,
хизонадорї ва давлат низ ба кор мерафтааст (9, 481).
Вожаи «девон» аз решаи «дап» ба маънии «навиштан» гирифта
шуда, бо калимањои «дабир», «дафтар», «дабиристон» ва
«дабистон» њамреша мебошад. Дар замони Сосониён нависандаро
«дабир» ва мањалли нигориши дабиронро «девон» мехонданд ва
вожаи «девон» бештар ба маънии идора ба кор мерафт. Ба ибораи
дигар, идорањое, ки корњои муњими кишварро адо мекарданд,
девон хонда мешуданд. Монанди девони хирољ, девони сипоњ,
девони иншо (рисолат) ва ѓ.
Бино ба ахбори А. Кристенсен, вожаи «девон» дар асл маънии
дафтари даромад ва њазина(харљ)-ро дошта ва минбаъд ба маънии
мањалли кори коркунони молиёт ва тамоми идороти кишвар ба кор
рафтааст (р.к: 5, њошияи сањ. 409). Ибни Халдун низ бар њамин бовар
аст ва мегўяд, ки дар гузашта номи китоби махсуси дабирон ва њам
љойгоњи нишасти коргузорони дарборро «девон» мехонданд.
Чунонки гўяд: «…куллияи ин ќавонин дар китобе омадааст, ки
тафосили дахлу харљ дар он навишта шуда ва ќисмати бузурге аз
илми њисоб дар он мундариљ аст ва ба љуз касоне, ки дар ин аъмол
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
43
мањорат доранд, бад-он пай намебаранд ва ин китобро «девон»
меноманд, чунонки љойгоњи нишастани коргузорон ва мубоширони
онро низ ба њамин ном мехонанд» (3, 465).
Дар хусуси баромади вожаи «девон» ривоёти зиёди афсонаомез
низ мављуданд. Чунончї, Абдуррањмон ибни Халдун ин вожаро
баргирифта аз вожаи «девона», яъне беаќл медонад ва мегўяд, ки
гўё бори нахуст онро Хусрави Анўшервон ба кор бурдааст: «Гўянд
маншаи ин номгузорї ин аст, ки рўзе Анўшервон ба нависандагони
девони хеш менигарист, дар њоле, ки бо худ ба њисоб кардан машѓул
буданд ва чунин ба назар меомад, ки бо худ сухан мегўянд, аз ин
рў (якбора) гуфт: Девона! Аз он пас љойгоњи онон бад-ин калима
номида шуд ва њарфи «њ» ба иллати касрати истеъмол ва тахфиф
аз он њазф гардид ва гуфтанд: «девон». Он гоњ њамин ном бар
китоби ин гуна амалиёт, ки мутазаммини ќавонини муњосибот аст,
итлоќ гардид» (3, 465).
Соњиби «Муќаддима» дар ривояти дигар калимаи мазкурро
баргирифта аз вожаи «девон», ба маънии љамъи дев, шаётин медонад
ва мегўяд, ки минбаъд китоби номањо ва мањалли нишасти
муњосибони дарборро «девон» хондаанд (3, 465). Устод Кристенсен
«девон»-ро вожаи пањлавї ба маънии идора медонад ва мегўяд: «Дар
ин идорот назму тартибе комил њукмфармо буд» (5, 409).
Пас аз пирўзии аъроб дар замони хулафо вожаи «девон» вориди
забони арабї шуд ва наздик ба њамон маъние, ки дар забони пањлавї
дошт, ба кор мерафт. Бино ба ахбори Ибни Халдун вожаи «девон»
дар забони арабї бори нахуст дар дафтари љамъу хирољ ва ё дафтаре,
ки дар он исми муљоњидон сабт мешуд, ба кор рафтааст. Пас аз
пирўзии ислом нахустин шахсе, ки аз хулафои араб ба таъсиси девон
даст зад, Умар (раз.) буд. Муаллифи мазкур дар хусуси сабаби
таъсиси девон ва аз љониби дабирони махсус ба тартиби хонадонњо
навишта шудани девони сипоњ маълумот дода мегўяд:
«Нахустин касе, ки дар давлати исломї девонро вазъ кард,
Умар(раз.) буд. Ва гўянд, ин амр ба сабаби моле буд, ки Абўњурайра
(раз.) аз Бањрайн оварда буд ва чун онро афзун ёфтанд, дар таќсими
он хаста шуданд. Аз он рўз бад-ин њиммат гумоштанд, ки амволро
бишуморанд ва мустамиррињои солиёна ва њуќуќро забт кунанд ва
Холид ибни Валид ишора ба девон кард ва гуфт: дидам подшоњони
Шом тадвин («тадвин» гўё аз калимаи «девон»-и форсї гирифта
шуда ва ба маонии навиштани ном дар девони сипоњ ва гирдоварии
44
НОМАИ ДОНИШГО{
девон(дафтар) омадааст ва дар ин љо гўё мурод тартиб додани
дафтар ва девон бошад- наќл аз њошияи 3, 366) мекунанд ва
Умар(раз.) пешнињоди ўро пазируфт… Ва он гоњ, ки Умар(раз.) бар
тадвини девон мусаммим шуд ва ба Аќил ибни Абетолиб ва
Мањрамат ибни Навфал ва Љабир ибни Мутъим, ки аз
нависандагони Ќурайш буд, фармон дод, дар танзими он ширкат
љўянд ва онњо девони сипоњиёни исломиро ба тартиби хонадонњо
навиштанд ва аз хешовандони расули Худо(с) оѓоз карданд ва пас
аз он њар хонадоне наздиктар ба хонадони нубувват буд, онро
муќаддам доштанд. Чунин аст оѓози девони сипоњ.» (3, 366).
Аз ахбори сарчашмањо ва тањќиќи мавзўъ маълум мешавад, ки
минбаъд девонњои дигар низ бар ташкилоти дастгоњи хилофат
афзуда мешаванд ва оњиста ба њамон поя мерасанд, ки ќабл аз
ислом доштанд.
Агарчи дар манобеи мављуда маълумоти зиёд дар хусуси
девонњои тоисломї пайдо кардан мумкин аст, аз чї ваќт шурўъ
шудани истеъмоли калимаи «девон» маълум нест. Аз тањќиќоти
пурарзиши М. Муњаммадї равшан мегардад, ки истеъмоли калимаи
мазкур ќабл аз таъсиси давлати Сосониён, зоњиран, њанўз дар замони
њукумати Њахоманишиён љой доштааст. Чунончи, љое ба ин маънї
ишора сохта мегўяд:
«Аз он чї таърихнависон дар бораи давлати њахоманишї
навиштаанд, чунин бармеояд, ки ин давлат дорои созмони идории
нисбатан муназзаме буда. Аз корњое, ки ба Дорюши бузург(481-521
ќ. м.) нисбат додаанд, яке њам таљдиди назар дар созмони кишвар
ва танзими умури давлат ва сохтани роњњои умумї ва эљоди
чопорхонањо буда. Дар баъзе ривоёт ба вуљуди китобхона ё оршивњо
(архивњо- З.Њ.)- и махсусе дар дарбори њахоманишї низ ишора шуда
ва Плутархи юнонї аз дабирони дарбори Хашоёршо гуфтугў
кардааст» (8, 67- 68).
Љањшиёрї мегўяд, ки барои нахустин бор девонњои њукуматиро
Лўњросб ташкил дод ва корњои њукумат ва њисобдорї ва молиётро
танзим сохт, сарбозгирї кард ва дар љамъи ќушун иќдом намуд (15,
29). Њамзаи Исфањонї низ Лўњросбро нахустин касе медонад, ки
девони сипоњро бунёд гузошт. Ин муаллиф Доро писари Бањманро
нахустин подшоње медонад, ки дар роњњои умумї чопорхонањо
барпо кард ва дар онњо асбњои махсус нигоњ дошт. Аммо аз ахбори
Табарї маълум мегардад, ки ќабл аз подшоњии Доро низ дар Эрон
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
45
чопорхонањо мављуд будааст (љињати иттилои беш р.к: 8, 68-69).
Чопор- дар луѓат ќосид, пайк ва номабарро гўянд. Чопорхонамањалли махсус ё истгоњеро мехонданд, ки дар он љо ќосидон ва
асбњои хасташуда љои худро ба номарасон ва асбњои тозанафас
медоданд (1, 1, 912).
М. Муњаммадї мисоли А. Кристенсен чопорхонањои
тоисломии Эронро аз љумлаи девонњо медонад ва мегўяд:
«Гузашта аз инњо девонњои дигаре низ барои сипоњ ва
чопорхонањо ва зарробхона ва авзон ва шояд њам холисљоти шоњї
ва монанди инњо вуљуд дошта...» (8, 72- 73).
Донишманди мазкур мегўяд, ки дар замони њукумати Умавиён
девони чопорхона номи девони баридро бар худ гирифт ва бори
нахуст ин девон дар замони хилофати Муовия аз тарафи дењќонони
эронї ва коргузорони румї таъсис дода шуд (8, 82- 83).
Њанўз аз замони Доро чопорњоро асбњои тезпо ва парваришёфтае
дар ихтиёр буда ва онњо тавассути ин асбњо номањоро аз як макон
ба макони дигар мерасонидаанд. Дар даврони њукумати Сосониён
кори ин девон боз њам бењтар ба роњ монда шуд. Зеро мулуки сосонї
бар роњњои бузурги байни шањрњо истгоњњои махсусе бо номи
чопорхона бунёд нињоданд, ки дар њар яки онњо чанд нафар
паёмрасонњо хидмат мекарданд. Њар гоњ подшоњ ё њокиме нома
менавишт, яке аз чопорњо онро гирифта, ба зудї ба чопори дигар,
ки дар мавзеи муайян буд, мерасонид ва сипас он чопор номаро
фавран ба дасти чопори саввум мерасонд ва њамин тавр номањо
тавассути чанд чопор ба дасти мухотаб мерасид. Њар ќадар роњ дур
бошад, теъдоди чопорњо ба њамон миќдор афзуда мешуд. Бояд гуфт,
ки ин усули расонидани нома танњо ба подшоњон ва њокимону
бузургони давлат хос буд. Мардуми оддї номањои хешро ба воситаи
корвонњо ва ё нафарони алоњида, ки аз маконе ба макони дигар
мерафтанд, ба мухотаб мерасониданд.
Дар бораи теъдоди девонњои ањди сосонї маълумоти мустаќиме
дар даст нест. Аммо аз маљмўи ахбори манобеи то мо расида метавон
то андозае аз девонњои тоисломии форсї иттилоъ ёфт. Баъзе аз
донишмандон теъдоди девонњои тоисломиро баробар бо шумори
мўњрњои шоњони ќабл аз исломии Эрон донистаанд. Ибни
Муќаффаъ мўњрњои яке аз шоњони Эронро барои корњои зер
медонад: яке барои номањои рамз, дигаре барои номањои оддї ё
дабирхонаи шоњї, дигаре барои бахшидани амлок ва алќоб ва яке
46
НОМАИ ДОНИШГО{
барои молиёт. Артур Кристенсен низ шумори девонњои ањди
сосониро баста ба мўњрњои шоњон медонад ва мегўяд:
«Иттилои мустаќиме рољеъ ба теъдоди девонњо ва њудуди
салоњияти њар як аз онњо дар даст надорем, њамин ќадар медонем, ки
подшоњ чанд мўњри мухталиф дошт, яке барои дафтархонаи сарї
(сардор, њукмрон- З.Њ.), дигар барои дабирхона, дигар барои
мањкамаи љиної, дигар махсуси тавзеъи нишон ва эътои мансаб ва
дигар мутааллиќ ба умури молия ва аз ин рў, метавонем њадс бизанем,
ки ба њамин андоза њам девон вуљуд доштааст» (5, 409-410).
Љањшиёрї бар он бовар аст, ки подшоњони Эронро дар ибтидо
ду девон буда, яке девони хирољ ва дигаре девони њазина. Бино ба
ахбори ў кулли даромадњо мутааллиќ ба девони хирољ ва њазинањои
ќўшун ва ѓайра мутааллиќ ба девони њазина будааст (15, 29-30).
Соњиби «Мафотењу-л-улум» Абўабдуллоњ Муњаммади Хоразмї
дар бораи девонњо маълумоти нисбатан бештар медињад. Муаллифи
мазкур дар боби чањоруми китоби хеш, ки мусаммо ба «Ойини
дабирї» аст, дар хусуси истилоњоти хоси дабирони девони хирољ,
девони хизона, девони барид(=чопор), девони сипоњ, девони зиё ва
нафаќот, девони об ва девони расоил маълумот медињад. Аз ахбори
Хоразмї маълум мешавад, ки њар яке аз ин девонњо дабирони махсус
ва истилоњоти хоси худро доштаанд (р.к: 14, 57- 77).
Љињати шинохти осори тоисломї, бахусус, номањо ва анвои
макотиби форсї, расму оин ва шароити котибии ањди сосонї
хидмати манобеи ќарнњои аввали исломї беш аз сарчашмањои дигар
аст. Пас месазад, ки љињати шинохти девонњои тоисломии Эрон низ
аз ахбори манобеи арабии садањои нахустини ислом мадад љўем.
Аммо њини омўзишу тањќиќ набояд фаромўш кард, ки ин
сарчашмањо манобеи асл нестанд ва имкон дорад, ки њини наќлу
тарљума аз забони асл дучори тањриру тањриф ва таѓйир шуда
бошанд. Аз ахбори зайли М. Муњаммадї бармеояд, ки баъзе аз
нависандагони араб гоње шўъбањои алоњидаи як девонро њамчун
девонњои алоњидаи тоисломии Эрон донистаанд. Чунонки гўяд:
«Барои ташхиси девонњои аслї аз фаръї наметавон аз ин ривоёт
истифода намуд, зеро дар иборатњои арабї ѓолибан баъзе аз
шўъбањои кўчаки девонро њам ба њамин ном хондаанд, … масалан
Љоњиз дар љое, ки аз иди Наврўз ва тўњфањое, ки дар ин ид аз атроф
барои подшоњ мефиристодаанд, сухан гуфта, менависад: «Дабири
махсусе номи њадякунандагон ва подошеро, ки шоњ барои њар як
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
47
таъйин мекард, ёддошт менамуд, то дар девони Наврўз сабт шавад»
(ал-Мањосин ва-л-аздод, 369; ба наќл аз 8, 74).
Ба андешаи мо мурод аз девони Наврўз на девони алоњида, бал
шўъбае аз девонњои дигари тоисломии Эрон аст. Эњтимол дорад,
ки ин шўъба дабире махсус дошта бошад, аммо девони алоњида
хондани он дур аз њаќиќат аст. Дар «Номаи Тансар» ишора ба девоне
шудааст, ки танњо дудмонњои мумтоз дар он сабт мешуданд. Дар
баъзе аз кутуби љуѓрофии арабї бошад, ишора ба девонњое шуда,
ки оташкадањоро дар он сабт мекардаанд. Бино ба ривояти Истахрї
миќдори оташкадањои форс ба ќадре зиёд будаанд, ки шумораи
онњоро танњо аз њамон девон ба даст овардан мумкин будааст. Аммо
Муњаммад Муњаммадї бар мављудияти чунин девонњо шак дорад
ва мегўяд: «Дар њар њол маълум нест, ки ин девонњо њам њар як девоне
мустаќил буда, ё ин ки аз шохањои девонњои дигаре ба шумор
мерафтаанд»(8, 74).
Дар баъзе аз манобеи ќуруни аввали исломї маълумоте мухтасар
рољеъ ба расму одоб ва тарзи кор дар девонњои тоисломии Эрон
оварда шудааст, ки бешак љињати бештар шинохтани расму оини
дабирї ва тарзи кори дабирони девон моро кўмак мекунанд.
Њар як аз девонњои тоисломї вазифаи махсусро адо мекарда ва
дорои ањамият ва маќоми хос будаанд. Профессор Низомиддин
Зоњидов мављудияти девонњои тоисломии форсиро яке аз дастовардњои арзишманди мардуми эронинажод медонад ва бар он бовар аст,
ки ин усули давлатдории эронї дар ќарнњои аввали пирўзии аъроб
аз болои аљам сармашќи кори халифањои араб будааст. Чунонки
гўяд:
«Дар ањди Сосониён низоми девонсолорї, ки дастоварди бузурги
давлатдории халќњои эронии пеш аз ислом ба шумор меояд, ба њайси
як нињоди идории мураттабу муназзам рушду нумўъ кард ва
кишвардории Сосониёнро чун оинаи ибрат ва сармашќи давлатдорї
дар назари пасовандон љилвагар намуд. Аъроб низ бо басту тавсеа
ёфтани Хилофат рўи ниёз ба ойинњои давлатдории тоисломии эронї
оварданд ва аз низоми девонсолориву созмони идории сосонї
истиќбол намуданд» (2, 31- 32).
Хулоса, дар даврони сосонї табаќаи дабирон аз табаќоти мумтоз
ва яке аз аркони муњими давлат ва омили муассире дар идораи умури
кишвар ба њисоб мерафтанд. Шояд њамин обрўю маќом ва донишу
хиради дабирон боис гардид, ки аксари девонњои тоисломии форсї
48
НОМАИ ДОНИШГО{
пас аз пирўзии ислом низ бо њамон номи форсии худ дар созмонњои
хилофат роњ ёфтанд ва теъдоде аз онњо то ќарни чањордањи
милодї(њаштуми њиљрї) фаъолияти хешро идома доданд.
Агарчи араб аз болои аљам пирўз шуд, дар ќарнњои нахусти
исломї забони расмии девон забони аслї, яъне форсї–тољикї буд
ва кулли навиштањо ва муњосабот танњо ба забони форсї–тољикї
сурат мегирифт. Дар замони хилофат низ аксари кулли дабирони
девон эрониён буданд ва бешак халифањои араб ба дабирони
эронинажод ниёзманд буданд. Эњтимол яке аз сабабњои эњтиром ва
маќоми баланд пайдо кардани дабирони эронї дар замони њукумати
аъроб њамин ниёзманд будани арабњо ба дабирони эронї ва
беиттилоии онњо аз забони форсї ва расму одоби девондорї буд.
Бино ба ахбори сарчашмањои ќарнњои аввали исломї сабаби наќли
девон аз форсї ба арабї Солењ ном дабири эронинажод буд. Зеро
дар он девонњо њеч як дабири арабе набуд, ки забони форсї мисоли
забони модарии хеш донад. Дар акси њол худи аъроб ба наќли девон
мепардохтанд ва ниёзе ба дабирони эронинажод намемонд.
Байни шоњони сосонї чунон расм буда, ки корњои девонии худро
љуз ба дудмонњои баргузида ва ашроф вогузор намекар-даанд.
Гўянд, ки ин корњо дар чанде аз хонадонњои эронї ирсї гардида
буд ва баъзе аз ин хонадонњо дар даврони хилофат низ корњои
девонии худро дар даст доштаанд. Чунончи Ибни Њавќал дар
тавсифи чунин хонадонњои эронї гуфтааст:
«Дар Форс суннате некў ва дар миёни мардуми онљо одате
писандида аст ва он гиромї доштани хонадонњои ќадимї ва бузург
шумурдани соњибони неъмати азалї аст. Дар ин ноњия хонадонњое
њастанд, ки кори девонро аз рўзгори бостон то кунун ба ирс
мебаранд» (8, 58).
Пас аз пирўзии аъроб дар идора намудани давлат ва ташкилоти
идории он сањми дабирони девон, ки аксари куллашон эронї буданд,
шоистаи зикр аст. М. Муњаммадї ба эронї будани аксари дабирону
вазирони даврони хилофат ишора намуда мегўяд: «…ѓолиби
нависандагони саршинос ва бештари дабирони девон ва вазирони
дарбори хилофат дар ќарнњои нахустини исломї низ аз њамин гурўњ,
яъне форсизабонони арабинавис будаанд» (6, 28).
Ин хидмати бемисли эрониёнро аксари нависандагони араб ва
муаррихини исломї низ ситуда ва дар бораи њусни сиёсат,
давлатдорї, додхоњї ва раиятпарварии эшон њикоят ва ривоятњои
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
49
пурмуболиѓа гуфтаанд. Чунончї, дар китоби «ат- Тољ»-и мансуб
ба Љоњиз усули фармонрвоию мамлакатдорї ва раиятпарварии
шоњони тоисломии Эрон ба таври зер васф шудааст:
«Зеро эшон(эрониён-З.Њ.) дар ин кор пешгом буданд ва мо
ойини фармонравоиву мамлакатдорї ва тартиби хосу ом(м) ва
раиятнавозї ва амсоли инњоро аз эшон ёд гирифтаем» (ат-Тољ
фї ахлоќил мулук, 23; ба наќл аз 8, 66- 67).
Агарчи дар хусуси мављудияти девонњои тоисломии форсї
аксари донишмандони ватаниву хориљї изњори андеша
намудаанд, њеч кадоме аз онњо теъдоди умумии девонњоро номгў
накардаанд. Маъруфтарин девонњои тоисломии форсї, ки аксари
пажўњишгарон бар мављудияти онњо ишора намудаанд, девони
хирољ, девони хизона, девони барид, девони сипоњ, девони зиё ва
нафаќот, девони об, девони расоил мебошанд.
Афзун бар ин, муаллифи «Мафотењу-л-улум» Абўабдуллоњи
Хоразмї, А. Кристенсен, Исо ал- Окуб, Муњаммад Муњаммадї ва
дигарон бар мављудияти девонњои дигар, ба монанди девони
муњосибот, девони ќазо, девони сиљиллот ва паймонњо, девони
тавќеъ, девони ароиз, девони зимом ва хотам ва ѓ. ишора намудаанд.
Дар «Номаи Тансар» низ ишораи зебое ба мављудияти девонњои
тоисломї ва табаќоти дабирон шудааст. Муаллифи нома дар посухи
чањорум, љое аз аъзои чањоргонаи дин– асњоби дин, маќотил
(мардони корзор), куттоб ва мењна ёд намуда мегўяд:
«узви савум куттоб ва эшон низ бар табаќот ва анвоъ: куттоби
расоил, куттоби муњосибот, куттоби аќзия ва сиљиллот ва шурут
ва куттоби сияр…»(11, 12; 10, 196).
Аз ахбори мазкур бармеояд, ки дар замони Тансар дабирони
девонро бар чанд табаќа људо мекардаанд. Ба андешаи наздик ба
яќин, њар як аз ин табаќаи дабирон дар девонњои махсус фаъолият
мекарданд. Масалан, куттоби расоил дар девони расоил, куттоби
муњосибот дар девони муњосибот, куттоби аќзия дар девони аќзия,
куттоби сиљиллот ва шурут дар девони сиљиллот ва шурут, куттоби
сияр дар девони сияр. Бешак, њар як аз ин девонњо истилоњоти
махсуси худро доштанд, ки дабирони девон њини нигоришоти хеш
ба таври фаровон аз онњо истифода мекарданд.
Хидмати осори даврони исломї љињати шинохти истилоњоти
махсуси дабирии тоисломї низ зиёд аст. Аз ин рў, барои ошноии
бештар бо истилоњоти дабирони тоисломї ба манобеи ќарнњои
50
НОМАИ ДОНИШГО{
аввали исломї назар намудан холї аз манфаат нест. Зеро дар
ќарнњои нахустини исломї бисёре аз истилоњоти девонї ба шакли
форсии худ ба кор мерафтанд. Чунончи, М. Муњаммадї чанде аз
машоѓили даврони сосониро, ки дар девонњои арабї ба кор
мерафтанд, номгў кардааст, ки аксар номи форсии даврони сосонии
худро дар забони арабї низ њифз кардаанд, монанди ал-боздор,
љондор, ас-силоњдор, ал-шаробдор, аламдор, ал-мењмандор, амири
шикор, амири љондор, хонсолор ва ѓ. (р.к: 7, 12-36). Донишманди
мазкур њини ташрењи ин вожањо аз истилоњоте низ ёд кардааст, ки
ба табаќаи дабирон ва фанни дабирї дахл доранд. Шоњиди ин њарф
вожањои «ал-даводор» ва «котибу-д-даст» мебошанд, ки чунин
ташрењ шудаанд:
«ал-Даводор- аз ду вожа «даво»-кўтоњшудаи «давот» ва «дор»-и
форсї ва ин унвони касе буда, ки ўњдадори давоти султон ва вазоифе
буда, ки бар он мутаратиб мегардид, монанди судури ањкоми султонї ва назорат бар иљрои онњо ва умури дигаре, ки дар ин заминањо
пеш меомадааст» (Субњу-л-аъшо, љ.5, сањ. 462; ба наќл аз 7, 24).
«Котибу-д-даст: аз ду калима «котиб»-и арабї ба маънии
нависанда ва «даст»-и форсї ва ин унвони дабире будааст, ки наздики дасти султон менишаста ва тавќеъи канори номањоро, чунонки
ў мегуфта, менавиштааст» (Субњу-л-аъшо, љ.1, 137; ба наќл аз 7, 35).
Аз бањси фавќ маълум мешавад, ки барои ошноии бештар аз
девонњо ва истилоњоти дабирони тоисломї ба сарчашмањои ќарнњои
нахустини исломї бояд рўй намуд.
ПАЙНАВИШТ:
1.Дењхудо, Алиакбар. Фарњанги мутавассити Дењхудо. Дар ду љилд.
Зери назари дуктур Саид Љаъфари Шањидї. Ба кўшиши Fуломризо
Ситуда, Эраљ Мењракї ва Акрам Султонї. – Тењрон: Интишороти
Донишгоњи Тењрон, 1385
2.Зоњидов Низомиддин. Насри арабизабони адабиёти форсу тољик
дар асрњои VIII-IХ, – Хуљанд: Нури маърифат, 2004
3.Ибни Халдун, Абдуррањмон. Муќаддимаи Ибни Халдун.
Мутарљим Муњаммад Парвини Гунободї. –Тењрон: Ширкати
интишороти илмї ва фарњангї. Љилди аввал. 1382
4.Исо ал- Окўб. Таъсири панди порсї бар адаби араб. Мутарљим
Абдуллоњ Шарифии Хуљаста. – Тењрон: Ширкати интишороти илмї
ва фарњангї, 1374
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
51
5.Кристенсен, Артур. Эрон дар замони Сосониён: Таърихи Эрони
Сосонї то њамлаи араб ва вазъи давлат ва миллат дар замони Сосониён.
Тарљумаи Рашид Ёсамї. – Тењрон: Нигористони китоб, 1383
6.Муњаммадї, Муњаммад. Таърих ва фарњанги Эрон дар даврони
интиќол аз асри Сосонї ба асри исломї. Љилди чањорум: Забони
форсї њамчун моя ва мададкоре барои забони арабї дар нахустин
ќарнњои исломї. – Тењрон: Тўс, 1380
7.Муњаммадї, Муњаммад. Таърих ва фарњанги Эрон дар даврони
интиќол аз асри Сосонї ба асри исломї. Љилди панљум: Низоми
девонї ё созмони молї ва идории сосонї дар давлати хулафо. –
Тењрон: Тўс, 1380
8. Муњаммадї, Муњаммад. Фарњанги Эрон пеш аз ислом ва осори
он дар тамаддуни исломї ва адабиёти арабї. Тењрон: Интишороти
Тўс, 1374
9.Муъин, Муњаммад. Фарњанги форсї(якљилдї). -Тењрон, 1383
10.Нахустќомуси миллат. – Хуљанд, 2001
11.Номаи Тансар њербазон њербази Ардашери Попакон ба Љушнасф
шоњ ва шоњзодаи пизишхоргар. Тарљумае аз пањлавї ба арабї ба
ќалами Ибни Муќаффаъ, тарљумае аз арабї ба форсї ба ќалами
Ибни Исфандиёр. Ба саъй ва тањќиќи Муљтабо Минавї. -Тењрон:
Матбааи Маљлис, 1311. с. 1- 47
12.Тафаззулї, Ањмад. Таърихи адабиёти Эрон пеш аз ислом. Ба
кўшиши Жола Омўзгор. – Тењрон: Сухан, 1377
13.Хатибї, Њусайн. Фанни наср дар адаби порсї. – Тењрон: Заввор, 1375
14.Хоразмї, Абдуллоњ Муњаммад ибни Ањмад ибни Юсуфи Котиб.
Тарљумаи Мафотењул улум. Мутарљим Њусайни Хидевљам. Тењрон:
Ширкати интишороти илмї ва фарњангї, 1383
15.Љањшиёрї, Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Абдус. Китобу-лвузарои ва-л-куттоб. Тарљумаи Абулфазли Таботабої. Муќаддимаи
Зайнулобидини Рањнамо. – Тењрон, 1348
Доисламские диваны и вклад дабиров в развитие
персидского эпистолярного жанра
Х.Зоиров
Ключевые слова: диван, дабир и традиции дабирства,
эпистолярный жанр, Сасаниды, первые века ислама
52
НОМАИ ДОНИШГО{
В статье проводится этимологический анализ терминов «диван»
и «дабир» (письмоводитель), прослеживается возникновение
доисламских персидских диванов и их количество в эпоху Сасанидов.
Автор особое внимание уделяет роли дабиров в развитии
писательского мастерства, существовании правил и традиций
доисламских диванов в первые века ислама и вкладу иранских дабиров
в образование и развитие диванов в арабском халифате.
Утверждается, что образование диванов и возникновение правил и
традиций присущих дабирству стали одной из главных причин
развития персидского и арабского эпистолярного жанра и
писательского мастерства.
H. Zoirov
Pre-Islamic Divans and Contribution of Dabirs into
the Development of Persian Epistolary Genre
Key words: divan, dabir, traditions of dabirism, epistolary genre, the
Sasanids, the first centuries of Islam
The author conducts an etimological analysis of the terms “divan”
and “dabir” (letter-writer), he dwells on pre-Islamic Persian divans and
their quantum in the epoch of the Sasanids. Special attention is paid to
the role of dabirs in the development of writer’s mastership, existence of
rules and traditions of pre-Islamic divans in the first centuries of Islam
and the contribution of Iranian dabirs into formation and development
of divans in the Arabic Khalifate. It is asserted that formation of divans
and birth of rules and traditions inherent in dabirism became one of the
main reasons accounting for the development of Persian and Arabian
epistolary genre and writer’s mastership.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
53
Т.Келдиёров
УСУЛИ ОВАРДАНИ ЌИССАВУ ЊИКОЁТ ДАР “ЉАВОЊИРУЛ-АСРОР”-И ЊУСАЙНИ ХОРАЗМЇ
Вожањои калидї: ќиссаю њикоёт, анъанаи шарњнависї, усулњои
шарњ, “Љавоњир-ул-асрор”-и Хоразмї, “Маснавии маънавї”и Љалолуддини Румї
Омўзиши бархе аз шурўњ, дар мисоли «Мукошифоти разавї»-и
Муњаммадризои Лоњурї, «Асрор-ул-ѓиюб»-и Хоља Айюби Порсо,
“Шарњи кабири Анќаравї”-и Русухиддин Исмоили Анќаравї ва
“Махзан-ул-асрор”-и Валимуњаммади Акбарободї нишон медињад,
ки шорењон ба хотири ба хонандаи асари хеш бахшидани лаззати
маънавии бештар зимни шарњи матолиб аз ќиссаву њикоёти гуногун,
ки аксаран реша бар љањоншиносии исломї доранду аз Ќуръону
ањодис ва ривоёти дигари исломї маншаъ гирифтаанд, истифода
мекарданд. Омўзиши масъалаи мазкур нишон медињад, ки корбурди
њикоёту ќисса ва ривоёт, љињати шарњу тафсири абёти алоњидаи
маснавї њанўз аз китоби “Чавоњир-ул-асрор ва завоњир-ул-анвор”-и
Камолуддин Њусайни Хоразмї оѓоз шудааст. Зеро дар шарњи мазкур
ва дар мавориди мутааддид вобаста ба маънии бархе абёт ќисса ва
њикоёти марѓубе оварда шудаанд, ки барои тасњили душворињои
абёти људогонаи маснавї кўмак замина фароњам овардаанд. Дар
аксари маврид Њусайни Хоразмї ба сарчашмаи њикоёт ишора њам
кардаст. Чунончи, дар шарњи байти «Гар туро ишкол ояд дар назар,
Пас ту шак дорї дар «иншаќќулќамар» ва дар ташрењи таъбири
«иншаќ-ул-ќамар» шорењ бо ишораи «дар тафосир овардаанд» аз
кутуби тафсир оварда шудани њикояти зеринро таъйид мекунад:
«Рўзе Њазрати Хоља (а) азимати љойе дошт. Абўљањл ба њамроњии
чуњуде мерафт, пеш омад ва гуфт: Ё Муњаммад, «аринї оятан аъламу
иннака расулаллоњи». Хоља гуфт: Чї мехоњї? Абўљањл ба њар тарафе
нигоњ мекард, то чизе таъйин кунад. Љуњуд гуфт: Аз ў бихоњ то
54
НОМАИ ДОНИШГО{
камарро шаќќ кунад, ки сењр дар замин ва он чи дар уст, асар мекунад,
аммо дар осомон ва улвиёт асар надорад. Абўљањл гуфт: Хоњам, ки
моњро ба ду ним кунї. Њазрати Хоча ангушт бардошт ва ишорат
кард: Моњ ду нима шуд, як нима њам дар он мавзеъ ќарор гирифт ва
нимаи дигар ба тарафе сайр кард. То ба њадде, ки Ибни Масъуд (р)
мегўяд, ки кўњи Њироро дар миёни ду нимаи камар мушоњида кардам.
Боз гуфт: Бигўй, то ба њам пайвандад. Боз ишорат фармуд, фароњам
омаданд. Љуњуд имон овард ва Абўљањл гуфт: Ин њамон сењрест, ки
истимрор ёфт ва чандин карат мушоњида афтода. Пас Њазрати иззат
љалла ќудратуњу аз ин њол хабар медињад, ки ќавлуњу таоло: «Ва ин
ярав оятан юъризу ва якулу сињру мустамиру»(Ќамар, ояи 2), яъне,
инчунин ояте, ки ду нима шудани моњ аст, агар бибинанд, эъроз
кунанд ва бар сењр њамл кунанд. Ва баъзе бар онанд, ки
«иншаќќулќамар» дар ќиёмат воќеъ хоњад шуд ва эроди лафзи мозї
ишорат ба тањќиќи вуќўи ўст. Чунонки дар «изо самоу иншаќќат»
(Иншиќоќ, ояи 1) ва ѓайра. Аммо сиёќи оят, аънї «Ва ин ярав оятан
юъризу…» радди сухани мункирон мекунад ва бар бутлони таъвили
эшон далолат менамояд» (11,482). Пўшида нест, ки њикояти мазкур
бар мабнои ишораи худи шорењ аз тафосири Ќуръон гирифта шуда
ва ин ки дар миёни њикоят зикри ќавли яке аз сањобагони Паёмбар (с)
- Абўабдурањмон Абдуллоњ ибни Масъуд (вафоташ 33 њ.ќ.), ки мувофиќи маълумот шашумин каси исломпазируфта мањсуб мешавад
(5,1,22) андешаи мазкурро таќвият мебахшад. Бо он ки Мавлоно бо
асноди мўњкамасос, яъне оёти китоби осмонї андешањои хешро таќвият мебахшад, наќли мазкурро дар поёни њикоят чунин љамъбаст ва
хулоса кардааст: «Лољарам њазрати Мавлавї ќуддиса сирруњу бар
ин маъонї ишорат мефармояд ва мегўяд, ки «пеш аз ин моњу ахтар
дар вуљуди Муњаммад асар дошт, акнун ба љойе расид, ки осори тасарруфи ў дар моњу ахтар аз офтоб рўшантар гашт» (11,482). Азбаски
таъбири «иншаќќулќамар» таъбири ќуръонї асту дар кутуби тафосир
мавриди шарњ ќарор гирифтааст, сарчашмаи бањраљўии шорењ ќарор
гирифтани яке аз тафосири китоби осмонї равшан мешавад.
Низ дар шарњи њикояти дафтари аввали маснавї - «Њаќир
дидани дидањои њисси ќавм Солењ ва ноќаи Солењро….» шорењ бо
ишораи «арбоби тафосир овардаанд, ки…» ќиссаи Солењ ва ќавми
Самудро хеле батафсил наќл мекунад (11, 629-634). Аммо нуктаи
муњим он аст, ки шорењ дар ибтидои наќл ба сабаби аз тарафи
Мавлоно оварда шудани њикояти мазкур ишора карда, таќрибан
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
55
рамзи ин њикоятро чунин баён медорад: «Њазрати Мавлавї ќуддиса
сирруњу дар ин сурхї тафсир мекунад ќавли Њаќ субњонању ва
таолоро, ки мефармояд: «Ва ило Самуда ахоњум Солињан»(Аъроф,
73) то он љо ки «фа ахазатњумурраљфату фа асбању фи дорињим»
(Аъроф, 78). Шорењ на танњо ваљњи оварда шудани ќисса, балки пас
аз баёни ќиссаи мазкур рамзњои онро низ бозкушої мекунад:
«Акнун Њазрати Мавлавї тани солењонро дар њалоки толењон
ба ноќаи Солењ ташбењ мекунад ва љони эшонро ба Солењ (а) ва
хотири эшонро ба курраи ноќа. Ва мефармояд, ки бар озори чони
авлиё ва сулањо њеч касро дастрас нест, чунонки ќасди Солењ
карданд ва муяссар нашуд. Валекин озори тани эшон њамон озори
чони эшон аст ва сабаби њалокат» (11, 632).
Дар наќли зер низ, ки дар шарњи ду байти найнома «Бо лаби
дамсози худ гар чуфтаме, Њамчу най ман гуфтанињо гуфтаме»
ва «Њар кї ў аз њамзабоне шуд људо, Бенаво шуд, гарчи дорад сад
наво» омадааст, манбаи ривоят мушаххасан таъкид мегардад:
«Шайхи кабир ќуддиса сирруњу дар «Фавоењ-ул-љамол ва
фавотењ-ул-љалол» овардааст, ки Самнун, ки дар тариќи муњаббат
зуфунун буд, дар масљиди Шунизия бо љамъе нишаста ваъз
мефармуд. Назар дар ањли маљлис кард. Њамаро наззорагї дид ва
њеч мустамеъ наёфт. Тафриќа аз ѓафлати љамъ дар хотири ў расид.
Рўй ба ќандилњои масљид кард ва гуфт: «Бо шумо мегўям!». Оташи
нафаси ў дар нињоди ќандилњо афтод ва даргирифт. Њама бар њам
заданд ва аз сари дурустии ќавли он бузург хурд бишкастанд. Шеър:
Онон, ки на бо ѓами ту шоданд,
Дар олами маърифат љамоданд.
З-он мурдадиланд њамчу њайвон,
К-аз модари табъи худ бизоданд.
Њар кас, ки ба сурат одамї шуд,
Хосияти одамаш надоданд.
Ин сирр на зи њар касе тавон ёфт,
То нури яќин куљо нињоданд.
Рўзе њам аз Самнуни зўфунун сухани муњаббат ва тањрики
силсилаи љунун талаб карданд. Гуфт: Касе намедонам, ки мањрами
ин роз бошад ва мустамеъе намешиносам, ки дар ин маънї дамсоз
гардад. Аз ин инъом оми «кал анъом»-ро чи хабар? Бар асрори аброр
ашрорро чї назар? Сухани арбоби сир мизољи аносир дорад: Бар
фарќи муддаї хок без,аз чашми маънавї об рез; дар гўши ом бодест
56
НОМАИ ДОНИШГО{
самумомез, дар дили хос оташест бодангез. Оњ, чи кунам? Њар диле
мурѓи ин анљир нест ва њар булбулеро оњанги ин сафир не. Байт:
Туро ба Ќоф чу њаргиз набудааст гузар,
Зи мо њикояти анќо куљо кунї бовар?
Ногоњ мурѓе бехудона худро дар маќсура пеши Самнун андохт.
Самнун гуфт: Њайвонсурати одамсират бењ аз одаммсурати
њайвонсират. Ин мурѓро дар самоъи асрори муњаббат ќобилтар
аз ањли маљлис мебинам. Ва бо ў сухан аз муњаббат мегуфт ва мурѓ
минќор ба замин мезад, то аз минќори ў хун омад ва филњол љон
дод. Мисраъ: Љонфишонї инчунин кун гар кунї…» (11, 382-384).
Мазмуни умумии њикоёти мазкурро андешаи «њастии њамдаму
њамроз ва мањрами асрор» ташкил додааст. Ин нуктаро шорењ дар
њикояти аввал ба ибораи «њеч мустамеъ наёфт» ва дар њикояти
дуюм бо ишораи «касе намедонам, ки мањрами ин роз бошад ва
мустамеъе намешиносам, ки дар ин маънї дамсоз гардад…» аз
номи ќањрамонони њикоят, ки бешубња аз ањли асрор њастанд,
равшан баён кардааст. Ин ду њикоят, ки Хоразмї дар тафсири
абёти боло овардааст, баёнгари он аст, ки шарњи «Љавоњир-уласрор» аз ќиболи шурўњест, ки дар бозкушои румузи ирфонии
афкори Мавлоно Љалолуддин таълиф гардидааст. Бинобар ин њам,
яке аз махсусиятњои хоси шарњи Камолиддини Хоразмиро баёни
румузу асрори маснавї ташкил додаст.
Гузашта аз ин, Њусайни Хоразмї аз нахустин шорењонест, ки дар
баробари шарњи румузи њикоёти маснавї ба сарчашмањои бањрагирии
Мавлоно Румї низ таваљљўњ карда, бо истифодаи ин усул арзиши
илмии шарњи хешро хеле боло бурдааст. Чунончи, зимни шарњи
«Њикояти подшоњи љуњуди дигар, ки дар халоки дини Исо саъй намуд»
(11, 455) пеш аз оѓоз кардани шарњ ба маъхазњои њикоят чунин ишорат
мекунад: «Њикояте, ки њазрати Мавлавї эрод кардааст, ќиссаи асњоби
ухдуд аст ва дар ин ќисса ихтилофи ривоёт аст…» (11, 455). Зикри
ибороти «Њозо њувал мазкур фи Кашшоф» (11, 446) ва инчунин «дар
баъзе тафосир овардаанд, ки…» нишон медињанд, ки Хоразмї
маъхази ин њикоятро аз тафосир дарёфтааст. Хоразмї дар тавзењи
њикояти фавќ ду ривоятро наќл карда бошад њам, љой доштани
ихтилофро дар он низ зикр кардааст. Устоди гаронќадр Бадеуззамони
Фурўзонфар низ ќиссаи асњоби ухдудро, ки дар Ќуръони карим (сураи
Буруљ, оятњои 4,5,6,7 ва 8) зикр гардида, дар тафосир бо ихтилоф
ривоят шудааст, маъхази достони мазкур њисобидааст (8, 1, 291).
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
57
Наќли ин ривоят аз «Ал-Кашшоф»-и Замахшарї, ки баъдан дар
«Мукошофоти разавї» низ омадааст, нишон медињад, ки он айнан аз
«Љавоњир-ул-асрор» ва бе таѓйирот гирифта шудаааст (7,60-61).
Бешубња, сарчашмаи маълумоти Хоља Айюби Порсо њам тавзењи
њамин гуфтаи Њусайни Хоразмї аст: «Ќиссаи ин хуруљ дар сураи
«Буруљ» мазкур аст, ки «Ќутила асњоб-ул-ухдуди ан-нори зотил ваќуд».
«ухдуд»- биззам, шикофњои замин. Ва чун ин гурўњ заминро шикофта
дар он оташ меафрўхтанд ва мўъминонро месўхтанд, Худойи таоло
эшонро «асњоби ухдуд» хонд. Ва тафсили ин ќисса дар тафосир бо
ихтилофи ривоёт мастур аст» (12,81). Низ Валимуњаммади
Акбарободї (1, 91) ин ривоятро бо таѓйироти андак наќл карда ва аз
њамон равиши сухани Хоразмї берун нарафтааст. Чунин њамоњангии
гуфтор ва баёни андеша дар шурўњи фавќ нишон медињад, ки
сарчашмаи бевоситаи истиноди шурроњи мазкур мањз «Љавоњир-уласрор»-и Хоразмї будааст.
Хоразмї зимни наќли ривояти зер дар охири њикоят аз тафсири
“Кошиф-ул-асрор” бардошт карданашро чунин таъкид менамояд:
“Дигар, манќул аст, ки Њусайн ибн ал-Фазлро Абдуллоњ ибни
Тоњир талабид ва гуфт: Се оят бар ман мушкил аст: Туро талабидам,
то ба њалли ишкол ва кашфи шубњаи ман ќиём намої: Яке он ки
дар ќиссаи Ќобил фармуд, ки “Фа асбања мин-ан-нодимин ” ва Ќобил
мањкум ба тавба нест, бо вуљуди он ки “надам” тавба аст. Дигар,
ќавли ў Субњона таоло, ки мегўяд: “Куллу явмин њува фї шаънин”,
яъне Худованди таоло њар рўз коре мекунад, бо вуљуди он ки дар
хабари сањењ омадааст, ки “Он чи то ќиёмат шуданї аст, ќалам
навишт ва хушк шуд”. Дигар, ќавли ў азза исмуњу, ки “Ва ин лайса
инсонин илло мо саъо”, яъне “Нест одамиро магар љазои амали ў”.
Пас изъоф дар љазо чист? Њусайн гуфт: Худованди таоло уммати
Муњаммадро(с) ба хасоиси фазл махсус сохта аст, лољарам “надам”
дар ин уммат “тавба” аст ва дар ахди Ќобил тавба набуд. Ва баъзе
гуфтаанд: Надомати Ќобил бар хамли кушта буд, на бар куштан.
Ва аммо он чи фармуд “Ва ан лайса лил инсони илло мо саъо”.
Маънї он аст, ки “Одамї бар тариќи адл мустањиќ нест беш аз љазои
хешро, аммо маро мерасад, ки љазои ў музоаф гардонам аз рўи фазл.
Аммо он чи мефармояд, ки “Куллу явмин њува фї шаънин” – баёни
шуюне мекунад, ки Худованд ба ибдоъ ва изњори он ќиём менамояд.
Ва он чи ќалам навишта, њукми машъуне(?) аст, ки изњори ў муќаддар
гаштааст. Абдуллоњ ибни Тоњир бархост ва бар пешонии Њусайн
58
НОМАИ ДОНИШГО{
бўса дод ва фазлу ифзоли бенињоят дар бораи ў мабзул дошт. Ин
аст он чи дар “Кошиф” мазкур аст” (10, 2, 564-565).
Усули бо њикоятњои рангину диловези ирфонї шарњ додани
луѓоту истилоњоти ирфониро зимни шарњи мафоњими “ситру
таљаллї” низ метавон ба мушоњида гирифт. Шорењ дар ибтидо
ин мафоњимро аз љињати назарї шарњ дода, сипас бо зикр кардани
сарчашмаи њикоят онро баён доштааст. Чунончи;
«Ва дигар сатру таљаллї аст. Таљаллї нури мукошифа аст, ки аз
Борї таоло бар дили ориф зоњир мегардад ва дилро месўзад ва
мадњуш мегардонад. Ва сатр изолаи ин таљаллї аст аз дил то насўзад
ва аз нури таљаллї музмањил нашавад. Пас сатр аз Борї таоло
рањмат аст мар орифро, чунонки таљаллї аз ў фазлу ќурбат аст, ки
агар сатр набудї дар овони зуњури султони њаќиќат вуљуди солик
муталошї шудї. Њикоят: Асмаъї гўяд: Ваќте аз авќот дар аснои
сафаре аз асфор ба ќабилаи бани Узрањ нузул кардам. Ва ањли он
ќабиларо аксар ба ишќу ошиќї моил ва ба риќќати дилу латофати
табъ мавсуф ёфтам. Ва дар висоќе, ки мебудам, духтареро дидам
дар ѓояти њусну љамол ва нињояти лутфу камол. Рўзе бар сабили
тафарруљ аз он љо берун омадам ва тавфе мекардам. Љавонеро дидам
заъифтар аз њаволе ва нањифтар аз њилоле. Деге бар сари оташ
нињода буд ва гарм-гарм оташе меафрўхт ва нарм-нарм замзамае
мекард ва дар оташи ишќ месўхт. Истироќи самъ кардам, ин абёт
мехонд ва ќатароти ъабарот аз дида меборид:
Фало анки ли сабру ва ло файка њиллату,
Ва ло анки ли будду ва ло минки мањрабу.
Фа лав кона лиќалбони ъишту бивоњидин,
Ва афрадту ќалбан фи њавоки муаддабу.
Ва ло алфу бобин ин арфату тариќат,
Ва локин било ќулбин ило ина азњабу.
Аз он љамоат суол кардам, ки: «Ин љавон кист ва њоли ў чист?».
Гуфтанд: Ў бар он духтар, ки ту дар хонаи ў нузул кардаї, ошиќ аст
ва бо он ки наздики ўст, муддати дањ сол аст, ки якдигарро надидаанд. Асмаъї мегўяд: Бозгаштам ва њоли он љавон бо ин духтар
таќрир кардам. Духтар гуфт: Он дилреш хеши ман аст ва он ѓамзада
амзодаи ман. Ман гуфтам, ки: Шакке нест, ки мењмони ѓарибро
дар араб њурмате њар чи тамомтар њаст. Илтимос аз хидмати ту он
аст, ки имрўз љамоли худ бад- ў намої ва занги фурќат аз оинаи
њоли ў бизудої. Духтар гуфт: «Салоњи ў дар ин нест». Асмаъї гуфт:
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
59
пиндоштам, ки зиннат мекунад ва дафъ медињад. Гуфтам: «Аз барои
дили мењмон ќадаме ранља соз ва ба њоли он бечора бипардоз, то аз
мушоњидаи љамоли бокамоли ту рўње ва роњате дарёбад». Гуфт:
«Маро раѓбат ва шафаќат дар њаќи амзодаи худ беш аз он аст. Аммо
медонам, ки маслањати ў дар дидани ман нест. Аммо чун боварат
намеояд, ту бирав, ки аз паят биёям ман». Асмаъї мегўяд: Рафтам
ва пеши он љавон биншастам ва гуфтам: «Мушоњидаи дилдор ва
мулоњизаи дидорро њозир бош, ки он нозанин ба илтимоси ман мояд
то маскану маъвои туро ба њузури худ пурнур гардонад». Дар ин
сухан будем, ки духтар аз дур пайдо шуд ва доман дар замин
мекашид ва гарди он бар њаво мерафт. Љавон чун он гард бидид,
наърае зад ва бар дегдон афтод. Ва то ўро аз он мавзеъ бардоштанд,
аъзои ў чанд љо сўхта буд ва оташ даргирифта. Чун ба хона мурољиат
кардам, духтар бо ман аз рўи итоб гуфт:
Он чи имрўз ёфт ў, аз ту ёфт.
В-он чи дид ў зи рањгузори ту дид.
«Иннању ло ятиќу мушоњидата ѓубори ниъолино фа кайфа
ютиќу мутолаата љамолино» (11, 113-114).
Хоразмї ин матлабро бо пораи шеър ва маънии зерин
љамъбаст мекунад:
«Дар паси парда шикеб аз рухи дилдор кирост,
Парда чун барфиканад, тоќати дидор кирост?».
На бо сатр тавон сохт ва на бо таљаллї тавон пардохт. Оре,
филљумла орифро бо сатр бањра аз айш аст, аммо чун таљаллї
омад, тайш дар тайш аст. Лимуаллифї:
Офоќ пур аз љилваи ёр аст, валекин
Эй вой, ки мо тоќати дидор надорем» (11, 113-114).
Чунонки мушоњида мешавад, Хоразмї барои мафњум гардидани истилоњи «таљаллї» њикояти зебоеро аз рўзгори як љавони ошиќ
наќл мекунад, ки хулосаи онро дар тоќати таљаллї надоштани ошиќ
аз љамоли маъшуќ ифода намудааст. Ин тарзи содабаёнї, бешубња,
хоси каломи Хоразмї буда, аз шарњи баъзе мусталањоте, ки шорењ
онро аз осори дигари илмии ирфонї баргирифтааст, ба куллї фарќ
мекунад. Азбаски ин њикоят аз забони донишманд ва луѓатдони
машњури араб Абўсаид Абдулмалик ибни Ќариб (мутаваллиди 212213 њиљрии ќамарї) баён мегардад, Хоразмї дар зимн абёти арабиро
низ наќл кардааст, вале дар услуби баёни ў, ки дар тайи он ба кор
гирифтани аносири санъати саљъ ва равонии баёнро мушоњида меку-
60
НОМАИ ДОНИШГО{
нем, моро бар он натиља мерасонад, ки Хоразмї воќеан њам аз дидгоњи як нафар шорењ сухан мекунад, на олим. Танњо шорењи осори
адабї метавонад, чунин истилоњоти мармузи ирфониро бо овардани
њикоят ва дар нињояти содабаёнї ба маърифатгари хеш пешнињод
намояд. Илова бар ин, абёти зебое, ки дар поёни ин њикоят оварда
шудаанд, низ таъйиди њамин андеша мекунад ва мерасонад, ки
Хоразмї дар тариќи ирфону тасаввуф ашъори мумтозе ба љой
гузошта будааст.
Пас, њамин баррасии кўтоњ моро ба натиљае меоварад, ки масъалаи
муайян кардани сарчашма ва маъхази њикоёти маснавї њамчун яке
аз усулњои маърифати «Маснавии маънавї» аз шурўњ оѓоз гардида,
дар ин замина Њусайни Хоразмї ќадами аввалинро гузоштааст.
ПАЙНАВИШТ:
1. Акбарободї, Валимуњаммад. Шарњи маснавии Мавлавї мавсум
ба «Махзануласрор». Ба эњтимоми Наљиб Моили Њиравї.–Тењрон:
Нашри «Ќатра», 1383
2. Анќаравї, Русухиддин Исмоил. Шарњи кабири Анќаравї.
Тарљумаи Исмат Сатторзода.–Тењрон, 1349
3. Балхї, Мавлоно Љалолуддини Муњаммад. Маснавии маънавї. Бар
асоси нусхаи мактуб ба соли 677 ќамарї ва муќобала бо тасњењу табъи
Николсон. Тасњењ муќобала ва кашфулабёт аз Ќивомуддини
Хуррамшоњї.–Тењрон, 1384
4. Балхї-Румї, Мавлоно Љалолуддини Муњаммад. Маснавии
маънавї. Бар асоси матни Р. Николсон ва муќобала бо нусхањои
дигар.–Тењрон: Нашри “Замон”, 2001
5. Донишномаи адаби форсї (адабиёти форсї дар Осиёи Миёна), љилди
аввал, вирости дуюм, ба сарпарастии Њусайни Анўша., - Тењрон, 1380
6. Ќуръони маљид. Тарљумаи Абдулмуњаммади Оятї.–Тењрон, 1997
7. Лоњурї, Муњаммадризо. “Мукошифоти разавї”- дар шарњи
“Маснавии маънавї”. - Тењрон: Суруш, 1381
8. Фурўзонфар, Бадеуззамон. Шарњи Маснавии шариф. Чопи 12.–
Тењрон, 1386
9. Хуррамшоњї Б., Мухторї С. Ќуръон ва Маснавї.- Тењрон: Ќатра, 1383
10. Хоразмї, Камолиддин Њусайн ибни Њасан. Љавоњир-ул-асрор
ва завоњир-ул-анвор. (дар ду муљаллад). Ба тасњењи доктор
Муњаммад Љаводи Шариат.- Исфањон: Машъал, 1360
11. Хоразмї, Камолуддин Њусайн ибни Њасан. Љавоњир-ул-асрор ва
завоњир-ул-анвор. Муќаддима ва тасњењу тањшияи доктор Муњаммад
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
61
Љаводи Шариат.–Тењрон: Асотир, 1384 (дар чор муљаллад)
12. Хоља Айюб. Асрор-ул-ѓиюб - шарњи «Маснавии маънавї»,
Тасњењ ва тањшияи Муњаммадљаводи Шариат. – Тењрон, 1377
Принцип презентации сказаний и рассказов в
“Джавохир-ул-асрор” Хусайна Хоразми
Т.Келдиёров
Ключевые слова: сказания и рассказы, комментарий, методы
комментирования, “Поэма о скрытом смысле” Джалолуддина Руми, “Джавохир-ул-асрор” Хоразми
“Джавохир-ул-асрор ва джавохир-ул-анвор” Камолуддина Хоразми
является одним из первых комментариев “Поэмы о скрытом смысле”
Джалолуддина Руми, составленном в XV-ом столетии в Хорезме.
Впервые комментарий Камолуддина Хусайна Хоразми был издан в 1360
г.х. известным иранским ученым Мухаммадджаводом Шариатом в
Исфахане. Второе издание ученый осуществил в 1384 году в Тегеране,
снабдив труд Хоразми пространственным предисловием, примечаниями
и указаниями. Статья посвящена анализу принципов цитирования сказаний и рассказов при коммментировании поэмы Джалолуддина Руми.
T. Keldiyorov
The Principle of Presentation of Tales and Stories in Khusayn
Khorazmi’s “Djavokhir-ul-Asror”
Key words: tales and stories, commentary, method of commenting, “The
Poem of Concealed Sense” by Djaloliddin Rumi, Djavokhir-ulAsror” by Khorazmi
“Djavokhir-ul-Asror va Djavokhir- ul-Anvor” by Kamoliddin Khorazmi
is one of the first commentaries to Djaloluddin Rumi’s “The Poem of
Concealed Sense” composed in Khorezm in the XV-th century. For the first
time Kamoliddin Khusayn Khorazmi’s commentary was edited in 1360 of
khidjra by the well-known Iranian scientist Mukhammaddjavod Shariat in
Isfahan. The scientist carried out the second edition in 1384 in Tehran having
provided Khorazmi’s production with an extensive introduction, notes and
indications.
The article is devoted to the analysis of the principles of citing tales
and stories in the commentary to Djaloluddin Rumi’s poem.
62
НОМАИ ДОНИШГО{
К.Комилов
МУШКИЛОТИ ТАТБИЌИ СИЁСАТИ ИТТИЛООТЇ
ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ
Вожањои калидї: љањонишавї, Тољикистон, сиёсати
иттилоотї, фазои иттилоотї
Олимон марњилаи нави рушди љомеаи муосири љањониро “шакли
нави љомеаи маънавї”, “љомеаи маънавии иттилоотї” ё “рушди
сеюм”-и љомеаи маънавї”, “давраи иттилоотї” унвон кардаанд.
Элвин Тоффлер њатто таърихи тамаддуни инсониро ба се давраи
рушд таќсим намудааст: а) аграрї (то а.ХVIII), б) саноатї (то солњои
50-уми а.ХХ), в) пасосаноатї (аз солњои 50-уми асри ХХ). Идеяи
љомеаи иттилоотиро Д.Белл гузошта буд, Маршалл Маклюэн ва
Эвин Тоффлер онро такмил додаанд. Профессори љопонї Ю. Хаяши
дар ифодаи моњияти рушди љомеаи муосир истифодаи истилоњи
“љомеаи иттилоотї”-ро пешнињод намуд, ки аз оѓози солњои 1960ум ба назарияи њамном асос гузошт (3,44; 8,11; 5.465; 1,330).
Маълум, ки љањонишавї, раванди мушкил ва пурихтилоф аст.
Аз равандњои гуногуни дар доира ва зери нуфузи љањонишавї љорї,
љањонишавии иттилоот айни њол, аз љумлаи равандњои беш аз њама
маъмули муттањиднамої мањсуб ёфта, он рушди иртиботї, таъсиси
сомонањои љањонии иттилоотро таќозо мекунад. Дар навбати худ
тавассути сомонањои иттилоотии љањонї таъсири љањонишавии
иттилоот ба тамоми кишварњои дунё, бахусус кишварњои кучак,
мисли Тољикистон бенињоят муассир аст.
Дар илми муосир ба масъалањои љањонишавї ду назар аст:
табаддулї (револютсионї) ва тањаввулї (эволютсионї).
Љонибдорони дигаргунии табаддулї амрикоён Р.Кеохане ва Љ.Най
дар андешаанд, ки он “фардо манбаи рушду нумуъ, тинљї, тартиботи
ягона барои њама, баланд шудани сатњи зиндагї” гашта, заминањои
“тобеънамоии кишварњои њамсоя” барњам мехўрад (9,65).
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
63
Т.Фридман амин аст, ки љањонишавї – ягона воситаи наздикшавии
ќишри бойи (Ѓарби) љањон бо ќишри нодори он мебошад. М. Дойл
менависад, ки “барои кишварњои алоњида муомилоти иќтисодї ба
андозае муњиму пурањамият аст, ки онњо њатто аз љанг фикр кардан
намехоњанд” (3,359).
Љ.Розенау ва А.Гидденс - љонибдорони муносибати тањаввулї
дар андешаанд, ки “давлат бештар бояд дар тобеъияти байнињамї
бошад ва њамзамон ба љањони њаддан ноороми тањаввулоти иљтимої
ва сиёсї мутобиќ шавад, ки онњо дар маљмуъ муњтавои рушди
љомеаи муосир ва тартиботи љањониро ифода мекунанд” (3,359).
Љонибдорони назари дигар ба љанбањои мусбати љањонишавї
шак доранд. Намоёнтарин назарияшиносони зиддиљањонишавї
олимони амрикої Б.Барбер, Г.Дейли, П.Бюкенен, англис Љ.
Голдсмит, рус А.А.Зиновйев ва дигарон мањсуб меёбанд. П.Хирст
ва У.Томпсон љањонишавиро фасона медонанд. Олимони рус
В.А.Лисичкин ва Л.А.Шелепин дар љањонишавї хавф ба инсоният
мебинанд. Ба андешаи онњо “тадриљан таъсири љараёни бунёди
њокимияти иттилоотии ИМА ба дигар давлатњо, минљумла ВАО-и
онњо идома дорад”. Ва оё Тољикистон барин кишвари хурд имкони
аз нуфузи ин њокимият берун будан ва ё дифоъ намудан аз онро
дорад. Њамзамон, њанўз маълум нест, ки ин дифоъ то чи андоза
баманфиат хоњад шуд (6,45).
Ворид ва мутобиќ шудан ба раванди љањонишавии иттилоот барои
аксари кишварњо, хоса давлатњои кўчак мушкилтар аст. Дар њолате,
ки дар Тољикистон барин кишварњои пасошўравї њанўз сиёсати иттилоотї бо назардошти идеологияи давлатї ва миллї матрањ нашудааст.
Муњаќќиќони тољик А.Мањмадов ва А.Мамадазимов дар он
андешаанд, ки фалсафаю тафаккури миллї дар шароити
љањонишавї асоси сиёсати иттилоотї ва мафкураи љомеаи ояндаи
Тољикистонро ташкил бояд намояд.
Сиёсатшинос А.Мамадазимов тавассути силсиламаќолаи
“Кофтукови идеяи миллї” (“Asia- Plus”.№ 01. 2013) ниёз ба идеяи
миллї доштани љомеаи Тољикистон ва рў ба фарњанги миллї
оварданро ба манфиат медонад.
Вале зарурати њалли дигар масъала, мушкилоти нисбатан
муњимтар тањияи идеологияи давлатї пеш меояд. Лекин кор дар ин
самт хилофи моддаи 8- и Конститутсия аст, ки мутобиќ ба он љумњурии мо гуногунмафкуравї мањсуб меёбад. “Њаёти љамъиятї дар
64
НОМАИ ДОНИШГО{
асоси равандњои гуногуни сиёсї ва мафкуравї инкишоф меёбад”.
“Мафкураи њељ як њизб, иттињодияи љамъиятї, динї, њаракат ва
гурўње наметавонад ба њайси мафкураи давлатї эътироф шавад” (6,8).
Алњол татбиќи сиёсати иттилоотї бо назардошти таъсири
равандњои љањонишавї ба муњити мусоиди фазои иттилоотї
вобаста аст.
Фазои иттилоотии Тољикистон дар асоси Конститутсия,
ќонунњои љорї, санадњои меъёрии њуќуќї ва санадњои
байналхалќї ташаккул ва танзим ёфтааст. Пас аз истиќлолият
заминаи њуќуќии таъсиси фазои иттилоотии мамлакатро Ќонуни
матбуот (1990) фароњам овард.
Њамчунин, дар тањкими таъмини амнияти иттилоотї, ба вуљуд
овардани “фазои ягонаи иттилоотї” фармонњои Президенти
Тољикистон: “Дар бораи тадбирњои таъмини воридшавї ба
шабакањои иттилоотии љањонї” (№ 1347, 16.09.1999); “Дар бораи
Стратегияи давлатии технологияњои иттилоотї- коммуникатсионї
барои рушди ЉТ” (№ 1174, 05.11.2003с.); “Дар бораи тасдиќи
Консепсияи амнияти иттилоотии ЉТ”; “Дар бораи тасдиќи
Консепсияи давлатии сиёсати иттилоотї” (№ 451, 03.04.2008с.) ва
ќарорњои њукумат “Дар бораи ташкили шабакаи љумњуриявии
ирсоли мавод ва чорањои мураттаб сохтани дастрасї ба шабакањои
иттилоотии љањонї”( № 389, 08.08.2001); “Дар бораи таъмини
амнияти иттилоотии ЉТ”(№ 290, 30.06.2004) ва ѓ. мусоидат карданд.
Омўзиш муайян намуд, ки мафњуми “фазои иттилоотї” њанўз
пурра шарњи илмї наёфтааст. Т.Закупен фазои иттилоотиро чун
њудуди бо иттилоот, захирањои иттилоотї, зерсохторњо “пўшида”,
“фарогирифта” медонад, ки дар доираи он њамаи субъектњо
имконияти ягонаи гирифтан, пањн кардани иттилоотро доранд (2,144).
Муњаќиќиќон П.Бурде, М.Кастелс, Т.Г.Богатирева, Л.Г.Свитич
фазои иттилоотиро ба сифати “фазои муносибатњои иљтимої”, чун
маљмуи сохторњои муайян (фардњо, гуруњњо ва ташкилотњои онњо)
донистаанд, ки тавассути муносибатњои иттилоотї, яъне
љамънамої, истењсол, пахш ва истифодаи иттилоот муттањид
шудаанд. Ба ифодаи И.М. Дзялошинский, ин “фазои муносибатњои
иттилоотї” аст, ки дар он њамкории субъектњо вобаста ба иттилоот
ба назар мерасад (3,161).
Оѓози солњои 90-уми асри ХХ фазои иттилоотии кишвар
шароити мусоиди интиќоли озоди иттилоотї ва мустаќилияти ВАО-
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
65
ро фароњам оварда буд, чунки Ќонуни матбуот (1990) ва дигар
санадњои меъёрии њуќуќии Тољикистон аз љумлаи демократитарин
санадњои њуќуќї оид ба медиа мањсуб меёфт. Аз љониби баъзе аз
медиа, минљумла “телевизиони мардумї” суистифода аз ин
арзишњои демократї ва ба муњорибаи иттилоотии њарифона
(айбљўиву айбсозї, бадномкунї) алайњи раќибони сиёсї, њукумати
ваќт табдил ёфтани озодии суханро муњаќќиќон ќайд кардаанд.
Бино ба маълумоти расмї, имрўз дар кишвар 446 массмедиа ба
ќайд гирифта шудааст, ки беш аз нисфи он ѓайрињукуматї мањсуб
меёбад (“Љумњурият”. № 34. 2012с.). Ин медиа аз рўи вижагињои
гуруњбандї гуногунанд: давлатї, љамъиятї, хусусї, њизбї, соњавї.
Таъсири љањонишавї ба медиа ва ба истеъмолкунандаи иттилоот
муассир аст. Истеъмолкунандаи иттилоот зери таъсири анбуњи
маълумоти гуногун, хоса ољонсињои сатњи љањонї мемонад. Осори
назарраси ин манбаъњо ба сањифањо ва барномањои медиаи мањаллї
(љумњуриявї) ва минтаќавї (Осиёи Марказї) ба назар мерасад.
Тањлил нишон дод, ки дар навбати худ истифодабарандагони
иттилоот низ нисбат ба маводи ВАО талаботи ќатъї пеш
мегузоранд. Назарсанљии ѓайрирасмии сомонаи www. News.tj
(“Asia- Plus” № 98 .2012с.) гарчанде сатњї бошад њам, то андозае
ба ин масъала равшанї меандозад.
Аз 1159 нафар корбарони сомона ба суоли “Шумо кадом
рўзномањоро мехонед?” 30 дарсад љавоб додаанд, ки рўзномањо
маводи хонданї надоранд. Лекин ќариб нисфи корбарони сомона
(49%) ба сифати манбаи маълумот интернетро номбар кардаанд. 19
дарсад арз карданд, ки танњо матбуоти мустаќил мехонанд, њамагї
2 дарсад изњор доштанд, ки аз матбуоти давлатї маълумот мегиранд.
Дар ин назарсанљї ашхосе иштирок доштанд, ки аз маълумоти
интернет фаровон истифода мекунанд. Назарсанљї муайян
накардааст, ки иштирокчиёни пурсиш сомонањои интернетии
матбуоти мустаќил ва ё шакли муќаррарии ин нашрияњоро мехонанд.
Њамчунин, маълум нест, ки онњо аз кадом манбаъњои интернетї
маълумот мегиранд.
Ба назар гирем, ки њар нафари дуюм маълумот аз интернет
мегирад ва ќариб њар нафари сеюм умуман рўзнома мутоила
намекунад, пас маълум мешавад, ки аз панљ кас чор нафар умуман
матбуот намехонанд. Аз ин маълумот бармеояд, ки як ќисми фаъоли
корбарони иттилоот аз нобоварї ба ВАО-и муќаррарї рў ба маводи
66
НОМАИ ДОНИШГО{
интернет овардаанд. Беѓаразона мебуд гўем, ки агар айнан чунин
назарсанљї байни хонандагони нашрияњои давлатї гузаронида
шавад, манзара ранги дигар мегирад, ки ин табиї аст. Танњо
пурсиши холис манзараи воќеиро нисбатан сањењ мегўяд. Лекин як
делел бебањс аст, ки бо мурури аз љониби тамоми ќишрњои љомеа
бештар истифода шудани технологияи электронии иртиботїинтернет, ки он ногузир аст, сафи истифодабарандагони иттилооти
виртуалї бемайлон меафзояд. Дар чунин њолат мушкилоти дигар
пеш меояд, истифодабарандагони иттилоот на њама ваќт метавонанд
мустаќилона аз анбуњи фаровони иттилооти гуногунмазмуну
гуногунманфиати интернетї сањењ ва баманфиат будани иттилоотро
интихоб кунанд.
Новобаста ба ин имрўз фаъолияти бобарори як ќатор
медиахолдингњои кишвар: медиа-гурўњи “Asia-Plus”, ЉДММ-њои
“Чархи гардун” ва “Оила” далолат медињанд, ки расонањои ахбори
оммаи муќаррарї њанўз дар фазои иттилоотии Тољикистон наќш
ва маќоми муассир доранд.
ПАЙНАВИШТ:
1. Белл Д. Социальные рамки информационного общества//Новая
технократическая волна на Западе. -М.,1988
2. Закупень Т.В. Законодательные акты в области информации и
информатизации, принятые в рамках СНГ //Журнал российского
права. -М., 1998.№6
3. Информационная политика. -М., 2003
4. Кабальная независимость: Кто наполнит бюджет Узбекистана?//
Asia-Plus. 2013. 5 августа
5. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество,
культура. М. 2000
6. Лисичкин В.А. Шелепин Л.А. Глобальная империя Зла. М., 2001
7. Тоффлер Э. Метамарфозы власти. -М. 2001
8. Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. -М.,2001
Проблемы реализации информационной политики
в условиях глобализации
К. Комилов
Ключевые слова: глобализация, Таджикистан, информационная
политика, информационное пространство
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
67
В статье рассматриваются проблемы реализации информационной
политики в информационного простаранства Таджикистана.
Информационная безопасность в сложном и противоречивом процессе
информационной глобализации во многом зависит от государственной
информационной политики. Автор отмечает, что в Таджикистане
ещё не разработана эта политика, так как она упирается в
необходимость решения другой, более существенной проблемы:
разработки государственной идеологии, которая запрещена статьей
8 Конституции, где говорится, что ни одна идеология не может
бвть признана как государственная.
K. Komilov
Problems of Informational Politics Realization in
Tajikistan under Globalization Conditions
Key words: globalization, Tajikistan, informational politics,
informational space
The article dwells on the problems of informational politics realization
in the informational space of Tajikistan. Informational security in the
complicated and contradictory process of informational globalization
depend in much on state informational politics. The author notes that this
politics has not been elaborated yet as it can’t be solved previously than
another problem being much more important and essential: elaboration of
state ideology prohibited by article 8 of the Constitution; the former runs
to the effect that not a single ideology can be recognized as a state one.
68
НОМАИ ДОНИШГО{
А.Одинаев
ЧАНД ВОЖАИ СУЃДИАСЛ ДАР ТОПОНИМИЯИ
САДАИ МИЁНАИ МАСЧОЊ
Вожањои калидї: таърихи забони тољикї, этимология,
топонимия, вожањои суѓдиасл дар гўиши Мастчоњ
Водии Зарафшон, ки Кўњистони Масчоњ дар саргањи он воќеъ
аст, дер боз диќќати таърихшиносон, мардумшиносон ва фолклоршиносону забоншиносонро љалб намудааст, ки натиљааш ба вуљуд
омадани чанд асари арзишманди марбут ба ин соњањо мебошад.
Њарчанд перомуни таърих ва лањљаи мардуми ин минтаќа
баъзе асарњо таълиф шуда бошанд њам, вале чун аксари
топонимњои Кўњистони Масчоњ оид ба номвожањои Садаи миёна
тадќиќоти љиддие сурат нагирифтааст ва то кунун ба кадом забон
тааллуќ доштани баъзе онњо маълум нест.
Пеш аз он ки баррасии номвожањои суѓдии ин минтаќаро шурўъ
намоем, шарњи истилоњи «Сада»-ро зарур шуморидем. Дар
Кўњистони Масчоњ дер зери мафњуми сада як гурўњи дењоте фањмида
мешавад, ки мардуми он суру мотами худро якљо мегузаронанд.
Муаллифони «Фарњанги тафсирии забони тољикї» дар баробари
маънињои гуљум, ќарн, гурўњи саднафара, яке аз љашнњои миллї,
воњиди марзбандии баъзе аз ноњияњои кўњї дар аморати Бухоро
будани вожаи садаро зикр намудаанд (15,2, 192), ки далели гуфтањои
болост. Бояд гуфт, ки то имрўз ин истилоњ дар Кўњистони Масчоњ
њамчун воњиди марзбандї мавриди истифодаи умум аст.
Бояд зикр намуд, ки таъсири забони суѓдї ва яке аз шохањои
он-яѓнобї дар топонимияи минтаќаи мазкур назаррас аст. Зеро
тибќи тадќиќоти олимони варзида, аз љумла А.Л.Хромов дар
минтаќаи мавриди назар то асрњои ХII-ХIV роиљ будани забони
суѓдї гўшзад шудааст (12). Доир ба љойгузин шудани забони
суѓдї дар сарзамини тољикон Алї Равоќї ва Шакебо Сайёд чунин
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
69
мефармоянд: «Аммо забони суѓдї, ки бањраварї аз шумори дигар
аз забонњои эронии миёнаи шарќї, дар њавзањои Мовароуннањр аз
ќарнњои пеш аз омадани аъроб, љойгоњи забони гуфторї ва
навишториро ёфта буд, бо омадани арабњо ва аз њам пошидани
низомњои сиёсї ва фарњангї дар он сарзамин љойгир ва љойгузин
шудани забони форсї камранг ва камрангтар шуд ва каму беш
пойгоњи навиштории хешро аз даст дод ва дар њавзаи Мовароуннањр
дар ќолаби як забони гуфторї даромад» (8, 24).
Бектош дар ибтидои барќарорсозии њукумати Шўравї, ки ба
забони тољикї фишор меоварданд, аз матрук гардидани забонњо
изњори нигаронї карда чунин навишта буд: «Забони суѓдї, ки забони
аслии халќи мањаллии Осиёи Миёна буд, имрўз аз миён бардошта
шудааст. Њол он ки таърихнависон дар асри Х њам дар Бухоро дар
гуфтугў будани забони суѓдиро дарак медињанд. Имрўз намунањои
ин забон танњо дар байни ќабилањои Помир (сањви муаллиф астА.О.) ва ќисман дар кўњистонњои байни Мастчоњ ва Ќаратоѓ
мондааст, дар фан забони суѓдї номида мешавад» (3, 533).
Инчунин як гурўњ муњаќќиќон дар баробари манотиќи дигар
водии Зарафшон, минљумла Кўњистони Масчоњро ќаламрави забони
суѓдї меноманд, чунонки «…дар ваќташ водии Зарафшони имрўза
минтаќаи рушду инкишофи забони суѓдї мањсуб мешуд…» (5, 159).
Њамчунин «аз замонњои ќадим дар саргањи болооби Зарафшон
суѓдиён зиндагї мекарданд» (9). Ѓайр аз ин «баъзе олимон тахмин
кардаанд, ки њатто то асри ХVII дар Мастчоњ забони суѓдї роиљ
будааст. Аз њуљљатњои дар кўњи Муѓ ёфтшуда бармеояд, ки як
ќисмати гарнизони Деваштич дар Мастчоњ ќарор доштааст…» (4).
Муњаќќиќи номвожањои ќисмати шимолии водии Њисор
О.Мањмадљонов истинодан ба В.А. Никонов дуруст ќайд мекунад,
ки «шањрњо хароб гардиданд, давлатњо барњам хўрданд, забонњо
ва худи халќњо аз байн рафтанд, вале номњо боќї монданд…» (5,
3). Дуруст аст, ки аз матрук гардидани забони суѓдї дар ин
сарзамин чанд садсола паси сар шуда бошад њам, вале таъсири он
дар топонимияи Садаи миёнаи Масчоњ ќобили таваљљўњ аст.
Бо эътирофи ањли тадќиќ микротопонимњо нисбат ба топонимњо
ноустувор буда, бештар ба тањаввулоти сохторию маъної дучор
мешаванд, аммо дар номвожањои минтаќаи мавриди назар як даста
микротопонимњое ба назар расиданд, ки шакли суѓдии худро нигоњ
доштаанд:
70
НОМАИ ДОНИШГО{
Чиѓ- номи баландкўњест дар миёни дењоти Худгифи Офтобрў
ва Ревомутк. Ба андешаи мо, ин вожа шакли каме таѓйирёфтаи
истиѓ//истих мебошад. А.Л.Хромов баромади калимаи истиѓро аз
суѓдии st’y дониста, дорои маънои «афрошта, ќулла» буданашро
зикр кардааст (13).
Дар «Фарњанги забони тољикї» ин вожа чунин шарњ ёфтааст.
1.рост, ростќад, боло, рост истода.
Хам овард пушти синони ситех,
Саропарда барканд њафтод мех. Фирдавсї
Бад-он гањ, ки гирад љањон гарду меѓ,
Гилу пушту чавгон-т гардад ситеѓ. Абушакури Балхї
2. ќуллаи кўњ.
Ту гуфтї к-аз ситеѓи кўњ сайле,
Фуруд орад њаме ањљори садман. Манучењрї (14,љ.2, 249).
Аз маънои луѓавии калимаи чиѓ (ќуллаи кўњ) маълум мегардад,
ки чиѓ ва ситиѓ аз як реша маъхуз шудаанд.
Профессор К. Абдулов зикр мекунад, ки «чиѓ- калимаи
суѓдист, бофтае аз химчањо шабењи тавора, химчањоро бо ресмони
борик бо њам васл карда, ду тарафи онро дар ду сутун баста, рўи
он ќурут ё чизи дигар хушк мекунанд» (1,1166).
Дар гуфтугўи мардуми Масчоњ вожаи чиѓ дар таркиби баъзе
калимањо низ ба назар мерасад, ки Ф. Убайдов истифодаи онро дар
таркиби калимаи чиѓбаст нишон додааст: «Мастчоњиён девори
чўбини атрофи хона ва ё заминро чиѓбаст мегўянд» (10, 113).
Њамчунин дар лањљаи мардуми минтаќаи мавриди назар
бомпўши хонаву оѓил ва монанди инро чиѓдак ва шахси
камњаракатро «чиѓи сари полез» мегўянд.
Чориф ин номвожа аз ду љузъ: чор ва иф иборат мебошад. Чор
дар «Фарњанги яѓнобї-тољикї» «дараи танг» маънидод шудааст (6,
238). Л.А.Хромов низ дорои чунин маънї будани онро зикр кардааст
(12). Бояд гуфт, ки дар низоми топонимияи Садаи миёнаи Масчоњ
вожаи чор доираи истифодаи васеъ дошта, бештар ба баландкўњњо
гузошта шудааст: Чори Љўшил, Чори Зойтї, Чори Тоба, Чори
Тагоби Бўто, Чори Тагоби Риёмутк ва ѓайра. Иф бошад, форманти
топонимсоз буда, муњаќќиќон онро ба шакли каме таѓйирёфтаи
суффикси суѓдии -ив ва суффикси шакли љамъи забони форсии миёна
iv, ки дар забони форсии ќадим дар шакли aivis дида мешавад,
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
71
шабоњат додаанд (2, 251-262), ки дар охири номвожањо зиёд ба
мушоњида мерасад, масалан Рогиф, Худгиф, Зуниф, Муждиф ва
ѓайра.
Нов бино ба навиштаи номвожашинос О. Мањмадљонов нов
калимаи суѓдї буда, дорои маънои «дараи хурд, пастхамї» мебошад
(5, 53). Дар «Фарњанги яѓнобї-тољикї» вожаи мазкур «сой, дара»
маънидод шудааст (6,135). Ин топоним дар минтаќаи мавриди
пажўњиш яке аз серистеъмолтарин номвожањо мањсуб мешавад,
масалан, Нови Чашма, Нови Пиёз, Нови Бед, Нови Порут, Нови
Ќарѓ, Нови Каљ, Нови Сел, Нови Шолот ва монанди инњо.
Марѓ ин вожа дар фарњангњо ба гунаи зайл шарњ гардидааст:
«марѓзор» (11,104), «навъе аз гиёњ, ки ба анбўњї рўяд, баѓоят сабзу
нозук бошад…» (7,251), «алаф, марѓзор, чаманзор, алафзор»
(14,1,645), «як навъ алафи худрўи нозук, ки дар љои сернам мерўяд»
(6,122).
Маводи љамъовардаи мо нишон медињад, ки ин вожа на дар
алоњидагї, балки дар таркиби калимањои мураккаб ба кор рафтааст:
Шутимарѓ, Хамбатамарѓ, Марѓзори Боло, Марѓзорча ва ѓайра.
Зойтї решаи ин номвожа зой мебошад, ки дар забони суѓдї
ва яѓнобї ба маънои замин ва киштгоњ омадааст (6, 88).
Муњаќќиќони забони яѓнобї баромади ин лексемаро ба Zyh –и
суѓдї нисбат додаанд (5,59).
Калимаи зой дар гўиши мардуми ин мањал дар таркиби
вожањои зойок ва зойкан низ ба мушоњида мерасад. Мављуд
будани калимаи зойканро дар зерлањљаи поёни Масчоњ Ф.
Убайдов чунин ќайд мекунад: «Дар кўњистон замини мобайни
кўњ ва деворро зойкан мегўянд. Кор фармуда шудани ин вожаро
ба њамин маъно дар лафзи мардуми дењаи Рунљи Кўњистони
Мастчоњ мушоњида намудем» (10, 105).
Ѓуто номи боѓест дар дењаи Худгифи Офтобрўи Садаи миёнаи
Масчоњ. Ба андешаи мо дар ин номвожа ѓут гунаи овозии калимаи
ѓуд аст, ки муњаќќиќон баромадашро аз забони суѓдї дониста, онро
санги калон маънидод кардаанд (9, 36-37). Бояд гуфт, ки дар ин
боѓ харсангњои зиёде њаст, ки ин андешаро собит месозад. О шакли
мухаффафи суфикси –њо мебошад, ки дар забони тољикї шакли
љамъи исмњоро месозад.
Ѓарсич номи љўйборе дар шарќи дењаи Ревомутк мебошад, ки
ќисмати аввали он чунин ба назар мерасад, ки бо калимаи ѓар//
72
НОМАИ ДОНИШГО{
ѓаръи забони суѓдї, ки дорои маънии кўњ аст, њамреша мебошад.
Муњаќќиќи шинохта Хромов А.Л. зимни баррасї намудани
номвожањои суѓдии Роѓич ва Ѓазнич «-ич»-ро пасванд шумурда,
ба макон далолат намудани онро зикр менамояд. (12, 27-31).
Дарвоќеъ топонимњо инъикоскунандаи таърихи тамаддуни
аљдодамон буда, њамчун хазинаи нигоњдорандаи калимањо ба шумор
мераванд, зеро забонњо аз байн раванд њам, онњо боќї мемонанд.
Номвожањои суѓдї баёнгари таърихи басе дарози бархўрди
забонњои ќадимаю муосир арзёбї мегарданд ва дар ин раванд
наќши онњо дар ташаккули номвожањои мањаллу љойњои љуѓрофї
хеле назаррас аст. Хулоса, номвожањои суѓдии ин мањал бори
дигар андешаи олимонеро, ки ин сарзаминро ќаламрави забони
суѓдї медонанд, собит месозанд.
ПАЙНАВИШТ:
1. Абдулов К. Дар ин дунё. Љилди 12. Мастчоњ. Китоби аввал.Душанбе: Адиб, 2006
2. Бердиев Б. Баъзе хусусиятњои топонимикаи саргањи Кофарнињон/
/Забоншиносии тољик.-Душанбе,1984
3. Бектош Дар атрофи забони тољикї//Забони тољикї дар мабнои
мубоњисањо. (Маљмўаи маќолањои солњои 20-ум)-Душанбе: Ирфон, 2007
4. Диноршоев М. Гузашта ва имрўзаи Мастчоњ// Абдулов К. Дар ин
дунё. Љилди 12. Мастчоњ. Китоби аввал.- Душанбе: Адиб, 2006
5. Мањмадљонов О. Топонимия ва микротопонимияи ќисмати
шимолии водии Њисор. - Душанбе: Шуљоиён, 2010
6. Мирзозода С. Фарњанги яѓнобї-тољикї.-Душанбе: Анљумани
Деваштич, 2008
7. Муњаммад Ѓ. Ѓиёс-ул-луѓот: Иборат аз се љилд. Љилди 2. Сод-Ё. Душанбе: Адиб. 1988
8. Равоќї, Алї., Шикебо Сайёд. Забони форсии Фарорудї (тољикї).Тењрон,1383
9. Тураев Б. Вожањои суѓдї дар топонимияи Яѓноб//Паёми
Донишгоњи миллии Тољикистон (маљаллаи илмї). Бахши
филология, №2 (48).-Душанбе: Сино, 2008
10. Убайдов Ф. Њифозати вожањои аслї ва иќтибосии куњани забони
тољикї дар лањљаи Мастчоњ (дар асоси маводи зерлањљаи поён).Хуљанд, 2012
11. Ўбањї Њ. Тўњфат-ул-ањбоб.-Душанбе: Ирфон, 1992
12. Хромов А. Согдийская топонимия родины Рудаки// Ёдбуди устод
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
73
Рўдакї.(тартибдињанда А. Афсањзод).-Душанбе: Дониш, 1978
13.Хромов А. Вожањои суѓдї дар гўишњои тољикї//Рўдакї.
Фаслномаи адабї-фарњангии ройзании Љумњурии Ислоии Эрон дар
Тољикистон. Вижаномаи забонњои суѓдї ва яѓнобї. Соли дањум,
шумораи 24, пойизи 1388
14. Фарњанги забони тољикї (иборат аз ду љилд). – М.: СЭ, 1969
15.Фарњанги тафсирии забони тољикї (иборат аз 2 љилд).- Душанбе,
2008
Несколько исконно согдийских слов в топонимии
Садаи Миёна Матчи
А.Одинаев
Ключевые слова: история таджикского языка, этимология,
топонимия, исконно согдийские слова в матчинском говоре
Статья посвящена выявлению исконно согдийских слов в
топонимии матчинского диалекта. Утверждается, что некоторые микротопонимы указанного региона, в том числе Чиѓ,
Чориф, Хуто и другие, сохранили древнюю согдийскую форму. По
мнению автора, согдийская топонимика матчинского говора еще
раз доказывает, что Заравшанская долина действительно была
родиной согдийского языка.
A. Odinayev
Several primordially Sughdian Words in
Sadai Miyona Matchi’s Toponymy
Key words: history of the Tajik language, etymology, toponymy,
primordially Sughdian words in Matcha vernacular
The article dwells on elicitation of primordially Sughdian words in
the vernacular of Matcha. The author asserts that some microtoponyms
of the region in question preserved the ancient Sughdian form, such areas
as Chig, Chorif, Hugo and others inclusive. In the author’s opinion
Sughdian toponymy of Matcha vernacular proves once more that the
Zeravshan valley was a real motherland of the Sughdian language.
74
НОМАИ ДОНИШГО{
Д.Самадова
ИХТИЛОФИ НАЗАР ОИД БА
ЖАНРЊОИ ЖУРНАЛИСТИКА
(дар мисоли жанри мусоњиба)
Вожањои калидї: журналистика, васоити ахбори омма,
жанрњои ахборї, жанрњои тањлилї, мусоњиба
Дигаргуншавињои сиёсиву фарњангї ва пешрафтњои босуръати
технологї боис шуд, ки дар соњањои гуногуни илм таѓйироти
мухталиф ба вуљуд биёяд. Журналистикаи замони истиќлол низ бо
фарорасии раванди љањонишавї аз чанд дидгоњ ба таѓйироти куллї
рўбарў гардид. Ин таѓйирот натанњо ба мазмун ва мундариљаи
маводи журналистї таъсир расонид, балки ба тањаввулоти жанрњои
журналистї низ мусоидат намуд. Агар ба таърифњое, ки ањли илм
ба мафњуми жанр додаанд мутаваљљењ шавем, бо камтарин бархўрд
маълум мешавад, ки жанрњои журналистї аз назари шакл ва сохтор
ба таѓйирот дучор гардидаанд. Ќабл аз он ки ин нуктаро равшантар
баён намоем, ба таърифњое, ки олимон ба жанр додаанд, таваљљўњ
менамоем. Перомуни жанр муњаќќиќони рус М. Черепахов, В
Учёнова, Ю. Д. Бараневич, В.Д.Пелт, В. Смирнов, М. Н. Ким изњори
назар намудаанд (11).
М. Черепахов жанрро њамчун «василаи тасвири воќеият»
донистааст (11, 24). Андешаи мазкур дар тањќиќоти олимони тољик
низ такрор шудааст. Бахусус дар навиштањои А. Нуралиев, А.
Саъдуллоев ва Љ. Муќим њамин нукта љонибдорї шудааст (4; 6; 8).
Аммо, дар ин маврид байни андешањои профессор И. Усмонов ва
А. Саъдуллоеву С. Гулов ихтилофи назар мављуд аст. Ба андешаи
И. Усмонов «жанр матнест, ки аз матни дигари њамон ё њамљинс бо
воњидњо, воситањои дохилии худ фарќ мекунад. Воситањои дохилї,
яъне имкон ё заруратњое, ки њар кадом жанр дорад, мебошанд. Яъне
тарзи баён, имкони истифодаи воситањои муассиркунандаи баён,
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
75
василањои зебокунандаи баён, кўтоњ ё дароз будани шакли баён,
имконияти шахсияти муаллиф дар матн ва ѓайрањо (9, 5).
Бо назардошти назарњои муњаќќиќон ва талаботи сохтор
метавон изњор дошт, ки жанр восита ва ќолабест, ки эљодкор, аз
љумла журналист аз он барои тасвири њаёт истифода мебарад.
Дар гурўњбандии жанрњои журналистика низ дигаргунї ба амал
омадааст. Агар дар оѓози ташаккулёбии журналистика 16-17 жанрро
ба се гурўњ (хабарї, тањлилї ва бадеї-публистистї) људо карда
бошанд, имрўз муњаќќиќони рус ба ин се гурўњ беш аз 30 жанрро
мансуб медонанд. Андешањои В. Корконесенко, М. Н. Ким, Л. Е.
Кройчик, А. А. Тертичний тасдиќкунандаи ин нуктаанд. Аз љумла,
В. Смирнов миќдори жанрњои радиоро 23-то мењисобад (7).
Ќаблан жанри њисоботро ба гурўњи жанрњои хабарї мансуб
медонистанд. Имрўз муњаќќиќон жанри њисоботро ба ду гурўњи
жанрњо- њам хабарї ва њам тањлилї нисбат дода, ду навъи онњисоботи хабарї ва њисоботи тањлилиро мешиносанд.
Дар байни муњаќќиќони тољик низ таќсимбандиии ягонаи
жанрњо вуљуд надорад. Аслан ба тањќиќи назарияи жанрњо
муњаќќиќоне чун И. Усмонов, А. Саъдуллоев, А. Нуралиев, П.
Гулмуродзода, М. Муродов, Љ. Муќимов, С. Гулов, С. Хољазод З.
Мўъминљонов ва дигарон даст задаанд. Вале дар андешањои аксари
ин муњаќќиќон дар гурўњбандии жанрњо ва номи жанрњо ихтилоф
ба мушоњида мерасад. Агар профессор Иброњим Усмонов хабар,
мухбирнома, репортаж, њисоботро ба гурўњи жанрњои хабарї
мансуб донад, профессор Абдусаттор Нуралиев мухбирномаро аз
ин гурўњ намењисобад (6, 4). А. Саъдуллоев ва С. Гулов жанрњои
тањлилии радиоро бо номи жанрњои таблиѓї–публитсистї
номидаанд, вале Усмонов ба ин андешаи муњаќќиќон розї нест: «Дар
ин тањлилњо дурравї аз шинохти жанрњо дар ду њолат ба чашм
мерасад: фарќ нагузоштан байни фаъолияти ё имконоти техникии
журналистика; сарфи назар кардани он ки мафњумњои «жанрњои
таблиѓї-публитсистї» њаммаъно мебошанд» (9, 12).
Муњаќќиќ таъкид мекунад, ки А. Саъдуллоев ва С. Гулов њангоми
таснифи жанрњои тањлилии радио ба иштибоњ роњ додаанд, яъне ба
назари И. Усмонов «мафњуми жанрњои таблиѓї- публитсистї» дорои
маънии мафњум ва дуруст нест. Ќобили зикр аст, ки натанњо
перомуни жанрњои иттилоотї, балки дар шинохт ва таќсимбандии
жанрњои тањлилии журналистика низ ихтилофи назар вуљуд дорад.
76
НОМАИ ДОНИШГО{
Мулоњизоти мутаноќизи муњаќќиќон моро водор сохт, ки
перомуни назарияи жанрњои журналистика ва таѓйироту
тањаввулоти дар онњо рухдода изњори назар намоем. Дар мисоли
жанри мусоњиба муайян намудани бањси муњаќќиќон ва
заминањои пайдоиши афкори ихтилофангез барои равшан
намудани дигар жанрњо ва боз шудани самти нави тањќиќ аз
ањамият холї нахоњад буд. Дар маќолаи њозир тасмим шудааст,
мулоњизоти бањсангезе, ки дар бобати мусоњиба ироа шудаанд,
тањлил ва баррасї гарданд.
Жанри мусоњибаро дар матбуоти имрўз олимон њар гуна тавзењ
дода, ба таври мухталиф шинохтаанд. Андешањои муњаќќиќон, ки
дар мавриди мусоњиба ва хусусиятњои он баён шудаанд, хонандаро
ба гумроњї хоњад бурд. Зеро мављуд набудани назари ягона дар
атрофи як жанр боиси нофањмї мешавад. Аз љињати дигар
консепсияи илмии шинохти жанрњои журналистика аз љумла
мусоњиба нокомил мемонад.
Оид ба назария ва шинохти воќеии жанри мусоњиба тањќиќоти
комил рўи кор наомадааст. Имрўз низ ин зарурат вуљуд дошта, њалли
ин масъала ба тањќиќи густарда ниёз дорад. Бояд ёдовар шуд, ки
дар марњилаи оѓози ташаккули жанрњои журналистика аксари
жанрњо ва истифодаву фарогирии онњо мањдуд буд. Мусоњибаро
низ олимон яке аз жанрњои иттилоотї мањсуб медонистанду бас.
Аммо бо гузашти замон, густариши афкор ва пешрафти
журналистика мусоњиба аз назари фарогирии маълумот ва
хусусиятњои ба худ хос инкишоф ёфт, бино бар ин алњол танњо ба
гурўњи жанрњои иттилоотї мансуб доштани он ќобили ќабул нест.
Дар журналистикаи Эрон низ перомуни шинохти жанри
мусоњиба ихтилофи назар миёни андешамандони соњаи
журналистика вуљуд дорад. Чунончї, донишманди эронї Козими
Муътамаднажод дар мавриди мусоњиба муътаќид ба он аст, ки:
“Мусоњиба яке аз анвои хабарии мустаќим аст, ки ба василаи он
аќоид ва афкори шахсиятњои муњими љомеа ё назарњои мардуми
одии кўча ва бозорро дар бораи мавзўоти мухталиф ва вежаи
масоили рўз ба даст меоварад” (3, 187).Ба назари мо, ин андешаи
мавсуф хеле умумї ва бањсангез мебошад. Зеро Козими
Муътамаднажод жанри “пурсиши афкор”-ро ба мусоњиба омехта
карда, хусусияти иттилоотї доштани мусоњибаро бештар таъкид
намудааст. Бояд дар назар дошт, ки пурсиши афкор жанри махсуси
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
77
ёридињанда аст, ки барои пурра кардани ин ё он жанри телевизионї,
ба монанди ток шоу, мубоњиса, мусоњиба, очерки телевизионї ва
ѓайра мавриди истифода ќарор мегирад. Ин жанр дар алоњидагї
низ корбаст гардида, бештар хусусияти љамъиятї дорад. Зеро барои
муайян намудани вазъи гуногуни љомеа, давлат ва дигар сохторњову
равандњои замон бештар корбаст мегардад. Мусоњиба бошад жанри
махсусе аст, ки дар он барои гузаронидани пурсиши афкор
журналист комилњуќуќ аст.
Муњаќќиќи дигари эронї Мањдии Муњсиниёни Род дар китоби
“Равишњои мусоњибаи хабарї” таъкид медорад, ки “мусоњиба
гузориш ва њосилест, ки аз фарогирди иртибот миёни ду сўи
иртибот ва манзури дастёбї ба воќеияте, ки дорои як ё якчанд
арзиши хабарї бошад” (5, 36).
Агар мулоњизаи муњаќќиќро андак тавзењ дињем, чунин маънї
пайдо мешавад, ки мусоњиба мањсули иртиботи ду тараф мебошад,
ки бо маќсади даст ёфтан аз муњимтарин матолиб сурат мегирад.
Яъне бо истифода аз жанри мусоњиба андешањои ду нафар ё ду
гурўњ ба василаи пурсиш ва посух пешкаши умум мегардад. Ба
андешаи муњаќиќ муњим он аст, ки мавзўъ ва матолиби гузоришии
тарафњо муњим бошанд, ки арзиши иттилоъ намудор гардад. Дар
мавриди мансуб донистани мусоњиба ба гурўњи жанрњои иттилоотї
ё тањлилї назари мавсуф ин аст, ки мусоњиба ба њар ду гурўњи
жанрњои журналистика- иттилоотї ва тањлилї шомил мегардад. Аз
андешањои муњаќиќ метавон маънї гирифт, ки мусоњиба жанри
сарњадї аст, ки њам ба гурўњи жанрњои иттилоотї мансуб мешавад
ва њам шомили гурўњи жанрњои тањлилї мебошад. Аз њамин лињоз,
унвони яке аз китобњои худро мањз “Равишњои мусоњибаи ахборї”
гузоштааст. Дар ин маврид дар назар бояд дошт, ки “арзиши хабарї
дорад” гуфтани Мањдии Муњсиниёни Род на ин ки хусусияти
иттилоотї доштани мусоњибаро таъкид мекунад, балки бештар
арзиши иттилоотї доштани мавзўи мусоњибаро ба мадди аввал
мебарорад. Мулоњизоти Мањдии Муњсиниёни Род ќобили ќабул
буда, мо низ ба андешаи ў розї њастем.
Дар журналистикаи тољик њамин гуна гуногунандешї перомуни
шинохти жанри мусоњиба љараён дорад. Андешањои марбут ба
мусоњибаи олимонро И. Усмонов ба тариќи хулоса чунин тафсир
намудааст: “Дар бораи хислати мусоњиба аќидањои зиёду гуногуни
олимон мављуд аст. Яке онро жанри хабарї мегўяд, дигаре тањлилї
78
НОМАИ ДОНИШГО{
ва сеюмї љои онро дар њардуи гурўњи жанрњо суроѓ мекунад. Ва
чунин андешањо ба он асосанд, ки он аслан жанри хабаррасон аст,
њамчунон тањлили шахси њамсуњбати мухбирро дорад. Ана њамин
њолати охирин гумонеро бор овардааст, ки мусоњиба жанри тањлилї
дониста шавад, аммо ин сањењ нест” (6, 51).
Бо пешрафти замон жанри мусоњиба аз назари ќолаб ва
мундариља таѓйир ёфта, ба дигаргунї ва фарогирии бештар дучор
шудааст. Бинобар ин ба аќидаи И. Усмонов розї шудан мушкил
аст. Матолиби бархе аз мусоњибањо шањодат медињанд, ки мусоњиба
метавонад мавзўеро баррасї ва тањлил намояд. Аз њамин назар,
мусоњибаро метавон ба гурўњи жанрњои њам иттилоотї ва њам
тањлилї ворид кард. Аз назари мазмун ва мундариља мусоњиба
комилан тањлилї ва сирф иттилоотї шуда метавонад. Њангоми
тањлили мусоњибањо равшан гардид, ки бо вуљуди мављудияти
мусоњибањои иттилоотї, ки оид ба рўзгор ва фаъолияти шахсиятњои
барўманд бахшида шудаанд, рољеъ ба муњимтарин масоили
иљтимої, фарњангї, сиёсї ва иќтисодї тариќи жанри мусоњиба
матолиб ба нашр расидаанд. Барои тасдиќи ин матлаб метавон аз
рўзномаи «Њаќиќати Суѓд» мисол овард. Дар шумораи № 40 (1694)
31.03.2012 мусоњибае ба нашр расидааст, ки аз назари интихоби
мавзўъ ва баррасии масъала комилан љавобгўи талаботи мусоњибаи
тањлилї аст. Ин мусоњиба ба ќалами Гулноза Назмиддинова тааллуќ
дошта, “Арљгузорї ба арзи миллї ”номгузорї шудааст. Дар
мусоњиба оид ба вазъи асъори миллї сухан меравад. Дар ин
мусоњиба вазъияти асъори миллї ва омилњои пастравии ќурби он
нисбат ба асъори хориљї мавриди тањлил ќарор гирифтааст.
Тањлилї будани мусоњибаро мўњтавои саволњои журналист собит
месозад: “Фарсудашавии пули миллї ва асъори хориљї аз чї сабаб
сар мезанад?”, “Шарњ медодед, ки имрўз вазъи пули миллї дар љомеа
чї гуна аст?”, “Мавќеъ ва ањамияти истифодаи асъори хориљї дар
муомилоти њаррўзаи шањрвандон чї гуна аст?”, “ Фарсудашавии
пули миллї чї оќибатњо дорад?” ва ѓайра. Ин гуна саволњои
журналист мусоњибро водор месозад, ки иттилооти ў танњо
хусусияти хабарї надошта, балки гуфтањо мањсули тањлил ва
баррасии мушаххас ва мантиќї бошанд. Аммо бояд дар назар дошт,
ки мусоњибаи мазкур аз якчанд камбудињо ва норасоињо низ орї
нест. Журналист метавонист аз ин њам бењтар саволњоеро пешкаши
мусоњиб намояд, то љанбаи тањлилии мусоњибааш таќвият ёбад.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
79
Мусоњибаи дигар бо унвони “Бакалавр” низ маълумоти олї аст”
дар шумораи № 25 (16925) 25.02.2012 –и рўзномаи “Њаќиќати Суѓд”
ба чоп расида, њам аз назари тарзи ифода ва њам аз лињози муњтавою
матлаб мусоњибаи иттилоотї аст. Аз саволњои мусоњибагиранда
Гулљањон Мањкамова “Устод ба магистратура дохил шудан њатмист
ё ихтиёрї; роњњои ќабул ба магистратура чї гуна аст?” ва ѓайра ва
муњтавои посухњои мусоњиб равшан мегардад, ки мусоњибаи мазкур
бештар хусусияти иттилоотї дорад.
Аз њамин нуќтаи назар метавон гуфт, ки њангоми мансуб
донистани жанри мусоњиба ба ин ё он гурўњи жанрњои
журналистика бояд моњияти мавзуъ ва тарзи баррасии он дар
мусоњиба ба назар гирифта шавад.
Дигар аз андешањои бањсангези И. Усмонов ин аст, ки ў жанри
суњбатро як навъи мусоњиба медонад ва ин аст, ки дар китоби
«Жанрњои публитсистика» онро ба таври алоњида зикр накардааст.
Бояд ба назар гирифт, ки жанри сўњбат аз мусоњиба бо чанд хусусият
тафовут дорад. Њамчунин жанри сўњбат аз назари ќолаб ва
мундариљаву талабот ба гурўњи жанрњои тањлилї шомил мегардад.
Дар жанри сўњбат журналист бо мусоњиб њуќуќи баробар ва
имконияти инкор ва истиќболи андешањои мусоњибро дорад. Дар
мусоњиба бошад, журналист танњо хосторњои худро тариќи савол
пешнињод мекунад ва ба андешањои мусоњиб наметавонад
љонибдорї ё мухолифат изњор намояд. Дар мусоњиба љавњари матлаб
дар сухани мусоњибадињанда аст, на журналист. Метавон њаде зад,
ки муњаќќиќ ба сабаби аз як реша будани ин ду калима ба чунин
хулоса расида бошад.
Марями Олидої муњаќќиќи соњаи журналистика дар рисолаи
илмии худ тањти унвони «Мавќеи жанрњои публисистї дар
телевизиони Љумњурии исломии Эрон” андешањои И. Усмоновро
такрор карда, худ низ мўљиби пайдо гардидани як назари бањсангез
гаштааст. Ба андешаи ў “мусоњиба жанри матбуотї аст, ки аз
тариќи сўњбат кардани як хабарнигор бо як фард ё гурўњи ашхос
ба даст меояд (2, 27).
Муњаќќиќ мусоњибаро танњо жанри матбуотї донистааст, ки он
ќадар сањењ нест. Зеро мусоњиба мисли дигар жанрњои журналистика
ба туфайли рушди технологияи љањонї ба монанди радио,
телевизион, телефон, интернет истифодаашон на танњо дар матбуот,
балки дар воситањои мазкур низ мавриди истифодаи њамаљониба
80
НОМАИ ДОНИШГО{
ќарор мегирад. Аз њамин нуќтаи назар олимон мусоњибаро ба
телевизионї, телефонї, радиої, онлайнї ва ѓайра људо мекунанд.
Аммо бояд дар назар дошт, ки ин таќсимбандї бо назардошти тарзи
истифодаи мусоњиба дар воситањои техникї буда, ба сохтор ва
талаботи жанри мазкур он ќадар мутассир нест. Зеро аз назари
меъёри жанрї мусоњибаи телевизионї ё радиої њамон мусоњиба аст.
Ба ибораи дигар њангоми корбурди мусоњиба дар телевизион ва ё
радио хусусиятњое, ки пайдо намешаванд, ба сохтор ва мундариљаи
жанр дигаргунї ва халале ворид созанд.
Аз баррасии мавзўи мазкур метавон ба чанд хулоса омад:
- дар шинохт ва таъйини меъёрњои жанрњои журналистика
миёни олимон ва муњаќќиќони журналистика ягонагии оро вуљуд
надорад, ки дар натиља зарурати беш аз пеши тадќиќи амиќи ин
масъала ва муайян намудани ќолабњои жанрњои журналистика
ба миён омадааст.
- дар журналистикаи тољик барои шинохти жанрњои алоњида
рисола ва маќолоти зиёде ба чоп расида бошанд њам, њанўз
норавшанї ва нофањмињо дар таърифу таъини жанрњои
иттилоотии журналистика вуљуд доранд, ки мисоли равшани он
жанри мусоњиба мањсуб мешавад.
- бо назардошти афкори ањли тањќиќ ва мутахассисони соњаи
журналистика, њамчунин тањаввулоти техникї бояд изњор дошт,
ки жанри мусоњиба бо гузашти замон аз назари сохтор ва мазмун
ба дигаргунињо дучор гардида хусусиятњои ба худ хос пайдо
кардааст. Аз ин рў, дар замони пеш агар мусоњибаро ба гурўњи
жанрњои иттилоотї нисбат дињанд, имрўз њамчун жанри
иттилоотиву тањлилї пазируфтани он бештар ќобили ќабул аст.
ПАЙНАВИШТ:
1. Асадуллои Саъдулло, Пайванди Гулмурод. Жанрњои тањлилии
матбуот. - Душанбе 1994
2. Марями Олидої. Мавќеи жанрњои публитсистї дар Телевизиони
Љумњурии исломии Эрон.- Душанбе-2010
3. Муътамаднажод К. Рўзноманигорї: бо фасле љадид дар
бознигарии рўзноманигории муосир.- Тењрон : Сипењр, 1368
4. Муќим Љ. Маќоми жанрњо дар радиои «Озодї». – Душанбе: Сино,
2000
5. Муњсиниёни Род Мањдї. Равишњои мусоњибаи хабарї.- Тењрон 1382
6. Нуралиев А. Жанрњои ахбории матбуот. –Душанбе: Деваштич, 2004
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
81
7. Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики. – М.:Аспект Пресс, 2002
8. Саъдуллоев А., Гулов С. Жанрњои радио. Бахши 2: Жанрњои
таблиѓї–публитсистї. –Душанбе: Эљод
9. Усмонов И. К. Жанрњои публитсистика. – Душанбе, 2009
10. Усмонов И.К. Назаре ба тањќиќот дар соњаи журналистика.Душанбе: Эљод, 2008
11. Черепахов М. Проблемы теории публицистики.- Москва: Мысль, 1973
Некоторые аспекты определения жанров
в современной журналистике
(на примере жанра интервью)
Д. Самадова
Ключевые слова: журналистика, средства массовой информации, интервью, специфика жанра
В статье характеризуется специфика жанров журналистики
и их эволюция за последние десять лет. Автор, обобщая опыт и
научные труды отечественных и зарубежных ученых по исследуемой
теме, приходит к выводу, что до сих пор среди ученых нет единого
мнения относительно особенностей жанров журналистики, в
частности, жанра интервью. Вопросы, рассматриваемые в статье,
относятся к числу актуальных проблем современной журналистики,
открывая дальнейшие перспективы исследования в данной области.
D. Samadova
Some Aspects of Genre Definition in Modern Journalism.
(on the example of interview genre)
Key words: journalism, mass media, interview, specificity of genre
The article dwells on the specificity of journalism genres and their
evolution for the latest ten years. Generalizing the experience and
scientific works of home and foreign scientists on the theme in question
the author comes to the conclusion that up to now there is no unified
opinion among scientists as to the peculiarities of journalism genres,
that one of interview, in particular. The issues dealt with in the article
refer to actual problems on modern journalism opening further
perspectives for researches in this realm.
82
НОМАИ ДОНИШГО{
М.Хољаева
ИБОРАЊОИ НОМИИ ФРАЗЕОЛОГЇ
ДАР «МАСНАВИИ МАЪНАВЇ»
(бо љузъњои арабї)
Вожањои калидї: «Маснавии маънавї»-и Љалолиддини Румї,
фразеологизмњои забони тољикї, иборањои номии фразеологї
бо љузъњои арабї
Фразеологизм ба ќисматњои мухталиф таќсим мешавад ва
табиист, ки фарогирии кулли ин аќсом барои тадќиќотчиён
мушкилињои зиёд пешорўй меорад, ки ба ин нукта олими тољик
Њ.Маљидов ишора намуда, гуфтааст: «Воњидњои фразеологии
забони тољикї аз љињати сохту таркиб, маъно ва обуранг ба гурўњњои
зиёд људо мешаванд. Онњо дар шакли ифодаи нињоят мухтасар
таљрибаи њаётии бисёрсолаи одамон, табъу кайфият ва урфу одати
онњоро инъикос кардаанд» (5,4). Аз љониби дигар фразеологизм он
ќисмати фаъоли забоншиносист, ки мубодилаи он дар байни
забонњои гуногун бисёр мушоњида мешавад. Аксар воњидњои
фразеологї дар натиљаи тарљумаи ин ё он асар аз забонњои дигар
ба забони тољикї интиќол ёфтаанд. Дар мавриди забони арабї
бошад, ин нукта фаротар меравад, зеро аксар вожањои забони арабї
ба тарзи наќли сужа ва ин ё он ќиссаи динї њам љойгир шудаанд.
Ин падида нишондињандаи он аст, ки баъзе калимоту таркибот ва
иборот, њатто иборањои рехтаи забони арабї дар тору пуди забони
тољикї љой гирифтаанд ва бидуни онњо имрўз аксар љињатњои забони
тољикиро ноќису норасо гуфтан, муболиѓа нест. Ба ин нукта баъзе
муњаќќиќон њам ишора намуда, ба риштаи ќайд кашидаанд, ки
калимањои арабї дар таркиби забони форсї-тољикї чунон устувор
љой гирифтаанд, ки истифодаи онњо дар фразеологизмњо ягон
фарќияти сифатї ва миќдориро пешорўй намеорад (7,95). Табиист,
ки тањќиќи њамаљонибаи воњидњои фразеологї бисёр масъалањои
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
83
дигар риштањои улуми забоншиносиро мебардорад, ки ба ин гурўњ
метавон лексикология, этимология, синтаксис, калимасозї, услуб,
маданияти сухан ва муњимтар аз њама таърихи забонро шомил кард.
Яъне, баробари омўзиши воњидњои фразеологї метавон аз таърихи
ташаккули забони форсї-тољикї чанд нукотеро пай барем, ки барои
тањќиќоти њамаљонибаи ин соњаи забоншиносии тољик ањамияти
вофир доранд. Агар дар бораи фразеологизмњо дар маљмўъ сухан
ронем, аз мавзўи бањси худ дур меравем ва аз ин лињоз иборањои
рехтаи аз вожањои иќтибосии арабї таркибёфта, ки љузъи муњими
фразеологизм мањсуб мешаванд, мавриди таваљљўњи мо ќарор
мегиранд. Ногуфта намонад, ки баъди нуфузи дини ислом ба бунёди
фарњанги форсї-тољикї як ќатор осори тасаввуфї ба миён омаданд,
ки љињатњои мухталифи забонии он осор то њанўз тањќиќ нашудаанд.
Мањз њамин осор дар байни асарњои классикони љањони адаби форсї
бо шевоии гуфтор ва наљобати забонии худ имтиёз доранд. Аз он
љо, ки таъсири забони арабї њамчун забони динї дар ин осор
бармало намоёну мањсус ва аз меъёри забони бегона зиёд буд,
њолатњое њам пайдо мешаванд, ки раванди њамљо шудани ду забон
ва ба хасоиси забони тољикї мутобиќ шудани вожањои бисёри арабї
ба назар мерасад. Хусусияти корбасти иборањои озод дар «Маснавии
маънавї», ки аз шумори ин осор берун нест, дар он зоњир мешавад,
ки компонентњои арабї дар таркиби онњо ба маротиб зиёд аст.
Сабаби асосии аз њад зиёд истеъмоли вожањои арабї дар алоњидагї
ва њам дар сохтмони иборањои озоду фразеологї дар мавзўи
«Маснавии маънавї» ва иртиботи ќавии он бо оятњои ќуръонї ва
ањодиси набавист. Ин аст, ки Мавлонои Балхї зимни иншои асар
маљбур мешавад, ки бештар ба калимањои иќтибосї рўй оварад ва
тибќи мавзўъ ва наќли сужа, ки дар заминањои ќиссањои Ќуръон
сурат мегирад, иборањои нав ба нав созад.
Мо дар он аќида нестем, ки мављудияти унсури арабї дар таркиби
чї иборањои озод ва чї иборањои фразеологї маънии тааллуќ
доштани онњо ба иборањои арабї бошад. Њамаи ин иборањо дар
«Маснавии маънавї» њам аз рўи ќолабњои забони тољикї ва, аз њама
муњим, бо назардошти воситањои алоќамандшавии калимањо дар
забони тољикї (алоќаи пайваст ва тобеъ) сохта шудаанд.
Муњаќќиќи тољик М. Муслимов зикр намуда, ки «дар байни
гурўњњои сохтории фразеологизмњо иборањои фразеологї мавќеи
махсус доранд» (6,116). Иборањои фразеологї чунин воњидњои
84
НОМАИ ДОНИШГО{
забонианд, ки ба ќавли В.А.Кунин, «холигоњеро дар низоми
лексикии забон пур мекунад, зеро ин низом ба таври комил
наметавонад њамаи пањлўњои воќеияти аз љониби инсон даркшударо
таъмин намояд ва дар аксари њол иборањо воситаи ягонаи ифодаи
предмет, вижагињо, маљро, њолат, вазъият ва uайрањо мебошад» (2,6).
Дар њаќиќат, иборањои фразеологї дар тўли ќарнњои зиёд бо он
љаззобияту малоњат дар услуби њар шоиру нависанда ба таври
гуногун то имрўз мавќеи корбасти муњим дорад.
Дар «Маснавии маънавї» њам як ќатор иборањои
фразеологиро вохўрдан мумкин аст, ки бо вожагони иќтибосии
арабї сохта шудаанд ва дар тору пуди забони тољикї љойгузин
гардида, бархе аз он то њол дар забони зиндаи халќ роиљ
мебошанд. М.Муслимов иборањои фразеологии забони тољикиро,
ки дар таркибашон калимоти иќтибосии арабї дида мешавад,
ба гурўњњои зерин таќсим намудааст:
1. Иборањои фразеологии номї, 2. Иборањои фразеологии
феълї, 3. Иборањои фразеологии зарфї (6,119-120).
Рољеъ ба таснифоти мазкур њаминро бояд ишора намоем, ки он
шартї буда, иборањои фразеологї ба љузъи асосї ва тобеъ таќсим
намешаванд. Академик В.В.Виноградов ба ин нукта ишора мекунад,
ки аломати асосии иборањои рехта таќсимнопазирии маъноии онњо,
мутлаќо иртибот надоштани маънои умумии ин иборањо бо
унсурњои таркибии онњо мебошад. Ба аќидаи ў, иборањои рехта
воњидњои маъноие мебошанд, ки ба калима шабоњат доранд ва
шакли дохилии худро аз даст додаанд. Онњо муштаќ нестанд ва
маљмўи унсурњои маънодор њам намебошанд. Онњо пайвастањои
кимиёии кадоме аз махлутњои - аз нуќтаи забоншиносии имрўза низ
- њиссањои бешакл ё худ аморфии лексикї мањсуб мешаванд (1,124).
Бо вуљуди ин, мо низ шартан иборањои фразеологии унсури
арабидоштаи «Маснавии маънавї»-и Мавлоноро њамин тарз ба се
гурўњ људо мекунем, зеро чунин таќсимот, бо вуљуди нуќси худ,
заминањои дурусти баррасии ин масъала ва шарњу тавзењи
комилтари онро фароњам меоварад.
Дар «Маснавии маънавї» бошад, иборањои фразеологї њамчунон
серистифода аст, ки аксар иборањои асари мазкурро ташкил додаву
таќрибан дар њама абёти он дида мешавад. Агарчї сухани шоирона
худ аз маљоз таркиб ёфта, аммо ин равиши Мавлоно дар офариниши
асар таќдир карданист ва шоистаи пазирої низ њаст. Ин равиши шоир
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
85
роњи шигарферо дар такомули забони осори суханварони ќарнњои
мобаъд боз намуд. Сабки гўиши Мавлоно њам аз дидгоњи маљоз бояд
ба дурустї ва ба таври густарда шинохта шавад.
Нуктаи ќобили зикр он аст, ки иборањои фразеологии номии
«Маснавии маънавї» асосан ба ду гурўњ таќсим мешаванд ва
баррасии онњо дар алоњидагї нисбатан осонтар хоњад буд.
Иборањое, ки аз исму исм таркиб ёфтаанд ва иборањое, ки аз исму
сифат. Аз рўи сохти зоњирї њам ин навъи иборотро ба се гурўњ људо
кардан мумкин аст:
1. Иборањое, ки њар ду љузъи он арабист; 2. Иборањое, ки
љузъи асосии он арабист; 3. Иборањое, ки љузъи асосии он
тољикї, аммо љузъи ёрирасон арабист.
Ба гурўњи аввали иборањои фразеологии номї бисёр иборањои
асари мавриди назари мо дохил мешавад, ки баррасии тамоми он
дар ин маќолаи кўтоњ имкон надорад. Бо вуљуди ин, кўшиш менамоем,
то бархе аз онњоро ба риштаи тањќиќ кашем. Иборањои «амри њаќ»,
«олами маънї», «њаљљи раббулбайт», «њуљљати њусну љамол», «тибби
љумлаи аќлњо», «забуни васваса», «њалќи нафс», «њалќи аќл», «Каъбаи
сидќ» ва ѓайраро метавон ба ин гурўњ њамроњ кунем. Мисол:
Амри њаќро бозљўй аз восиле,
Амри њаќро дарнаёбад њар диле (3,134).
Дар мавриди иборањое, ки бо тарзи арабї сохта шуда, ки дар
забони тољикї хусусияти иборагии худро гум мекунад, ба мисли
ибораи фавќии «њаљљи раббулбайт», ки љузъи дуюми он дар забони
асл худ ибора асту дар забони мо њамчун калимаи мураккаб
истифода мешавад, бояд нуктаеро тазаккур дињем, ки ин гуна
иборањои арабї дар забони тољикї њамчун вожаи алоњидаи
иќтибосї бояд шинохта шавад. Ба ин гурўњ калимањои
«алњамдулиллоњ«, «астаѓфируллоњ«, «мошоаллоњ», «њаљљулбайт»,
«раббулоламин» ва амсоли ин дохил мешавад. Мисол:
Њаљ зиёрат кардани хона бувад,
Њаљљи раббулбайт мардона бувад (3,524).
Дар ин росто нуктаи дигар њам шоистаи зикр аст, ки вожагони
арабї дар банду басти забони тољикию форсї ба њадди нињоят зич
љойгузин шуда, ки тафкики ин вожагон аз вожагони аслии забон
дар иборасозї хеле мушкил аст. Сониян, иборањои фразеологї, ки
асосан дар байни халќ тавлид мешаванд, нишондињандаи онанд,
ки калимоти арабї ба сабаби дини мардум дар байни халќи оддї
86
НОМАИ ДОНИШГО{
њам истифодаи вофир доштаанд. Дар забони «Маснавии маънавї»
нуктае бисёр љолиб дар назари мо љилвагар шуд, ки дар иборасозии
фразеологии номї иборањои њар ду љузъашон арабї камтар аз дигар
гурўњњои зикршуда истихдом мешаванд ва ин нишони он аст, ки
шоир баробари таркиботу љумлањо ва, њатто байтњову бандњои
комили шеъриро бо забони арабї истифода кардан, дар ќолаби
андешањои худ кўшида аз забони модарии худ ва хасоиси он дур
наравад ва алоќадри имкон бикўшад, то аз сохтори ин забон
истифода ва фонди луѓавии онро ѓанитар гардонад.
Дар баробари ин зикр кардан зарур аст, ки иборањои љузъи
асосиашон арабї ва љузъи тобеашон форсї-тољикї дар «Маснавии
маънавї» наонќадар зиёд истифода шудаанд. Яъне, ин гурўњи
иборањои фразеологї нисбат ба гурўњњои дигар, ки болотар аз ин
ишора кардем, дар забони ин асари Мавлоно серистифода нестанд.
Бо вуљуди ин, нодида гирифтани сањми ин навъ ибороти рехта дар
созмони забони асар беадолатї хоњад буд. Масалан, иборањои
«њикмати борони имрўзин», «бањри љон», «хулосаи њастї», «њиљоби
панљу шаш», «табибони дил», «илми дарёї», «ишќи зинда», «ишќи
мурда», «амони нома», «њалќи љон», «хулосаи њастї», «тифли љон»,
«даъвии сард» ва ѓайра аз зумраи наљибтарин ва зеботарин иборањои
«Маснавии маънавї» мањсуб мешаванд. Мисол:
К-эй хулосай њастиву зубдай вуљуд,
Њикмати борони имрўзин чї буд?! (3,127).
Аз байни иборањои мазкур иборањоеро њам дарёфт кардан
мумкин аст, ки аз се љузъ иборат њастанду сохти аљибе доранд.
онњо дар шакли арабї+форсї+арабї сохта шудаанд. Мисол:
Њарду даллолони бозори замир,
Рахтњоро мешиносад, эй амир (3,473).
Ибораи «даллолони бозори замир», ки вожаи аввали он «даллол»
бо њодисаи забонии забони тољикї рў ба рў шудааст, бањсеро шояд
њам бедор кунад, ки онро ба вожаи иќтибосї итлоќ кардан дуруст
нест. Аммо дар назари инљониб онро мањз ба гурўњи вожагони арабї
бояд мансуб бидонем, барои он ки асли калима аз забони мазкур аст.
Аз тарафи дигар, ба њодисаи забонии забони бегона дучор шудани
калима боз нишони он аст, ки калимаи мазкур ба ќавонини забони
бегона мутобиќ шудааст. Аммо танњо шакли љамъ гирифтан вожаро
тољикї карда наметавонад. Ин падида дар асари мавриди назар њам
зиёд истихдом шуда, ки абёти бисёри ин намунаро доробуда нишони
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
87
даъвии мо мебошад:
Кофирон њамљинси шайтон омада,
Љонашон шогирди шайтонон шуда (3,623).
Иборањои аз њама серистеъмоли фразеологї аз гурўњи иборањои
фразеологии номї дар асари Мавлоно ин иборањои номии љузъи
аввали он форсї мебошад. Ба ин гурўњ иборањои бисёре дар
«Маснавии маънавї» дохил мешаванд, ки аксари абёти асари
мавриди назарро оростаанд. Мисол иборањои «дўкони фаќр»,
«чанбараи њуљраи ќамар», «кўи ќиёс», «хонаи љафо», «осеби њаљр»,
«шањри иљоб», «хонаи уљр», «чашми вањм», «доди маънї», «шишаи
њуљљат», «бандаи сабаб», «сояи иноят», «хишти тоат», «тори иноят»,
«мењмони вањйи иљлолї», «шири шайтон», «дузди шайтон», «чўби
ќањр», «хонаи сирр», «хонаи бирр» ва ѓайра. Мисол:
Ин љањон хум асту дил чун љўи об,
Ин љањон њуљра-сту дил шањри иљоб (3,554).
Аз нуктањои бисёр муњими «Маснавии маънавї» дар сохтмони
иборањои фразеологии номї он аст, ки дар ин асар, њатто бо
истифода аз номњои ашхоси таърихї ё худ динї иборањои зеборо
ташкил додаанд. Масалан дар байти
Аз Халил омўзу ќурбон кун валад,
Тан бинењ бар оташи Намруди рад (3,715).
ибораи «оташи Намруди рад», ки бо иштироки Намрудшоњ ва
Иброњими Халил (а) сохта шудааст, дар байти фавќуззикр талмењи
зебоеро пешорўи хонанда ќарор медињад. Шоир њамеша барои ба
тарњи нав кашидани забони асараш кўшиш мекунад, ки сохтани
чунин иборањо аз зумраи ин кўшишњост. Ба монанди ибораи мазкур
дар байтњои дигар њам метавон бо чунин падида бархўрд. Мисол:
Боязид андар сафар љустї басе,
То биёбад Хизри ваќти худ касе (3,283).
Дар баробари он ки Мавлоно иборањое бо номњои ашхоси
таърихиву динї месозад, ишороте њам ба ќиссањои ќуръонї мекунад,
ки ин аз орояњои муњими асар мањсуб мешавад. Яъне, шоир зимни
ибораи фразеологиро бо истифодаи асмо сохтан, талиаи ќудрату
дониши худро ба намоиш мегузорад. Масалан, ибораи «ихлосоти
Иброњим», ки дар байти:
Каъбаро, ки њар даме иззе фузуд,
Он зи ихлосоти Иброњим буд (4,371).
88
НОМАИ ДОНИШГО{
истифода шуда, ба маънии «дўстї карданњои Иброњим» будааст
ва ишора ба намозу тоату ибодат ва дуоњои Иброњим пайѓамбар
мекунад, ки аз он дар ояти 21 Сураи ал-Баќара њам њикоят
шудааст: «Ва њангоме ки баланд мекунанд Иброњим ва Исмоил
пойњоро аз хона, Парвардигоро, бипазир аз мо, ба дурустї, ки
Туї шунавову доно».
Аз њама љолиб он аст, ки Мавлоно дар баробари бо номи ашхоси
таърихию динї иборањои дархури завќи худ сохтан, метавонад ба
онњо дар ќолаби ќиссањояшон низ унвони махсус дињад, ки ин гуна
иборот танњо ба ў хос аст. Масалан ибораи «ёри ѓор», ки сохтаи худи
Мавлоност ва манзури аз ин ибора Абўбакри Сиддиќ (р) аст. Мисол:
Чун паямбар дид он беморро,
Хуш навозиш кард ёри ѓорро (3,284).
Дар ќатори ин иборањое њам њастанд, ки дар онњо ба ањодиси
набавї ба таври хос ишора карда шудааст, ки агар хонанда мусаллањ
набошад, наметавонад аз умќи ин ишорањои зебои Мавлоно дар
либоси иборањои рехта пай бубарад. Мисол: «оташи ошиќ» = оташи
мўъмин.
З-оташи ошиќ аз ин рўй, эй сафї!
Мешавад дўзах заифу мунтафї.
Гўядаш: «Бигзар сабук, эй муњташам!
В-арна з-оташњои ту мурд оташам» (4,675).
Ин ибора аз њадиси «Чун мўъмин ќадам бар пули Сирот нињад,
оташи дўзах гўяд: Сабук бигзар, эй порсо, чун нури ту нори моро
хоњад кушт», гирифта шудааст.
Дар баробари ин мавридњои зиёдеро метавон ном бурд, ки
шоир бо воситаи иборањои рехта ба оятњои Ќуръони карим ишора
менамояд. Масалан, ибораи «хатми гарон» = мўњри сангин,
мўњри гарон. Мавлоно мефармояд:
Маънии «нахтим ало афвоњињим»,
Ин шинос, ин аст рањравро муњим.
То зи роњи хотами пайѓамбарон,
Бў, ки бархезад зи лаб хатми гарон (4,563).
Ин ибора маъхуз аст аз ояти 65 Сураи Ёсин, ки дар он Худо
мегўяд: «Имрўз мўњри гарон бар дањонњошон хоњем гузошт ва
дастњошон бо мо сухан хоњад гуфт ва поњошон ба он чї карданд,
гувоњї хоњанд дод».
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
89
Ифодаи маънои яклухт ва устувории таркиби иборањои
фразеологї то андозае бо барњамхўрии муносибатњои синтаксисии
байни љузъњои онњо низ таъкид карда мешавад. Дар байни љузъњои
дохили иборањои фразеологї алоќањои пайваст ва тобеъро
намебинем. Дуруст аст, ки дар байни онњо аломатњои грамматикии
ифодакунандаи ин муносибатњои грамматикї мављуданд, лекин онњо
аксар шах шуда мондаанд ва дар муносибати грамматикии иборањои
фразеологї бо калима ё иборањои дигар ягон наќше намебозанд.
Аз њамин љост, ки иборањои фразеологии аз якчанд калима ва
унсурњои грамматикї ташаккулёфта дар маснавї ба вазифаи як
аъзои он истеъмол мешаванд.
Дар байти зерин ибораи «мурѓи бобилї», ки тарљумаи
тањтуллафзии ибораи арабии «тайрун абобил» аз ояти 3 Сураи
ал-Фил мебошад, ба вазифаи мубтадои љумла омадааст:
Мурѓи бобилї ду-се санг афганад,
Лашкари зафти њабашро бишканад (4,279).
Ё худ дар байти зер аз калимањои арабї ибораи «ло њавл овардан»
дар «Маснавии маънавї» дучор мешавад, ки дар асар ба ду маънї
корбаст шудааст: 1. Он, ки ло њавла ва ло ќуввата илло би-л-Лоњил-алиййи-л-азим гўяд. 2.Фиребкор, даѓал. Мавлоно мефармояд:
Сад њазор Иблиси лоњавлор бин,
Одамо, Иблисро дар мор бин (4,126).
Њамин тариќ, љињати характерноки њамаи иборањои
фразеологии «Маснавии маънавї» њам, ба мисли фразеологизмњои
осори дигари ќарнњои пешин ва имрўз, ифодаи маънои калимањои
наздик, устувории таркиби лексикї ва то андозае аз байн рафтани
робитаи зиндаи грамматикии љузъњои онњост.
Хулоса, дар сохтори забонии «Маснавии маънавї» наќши
иборањои фразеологии бо љузъи арабї сохта шуда нињоят бузург
буда, ин иборањо мувофиќи табъи шоир ва љањонбинии ў дар
мавридњои мутафовит истихдом гардидаанд. Набояд фаромўш
шавад, ки дар зењну салиќаи Мавлоно барин шоири мутасаввиф
таъсири оёту ањодис бузург аст ва хоњу нохоњ шоир аз он ба таври
вофир истифода мекунад, аммо истеъмоли Мавлоно, њатто аз оёту
ањодис усули вижа дорад, ки аксари он бо ибораи фразеологї ифода
меёбад. Чунин муносибат ва њамчунин љањони маънавї ва
забондонии ин аллома боиси ѓанї гардидани њам таркиби луѓавии
забони форсии тољикї ва њам захирањои фразеологии он гардида,
90
НОМАИ ДОНИШГО{
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
91
ба шўњрати он шўњрат зам намуд.
ПАЙНАВИШТ:
1.Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография – М., Наука, 1977
2. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка.
– Дубна: Феникс-, 2005
3. Мавлоно Љалолиддини Мавлавии Балхї. Маснавии Маънавї.
Нусхаи электронї аз сайти www/sufizm/ir.
4. Мавлоно Љалолиддин Муњаммади Балхї. Маснавии Маънавї.
(дар асоси матни Р.Николсон ва муќобилањо бо дигар нусхањо). –
Тењрон, Нашри Замон, 2001
5. Маљидов Њ. Фразеологияи забони њозираи тољик (дастури
таълимї) – Душанбе: УДТ, 1982
6. Муслимов М.У. Фразеологические единицы современного
таджикского литературного языка с арабскими лексическими
элементами. Диссертация на соискание ученой степени канд. фил.
наук. –Душанбе, 2005
7. Рубинчик Ю. А Основы фразеологии персидского языка- М.,
Наука, 1981
Именные фразеологические единицы
в «Поэме о скрытом смысле»
(с арабскими компонентами)
М.Ходжаева
Ключевые слова: «Поэма о скрытом смысле» Джалалуддина
Руми, фразеологизмы таджикского языка, именные
фразеологические единицы с арабскими компонентами
Статья посвящена анализу именных ФЕ с арабскими компонентами в поэме «Поэма о скрытом смысле» ДжалолиддинаРуми.
Утверждается, что обильное использование коранических аятов и
хадисов пророка обусловило проникновение арабских слов в структуру
фразеологизмов. Автор статьи по структурным признакам выделяет
три группы фразеологизмов 1. Выражения с двумя арабскими
компонентами; 2. Выражения с заимствованным арабским словом;
3. Выражения, основной компонент которых таджикское слово, а
вспомогательный – арабское.
Nominal Phraseology Units in “The Poem of Concealed Sense”
(with Arabian Components)
M. Khodjaeva
Key words: “The Poem of Concealed Sense” by Djaloliddin Rumi,
phraseologisms of the Tajik language, nominal phrase logical units
with Arabic components
The article is devoted to the analysis of nominal Ph Us with Arabic
components in Djaloliddin Rumi’s “The Poem of Concealed Sense”. The
author asserts that a usage of Koranic ayat and khadises belonging to
the prophet preconditioned a penetration of Arabic words into the structure
of phraseologisms. Following the structural features the author singles
out three groups of phraseologisms:
1.Expressions with two Arabic components;
2.Expressions with a borrowed Arabic word;
3.Expressions whose major component is a Tajik word and auxiliary
one is an Arabic word.
92
НОМАИ ДОНИШГО{
Њ.Њомидиён
ЊАЉВ ДАР АШЪОРИ СОЊИБ ИБНИ АББОД
Вожањои калидї: адабиёти арабизабони форсу тољик, ашъори
Соњиб ибни Аббод, њаљв, мазаммат
Бояд зикр кард, ки њаљв таърихан аз љумлаи мавзўоте аст, ки
дар адабиёти тоисломї ривољ дошт ва шоири љоњилї тавассути он
ба раќибони худ ва душманони ќабила мубориза бурда, сарварону
бузургони онњоро мавриди тањќир ќарор медод ва ќўшиш менамуд,
ки манофеи ќабилаашро ба ин васила нигањ дорад. Аз њамин лињоз
њаљв яке аз мавзўоти асосии шеъри љоњилия мањсуб мешуд. Яке аз
шуарои њаљвсарои машњури ањди љоњилї Љурул ибни Авс маъруф
ба Њутаййиа (ваф.676њ) аст, ки њатто ба сабаби њаљвсароияш борњо
вориди мањбас гардида, вале аз њаљв даст набардошт, ва бо ин
истеъдоди адабии ў ќабилааш бисёр меболид (1, 126-128). Аз њамин
лињоз, аъроби љоњилї ба шоир баландтарин унвонро дода, ўро
паёмбари ќабила меномиданд, чуноне ки Т. Нёлдеке мегўяд: «Шоир
паёмбари ќабила ва пешвои он дар замони љанг буд» (8, 40). Аммо,
баъди нашри ислом ва омезиши фарњангу ќавмиятњои гуногун,
мазмун ва мўњтавои њаљв доман пањн карда, эљодиёти шоирони Араб
ва Аљамро фаро гирифт. Аз љумла, адибони форсизабони
эронинажод, ки дар рушди илму адабї давраи исломї нисбат ба
дигар аќвоми мусалмоншуда сањим буданд, тавонистаанд, ки дар
густариши ин навъи ќасида њиссагузор бошанд. Аз љумлаи шоирони
арабизабони эрониасле, ки дар ин мавзўъ, ќасоид эљод намудаанд,
метавон Башшор ибни Бурд (92/714-147/784), Абўнувос (145/762-198/
813) ва дигаронро ном бурд. Дар пайрави ба гузаштагони худ, шоир,
нависанда ва вазири машњури давлати Бувайњиён (322/935 -448/1060)
Соњиб ибни Аббод (326/936-385/995) низ бо вуљуди шахси боломаќом
ва соњиби мансабу љоњ будан, ба њаљви дигарон дањон кушодааст.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
93
Аммо инро ќайд кардан ба маврид аст, ки Соњиб дар ашъори њаљвии
худ, мисли дигар шоирон алфози ќабењ ва ташбењоти саййиаро
истифода набурда, балки суханони мулоим ва аљибро корбаст
кардааст, ки дар ваќти тањлили абёти ў мушоњида хоњад шуд. Бояд
гуфт, ки номи нафароне, ки мавриди њаљви Соњиб ќарор гирифтаанд,
сароњатан дар њаљвия зикр шудааст. Аз љумла, Соњиб, Ќобус ибни
Вушмгир (976-403/1012)-фармонравои Хуросонро баъди пирўзї дар
муњорибае, ки миёни онњо сурат гирифта буд, чунин њаљв кардааст:
Ќад ќабаса-л-ќобисоти Ќобус,
Ва наљмуњу фи-с-самои манњус.
Ва кайфа йурља-л-фалоњу мин раљулин.
Йакуну фї охири-смињи бус (4, 239; 9, IV, 577).
(Яъне: Дар воќеъ Ќобус шуълањои оташинро ба худ гирифт,
пас ситораи ў дар осмон бадтолеъ аст.
Чї гуна умед карда шавад аз марде, ки дар охири номаш шумї
аст).
Бояд зикр намуд, ки дар ин порчаи шеърї оид ба мазмун ва
мўњтавои калимаи «ќобус» (бадтолеъ), ки асли он аз вожаи «ќубс»
(оташгирифтан) аст, калимабозї шудааст. Чунки Соњиб байти
аввалро мутобиќи мазмуни калимаи «ќобус» (бадтолеъ) гирифта,
дар байти сонї бо истифода аз њарфњои охири калимаи номаш
«бус» (шумї) иброз доштааст, ки чи хел аз вай умеди хайр карда
мешавад. Яъне Соњиб тавонистааст, ки аз як вожаи Ќобус абётеро
офаридааст, ки њам аз лињози сохт ва њам аз љињати маъно бо
њунари баланди шоирона суруда шудааст.
Њамзамон бояд изофа намуд, ки баъди ба ќудрат расидани
Фахруддавлаи Бувайњї (тав. ва ваф. номаълум) миёни Соњиб ва
Ќобус дўстї барќарор шуд ва њаргоње ки номаи Ќобус ба Соњиб
мерасид, хати ўро чунин васф мекард: «А њозо хату Ќобус ам љаноњу
товус» (10, 248). «Яъне: Ин хати Ќобус аст ё пари товус». Ин љумла,
ки дар ќолаби масал гуфта шудааст, бо истифода аз саљъи мутавозин
дар миёни калимоти «ќобус» ва «товус» сохта шудааст.
Дар пайвастагї ба ашъори њаљвии Соњиб њамин нуктаро бояд
таъкид дошт, ки он бо сабку услуби хоса навишта шудааст. Соњиб
ашхоси зишту бадрафторро, ки дар пайи ислоњи хеш нестанд, бо
љасорат мавриди мазаммат ќарор дода, чунин сурудааст:.
Нуббиъту аннака муншидун мо ќултуњу,
Фї сабби ирзика ло тахофу ваъидї.
94
НОМАИ ДОНИШГО{
Ва-л-калбу ло йухзи изо ахсаътању,
Ва-л-ќору ло йахшо мина-т-тасвиди (11, 142).
(Яъне: Ман шунидам, ки ту аз пайи он чи ман дар тањќири ту
гуфтам, нестї ва аз њаљви ман наметарсї.
Сагро агар ронї, шарм намедорад ва ангишт аз сиёњ кардан
наметарсад).
Соњиб дар байти аввал, танбалї, худписандї ва љањолати шахси
бадсириштро, ки аз њаљву масхара наметарсад ва пайи ислоњи худ
намешавад, мазаммат намуда, дар мисраъњои баъдї ўро бо истифода
аз санъати ташбењи измор, ба саг ва ангишт монанд кардааст.
Њамзамон Соњиб бо вуљуди аз табаќаи болоии љамъият будани
худ, дар њаљви ашхоси баландрутба, аз ќабили ќозиёну њокимон,
ки адолату баробариро дар њукм ба эътибор нагирифта, зулму
ситам намуда, ба моли ятимону бечорагон даст дароз мекунанд,
чунин сурудаст:
Инна ќозино ла аъмо,
Ам ало амдин таъомо,
Сариќа-л-абда каанна-л. Абда мин моли-л-йатомо (4, 286) .
(Яъне: Дар њаќиќат ќозии мо кўр буд, ё худро ќасдан кўр гирифт.
Fуломро дуздид, мисле ки он ѓулом аз моли ятимон бошад).
Дар ду мисраи аввал санъати истиораро ба кор бурда, ќозиро,
ки бино буд, вале чашми њаќбин надошт ба шахси кўр монанд карда,
дар байти дуюм, бо корбасти санъати ташбењи мутлаќ, ѓуломро ба
моли ятим монанд кардааст, ки ўро ќозї ба яѓмо бурдааст.
Муаллифи «ал-Ансоб» менависад, ки замоне шоир Абўбакри
Хоразмї (323/933. ваф. 383/993 ё 393/1003) ба њаљви Соњиб забон
кушод, миёни онњо душманї ба вуљуд омад. Аз ин лињоз, чун
хабари марги Хоразмї ба Соњиб расид, ўро чунин њаљв кард:
Саалту баридан мин Хуросон љоиёо,
А мота Хаворазмиййукум? Ќола лї: Наъам.
Фаќулту: Уктубу би-л-љисси мин фавќи ќабрињи,
Ало лаъана-р-Рањмону ман кафара-н-ниъам (6,IX,38; 11, 194).
(Яъне: Марде аз Хуросон омад, пурсидам, ки оё хоразмиятон
мурд, дар љавоб гуфт: Оре.
Гуфтам: Рўйи санге болои ќабраш бинависед, ки лаънати Худо
ба шахсе, ки носипосї кардааст).
Њаминро бояд зикр намуд, ки ин њаљвия тибќи санъати суолу љавоб
навишта шудааст, ки ин яке аз шаклњои шеърии хоси назми ќадимаи
форсу тољик, хоссатан ашъоре мебошад, ки дар шакли мунозира
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
95
суруда шудаанд ва мисраъ ё байти аввал бо феъли «гуфтам» ва мисраъ
ё байти сонї бо феъли «гуфто» оѓоз мешаванд. Ин шакли шеърї яке
аз шаклњои маъмули сурудњои халќии тоисломии мардуми эронитабор буд, ки аз тарафи шоирони арабизабони эронї дар асрњои
нахусти ислом вориди адабиёти араб гардидааст (2, 85-87).
Ќобили зикр аст, ки дар баробари њаљв дар эљодиёти Соњиб,
«мазаммат» низ љойгоњи махсус касб намудаст. Вай дар ин гуна
ашъор тавонистааст, ки мазаммати худро нисбати шахсе иброз
намуда, баъзе аз хислатњои бади ўро, ки боиси норозигии вай
ќарор гирифтааст, мањкум намояд. Масалан, дар мазаммати
шахси туфайлї чунин сурудааст:
Мутаффилин атфалу мин ашъабин,
Мозола мањруман ва мазмуман.
Лав аннању љоа ило Моликин,
Лаќола: Атъимнї заќќуман (4, 287).
(Яъне: Туфайлие аз Ашъаб њам туфайлитар аст, ў њамеша
мањруму мазмум аст.
Агар ўро ба дўзах андозанд њам, аз Молик заќќум металабад).
Дар ин мисра, бо корбасти ташбењи пўшида шахси туфайлиро
(шахсе, ки аз рўи баднафсї ва муфтхўрї мењмони нохонда мешавад)
ба Ашъаб (ќањрамони њамаи ролњои манфї дар адабиёти араб)
шабоњат дода, њатто ўро ба он дараља пасту нодон ва бевиљдон
нишон додааст, ки рўзи ќиёмат аз Молик (масъули дўзах) њам оташ
металабад.
Боз дар њамин мўњтаво Соњиб аз дўсташ-Ќозии Гургонї (106/
724-142/759), ки ба аёдати ў наомада буд, гиламанд шуда, чунин
сурудааст:
Йасудду-л-фазлу анно аййа саддин,
Ва ќола: Тааххурї ан заъфи миъдањ.
Фаќулту лању: Љаъалту-л-айна вован,
Фаинна-з-заъфа аљмаъу фи-л-маваддањ (11, 139).
(Яъне: Фазл ба зиёрати мо намеояд ва бањона мекунад, ки
заъфи меъда дорам.
Бар-ў гуфтам, ки ту бемор нестї, балки муњаббат миёни мо
костааст).
Соњиб дар ин ду байт бо њунар ва истеъдоди баланди шоирияш
ба восилаи калимабозї норозигии худро аз дўсташ, ки бо бањонаи
беморї ба назди ў намеомад иброз намудааст. Масалан ибораи
96
НОМАИ ДОНИШГО{
«заъфу миъдањ» (заъфи меъда, яъне бемории меъда) дар мисраи
аввал омадааст, ки он сабаби наомадани дўсти Соњиб ба назди ў
буд, вале дар мисраи дуюм Соњиб ба дўсташ хитоб мекунад, ки ба
љои њарфи «айн»-и вожаи «миъдањ» «вов»-ро гузорад, ки он дар
якљояги «заъфу маваддањ» (заъфи мењру муњаббат) мешавад ва он
сабаби асосии наомаданаш мебошад.
Њамин тавр, аз баррасии ин навъи шеъри Соњиб ибни Аббод
равшан мешавад, ки ў шоире будааст, ки дар тамоми мавзўоти шеърї
мањорати худро нишон дода, бо ин роњ дар ташаккули анвои ќасида
дар адабиёти арабизабон сањми худро гузоштааст. Корбурди
навъњои мухталифи осори манзум чењраи Соњиб ибни Аббодро ба
унвони шоири пешгоми адабиёти арабизабон муаррифї менамояд.
Аз сўи дигар, ин навъи шеърї дар эљодиёти Соњиб дар зевари
бадеияти шево ва бо истифодаи муњимтарин аркони зебоиофарини
ва калимабозињо ба ќалам омадааст, ки он бори дигар устоди сухан
будани ўро исбот мекунад.
ПАЙНАВИШТ:
1. Абдушукури Абдусаттор, Таърихи адабиёти араб.-Душанбе: 2010
2. Зоњидов, Низомиддин. Адабиёти арабизабони форсу тољик аз
истилои араб то ањди Сомониён.-Хуљанд: Рањим Љалил, 1999
3. Мирзозода, Холиќ. Таърихи адабиёти тољик асрњои 13-15. љ 2.Душанбе: Маориф, 1977
4. Оли Ёсин, Шайх Муњаммад Њасан. Девони Соњиб ибни Аббод.Баѓдод, 1412
5. Саолибї, Абўмансури Нишопурї. Ятимат -уд-дањр фї мањосини
ањл-ил-аср. љ 3.-Байрут, 2000
6. Самъонї, Абўсаъид Муњаммади Тамимї. ал-Ансоб. љ 9. –
Њайдаробод, 1382/1962
7. Таботабої, Саидмуњаммад. Њунари бадеъ. –Дор- ул-улум, 1386
8. Њанно ал-Фохурї. Таърихи адабиёти забони арабї.-Тењрон, 1361
9.Љавзї, Комил Сулаймон. Мўъљам-ул-удабо мин-ал-аср-илљоњилийи њатто сана 2002.-Байрут, 2003
10. Љурфодиќонї, Абулшараф. Тарљумаи таърихи Ќум. –Тењрон,
1373
11.Шамсуддин, Иброњим. Девони Соњиб ибни Аббод. –Байрут, 2001
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
97
Сатира в творчестве Сохиба ибн Аббода
Х.Хомидиён
Ключевые слова: арабоязычная литература, персидскотаджикская литература, творчество Сохиба ибн Аббода,
сатира, поношение
Статья посвящена литературному творчеству прославленного
везиря династии Буидов ибн Аббода, более известного под именем
Сохиба, сведущего, кроме литературы, в исламских преданиях,
истории, грамматике, интересовавшегося математической
астрономией и логикой. Автор анализирует особенности сатирических стихотворений Сохиба ибн Аббода. Утверждается, что
знаменитый везирь в отличие от других поэтов в своих сатирах не
использовал ненормативную лексику, больше полагаясь на своё
виртуозное владение искусством слова. Особенностью поносительного жанра в творчестве Сохиба ибн Аббода автор считает
упоминание имени объекта поношения. В статье также прослеживается влияние доисламских персидско-таджикских поэтических
традиций в арабской поэзии, в частности, использование некоторых
элементов жанра «мунозира» в сатирах Сохиба ибн Аббода.
Kh. Khomidiyon
Satire in the Creation of Sokhib ibn Abbod
Key words: literature written in Arabic, Persian-Tajik literature
Sokhib ibn Abbod’s creation, satire, vilification
The article dwells on the literary creation of the glorified vezir from the
dynasty of the Buids whose name was ibn Abbod being known more as Sokhib;
except literature he was knowledgeable for Islamic tales, history, grammar,
mathematical astronomy and logic. The author analyzes the peculiarities of
Sokhib ibn Abbod’s satirical poems. It is stated that in distinction to other
poets the famous vezir didn’t use non-normative vocabulary relying more on
a virtuosity mastership of his own in reference to verbal art. The peculiarity
of the vilifying genre is referred to the mentioning of the name born by the
object of vilification. The author traces back the influence of pre-Islamic
Persian-Tajik poetical traditions in Arabic poetry, in particular, the usage of
some elements of munozira genre in Sokhib ibn Abbod’s satirical works.
98
НОМАИ ДОНИШГО{
Г.Шералишоева
ЖАНРИ РУБОЇ ДАР ЭЉОДИЁТИ ФАРЗОНА
Вожањои калидї: жанри рубої, њунари шоирї, шоирони муосир,
нигоњи шоиронаи Фарзона, њунари маъниофаринї
Рубої чун жанрњои ѓазал, ќасида, достон ва дигар анвои шеърї
аз ќадимитарин ва дилошўбтарин жанри адабї мањсуб мешавад.
Талабот дар таълифи ин жанр аз шоир дар каломи кам љой додани
маонии зиёд будааст. Чи дар адабиёти классик ва чи дар адабиёти
муосир њамаи шоирон дар ин навъи адабї табъозмої доштаанд,
аммо дар ин жанр муваффаќ будан на ба њар кас даст додааст.
Бузургтарин рубоисароёни адабиёти мо Бобо Тоњири Урён, Бобо
Афзали Кошонї, Абўсаиди Абулхайр, Умари Хайём ва дигарон
мебошанд, ки дар ин жанри хурди ѓиної доди сухан дода, то ба
дараљаи устодї расидаанд. Дар адабиёти муосир шоирон дар
сароиши рубої талабот ва ќавонини ќадимиро пос доштаанд ва
навгароиро дар мундариљаи ин шакли шеърї идома додаанд. Дар
ашъори Фарзона низ жанри рубої маќоми назаррас дорад.
Фарзона яке аз муваффаќтарин суханварони тољик дар заминаи
офаридани рубої мебошад. Ў дар рубої низ мисли жанрњои дигари
ѓиної бадеият ва латофати суханро пос дошта, дар айни замон
маонии олиро низ тавонистааст, ки дар пањнои кўчаки рубої
марќум намояд:
Биштобу тавофи лолаву райњон кун,
Фењристи бањорро вараќгардон кун.
Чун гул чи нуњуфтаї заратро дар љайб,
Он сурхтилоро бурун аз њамён кун (6, 357)
Дар ин рубої «вараќгардон кардани фењристи бањор» ва«дар љайб
нухуфтани зар ва сурхтило»- бозёфтњои шоиронаи Фарзона ба њисоб
меравад. Ин љо «нуњуфтани зар дар љайб» киноя аз нуњуфта доштани
рози ишќ дар дил аст. Чунонки ба назар расид, дар ин рубої ќариб
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
99
дар њар мисраъ шоира аз санооти адабї ва ороиши сухан бањра
бардоштааст. Шоира мегўяд чаро гавњари роз пинњон медорї, ки
ишќи ту ниёзманде дорад, њоло ки имкон њаст, ишќу мењрабонии
худро ба ёрон арзонї дор. Сурхтилоро бурун кардан аз њамён
(сурхтило-дил, њамён- тан) низ бар таќвияти андешаи болост. Њамин
гуна бадеият ва латофати сухан дар тамоми рубоиёти Фарзона дар
айни тозагї ва нотакрорї љилвагару рўњнавоз аст. Чунончи:
Афлок, ки нурномаи шамс кушод,
Њар барг ба чашм айнаки ќатра нињод.
Он дўст, ки рўзи нав фиристод зи арш,
Алњаќ, ки маро накўтарин љоиза дод(6, 357)
Ин рубої мазмунан маънои шукргузор будан аз зиндагиро
њамчун бењтарин атои илоњї дарбар гирифтааст. Таркибњои
шоиронаи «нурномаи шамс» ва «ба чашми барг айнак будани ќатра»,
ки дар шеъри тољикї собиќаи корбаст надоранд,бадеияти рубоиро
таъмин кардаанд.
Маънии дигари ин рубої бо гузашти ваќт ќадру ќиммати
худро гум кардани инсон аст.
Дар рубоии зер «санги рањ нодира шуд» образи шахси бесаводу
љоњил, аммо сарватмандест, ки алъон соњибэњтиром аст ва «хуршед»
ишора бар инсони нотакрор, донишманду фарзона ва њунарманд
аст, ки алъон залил аст. «Шабпара шудани хуршед» - ишора ба њаќир
шудани инсонест, ки замоне боиси ифтихор будааст:
Фурсат бигузашту санги рањ нодира шуд,
Хуршед дар оинаи мо шабпара шуд.
Њар чиз ки дўш буд ангезаи фахр,
Имрўз нигар, ки мояи масхара шуд (6, 337)
Дар рубоии дигар шоира ишќро «муаллифи нишоту ѓам»
номида, бад-ин васила боз њам бадеият ва зебоиро дар канори
мазмуни судманди рубої љой додааст:
Эй ишќ, муаллифи нишоту ѓами ман,
Дар боми худ афрохтаї парчами ман.
Бе мўъљиза шуд зи њаљри ту Исии ман,
Бадном шуд аз фироќи ту Марями ман (6, 358)
Љанбаи зебоии ин рубої дар он зоњир гардидааст, ки шоира
ишќро муаллифи нишоту ѓам хонда, гирифторї ба онро «дар болои
боми ишќ овехтани парчам» номидааст. Аз њаљри маъшуќ ошиќ ба
дараљае расидааст, ки гўё шабењи «Исои бемўъљиза» ва «Марями
100
НОМАИ ДОНИШГО{
бадном» гардидааст. Чунин тарзи андешаи шоирона воќеан махсуси
андешаю афкори Фарзона аст, ки тафаккури гузашта ва имрўзинро
ба њам пайванд додааст. Фарзона риояти ќонуни адабро дар њама
њол вољиб мешуморад, дар сухан гуфтан низ поси адаб доштанро
боиси осмонї шудани маќоми сухан медонад:
Дигар натавон зи њошия берун рафт,
Чун тифл зи дунболи чарову чун рафт.
Лаѓжидани пойи хома њам як садама-ст,
Бояд ба идомаи сухан мавзун рафт (6, 358)
Дар ин рубої «лаѓжидани пойи хома» киноя аз ќаламкашї аст.
Аз тарафи дигар, ин таъбир дар љодаи носавоб ќаламфарсої
карданро ифода намуда, бадеиятро дар ин рубої таъмин кардааст.
Дар рубоии дигар, шоира Фарзона њикмати шукргузор будан аз
зиндагиро, ки бењтарин илтифоти Худованд аст, бо парниёни зебои
сувари хаёл чунин ба маърази андешаи мо пешнињод кардааст.
Дар коѓази осмон хати хуршед аст,
Эй ёр, фироќ бењтарин тавњид аст.
Њар рўзи Худо барои ношукр азост,
Њар рўзи Худо барои шокир ид аст (6 360)
Дар ин рубої низ таркиби «дар коѓази осмон будани хати
хуршед» ташбењи пўшидаи зебоест, ки гавњаре аз тозагароии
муаллиф аст. Монанди њамин, офтобро ба гули бобуна монанд
кардан, соњиби имзо будани бањор, дар њалќаи дил санги зумуррад
будани ишќ, истгањи хуршед будани зодгоњ олудагумонии њосид,
дар мизи фалак гулќанд будани хуршед ва мисли инњама рамзњои
шигарфе аз коргоњи њарири андешањои тозаофари шоира аст, ки
дар рубоиёти зерин ба назар мерасанд. Мо бидуни тавзењ ин
рубоиётро меоварем:
Бобунаи хуршед, ки дар ќулла шукуфт,
Гулбонг занад: «Дигар намебояд хуфт».
Бар мо нарасид зўри љорўби ваќт,
Ки ёди туро зи ёди ман хоњад рўфт? (6, 361)
Чашмони ту дод шарњи маънои бањор,
Савганд ба чашмњои зебои бањор.
Мондаст чу ёдгораи нодирае,
Дар дафтари хотиротам имзои бањор (6, 361)
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
101
Ин кўчаи мо истгањи хуршед аст,
Тањмондаи ёдгораи Љамшед аст,
Дар кўњна шудан нав шуданашро бингар,
Чун ишќи њазорсола навтавлид аст(6, 361)
Олудагумон хаќи туро ботил гуфт,
В-он партави сабзу зиндаро бисмил гуфт.
Дунё нашавад дигар, агар њосидаке,
Сад хирмани ганљ диду «ку њосил?» гуфт(6, 372)
Хуршед, ки дар мизи фалак гулќанд аст,
Бо љумлаи офоќ шакарпайванд аст.
Ўро набувад саводи бад дидани кас,
Зеро чашмаш ба наѓз дидан банд аст(6, 372)
Барои нишон додани њунари маъниофаринии Фарзона зарур
медонем, ки рубоии аввалро мавриди тањлил ќарор бидињем:
Ибораи «бобунаи хуршед» ва «гулбонг задани он» баёни
«баромадан ва тулўъ кардани офтоб»-ро ифода мекунад. «Љорўби
ваќт» бошад, ин гузашти лањзањои умр аст. Шоира гуфтанист: Тулўи
офтоби паси ќуллањо баёни ин маънист, ки бояд аз лањзањои умр
бањра бардорї ва ин дамро ѓанимат донї, мењр варзї ва ба дилат
гармии муњаббатро љой кунї. Бубин, ки муњаббати гарми маро, ки
иборат аз ёди ту аст, њатто гузашти умр њам натавонист нобуд созад.
Яъне дар ин љо шоира бо баёни андешаи тозае дар бораи љовидонии
ишќу муњаббат ва њамчунин расидан ба ќадри умр сухан кардааст.
Чунонки ќаблан таъкид шуд, фарќи рубоиёти Фарзона аз
рубоиёти шоирони дигар дар он аст, ки мазмуни оливу судманд ва
бадеияти зебову парниёнї аз рамз дар як маќому манзалат ќарор
доранд. Хусусияти дигари рубоиёти эшонро метавон дар рўњияи
замонавї доштан ва фаро гирифтани тасвирњои замони
мутамаддину пурошўби имрўз донист. Зеро њар шоир фарзанди
айёми хеш аст ва он чи дар муњити нигоњи ў ќарор дорад, дар оинаи
ашъораш хоњу нохоњ љилвагар хоњад буд. Фарзона соњибтамаддун
будани бонувони оламро ва дар баробари он банди зулмоту
хурофот ва бесаводї мондани бонувони тољикро, ки дарди миллї
аст ва маризии зењнии наслњои ояндаро натиља медињад, бо дард
чунин иброз медорад:
Эй бонуи тољик, љањонбохтаї,
Бар маъракањо лаган ба сар тохтаї.
102
НОМАИ ДОНИШГО{
Таќдири ту аз фалак чунин н-омадааст,
Ингуна њаётро ба худ сохтаї (6, 364)
Њамчунин, иллати дигари бонувони тољикро шоира дар
колопарастї ва аз илму фарњанг дур будани онњо мебинад ва
таассуф аз он мехўрад, ки умри кўтоњи бонувон сарфи чизу ночиз
мешавад. Ба ин маънї, шоира муваффаќ ба сохтани калимаи
мураккаби «латтабонувон» гардидааст, ки маънии гироиши онон
ба чизу чора буда, аз тарафи дигар маънии фалсафиро низ дар
худ љой додааст:
Афсўс, ки латтабонувонем њама,
Гањ бар тањи колањо нињонем њама.
Њарчанд, ки то мазор рањ кўтоњ аст,
Осуда ба бозор равонем њама (6, 372)
Дар замоне, ки мо умр ба сар мебарем, маънавиёт хеле коста
гардидааст, бештари мардум аз адабу фарњанг канора
гирифтаанд. Ин дардњои љомеа мушкилоти хурде нест ва шоира
љањониёнро њушдор медињад, ки пеши роњи ин саратони ахлоќиро
бигиранд. Дар рубоии зерин шоира дар баробари баёни ин
маънии ахлоќї калимаю таркибњои зебои «гумкарданасаб»,
«ќассоби адаб», «зулмати бењавои дашномкада» ва «бемори асаб
шудани ќарн»-ро офаридааст, ки дар чањор мисраи рубої ба вуљуд
овардани чањор калимаю таркиби љадид бешубња хеле нодир аст.
Таваљљўњ кунед ба рубої:
Гумкарданасаб шудаст ќарни ману ту,
Ќассоби адаб шудаст ќарни ману ту.
Дар зулмати бењавои дашномкада,
Бемори асаб шудаст ќарни ману ту(6, 371)
Чунин ба назар мерасад, ки ќолаби рубої ба шоира имконият
додааст, то тамоми дардњои љомеаро тавассути он баён кунад.
Гирифтории љавонон ба майзадагию нашъамандї, пеш аз њама
њалокати зењниро сабаб мешавад ва њалокати зењнї боиси аз байн
рафтани тамаддуну фарњанг ва коњиш ёфтани эњсоси худшиносиву
худошиносї аст. Сарчашмаи ин њама нуњусатро шоира дар
бесаводї ва беадабї, ошної надоштан бо панду андарзњои зебої
ниёгон медонад, ки ин маънї дар ду рубоии зерин ифода шудааст:
Эй бонгзану бангзани кўчаву кў,
Аз Дўст рањову бо худу халќ адў.
Маѓрури уболакї, ки аз ѓояти рањм,
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
103
Мусича туро нидо кунад: Ку? Ку? Ку? (8, 165)
Эй субњлиќо, дилњабашият кофист,
Наъше шудаї, нашъакашият кофист.
Баркан, баркан тилисми љодуии худ,
Инсоне шав, «паривашї» - ят кофист (6, 364)
Дар ин ду рубої низ шоира бо корбурди калимањои «бонгзан»
ва «бангзан», «субњлиќо» ва «дилњабашї», «наъш» ва «нашъа»,
«инсонї» ва «паривашї» (яъне љунунї, Г.Ш.) хеле њунармандона
маъниофарї карда, бад-ин минвол на танњо аз навоќиси рўњи
замон изњори норизої мекунад, балки мушкилоти барои љањон
хатарнокро низ мавриди накўњиш ќарор дода, роњи наљотро
мехоњад ба оламиён бирасонад.
Њамин тариќ, аз баррасии мазмуну мўњтаво ва њунари шоиронаи
Фарзона дар корбурди яке аз маъмултарин жанрњои пуркорбурди
шеъри ѓиної- рубої метавон ба чунин натиљањо дастрасї ёфт:
1. Шоира Фарзона дар рубоиёти хеш аз маънисозињои кўњна ва
обшуста даст кашида, бар он муваффаќ гардидааст, ки маънињои
тоза, таркибот ва ибороти дилнишинро ба вуљуд оварад.
2. Дар рубоиёти шоира на танњо маънињо тозаву бикр њастанд,
балки тарзи нигариш ва бањрабардорї ба ашё низ љадид аст.
3. Нигоњи шоиронаи Фарзона нигоњи маъниљўст, ў њатто аз
образњои куњани шеъри форсї низ бо диди нав менигарад ва аз
онњо маънии тозае берун мекашад. Мо ин шеваро зимни
истифодаи шоира аз талмењоти Исо ва Марям, Маљнун ва Лайлї
маънї бароваридани эљодкор мушоњида кардем.
4. Рубої аз мањбубтарин ќаволиби шеърии шоира буда, имконоти
бештареро барои баёни маънї ба хидмати ў вогузоштааст.
ПАЙНАВИШТ:
1. Акбарзода, Юсуф. Давраи тозаи инкишофи шеъри тољик//Садои
Шарќ, шумораи 12, 2012
2. Акбарзод, Мубашшир. Сухан з-осмонњо фуруд омадаст. –
Душанбе: Адиб, 2001
3. Аљамї, Муњаммадалї. Њашри ишќ дар бањори калимањо/
Рўзномаи “Адабиёт ва санъат”, №3 (1662) аз 17 январи соли 1213
4. Фарзона. Ќатрае аз Мўлиён. Дар се муљаллад. -Хуљанд: Нури
маърифат, 2003
5. Фарзона.Сўзи нотамом(маљмуаи шеър). -Тењрон: Расониш, 1385
104
НОМАИ ДОНИШГО{
6. Фарзона. Мўњри гули мино.-Хуљанд: Ношир, 2009
7. Фарзона. Як ѓунча роз. -Хуљанд: Ношир, 2009
8. Фарзона. Себарга. -Хуљанд: Ношир, 2011
9. Фарзона. Садбарги ѓазал. -Хуљанд: Ношир, 2011
10. Шеърдўст, Алиасѓар. Чашмандози шеъри имрўзи Тољикистон.–
Тењрон: Ал-људо, 1376
11. Юнусов С. Аз зоњири ашё ба асли њаќиќатњо (тањќиќи лирикаи
Фарзона ва Сиёвуш). -Хуљанд: Нашриёти давлатии ба номи Р.
Љалил,1998
Жанр рубаи в творчестве Фарзоны
Г.Шералишоева
Ключевые слова: художественно-стилистические особенности
творчества Фарзоны, жанр рубаи, творческие находки,
поэтические формы
Статья посвящена изучению одного из популярных жанров Фарзоны
- рубаи. Автор подвергает анализу идейное и художественно-стилевое
своеобразие четверостиший поэтессы, прослеживает особенности
использования традиционных поэтических жанров в её творчестве.
Подчеркивается, что четверостишия Фарзоны приобретают
глубинный смысл через употребление новых и свежих лексических
оборотов. На примере четверостиший раскрываются новаторские
тенденции в творчестве Фарзоны.
The Genre of Rubai in the Creation of Farzona
G. Sheralishoyeva
Key words: artistico-stylistic peculiarities, Farzona’s creation, the
genre of rubai, creative findings, poetical forms
The article dwells on the study of the one of popular genres in the
creation of Khujand poetess Farzona – that of rubai. The author of the
article analyzes the peculiarities of Farzona’s quatrains from the point
of view of ideology and artistic style; the traditional poetical genre is
considered in the context of individual poetry.
It is emphasized that Farzona’s quatrains acquire profound sense by
her resorting to new fresh locutions. The quatrains help reveal innovatory
tendencies in the creation of the poetess.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
105
ФИЛОЛОГИЯИ РУСУ АНГЛИС
РУССКАЯ И АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
М. Акилова
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ РУССКОИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.НИЯЗИ
Ключевые слова: русско-интернациональная лексика,
иноязычная лексика, грамматическое освоение, русизмы
Основным показателем степени развитости языка служит его
лексика, в которой отражается состояние общества. Развиваясь в
тесной взаимосвязи с обществом, язык любого народа пополняется,
обогащается за счет проникновения в словарный фонд иноязычной
лексики.
В огромных масштабах процесс вхождения русско-интернациональной лексики в современный таджикский язык наблюдался в
советскую эпоху, когда на языковой арене доминирующая роль
принадлежала русскому языку как языку межнационального
общения.
Интернациональная лексика – это обширный терминологический пласт, охватывающий понятия из области политики, культуры, науки, техники, искусства и представленный в нескольких
наиболее развитых языках (2, 53).
В подавляющем большинстве интернациональные слова
имеют древнегреческое и латинское происхождение. Эти слова
прочно вошли в русский язык и через русский проникли во многие
языки постсоветского периода, став неотъемлемой составной
частью словарного фонда того или иного языка. В этом плане
современный таджикский язык не стал исключением.
Как отмечал академик В.В. Виноградов, воздействие русского
языка проявлялось «1) в расширении сферы влияния русских,
106
НОМАИ ДОНИШГО{
особенно новых, советских выражений, в калькировании их; 2) в
стремительном распространении советизмов, в их движении из одного
языка в другой; 3) в освоении основного фонда интернациональной
лексики через посредство русского языка; 4) вообще в усилившейся
тенденции к языковой интернационализации, в особенности к
советской языковой интернационализации…» (1, 165).
Процесс проникновения русско-интернациональной лексики
можно наблюдать на примере художественного текста, где подобная лексика широко использовалась писателями для придания
достоверности повествованию. В частности, в произведениях
таджикского писателя Фотеха Ниязи встречается огромное
количество русско-интернациональной лексики, что подтверждает
тезис о влиянии русского языка на языковую систему контактирующих с ним языков.
При анализе художественного текста Фотеха Ниязи нами
отмечено, что грамматическое освоение - это процесс приспособления
русизмов к грамматической системе таджикского языка. Так, освоение
заимствований грамматическим строем таджикского языка
выражается в том, что они приобретают грамматические формы,
свойственные словам таджикского языка, подчиняются его грамматической системе. Они изменяются так же, как и таджикские слова,
даже включая несклоняемые слова. Например, существительные
употребляются в тексте в соответствующих падежах, сочетаются с
аффиксами множественного числа, притяжательности и т.д. (см. рота,
ротањо, ротаи, ротањои, ротаю, ротаро, ротаатон и т.д.).
Дере нагузашта аз њамаи хелњои яроќи батальону рота ба сўи
хатти мудофиаи душман оташи шиддатнок кушода шуд. (4, 150)
Дар машѓулоти тактикї, мисли дигар ротањо, њар рўз
намояндаи штаби полк, ки ба он подполковник Тарасевич сардорї
мекард, иштирок менамуд. (4, 122.)
Ман ба ротаи якум рафтам. (4, 144)
Нобуд шудани ротаи шумо бас набуд, ки акнун ротањои
дигарро њам еми онњо кардан мехоњед? (4, 148.)
– Шумо њам нисбат ба командирони ротаю взводњоятон ин хел
латта нашуда, сахтгир бошед. (4, 135)
Фармони њозир ба воситаи робитачї аз номи командири батальону
полк ба дасти лейтенант Сафоев расидагї низ дар бораи њамин хусус
буд ва командири ротаро аз њаќиќати кор огоњ мекард. (4, с.200)
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
107
- Шумо, албатта, љангалу бешањо, ботлоќзору сањрои ин
чойњоро хуб медонед? - пурсид Давлат баъди сабаби дар ин љо
мондани ротаашро кўтоњ наќл кардан. (4, 225)
Њануз рўз ним нашуда, дидед, ки аз командир cap карда чї
ќадар одамони ротаамонро аз даст додем? (4, 132)
- Ња, дар батальону ротаатон њам чанд бор рў ба рў шуда
будем. (4, 237)
Несклоняемые существительные в русском языке, входя в
таджикский язык, принимают все падежные аффиксы, в том числе
аффиксы множественного числа и т.д.
Дар китобњо менависанд, дар киною театрњо нишон медињанд.
(4, 91)
Агарчи онњо дар чайлањои оддии айвоншакл, дар рўи шохњои
сербарги дарахти булут, ба шинелу пальтоњояшон печида
мехобиданд...(4, 306)
Знаменский њамон замон аз зери пальтояш дар баѓалаш чизеро
дошта баргашта омад ва гуфт:
- Рафиќ лейтенант, ѓайр аз људо карда гирифтани яроќњо ва
аппарати радиои танку тўпи худгард, мо боз як кори савоб њам
кардем (4, 344)
- Аппарати радиоро мехост ба кор дарорад,- гуфт Петя. (4, 308)
- Старшина аз љояш хест, тасмаю бари гимнастеркаи
хокирангашро ба тартиб оварда, ду даст ба кисаи шими галифеаш
ба назди тиреза рафт ва бо њаловат нафас кашида, сухани
Давлатро давом дод. (4, 104)
Заимствованные слова из русского языка в прозе Ф.Ниязи
относятся главным образом к именам существительным. На втором
месте стоят имена прилагательные. Это и понятно: эта лексика отражает новые предметы и явления, новые идеи, новые качества и т.д.
Следует отметить, что имена прилагательные представляют собой
или усеченную форму, снабженную аффиксом -ї, или форму, образованную от русских существительных при помощи суффикса -и.
Генеральный штаб - штаби генералї; оперативный штаб - штаби
оперативї; индустриальный техникум - техникуми индустриалї;
пассажирный поезд - поезди пассажирї; паспортный стол - столи
паспортї; керосиновая лампа - лампаи карасинї; республиканская
газета - газетаи ресцубликавї, советский офицер - офицери советї.
Интересен тот факт, что многие русские основы в прозе Ф.Ниязи
108
НОМАИ ДОНИШГО{
служат базой для образования новых слов, подчиняясь законам
словопроизводства.
I. При помощи продуктивного суффикса -чї образуются имена
существительные, обозначающие лиц по их деятельности.
а) Слова, обозначающие профессию, занятие:
Сардори нави гестапочињои Кобрин Гюренберг њам њамроњи
њафт-њашт нафар одамони худ ва жандармњо аз таркиши гра ната
љо ба љо њалок шудааст. (4, 473)
б) Слова, обозначающие лиц, разделяющие идеи, убеждения;
слова, обозначающие принадлежность к каким-нибудь направлениям; слова, выражающие различные склонности к чему-либо
и т.д. гвардия – гвардиячї; фронт - фронтчї.
Пулеметчї Максим Мочалов ном марди руси газгўшти
миёнсоле буд (4, 15).
колхоз – колхозчї; танк – танкчї; пулемет – пулеметчї;
парашют – парашютчї
Султон ба хабари разведкачї аввал чандон бовар накард (4, 11).
Дар осмон парашютчиён! Немисхо десант мефароранд! Десант!
(4, 193)
При помощи суффикса -ча образуются существительные с
уменьшительно-ласкательным значением: фонарча, пальточа,
бомбача, столча и др.
Вай дар cap телпаки кўњнаи латтагини гўшпўшакдор, ки то
болои чашмаш хамида буд, дар тан пальточаи чиркинаки
пахтагин, дар по мўзачаи нўлњояш даридагї дошт...(4 , 302)
- Эхе, ин нишонаи партизаниро аз кучо ёфтї? Кb дод? - гуфт
Гуревич лентачаи сурхи ба пешонии телпакчаи Султон
дўхташударо дида (4, 439).
Сафоев фонарчаи дастиро аз кисааш бароварда даргиронд ва
шўълаи онро ба сўи он сиёњї рост кард. (4, 264)
При помощи префикса њам- образованы существительные,
указывающие на совместность, соучастие, взаимную связь предметов
или лиц: њамполкон – однополчане; њамрота - со своей ротой
Њама, махсусан, Давлат дилпур буданд, ки имрўз набощад фардо,
фардо набошад пасфардо онњо ба дидори хамполкони худ хоханд
расид. (4, 223)
Дидї, Клим, бародар, - ба њамротааш таънаомез рў овард Самееви
майдаяк, ки дар айвончаи дар ќадди роњрав сохташуда њамроњи ду-
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
109
се љанговари дигар ба девори намнок такьякунон менишаст…(4, 129)
При помощи приставки зидди- образованы прилагательные с
противоположным значением. Приставка зидди- соответствует
русским “анти-”, “противо-”: зиддитанкї – противотанковый;
зиддисоветї – антисоветский
…гранатањои зиддитанкї боз се танки дигарро аз саф
баровард…(4, 199).
5. От русских прилагательных при помощи суффиксов -ї -, -вїобразованы прилагательные путем полного или частичного отсечения
окончания и суффикса: пункти санитарї - санитарный пункт; билети
партиявї - партийный билет; ќисми санитарї - санитарная часть;
оилаи интеллигентї - интеллигентная семья; партияи коммунистї коммунистическая партия; ањамияти стратегї - стратегическое
значение; чароѓи электрикї - электрический свет и т.д
…Наталья њам дар њамон љо ба кружоки санитарї даромад ва
ѓаши дилаш хеле ором ёфт (4, 183).
6. Русизмы участвуют в образовании сложных слов. Можно
выделить несколько типов сложных образований:
а) сложные существительные, образованные путем сочетания
существительного с существительным без соединительного элемента:
кулакбачањо - кулацкие дети; императорзан – императрица;
мотоциклсавор - мотоциклист (пассажир на мотоцикле);
бомбаборон – бомбардировка; бомбаандозї – бомбардировать
Як замонњо Кобрин бо фармони императорзани Руссия
Екатеринаи II, ба ивази хизматњои диловаронаи љангиаш дар роњи
ватан ба ихтиёри лашкаркаши номї Суворов чун мулки шахсї,
таќдим шуда будааст (4, 175).
б) сложные существительные, образованные путем сочетания
наречия, прилагательного, числительного с существительным.
бисьёркилометра – многокилометровый; кўтоњмила – короткомильный; ниминвалид – полуинвалид; думила – двухмильный;
панљтоннагї – пятитонный.
Дар мошини боркаши панљтоннагии болопўш, ѓайр аз оилаи
Давлат боз якчанд зану фарзандони офицерони дигари ќисм менишастанд (4, 189).
в) сложные существительные, образованные путем сочетания
имени существительного с глаголом. Такие сочетания являются
отглагольными именами и переводятся на русский язык описательно:
110
НОМАИ ДОНИШГО{
I) с глаголом “пўшидан”: шинельпўш - одетый в шинель;
каскапўш - надетая каска; асфальтпўш – асфальтированный;
шлемпўш - надетый шлем
Дар ин љою он љо ба љои хона танњо мўрии печкаро медидед,
ќадќади роњњои асфальтпўш аз ду тараф то сесад-чорсад метр
бешазор ба куллї решакан мехобид (4, 520).
Бар замми њамаи ин дам ба дам самолетњои немисї аз болои ин
сањнаи мудњиш парвозкунон гузашта, летчикњои маѓрур сари
шлемпўшашонро аз тирезаи самолет берун оварда, гуё аз натичаи
“шуљоати” худ бењад мамнун мешуданду, бо њаловат дањонашонро
калон кушода механдиданд (4, 224).
Аз ќафо, аз њамин теппае, ки як тарафаш ба чуќурии пункти
санитарї мепайваст, пеш-пеши чанговари дигар як солдати
бадњайбату афту андомаш дилнокаши каскапўши немис, ки аз дур
деви афсонавиро мемонд, намоён гардид. (4, 195)
Марди шинельпўше, ки дар по пима, дар cap теллаки
хокистарранги гўшакдор дошт, аз як канори рохи калони асфальтии
назди фронт ба муќобили боди тунду тези зимистони бармањал
бардам-бардам пой нињода мерафт. (3, 3)
2) с глаголом “гирифтан”: дипломгирї - получение диплома;
билетгирї - получение билета.
Ба дипломгириат њам як-якуним сол монд, баъд ба касби
педагогии худ мегузарї, - бо оњанги дилдорї гуфт Давлат ва онро
дар назар дошт, ки Наталья ба муносибати ба назди шавњараш
кўчида омаданаш ба шўъбаи ѓоибоная Институти педагогии
Сталинобод гузашта буд...(4, 183).
3) с глаголом «доштан»: автоматдор - имеющий автомат;
интернатдор - школа, имеющая интернат
Дуюм ин, ки чї мешавад агар вай ба Мочалов гуфта, ба ягон
мактаби интернатдор гузараду дигар ба сари ин оила бори гарон
нашавад? (4,с.50)
Дари анбори собиќи колхозї, ки ин се нафар дар он љо њабс
буданд, шаќар-шуќур кушода шуд ва се солдати автоматдор
Андреичу њамроњонашро пеш андохта берун бурданд…(4, с. 390)
4) с глаголом «боридан»: бомбаборон – бомбардировка; минаборон- сбрасывание мин.
Онро самолетњои немисї ќариби сањар дар байни шањри Минск
ва Гомель таъќибкунон, охир дар наздиктари дењае чунон
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
111
бомбаборон карданд, ки ќариб ягонта њам вагони насўхтаю
маљаќнашуда намонд (4, 223).
Вале, рўзе дар набудани инњо, немисњо лагери партизанњоро
минаборон мекунанд ва як мина рост ба заминкани инњо афтода,
буду шуди чизњошонро ба њаво мебардорад. (4, 518)
5) с глаголом «гаштан»: машинагард - автомобильная дорога;
автомобилгард - автострада.
Роњи машинагард аз ин љо чор-панљ километр мегўянд, бењтар
ин ки пиёда равем (3, 201).
- Кош ин гуна роњњои автомобилгард, рафиќон роњсозон,
њарчи зудтару њарчи бештар сохта мешуд (4, 114).
г) Русские именные заимствования употребляются в составе
сложных или составных глаголов типа: cap кардан - начинать;
гўш кардан - слушать; дуруст шудан - выздороветь;
маълум шудан - выяснить и т.д.
Давлат тамокуро ба замин партофта, оташи ўро бо пояш сахт
пахш кард, берун омад ва ба комиссар вохўрда, ба таври низомї
рост истода, рапорт додан мехост, ки комиссар бо ишораи даст
“лозим не” гуфта монд. (4, 141)
Давлат, ки дар суфачаи заминкан нишаста ба сардорон рапорт
менавишт, онро гузошт ва худаш берун рафт (4, 140).
Давлат дохил шуд ва ба командири полк, ки дар пешгоњ дар
паси мизи худсохт дар курсb менишаст ва шинелаш capи китф
буд, аз омадани худ њарбиёна рапорт дод. (4, с. 133).
Њамин шуду Давлат њамон рўз ба номи сардори омўзишгоњ
рапорт навишта, хоњиши аз омўзишгоњ рафтан кард (4, 80).
Таким образом, на примере художественного текста можно
проследить процесс освоения иноязычной лексики на грамматическом уровне. Из происходивших морфологических изменений
можно указать на распространение некоторых словообразовательных средств.
В настоящее время приток русско-интернациональной лексики
слабеет и даже наблюдается тенденция, когда из словарного фонда
современного таджикского языка удаляются многие русизмы,
взамен используются ресурсы родного языка.
Это лишний раз подтверждает теорию о языковом развитии,
когда социальные факторы влияют на изменение и развитие
лексики.
112
НОМАИ ДОНИШГО{
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
113
ЛИТЕРАТУРА
1. Виноградов В.В. Великий русский язык. - М., 1945
2. Исаев М.И. О языках народов СССР. - М., 1978
3.Ниёзї Фотењ. Мунтахабот.Љилди 1. - Душанбе, 1984
4.Ниёзї Фотењ. Мунтахабот. Љилди 2. - Душанбе, 1985
Грамматическое освоение русско-интернациональной
лексики в произведениях Ф.Ниязи
М. Акилова
Ключевые слова: русско-интернациональная лексика, иноязычная
лексика, грамматическое освоение, русизмы
В статье рассматривается процесс приспособления русизмов к
грамматической системе таджикского языка на примере прозы
Фотеха Ниязи. Так, освоение заимствований грамматическим строем
таджикского языка выражается в том, что они приобретают
грамматические формы, свойственные словам таджикского языка,
подчиняются его грамматической системе. Они изменяются так же,
как и таджикские слова, даже включая несклоняемые слова.
Подчеркнуто использование многих русских основ для образования
новых слов в соответствии с правилами словообразования.
Grammatical Assimilation of Russian-International Vocabulary
in Literary Productions by F. Niyazi
M. Akilova
Key words: Russian-international vocabulary, foreign vocabulary,
grammatical assimilation, Russianisms
The article dwells on the process of adaptation of Russianisms
to the grammatical system of the Tajik language; Fotekh Niyazi’s prose
being taken as an example. Thus, assimilation of borrowings by the
grammatical structure of the Tajik language is evinced in the fact of
acquiring the grammatical forms inherent in the words of the Tajik
language, borrowings subordinate to its grammatical structure. They
change in the same way Tajik words do, indeclinable words inclusive.
The author lays a special emphasis on the usage of Russian words for
the formation of new ones in accordance with word-building rules.
М. Вахобова
ЛИЧНЫЕ ИМЕНА АРАБСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В
СОСТАВЕ ТАДЖИКСКОЙ АНТРОПОНИМИИ
(структурно-семантическая характеристика)
Ключевые слова: антропонимы, дескриптивы, дезидеративы,
меморативы, имяобразующий формант
Являясь важнейшим компонентом культуры народа и составной
частью языка, в которой ярко проявляется отношение народа к
внешнему миру, в их современном виде антропонимические системы
весьма разнообразны, поскольку складывались в течение тысячелетий.
Во всех современных антропонимических системах, являющихся
результатом многовековой эволюции, имеются имена собственные,
созданные в сравнительно недавнем историческом прошлом, и имена,
унаследованные из глубокой древности. Собственные имена (СИ) в
большей степени, чем апеллятивы, реагируют на изменение в жизни
общества, народа. «…Приступая к изучению антропонимии любого
народа, необходимо помнить, что предмет исследования представляет
собой многоярусное сооружение из различных языковых страт
причудливого переплетения» (3, 166).
Меняющаяся картина мира вносит в именник каждого языка свои
коррективы. Состав СИ в любом языке не является данным раз и
навсегда. Такого рода изменения особенно интенсивно происходят в
периоды решающих событий (революции, войны и т.д.). Меняется
репертуар имен: одни исчезают из активного употребления, другие
создаются, третьи меняют свое место в ономастике. Исследуя
фонологические и морфологические особенности СИ, Суперанская
А.В. отмечает: «Собственные имена легче и чаще, чем нарицательные,
переходят из одного языка в другой. Значительная доля собственных
имен любого языка – заимствования, так или иначе им
адаптированные…» (5,4). Подчеркивая заимствованный характер
114
НОМАИ ДОНИШГО{
личных имен в различных языках, В.А. Никонов говорит, что «… ни
один разряд слов в современных языках не сравнится с личными
именами по такой почти абсолютной иноязычности происхождения,
разве что только новейшие интернациональные научно-технические
термины» (4, 6-12). Также обстоит дело и с таджикской
антропонимией, состав которой обогащался за счет заимствований.
В таджикском антропонимиконе существует огромный пласт имен,
которые заимствованы из арабского языка. Этот факт того, что количество СИ арабского происхождения в фонде антропонимии таджикского народа значительно обусловлено историческими причинами.
Общеизвестно, что после завоевания арабами территорий Ирана,
Хорезма и Мавераннахра, кроме изменения географического и
политического положения этих регионов, также изменилась лингвистическая карта языков. Арабское воздействие, продолжавшееся
несколько столетий, не могло не оказать влияния на структуру и
функционирование таджикского языка, его лексики, в том числе и
на его антропонимическую систему.
С VII в. безраздельное господство ислама на территории Средней
Азии вместе с его обрядами и традициями принесло в таджикский
язык массу арабских антропонимов, а также много древнееврейских
личных имен через арабский язык. Хотя, по утвержденью
О.Гафурова, «имена населения Моваруннахра, принявшего ислам,
было бы правильнее называть не арабскими, а исламскими » (1,12).
В домусульманской антропонимии у арабов основным именем
считалось “исму аламин” (личное имя при рождении), где
апеллятивную основу составляли арабские односложные: Амир
(жизнь), или сложносоставные Абд аль-Лат (раб идола Лат) имена.
Также у арабов человек мог стать известным и по “кунье”
(именование по сыну или дочери), именная основа “абу” означает
“отец”. Наряду с этими формами имен были известны “насаб”,
имеющий сходство с русским отчеством, и “нисба” (образовывалось
от названия племени, рода, профессии или рода занятий).
Арабское слово лаќаб (прозвище) в истории мусульманских
государств первоначально означало титул, звание, название
должности. При полном именовании обычно в начале стоял лаќаб,
затем кунья, алам, насаб, нисба, а в конце упоминался унвон или
мансаб (названия должности или сана). В употреблении мусульманских антропонимов неарабами четкая граница между именем,
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
115
прозвищем, титулом, эпитетом исчезает. По этому поводу
О.Гафуров писал: «Источниками современных имен, называемыми
именами собственными, в основном являются четыре вида имени,
то есть алам, куньят, лакаб и на’т. Однако, на взгляд нынешнего
населения разница между этими формами имени исчезла» (1, 17).
Например: Ањрор - лакаб (почетное прозвище) суфиев, Валї – эпитет,
который давался почтеннейшим личностям в исламе, Зоњир – древнее
почетное прозвище; Зањро – прозвище Фатимы (дочери пророка
Мухаммада), Марзия – эпитет Фотимы; Сољида, Мастура – эпитет
благочестивых женщин и др.
При исследовании СИ необходимо иметь ввиду, что «каждое
личное имя, взятое из любого языка, что-то значит, имеет внутренний
смысл, хотя иногда носители имен и не узнают этого смысла» (5, 810). Из этого следует, что лексические значения слов-основ, от которых
образованы антропонимы, имеют большое значение для семантики
личных имен. Однако крайне важным является замечание В.И.
Никонова о том, что: « Семантика имен – совсем не значения тех
слов, от которых имена образованы, а отношение в сознании
называющих между называемым (носителем имени) и тем понятием,
которое выражено словом-основой» (4, 95 - 102).
Необходимо отметить, что антропонимическая система почти
всех народов отражает особенности внешности: физический недостаток, поведение, отличительные особенности ребенка, обстоятельства, место, время рождения. Причины выбора того или иного
имени могут быть разными. Исходя из мотивов наречения ребенка
именем, В.А. Никоновым предложена семантическая классификация
личных имен на материале антропонимии тюркских народов (4, 96102). Всю антропонимическую систему он объединяет в три большие
группы: имена описательные (дескриптивы), имена-пожелания
(дезидеративы), имена-посвящения (меморативы), которые, в свою
очередь, делятся на многие подгруппы.
Придерживаясь схемы В.А. Никонова, мы попытались дать
классификацию таджикских личных имен арабского происхождения по лексико-семантическим признакам.
1. Дескриптивы включают в себя признаки новорожденного:
особенности внешности, физический недостаток, обстоятельства,
условия его рождения:
а) Имена, которые отражают счет детей в семье и являются
116
НОМАИ ДОНИШГО{
арабскими количественными и порядковыми числительными:
мужские – Воњид (один), Восит (средний), Бади (начинающий),
то есть первый ребенок; женские – Сония (вторая), Робия
(четвертая);
б) Имена, указывающие на время рождения ребенка, являются
названиями месяцев мусульманского летоисчисления – хиджры.
Иногда они указывают на промежуток дня, когда родился ребенок:
мужские – Раджаб (седьмой месяц хиджры), Азон (призыв к молитве)
(дается ребенку, который родился во время призыва к молитве),
Рамазон (девятый месяц хиджры), Ашур (десятый день
мусульманского месяца мухаррам), Барот (первая ночь лунного
месяца), Джум’а (родившийся в пятницу); женские – Ашура (десятый
день мусульманского месяца мухаррам), Муњаррам (первый месяц
хиджры), Њиджрия (та, которая имеет отношение к хиджре);
в) Имена, которые отражают такие чувства родителей, как
радость, нежность, любовь, ласка, утешение и т.д.: мужские – Башир
(радующий), Маджид (славный), Умед (надежда), Ато (подарок);
женские – Мухиба (любящая), Мархабо (добро пожаловать),
Махбуба (любимая), Мухаббат (любовь), Башорат (добрая весть),
Кифоят (достаточно) (это имя давали ребенку с пожеланием, чтобы
в дальнейшем вместо девочки родился мальчик).
2.Значительное место среди личных имен арабского
происхождения занимают дезидеративы. Они отражают пожелания
ребенку здоровья, долгой жизни, счастья, успехов, благоденствия,
силы, смелости, красоты, привлекательности, нежности и т.д. К этой
группе относятся:
а) Имена, выражающие пожелания ребёнку долгой жизни,
здоровья, силы: мужские – Махкам (прочный, крепкий), Салим
(здоровый, без изъяна), Ханиф (прочный, настоящий), Джовид
(вечный), Гаюр (энергичный); женские – Каромат (величие,
щедрость), Саломат (здоровье, спокойствие), Ханифа (прочная,
настоящая), Салима (здоровая, без изъяна);
б) Имена, которые выражают пожелания ребенку счастья,
успехов, богатства: мужские – Давлат (счастье, благоденствие,
богатство), Зафар (победа), Амир (повелевающий), Негмат
(благоденствие), Саид (счастливый); женские - Кибриё (гордость,
величие), Майсара (богатство), Малика (госпожа, супруга царя),
Саодат (счастье), Шарофат (величие);
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
117
в) Имена, выражающие пожелания ребенку силы, смелости,
красоты, привлекательности, нежности: мужские – Зариф
(жизнерадостный, нежный), Джамил (красивый), Гайрат (отвага,
храбрость), Мансур (победоносный), Анвар (сияющий); женские –
Шуджоат (смелость), Латофат (изящество), Джамила (красивая),
Ра’но (красивая, красавица), Зухро (светлая, сияющая, красивая);
г) Имена, выражающие пожелания ребенку лучших душевных
качеств, таких как совесть, искренность, справедливость и т.д.:
мужские – Одил (справедливый), Солех (благодетельный), Рашид
(идущий правильным путем), Мухлис (искренний); женские –
Адолат (справедливость), Лутфинисо (праведная женщина),
Мархамат (доброта и нежность), Мухлиса (искренняя), Солиха
(благодетельная);
д) Имена, выражающие пожелания ребенку знания, просвещения.
В этих именах народ воплощал свою жажду к знаниям, к свету,
стремление избавиться от вековой тьмы, неграмотности: мужские Камол (полнота, мудрость), Комил (полный, образованный), Ориф
(сведующий, мудрый), Олим (ученый, мудрец), Толиб (ищущий и
желающий), Фозил (ученый, эрудированный); женские – Саноат
(творчество, искусство), Камола (полнота, мудрость), Фозила
(образованная, эрудированная), Фазилат (превосходная в науке и
знаниях).
3.В таджикском антропонимиконе значительное место
занимают имена-посвящения, меморативы. Таковыми являются
памятные имена, связывающие носителя имени с обозначаемым
в его имени другим известным человеком, божеством или идеей.
К этой группе имен относятся:
а) Теофорные имена, то есть имена с религиозным значением.
Подобного рода ИС были широко распространены в таджикском
языке до принятия ислама и были связаны с языческим верованием.
Позднее они стали отражать исламскую религию и широко
распространились в таджикском именнике. В 70-е–80-е годы в
Таджикистане популярными были исконно таджикские имена, однако
наречение детей именами религиозного содержания широко
распространилось в 90-е годы XX века и особенно в начале XXI века.
Значительное количество ИС, тесно связанных с исламской
религией, являются имена, являющиеся одним из 99 эпитетов
Аллаха. Эта наиболее многочисленная группа заимствованных
118
НОМАИ ДОНИШГО{
арабских антропонимов, например: Башир (вестник), Ваххоб
(многодающий), Ворис (вечноживой бог), Восит (находящийся в
центре всего сущего), Карим (прощающий, чудотворец), Самад
(вечный), Саме’ (слушающий), Рахим (милостивый), Рахмон
(милосердный), Хафиз (охраняющий, защищающий) и др.
Среди ИС, заимствованных из арабского языка существует
огромный пласт сложных антропонимов. Так, в качестве ИС
употребляли сложные имена, имеющие своим первым
компонентом слово абд “раб”, а в качестве второго чаще всего один из многочисленных эпитетов Аллаха, например: Абдулахад
(раб единственного), Абдуазиз (раб Могущего), Абдуллатиф (раб
Благодетельного Бога), Абдугафур (раб Прощающего Бога),
Абдували (раб Владеющего Бога), Абдурасул (раб пророка
(Мухаммада)), Абдусамад (раб Вечного Бога) и др.
Среди сложных имен, заимствованных из арабского языка,
большое количество ИС с формантом «дин» (вера). Как второй
компонент сложных ИС формант «дин» встречается чаще, например:
Бурхониддин (свет веры), Зайниддин (краса веры), Насриддин (победа
веры), Сайфиддин (меч веры), Джалолиддин (величие веры),
Садриддин (грудь веры), Хайриддин (добро веры) и др.
Также в эту группу входит огромный пласт ИС, в состав
которых входит слово Аллах или другое слово, обозначающее
бога, как имяобразующий формант, например: Хабибулло
(любимый Аллахом), Иззатулло (слава Аллаха), Хайрулло (добро
Аллаха), Насрулло (помощь Аллаха), Сайфулло (меч Аллаха),
Убайдулло (раб Аллаха) и др.
б) Имена, которые давались в честь знаменитых исторических
лиц или предков: это имена в честь основателя вероучения ислама
Мухаммада, членов его семьи и ближайших сподвижников.
Мужское имя Мухаммад (хвалимый) (в честь мусульманского
пророка) в соединении с различными имяобразующими компонентами образовало множество сложных имен: Мухаммадрасул,
Мухаммадсаид, Мухаммадрауф, Мухаммадшариф, Мухаммадсиддик, Мухаммадулло и т.д.
Кроме того, даются имена первых четырех халифов (глав
мусульман начального периода ислама) - Абубакр, Умар, Усмон и
Али. Что касается последнего, то наряду с его основным именем
или производным от него у таджикского народа встречаются имена,
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
119
обозначающие его эпитеты, т.е. Асадулло (лев Аллаха), Хайдар (лев),
а также эпитеты его атрибутов - Зульфикор (сабля Али), букв.
(рассекающая спинные позвонки). Популярны также имена сыновей
Али, считающихся первыми мучениками ислама – Хасан и Хусейн
(чаще всего эти имена даются близнецам).
Женские имена восходят к именам матери, жен пророка, его
дочерей: Хадича, Ойша (жены пророка Мухаммада), Фотима (старшая
дочь пророка Мухаммада и жена халифа Али), Зайнаб (жена пророка
Мухаммада), Хафса (дочь пророка Мухаммада) и др.
К этой группе СИ также относится огромный пласт имен
коранических и библейских персонажей, например: мужские –
Иброхим (библ. Авраам – великий, отец народов), Исхок (библ.
Исаак – он улыбнулся), Мусо (библ. Моисей – взятый из воды,
водный), Юнус (библ. Иона – голубь), Юсуф (библ. Иосиф –
изобилующий, увеличивающийся), Исо (библ. Иисус – милость
божья) и целый ряд других; женские - Марьям (библ. Мария –
горькая; желанная, избранная), Сафуро (библ. Сара – светящаяся,
звезда), Ходжар (библ. Агарь – покидающая Родину, странница).
Следует подчеркнуть, что основной пласт заимствованных
женских имен представляет собой арабскую форму женского рода
от соответствующих слов мужского рода, например: Рахима (муж.
- Рахим), Азиза (муж. - Азиз), Зубайда (муж. - Зубайд), Латифа (муж.
- Латиф), Мас’уда (муж. – Мас’уд), Мухбира (муж. - Мухбир) и др.
Также необходимо отметить, что принятие арабской лексики
через религию и многовековая адаптация заимствованных личных
имен из этого языка привело к тому, что в таджикском языке
появился определенный пласт гибридных имен, где сочетаются
арабские и таджикские элементы, воспринимающиеся носителями
языка как естественное собственно таджикское языковое
образование, которого нет и не может быть в арабском языке.
Например: а) арабский компонент + фарси: Абдуллоджон – абдулло
(раб Аллаха) + джон (душа); Расулходжа - расул (пророк) + ходжа
(паломник, посетивший Мекку и Медину – священные места для
мусульман); Ойшабону – ойша (живая) + бону (госпожа); б) фарси
+арабский компонент: Ёрмухаммад - ёр (друг) + мухаммад
(обладатель лучших качеств); Дустмухаммад – дуст (друг) +
мухаммад (обладатель лучших качеств); Гульджахон – гуль (цветок)
+ джахон (мир, свет, вселенная); Мохинур – мох (луна) + нур (свет).
120
НОМАИ ДОНИШГО{
Исходя из всего вышесказанного, следует, что таджикские имена
арабского происхождения очень разнообразны и богаты и по
своему содержанию, и по своей структуре. Среди заимствованных
из арабского языка антропонимов очень популярны сложносоставные имена. Видимо, это исходит из тенденции придания
имени как можно большей значимости: не просто Мухаммад, а
Мухаммадолим: Мухаммад + олим (ученый Мухаммад) и т. п. Имя
должно нести как можно большую смысловую нагрузку, подчеркивающую набожность носителя и вместе с тем добродетельные его
качества, которые ценятся в быту.
Все ИС арабского происхождения носят положительные
оценки в характеристике человека. С точки зрения семантики
среди мужских имен большую часть составляют имена-пожелания
и имена-посвящения, а среди женских – больше употребляются
имена описательного характера и имена-пожелания.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Ѓафуров О. Шарњи исму лаќабњо. – Душанбе: Ирфон, 1981
2.Ѓафуров О. Маънои њазору як ном. - Душанбе: Маориф, 1987
3. Исаева З.Г. К вычислению культурно-генетических страт в
антропонимии (на материале осетинского именника /
Ономастика: Типология. Стратиграфия. – М.: 1988
4. Никонов В.А. Имя и общество. - М.: Наука, 1974
5. Суперанская А.В. Структура имени собственного. - М.:
Наука,1969
6.Угрюмов А. Русские имена. – Вологда: Вологодское книжн.издво, 1962
Личные имена арабского происхождения
в составе таджикской антропонимии
(структурно-семантическая характеристика)
М.Вахобова
Ключевые слова: именник, имена собственные, антропонимы,
дескриптивы, дезидеративы, меморативы, теофорные
имена, заимствования, имяобразующий формант
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
121
Состав личных имен в любом языке не является данным раз и
навсегда. Меняется репертуар имен: одни исчезают из активного
употребления, другие создаются, третьи меняют свое место в
ономастике. Значительную долю антропонимов любого языка
составляют заимствованные личные имена. Также обстоит дело
и с таджикской антропонимией, состав которой обогащался за
счет заимствований.
В статье рассматриваются структурно-семантические
особенности антропонимов, заимствованных из арабского языка.
Автор, анализируя заимствованные из арабского языка таджикские
антропонимы, показал разнообразие и богатство данного пласта
собственных имен.
Proper Names of Arabic Origin Included into Tajik Anthroponomy
M. Vakhobova
Key words: collection of proper names, proper names, anthroponomy,
descriptives, desideratives, memoratives borrowings, name –
forming formant, theoforic names
The compound of proper names isn’t permanent in any language.
The name repertory is always in the process of changes, ones of them
get out of use, others are created anew, some of them are replaced in
onomastics. A considerable share of anthroponyms befalls borrowed
proper names. The Tajik anthroponomy is no exclusion of the common
rule, it is enriched at the expense of borrowings as well.
The author dwells on structural-semantic peculiarities of
anthroponyms borrowed from Arabic. Analyzing the latters the author
demonstrates variety and abundance or proper names.
122
НОМАИ ДОНИШГО{
Г.Ибрагимова
ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ
ОНИМОВ В ТЕКСТАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Ключевые слова: ономастика, литературная ономастика,
собственные имена, ономастическое пространство,
периферийные онимы
Современная общелингвистическая концепция таджикского
языкознания должна быть устремлена к изучению собственных имен
(далее СИ) как части языка. В настоящее время проблема
ономастики, в частности ономастики художественного текста,
требует создания не только эмпирических, но и теоретических
разработок, так как в этой области нет фундаментальных работ, за
исключением нескольких публикаций, посвященных ее отдельным
частным явлениям (Шоев Р., Шодиев М., Абодулоева С.). В этом
плане очень много сделано зарубежными и русскими ученымиономастами, о чем свидетельствуют их многочисленные
монографии, статьи, исследования в этой области.
Ономастика как прикладная наука, возникшая как «вспомогательная» научная дисциплина, обслуживала этнографов, историков,
географов. То, что ономастика выделилась в самостоятельную
дисциплину – заслуга лингвистов, показавших семантический
анализ, что любое имя собственное – это слово, поддающееся
лингвистическому анализу.
Как утверждает А.А. Никонов, надо обратить внимание на
закономерности развития имен собственных: «Имя — слово, и, как
все слова, подчиняется законам языка, т. е. подлежит ведению
языкознания. Поэтому ономастика – часть лингвистики. Но
собственные имена образуют в языке особую подсистему, в которой
и общеязыковые законы преломляются специфически, и возникают
свои закономерности, которых нет в языке вне ее» (1,6).
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
123
Ученые-лингвисты, тем не менее, не отрицают чрезвычайную
комплексность данного явления, так как этнографический,
литературоведческий, исторический, географический,
социологический и др. компоненты помогают языковеду
выделять специфику именуемых объектов с разных позиций.
Ономастика, обретя доминирующий статус и автономность в
лингвистике, продолжает оставаться вспомогательной для
историков, географов и специалистов по другим дисциплинам.
О месте ономастики в системе наук отмечено в трудах известных
ученых. Так, А.В. Суперанская, анализируя взаимоотношения
ономастики и лингвистики акцентирует наше внимание на том, что
«взаимоотношение ономастики и лингвистики в первом
приближении может быть охарактеризовано как отношение части
и целого» (2, 9).
Традиционное утверждение, что ономастика – часть
лингвистики, до сих пор остается спорным, так как часть выходит
за пределы целого, за счет экстралингвистического подхода к
изучению ономастического материала.
Ономастика как особая лингвистическая наука тесно связана с
литературоведением. СИ в художественном тексте интересовали
литературоведов в связи с изучением творчества отдельных
писателей. Впоследствии чисто литературоведческая проблематика,
связанная с СИ, переросла в специальные ономастические
исследования, где доминирующим было функционирование СИ в
художественных произведениях.
Любое художественное произведение, независимо от жанра,
содержит СИ, являющиеся указателями в пространстве и времени.
В юмористических и сатирических произведениях авторы для
усиления образности намеренно используют имена-шаржи,
имена-характеристики. В романтических произведениях (в
отличие от реалистических) СИ выражают условные, не похожие
на имена окружающих, отдаленные в пространственновременном отношении от современности.
Со временем в исследовании СИ в контексте художественной
речи сформировалось новое лингвистическое направление,
возникшее на стыке ономастики со стилистикой, поэтикой,
семиотикой, лингвистикой текста и др., обозначенное учеными
термином «литературная ономастика» (ЛО).
124
НОМАИ ДОНИШГО{
По мнению В.М. Калинкина, «Самые первые опыты изучения
имен из художественных текстов фактически не отличаются от
собственно ономастических студий и отнесение их к области
литературной ономастики оправдано только характером
источника, из которого черпался материал» (3,81).
С 50-х годов прошлого столетия, с защиты первой диссертации
на тему «Собственные имена персонажей русской художественной
литературы XVIII и первой половины XIX вв., их функции и
словообразование» В.Н. Михайлова (1956) начинается период
освоения ономастического пространства художественного текста,
до этого были разрозненные статьи, критические заметки,
посвященные данной проблематике. Эпопея освоения СИ в
художественном тексте была продолжена Э.Б. Магазанником,
который защитил диссертацию «Поэтика имен собственных в
русской классической литературе», и в отличие от работы В.Н.
Михайлова, сделал серьезный шаг в теоретическом осмыслении
задач литературной ономастики.
Особая специфика литературной ономастики была
рассмотрена профессором Ю.А. Карпенко, который в свое время
выделил существенные признаки ЛО:
1. Литературная ономастика вторична, так как она возникает
и существует на фоне общенародной ономастики. По мнению Ю.А.
Карпенко, писатель не может абстрагироваться от реальной
ономастики, от действующих в языке ономастических норм (4, 35).
2. Этиологическая детерминированность отличается от
реальной ономастики, так как литературная ономастика – словотворчество писателя, поскольку автор «подбирает либо
конструирует не только личные имена, но и все компоненты
ономастического пространства произведения».
3. В литературной ономастике идентификационная функция СИ
перестает быть главенствующей. На первое место Ю.А.Карпенко
выдвигает стилистическую функцию СИ. Некоторые ученые
расширили круг функций СИ в художественном тексте. Так В.Д.
Бондалетов предложил свой список этих функций: «номинативная,
идеологическая, характеризующая, эстетическая, символическая»
(5,63). Э.Б. Магазанник, оценивая функционирование ЛО, разделяет
ее на ономастилистику и ономапоэтику (6,4). Каждая из вышеперечисленных функций вносит весомый вклад в создание худо-
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
125
жественного целого.
4. В отличие от реальной ономастики, которая принадлежит
языку, литературная ономастика – фактор художественной речи.
5. Присутствие в художественном тексте особого типа СИ –
заглавия, несущего информационную и эмоционально-стилистическую функции.
Поддерживая идеи Карпенко, О.И. Фонякова к перечисленным
пяти общим признакам литературной ономастики относит еще два:
1. Всякое СИ соотносится с содержанием целого художественного
текста, где оно является ключевым, участвует в развитии сюжета,
ассоциативно связано с другими группами действующих лиц, а вся
система имен таких лиц образует ономастическую парадигму текста.
2. Литературная ономастика взаимодействует с остальными
словами речевой композиции текста.
Литературная ономастика должна изучать все особенности
употребления СИ в тексте художественного произведения и за
его пределами. Соответственно все аспекты и разделы изучения
СИ, принципы их классификации в современной ономастике
должны быть прямо или косвенно учитываться и в литературной
ономастике, ибо все они как бы «опрокинуты» в нее и могут иметь
лишь разную актуальность в зависимости от типа художественного текста, его жанра и семантической структуры, широты
состава и насыщенности ономастического пространства, эстетической значимости ономастических единиц текста (7, 7).
СИ имеют различное семантическое наполнение на уровне
художественного текста. Наполняемость ономастического
пространства художественного произведения, ее развитие
необходимо на первой стадии, так как в процессе творчества автор
может допустить замену ЛО, изменив ее функции в контексте
произведения.
Специфика ЛО предполагает окончательную фиксацию единиц
ономастического пространства конкретного художественного
текста, не допускающая в будущем каких-либо изменений.
Анализ ЛО подразумевает системный подход к изучению СИ
в художественном тексте и потому при исследовании и описании
ономастических единиц современная наука установила элементы
неординарной ономастической системы как функциональнопроизводной, так и фрагментарной.
126
НОМАИ ДОНИШГО{
Жанр, тема, идея, метод художественного изображения,
композиция – все эти явления оказывают существенное влияние
на системный подход изучения СИ в художественной речи.
Непостоянный, случайный характер исследования СИ в художественной речи поставил перед учеными задачу - систематизировать изучение СИ как единицу структуры художественного текста.
Большой вклад в системный подход к изучению СИ в
художественном тексте внесли Ю.А.Карпенко, Э.Б.Магазанник,
Г.Ф.Ковалев, О.И.Фонякова, В.М.Калинкин, В.И.Супрун.
Уделяя большое внимание системному анализу СИ в
художественной речи, О.И.Фонякова выделяет разные принципы,
различающиеся по определенным дифференциальным признакам:
1. По объекту изучения СИ: текстовой – внетекстовой
(социолингвистический, энциклопедический, исторический и т.п.).
2. По характеру коннотаций: стилевые (внутренние) –
общеязыковые (внешние).
3. По содержанию внетекстовой информации: лингвистический
(ономастический, коннотативный) – экстралингвистический
(энциклопедический, социальный, историко-культурный,
реальный и т.д.).
4. По охвату ономастического пространства художественного
текста: полный – дифференциальный.
5. По отнесенности к уровням семантической композиции
художественного текста: ономастический - ономапоэтический.
6. По типам системных связей СИ в художественном тексте (для
каждого уровня семантической композиции): парадигматический
и синтагматический.
7. По аспектам семантико-стилистического анализа СИ:
структурный – функциональный (7, 36).
Известно, что художественный текст есть функционально
замкнутая система эстетически образованных речевых средств, где
СИ обретают определенные смысловые связи, коннотацируются
и ассоциируются, образуя индивидуально-художественную
семантику.
В художественном тексте коннотативные значения преобразуются, становясь текстуальными, так как попадают под влияние
системных связей СИ с парадигматическим и синтагматическим
контекстом произведения.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
127
Системный подход в парадигматическом отношении предполагает следующее: выявление и систематизирование перечня ЛО,
характеризуя каждую ономастическую единицу по типам художественной речи; типологическое описание круга СИ по тематическому принципу, включая ономастические окказионализмы;
регистрирование всех разновидностей и средств ономастической
номинации по отношению к денотату художественного текста;
исследование СИ с сильной позиции художественного текста;
классифицирование СИ по отношению сюжетной линии,
композиционной постройки произведения.
В синтагматическом отношении описание дополняется
анализом употребления СИ в рамках предложения, сложного
синтаксического целого и других частей текста, при этом
изучаются все виды СИ, употребляющиеся в литературных
произведениях; связь СИ с апеллятивами, с другими СИ;
осуществление многообразных стилистических функций.
Познание стилистических свойств СИ помогает отыскать
общие свойства имен, их словообразовательные возможности,
изменение их значения, так как составные структурные части
ономастической лексики, их различные комбинации,
употребление которых делает наименования дополнительно
окрашенными, независимо от степени выразительности СИ, так
как элементы художественного текста ономастических единиц,
разнообразно раскрывая свои потенциальные возможности,
проявляют свои семантико-экспрессивные свойства.
Семантико-экспрессивная сущность СИ в художественном
тексте проявляется прежде всего в том, что автор для усиления
образности использует так называемые «говорящие» СИ,
подчеркивая при этом огромные потенциальные возможности
экспрессии, заложенные в ономастической лексике.
Анализируя СИ в произведениях таджикских писателей, мы
не раз сталкиваемся с именами-прозвищами. Интересен тот факт,
что «говорящие» имена в произведениях русских писателей
разительно отличаются от таджикских, русские писатели широко
используют именования такого типа - от имен, фамилий,
названий городов, сел (вымышленных), выражающих какое-либо
эмоциональное отношение автора к СИ, подчеркивающим
трагизм или комизм действия.
128
НОМАИ ДОНИШГО{
Этимология же СИ «говорящих» персонажей, объектов в
произведениях таджикских писателей не содержит явных указаний
на внутренние и внешние качества их носителей, так как СИ лишь
опосредованно указывают на общую направленность образа, не неся
какой-либо информативной нагрузки. Этот тип ономастической
лексики в таджикской художественной речи является не
продуктивным в словотворчестве современных таджикских
писателей, так как они в процессе творчества при выборе имени
вымышленному персонажу или объекту ориентировались на
реальный именник местного региона или на традиционную форму
таджикского именослова.
Традиционно ЛО художественного текста подразделяют на две
большие группы: литературную антропонимику и литературную
топонимику.
В изучении СИ вызывает интерес малочисленный пласт ономастического пространства - периферийные онимы, встречающиеся в
художественных текстах таджикских писателей. Периферийные
онимы занимают особое положение в ономастическом пространстве,
не всегда называя локально отграниченные друг от друга СИ,
идентичных или объединенных общей тематикой или идеей.
Периферийные разряды связаны ономасиологическими отношениями не только с денотатом, очерчивающим его предметную
соотнесенность, но и с сигнификатом, составляющим его понятийную отнесенность.
Классифицируя СИ в художественных текстах таджикских
писателей, мы выявили ряд периферийных онимов, под которые
попадают:
1.Фалеронимы – названия наград, орденов, медалей:
Ордени Ситораи Сурх; ордени Байраќи Сурхи Мењнати
Тољикистон; ордени Ленин; ордени Байраќи Сурхи Љангї; медали
«Барои хизматњои љангї».
2. Идеонимы - названия художественных произведений:
«Таронаи партизанї», «Зафар – писари Ватан», «Намунаи
адабиёти тољик», «Одина», «Љўи Мўлиён», «Ихвон–ас-сафо»,
«Офарингон», «Кофия» шарњи Мулло», «Наљиб-иль-махлукат»,
«Тўтинома», «Партизанњои Волочаев», «Муњайяр», «Торумор»,
«Тошканд - шањри нон», «Пўлод чи тавр обутоб ёфтааст»,
«Модар», «Сом ва Дик», «Руслан ва Людмила».
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
129
3. Фиктонимы – собственные имена действующих лиц
литературного произведения:
Рустами достон, Павел Корчагин, Ермак, Джульетта, Ромео,
Павел Власов, Морозко, Левинсон.
4. Гемеронимы – названия газет, средств массовой информации:
«Красная Звезда», «Тољикистони Сурх», «Овози тољик».
5. Порейонимы - названия транспортных средств (в нашем случае
названия военной техники): «Паланг», «Пантера», «Фердинанд»,
«Колхозчии Тољикистон», «Фокке Вульф», «КВ», «Юнкерс», «М1», «Катюша», «Мессершмитт».
6. Геортонимы – названия праздников и мероприятий: Наврўз,
Якуми май, иди ќурбон, Рамазон, иди Октябр.
7. Акронимы – названия научно-исследовательских институтов,
трестов, управлений, учреждений: Коммунистический университет,
Институти педагогии Сталинобод, Идораи Совети ќишлоќ, бинои
Президиуми Совети олии СССР.
8. Документонимы – названия отдельного важного для народа
или народов документов: Декрети Ленин, Матни Ањдномаи байни
Германия ва СССР, Созишномаи Мюнхен, Ањдномаи Версали соли
1919.
9. Ойкодомонимы – собственные имена любого здания: музеи
Ленин, музеи Таърих, анбори Тољикматлубот, дўкони Шараф
Даллол, ќасри бањоронаи Дилкушо, ќасри Зимистон, ќасри
Кремл, беморхонаи Полторацкий, мењмонхонаи «Москва»,
мењмонхонаи «Национал», мењмонхонаи ЦДКА.
10. Названия партизанских, отрядов, фронтов, армий: отряди
партизании Зафар, отряди партизании ба номи Иван Сусанин,
отряди Карпенко, отряди Бутко, отряди Недзевецкий, отряди
Байраќи Сурх, бригадаи партизании Ситораи Сурх, фронти
Туркистон, фронти Шарќї, армияи генерал Роммел, армияи
Паулюс, армияи Сурх.
11.Фильмонимы – названия кинофильмов: «Чапаев».
Таким образом, СИ как особая единица языка активно
участвует в эстетической реализации художественной картины мира.
Немалая роль в этом плане принадлежит периферийным онимам,
выступающим в качестве изобразительного средства –
ономастической детали; поэтому подобного рода «вкрапление»
ономастических единиц в словесную ткань произведения литературы
130
НОМАИ ДОНИШГО{
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
131
квалифицируется как стилистический приём, суть которого в
воспроизведении подробностей предметного мира (обстановки,
интерьера), наглядно-образном представлении персонажей (их
окружения, интересов, увлечений), создавая эффект реальности,
материальности художественного бытия (8, 33).
окружение, интересы, увлечения), создавая эффект реальности,
материальности художественного бытия.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Никонов В.А. Имя и общество. -М., 1974
2. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. -М.: Наука,
1973
3. Калинкин В.М. От литературной ономастики к поэтонимологии
// Вопросы ономастики, 2006, № 1//
4. Карпенко Ю.А. Имя собственное в художественной литературе /
/ Филологические науки, 1989, № 4//
5. Бондалетов В.Д. Русская ономастика. -М.: Просвещение, 1983
6. Магазанник Э.Б. Ономапоэтика или «говорящие имена» в
литературе. - Ташкент, 1978
7.Фонякова О.И. Имя собственное в художественном тексте
(учебное пособие).- Л., 1990
8.Бардакова В.В. Ономастическая деталь в произведении детской
литературы // Гуманитарный вектор, 2011, № 4
G. Ibraghimova
Информационная функция периферийных онимов в текстах
художественной литературы
Г. Ибрагимова
Ключевые слова: ономастика, литературная ономастика,
собственные имена, ономастическое пространство,
периферийные онимы
В статье рассматривается специфика литературной
ономастики, приводится ряд положений касательно системного
анализа СИ в художественной речи.
Классифицируя СИ, автор выделяет малочисленный пласт
ономастического пространства - периферийные онимы,
встречающиеся в художественных текстах таджикских писателей.
Периферийные онимы, выполняя информационную функцию,
воспроизводят подробности предметного мира (обстановки,
интерьера), наглядно-образно представляют персонажей (их
Informational Function of Peripheric Onyms
in Belles-Letters Texts
Key words: onomastics, literary onomastics, proper names,
onomastic space, peripheric onyms
The article dwells on the specificity of literary onomastics, the author
adduces a number of provisions in regard to systemic analysis of PN in
belles-letters discourse.
Classifying PN the author singles out a sparse layer of onosmatic
space - peripheric onyms occurring in belles-letters texts of Tajik writers.
Peripheric onyms performing informational function reproduce the
particulars of subject world (surroundings, interiors ), give visual images
of characters (milieu, interests, passions) creating the effect of
authenticity, material tangibility of belles-letters life.
132
НОМАИ ДОНИШГО{
М.Махмудова
СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ВРЕМЯ»
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Ключевые слова: концепт, языковая картина мира,
репрезентация
Данная статья посвящена выявлению универсальных и
дифференциальных черт в содержании и формах языковой
репрезентации категории времени во фразеологических единицах
двух языков: русского и английского.
По мнению Т.С. Самохиной (4) и С.А. Чугуновой (6), разделение
времени на прошлое, настоящее и будущее является одной из
отличительных черт в восприятии времени в различных культурах.
Эд. Холл (7,136) выделил полихромное и монохромное восприятие
времени. Монохронное отношение ко времени принято в таких
странах, как США, Англия, Германия; полихронное – в России, во Франции, в восточных арабских странах.
Культурные различия хорошо зафиксированы в устойчивых
фразеологических оборотах и пословицах, представляющих
собой лексически неделимые, устойчивые в своём составе и
структуре, целостные по значению словосочетания. Впервые
проблема изучения пословиц была представлена в работе Е.М.
Верещагина и В.Г. Костомарова, согласно которой анализ
пословиц неразрывно связан с изучением культуры, истории,
быта разных народов (1, 250). Как считает Т.С. Самохина, русские люди больше задумываются над прошлым, чем думают о настоящем и даже о
будущем (4). Англичане как жители страны традиций огромное
значение уделяют прошлому и настоящему, нежели настоящему и
будущему. Но, несмотря на это, англичане стараются планировать
своё время, как это свойственно американцам, которые
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
133
ориентированы на настоящее и будущее. Слово «новый», которое
относится к будущему, воспринимается отрицательно, даже
негативно русскими, об этом свидетельствуют данные примеры:
«Новое — просто хорошо забытое старое», «Старый друг лучше новых двух». Для англичан и американцев слово «новый»
положительно (4).
Существенные различия наблюдаются в восприятии следующих
фраз: «одну минуточку»; для американца “just a minute” обозначает,
что он может задержаться, в крайнем случае, на две-три минуты, в
то время как для русских «одна минуточка» может растянуться до
десяти. Расплывчатое восприятие времени у русских совсем
непонятно англичанам и американцам. Перевод таких фраз как:
«часов в семь», «уже шестой час» представляет собой определённую
трудность. “He will be at seven” обозначает, что он придёт ровно в
семь, “He will be by seven” — он придёт к семи, и только модальный
глагол может передать возможность опоздания: “He should come at
seven”. Для американцев тяжело воспринимается фраза «в
ближайшем будущем», она звучит для них очень туманно, поэтому
необходимо уточнять хотя бы примерное время, например: in the
next few days, next week. Именно в США появились такие фразы,
как: time managing, time budgeting, plan ahead, thank you for your time,
time is money. Время, как и деньги, может быть потрачено с пользой
и, наоборот, может оказаться потерянным, даже убитым, как
говорится в английском языке. Вот некоторые фразы: time is saved /
gained/filled, well spent или, если время упущено, то: time is lost, wasted,
squandered, killed» (2, 191).
Для того чтобы ответить на вопрос о том, представители какого
лингвокультурного сообщества в большей степени ориентированы
на прошлое, настоящее и будущее, и для уточнения содержания
концепта «время» нами был проведен эксперимент (с использованием методики субъективных дефиниций), в котором американские
и русские участники представили свое понимание пословиц, связанных с концептом «время». Основные данные, касающиеся организации и проведения эксперимента, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Эксперимент
134
НОМАИ ДОНИШГО{
В эксперименте принимали участие
Возраст участников
Использованная методика
Задание для участников
Время выполнения задания
Форма проведения
18 русских и 18 американских инф
ормантов (всего 36 человек)
От 17 до 48 лет
Методика субъективных дефиниций
Пожалуйста, напишите, как Вы по
нимаете смысл следующих пословиц
Please, write down how you understa
nd the following proverbs
30 минут
С русскими — очная
С американцами — заочная,
с использованием современных компь
ю-терных технологий
Бланки для заполнения
Для русских участников
Для американских участников
Пожалуйста, напишите, как Вы пониPlease, write down how you understand
маете смысл следующих пословиц. Спасибо the following proverbs. Thank you for your
за участие.
help.
1. Время творит чудеса.
1. Time works wonders.
2. Лучше поздно, чем никогда.
2. Better late than never.
3. Начиная дело, о конце помышляй.
3. In every beginning think of the end.
4. Жизнь коротка.
4. Life is but a span.
5. Времени не поворотишь.
5. Lost time is never found again.
6. Одна вещь сегодня стоит двух завтра.
6. One today is worth two tomorrow.
7. Откладывать – время терять.
7. Procrastination is the thief of time.
8. Со времени царя Гороха.
8. Since Adam was a boy.
9. Выученное наспех быстро забывается.
9. Soon learn, soon forgotten.
10. Кто рано встаёт, тому Бог даёт.
10. The early bird catches the worm.
11. Отложить до Судного Дня.
11. To put off till Doomsday.
12. Всему своё время.
12. Everything is good in its season.
13. Делу время, потехе час.
13. Work done, have you fun.
14. Поживём – увидим.
14. Time will show.
15. Семь пятниц на неделе.
15. Rain at seven fine at eleven.
В таблице 2 представлено количество ответов участников и
количество пословиц, указывающих на определённое время:
прошлое, настоящее, будущее:
Таблица 2.
Результаты эксперимента
Русские
Американцы
Направление Количество Количество Количество Количество
времени
пословиц
ответов
пословиц
ответов
Прошлое
3
24
4
14
Настоящее
8
89
3
79
Будущее
3
76
8
105
Определенный
1
10
1
10
момент
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
135
Согласно таблице 2, русские люди больше ориентированы на
прошлое и чаще задумываются о нём, несмотря на то, что количество
пословиц, где встречается упоминание о прошлом, больше у
американских участников. Интересно то, что русские больше
говорили об ошибках прошлого и о том, что время лечит горести
человека. Иностранные участники отвечали, что нужно идти дальше,
не останавливаться на достигнутом результате, для них прошлое —
это уроки, которые закаляют и делают человека сильным. Также
русские стараются жить сегодняшним днём и ценить то, что есть
сейчас, и это несмотря на испытание коммунистическим режимом,
ориентировавшим всех граждан СССР на «светлое будущее»; здесь
здравый смысл, прагматизм, трезвый взгляд на реальность всё же
побеждают. Они меньше ориентированы на будущее, чем
американские участники, у которых, во-первых, больше ответов,
связанных с будущим, а также и количество пословиц, в которых
упоминается об этом времени. Американцы хорошо планируют и
распределяют своё время, для них настоящий период — это
возможность достижения успехов в будущем.
Далее нами был проведён многоаспектный лингвистический
анализ английских и русских пословиц, относящихся к категории
времени, который показал следующее.
С точки зрения структурной классификации, исследуемые английские и русские пословицы можно разделить на три основные группы.
1. Совпадающие (3 пословицы: русск. № 1 и англ. № 1, русск.
№ 6 и англ. № 6, русск. № 11 и англ. № 11 (см. таблицу 1)).
2. Частично совпадающие (4 пословицы: русск. № 4 и англ. №
4, русск. № 3 и англ. № 3, русск. № 9 и англ. № 9, русск. № 13 и
англ. №1 3 (см. таблицу 1).
3. Несовпадающие (8 пословиц), которые в свою очередь
делятся на типы:
1. простое предложение в русском языке соответствует сложному в английском и наоборот (2 пословицы: русск. № 10 и англ.
№ 10, русск. №15 и англ. № 15 (см. таблицу 1);
2. английское простое предложение представлено русским
безличным предложением (1 пословица: русск. № 8 и англ. № 8
(см. таблицу 1);
3. простое предложение в английском языке соответствует
определенно-личному предложению в русском (2 пословицы: русск.
136
НОМАИ ДОНИШГО{
№ 5 и англ. № 5, русск. № 14 и англ. № 14 (см. таблицу 1));
4. простое предложение в английском языке представлено
неопределённо-личным предложением в русском (1 пословица:
русск. № 7 и англ. № 7 (см. таблицу 1));
5. в английском языке простое предложение соответствует
назывному в русском (2 пословицы: русск. № 2 и англ. № 2, русск.
№ 12 и англ. № 12 (см. таблицу 1)).
Согласно семантическому признаку, можно выделить следующие группы пословиц:
1. пословицы, лексемы и семантические конструкции, которые
полностью совпадают в двух языках (2 пословицы: русск. № 1 и
англ. № 1, русск. № 11 и англ. № 11 (см. таблицу 1));
2. пословицы, в которых используются одинаковые лексемы
для передачи смысла, но различные семантические конструкции
(1 пословица: русск. № 9 и англ. № 9 (см. таблицу 1);
3. пословицы, смысл которых передаётся с помощью различных
лексем, но похожих семантических конструкций (3 пословицы: русск.
№ 2 и англ. № 2, русск. № 3 и англ. № 3, русск. № 6 и англ. № 6 (см.
таблицу 1);
4. пословицы, в которых одинаковый смысл передаётся с
помощью несовпадающих лексем и семантических конструкций
(9 пословиц: № 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15).
В прагматическом плане анализируемые пословицы делятся на:
1. совпадающие в обоих языках (11 пословиц являются констативами (под номерами: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15), 1 — директивы
(пословицы под номером 3), 1 — менасивы (пословицы под номером
5), 1 — промисивы (пословицы под номером 14 (см. таблицу 1));
2. несовпадающие (1 пословица: русск. № 13 — констатив,
англ. № 13 — директив).
Таким образом, несмотря на универсальность категории времени для всех языков, существуют определённые особенности,
касающиеся ментальной и языковой репрезентации концепта
«время» во фразеологической картине мира, в частности, в
английских и русских пословицах, соответственно и восприятие
данного концепта различно в разных лингвокультурах.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвостра-
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
137
новедение в преподавании русского языка как иностранного. М.:
Высшая школа, 1979
2. Виссон Л. Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в
контексте двух культур. М.: Р. Валент, 2005
3. Вудроу Г. Восприятие времени. Экспериментальная психология.
М.: Иностранная литература, Т. 2. 1963. — 59—875 c.
4. Самохина Т.С. Они и мы. Америка, Англия, Россия (Электронный
ресурс) //Самохина Т.С. -Режим доступа. -URL:http://vocabul.ru/lib/
culture/theyandus/ (дата обращения 24.01.2013)
5. Фразеологизмы (Электронный ресурс) // Словарь фразеологизмов Режим доступа. - URL: http://rusgram.narod.ru/1960-1984.html (дата
обращения 05.02.2013)
6. Чугунова С.А. Концептуализация времени в разных культурах
(Электронный ресурс) // Автореф. дис. докт. филолог.наук. - Тверь,
2009. - Режим доступа. - RL:http://www.dissers.ru/avtoreferatidissertatsii-filologiya/a355.php (дата обращения: 10.01.2013)
7. Edward T. Hall. Understanding cultural difference. Monochronic and
Polychronic Time. Intercultural Press. 1990
Специфика репрезентации концепта «время»
в английском и русском языках
М.Махмудова
Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, репрезентация
В статье исследуется концепт “время”- один из ключевых
концептов в русской и английской культуре. сравнительный анализ
концепта «время» в русской и английской языковой картине мира
позволяет определить различие в его содержании.
Подчеркивается, что концепт времени во фразеологической
картине мира, а также в пословицах и поговорках различен в
разных лингвокультурах.
Specificity of Representation of the Concept of “Time”
in English and Russian Languages
M. Makhmudova
Key words: concept, linguistic picture of the world, representation
138
НОМАИ ДОНИШГО{
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
139
This article explores the concept of “time”, which is one of the key
concepts in Russian and English cultures. The comparative analysis of
this concept in Russian and English linguistic pictures of the world reveals
differences in its content. The article illustrates with examples the
difficulties of translation and the differences in the meaning of the
concept of “time” in Russian and English cultures.
М.Хамидова
РОЛЬ СКАЗУЕМОГО В СТРУКТУРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(на материале таджикского и английского языков)
Ключевые слова: сказуемое, подлежащее, превосходство,
равноправие, взаимозависимость, предикативный признак
О роли подлежащего и сказуемого в структурной организации
предложения существуют, упрощённо говоря, три точки зрения.
1. Подлежащее играет более важную роль, чем сказуемое.
2. Сказуемое господствует над подлежащим.
3.Подлежащее и сказуемое являются равноправными и
взаимозависимыми членами предложения.
1. Мысль о господствующей роли подлежащего пропагандируется грамматистами, усвоившими идеи формальной логики (15,
379), а также А. Мейе (16, 257), А.А. Шахматовым (26, 620), структуралистами М. Нуненом (18, с.370), Э.Л.Кинэном (13, с.253),
русистами Б.Н.Головиным (8,.199), В.В.Бабайцевой (3, 38-39) и др.
Эта точка зрения поддерживается также в «Грамматике русского
языка» под редакцией акад. В.В.Виноградова (10, 368), в
«Грамматике современного таджикского литературного языка» (9,
227), а также известным таджиковедом Ш.Рустамовым (23,11).
Первичность подлежащего в структурном плане мотивируется
тем, что оно представляет собой независимую словоформу, и к
тому же формально сказуемое согласуется с подлежащим. Ср.:
1. I’ve always been a sociable chap (E.Waugh, p.178) - Ман њамеша
љавони хушчаќчаќ будам (перевод информантов).
2. She has worked there for two years – (Ibid, p.257) - Ў дар он љо
ду сол кор кард (перевод информантов).
Как видно, в этих эквивалентных примерах из двух языков
сказуемые «have been a chap» (љавон будам) и «has worked» (кор
140
НОМАИ ДОНИШГО{
кард) согласуются с подлежащими «I» и «She» в лице и числе. В
первом примере показателем лица являются «have» и (-ам), а во
втором примере «has» и (Ø).
Однако точка зрения о первичности подлежащего и вторичности сказуемого не находит поддержки у многих языковедов,
приводящих следующие аргументы:
1. Количество предложений, состоящих только из одного
подлежащего, в обоих языках составляет небольшое число. Такое
явление обнаруживается также и в диалогической речи, в случаях
эллипсиса. Более того, в таджикском языке в силу наличия у глаголовсказуемых флексии лица и числа подлежащее зачастую может
опускаться, о чем свидетельствуют следующие примеры. Например:
1. «Pleased to meet you», said Miss Fegan (E.Waugh, p.47).
2. Лекин метарсам, ки њодисае воќеъ шавад (Љ.Икромї, с.216).
В вышеприведенном английском предложении подлежащее
отсутствует, но и в таком случае предложение сохраняет свою семантическую полноценность. В таджикском предложении, несмотря на
отсутствие в первой части подлежащего, в смысловом плане оно также
является полноценным. Подлежащее в английском языке предполагается в соответствии с языковой традицией, поэтому вполне допустимо вместо «I am pleased to meet you» сказать «Pleased to meet you».
В таджикском языке часто наблюдаются случаи, когда
функцию подлежащего берет на себя морфема лица и числа
глагола-сказуемого, как в приведенном выше предложении, где
в этой функции выступает морфема «-ам».
2. С философской точки зрения основа существования материи
– это движение. Подлежащее - это название отдельного элемента
материи, а сказуемое - это движение, совершаемое элементами
материи. Поскольку элемент материи, (подлежащее) не может
существовать без движения (сказуемого), то говорить о предмете
без движения нелогично. Поэтому любой элемент материи немыслим
без движения. Поскольку человек своим языком в основном
выражает то, что происходит во внешней действительности, то
включаемый в его речь предмет всегда предполагает его действие
или состояние. Поэтому предмет, включаемый в речь, должен
приводиться вместе с его предикативным признаком, который
может быть активным или пассивным.
Превосходство сказуемого над подлежащим в своих трудах
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
141
отмечали Л.Теньер (25,44), А.М. Пешковский (19,149,151), А.А.
Потебня (21,84), П. Адамец и В. Грабе (1,37), а также
И.П.Распопов (22,110), Н.Д. Арутюнова (2,84).
В русской грамматической традиции данную точку зрения
высказали Ф.И. Буслаев и А.А. Потебня. В частности, Ф.И.Буслаев
писал: «Основной член предложения есть сказуемое» (5,271). А.А.
Потебня считал: «… Предложение невозможно (кроме случаев
опущения глагола) без verbum finitum (спрягаемого глагола. –
М.Х.)», а само по себе vb. finitum составляет предложение (21,84).
В начале XX в. А.М. Пешковский считал, что основной
признак предложения – это «сказуемость» (19,149).
Сторонники теории превосходства сказуемого над подлежащим
мотивируют свою точку зрения следующими аргументами.
1. Любое предложение должно содержать сказуемое за
исключением отдельных случаев, в частности, при опущении
личной формы сказуемого и в номинативных предложениях.
2. Поскольку основным признаком предложения является
предикативность, которая находит свое выражение в формах
времени, наклонения и лица, то необходима личная форма глагола,
что подтверждает неоспоримость первичности роли сказуемого.
3. Во многих случаях благодаря валентности глагола-сказуемого
и притягательной силы этой части речи предложение получает свою
структурно-семантическую полноту. Поэтому сторонники теории
вербоцентризма связывают синтаксическую сущность предложения
в целом с наличием спрягаемых форм глагола, которые
представляются необходимым элементом сказуемого.
С подобным мнением соглашаются не все лингвисты, поскольку
попытка придать сказуемому или спрягаемому глаголу характер
конституирующего (определяющего, решающего) признака
предложения вообще (и следовательно, каждого, любого
предложения) может быть признана неправомерной. Наличие в
русском языке именных односоставных предложений [(Зима.);
(Тишина.); (Вот девушка.)] означает, что предикативность
свойственна предложению в целом, независимо от наличия в его
составе глагола (6,402-403).
Кроме того, преувеличение роли сказуемого в выражении
предикативности не столь правомерно, если учесть тот факт, что в
реализации значения лица в английском языке более приоритетна
142
НОМАИ ДОНИШГО{
не форма сказуемого, а форма подлежащего. В нижеследующих
предложениях английского языка в выражении предикативности
основную роль играет подлежащее:
I go on board again (Ch. Dickens, 133).
At eight o’clock we breakfast in the cabin (Ibid, 134).
Their cab had come to a standstill (J. Galsworthy, 129).
Ma smiled a little satirically (J. Steinbeck, 183).
Исходя из этого, считать сказуемое конституирующим
элементом предложения в силу выраженности предикативности в
его форме справедливо только для тех языков, в которых имеются
показатели лица и числа у глагола-сказуемого. А в английском
языке такие маркеры, кроме глагольного форманта «-s (-es)»,
отсутствуют. Имеются также односоставные предложения, в
которых может отсутствовать сказуемое. В двусоставном
предложении, по справедливому замечанию П.А.Леканта, нельзя
сказуемое отождествлять с глаголом, так как это не дает
возможности вскрыть синтаксическую природу сказуемого как
члена предложения (14,8). Как подчеркивал В.В.Виноградов, «при
построении теории предложения «морфологизм» в чистом виде не
может привести к пониманию всего разнообразия структурных
типов предложений» (6, 403).
Мнение вербоцентристов о том, что наибольшее число связей
в структуре предложения приходится на долю сказуемого, можно
опровергнуть тем, что эта доля свидетельствует скорее не о его
господстве, а о его подчиненном положении, и о том, что сказуемое
призвано обслуживать структурную сторону предложения, связи
между словоформами, организуемыми в предложении (3, 37).
Исходя из этого, сказуемому нельзя приписывать первенство
в предложении.
3. Согласно третьей точке зрения, подлежащее и сказуемое
являются равноправными членами предложения. Подобная
позиция выдвигается академиками И.И. Мещаниновым (17,78),
В.В. Виноградовым (7,368), профессорами Н.С. Поспеловым
(20,36), В.В. Бурлаковой (4,27), О.П. Ермаковой (12,220-223), А.А.
Дибровым (11,44-48) и др.
Это положение подкрепляется профессором А.И. Смирницким
при помощи терминов «деятель» и «действие», под которыми он
понимает источник действия в самой обозначаемой действитель-
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
143
ности и само действие (24,110).
О равноправии и взаимозависимости подлежащего и
сказуемого говорится во многих трудах современных лингвистов,
аргументирующих это следующими положениями:
1. В подавляющем большинстве предложений имеются
подлежащее и сказуемое. Даже в односоставных предложениях
носитель предикативного признака логически предполагается.
Например, в таджикском предложении – Чї илољ, љанг… (Ф.Ниёзї,
15) нет сказуемого, но оно предполагается. В первой части этого
предложения (чї илољ) предполагается сказуемое «доштем», а во
второй его части (љанг…) подразумевается глагол «мерафт», т.е.
предложение в полной форме должно было бы иметь следующий вид:
Чї илољ доштем, љанг мерафт. Такое же положение наблюдается в
английском переводе данного сложносочиненного предложения:
«What’s to be done, it was a war time» или же «War was going on», в
составе которого имеется односоставное глагольное предложение
без подлежащего. Поэтому права В.В.Бабайцева, которая утверждает,
что «ориентация сказуемого глагольных односоставных предложений
на характеристику предмета речи / мысли без посредника - в виде
подлежащего - определяет его структурные и семантические свойства:
сказуемое становится не только семантическим, но и структурным
центром предложения; сказуемое избирает для своего строения такие
формы, которые могут выразить нужное представление о деятеле без
названия его: 1-е лицо единственного числа позволяет представить
деятеля как лицо определенное, 2-е лицо – как определенное и
обобщенное и т.д.(3,117).
2. Суждение о том, что нет чистого движения, а любое движение
так или иначе связано с предметом, свидетельствует о том, что предмет
и действие взаимно предполагают друг друга. Это значит, что наличие
подлежащего предполагает обязательное присутствие сказуемого.
Поэтому подлежащее и сказуемое представляют собой главные члены
предложения, которые необходимы для структурной организации
предложения, и они составляют костяк предложения. Весь строй
предложения держится на них, хотя в предложении имеются и другие
обязательные компоненты, что связано с валентными свойствами
одного из компонентов структурного ядра предложения.
Исходя из вышесказанного, в структурном плане подлежащее
превосходит сказуемое, так как во многих языках, включая
144
НОМАИ ДОНИШГО{
таджикский, сказуемое согласуется с подлежащим в лице, числе
и в роде (в русском языке), а в семантическом плане «важнее»
сказуемое, поскольку оно раскрывает не только признаки
подлежащего, но и предмет мысли, что тонко подмечено
профессором Н.Д.Арутюновой (2,328).
Кроме того, вокруг сказуемого группируются другие члены
предложения, часть из которых раскрывает семантику сказуемого
и входит в обязательное его окружение. К тому же предикативность
как важнейшее свойство предложения во многом находит своё
выражение в форме сказуемого. Центральным в семантике
сказуемого является предикат суждения, его модально-временной
компонент, а также его лексическое значение и коммуникативная
направленность, т.е. выраженное им сказуемое в подавляющем
большинстве случаях выполняет рематическую функцию.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Адамец П., Грабе В. Трансформация, синтаксическая
парадигматика, члены предложения. – «Slavia», XXXVII. – 1968
2. Арутюнова Н.Д. Синтаксис // Общее языкознание. Внутренняя
структура языка.- М., 1972
3. Бабайцева В.В.Система членов предложения в современном
русском языке. -М., 1988
4. Бурлакова В.В. Основы структуры словосочетания в современном
английском языке. – Л., 1975
5. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка.- М., 1959
6.Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса предложения,- М.,
1955
7. Виноградов В.В. Грамматика русского языка. Синтаксис. Том II.М., 1960
8. Головин Б.Н. Введение в языкознание. - М., 1977
9. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик, ќ. 2.- Душанбе, 1986
10. Грамматика русского языка. Под редакцией акад.
В.В.Виноградова. - М., 1960. –Т.2.-Ч.1
11. Дибров А.А. Типы синтаксических отношений между членами
предложения, составляющими предикативное ядро // Филологические науки. - М.,1975. -№5
12. Ермаков О.П. О взаимообусловленности форм подлежащего и
сказуемого в современном русском языке / Синтаксис и норма.
М.,1974
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
145
13. Кинэн Э.Л. К универсальному определению подлежащего. /
Новое в зарубежной лингвистике.- М., 1982. Вып. XI
14. Лекант П.А. Типы и формы сказуемого в современном русском
языке. - М.: «Высшая школа»,1976
15. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990
16. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских
языков.- М., -Л., 1938
17. Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи. - М., 1957
18. Нунэн М.Н. О подлежащих и топиках / Новое в зарубежной
лингвистике. -Вып. XI.- М., 1982
19. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 7
изд.- М., 1956
20. Поспелов Н.С. О некоторых синтаксических категориях //
Единицы разных уровней грамматического строя языка и их
взаимодействия. -М., 1969
21. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т.1-2.- М.,1958
22. Распопов И.П. Вопросы синтаксиса русского языка. -Уфа, 1968
23. Рустамов Ш. Мушкилоти синтаксис. - Душанбе, 1988
24. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка.- М. 1957
25. Теньер Л., Основы синтаксиса. Перевод с французского.- М., 1988
26. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. - Л., 1941
Источники фактологического материала
1. Dickens Ch. American Notes. -M., 1950
2. Galsworthy J. The Silver Spoon. -M., 1976
3. Steinbeck J. The Grapes of Wrath. -M., 1978. - 529p.
4. Waugh E. Prose, Memoirs, Essays. -M.1980
5. Горький М. Модар. -Душанбе, 1989
6. Ниёзї Ф. Вафо. -Сталинобод, 1958
Роль сказуемого в структурной организации предложения
М.Хамидова
Ключевые слова: сказуемое, подлежащее, превосходство,
равноправие, взаимозависимость, предикативный признак
О роли подлежащего и сказуемого в структурной организации
предложения существуют три точки зрения: превосходство
подлежащего, сказуемое господствует над подлежащим, равноправие
подлежащего и сказуемого.
146
НОМАИ ДОНИШГО{
Многие грамматисты поддерживают последнюю точку
зрению. В формальном плане главенствующую роль играет
подлежащее, так как сказуемое согласуется с ним в форме лица и
числа, а в содержательном плане значимость сказуемого выше, чем
у подлежащего, так как оно выражает собственно предикацию,
являясь предицирующим компонентом предложения.
.
The Role of Predicate in the Structural Organization of the Sentence
M.Hamidova
Key words: predicate, subject, preference, equality,
interdependence, predicative quality
There are three viewpoints concerning the role of the predicate in
the structural organization of the sentence: the subject has preference
over the predicate; the predicate has preference over the subject; they
are interdependent. The last viewpoint is supported by most
grammarians. In the formal plan the subject has a preference as the
predicate agrees in person and number with the subject. But in the plane
of significance the role of the predicate is higher, as it expresses the
predicative quality of the subject.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
147
А. Шарипов
АДЪЕКТИВИРОВАННЫЕ ПРИЧАСТИЯ КАК СРЕДСТВА
ВЫРАЖЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ЧЕЛОВЕКА В
СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: семантические факторы адъективации
причастий I и II, семы качественных признаков человека,
псевдопричастия и их семантические типы, реализация семантики в синтагматической цепи, сочетаемостные возможности адъективированных причастий
Предлагаемая статья посвящена семантическому анализу
адъективированных причастий определённой группы в современном
немецком языке. Речь идёт о причастиях 1 и 2, перешедших в класс
имён прилагательных, т.е. подвергшихся адъективации.
Общеизвестно, что в результате функционирования языка
происходят активные словообразовательные процессы, вследствие
которых появляются новые слова с новыми значениями. Такое
явление называют также деривацией. Под деривацией понимают
процесс или результат образования любой вторичной единицы из
единицы, принятой за исходную. Деривация – всякий вид
словопроизводства в узком смысле слова: безаффиксального
(имплицитного) и аффиксального (эксплицитного) (4,64).
Различают также межчастеречную и внутричастеречную
деривацию. При межчастеречной деривации происходит переход
слова из одной части речи в другую в результате безаффиксального
или аффиксального словопроизводства (например, из глаголов в
существительные, из причастий в прилагательные и т.д.).
Под внутричастеречной деривацией понимают процесс или
результат образования нового слова, не меняющего своей
частеречной принадлежности (например, из прилагательного
образуют прилагательное). Внутричастеречная деривация может
148
НОМАИ ДОНИШГО{
быть только эксплицитной, т.е. аффиксальной, например, blau –
bläulich; синий – синеватый (см. об этом также: 6, 95-120).
При адъективации причастий 1 и 2 немецкого языка наблюдается,
что функционально они становятся эквивалентными качественным
прилагательными, а в семантическом отношении проявляют
синонимические связи с прилагательными. В то же время для
семантики адъективированных причастий характерен целый ряд
особенностей, обусловленных, с одной стороны, генетической
связью причастий с глаголами и, с другой стороны, функциональной
и семантической соотнесенностью с качественными прилагательными.
Некоторые лингвисты усматривают в этой двоякой обусловленности проблемность вопроса о месте причастий в системе частей
речи и объясняют нерешенность этого вопроса отсутствием точных
критериев определения адъективированных причастий и
отграничения их от истинных (5, 2).
Проблема адъективации немецких причастий, грамматические
и семантические особенности данного процесса становились
объектом исследования многих лингвистов.* Мы ограничимся лишь
констатацией того факта, что точка зрения того или иного лингвиста
на данный процесс зависит от того, какое место отводится
причастиям в системе частей речи языка: если причастия относят к
глаголам, то адъективация рассматривается как переход из одной
части в другую (из системы глагола в систему прилагательного),
если же причастия относят к прилагательным, то здесь нет перехода
из одной части речи в другую, поскольку адъективированные
причастия остаются в рамках той же части речи. В то же время одни
исследователи особо выделяют грамматические условия
адъективации, признавая её тем самым грамматическим процессом
(3), другие рассматривают её как лексико-грамматический процесс
(8), третьи – как словообразовательный (лексический) (10).
Мы присоединяемся к точке зрения, согласно которой процесс
адъективации причастий, не связанный с морфологическими и
функциональными изменениями слова, должен рассматриваться
как процесс семантический (7).
Как известно, причастиям немецкого языка присущи глагольные
и именные категории. К глагольным относятся категория залога,
относительного времени и вида, к именным относятся род, число,
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
149
падеж. Последние носят (как и у прилагательных) относительный
характер.
Своеобразное наличие у причастий грамматических категорий
двух частей речи приводит к неустойчивости их положения, что
служит в свою очередь основой семантических и грамматических
изменений в их структуре.
Неустойчивое положение причастий немецкого языка ведет к
распаду у них глагольных черт и приобретения ими качественных
значений. Говоря словами В.В. Виноградова, качественные значения
органически присущи тем причастиям и отпричастным
образованиям,
которые
утратили
грамматическую
соотносительность с глаголом (1 ,288).
По мнению М.Д. Степановой, превращение причастия в
прилагательное связано с двумя семантическими факторами. Вопервых, причастие употребляется в переносном смысле
(претерпевает метафорическое переосмысление), во-вторых,
происходит стирание глагольных грамматических значений
залога, вида и относительного времени (7, 216).
Утрата причастием глагольных категорий и их переход в
систему имен прилагательных в немецком языке приводит к
изменению основного значения и довольно часто к его полному
переосмыслению. Ср.: ein zerstreuter Professor и zerstreuen; ein
verrückter Mensch и verrücken; eine reizende Dame и reizen.
Непостоянность и диффузность границы между одним и тем же
словом, употреблённым как причастие и как адъективированное
прилагательное, приводит к тому, что порой трудно определить их
категориальную принадлежность. В данных случаях решающими
факторами являются семантика слова и окружающий его контекст.
Ср.: die glänzende Sonne – die glänzende Antwort; die von uns erfahrene
Nachricht – ein erfahrener Arzt. Из примеров видно, что в первом
случае глагольные черты причастий «glänzend, erfahren» не утрачены,
что можно установить с помощью трансформации: Wir haben die
Nachricht erfahren. Во втором случае у слов glänzend, erfahren
глагольные черты проявляются очень слабо. Употребляясь перед
существительными, они выражают постоянно присущие свойства
и качества предметов и явлений, т.е. адъективируются.
Адъективируясь, причастия обретают категориальные признаки
прилагательных: они могут употребляться в синтаксической
150
НОМАИ ДОНИШГО{
функции определения, предикативного атрибута, быть именной
частью сказуемого, нередко они имеют степени сравнения.
Таким образом, адъективированными причастиями, т.е.
причастиями с качественной семантикой, мы считаем причастия 1
и 2, которые полностью утратили категориальные свойства и
признаки глагола (значения залога, вида и времени), приобрели
категориальные особенности имён прилагательных и выражают
статические вневременные, неактивные свойства и качественные
признаки.
Анализ языковых примеров из текстов художественной литературы и лексикографических источников с адъективированными
причастиями, выражающими качественные признаки лица,
позволяет выделить следующие семантические группы адъективированных причастий, указывающих на:
1.внутренние качества (свойства темперамента, характера)
человека – ausgeglichen, ausgelassen, ausgeprägt (ein Mann mit
ausgeprägtem Charakter), ausgewogen, geneigt, aufgeräumt,
aufgeschlossen (aufgeschlossener Charakter), unentwegt, unentschlossen,
unbewegt, unbesonnen, verbohrt, zurückhaltend, verärgert, entschlossen,
unbefangen и др.
2.морально-нравственные качества и свойства человека –
ausgeartet, ausgefuchst, ausgeschämt, aufgebläht, aufgeblasen,
eingebildet, gefallen, wohlgesittet, wohlgesinnt, wohlmeinend и др.
3.психическое состояние человека как его качество –
aufgebracht, abgehetzt, betrübt, gekehrt, gutgelaunt, versonnen,
verärgert, verdrossen, verrückt, verstört, enttäuscht, beruhigend,
besänftigend, begeistert, betrübend, entseelt, и др.
4.свойство поведения и манер – ausgewogen, aufgedunsen,
aufgekratzt, gepflegt (Benehmen), geschliffen, ausgespreizt,
ungezwungen ( Art), empörend (Benehmen, Verhalten).
5.качества и свойства, приобретённые в результате длительного процесса и в данное время постоянно присущие человеку –
ausgebildet, ausgelernt, gebildet, geschult, erfahren, geübt, gewandt,
feingebildet, wohlerzogen.
6.свойства и качества, указывающие на социальное и семейное
положение человека – berühmt, bedeutend, angesehen, verheiratet,
unverheiratet.
7.интеллектуальные качества – gelehrt, geflappt, geschliffen (Verstand)
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
151
8.физическое состояние и свойства лица как его качество –
ausgehöhlt, ausgelaugt, ausgemergelt, ausgepumpt, angegriffen,
ausgekränkelt, angeschlagen, abgehetzt, abgespannt, abgelebt,
abgemergelt, abgewettert, gealtert, erschöpft, aufgetrieben.
9.качества и свойства, указывающие на телосложение,
внешний вид и рост – vergrämt, gebeugt, gebückt, gefurcht, gepflegt,
geschniegelt, verfallen, verstört (Wesen), untersetzt, gedrungen, hoch/
1angaufgeschossen, hochgewachsen.
10.Качества и свойства частей тела и органов человека –
ausgearbeitet (Hand), ausgeprägt (Gesichtszüge), gepflegt (Gesicht,
Hände), erloschen (Augen), verrunzelt (Gesicht), gewölbt (Stirn), gebogen
(Nase).
11.Оттенки цвета волос, кожи, глаз как качество – ausgeblichen,
angegraut, graumeliert, ergraut, dunkelgefärbt, erloschen.
Особую группу составляют адъективированные причастия,
семантическая структура которых содержит эмоциональноэкспрессивную оценку качественных признаков человека –
ausgefallen, ausgeklügelt, ausgepicht, ausgezeichnet, abgesagt,
abgeschmackt, geachtet, beklopft, eingefuchst, lockend, anziehend,
ansprechend, abstoßend, reizend, rührend, blendend, blühend,
entzückend, wertgeschätzt, wohlredend.
В разряд причастий с качественной семантикой входят также
слова типа «beleibt, begabt», известные в лингвистике как
«Scheinpartizipien», или псевдопричастия (термин Е.И. Шендельс).
Формально они сходны с причастиями 2 слабых отыменных
глаголов, а по значению (категориальному, лексическому,
грамматическому) являются прилагательными. Псевдопричастия
коррелируют не с глагольными, а с именными основами (be+Jahr+t)
и рассматриваются как производные от них, так как в современном
немецком языке нет глаголов, соответсвующих данным формам:
„beleibt= *leiben; begabt=*begaben; bejahrt=* bejahren (см. об этом
подробнее: 7, 218-220; 5, 21; 10, 287-288). Слова данной группы
выражают обычно статический вневременной признак.
Некоторые исследователи различают в составе псевдопричастий три семантических типа:
1. Псевдопричастия с орнативным и привативным значением
в буквальном смысле слова - geblümt, bebrillt, enthornt.
2. Псевдопричастия, соединяющие значения снабженности со
152
НОМАИ ДОНИШГО{
значением качества, превращения -vermottet, verwürmt, zerlappt.
3. Псевдопричастия, обнаруживающие определенный сдвиг
(метонимический или метафорический) в значении производящей
основы – behetzt, verbockt, blasiert, ausgefuchst (9, 117).
Псевдопричастия с качественной семантикой, сочетающиеся
с именами лица, а также обозначениями органов и частей тела
человека, распределяются по следующим семантическим группам:
а) псевдопричастия, выражающие качества и признаки
внешности и частей тела человека – ein beleibter Mann; eine
gebuckelte Stirn; behaarte Brust; Hände, bebrillter Mann; bezopftes
Mädchen; befrackte Herren; bewimperte Lider; bebartetes Gesicht;
б) псевдопричастия, выражающие возраст человека – ein
bejahrter Mann, angejahrte Frau, ein betagter Greis;
в) псевдопричастия, выражающие качества и свойства психики
человека (его внутренних качеств и состояний) – ein gutgelaunter
Mann, eine wohlgelaunte Frau, ein begnadeter Künstler,
nationalgesinnte Bürger, eine talentierte Frau, ein begabter Knabe,
ein beherzter Junge, ein couragierter Mann.
Как и качественные прилагательные, адъективированные
причастия и псевдопричастия немецкого языка реализуют свои
непосредственные значения в синтагматической цепи. Анализ
сочетаемостных особенностей указанных выше семантических групп
адъективных причастий показывает, что они отличаются довольно
узкими сочетаемостными возможностями. Так, например,
адъективированные причастия ausgeglichen, ausgeprägt, aufgeschlossen
сочетаются только с косвенными выразителями антропонимичности,
ср.; ausgeglichen: Charakter, Wesen, Gemüt; ausgeprägt: Züge; ein Mann
mit ausgeprägtem Charakter; aufgeschlossen: Charakter и реализуют в
высказывании значение внутренних качеств лица. Подобная узкая
сочетаемость присуща также и некоторым другим причастиям с
качественной семантикой, ср.: entschlossen: Mann, Frau, Junge, Kerl,
Bursche, Mensch; verbohrt: Mensch, Mann, Frau, Kerl, Mädchen, Bursche;
gutgelaunt: Mann, Frau, Mensch, Bursche; empörend: Benehmen,
Verhalten; geschliffen: Verstand; aufgeweckt: Bursche.
Круг сочетаемости некоторых адъективированных причастий
ограничивается только существительными, обозначающими части
тела человека, ср.: ausgearbeitet: Hand; eingefallen: Gesicht, Brust;
gebogen: Nase; erloschen: Augen; gepflegt: Aussehen, Gesicht, Hände.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
153
Узкая и своеобразная сочетаемость, ограниченная порой только
одним существительным, обозначающим часть тела или орган
человека, присущи также некоторым псевдопричастиям, ср.: beleibt:
Mann, Mensch, Frau; behaart: Brust, Hände, Beine; bezopft: Mädchen,
Frau, но не: * Mann, Knabe - данное причастие сочетается только с
именем женского рода; befrackt: Herr, Mann, но: * Kind, Frau,
Mädchen, Knabe; bewimpert сочетается только с существительным
das Lid (die Lider). Псевдопричастия с качественной семантикой
«bejahrt, betagt, angejahrt» сочетаются только с антропонимами,
имеющими сему «взрослый»; они не сочетаются с существительными
– антропонимами с семой «молодой» и с существительными
неантропонимичной сферы, ср.: ein bejahrter, betagter Mann,
angejahrte Frau, но: *ein betagtes Kind; *ein angejahrtes Haus.
На наш взгляд, такая узкая и ограниченная сочетаемость
причастий и псевдопричастий с качественной семантикой
свидетельствует о том, что они служат средством детализации и
конкретизации значения качественных признаков человека.
Обратимся к примерам:
«Eine alte Frau… blieb vor unserer Bank stehen. Sie hatte ein blaues,
eingefallenes Gesicht und erloschene, schieferfarbene Augen, die aussahen,
als wären sie blind». (E.M.Remarque. Drei Kameraden, S. 409).
В данном примере сема «старый» как качественный признак
человека выводима из семантики всего высказывания. Взаимодействуя с качественным прилагательным «alt» как основным
средством выражения данной семантики, причастия 2 eingefallen и
erloschen реализуют семы качественных признаков части тела
«впалый » (das Gesicht) и органа зрения «потускневший» (die Augen)
и служат тем самым конкретизации и детализации основной семы
качества «старый». Попутно следует отметить, что наши фоновые
знания или «картина мира», по терминологии Е.М. Вольф, (2) дают
нам представление о денотативной ситуации, что скорее всего
старый человек может иметь синеватое лицо, впалые щеки,
поблекшие, потускневшие глаза и т.д.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
Причастия 1 и 2 в немецком языке обладают глагольными и
именными категориями. Данное положение приводит к их
неустойчивости, на основе чего происходят грамматические и
семантические изменения в их структуре: происходит распад
154
НОМАИ ДОНИШГО{
глагольных черт и приобретение качественных значений. Процесс
адъективации причастий носит семантический характер и связан с
двумя факторами: а) употреблением причастий в переносном смысле
(метафорическое или метонимическое переосмысление); б) утратой
глагольных черт (грамматических значений залога, вида и
относительного времени). Адъективируясь, причастия приобретают
категориальные свойства и признаки имён прилагательных; они
выполняют функцию отражения статических вневременных,
неактивных свойств и качественных признаков. Такими же
семантико-грамматическими особенностями отличаются и
псевдопричастия немецкого языка.
Адъективированные причастия, указывающие на качественные
признаки и свойства лица, характеризуются довольно узкой, ограниченной сочетаемостью и служат детализации и конкретизации
значения качественных признаков лица в высказывании.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове).
– М.: Высшая школа, 1972
2.Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного. ( На
материале иберо-романских языков). – М.: Наука, 1978
3.Калакуцкая Л.П. Адъективация причастий в современном русском
литературном языке. - М. : Наука, 1971
4.Кубрякова Е. С. Деривация, транспозиция, конверсия. ВЯ, 1974, №5.
5.Кульбацкая В.Е. Место причастий в системе частей речи
современного немецкого языка и их адъективация. Автореф. дисс….
канд. филол. наук – Минск, 1981
6.Новицкая В.В. К вопросу о словообразовательных процессах
деривации внутри основных частей речи немецкого языка. //
Взаимодействие грамматики и лексики на уровне предложения и
текста. Сб. научн. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза, вып. 191. М., 1982
7.Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого
языка. – М., 1953
8.Филичева Н.И. О взаимодействии лексических и грамматических
значений в слове. – Научн. докл. высш. шк. «Филол. науки», №2, 1964
9.Ямина О.В. К вопросу о структурной и семантической характеристике отымённо-причастных прилагательных в современном немецком
языке.//Функционирование и структура языка в синхронии и диахронии.–
Сб. науч. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза, вып. 175. – М., 198
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
155
10.Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig.
: VEB Bibliografisches Institut, 1982
Примечание:
*Подробный обзор литературы по данному вопросу не входит в
задачи данной статьи
Адъективированные причастия как средства выражения
качественных признаков человека в современном немецком языке
А.Шарипов
Ключевые слова: семантические факторы адъективации
причастий I и II, семы качественных признаков человека,
псевдопричастия и их семантические типы, реализация
семантики в синтагматической цепи, сочетаемостные
возможности адъективированных причастий
Статья посвящена проблеме адъективации причастий немецкого
языка; в ней выделяются разряды адъективированных причастий,
реализирующих определенные семы качественных признаков человека,
анализируются условия их сочетаемостных возможностей с
существительными определенной семантики в немецком языке.
Adjectivized Participles as a Means of Expressing Qualitative
Characteristics of Man in Modern German
A.Sharipov
Key words: semantic factors of adjectivization of Participles I and
II, semes of man’s qualilative signs, pseudoparticiples and their
semantic types, realization of semantics in syntagmatical chain,
compatibility potentialities of adjectivized participles
The article dwells on the problem of adjectivization of participles in
the German language. Here there are singled out the groups, which tend
to realize certain meanings of qualitative characteristics of man,
conditions of their compatibility potentialities with nouns of certain
semantics in modern German are analyzed.
156
НОМАИ ДОНИШГО{
М.Юсупова, М.Усманова
СВЯЗЬ ЭЛЛИПСИСА С ТЕОРИЕЙ ВАЛЕНТНОСТИ
СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ
Ключевые слова: эллипсис, валентность, облигаторный компонент,
факультативный компонент дополнение, сирконстант
Теория валентности тесно связана с комбинаторными
потенциями слова в структуре предложения. В разработке проблемы
структурной обязательности и структурной факультативности
элементов предложения впервые в советском языкознании положил
начало известный германист В.Г. Адмони (1).
Известно, что предложение характеризуется замкнутостью
синтаксических связей, что есть одно из проявлений заложенного в
предложении свойства. Это свойство предполагает стремление к
объединению элементов высказывания в единое целое. А
сплочённость компонентов предложения обеспечивается главным
образом, обязательно дистрибутивными отношениями между его
компонентами. Элементы могут быть господствующими или
зависимыми. Зависимый элемент не может функционировать без
господствующего слова. Поэтому прав Г.Г. Почепцов, который
отмечает, что: «Обязательное окружение некоторого элемента
составляет неотъемлемую синтаксическую характеристику этого
элемента, неизменно реализуемую при его синтаксической
актуализации (3). Помещение такого элемента в синтагматическую
цепь влечёт за собой появление в ней и его обязательного окружения.
Такие отношения связывают, например, глагол и существительное
объектной направленности, и соответствующие дополнения (скажем
глагол “say” обязательно должен сопровождаться дополнением
объекта – “said that’s the truth (202, 275) (сказал, что правда) и т.д.),
также как прилагательное + “subject” – I am subject tо fits of depression
(D.Lessing). Синтаксическая релевантность обязательно
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
157
дистрибутивных свойств слов очевидна из того факта, что они влияют
на характер состава конструируемого предложения, на возможность/
невозможность эллиптизации элементов предложения (опускаться
могут лишь элементы обязательного окружения), так как их
имплицитное присутствие в предложении «подсказывается
сохраняющимися элементами» (3).
Для подтверждения этой мысли можно привести следующие
английские предложения с переводом на таджикский язык:
Gemma rose and opened the window (E.Voynich, 177).
Љемма аз љой бархост ва тирезаро кушод (Э.Войнич, 180).
Из этого предложения невозможно устранить слово «the window»,
как и таджикскую словоформу «тирезаро» (окно), так как без этого
слова в обоих языках предложение и по структуре, и по смыслу
становится неотмеченным, так как становится бессмысленным.
Поэтому присутствие объекта действия «открыла» (opened – кушод)
и является обязательным. Таким образом, в предложении «The table
was already ready for dinner (Th.Hardy, 181). – Дастурхон аллакай
барои хўроки нисфирўзї тайёр буд., опущение предложной
конструкции «for dinner» (барои хўроки нисфирўзї) невозможно, так
как без неё семантика прилагательных “ready” и «тайёр» остаётся
нераскрытой, ибо понятие “ready” (тайёр) напрашивается на
указание готовности к чему-нибудь. Следовательно, эти предложные
конструкции сопоставляемых языков представляют собой
обязательное окружение анализируемой синтаксической
конструкции. Эта обязательность исходит из потребностей
восполнения семантики имени прилагательного “ready.”
Одни глаголы или прилагательные требуют, чтобы их
семантика была восполнена одним обязательным компонентом, а
другие глаголы или редко прилагательные требуют двух
обязательных компонентов. Например, в предложении:«I give up my
life to Italy»( E.Voynich,15) – «Ман њаётамро барои Италия
мебахшам» (Э.Войнич, 22) опущение любого из дополнений “life –
њаётамро, to Italy – ба Италия” приводит к структурной или
семантической неполноценности предложения в сопоставляемых
языках. Поэтому оба дополнения представляют собой обязательные
компоненты структурной и семантической организации этих
предложений. Такая обязательность вытекает из потребности
глагола восполнить его семантику. В качестве обязательного
158
НОМАИ ДОНИШГО{
компонента может выступать не только объектное слово, но им
могут быть и некоторые сирконстантные слова. Английский глагол
“to pass” в значении «переходить» и его таджикский эквивалент
«гузаштан» требуют своего обязательного окружения,
обозначающего совершение этого действия. Например:
They passed under the bridge (E.Voynich, 82). – Онњо аз зери пул
гузаштанд (Э.Войнич, 85). Устранение предложного оборота “under
a bridge – аз зери пул” является недопустимым, так как без этого
обстоятельства семантика глагола “pass - гузаштан” остаётся
ущербной. Поэтому эти обстоятельства двух языков представляют
собой обязательный компонент в этой синтаксической конструкции.
Наряду с обязательным компонентом в структуре предложения
может функционировать и факультативный компонент, который
может и не быть структурно необходимым. Например, в предложении
«Presently they passed under the bridge» – Дар айни замон онњо аз зери
пул гузаштанд адвербиальное слово “presently” (дар айни замон) не
является обязательным компонентом данного предложения. Из
примеров видно, что факультативное окружение не влияет на
структурную полноту предложения, хотя такое окружение играет
некоторую роль в семантической полноте предложения.
Обязательность компонента предложения тесно связана с теорией
валентности. Понятие валентности перенесено из химии в науку о
языке. Основателями теории языковой валентности считаются
французский лингвист Луи Теньер (5) и советский языковед С.Д.
Кацнельсон (4). Профессор В.Г. Гак (3) под валентностью понимает
«способность слова вступать в синтаксические связи с другими
элементами» (3,79). Нам представляется, что под валентностью
следует понимать не любое вступление слова в синтаксическую связь
с другими элементами, а потребность слова заполнить свою
семантику. Если следовать В.Г. Гаку, то в словосочетании “а clever
boy” также можно увидеть валентность, что является
неправомерным. Валентность предполагает притяжение одного
слова другим. Это значит, что некая номинативная единица языка,
подобно магниту, притягивает к себе другое слово или конструкцию,
без которой значение притягивающего слова остаётся нераскрытым.
Если сказать «Ман дина гирифтам / I took yesterday», то остаётся
непонятным, что является предметом взятия. Поэтому глагол в
словоформе «гирифтам» нуждается в наименовании какого-то
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
159
объекта, чем могут быть слова «ќалам» (a pencil), «дарс» (a lesson) и
т.д. Именно потребность слова раскрыть и заполнить свою
семантику представляет собой свою валентность.
Благодаря валентности, у слова создаётся обязательное
окружение. Для подтверждения этой мысли рассмотрим
следующие два предложения:
1. The bell rang (E.Waugh, 96). – Занг садо дод.
2. She had said (E.Waugh, 190) – У гуфта буд (перевод информантов).
Первое предложение носит законченный характер, поскольку в
нём глагол “rang” (садо дод) не требует никакого другого слова для
заполнения своей семантики. Во втором усечённом примере
предложение носит незаконченный смысл, так как словоформа “had
said” (гуфта буд) требует номинировать объект сказанного. Поэтому
указанное предложение в цитируемом источнике имеет следующий
вид: She had said right thing – У сухани ростро гуфт.
В следующем диалогическом отрывке, благодаря валентностным характеристикам глагола “to accept” (ќабул кардан),
рецептор догадывается о том, что этот глагол связан со словом
“invitation” (таклиф), которое употреблено в предыдущем
контексте. Это значит, что семантическая притягательная сила
глагола “to accept” (ќабул кардан) подсказывает связь между
действием и его объектом.
“I wanted to speak to Lucy.”
“Yes?”
“Just to accept her invitation for dinner.”
“But, you`ve already accepted” (E.Waugh, 306).
Как видно, в последнем предложении подвергнуто эллипсису
слово “invitation” (таклиф). Благодаря валентным свойствам глагола
“to accept” (ќабул кардан) обеспечивается адекватное понимание
последнего предложения, в котором отсутствует объект принятия.
Теорию валентности можно применить и к материалу таджикского
языка. Для этой цели приводим следующие два примера:
1. Субњ дамид (Љ.Икромї, 89). –The dawn broke.
2. Одинаев чашм дўхт (Ф.Ниёзї, 37). - Odinaev gazed (перевод
информантов).
Эти два примера по структуре являются двусоставными и
нераспространёнными, т.е. они состоят только из главных членов
160
НОМАИ ДОНИШГО{
предложения. Однако в смысловом плане есть существенная разница
между ними. Первое предложение выражает законченную мысль,
второе нет, так как глагол «дамидан» (to break) не обладает
валентностью и обозначает действие, которое замыкается в
подлежащем. Глагол же «чашм дўхтан» (to gaze) требует назвать
адресат действия, без которого семантика этого глагола
представляется ущербной. Поэтому этот глагол притягивает к себе
конструкцию, обозначающую адресат. Такая потребность этого
глагола представляет собой его валентность. Данный глагол в
сопоставляемых языках является одновалентным. Поэтому второе
цитированное предложение в источнике имеет следующий вид:
Одинаев як дам ба Лутфиев чашм дўхт. Odinaev gazed at Lutfiev
for a moment (перевод информантов)
В заполненном варианте «ба Лутфиев» (at Lutfiev) выступает как
облигаторное окружение глагола «чашм дўхтан» (to gaze), тогда как
«як дам» (for a moment) является его факультативным окружением.
Посредством следующей ситуации можно продемонстрировать
возможность эллиптирования обязательного окружения глагола:
-Пирону кўдакони бенавою бехонумонро дидед?
- Дидам, рафиќ лейтенант(Ф.Ниёзї, 289).
“Have you seen the poor helpless and homeless children and old men?”
“Yes, I have.”(перевод информантов)
В этом таджикском примере и в его английском переводе
эллиптизации подвергнуто прямое дополнение «пирону кўдакон»
(children and the old men) (дети и пожилые люди). В таджикском языке
при ответе употреблён глагол «дидам», а в английском языке
вспомогательный компонент аналитической конструкции «have» и
форма второго причастия глагола “to see”(seen). Эти две эквивалентные глагольные словоформы (дидам и have seen) (видел), благодаря своим валентным свойствам, отсылают читателя к предыдущему предложению, где размещён адресат действия «видеть».
Таким образом, облигаторность определённого компонента в
структурной организации предложения находится в тесной связи с
валентными свойствами отдельных классов слов, куда в первую
очередь относятся слова с процессуальной семантикой. Сущность
такой связи заключается в том, что отдельные компоненты
содержательной структуры валентностного слова нуждаются в
разъяснении, чему служит некоторое слово или синтаксическое
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
161
образование. Без этого элемента семантика валентностного слова
остаётся нераскрытой. Поэтому такая единица считается
облигаторным компонентом. Именно такой компонент может
подвергаться эллипсису. Благодаря именно семантической тяге
валентностной единицы языка эллиптированный элемент
предложения может восстанавливаться.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Адмони В.Г. Основы теории грамматики. М. – Л., «Наука», 1964
2. Гак В.Г. Валентность. – В кн.: Лингвистический энциклопедический словарь., 1990
3. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая
грамматика современного английского языка. - М., 1981
4. Кацнельсон С.Д. О грамматической категории. – Вестник ЛГУ,
№2, 1948
5.Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. Пер. с французского.
-М., 1988
Связь эллипсиса с теорией валентности слов в предложении
М.Юсупова, М.Усманова
Ключевые слова: эллипсис, валентность, облигаторный компонент,
факультативный компонент, дополнение, сирконстант
Данная статья посвящена исследованию эллиптических предложений и валентности глаголов. В ней рассматриваются облигаторные
и факультативные элементы в структурной организации предложения. Эллиптированный элемент предложения может восстанавливаться, исходя из семантической тяги валентностной единицы языка.
Connection of Ellipsis with the Theory of Words’ Valency
in the Sentence
M. Yusupova, M.Usmonova
Key words: ellipsis, valency, obligatory component, optional
component, object, adverbial
The article dwells on the analysis of elliptical sentences and the valency
of verbs. Obligatory and optional components in structural organization
of the sentence are analyzed. Elliptical components are rebuilt due to
semantical gravitation of a valency language unit.
162
НОМАИ ДОНИШГО{
ТАЪРИХ
ИСТОРИЯ
П.Додфар
ОСОРИ ЗАН ДАР ЊУНАРИ САФОЛГАРИИ ХУРОСОНИ
БУЗУРГ ДАР ДАВРАИ ИСЛОМЇ
Вожањои калидї: њунари кулолгарии Ирон дар давраи ислом,
нуќуши зан дар сафолинањо, техникаи минокорї, инъикоси
сужањои адабї дар сафолинањо, робитаи мутаќобилаи
њунари сафолгарї ва миниётур
Чунончї, бихоњем собиќаи њузури занро дар њунари сафолгарї
баррасї кунем, бояд ибтидо ба наќши ў дар сафоли пеш аз ислом
бипардозем. Зеро наќши зан бар сафоли давраи исломї унсуре
мустаќил аз давронњои моќабли худ нест. Усулан тасвири зан љузви
нуќушест, ки аз дер замон мавриди истифодаи њунармандони Эрон
ќарор гирифта ва дар осори ибтидоии тамаддунњои аввалияи
манотиќи мухталифи Эрон низ фаровон дида мешавад. Барои
намуна чанд наќши рўи ашёи сафолии марбут ба даврони
мухталифро зикр менамоем.
Ќадимтарин намунањои машкуфа аз ин нуќуш дар
муњавватањои пешаз таърих, чун Сиялки Кошон, Шуш, Чашмаи
Алї ва… инсонро дар њолатњои мухталифи ниёйиш, шикор,
арўсї, хиёнат, раќс, дуо ва навохтани мусиќї нишон медињад (1,
65). Аз љумла дар ќитъаи сафолие, ки аз теппаи Сияли Кошон ба
даст омадаву марбут ба авохири њазораи панљум ва авоили
њазораи чањоруми пеш аз милод аст, наќши чањор зан дида
мешавад, ки дасти њамдигарро гирифтаанд, тарзи истодан ва
нармиши бадани онњо њокї аз он аст, ки либоси баланде дар тан
доранд ва машѓули раќси ойинї мебошанд.
Аз Чашмаи Алии шањри Рай низ ду тикка сафоли бисёр
машњур мешиносем, ки яке аз онњо њам акнун дар музеи Лувр
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
163
аст, ки дар он чанд зан, ки кулоњ ё сарбанд ба сар ва либосњои
танг ба бар доранд, дасти якдигарро шояд ба василаи порчае
гирифтаю машѓули раќс мебошанд, ки ин сафол њам марбут ба
нимаи њазораи чањоруми пеш аз милод аст (3, 26-30). Истифода
аз нуќуши марбут ба раќc бар сафолинањои ин давра бар пояи ин
тасаввури мазњабї сурат мегирифта, ки Худоён низ дар замину
осмон ба раќс машѓуланд (1, 665). Лозим ба зикр аст, ки дар ин
даврон маљассамањои гилї ва сафолии мутааддиде аз занон ба
манзурњои ибодию ниёйишї сохта мешудааст.
Дар даврони таърихї ба иллати ањамияти бештари филизкорї
бар сафолгарї нуќуши зиёде аз зан ё мард бар сафол ба вуљуд
наёмадааст ва ба љои он дар зуруфи филизї ва наќќошињои деворї
намунањои мутааддиде аз њузури занон мушоњида мешавад ,ки аз
ин бањс хориљ аст. Аммо нуќуши занон дар сафолинањои исломї бо
таваљљўњ ба пешрафти текникњои сафолгарии луобдињї наќќошї
ва низ таваљљўњ ба абъоди зебоишинохти он ањамияти бештар ёфт.
Њарчанд дар ќуруни аввалияи исломї аз нуќуши инсон дар
тазйини осори сафолї камтар истифода мешуд ва ашёю зуруфе,
ки дорои наќши инсон буданд, ѓайри исломї ё тарњи габрї
меномиданд (7, 268). Аммо ин вазъият давоми чандоне надошт
ва ба хусус мутаоќиби равнаќи адабиёт дар ќуруни миёнаи исломї
њунармандони сафолгар арсаро барои истифода аз наќши зан дар
достонњои адабї ва устуравии шоирони бузурге чун Фирдавсї
ва Низомї муносиб ёфтанд ва зеботарин нуќуши кулли таърихи
њунари сафолгарии Эронро арза карданд (1, 65-66).
Умдатарин намунаи ироа шуда ба лињози таърихї марбут ба
ќуруни миёнаи исломї ба таври хос адвори Салљуќї (ќарнњои 57 њиљрии ќамарї/11-13 милодї), Элхонї (ќарнњои 7-8њиљрии
ќамарї/13-14 милодї) мебошад, ки њунари сафолгарї ва нуќуши
тазйинии он тайи ин адвор аз вазъияти хосе бархурдор буд. Тайи
давраи Салљуќї, ки асри хезиши њунарњои мухталиф ва њувияти
эронї ёфтани онњост, дар њама заминањои њунарии Эрон ва аз
љумла, њунари сафолгарї пешрафтњои бошукўње сурат гирифт.
Ба тавре, ки ќуруни шашум ва њафтуми њиљриро бояд асри
тиллоии ин њунар ба шумор овард.Элхониёни муѓул низ давраеро
дар њунари Эрон оѓоз карданд, ки ба далели хостгоњи љуѓрофиёї,
нажодию мазњабии онњо равобити густурдае бо њунари Шарќи Дур
дошт ва дар натиљаи таъсири зиёде аз ин тариќ бар њунарњои
164
НОМАИ ДОНИШГО{
мухталифи шамоилнигорї, нигоргарї, сафолгарї ва соири њунарњои
тазйинии Эрон гузошт (5, 77). Дар адвори фавќ яке аз зеботарин ва
бокайфияттарин гунањои сафоли кулли даврони исломї, яъне
зарринфол ё тиллої тавлид мешавад, ки ба далели дурахшандагию
шаффофияти луоб ва истифода аз таркиби луобњои арѓувонї ва
ќањваї ба ин ном шўњрат ёфтааст. Њарчанд шавоњид нишон медињад,
ки ин зуруф аз ќарни савуми њиљрї дар њунари сафолгарї ва
шишасозї мутадовил буда, аммо ављи сохти ин зуруф таи адвори
Салљуќиён, Хоразмшоњиён ва Элхониён сурат гирифтааст (7, 274).
Аз дигар анвои зуруфи сафолин дар авохири давраи Салљуќї ва
авоили давраи Элхонї зуруфи машњур ба миної њастанд, ки онњо
низ аз зеботарин сафолинањои кулли даврони исломї шумурда
мешаванд. Текники минокорї он ќадар боло аст, ки бо миниётурњои
њамдаврии худ ќобили муќоиса аст ва аз њамин рў бархе аз
муњаќќиќин мўътаќиданд наќќошњое, ки ўњдадори тасвирсозии
нусахи хаттї будаанд, масъулияти наќќошї ва тазйини зуруфи
миноиро низ бар ўњда доштанд (8, 280). Ба хусус њунармандони
наќќош ва сафолгари шањри Кошон бино ба суннати миниётурњо
дар заминањои музайян ба шохањои нозуки печхўрда ва љилодор,
дилдодагони борикандомро ба суратњои гирд ва чашмони бодомї
наќш карданд (2, 466).
Зуруфи миної дар ашколи мухталифе сохта шуда, вале
сафолгарон беш аз њама сохт, сохти косаю башќобро тарљењ
медоданд, ки албатта, чигунагии сохт, мањалли сукунат ва ин ки
барои чї касе сохта шуда ба нудрат дида шудааст. Дар зайли
муњимтарин мавзўоти муртабит бо њузури занон бар сафоли
исломиро дар намунањои мунтахаб мавриди баррасї ќарор медињем.
Нуќуши занон ва адабиёт. Бархе аз нуќуш бар рўи сафолњо
бозгўкунандаи баъзе аз достонњои адабию миллї будааст. Адабиёти
форсї ва њунари эронї пайванди дарунию њамхунии зотї доштаанд.
Зеро њунарвар ва суханвари мусалмон њар ду бар асоси биниши
ягона ва зењнияте мушобењ даст ба офариниш мезадаанд.Афсонањою
њикоятњои фалсафї ва мазњабї бар рўи сафолинањои садањои
чањорум то њафтуми њиљрї дар макотиби мухталифи Нишопур, Рай,
Гургон, Кошон ва Сова њаќиќат ва таљассум ёфтаанд. Аммо дар ин
миён аз «Шоњнома»-и Фирдавсї ва «Хамса»-и Низомї бардоштњои
бештаре шудааст.
Бањром ва Озода. Аз достонњое, ки ба Бањроми V нисбат дода-
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
165
анд, дил додани ў ба духтаре румї ба номи Озода аст. Ба ривояти
«Шоњнома» Озода дар навохтани чангу зебоияш мўљиб шуд дар
миёни занони њарамсаро аз љойгоњи хосе бархурдор бошад.
Ў барои шикор Озодаро бо худ њамроњ мебурдва Озода барои ў
чанг менавохт ва ў сармаст шикор мекард. Рўзе Озода ба шоњ мегўяд:
«Агар ин ќадар мањорат дорї, гўши он оњуро нишона бигир!» Ва
шоњ бо мањорате, ки дошт, њайвонро мезанад ва Озода аз ин хўйи
њайвонии Бањром ба хашм меояд ва бар ў мешўрад. Бањром, ки аз
густохии ў ба хашм меояд, ўро аз шутур меандозад ва лагадкўб
мекунад. Озода, ки љон мебозад, Бањроми нороњатаз кушта шудани
ў дигар бо њеч зане ба шикор намеравад. Љаззобтарин сањнаи ин
достон аз манзари њунармандони сафолгар партоби тир тавассути
Бањром ба оњу аст, ки намунањои мутааддиде аз ин сањна бар рўи
осори сафолин воќеъ дар музейњо омадааст. (8,2, 728-89).
Хусрав ва Ширин. Манзумаи «Хусрав ва Ширин» аз маљмўаи
«Панљ ганљ»-и Низомї, достони ишќи Хусрави Парвез- подшоњи
сосонї ба Ширин – шоњзодаи арманї мебошад. Яке аз маъруфтарин
сањнањои ин достон тамошои обтании Ширин тавассути Хусрав аст,
ки ривояти тасвирии он тавассути сафолгарон бозтоби густурдае
доштааст (6).
Бежан ва Манижа. Достони «Бежан ва Манижа» яке аз
достонњои маъруфи «Шоњнома» аст, ки ривоятгари ишќи Бежан
писари Гев ба Манижа духтари Афросиёб мебошад. Дар аѓлаб
намунањои сафолї, ки њовии достони «Бежан ва Манижа»
мебошад, саъй шудааст, аѓлаб сањнањои ин достон бар рўи як
зарф, вале дар ќобњои мутааддиде ба намоиш дарояд (4, 821-881).
Бо таваљљўњ ба нуќуши фавќ њузури наќши зан бар рўи осори
сафолини даврони исломии Эронро ба лињози мафњум ва мўњтаво
метавон ба ду бахш: тазйинї ва корбурдї таќсим намуд, ки ин
таќсимбандї мунтабиќ бар нигоришу истинботи љомеа ва
њунармандони сафолгар дар ин даврон сурат гирифтааст.
Дар ќуруни савум ва чањорум низ нуќуши занон дида мешавад,
вале њаљми густурдаи он дар ќуруни баъд аз ислом бештар ба назар
мерасад. Дар поён мутазаккир мешавад, ки пай бурдан ба њадафи
манзур ва тафаккури тарроњи ин нуќуш баъд аз гузашти замон
кори басе душвор аст, зеро шароити таърихї, сиёсї ва … дар он
адвор бо имрўз комилан мутафовит аст ва он чї имрўз ба унвони
назар баён мекунем, фаќат њадсњое аст, ки бино бар иттилооти
166
НОМАИ ДОНИШГО{
таърихї ва њунарии он адвор сурат мегирад.
ПАЙНАВИШТ:
1. Каримї, Фотима, Каёнї, Муњаммадюсуф. Њунари сафолгарии
давраи исломии Эрон. – Тењрон: Маркази бостоншиносии Эрон,
1374
2. Комбахши Фард, Сайфуллоњ. Сафол ва сафолгарї дар Эрон аз
ибтидои навсангї то даврони муосир. Чопи дувум.-Тењрон: Ќаќнус,
1383
3. Маликзода, Фаррух. Нуќуши зан дар осори бостон ва илали адами
тасвири зан дар нуќуши Тахти Љамшед. Давраи 7, шумораи 74 ва
75, Озару дай, 1347
4. Мударриси Содиќї, Љаъфар. Бежан ва Манижа.-Тењрон:
интишороти сухан, 1369
5. Муњаммад Њасан Ускї. Чин ва њунарњои исломї. Тарљумаи
Ѓуломризои Тањомї.-Тењрон:Фарњангистони њунар, 1384
6. Низомии Ганљавї, Илёс ибни Юсуф. Куллиёти “Хамса”. Ба
тасњењи Бароти Занљонї. – Тењрон: Амири Кабир, 1391
7. Тавњидї, Фоиќ. Фан ва њунари сафолгарї.-Тењрон: Самт, 1379
8. Author Pop. A survey of Persian art. Tehran, 1977
Изображение женщин на гончарных изделиях Великого
Хорасана в исламский период
П.Додфар
Ключевые слова: гончарное искусство Великого Хорасана в
исламский период, изображение женщин на гончарных
изделиях, техника эмалировки, отражение литературных
сюжетов на гончарных изделиях, взаимосвязь гончарного
искусства и миниатюры
Статья посвящена традиции изображения женщин на изделиях
гончарного производства Сельджукидского и Ильханского периодов
Великого Хорасана. На материалах археологических раскопок автор
проводит сравнение изображения женщин на средневековых
гончарных изделиях с современными им миниатюрами.
Утверждается, что иранская литература и изобразительное
искусство имели тесную взаимосвязь, о чём свидетельствуют
отражения сюжетов «Шахнаме» Фирдоуси и «Пятерицы» Низами
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
167
на произведениях гончарного искусства. Автор придерживается
мнения, что в средние века украшения миниатюр и гончарных изделий
выполняли одни и те же мастера.
Depiction of Women on Great Khorasan Pottery Wares
in the Islamic Period
P. Dodfar
Key words: pottery art of Great Khorasan in the Islamic period,
depiction of women on pottery wares, technique of enamelling,
reflection of literary plots on pottery wares, interconnection of
pottery art and miniature
The article dwells on the tradition of depiction of women on pottery
wares of Seldjukid and Ilkhan periods of Great Khorasan. Proceeding
from the data of archeological diggings the author conducts a
comparison of women’s depictions on mediaeval pottery wares with
modern miniatures. It is asserted that Iranian literature and fine art
are closely interconnected; the reflections of the plots of “Sakh-Name”
by Firdawsi and “Five Poems” by Nizami on pottery wares testify to it.
The author keeps to the opinion that in Middle Ages miniatures and
pottery wares were decorated by the same masters.
168
НОМАИ ДОНИШГО{
Л.Додхудоева
ФЕНОМЕН «МАДРАСА» В МУСУЛЬМАНСКОЙ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
ПОСТСАМАНИДСКОГО ВРЕМЕНИ
Ключевые слова: идентичность, логосфера, социальность, дар
ул-ислам, мадраса, дар ул-хадис
Вопрос о массовом появлении и широком распространении
мадраса в «Дар ул-ислам» в постсаманидский период как о ярчайшем
феномене его религиозно-политического развития рассмотрен в
целом в ряде работ (14). Тем не менее, некоторые, на наш взгляд,
весьма важные аспекты этого явления все еще недостаточно изучены.
Цель данной статьи – высветить еще одну грань этого явления,
дополнив тем самым наши представления о социально-политическом
и экономическом развитии Мавераннахра и Хорасана в указанную
эпоху. Полагаем, что более глубокое понимание этой проблемы
позволит лучше представить и дальнейший ход истории региона.
Известно, что падение династии Саманидов (261–389/875–999гг.)
произошло под натиском новых политических сил, вышедших из
кочевой среды. Начало XI в. ознаменовалось появлением на
территории бывшего Саманидского эмирата новых государственных образований, жесткое соперничество которых по существу и
определило ход истории региона вплоть до монгольского нашествия.
Ими стали Караханидский каганат (381 - 606/ 991-1209гг.) и
Газневидское государство (389-608 /999–1212 гг.). Не менее активным
политическим игроком стало государство Карахытаев (ок. 518 - 617
/1124 или 1125–1220гг.), которому удалось в 536/1141 г. утвердить
свой сюзеренитет над Караханидами.
Установление фактически военных режимов для хорошо знакомых
с военным делом степняков не составляло большого труда, главным
приоритетом для них стала необходимость удержания власти и
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
169
формирования надежной социальной базы своего правления в новых
социально-политических и экономических условиях, столь непохожих
на традиционные нормы жизни кочевого мира.
Своеобразие политических представлений, характерных для
кочевой среды, в частности, идея равенства возможностей захвата
власти любым из представителей господствующего клана (4,203),
представляла извечную угрозу власти правителей и заставляла их
искать более надежных партнеров в оседлой среде.
В этой связи ставка на городскую религиозную, по преимуществу
суннитскую, элиту как надежного партнера в новой социальной
среде приобретала для пришлой кочевой элиты двойную ценность.
С одной стороны, поддержка и водительство мусульманской элиты
значительно облегчали новым правителям легитимацию власти в
свете основных положений шариата, с другой, городская духовная
страта становилась своеобразным противовесом в весьма непростых
отношениях с соплеменниками.
Независимые факихи и улама, формально не связанные с государственными структурами, являясь «единственной объединяющей
и организующей силой» (21,73-74) города, обладали реальными
рычагами влияния на социум. Эта страта воспринималась носительницей и хранительницей священного Знания (илм). Умение ее
представителей находить обоснование любому событию текущей
политики в хитросплетениях сакральной мусульманской традиции
делала их неоценимыми помощниками правителей в процессе
придания легитимности их власти.
Чрезвычайно высокая степень востребованности городской
религиозной элиты со стороны новых правителей, обусловленная
маргинальностью их положения, несмотря на обладание мощного
материального капитала и значительных человеческих и военных
ресурсов, совпала с весьма жесткими вызовами, стоявшими перед
самим суннитским сообществом и его духовными лидерами. Вопрос
об ужесточении в этот период борьбы как между отдельными
направлениями ислама (в первую очередь, в связи с ростом политического влияния исмаилизма и шиизма), так и между исламом и
христианством (в связи с Крестовыми походами) рассматривался в
целом ряде работ. В результате в научной литературе утвердилось
мнение о «возрождении суннизма» как феномена, противоставлявшего суннизм как некую единую систему взглядов и социальной
170
НОМАИ ДОНИШГО{
практики другим религиозным течениям и системам.
Однако более внимательное изучение развития собственно
суннизма в этот период выявило факт напряженного конфликта и в
лоне суннитского сообщества как совокупности мазхабов и теологических групп. Такое положение связано не только с расхождениями
в интерпретации того или иного явления социально-политического
или иного порядка, которые утвердились в различных группах в
момент их образования. Эти противоречия усиливали новые идеи и
веяния, появлявшиеся в процессе поиска ответов на новые вызовы
непредсказуемой социально-политической реальности. Именно это
обстоятельство стимулировало эволюцию доктринальных
установок и социальной практики фактически каждой из групп.
Стремительность, с которой происходило количественное приращение уммы, заставляла вновь и вновь переосмыслить наработанный духовный капитал, «здесь и сейчас» искать новые формы
репрезентации постулируемых принципов в среде новых членов
общины, носителей иных духовных традиций. Эти новшества
представлялись другой группе улама и факихов недопустимыми
отступлениями от незыблемых принципов классической традиции
и вызывали активное неприятие последних (1). В таких условиях
настоятельная потребность отстаивать собственные позиции в сфере
легализации и концептуализации единственно верных положений в
понимании каждой из групп вызывала необходимость вновь и вновь
обращаться к Прецеденту, зафиксированному в эпоху сложения
ислама.
Действительно, в условиях внезапной фронтальной встречи с
Инаковостью (тюрки - на востоке, кавказские народы – на севере,
берберы и бедуины – на юге, наконец, европейцы, осуществившие
перезахват Испании, - как на западе, так и на собственно мусульманских землях в ходе крестовых походов) первостепенной задачей
для суннитского мира становится избежание «потери себя» и
собственной идентичности. Сегодня ученые считают, что процесс,
происходивший в суннизме той поры, корректнее определять не как
возрождение, а, скорее, как многогранную коллективную деятельность интеллектуалов по гомогенизации, нахождению некой
«усредненной» суннитской идентичности, наиболее соответствующей той совокупности взглядов и положений в классическом
суннизме, которую (совокупность) необходимо было признать
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
171
«осевой» (15). Он был длительным и протекал весьма болезненно,
неизбежно приводя к социальной напряженности, часто выливавшейся в кровавые конфликты.
Требовались дополнительные, помимо мечетей, «площадки» для
развертывания более интенсивных и многочисленных дискуссий; в
условиях значительного роста числа новообращенных возросла
необходимость пропаганды и обучения новых адептов с целью
формирования у них суннитской идентичности (согласно
избранному мазхабу) и их более гармоничной интеграции в социум.
В условиях неформализованного, свободного подбора тем и
интеллектуалов, готовых включиться в дискуссию, можно было
выявить, обсудить и осудить все, что в работах и высказываниях
соперников выходило за границы создаваемого аксиального
конструкта и воспринималось как отклонение от закрепленной
истины, нововведение («бид’а»), или «превышение» интерпретации
– «гуллувв» (2, 110-114).
Мадраса и стали такой «площадкой». В некоторых исследованиях
мадраса называют «побочным продуктом» развития мусульманства.
Это верно в том смысле, что их появление не было санкционировано
неким высочайшим указом. По существу мадраса появились в
результате развития и укрупнения «халка» – «кружков», стихийно
формировавшихся в мечетях вокруг видных алимов и факихов.
Феномен «халка», получивший широкое распространение по всему
мусульманскому миру, свидетельствует об исключительной
востребованности в социуме такого рода неформального просвещения. В ходе ответов на вопросы, или участия в дискуссиях тех, кто
уже зарекомендовал себя как признанный алим или факих,
обсуждались проблемы мировидения, текущей общественно–политической ситуации, понимания и трактовки неких положений Корана
и хадисов и проч.; подчас здесь просто оказывалась реальная юридическая помощь в решении житейских проблем. Основными формами
закрепления услышанного для новичков являлось запоминание или
запись ответов на вопросы. Записи диспутов, сделанные учениками,
зачастую становились основой произведений учителя (3, 45).
На протяжении всей истории мусульманства мадраса так и
остались детищем мечетей, и не только в связи с тем, что в большом
числе случаев входили в комплекс учреждений, объединенных
мечетью. Гораздо важнее то, что на протяжении всей своей истории
172
НОМАИ ДОНИШГО{
мадраса сохраняют верность самому духу первых «халка», методам
обучения, импровизационно сложившимся в мечетях.
По существу мадраса выполняют ту же функцию, что и мечети
по сохранению, приумножению сакрального знания и приобщению
к нему, как к основе и индивидуальной, и коллективной
идентичности. Феноменом, указывающим на генетическое родство
мадраса и мечети, является и обычай захоронения на территории
мадраса, как и в пределах комплекса мечети, харизматичных
личностей, своими деяниями служивших духовному продвижению
общины, устраивать в мадраса поминальные службы в их честь
(4,203-243). Поскольку в исламе умма объединяет как всех живущих
мусульман, так и души умерших, территория и мадраса, и мечети в
таком случае становится мазаром, восстанавливающим на своем
сакральном пространстве мусульманскую умму во всей ее
совокупности и связывающим два мира.
Еще одним примером теснейшей взаимосвязи мадраса и мечети
являются факты превращения мадраса в мечеть в связи с
прекращением финансирования вакфа (17,79). В таких случаях
пространство мадраса использовалось как мечеть, а
преподаватель становился ее хатибом, - человеком, функции
которого носили явный политический характер (14,66).
Подбор изучаемых дисциплин, остающийся неизменным на
протяжении веков, полностью соответствовал задачам формирования
ключевых жизненных установок каждого «коранического
поколения»: арабский язык, рецитация Корана и его толкование
(тафсир), хадисы. Много времени уделялось знакомству с правовыми
и доктринальными особенностями того мазхаба, к которому
принадлежал слушатель, и, как правило, устроители мадраса (6). По
ходу обучения отмечались разногласия в интерпретации тех или иных
вопросов, отличающих мазхабы и теологические школы (7). По
желанию сторон могли быть добавлены и другие дисциплины, однако
такое положение считалось скорее исключением из правил.
Как и в «халка», темы и продолжительность занятий, количество
учащихся не были фиксированы и определялись интересами и
нуждами как обеих сторон, участвовавших в обучении, так и
политическими преференциями держателей мадраса, жителей того
города/квартала, где находилось мадраса. На занятиях по арабскому
языку, Корану, хадисам в одной группе бок о бок находились
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
173
учащиеся любых возраста, этнического/расового и социального
происхождения.
Необходимая степень постижения наук определялась самими
учащимися. Он мог в любое время покинуть мадраса и устремиться
к шейху, живущему в любой точке «Дар ул-ислам», для получения
знаний другого уровня или специализации; требований к посещению
определенного числа лекций для слушателей не существовало, равно
как и «учебных планов» с четким распределением «часов» для
ознакомления со вполне определенными темами. В то же время
имеются данные о том, что практиковалось приглашение в мадраса
известных интеллектуалов, специалистов по определенной
дисциплине или знатоков неких фундаментальных текстов с целью
прослушивания лекций или самих текстов (8).
Попытки исследователей увидеть в деятельности мадраса нечто
схожее с образовательными институциями еврохристианского мира,
то есть с учреждениями, закладывающими основы навыков и знаний,
необходимых в последующем профессиональном становлении
человека, привели к выводу о том, что мадраса не могут быть
признаны таковыми (9,340–349). Анализ данных источников разного
времени заставляет видеть в деятельности мадраса прежде и более
всего инструмент приобретения основ идентичности и навыков
жизни в социуме, чем учебное заведение в современном понимании.
Более того, эти данные, особенно относящиеся к рассматриваемому
периоду, дают основание говорить о мадраса, как о религиознополитических центрах, с особой эмфазой на второй составляющей
определения (10,132,137).
Действительно, строительство мадраса, равно как и других
социально значимых объектов, входило в список обязательных акций
праведного правителя, каковым стремился показать себя любой
политический лидер. Но поскольку практически каждый из них имел
конфессиональные преференции или вынужден был демонстрировать
их, признавая доминирование в социально-политической жизни
одного из четырех мазхабов и покровительствуя ему, то и построенные
по его приказу, или финансируемые им мадраса и/или дар ул-хадис,
имели четкую конфессиональную принадлежность (11,38–65).
Строительство и финансирование таких объектов могли осуществлять
и зажиточные мусульмане, стремившиеся показать приверженность
высоким идеалам и поддержку того или иного мазхаба (12).
174
НОМАИ ДОНИШГО{
В условиях жесткого соперничества конфессий и теологических
группировок выбор мадраса определенной конфессиональной
принадлежности для плохо разбирающегося в догматических
тонкостях неофита означал по существу выбор своей ниши в
сложнейшей социально-политической реальности (13). И если в
феномене массового принятия ислама бывшими кочевниками
исследователи видят, скорее, выражение лояльности мусульманской
общине, чем собственно веру или подлинно религиозные чувства,
то в выборе мадраса четко выраженной конфессиональной
принадлежности также можно увидеть выражение лояльности
конкретному мазхабу, его лидерам в конкретной местности и в
конкретное время. На наш взгляд, для кочевого сообщества система
взаимоотношений которая артикулируется прежде всего в терминах
родства и лояльности лидерам племен, такое положение имело
решающее значение для выражения собственной религиознополитической принадлежности.
С течением времени стремление правителей унифицировать
«учебные программы» мадраса неуклонно нарастает. К первым четко
выраженным попыткам таких изменений необходимо отнести
действия Низама ал-Мулка (с 455/1063 по 475/1082), представляющие
хорошо продуманную политическую стратегию (14). К концу XIII в.
в мадраса назначается оплачиваемый из государственной казны
муфтий, образовательные программы в мадраса подвергаются более
жесткой унификации. Это стало одним из моментов, стимулировавших бурное развитие обучения в суфийских ханако как альтернативного пути познания. Наконец, новая модель образования была
предложена в XV в. Шахрухом (779/1377–851/1447), правителем
Гератского Султаната; в ней нашли отражение все интеллектуальные
достижения предшествующей эпохи, как труды традиционалистов,
правоведов, так и выдающихся суфиев (29,38–56).
Мадраса прошли большой путь с момента появления их в регионе.
Постсаманидский период стал свидетелем их бурного роста;
количество мадраса, зафиксированных в отдельных регионах в
домонгольский период, впечатляет. Так, например, Бейхаки сообщает
о том, что в Хуттале уже в 1026 г. имелось более двадцати мадраса,
каждое из которых владело вакфом; порядка 70 мадраса, по сведениям
Хафизи Абру, было построено Сельджуками в Хорасане (13,174).
Поддержание мадраса осуществлялось за счет прибыли с эксплуа-
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
175
тации или с доходов вакуфной собственности как формы
благотворительного владения землей, торговыми предприятиями,
любым видом движимого или недвижимого имущества (2,110–114).
Ханафитский мазхаб предоставлял большие возможности для ее
успешного развития, что привело к исключительно широкому
распространению вакуфной собственности на территориях
преобладания ханафитской школы (14). Принципиальными
преимуществами владения этой категорией собственности,
определившими ее роль в социально-экономической и политической
жизни региона, являлись запрет на конфискацию ее в пользу
государства и налоговый иммунитет. В условиях практически
постоянной политической и экономической нестабильности эти
преимущества оказались решающими для обеспечения экономической и социальной безопасности частной собственности и гарантий
сохранения капитала, получаемого от ее эксплуатации, от раздробления между наследниками, что приводило к его приумножению на
протяжении нескольких поколений.
Поражавший воображение современников бурный рост числа
мадраса, таким образом, может быть рассмотрен и с позиций
развития вакуфной собственности, объединявшей политические и
экономические интересы пришлой военной знати и сословия улама.
В источниках имеются многочисленные упоминания о
строительстве и выделении в вакф мадраса правителями и членами
их семей, представителями городской элиты. Одним из наиболее
ранних для рассматриваемого нами периода является документ,
свидетельствующий о строительстве мадраса Ибрагимом
Тамгачханом (15).
Исследования показывают, что совместное управление вакфом
по содержанию мадраса, мечетей, мавзолеев способствовало
формированию определенного баланса взаимосвязей новых
правителей и религиозного сословия улама. Именно он, по мысли
исследователей, и придавал мадраса столь специфический характер.
Так им удавалось крепко удерживать друг друга, сохраняя взаимные
отношения зависимости сбалансированными и амбивалентными,
так что взаимная вражда и взаимная зависимость более или менее
уравновешивали друг друга (16,19–25).
Функционирование мадраса-вакфа, чаще всего финансированной военной, а управляемой духовной элитой города (17,79),
176
НОМАИ ДОНИШГО{
укрепляло партнерские отношения между двумя этими важнейшими
стратами государства. Доходы, получаемые с мадраса-вакфа,
усиливали социально-экономические позиции городской элиты,
которая получала весьма важные гарантии стабильного
существования и социального престижа. Главным преимуществом
владения мадраса-вакф для военной элиты стала возможность
интеграции в культурную и социально-политическую жизнь города.
Этому способствовало управление вакфом, превратившимся в
важнейший политический инструмент. Если же затрагивать вопросы
горизонтальной социализации, то можно отметить ключевую роль
мадраса в формировании единой идентичности социальных групп
различной этнической принадлежности, представлявших в начале
процесса различные социальную, культурную и духовную традиции.
Ибн Сина выделял четыре важнейших элемента/принципа
социальности: первый - совместное хозяйствование, второй - язык
как система знаков (мы бы сказали, логосфера) (18), третий - наличие
общих норм поведения, законов, четвертый - некий проект будущего
развития социума, над которым размышляет каждый человек, по
существу, возможность передачи своего социального опыта другим
поколениям (5,142).
Мадраса как многофункциональный феномен социальнополитической практики «Дар ул-ислам» с V/XI в. сыграли ключевую
роль в актуализации всех этих принципов, непосредственно способствуя формированию новой системы социальности с новым распределением власти и иными балансами социально-политических сил.
* В данной статье представлен лишь небольшой фрагмент
работы, посвященной данному вопросу. Полностью рассмотрен:
Додхудоева Лола. Центральный Мавераннахр постсаманидского
периода: взаимодетерминированность культуры и политики в
выстраивании социальной реальности (в печати).
ЛИТЕРАТУРА
1. Бейхаки Абу л-Фадл. История Мас‘уда. 1036-1041. Перевод с перс.,
введение и приложения А.К. Арендса / Изд. 2-е, исправленное. - М.,1962
2. Беккин Р.И. Институт вакфа в социально-экономической и
политической жизни мусульманских стран// Вестник СПбГУ. Сер. 5. 2008
3. Большаков О. Г.Вакф // Ислам: Энциклопедический словарь. - М., 1991
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
177
4. Додхудоева Лола. Хорасан и Мавераннахр – улус Чагатая//
Очерки истории исламской цивилизации. Т.2, - М., 2008
5. Игнатенко А.В поисках счастья. (Общественно-политические
воззрения арабо-исламских философов средневековья). - М.,1989
6. Лучницкая С.И. Образ другого: мусульмане в хрониках крестовых
походов. СПб, 2001
7. Чехович О.Д.Тяжба о вакфе медресе Арслан-хана // Письменные
памятники Востока: Ежегодник 1978-1979. - М.,1987
8. Arkoun М. The Unthought in Contemporary Islamic Thought. London, 2002
9. Аyalon D. Mamlukiyat: B.Ibn Khaldun’s View of the Mamluk
Phenomenon//Jerusalem Studies in Arabic and Islam.Vol.2,1980
10. Berkey J.P. The Formation of Islam. Religion and Society in the
Near East. 600-1800. 2009
11. Berkey J. Tradition, Innovation and the Social Construction of
Knowledge in the Mediaeval Islamic Near East Past and Present 146, 1995
12. Berkey J. Transmission of Knowledge in Mediаeval Cairo. A Social
History of Islam.
13. Bosworth C.E. The Ghaznevids. Their Empire in Afghanistan and
Eastern Iran. 994-1040. - Edinburg, 1963
14. Bulliet R.The Particians of Nishapur. - Cambridge, 1972
15. Bulliet R.W.Islam. The view from the edge, - N.Y., 1994
16. Calder N. Studies in Early Muslim Jurisprudence.- Oxford, 1993
van Ess. ‘Umar II and his Epistle against Qadariya // Abr Nahrain, vol.XII,
1974
17. Chamberlain M. Knowledge and Social Practice.
18. Juynboll G.H.A. Muslim tradition. Studies in chronology, provenance
and authorship of early hadith /Cambridge Studies in Islamic Civilization. Cambridge, 1989
19. Khadr M. Deux actes de waqf d’un Qarakhanide d’ Asie Centrale
avec une traduction par Cahen C.// Journal Asiatique, t.255,1967
20. Lapidus I. A History of Islamic Societies. Second ed. - Cambridge, 2002
21. Lapidus I. Muslim cities and Muslim societies//Middle Eastern Cities.
A Symposium on Ancient Islamic and Contemporary Middle Eastern
Urbanism. Ed. by I.Lapidus. Berkeley and Los Angeles,1969
22. Lewis B. The Faith and the Faithful. The Lands and Peoples of Islam/
/The World of Islam. Faith, People, Culture. ed. by B.Lewis Lewis B. London, 2002
23. Madelung W. The Spread of Maturidism and the Turks//Actas IV Congress
de Estudos Arabes e Islamicos, Combre–Lisbos, 198. - Leiden, 1977
178
НОМАИ ДОНИШГО{
24. Makdisi G. The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam
and the West. - Edinburgh, 1981
25. Мirbabaev A.K. The Islamic Lands and Their Culture / The
Development of Education : maktab,madrasa, Science and Pedagogy.//
History of Civilization of Central Asia. Vol.IV. The Age of Achievments.
A.D. 750 to the end of the fifteenth century. - Paris, 2000
26. Muminov A. La role et la place des jurists hanafites dans la vie urbaine
de Bukhara et de Samarcande entre le XIe et le debut du XIIIe siecles// Cahiers
d’Asie central. Sommaire n 9.Etudes karakhanides. - Tachkent-Paris, 2001
27. Shamberlain M. Knowledge and social practice in Mediаeval
Damascus, 1190-1350. - Cambridge, 2002
28. Subtelny M.E.The Making of Bukhara-yi Sharif:Scholars,Books and
Libraries in Mediaeval Bukhara. The Library of Muhammad Parsa//
Studies on Central Asian History in Honor of Y.Bregel.Ed.by D. De
Weese. Indiana, 2001
29. Subtelny M.E.- Khalidov A.B. The Curriculum of the Islamic Higher
Learning in Timurid Iran in the Light of the Sunni Revival Under ShahRukh // Journal of Asiatic
Orientral Studies. London, 1995, vol. 115, No. 26
30. Tarikh-i Bukhara:The History of Bukhara. Trans. by Frye R. N. Cambridge, 1954
Феномен мадраса в социально-политической практике
постсаманидского времени
Л.Додхудоева
Ключевые слова: идентичность, логосфера, социальность, «Дар
ул-ислам», мадраса, «Дар ул-хадис»
Феномен многофункциональности мадраса рассматривается в
статье как важнейший маркер изменений социально-политической
реальности «Дар ул-ислам» в постсаманидский период. Широкое
распространение мадраса в момент коллапса Саманидского эмирата
совпало с вторжением огромных масс кочевых народов и восшествием
на престолы появившихся государственных образований военизированной кочевой элиты. В ответ на новые геополитические вызовы
мусульманское сообщество старых культурных центров придало
мадраса роль инструмента в закреплении накопленного культурного
наследия, транслировании мусульманской культурной и
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
179
образовательной традиции в рядах новых членов сообщества, и в равной
мере, в формировании на этой основе новой формы идентичности,
стимулировав тем самым сложение нового типа социального
партнерства между правящей кочевой и городской религиозной
интеллектуальной элитами. Тот факт, что мадраса, как правило,
функционировало как вакуфная собственность, закрепляло и
экономическую составляющую новой формы социальности.
The Phenomenon of Madrasa in Social-Political Practice
of the post-Samanids Epoch
L. Dodkhudoyeva
Key words: identity, logo sphere, sociality, “Dar-ul-Islam”,
“madrasa”, “Dar-ul-khadis”
The phenomenon of polyfunctionality of madrasas is considered in the
article as an important marker of changeable social-political reality of “Darul-Islam” in the post-Samanids period. Wide spread of madrasas in the
period of the collapse of the Samanids’ emirate coincided with the intrusion
of immense crowds of nomadic peoples and ascension to the thrones of a
militant nomadic elite of state formation which commenced their rise. In
reply to new geopolitical challenges Moslemic communities of old cultural
centre imparted to madrasas the role of an instrument in preserving
accumulated cultural heritage, translating Moslemic cultural and
educational traditions among new community members. On this ground
there shaped a new identity which stimulated a new type of social partnership
between two elites – ruling nomadic and urban religious intellectual ones.
As madrasas functioned usually as vakuf property the economic constituent
of the new sociality came into force.
180
НОМАИ ДОНИШГО{
М.Муинова
ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ, ТРУДОУСТРОЙСТВА И
МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ И ЖЕНЩИН В ПЕРВЫЕ ГОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ключевые слова: занятость граждан, проблемы трудоустройства молодёжи Таджикистана, безработица среди
молодёжи, миграция женщин, девиантное поведение молодёжи
Анализ социального развития населения Республики Таджикистан в 90-х годах свидетельствовал о наличии таких проблем, от
решения которых зависело развитие и здоровье общества, как в
настоящем, так и в будущем. Одной из таких ключевых проблем
была проблема занятости и трудоустройства населения, особенно
молодёжи.
В условиях отсутствия нормального финансирования
государственных учреждений, отсутствия иностранных инвестиций,
изолированности экономики, массового банкротства предприятий
и даже целых отраслей народного хозяйства, намного возрос уровень
безработицы среди молодёжи, которая привыкла к социальной
направленности на рынке рабочей силы и в более широком плане
на рынке труда вообще. Более того, это положение тогда привело к
другим социальным проблемам: увеличению роста преступности,
наркомании, проституции, алкоголизма, нервно-психических
болезней и других факторов девиантного поведения молодежи.
Безработица является серьёзной проблемой, поскольку напрямую
вызывает экономические, социальные и психологические
последствия. Она потенциально сокращает производство ВВП, а
для безработных ведет к непосредственной потере дохода и
способствует становлению уязвимости населения. В конечном итоге
феномен безработицы как социально экономическое явление
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
181
углубляет неравенство в обществе.
Важнейшей составной частью процесса перехода к рыночным
отношениям явилась разработка системы социальной защиты
населения, особенно малообеспеченных его слоев: многодетных
семей, инвалидов, пенсионеров, студентов и работников с
фиксированными доходами (3,3).
Рождаемость в Таджикистане в 90-е годы была очень высокой.
Естественно, в результате этого в республике очень высока доля
молодежи. В 1990г. молодежь в возрасте до 19 лет составляла
53,2%, а среди незанятого населения – 58,0% (4,47).
Более высокая безработица была очевидной среди молодежи.
В те «нелегкие» годы, придя на производство, молодой человек
заставал все рабочие места занятыми. Школы выпускали
безработную молодёжь.
Можно сказать, что проблема трудоустройства населения,
особенно молодежи молодой независимой страны, была одной из
самых острых. В республике сложилась странная картина, похожая
на технологическую безработицу в развитых капиталистических
странах - безработица при значительном числе пустующих мест.
В Республике Таджикистан темп роста общественного
производства в 80-е – 90-е годы был значительно ниже, чем по всему
бывшему СССР, в то время как прирост трудовых ресурсов в
республике был почти в четыре раза выше, чем в среднем по стране.
К концу 1994 года безработица официально охватила 141400
человек. Быстрый рост безработных происходил в результате спада
производства во всех отраслях экономики и закрытия предприятий.
Трагическая гражданская война (сразу же после приобретения
государственной независимости Республикой Таджикистан) нанесла
огромные потери инфраструктуре и сильно повлияла на
человеческие ресурсы. Спад производства, начавшийся в конце 80х годов, стал наиболее ощутимым после распада Советского Союза.
Главной причиной кризиса был разрыв экономических и
хозяйственных связей с бывшими странами Союза. Наряду с этим
фактором на спад производства оказали влияние и факторы
внутренние. И это, в первую очередь, конечно же, политическая
нестабильность, гражданская война, слабый контроль в экономике,
отсутствие квалифицированных трудовых ресурсов в промышленности, массовый отток русскоязычных специалистов и изменения
182
НОМАИ ДОНИШГО{
населением рода занятий, почти полное отсутствие малых и средних
предприятий по производству товаров и услуг, рост преступности,
связанный с распространением оружия и боеприпасов среди
населения.
Как показывают исследования в области миграционной
политики, до начала 90-х годов уровень внутренней и внешней
миграции был довольно низким. Намечалось снижение общей
доли жителей столицы, то есть внутренней миграции, и наоборот,
стабильный положительный миграционный прирост за счет
мигрантов из России и других республик.
В основном при формировании рабочего класса в
промышленности республики главную роль сыграли мигранты из
других республик СССР. К примеру, при создании ЮжноТаджикского ТПК предполагалось обеспечить работой местное
население, и в первую очередь молодежь.
Тем не менее, из-за отсутствия квалификационных навыков у
молодежи и местного населения в целом были вынуждены
привлекать квалифицированных специалистов из России и других
республик. Они составили 31,5% часть рабочей силы.
С приобретением государственной независимости ситуация в
корне резко изменилась. Экономический кризис и трагические
события гражданской войны внесли свои коррективы в общий
процесс миграции населения.
Начиная с февральских событий 1990г., переключение общества
на новые фазы социального напряжения, процесс миграции
приобрели критический характер. Только в тот период пределы
республики покинул 222071 человек. Это число в 1992г., с появлением
беженцев и вынужденных переселенцев, выросло до 250746 человек.
Из-за трагических последствий гражданской войны миграционная
активность увеличилась не только во внешней миграции, но и во
внутренней. Миграционный прирост среди гражданского населения
в 1990г. составил 46,971, в 1991г. – 15814, в 1992г. – 79769, в 1993г. –
49614, в 1994г. – 34359, в 1995г. – 23,480, а в сельской местности
соответственно – 11,894, 15814, 14,972, 25093, 11187, 14284.
Миграционные процессы, хотя и пошли на убыль, тем не
менее, время от времени активизировались. По сведениям Центра
по изучению общественного мнения, из нашей страны в Россию
и другие страны бывшего СССР намеренно выехало почти 90%
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
183
русскоязычного населения.
Развал Советского Союза и гражданская война обернулись для
народов государства широкомасштабной и необычной трагедией.
Ведь с началом оттока кадров нашу страну покинули в основном
русскоязычные специалисты в области техники, медицины и
образования. Более половины мигрантов ,покинувших страну за
последние годы, имели среднетехническое и высшее образование.
Более того, по оценке Главного управления по делам беженцев при
Министерстве труда и занятости около 100000 беженцев находились
на территории Ирана, Афганистана, Пакистана.
Число вынужденных переселенцев внутри республики
достигло 700000 человек.
Условия, порождающие беженцев и вынужденных переселенцев,
являются источником серьезных нарушений здоровья людей, как
на покидаемой территории, так и на территории приема. Бытовая
неустроенность, психологический фон, недостаточность мер
здравоохранения, отсутствие жизненных средств определяют
исключительную сложность проблемы поддержания на
необходимом уровне здоровья мигрантов, в том числе особо
нуждающихся в помощи несовершеннолетних, беременных,
кормящих матерей, лиц с ранениями и травмами.
Нормы Закона Республики Таджикистан «О беженцах»,
который был принят Парламентом страны в 2002 году, как раз
таки устанавливает экономические, социальные и правовые
гарантии защиты прав и законных интересов беженцев,
определяет правовой статус беженца.
Всеобщий экономический кризис в стране породил чрезвычайно
актуальную проблему трудоустройства молодежи, которая среди
всех социальных проблем являлась одной из доминирующей.
Многие параметры девиантного и опасного поведения молодежи
в значительной степени зависят от эффективного решения данной
проблемы. Устойчивость этой проблемы обусловлена, прежде всего,
катастрофическим спадом производства, возрастанием
количественного и структурного несоответствия между спросом на
труд и его предложением. Росла безработица среди молодежи, что
негативно повлияло на уровень жизни молодых семей. Проблема
обеспечения жильем молодых семей также являлась и по сей день
является достаточно актуальной, особенно в городских условиях.
184
НОМАИ ДОНИШГО{
Как показывают данные, численность официально признанных
безработных в возрасте 16-25 лет в 1995г. составила 19161 человек,
в 1996г. – 31370, в 1997г. – 30187, в 1998г. – 33539, в 1999г. – 31549
человек. Главным образом, по последним данным, в 1999г. из 61379
официально признанных безработных граждан республики 31549
человек (60%) составляли молодые люди в возрасте до 29 лет (8,3-6).
Можно сделать вывод, что в эти годы каждый второй,
зарегистрированный в органах государственной службы
занятости республики – молодой человек.
Около четверти безработных молодых людей, зарегистрированных в центрах занятости, составляли выпускники школ, ПТУ,
вузов.
В конце 90-х годов также особый размах приобрела скрытая
безработица, существовавшая за счет простоев предприятий,
вынужденных отпусков, сокращений рабочей недели.
За 4 квартал 1999г. по инициативе администраций число
вынужденных отпусков составило 8312,8 единиц. Ими охвачено
более ¾ работающей молодежи, и они имели тенденцию к росту и
переходу в открытые формы. Главная причина кроется в неэффективной социально-экономической политике, результатом которой
являются развал производства, прекращение финансирования
многих отраслей, преимущественное сокращение каждого третьего
рабочего места, которое традиционно занимали молодые
работники, не имеющие большого профессионального опыта.
При Комитете по делам молодёжи, спорта и туризма при
Правительстве Республики Таджикистан ещё в 1998 году была
создана ГУП «Биржа труда молодежи». Основная функция:
обеспечение сезонной и постоянной работой безработной молодежи
как внутри страны, так и за её пределами; организация и проведение
курсов повышения квалификации, подготовки специалистов;
создание новых рабочих мест; проведение ярмарки вакансий
свободных мест и т.д.
Для реализации поставленных задач Биржа труда молодежи
открыла свои представительства в областях, городах и районах
республики. Были подписаны соглашения со всеми организациями,
предприятиями государственного и частного секторов экономики.
Главное направление в работе Биржи труда молодежи - это
трудоустройство молодежи за пределами страны. Начиная с первых
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
185
лет функционирования и до сегодняшних дней, со стороны ГУП
«Биржи труда молодежи» подписываются двухсторонние
соглашения с субъектами Российской Федерации: Волгоградской,
Астраханской, Калужской, Тюменской, Пермской, Московской,
Воронежской и Саратовской областями. Если в 1998 году было
отправлено в Российскую Федерацию всего 374 человека, то в 2000
году – около 5 тысяч человек из числа различных слоев молодежи
республики. В начале 2001 года были подписаны соглашения с
субъектами Российской Федерации и некоторыми областями
Украины на 7 тыс. человек. Ежегодно Биржа труда молодёжи в
сотрудничестве со структурами Министерства труда и социальной
защиты населения, Службы миграции, Министерства труда,
миграции и занятости населения по всей стране проводит ярмарку
вакантных мест. В результате проведенных мероприятий более 500
молодых граждан обеспечиваются работой.
«Одним из главных успехов нашей работы, – отмечал Председатель
Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики
Таджикистан Рахимов И.Х. (2001г.) – является то, что с
непосредственной помощью Биржи труда молодёжи почти во всех
областях Российской Федерации созданы таджикские общины,
которые ежегодно принимают на трудоустройство по 500-600 человек.
К примеру, таджикская община в Волгоградской области в 2000 году
приняла 1500 человек, в Астраханской – 1200 человек» (7,54).
Миграция часто является причиной серьезных проблем для
многих жен и детей мигрантов на территории разных государств.
Международная Конвенция «О защите прав всех трудящихся –
мигрантов и членов их семей» предусматривает вопросы,
касающиеся обеспечения прав и свобод указанной категории лиц,
которые находятся на их территории. Однако многие женщины попрежнему не уведомлены о таких нормах, они обеспечивают и
воспитывают своих детей в одиночестве.
После завершения гражданской войны из-за низкого жизненного
уровня, безуспешных поисков работы и маленькой зарплаты многие
женщины, чтобы прокормить своих детей, оставшись без кормильца,
сами отправлялись на заработки в другие страны, т.е. становились
мигрантками. Приехав в другую страну, они чаще всего
сталкивались со многими трудностями, которые делали их
уязвимыми к дискриминации и грубому обращению. А происходило
186
НОМАИ ДОНИШГО{
это потому, что у большинства был очень низкий уровень
информированности. Они совсем были неграмотны в правовом
отношении, не знакомы с обычаями и традициями местного
населения, не знали языка, не имели навыков адаптации в новой
среде обитания. Но тем не менее, отчаявшись, многие женщины всё
равно покидали свою родину и выезжали на заработки в соседние
страны, а чаще всего в Российскую Федерацию.
Женскую трудовую миграцию можно рассматривать в двойном
ракурсе. С одной стороны, женщина обеспечивает себя работой, а с
другой – у нее вновь возникают проблемы в семье. Здесь уже чаще
всего страдают дети, которые остаются без родителей и находятся
под присмотром престарелых бабушек и дедушек.
Чтобы глубже понять проблему, связанную с женской трудовой миграцией в Таджикистане, необходимо прежде всего знать
положение, которое трудовые мигрантки – женщины занимают
на международном рынке труда.
Переход от централизованного планирования к рыночной
экономике привел к ухудшению положения молодых женщин, они
стали намного уязвимее. Женщины первыми оказались в числе
безработных, неконкурентоспособными на ограниченном рынке
труда. От общего числа экономически активного населения
женщины составляют 47,1%.
Статистика показывает, что в 2003г. – 7800ч., 2004г. – 11932ч.,
2005г. – 9902ч. официально составляют зарегистрированные
безработные женщины. Как показывают исследования, в трудовой
миграции женщины в основном работают на низкооплачиваемых
работах во всех сферах: экономике, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и т.д.
После гражданской войны 1992-1997гг. резко увеличилось число
домохозяек. Их число на июль 2002г. по данным ЮНИФЕМ,
составляло 70000. Основными причинами роста является потеря
кормильца и возрастающая трудовая миграция мужского населения
за рубеж. Так как в те годы правовое сознание женщин находилось
на невысоком уровне, естественно у них нехватало знаний и навыков
по ведению хозяйства, что и являлось одной из причин ограниченного доступа женщин к финансовым и земельным ресурсам.
Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Таджикистан в период 2003–2006 годов провело опрос домохозяек
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
187
по всей территории нашей страны. Такое же мероприятие было
проведено и в 2008 году, когда было выявлено, что уровень женской
трудовой миграции возрос. Чтобы в этом убедиться, нужно
сопоставить необходимые для этого данные и сравнить их.
Так, в 2003 году численность женщин - трудовых мигранток,
выехавших в другие страны, составила 18914, в 2006 году эта
цифра увеличилась до 30034, в 2008 году трудовыми мигрантками
стали 41369 представительниц прекрасного пола.
Наиболее активная миграция женщин в зарубежные страны
наблюдается в Согдийской области, откуда в 2008 году выехали
21113 женщин, на втором месте идет Хатлонская область, оттуда
выехали 9942 женщины и соответственно из ГБАО – 3729, РРП –
4655, из столичного Душанбе – 1922 женщины. Огорчает, конечно,
и тот факт, что в последние годы миграция в нашей стране
омолаживается. Больше всего за границу на заработки выезжают
женщины в возрасте 18-29 лет. Если в 2003 году выехало 6677
молодых женщин, в 2006 году – 13765, то в 2008 году выехали 32356
молодых женщин, что свидетельствует о резко возрастающей
женской миграции из страны. И это несмотря на то, что многие
женщины-мигрантки выполняют неквалифицированную
низкооплачиваемую работу. В то же время многие из них оставляют
на родине маленьких детей и престарелых родителей.
Но несмотря на это, как показывает исследование «О статусе
соблюдения прав трудящихся женщин-мигрантов из Таджикистана», проведенное в 2009 году международной организаций
ЮНИФЕМ совместно с Общественным фондом «Панорама», около
75% опрошенных женщин в результате трудовой миграции смогли
улучшить своё материальное положение. Больше 38% женщин
смогли приобрести необходимые вещи, более 34% улучшили
жилищные условия. Более 11% опрошенных признали, что
отношения окружающих к членам семьи стало более уважительным,
12% смогли дать образование ребенку, более 10% приобрели
хороший деловой и профессиональный опыт, 4,6% накопили денег
и смогли открыть свой бизнес.
Однако женщины говорили и об отрицательных последствиях
миграции. В частности, около 22% женщин говорили, что им нехватает времени на воспитание детей, около 19% жаловались на
ухудшение здоровья, 6% потратили больше денег, чем заработали.
188
НОМАИ ДОНИШГО{
Женщины-мигрантки жаловались на ухудшение отношений с
мужем, вплоть до распада семьи, и на потерю хорошей работы по
месту постоянного проживания (9).
Данная проблема, конечно, не может не волновать многие
заинтересованные министерства и ведомства страны, в том числе
Министерство труда, миграции и занятости населения. Это
ведомство в последние годы проводит определенную работу по
привлечению женщин и девушек к обучению необходимым,
востребованным на рынке труда профессиям, выделяет
микрокредиты для организации малого и среднего бизнеса.
Такая практика уже оказала ощутимую помощь многим
женщинам и девушкам.
В настоящее время Минтруда имеет по всей стране 77 центров
обучения взрослых, которые готовят нужных специалистов, в том
числе и из числа женщин. Благодаря работе этих центров только в
2013 году 95504 безработных гражданина, работоискатели и
трудовые мигранты были охвачены профессиональной
подготовкой, повышением квалификации. Необходимо отметить,
что из этого числа 40% составляют женщины.
Но всё равно этого недостаточно. Необходимо образовывать
все новые и новые рабочие места, чтобы как можно больше
женщин могли не зависеть от других материально, зарабатывать
себе на жизнь и таким образом можно сократить миграцию.
Чтобы они жили в материальном достатке и не выезжали на
заработки в Российскую Федерацию, необходимо в стране развивать
малый и средний бизнес. Ведь в этом плане для них имеется широкое
поле деятельности. Но и для этого нужны значительные средства.
В стране для реализации миграционной политики принимались
и реализовывались ряд нормативно-правовых актов, касающихся
миграции, а также были созданы такие госорганы, как
миграционная служба при МВД Таджикистана, Миграционная
служба при Правительстве Республики Таджикистан. В настоящее
время этими вопросами непосредственно занимается Министерство
труда, миграции и занятости населения.
Отрадно, что в стране Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 4 октября 2011 года за №460 принята
«Национальная стратегия трудовой миграции граждан Республики
Таджикистан за рубеж на период 2011-2015 годов». Данная
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
189
Стратегия разработана как составная и неотъемлемая часть
Национальной Стратегии развития до 2015 года, в соответствии с
которой определена основная цель Стратегии: формирование и
реализация эффективной политики трудовой миграции за рубежом
с учетом тенденций быстрого роста трудоспособного населения
республики и временно ограниченных возможностей обеспечения
его рабочими местами в стране.
А Государственной Программой «Содействие занятости
населения РТ на 2012-2013 годы (Постановление Правительства
Республики Таджикистан от 3 декабря 2011 года №598)» прогнозировалось создать 246,3 тысяч новых рабочих мест
Создание новых рабочих мест в течение 2012-2013 годов в
территориальном масштабе предусматривает следующее:
- Горно-Бадахшанская автономная область – 13,4 тысяч
рабочих мест;
- Хатлонская область – 78,0 тысяч мест;
- Согдийская область – 71,3 тысяч рабочих мест;
- столичный Душанбе – 41,7 тысяч рабочих мест;
- города и районы республиканского подчинения – 41,9 тысяч
рабочих мест (2).
Как было отмечено министром труда и социальной защиты
населения Республики Таджикистан Махмадаминовым М. на прессконференции об итогах деятельности данного Министерства в 2012
году (17 января 2013 года в городе Душанбе) : «В 2012 году для
реализации мероприятий Программы содействия занятости
населения Республики Таджикистан на 2012-2013 годы в целом 35374
гражданина обеспечены рабочими местами. На основе совместных
договоров с предприятиями и организациями 5283 человека были
привлечены к общественным работам и 53047 человек были обучены
в центрах профессионального обучения органов занятости населения
по 48 профессиям. В связи с потерей рабочих мест 8140 гражданам
выплачивалось пособие по безработице в течение 3 месяцев» (6).
В 2012 году было проведено 627 ярмарок свободных рабочих
мест и вакантных должностей, которые позволили привлечь 12030
безработных и ищущих работы граждан. Годовой план мероприятий
на 2012 год выполнен на 122,6%. Программа содействия занятости
оказала содействие в улучшении уровня занятости населения. В
результате выполненных работ количество занятости населения
190
НОМАИ ДОНИШГО{
увеличилось до 26000 человек и более 1,2 %.
Согласно сведениям Министерства труда и занятости населения
в 2012 году по всей республике было создано 132251 рабочее место,
7263 из них относятся к ГБАО, 42619 – к Хатлонской области, 38099
– к Согдийской области, 22104 – к столичному Душанбе, 22166 – к
городам и районам республиканского подчинения.
В Программе содействия занятости населения имеется
отдельный раздел «Содействие занятости молодежи», в котором
предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на
содействие занятости молодежи. Это прежде всего:
- содействие в трудоустройстве молодёжи за счёт существующих свободных рабочих мест (28,8 тысяч человек);
- предоставление профессионально-ориентационных и
консультативных услуг (7,7 тысяч человек);
- привлечение молодёжи к краткосрочным курсам профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки
по профессиям, имеющим спрос на внутреннем и внешнем рынках
труда (18,5 тысяч человек);
- привлечение молодёжи к выполнению оплачиваемых
общественных работ (5,7 тысяч человек);
- поддержка инициатив молодежи в организации деятельности
малого и среднего предпринимательства посредством выделения
им льготных кредитов (2,4 тысяч человек);
- реализация мер по правовому воспитанию молодёжи в сфере
рынка труда.
Таким образом, посредством реализации вышеназванных мер
различными видами занятости будут охвачены около 63,1 тысяч
молодёжи страны (2).
Население Таджикистана естественно растёт год за годом, по
прогнозам численность населения до 2020 года достигнет 10 млн.
В своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от
26 апреля 2013 года Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон подчеркнул, что вопрос создания рабочих мест является
одной из важнейших проблем дальнейшего развития экономики
страны и в этом направлении только в бюджетных организациях и
учреждениях за последние 7 лет было создано 100 тысяч новых
рабочих мест. Однако следует отметить, что несмотря на стабильное
развитие национальной экономики принятие необходимых мер,
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
191
количество экономически активного населения на рынке труда в
последние годы остается неизменным и ныне составляет 50% трудоспособного возраста населения. Процесс создания новых рабочих
мест тоже отстает от ускоренного и естественного роста населения
и трудовых резервов, сейчас внутренний трудовой рынок не имеет
полной возможности обеспечить работоискателей рабочими местами. Ежегодно почти 150 тысяч выпускников общеобразовательных
и средних специальных школ вступают в рынок труда и сегодня на
одно вакантное место, зарегистрированное в государственном
органе занятости населения, приходится 7 претендентов (5).
Необходимо отметить, что именно поэтому проблема содействия
занятости населения является самой актуальной в нашей стране.
Развитие отраслей экономики, количество создаваемых рабочих
мест во многом отстают от темпов роста трудоспособного
населения.
Пока только трудовая миграция является серьёзным
ослабляющим фактором на рынке труда. И к сожалению, пока
государство не имеет эффективных рычагов регулирования
процесса трудовой миграции.
Важно разработать эффективную стратегию в области
занятости с учетом организованного набора граждан для работы
за рубежом и развития сферы профессиональной подготовки (1).
Данный вопрос находится под постоянным контролем Главы
государства.
Наряду с созданием новых рабочих мест необходимо уделять
серьезное внимание вопросу профессионального обучения, особенно
усилению системы усовершенствования квалификации и
деятельности центров профессионального обучения. И конечно же,
улучшить качество обучения, чтобы профессиональные навыки
выпускников учреждений профессионального обучения отвечали
требованиям современного рынка труда.
Таким образом, обострение проблем трудоустройства граждан
в стране обусловили необходимость принятия соответствующих мер
институционального, экономического и социального характера по
стабилизации ситуации на рынке труда. Это нашло свое отражение
в Национальной Стратегии Развития до 2015 года, Государственной
Стратегии развития рынка труда до 2020 года и Стратегии
повышения благосостояния населения на 2013-2015 годы.
192
НОМАИ ДОНИШГО{
При этом реализация государственной политики в сфере сокращения уровня безработицы среди населения суверенного Таджикистана и регулирования внутренней и внешней занятости возможна
только на основе тесного взаимодействия и сотрудничества
соответствующих государственных и негосударственных структур,
а также неправительственных и международных организаций.
ЛИТЕРАТУРА
1. Выступление Министра труда и занятости населения РТ
Махмадаминова М. на VI Астанинском экономическом форуме на
тему «Глобальная безработица: комплексный путь решения» 22-24
мая 2013 г.Астана (www.astanaforum.org – 8.12.2013)
2. Государственная программа содействия занятости населения
Республики Таджикистан на 2012-2013 годы (www.kor.tj – 23.11.2013)
3. Джабборов А., Джабборов З. Социальная защита населения. –
Душанбе, 2004
4. Народное хозяйство Республики Таджикистан в 1993 г//
Стат.cборник. – Душанбе, 1995
5. Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 апреля 2013
года (www.president.tj – 20.05.2013)
6. Пресс-релиз об итогах деятельности Министерства труда и
социальной защиты населения РТ в 2012 году – Душанбе, 2012
(www.mehnat.tj – 25.12.2013)
7. Рахимов И.Х. Проблемы занятости и трудоустройства молодёжи
в Республике
Таджикистан //Сборник научных статей «Чавонон ва андеша». –
Душанбе, 2001
8. Статистический ежегодник Республики Таджикистан – Душанбе, 2000
9. Тилав Расулзода. Трудовая миграция в Таджикистане кик
государственная проблема. Международное информационное
агентство «Фергана» 2010 (www/fergananews.com – 13.11.2013)
Проблема занятости, трудоустройства и миграции молодежи и
женщин в первые годы государственной независимости
Республики Таджикистан
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
193
М.Муинова
Ключевые слова: занятость граждан, проблемы трудоустройства,
молодёжи Таджикистана, безработица среди молодёжи,
миграция женщин, девиантное поведение молодёжи
В статье рассматриваются проблемы занятости, трудоустройства и миграции населения, особенно молодёжи, а также
женщин в первые годы независимости республики (1992 - 2005).
Проведен анализ некоторых причин безработицы и миграции
молодёжи в эти годы, предложены пути решения этих проблем.
Автор анализирует эффективность реализации нормативноправовых актов, принятых Правительством РТ в области труда,
социальной защиты и миграции.
Employment Problem, Placing in Job and Migration in Regard
to Youth and Women in the first Years of State Independence
of Tajikistan Republic
M. Muinova
Key words: citizen’s employment, the problem concerned with placing
youth in a job, unemployment among youth, the women’s
migration, deviational behavior of youth
The article dwells on the problem concerned with employment, placing
in a job and migration of population in the first years of independence
(1992 - 2005); the problem being especially acute in reference youth and
women. The author analyzes the reasons of unemployment and migration
of youth in those years and suggests the ways of solving the problems in
question. The issue concerned with effectiveness of realization of
normative- legal Instruments adopted by the Government of RT in the
sphere of labor, social defense and migration is touched upon as well.
194
НОМАИ ДОНИШГО{
В.Набиев, З.Кабилов
БРАТСКАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ МОЛОДЕЖИ СОЮЗНЫХ
РЕСПУБЛИК В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(60-е – 80-е годы ХХ в.)
Ключевые слова: стихийные бедствия, взаимопомощь, братская
дружба, самоотверженный труд, восстановительные работы
Великий мудрец Саади Шерози говорил:
Потомки Адамовы – члены единого тела,
Единая сущность в основе основ быть имела.
И если часть организма недуг вдруг коснется
Страданьем и болью все тело наше отзовется.
Коль ты равнодушен к другим, к их несчастью и бедам,
То вряд ли достойно тебя называть человеком.
Ценность этих слов особенно ярко проявилась в рассматриваемом нами периоде. Взаимная помощь, поддержка друг друга стали
нормой межнациональных отношений. В трудные минуты
стихийных бедствий молодежь спешит для оказания помощи друг
другу. Например, большой школой проверки интернационального
долга и трудовой зрелости явилась гигантская работа по ликвидации
последствий землетрясения, обрушившегося на Ташкент 26 апреля
1966 г.
В результате этого стихийного бедствия в Ташкенте было
разрушено более 2 млн. кв. м. жилья, без крова осталось 78 тыс. семей.
Было выведено из строя школ на 7600 мест, детских дошкольных
учреждений на 2400 мест, полностью или частично разрушено 690
предприятий торговли и общественного питания, 84 административных здания, ряд промышленных предприятий (14, 52).
ЦК ВЛКСМ принял специальное постановление об участии
комсомола страны в оказании помощи Ташкенту.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
195
24 мая 1966 г. Секретариат ЦК ЛКСМ Таджикистана принял
постановление «Об участии комсомольских организаций республики
в работе по ликвидации последствий землетрясения в городе
Ташкенте», в котором обязывал комсомольские организации
республики отобрать и направить для восстановления столицы
Узбекской ССР лучших молодых строителей, шоферов, монтажников; комсомольским организациям вузов поручил укомплектовать студенческие строительные отряды на летний период времени
для работы по восстановлению города Ташкента (11, Л.8-9).
В июне 1966 г. большая группа молодых строителей, работавших на строительстве Нурекской ГЭС, алюминиевом заводе и
других важнейших народнохозяйственных объектах были
направлены в Ташкент.
Учитывая необходимость ускорения восстановления Ташкента,
28 июля 1966 г. Бюро ЦК ЛКСМ Таджикистана в своем постановлении «О направлении молодежи в порядке общественного
призыва на строительство и восстановление города Ташкента»
решило направить в Ташкент по комсомольским путевкам в июлеоктябре 1966 г. 100 юношей и девушек из городов и районов
республики (11, Л.10).
В восстановлении Ташкента участвовали две с половиной
тысячи юношей и девушек из всесоюзного студенческого отряда
«Дружба» ЦК ЛКСМ Узбекистана.
Сила братской дружбы народов была так велика, что
потребовалось всего тысяча дней, чтобы город встал из руин, и была
завершена первая очередь его восстановления. Непросто был
возмещен ущерб, причиненный землетрясением, непросто было
восполнено утраченное. Стал разрастаться вширь и подниматься
ввысь новый Ташкент – современный благоустроенный мегаполис.
В центре родился монументальный ансамбль общественных зданий,
который придал Ташкенту в высшей степени эстетичный вид.
Братская помощь таджикистанцев, как и жителей других
регионов страны, не ограничивалась восстановительными работами
в Ташкенте. Эта помощь проявилась в разных формах. Одной из
них является здание «Фонда помощи Ташкенту». Таджикистанцы
перечисляли заработанные деньги в фонд пострадавшим от
землетрясения.
Активное участие принимали в проведении этой акции комсо-
196
НОМАИ ДОНИШГО{
мольцы и молодежь Таджикистана. Так, около 200 представителей
молодежи Курган-Тюбе в один из выходных дней участвовали в
сборе фруктов в совхозе «Сабзавот» и заработанные деньги
перечислили в фонд восстановления столицы Узбекистана.
Землетрясение для таджикистанцев является обычным
природным явлением. Однако 13 октября 1985 г. мощный 8балльный подземный толчок разрушил не только часть
индивидуальных строек городов Кайраккума и Гафурова, кишлаков
Ходжентского района, но и нанес вред некоторым промышленным
предприятиям. В частности, в Кайраккумском ковровом
объединении нарушилось электроснабжение.
С первых часов стихии комсомольцы и несоюзная молодежь
города Кайраккума вели активную восстановительную работу. На
помощь ежедневно спешили члены оперативных комсомольских
отрядов Ленинабада, Чкаловска, Ходжентского района.
В ЦК ЛКСМ Таджикистана поступали телеграммы с соболезнованиями жителям республики, пострадавшим от землетрясения, от
комсомольцев и молодежи всех союзных республик.
Более тысячи путевок в пионерские лагеря было выделено для
пионеров и школьников, пострадавших от землетрясения. Многие
из них отправились в «Артек» и «Орленок», в «Молодую гвардию»,
что под Одессой, и белорусский «Зубренок», расположенный
недалеко от Минска (4, 18 октября).
На комсомольском собрании в архитектурно-строительном
институте столицы Казахской ССР Алма-Аты студенты решили
послать в Кайраккум отряд безвозмездного труда (9, 23 октября).
В ответ на многочисленные просьбы советских юношей и девушек
направить их в район недавнего стихийного бедствия ЦК ВЛКСМ
организовал штаб, который начал формировать Всесоюзные
ударные комсомольские отряды добровольцев для оказания помощи
Таджикистану в преодолении последствий землетрясения.
Необходимо отметить, что многогранная деятельность Всесоюзного штаба дала свои плоды. Хотя ЦК ВЛКСМ запланировал
направить в Таджикистан отряд из 300 человек, ни одному
добровольцу сверх этой «нормы» не было отказано (8, 25 октября).
Например, согласно разнарядке, для Всесоюзного отряда
Ленинграду было выделено десять месть. Однако, в Ленинградскую
областную комсомольскую организацию поступили сотни
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
197
заявлений от добровольцев. Путевка №1 от комсомольцев
Ленинграда досталась Василию Никитину, инженеру-технологу
вагоностроительного завода им. Егорова. В Ленинградский отряд
также были включены посланцы Таджикистана, возвращавшиеся
после демобилизации из армии – Владимир Бежанский и Идрис
Хабибулин. Оба имели несколько специальностей, занимались
альпинизмом (3, 3 ноября).
Пределы целой области охватывала новая Всесоюзная ударная
комсомольская стройка, появившаяся на карте Советского Союза.
Имя отряду дали звонкое и обязывающее – «Дружба». 29
октября 1985 г. энтузиасты из Москвы, Казахстана, Ленинграда,
Белоруссии, Ульяновска, Куйбышева, Грузии, Украины, Латвии,
Чувашии, Нальчика, Оренбурга, Мурманска, Краснодара впервые
собрались вместе в ЦК ВЛКСМ. В отряде были представители всех
братских республик.
30 октября 1985 г. в г. Ленинабад прибыл Всесоюзный ударный
комсомольско-молодежный отряд «Дружба». 300 молодых
людей-бойцов отряда прибыли на древнюю таджикскую землю,
объединенные одной целью – построить на ней новый Кайраккум.
Десятки тысяч трудящихся со всех союзных республик
перечисляли деньги в фонд строительства и восстановления районов,
пострадавших от землетрясения.
26 апреля 1986 г. в 01 час 25 минут произошел взрыв на 4-м
энергоблоке Чернобыльской АЭС. В результате взрыва обрушились
крыша и стены верхней части реакторного отделения, а также
частично покрытия машинного зала. В районе взрыва возник пожар,
который в 4 часа 50 минут был локализован, а в 6 часов полностью
ликвидирован подразделениями пожарной охраны (10, 39).
Беда произошла из-за того, что некоторые работники АЭС,
обязанные строго соблюдать правила эксплуатации реакторных
установок, грубо нарушили их. Решив провести эксперимент на
четвертом энергоблоке, чтобы исследовать режим работы
турбогенераторов, они и сами не подготовились к эксперименту
должным образом, и не договорились об этом с теми, кто хорошо
знает основы атомной энергетики. Никто не подумал и о соблюдении
контроля над этими работами, об обеспечении должной
безопасности и в результате в реакторе произошел взрыв, его волной
смело перекрытие, деформировало конструкции, и возник пожар.
198
НОМАИ ДОНИШГО{
С болью восприняли Чернобыльскую трагедию народы
тогдашнего Советского Союза. Они выразили свою готовность
участвовать в восстановительных работах. В этом всенародном
движении активное участие приняла и молодежь Таджикистана. В
Таджикистане с первых дней после опубликования сообщений о
Чернобыльских событиях (еще до открытия специального счета
№904 в Госбанке СССР) от имени частных лиц и трудовых
коллективов поступили денежные средства.
Во всех учебных группах Таджикского государственного
медицинского института им. Абу Али ибн Сино было проведено
открытое комсомольское собрание. Единодушно было принято
решение безвозмездно сдать кровь пострадавшим. Кроме того,
бойцы студенческих и специализированных отрядов обязались все
заработанные деньги во время третьего трудового семестра
перечислить в фонд помощи Чернобыля (1, 120).
В ходе ликвидации последствий трагедии возникли новые формы
патриотического движения. Так, комсомольцы и молодежь пяти
бригад совхоза «Равот» Канибадамского района обязались первый
урожай созревшего абрикоса отправить детям Чернобыля.
Выполняя свои обязательства, они 31 мая 1986 г. собрали 3,5 тонны
абрикоса детям Чернобыля. 1 июня 1986 г., загрузив абрикосы,
транспортный самолет «АН-24» из Ленинабадского аэропорта взял
курс на Киев (16, 4 июня).
Узнав о несчастье в Чернобыле, многие рабочие комсомольскомолодежной бригады Таджикского СУ «Гидроспецстрой»
высказали просьбу поехать туда на помощь пострадавшим.
Особенно когда стало известно, что под аварийным реактором АЭС
решено проложить штольню, установить там регистры и
непрерывно пропускать по ним охлаждающую смесь. И когда
объявили, что из Таджикского СУ «Гидроспецстрой» для поездки в
Чернобыль нужны 50 человек, в добровольцах недостатка не было.
Среди первых добровольцев, изъявивших желание участвовать в
ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, были комсомольцы
Александр Петерс, Валерий Барейша, Файзали Халифаев, Амир
Саидов, Юрий Точилшин, Михаил Забеев и горный мастер Валерий
Узких. Комсомольско-молодежную группу возглавлял секретарь
комсомольской организации СУ Всесоюзного специализированного
объединения «Гидроспецстрой» Евгений Андреев (7, 9 июля).
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
199
Таджикистанцы там встретились с посланцами всей страны.
Проходку вели шахтеры из Донбасса. Они сдавали блоки представителям республики поочередно 3-х и 1,5 метровой длины. В свою
очередь представители Таджикистана монтировали арматуру и
тумбы-подставки для регистров. Регистры – это батареи вроде
отопительных, только массивнее и тяжелее. Их устанавливали
московские монтажники, а таджикистанцы засыпывали регистры
графитным порошком, сверху укладывали плиты из того же металла.
Он необходим и для охлаждения реактора, и для работы датчиков,
выведенных наружу от замурованных в штольне термометров,
других приборов.
Последней операцией в каждом блоке было его бетонирование,
которое также выполнили таджикские строители. Они работали
сверх напряженно. Сутки делились на восемь трехчасовых смен.
Забои кое-где были низкие, строителям приходилось работать,
согнувшись, жара там стояла как среднеазиатская в самый ее разгар.
Большую ответственную работу таджикистанцы закончили в
рекордный срок – 35 дней (15, 17 августа).
В результате самоотверженного труда советских людей в
кратчайший срок закончились основные работы по ликвидации
последствий аварии на первом и втором энергоблоках и
сооружению саркофага на четвертом блоке Чернобыльской АЭС.
Настоящей школой дружбы и мужества бывших республик
Советского Союза стало стихийное бедствие в Армении.
7 декабря 1988 г. в 11 часов 41 минуту по московскому времени в
Армении произошло землетрясение, уничтожившее город Спитак,
разрушившее города Ленинакан, Степанаван, Кировакан. Были
обращены в руины 58 сел на северо-западе республики, частично
разрушено почти 400 сел. Погибли десятки тысяч людей, 514 тыс.
человек остались без крова. Потери национального богатства
составили 8,8 млрд. рублей (6, 86). Сразу после известия о стихийном
бедствии в ЦК ЛКСМ Таджикистана был создан штаб помощи
пострадавшим.
Задачи особой важности выполнил в те дни в Армении отряд
добровольцев из Ленинабада, в составе которого было сто
горноспасателей, имевших опыт вызволения людей из-под обвалов.
На день раньше, чем они, в район, пострадавший от землетрясения,
прибыла незапланированным рейсом Таджикского управления
200
НОМАИ ДОНИШГО{
гражданской авиации (ТУГА) еще одна спасательная группа. В нее
вошли горноспасатели столичного головного авиапредприятия
ТУГА (5, 16 декабря).
Необходимо отметить, что количество добровольцев росло
ежедневно. Так, с железнодорожной станции Рохаты отошел
тяжеловесный состав со строительной техникой для восстановления
народнохозяйственных объектов и жилищ в Ленинакане.
Двухмесячную работу техники обеспечил большой отряд
добровольцев, многие члены которого прошли школу Нурека,
Рогуна, расчищали завалы стихии в Кайраккуме, районах
Горного Бадахшана, на Чернобыльской АЭС.
Добровольцы интернациональных экипажей – таджик Рустам
Худойдодов, лезгин Бехтиер Ярматов, русский Владимир Кухаренко
и уроженец Памира Нажмиддин Лашкарбеков. Удивительно, но
факт – несмотря на уговоры родных и близких, подруг и начальства
по поводу неженского дела бросать отчий дом и ехать на «край
земли», добилась включения в состав отряда 28-летняя крановщица
Ч.Асоева. Эта молодая женщина на редкость емко и кратко
выразила мысль своих товарищей, объяснив, зачем они едут в
Армению.
«В беде познаешь цену другу» - гласит народная мудрость.
Жизненность этих слов еще раз подтвердилась в январе 1989 г.,
когда в Гиссарском районе, в кишлаках Шарора, Окули Боло и
Окули Поён произошло сильное землетрясение.
Подземный удар силой в 7 баллов по 12-балльной шкале не
считается чрезвычайным для этого сейсмического региона. Однако
он спровоцировал стремительный сход с горы гигантского оползня
объемом во многие миллионы кубометров породы. Этот вал
похоронил под собой около 60 домов в селении Шарора, на которое
пришлось большинство жертв.
После того, как средства массовой информации сообщили о
трагических последствиях землетрясения в Таджикистане, братская
Армения, еще не залечившая собственные раны, оплакивающая
многочисленные человеческие жизни, направила в Таджикистан
большую группу спасателей и добровольцев (2, 27 января).
Одно за другим поступали сообщения о помощи братских
республик. Комсомольцы Свердловской области перечислили 4404
рубля, прислали палатки, одеяла и другие товары первой
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
201
необходимости. Из Армении спецрейсом прибыла бригада
строителей. Откликнулись на беду члены Московской спасательной
группы «Армения» из Московского высшего технического училища
им. Баумана, прислав группу спасателей (13, 5 февраля).
Несколько сотен юрт и чабанских домиков было доставлено из
Фрунзе, Ташкента и Ленинабада. Вереницы автотягачей днем и
ночью везли в Гиссар вагончики. Только из соседней
Сурхандарьинской области Узбекистана за два дня их поступило
более сотни. Кроме того, сурхандарьинцы прислали
механизированный отряд, оснащенный мощной землеройной
техникой, который подготовил вблизи кишлака Окули Боло
площадку под временный поселок (16).
Благодаря взаимопомощи молодежи братских республик и
заботы Советского государства, последствия стихийного бедствия
в Гиссаре были ликвидированы. Построены новые дома в Шароре,
Окули Боло и Окули Поён.
Здесь уместно привести высказывание Б.Пшеничного: «Друзья,
говорят, познаются в беде. Лучше бы не ведать никаких бед и не
таким способом проверять дружбу. Однако сама жизнь, ни у кого
не спросив, устраивает жестокий экзамен. Вчера Армения, сегодня
Таджикистан испытывают страну на единство и сплоченность.
Страшно подумать, что стало бы с каждым из ста наших народов,
не живи они одной семьей, не будь они братьями, готовыми по
первому зову броситься друг другу на помощь. Гиссар свидетельствует: оно было и есть – братство советских народов, оно неподдельно и сильно – чувство семьи единой. Что касается черной кошки
раздора, то в районы бедствия она не ходит. Ей здесь не климат».
Таким образом, большой школой проверки интернационального
долга и трудовой зрелости молодежи бывших союзных республик
явилась гигантская работа по ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Братская взаимопомощь молодежи в ликвидации стихийных
бедствий не ограничивалась восстановительными работами. Она
проявлялась в разных формах, таких как перечисление заработанных денег, организация летнего отдыха школьников, безвозмездная дача крови пострадавшим, сбор и отправка фруктов
пострадавшим районам и др.
Активное участие молодежи в ликвидации последствий стихий-
202
НОМАИ ДОНИШГО{
ных бедствий в Ташкенте, Кайраккуме, Ленинакане, Спитаке,
Шароре, Чернобыле показывает, что юноши и девушки способны
на великие трудовые подвиги, на выполнение любых заданий
Родины.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Вишневский А., Хочаева М. Дар оилаи ягонаи мењнатї.- Душанбе:
Ирфон, 1988
2. Дружба противостоит беде // Комсомолец Таджикистана. - 1989 27 января
3. Коммунист Таджикистана. – 1985. – 3 ноября
4. Комсомол спешит на помощь // Комсомолец Таджикистана. – 1985
– 18 октября
5. Комсомолец Таджикистана. – 1989 – 16 декабря
6. Крушинский М., Проценко А. Дни скорби и мужества: Армения,
декабрь 1988. – М.: Мысль, 1989
7. Крючков Ю. Дар минтаќаи махсус // Комсомоли Точикистон.1986, 9 июл.
8. Куликов В. «Горячий телефон помощи» // Комсомолец
Таджикистана. – 1985. – 25 октября.
9. Мы с тобой Кайраккум! //Комсомолец Таджикистана. – 1985 – 23
октября.
10. Одинец М.С. Чернобыль: дни испытаний. – М.: Юридическая
литература, 1988.
11. Партархив Центра политических исследований Компартии
Таджикистана. – Ф.36. – Оп.16. – Д.272.
12. Помощь друзей // Комсомолец Таджикистана. – 1989 – 27 января
13. Сопричастность // Комсомолец Таджикистана. – 1989 – 5 февраля
14. Тен В. Руководство КПСС процессом сближения наций в
условиях развитого социализма (1959-1975 гг.). (На материалах
республик Средней Азии). – Ташкент: Узбекистан, 1981
15. Худенко В., Хусаинов В. Дело для настоящих мужчин //
Комсомолец Таджикистана. – 1986 – 17 августа
16. Њамдам А., Исоев А. Зардолуи Конибодом ба бачањои Чернобил
// Комсомоли Тољикистон. – 1986 – 4 июн
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
203
Братская взаимопомощь молодежи союзных республик в
ликвидации последствий стихийных бедствий
(60-е – 80-е годы ХХ в.)
В.Набиев, З.Кабилов
Ключевые слова: стихийные бедствия, взаимопомощь, братская
дружба, самоотверженный труд, восстановительные
работы
Статья посвящена братской взаимопомощи молодежи в
ликвидации стихийных бедствий, обрушившихся на Ташкент,
Армению, Кайраккум и Гиссар. В те годы взаимная помощь,
поддержка друг друга были нормой межнациональных отношений. В
трудные минуты стихийных бедствий молодежь всегда спешила для
оказания помощи друг другу. Молодежь бывших союзных республик
участвовала в гигантских работах по ликвидации последствий
стихийных бедствий, выполняла свой долг перед Родиной и народом.
Fraternal Mutual Aid of the Youth from the Union Republics
in Liquidation of Natural Disasters
(60-ies – 80-ies of the 20th century)
W.Nabiev, Z.Kabilov
Key words: natural disasters, mutual aid, fraternal friendship, selfless
labour, work on restoration
The article is devoted to fraternal aid of youth in liquidation of
natural disasters, which happened in Tashkent, Armenia, Kairakkum
and Hissar. Mutual aid, fraternal support were the norms in
international relations at that period. During the difficult times of
natural disasters the youth always tried to help one another. The young
people of former social republics took part in global work on liquidation
of natural disasters consequences and fulfilled their duties and
responsibilities before the Motherland and the nation.
204
НОМАИ ДОНИШГО{
ПЕДАГОГИКА
Ќ.Бурњонов, К.Ѓоибов
ВОСИТАЊОИ ИСТОФОДАИ БОЗИЊОИ ДИДАКТИКЇ АЗ
ФАННИ МАТЕМАТИКА ДАР СИНФЊОИ ИБТИДОЇ
Вожањои калидї: математика, услуби таълими математика
дар синфњои ибтидої, бозињои дидактикї,ташаккули
малакањои математикї дар кўдакон
Аксарияти олимон, файласуфон, педагогњо, психологњо бар
ин назар њастанд, ки дар таълиму тарбияи насли наврас мањз
мактаби ибтидої, ки дар он кўдакон хондан, навиштан, њисоб
кардан, гўш кардан, сухан рондан ва њамдардиро ёд мегиранд,
наќши хеле муњим мебозад.
Њангоми ба мактаб рафтани кўдакон ва дар давраи аз мактаби
ибтидої ба зинаи таълими умумии асосї гузаштани онњо
масъалаи идомати тањсил ањамияти хоса пайдо мекунд.
Њадди аќал ду сабаби ба миён омадани масъалаи идомат
њангоми гузаштани кўдакон ба зинаи нави таълим вуљуд дорад:
-таѓйири усулу мўњтавои таълим, ки аксаран боиси пастравии
давомот ва афзоиши мушкилињои психологии кўдакон мегардад.
-дараљаи пасти омодагї ба хондан дар сатњи нав, сатњи
нисбатан мураккаб.
Тадќиќи омодагии кўдакон ба таълим дар мактаб нишон дод,
ки он омодагии љисмонию психологии кўдаконро дар бар
мегирад.
Омодагии љисмонї вазъи саломатї, дараљаи камолоти
морфофунксионалии вуљуди инсон, аз љумла малакаю сифати
њаракат, ќобилияти кори љисмонию аќлониро дар бар мегирад.
Омодагии психологї ба мактаб-низоми мураккаби тавсифи
равоншиносии инкишофи кўдаки 6-7 сола мебошад, ки нуќтањои
зеринро дар бар мегирад:
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
205
- аз љониби кўдак пазируфта шудани наќшаи нави иљтимоии
хонандагони мактаб;
-имкони иљрои фаъолияти таълимї аввал тањти роњбарии
муаллим ва сипас мустаќилона;
-азхуд кардани низоми мафњумњои илмї;
-шаклњои нави муошират ва њамкории таълимиро дар низоми
муносибатњо бо муаллиму њамсинфон аз худ кардани кўдак.
Ташаккули тайёрии кўдакон ба мактаб бояд дар доираи
намуди фаъолияте сурат гирад, ки ба ин синну сол мувофиќ аст,
ба ибораи дигар бозињои суљавию наќшї, фаъолияти тасвирї,
тарњсозї, идроки афсона ва ѓ.
Масъалаи омодагии психологии кўдакон њангоми аз мактаби
ибтидої ба мактаби асосї гузаштани онњо низ масъалаи хеле
муњим мебошад. Зимнан нуктањои зерин мушкилоти асосї ба
њисоб мераванд: паст шудани давомот ва интизом, муносибати
манфї ба таълим, ноустувории эњсосї, халалдор шудани рафтор,
ки ба сабабњои зерин ба вуљуд меоянд:
- ба њам мувофиќ омадани давраи бўњрони синнусолии кўдак
(бўњрони кўдакони 7 –сола) бо таѓйир ёфтани фаъолияти асосї;
-ба ќадри кофї ба фаъолияти таълимии нисбатан мураккабу
мустаќилона тайёр намудани кўдак, ки бо инкишофи зењнию
шахсияти онњо, асосан бо мањорати тањсил;
-ангеза, амалњои таълимї, назорат ва арзёбї марбут аст.
Таљрибаи мактаб собит менамояд, ки истифодаи маводи
шавќовар барои аз бар намудани донишњои математикї ва
инкишофи тафаккури мантиќии хонандагон мусоидат менамояд.
Маводи шавќангезро бо маќсадњои зер истифода намудан
ќобили ќабул аст:
- ташаккули дониш, мањорат ва малакањои математикї;
- мустањкам намудани донишу малакањои математикї;
- бедор намудани шавќу њаваси бачањо ба омўзиши математика;
- ташаккули малака ва мањорати эљодкорї,тасаввурот,фањмиш
ва тафаккури математикї;
- фањмиши вобастагињову ќонуниятњои математикї ва
инкишофи тасаввурот геометрї.
Барои бедор намудани шавќу њаваси маърифатљўии бачагон
таълимро бо бозињои дидактикї алоќаманд кунондан мувофиќи
206
НОМАИ ДОНИШГО{
маќсад мебошад. Маводе, ки ба кўдак њангоми бозї пешнињод
мегардад, агар он завќовар бошад,бо осонї аз худ мегардад ва
дар хотири вай наќш мебандад.
Дар таълими математикаи синфњои ибтидої дохил намудани
бозињои дидактикї ва маводи шавќовар ба иљрои маќсадњои
зерин мусоидат менамоянд:
а) тарѓиби математика
б) инкишофи зењнии кўдакон.
Хонандагон дар мактаб бо маводи шавќовари математикї
ошно гардида, баъдан онро бо рафиќон ва аъзои оила муњокима
мекунанд. Бо ибораи дигар, метавон гуфт, ки хонанда бидуни
хоњишу ирода ба тарѓибгари дониши математикї табдил меёбад.
Ањамияти педагогии маводи шавќовар дар он аст, ки ба хонанда
таъсири тарбиявию таълимї расонида, сифатњои мусбати
шахсияти ўро инкишоф медињад.
Аз нуќтаи назари методї арзиши маводи шавќовар дар он аст,
ки хонанда дар рафти бозї ё машѓулият худро озод њис мекунад,
маводи барои ў номаълум туфайли бозї равшан гардида, дар
ташаккули донишњои нави математикї имконият фароњам
меоварад, донишњои пештар азбаршударо мустањкам мегардонад
ва раѓбати хонандаро нисбати омўзиши математика меафзояд.
Дар дарсњои математикаи синфњои ибтидої маводи шавќовар
бо назардошти омодагии синф, дараљаи тайёрии хонандагон ба
таълим пешкаш карда мешавад.
Маводи шавќовари дар дарси математика мавриди истифода
ќароргиранда гуногуншакланд. Аз љумла, дар синфњои ибтидої
истифодаи бозињои таълимї, чистонњо, масъалањои шавќовар,
муаммоњои математикї, масъалањои мантиќї ва ѓайрањо ба њалли
маќсадњои педагогї мусоидат мекунанд.
Кўдакон табиатан маводњои гуногуни барномаи таълимиро
дар рафти бозї бо суњулат аз худ мекунанд. Дар мавриди истифодаи бозињои дидактикї бошад, худи раванди бозї ба мадди дувум
мегузарад ва ба мадди аввал инкишоф додани шавќу завќи хонандагон ба омўзиши математика ва тавассути он њосил кардани
дониш ва малакаю мањорати математикї мебарояд.
Барои он ки бозї ин вазифањои фавќуззикоро иљро намояд,
њангоми ташкили он шартњои зеринро ба назар гирифтан зарур аст:
1.Ќоидањои бозї содаву аниќ ва ба њама фањмо бошанд. Маводи
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
207
бозї ба имконияти аќлии бачагон мувофиќат кунад.
2. Маводи таълимї аз рўи принсипи тадриљан ва зина ба зина
мураккабу душворшавї мураттаб гардад.
3. Бозї њамон ваќт шавќовар аст, ки агар њар як бача дар бораи
тарзу усули гузронидани бозї дониши кофї дошта бошад, зеро
мањз он иштироки фаъолонаи хонандагонро таъмин менамояд.
Саъю кўшиш б харљ додан лозим аст, ки дар бозї шумораи бештари
талабагон иштирок кунанд.
4. Натиљањои бозї барои њавасмандкунии бачагон хизмат
намуда, омили муњими таълими ибтидоии математика гардад.
Дар поён тарзи ташкилу гузориши якчанд бозињои таълимиро
ќайд карданием, ки муаллимони синфњои ибтидої метавонанд аз
онњо дар раванди таълими математика истифода баранд. Онњоро
вобаста ба мавзўъ, маќсаду вазифањои дарс дар рафти дарси
математика њамагї 5-10 даќиќа ваќт људо карда гузаронидан
мумкин аст.
1. «Љои ман куљост?»
Маќсади бозї: Мустањкам намудани дониши хонандагон оид ба
тартиби ададњо.
Мавод:
Вараќањои андозаашон 15см*10см, ки дар онњо
раќамњои аз 1 то 9 навишта шудаанд.
Рафти бозї: Муаллим ба бачањо вараќањоро таќсим карда
медињад. Бо ишорати муаллим онњо аз љояшон хеста,
назди тахта саф мекашанд ва њар кадом мувофиќи
тартиби раќам чї тавр љояшро ёфтааст, шарњ медињад.
Ин бозиро якчанд маротиба такрор кардан мумкин
аст. Бо маќсади шавќовар гардонидани бозї онро
байни ќаторњо ташкил кардан бењтар аст. Њар як
ќатор чун як даста њисоб меёбад.
Дастае, ки супоришро тез, дуруст ва бехато иљро
мекунад, ѓолиб дониста мешавад.
2. «Хомўшона»
Маќсади бозї: Мустањкам намудани дониши хонандагон
оид ба њосилшавї ва пай дар паии як ќатори ададњо.
Мавод:
Раќамњои аз ќоѓаз ё картон бурида
Рафти бозї: Муаллим пешакї дар тахта чунин мисолњоро сабт
мекунад:
208
4
5
6
НОМАИ ДОНИШГО{
+1
7
8
9
-1
Баъди фањмонидани ќоидаи бозї муаллим хомўшона мисолњоро
нишон медињад, бачањо низ хомўшона љавобњоро пешкаш
мекунанд.
3. «Љуфташро ёбед?»
Маќсади бозї: Мустањкам кардани дониши хонандагон оид ба
таркиби ададњои дањии дуюм.
Маводи лозима: Вараќањои андозаашон 15см*10см, ки дар онњо
ададњои аз 11 то 20 ва ифодањои 6+5, 6+6, 8+5, 7+7,
9+7, 9+6, 8+9, 8+7 ва монанди инњо навишта
шудаанд.
Рафти бозї: Муаллим вараќањоро ба бачањо таќсим карда медињад.
Бачањо назди тахта ќатор мешаванд. Бо супориши
муаллим онњое, ки дар даст вараќањои адад навишташуда
доранд, љуфташонро меёбанд, яъне ифодаеро интихоб
мекунанд, ки љавобаш ба адади дар дасташон буда
мувофиќ бошад: масалан, хонандаи дар дасташ вараќаи
адади 13 навишташуда бояд љуфти худ – хонандаи дар
дасташ вараќаи ифодаи 8+5 навишташударо ёбад ва
њамроњї кунад. Бачањои ба хато роњ дода аз бозї берун
мешаванд.
4. «Эстафета»
Маќсади бозї: Мустањкам намудани дониши хонандагон
оид ба таркиби ададњои дањии дуюм.
Рафти бозї: Муаллим дар тахта ададњоро навишта мефањмонад, ки
намояндагони дастањо таркиби онњоро нависанд. Аз ду
даста бачањо бо навбат љуфти ададњои якраќамаро
менависанд. Масалан:
14
13
7 ва 7
6 ва 7
8 ва 6
8 ва 5
9 ва 5
9 ва 4
Њамон даста ѓолиб дониста мешавад, ки супоришро тезтар ва
бехато иљро намояд.
209
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
5.«Кї тезтар?»
Маќсади бозї: Ташаккул додани малакаињисобкунии
хонандагон.
Рафти бозї: Муаллим дар тахта мисолњоро ба намуди «занљира»
менависад.
8
+
6
+
7
+
7
8
6
- -
-
+
=
+7
4
3
4
+
8
=
=
Аз њар як даста якнафарї назди тахта омада, бо супориши
муаллим њисобкуниро оѓоз мекунанд ва натиљаро дар њалќаи холи
«занљир» менависанд.
Њамон хонанда (даста) ѓолиб дониста мешавад, ки амалро тез
ва бехато иљро намояд. Бозиро бо ададњои дигар давом додан
мумкин аст.
6.«Њисобчии бењтарин»
Маќсади бозї: Мустањкам намудани дониши хонандагон оид ба
љадвалњои зарб ва таќсим.
Рафти бозї: Дар тахта мисолњо навишта шудаанд, ки аз росту чап
миќдорашон баробаранд. 7х3, 6х7, 3х8, 8х4, 9х3, 7х8, 8х9.
Ду нафар хонанда назди тахта даъват карда мешаванд.
Бо супориши муаллим яке аз чап ва дигаре аз рост ба
њалли мисолњо мепардозанд. Хонандае, ки бештар ва
бехато мисолњоро њал мекунад, ѓолиб њисоб мешавад.
7.«Математикаи зинда»
Маќсади бозї: Ташаккул додани дониши хонандагон оид ба
љадвалњои зарб ва тасим.
Мавод: Барои њар як ќатор (даста) вараќањои андозаашон
15см*15см, ки дар онњо ададњои якраќама навишта
шудаанд.
210
Рафти бозї: Муаллим вараќањоро ба хонандагон таќсим карда
медињад. Сипас оид ба таќсим мисолњо мегўяд, ки
љавобашон адади якраќама бошад. Масалан: 63:9.Аз њар
як ќатор бояд бачањое аз љой хезанд, ки дар даст вараќаи
7 навишташуда доранд. Барои њар як љавоби тез ва
бехато хол медињанд ва мувофиќан барои њар як хато як
хол кам мекунанд. Дастаи зиёд хол гирифта ѓолиб
дониста мешавад.
8.«Кї тезтар ва дурусттар?»
Маќсади бозї: Мустањкам намудани дониши хонандагон оид ба
љадвалњои зарбу таќсим, принсипи аз мавќеи раќам
вобаста будани ќимати адад.
Мавод: Барои њар як ќатор раќамњои аз коѓаз ё картон бурида
(0 то 9).
Рафти бозї: Муаллим маљмўи раќамњои буридаро ба њар як ќатор
таќсим карда медињад. Сипас ў мисолњоро мехонад (5х4,
7х5, 3х6 ва њоказо). Хонандагон бояд љавобро ёбанд ва
онњое, ки дар даст раќамњои 2 ва 0 доранд, назди тахта
баромада, пањлўи њам истода адади 20-ро созанд.
Ќаторе, ки тез ва бехато љавобњоро меёбад ѓолиб
дониста мешавад. Њангоми холдињї ба мавќеи
љойгиршавии раќамњо низ эътибор додан зарур аст.
Омехта кардани љой холро кам мекунад.
9.«Раќамгузории зинда»
Маќсади бозї: Ташаккул додани тасаввуроти хонандагон оид ба
таркиби разряди ададњои бисёрраќама.
Мавод: Дастаи раќамњои бурида коѓаз ё картон аз 0 то 9 барои
њар як иштирокчї.
Рафти бозї: 6 нафар хонанда назди тахта даъват карда шуда, ба њар
яке маљмўи раќамњои аз коѓаз ё картон бурида дода
мешавад. Онњо рў ба ањли синф меистанд ва њар яке
вазифаи разрядњои љадвали ададњоро ифода мекунад.
Муаллим ё баранда ададњои бисёрраќамаро номбар
мекунанд. Иштироккунандагони бозї аз чап ба рост
њамон ададњоро медињанд (мебардоранд), ки дар љои
разрядашон истодаанд. Масалан, агар муаллим ё
баранда адади 4 2 3 0 4 2 -ро номбар кунад, аз чап ба
рост хонандаи якум адади 4, дуюм 2, сеюм 3, чорум 0,
211
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
НОМАИ ДОНИШГО{
панљум 4 ва шашум 2-ро мебардоранд. Ањли синф
дурустии кори бозигаронро месанљанд.
Бо маќсади шавќовар гардонидани бозии мазкур онро байни
се даста гузаронидан мумкин аст.Дар ин маврид дастањо бо
навбат њамдигарро иваз мекунанд.Њангноми љамъбаст дастае
ѓолиб дониста мешавад, ки камтар ба хато роњ дода аст ё умуман
хато содир накардааст.
1. ЛАБИРИНТ
Максади бози: Ташаккул додани малкањои њисоби шифоњї.
Рафти бози: Муаллим дар тахта лабиринтњоро тасвир мекунад.
2у
7
60
8
58
68
45
15
44
5
75
71
30
60
61
10
4
70
Хонандагон бо навбат ба назди тахтаи синф даъват карда
мешаванд.
Шарти бозї: аз ададњои беруни доира ду ададро чунон интихоб кунед, ки њосили љамъи онњо ба адади дохили доира баробар
шавад. Хонандагони даъватшуда «роњ»-ашонро бо воситаи
хатчўб нишон дода, ифодањоро дар тахта менависанд. Масалан:
68 = 61 + 7, 10 + 58…
Хонандае, ки тез ва бехато шартро иљро кунад, ѓолиб дониста
мешавад. Бо баробари ба остонаи мактаб ќадам мондани кўдак
мавќеи иљтимоии ў таѓйир ёфта, љои бозиро фаъолияти таълимї
иваз мекунад. Гузаштан аз фаъолияти бозї ба таълим душворињои
хоси худро дорад, ки онњо пеш аз њама ба хусусиятњои психологиву
синнусолии хонандагони хурдсол, устувории диќќат, беихтиёрии
хотира ва тафаккур алоќаманд. Барои рафъи душворињои
номбаршуда дар раванди таълим истифода намудани бозињои
дидактикї айни муддаост.
212
НОМАИ ДОНИШГО{
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
213
Особенности использования дидактических игр
по математике в начальных классах
К. Бурхонов, К. Гаибов
Ключевые слова: математика, методика преподавания
математики в начальных классах, дидактические игры,
формирование математических навыков у детей
Статья посвящена особенностям использования дидактических
игр по математике в начальных классах средней школы. С учётом
возрастных особенностей учащихся начальных классов авторы
предлагают вниманию учителей математики способы организации
и проведения десяти учебных игр. Также определяются цели
дидактических игр, необходимые материалы для их проведения.
Особо подчеркивается, что дидактические игры являются
средством развития интереса учеников к изучению математики.
The Peculiarities of the Usage of Didactic Games on
Mathematics in Elementary Forms
K. Burhonov, K. Gaibov
Key words: mathematics, methods of mathematics, teaching in
elementary forms, didactic games, imbuing children with
mathematical habits
The article dwells on the peculiarities of the usage of didactic games
on mathematics in elementary forms of secondary schools. Taking into
account the age of the children of elementary forms the authors propose
the methods of organization of ten educational games for the teachers
of mathematics. The authors of the article determine objectives of
didactic games, materials for their implementation. It is emphasized
that didactic games are a means of pupils’ interest development
concerned with the studies of mathematics.
Х.Сабуров
МАЌСАД ВА ВАЗИФАЊОИ АСОСИИ СТАНДАРТИ
ТАЊСИЛОТИ УМУМИИ ИБТИДОЇ
Вожањои калидї: стандартњои таълимї, барномањои таълимї,
низоми тањсилот, раќобатпазирї, натиљањои тањсил,
дониш, мањорат, малака
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон баробари эътирофи
арзиши олии инсон, њуќуќу озодињои ў, њуќуќи њар кўдакро ба
тањсил чун яке аз муњимтарин њуќуќњо эътироф мекунад (3,15).
Ин моддаи Сарќонун ба Конвенсияи СММ дар бораи њуќуќи
кўдак созгор мебошад: «Ба ў (кўдак) бояд маълумоте дода шавад,
ки ба рушди умумии фарњангиаш мусоидат намояд ва ба туфайли
он кўдак тавонад дар асоси баробарии иакониятњо ќобилиятњо
ва аќоиди шахсї, эњсоси масъулияти ахлоќию иљтимоии худро
инкишоф дињад ва узви муфиди љамъият гардад».(3,120)
Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф»
стандартњои давлатии тањсил чун яке аз воситањои татбиќи њуќуќњои
конститутсионии шањрванд ба тањсил муайян карда шудаанд.
Муќаррар намудани стандартњои давлатии тањсилот амали
ќонунгузорї буда, ба шањрванд барои татбиќи њуќуќи тањсил
шароити зарурию кофї ба вуљуд меорад. Стандартњои давлатии
тањсилот аз лињози мўњтаво бояд ба њуќуќи њар кўдак ва њуќуќи
ашхосе, ки бо фаъолияти таълимї машѓуланд, мутобиќат кунанд.
Онњо санадњои муњимтарини меъёрию њуќуќии Љумњурии
Тољикистон ба шумор мераванд ва низоми меъёру ќоидањои
иљрояшон њатмиро муайян менамоянд ва фаъолияти муассисањои
дилхоњи таълимиро, ки барномањои тањсилиро татбиќ менамоянд,
танзим мекунанд.
Стандартњои нав бояд идомат ва таљдиди низоми тањсилро таъмин
кунанд, зеро бо назардошти консепсияњои психологию педагогї,
214
НОМАИ ДОНИШГО{
принсипу ѓояњои дар тамоми љањон, ва аз љумла дар Тољикистон
эътирофгардида тањия шудаанд. Мањз низоми ягона ва аз лињози
методологї бунёдї будани муносибат ба тањияи стандартњои нави
тањсили ибтидої рангорангї ва таѓйирпазирии технологияњои
мушаххаси таълиму тарбияро таъмин мекунад. Зимнан, алњол
вазифаи стратегии ислоњоти тањсилоти мактабї таљдиди мўњтавои
он, технологияи (усулњо, воситањо ва шаклњо) таълим ва дар ин асос
ба даст овардани сифати нави натиљањои таълим мебошад.
Дигаргунињои иљтимоию иќтисодї, ки дар Тољикистон ба
вуќўъ мепайванданд, аз лињози замон ба давраи гузариши
тамаддуни башарї ба љамъияти пасоиндустриалї, иттилоотї
рост омаданд. Ин гузариш боиси инкишофи равандњои
љањонишавї гардид. Љањонишавї бошад, дар навбати худ
таѓйирёбии маъно ва маќсади маориф – инкишофи шахсиятро
бо назардошти талаботи нави љамъияти иттилоотии
шаклгирифтаистода ба низоми тањсилот ба бор овард.
Талаботи нав дар натиљаи таѓйир ёфтани тасаввурот дар бораи
моњияти омодагии инсон ба иљрои наќшњои иљтимої, фукнсияњои
касбї, эљодкорї, рафтори инноватсионї ба миён омадааст. Дар
олами глобалї фаъолияти инсон беш аз пеш дар њамаи соњањои
фаъолият эљодкоронаю инноватсионї мегардад, ањамияти
фаъолияти репродуктивї, ки маъмулан бо истифодаи технологияњои
анъанавї марбут аст, паст мешавад. Бино бар ин, барои тайёр
кардани насли наврас ба њаёт дар љомеаи иттилоотї низоми
тањсилотро ба натиљањои нави таълим мувољењ сохтан зарур аст.
Ба вуљуд овардани стандартњои тањсилоти ибтидої, пеш аз
њама, таќозои зарурати таъмини танзими меъёрию њуќуќии
мўњтаво ва натиљањои тањсили синфњои ибтидої мебошад.
Зимнан, стандартњо ядрои ягонаи базавии тањсилро дар мактаби
ибтидої аз њисоби љорї намудани сатњи ягонаи мўњтавои тањсилот
ва талабот ба тайёр кардани хатмкунандагон нигоњ доштаанд.
Дар шароити гузариши инсоният ба давраи иттилоотии
инкишофи худ вазифаи муњимтарини иљтимоии низоми тањсилот
- вокуниши инъитофпазиру нарм ба талаботи шахсият, таѓйирёбии
талаботи шахсият ва давлат – ба мадди аввал мебарояд. Зимнан,
самарабахшии иљтимоии тањсилот аз њама муњим ба њисоб меравад:
муттањид сохтани љамъият ва ташаккул додани айнияти
шањрвандї, миллї ва умумибашарї;
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
215
ташаккули тањаммулпазирї бо маќсади паст кардани
таваккали ташаннуљи иљтимої- психологї байни гурўњњои
мухталифи ањолї;
таъмини дастрасии баробар ба тањсил ва ба даст овардани
баробарии иљтимоии шахсиятњои алоњидаи дорои имкониятњои
мухталифи ибтидої .
Њамин тариќ, низоми тањсилот нињоди муњимтарини
давлатиест, ки иљтимогароии (сотсиолизатсия) насли наврасро
таъмин менамояд ва дар роњи ноил гардидан ба идеалњои
баробарии иљтимої ва муттањидии шањрвандон, некўањволї,
пойдорию устуворї ва гулгулшукуфии ватан тавассути маориф
ба сифати ќутбнамо хизмат мекунад.
Аз гуфтањои боло ба хулоса омадан мумкин аст, ки таќозои
замон нисбат ба шахсият, тањсилот ва натиљањои он талаботи
навро ба вуљуд меорад ва бинобар ин зарурати тањияи
стандартњои нав низ арзи њастї мекунад.
Стандартњои нави тањсилоти ибтидоии Љумњурии Тољикистон
бисёр ѓояњоеро мањфуз доштааст, ки дар стандартњои пешгузашта
татбиќ шудаанд. Вале зикр бояд кард, ки дар стандартњои нав ин
ѓояњо бо усулњои нав, бо назардошти консепсияњои педагогии нав
амалї гардидаанд. Ѓайр аз ин, дар стандартњои нав бисёр ѓояњои
самарабахше инъикос ва амалї гардидаанд, ки дар таъмини сифати
нави тањсилот дорои иќтидори назаррас мебошанд.
Таљрибаи тањияи стандартњои тањсилот дар Тољикистон
нишон медињад, ки стандартњо танњо дар он ваќт наќши худро
самарабахш иљро карда метавонанд, ки онњо дар асоси принсипи
мутобиќати талаботи шахсият, давлат ва љамъият ба тањсилоти
умумї тањия ва татбиќ гарданд. Раванди ошкорсозї ва
мутобиќати талаботи иљтимоию тањсилотї дар рафти тањияи
стандартњои нав ба муттањидии шахсият, љамъият ва давлат
мусоидат мекунад, зеро талабот ва манфиатњои илмиро зоњир
месозад. Љорї намудани стандартњои нав масъулияти якљоя ва
тафоњуми њамаи субъектњои тањсилотро пешбинї мекунад.
Талаботу манфиатњои шахсият, давлат ва љамъиятро дар
тањсилоти умумї ба тариќи зайл тасниф кардан мумкин аст:
Талаботи шахсиятии инсон (оила) дар соњаи тањсилоти умумї
дар худ иќтидори комёбии шахсї, иљтимої ва касбии
хонандагонро таљассум месозад:
216
НОМАИ ДОНИШГО{
- комёбии шахсї – рушди њамаљонибаи шахсият бо назардошти
майлу раѓбат, манфиат, ангеза, ќобилиятњои инфиродї
- комёбии иљтимої – иљтимоигарої ва ширкати фаъолона
дар хаёти љомеа;
- комёбии касбї – рушди мањоратњои мењнатии универсалию
амалї, самтгирии касбї ва омодагї ба интихоби касб
2. Супориши иљтимої талаботи шахсияту оиларо муттањид
сохта, онњоро то сатњи талаботи иљтимої љамъбаст менамояд:
- тарзи њаёти бехатар ва солим – риояи принсипњо ва бурдани
тарзи њаёти бехатару солим;
- озодї ва масъулият – идроки робитаи мутаќобилаи озодї ва
масъулият, инкишофи шуури њуќуќї ва ќобилияти ба амал
баровардани интихоби бошуурона ва масъулиятнок;
- адолати иљтимої – ќабули бошууронаи ѓояњои баробарї ва
адолати иљтимої, гармония ва рангорангии фарњангњо;
- некўањволї – мавќеи фаъолонаи њаёт, омодагї ба мењнати
созанда, ки ба некўањволии шахсию љамъиятї бахшида шудааст.
3. Талаботи давлатї дар худ талаботи инфиродї ва
љамъиятиро муттањид месозад ва афзалиятњои зеринро таъмин
мекунад:
- вањдати миллї ва амният ба ташаккули низоми арзишњои
љамъияти шањрвандї, ташаккули айнияти шањрвандї ва миллии
насли наврас нигаронида шудаанд;
- инкишофи сармояи инсонї – тайёр кардани насли навраси
дорои ахлоќи нек, камолоти маънавї, мустаќилият, фаъолнокию
салоњият ва омода ба зиндагию кор кардан дар шароити љањони
глобалї, љомеаи иттилоотї ва иќтисодиёти ба технологияю
дониш асосёфта;
- раќобатпазирї – самтгирии амалии тањсилоти умумї тайёрии
бунёдии тањсилоти умумиро чун пояи тањсилоти касбї,
ташаккули салоњиятнокї оид ба азхудкунии салоњиятњои нав
(мањорати тањсилу омўзиши мустаќилона) таъмин мекунад.
Мувофиќати талаботу манфиатњои шахсиятї, давлатї ва
љамъиятї иќдоми муњимтарини сиёсї ва хусусан сиёсати маориф
ба њисоб меравад, њарчанд зикр кардан лозим аст, ки тафриќаи
байни маорифу талаботи давлат, љамъияту шахсият меафзояд,
ки сабабаш набудани ягонагии манфиатњо нисбат ба тањсилот
мебошад.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
217
Зимнан манфиати давлат дар навбати аввал дар таъмини
дастрасии баробари њар узви љамъият новобаста аз љинс, вазъи
иљтимоию амволї, фарќиятњои њудудї ва фарќиятњои дигар зуњур
меёбад. Ин имкон медињад дар оянда ташаннуљи иљтимої паст
ва амнияти миллию пойдории давлат ва эътибору обрўи он дар
љањон таъмин карда шавад.
Стандартњо ташкили фаъолияти субъектњои маорифро дар
сатњи маќсадњои фаъолият, раванди фаъолият, натиљањои
фаъолият, њамчунин баъзе ташкилањои раванди тањсил, аз ќабили
шароит, восита, захира ва ѓайраро муайян мекунанд.
Танзими маќсадњо ва муайян кардани талабот ба натиљањои
тањсил ва њамзамон ќабул кардани талабот ба усулњои арзёбии
натиља њангоми ташкили маориф афзалият ба шумор мераванд.
Танњо дар ин сурат стандарти таълимї чун њуљљати давлатї, чун
шакли «шартномаи љамъиятї» ва чун омили идораи низоми
тањсил идрок карда мешавад.
Њамин тариќ, стандарт воситаи танзими њуќуќии
муносибатњои субъектњои низоми тањсил , давлат ва љамъият
мебошад, дар сурате ки дар он маќсаду натиљањои фаъолияти
субъектњои низом муайян карда шуда бошанд.
Дар стандарти нави тањсилоти ибтидоии Љумњурии
Тољикистон талабот ба натиљаи тањсил ба мадди аввал мебарояд,
зеро ба натиљаи тањсил њам субъектњои низоми маориф ва њам
љамъият ва њам давлат манфиатдоранд (6). Зимнан натиљањои
тањсил аз декомпозитсияи маќсадњои тањсил бо назардошти
имкониятњои маърифатии хонандагон иборат буда, аз шароити
раванди тањсил, ки имкониятњои љамъияту давлатро дар таъмини
маориф инъикос менамоянд, вобаста мебошад.
Љидду љањди оила, љомеа ва давлат барои њар чї бештар боло
бардоштани сатњи саводнокї мантиќию фањмо аст, вале набояд
фаромўш гардад, ки сатњи натиљањои тањсил аз бисёр омилњо
вобаста аст, ки муњимтарини онњо иборатанд аз:
- дастрас будани талаботи стандартњо ва мутобиќати онњо ба
имкониятњои синнусолию маърифатии хонандагон;
- сатњи мухталифи ангезиш ва манфиатњои хонандагон ба
соњањои гуногуни донишу фаъолият, њамчунин ќобилияти азхуд
кардани дониш;
218
НОМАИ ДОНИШГО{
- мањдуд кардани сарбории таълимии хонандагон тибќи
талаботи меъёрњои санитарї;
- захирањои муассисањои таълимї (моддию техникї, таълимию
методї ва кадрї).
Принсипи дастрасии стандарт имкон намедињад, ки ба сифати
меъёр натиљањои њадди аксар (матлуб) пазируфта шавад, зеро
тамоюл ба талаботи њадди аксар татбиќи принсипи
инфиродигардонии тањсил ва мўътадилсозии сарбории
таълимиро ѓайриимкон месозад.
Њамин тариќ, тањияи стандартњои нави тањсилоти ибтидої ба
оптимизатсияи тањсил нигаронида шудааст, ки тасдиќи онро дар
стандартњо ва натиљањои тањсил ва аломатњои аз њама умумию
хоси раванди тањсил ва шароитњои имконпазири амалї
гардониданро пешбинї мекунад.
Стандарти нави тањсилоти ибтидої он сатњи тањсилотро
таъмин мекунад, ки дар бобати он дар љомеа мувофиќат ба даст
омадааст. Ин сатњи тањсилот барои таъмини рушди комилёри
шахсияти кўдак ва давом додани бомуваффаќияти тањсил дар
зинаи оянда сатњи зарурї ва кофї ба њисоб меравад.
Вазифањои наве, ки дар назди тањсили муосири мактабї
истодаанд, соњаи нисбатан васеи амал ва таъиноти стандартњои
давлатии тањсилотро муайян менамоянд. Имрўз иќтидори
тараќќиёбандаи стандартњои тањсил, ки ба талаботу эњтиёљоти
шахсияту оила, интизорию умедњои љамъият ва талаботи давлат
дар соњаи маориф љавобгўянд, аз њама муњим ба њисоб меравад.
Стандартњои нави тањсилот вазифањои зеринро иљро
мекунанд:
- воситањои ташкили низоми тањсиланд;
- самтнамои рушду такмили низоми тањсиланд;
- меъёри мутобиќати фаъолияти таълимї ба маќсадњои нави
тањсиланд;
- воситаи таъмини ягонагию идомати зинањои гуногуни тањсил
дар шароити таъмини муттасилии тањсиланд;
- танзимкунандаи муносибатњои мутаќобилаи субъектњои
тањсил дар дохили низоми тањсилот (хонандагон, оилањои онњо,
педагогњо, роњбарияти муассисањои таълимї) аз як тараф ва
давлату љамъият аз тарафи дигаранд;
- самтнамои ташкили инфрасохтори муосири тањсиланд.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
219
Зимнан, равияи нави стандарт бояд шароити амалигардонии
самарабахши вазифањои стандартњоро чун воситаи танзими
меъёрию њуќуќии фаъолияти низоми маориф таъмин кунад. Ба
ин вазифањо мансубанд:
- таъмини њуќуќ ба тањсили хушсифат, ки ба њар шањрванд
барои инкишофи њамаљонибаи шахсият ва идома додани тањсил
имконият фароњам меорад;
- таъмини ягонагии фазои тањсилии мамлакат дар шароити
гузариш ба гуногуншаклии низомњои таълим ва намудњои
муассисањои таълим;
- таъмини идомати барномањои таълим дар њамаи сатњњои
тањсилоти умумии ибтидої, умумии асосї, умумии миёна (пурра),
маълумоти касбии ибтидої, касбии миёна ва касбии олї;
- арзёбї, ки моњияташ дар талабот ба мўњтавои таълим, њаљми
сарбории таълимї, арзёбии натиљањои тањсил ифода меёбад ва
ќисми таркибии арзёбии фаъолияти педагогњо, муассисањои
таълимї ва умуман низоми таълим ба њисоб меравад;
- таъмини беѓаразию холисии арзёбї, ки бо таѓйирёбии низоми
анъанавии назорат ва арзёбии сифати натиљањои таълим марбут
аст.
Амалї гардонидани ин вазифањо имкон медињад дар бораи
низоми тањсилот иттилооти сањењ ба даст оварда, барои ќабули
ќарорњои асосноки идоракунї дар њамаи сатњњо шароит ба вуљуд
оварда шавад.
Самтгирии стандартњои нав ба натиљаи таълим ба мо имкон
медињад,ки дар бораи он сухан ронем, ки маорифи мо ба
парадигмаи фаъолиятии тањсилот мувољењ аст ва дар доираи он
маќсади тањсилот рушди шахсияти хонанда дар асоси азхуд
кардани усулњои универсалии фаъолият мебошад. Зимнан,
раванди тањсил на танњо чун раванди азхуд кардани низоми
дониш, мањорат,малакањо, ки асоси салоњиятњои хонандагон
мебошанд, балки инчунин чун рушди њаматарафаи (маънавї,
ахлоќї ва иљтимоии) шахсият баррасї мегардад.
Амалї гардонидани муносибати фаъолнокї њини тањияи
стандартњои нави тањсилот пешбинї мекунад, ки маќосиди
тањсилоти умумї дар намуди низоми вазифањои калидї пешнињод
мешаванд. Дар онњо бошад самтњои ташаккули сифатњои
шахсият инъикос ёфтаанд. Ин ба асоснок кардани тарзњои амале,
220
НОМАИ ДОНИШГО{
ки дар раванди таълим ташаккул меёбанд ва мўњтавои таълимї
дар робитаи мутаќобилаи онњо имкон медињад.
Дар стандартњои нав баробари саводнокии умумї мањорати
эљодкорона фикр кардан, тањияю тафтишу санљиши фарзия, зоњир
кардани ташаббус ва ѓайра ба мадди аввал мебароянд. Ва мањз
њамин яке аз муњимтарин натиљањои матлуб ё интизории маориф
мебошад.
Сабаби истифодаи муносибати фаъолиятнок њангоми тањияи
стандартњои маълумоти ибтидої дар он аст, ки љорї намудану
татбиќи он самарабахшии тањсилро аз рўи нишондињандањои
зерин баланд мебардорад:
- муњиммияти иљтимої ва шахсиятии натиљањои тањсил;
- азхуд кардани дониши устувор бо маќсади мустаќилона
дониши андўхташуда мустаќилона таълим дода шавад;
- таълими тафриќавї бо нигоњ доштани сохтори умумии
дониш.
- баланд бардоштани ангезиш ва мароќ ба тањсил;
- фароњам овардани шароит барои рушди њамаљонибаи
шахсият дар асоси ташаккули амалњои универсалии таълимї, ки
азхудкунии бомуваффаќияти дониш, мањорат,малака ва
ташаккули асосњои љањоншиносї, њамчунин салоњиятњоро дар
њар соњаи фанни таълимї таъмин мекунанд.
Муносибати фаъолиятнок дар стандартњои таълимї
натиљањои асосии таълиму тарбияро тавассути вазифањои
калидии рушди хонандагон ва ташаккули тарзњои универсалии
амалњои таълимию маърифатї, ки барои интихоб ва сохторсозии
мўњтавои тањсилот ба сифати асос хизмат мекунанд, муайян
менамояд.
ПАЙНАВИШТ:
1.Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1994
2.Зубайдов У. Дифференцированное обучение: состояние, проблемы,
размышления. - Душанбе: Сарпараст, 2003
3. Конституцияи Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: Шарќи озод,
2000.- 32
4. Конвенция о правах ребёнка: Принята 44-й сессией Ген. Ассамблеи
ООН. //Международная защита прав и свобод человека: Сб.
документов. - М.,1990
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
221
5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» - Душанбе, 1993
6. Стандарти тањсилоти ибтидої. - Душанбе, 2010
7. Шарифзода Ф. Интегрированное обучение: проблемы, поиски и
размышления:- Душанбе: Ирфон, 2000
Цели и основные задачи стандарта общего
начального образования
Х.Сабуров
Ключевые слова: стандарты общего начального образования,
учебные программы, система образования, конкурентоспособность
Статья посвящена проблеме установления государственных
стандартов общего начального образования в Республике
Таджикистан. Отмечается необходимость соответствия
содержания государственных образовательных стандартов
правам каждого ребенка и правам лиц, занимающихся
образовательной деятельностью. Новые стандарты начального
образования Республики Таджикистан сохраняют многие идеи,
реализованные в предшествующих стандартах, но в новых
стандартах эти идеи реализованы по новому, с учетом новых
педагогических концепций.
Objectives and Goals of the Standard of Common
Elementary Education
Kh. Saburov
Key words: standards of common elementary education, curricula,
system of education, competitiveness
The article dwells on the problem of establishment of state standards
in regard to common elementary education in the Republic of Tajikistan.
The author asserts a necessity of state educational standards being in
correspondence with the rights of children and those persons who are
engaged in educational activities. New standards of elementary education
in Tajikistan preserve many ideas realized in previous ones, but in new
standards the ideas in question are realized in a new way with new
pedagogical conceptions being taken into consideration.
222
НОМАИ ДОНИШГО{
ФАЛСАФА ВА ЊУЌУЌ
ФИЛОСОФИЯ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
М.Акмалова
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ИДЕОЛОГИИ И ПОЛИТИКИ
Ключевые слова: идеология, политика, реформирование,
деидеологизация, национальная идея
90-е годы XX века войдут в мировую историю как период
глубоких качественных сдвигов в общественном мировоззрении, в
геополитической структуре мирового сообщества. Это означает, что
проблемы политического мировоззренческого и социальнополитического реформирования вновь образованных суверенных
государств переросли рамки чисто региональных и по праву стали
общемировыми.
Глубина и широта изменений, происходящих во всех сферах
общественной жизни суверенных государств, требуют
неординарного подхода при определении роли и места идеологии
в период перехода к демократическому, правовому государству.
Все постсоветские государства вступили в XXI век, не имея
теоретически обоснованной модели социального выбора, научно
разработанной стратегии и политической цели, не располагая
ярко выраженной национальной идеей. Этот архисложный
вопрос современности волнует сегодня не только политиков, но
и каждого гражданина нашей республики (1, 5).
Практически все постсоветские республики оказались неготовыми к столь серьезным переменам. Ситуация действительно парадоксальная: с одной стороны, открылся широкий простор для
осуществления рыночных реформ, демократических преобразований, обеспечения духовных и политических свобод, активизации
политической и общественной жизни, развития национального
самосознания, формирования новых институтов гражданского
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
223
общества и т.д. С другой стороны, интенсификация политической,
социально-экономической и духовной жизни транзиторных обществ
обусловила появление множества политических, экономических и
национальных проблем, которые вызывают огромные трудности в
их разрешении, обуславливают неустойчивость развития всего
общества. Неподготовленность значительной части населения к
жизни и деятельности в условиях рыночных отношений порождает
нездоровые настроения, недоверие народа к исполнительной власти.
От оптимального решения актуальных сегодня экономических и
политических вопросов зависит не только состояние общества, но
и судьба целых народов и этносов. Вот почему исследование
проблемы идеологии, национальной идеи вызывает живой интерес
субъектов практической политики, политических факторов.
Со времени введения в научный оборот термина идеологии
французским философом и экономистом А. Л. К. Дестютом де
Траси в 1801г. в произведении “Элементы идеологии” для
«анализа ощущений и идей», «для обозначения учения об идеях,
позволяю-щего установить твердые основы для политики, этики
и т.д.», в политической теории сложились самые разнообразные
взгляды на это общественное явление (6, 119).
Анализируя идеологию и ее роль в общественной жизни,
Смирнов И. и Титов В. пишут, что в середине XIX века новый
подход к выяснению содержания и общественного познания идеологии был сделан К. Марксом и Ф. Энгельсом. В интерпретации
В. Парето идеология существенно отличается от науки, и они не
имеют между собой ничего общего. Если последняя опирается
на наблюдения и логическое осмысление, то первая на чувства и
веру. Определив, что чувства и вера являются важнейшими
свойствами идеологии, Парето считает основной общественной
функцией ее способность убеждать, воздействовать на умы и
заставлять действовать. (5, 146-149)
В начале XX века немецкий социолог К. Манхейм разрабатывает
концепцию об индивидуальной и универсальной идеологии. С точки
зрения последователей марксизма идеология определяется как
система взглядов и идей, с помощью которых осмысливаются и
оцениваются отношения и связи людей с действительностью и друг с
другом, социальные проблемы и конфликты, а также определяются
цели и задачи общественной деятельности, заключающиеся в
224
НОМАИ ДОНИШГО{
закреплении или изменении существующих общественных
отношений.
В середине XX века в западноевропейской общественнополитической мысли некоторые политологи и социологи, в частности,
Р. Арон (1905–1983), Д. Белл, К. Поппер и некоторые другие
выступили с идеей утверждения в науке объективности и
беспристрастности, которая получила название деидеологизации
общественной мысли.
Концепции деидеологизации просуществовали недолго, около
двух десятилетий, и это неудивительно, так как они слишком были
оторваны от реальной жизни, с самого начала аргументы их создателей звучали неубедительно и вызывали серьезные возражения.
Сегодняшняя общественная жизнь свидетельствует о том, что
значение идеологии в жизни современных обществ, независимо
от их социально-экономического уровня развития, будет неуклонно возрастать.
Политика и идеология находятся в диалектическом единстве в
любом обществе. Рассматривая проявления взаимосвязи между
ними, следует отметить, что в первую очередь, политика нуждается
в идеологии, так как с помощью идеологии политика дает теоретическое обоснование своих целей и задач, своего политического
курса; на основе идеологии, выступающей в качестве проекта или
модели организации политики, формируются структуры власти и
определяются их функции, она является эффективным средством
психологической мобилизации масс на борьбу за власть, а также с
помощью идеологии господствующие политические круги обеспечивают легитимность своей власти. Следовательно, идеология в
руках политиков является интеллектуальным средством оправдания
существования определенного социального порядка или его
изменения.
С другой стороны, идеология также нуждается в политике. Именно политика является своеобразным «полигоном» для проверки
политических идей и их реализации. Идеологический труд – это труд
по производству, воспроизводству идей и их распространению в
массах. Как и всякий труд, он требует определенного финансового
и материального обеспечения. Такое обеспечение предоставляют
политика и ее институты.
«Идеология как явление получила признание и оказалось, что
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
225
человек и общество живут в идеологическом пространстве точно так
же, как и в мире политики, культуры, экономических отношений и
т.д., а в современной оценке идеология – не только одна из организационных, регулятивных и контрольных систем, направляющих
жизнь общества и человека, непосредственно связанная
функционально политической системой общества, политическим
режимом государства, политической этикой…» (4, 113-114).
Идеология как сфера воспитания охватывает всё
«пространство» в жизни, где живет, трудится, проводит свой досуг
человек (2,101).
В демократическом и правовом государстве ни одна идеология
не может претендовать на знание абсолютной истины. Следовательно, ни одна идеология, в том числе и религиозная, не может
устанавливаться в качестве государственной. Любое общество, в
том числе и Республика Таджикистан, провозгласившее себя демократическим государством, развивается на основе политического и
идеологического плюрализма. Выбор той или иной идеологии
является неотъемлемым жизненным правом каждого человека.
Никто, в том числе и государство, не имеет право в принудительном
порядке заставить человека принять неугодную идеологию.
Сегодня главная задача в сфере идеологии состоит в том, чтобы
научить наших людей самостоятельно мыслить, укрепить их веру
в себя, национальную независимость, духовные и культурные
ценности, ибо, если сознание и мышление не избавлены от гнета и
давления, человек не может чувствовать себя свободным (3, 57).
Как показывает проведенное нами исследование, общество
озабочено отсутствием ценностной идеи. Если в переходные годы
перестройки происходило явное отрицание традиционных
ценностей, то сейчас общество начало заботиться возрождением
ценностей и сохранением самобытности.
Национальная идейность на основе осмысления, постижения
глубоких историко-культурных корней своей нации, культурных
форм - необходимое условие одной из форм политической
консолидации общества переходного периода. Но важно не
ограничивать себя только национальным видением мира, не впадать
в национальное самосозерцание, самолюбование. Этот путь ведет
к национализму, агрессивному противопоставлению культуры,
традиций, достижений своего народа культурам, традициям и
226
НОМАИ ДОНИШГО{
достижениям других народов, что вовсе не способствует
стабильности и единству. Интегративная роль идеологии
выражается в выработке социального идеала. Под ним понимается
представление об идеальном обществе, о том, каким ему быть.
Формирование социального идеала, его выражение в четких, ярких,
привлекательных формах - одна из насущных задач идеологов во
все времена человеческой истории.
Разработка принципов национальной идеи осуществляется
сегодня в достаточно сложной атмосфере. И трудности связаны,
прежде всего, с масштабностью перемен в странах СНГ, в том числе
и в Таджикистане. Это вполне понятно, так как в них еще только
складывается новая государственность, понимается осознание целей
и перспектив развития, своих роли и места в современном мире.
Обретение национальной идеи затрудняется наличием резко
конфронтационных отношений в политике, неоправданно
высокой социальной поляризацией. Наше общество в последнее
время уже неоднократно переживало коллапс идеологических
систем, с различной степенью основательности претендовавших
на всеобщность. В результате образовался ценностно-идейный
вакуум, который пока никак не заполняется.
Вокруг проблемы национальной идеи сегодня в Таджикистане
идут горячие споры. Опубликованы ряд статей, в которых ученые,
политики, писатели, публицисты, журналисты размышляют о
том, какой должна быть национальная идея.
Понятие «национальная идея» многопланово и сложно. Оно
может быть рассмотрено в следующих аспектах: а) как осмысление национальных особенностей в процессе трансформации
общества и поиск путей развития нации; б) как консолидирующая
идея политического объединения общества переходного периода.
Национальная идея несет в себе ответ на вопрос о сущности
нации, ее лица, целях и задачах на будущее.
В общественном сознании, применительно к Таджикистану,
«национальная идея» заключает в себе объединительное, универсальное и консолидирующее значение. Более того, оно считалось
одним из главных условий образования нации. Каждая страна, нация
и каждое общество должны иметь свою идеологию, т.е. совокупность
идеалов, идей, которые выражали бы глубинные основы их жизни.
Без этого духовного стержня нация распыляется, разрывается на
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
227
разные культуры, а в политике - приводит к расколу в обществе.
Сегодня, к сожалению, к вопросу национальной идеи стали относиться более скептически. Поэтому национальная идеология должна
опираться на общественные институты. Но всякая духовно оправданная власть отличается от голого насилия тем, что она не навязывает,
а вдохновляет какой-либо идеей и в основе политических отношений
всегда лежат некоторые ведущие принципы и идеи. Сегодня, как показывает практика, страны переходного периода не смогли пока использовать для преодоления затяжного социального кризиса весь имеющийся у них потенциал, а особенно, в духовной сфере - главным
моментом которого является национальная идея. Как показывает
исторический опыт, именно национальная идея в суровые годы
исторических событий оказывала созидательную мощь и консолидирующую идею.
Мы считаем, что для постсоветских республик, ныне самостоятельных государств, переживающих глубокий политический и
социально-экономический кризис, именно национальная идея, при
широком разъяснении населению, является более доступной и
оптимальной формой консолидации политических сил и всего
общества для успешного осуществления политических и социальноэкономических реформ. Ни одна политическая система не может
существовать и нормально функционировать без наличия столь
важного феномена, каким является национальная идея.
Для развития общества необходима, прежде всего, политическая
стабильность, а для этого нужна консолидация всех этносов и
политических сил общества. Поскольку политика не может быть без
противоречий, только духовное единение народов должно
основываться на общих культурных ценностях, созданных на
протяжении их многовековой истории. Немало было трагических
страниц в истории каждого народа. Возрождались те народы и
государства, которые свои мощные духовные силы использовали в
целях политической консолидации и своего развития. Сегодня все
страны переходного периода стоят на перепутье. Какое место они
займут для себя в новом столетии? Найдут ли они свое лицо в новом
мироустройстве? Поиски ответов на эти вопросы неразрывно связаны
с вопросами национальной идеи. Следовательно, каждая нация,
испытывает на себе воздействие другой нации, впитывая в себя ее
опыт и духовно обогащая свой национальный «багаж». А роль
228
НОМАИ ДОНИШГО{
государства заключается в том, что оно должно все эти процессы
направить в позитивное русло. Государство должно вести целенаправленную, национальную, не навязчивую, а свободную политику.
Национальная идея - это способ организации идей, художественных образов, символов в направлении самоидентификации,
сплочения, сохранения и развития социумов различного уровня на
основе их духовного и практического опыта, традиций и ценностей
с тем, чтобы ориентировать действия членов данной общности в
экономической, социальной, политической и духовной сферах
жизнедеятельности. Национальная идея - это, по сути дела, то
главное, чем руководствуются в своей внутренней и внешней
политике все государства в мире.
Национальная идея как мощная консолидирующая идея,
аккумулирующая в себе духовные, религиозные и нравственные
ценности, образ жизни и национальный менталитет, никогда не
утрачивает присущих ей важнейших качественных характеристик
и черт этноса. По мере исторического развития она приобретает
новые, прежде всего духовные, нравственные, гуманистические
составляющие, которые придают политике и политической
деятельности созидательную, консолидирующую направленность.
Национальная идея может объединить народ только на основе
глубокого осознания национальных интересов, духовных
ценностей, активного самосознания индивидуальных, частных и
общих интересов, необходимости их взаимодействия и
взаимовлияния. Национальная идея призвана обеспечить единство
общества, опираться на доверие народа к своему правительству, к
своей власти. Только при этом условии возможны консолидация
и устойчивое развитие страны, защита ее национальных интересов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Асадуллоев И.К. Политика, религия, философия.- Душанбе: Эчод, 2009
2. Бобоев К.Ф. Актуальные проблемы формирования гражданского
общества в Таджикистане – Душанбе: Ирфон, 2009
3.Махмадов А. Политическое поведение: социальные факторы и
формы проявления. – Душанбе: Диловар: ДДМТ – 2000
4. Политология. Энциклопедический словарь.- М., 1993
5. Смирнов И. Н., Титов В. Ф. Философия.- М., 1998
6.Философский энциклопедический словарь/Ред кол.: С.С. Аверинцев,
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
229
Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф.Ильичев и др. 2е изд. –М.: Советская
энциклопедия, 1989
Некоторые теоретические вопросы идеологии и политики
М.Акмалова
Ключевые слова: идеология, политика, реформирование,
деидеологизация, национальная идея
Политика и идеология находятся в диалектическом единстве в
любом обществе. Анализ взаимосвязи политики и идеологии показывает,
что значение последней в жизни современных обществ, независимо от
их социально-экономического уровня развития, неуклонно возрастает.
С помощью идеологии политика дает теоретическое обоснование
своих целей и задач, своего политического курса, формируются
структуры власти и определяются их функции, она является
эффективным средством психологической мобилизации масс на
борьбу за власть, а также с помощью идеологии господствующие
политические круги обеспечивают легитимность своей власти.
Идеология со своей стороны также нуждается в политике.
Именно политика является своеобразным «полигоном» для проверки
политических идей и их реализации.
Some Theoretical Issues Concerned with Ideology and Politics
M. Akmalova
Key words: ideology, politics, reformation, deideologization, national idea
Ideology and politics are in dialectal unity in any society. The analysis
of interconnection between politics and ideology shows that the significance
of the latter in the life of modern societies irrespective of their socialeconomic level of development has been enhancing steadfastly.
With the help of ideology politics presents a theoretical foundation of
its objectives and goals, its course; frameworks of power are formulated
and their functions are determined, it is an effective means of psychological
mobilization of masses for a struggle for power, with the help of ideology
governing political circles provide a legitimateness of their power.
On its part ideology also needs in politics. It is politics which turns into
a peculiar “testing-ground” for monitoring political ideas and carrying them
into effect.
230
НОМАИ ДОНИШГО{
А.М. Волков, Е.А. Лютягина
СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Ключевые слова: административное законодательство, надзор в
сфере недропользования, противоречия законодательства
федеральный государственный лесной надзор, государственный
земельный надзор, административные правонарушения
Сущфествует множество проявлений противоречий в правовой
системе. Так, ряд противоречий обусловлен объективными
процессами. Основной причиной возникновения противоречий,
коллизий является проблема правосознания, правопонимания. Ведь
каждый человек имеет свое представление о правовых явлениях.
Конфликт интересов, невысокое качество нормативных актов также
являются причинами возникновения противоречий в
законодательстве» (7,130). Возрастает роль локального
нормотворчества, увеличивается роль международного
нормотворчества. Одним из негативных явлений российской
правовой действительности выступают внутрисистемные
противоречия законодательства. Среди них, в первую очередь,
следует назвать противоречия действующего законодательства
Конституции РФ, противоречия между подзаконными актами.
Например, права иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных юридических лиц на приобретение в собственность
земельных участков определяются в соответствии с Земельным
кодексом РФ и федеральными законами, чего не предполагает ч. 1
ст. 36 Конституции РФ («Граждане и их объединения вправе иметь
в частной собственности землю»). При этом участниками земельных
отношений являются граждане, юридические лица, Российская
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
231
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования (ст. 5 ЗК РФ). Среди участников земельных отношений
иностранцев и иностранных юридических лиц нет.
Ряд противоречий возникает в связи с неравномерностью
развития отраслей и институтов. Многочисленные правонарушения
происходят в случае вмешательства одних субъектов права в
компетенцию других. Такое вмешательство, смещение функций
создает массу конфликтов и соответственно споров (5,81-88). Низкое
качество нормативных правовых актов также создает определенные
противоречия (3,41-43).
Модернизация структуры федеральных органов исполнительной
власти РФ привела к распределению функций публичного
администрирования между различными типами федеральных
органов исполнительной власти по характеру их компетенции (4,1419). Но на практике сохранить установленную типизацию функций
и органов исполнительной власти не удалось. Такая важная
функция, как выработка государственной политики, не имеет
должной правовой регламентации. Ни в указах Президента РФ, ни
в постановлениях Правительства РФ, ни в положениях о
министерствах не закрепляются порядок и принципы реализации
данной функции.
Задачами публичного администрирования являются, в том числе:
установление основ федеральной и региональной политики в
области регулирования природоресурсных отношений;
осуществление мониторинга природных ресурсов, государственный
надзор, введение государственных кадастров природных ресурсов;
разработка и реализация программ использования и охраны
природных ресурсов; их рациональное использование и
восстановление; предоставление прав пользования природными
ресурсами; установление стандартов (норм, правил) в области
изучения, использования и охраны природных ресурсов, безопасного
ведения работ, связанных с природопользованием, а также
рационального использования и охраны природных ресурсов.
В положении о Минприроды России особенности его правового
статуса реализованы неполностью (12,2581). Соответственно
детализация государственных полномочий, осуществляемая
министерством, исходя из особенностей его административноправового статуса, осуществлена не в полной мере:
232
НОМАИ ДОНИШГО{
- из действующего положения не ясно, входит ли Минприроды
России в единую систему исполнительной власти или нет (каким
образом и на основании каких норм оно может взаимодействовать
с отраслевыми органами исполнительной власти субъектов РФ);
- не полностью определена роль этого органа в системе
исполнительной власти;
- не обозначены пределы, формы и методы его деятельности (из
положения не ясно, какую и каким образом оно должно вырабатывать
государственную политику, кто будет определять ее направления –
Президент РФ, Правительство РФ или само министерство);
- не указываются принципы или иные подходы к реализации
данной государственной функции – выработке государственной
политики;
- смешиваются функции органа отраслевого и межотраслевого
управления;
- нет разделов о целях и задачах министерства, о порядке
взаимодействия с иными органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления, об ответственности,
которую может нести министерство, о порядке, в котором оно
может быть ликвидировано и (или) реорганизовано.
Следовательно, особенности правового статуса Минприроды
России в настоящее время не имеют должной правовой регламентации
и требуют внесения соответствующих изменений в положение о нем.
Минэнерго России обладает не свойственными министерству
функциями по оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере производства и использования
топливно-энергетических ресурсов, государственного надзора.
Организация взаимоотношений федерального министерства и
подведомственных ему федеральных агентств и служб требует более
детального регулирования, в том числе и в положениях об этих
органах исполнительной власти. Характер взаимоотношений
министерства с подведомственными службами и агентствами ставит
последние в зависимое положение, что сводит на нет саму идею о
разграничении функций между министерствами, службами и
агентствами. В пункте 10.12 положений о министерствах отмечается,
что министры вправе давать руководителям федеральных служб и
федеральных агентств, подведомственных соответствующим
министерствам, обязательные для исполнения указания. А п. 10.13
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
233
разрешает министрам приостанавливать в случае необходимости
решения подведомственных федеральных служб и федеральных
агентств (их руководителей) или отменять эти решения, если иной
порядок их отмены не установлен федеральным законом (13,2867).
Однако абзац седьмой подпункта «г» п. 3 Указа Президента РФ
(18,945), разрешавший министру отменять противоречащее
федеральному законодательству решение федерального агентства,
службы, если иной порядок отмены решения не был установлен
федеральным законом, утратил силу с 2008 года. Министр только
осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся
в его ведении федеральных служб и федеральных агентств (пп. «г»
п. 3 указа). На практике это обусловливает стремление министров
напрямую руководить деятельностью подчиненных им органов, в
том числе иметь непосредственное влияние на то, как выполняются
контрольно-надзорные функции федеральными службами, притом,
что сами вышеуказанные министерства почти полностью выпадают
из сферы управленческого воздействия этих органов.
Одной из особенностей правового статуса федеральных служб,
находящихся в ведении Минприроды России, Минэкономразвития
России является то, что нахождение федеральных служб в
непосредственном ведении министерств предполагает наделение
последних важными организационными, финансово-бюджетными
и контрольными функциями в отношении подчиненных им
федеральных служб, поэтому говорить о невмешательстве
министерств в деятельность последних не приходится.
Очевидно, что наличие иерархической подчиненности между
данными субъектами не позволяет им действовать независимо и, в
конечном счете, приведет либо к объединению всех органов в одну
ведомственную подсистему, занимающую монопольное положение
в определенной сфере публичного администрирования, либо к
конфликтам между министерствами и подчиненными ему органами.
В целом за девять лет существования новой системы федеральных
органов исполнительной власти недостаток в реализации общей
формулы «руководство – подчинение» применительно к
федеральным службам успел достаточно проявиться. Так, согласно
Указу Президента №314 (в его первоначальной редакции) в
подчинении Правительства РФ находились только две федеральные
службы. Частая смена подведомственности отдельных федеральных
234
НОМАИ ДОНИШГО{
органов исполнительной власти в сфере природопользования, а
также постоянные изменения всей структуры и системы федеральных
органов исполнительной власти вызывают необходимость принятия
закона «О федеральных органах исполнительной власти» (19,754).
В целом существующую структуру органов публичного
администрирования природными ресурсами России можно
охарактеризовать как громоздкую, внутренне противоречивую и
малоэффективную. В таком виде структура федеральных органов
исполнительной власти России совершенно не соответствует той
первостепенной роли, которую природные ресурсы играют в
экономике страны. Эту структуру нужно, безусловно, упростить,
сделав ее значительно более четкой и дееспособной.
Под функциями по оказанию государственных услуг в
соответствии с п. 2 Указа Президента РФ № 314 и Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ следует понимать предоставление
федеральными органами исполнительной власти непосредственно
или через подведомственные им федеральные государственные
учреждения либо иные организации безвозмездно или по
регулируемым органами государственной власти ценам услуг
гражданам и организациям в различных областях, установленных
федеральными законами (22,4179). Наделение федеральных агентств
подобной функцией как основной в их деятельности фактически
повлекло за собой превращение государственных органов
исполнительной власти в государственные учреждения. Функции
оказания государственных услуг нужно передать специально
созданным децентрализованным организациям, преобразовав для
этого различного вида подведомственные организации, подлежащие
приватизации.
Само же понятие «государственная услуга» определяется в
законе через понятие «деятельность по реализации функций» органа.
Однако не услуга – деятельность, а предоставление ее будет являться
деятельностью. Соответственно в законе от 27.07.2010 №210-ФЗ
необходимо помимо правильного определения понятия
«государственная услуга» ввести понятие «предоставление
государственной услуги». Тогда государственная услуга – это
полезные результаты деятельности, удовлетворяющие определенные
потребности частного лица, но не воплощающиеся в материальновещественной форме, на которую могли бы распространяться права
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
235
собственности, публичного органа по запросам заявителей в
пределах установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации полномочий органов.
А предоставление государственной услуги – это деятельность
публичного органа по реализации его функций, которая
осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
полномочий органов, предоставляющих государственные услуги.
Статья 83 ЛК РФ и закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
предусматривает передачу осуществления отдельных достаточно
важных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений органам государственной власти субъектов РФ (20,5005).
Передается осуществление достаточно большого количества
полномочий, среди которых: предоставление в пределах земель
лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное)
пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а также
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в том
числе организация и проведение соответствующих аукционов;
выдача разрешений на выполнение работ по геологическому
изучению недр на землях лесного фонда; организация использования
лесов, их охраны, защиты, воспроизводства на землях лесного фонда
и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на указанных
землях; осуществление государственного лесного контроля и
надзора, государственного пожарного надзора; установление
перечня должностных лиц, осуществляющих государственный
лесной контроль и надзор, и перечня должностных лиц,
осуществляющих государственный пожарный надзор в лесах и др.
Средства на осуществление переданных полномочий
предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета.
Критерии оценки эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов РФ по осуществлению
переданных полномочий устанавливаются Правительством РФ.
При этом уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти вправе издавать нормативные правовые акты по вопросам
осуществления переданных полномочий, в том числе административные регламенты предоставления государственных услуг и испол-
236
НОМАИ ДОНИШГО{
нения государственных функций в сфере переданных полномочий.
Федеральный орган исполнительной власти также:
согласовывает структуру уполномоченных органов исполнительной
власти субъектов РФ; согласовывает назначение на должность его
руководителя; осуществляет надзор за правовым регулированием
вопросов переданных полномочий с правом направления
обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных
правовых актов субъектов РФ или о внесении в них изменений, а
также с правом отмены правовых актов органов исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляющих переданные им полномочия;
осуществляет контроль и надзор за исполнением переданных
полномочий с правом направления предписаний об устранении
выявленных нарушений, а также о привлечении должностных лиц,
исполняющих обязанности по осуществлению переданных
полномочий в установленном порядке к дисциплинарной
ответственности, в том числе освобождению от занимаемой
должности и др.
Контроль за расходованием субъектом Российской Федерации
средств на осуществление переданных ему полномочий
проводится уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, Счетной палатой Российской Федерации.
Переданные полномочия могут быть изъяты Правительством РФ
по представлению уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в случае ненадлежащего осуществления
органами государственной власти субъектов РФ соответствующих
полномочий. Переданные полномочия, в отношении которых
принято решение об их изъятии у соответствующего органа
государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Такая громоздкая структура наделения полномочиями органов
исполнительной власти, перераспределения средств бюджетов, не
способствует эффективной работе последних. Это проявилось на
примере тушения лесных пожаров в 2010г. Полномочия по лесному
пожарному надзору были у Федерального агентства лесного
хозяйства, но Лесным кодексом РФ они были переданы субъектам
РФ. А тушить пожары было некому!
Предлагается все федеральные полномочия в сфере лесного
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
237
хозяйства, отмеченные в ст. 83 ЛК РФ, закрепить в ст. 82 ЛК РФ
как полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области лесных отношений (по аналогии
с канадским законодательством) (16). И тогда отпадает
необходимость содержания громоздкого аппарата контроля за
осуществлением переданных федеральных полномочий, которые
Российской Федерации и не нужны. При этом происходит
деконцентрация функций органов исполнительной власти.
Под деконцентрацией будем понимать рассредоточение властных
полномочий одних органов между другими путем передачи им части
своих полномочий и всей полноты ответственности по переданным
полномочиям. В России в отличие от других государств мира (ФРГ,
Канада) природные ресурсы (за небольшим исключением) не
переданы под юрисдикцию субъектов Федерации. Предлагается
расширить полномочия субъектов РФ в сфере природопользования
за счет т.н. «переданных полномочий» (например, ст.83 ЛК РФ),
оптимизировав, таким образом, структуру публичных субъектов
России в данной сфере (1). В отличие от определения: «При
деконцентрации властные полномочия рассредоточены между
различными органами таким образом, что властный орган передает
своим подчиненным часть полномочий, сохраняя за собой всю
полноту ответственности» (2), ответственность также необходимо
передавать, при этом органы могут быть как подчиненные, так и не
подчиненные.
Разграничение полномочий между Российской Федерацией и
субъектами РФ, в соответствии с которым органы исполнительной власти субъектов РФ наделены рядом функций по контролю
и надзору, потребовало внесения изменений в 2010-2011г.г. в ряд
статей главы 23 КоАП. Цель изменений – закрепление за
органами исполнительной власти субъектов РФ полномочий по
составлению протоколов и рассмотрению дел об отдельных
категориях административных правонарушений.
Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени органов исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих государственный лесной контроль и надзор,
указанных в ч. 1 ст. 23.24.1, вправе не только руководители органов
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих такой
контроль и надзор, их заместители, но и руководители структурных
238
НОМАИ ДОНИШГО{
подразделений органов исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих государственный лесной контроль и надзор, их
заместители (23,6995). Аналогично решен вопрос и в ч. 2 ст. 23.26 с
органами, осуществляющими функции по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания. Следовательно, и в другие статьи КоАП РФ (например,
в статьи 23.20, 23.22.1 и 23.23.1) можно предложить внести
соответствующие изменения. При этом нельзя забывать, что вне
пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения РФ
и субъектов РФ последние осуществляют собственное правовое
регулирование, включая принятие законов и иных нормативных
правовых актов (ч. 4 ст. 76 Конституции РФ). И тогда пункты 2
частей 2 статей 23.20, 23.23.1 и 23.22.1, 23.24.1 и 23.26 правильнее
было бы изложить в следующей редакции: «иные должностные лица
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственный контроль и надзор
(соответствующий), установленные законодательством субъекта
Российской Федерации».
В ч. 1 ст. 23.21 КоАП РФ не указаны ст.ст. 8.6 и 8.7 при том, что
в соответствии с «Положением о государственном земельном
контроле» в компетенцию органов, осуществляющих
государственный контроль за использованием и охраной земель,
входит государственный контроль за выполнением требований по
предотвращению самовольного снятия, перемещения и уничтожения
плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате
нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или
иными опасными для здоровья людей и окружающей среды
веществами и отходами производства и потребления
(ответственность за указанные действия установлена ст. 8.6 КоАП
РФ) и выполнением требований земельного законодательства об
исполнении обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению (ст. 8.7 КоАП
РФ) (14,4919). Однако следует оговориться, что в части
административных правонарушений, совершенных на территориях
особо охраняемых природных территорий федерального значения,
органы, осуществляющие функции по контролю в области
организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий федерального значения (ст. 23.25), рассматривают
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
239
соответствующие дела по ст.ст. 8.6 и 8.7.
В соответствии с ч. 2 ст. 23.21 КоАП РФ круг должностных лиц,
имеющих право рассматривать соответствующие дела об
административных правонарушениях, определен как закрытый
перечень и в него не вошли поименованные в «Положении о
государственном земельном надзоре» государственные инспектора
РФ, субъекты РФ, города и районы по использованию и охране
земель. Однако, если обратить внимание на ст. 23.15, то в ней
применяется открытый перечень должностных лиц и приведена
формулировка «иные должностные лица федерального органа
исполнительной власти…».
Государственный земельный надзор в настоящее время направлен
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами требований, установленных
земельным законодательством. При этом внесение изменений в
положение имело целью осуществление надзора не только за организациями и гражданами, т.е. частными субъектами административного права, но и за органами власти и их должностными лицами,
т.е. публичными субъектами (15,2999). Он осуществляется
посредством организации и проведения проверок указанных лиц,
принятия предусмотренных законодательством России мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений. При этом на органы надзора возложены функции
систематического наблюдения, анализа и прогнозирования
состояния исполнения указанных требований при осуществлении
названными органами, организациями и гражданами своей
деятельности.
Согласно ч. 2. ст. 23.22 КоАП РФ рассматривать дела об
административных правонарушениях вправе государственные
инспектора по надзору за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр (8,1). А в соответствии с п. 8
постановления Правительства РФ от 12.05.2005 № 293 эти функции
должны выполнять другие инспектора – государственные
инспектора по государственному геологическому надзору (9,1885).
В соответствии со ст. 23.22.1 сузился круг должностных лиц,
240
НОМАИ ДОНИШГО{
имеющих право рассматривать соответствующие дела об
административных правонарушениях, так как названной статьей
определен закрытый перечень таких должностных лиц. Полномочия,
осуществляемые органами государственной власти субъекта РФ по
предметам их ведения, определяются конституцией (уставом),
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами субъекта РФ (ч. 1 ст. 26.1
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ) (20,5005). Вопросы
регионального государственного геологического надзора на
участках недр местного значения находятся в ведении субъекта РФ.
Следовательно, они могут самостоятельно определять перечень
должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих государственный надзор за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр и
являющихся государственными инспекторами.
Федеральный закон от 18.07.2011 г. №242-ФЗ внес существенные
изменения в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля и, в том числе, и в
законодательство об осуществлении государственного лесного
надзора (24,4590). Чего не произошло в отношении административного законодательства. Согласно ч. 1 ст. 23.24 КоАП РФ органы,
осуществляющие государственный лесной контроль и надзор,
рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 2 ст. 7.2 и другими статьями 7.9, 7.10, 8.24 8.27, ч. 1 ст. 8.28, 8.29 - 8.32 КоАП РФ (в пределах своих полномочий
в соответствии с лесным законодательством). При этом
государственный лесной контроль и надзор в настоящее время
именуется как государственный лесной надзор (лесная охрана).
Задачами федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны) являются предупреждение, выявление и пресечение
нарушений органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами
требований, установленных в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Лесным кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
241
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)
осуществляют Федеральное агентство лесного хозяйства,
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в рамках переданных полномочий Российской Федерации по
осуществлению федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны) согласно их компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в области лесных отношений (за
исключением лесов, расположенных на особо охраняемых
природных территориях), а также по оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в области
лесных отношений (14,5068). Изменения, которые были внесены в
положение об этом агентстве, были половинчатые. Функции
надзора были сохранены за этим ведомством, хотя его административно-правовой статус – агентство.
Федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)
могут осуществлять государственные учреждения, подведомственные органам государственной власти субъектов РФ, в
пределах полномочий указанных органов, определенных в
соответствии с ч.1 ст.83 ЛК РФ, а также государственные
учреждения, подведомственные Рослесхозу в пределах полномочий указанного федерального органа исполнительной власти,
определенных в соответствии с ч.2 ст.83 ЛК РФ.
Надо отметить, что Росприроднадзор может рассматривать дела
об административных правонарушениях, совершенных только в
лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения. Следует изменить формулировку, используемую в КоАП РФ (в пределах своих полномочий в
соответствии с лесным законодательством) на конкретное указание
лесов. Согласно ч. 2 ст. 23.24 рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в ч. 1 этой
242
НОМАИ ДОНИШГО{
статьи, вправе, в том числе, и руководители структурных подразделений как федерального органа исполнительной власти (их
заместители), так и его территориальных органов, осуществляющих
государственный лесной контроль и надзор (их заместители).
Перечень должностных лиц государственных учреждений,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти
и органам исполнительной власти субъектов РФ, указанных в п.3
«Положения об осуществлении федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны)», осуществляющих федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану) и являющихся
государственными лесными инспекторами или лесничими,
устанавливается соответственно Минприроды России и
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ.
При этом нормами закона исключены из действующей редакции
КоАП РФ полномочия учреждений органов исполнительной
власти субъектов РФ и их должностных лиц по составлению
протоколов и рассмотрению дел об административных
правонарушениях (21,1). Однако в соответствии с положением об
осуществлении государственного лесного контроля и надзора (ч.
2 п. 3) его могут осуществлять и государственные учреждения,
подведомственные органам государственной власти субъектов РФ,
в пределах своих полномочий (11,3282).
Ст. 23.25 КоАП определяет органы, осуществляющие функции
по контролю в области организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий федерального значения.
Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени этих органов вправе, в частности – главные государственные
инспектора по охране территорий государственных природных
заповедников, их заместители. Однако к должностным лицам
учреждений относятся не только они, но и иные должностные лица
государственных природных заповедников, национальных парков
и государственных природных заказников (17).
На основе сравнительного анализа деятельности органов
публичной администрации зарубежных стран и российского опыта
самым оптимальным решением данной проблемы явилось бы
следующее (6,76-85): дополнить, изменить формулировки, изложить
в соответствующей редакции ряд статей КоАП РФ, внести
изменения в положения: о государственном надзоре в сфере
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
243
недропользования; об осуществлении федерального
государственного лесного надзора; о государственном земельном
надзоре. Предложения о внесении изменений в нормативные акты
по вопросам административной ответственности в области охраны
окружающей среды и природопользования представлены ниже.
1. Передача всех полномочий по нормативно-правовому
регулированию и выработке государственной политики в сфере
природопользования Минприроды России по отношению ко всем
природным ресурсам, включая лесные, водные, земельные
отношения, отношения в сфере недропользования (в т.ч. в сфере
добычи топливно-энергетических ресурсов) от других министерств:
Минэнерго, Минэкономразвития.
2. Выведение федеральной службы Росприроднадзор из
подведомственности Минприроды РФ и наделение ее полномочиями
самостоятельного органа при Правительстве РФ по надзору в сфере
всех природных ресурсов. Передача федеральной службе
Росприроднадзор функций и отдельных полномочий службы
Росреестр и федерального агентства Росимущество, а также
контрольно-надзорных функций агентства Рослесхоз.
3. Изменить формулировку, используемую в ч. 1 ст. 23.23
КоАП РФ (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным
законодательством) на конкретное указание лесов для каждой
статьи КоАП РФ (ч. 2 ст. 7.2, статьи 7.9, 7.10, 8.24 - 8.27, ч. 1 ст.
8.28, статьи 8.29 - 8.32).
4. Часть 2 ст. 23.24 КоАП РФ изложить в следующей редакции:
«2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 1)
главный государственный лесной инспектор Российской Федерации,
его заместители; 2) старший государственный лесной инспектор
Российской Федерации, его заместители; 3) главный
государственный лесной инспектор в субъекте Российской
Федерации, его заместители; 4) старший государственный лесной
инспектор, их заместители; 5) государственный лесной инспектор».
5. Изложить части 2 статей 23.20, 23.23.1 и 23.22.1, 23.24.1 и 23.26
КоАП РФ в следующей редакции: «2. Рассматривать дела об
административных правонарушениях от имени органов, указанных
в части 1 настоящей статьи, вправе: 1) руководители органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
244
НОМАИ ДОНИШГО{
осуществляющих государственный контроль и надзор
(соответствующий), их заместители; 2) иные должностные лица
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственный контроль и надзор
(соответствующий), установленные законодательством субъекта
Российской Федерации».
6. Внести изменения в п. 8 «Положения о государственном
надзоре за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр» в части изменения наименования должностей
инспекторов.
7. Исключить часть 2 п. 3 «Положения об осуществлении
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)»
(государственными учреждениями, подведомственными органам
государственной власти субъектов Российской Федерации).
ЛИТЕРАТУРА:
1. Административное право: учебник / А.М. Волков, А.С. Дугенец.
– М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М. 2012
2. Административное право зарубежных стран: учебник / под ред.
А.Н. Козырина и М.А. Штатиной – М.: Спарк, 2003
3. Волков А.М. Спорные вопросы новой редакции статей КоАП РФ
// Административное право и процесс. – М.: 2011, №1
4. Волков А.М. Публичная администрация и публичное
администрирование: соотношение понятий // Административное
право и процесс. – М.: 2012. № 12
5. Волков А.М., Лютягина Е.А. Судебные способы разрешения
административно-правовых споров в области природопользования
// Административное и муниципальное право. – М.: 2012. №7
6. Волков А.М., Лютягина Е.А., Линьков А.С. Органы управления
природопользованием и охраной окружающей среды в США //
Вестник РУДН. Серия. Юридические науки. 2010. №3
7. Егорова Н.Е., Иванюк О.А., Потапенко В.С. Проблемы
противоречий в законодательстве и пути их решения // Журнал
российского права. – 2006. – № 11
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ // СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1)
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая
2005 г. № 293 «Об утверждении Положения о государственном
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
245
надзоре за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр» // СЗ РФ. 16.05.2005. № 20
10. Постановление Правительства РФ от 15.11.2006 № 689 «О
государственном земельном надзоре» // СЗ РФ. 20.11.2006, № 47
11. Постановление Правительства РФ от 22.06.2007, № 394 «Об
утверждении Положения об осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны)» // СЗ РФ.
02.07.2007. № 27
12.Постановление Правительства РФ от 29.05.2008, № 404 «О
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской
Федерации» // СЗ РФ. 02.06.2008. № 22
13.Постановление Правительства РФ от 05.06.2008, N 437 «О
Министерстве экономического развития Российской Федерации» //
СЗ РФ. 16.06.2008, N 24
14. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010г., N736 «О
Федеральном агентстве лесного хозяйства» // СЗ РФ. 4.10.2010 г., N 40
15. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2013г., N476 «О
вопросах государственного контроля (надзора) и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации» // СЗ РФ. 17.06.2013 г., N 24
16. Правовые основы природопользования и охраны окружающей
среды: учебник / под общей ред. А.М. Волкова. 2-изд. – М.: Изд-во
«Щит-М», 2011
17. Приказ МПР РФ от 29.04.2005, № 115 «Об утверждении Перечня
должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях». (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 17.06.2005 № 6730) // БНА. № 26. 27.06.2005.
18. Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»
// СЗ РФ. 15.03.2004, №11
19. Указ Президента РФ от 21.05.2012 г. N 636 «О структуре федеральных
органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 28.05.2012. N 22
20. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» // СЗ РФ. 18.10.1999. № 42
21. Федеральный закон от 28.12.2009 № 380-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // СЗ РФ. 04.01.2010. №1
246
НОМАИ ДОНИШГО{
22 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» // СЗ РФ.
02.08.2010. № 31
23. Федеральный закон от 23.12.2010 № 380-ФЗ «О внесении изменений
в статью 23.24.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» // СЗ РФ. 27.12.2010. № 52 (ч.1)
24. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N242-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» // СЗ РФ. 25.07.2011 г. N 30 (часть I)
Современное российское административное законодательство в
сфере природопользования: проблемы и противоречия
А.Волков, Е. Лютягина
Ключевые слова: административное законодательство, надзор в
сфере недропользования, противоречия законодательства,
федеральный государственный лесной надзор, государственный
земельный надзор, административные правонарушения
Проведен анализ деятельности органов публичной администрации
по выявлению проблем и противоречий современного административного законодательства в сфере природопользования. Организация
взаимоотношений федерального министерства и подведомственных
ему федеральных служб и агентств требует более детального
регулирования, в том числе и в положениях об этих органах
исполнительной власти. Одной из особенностей правового статуса
федеральных служб, находящихся в ведении Минприроды России,
Минэкономразвития России является то, что нахождение
федеральных служб в непосредственном ведении министерств
предполагает наделение последних важными организационными,
финансово-бюджетными и контрольными функциями в отношении
подчиненных им федеральных служб. Даются предложения по
оптимальному их решению, выявлена необходимость дополнить,
изменить формулировки, изложить в соответствующей редакции ряд
статей КоАП РФ,внести изменения в положения о государственном
надзоре в сфере недропользования, о государственном земельном и
лесном надзоре.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
247
Modern Russian Administrative Legislation Concerned with
Subsoil Use Problems and Contradictions
A.Volkov, Е.Lutyagina
Key words: administrative law, supervision in sphere of subsoil use,
contradictions of legislation, federal state forest control, state
land supervision, administrative offences
The article analyzes the activities of public authorities in
identification of the problems and contradictions of the modern
administrative law in the sphere of natural resources use. The
organization of relations between the federal ministries and subordinate
federal agencies requires more detailed regulation, including those in
positions of executive power. One of the peculiarities of the legal status
of federal agencies under the jurisdiction of the Minprirody of Russia,
Economy Ministry of Russia is that the losition of federal agencies under
the direct authority of ministries supposes their being empowered with
important organizational, financial, budgetary and supervisory functions
in respect to subordinate federal services. We move suggestions for their
optimal settlement, elicit the necessities to supplement an amend
formulations expound in relevant recension a number of articles of the
Administrative Code and to introduse alterations into the provisions
on State Supervision in the sphere of subsoil use, state land and forest
surveillance.
248
НОМАИ ДОНИШГО{
З. Комилова
РОЛЬ СМИ В ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
Ключевые слова: политика, выборы, средства массовой
информации, общественное мнение
Современную политику невозможно представить без средств
массовой информации. СМИ как средства коммуникации и
информации необходимы для функционирования политической
системы и представляют ее очень важный, динамичный элемент
- информационно-коммуникативную подсистему.
Особая политическая роль СМИ, являющихся субъектом
демократического процесса, резко усиливается в период подготовки
и проведения выборов органов власти. Потому что именно в этот
период особенно актуальным становится общий для свободных стран
демократический принцип. Это весьма специфическая сфера
деятельности СМИ, где они выполняют одновременно несколько
функций. Они служат каналом информирования избирателей,
средством предвыборной агитации и инструментом гражданского
контроля.
Время выборов – серьезное испытание как для населения, так и
для средств массовой информации Средства массовой информации,
как государственные, так и частные, государственные и
независимые, печатные и электронные всегда играют ведущую роль
в формировании общественного мнения. СМИ активно участвуют
в проведении выборов, а точнее – предвыборной агитации.
Опыт новейшей политической истории показывает, что СМИ
сегодня обладают всеми техническими и идеологическими
возможностями, чтобы служить различным политическим целям:
как просвещать людей, развивать в них чувство собственного
достоинства, стремление к свободе и социальной справедливости;
способствовать и помогать компетентному участию в политике,
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
249
обогащать личность, так и духовно порабощать, дезинформировать
и запугивать, разжигать массовую ненависть, сеять недоверие и
страх. И от того, какую позицию в этом непростом вопросе займут
СМИ, во многом зависит будущее общества.
При этом следует различать использование СМИ в
избирательной кампании и их участие. В первом случае СМИ
выступают преимущественно как производитель массовоинформационных услуг, во втором - как самостоятельный институт
демократии. Причем, обе указанные ипостаси СМИ взаимосвязаны
и неразделимы: с одной стороны, использование СМИ субъектами
политических отношений, как правило, означает вовлечение
печатной и электронной прессы в политический процесс; с другой –
ее участие в политическом процессе, в конечном счете, является
результатом ее использования теми или иными субъектами
политических отношений.
Роль средств массовой информации в избирательной кампании
зависит от значительного числа факторов, среди которых не
последнюю роль играют национальные традиции, превратности
исторического пути, уровень структурированности гражданского
общества, доминирующие этические представления и т.д. (6). Роль
СМИ состоит в том, чтобы помочь гражданам интегрироваться в
процесс формирования органов власти, обрести и реализовать
навыки открытой политической борьбы. Использование СМИ в
избирательной кампании принимает различные формы, которые
можно классифицировать как по субъектам, так и по содержанию.
Говоря о возможностях политического влияния СМИ, следует
иметь в виду, что влияние на политику СМИ осуществляют, прежде
всего, через воздействие на информационный процесс, что, в свою
очередь, позволяет определенным образом формировать
общественное мнение. Основными этапами информационного
процесса являются получение, отбор, препарирование,
комментирование и распространение сведений. От того, какую
информацию, в какой форме и с какими комментариями получают
субъекты политики, очень во многом зависят их последующие
действия. Иметь важную информацию значит иметь власть; уметь
отличать важную информацию от неважной означает обладать еще
большей властью; возможность распространять важную
информацию в собственной режиссуре или умалчивать ее означает
250
НОМАИ ДОНИШГО{
иметь двойную власть (3, 392). Непосредственное обладание такой
властью - прерогатива СМИ. Они не только отбирают сведения,
поставляемые информационными агентствами, но и сами добывают
и оформляют их, а также комментируют и распространяют их.
Соответственно, средства массовых коммуникаций, являясь
основным источником, из которого граждане берут всю
необходимую информацию, должны помогать своему потребителю
анализировать происходящее, раскрывая и объясняя причины
общественных изменении, ибо для устойчивого развития
демократических обществ необходимо, чтобы все граждане были
вовлечены в политику, и чтобы их участие в политической жизни
было основано на информированности, результатах анализа и
понимания причин, по которым такое участие необходимо.
Почему же проблема взаимодействия СМИ и политики так
волнует множество ученых, экспертов и самих журналистов? На
современном этапе, когда Таджикистан проходит первые ступени
на пути демократии, очень важно научить простого избирателя
правильно и объективно оценивать ту или иную информацию,
которую преподносят нам СМИ. Знание информационных
технологий и методов искажения информации позволит избирателю
сделать тот выбор, от которого может зависеть судьба страны (1).
Проблема роли таджикских средств массовой информации в
предвыборной агитации значима в связи с тем, что сейчас они
активно вовлечены в выборы на всех уровнях
Вместе с тем, одна треть избирателей нашей страны по своим
повседневным жизненным установкам вообще выключена из
информационных каналов. Эта часть населения не читает, не слушает,
не смотрит ничего политического и в этом смысле практически
независима от информационно-политического влияния. Другая треть
избирателей включена в информационные каналы, но, тем не менее,
не является информационно-чувствительной аудиторией по той
причине, что имеет достаточно крепкие убеждения, ориентиры
ценности и т.п. Для этой группы избирателей выбор той же партии
или политика, в общем-то, определены некой историей, контекстом
и другими факторами – далеко не только информационными. И
только треть избирателей является информационно-чувствительной,
т.е. она, во-первых, включена в политические информационные
каналы, и, во-вторых, имеет такие установки, предпочтения и
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
251
электоральные ориентации, которые могут быть в той или иной
степени изменены под влиянием СМИ (2).
СМИ обладают большими возможностями активного влияния
не только на восприятие гражданами отдельных политических
явлений и событий, но и на их отношение к политике в целом. Как
политическая пассивность населения в каком-либо вопросе, так и
его массовая активность непосредственно связаны с позицией СМИ
в этом вопросе. Особенно велика роль СМИ в переходные периоды
общественного развития, поскольку без их активной деятельности
невозможно изменить политическое сознание, ценностные
ориентации и цели широких слоев населения и добиться массовой
поддержки политики социальных преобразований. Однако нельзя
не учитывать огромные возможности СМИ в сфере политических
манипуляций и воздействии на массовое сознание через
формирование у населения определенного общественного мнения
о том или ином событии, человеке, явлении.
Если говорить в общих чертах о материалах, которые
печатаются на страницах таджикской прессы во время выборов,
то их можно разделить на два типа.
1.Освещение при прямом доступе кандидата к СМИ.
Это встречи, выступления, дебаты кандидатов и их интервью в
формате круглого стола, которые становятся всё более
популярными. К ним можно отнести телеочерки, радиовыступления,
печатную продукцию в периодических изданиях. Также публикации,
в которых журналисты освещают жизнедеятельность, общественную
активность, рекламируют и преподносят образ кандидата с
позитивной стороны:
-показывают его победителем на трудовом поприще,
человеком, который умеет работать и вести за собой массу:
-демонстрируют, что его личные оценки происходящих
событий соответствуют политической обстановке в современных
реалиях и близки идеям основных групп избирателей;
-отмечают его способность к лидерству, политическую
зрелость и готовность к благотворительности, к оказанию
помощи малоимущим слоям населения.
В качестве верных помощников для достижения наиболее
значимого результата кандидаты нередко используют различные
исторические даты, доступные информационные каналы,
252
НОМАИ ДОНИШГО{
всевозможные поводы официального и частного характера,
которые зачастую эффективно используются в предвыборной
агитационной компании, к которым можно отнести:
- поздравления с праздниками и другими историческими датами;
-легенда о кандидате (жизнедеятельность, положительные
жизненные факты, когда он кому-то помог и теперь его за это
благодарят);
-пропаганда с целью подмены общественного мнения своим
или стратегической идейной линией своей партии по какомунибудь общественно-важному вопросу.
2.Скрытое информирование и просвещение избирателей.
К этому типу можно отнести публикации так называемой
«скрытой рекламы» той или иной партии, а также кандидатов.
Через их призму, кандидаты и партии (не называя себя) продвигали
свои программы, предлагали пути решения, а иногда
опосредованно критиковали своих соперников. Такие материалы
создавали образ непредвзятости, однако выполняли четкую цель
– привлечение избирателя на свою сторону. Для победы на выборах
все кандидаты и партии выбирают разные стратегии. Особенно
ярко это отражается на партийной прессе (5).
Следует отметить, что роль средств массовой информации в
избирательном процессе двойственна: во-первых, СМИ являются
каналом информирования избирателей о ходе подготовки и
проведения избирательных мероприятий; во-вторых, СМИ
являются важнейшим инструментом предвыборной агитации
кандидатов в депутаты. Помимо этого, представители средств
массовой информации, наряду с наблюдателями, доверенными
лицами и представителями избирательных штабов, должны
обеспечивать прозрачность выборного процесса и информировать
население о результатах голосования.
Особая роль в политической борьбе в Таджикистане сейчас
отводится телевидению. Дороговизна печатных изданий сделала
телевидение одним из самых доступных источников получения
политической информации для широких слоев общества. Особенно
это касается наиболее отдаленных уголков нашей страны, куда
пресса попадает с большим опозданием.
Влияние телевидения на ход предвыборных кампаний просто
трудно переоценить. Изменились и стали более изощренными тех-
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
253
нологии телевизионного процесса при работе с кандидатами.
Воздействие телевидения на массовое сознание обусловлено так
называемым эффектом присутствия. То, что телезритель видит на
экране, воспринимается им как увиденное в реальности, он чувствует
себя не просто зрителем, а соучастником происходящих на экране
событий.
Спецификой телевидения обусловлен процесс персонификации
политики. Оно многократно усиливает роль тех черт характера,
способностей, внешности кандидата, которые могут привлечь
симпатии потенциального избирателя, и в то же время снимает,
сглаживает роль его партийной принадлежности. Телевидение
обладает неограниченными возможностями для создания имиджа.
По степени влияния на избирателей публикации в прессе также
занимают определенное место. Исследования показывают, что
стремление прочесть что-либо о кандидате в газете характеризует
почти всех избирателей, за исключением тех, кто принципиально
не собирается идти голосовать. Эффективность использования СМИ
в избирательном процессе определяется, с одной стороны, умением
использовать политические технологии в правовых рамках, а с
другой стороны, потенциальной возможностью воздействия СМИ
на избирателей.
Проходившие в прошлом году выборы президента в
Таджикистане являются одним из важнейших избирательных
мероприятий общенационального характера, в котором
немаловажную роль сыграли СМИ.
Таджикистан — молодая республика и имеет небольшой опыт в
вопросах уважения свободы средств массовой информации и
проведения свободных и демократических выборов. В этой связи
способность СМИ достоверно освещать выборы в период
проведения предвыборной кампании и обеспечивать равный доступ
к информации о кандидатах приобретает значительную роль.
Относительно прозрачности выборов президента Таджикистана,
по данным неофициальных опросов общественного мнения,
“Озодагон” отмечает, что в опросе, проведенном в январе среди
представителей партий и экспертов, мнения относительно
прозрачности предстоящих выборов расходились. Усмон Солех,
руководитель департамента по пропаганде НародноДемократической партии (НДПТ) утверждал, что для проведения
254
НОМАИ ДОНИШГО{
прозрачных выборов в Таджикистане есть все необходимые условия,
в первую очередь – правовые и административные
Тем временем, Махмадали Хаит, заместитель руководителя
Партии исламского возрождения (ПИВТ) и Шокирджон Хакимов,
заместитель руководителя Социал-Демократической партии
(СДПТ) сомневались в прозрачности предстоящих президентских
выборов, ссылаясь на отсутствие политической воли власть имущих.
В опросе «Азии Плюс» лишь 20% респондентов ответили, что в
Таджикистане есть достойные женщины на высшее кресло в
правительстве. Опрос сайта газеты «Фараж» также показал, что 41%
респондентов не против увидеть женщину на посту президента. Но
опрос сайта «Озодагон» показал другую картину: 90% участников
поддержали мнение, что женщина может управлять государством.
В опросе сайта «Озоди» относительно того, как пройдут
президентские выборы, 40% ответили, что выборы пройдут «как
всегда». 20% считали, что выборы-2013 будут «лучше, чем в
предыдущие разы» и демократическими (4).
Подводя итоги всего вышесказанного, можно отметить, что
политическая борьба в Таджикистане неразрывно связано со СМИ.
Становление демократии в стране обусловило большие перемены и
мощный скачок в развитии СМИ. Пресса, радио, телевидение и
интернет становятся настоящей ареной для предвыборных баталий.
И хотя СМИ порой обрушивают на избирателя поток самой
противоречивой информации, но именно они помогают избирателю
определиться в своем выборе.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Бабаханов У. СМИ Таджикистана и власть: от конфронтации к
диалогу // Asia-Plus. 2004. 11 марта.
2. В Душанбе обсуждают роль СМИ в проведении парламентских
выборов.- http://www.avesta.tj/goverment/3299.
3. Гаджиев К.С. Политическая наука. – М., 1994.
4. Интернет-ресурс: http://www ozodagon.com 8657
5. Какую роль играют СМИ в проведении агитации того или
иного кандидата?- http://www.medialawca.org/node/2302
6. Федотов М.А., СМИ в избирательной кампании: Нормы и
практика.- http://www.indem.ru/IDD2000
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
255
Роль СМИ в проведении выборов
З.Комилова
Ключевые слова: политика, выборы, средства массовой
информации, избирательная кампания, общественное мнение
Институт выборов в современном Таджикистане, являясь
одним из самых зримых элементов новой для страны политической
системы, выступает в числе наиболее активно исследуемых
проблем в политологии. В статье анализируется проблема роли
средств массовой информации, и в частности, таджикских СМИ
в предвыборной агитации.
Автор подчеркивает, что роль средств массовой информации в
избирательной кампании зависит от значительного числа
факторов, среди которых не последнюю роль играют национальные
традиции, превратности исторического пути, уровень
структурированности гражданского общества, доминирующие
этические представления.
MM Role in Conducting Elections
Z. Komilova
Key words: politics, elections, mass media, election campaign, public
opinion
The institute of elections in modern Tajikistan being one of the mostly
tangible elements of the political system, new for the country, is one of
the actively researched problems in politology. The author dwells on the
problem of MM role, Tajik ones in particular, in pre-election agitation.
The author emphasizes that the role of MM in pre-election campaign
depends on a considerable number of factors among which national
traditions are of no minor importance; vicissitudes of a historic way,
structural standard of civil society, domineering ethical ideas should be
taken into account as well.
256
НОМАИ ДОНИШГО{
О.Суюнчалиева
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы,
государственные институты управления, миграционная
политика, основные направления деятельности
В государственно-правовом регулировании миграционных процессов в России задействован в той или иной степени весь государственный аппарат, органы государственной власти субъектов и
местное самоуправление. На систему федеральных органов
исполнительной власти в сфере миграции возлагается реализация
основных полномочий по регулированию миграционных процессов.
Они формируют идеологическую основу и механизмы реализации
миграционной политики. Отмеченными обстоятельствами
обусловлен значительный научный интерес исследователей к
проблеме определения основных направлений деятельности
вышеуказанных государственных органов.
В юридической литературе данный аспект является объектом
научного анализа в российских работах по общей теории
государства и права, конституционному, административному и
уголовному праву. В настоящее время в теории конституционного
права существуют разные взгляды ученых на проблему градации
основных направлений миграционной политики.
Если усматривать принципиальные различия в этих взглядах,
прежде всего отражающиеся в своеобразии понимания юридической
природы механизма осуществления властных полномочий
(следовательно, назначения федеральных органов в сфере миграции,
производности от нормативного содержания конституционного,
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
257
административного и миграционного права, интерпретации задач
и компетенции), то представляется целесообразным, на наш взгляд,
изучить три научных подхода по определению основных
направлений деятельности федеральных органов исполнительной
власти в сфере миграции:
Первый подход. Государственное регулирование миграционных
отношений в Российской Федерации представляет собой одно из
основных направлений организационно-правового воздействия,
содержание которого предопределено спецификой объекта
управления и стоящими перед государственным управлением целями
и задачами (Тарханова Э.И., Тихомиров Ю.А., Хабриева Т.Я., Масюк
В.В., Лянной В.А., Орешина Н.И., Прыткова Ю.И., Юдина Т.Н.).
Второй подход. Оптимизация миграционной политики России
и деятельности уполномоченных органов видится в осуществлении
сотрудничества с зарубежными странами, приведении национального законодательства в соответствии с нормами международного
права, изучении передового опыта правоохранительных органов и
совершенствования на этой основе организационно-правовых
механизмов управления (Порохова А.Н., Горохов Д.Ю., Иванов
В.А., Жихарев С.Г. и др.).
Третий подход. Сущность государственного регулирования в
Российской Федерации находит свое выражение в установлении
общеобязательных требований и процедур для объектов
управления в сфере миграции в целях обеспечения гарантий прав
и свобод иностранных граждан, находящихся на территории
России (Сивкова И.Н., Дежина Д.П., Прудникова Т.А., Лялякин
Ю.А., Трыканова С.А. и др.).
Рассматривая более подробно каждую позицию ученых,
необходимо указать, что большинство сторонников первого подхода
придерживаются концепции, в основу которой положена идея о том,
что в конституционно-правовой теории современные подходы к
формированию миграционной политики определяются уровнями
разработки и реализации основных направлений деятельности
каждого государственного органа. Так, обращает на себя внимание
классификация, которую в своих работах приводит Э.И. Тарханова,
выделяя три основных уровня реализации миграционной политики:
мировой («в создании универсального механизма регулирования
миграционных перемещений»), международный («в формировании
258
НОМАИ ДОНИШГО{
унифицированных подходов к регулированию миграции в рамках
межгосударственных интеграционных объединений») и
национальный («управления миграционными процессами с целью
предотвращения тех из них, которые считаются нежелательными с
точки зрения интересов страны») (10,3).
Исследуя с научных позиций вопрос «об элементном составе
компетенции», Ю.А. Тихомиров избирает методологию,
рассматривающую конструкцию «двоякости» властных
полномочий и подразделяет их на «собственно компетенционные»
(предметы ведения, объекты воздействия, властные полномочия,
направления деятельности) и «сопутствующие» элементы (цели и
обязанность реализации). Данные составляющие дополняют друг
друга и без второй категории, с точки зрения автора, «теряется
публично-правовая обеспеченность компетенции»(11,24).
Разрешение проблемных вопросов, возникающих в определении
компетенции вышеуказанных органов, многие ученые видят в
«разграничении предметов ведения и полномочий между федеральным, региональным и местным уровнями публичной власти» (12,58),
«координации деятельности всех структур», которые взаимодействуют с «представителями государственной власти и гражданским
обществом» (8,21) и в «интеграции органов госу-дарственной власти,
а также образованию внутригосударственных координирующих
организаций» (6,19), где важную роль играют правоохранительные
органы (Хабриева Т.Я., Орешина Н.И., Прыткова Ю.И.).
На основании полученных теоретических выводов В.А. Лянной
в своей работе приходит к заключению, что в конституционноправовом аспекте правоохранительная деятельность федеральных
органов исполнительной власти в сфере миграции сводится «к
предупреждению неконтролируемых миграционных процессов и
пресечению нарушений миграционного законодательства» (5,12), с
использованием, в зависимости от сущности данного явления, мер
«превентивного, репрессивного либо регулятивного» характера.
Последователи второго научного подхода видят совершенствование деятельности федеральных органов исполнительной власти в
сфере миграции в комплексном исследовании зарубежного опыта
государственного регулирования интеграционных процессов, в
определении направлений его использования в России, в обеспечении международного сотрудничества и либерализации миграци-
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
259
онного законодательства. С позиции А.Н. Пороховой (7,14), новые
приоритеты миграционной политики России должны выстраиваться
в соответствии с международным законодательством, а также с
изучением опыта западных стран в целях дальнейшего недопущения
ошибок. Однако, как отмечает исследуемый автор, «уже на первом
этапе адаптации европейского законодательства» в отечественной
миграционной практике «выявилось существенное расхождение
российской и зарубежной практики, как в области терминологии,
так и в вопросах управления самими процессами».
В.А. Иванов, придерживаясь подхода о необходимости приведения национального законодательства в соответствие с нормами
международного права, предлагает в конституционной науке закрепить концепцию, согласно которой на органы государственной
власти возлагается обеспечение необходимых мер по закреплению
«международных стандартов путем принятия соответствующего
федерального закона», если «российским законодательством эти
стандарты не предусмотрены» (4,17).
Соответственно, несоблюдение международных требований
накладывает отпечаток на российское законодательство. Так, по
мнению Д.Ю.Горохова и С.Г.Жихарева, современные правовые
акты, устанавливающие правовое положение иммигрантов, состоят
из подзаконных актов, «принимаемых для решения краткосрочных
и среднесрочных задач», и они не направлены на установление
постоянно действующих программ в миграционной области (1,3),
а методы властных структур имеют «большое количество
запретительных мер» (3,16).
Ученые, придерживающиеся третьего подхода, научно обосновывают позицию о том, что при разработке механизма совершенствования направлений деятельности государственными органами и
органами власти в субъектах необходимо акцентировать внимание на
обеспечение прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках общих прав человека. Так, по мнению И.Н. Сивковой,
«основная направленность юрисдикционной функции органов
исполнительной власти – это защита прав и свобод граждан. Именно
эта функция обеспечивает эффективную охрану обществен-ного
порядка, дисциплинирует работу государственного аппарата» (9,36).
Д.П. Дежина уделяет внимание элементам конституционноправового статуса иностранных граждан в Российской Федерации,
260
НОМАИ ДОНИШГО{
которые «приобретают особое значение, обусловленное спецификой
правовой связи между Российской Федерацией и иностранными
гражданами» (2,15). При этом, автор выделяет, что «на содержание
конституционно-правового статуса иностранных граждан влияют
конституционные принципы взаимоотношений между Российским
государством и личностью».
Учитывая все отмеченное, следует выделить мнение ученых
первого подхода, согласно которого отмечается, что эффективность
проводимой миграционной политики во многом зависит от
определения уровней реализации основных направлений деятельности
федеральных органов исполнительной власти в сфере миграции. Как
представляется, данный подход имеет свои преимущества, поскольку
содержит в себе все теоретические знания о необходимости
конкретизации на законодательном уровне основных направлений
функционирования органов государственной власти с определением
форм, способов и методов их реализации.
Однако нельзя также отвергать и те положения, которые выносят
на обсуждение сторонники двух других подходов. Так, в своей
деятельности органы государственной власти должны руководствоваться
принципом приоритета прав и свобод человека и гражданина. Закрепляя
общечеловеческие стандарты защиты прав и свобод личности,
российское государство обязано принимать меры по их соблюдению и охране от всевозможных посягательств. Политика государства и его органов должна быть направлена на создание таких
условий, которые смогли бы обеспечивать приемлемое нахождение
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России
без ущемления их законных интересов.
На основании анализа научных взглядов и конституционных
положений видится возможным представить авторский подход к
определению теоретико-методологической концепции по исследованию
основных направлений деятельности государственных органов в
области реализации миграционной политики, который сочетает в себе
все три научные позиции, существующие в юридической науке. Итак,
совершенствование направлений деятельности государственных
органов публичной власти, в частности федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации в сфере миграции,
следует проводить: в соответствии с конституционными принципами
и на основании ратифицированных международных правовых актов,
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
261
имплементированных в российские федеральные законы и
подзаконные акты; путем анализа правоприменительной практики и
положительного зарубежного опыта стран-реципиентов; разграничения уровней механизма регулирования миграционных перемещений; унифицирования подходов в рамках межгосударственных
интеграционных объединений; уточнения целевой принадлежности
полномочий; выявления координирующей и взаимодействующей
составляющих; определения характера обеспечивающих мер (превентивного, репрессивного и регулятивного); либерализации миграционного законодательства с учетом обеспечения конституционных
гарантий по соблюдению общечеловеческих прав и свобод.
Поскольку нормативно-правовые акты, регламентирующие
миграционные правоотношения, имеют «разрозненную» форму
и не систематизированы, то это, в свою очередь, усложняет практическую деятельность уполномоченных органов по реализации
основных «миграционных» направлений в связи с отсутствием
четкой градации функциональных полномочий и правовой
регламентации по соответствующим субъектам.
По нашему мнению, в целях разграничения компетенционной
принадлежности между так называемыми «миграционными»
органами и определения конкретных форм реализации основных
направлений государственной политики в сфере регуляризации
интеграционных потоков, необходимо разработать и принять Федеральный закон Российской Федерации «О разграничении полномочий
между федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления по вопросам реализации государственной
политики в сфере миграции», где предусмотреть: правовую основу
деятельности; конкретную структуру миграционных органов; основные направления деятельности; функции государственных структур
по реализации миграционной политики; единый понятийный
аппарат, объединяющий миграционную терминологию, и содержащий в том числе дефиницию «основные направления деятельности
федеральных органов исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере миграции». Также, необходима отраслевая
кодификация с принятием «Миграционного Кодекса Российской
Федерации» в целях исключения правовых коллизий и унификации
нормативных правовых актов в сфере миграции.
262
НОМАИ ДОНИШГО{
ЛИТЕРАТУРА:
1. Горохов Д.Ю. Конституционно-правовое регулирование миграционных процессов в Российской Федерации на современном этапе. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2011
2. Дежина Д.П. Конституционно-правовое регулирование
положения иностранных граждан в Российской Федерации и роль
органов внутренних дел в его реализации. Автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2005
3. Жихарев С.Г. Политическое регулирование современных миграционных процессов на юге России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук, г. Астрахань, 2012
4. Иванов В.А. Правовые основы взаимодействия федеральных
органов законодательной и исполнительной власти Российской
Федерации в законодательном процессе: автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2006
5. Лянной В.А. Правовые и организационные основы деятельности
правоохранительных органов государств – членов Европейского Союза
по противодействию нелегальной миграции. Автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2011
6. Орешина Н.И. Административно-правовое регулирование противодействия незаконной миграции в зарубежных странах. Диссертация
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2010
7. Порохова А.Н. Миграционные процессы в Российской Федерации.
Проблемы регионального управления: автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата политических наук. М., 2005
8. Прыткова Ю.И. Современная миграционная политика Российской
Федерации по отношению к странам-участницам СНГ: процесс становления, особенности институализации и технологии осуществления.
Автореферат диссертация на соискание ученой степени кандидата
политических наук, г. Нижний Новгород., 2010
9. Сивкова И.Н. Федеральные органы исполнительной власти в
России (конституционно-правовой аспект). Диссертация на
соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2004
10. Тарханова Э.И. Неправительственные организации, их участие
в формировании и реализации миграционной политики Российской
Федерации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата политических наук. М., 2008
11. Тихомиров Ю.А. Теория компетенции// Журнал Российского
права, М., 2000
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
263
12. Хабриева Т.Я. О разграничении предметов ведения и полномочий
между государственными органами и органами местного
самоуправления // Административное право: теория и практика:
материалы научной конференции, М., 2002
Научные подходы к определению основных направлений
деятельности федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации в сфере миграции
О.Суюнчалиева
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы,
государственные институты управления, миграционная
политика, основные направления деятельности
В статье рассмотрено три научных подхода, существующих в
теории конституционного права России по изучению основных направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации в сфере миграции, и указаны позиции отдельных
ученых по исследуемой проблематике. В тексте представлен авторский
подход к определению теоретико-методологической концепции по
исследованию основных направлений деятельности государственных
органов в области реализации миграционной политики и содержатся
предложения по их правовой регламентации.
Scientific Approaches to Determination of the Main Trends of
Activities of Federal Executive Bodies of the Russian Federation
in the Sphere of Migration
O.Suyunchalieva
Key words: migration, migration processes, state management
institutes, migration policy, main trends of activities
The paper considers three scientific approaches, existing in the theory
of the constitutional law of Russia on the study of the basic trends of activities
of Federal executive bodies in the Russian Federation in the sphere of
migration and the position of individual scientists on the researched
problematics. In the text the author’s approach to the definition of the
theoretical-methodological concept on the exploration of the main trends
of state bodies in the field of realization of migration policy is presented.
The author moves suggestions on their legal regulation.
264
НОМАИ ДОНИШГО{
О.Юнусова
НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ
БАЗЫ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ
Ключевые слова: охрана прав детей, международная правовая
база защиты прав детей, Декларация прав ребенка,
Конвенция о правах ребенка
Международная защита прав человека является одной из
важнейших отраслей современного международного права. Ее
становление складывалось не просто. История защиты прав человека
уходит далеко в прошлое. Первые нормы, регулировавщие правовой
статус индивида, присутствовали в национальных законодательствах Древнего Рима и Древней Греции, в Англии в период
феодализма (Великая Хартия вольностей 1215 года, акт о лучшем
обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений
за морями 1679 года, Билль о правах 1689 года), в США (Декларация
независимости 1776 года, Конституция США 1787 года, билль о
правах 1789 года), во Франции в результате достижений Великой
французской революции (Декларация прав человека и гражданина
1789 года). Сама же концепция прав человека и основных свобод
как категории появилась в XIII веке в Европе. Она была
сформулирована в трудах таких известных мыслителей, как Гуго
Гроций, Джон Локк, Эдмонд Бурк, в XIII же веке получила свое
развитие в трудах Томаса Пейна (3,83).
Вопрос о необходимости регулирования прав детей возник
сравнительно недавно. Роль в этом сыграли и последствия Первой
мировой войны в отношении гражданского населения, и растущий
интерес к проблеме защиты детей в большинстве стран Европы и
Северной Америки. В 1919 году Лигой Наций был создан Комитет
детского благополучия. Комитет занимался разработкой мер,
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
265
которые необходимо было принять в отношении беспризорных
детей, рабства, детского труда, торговле детьми и проституции
несовершеннолетних.
В 1924 году по предложению Международного союза спасения
детей в Женеве Лигой Наций была принята Декларация прав
ребенка. Декларация стала первым международно-правовым
документом в области охраны прав и интересов ребенка, впервые
сформулировавшая цели и принципы защиты его прав. Но, к
сожалению, декларация не смогла сплотить государства для
международного сотрудничества в этой области, главным образом,
из-за отсутствия единых принципов взаимодействия и механизмов
реализации норм. Государства обращались к этой декларации лишь
фрагментарно по отдельным вопросам в области охраны прав
ребенка. Поэтому можно сделать вывод о том, что в то время
«международная защита прав ребенка как система международноправовых норм еще не сформировалась» (1,10).
Как составная часть защиты прав человека система
международной защиты прав ребенка сложилась только после
Второй мировой войны в рамках Организации Объединенных
наций, одним из основополагающих принципов которой было
провозглашение уважения к правам и свободам человека без
какой-либо дискриминации. Этот принцип был закреплен в
преамбуле Устава этой организации.
10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН была
принята Всеобщая декларация прав и свобод человека и
гражданина, в преамбуле к которой говорится, что признание
человеческого достоинства, равных и неотъемлемых прав
является основой свободы, справедливости и всеобщего мира.
В ходе дальнейшего развития прав человека произошло
выделение в данной отрасли права отдельных институтов, одним
из которых в современном международном праве является институт
международно-правовой защиты прав ребенка. Развитие и
становление данного аспекта прав человека в качестве
самостоятельного правового института имеет достаточно длинную
историю. Ребенок не рассматривался как представитель отдельной
социальной категории достаточно долгое время. В правовом смысле
ребенок не существовал вовсе, а в отдельных государствах, где в
законодательных актах шла речь о ребенке, он воспринимался как
266
НОМАИ ДОНИШГО{
собственность своего отца, и отношение к нему было таким же, как
к другой собственности. В дальнейшем, уже в XVIII веке, в эпоху
Просвещения, дети стали рассматриваться как отдельная социальная
группа. В начале XX века в ряде западных стран появились законы
о защите детей и об обязательном образовании. Ребенок перестал
восприниматься как собственность родителей и стал частью
государства, а его задачей было готовиться к настоящей взрослой
жизни. Данное восприятие ребенка как категории макросоциальной
нашло свое отражение и в уже упомянутой Женевской Декларации
1924 года. Уже Всеобщая декларация прав человека не
дифференцирует права в зависимости от возраста человека: «Все
люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и
правах» (ст.1) (3,84-85).
Выделению международно-правовой защиты прав ребенка
способствовало дальнейшее провозглашение Декларации прав
ребенка 1959 года, принятой Генеральной Ассамблеей ООН.
Декларация стала специальным документом, впервые полностью
посвященным правам детей. Ее преамбула гласит, что «ребенок, ввиду
его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной
охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так
и после рождения». В Декларации говорится о недопущении в
отношении детей дискриминации по каким бы то ни было признакам;
о праве ребенка на нормальное развитие; о праве на получение
образования. Согласно Декларации ребенок должен быть защищен
от жестокости и эксплуатации; ему должно предоставляться право
на надлежащее питание, жилище, развлечения и медицинское
обслуживание. Один из принципов Декларации устанавливает
обязанность общества осуществлять особую заботу о детях,
неполноценных в физическом, психическом или социальном
отношении . Последний принцип посвящен вопросам воспитания
ребенка. Таким образом, Декларация прав ребенка 1959 года
сформулировала принципы, на которых должна базироваться
государственная политика по обеспечению прав ребенка.
Но несмотря на продуктивность и многоаспектность
нормотворческой деятельности в области защиты прав ребенка, к
концу 70-х гг. стало очевидным, что существующие нормы по правам
человека уже не являются больше адекватными для того, чтобы
отвечать специальным нуждам детей. К тому же со времени принятия
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
267
Декларации прав ребенка были выработаны новые подходы,
касающиеся концепции прав детей и методов их защиты. Требовался
единый международный документ, который соединил бы в себе весь
предшествующий опыт нормотворчества и новые представления о
защите прав ребенка. Таким документом стала Конвенция о правах
ребенка, принятая 20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН
резолюцией № 44/25. Конвенция явилась плодом десятилетней работы
многих специалистов. Первый проект Конвенции был представлен в
Комиссию по правам человека ООН в 1978 году. В разработке
документа принимали участие не только представители государств и
межправительственных организаций структуры ООН, но и ученые, а
также неправительственные организации, но только спустя десять лет,
20 ноября 1989 года Генеральная ассамблея ООН одобрила
резолюцию № 44/25, приняв тем самым Конвенцию о правах ребенка.
В день открытия Конвенции к подписанию, 26 января 1990 года, ее
подписала 61 страна, что явилось своего рода рекордом.
Нельзя не отметить, что Конвенция о правах ребенка близка
к тому, чтобы стать первым в мире договором по правам
человека, который ратифицируют все страны мира.
Принятие Конвенции стало значительным событием в области
защиты прав детей: ребенок впервые рассматривается не только
как объект, требующий специальной защиты, но и как субъект
права, которому предоставлен весь спектр прав человека.
Конвенция, состоящая из 54 статей, охватывает как гражданскополитические, так и социально-экономические и культурные права
детей с момента рождения и до достижения совершеннолетия (18
лет), если национальным законодательством не предусмотрен более
ранний возраст достижения совершеннолетия. С принятием
Конвенции был введен ряд новых прав ребенка: на выживание и
развитие (ст.6), на сохранение индивидуальности (ст.8), на право
свободно выражать свои взгляды ( ст.12), на неучастие в военных
действиях (ст.38), на физическое и психологическое восстановление
и социальную реинтеграцию жертв злоупотреблений и эксплуатации
(ст.39). В Конвенции особо оговорена роль средств массовой
информации: государства-участники обязуются поощрять средства
массовой информации к распространению информации и
материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном
отношении, чтобы ребенок имел доступ к информации из различных
268
НОМАИ ДОНИШГО{
национальных и международных источников. Государстваучастники обязуются «широко информировать о принципах и
положениях Конвенции как взрослых, так и детей».
Идеи Конвенции непосредственно касаются общечеловеческих
проблем. Ее называют «Великой хартией вольностей для детей»,
«Мировой Конституцией прав ребенка».
Предполагается, что стандартами, установленными Конвенцией,
станут пользоваться все те, кто заинтересован в решении проблем,
связанных со здоровьем, развитием и защитой детей. Конвенция, в
качестве всеми признанного и авторитетного документа, будет
выступать в защиту детей во всем мире. Для России как
международный договор, к которому она присоединилась, этот
документ, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации,
имеет приоритетное значение (2,76).
ЛИТЕРАТУРА:
1. Агушева Г.Г., Баданин Д. Защита прав ребенка: Международноправовой аспект//Ювенальное право. - Архангельск: Поморский
университет. 2005
2. Долинская Л.М. Права ребенка, охрана материнства и детства в
международных документах// Цивилист № 4. М., 2008
3. Никонов К. Современные теоретические аспекты института
международно-правовой защиты и правовой защиты и поощрения прав
ребенка//Московский журнал международного права. № 1. М., 2009
Некоторые исторические аспекты возникновения
международно-правовой базы в области защиты прав детей
О.Юнусова
Ключевые слова: охрана прав детей, международная
правовая база защиты прав детей,Декларация прав
ребенка, Конвенция о правах ребенка
Проблема обеспечения надлежащей защиты прав детей - одна
из важнейших проблем науки международного частного права.
Ребенок, его положение в семье, роль государства, семьи, родителей
в охране прав несовершеннолетних, степень их защищенности
действующим мировым законодательством - таков далеко не
полный перечень проблем, глубина и сложность которых
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
269
превращает их в предмет изучения первостепенной важности, не
терпящий отлагательства.
Статья посвящена анализу исторических аспектов
возникновения международно-правовой базы в области защиты
прав детей.
Some Historic Aspects in Reference to International-Legal
Base in the Field of Children’s Rights Advocacy
O.Yunusova
Key words: children’s rights advocacy, international-legal base of
children’s rights advocacy, Declaration of child’s rights,
Convention on child’s rights
The problem of providing proper children’s rights advocacy is one of
the most important ones in the science of the international private law.
A child, its position in a family, the role of state and parents in
underaged’s rights protection, the degree of it provided by the functioning
world legislation – this is no exhaustive inventory of the problems whose
profundity and complication convert them into the object of special
studies being of paramount importance and urgency.
The author analyzes the historic aspects concerned with the rise of
the international-legal base in the field of children’s rights advocacy.
270
НОМАИ ДОНИШГО{
РОЉЕЪ БА МУАЛЛИФОН
ОБ АВТОРАХ
Абдуллоев Олимджон – старший преподаватель кафедры
узбекского языка и литературы и методики преподавания факультета филологии Худжандского
государственного университета им. акад. Б.Гафурова; тел.: (92) 726-25-68
Акилова Манзура Махмуджановна – соискатель, старший
преподаватель кафедры русского языка Худжандского
государственного университета им. акад. Б.Гафурова; тел: (92) 717-33-15
Акмалова Мунира Абдунабиевна – кандидат политических наук,
доцент, заведующий кафедрой политологии
Таджикского государственного университета права,
бизнеса и политики; тел.: (92) 777-99-90
Алиева Фарангис – соискатель кафедры таджикского языка
факультета филологии Худжандского государственного университета им. акад. Б.Гафурова;
тел.: (92) 771-41-19
Азамов Субхонжон Бахромжонович – докторант кафедры
современной таджикской литературы Худжандского
государственного университета
им. акад.
Б.Гафурова; тел: (92) 838-95-26, subhonazamzod
@mail.ru
Бурхонов Курбонбой Турсунрачабович – заведующий кафедрой
методики начального образования Худжандского
государственного университета им. акад. Б.Гафурова; тел. (918) 90-92-71
Вахобова Мафтуна – старший преподаватель кафедры современного
русского языка и общего языкознания Худжандского
государственного университета им. акад. Б.Гафурова; тел: (92)893-94-95
Волков Александр Михайлович – Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации, доцент Российского
университета Дружбы Народов, кандидат
юридических наук, доцент, тел: (891) 67888713
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
271
Гоибов Камолиддин Шарофиддинович – преподаватель кафедры
педагогики и психологии профессиональной
деятельности Худжандского государственного
университета им. акад.Б. Гафурова; тел. (92) 87449-14, [email protected]
Додхудоева Лола – кандидат исторических наук, главный научный
сотрудник Института языка, литературы,
востоковедения и письменного наследия АН РТ; тел:
(93) 800-01-25, [email protected]
Зоиров Халимджон – кандидат филологических наук, доцент,
директор библиотеки Худжандского государственного университета им. акад. Б. Гафурова; тел.: (92)
755-50-49
Ибрагимова Гульнора Хайдаровна – кандидат филологических
наук, доцент Худжандского государственного университета им. акад. Б.Гафурова; тел.: (92) 760-15-10
Кабилов Зафар – соискатель кафедры отечественной истории
Худжандского государственного университета им.
акад. Б.Гафурова; тел.: (92) 801-18-42
Келдиёров Тоджибой Султонович – кандидат филологических
наук, доцент кафедры таджикской классической
литературы Худжандского государственного
университета им. акад. Б. Гафурова; тел.: (92) 78040-01, e-mail: [email protected]
Комилова Зилола – преподаватель кафедры политологии и культурологии Худжандского государственного университета им. акад. Б. Гафурова; тел.: (92) 886-69-55
Лютягина Елена Александровна – кандидат юридических наук,
доцент Российского университета Дружбы Народов
Махмудова Махфуза – магистрант II курса кафедры фонетики и
лексикологии английского языка факультета
иностранных языков Худжандского государственного
университета им. акад Б. Гафурова; тел.: (92) 74970-07
Муинова Мавсума Муинджановна – заместитель председателя
Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма при
Правительстве Республики Таджикистан; тел.: (92)
707-07-41, [email protected], [email protected]
272
НОМАИ ДОНИШГО{
Набиев Ваххоб Машрапович – доктор исторических наук,
профессор-консультант кафедры отечественной
истории Худжандского государственного университета им. акад. Б.Гафурова; тел.: (93) 503-52-73
Одинаев Абдуманнон – аспирант Худжандского государственного
университета им. акад. Б.Гафурова; тел.: (92) 73206-02
Сабуров Хайрулло Мирзоевич – кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и психологии профессиональной деятельности Худжандского государственного университета им. акад.Б. Гафурова, тел.: (92)
847-76-07, e-mail: [email protected]
Самадова Дилбар – старший преподаватель кафедры
журналистики и теории перевода Худжандского
государственного университета им. акад.
Б.Гафурова; тел.: 777-34-27, [email protected]
Суюнчалиева Олеся Тагиевна – адъюнкт кафедры государственноправовых дисциплин Академии управления МВД России
(г. Москва), майор полиции
Усманова Малохат Эхсоновна – кандидат филологических наук,
старший преподаватель кафедры перевода и грамматики английского языка Худжандского государственного университета им. акад. Б.Гафурова; тел.: (92)
727-22-01
Хамидова Мунира Нумоновна – кандидат филологических наук,
преподаватель кафедры перевода и грамматики
английского языка Худжандского государственного
университета им. акад. Б.Гафурова; тел.: (92) 76511-47
Ходжаева Матлюба Юнусовна – доктор филологических наук,
профессор, проректор по науке Худжандского государственного университета им. акад. Б.Гафурова;
тел.: (92) 733-56-96
Ходжаева Муаттар – аспирантка Худжандского государственного университета им. акад. Б.Гафурова;
тел.: (92) 734-12-12
Хомидиён Хикматшох Комили – старший преподаватель кафедры
арабской филологии Худжандского государственного
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
273
университета им. акад. Б.Гафурова; тел.: (92) 75126-27, [email protected]
Шарипов Абдухамид - доцент кафедры немецкого языка
Худжандского государственного университета им.
акад. Б.Гафурова, тел.: (92)-701-81-51, email:
a_scharipow @rambler.ru
Шералишоева Гулбахор Богбоновна – старший преподаватель
кафедры таджикского языка Таджикского государственного университета права, бизнеса и
политики; тел.: (92) 864-23-71
Юнусова Онаой Максудовна – старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин, факультета
истории и права Худжандского государственного университета им. акад. Б. Гафурова; тел.: (92)880-22-61
Юсупова Манзура Ибрагимджановна – кандидат филологических
наук, доцент, заведующая кафедрой перевода и
грамматики английского языка Худжандского
государственного университета им. акад. Б.Гафурова; тел.: (92) 773-70-40
274
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
НОМАИ ДОНИШГО{
А. Шарипов
МУНДАРИЉА
СОДЕРЖАНИЕ
ФИЛОЛОГИЯИ ТОXИК
ТАДЖИКСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
М.Юсупова,
М.Усманова
М.Хољаева
Дар бораи «Девон»-и як шоири
камошнои садаи ХIХ ............................................. 3
О.Абдуллоев Суннат ва ва навоварї дар маснавињои
«Матлаъ-ул- анвор»-и Амир Хусрави Дењлавї ва
«Њайрат-ул-аброр»- и Амир Алишери Навої ....... 12
Ф.Алиева
Вожањои муфаррас дар “Ѓиёс-ул-луѓот”-и
Муњаммад Ѓиёсуддини Ромпурї .......................... 22
С. Аъзамзод
Вазъи тањќиќ ва нашри тазкирањои
форсї-тољикии њавзаи Мовароуннањр .................. 29
Њ.Зоиров
Девонњои тоисломї ва сањми дабирони девон
дар рушди номанигории форсї .............................. 42
Т.Келдиёров
Усули овардани ќиссаву њикоёт дар
“Љавоњир-ул-асрор”-и Њусайни Хоразмї ............. 53
К.Комилов
Мушкилоти татбиќи сиёсати иттилоотї
дар шароити љањонишавї ..................................... 62
А.Одинаев
Чанд вожаи суѓдиасл дар топонимияи
Садаи миёнаи Масчоњ ........................................... 68
Д.Самадова
Ихтилофи назар оид ба жанрњои журналистика .. 74
М.Хољаева
Иборањои номии фразеологї дар
«Маснавии маънавї» ............................................ 83
Њ.Њомидиён
Њаљв дар ашъори Соњиб ибни Аббод ................... 92
Г.Шералишоева Жанри рубої дар эљодиёти Фарзона .................... 98
ФИЛОЛОГИЯИ РУСУ АНГЛИС
РУССКАЯ И АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
М. Акилова
Грамматическое освоение русскоинтернациональной лексики в
произведениях Ф. Ниязи ..................................... 105
М. Вахобова Личные имена арабского происхождения в
составе таджикской антропонимии .................... 113
Г.Ибрагимова Информационная функция периферийных онимов
в текстах художественной литературы ............. 122
М.Махмудова Специфика репрезентации концепта «время» в
английском и русском языках ............................ 132
М.Хамидова Роль сказуемого в структурной
организации предложения ................................... 139
275
Адъективированные причастия как средства
выражения качественных признаков
человека в современном немецком языке ......... 147
Связь эллипсиса с теорией валентности
слов в предложении ............................................ 156
ТАЪРИХ
ИСТОРИЯ
Осори зан дар њунари сафолгарии Хуросони
Бузург дар давраи исломї .................................. 162
Л.Додхудоева Феномен «мадраса» в мусульманской
социально-политической практике
постсаманидского времени ................................ 168
Проблема занятости, трудоустройства и
М.Муинова
миграции молодежи и женщин в первые
годы государственной независимости
Республики Таджикистан .................................. 180
Братская взаимопомощь молодежи
В.Набиев,
союзных республик в ликвидации
З.Кабилов
последствий стихийных бедствий ..................... 194
П.Додфар
ПЕДАГОГИКА
Ќ.Бурњонов,
К.Ѓоибов
Х.Сабуров
Воситањои истофодаи бозињои дидактикї аз
фанни математика дар синфњои ибтидої .......... 204
Маќсад ва вазифањои асосии стандарти
тањсилоти умумии ибтидої ................................. 213
ФАЛСАФА ВА ЊУЌУЌ
ФИЛОСОФИЯ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
М.Акмалова
Некоторые теоретические вопросы
идеологии и политики ......................................... 222
А.М. Волков, Современное российское административное
Е.А. Лютягина законодательство в сфере природопользования:
проблемы и противоречия ................................... 230
З. Комилова
Роль СМИ в проведении выборов ..................... 248
О.Суюнчалиева Научные подходы к определению
основных направлений деятельности
федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации в сфере миграции ......... 256
О.Юнусова
Некоторые исторические аспекты
возникновения международно-правовой
базы в области защиты прав детей .................... 264
276
НОМАИ ДОНИШГО{
Ба диќќати муаллифон!
Ба сабаби аз љониби Комиссияи Олии Аттестатсионии
Вазорати маориф ва илми Русия љорї шудани тартиби нави тањияи
Фењристи маљаллањои илмии таќризшаванда, ки дар онњо
натиљањои асосии диссертатсияњо барои дарёфти дараљањои илмии
доктор ва номзади илм бояд интишор гарданд, њайъати тањрири
«Номаи Донишгоњ»-и Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи акад.
Б.Ѓафуров тањрири нави Низомномаи маљалларо чоп мекунад ва
аз муаллифон рияоти онро хоњиш менамояд.
***
Дар Шўрои олимони ДДХ ба номи
академик Б.Ѓафуров аз 28.12.08
бо ќарори №4 тасдиќ карда шудааст.
НИЗОМНОМАИ МАЉАЛЛАИ «НОМАИ ДОНИШГОЊ»
Муќаррароти умумї
Маљаллаи «Номаи Донишгоњ» нашрияи Донишгоњи давлатии
Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров буда, он аз ду бахш: илмњои
љомеашиносї ва илмњои табиатшиносї ва иќтисодї иборат аст.
Маљалла тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
матбуот ва воситањои ахбори умум» интишор мешавад.
Дар маљаллаи «Номаи Донишгоњ» натиљаи тадќиќоти илмии
профессорону омўзгорони Донишгоњ ва уламои ватаниву хориљї
нашр мегардад.
Маблаѓи нашр аз њисоби донишгоњ пардохта мешавад. Аз
муаллифон, аз љумла аспирантон, барои нашри маќола музд
ситонида намешавад.
Њайъати тањрир, ки ба он мутахассисони варзидаи соњањои
марбутаи илм шомил мегарданд, аз тарафи ректори донишгоњ
пешнињод ва дар Шўрои олимон тасдиќ карда мешавад.
Маљаллаи «Номаи Донишгоњ» маќолањои илмию назариявї
ва илмию методиро ба забонњои тољикї, русї ва англисї дар бар
гирифта, соле чор маротиба нашр мешавад.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
277
Тартиби ќабул ва таќризи маќола
Маљалла асарњои илмиро тибќи пешнињоди муассисаи илмї
ва ё мактаби олї ва бо таќризи мутахассиси соњаи марбути илм
ќабул мекунад.
Маќолаи аспирантон бо пешнињоди роњбари илмї ва бо
таќризи мутахассиси соњаи марбути илм ќабул мешавад.
Редаксия маќоларо ба узви њайъати тањрир, ки намояндаи
соњаи марбути илм аст ё ба мутахассиси беруна барои таќриз
мефиристад.
Њайъати тањрир дар асоси таќризњо дар бораи ќабул шудан ё
нашудани маќола ќарор ќабул мекунад.
Дар сурати ќабул нашудани маќола њайъати тањрир ба
муаллиф ќарори асоснок ирсол мекунад.
Муаллиф њаќ дорад бо таќризи манфї ба маќолааш шинос
шавад.
Ќоидањо барои муаллифон
Редаксияи маљалла барои баррасї маќолањои њаљмашон то 1
љузъи чопии шартиро (40.000 аломат) ќабул мекунад. Мавод дар
шакли чопї (2 нусха) якљоя бо гунаи электронї («*doc» ё «*rtf»),
фишурда (камаш 1000 аломат) ва вожањои калидї (то 5 вожа) ба
забонњои русї ва англисї пешнињод мешавад. Дар сурати дар
маќола истифода бурдани забонњои нодир (юнонї, чинї, љопонї,
санскрит ва ѓ.) дар файли алоњида бояд њуруфи дахлдор замима
гардад. Љадвал, расм ва дигар маводи тасвирї бояд дар файлњои
алоњида дар формати «*jpg» сабт ва дар вараќњои алоњида чоп
карда шаванд.
Талабот ба тањияи маќолањо:
- муњаррири Word; теъдоди аломат дар сањифа - 1800;
- њарф - Times New Roman ва Times New Roman Tj; њаљми
њарф - 12; фосила - 1,5; андозаи сањифа - А4;
- њошия стандартї;
- раќамгузории муттасили иќтибосњо; сарчашмањои иќтибосшаванда мувофиќи низоми Индекси илмии зикри иќтибоси
Русия дар охири маќола оварда мешаванд.
Маълумоти зайл оид ба муаллиф бояд зикр шавад: ному
насаб, унвони илмї, љои кор, мансаб, суроѓа, e-mail, телефон, факс.
278
НОМАИ ДОНИШГО{
Вниманию авторов!
В связи с введением ВАК Минобразнауки России нового
Порядка формирования Перечня ведущих рецензируемых научных
журналов, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук, редколлегия журнала «Ученые записки»
Худжандского госуниверситета публикует новую редакцию
Положения о журнале.
***
Утверждено на Ученом Совете
ХГУ имени академика Б.Гафурова
от 28.12.2008 решением №4
ПОЛОЖЕНИЕ О ЖУРНАЛЕ «УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ»
Общие положения
Журнал «Ученые записки» является научным изданием Худжандского государственного университета имени академика Б.Гафурова и состоит из двух серий: гуманитарные науки и естественные
и экономические науки.
Журнал издается в соответствии с законом Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой информации».
В журнале «Ученые записки» публикуются результаты научноисследовательских работ профессорско-преподавательского состава
университета, отечественных и зарубежных ученых.
Журнал издается за счет средств Худжандского госуниверситета
имени академика Б.Гафурова. Плата с авторов, включая аспирантов,
за публикацию рукописей не взимается.
Состав редколлегии, состоящий из авторитетных ученых, представляющих в журнале соответствующие отрасли науки,
предлагается ректором университета и утверждается на Ученом
Совете.
В журнале «Ученые записки» публикуются научно-теоретические
и научно-методические статьи на таджикском, русском и английском
языках. Периодичность издания журнала составляет четыре номера
в год.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
279
Порядок приема и рецензирования рукописей
Рукопись принимается по представлению научного учреждения
или высшего учебного заведения при наличии отзыва специалиста
соответствующей отрасли науки.
Рукописи аспирантов принимаются по представлению научного
руководителя и при наличии отзыва специалиста соответствующей
отрасли науки.
Редакция направляет принятую рукопись на рецензирование члену
редколлегии, представляющему соответствующую отрасль науки, или
внешнему специалисту.
Редакционная коллегия на основе представленных отзывов принимает решение о публикации или отказе в публикации рукописи.
В случае отказа в публикации редакционная коллегия направляет
автору обоснованное решение.
Автор имеет право ознакомиться с отрицательным отзывом на
свою рукопись.
Правила для авторов
Редакция журнала принимает к рассмотрению статьи объемом не
более 1 п.л. (40 000 знаков). Материалы предоставляются в печатном
виде (2 экз.) вместе с электронной версией («*.doc» или «*rtf»),
аннотацией (не менее 1000 знаков) и ключевыми словами (до 5 слов)
на русском и английском языках. В случае использования в статье
редких языков (греческий, китайский, японский, санскрит и т.п.)
соответствующая шрифтовая база прилагается в отдельном файле.
Таблицы, схемы, рисунки, иной иллюстративный материал должны
быть сохранены отдельными файлами в форматах «*.jpg» и
распечатаны на отдельных листах.
Требования к оформлению статей:
- редактор - Word; количество знаков на странице - 1800;
- шрифт - Times New Roman и Times New Roman Tj; размер шрифта
- 12; интервал - 1,5; лист формата А4;
- поля стандартные;
- нумерация ссылок сквозная; пристатейный библиографический
список приводится в соответствии с системой Российского индекса
научного цитирования.
Необходимо указать сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью);
ученая степень; ученое звание; место работы и должность; адрес, email, телефон, факс.
280
НОМАИ ДОНИШГО{
ИНДЕКС 20214
НОМАИ ДОНИШГОЊ
УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ
2014, № 1 (38) 280 сањ.
Муњаррир:
Муњаррири техникї:
Мусањњењ:
А.Самеев
М.Маннонова
М.Собирова
Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры РТ.
Свидетельство о регистрации №0079/МЧ от 8 апреля 2009г.
Адрес редакции: 735700, Худжанд, ул.Ленина 52. Тел. 6-44-83,
e-mail: [email protected]; [email protected]
Полнотекстовая версия журнала размещена
на сайте: www.hgu.tj
Маљалла дар Вазорати фарњанги ЉТ номнавис шудааст.
Шањодатномаи №0079/МЉ аз 8 апрели соли 2009.
Суроѓаи идора: 735700, Хуљанд, кўчаи Ленин 52.
Тел: 6-44-83, e-mail: [email protected]; [email protected]
Матни комили маљалла дар сомонаи www.hgu.tj љойгузин аст.
Ба чопаш 31.03.2014 имзо шуд. Супориши раќами 9.
Њуруфи навъи Times New Roman Tj. Коѓази «Снегурочка». Чопи офсет.
Андозааш 60х84/16. Љшч 16,2. Теъдод 355.
Подписано в печать 31.03.2014. Заказ №9. Гарнитура Times New Roman
Tj. Бумага «Снегурочка». Печать офсетная. Формат 60х84/16.
Усл.печ.л. 16,2. Тираж 355.
Издательство “Нури маърифат”
ХГУ имени академика Б. Гафурова, 735700,
г. Худжанд, ул. Ленина, 52.
Типография “Ношир”, 735700,
г. Худжанд, ул. Сейтвелиева 2.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа